Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od kdy, resp. po jakou dobu, škola přebírá zodpovědnost za dítě/žáka. Konkrétně se jedná o situaci, kdy základní škola má dvě různé budovy pro výuku (hlavní a doplňkovou), přičemž jedna se nachází v druhé obci. Děti prvního stupně odjíždějí ráno linkovým autobusem v doprovodu učitelky (protože také jede do oné školy) do školy v druhé vesnici.

Výuka, oběd a část družiny jsou v této budově, přičemž se v různou dobu a v několika skupinách děti vracejí zpět do obce s hlavní budovou (po obědě, resp. po části družiny), kde nastupují do další družiny nebo zájmových kroužků. Praxe je přitom taková, že po skončení části družiny jedou v doprovodu družinářky (tuto praxi jsme si ale vynutili), ale pokud jedou hned po obědě jednotlivě do kroužků do hlavní školy, jedou samy, a to tak, že je nikdo ze školy nedoprovodí ani přes přechod a nedohlédne na jejich bezpečné nastoupení do autobusu. Podotýkám, že se jedná o děti první a druhé třídy. Už nastalo několik situací, kdy např. řidič vysadil dítě během jízdy ve vesnici a to tam zůstalo samo, dále jen náhodou při přecházení nesrazil další dítě autobus. Škola argumentuje tím, že není její povinnost zajišťovat doprovod. Stejně tak zřizovatel je v řešení situace laxní. Chci se zeptat, jaké jsou možnosti právními kroky přimět školu/zřizovatele, aby zajistili bezpečnost dětí, dokud děti neopustí školu. Děkuji za reakci. S pozdravem Stanislav.

 

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz není možné dát jednoznačnou odpověď, neboť právní úprava není (naštěstí) natolik podrobná, aby výslovně pamatovala i na Vámi uváděný příklad.
V každém případě je nezbytné vycházet z § 391/2 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
- za škodu, která vznikla žákům základních škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy;
- při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.
Vámi zmiňovaná školní družina a školou organizované dětské kroužky spadají do kategorie zájmového vzdělávání (jak to vyplývá z § 111/1 školského zákona a jak je to podrobněji rozpracováno ve vyhlášce o zájmovém vzdělávání).
Při hodnocení Vámi popsaného případu lze dále zohlednit § 3 vyhlášky o základním vzdělávání. Toto ustanovení sice cílí na odlišné situace, zabývá se nicméně rozsahem odpovědnosti školy při akcích, které se uskutečňují mimo její prostory. Dle tohoto ustanovení konkrétně platí, že:
- bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem; zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům;
- při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků;
- při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění; po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase; místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.
Výše uvedená ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání se sice na Váš případ výslovně nevztahují, lze z nich však snadno dovodit důraz, jaký je kladen na bezpečnost dětí při akcích, které se konají mimo školu.
Co se týče Vámi popsaného případu, je nutné vyjít z faktu, že na "klasické" vyučování přímo navazuje touto školou organizované zájmové vzdělávání, které je však lokalizováno do sousední obce. Časová následnost "klasického" vyučování a zájmového vzdělávání je natolik zřejmá, že samotný fakt realizace "klasického" vyučování a zájmového vzdělávání ve dvou budovách školy (v sousedních obcích) nemůže na této přímé návaznosti ničeho změnit.
Z tohoto důvodu se domnívám, že škola nese odpovědnost za bezpečnost svých žáků nejen během "klasického" vyučování a během zájmového vzdělávání, nýbrž rovněž při přesunu žáků mezi oběma budovami školy. Závisí pak na uvážení školy, jakým způsobem hodlá bezpečnost svých žáků zajistit.
Není-li dohoda s vedením školy, popř. s jejím zřizovatelem, možná, doporučuji Vám se v této věci obrátit s žádostí o konzultaci na Českou školní inspekci:
https://www.csicr.cz/
Závěrem své odpovědi podotýkám, že shora uvedené reprezentuje toliko můj právní názor. Lze předpokládat, že v této věci se setkáte i s odlišnými názory.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
vyhláška č. 74/2005 Sb. , o zájmovém vzdělávání
vyhláška č. 48/2005 Sb. , o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je škola odpovědná za žáka, dítě v době kdy přechází mezi budovami?