Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem dopravní nehodu (moje vina) - lehkou bez zranění, ale pojišťovna, u které jsem 12 let (povinné ručení), škodu poškozenému sice zaplatila, ale na to konto jsem dostala dopis, ve kterém mi pojišťovna oznamuje, že z důvodu plnění, které musela poskytnout ukončuje moji smlouvu k poslednímu dnu téhož měsíce. Je takovýto postup v souladu s právem pojišťovny? Děkuji, Otýlie

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Ano, pojišťovna je skutečně oprávněna vypovědět pojistnou smlouvu v reakci na pojistnou událost.
Vedle jiných případů, kdy dochází k zániku tzv. povinného ručení (jako je například zánik či odcizení vozidla, změna jeho vlastníka, nezaplacení pojistného apod.), může tzv. povinné ručení zaniknout také výpovědí dle pravidel zakotvených v občanském zákoníku (jak vyplývá z § 12/1 písm. f) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Toto ustanovení tedy výslovně odkazuje na obecnou právní úpravu pojištění (obsaženou v občanském zákoníku.
Dle § 2805 písm. b) občanského zákoníku je pak pojistitel (pojišťovna) nebo pojistník (Vy) oprávněn pojistnou smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.
Postup Vaší pojišťovny se proto jeví jako oprávněný. Doporučuji Vám nicméně ověřit, zda bude ve Vašem případě zachována měsíční výpovědní doba (o které hovoří občanský zákoník) a byla-li Vám výpověď dána ve lhůtě do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Vhodné je rovněž nahlédnout do pojistných podmínek, které se na Vaší pojistnou smlouvu vztahují, a zkontrolovat, zda postup pojišťovny odpovídá i pravidlům pro vypovězení pojistné smlouvy, která jsou v těchto pojistných podmínkách zakotvena.

_____________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Právo pojišťovny vypovědět pojistku pojištěnci z důvodu vysokého vyplaceného plnění poškozenému dopravní nehodou