Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o odpovědi na níže uvedené dotazy a případně doložení příslušnými paragrafy příslušných zákonů. Na oplocení, taras oplocení, a na stěnu garáže na mém pozemku uvnitř katastru města chci umístit reklamní plachty přichycené na tato oplocení, taras oplocení, a stěnu garáže. Je možné na takováto oplocení, taras oplocení a stěny garáže umístit reklamní plachty?

Je potřeba k umístění reklamních plachet nějaké povolení státní či městské instituce (Dopravní Policie, Stavební odbor, ...)?
Pokud není povolení potřeba, existuje nějaká oznamovací povinnost na některou státní či městskou instituci?
Pokud je potřeba oznámení, jakou formu má mít toto oznámení?
Děkuji, Karel

 

ODPOVĚĎ:
Za splnění určitých podmínek je umístění reklamního zařízení podřízeno schvalovacímu procesu, a to v zásadě u místně příslušného stavebního úřadu a silničního správního úřadu.
V dotazu používáte pojem „reklamní plachta“. Ve Vašem případě bude rozhodující, jak budou tyto reklamní plachty kvalifikovány ze strany příslušných veřejnoprávních orgánů.

Konkrétně pak platí, že:
- informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení se považuje za zařízení (§ 3/2 stavebního zákona) ;
- stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání; stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu (§ 2/3 stavebního zákona) ;
- v pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu;
- zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se vždy považuje za stavbu pro reklamu.

Zcela bez ingerence stavebního úřadu (tedy bez povolení či oznamovací povinnosti) je možné umisťovat informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2, jsou-li umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací (jak to vyplývá z § 79/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).
Mělo-li by se jednat o reklamní a informační zařízení (dle shora uvedené definice), bylo by zapotřebí získat od stavebního úřadu územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 15. stavebního zákona).
Pokud by byly reklamní plachty vyhodnoceny jako stavby pro reklamu, bylo by k jejich instalaci zapotřebí získat územní souhlas a souhlas se stavební ohláškou (jak to vyplývá z § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. e) stavebního zákona).
Dle § 25/6 písm. c) bodu 1. zákona o pozemních komunikacích je jedním z druhů Zvláštního užívání dálnice, silnice a místní komunikace také užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci.

Základní podmínky pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace za účelem umístění reklamního zařízení jsou zakotveny v § 25/7 zákona o pozemních komunikacích. Dle § 31 zákona o pozemních komunikacích dále (mimo jiné) platí, že:
- zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení;
- silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let, a v rozhodnutí stanoví podmínky zřizování a provozování reklamního zařízení;
- vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu je oprávněn v obecném zájmu umístit na své nemovitosti pouze reklamní zařízení, které bylo povoleno.

Ze shora uvedeného vyplývá, že definitivní zodpovězení otázky, zda je ve Vašem případě zapotřebí získat nějaké veřejnoprávní povolení, Vám dají pouze příslušné správní orgány (jelikož vše bude záviset na tom, jak Vámi zmiňované reklamní plachty vyhodnotí). V současné chvíli Vám proto doporučuji kontaktovat místně příslušný stavební úřad a silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu), se kterými můžete svůj záměr konzultovat, a které by měly být schopny Vám sdělit, zda a případně jaké veřejnoprávní povolení budete dle jejich názoru potřebovat.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Umístění reklamní plachty na oplocení, stěnu - podmínky, schválení, souhlas, ohlášení městu, obci