Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V případě likvidace pojistné události došlo k vyplacení náhrady za odcizené kolo od pojišťovny. V průběhu šetření policií ČR, však podle ústní informace, došlo k zabavení odcizené věci u pachatele. Mohu v případě písemného vyzvání od policie ČR odmítnout převzetí odcizeného kola? Rád bych si ponechal náhradu od pojišťovny, za kterou jsem si již pořídil nové kolo. Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Pakliže se ve Vašem případě jedná o pojištění majetku (což ze znění dotazu předpokládám), dává odpověď na Váš dotaz § 2852 občanského zákoníku.

Dle tohoto ustanovení totiž platí, že zjistí-li po události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, pojistník (nebo jiná oprávněná osoba), že byl nalezen odcizený majetek, jehož se tato událost týká, oznámí to pojistiteli (tzn. pojišťovně) bez zbytečného odkladu.

Poskytl-li pojistitel po vzniku pojistné události pojistné plnění, má právo na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. Oprávněná osoba si však může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.

Ze shora uvedeného vyplývá, že bylo-li ve Vašem případě pojistnou událostí odcizení kola (což ze znění dotazu předpokládám) a ze strany pojišťovny Vám již bylo poskytnuto pojistné plnění, jste povinen pojišťovnu o nalezení kola informovat a pakliže se tato skutečnost prokáže, budete zároveň povinen vrátit pojišťovně pojistné plnění, které Vám poskytla.

Od poskytnutého pojistného plnění si budete moci odečíst náklady, které účelně vynaložíte na odstranění závad kola vzniklých v době, kdy Vám bylo kolo odcizeno (pokud nějaké takové závady přicházejí v úvahu).

V současné chvíli Vám proto doporučuji kontaktovat Policii ČR a pokusit se zjistit, zda je pravdivá informace o nalezení odcizeného kola.

Shora uvedená povinnost (tedy povinnost vrátit pojišťovně poskytnuté pojistné plnění) by se na Vás nevztahovala v následujících případech:

1/ pokud není možné, abyste znovu nabyl držbu kola, popř. je zpětné získání kola spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady,

2/ pokud bylo kolo poškozeno do té míry, že jako takové zaniklo, nebo pokud ho lze opravit jen s nepřiměřenými náklady,

3/ pokud jste v pojistné smlouvě (resp. v pojistných podmínkách, které jsou její součástí) ujednal s pojišťovnou něco jiného (doporučuji Vám proto prostudovat rovněž pojistnou smlouvu a pojistné podmínky),

4/ pokud jste pojistnou smlouvu uzavřel před 1. 1. 2014, jelikož dle předchozí právní úpravy (konkrétně dle § 39/1 a 2 zákona o pojistné smlouvě, ve spojení s § 3028/3 občanského zákoníku) platilo, že v takových případech přešlo vlastnické právo k nalezené (původně odcizené) věci na pojišťovnu (i zde však bylo možné v pojistné smlouvě ujednat něco jiného, prostudování Vámi uzavřené pojistné smlouvy a pojistných podmínek je tudíž nezbytné v každém případě).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:

  • zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
  • zákon č. 37/2004 Sb. , o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odmítnutí převzetí odcizené věci a ponechání si peněz z pojistky - může si poškozený nechat peníze místo převzetí odcizeného předmětu?