Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsme majitelé bytu s předzahrádkou (zahrádka je ve vlastnictví členů SVJ, v našem výlučném užívání). Ta sousedí se 2 zahrádkami a veřejným prostranstvím (travnatý prostor s dětským hřištěm, uvnitř domu ve tvaru písmene U). Pro větší soukromí chceme plot vysoký 120 cm zvýšit na 180cm. Máme povinnost žádat něčí odsouhlasení (sousedů, stavební povolení)? Děkuji, Vlaďka

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
zvýšení plotu Vámi užívané zahrádky se bez získání souhlasu neobejde.
V dotazu zmiňujete, že Vámi užívaná zahrádka sousedí (mimo jiné) s veřejným prostranstvím (travnatý prostor s dětským hřištěm). V tomto ohledu upozorňuji, že pojem veřejné prostranství je definován v § 34 zákona o obcích, dle něhož jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
S ohledem na tuto zákonnou definici veřejného prostranství je otázkou, zda je i Vámi zmiňované dětské hřiště součástí veřejného prostranství, tzn. zda je přístupné každému bez omezení (nachází-li se ve vnitřní části (ve dvoře) bytového domu).

Z hlediska veřejného práva je nezbytné nahlédnout do stavebního zákona. Dle § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona platí, že plot:
- který je do výšky 2 m,
- který nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
- který se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
(přičemž všechny tři podmínky musí být splněny současně) může být zbudován bez jakékoli ingerence stavebního úřadu (tedy bez nutnosti stavební úřad kontaktovat).

Pakliže není některá ze shora uvedených podmínek splněna, bude zapotřebí, aby stavební úřad vydal územní souhlas. O vydání tohoto souhlasu by nicméně museli požádat spoluvlastníci předmětného pozemku, tedy všichni členové SVJ.
Otázku, zda jsou shora vymezené podmínky v případě plotu Vámi užívané zahrádky splněny či nikoli, Vám doporučuji konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem (neboť jeho právní názor bude v tomto případě určující).
Ze znění dotazu předpokládám, že pozemek, na kterém je vymezena Vámi užívaná zahrádka, spadá do množiny společných částí bytového domu, přičemž část tohoto pozemku Vám byla přenechána k výlučnému užívání (ve smyslu § 1160/2 občanského zákoníku).

V první řadě je vhodné odkázat na § 1175 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
- vlastník bytové jednotky má právo užívat společné části bytového domu,
- vlastník bytové jednotky nesmí změnit společné části bytového domu,
vlastník bytové jednotky je povinen udržovat společné části bytového domu, které má vyhrazeny ve výlučném užívání.

Vzhledem k tomu, že pozemek, na němž je vymezena Vámi užívaná zahrádka, je spoluvlastnictvím všech členů SVJ, je nutné, aby o jeho změně (která může zahrnovat i zřízení vyššího oplocení) rozhodli všichni spoluvlastníci (a to i přesto, že je určitá část tohoto pozemku přenechána do Vašeho výlučného užívání).
V tomto ohledu lze vycházet z § 1128/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. S tím, aby došlo ke zvýšení plotu Vámi užívané zahrádky, proto musí souhlasit nadpoloviční většina spoluvlastníků předmětného pozemku (přičemž o Vašem záměru musí být informováni samozřejmě všichni, resp. všem musí být umožněno se k Vašemu záměru vyjádřit).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Podmínky pro zvýšení plotu u bytového domu SVJ