Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
4 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (3 hlasů)

Sousedovi byla povolena stavba (část domu zůstala) na základě rozporuplných znaleckých posudků. Stavba nebyla dokončena v termínu a nyní žádá soused o změnu stavby před dokončením. Můj rodinný dům, tedy RD začal vykazovat vážné statické problémy. Jak mohu tuto stavbu zastavit, v námitkách jsem uvedla, že nesouhlasím se změnami. Co musím předložit pojišťovně, abych mohla uplatnit zaplacení velmi náročných stavebních úprav svého RD, které jsou způsobeny stavbou souseda, který se nepřizpůsobil daným možnostem.

Dle statika změny přišly až po deseti letech od zahájení stavby souseda, soused si vybudoval betonovou desku a všechny tlaky jdou do podzákladí. Děkuji, Nikola

 

ODPOVĚĎ:
1/ Zastavení sousedovy stavební činnosti:
K tomu, aby vzal stavební úřad Vaše námitky na vědomí a začal se jimi zabývat, nestačí pouze tvrdit, že se změnou sousedovy stavby před jejím dokončením nesouhlasíte, nýbrž je nezbytné zvolit argumentaci, z níž bude vyplývat, že stavební činnost na sousedově pozemku je příčinou statických potíží Vašeho rodinného domu.
V této souvislosti Vám lze doporučit iniciovat na stavebním úřadě provedení kontrolní prohlídky sousedovy stavby, popř. přijetí dalších nezbytných opatření. Dle § 132/1 stavebního zákona platí, že stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu:
- provádět kontrolní prohlídky stavby,
- nařizovat neodkladné odstranění stavby,
- nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
- nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
- nařizovat provedení udržovacích prací,
- nařizovat vyklizení stavby,
- ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Veřejným zájmem je (mimo jiné) požadavek, aby stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu, a aby stavba neohrožovala sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty (§ 132/3 písm. a) a c) stavebního zákona).
K tomu, aby stavební úřad uznal Vaší argumentaci za relevantní, je vhodné, abyste mu předložila znalecký posudek, z něhož bude vyplývat, že mezi stavební činností na sousedním pozemku a statickými problémy Vašeho rodinného domu existuje vztah příčinné souvislosti).
Volba konkrétních opatření bude následně záviset na úvaze stavebního úřadu.

2/ Co předložit pojišťovně:
V tomto ohledu závisí vše na tom, jak jsou nastaveny parametry Vašeho pojištění, tzn. pro jaké případy jste pojištěna a jakým způsobem mají být nahlašovány škodní události. Tyto informace by měly být uvedeny ve Vámi uzavřené pojistné smlouvě, resp. v pojistných podmínkách, které jsou její součástí.
Pro co nejrychlejší získání relevantních informací Vám doporučuji kontaktovat přímo pojišťovnu, která by měla být schopna Vám sdělit, jaké podklady bude pro nahlášení škodní události potřebovat (lze si představit, že klíčovou roli bude v této souvislosti hrát případný znalecký posudek, z něhož bude vyplývat, že příčinou statických problémů Vašeho domu je stavební činnost na sousedově pozemku).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)