Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může si pojišťovna dovolit oznámit změnu výše pojistného až v první den nového období, kdy je již zaplaceno? Jsem po pojistné události řešené v květnu 2018, úspěšně vypořádání. Pojišťovna vypočítala novou vyšší částku v červnu 2018 až v novém období a neoznámila, zjištěno náhodou přes internet. Dopis dorazil až za týden, mam právo se domáhat okamžitého zrušení smlouvy a vrácení zaplacené částky? Z původních 6.600 Kč mi zvýšili pojistné na 14.900 Kč, po jediné pojistné události, jak se bránit? Děkuji, Maruška

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz dávají dvě ustanovení občanského zákoníku, a to jeho § 2785 a § 2786.
Dle § 2785 občanského zákoníku může být běžné pojistné na další pojistné období změněno buď a/ na základě dohody mezi pojišťovnou a jejím klientem (tedy uzavřením dodatku k pojistné smlouvě) nebo b/ postupem, který byl pojišťovnou a klientem sjednán předem v pojistné smlouvě. Dle znění dotazu předpokládám, že ve Vašem případě platí varianta ad b/, tzn. že Vámi uzavřená pojistná smlouva (resp. pojistné podmínky, které jsou její součástí) stanoví podmínky, při jejichž splnění může být běžné pojistné na další pojistné období pojišťovnou jednostranně změněno (typicky se jedná právě o případy změny „škodní historie“ klienta).
Upraví-li (například tedy zvýší-li) pojišťovna běžné pojistné na další pojistné období, je povinna to klientovi sdělit nejpozději 2 měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit (§ 2786/1 občanského zákoníku). Pokud Vám pojišťovna sdělila změnu výše běžného pojistného až poté, co bylo toto pojistné uhrazeno (resp. po uplynutí jeho splatnosti), lze uzavřít, že pojišťovna tuto svou zákonnou povinnost porušila.


Pokud se zvýšením běžného pojistného pro další pojistné období nesouhlasíte, můžete svůj nesouhlas projevit vůči pojišťovně písemně, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy jste se o zvýšení běžného pojistného dozvěděla (§ 2786/2 občanského zákoníku). Další osud Vašeho smluvního vztahu s pojišťovnou bude záviset na obsahu dopisu, kterým Vás pojišťovna (poněkud opožděně) informovala o zvýšení pojistného:
1/ Byla-li jste pojišťovnou v tomto dopise poučena o tom, že pokud nebudete souhlasit se zvýšením pojistného (a tento nesouhlas ve lhůtě jednoho měsíce projevíte), dojde k zániku pojištění, a to uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno (zde by se však mělo jednat o pojistné období minulé, tedy to, za které jste zaplatila pojistné v původní výši), dojde k zániku pojištění.
2/ Pokud naopak předmětný dopis toto poučení neobsahoval, bude mít projevení Vašeho nesouhlasu ten následek, že pojištění bude trvat i nadále, ovšem pojistné zůstane nezměněno.

V písemném projevu nesouhlasu se zvýšením pojistného především řádně identifikujte smluvní strany (tedy sebe a pojišťovnu), specifikujte pojistný vztah (uveďte například druh pojištění, datum uzavření pojistné smlouvy a především její číslo), uveďte, kdy a jakým způsobem jste se dozvěděla o zvýšení běžného pojistného, výslovně uveďte, že nesouhlasíte s tím, aby bylo pojistné zvýšeno (přičemž můžete výslovně uvést novou výši běžného pojistného, se kterou nesouhlasíte), tento dopis datujte a podepište. Jeden podepsaný stejnopis si ponechte, druhý doručte pojišťovně prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou). Písemný nesouhlas je možné doručit pojišťovně samozřejmě také na její pobočce (oproti písemnému potvrzení), resp. takovým způsobem, který jste si s pojišťovnou sjednala (v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách).
Pokud pojištění skutečně zanikne (varianta ad 1/ výše), bude samozřejmě pojišťovna povinna Vám zvýšené pojistné vrátit.
Bude-li pojištění pokračovat nadále, ovšem bez zvýšení běžného pojistného (varianta ad 2/ výše), bude Vám přeplatek pojišťovnou buď vrácen nebo bude započítán na běžné pojistné pro další pojistné období (v tomto ohledu závisí vše na pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, které mohou nakládání s přeplatkem na pojistném speciálně upravovat).
Nastane-li varianta ad 2/ výše (bude-li tedy pojištění trvat i nadále, a to při původní výši běžného pojistného) a budete-li i přesto trvat na ukončení pojištění, budete moci pojištění ukončit způsobem, jak je ujednán v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách (popř. v občanském zákoníku, pokud pojistná smlouva ani pojistné podmínky způsob ukončení pojištění neupravují).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.