Počet stránek ve webu: 42.093

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem na ukončení studia střední školy ze strany střední školy, tedy SŠ. Je mi 25 let a studuji, respektive jsem tedy asi studovala střední školu. Měla jsem závažné zdravotní problémy, proto jsem ukončila studium na gymnáziu, kde jsem dlouhodobě přerušovala vzdělávání.

V září 2018 jsem nastoupila od 1. ročníku na dvouletou školu (zřizovatelem je církev). Opět jsem nemohla pokračovat ve studiu ze zdravotních důvodů (které jsem samozřejmě doložila lékařskými zprávami). Ředitel školy mi nabídl rozložení ročníku. Můj zdravotní stav se postupně zlepšil, ale nyní - t. j. 09-10/2019 jsem musela podstoupit doléčovací kúru. O této skutečnosti jsem písemně informovala ředitele školy (přílohou opět bylo lékařské potvrzení o délce absence - od 3. 9. - v délce trvání cca 3 - 4 týdny). Má kúra se ovšem kvůli komplikacím výrazně prodloužila - až na polovinu řijna. Školu jsem však nemohla informovat. Když jsem se vrátila domů, očekávala jsem doporučený dopis ze školy (výzvu, abych doložila důvod své nepřítomnosti a náležité poučení o tom, že v případě, že tak neučiním, má se za to, že jsem studia zanechala - tak jak jsem to četla ve školském zákonu). Jenže tam žádný doporučený dopis nebyl, pouze obyčejná pošta ze školy, ve které stálo, že z důvodu nepokračování ve studiu mi ředitel ukončil studium k polovině října 2019, nic víc, žádné poučení o (ne) odvolání, nic. Zkoušela jsem do školy volat, nikdo nebral. 29. října mi přišel doporučený dopis s tím samým zněním - jen datum se lišilo - nyní bylo uvedeno, že studium ředitel ukončil ke konci září 2019 a na dopisu byl nalepen lepící papírek, na kterém stálo, že mi zasílají opravené ukončení studia a že to staré mám skartovat a podpis sekretářky. Samozřejmě jsem tak neučinila. Teď k mému dotazu - Je tento postup školy správný? Opravdu na ni školský zákon neplatí? (Jak mi bylo již naznačeno, že vzhledem k tomu, že zřizovatelem je církev, nemusí se tak striktně držet litery zákona). Nepřišla mi žádná výzva, abych doložila absence, žádné poučení, nic.   Několikrát jsem se na poště ptala, hledali to podle adresáta i odesílatele a nic. Tenhle postup se mi opravdu nelíbí, uznávám sice, že jsem ve škole byla všehovšudy asi 2x v tomto školním roce, ale vše bylo řádně omluveno a nic nebyl problém. Prostě se jen čekalo až se definitivně vyléčím, proto mi byl první ročník už v září 2018 rozložen. Teď absolutně nevím, co mám dělat. Na žádnou střední školu mě nyní nevezmou, leda formou přestupu - což vzhledem k ukončení studia není možné. Mám ještě šanci rozhodnutí ředitele nějak zvrátit? Nechce se mi opravdu skončit jen se základní školou.   Na závěr podotýkám, že: Veškerá absence byla řádně omluvena lékařskými zprávami.   Veškerá komunikace z mé strany probíhala prostřednictvím doporučeného psaní zasílaného ČP.   Veškerá psaní ze školy byla zaslána obyčejnou poštou, výjimkou je poslední dopis o ukončení studia ke konci září. Závěrem se omlouvám za rozsáhlost mého dotazu, ale domnívám se, že veškeré mnou uvedené informace jsou relevantní pro posouzení mé věci.   Děkuji za pochopení a brzkou odpověď.   S pozdravem Linda.

 

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že v případě rozhodování o vyloučení ze studia existuje mezi „veřejnými“ školami (zřizovanými státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí) a „ostatními“ školami (soukromé a církevní školy) podstatný rozdíl. V případě veřejných škol musí být o vyloučení ze studia vedeno správní řízení a rozhodnutí ředitele školy o vyloučení ze studia je správním rozhodnutím, proti němuž je možné se odvolat (jak to vyplývá z § 165/2 písm. i) školského zákona). Vztah mezi studentem a soukromou či církevní školou je však smluvního charakteru, tzn. že vyloučení ze studia je de facto rozhodnutím ředitele (jako statutárního zástupce školy) ukončit platnost uzavřené smlouvy (k čemuž musí mít oporu v uzavřené smlouvě, popř. dokumentech, na které tato smlouva odkazuje).
Ve Vašem případě je důležité, na jakém základě (dle jakého ustanovení) ředitel své rozhodnutí o Vašem vyloučení ze studia vystavěl. Nevyplývá-li tato skutečnost z dopisu (dopisů), který jste od školy obdržela, doporučuji Vám se na školu neprodleně písemně (či zároveň i telefonicky) obrátit s dotazem, na základě jakého ustanovení (smlouvy, školního řádu, zákona) bylo Vaše studium ukončeno.
Zároveň Vám doporučuji nahlédnout do smlouvy, kterou jste se školou uzavřela (popř. do dokumentů, na které tato smlouva odkazuje či které jsou její součástí) a pokusit se zde nalézt ustanovení, které by ředitele školy opravňovalo k postupu, který ve Vašem případě uplatnil.
Naleznete-li ve smlouvě (či v některém k ní přidruženém dokumentu) ustanovení, které bude odpovídat tomu, co se ve Vašem případě stalo, bude záviset na Vašem rozhodnutí, zda se budete chtít proti rozhodnutí ředitele bránit. Budete-li se domnívat, že ředitel školy svým postupem porušil uzavřenou smlouvu, bude možné, abyste se bránila soudní cestou (tzn. podala k soudu žalobu). Pro učinění tohoto právního kroku (popř. již k zaslání předžalobní výzvy) Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
Je možné, že ze strany školy se dozvíte, že ředitel své rozhodnutí opřel o některé ustanovení školského zákona. V této souvislosti přicházejí do úvahy dvě ustanovení tohoto právního předpisu:
1/ Ustanovení o zanechání studia studentem:
Dle § 68/2 školského zákona platí, že:
„Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy. “
V tomto případě se žádné správní řízení nezahajuje (ani na veřejných, ani na ostatních školách), neboť účinky tohoto ustanovení (v podobě ukončení studia) nastávají přímo ze zákona. Aby však tento
následek mohl nastat, musí být splněna podmínka v podobě doručení výzvy k objasnění neomluvené absence. Jelikož tato podmínka nebyla ředitelem školy ve Vašem případě splněna, nemohl nastat zákonem předvídaný následek (v podobě ukončení Vašeho studia).
2/ Ustanovení o vyloučení ze studia:
Dle § 31/2 školského zákona platí, že:
„Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení …“
Ve Vašem případě přichází v úvahu porušení základní povinnosti žáka/studenta, a to povinnosti řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat (§ 22/1 písm. a) školského zákona), resp. porušení povinnosti zletilých žáků/studentů dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (§ 22/2 písm. b) školského zákona).
K tomu, aby však toto porušení představovalo důvod k vyloučení ze studia, muselo by se zároveň jednat o závažné a především zaviněné porušení (tedy porušení úmyslné či nedbalostní). Zejména o splnění podmínky zaviněnosti lze mít ve Vašem případě důvodné pochybnosti (dle znění dotazu lze usuzovat, že svou neomluvenou nepřítomnost ve škole jste nezavinila ani úmyslně, ani z nedbalosti).
V případě veřejných škol je možné se proti rozhodnutí ředitele o vyloučení ze studia (dle § 31/2 školského zákona) bránit odvoláním, které může přezkoumat místně příslušný krajský úřad (§ 183/4 školského zákona a § 81 a násl. správního řádu). V případě soukromých a církevních škol však takový postup možný není (neboť rozhodnutí ředitele školy o vyloučení ze studia není správním rozhodnutím).
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o Vašem vyloučení ze studia můžete samozřejmě podat, přičemž ho můžete koncipovat jako odvolání proti správnímu rozhodnutí (a to jako „klamný manévr“, jak uvádím níže). V takovém případě je vhodné vědět, že:
- odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37/2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo (§ 82/2 správního řádu) ;
- odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí (§ 83/1 správního řádu) ;
- v případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83/2 správního řádu) ;
- nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek; v důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí (§ 85/1 správního řádu) ;
- odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 86/1 správního řádu).
Upozorňuji nicméně, že podání odvolání (dle výše uvedených ustanovení správního řádu) by ve Vašem případě s největší pravděpodobností) představovalo pouze klamný manévr (neboť byste se odvolávala proti rozhodnutí, které není správním rozhodnutím). Současně by proto bylo nezbytné, abyste se bránila soukromoprávní cestou (tedy podáním žaloby k soudu (popř. nejdříve zasláním předžalobní výzvy škole). V tomto případě Vám doporučuji advokátní zastoupení (jak již uvádím výše).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.