Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do jednotlivých stránek poradny

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné vstoupit do bytu který nájemník řádně nepředal?
- Nájemník opustil byt bez předání pronajímateli - je možné do bytu vstoupit
- Je možné pronajmout byt který původní nájemník nepředal pronajímateli?
- Nájemník hodil klíče od pronajatého bytu do schránky pronajímateli a byt nepředal

Mám dotaz ohledně zpřístupnění bytu po neplatícím nájemníkovi. Jelikož nájemnice neplatila nájem, domluvily jsme se na ukončení nájemní smlouvy a podepsali dohodu o ukončení nájemní smlouvy k určitému datu. K tomuto datu měla nájemkyně byt předat a měl o tom být sepsán předávací protokol. Ona ovšem byt k tomuto datu osobně nepředala, klíče hodila do poštovní schránky a oznámila, že byt již nepoužívá, věci si prý odstěhovala a že klíče jsou ve schránce. A já se chci nyní zeptat zda mohu do bytu normálně vstoupit a dále ho pronajímat aniž by se ona mohla proti tomuto ohradit tím, že byt není oficiálně předaný, že ho osobně nepředala. Nyní již dávno uplynul termín ukončení nájemní smlouvy.
Děkuji, Ilja

ODPOVĚĎ:
Do bytu vstoupit můžete, oficiální předání není nutné. Doporučuji tak učinit se dvěma svědky a okamžiku faktického převzetí bytu pořídit fotodokumentaci (s datumem) o stavu zanechaného bytu nebo videonahrávku (důkazní materiál).


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ POPLATKY
- Bezdomovecký trvalý pobyt a placení popelnic (svozu TKO)
- Trvalé bydliště na ohlašovně městského úřadu a placení popelnic (TKO)
- Trvalý pobyt na obecním, městském úřadě a placení odpadů (TKO)

Ve správním řízení mi bylo dne 29.8.2011 rozhodnutím Městského úřadu zrušeno trvalé bydliště a mým trvalým bydlištěm se stalo sídlo ohlašovny MÚ. Budu muset platit odpady, když mým trvalým bydlištěm je nyní radnice? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí podle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Poplatky zavádí obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání; zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. Pokud tedy obecně závazná vyhl
áška nestanoví jinak, máte povinnost poplatek za odpad platit.


RŮZNÉ-STAVBY
- Promlčecí lhůta na stavební povolení
- Promlčení stavebního povolení

Existuje nějaká promlčecí lhůta na vydané stavební povolení, které nabylo právní moci ale dodatečně v něm byla objevena závažná chyba, a pokud ano, v jaké délce. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Pokud je chybné, lze požádat stavební úřad o opravení, případně nechat pozbýt platnosti.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Kolik dovolené může zaměstnavatel strhnout u pracovní doby v nepřetržitém provozu
- Nepřetržitý provoz a strhávání dovolené
- Strhávání dovolené u pracovní doby s nepřetržitým provozem

Za jakých podmínek se čerpá dovolená v nepřetržitém provozu, kde jsou 12ti hodinové směny. Zaměstnavatel nám totiž za 1 volnou směnu strhává 1,25 dne dovolené. Má na to právo? A neměly by tedy místo 4 týdnů dovolené být 5? Děkuji, Maruška

ODPOVĚĎ:
Postup zaměstnavatele je v rozporu se zákoníkem práce. Jeden den dovolené pokryje celou jednu směnu. Nápravy se domáhejte u zaměstnavatele, odborové organizace, inspekce práce, v krajním případě u soudu.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ POPLATKY
- Je možné platit za popelnice méně pokud občan nenaplní celou popelnici?
- Snížení poplatku za popelnice pokud ji občan nenaplní zcela

Jak postupovet v případě poplatku za odvoz odpadu. V naší vesnici od nového roku byly stanoveny ceny poplatku za rok takto: odvoz sběrné nadoby 1x týdně- 2250 Kč, 1x14 dní-1400 Kč. Jelikož bydlím sám v rodiném domě nenaplním nádobu ani za měsíc. Musím zaplatit oněch 1400 Kč. Kdysi jsem slyšel, že existuje maximální limit na osobu a rok. A jak postupovat v tomto případě pokud je limit nižší než oněch 1400 Kč. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Výši poplatku za odpad stanoví obec obecně závaznou vyhláškou tak, aby jednala v mezích zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Stejně tak může stanovit úlevy a osvobození. Informujte se tak u své obce, zda by se na vás nějaká výjimka vztahovala.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod členských práv družstevníka na nesvéprávnou osobu s poručníkem
- Převod družstevního bytu na nesvéprávnou osobu s poručníkem

Ráda bych převedla svá členská práva a povinnosti na osobu nesvéprávnou. Tato osoba má soudem ustanoveného opatrovníka (její matka). Je potřeba Dohodu o převodu členských práv a povinností předkládat soudu k posouzení? Nebo je to jen formalita? Paní to financuje z prodeje rodinného domu, kde byla spoluvlastníkem (soudem to prošlo). Jaký je správný postup a co soud posuzuje? Cena je v místě obvyklá. Byt bude paní užívat se svojí matkou. Můj právník mi navrhuje uzavřít Dohodu o převodu, tu předložit družstvu, zaplatit kupní cenu a poté Dohodu předložit soudu. Mám jen obavy, aby soud transakci nezamítl. Za získané peníze kupujeme jinou nemovitost. Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Osobně souhlasím s navrženým postupem Vašeho advokáta. Nevidím důvod, proč by soud měl daný právní úkon zamítnout.
Soud hledí na vyrovnanost práv a povinností z daného úkonu vyplývajících oběma stranám, přínos nesvéprávnému a výši (resp. důvodnost) ceny.
S koupí nemovitosti pokud možno z čisté opatrnosti počkejte po rozhodnutí soudu (vždycky se může stát, že soud sezná kupní cenu nepřiměřenou).
Ve Vašem případě bych doporučila mít znalecké ocenění - podklad pro stanovení kupní ceny (ve standardním případě to třeba není, ale ve Vašem si usnadníte pozici).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spoluvlastník brání vstupu do bytu, domu jinému spolumajiteli
- Spolumajitel zakazuje vstupu do nemovitosti jinému spoluvlastníkovi
- Žaloba na vydání věci - spoluvlastník jinému spolumajiteli brání vstupu do nemovitosti
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestní oznámení pro neoprávněný zásah do práva k bytu, domu, nebytovému prostoru
- Spáchání přestupku proti občanskému soužití schválnosti

Dostala zákaz vstupu od svého otce do domu, jehož jsem spoluvlastnicí (zahrada, dům). Kde se mohu dožadovat práva, abych mohla získat přístup do domu na zahradu a hospodářské budovy.Nedostala jsem ani klíče.Kam se mohu obrátit k dovolání svých práv. prokoptommy

ODPOVĚĎ:
ve Vašem případě máte několik možností, jak nastalou situaci řešit:
1/ Můžete se obrátit na místně příslušný obecní úřad s žádostí o poskytnutí ochrany pokojného stavu. Dle § 5 Občanského zákoníku došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu (tímto pokojným stavem bylo Vaše užívání domu a zahrady, které musí trvat určitou dobu), lze se domáhat jeho ochrany. Obecnímu úřadu můžete navrhnout, aby zásah do pokojného stavu předběžně zakázal a následně Vašemu otci uložil, aby byl obnoven předešlý stav (zejména tak, že Vám opět umožní vstup do domu a na zahradu).
2/ Můžete se také obrátit na soud s žalobou na vydání věci, v níž vylíčíte současnou situaci, prokážete, že k předmětným nemovitostem máte spoluvlastnická práva (nejlépe výpisem z katastru nemovitostí) a budete se opět domáhat vstupu do domu a na zahradu.
3/ Můžete také podat na svého otce trestní oznámení, neboť svým chováním se mohl dopustit trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru dle § 208 trestního zákoníku (popřípadě by se dalo uvažovat i o spáchání přestupku proti občanskému soužití působením schválností dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je dědic povinen uhradit dluhy které vznikly po smrti zůstavitele na nemovitosti?
- Od kdy je dědic oprávněným dědicem?
- Je dědic odpovědný za dluhy které vzniknou na majetku zůstavitele po smrti?

Chtěl jsem se zeptat jestli jsem jako dědic povinen platit i dluhy, které vznikly na zděděné nemovitosti až po smrti zůstavitele. Jedná se o nemovitost na pronajatém pozemku a pozůstalostní řízení trvalo skoro deset let. Jedná se o dluh za pronájem (majitel pozemku Lesy ČR se přihlásil se svým požadavkem v průběhu dědického řízení) a dluh na nezaplacené dani z nemovitosti (příslušný finanční úřad se k této pohledávce nepřihlásil – zatím). Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je třeba upozornit na to, že dědic se stává dědicem již ke dni smrti zůstavitele, ne až pravomocným skončením dědického řízení (§460 obč. zák.). Tím by totiž nastal stav, že zemřelý by byl vlastníkem i po své smrti.
V období mezi nabytím dědictví a potvrzením jeho nabytí jsou oprávněni a povinni všichni dědici zůstavitele, kteří dědictví dosud neodmítli. Za zůstavitelovy dluhy však odpovídají jen do výše ceny nabytého dědictví.
Je však také třeba sledovat, zda pohledávka již nebyla promlčena.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Jak zajistit důkaz při zneužití grafiky na výrobu internetových stránek
- Důkaz při kopírování grafiky do internetových stránek a porušování autorského práva
- Porušování autorského práva - kopírování grafiky do cizího webu, internetových stránek

Chci žalovat mého známého, který bez mého vědomí uveřejnil moje grafiky na svých nově zřízených internetovýchstránkách. Scany kompletních stránek jsem si zajistil (stránky mám je oskenované za každý měsíc jejich existence). Ale mám obavu, pokud půjdu s tím k soudu, aby to bylo průkazné a aby žaloba nebyla zamítnuta pro nedostatek důkazů. Chci se zeptat, zda-li tento důkazní materiál postačí. Nebo mám vyhledat někoho, u koho bych si měl stránky dát ověřit, tak aby případná žaloba byla, v tomto ohledu, neprůstřelná. Ptal jsem se u čtyřech notářů, ale žádný to nedělá. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Můžete se zkusit obrátit spíše na IT odborníka a poradit se s ním, zda lze zajistit další důkazní materiál. Dle mého názoru ale de facto nelze zajistit jiný důkazní materiál (vyjma svědeckých výpovědí). Stránky tedy uložte do počítače, stránky si vytiskněte s označením data a času a vytiskněte si i zdrojový kód stránek.
Je důležité, aby bylo nepochybné, že se jednalo o web vašeho známého a jeho jednáním bylo porušeno Vaše autorské právo.


OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Pořadatel nevrátil kurzovné, částku za plánovaný kurz (kapitánské zkoušky)
- Zájemce se odhlásil z kurzu a nedostal zpět kurzovné, částku za kurz
- Bezdůvodné obohacení - pořadatel kurzu nevrátil kurzovné

Dne 4.5.2011 jsem uhradila částku na akci, konanou od 8.10.2011 do 15.10.2011 - týdenní kapitánské zkoušky v Chorvatsku. 8.9.2011 jsem písemně (e-mailem) zrušila účast na této akci a žádala po organizátorech vrácení uhrazené částky. Dosud se tak i přes urgence nestalo. Nikde na jejich webových stránkách není nic o platebních a storno podmínkách. Jak postupovat?
Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o českou firmu, tak můžete podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení. V případě, že se jedná o chorvatskou firmu:
a) dobře si prostudujte jejich web a smlouvu, zda tam není doložka o volbě práva či jiné určení příslušného právního řádu (§ 9 a § 10 zákona č. 97/1963 Sb. v tomto případě bohužel mnoho nepomonou), pokud ani tak nezjistíte kam zažalovat a podle jakého právního řádu, tak
b) obraťte se na české velvyslanectví v Záhřebu se stížností na tuto firmu a žádostí o pomoc (toto je opravdu krajní možnost).OBČAN-EXEKUCE
- Co se stane když osoba s exekucí daruje podíl nemovitosti spoluvlastníkovi
- Spolumajitel s exekucí daroval svůj podíl jinému spoluvlastníkovi - následky
- Exekuce podílu nemovitosti - je exekuce vázaná na osobu nebo nemovitý majetek?
- Exekuce na dlužníka a převod na zástavního dlužníka při převodu podílu nemovitosti

Byl jsem majitel 27/32 nemovitosti. Zbylých 5/32 jejichž hodnota je dle úředního odhadu 131.000 Kč vlastnil můj bratr, ale vzhledem k jeho dluhům byly zatíženy zástavním právem od Finančního úřadu, zástavním právem od Správy sociálního zabezpečení a exekucí na 28.000 Kč. Nyní mi bratr svých 5/32 daroval. Protože chci mít nemovitost čistou (nezatíženou) uhradil jsem exekuci 28 000 Kč. Finanční úřad požaduje za vymazání zástavního práva uhradit 131 000 což je hodnota darovaných 5/32 (dluh bratra byl asi 200 000 Kč) a Správa sociálního zabezpečení požaduje za vymazání zástavního práva uhradit 43.000 Kč. Dohromady je to tedy mnohem více než hodnota darovaných 5/32. Je tento postup správný? Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Před tím než jste provedl převod nemovitosti, měl bratr svůj podíl od zástavních práv očistit sám, protože zástavní práva jsou spojená s věcí a přechází na nabyvatele. Skutečnost, že zajištěné pohledávky převyšovaly hodnotu zastavené věci, ničemu nevadí. Co hůř podle § 164 občanského zákoníku jste se právě stal zástavním dlužníkem.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Může zdravotník přenechat jinému zdravotníkovi na stejné pozici?
- Může zaměstnanec nemocnice přenechat službu jinému zaměstnanci?
- Může zaměstnavatel zaměstnanci nemocnice přikázat službu na jiném oddělení?
- Má zaměstnanec povinnost nemocnice vykonávat službu na jiném oddělení?

Pracuji ve zdravotnictví, kde je nepřetržitý provoz, není to ale třísměnný provoz. Pracuji každodenně 8 hod + 3-4x do měsíce pohotovostní služba. Jelikož mám malé dítě, tyto služby sloužím nerada a tak je rozdávám kolegyním, které si je velmi ochotně berou. Vedoucí mi ale tohle rozdávání služeb zakazuje. Chtěla bych se zeptat, zda mi to může zakazovat? Děkuji, Lucie
ODPOVĚĎ:
Záleží, co máte stanoveno v pracovní smlouvě. Pracovní pohotovost můžete vykonávat na jiném místě, než na pracovišti nebo přímo na pracovišti. Pokud takovou službu konáte mimo pracoviště, musíte se na ní se zaměstnavatelem dohodnout a stanovit si rozsah; jinak nejste povinna ji konat. Pokud k ní dochází na pracovišti, jedná se o pracovní dobu, kterou jste povinna konat vy, pokud se nedohodnete jinak. Proto vám vedoucí může takové „rozdávání zakazovat“.


OBČAN-EXEKUCE
- Družstevní byt odkoupila jiná osoba než nájemník který má exekuci, hrozí exekuce bytu?
- Hrozí exekuce družstevního bytu pokud ho koupila jiná osoba než původní zadlužený nájemník?
- Co znamená exekuce na mobiliář bytu?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to mobiliář bytu?

Před dvěma lety jsme s manželem koupili družstevní byt. Tehdy nově vzniklé bytové družstvo kupovalo činžovní dům od obce a stávající nájemníci měli přednostní právo stát se členy. Podmínkou byla platná nájemní smlouva a složení 100% ceny družstevního podílu. Přítel mé matky (nájemník zmíněného bytu) na splacení anuity neměl peníze. Ústně jsme se spolu dohodli, že částku družstvu zaplatím já a až bude dům převeden z obce na družstvo, převedeme jeho družstevní podíl na mě. To jsme pak opravdu udělali smlouvou o úplatném převodu členských práv a povinností. Peníze jsem již před tím zaslala přímo na účet družstva a v momentě podepsání smlouvy o převodu šlo již jen o "formalitu". Nyní se ukázalo, že má matčin přítel několik úvěrů, které si vzal ještě před touto transakcí a dlouhodobě je nesplácí. Může být tento převod věřiteli nějakým způsobem napadnut? Hrozí exekuce? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky zajišťující převod jste poskytla Vy, nevidím důvod, proč byste se měla bát podezření z obcházení exekutora (toto podezření by bylo důvodné, pokud by tyto prostředky vynaložil příslušný nájemník, ale členská práva byla převedena na Vás). To, že jste "koupila" byt, na nějž stávající nájemník neměl peníze, není trestné (kdybyste ho nekoupila a zůstal družstevní nebo ho koupil někdo jiný, stejně by ho exekutor nemohl obstavit).
Exekuce, která hrozí se týká mobiliáře bytu (předpokládám, že nájemník v bytě má trvalé bydliště). Mobiliář je vybavení bytu.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Může sourozenec podat za poškozeného trestní oznámení pro lži a pomluvy?
- Je možné podat trestní oznámení za jinou osobu?

Bratr je v rozvodovém řízení. Jelikož je zaměstnán u Policie ČR má to o to složitější. Jeho exmanželka se mu stále nějak mstí, neustále píše nějaké dopisy na ředitelství Policie, nakonec byl postaven před soud, kde uvedla, že byla celý život týraná a další různé nesmysly.
Teď zase napsala dopis na sociálku, že se dostatečně nestará o děti, že jim nedává peníze, že ji nevozí včas syna, že pro něho občas jezdí starší syn, který podle ní nemá ještě zkušenosti v řízení (je mu 20 let) a různé další výmysly. Rok spolu nežijí, exmanželka s rozvodem souhlasila. Děti - syn 6let je ve střídavé péči, dcera 16let tu svěřila u soudu do péče otce, syn 20 let zůstal u otce.
Můžu já, jako sestra, podat na ni nějaké obvinění za lži a pomluvy? Exmanželka měla i problémy s alkoholem (neléčila se). Děkuji, Otýlie

ODPOVĚĎ:
Jako sestra nemůžete v téměř věci nic dělat. Můžete podat trestní oznámení pro pomluvu, ale případ tak jak ho popisujete, je spíše na občanskoprávní řízení pro porušování osobnostních práv, a v tom by musel příslušné kroky podniknout přímo sám poškozený.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Nové podmínky pro rozhodce od 1.1.2012
- Kdo může být rozhodcem od 1.1.2012
- Platí rozhodčí doložky, které uzavřel rozhodce bez právního vzdělání před 1.1.2012?

Vzhledem k připravené novelizaci Zákona o rozhodčím řízení budou moci být rozhodci od 1. 1. 2012 pouze vysokoškoláci s právním vzděláním. Bude se toto ustanovení vztahovat i na rozhodčí doložky, uzavřené do 31. 12. 2011? Pokud v doložce, uzavřené do 31. 12. 2011, bude uveden rozhodce bez právního vzdělání, bude moci toto rozhodčí řízení vést v roce 2012 jako rozhodce?
Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud mám aktuální znění novely, tak podle odst. 1 přechodných ustanovení bude platit, že "rozhodčí řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně řízení v případě sporů ze spotřebitelských smluv, se dokončí podle dosavadních právních předpisů."
Tudíž, pokud bude uzavřena pouze rozhodčí doložka, ale řízení do 31/12/2011 nebude zahájeno, nebude rozhodce bez příslušného vzdělání ve spotřebitelském sporu moci stanovit svou pravomoc a rozhodovat.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možné ocenit nemovitost pro exekuci když znalec nemovitost neviděl?
- Odhad ceny nemovitosti dle Zákona o oceňování majetku
- Jak dlouho trvá od usnesení o ceně nemovitosti dojde ke dražbě bytu, domu
- Minimální doba mezi vydáním dražební vyhlášky a dražbou (dražebním jednáním)
- Které věci není možné odstranit z bytu, domu před dražbou původním majitelem
- Které věci jsou pevně spojené s bytem, domem a nesmí se odstranit před dražbou

Dne 10.10. nám bylo doručeno Usnesení o ceně nemovitosti na které je exekuční příkaz. Chtěla bych vědět jak je možné ocenit nemovitost, když u nás žádný znalec nebyl a jaký je dále postup exekutorského úřadu, v jaké časovém horizontu předpokládat dražbu nemovitosti? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
K ocenění - Oři oceňování nemovitosti, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených se použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu (tj. zákon o oceňování majetku).

Co se týče časového harmonogramu - tuto informaci nejlépe zjistíte od příslušného exekutora (záleží na jeho pracovní vytíženosti). Někdy realizace dražby netrvá ani 8 týdnů, někdy je v rámci měsíců.
Při dražbě nemovitosti se postupuje přiměřeně podle občanského soudního řádu (§ 335 a násl. zák. č. 99/1963 Sb.). Mezi vydáním dražební vyhlášky a nařízením dražebního jednání je nejméně 30 dnů, což je lhůta, která je závazná i pro postup exekutora.

Pokud se na dobu trvání ptáte z toho důvodu, že chcete demontovatelné věci z nemovitosti odstranit, tak Vás pouze upozorním, že pokud je taková věc pevně spojena s nemovitostí a svojí povahou je určena k užívání nemovitosti (např. sporák, kuchyňská linka či kotel) a pokud se nacházela v nemovitosti v době jejího zajištění a ocenění, pak se nemovitost draží i s touto součástí a povinný není oprávněn si ji z nemovitosti odnímat.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Jak zrušit kupní smlouvu z poznávacího zájezdu v Turecku?

Sjednala jsem obchod s koberci a špatně počítala převod eura. Byla jsem pod tlakem, jednala v angličtině a podlehla jsem vekému stresu i z důvodu časových. Jednání trvalo 2 hodiny a výsledek je ten, že já jsem počítala v desetitisících a oni ve statisících. Ve smlouvě je český dovětek, že smlouva podléhá tureckému obchodnímu zákoníku, je nevratná a neměnná. Jednalo se o poznávací zájezd a nejela jsem s cílem nakupovat. Podlehla jsem tlaku prodejců i šéfů společnosti a byla jsem jako na kolotoči. Teprve večer jsem si uvědomila co jsem provedla. Nechala jsem tam zálohu 300 euro. Dalších 5000 euro mám zaplatit ve čtvrtek. Poraďte jak situaci řešit, tolik peněz nemám. Je zde nějaké řešení? Obchod byl sjednán 5.10.2011 Žádala jsem o zrušení smlouvy tureckou stranu 7.10.2011. Tvrdí, že smlouvu zrušit nelze. Včera jsem se vrátila do Česka. Děkuji, Anita

ODPOVĚĎ:
Pokud na Vás turecký obchodník nemá žádný kontakt, tak se ničeho nebojte, protože Vás nedohledá.
Pokud ano, okamžitě smlouvu předejte advokátovi - pokud je v češtině (pokud nikoliv obraťte se na turecké velvyslanectví na Praze 6 s žádostí o oficiální překlad, příp. pomoc).
Primárně by bylo nutné argumentovat neplatností doložky o volbě práva, s tím, že byla sjednána v tísni. Ale sama tyto jednání nezvládnete a budete potřebovat právní zastoupení.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co znamená inominátní smlouva
OBČAN-BYDLENÍ
- Placení do fondu oprav na základě smlouvy mezi majiteli bytů

Bydlím v bývalém obecním domě. Dům má 6 bytovým jednotek 1+2 (plochou stejně velkých), majitelů je pět (přízemí - 3 byty - 3 vlastníci, patro - 3 byty - 2 vlastníci). Před třemi roky jsme svolali schůzku, na které jsme se dohodli na částce 200,- do fondu oprav. Bohužel, o jednání jsme nepořídili žádnou písemnou dohodu.
V té době majitelka ještě 3 bytů (celé patro), nyní již majitelka 2 bytů (jeden byt darovala dceři) nepřispěly do fondu ani korunou. Rádi bychom svolali novou schůzku, z které bychom pořídili vše potřebné. Prosím, kde dohledám všechny vzory a poklady. Pokud je to ve vašich možnostech a je možné mi vzory dohod zaslat emailem? Předem vám moc Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Z dotazu nevyplývá, zda máte zřízení SVJ. Tudíž budete mezi sebou uzavírat "obyčejnou smlouvu", a to smlouvu inominátní (tedy zákonem výslovně neupravenou). K uzavření nemůže být nikdo nucen.
Kromě toho, že je nad kapacitní možnosti poradny poskytovat konkrétní písemné dokumenty, doporučuji Vám k tomuto úkonu zajistit notáře, který smlouvu sepíše a ověří podpisy (potřeby smlouvy jsou speficické a vzor stěží bude existovat).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Vlastnictví zídky mezi dvěmi pozemky

Hranici našeho pozemku vyznačuje kamenná zídka a plot postavený na našem pozemku. Náš soused tvrdí, že zídka a plot je jeho, i když je postaven na našem pozemku. Odůvodňuje to tím, že ho má zanesen v odhadu nemovitosti. V kupní smlouvě není o tomto ani zmínka, koupil jenom stavební parcelu s nemovitostí. Náš pozemek není zatížen věcným břemenem.
Měsíc na to proběhla tzv. obnova katastrálního operátu, kdy jsme my a oni potvrdili stávající hranici a k plotu jsme se příhlásili my. Soused k tomu neměl přípomínky. Toto všechno máme zdokladované i s podpisem majitele vedlejšího pozemku.
Dnes je situace taková, že soused, který si postavil na černo terasu a o zídku si opřel střechu s přesahem nad náš pozemek, nemůže zkolaudovat a musí pergolu zkrátit. Brání se, že je to jeho zeď. Jak to teda je, když nám podepsal při obnově operátu v roce 2007, že plot je náš? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Plot je Váš - právně i fakticky. Argumenty souseda jsou účelové a nepravdivé.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je možné podat inzerát na seznámení za jinou osobu?
- Porušení osobnostních práv - zveřejnění inzerátu na seznámení za jiného
- Žaloba na ochranu osobnosti - podání inzerátu na seznámení za jiného

Za svého známého chci podat inzerát na seznámení. Poruším jeho práva, pokud v něm uvedu odkaz na jeho veřejný profil na www.lide.cz (tj. adresu profilu na seznam.cz)? Neuvedu ani jeho jméno, ani telefon. Děkuji, Věrka

ODPOVĚĎ:
Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, tedy mimo jiné i ochranu soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

Dle mého názoru proto není rozhodné, zda v inzerátu zamlčíte jméno a telefonní číslo svého známého; pokud zde uvedete odkaz na jeho internetový profil, kde je některá z těchto informací uvedena či dle kterého je Váš známý identifikovatelný, bude účinek de facto stejný.

K porušení osobnostních práv Vašeho známého dojde prakticky již v okamžiku, kdy jeho jménem uveřejníte inzerát na seznámení. Není přitom rozhodná míra anonymity takového inzerátu, ale již samotná skutečnost, že svého známého tímto inzerátem postavíte do pozice „hledajícího seznámení“, byť tomu tak ve skutečnosti nemusí být.

Vše ale závisí na tom, jak by se k celé věci postavil Váš známý – Vaši snahu může považovat pouze za dobrou vůli pomoci mu k seznámení, teoreticky však není vyloučena ani žaloba na ochranu osobnosti s požadavkem na náhradu vzniklé nemajetkové újmy (to je však případ poněkud extrémní, nicméně možný).


OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
- Dokázání porušení dobrých mravů při žádosti o vrácení daru obdarovaným
- Je povinen dárce požádat o vrácení daru obdarovaného před podáním žaloby?

Synovi jsem daroval chatu, on mně zpronevěřil moje úspory pro stáří. Musím ho podle platných zákonů před žalobou písemně vyzvat, že porušil dobré mravy tím, že mi zpronevěřill moje úspory. To jsem učinil, ale doporučený dopis z Německa se mi vrátil zpět. Zaslal jsem kopii dopisu jeho advokátovi, ale ten mi jej rovněž poslal zpět s oddůvodněním, že není kompetentní za něj dopisy přijímat. Co mám v tomto případě dělat? Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Zákon výslovně nepodmiňuje výkon Vašeho práva předběžným písemným vyrozumněním obdarovaného. Ve Vaší situaci Vám nezbývá než podat žalobu na určení, že došlo k jednání odporujícímu dobrým mravům, a určení povinnosti obdarovaného nemovitost vyklidit.
Jen předesílám, že jako žalobce budete povinen nezpochybnitelně prokázat, že k porušení dobrých mravů došlo (a musí to být až po darování) a jak.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Má přednost závěť nebo rozdělení společného jmění manželů SJM při úmrtí manžela, manželky
- Vydědění pro nezájem potomků o rodiče (otce, matku)

Jsem 18 let podruhé ženatý a nemáme děti. Z 1. manželství mám 2 dcery. S 2. manželkou spolu vlastníme: movitý majetek, hotovost, stavební parcelu (prázdnou) a starší auto, které je napsané na manželku.
Univerzálním dědicem veškerého majetku chci ustanovit manželku a dětem z 1. manželství chci odkázat nejnižší možnou část z výše uvedeného co připouští zákon (1/2 ?). Prosím Vás, jak to mám naformulovat, aby nebyla závěť napadnutelná (obě dcery jsou včečtně manželů právníci a 17 let mě neviděli). Je stavební parcela nemovitý nebo movitý majetek? Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
V rámci pozůstalostního řízení je nejprve určeno, co patří pozůstalému manželovi a co se stane předmětem dědického řízení (§175l o.s.ř.).
Jestliže pořídíte závěť, má přednost před děděním ze zákona. Dcery jsou neopomenutelnými dědici a v případě jejich zletilosti musí dostat alespoň polovinu toho, co by jim připadlo při dědění ze zákona; jinak je závěť v případě napadení neplatná (ze zákona manželka 1/3, každá dcera 1/3; v závěti dcery musí dostat alespoň 1/6).
Jestliže však o vás dcery neprojevují opravdový zájem, bylo by možné je dle §469a obč. zák. vydědit. Je však třeba posoudit, zda dcery mají reálnou možnost projevit opravdový zájem, tj. zda vy sám máte zájem se s dcerami stýkat.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Plagiátorství grafiky, grafické podoby webových stránek a autorský zákon

Vytvořil jsem graficky složitý web pro manželčin zájmové sdružení. Asi 10 let jsem byl administrátor webových stránek bez smlouvy. Dělal jsem to zadarmo. Nedávno se manželka odstěhovala a podala si žádost o rozvod. V době jejího odstěhování jsem ji řekl, že pokud se bude chtít rozvádět, tak končím s vedením webových stránek a zablokuji je a že si nepřeji, aby cokoliv z mé práce dál užívala či kopírovala. Za dva měsíce jsem našel stránky sdružení manželky na jiné doméně, grafika byla téměř 100% zkopírovaná z mého původního webu.
Písemně jsem jí vyzval, aby ze svých stránek stáhla moji grafiku, ale neodpověděla.
Na mnou vytvořených webových stránkách nebyl dán žádný copyright, ale dle autorského zákona jsem plně autor a to ona nikdy nepopřela. Grafiku jsem neprodal ani nedaroval a přesto, přes můj nesouhlas, někdo jiný užívá moji práci.
Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Pokud nedošlo k upuštění od porušování autorského práva, podejte na manželku žalobu, ke které připojíte návrh na vydání předběžného opatření na upuštění od používání grafiky. Pouze předesílám, že své autorství budete muset nezpochybnitelně dokázat např. grafickými koncepty z Vašeho počítače.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Opakovaná reklamace vestavěné skříně a práva zákazníka
- Záruční lhůta u výrobku na zakázku
- Reklamační lhůta u nábytku na zakázku

Před rokem mi truhlářská firma na zakázku zhotovila a instalovala vestavěnou skříň, kterou jsem ji řádně zaplatil. U zásuvek skříně (celkem 6ks) jsou závady. Tyto jsem 6x u firmy reklamoval a žádal jejich odstranění - bezvýsledně. Firma už nekomunikuje. Jak dál postupovat? Mám si nechat na uvedené závady vypracovat znalecký posudek a náklady na jejich odstranění po firmě vyžadovat soudně? Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Dle občanského zákoníku platí v případě zhotovení věci na zakázku (jako poddruhu smlouvy o dílo) šestiměsíční záruční doba, nedohodnou-li si zhotovitel a objednatel delší smluvní záruku (§646). Tato lhůta běží od převzetí věci. V této záruční době je třeba vady u zhotovitele uplatnit (nestačí pouhé vyskytnutí), jinak právo zaniká. I když není požadována písemná forma, lze ji vzhledem k pozdějšímu dokazování doporučit.
Pokud by smlouva byla uzavřena v režimu obchodního zákoníku, platí smluvená záruka.
Zkontrolujte tedy, zda jste záruku ve lhůtě šesti měsíců u zhotovitele uplatnil. Potom byste mohl uplatňovat nároky dle §648 obč. zák. Pokud by k tomu nedošlo, právo by již zaniklo.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestní oznámení pro podezření na porušení povinnosti při správě svěřeného majetku
- Může členská schůze zakázat podat trestní oznámení členovi družstva?
- Může bytové družstvo zakázat podat trestní oznámení členovi družstva?

Jsem 10 měsíců předseda bytového družstva a při přebrání skromných podkladů po dřívějších statutářích jsem narazila na nesrovnalosti např. v účetnictví bývalé účetní a mnoho dalšího. Radila jsem se s právníkem a jelikož "toho" bylo více, měla jsem si nechat schválit členskou schůzí z důvodu podezření na porušení povinnosti při správě svěřeného majetku. Na schůzi mi to neprošlo a tak se ptám: Co mám vlastně dělat? Nesouhlasím s rozhodnutím členské schůze, ale když podám terstní oznámení na bývalé statutáře, tak jsem v rozporu s rozhodnutím členské schůze. Podala jsem odstoupení z funkce předsedy a chtěla jsem po uvolnění z funkce podat trestní oznámení jako člen družstva. Můžete mi poradIt, co vlastně dělat? A je vůbec mou povinností upozornit na špatné věci, ikdyž mi to někdo záměrně zakáže? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Nikdo Vám samozřejmě nemůže zakázat podat trestní oznámení. Pokud se tedy domníváte, že se předchozí členové statutárních orgánů dopustili trestného činu (např. zpronevěry, neoprávněného užívání cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku apod.), podejte na ně trestní oznámení.
Na názor členské schůze bytového družstva se v tomto případě nemusíte vůbec ohlížet, jedná se o realizaci jednoho z Vašich základních práv (tedy práv jednotlivce, nezávislých na třetích osobách).


OBČAN-NÁJMY, BYDLENÍ
- SVJ udělalo odvětrání prodejny v suterénu, má právo na náhradu nákladů majitele prodejny
- Kdo platí odvětrání prodejny v suterénu v domě společenství vlastníků bytových jednotek

Jsem majitelem malého nebytového prostoru (prodejny) v suterénu domu, ve kterém je založeno SVJ. Prodejna vznikla rekonstrukcí sklepa v r. 1997. Nyní SVJ provedlo rekonstrukci sousedních sklepů a v rámci této rekonstrukce zavedlo odvětrání mého prostoru do světlíku PVC potrubím. Dřívější odvětrání bylo jen otvorem s mřížkou ve zdi do sousedních prostor suterému a takto byla prodejna zkolaudována. SVJ chce nyní ode mne náhradu ve výši 10.500 Kč za úpravu odvětrání ve společných protorách. Úpravu dělali bez mého vědomí. Má ode mne SVJ právo požadovat tuto náhradu? Předem Vám děkuji za odpověď. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Na nákladech souvisejících s údržbou domu se podílet musíte, ale
a) podle výše svého podílu na společných částech domu
b) pouze na skutečně vynaložených nákladech

Takže SVJ písemně požádejte o podklady k jejich požadavku a výpočet požadované částky.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pověřený vlastník nechce přistoupit na levnější variantu výměny dveří - jak postupovat
- Jaká práva má pověřený vlastník SVJ
- Práva pověřeného vlastníka společenství vlastníků bytových jednotek
- Může pověřený vlastník SVJ vybrat firmu nebo materiál na rekonstrukci domu?

Obracím se na vás s prosbou o radu ve věci pravomoci pověřeného vlastníka. Začátkem roku na pravidelné schůzce jsme se dohodli na výměně dveří. Nyní nám pověřený vlastník předložil cenovou nabídku, 3 vlastníci (57 % podílu) z 5 nesouhlasí, neboť jsme si zjistili firmu levnější. Bohužel, pověřený vlastník na levnější variantu nechce přistoupit. Děkuji, Maruška

ODPOVĚĎ:
Pověřený vlastník je statutárním orgánem SVJ, kromě běžné správy nemá žádné rozhodovací kompetence a je povinen řídit se usnesením nejvyššího orgánu SVJ, tedy shromáždění. Takže pokud bude svoláno usnesení, proběhne hlasování podle § 11 z. č. 72/1994 Sb., tak se pověřený vlastník bude muset řídit výsledkem tohoto hlasování. Svolání hlasování můžete vyvolat za splnění podmínky uvedené v 1. odstavci zmíněného ustanovení (tj. podnět vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů).


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Proplacení svědečného a nocležného u svědka k soudu
- Náhrada ušlého výdělku, zisku svědka u soudu
- Lhůta na uplatnění svědečného (cestovní náklady, ušlý výdělek, zisk)

Za dva týdny má proběhnout soud a já jsem svědek. Problém je ten, že jsem z úplně opačného konce republiky a nemám dostatek času dostavit se k soudu. Je možné se tomuto nějak vyhnout? Bude mi popřípadě proplaceno jízdné autem tam i zpět a nocležné v plné výši? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, v jakém soudním řízení máte jako svědek figurovat (zda se jedná o řízení civilní, trestní či správní).

Obecně ale platí, že nedostaví-li se svědek na předvolání, může ho soud nechat předvést (byl-li v předvolání o takové možnosti soudem poučen) za asistence Policie ČR, přičemž náklady předvedení v tomto případě hradí předváděný svědek. Bydlíte-li na druhé straně republiky, mohlo by se Vám takové předvedení velmi prodražit, nehledě ke značnému narušení Vašeho soukromí.

Jako svědek máte samozřejmě právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku (svědečné). Je proto vhodné ponechat si veškeré doklady o vzniklých nákladech (pokladní lístek z benzínové pumpy, fakturu z hotelu, potvrzení svého zaměstnavatele o průměrném hodinovém výdělku apod.),
které jste povinen u soudu (obvykle na pokladně) předložit do tří dnů od výslechu. O svém právu na uplatnění svědečného budete soudem vždy poučen.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné vystěhovat manžela, manželku z družstevního bytu v době manželství?
- Může jeden z manželů prodat družstevní byt?

Je možné vystěhovat manželku z družstevního bytu i když jsou oba na dekretu podepsáni? Jsou oba manželé, byt užívá jen manželka, která jej opravila a vybavila. Manžel si našel známost a neustále vyhrožuje, že ho prodá a ona půjde na ulici. Děkuji, Jarka

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o družstevní byt, t.j. byt je vlastnictvím bytového družstva a manželé jsou členy tohoto družstva a platí družstvu nájem, nemůže samozřejmě manžel tento byt prodat, neboť není jeho vlastníkem. Manželka se tedy v této souvislosti nemusí ničeho obávat.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Kdy je možné zaslat výpověď smlouvy pokud je lhůta 14 dní před skončením základní doby
- Výpočet lhůty na odstoupení od smlouvy o reklamě, reklamních službách
- Výpočet hmotněprávní lhůty na výpověď smlouvy

Když smlouva o reklamní prezentaci na internetovém magazínu byla podepsána 27.9. 2011 a ve smlouvě je uvedeno, že se uzavírá na 12 měsíců (základní doba), ale že je možno ji vypovědět pouze v době 14 dnů před skončením
Základní doby, tak kdy můžu tu výpověď poslat? Děkuji, Gizela

ODPOVĚĎ:
Hmotněprávní počítání času upravuje §122 obč. zák. Konec lhůty v případě počítání podle týdnů, měsíců a let nastává v den, který se svým pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná běžet. V takových případech je to již dnem vzniku rozhodné události, ne až den následující jako u počítání podle dnů.
Pokud jste si nesjednali jiný počátek běhu, běží lhůta od podpisu smlouvy (od 27.9.2011) a končí uplynutím 12 měsíců (tedy dne 27.9.2012 včetně).
Jestliže je možné smlouvu vypovědět ve lhůtě 14 dnů před skončením základní doby, je rozhodným dnem pro možnost smlouvu vypovědět 13.9.2012. Jelikož se jedná o lhůtu určenou podle dní (14 dní), běží tato až ode dne následujícího po vzniku rozhodné události, tedy od 14.9.2012 a od tohoto dne můžete vypovědět smlouvu předčasně.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Automatické prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou
- Zaměstnanec pokračuje v práci po ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou
- Automatická změna pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou

31.12.2011 nám končí smlouva na dobu určitou.V případě, že nám zaměstnavatel nedá sám o sobě novou smlouvu a nesdělí žádné nové skutečnosti, znamená to, že se náš pracovní poměr automaticky prodlužuje na dobu neurčitou? Anebo to znamená,že budeme chodit do práce, aniž by jsme měli nějakou smlouvu? Děkuji, Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Je-li Vaše pracovní smlouva sjednána na dobu určitou do 31. 12. 2011, dojde k tomuto datu dle § 48/2 zákoníku práce k ukončení Vašeho pracovního poměru (jeho automatické prodloužení tedy nenastane). Je samozřejmě možné, aby s Vámi zaměstnavatel stávající smlouvu prodloužil, popř. uzavřel smlouvu novou (např. již na dobu neurčitou).
K „automatickému“ prodloužení Vašeho pracovního poměru na dobu neurčitou může dle § 65/2 zákoníku práce dojít, pokud budete i po 31. 12. 2011 pokračovat v konání práce a to s vědomím svého zaměstnavatele. Budete-li tedy po Novém roce chodit do práce stejně jako předtím, t.j. budete-li vykonávat stejnou práci a Váš zaměstnavatel Vám bude i nadále přidělovat pracovní úkoly (byť si bude vědom, že platnost Vaší pracovní smlouvy vypršela), prodlouží se Váš pracovní poměr na dobu neurčitou (aniž by bylo zapotřebí sepisovat novou pracovní smlouvu).
Pro vyjasnění právních vztahů Vám však doporučuji sepsat se svým zaměstnavatelem dodatek stávající pracovní smlouvy, popř. pracovní smlouvu novou.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zaměstnanec dostal technologický postup výroby v cizím jazyce kterému nerozumí
- Neplatnost pracovní smlouvy pokud je rozsah práce vymezen v širokém pojetí

Pracuji u výrobní firmy jejímž vlastníkem je němec , pro německý trh též spracováváme mnoho zakázek. Problém je, že všechny technologické postupy, návody a popisy k zakázkám jsou v němčině. V případě, že dojde k omylu díky neznalosti německého jazyka, je zaměstnanec krácen na prémiích. V pracovní smlouvě ani při nástupním pohovoru znalost němčiny nikdo nepožaduje. Existuje v zákoníku nějaký předpis upravující zadávání práce a její technologický předpis v českém jazyce? Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Před uzavřením pracovní smlouvy má zaměstnavatel povinnost seznámit zaměstnance s právy a povinnosti, které by pro něho ze smlouvy vyplynuly, stejně tak s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci vykonávat (§28 zák. práce). V pracovní smlouvě je pak třeba mj. vymezit i druh práce. Pokud nejsou vzájemná práva a povinnosti blíže vymezeny, je o nich zaměstnavatel povinen následně písemně informovat (např. i o bližším označení druhu práce).
Prostudujte důkladně pracovní smlouvu, protože zaměstnanec není povinen konat práce jiného druhu než jak jsou v pracovní smlouvě vymezeny (kromě zákonných výjimek). Široké vymezení nahrává pravomoci zaměstnavatele ve smyslu přidělování práce. Pokud by byl druh práce sjednán příliš široce, pracovní smlouva by byla pro neurčitost neplatná.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Rozvod manželství mezi Čechem a občanem EU
- Je nutný český překlad žádosti o rozvod pokud druhý z manželů neumí Česky?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kdo platí náklady na tlumočníka, překladatele u soudního řízení a jednání (stání)
- Hrazení tlumočníka u soudu, kdo zaplatí překladatele u soudního řízení
- Jak získat tlumočníka k soudu (soudnímu jednání, řízení, stání)

Jsem vdaná za cizince, občana EU a chceme se oba co nejdříve rozvést, protože manželství už delší dobu nefunguje, nežijeme spolu, nemáme děti. Byli jsme oddáni v ČR, oba souhlasíme s rozvodem dohodou. Je nutný nějaký zvláštní postup? Manžel nemluví dobře česky. Je nutné vypracovat Návrh na rozvod manželství dvojjazyčně, nebo stačí v češtině, když je manžel podepíše? Nemůže později napadnout rozhodnutí s tím, že textu nerozuměl? Musí mít pak dále u soudního stání tlumočníka? Děkuji, Maruška

ODPOVĚĎ:
Dle ustanovení občanského soudního řádu soud ustanoví tlumočníka účastníku, jehož mateřštinou je jiný jazyk než český, jakmile vyjde taková potřeba v řízení najevo (§18 odst. 2). Když o takového tlumočníka manžel požádá, neměl by být problém s jeho ustanovením. Náklady za takové ustanovení pak platí stát (§141 odst. 2). Tím zajišťuje právo každého jednat ve své mateřštině bez ohledu na finanční situaci účastníka řízení.
Protokol se sepisuje v češtině, pokud by však bylo potřeba zachovat doslovnost, zapíše se i v cizím jazyce. Písemná komunikace pak probíhá v jazyce českém.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Partner zemřel a partnerka za něj splácí věc, jak postupovat
- Zákaz převodu či přechodu věci když by mohla spadnout do dědického řízení a není zůstavitele
- Jak zabránit aby šla do dědictví věc kterou zesnulý nevlastnil

Jak je možné uplatnit nárok na věc, kterou měl v bytě přítel, ale já platím na tuto věc splátky půjčky a rovněž koupě dané věci je na mou osobu. Přítel náhle zemřel a dle sdělení úřadů vše v bytě bude podléhat dědickému řízení. Bydlím na jiné adrese, jeho děti mě ale znají. Vím ale, že měl přítel nějaké nezaplacené dluhy. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Buď se dohodnete s dědici nebo se přihlaste notáři, který bude dědictví projednávat,prokažte právo k věci kupní smlouvou a žádejte její vydání.
V krajním případě budete muset podat žalobu na určení vlastnického práva k věci (tu doporučuji doplnit návrhem na vydání předběžného opatření - zákaz převodu či přechodu věci, a to do doby pravomocného soudního rozhodnutí o vlastnickém právu).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Promlčecí lhůta na náhradu škody na zdraví
- Promlčení nároku na náhradu škody na zdraví po pachateli útoku
- Právo na náhradu škody na zdraví po pachateli útoku

Moji přítelkyni v roce 2008 přepadli nezletilý pachatelé. Utrpěla zlomeninu nosu, vše sepsala Policie ČR, pachatelé se doznali a podloženo to bylo lékařskou zprávou. Lze spětně žadat odškodnění? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Právo na náhradu škody při škodě na zdraví se promlčuje v rámci tzv. subjektivní promlčecí doby, která činí dva roky a běží ode dne, kdy se poškozený prokazatelně dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (§106 Občanského zákoníku).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Vyplavení bytového domu, nájemnící požadují úhradu škody která nevznikla
- Jak se při vyplavení nájemního domu vyhnout proplacení nezničených věcí sousedů

Praskla nám na záchodě voda a vytopila sousedy. Bydlíme ve 4.patře. Ti si uplatnili škodu u pojišťovny vše je v pořádku. Podotýkám, že v té době jsem neměla pojistku na svůj byt. Sousedé z 2. patra měli jen mírnou škodu. Také si uplatnili pojistku a my jsme zaplatili spoluúčast. Nevěděli jsme ale, že sousedé z 2.patra likvidátorovi pojistné události nahlásili obavy, zda jim to nezateklo i do kuchyňské linky. Což vzhledem k malému množství vody nebylo možné a sousedi ze 3.patra, kteří byli vytopeni nejvíc, tak rozsáhlou škodu neměli. Teď po 4. měsících chce soused na pojišťovně a na nás uplatňovat zničenou linku. Odhad sousedů je 20.000,-Kč. Prosím o radu, jak máme dále postupovat a jak se můžeme bránit. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Doporučuji se sousedem jednat o tom, zda opravdu došlo k poškození linky a zda musela být vyměněna v takovém rozsahu. Soused toto musí prokázat, a to jak Vám, tak pojišťovně. Doporučuji požadovat přesné prokázání škody na lince a její souvislosti s vytopením, které bylo způsobeno Vámi (soused si pouze může zkusit chtít proplatit novou linku), a zdůvodnění, proč škoda takové výše byla požadována až po 4 měsících. Stejně tak si můžete od souseda vyžádat zprávu likvidátora, může obsahovat zmínku o stavu linky či o tom, které prostory jsou zasaženy.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
- Promlčecí lhůta uznání závazku dle obchodního zákoníku
- Prodloužení promlčecí lhůty závazku při notářském zápisu s doložkou exekuční vykonavatelnosti
- Prodloužení promlčecí lhůty závazku dle obchodního zákoníku v obchodním styku

Promlčení Uznání závazku dle obchodního zákoníku je čtyři roky. Mění se tato lhůta, pokud je Uznání závazku sepsánou formou Notářského zápisu s doložkou exekuční vykonatelnosti? Konkrétní Uznání mělo být dle splátkového kalendáře splněno k 15. 9. 2006. Děkuji, Emanuela

ODPOVĚĎ:
Promlčecí lhůta se při notářském zápisu s doložkou vykonavatelnosti nemění a to za situace, pokud není v notářském zápisu rovnou uvedeno, že se promlčení sjednává na dobu delší než 4 let (podle obchodního zákoníku je to možné) nebo pokud dlužník neuzná dluh znovu a tak se promlčecí lhůta neprodlouží.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel nebytových prostor po jednom z nájemníků nevyžaduje nájemné - jde o střet zájmů?
- Může pronajímatel účtovat nájemné za nebytové prostory jen některým nájemcům?

Žívím se výukou bojových sportů. Na jedné základní škole kde vyučuiji již několik let, vyučuje též bojová umění strážník městské policie. Jeho výuka bojových sportů je zdarma. Prý je to v rámci prevence kriminality. Já platím řádně tělocvičnu, on prý nikoliv. Řekla mi to ředitelka. Tímto se domnívám že mi odvádí možné členy a já jsem již takto zaznamenal velký úbytek žáků. Nejedná se v tomto případě o střet zájmů? Tato situace mi likviduje živnost. Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
O střet zájmů se nejedná. Jednání strážníka i zájem školy na této výuce ničemu neodporuje.


OBCHOD-DANĚ
- Platí daň z příjmu majitel bytu nebo osoba která ho má v užívání a pronajímá ho
- Může nemajitel bytu uzavřít nájemní smlouvu?
- Kde platí daň z nájmu majitel pronajatého bytu žijící v zahraničí - v ČR nebo v zahraničí?

V současné době žiji a pracuji v Německu, v Praze mám nevyužitý byt v osobním vlastnictví. Chci ho dát do bezplatného užívání svému synovi, který by ho chtěl pronajmout. Peníze potřebuje na zaplacení svého dluhu na nákup bytu. Kdo v tomto případě bude platit daně z příjmu z pronájmu? Pro mne by to bylo velmi nevýhodné, protože bych je musela platit v Německu. Optimální by bylo, kdyby je mohl platit syn. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Nájemní smlouvu ohledně vašeho bytu musíte uzavřít vy, protože vy jste vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí (KN). Z toho plyne, že daň z příjmu (z pronájmu) byste platila také vy jako pronajímatel-vlastník a to i přesto, že se v ČR nezdržujete, protože podle §2 zákona o dani z příjmu vám plynou příjmy ze zdrojů na území ČR.
Jinak byste mohla byt synovi darovat (s osvobozením od daně darovací) a následným zápisem v KN by se syn stal vlastníkem- pronajímatelem a byl by to on, kdo by platil daň.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace střechy - zhotovitel ji odkládá a nezvedá telefon zadavateli
- Jak donutit zhotovitele aby provedl reklamaci když nemá čas
- Výzva zadavatele k provedení reklamace střehy zhotovitelem
- Zhotovitel odkládá reklamaci - je možné opravu nechat udělat jinou firmou
- Kdo hradí náklady na provedení opravy pokud zhotovitel odkládá nutnou reklamaci

Vloni v srpnu jsme si nechali udělat novou střechu na chalupě od specializované firmy. Přes zimu se objevilo zatékání. Od jara marně žádáme majitele firmy o opravení reklamované závady, stále se vymlouval na jiné zakázky a nyní již ani nezvedá telefon. Prosím o radu, jak ho donutit, aby opravu provedl - a to ještě před zimou, protože zejména při tání sněhu je zatékání nejhorší. Předem dékuji za pomoc. Jednání probíhala telefonicky, pomocí SMS a mailem. Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud je majitel nekontatní, tak pro informaci mu pošlete jak mailem, tak na adresu sídla (s doručenkou) výzvu k tomu, aby odstranil řádně reklamovanou vadu, jinak si necháte práce zhotovit jinou firmou na jeho náklady. Pokud ani tak nepřistoupí k práci, vyhledejte jinou firmu a vynaložené náklady na opravu vymáhejte prostřednictvím žaloby po původním zhotoviteli.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnankyně na rodičovské dovolené pracovat pro zaměstnance na částečný úvazek?
- Může matka na rodičovské dovolené se zaměstnavatelem uzavřít smlouvu o dílo?
- Může zaměstnankyně, matka na mateřské dovolené pracovat pro svého zaměstnavatele?
- Může dát žena na mateřské dovolené dítě do jeslí, školky a jít pracovat?

Jsem na rodičovské dovolené. Je nějaká možnost abych pracovala pro současného zaměstnavatele (na částečný úvazek nebo spíše formou smoulou o dílo a pod.) a vykonávala stejnou práci jako tu, ze které mi plyne rodičovská dovolená?
Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Rodič může při rodičovské dovolené pobírat rodičovský příspěvek a zároveň vykonávat činnosti pro původního i nového zaměstnavatele (narozdíl od mateřské dovolené). Výše jeho příjmů není sledována. Musí však respektovat podmínky zákona o státní sociální podpoře. Ty se týkají zajištění celodenní a řádné péče o dítě a omezené doby umisťování dítěte do jeslí, mateřských školek a jiných podobných zařízení (§30b).


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO
- Definice malého podniku
- Kolik osob zaměstnává tzv. malý podnik
- Jaký je roční obrat tzv. malého podniku
- Nezávislý podnik, propojené podniky, partnerské podíly

Lze podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6.srpna 2008 definovat jako malý podnik podnik, který zaměstnává 30-40 pracovníků, má obrat cca 20 mil. Kč ročně a hlavně je z více než 50 % ovládán mateřskou společností? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Dle zmíněného nařízení je malý podnik definován jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy (stačí splnění jednoho) nepřesahuje 10 mil eur. Podnikem je subjekt vykonávající hospodářskou činnost, nezáleží na jeho právní formě. Váš popis podniku by tomu měl odpovídat.
Podle vztahu s ostatními podniky záleží, zda spadáte do kategorie nezávislých (podíl méně než 25%), partnerských (podíl 25-50%) nebo propojených podniků (podíl více než 50%). Spadáte tak buď pod kategorii nezávislého podniku (je-li podíl jiného podniku na vašem menší než 25%) nebo pod kategorii partnerských podniků (je-li podíl jiného podniku na vašem v rozmezí 25-50%).
Doporučuji si řádně prostudovat nařízení a uživatelské příručky vydané orgány EU k jeho snazšímu pochopení. Obojí lze nalézt na internetu.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Požkození zdraví zdravotnickým zařízením a náhrada škody
- Náhrada škody za poškození zdraví v nemocnici, zdravotnickém zařízení
- Nadměrné ozáření pacienta při onkologickém ozařování a nárok na náhradu škody
- Poškození zdraví vadným přístrojem v nemocnici a nárok na náhradu škody na zdraví
- Mají potomci nárok na náhradu za poškození zdraví rodiče zdravotnickým zařízením?
- Promlčecí doba náhrady škody na zdraví
- Promlčecí lhůta na náhradu škody na zdraví

Léčila jsem se na onkologii, kde při ozařování dělohy došlo ke spálení a tím k problémům se stolicí i s močením (porucha svěračů). Částečný důchod mi chtějí odebrat, ale s těmito problémy nemohu vykonávat normální zaměstnání. Proto Vás prosím o radu, kam se mám obrátit a zda požadovat odškodné po nemocnici + nějaké bolestné či doživotní rentu. Kdy nárok od ozáření uplyne? Nevím co s tím. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě je možné shledat obecnou odpovědnost zdravotnického zařízení podle §420 obč. zák. s možností se vyvinit, neprokáže-li se zavinění. Pokud by újma byla způsobena vadností přístroje při zákroku, přichází v úvahu §421a obč. zák. bez možnosti vyvinění.
Je možné požadovat újmy nemajetkové povahy - bolest a ztížení společenského uplatnění jako jednorázové částky dle bodového ohodnocení lékaře, které jsou nepřevoditelné a smrtí zanikají.
U újmy na zdraví se uplatňuje subjektivní promlčecí doba, která činí dva roky a běží ode dne, kdy se poškozený o škodě dozví a o tom, kdo za ni odpovídá.
Vznik škody a její rozsah však vždy musí prokázat poškozený.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody rukou společnou a nerozdílnou - splácí jen jedna osoba
- Jak postupovat když ostatní povinní nesplácí škodu
- Žaloba na spoludlužníka, který nesplácel škodu
- Spoludlužník nesplácí škodu poškozenému - jak postupovat
- Regres - jeden spoludlužník uhradil celou škodu a další nespláceli

Soudem mi byl doručen rozsudek, že mám povinnost nahradit škudu rukou společnou a nerozdílnou ještě s jednou osobou, která na tom je stejně ve výši 350 000 Kč. Tento dluh splácím už několik let, tak jak to zvládnu. Je mi 30 let jsem invalidní důchodce, chodím do práce abych tento dluh dokázal splatit, mám vedenou exekuci na plat, exekuci na důchod, exekuci na byt, takže mi toho moc nezbývá a na mém zdravotním stavu se to také odráží a zjistil jsem, že všechen dluh hradím jen já a že ten druhý, se kterým mám nahradit dluh rukou společnou a nerozdílnou, nic neplatí. Tak bych se rád zeptal, jaký má význam výraz „nahradit dluh rukou společnou a nerozdílnou“ jestli je nějaký způsob, abych já uhradil svojí půlku a on také, a né aby po mě exekutor vymáhal celou částku. Jednou mi někdo říkal, že budu muset uhradit celý dluh sám a až to doplatím, tak že pak budu moc vymáhat část dluhu po tom druhém, je to pravda? Bylo by možné mi nějak poradit co mám dělat a jakým vzpůsobem postupovat? Moc Děkuji. Šimon

ODPOVĚĎ:
Rada, která Vám byla v tomto ohledu poskytnuta byla zcela správná. Vy jste povinen uhradit celý dluh, a tu stejnou povinnost má i Váš spoludlužník. Jak se mezi sebou domluvíte, nebo jaké jsou mezi Vámi podíly jen mezi Vámi, a věřitele to vůbec nemusí zajímat. Je však třeba dát si pozor na promlčecí lhůty. U soudního rozhodnutí je to 10 let. Do těchto 10 let od právní moci rozsudku můžete žalovat spoludlužníka na vrácení poměrné části dluhu.


OBCHODNÍ-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Podmínky pro výpověď franšízové smlouvy
- Od kdy platí výpověď franšízové smlouvy
- Zákonná výpovědní lhůta u franšízové smlouvy
- Vypovězení franšízové smlouvy - lhůta, podmínky, informace

Mám dotaz k podmínkám výpovědi Franšízové smlouvy uzavřené dle paragrafu 269/2 Obchodního zákoníku č.513/1991.
V tomto zákoně není stanoveno jak má být podána výpověď a odkdy platí. Dostali jsme totiž od poskytovatele franšízy výpověď sepsanou dne 29.9.2011, odeslanou 30.9.2011, nám však doručenou doporučeně poštou až 4.10.2011. V textu výpovědi je však uvedeno: Tříměsíční výpovědní lhůta počíná plynout 1.10.20011 a uplyne dne 31.12.2011. Pro kompletnost doplním, že v ústním jednání 26.9.2011 nám bylo sděleno, že výpověď nám bude zřejmě do konce měsíce s uvedenou výpovědní lhůtou zaslána. Je výpověď s takovouto výpovědní lhůtou možno označit za platnou, či výpovědní lhůta začíná běžet až od 1.11.2011? Děkuji, Kvído

ODPOVĚĎ:
výpověď a výpovědní lhůta se sjednává ve smlouvě. Obvykle se stanovuje, že lhůta běží od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď. Takže budete muset prostudovat smlouvu a obchodní podmínky poskytovatele.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.