Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na pozemku RD jsem v r. 2017 postavil „Hospodářské stavení u rodinného domu“, které bylo jako hospodářské stavení zkolaudováno (viz příloha). Kolaudace proběhla v září 2017. V současnosti chovám v jedné místnosti hosp. stavení papoušky. Sousedé chov papoušků v interiéru hosp. stavení napadli s odůvodněním, že pro chov papoušků nebylo hosp. stavení zkolaudováno.

Následovala kontrola přísl. SÚ a bude zaslána výzva k ukončení chovu papoušků, neboť dle mínění KÚ Olomouckého kraje (stavebního oddělení) dle § 126 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu využívat jen k účelu vymezenému kolaudací. V opisu kolaudačního protokolu – stručný popis stavby je uvedeno, že objekt bude sloužit pro skladování nářadí, ovoce, zeleniny a sena. Ovšem tento „popis“ obsahuje nepřesnosti – objekt je přízemní (ne jednopatrový), střecha není asfaltová (ale plechová) a chov papoušků v objektu během kolaudace byl realizován, ovšem není zmíněn v popisu. Může tedy přísl. SÚ chov papoušků v hosp. objektu v současnosti zakázat, resp. mám právo chovat papoušky ve svém hospodářském objektu? (chov drobného zvířectva je v souladu s ÚP obce)
S tím souvisí další dotaz. Mohu papoušky, psy a další zvířata (např. akvarijní ryby) chovat v rodinném domě, který nebyl zkolaudován pro chovatelské účely (v návaznosti na dle § 126 odst. 1 stavebního zákona)? Např. chov akvarijních ryb běžně provozuje v objektech (veřejných prostorách) více subjektů (úřady, plavecké areály apod.). Musí mít tyto objekty v kolaudačním rozhodnutí uveden chov ryb (stejně jako já u hosp. objektu chov papoušků)?
Poslední dotaz se týká stavby, resp. toho, co stavba je. Podrobnou charakteristiku stavby jsem našel na vašem webu: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/ruzne/stavebni-zakon-a-stavby/16269-definice-stavby-dle-stavebniho-zakona.html
Dotaz zní. Pokud např. na svém pozemku umístím klec pro papoušky, která nebude pevně spojena se zemí a bude přenosná, o půdorysu ať již 50x50 cm nebo 300x300 cm, jedná se o stavbu? Lze za stavbu označit např. sušák na prádlo, který vznikl (dle definice staveb. zákona) „stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na stavebně technické provedení“ umístěný dlouhodobě na jednom místě?
Velmi děkuji, Mirek

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Zákaz chovu papoušků v hospodářském stavení:
Se stavebním úřadem lze souhlasit v tvrzení, že stavba může být v zásadě užívána toliko k účelům, ke kterým byla zkolaudována. Odkaz na § 126/1 stavebního zákona je v tomto případě zcela namístě, neboť dle tohoto ustanovení platí, že:
„Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. “
V této souvislosti je nerozhodné, že v aktuálně platném územním plánu je chov drobného zvířectva výslovně zmíněn. Je nutné si uvědomit, že územní plán určuje způsob nakládání (užívání) s určitým územím, tzn. že určuje jeho předpokládaný urbanistický, stavební, průmyslový aj. vývoj. Pakliže územní plán pro určitou část obce zmiňuje, že zde může být chováno drobné zvířectvo, znamená to pouze tolik, že drobné zvířectvo zde může být chováno, ovšem v souladu s platnou právní úpravou (územní plán nemůže v tomto ohledu samozřejmě převážit ustanovení zákonů a vyhlášek). Ve Vašem případě tak územní plán sice umožňuje chov drobného zvířectva (resp. s ním na daném území počítá), neznamená to však, že by bylo možné drobné zvířectvo chovat kdekoli, nýbrž pouze ve stavbách, které jsou k tomu stavebně-technicky určené (a vyhovují tudíž požadavkům platné právní úpravy). V opačném případě by jinak ad absurdum bylo možné říci, že pokud územní plán počítá na určitém území obce s rodinným bydlením, mohou lidé na daném území bydlet kdekoli (v jakýchkoli stavbách), což zajisté neodpovídá platné právní úpravě, ani úmyslu zákonodárce.
Důvodem současného postupu stavebního úřadu je fakt, že Vaše hospodářské stavení není (nemusí být) vybudováno tak, aby vyhovovalo chovu drobného zvířectva - například z důvodu nevhodného odvětrávání, vytápění apod. (k tomu více v odpovědi na dotaz ad 2/ níže).
Skutečnost, že kolaudační protokol je v případě Vašeho hospodářského stavení nepřesný, nehraje rovněž prakticky žádnou roli. Podstatné je, jak je vymezen účel užívání hospodářského stavení. Pakliže zde není zmíněn chov drobného zvířectva, přičemž Vy v této stavbě chováte papoušky, může se skutečně jednat o porušení platné právní úpravy.
Fakt, že papoušky jste v hospodářském stavení choval již v okamžiku jeho kolaudace, může být vyložen buď jako nedbalost dotyčného úředníka, nebo jako jeho rozhodnutí nezpůsobovat Vám právní komplikace. Ani to však v současné chvíli nehraje žádnou roli. Pakliže byl Vašimi sousedy stavební úřad upozorněn na to, že hospodářské stavení užíváte v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, je povinen se touto záležitostí zabývat a činit příslušné právní kroky.
V každém případě platí, že stavební úřad je oprávněn Vám chov papoušků v hospodářském stavení zakázat. Konkrétně dle § 134/5 stavebního zákona platí, že pokud není stavba užívána k povolenému účelu nebo stanoveným způsobem anebo je užívána bez povolení, vyzve stavební úřad vlastníka stavby, aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončil. Současně jej poučí o možnosti požádat o povolení změny v užívání stavby. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu dodávám, že užívání stavby, vymezené v rozhodnutí o kolaudaci, není (resp. nemusí být) samozřejmě nezměnitelné. V této souvislosti lze odkázat na § 126/2, 3 a 4 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
- změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu;
- změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy (chráněnými stavebním zákonem) a se zvláštními právními předpisy;
- pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby; v oznámení užívání nebo v žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání.

Postup, nezbytný k řádné změně v užívání stavby, je podrobněji popsán v § 127 stavebního zákona. Máte-li proto v úmyslu pokračovat v chovu papoušků ve Vašem hospodářském stavení, a to bez rizika „právních tahanic“, lze Vám doporučit obrátit se na místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, za jakých podmínek bude možné provést změnu v užívání Vašeho hospodářského stavení (a to tak, aby tato stavba (resp. její konkrétní místnost) mohla sloužit k chovu papoušků.

2/ Chov zvířectva v rodinných domech a kolaudace:
V případě rodinných domů není zapotřebí v kolaudačním rozhodnutí zvlášť zmiňovat, že v těchto stavbách je možné chovat drobné domácí zvířectvo. I přesto je však takový chov dle mého názoru možný a legální.
Důvodem je dle mého soudu skutečnost, že nejpřísnější podmínky (co se týče stavebně-technického, hygienického, bezpečnostního aj. uspořádání stavby) musí splňovat právě ty stavby, které jsou určeny pro bydlení (tedy pro obývání lidmi). Pakliže tedy stavba (například rodinný dům) splňuje takto přísně nastavené podmínky, splňuje zároveň podmínky pro chov drobného zvířectva (které nejsou z logiky věci tak striktní).
Je tak možné shrnout: je-li stavba (rodinný dům) zkolaudována pro obývání lidmi, znamená to, že je vhodná i pro to, aby byla zároveň obývána drobným zvířectvem (jehož chov je často s bydlením úzce spjat a lze ho tudíž pod pojem „obývání“ či „uspokojování bytových potřeb“ podřadit).
Ochrana života a zdraví zvířat je ve stavebněprávních předpisech zdůrazňována, tzn. že na stavby, které mají sloužit například pro ustájení hospodářských zvířat nebo na stavby pro chovatelství jsou kladeny zvláštní požadavky. Je to na mnoha místech výslovně zmíněno například ve stavebním zákoně či ve vyhlášce o technických požadavcích na stavby.
Je nepochybné, že parametry hospodářského stavení, určeného k uskladnění ovoce, zeleniny a sena a parametry hospodářského stavení, které má navíc sloužit k chovu zvířectva, se liší. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí, aby byl stavební úřad od počátku informován o tom, že stavba, o povolení jejíž realizace jste žádal, má sloužit rovněž pro chovatelské účely. V takovém případě by byla stavba rovněž jako taková zkolaudována a Vy byste v současné chvíli nemusel řešit nynější potíže.
Akvárium s rybkami je proto možné umístit v rodinném domě, na úřadě či jinde, aniž by tím došlo k porušení stavebních předpisů, jelikož tyto stavby jsou zkolaudovány pro obývání lidmi (jsou-li pak tyto stavby vhodné pro pobyt lidí, tím spíš jsou vhodné pro pobyt akvarijních rybek).

3/ Klec a sušák jako stavba dle stavebního zákona:
V tomto ohledu Vám neposloužím jednoznačnou odpovědí, neboť výklady se v této oblasti liší. Omezím se proto na sdělení vlastního názoru.
Pakliže by se mělo jednat o klec na ptáky, která je bez obtíží manuálně přenosná (je tedy přenosná jediným člověkem) – například Vámi zmiňovaná klec o rozměrech 50x50 cm, bude se dle mého názoru jednat o movitou věc, která v žádném případě není stavbou dle stavebního zákona.
Pokud by se však mělo jednat o klec velkých rozměrů (Vámi zmiňovaná klec o rozměrech 300x300 cm), která již manuálně přenosná není (a jedná se tak téměř o voliéru), mohlo by se již jednat o výrobek plnící funkci stavby, který spadá do kategorie staveb dle stavebního zákona.
Co se týče sušáku na prádlo, jedná-li se o více, než šňůru nataženou mezi dvěma jabloněmi (a sušák je tudíž konstrukcí, která musela být smontována a instalována), mohlo by se opět jednat o výrobek plnící funkci stavby a tudíž o stavbu dle stavebního zákona.
V každém případě platí, že stavbou dle stavebního zákona je vše, co za stavbu považuje právě ten úředník stavebního úřadu, do jehož gesce dané území spadá. Názor stavebního úřadu (byť se mohou názory napříč stavebními úřady značně lišit) je proto určující.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Stavba jako voliéra na chov papoušků - podmínky stavby