Počet stránek ve webu: 40.724

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

18.8.2017 jsem poslal návrh na odstranění černé části stavby souseda. Při výstavbě této černé stavby. Předchůdce souseda, provedl terénní úpravy, bez zajištění jakoukoliv opěrnou zdí. V poslední době náš dům popraskal a terén znatelně u domu poklesl díky neodbornému zásahu do terénu při provádění černé stavby.

Po kontrolní prohlídce stavebního úřadu, úřad vydal rozhodnutí ve kterém zahájil řízení o odstranění stavby. Soused požádal v zákonné lhůtě o dodatečné povolení stavby. Já jsem nechal vypracovat statický posudek terénu mezi našimi domy. Stavební úřad jej nerespektoval, nechal vypracovat posudek svým znalcem. Následně nás stavební úřad vyzval k vyjádření k podkladům k řízení. Dokladová část k řízení obsahovala dokumentaci stávajícího stavu sousedovo černé přístavby "další jiný posudek", že černá stavba není černou stavbou, neboť byla postavena již 1882. Posudek, který byl vyhotoven účelově, technicky nic nesedí, jsou v něm předkládány nepravdivé údaje. Vše jsem u stavebního úřadu napadl. Současně byl do podkladů k řízení přiložen statický posudek řešení možného sesuvu terénu. Domníval jsem se, že se jedná o součást řešení černé stavby.
Druhý den mi přišla výzva ke zjednání nápravy dle §134 odst, 2. , stavebního zákona kde stavební úřad mě vyzývá ke zjednání nápravy v provedení zajištění stability svahu- terenu. Výzva se týká mě, souseda, který je vlastníkem legalizované černé stavby a dalším sousedem, jehož pozemek je dotčen. Jak jsem vyčetl, výzva nemá odkladný účinek. Prosím co mohu v tomto udělat. Domnívám se, že terénní úpravy byly a jsou součásti černé stavby Domnívám se, že stavební úřad asi výzvou předběhl řízení o dodatečném legalizaci stavby. Pokud by došlo v rámci řízení k odstranění černé stavby tak potom vypracovaný posudek na opěrnou nebude odpovídat tomuto stavu. Potom si pokládám otázku proč se musím podílet na výstavbě já a další soused, když stav jsme nezavinili. Podotýkám, že vlastník, černou stavbu si koupil a domnívám se, že by měla výstavba zdi proběhnout za jeho finančního krytí. Co mohu proti výzvě stavebního úřadu udělat, abych se nedostal do stavu, kdy budu pokutován. Bohužel ani s jedním sousedem se nemohu domluvit. Což též uvádí sdělení výzvy ke zjednání nápravy. Termín mám do 20.2.2020.
Děkuji, Václav

 

ODPOVĚĎ:
Zodpovězení otázky, zda stavební úřad předběhl touto výzvou skončení řízení o odstranění stavby, anebo zda zaujal stanovisko, že terénní úpravy/nevhodný stav terénu s černou stavbou nesouvisí, není v tuto chvíli příliš důležité. Podstatné je, že Vás (a Vaše sousedy) stavební úřad vyzval ve smyslu § 134/2 stavebního zákona ke zjednání nápravy, k čemuž Vám zároveň stanovil cca roční lhůtu.
Přestože § 134 stavebního zákona cílí primárně na kontrolní prohlídky staveb (a to v průběhu jejich výstavby), je aplikovatelný rovněž na vlastníky již existujících staveb a terénních úprav (jak to vyplývá z § 134/2 a 6 stavebního zákona).
Domnívám se, že stavební úřad mohl v tomto případě postupovat odlišně a dát se cestou uložení povinnosti k provedení nezbytných úprav (§ 137 stavebního zákona), neboť k jejich provedení je možné (za určitých okolností) přiznat dotčené osobě právo na výplatu stavebního příspěvku (§ 138 stavebního zákona). V tomto ohledu však vše závisí na zvyklostech toho kterého stavebního úřadu.
Stavební úřad můžete samozřejmě kontaktovat s žádostí o vysvětlení jeho postupu. V rámci této korespondence vyjádřete své překvapení nad současným postupem stavebního úřadu a předestřete stavebnímu úřadu svůj náhled na věc (tzn. že závadné terénní úpravy jsou součástí černé stavby a měly by proto být odstraněny/napraveny ve stejném režimu). Stavební úřad můžete zároveň požádat o přehodnocení jeho přístupu a stažení výzvy ke zjednání nápravy. Stavební úřad zároveň požádejte, aby v dané věci (domnívá-li se, že terénní úpravy nejsou součástí černé stavby) vydal výzvu/rozhodnutí k provedení nezbytných úprav, abyste mohl zároveň podat žádost o přiznání stavebního příspěvku (jelikož současný závadný stav jste nezavinil).
Na tomto místě si nicméně neodpustím poznámku, že zavinění činezavinění závadného stavu nehraje v tomto případě zásadní roli. Je nutné si uvědomit, že výzvou ke zjednání nápravy je stavebním úřadem reagováno na závadný faktický stav, a to bez ohledu na to, jakým způsobem tento stav vznikl (příčiny vzniku závadného stavu mohou často tkvět v přírodních či fyzikálních silách, za které vlastník rovněž nenese žádnou odpovědnost, přesto je však povinen zjednat nápravu, je-li k tomu stavebním úřadem vyzván).
Nebude-li Vašim shora popsaným žádostem stavebním úřadem vyhověno (což spíše předpokládám), bude záviset na Vašem rozhodnutí, jak se dále zachováte.
Zůstanete-li pasivní (tzn. že výzvy ke zjednání nápravy neuposlechnete), vydá stavební úřad po marném uplynutí roční lhůty rozhodnutí, kterým Vám zjednání nápravy nařídí. Vydání tohoto rozhodnutí se stane prvním úkonem ve správním řízení, které bude stavebním úřadem zahájeno. Proti tomuto rozhodnutí budete moci podat odvolání. Toto odvolání nebude mít sice odkladný účinek, přesto však bude posuzováno nadřízeným stavebním úřadem (krajský úřad), přičemž následně (v případě nepříznivého rozhodnutí nadřízeného stavebního úřadu) bude možné podat rovněž žalobu ke správnímu soudu.
Jelikož v současné chvíli Vám byla doručena toliko výzva ke zjednání nápravy (která není správním rozhodnutím), nemůžete se proti ní bránit standardní cestou (tzn. podáním odvolání).
V případě, kdy doručené výzvy neuposlechnete a nápravu nezjednáte, vystavujete se samozřejmě riziku udělení pokuty (za spáchání přestupku dle stavebního zákona). Proti rozhodnutí o udělení pokuty se budete moci případně rovněž bránit podáním odvolání (v rámci odvolacího řízení by se zkoumalo, zda byly dány podmínky pro uložení pokuty, tzn. zda jste přestupek vůbec spáchal).
Proti doručené výzvě ke zjednání nápravy se můžete bránit již nyní, ovšem nikoli prostřednictvím odvolání, neboť tato výzva není správním rozhodnutím (jak uvádím výše). Obranou může být v tomto případě podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (dle § 82 a násl. soudního řádu správního).
Tato žaloba musí být adresována místně příslušnému krajskému soudu a musí být podána nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce (zde Vy) dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo (§ 84/1 soudního řádu správního).
Abyste se do doby skončení soudního řízení vyhnul účinkům výzvy ke zjednání nápravy, můžete se v rámci soudního řízení (popř. již přímo v žalobě) obrátit na soud s žádostí, aby Vaší žalobě usnesením přiznal odkladný účinek (§ 73/2 soudního řádu správního).
Pro přípravu žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se věnuje oblasti práva stavebního či správního).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 150/2002 Sb. , soudní řád správní

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem