Počet stránek ve webu: 40.354

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ve škole nás již delší dobu zcela jistě šikanuje pedagog vyučující matematiku. V jednu chvíli nám dával i malé elektrické šoky a před nedávném mě osobně i fyzicky uhodil do hlavy. Celou situaci jsem před dvěma dny nahlásil třídnímu učiteli a ten mi pověděl, že už se situace nebude nikdy opakovat a pokud ano, tak to budeme společně řešit s ředitelem školy.

Myslím, že jsem takto učinil relativně pozdě, ale už to dále zajít nenechám. Pokud se podobné chování z jeho strany bude opakovat, nahlásím to rodičům, kteří by byli ochotní situaci řešit i soudně a požadovat jeho odchod z funkce. Svědků jeho šikany by bylo jistě hodně, činí tak přímo v oficiálních hodinách vymezených pro výuku.
Jak bychom ale měli postupovat? Měla by se uvědomit policie před případným soudním sporem? Můžete mi popř. zaslat výňatek ze školského zákona, zabývající se fyzickými tresty a podobnou šikanou v prostorách školy? Jakou máme šanci uspět?
Předem děkuji, Mirek

 

ODPOVĚĎ:
Postup, který Vám navrhl Váš třídní učitel, považuji za velmi správný. Obdobné excesy je vždy vhodné řešit nejdříve interně, tedy na úrovni dané školy.
Pakliže by se Vámi popsané počínání dotyčného učitele opakovalo, uvědomte o tom znovu svého třídního učitele a domáhejte se toho, aby byla tato věc oznámena (a to za Vaší přítomnosti) řediteli školy.
Bylo by samozřejmě vhodné, aby se Vám podařilo závadné počínání dotyčného učitele zdokumentovat (vyfotografovat, natočit). Tím Vás však nechci v žádném případě nabádat k tomu, abyste pořizoval záznam z průběhu všech hodin, kdy Vás tento učitel učí (to by jistě nebylo vhodné). Nebude-li možné toto počínání dotyčného učitele zdokumentovat, postačí samozřejmě svědectví dalších Vašich spolužáků.
Pakliže se bude závadné počínání dotyčného učitele opakovat, přičemž ze strany školy (ať už Vašeho třídního učitele či ředitele) nedojde ke snaze věc řešit, doporučuji Vám uvědomit o všem Vaše rodiče (popř. informovat i rodiče dalších Vašich spolužáků).
Vaši rodiče se v této věci mohou obrátit například na zřizovatele školy, popř. je možné zaslat podnět České školní inspekci (která je oprávněna provést ve škole kontrolu).


Co se týče platné právní úpravy, lze v této souvislosti odkázat zejména na § 22b písm. a) – d) školského zákona, dle něhož platí, že každý pedagogický pracovník je povinen:
- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
- chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
- chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
- svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj.

Je zřejmé, že Vámi popsané počínání dotyčného učitele je v přímém rozporu s jeho povinnostmi dle školského zákona.
Co se týče informování Policie ČR, tento krok Vám rozhodně nedoporučuji. Ve svém dotazu sice fyzické tresty, uplatňované dotyčným učitelem, nijak podrobně nepopisujete, lze však předpokládat, že dotyčný učitel se patrně žádného trestného činu nedopustil. Jeho jednání by mohlo být kvalifikováno patrně jako přestupek. Pro učinění konkrétnějšího závěru by nicméně bylo nutné znát více podrobností.
V každém případě platí, že vloží-li se do řešení interní záležitosti školy Policie ČR, ničemu to neprospěje.
Co se týče soudního řešení, které v dotazu zmiňujete, upozorňuji, že Vy (ani Vaši rodiče) se nemůžete soudní cestou domáhat toho, aby dotyčný učitel z Vaší školy odešel. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že to, zda dostane dotyčný učitel výpověď či nikoli, je věcí jeho zaměstnavatele, tedy školy (kterou v tomto ohledu zastupuje ředitel). Škola pak nemůže být nucena (a to ani soudem), aby ukončila pracovní poměr dotyčného učitele, pokud je například rozhodnuta řešit jeho pochybení jiným způsobem (kupříkladu snížit či odebrat tomuto učiteli odměny).
U soudu byste se mohl (Vy či Vaši rodiče ve Vašem zastoupení) domáhat například odčinění nemajetkové újmy (např. psychická újma), pokud Vám nějaká taková újma vznikla. Toto odčinění může mít podobu omluvy (ústní či písemné), není vyloučeno ani finanční zadostiučinění (byť v tomto případě si ho dovedu představit poměrně těžko). Upozorňuji nicméně, že soudní řešení věci bude znamenat vznik nákladů (které nemusí být nízké), přičemž soudní řízení může trvat i několik let a jeho výsledek nelze nikdy s jistotou předvídat. Nemyslím si proto, že by podání soukromoprávní žaloby bylo vhodným krokem.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může učitel fyzicky trestat žáka, studenta?
  • Fyzický trest studenta, žáka - je příupustný podle školského zákona?