Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do jednotlivých stránek poradny

RŮZNÉ-ZDRAVÍ
- Kdy je možné hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu
- Detence, hospitalizace nemocného pacienta bez souhlasu
- Detence v nemocnici, ve zdravotnickém zařízení

Ráda bych se zeptala, kdy je možné umístit v nemocnici pacienta bez jeho souhlasu. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Podmínky poskytování péče upravuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu § 23.
Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony jen za přesně stanovených podmínek (jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení; osoba jeví známky duševní choroby nebo intoxikace a ohrožuje sebe nebo své okolí; není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony; jde-li o nosiče).


OBČAN-DLUH
- Promlčecí lhůta pro vymáhání dlužného pojistného u povinného ručení
- Má změna věřitele vliv na promlčecí lhůtu, promlčení dluhu?
- Postoupení dluhu jinému věřiteli a vliv na promlčení dluhu

Dovoluji se Vás dotázat zda-li pojišťovna Kooperativa resp. její "postupník" mají nárok na úhradu pojistného po 9 letech. Jde o minimální částku pojistného za cca 3 měsíční provoz a vozidlo jsem tedy užíval po tuto krátkou dobu. Zánik pojištění je datován na 5.7.2002. Dnes již samozřejmě nemohu najít složenku s úhradou pojistného v řádu několika stovek korun. Nyní po mne "postupník" vyžaduje částku 2.332 Kč. Ačkoliv se jeví částka jako ne velká tak si nejsem jist zda-li jsem částku uhradil či vznikl problém s připsáním úhrady na straně pojišťovny či jsem opravdu opměl zapomněl částku uhradit - vše je možné. Jaká je promlčecí lhůta pro vymáhání dlužného pojistného (povinné ručení) - 3,5,10 let či jiná? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Právo pojišťovny se v tomto případě promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. Ta běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, což je den, kdy právo mohlo být poprvé uplatněno u soudu (zpravidla den splatnosti pohledávky). Na běh této lhůty nemá vliv postoupení, neboli změna v osobě věřitele.
Právo je již promlčeno, avšak musíte vznést námitku promlčení, jinak by bylo právo věřiteli přiznáno, i kdyby již bylo promlčeno.


OBČAN-DLUHY
- Původní majitel zrušil pojistku na automobil a doplatek je vymáhán po novém majiteli
- Česká kancelář pojistitelů vymáhá dluh původního majitele auta na novém majiteli

v poslední době jsem dostal obsílku od České kanceláře pojistitelů za to, že jsem neměl pojištění vůz. Česká kancelář pojistitelů po mně vymáhá uhrazení zákonného příspěvku nepojištěných za období 27. 3. 2009 – 24. 6. 2009. Kupní smlouvu z roku 2009 již bohužel nemohu najít, ale mám velký technický průkaz TP, kde je vůz registrován na mé jméno od 25. 8. 2009. Původní majitel vůz odhlásil již 24. 2. 2009. Doložil jsem velký technický průkaz, kde jsou tyto záznamy, nicméně jsem dostal odpoveď, že je to nedostačující důkaz. Můžete mi prosím poradit, jak v tomto postupovat, případně jak dokázat jinak, že jsem to vozidlo nevlastnil? Případně, kde ČKP vzala informaci o tom, že bych v této době měl vůz vlastnit?
Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Zřejmě budou nesrovnalosti v registru vozidel a kvůli těmto informacím vám ČKP vyměřila zákonný příspěvek nepojištěných jako sankci za nepojištění vozidla v určitém časovém okamžiku (pokud nedošlo k jeho vyřazení). Povinnost hradit stíhá toho, kdo je vlastníkem (provozovatelem) nebo jinou osobou, která v registru vozidel zapsaná není, ale měla být (např. kupující-nový vlastník).
Přesvědčte se, zda všechny zápisy odpovídají skutečnostem. Bude ale těžké je prokázat, obzvlášť, když nemůžete nalézt kupní smlouvu, což je v tomto případě zcela klíčový důkaz. Jinou možností je prokázání, co se s vozidlem dělo v období od odhlášení do doby registrace na vaše jméno. Při odhlášení je přeci nutné sdělit, co je s vozidlem dále zamýšleno (přepis, likvidace apod.).
Pokud se vám nepodaří nalézt dostačující důkaz (zejména smlouvu), nezbude, než příspěvek ve lhůtě uhradit. Pokud byste pak dodatečně kupní smlouvu našel, můžete se domáhat úhrady dluhu po dlužníkovi (původním majiteli) formou regresu.


Po smrti rodičů jsem s bratrem zdědila pozemky, každý 1/2. Dnes jsem dostala dopis z Exekučního úřadu, že na spoluvlastnický podíl nemovitosti mého bratra byla nařízena exekuce a hodnota pozemků je cca 200000.- Kč. S bratrem se nestýkám, netuším, kde žije. Na výpisu z KN jsem s hrůzou zjistila, že pozemky mají omezená vlastnická práva a to :Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti,Nařízení exekuce, Zástavní právo exekutorské
Chtěla bych vědět, co to pro mě znamená. Hodnota pozemků je vysoká, nemám možnost zaplatit dluhy bratra ( a ani nechci ) a proto nemůžu jeho polovinu vydražit. Pozemky jsem zatím prodat nechtěla, ale mám obavy, abych díky jeho dluhům o svůj spoluvlastnický podíl nepřišla a nový majitel aby vlastně nekoupil i moji polovinu. Jeho spoludlužníkem ale nejsem.
Můžete mi prosím poradit?
Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
O svůj spoluvlastnický podíl přijít nemůžete, protože, jak sama píšete, vy dlužnicí (povinným) nejste a exekuce byla nařízena na bratrův spoluvlastnický podíl (nikoliv na váš). Může se však stát, že spoluvlastnický podíl bratra bude prodán v dražbě a spoluvlastníkem se tak stane vydražitel.


Mám syna, dvacetiletého studenta střední školy, který je těžce zdravotně postižený a pobírá od dubna 2011 plný invalidní důchod ve výši 8.900,- Kč měsíčně. Já jsem rozvedená, samoživitelka , po 30 letech ve státní správě jsem dostala výpověď pro nadbytečnost. Jsem v evidenci úřadu práce, pobírám podporu ve výši 7.400, Kč. Syn žije se mnou ve společné domácnosti, starám se o něho. Je povinnen mi přispívat nějakou částkou na domácnost, jídlo ze svého důchodu ? On si totiž myslí, že ho mám živit já a on si celý svůj důchod nechá pouze na přilepšenou. Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Podle §31 odst. 4 zákona o rodině je dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, povinno podle svých schopností jim pomáhat a přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem (popř. majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny).
Ve vaší složité situaci by vám mohl finančně vypomoci. Je tak věcí vzájemné dohody, jakou konkrétní částkou to bude.


RŮZNÉ-ZDRAVÍ
- Existuje zákonná povinnost nastoupit rehabilitaci po totální endoprotéze?
- Kdy je nutné vystavit negativní reverz pro pacienta
- Kdy musí lékař získat negativní reverz s podpisem pacienta
- Kdy je nutné použít negativní revers při péči o pacienta

Zajímalo by mne, zda-li je po operaci kolene, konkretně totální endoprotéze, povinná hospitalizace na rehabilitačním oddělení dané nemocnice, jelikož se tím doktoři i sestry oháněly, že ze zákona musí být pacient hospitalizován a neexistuje možnost dojíždění na rehabilitaci. Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Podmínky poskytování péče upravuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Paragraf 23 zmíněného zákona stanoví, že vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného. Odmítá-li nemocný přes náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si ošetřující lékař o tom písemné prohlášení, které musí mj. obsahovat i poučení o následcích - tzv. negativní revers.

Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony jen za přesně stanovených podmínek (jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení; osoba jeví známky duševní choroby nebo intoxikace a ohrožuje sebe nebo své okolí; není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony; jde-li o nosiče).

Hospitalizace na rehabilitačním oddělení není povinností pacienta, spíše zvyklý postup nemocnice.
Odmítnout vyšetřovací nebo léčebný úkon je vaše právo, které je nutné respektovat.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Žádost o přemístění sloupu elektrického vedení na jiný pozemek
- Kdo platí přemístění sloupu elektrického vedení na jiný pozemek?

Před měsícem jsme koupili stavební parcelu, přičemž jsme si v katastru nemovitostí ověřili, zda nemá žádné věcné břemeno. V katastru nemovitostí nebyl žádný záznam, který by pozemek zatěžoval. Parcelu jsme tedy koupili. Ve skutečnosti stojí dva metry v parcele sloup firmy ČEZ a tak jsme požádali o jeho odstranění z důvodu výstavby rodinného domu. Z elektrárny ovšem přišla odpověď, že sloup neodstraní. byl vybudován v roce 1967. Existuje nějaká možnost, jak sloup odstranit nebo jak donutit ČEZ aby ho přemístil na jiné místo, jiný pozemek? Jsme ochotni uhradit i případné náklady. Na sloupu jsou jen dva kabely. Děkuji, Radmila

ODPOVĚĎ:
Na přemístění sloupu se můžete zkusit dohodnout s ČEZ. Pokud je kam ho přemístit, můžete podat žádost o přeložení (se souhlasem majitele pozemku, na něž má být sloup přemístěn, pokud Vám nestačí přemístění na kraj Vašeho pozemku) na stavební úřad, bude zahájeno řízení o přemístění. Bohužel v těchto případech přemístění hradí vždy žadatel - takže Vy.

K odstranění sloupu - museli byste prokázat, že sloup byl umístěn protiprávně, což s ohledem na dobu bude nemožné, nebo že je nevyužívaný (i dva dráty, které vedou proud znamenají využívání sloupu).


OBČAN-NÁJMY, BYDLENÍ, ...
- Jak postupovat pokud jeden ze spoluvlastníků požaduje velmi vysoký nájem
- Je možné přehlasovat spolumajitele pokud žádá velmi vysoké nájemné za nemovitost?

Chci se zeptat jak je právně zohledněno užívání pozemku pokud spolumajitel za něj požaduje nereálný nájem a současně není možné tento pronajatý pozemek využívat. Mám na mysli např. situaci kdy je malá pozemková parcela zatopena rybníkem. Nájemní smlouvy jsou sepsány se všemi ostatními spoluvlastníky až na jednoho, který požaduje nereálný nájem.
Jak v této situaci postupovat? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud je věc ve spoluvlastnictví, mohou ho ostatní majitelé přehlasovat.
Pokud se jedná o samostatný pozemek pouze s ostatními sousedící a Vy neprovádíte žádnou činnost ve veřejném zájmu, nelze majitele obejít ani ho zažalovat, a od nájmu budete muset upustit.
V příkladu Vámi uvedeném je otázkou, jaký má daný rybník právní režim. Toto posouzení vyžaduje řadu dalších informací a je vhodné zažádato takové stanovisko advokáta.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Odstoupení od kupní smlouvy na nemovitost pro skryté vady
- Je nutné nemovitost vrátit do původního stavu při odstoupení od kupní smlouvy?

Koupila jsem rodinný dům se skrytými vadami. S protistranou se nelze domluvit a tak chci odstoupit od smlouvy.
Např. vada stropních trámů napadených do té míry, že je nutno je měnit, museli jsme dále strhat koberce, dřevotřískové desky a prkna z podlah a odstranit palubkové obklady podkroví. Pak teprve se napadení trámů objevilo. Musím uvést věc do původního stavu, tedy do stavu jak jsem jej kupovala abych mohla od smlouvy odstoupit?
Protistrana píše, že trámy odpovídají věku budovy a že je normální, že trámy v domě starém 80 let mohou být napadeny. To je věc asi tedy případného sporu, ale jak je to s vrácením, když jsme tam již provedli nějaké práce a do původního stavu to tedy asi již nedokážu vrátit? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
Podle § 597 občanského zákoníku můžete odstoupit (pokud věc má vady, na které Vás prodávající neupozornil a tyto činí věc neupotřebitelnou, tj. taková vada, která se projevila v průběhu záruční doby a která je sice odstranitelná, ale její odstranění by bylo vzhledem k povaze věci neúměrné a není možná výměna věci nebo její součásti).

Ze zákona není dáno, že při odstoupení od smlouvy musí být plnění vráceno vždy v původním stavu. Takže doporučuji odstoupit od smlouvy, projevit vůli nemovitost předat a požadovat vrácení peněz. Můžete uplatnit i nárok na náhradu škody.

Budete-li se soudit, počítejte s tím, že tento případ bude velmi složitý (u nemovitosti 80 let staré se opravdu musí počítat s určitou mírou rizika koupě) a investujte do doporučeného právního zástupce (tzn. právníka nebo advokáta).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Platí se znovu notářský poplatek při znovuotevření dědického řízení?

Rodinnou přítelkyní jsem byla stanovena jako jediný dědic ze závěti. Dědické řízení 17.10. 2011, kdy nabylo právní moci. Součástí dědictví byl vkladový účet, postžirový účet, přeplatek u komunálních služeb, nevyzvednutý důchod u ČSSZ, peníze a věci uložené v sejfu nemocnice. V odůvodnění usnesení byla citována závěť, kde kromě majetku a účtů bylo zmíněno i stavební spoření.
To ale není uvedeno v usnesení, takže při mé návštěvě v České spořitelně, kde jsou vedeny všechny zmíněné účty i stavebné spoření, jsem byla upozorněna, že pro tento nedostatek je momentálně toto stavební spoření nedostupné.
Prosím o sdělení, jak bych měla dále postupovat. předpokládala jsem, že při dědickém řízeí, které trvalo 14 měsíců, si paní notářka účty zjistí. Lze paní notářku požádat o dodatek k usnesení? Pokud se bude muset dědické řízení znovu otevřít, budu muset zaplatit poplatek?
Děkuji, Světlana

ODPOVĚĎ:
0 dodatečně objeveném majetku zůstavitele musí proběhnout dědické řízení (§175x občanského soudního řádu). Notářskou odměnu a příslušné poplatky je třeba i tentokrát uhradit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je nutné podepsat novou nájemní smlouvu při zvýšení nájemného?
- Je povinnost nájemníka podepsat novou nájemní smlouvu při zvýšení nájmu?

Bydlím v obecním bytě, dostal jsem návrh na sjednání zvýšeného nájemného dohodou, kde je uvedeno, že na evidenčním listu činí nabídku na uzavření dodatku k nájemní smlouvě s novou výší nájemného. Když jsem se dostavil k podpisu dohody byla mě předložena nová nájemní smlouva s platností od 20.9.2011 na dobu neurčitou. Ve smlouvě mimo jiné povinnosti nájemce je uvedeno, nájemce je povinen zajistit pravidelné kontroly zřizovacích předmětů v bytě a je povinen potvrzení o kontrole předložit pronajímateli, pakliže bude požadovat jejich opravu nebo výměnu, musí na předmět doložit jím zajištěné kontroly, v případě že kontroly nezajistí pronajímatel se povinnosti opravy nebo výměny zprostí. Dále je ve smlouvě závazek podílet se na úklidu sněhu na chodníku a jeho okolí. Je mou povinností uzavřít tuto novou nájemní smlouvu. Nebo mám požadovat podepsání pouze evidenčního listu se zvýšeným nájmem? Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Na novou smlouvu absolutně nemusíte přistoupit. Pokud souhlasíte se zvýšením nájemného, lze uzavřít dodatek ke smlouvě o zvýšení nájemného. Samozřejmě je třeba mít ohled na dobu, na jakou máte smlouvu uzavřenou (pokud Vám smlouva vyprší např. ke konci října, smluvní vztah zanikne a vy se nebudete moci dožadovat prodloužení smlouvy - v takovém případě je třeba zvážit novou smlouvu; pokud nemáte smlouvu na dobu neurčitou, nemusíte o nové nájemní smlouvě uvažovat).


RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Je zaměstnanec povinen informovat zaměstnavatele že požádal o důchod?
PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je nutné měnit pracovní smlouvu pokud zaměstnanec nově bere starobní důchod?
- Pracovní smlouva na dobu neurčitou u zaměstnance pobírajícího starobní důchod
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může být zaměstnanec pobírající starobní důchod zaměstnán na dobu neurčitou

Mám následující dotaz ohledně zaměstnávání zaměstnanců, kteří již dosáhli nároku na důchod.
Předpokládejme, že takovýto zaměstnanec má pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
a) Je zaměstnanec povinen informovat zaměstnavatele, že si zažádal o důchodové dávky?
b) Jakmile se zaměstnavatel dozví, že zaměstnanec bude pobírat důchodové dávky, musí s ním změnit pracovní poměr a uzavřít ho na dobu určitou? Jak dlouho je možné takovýto poměr prodlužovat?
c) Je možné, aby zaměstnanec pobírající důchodové dávky byl zaměstnanán na dobu neurčitou?
Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
a) ne, nemusí mu být přiznány; zaměstnavatel se koneckonců tuto skutečnost dozví od OSSZ, kterou bude osloven ke sdělení rozhodných skutečností.
b) ne, zaměstnanec, který má pracovní poměr na dobu neurčitou může v pracovním poměru zcela beze změn pokračovat; odejít do důchodu není povinen; pokud se jedná o zaměstnance na dobu určitou, platí pro něj 2letá restrikce, přes kterou nemůže konat souvislou práci pro totožného zaměstnavatele.
c) ano


OBČAN-EXEKUCE
- Vymáhání škody po exekutorovi pokud nezrušil blokování účtu v bance
- Právo na náhradu škody exekutorem dle zákona č. 82/1998 Sb.

19.1.2011 jsem dostal exekuci 15.500 Kč formou blokací na účtu. Jelikož užívám dva účty (ČSOB a Česká spořitelna) byla provedena blokace na oba účty. Exekuci jsem okamžitě zaplatil, v ČSOB mi byl okamžitě účet odblokován. Nicméně blokace u České spořitelny stále přetrvává do dnešního dne, i po telefonickém urgování exekutora.
Po tel. rozhovoru mi bylo řečeno, že musím počkat až zaplacení exekuce nabude právní moci a potom bude i druhý účet odblokován.
3.10.2011 mi opět přišla výzva k zaplacení exekuce. V případě že exekuci neuhradím přejde exekutor k vymáhání dlužné částky na mé trvale bydliště.
Blokovaný účet u České spořitelny nemohu zrušit, výdaje na provoz účtu 1700 Kč. Jak se bránit, dopouští se exekutor protiprávního jednání? V případě že ano, je možné podat proti exekutorskému úřadu žalobu? Žiji a pracuji v Irsku a pro každou dokumentaci do vlastních rukou musím zaplatit letenku ušlý zisk. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Otázkou je, proč Vám přišla výzva podruhé. Pokud je exekuce zcela zaplacená a výzva i blokování účtu je chybou exekutora, pak samozřejmě máte právo na náhradu škody ze zákona č. 82/1998 Sb. (uplatnění náhrady škody má speciální procesní postup, toto je důležité neopomenout).
O tom, proč Vás exekutor znovu vyzval k zaplacení bych doporučila konzultaci s exekutorem (možná se jedná o úroky či náklady řízení).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Kdo hradí škodu pokud utekl kůň a způsobil havárii auta, automobilu, vozidla

27.10.2011 mi z uzavřené ohrady utekl kůň. Utekl na silnici, sražen osobním automobilem. Vyšetřeno policií,
Řidič mne fyzicky napadl. Ošetřen lékařem, podlitiny na spánku hlavy a šoku. Hůř vidím, hůř se mi čte.
Intenzivní nátlak poškozeného (a jeho matky - majitele vozidla) oznámit a zaprotokolovat na policii.
Bydlím na samotě, přestávám se zde cítit bezpečně. Nemám sjednáno žádné pojištění při chovu hospodářských zvířat.
Z jakého druhu pojištění nahradit škodu na vozidle, pokud by se neprokázala vina řidiče. Např.nepravdivé údaje ve výpovědi, jízda pod vlivem alkoholu či drog. A jak postupovat, jestli nebyl proveden test na užití drog? (řidič je drogový dealer).
Za řešení nepovažuji odstěhovat se, t.j. utéci od problému. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Nutno předem říci, že odpovědnost ponesete vždycky, otázka je pouze do jaké míry.
Pokud byl řidič pod vlivem alkoholu (což musela přivolaná policie zjistit; to zda byl proveden i test na přítomnost drog zjistíte z policejního spisu) nebo pokud překročil povolenou rychlost či jízdu nepodřídil stavu vozovky bude osobou, která spoluzavinila vznik škody.
Vy jste žádný trestný čin nezpůsobil, celá tato kauza je v rovině občanskoprávní (řeší se tedy vzniklá škoda). Majitel vozidla Vás bude žalovat na náhradu škody.
Věřím, že jste podal trestní oznámení za ublížení na zdraví. K němu připojte lékařskou zprávu, ať může dojít k vyhodnocení, zda se jedná o těžké ublížení na zdraví. Vyhrožování či jiný nátlak na Vás okamžitě hlaste policii. Pokud je to ve Vašich možnostech pořiďte si kamerové hlídání Vašeho soukromého objektu (dům, pozemek).


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY, PŘESTUPKY
- Je překročení povolené rychlosti o méně než 30km/hod. přestupkem? (§ 22 odst. 1 písm. f)
- Jaká je minimální a maximální výše pokuty při přestupku překročení povolné rychlosti

Prosím o informaci, kdy se jedná o přestupek. I když je v obci zákonem stanovená maximální rychlost 50 km/hodinu, je jako přestupek podle zákona 200/1990 v paragrafu 22 jaho přestupek definováno překročení dovolené rychlosti v obci o 30 km/h. Má MÚ právo pokutovat jako přestupek rychlost 60 km/h? Děkuji, Jiřina

ODPOVĚĎ:
Jedná se o přestupek podle § 22 odst. 1 písm f) bod 4 zákona o přestupcích. Takže ano, pokuta v takovém případě je na místě, a to v rozmezí od 1500 do 2500 Kč.


OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
- Nájemník si neodstěhoval všechny věci z pronajatého bytu, co má pronajímatel dělat
- Nájemce nevystěhoval všechny věci z pronajatého bytu, jak má pronajímatel postupovat
- Jak dlouho musí pronajímatel uskladnit věci nájemníka který si je z bytu neodvezl?
- Co dělat s věcmi nájemníka který si je neodnesl, neodvezl
- Povinnost obce uschovat věci nájemníka které si neodnesl z bytu
- Opuštěné věci z bytu nájemníka a jejich předání na obecním, městském úřadu

S neplatícím nájemníkem jsem ukončila na jaře nájemní smlouvu, podepsali jsme i protokol o předání bytu. Nicméně nájemník si ne všechny věci odstěhoval a ani po mých telefonických a SMS urgencích tak neučinil. Proto jsem mu je uskladnila v náhradním prostoru, zatím se ale o zbylé věci nepřihlásil. Chci se zeptat - co mám s těmi věcmi dělat? Jak dlouho mu je mám skladovat (už je to cca 6 měsíců)?
A co když si je za pár týdnů/měsíců bude chtít vyzvednout a začne si vymýšlet, že mu spousty věcí chybí (přeci jenom jsme nepodepisovali žádný soupis toho, co u mě zanechává, prostě věci nechal v bytě jen tak i když si je měl všechny kompletně odstěhovat). Děkuji, Břetislava

ODPOVĚĎ:
Můžete kontaktovat obec, protože se jedná o věci opuštěné (tedy de facto nález) a obec je tedy povolaná k uschování těchto věcí. Nebo věci prostě bez svědků zlikvidujte a když se o ně nájemce přihlásí, tak mu tvrďte, že si je odstěhoval - on nebude mít důkaz na to, že tak neučinil a pokud Vás bude žalovat na vydání věci, bude v pozici žalobce a ponese důkazní břemeno (tedy bude muset prokázat existenci těch věcí, jejich nastěhování do bytu a nepřevzetí) - tento radikální krok doporučuji nejdříve po uplynutí 1 roku, co nebudete s nájemcem ve spojení; pokud Vám nedělá problém věci uskladnit můžete počkat i delší dobu. Vlastnické právo se nepromlčuje, takže je dobré jednat opatrně.
Také můžete podat žalobu na nájemnce na určení povinnosti věci převzít, protože vlastník nesmí svým vlastnictvím obtěžovat jiné a ani je omezovat.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Je možné přikázat zaměstnanci na zkrácený úvazek práci přesčas?
- Může dělat pracovník se zkráceným pracovním úvazkem práci přesčas?

Lze zaměstnanci, který pracuje na zkrácený pracovní úvazek, nařídit práci přesčas? V ZP není žádné omezení uvedeno, ale ráda bych se o tom ujistila. Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
Takové opatření je možné, samozřejmě za dodržení limitů stanovených pro práci přesčas.
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Obec odstranila živičný povrch na pozemku - veřejném prostranství v pronájmu
- Může obec změnit způsob užívání pozemku který má v nájmu od soukromé osoby?

Mám ve vlastnictví pozemek, který je v užívání obce jako veřejné prostranství. Se souhlasem obce jsme na tomto pozemku cca před 5 roky na vlastní náklady vybudovali živičný povrch pro parkování. Obec nyní bez mého souhlasu změnila způsob užívání, čímž došlo ke zhoršenému vjezdu a výjezdu k nemovitosti, navíc odstranila část mnou vybudované zpevněné živičné plochy. Jak se mohu bránit? Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Pokud znamená, že "v užívání obce" je nájemní smlouva, tak změna způsobu užívání může být v rozporu s účelem nájemní smlouvy (pokud máte účel ve smlouvě vyjádřen). Pokud tomu tak není a ani ze smlouvy není účel nájmu zřejmý, můžete se bránit odpovědností za škodu - pokud jednání obce poškozuje Váš pozemek a znepřístupňuje Vaši nemovitost, můžete žádat uvedení do původního stavu, požadovat upuštění od způsobu užívání, v krajním případě kompletni zakázání (odstoupení od smlouvy) užívat Váš pozemek. A samozřejmě úhradu škody vzniklé.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak zjistit zda byly peníze z úschovy zaslány do banky při koupi nemovitosti
- Urgence makléře k vystavení potvrzení o provedení transkace
- Je možné zjistit zda banka obdržela peníze za převod nemovitosti u hypotečního úvěru

Koupili jsme pozemek, jsme vlastníky zhruba 1 měsíc, v kupní smlouvě máme psáno, že po předložení LV (listu vlastnictví) s našimi jmény budou do 3 dnů z úschovny zaslány peníze k vyplacení hypotečního úvěru do České spořitelny a bude následně zrušeno zástavní právo. Uběhl už nějaký čas a zástavní právo stále visí na našem pozemku.
Chtěla bych se informovat, zda-li lze nějakým způsobem zjistit, že naše peníze byly opravdu z úschovny zaslány do banky a nikdo je nezpronevěřil. Bylo nám sděleno makléřem, že vedoucí úschovny, který rozhoduje o transakcích je na dovolené, takže peníze budou zaslány minulý týden, ale vůbec si nejsme jisti, zda-li tak bylo učiněno.
Dá se zjistit, jesli byl vyplacen úvěr původního majitele a kdy bude zástava zrušena? Podle kupní smlouvy už k tomuto mělo dávno dojít. Děkuji, Sabina

ODPOVĚĎ:
Jednak můžete tuto skutečnost zjistit přímo na katastru nemovitostí - zda byl podán návrh na výmaz zástavního práva. Dále urgovat makléře k vystavení potvrzení o provedení transakce. Informace můžete stejně tak zjistit na klientském centru České spořitelny (když předložíte smlouvu, ze které vyplývá, že měla být ČS vyplacena).


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Zveřejnění fotografií něčího domova a porušení soukromí
- Porušení soukromí zveřejněním fotografií cizího bytu, rodinného domu
- Zveřejnění fotografií díla zhotovitele a porušení soukromí zadavatele

Začala jsem podnikat a udělala jsem si internetové webové stránky. Mám smlouvu o spolupráci ještě s jednou firmou, tak jsem tam umístila práci nás obou - samozřejmě se souhlasem zhotovitele. Majitel jedné nemovitosti, kde se dělaly obklady a dlažby (po neshodách s spolupracující firmou) se rozhodl, že bude dělat problémy i mně. Poslal dopis před advokáta, že chce stáhnout fotky 200.000 Kč odškodné, jinak to bude medializovat v televizi. Má na to právo? Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, o co se konkrétně jednalo. Pokud jste uveřejnila na svém webu fotky jeho nemovitosti, ze které lze zjistit, kde je a čí je (a to třeba tak, že jí poznají sousedi), tak došlo k porušení práva na soukromí (což jen tak mimochodem stači vyřešit stažením fotek a omluvou, odškodnění je nadhodnocené). Pokud se ovšem jednalo o fotky, které zachycují Vaše autorské dílo (originálně poskládané dlažky apod.), které nevzniklo na základě nápadu majitele, tak uveřejňujete pouze svůj výtvor a poškození jeho soukromí a zásah do osobnostních práv by musel prokázat.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Náležitosti odvolání
- Co musí obsahovat odvolání aby ho soud nezamítl
- Co napadnout a na co se odvolat v odvolání k soudu
- Náležitosti odvolání proti rozhodnutí civilního a trestního soudu
- Důvody pro odvolání proti rozhodnutí soudu

Jak postupovat v případě odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Zejména se mi jedná o to, jaké formální náležitosti by mělo odvolání mít, aby jej nezamítli, případně v jakém zákoně najdu náležitosti pro odvolání. Kromě toho bych Vás chtěla požádat o radu, co je vhodné v odvolání napadnout či na co se odvolávat. V daném případě bylo rozhodnuto na základě "úsudku" soudce - protože nebylo možné určitou skutečnost prokázat ani vyvrátit, usoudil soudce, že se nestala. Je možné se odvolávat na nedodržení presumpce neviny? Děkuji, Zuzka

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, jaké odvolání chcete podávat (k civilnímu soudu, trestnímu soudu). Náležitosti vždy najdete v tzv. řádech (občanský soudní řád z.č. 99/1963 Sb., § 201 a násl., trestní řád z. č. 141/1961 Sb., § 245 a násl.) Odvolání v daném předpise má vymezeny důvody, pro které se lze odvolat, a to buď konkrétně nebo obecně.
nelze stanovit obecně, zda nepřihlédnutí k nějaké okolnosti znamená pochybení soudce ani zda je to odvolací důvod.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné zrušit trvalý pobyt manželovi který v domě manželky nebydlí?
- Je možné zrušit trvalé bydliště manželce která v domě manžela nebydlí?

Vlastním rodinný domek, ve kterém nikdo nebydlí. Manžel, i když bydlí u své nové přítelkyně, má v domku trvalé bydliště. Já bydlím u rodičů. Nejsme ještě rozvedeni ani majet. vyrovnáni. Ale manžel mi do domu neustále chodí, dost věcí si odvezl. Při poslední návštěvě jsem si všimla, že schody do podkroví jsou poničené. Již na soudu o děti uvedl adresu, kde teď bydlí. Tvralý pobyt si změnit nechce, až po rozvodu. Již jsem kontaktovala obecní úřad, kde mi řekli, že po rozvodu je to bez problémů, jinak je to velmi komplikované. Co mohu tedy dělat? Marcela

ODPOVĚĎ:
Pokud ještě není zahájeno řízení o rozvodu manželství, tak doporučuji velmi rychle podat návrh na jeho zahájení, tedy doporučuji rozvod. Do té doby nemáte možnost zabránit svému manželovi vstupovat do obydlí, kde má trvalý pobyt.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Lhůta pojišťovny na ohledání havarovaného auta, automobilu, vozidla
- Lhůta na vyřízení škodné události pojišťovnou

Moji vnučku nabourala před čtyřmi týdny v Praze Brazilka. Nehoda byla vyšetřena policií s přiznáním 100% viny Brazilky. Auto, které patří příteli mé vnučky, stojí od té doby v servisu a údajně čeká na pracovníka pojišťovny, aby ohodnotil poškození. Poškozeným bylo na dva týdny poskytnuto náhradní auto, ale potom jim ho odebrali. Bydlí na vesnici za Prahou a teď už druhý týden používají auto moje. Má pojišťovna ze zákona danou lhůtu na ohodnocení havarovaného vozu, Pokud ano, co dělat, když lhůtu nedodrží? Otakar

ODPOVĚĎ:
Podle § 16 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, je pojistitel povinen zahájit šetření bezodkladně, ale dokončit jej musí do 3 měsíců. To znamená, že pojišťovna v současnosti se paradoxně žádného porušení nedopouští.


TRESTNÍ-TRESTY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Je možné požádat o prominutí zbytku trestu před uplynutím poloviny trestu?
- Kdy je možné požádat o prominutí zbytku trestu řízení auta, automobilu, vozidla
- Zákonná lhůta pro podání žádosti o prominutí zbytku trestu řízení motorového vozidla
- Kdy musí jít řidič na přezkoušení odborné způsobilosti?
- Jak dlouho rozhoduje soud o vrácení řidičského průkazu?

V jakém časovém termínu lze podat k soudu žádost o prominutí zbytku trestu? Mohu požádat ještě před uplynutím poloviny trestu (např. měsíc předem) z důvodu vyřizování. Nebo musí nezbytně minimálně polovina trestu uplynout? V jakém termínu se vyjádří soud? Jde o zákaz řízení motorového vozidla. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Žádost o prominutí trestu lze podat až po lhůtě, kterou stanoví zákon; tedy až po řádném výkonu poloviny trestu.
je třeba upozornit, že pokud trvala doba zákazu déle než 1 rok, musí řidič na přezkoušení odborné způsobilosti.
Doba rozhodování soudu se nedá odhadnout přesně, ale obvykle nepřekračuje dobu 30 dnů.
Je třeba podotknout, že pokud jste vybodovaným řidičem, tak celá záležitost není tak jednoduchá, protože pokud je zákaz činnosti kratší než 12 měsíců, tak neběží roční lhůta pro odečet prvních bodů a upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti nebude pro možnost Vašeho řízení dostačující.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Promlčení finančního odškodnění při pracovním úrazu způsobného nedbalostí jiné osoby
- Náhrada škody na zdraví pracovníkem, zaměstnancem který zanedbal povinnosti
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Jak určit kdo je viník který způsobil škodu na zdraví nebo majetku
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Vyšetřování pracovního úrazu způsobeného nedabalostí jiné osoby

Manžel měl před 7 lety těžký pracovní úraz. Jeho zdravotní stav se stále zhoršuje, neboť má poškozenou míchu, kterou pojišťovna nechce uznat jako přímou souvislost s pracovním úrazem. Když jsme požádali o vyplacení trvalých následků, tak je pojišťovna odmítla vyplatit. Až nyní jsme zjistili, že zaměstnavatel měl k tomuto úrazu zavolat policii, neboť tento úraz mu způsobila jiná osoba nedbalostí a tento měl být šetřen. Člověk, který úraz způsobil, se měl finančně podílet na újmě na zdraví, kterou svou nedbalostí manželovi způsobil. Dá se s tím ještě něco dělat, či je celá věc promlčená? Děkuji, Zita

ODPOVĚĎ:
Podle § 106 občanského zákoníku se právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Takže promlčení začalo běžet až v okamžiku, kdy jste zjistili, kdo je odpovědný za škodu (povědomí o škodě a povědomí o tom, kdo za ni odpovídá jsou dvě podmínky, které musí být splněné zároveň). Na tomto argumentu bych stavěla žalobu na náhradu škody. Pokud nemáte důkazy o odpovědnosti daného člověka, podejte trestní oznámení, jelikož zákon požaduje, aby daný škůdce nebyl pouze původcem škody, ale aby za ni odpovídal (odpovědnost by mohla být vyloučena - př. jednání v nutné obraně či krajní nouzi apod.). Takže před tím, než budete investovat do žaloby, je třeba mít všechny podklady.


OBČAN-DLUHY
- Vztahuje se oddlužení jen na půjčky a úvěry nebo i na běžné dluhy?
- Je možné podat návrh na platební rozkaz u osoby v insolvenci, oddlužení
- Opožděné přihlášení pohledávky věřitele a zrušení oddlužení

Chtěl bych se zeptat, jestli se oddlužení občana vztahuje jen na půjčky a úvěry nebo i na jiné závazky dlužníka.
Host nám nezaplatil útratu, ale podepsal vyúčtování a přislíbil zaplacení. Včera jsem zjistil, že mu soud povolil oddlužení. Náš závazek nepřihlásil, jen svoje půjčky u různých finančních institucí a lhůta 30 dnů k přihlášce pohledávky již uplynula. Co bych měl dělat? Má smysl podávat návrh na platební rozkaz?
Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Doporučuji zjistit, v jaké fázi oddlužení je. Protože pokud jste se nepřihlásili, tak se může stát, že se nebudete už jako věřitel moci do oddlužení přihlásit.
A pak by Vám zbýval pouze návrh na platební rozkaz a nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce by mohlo vést ke zrušení oddlužení podle § 418 insolvenčního zákona.


OBČAN-VLASTNICTVÍ + OBČAN-DĚDICTVÍ
- Pozemek na prodej je napsán na katastru na zemřelou osobu - jak postupovat
- Nemovitost vlastní na katastru nemovitosti zesnulá, zemřelá osoba - co dělat?

Chtěla bych odkoupit malý pozemek od staršího pána, výpisem s katastru nemovitostí jsem ale zjistila, že pozemek je stále zapsán na něj i jeho zesnulou manželku. Nejdříve tedy asi musí dojít k dodatečnému dědickému vypořádání? Majitel má jednu dospělou dceru. Mohu mu toto vyřídit? Jaké dokumenty bude třeba připravit a nechat podepsat mezi dcerou a majitelem a majitelem a mnou? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Obraťte se na notáře, který dědictví po zesnulé vyřizoval. Může dojít k situaci, že majetek v dědictví byl zahrnut, nicméně návrh na vklad podán nebyl; nebo bude muset dodatečně projednat dědictví. Všechny úkony bude muset provést buď dědic osobně nebo Vás před notářem zmocnit k jeho zastupování ve věci. Odmítnout či přijmout dědictví bude ale muset sám.
V odpovědi sice uvádím jednotné číslo - dědic, ale samozřejmě k dodatečnému projednání dědictví budou muset být povoláni oba dědici.


OBČAN-EXEKUCE
- Co exekutor zabaví když dlužník nemá žádný majetek?
- Je lepší změnit trvalé bydliště dlužníka s exekucí pokud v bytě nebydlí?
- Je možná exekuce v místě kde dlužník bydlí ale nemá tam trvalé bydliště?

Hrozí mi exekuce a osobní bankrot na sebe vyhlásit nemůžu, protože nemám žádné příjmy. Jedná se o to, jak bude exekutor postupovat dál, když nemám žádný majetek, na adrese trvalého bydliště se již nezdržuji přes 5 let a na adrese kam mi chodí pošta jsem nikdy nebydlela. Bydlí tam pouze rodiče. Nikde nejsem hlášená. Jen jsem hlášená na úřadu práce a od prosince nastupuji na mateřskou dovolenou. Nemají mi co sebrat a rodičovskou dovolenou budu pobírat až od února. Děkuji, Radana

ODPOVĚĎ:
Lze předpokládat, že exekutor se v krajní situaci pokusí provést mobiliární exekuci (tedy exekuci prodejem movitých věcí) ve Vašem trvalém bydlišti. Vlastník této nemovitosti může podat žádost o zrušení Vašeho trvalého bydliště (a to by bylo nejrozumnější) s tím, že budete přehlášena na příslušný úřad.

Vy de facto ohrožena zásadně nejste, ale majetek v bydlišti, kde se zdržujete (aniž tam máte hlášený pobyt či korespondenční adresu). Stačí udání sousedů, kteří budou vědět, že jste nemajetná a zatížená exekucí, že se někde zdržujete.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Konfiskát majetku z minulosti a dědictví
- Odvolání proti rozhodnutí v dědickém řízení
- Žaloba pro zmatečnost rozhodnutí v dědickém řízení (neodůvodněnost rozhodnutí)

Teprve nedávno jsem se dozvěděla o pozemku po tetě a strýci, kde jsem já jediný dědic.
Žádala jsem o znovuotevření dědictví, byla mě však vrácena pouze polovina po strýci (zemřel v roce 1983). Druhá polovina po tetě (zemřela v roce 1953) ale ne, s odůvodněním, že jde o konfiskát, o který se mělo žádat jen do roku 2001. V roce 2001 jsme o pozemku nevěděli. Kdyby se jednalo o konfiskát, nebyla by v katastru nemovitostí zapsána jako majitelka stále teta. Pozemek nemohl být konfiskát, neboť teta i strýc tu po roce 1945 zůstali a dostali oba české občanství (jednalo se o smíšené česko-německé manželství a za války byl strýc přinucen také si zařídit německé občanství). Tento pozemek získali již v roce 1934 a v katastru nemovitostí není žádný zápis o vyvlastnění. Jak dál postupovat? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Nejdříve se obraťte na notáře a žádejte vysvětlení jak došel k názoru, že se jedná o konfiskát.
Pokud máte ještě lhůtu (15 dnů od doručení rozhodnutí), podejte odvolání (a to i přesto, že nebudete mít zdůvodnění rozhodnutí, které jsem Vám doporučila získat). Pokud nikoliv, zvažte použití žaloby na obnovu řízení (příp. žaloby pro zmatečnost - z důvodu neodůvodněnosti rozhodnutí). Úkony soudu prvního stupně jsou v rámci odvolacího řízení upraveny § 208 až § 210a občanského soudního řádu.


OBČAN-DLUHY
- Je možné zpočíst nesplatnou pohledávku proti splatné pohledávce

Chtěla bych se zeptat, zda je možné započíst pohledávku, která vznikla z důvodu nezaplacení kupní ceny proti pohledávkám pronajímatele na nájemné? Smlouva o nájmu má být teprve uzavřena, její součástí by měla být právě dohoda o započtení. Kdežto pohledávka z důvodu nezaplacení kupní ceny již vznikla a je splatná. Pohledávky jsou vzájemné (pronajímatel je zároveň kupujícím/dlužníkem z titulu kupní smlouvy a nájemce je prodávajícím/věřitelem z titulu kupní smlouvy). Lze tak učinit dohodou dle obchodního zákoníku?Může být dohoda součásti smlouvy o nájmu?
Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 29.11.2011, dotaz č. 791)
Podle § 581 nelze proti splatné pohledávce započíst pohledávku, která ještě není splatná. Takže dopředu to možné není. Doporučuji buď sepsat standardní smlouvu o nájmu a každý měsíc až se stane nájemné splatným provést započtení na nezaplacenou kupní cenu. Tato konstrukce ale vyžaduje důvěru stran. Anebo nechat dlužníka podepsat uznání dluhu, ať se Vám prodlouží promlčecí lhůta, toto uznání přiložit ke smlouvě o nájmu a formu nájemného uvést jako snižování uznaného dluhu a to vždy ke dni splatnosti nájemného.
S těmito smluvními dokumenty se ale stoprocentně obraťte na advokáta, bylo by riskantní sepisovat smlouvu tohoto typu bez právní pomoci.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kdy se spotřebované výživné, alimenty na dítě vrací a kdy ne
- Přeplacení výživného, alimentů a nárok na vrácení bezdůvodného obohacení
- Vydání bezdůvodného obohacení - rozdílu výživného, alimentů

Soud o snížení alimentů jsme vyhráli. V rozsudku, který přišel 18.11.2011 bylo uvedeno se platností od 1.6.2011. Podle vaší rady jsme tento měsíc zaplatili celkem jen 4.000,-. Potřebovala bych ještě poradit jestli manžel může požadovat rozdíl ve výživném za období od 6.-10. měsíce. Vyčetla jsem, že na nezletilé dítě ne, ale dcera je již od ledna plnoletá. A pokud peníze musí vrátit zpětně, do kdy tak musí učinit. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
U nezletilých dětí se výživné již vyplacené považuje za tzv. spotřebované výživné, a to se opravdu nevrací (§ 99 odst. 1 zákona o rodině)
Co se týče zletilé dcery, počkejte na právní moc rozhodnutí a pak dceru můžete vyrozumět o právu na vydání bezdůvodného obohacení, tedy rozdílu, mezi částkou, která jí byla vyplacena a tou, která jí měla být vyplácena podle rozhodnutí soudu, a stanovit lhůtu pro splnění této povinnosti. V případě žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, by manžel musel žalovat dceru. Na vymáhání bezdůvodného obohacení máte dvouletou promlčecí lhůtu (§ 107 občanského zákoníku).
S ohledem na skutečnost, že může dojít k situaci, že otec bude žalovat dceru, dobře zvažte, jaký dopad taková situace bude mít do vašich rodinných vazeb (bez ohledu na to, jak materiálně je pro vás ta částka přínosem).


RODINA-REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
- Registrované partnerství u osob opačného pohlaví
- Může být registrované partnerství mezi mužem a ženou?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Smlouva mezi partnery o případném vyrovnání za financování družstevního bytu
- Smlouva o vyrovnání majetku pro případ rozchodu partnerů, druha a družky

Koupili jsme společně s partnerem družstevní byt a každý jsme na něj přispěli určitou částkou. Nejsme manželé, ani nemáme registrované partnerství a teď řešíme, jakou smlouvou bychom měli ošetřit naše spoluvlastnictví a spolufinancování dřívější koupě, protože družstevní práva mohou znít jen na jednoho z nás. Dříve nám jedna právnička doporučovala smlouvu o vyrovnání, ale upozorňovala nás, že je trochu speciální. Můžete nám zároveň poradit, kde se dá získat vzor této smlouvy. Děkuji, Rozálie

ODPOVĚĎ:
Osoby opačného pohlaví nemohou podle českého právního řádu mít registrované partnerství.

Smlouva o vyrovnání je pro Váš případ velice vhodná, ale na její vzor na internetu stěží získáte a navíc bych nic takového ani nedoporučovala, jelikož je třeba ji sepsat "na míru" smluvním stranám.

S ohledem na skutečnost, že smluvní práva nemůžete mít ve spoluvlastnictví, doporučuji výše zmíněnou smlouvu o vyrovnání.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Právník požaduje dvojí odměnu, palmare - jak postupovat?

Může právník ve věci právní pomoci v soudním řízení, kromě předem dohodnuté odměny (jednorázové + procentní navýšení + cestovné), ve smlouvě ještě uvést: tato odměna se dále zvyšuje o pravomocně přiznané náklady soudního řízení za právní zastoupení advokátem dle vyhl. č. 484/2000 Sb.. Tato paušální odměna dle OSŘ § 142 je určena soudem účastníku, který měl ve věci úspěch,jako náhrada nákladů potřebná k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Náhrada potom účastníkovi kryje částečně náklady řízení. Podle mne, právník neoprávněně požaduje dvojí
odměnu. Děkuji, Oto

ODPOVĚĎ:
Doporučuji abyste se na svého právníka obrátil s vysvětlením této koncepce, protože standardně se postupuje buď cestou zákonných nákladů (tedy vypočítaných dne vyhlášky) nebo cestou smluvních nákladů, tedy na základě smlouvy o zastoupení. K seznání toho, že advokát požaduje dvojí uhrazení téhož nemám dostatek informací, ale může tomu tak doopravdy být.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Informuje soud automaticky o stažení žaloby protistranou?
- Kdo platí náklady soudního řízení při stažení žaloby?
- Kdo hradí právníky a soudní poplatky při stažení žaloby?

Jsem ve sporu se svou známou, která mně žaluje o vrácení jistých peněz. Před pár dny proběhlo první jednání a bylo nařízeno další za 2 měsíce. Předpokládám, že žalobce do druhého jednání žalobu stáhne. Informuje mě soud hned o tom, že žaloba byla stažena nebo si to musím hlídat sama, např. si domluvit nahlédnutí do spisu? Nechci zbytečně ztrácet čas sháněním důkazů na svoji obhajobu. Jak by to v případě stažení bylo se soudními výlohami a s náklady právního zastoupení, cestovného atd.? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Lze předpokládat, že soud Vás vyrozumí v řádu týdnů. Nicméně osobně bych doporučovala za 3 týdny po jednání nahlédnout do spisu a vyžádat si příslušnou informaci. Průběžně můžete sledovat stav soudního jednání na
( http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp ).
Vzhledem k tomu, že stažením žaloby nedochází k určení toho, kdo spor vyhrál, nepřiznává se ani náhrada nákladů žádné ze stran.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné převést družstevní podíl z jednoho manžela na druhého?
- Může jeden manžel převést svou část členského podílu v bytovém družstvu na druhého manžela?
- Převod družstevního podílu bytového družstva na manžela, manželku
- Darování družstevního podílu bytového družstva manželce, manželovi

Chtěl bych převést svůj družstevení podíl na manželku (ona má také podíl na družstevním bytě). Chci aby se tak manželka stala jediným vlastníkem družstevního podílu. Je to možné? Děkuji, Igor.

ODPOVĚĎ:
z Vašeho dotazu bohužel jednoznačně nevyplývá, zda se jedná o jeden byt, t.j. zda jste spolu se svou manželkou tzv. společnými nájemci družstevního bytu a zároveň i tzv. společnými členy bytového družstva. Pro svou odpověď budu tento stav předpokládat.

Na otázku, zda je možné za trvání manželství převést část členského podílu v bytovém družstvu pouze na jednoho z manželů, existují dva protichůdné názory:

1/ Dle prvního z názorů toto možné není. V současné době je tento názor zastáván většinou odborníků a rovněž soudní praxe tento závěr ve svých rozhodnutích aplikuje. Toto stanovisko je založeno na znění § 703/2 Občanského zákoníku (věta za středníkem), dle něhož jsou ze společného členství v družstvu oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. To znamená, že na manžele, kteří jsou společnými členy bytového družstva se hledí jako na jednoho člena (manželé mají společně také pouze jeden hlas).

Občanským zákoníkem jsou rovněž vymezeny situace, za nichž může k zániku společného členství manželů v bytovém družstvu dojít, přičemž žádná z těchto variant neumožňuje zrušení společného členství za současného trvání manželství (Občanský zákoník umožňuje společné členství zrušit v případě rozvodu či úmrtí jednoho z manželů). Tento názor byl v poslední době potvrzen například rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, č.j. 26 Cdo 98/2011.

Jedinou možností, jak by mohlo dojít ke zrušení společného členství manželů v bytovém družstvu (za trvání manželství) by byla situace dle § 703/3 Občanského zákoníku, tedy stav, kdy spolu manželé trvale nežijí.

2/ Opačný názor (který je v současné době menšinový) považuje společné členství manželů v bytovém družstvu za jednu z majetkových složek společného jmění manželů, přičemž společné jmění manželů může být dle § 143a/1 Občanského zákoníku zúženo písemnou smlouvou mezi manžely (která musí být uzavřena před notářem). Dle tohoto stanoviska by tak bylo možné, aby se manželé dohodli, že své společné jmění zúží o členství v bytovém družstvu a toto členství převedou pouze na jednoho z manželů.

Naděje, že by tento postup byl ze strany bytového družstva akceptován, je však prakticky nulová; případný soudní spor by pak byl s největší pravděpodobností rozhodnut dle výše uvedeného většinového názoru.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Je možné zrušit věcné břemeno vodovodu pod zemí?
- Původní majitel nemovitosti neoznámil novému majiteli věcného břemene vodovodu pro sousedy

Chtěla bych se u Vás informovat na jednu věc ohledně koupě pozemku. Koupili jsme pozemek v Kolíně. Prodávající nám však nesdělil, že přes náš pozemek okolo plotu (jeho bývalá polovina, kterou nám odprodal) je uvaleno věcné břemeno na vodovodní přípojku a právo vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby a úprav. Budeme stavět dům a potřebujeme také napojit svůj dům pochopitelně na vodu. Tu však musíme vést ze silnice, což je okolo 20 m a paradoxně vodovod, který vede přes náš pozemek zásobuje sousední dům. Vodovodní trubka je úzká a nelze na ni připojit další dům.
Potřebujeme poradit, co v této věci můžeme udělat? Je možné věcné břemeno zrušit, když jsme koupili pozemek a nepřejeme si, aby přes něj vedla vodovodní přípojka a zásobovala sousední dům anebo lze nějakým způsobem docílit zásobování našeho domu, když už věcné břemeno je dáno na náš pozemek, ikdyž pro souseda? Děkuji, Miluše

ODPOVĚĎ:
Spíš bych doporučila odstoupit od smlouvy o věcném břemeni, pokud máte ve smlouvě klauzuli o tom, že na věci neváznou práva 3. osob nebo jste o tom byli výslovně ujištěni prodávajícím (což už se bude hůře prokazovat).
A nebo se můžete pokusit se sousedem dohodnout na zvětšení vodovodního potrubí, tak aby obsáhlo objem pro oba domy.
Věcné břemeno lze zrušit pouze v případě, že by škodilo věci zatížené či nebylo užívané, to že Vás vlastník pozemku "podvedl" nemůže mít dopad na existenci věcného břemena.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Jak dlouho odpovídá účetní za chyby v účetnictví
- Náhrada škody účetní za špatně vedené účetnictví
- Promlčení účetních chyb účetní
- Promlčecí lhůta, promlčení majetkové škody

Chtěla bych se zeptat, jak dlouho odpovídá účetní, která zpracovává pro organizaci účetní a mzdovou agendu (na základě uzavřené smlouvy) za případné prokázané chyby zjištěné kontrolou např. z finančního úřadu, i když vzájemná smlouva byla již ukončena? Děkuji, Libuše

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě jde o náhradu vzniklé škody, která jakožto majetková újma se promlučuje dle občanského práva po dvou letech, co se poškozený dozví o způsobené škodě a o tom, kdo ji způsobil, nejpozději však po třech letech od vzniku škody.
Ve Vašem případě se dle mého názoru jedná o obchodněprávní vztahy, a je tedy třeba uplatnit promlčecí lhůty dle obchodního zákoníku. Ta pro Vás tedy v tomto případě činí čtyři roky (§ 397 obchodního zákoníku).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Komu musím zaplatit poplatek pokud chci zákazníkům pouštět hudbu z CD
- Na koho se obrátit, když chci pouštět zákazníkům hudbu v kosmetickém salonu?
- Pouštění hudby z CD, rádia v kadeřnictví, salónu a placení autorských poplatků

Chtěla bych se zeptat komu všemu musím platit pokud chci svým zákaznicím v kosmetickým saloně pouštět meditační hudbu prostřednictvím CD přehrávače? Děkuju, Ilona

ODPOVĚĎ:
V této souvislosti je nutné kontaktovat příslušného kolektivního správce autorských práv, prostřednictvím něhož získáte potřebná povolení k pouštění hudby svým zákazníkům. Samozřejmým předpokladem je, že hudbu budete pouštět z originálního CD (že se tedy nebude jednat o nelegální kopii).
Kontaktujte v první řadě společnost Intergram, která spravuje veškerá práva související s právem autorským, t.j. práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově-obrazových záznamů (www.intergram.cz/cs).

Je možné, že společnost Intergram nebude smluvně provázána s konkrétním autorem hudby na CD, které chcete svým zákazníkům pouštět, dále byste proto mohla kontaktovat např. Ochranný svaz autorský (www.osa.cz ). Na tuto skutečnost však již budete upozorněna, až se obrátíte na společnost Intergram.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možné zabavit rodičovský příspěvek
- Exekuce na rodičovský příspěvek
- Může exekutor zabavit rodičovský příspěvek na bankovním účtě?
- Exekuce na účet a zabavení rodičovského příspěvku

V současné době jsem na rodičovské dovolené, a pobírám rodičovský příspěvek. Přišla mi exekuce, a tudíž mi exekutor zablokoval bankovní účet a všechny peněžní prostředky si strhne. Má na to vůbec právo, aby sebral celý rodičovský příspěvek a nechal mě a moje dítě absolutně bez peněz? Ve smlouvě mám místo výkonu práce Praha. Děkuji, Klementýna

ODPOVĚĎ:
Pokud je nařízena exekuce na bankovní účet, nezáleží na tom, o jaké prostředky se jedná. V takovém případě máte nárok na jednorázový výběr hotovosti ve výši životního minima, popř. vám peněžní ústav takovou částku na účtu zanechá. Kontaktujte se tam.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Co následuje pokud dojde k odvolání k rozsudku okresního a krajského soudu?
- Co následuje po odvolání k rozsudku prvního i druhého stupně?
- Odvolání proti prozsudku pro procesní chyby a nezákonnost
- Dovolání proti rozsudku krajského soudu pro procesní chyby
- Podmínky pro dovolání k Nejvyššímu soudu

Jak by měl člověk postupovat, pokud nesouhlasí s rozhodnutím okresního soudu - odvolá se ke krajskému a nesouhlasil by asi s tímto rozsudkem. Je možné se i pak odvolat někam dál? Jedná se o to, že při procesu nebyly zohledněny některé důkazy a bylo rozhodnuto tak, jako by neexistovaly. Je možné se odvolat nebo jinak napadnout rozhodnutí pro jeho nezákonnost a procesní chyby? Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že Vaše záležitost se vztahuje k občanskému řízení. Pokud nikoliv odpověď je bezpředmětná.

Proti rozhodnutí krajského soudu je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Dovolání je upraveno v § 236 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.)
Základní předpoklady jsou následující:
1) nejedná se o bagatelní věc: § 237 odst. 2 písm a)
2) dovolání nesměřuje proti odůvodnění, ale proti rozhodnutí
3) musí být dodržena lhůta: § 240 (2 měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího soudu)
4) musíte být zastoupena advokátem nebo notářem (sama nejste oprávněna podat dovolání)

Důvody pro dovolání nejsou pevně stanoveny zákonem, právní zástupce je shledá na základě seznámení se s věcí (nezákonnost, procesní vady, zásadní právní otázky ve věci mohou být důvodem pro dovolání; záleží na tom, jak zásadní vliv měli na vydané rozhodnutí-opomenutí důkazů může zakládat vadnost rozhodnutí, záleží na tom, jaký byl charakter navrhovaných důkazů co se týče vlivu na rozhodnutí).OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může spoluvlastník rozhodnout komu prodá svůj podíl na nemovitosti?
- Může se rozdhnout spolumajitel nemovitosti komu ze spoluvlastníků prodá podíl?
- Prodej podílu nemovitosti osobě blízké a § 116, 117 Občanského zákoníku
- Prodej části nemovitosti a nabídnutí ostatním spoluvlastníkům
- Písemné potvrzení o nezájmu spoluvlastníků odkoupit spoluvlastnický podíl

Je jedna parcela, která má tři spoluvlastníky z nichž každý vlastní jednu třetinu. Když chci koupit od jednoho spolumajitele jeho třetinový podíl na daný pozemek, musí v tomto případě souhlasit s prodejem jeho podílu i ostatní spolumajitelé? Nebo stačí kupní smlouva jen mezi mnou a daným spolumajitelem, kde budu podepsaný já a daný spolumajitel? Nebo je nějaká zákonná povinnost, kdy by se rozhodovalo podle výše nabídnuté částky za podíl?
Děkuji, Ignác

ODPOVĚĎ:
Spoluvlastník má zákonnou povinnost nabídnout podíl, který chce prodat, k odkoupení ostatním nejdříve spoluvlastníkům (s výjimkou situace, že osoba kupujícího je osobou blízkou spoluvlastníku ve smyslu § 116 a §117 občanského zákoníku).
Pokud nejste osobou blízkou, doporučuji Vám pro Vaši vlastní ochranu, ke kupní smlouvě mít připojené jako písemné přílohy vyslovení nezájmu ostatních spoluvlastníků odkoupit spoluvlastnický podíl.
Prodeji nelze zabránit tím, že by spoluvlastníci přehlasovali spoluvlastníka, který chce svůj podíl prodat, a uložilu mu neprodávat svůj podíl. Prodej se podle současné soudní judikatury nepodřazuje pod pojem "hospodaření s věcí". Prodeji 3. osobě lze zabránit pouze odkoupením podílu spoluvlastníka, který jej chce prodat (či jinak převést na 3. osobu).


OBČAN-BYDLENÍ
- Může mít dítě trvalé bydliště jinde než rodiče?
- Je možné aby mělo dítě trvalý pobyt jinde než rodiče?
- Přihlášení dítěte k trvalému pobytu když je rodič cizinec

Je možné aby nezletilé děti měli trvalé bydlišti jiné než mají rodiče? Co je za potřebí doložit za doklady k přihlášení nezletilých dětí, když jeden z rodičů nemá státní (české) občanství. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Rozdílné bydliště apriori problém není, nicméně zvažte komplikace s tím spojené (školky, školy většinou upřednostňují děti, které "spadají" do jejich obvodu). V tomto ohledu doporučuji kontaktovat přímo místní úřad, na kterém změnu budete vyřizovat.
Kromě obecných dokladů (oprávnění k dané nemovitosti, a to z titulu vlastníka, nájemníka či podnájemníka - v tomto případě je nutný souhlas majitele k podnajímání bytu či domu; v nájemní a podnájemní smlouvě byste musela mít děti uvedené jako spolužijící osoby), by neměly být vyžadovány další doklady (rodičovství dětí nemá zásadní dopad na jejich bydliště, po jednom z rodičů jsou českými občany).
Pokud nejste vlastník dané nemovitosti (ani nájemník či podnájemník) musíte mít souhlas vlastníka nemovitosti.

OBČAN-BYDLENÍ
- Jak zajistit potomkovi práva na družstevní byt v případě úmrtí rodičů
- Vliv trvalého bydliště dítěte, potomka na práva k družstevnímu bytu
- Musí dítě, potomek bydlet v družstevním bytě aby na něho měl po smrti rodičů právo?
- Dědění družstevního podílu (družstevního bytu a právo nájmu bytu)
- Má potomek právo bydlet v družstevním bytě po smrti rodičů?

Chtěla bych se dotázat, jak zajistit právo na družstevní byt dospělému dítěti (nemá v něm trvalé bydliště) v případě úmrtí rodičů. Ošetřovalo by toto zapsání přechodného bydliště? Nebo zapsání trvalého bydliště nezletilého vnuka v bytě prarodičů? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Družstevní podíl se dědí podle § 706 občanského zákoníku (a s ním se dědí i právo nájmu bytu).

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Je v ČR legální kreslené dětské porno - lolicon?
- Je v České republice povoleno animované dětské porno - lolicon?
- Trestný čin přechovávání dětského porna - týká se i kresleného?
- Je trestné prohlížení internetových stránek s dětským pornem?
- Je možné odsouzení a trest za kreslené dětské porno lolicon?

Je u nás legální kreslené dětské porno (tzv. lolicon)? Podle jaké právní úpravy? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ :
Jednoznačná odpověď na Vaší otázku se odvíjí od způsobu nakládání s animovanou dětskou pornografií – některé činnosti jsou právně nezávadné, jiné představují trestný čin dle § 192 trestního zákoníku. Dle tohoto ustanovení se trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií dopustí ten, kdo:
- přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě;
- vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě;
- kořistí z takového pornografického díla,
přičemž trestní zákoník postihuje přísněji samozřejmě toho, kdo se výše uvedených skutků dopustí například jako člen organizované skupiny apod.

Značnou diskusi vyvolal v odborných kruzích termín „přechovává“, neboť za přechovávání lze považovat jakýkoli způsob držení dětské pornografie (tedy bez ohledu na délku tohoto držení). Trestán tak může být ten, kdo si dětskou pornografii zejména ukládá do svého počítače či jí přechovává ve své e-mailové schránce (myšleno samozřejmě v kontextu počítačové, resp. elektronické dětské pornografie). Za přechovávání však nelze považovat přechodné automatické ukládání webových stránek do vyrovnávací paměti počítače nebo vytváření tzv. cookies.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že prosté prohlížení či vyhledávání dětské pornografie trestné není.

Podobně sporným problémem zůstává otázka, zda lze do kategorie dětské pornografie zařadit i animovanou, resp. kreslenou dětskou pornografii. Dle mého názoru to možné je, neboť trestní zákoník označuje za pornografické takové dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě. Není tedy rozhodné, zda je vyobrazené dítě skutečné či pouze animované, neboť cílem právní úpravy je v této souvislosti postih patologických projevů lidské sexuality bez ohledu na objekt, na který je zaměřena.

Svou odpověď mohu proto shrnout následovně:
a) výroba, šíření či jakékoli jiné nakládání s animovanou dětskou pornografií je trestné,
b) přechovávání animované dětské pornografie je trestné,
c) pouhé prohlížení či vyhledávání animované dětské pornografie trestné není.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možné aby byl mezi 2 pracovními neschopnostmi odstup jen jednoho dne?
- Opakované nastoupení pracovní neschopnosti a sociální dopad na zaměstnance
- Kdy u pracovní neschopnosti platí nemocenskou zaměstnavatel a kdy OSSZ
- Proplácení nemocenské zaměstnavatelem a kdy okresní správa sociálního zabezpečení
- Kolik dní platí nemocenskou zaměstnavatel a kolik dní OSSZ

Lze pracovní neschopnost (řekněme třítýdenní) ukončit, nastoupit do práce a vzápětí, pokud se člověku udělá špatně, jít opět marodit? Za standardních podmínek, jako by člověk nastoupil na novou pracovní neschopnost? Jaké právní a finanční důsledky to pro zaměstnance má (neplacení prvních dnů, opět pozvolný nárůst nemocenské, zkrácení celkové doby marodění? Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Na pracovní neschopnost samozřejmě lze nastoupit opakovaně. Pokud pracovní neschopnost ukončíte a například po několika dnech na ni znovu nastoupíte, bude ve všech směrech posuzována jako nová pracovní neschopnost. To znamená, že první tři dny budou neplacené, od 4. do 21. dne nemoci Vám bude nemocenskou vyplácet zaměstnavatel a od 22. dne okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště. Co se týče délky nemocenské, tak maximální podpůrčí doba - tedy doba, po kterou máte nárok na nemocenskou - činí 380 kalendářních dní. Do této podpůrčí doby se započítávají i doby předchozích pracovních neschopností spadajících do období 380 kalendářních dnů před vznikem současné pracovní neschopnosti. Pro nárok na čerpání další plné podpůrčí doby je zapotřebí odpracovat alespoň 190 kalendářních dní.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Má zaměstnavatel právo umístit na pracovišti kamery?
- Může zaměstnavatel instalovat na pracovišti kamerový systém?
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Je možné dát výpověď z důvodu obav o vlastní zdraví?
- Je povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům preventivní lékařskou prohlídku?

1.Zaměstnavatel nám chce umístit na halu kamery,údajně kvůli krádežím.Má na to právo?Jestli ano,tak je zákon,který určuje,jak a kam je může směrovat?
2.Pracujeme jako svářeči nerezu,nechodíme na žádné zdravotní prohlídky.Existuje nějaký zákon,že by zaměstnanec podal výpověd z obavy o své zdraví,měl by pak nárok na nějaký odstupný plat a jsou zdravotní prohlídky všude nutné?
3.Zaměstnanci pracují dle daných postupů (za výkon) a pohyblivých složek. Normy byli kdysi stanoveny normařkou (na základní typy). Dnes je typů více a i nové výrobky, které už normy stanoveny nemají. Může si je tedy zaměstnavatel odvodit či určit sám. Může zaměstnavatel zaměstnancům odebírat pohyblivé složky (peníze), jak se mu zlíbí? V pracovních smlouvách pohyblivé složky uvedeny a podepsány máme. Děkujeme, zaměstnanci

ODPOVĚĎ:
Na Vaše dotazy odpovím v pořadí, ve kterém jste je položil:

1/ Kamery na pracovišti:
Co se týče umisťování kamer na pracovišti, jedná se o dosti nevyjasněnou právní otázku. Zásadně platí, že zaměstnavatel je povinen respektovat soukromí svých zaměstnanců a to i v průběhu výkonu práce. Z tohoto pravidla však existuje výjimka v podobě § 316/2 zákoníku práce, dle něhož nesmí zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu atd. Pokud se tedy Váš zaměstnavatel domnívá, že krádeže na pracovišti představují závažný důvod, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, může kamery na pracovišti umístit. V takovém případě je zaměstnavatel povinen informovat všechny své zaměstnance o rozsahu takto prováděné kontroly a způsobu jejího provádění (ideálně zakotvením do pracovního řádu, vyvěšením výstražných tabulek apod.).
V této souvislosti je však nutné vědět, že zaměstnavatel musí zachovávat tzv. princip proporcionality, t.j. přiměřenosti. Pokud například na pracovišti dosud k žádným krádežím nedošlo, není zajisté nutné přikročit k takto radikálnímu zásahu do soukromí zaměstnanců (bylo by možné najmout například bezpečnostní agenturu apod.). Pokud zaměstnavatel argumentuje obavami z krádeží, musí zaměřit kamery pouze na místa, kde k těmto krádežím může docházet (monitorování šaten, umýváren, toalet, kantýny apod. je v tomto smyslu nepřípustné). Pokud byste se domníval, že výjimka pro umístění kamer dle § 316/2 zákoníku práce není dána, můžete se obrátit především na místně příslušný inspektorát práce, který může na základě Vašeho podnětu provést místní šetření a zaměstnavateli případně přikázat odstranění kamer, popř. mu uložit i jinou sankci.
Pokud budou kamery na pracovišti umístěny, je velmi důležitou otázkou, zda se bude jednat o kamerový systém se záznamem či o pouhé monitorování pracoviště. Pokud by kamery umožňovaly záznam (tedy ukládání s možností zpětného přehrání), jednalo by se o zpracování osobních údajů. Tato skutečnost by měla pro Vašeho zaměstnavatele vcelku zásadní důsledky: Především by se zaměstnavatel stal tzv. správcem osobních údajů (dle zákona o ochraně osobních údajů), tzn. že by byl mimo jiné povinen vymezit účel zpracování osobních údajů svých zaměstnanců, informovat své zaměstnance jakým způsobem a za jakým účelem budou jejich osobní údaje zpracovávány, zabezpečit přenos kamerového záznamu (aby nedošlo k jeho úniku). I v tomto případě by bylo nutné zachovat princip přiměřenosti, tzn. že rozsah zpracovaných údajů nesmí být větší než účel, pro který k takovému zpracování došlo (tzn. že by bylo vhodné například pořízené záznamy po 24 hodinách zničit apod.). Zaměstnavatel by byl také povinen přihlásit se u Úřadu pro ochranu osobních údajů (vyplnit zde registrační formulář), který posoudí, zda umístění kamer na pracovišti nepředstavuje nepřiměřený zásah do osobních údajů zaměstnanců.
Pokud by kamerový systém záznamy nevytvářel a jednalo by se pouze o sledování pracoviště, o zpracování osobních údajů by se nejednalo (i přesto je však zaměstnavatel povinen zachovávat princip přiměřenosti a respektovat soukromí zaměstnanců).
Na závěr pouze dodávám, že pokud zaměstnavatel odůvodní umístění kamer jako prevenci před krádežemi na pracovišti, bude povinen využívat kamerové sledování výhradně k tomuto účelu, t.j. i pokud by pomocí kamer např. zjistil, že některý ze zaměstnanců nepracuje řádně, nebude oprávněn tohoto zaměstnance postihovat, neboť by tím zneužil kamerový systém k jinému účelu, než pro který byl instalován.

2/ Lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců:
Vyjádřím se nejdříve k preventivním lékařským prohlídkám: Pokud Váš zaměstnavatel nesdělil svým zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit (předpokládám že zaměstnavatel tudíž ani neumožnil zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se lékařských preventivních prohlídek atd.), dopustil se porušení svých povinností dle zákoníku práce (§ 103/1 písm. d) zákoníku práce). Každý zaměstnavatel je povinen zařadit své zaměstnance do příslušné kategorie rizikovosti prováděné práce (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a v závislosti na tomto zařazení uzavřít smlouvu s některým zdravotnickým zařízením. V této souvislosti můžete opět kontaktovat místně příslušný inspektorát práce či místně příslušnou krajskou hygienickou stanici.
V současné době není žádným právním předpisem stanoveno, jak často se musí zaměstnanci podrobovat preventivním lékařským prohlídkám. V připravovaném zákonu o specifických zdravotních službách (účinnosti by měl nabýt 1. 4. 2012) je však na tuto problematiku pamatováno již o něco podrobněji, na základě tohoto zákona by měly být vydány prováděcí právní předpisy, které by měly četnost preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců konkretizovat.
Výpověď z důvodu obav o vlastní zdraví
Nyní k Vaší otázce na možnost podání výpovědi zaměstnancem z důvodu obavy o vlastní zdraví: Dle § 50/3 zákoníku práce může zaměstnanec vypovědět pracovní smlouvu (a tím rozvázat pracovní poměr) z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu (výpověď musí být vždy písemná). Pokud se tedy obáváte o vlastní zdraví, můžete (ale nemusíte) tento důvod ve výpovědi zmínit.
Důvody pro vyplacení odstupného
a) Standardní odstupné (dle § 67 zákoníku práce) náleží zaměstnanci pouze v případě, že je mu dána výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu dle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce anebo je pracovní poměr skončen dohodou ze stejných důvodů. Výpovědní důvody dle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce se však týkají pouze zaměstnavatele (jeho zrušení, nadbytečnost zaměstnance apod.) a o „zdravotní důvody“ se zde nejedná.
b) Dá-li však zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodu dle § 52 písm. d) zákoníku práce nebo je-li pracovní poměr rozvázán dohodou ze stejného důvodu, je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci odstupné ve výši minimálně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Důvodem dle § 52 písm. d) je stav, kdy zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku (vydaného zařízením závodní preventivní péče) dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí.
c) Poslední možností, jak při skončení pracovního poměru získat od zaměstnavatele „odstupné“ je tzv. okamžité ukončení pracovního poměru zaměstnancem dle § 56/1 písm. a) zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud a/ podle lékařského posudku (vydaného zařízením závodní preventivní péče) nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a b/ zaměstnavatel mu zároveň neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. V takovém případě má zaměstnanec nárok na „odstupné“ ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tedy minimálně 2 měsíce). Na okraj pouze připomínám, že okamžité zrušení pracovního poměru musí být zaměstnavateli doručeno písemně a to do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl (nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl).

3/ Pohyblivé složky mzdy:
K této otázce by bylo možné se kvalifikovaněji vyjádřit po prostudování konkrétních pracovních smluv, které máte se zaměstnavatelem uzavřeny. Obecně však platí, že:
a/ Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty náleží všem zaměstnancům u jednoho zaměstnavatele stejná mzda (§ 110/1 zákoníku práce).
b/ Pravidla pro stanovování výše pohyblivé složky mzdy musí být v pracovní smlouvě jasně stanovena a zaměstnavatel je musí dodržovat stejně vůči všem zaměstnancům.
c/ Pokud již výrobní normy nepostačují k pokrytí současné produkce, je nutné je nahradit normami aktuálními. Zaměstnavatel nesmí již zavedené normy dodatečně měnit (§ 300/2 zákoníku práce).
Pokud zaměstnavatel libovolně manipuluje s pohyblivými složkami mzdy, lze Vám doporučit obrátit se opět na místně příslušný inspektorát práce, pokud se domníváte, že zaměstnavatel krátí Vaše právo na mzdu, můžete se bránit i soudní cestou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.