Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Bývalá manželka našla práci, je zaměstnaná - má to vliv na výživné?
- Nová vyživovací povinnost a vliv na výši výživného

Manžel platí alimenty dceři z prvního manželství ve výši 5000,- z příjmu 15.500,- já jsem na mateřské mám 7.600,- a máme dvouletého syna. Bývalá manželka má teď plat 15000,- a v předchozím zaměstnání měla také 15000,-. Žádali jsme o snížení a bohužel jsme neuspěli. Soud byl naposledy v lednu 2011.
Soudkyně tvrdila, že manžel jsi má najít lepší zaměstnání nebo přibrat brigádu, když na to nemá. Vy tedy píšete, že výše alimentů se počítá z možností které jsou a ne jaké by mohli být, kdyby měl dvě práce.
Teď jsou tyto změny: vzali jsme se tak jsme již manželé, bývalá manželka byla nezaměstnaná při odvolání, teď má práci. Dcera je již zletilá. Myslíte, že teď by jsme uspěli při podání snížení alimentů? Podává se návrh na snížení výživného u soudu kde bydlí otec nebo dcera?
Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Návrh se podává k soudu příslušnému podle místa bydliště nezletilého. Vzhledem ke změně poměrů doporučuji podat návrh na snížení výživného znovu. Pokud s rozhodnutím soudu nesouhlasíte, můžete se proti němu odvolat a snažit se dosáhnout nápravy u jiného soudu.

OBČAN-DLUHY
- Věřitel požádal o vrácení dluhu a zemřel, musí dlužník dluh vrátit?
- Jaká je lhůta na vrácení dluhu když není pevně stanoveno datum vrácení?
- Od kdy běží promlčecí lhůta u dluhu, dlužné částky
- Začátek promlčecí lhůty dluhu - od kdy se počítá

Dne 9.4.2006 jsem podepsala dlužní úpis na částku 50.000,- Kč za podmínek, že dlužnou částku splatí dlužník nejpozději do 30 dnů od data, kdy věřitel o její splacení požádá. V případě úmrtí věřitele dlužná částka propadá ve prospěch dlužníka. Věřitel požádal o vrácení prostřednictvím emailu dne 10.10.2010. Dne 13.10.2010 věřitel zemřel.
Je dlužník povinen dlužnou částku vrátit? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Ano, pohledávka bude součástí dědického řízení. Ale Vaší povinností jako dlužníka není na sebe upozornit. Notář provede šetření a buď pohledávku a požadavek zaplacení částky objeví a vyrozumí Vás anebo nikoliv. A pokud neprokáže, že jste byla vyrozuměna o zaplacení příslušné částky, nebudete povinna částku uhradit.

V případném řízení před soudem (to je fáze, která následuje po šetření notáře) byste mohla úspěšně namítnout promlčení pohledávky, protože tím, že nemáte pevně stanovené datum splatnosti počítá se počátek promlčecí doby od dne následujícího sepsání smlouvy – tedy promlčení začalo běžet 10.4.2006 a běží 3 roky, tedy skončilo 10.4.2009. V tomto období měl věřitel vymáhat splnění své pohledávky. O rok a půl později už bylo vážně pozdě.
Samozřejmě dluh můžete z morálních důvodů splnit sama bez toho, aby Vás někdo musel soudní cestou nutit. Nikdo nemůže být dehonestován tím, že nebude moci splnit svůj závazek.


OBČAN-BYDLENÍ
- Spolumajitel dovolil nájemníkovi zřízení digestoře a pak to popřel
- Zrušení digestoře a právo na snížení nájmu
- Nemožnost používání digestoře v nájemním bytě a nárok na snížení nájemného

Bydlíme ve starém činžovním domě. Po ústní dohodě s jedním ze spolumajitelů domu, zhruba před 6 lety, jsme vyvedli odvod z digestoře stropem na půdu a z půdy ven. Odvod prováděla firma a je izolován (bohužel jsme ztratili doklad), vše jsme si hradili sami. Nyní se na nás majitelka obrátila s tím, že máme odvod odstranit. Jako důvod uvedla, že to odporuje požárním předpisům a že to bylo provedeno stejně pouze na základě ústního souhlasu a její dobré vůle a že jí táhne do bytu (upozorňuju, že střecha na půdě je v dost havarijním stavu a pokud ji táhne do bytu, tak rozhodně ne mezerou kolem digestoře, kterou jsme ochotni uzavřít). Chtěla bych se tedy zeptat, zda na to má právo a pokud ano, musíme odvod odstranit na naše náklady? Můžeme tímto zažádat o snížení nájemného, z důvodu nemožnosti používání digestoře?
Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Celá záležitost je poměrně složitá - ale vzhledem k tomu, že nemáte žádný průkazní materiál k tomu, že digestoř byla zřízena Vaším nákladem se souhlasem pronajímatelky, tak je téměř nemožné přimět pronajímatelku k nějaké odpovědnosti za jednání. Zjistěte si informace o požárních rizicích v tomto konkrétním případě - zda to není její pouhý výmysl. Předesílám - vždycky bude vhodnější dohodnout se s majitelkou po dobrém, protože v krajním případě byste mohli za úpravu bytu bez jejího souhlasu čelit soudnímu řízení.  
Snížení nájemného požadovat můžete, pokud máte digestoř zanesenou v nájemní smlouvě (nebo předávacím protokolu) jako spotřebič k používání.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vliv opotřebení daru při jeho započtení v dědickém řízení
- Darování automobilu - započítává se kupní nebo nominální cena v dědickém řízení?

Manžel před třemi lety dědil po rodičích. Z tohoto dědictví dal dar dvěma dětem z minulého manželství každému 200.000 Kč. Jelikož byl invalida, tak koupil auto, které bylo na moje jméno - jsem manželka. Bylo to kvůli tomu, že jsem řidič.
Nyní, po jeho úmrtí, řeším s jeho dětmi (z dřívějšího manželství)  dědictví.
Bylo mi řečeno, že auto, které jsme tenkrát s manželem (před třemi roky) koupili, bude zahrnuto do dědictví pro mne jako dar z jeho tehdejšího dědictví, t.j. v plné kupní ceně (tenkrát 360.000 Kč) a ne v současné odhadní ceně cca 98.000 Kč, jako součást dědictví (já 1/2, druhá polovina na 3 části-2 děti a já). Já to auto nepotřebuji a stejně jej budu muset prodat.
Jeho děti - dědicové - chtějí uznat svůj přijatý dar (á 200.000 Kč) pouze v případě, že já uznám manželův dar (360.000 Kč) auto. Možná mají pravdu, ale pro mne, jako důchodkyni , to bude likvidační.
Děkuji, Andrea

ODPOVĚĎ:
Bohužel pokud je situace taková jak popisujete v dotazu, tak skutečnost je taková, že bylo darováno v nějaké výši a započtení daru tedy bude prováděno v této výši, ačkoliv dar ztratil na hodnotě.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
- Kdy ručí člen představenstva svým osobním majetkem a penězi?

Pracuji v poradenské akciové společnosti již dva roky. Zhruba před rokem mě bylo hlavním a jediným akcionářem, potažmo ředitelem společnosti (zároveň předsedou představenstva) nabídnuto, abych se stal členem představenstva. Tuto nabídku jsem přijal. Stále však zůstávám rovněž v zaměstnaneckém poměru na hlavní úvazek.
Rád bych se zeptal, jak je to s mým ručením majetkem, penězmi v případě, že společnost bude např. ve ztrátě (ne mou vinou, o všem rozhoduje předseda a vše i podepisuje) a dále v případě, že společnost bude např. muset platit nějaké penále, sankce a nebude na to mít dostatek peněz. Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Člen představenstva nese důkazní břemeno o tom, že tak jednal (v případě, že jsou pochyby o jeho konání).
Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. A ručí do výše té škody celým svým majetkem.

Pro Vás z toho vyplývá jediné – jednat v zájmu společnosti s péčí řádného hospodáře, tak jak to vyžaduje zákon, protože za ztrátu či závazky společnosti potom neponesete odpovědnost. Rozhodování je v rukou jednoho akcionáře, představenstvo společnost jenom řídí. Postoj představenstva a akcionáře může být v různých věcech různý – důležité tedy je, aby představenstvo jednalo v nejlepším úmyslu a „nešlo na ruku“ akcionáři za každou cenu a společnost vedlo racionálně a ekonomicky.


SPRÁVA-OBCE
- Může být koordinátor komunitního plánování současně členem zastupitelstva?
- Může být místostarosta současně koordinátorem městského úřadu pro danou obec?
- Střet zájmů když pracovník pracuje na městském i obecním úřadě?
- Definice pojmu střed zájmů

Pracuji měsíc na MěÚ jako koordinátorka komunitního plánování pro město a 15 spádových (samostatných) obcí. V jedné z těch obcí jsem členkou zastupitelstva a měla bych se stát místostarostkou. Jako koordinátor nevydávám žádná "rozhodnutí", v podstatě o ničem nerozhoduji, nelze upřednostňovat jednu obec před druhou. Působím jen jako koordinátor.
Mohlo by se jednat o střet zájmů? Mohl by mě současný zaměstnavatel propustit právě pro střet zájmů? Kdo o tom rozhoduje a na základě čeho? Pakliže to záleží na libovůli tajemníka úřadu, podle čeho může rozhodovat? A bylo by řešením, kdyby se naše obec rozhodla ze společného plánování vystoupit? Jde mi v podstatě o fakt, zda mohu vykonávat neuvolněnou funkci místostarosty v obci a přitom pracovat na jiném městském úřadě? Ilona

ODPOVĚĎ:
Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí.
Podle zákona o střetu zájmů by se kombinace dvou pozic, které byste chtěla zastávat zároveň na první pohled dala podřadit pod tuto situaci, ale pokud nemáte některou z pravomocí uvedenou v § 2 odst. 3, zákona o střetu zájmů, jsem toho názoru, že se o střet zájmů nejedná. A pokud byste z tohoto důvodu dostala výpověď, bylo by třeba ji napadnout jako neoprávněnou. Aby se soud dále zabýval situací a výkladem zákona nalezl příslušné řešení.
Zrušení společného plánování by řešení pravděpodobně nepřineslo – tedy pokud by to nebylo kompromisní řešení mezi Vámi a funkcionáři obou obcí, s tím, že dále se hypotetickým střetem zájmů nebudou zabývat.OBČAN-BYDLENÍ
- Rozvod manželství a odstoupení jednoho z manželů z nájemní smlouvy
- Rozvod manželství a ukončení nájemní smlouvy

Jakým způsobem se dá ukončit nájemní smlouva u státního bytu. Jsme s manželem v rozvodovém řízením, ale rozvedeni ještě nejsme. Já jsem se před 2 týdny s dětmi odstěhovala do pronájmu. Manžel v bytě dál bydlí sám, bude se sice muset také vystěhovat, protože jsme dostali ke konci října výpověď, ale prý podal odvolání, tak se lhůta na vystěhování možná prodlouží. Manžel neplatí nájem a požaduje ode mne, abych ho platila ve státním bytě, kde už nebydlím, za něj a přitom mi nedává výživné na děti a já už si platím nájem v novém bytě.
Před týdnem jsem se přihlásila k trvalému bydlišti na chalupě a tím jsem se odhlásila z pražského bytu. Chtěla bych ještě ukončit nájemní smlouvu, abych už v bytě neměla žádné povinnosti. Nevím, jakým způsobem, protože na úřadě mi řekli, že to v podstatě není možné, dokud nejsme rozvedeni a manžel tam bydlí. Také nevím, zda by mi to nějak pomohlo, protože dokud nejsme rozvedeni, vím, že jsou manželovy dluhy i mými. Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Máte právo jednostranně ukončit nájem bytu, pokud jste v nájemní smlouvě jako nájemce nebo podnájemce. Pokud v nájemní smlouvě jste zanesena, podejte běžným způsobem výpověď a dožadujte se přijetí. Máte na to právo. Není možné, aby Vám bylo toto právo s odkazem na trvající manželství odepřeno. Pokud ve smlouvě nejste, nemusíte nic řešit. Jen vlastníka vyrozuměte o opuštění bytu.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědic zatajil majetek zemřelého rodiče zůstavitele - jak postupovat
- Napadení dědického řízení - zatajený majetek zemřelého zůstavitele
- Zatajení movitého a nemovitého majetku zůstavitele v dědickém řízení

Před devíti měsíci nám zemřela matka. Závěť nezanechala. Dědictví bylo projednáno se synem bratra, který vypravoval pohřeb. Řízení bylo zastaveno pro nepatrný majetek.
Přitom matka vlastnila starožitný nábytek, porcelán, křišťál, obrazy. V Berlíně vlastnila velký činžovní dům a bankovní konto. Bratr s námi nehodlá komunikovat o dědictví a jezdí do Berlína.
Matka když zemřela měla devadesát let a několik roků trpěla silnou Alzheimerovou chorobou. Nevíme, jestli mu třeba pod vlivem choroby majetek nedarovala. Matka žila celý život v ČR a rovněž byla občankou ČR. Otec již dlouho nežije.
Jak postupovat? Děkuji, Filip

ODPOVĚĎ:
Pokud máte nějaké důkazy, které prokazují, že matka vlastnila nějaký majetek, budete muset jako oprávněný dědic napadnout výsledek dědického řízení.
Věc je poměrně složitá a těžko řešitelná, ale dá se zjistit, zda bratr nenabyl nějaký majetek (např. podle stavu zápisu v katastru nemovitostí). Když se Vám podaří zjistit, jaký majetek a komu matka před smrtí převedla, budete muset na každou věc podat žalobu na soud na určení neplatnosti právního úkonu, aby tento majetek mohl být vrácen do dědictví a znovu provedeno dědické řízení.


OBČAN-DLUHY
- Povinnosti ručitele u návratné půjčky ze sociálních nákladů od zaměstnavatele
- Půjčka od podniku a povinnosti ručitele při nesplácení dlužníkem

Jsem ručitel, 20.3.2009, jsem se zavázala ručit za návratnou půjčku ze sociálních nákladů ve výši 100.000,- Kč. Dlužník ukončil pracovní poměr v podniku, kde půjčku dostal na jaře roku 2010. Jelikož jsem s dlužníkem ztratila kontakt a nedostávala jsem žádné informace o splátkách, sama jsem se informovala na fakturačním oddělení a tam mi sdělili, že s dlužníkem při rozvázání pracovního poměru uzavřel
i nový splátkový kalendář, bez mého vědomí a mé účasti. Dlužník neplatil už 5 měsíců a splácet musím začít já. S tím já nesouhlasím, neboť podle mého názoru, když dlužník rozvázal pracovní poměr, měl zbytek doplatit, nebo mě měli informovat,  že mění znění smlouvy. Mohu se z toho vymanit? Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
U těchto půjček je standardní, že mají určenou jednak dobu splatnosti pro případ trvání pracovního poměru, jednak pro případ ukončení pracovního poměru – takže se řádně podívejte do smlouvy a vyhledejte si podmínky, za kterých zaměstnavatel půjčku poskytl (běžně se objevuje, že např. „půjčka je splatná po dobu 3 let, ale v případě ukončení pracovního poměru je zbytek nesplacené částky splatný v době šesti měsíců v rovnoměrných měsíčních splátkách“). Pokud byla půjčka sjednána za těchto podmínek, tak jako ručitelka nemůžete napadnout případné vymáhání dluhu po Vás. Pokud situace taková není a došlo k sepsání nové smlouvy nebo změně podstatných náležitostí, tak nebudete jako ručitelka legálně svolatelná k plnění dluhu. V tom případě byste se musela bránit soudní cestou.


TRESTNÍ-OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Obrana proti stalkingu, pronásledování rodinným příslušníkem
- Zákaz kontaktu rodinným příslušníkem při stalkingu, pronásledování
- Pronásledování, stalking členem rodiny a zákaz kontaktu, přiblížení

Je možné požádat soud o zákaz kontaktu dvou osob (nejedná se o přímé příbuzné).
Před rokem jsem se ve zlém rozešel se svým strýcem. Od té doby mě pravidelně obtěžuje. Bohužel už je to neúnosné - píše výhružné SMS, vyhledává mě na pracovišti, pomlouvá mě před spolupracovníky, vyhrožuje újmou na zdraví apod. Jeho výhrůžky se stupňují. Problém je, že mu tyto útoky nemůžu protože k telefonnímu číslu se nehlásí (předplacená karta) a jelikož se jedná o známého většiny mých kolegů, nikdo proti němu policii nic neřekl. V některých případech mě překvapil beze svědků a v tu chvíli jsem měl strach, že něco provede. Děkuji, Simon

ODPOVĚĎ:
Můžete podat na soud návrh na vydání předběžného opatření, ve kterém Vašemu strýci uloží, aby se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování Vás jakožto navrhovatele jakýmkoliv způsobem. Akorát budete muset prokázat, že autorem obtěžovacích sms a výhrůžek je strýc. A samozřejmě vede cesta přes trestní oznámení.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Přibírání přestupků ve správním řízení dle zákona o přestupcích
- Lze kumulovat přestupková správní řízení před jednáním?
- Co se stane když uplyne 1 rok od spáchání přestupku?

Mám dotaz ohledně společného řízení ve věci více po sobě jdoucích spáchaných přestupcích, a to jedním pachatelem. Do kdy lze tyto přestupky projednat (přibírat) v tzv,. společném řízení dle § 57 odst. 1 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, čili kumulovat je do jednoho řízení a jednoho vydaného rozhodnutí za všechny.
Je několik právních názorů, a to, že je lze kumulovat (jejich přijetí na úřad označené datumem) do doby tzv. ústního jednání. Druhý názor uvádí, že do doby vydání rozhodnutí správním orgánem. Děkuji. Ivan

ODPOVĚĎ:
První věc  - o přestupku musí být zahájeno řízení do 1 roku od jeho spáchání, jinak je řízení nepřípustné.  
Přestupky musí spáchat totožný pachatel a musí k jejich projednání být příslušný týž orgán. Vzhledem k zásadě rychlosti a úspornosti řešení, protože v této otázce zákon nedává jasnou odpověď, se přikláním k názoru druhému – tedy, že mezníkem pro možnost vedení společného řízení je vydání rozhodnutí o jednom z přestupků.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Bolestné za pracovní úraz na špatně postaveném lešení - informace
- Může pracovník požadovat bolestné když nemá praconvní smlouvu?
- Je nutná pracovní smouva nebo dohoda při vymáhání bolestného za pracovní úraz?

Byl jsem na brigádě jako pomocný dělník na stavbě. Při práci jsem spadl z lešení. V nemocnici mi řekli, že mám zlomená 4 žebra. Ohlásil jsem úraz na ÚP. Neschopenku jsem nechtěl,aby neměl problémy můj zaměstnavatel.
Po dvou dnech jsem musel do nemocnice, můj zdravotní stav se zhoršil. Byl jsem hospitalizován 6 dnů.
Mohu žádat ušlou mzdu po firmě, která špatně postavila lešení?
Úraz se mi stal 14.9.2011, dosud jsem práce neschopen. Lékařka ohodnotila mé zranění na 280 bodů. Děkuji, Josef

ODPOVĚĎ:
Pokud firma stavějící lešení pochybila při jeho stavbě a máte šanci to prokázat (nejedná se pouze o tvrzení), můžete vymáhat bolestné za způsobenou újmu za předpokladu, zda jste se po lešení pohyboval oprávněně. Pokud nemáte uzavřenou žádnou smlouvu ani dohodu se zaměstnavatelem, nestačí ústní dohoda o výkonu práce. A nebudete moci dotyčnou firmu žalovat.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může bývalý starosta jednatelem firmy aby nešlo o střet zájmů?
- Podmínky pro zaměstnání bývalého starosty v soukromé firmě
- Na jaké pracovní místo nesmí nastoupit bývalý starosta kvůli střetu zájmů?

Prosím o radu, jak by měl postupovat a čeho se vyvarovat jednatel společnosti, který nastupuje jako uvolněný starosta na městský úřad. Může dál být jednatelem firmy a za jakých podmínek? Odměna jednatele, používání firemního auta , práce pro firmu atd. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Aktuální právní úprava nepovažuje kumulaci Vašich funkcí za střet zájmů.
Pouze se nesmíte  po  dobu  1  roku od skončení výkonu funkce stát společníkem anebo působit v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít   pracovněprávní   vztah   se   zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud taková právnická osoba nebo zaměstnavatel v  posledních 3 letech přede dnem skončení funkce veřejného funkcionáře (tedy Vás) uzavřeli smlouvu se státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou  zřízenou zákonem nebo zřízenou či založenou státem nebo územním samosprávným  celkem,  jednalo-li  se  o nadlimitní veřejnou zakázku, a pokud  veřejný  funkcionář  nebo  orgán,  ve  kterém veřejný funkcionář působil, o takové smlouvě rozhodoval.
Takže podle zákona můžete být jednatelem i starostou zároveň bez dalšího.

 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdo je vlastníkem kanalizační přípojky - majitel pozemku nebo investor přípojky?
- Soused prodal kanalizační přípojku a tvrdí že je jeho - jak se bránit?

V roce 1999 soused udělal kanalizační přípojku ke svému domu a zkolaudoval ji. V roce 2000 nám prodal pozemek, kde krajem vede tato kanalizační přípojka a prodal ho se všemi součástmi a náležitosmi, jak se uvádí v kupní smlouvě. My jsme na tuto kanalizační přípojku připojili náš rodinný dům a domnívali jsme se, že tato přípojka (alespoň část, která vede po našem pozemku) je naše.
Nyní soused tvrdí, že je jeho, že si ji zaplatil. Našla jsem zákon o vodovodech a kanalizacích, kde se uvádí, že před účinností tohoto zákona (2002) je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky ten, na jehož pozemku se nachází a nebo vlastník připojené nemovitosti. Děkuji, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Už ze znění smlouvy plyne, že kanalizace vedená Vaším pozemkem, Vám byla prodána. Když dojde na jakýkoliv spor, vycházejte ze znění smlouvy a nenechte se zastrašit.
Znění zákona zcela Vaše vlastnické právo nepopírá, takže není důvod zbytečně se obávat a předem vzdávat jakoukoliv obranu proti sousedovým výpadům.


OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Odstoupení od kupní smlouvy při koupi zboží v zahraničí mimo EU

S cestovní kanceláří Xxxxxxxx jsem v Turecku navštívila výrobnu kožených oděvů, kde se mi líbil jeden kabát. Bylo nabídnuto, že mi kabát v požadované barvě a velikosti do druhého dne ušijí a dodají ho do hotelu. Kdyby se to nepodařilo, pošlou mi ho hned poštou. Na základě toho jsem zaplatila na místě celou (značnou) částku platební kartou. Kabát mi do hotelu nedodali a poštou přišel až po měsíci. Bohužel v té černé barvě, kterou jsem na místě odmítla a navíc je dost velký. Chci odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Jaké mám šance a jak mohu nejúčinněji postupovat? Děkuji, Vladimíra

ODPOVĚĎ:
Nejste zrovna v jednoduché situaci. Ideální by bylo, kdybyste měla nějaký dokument, který by odůvodňoval zaplacení částky za něco jiného než je ten kabát, který jste obdržela. Protože pokud ne, nepodaří se Vám prokázat nárok – fakticky jste obdržela zboží a zaplatila kupní cenu a pokud nemáte jak doložit, že tohle zboží není to, které jste chtěla, jste v podstatě bez šance na získání požadovaného zboží.
Můžete se jedině snažit poukázat na to, že ten kabát je Vám velký a tudíž jako spotřebitel máte právo na vrácení peněz za vrácení zboží.
Váš případ není vhodný pro řešení bezplatnou právní poradnou – jedná se o závazkový vztah s cizím prvkem a je třeba, abyste ho předala advokátní kanceláři, která se specializuje na mezinárodní právo.

 

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Má otec povinnost platit výživné, alimenty na dospělé dítě s invalidním důchodem
- Má právo potomek pobírající invalidní důchod na alimenty od otce, matky?
- Dospělé dítě bere invalidní důchod - má právo na výživné, alimenty?

chtěl bych se zeptat, jak dlouho budu platit výživné na postiženého syna.
14.10.2009 mi soud navýšil výživné z částky 2800 Kč na 4500 Kč + zpětně doplatit částku 23800 Kč. O tři měsíce později 27.1.2010 bylo synovi 18 let a byl mu přiznán plný invalidní důchod asi 8000 Kč (přesnou částku mi syn ani matka nesdělí). Dále má syn přiznán příspěvek na péči ve výši 9000 Kč + další příspěvky na dopravu. Syn ještě navštěvuje střední školu pro tělesně postižené. Výživné ve výši 5500 Kč posílám pravidelně na účet matky.
Prosím o radu, co mám dělat.
Připadá mi zvláštní, abych stále platil výživné, které soud nastavil při posledním řízení, když od té doby u mne k finanční ani jiné změně nedošlo, ale synovy byl přiznán plný invalidní důchod. Který jak jsem se zde v několika odpovědích dočetl, nahrazuje příjem dlouhodobě nemocným. Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Povinnost platit výživné nezanikne ze zákona. Musíte podat návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Vyživovací povinnost končí, jakmile je vyživované dítě schopno se živit samo. V současné době, kdy syn navštěvuje střední školu, není možné hovořit o tom, že by se byl schopný sám uživit (sociální dávky nemají dostatečnou relevanci k tomu, aby byl učiněn závěr o tom, že je ekonomicky samostatným subjektem). Takže aktuálně můžete vzhledem k změněným poměrům jak Vašim, tak syna podat na soud návrh na snížení výživného. A s návrhem na ukončení vyživovací povinnosti bych počkala, až syn dostuduje alespoň střední školu. Samozřejmě záleží na Vás. Návrh na zrušení vyživovací povinnosti můžete podat hned, ale musíte myslet především na jeho možnou úspěšnost.


OBČAN-BYDLENÍ
- Okamžitá výpověď nájmu bytu bez dodržení výpovědní lhůty
- Rekonstrukce bytu a možnost okamžité výpovědi nájemní smlouvy
- Ukončení nájmu při rekonstrukci bytu
- Kdy může nájemník, nájemce odmítnout rekonstrukci, stavební úpravy bytu?
- Jaký je rozdíl mezi odstoupením a výpovědí nájemní smlouvy?

Můžu dát okamžitou výpověď z nájmu bytu bez dodržení výpovědní lhůty? Jsem v nájmu a majitel se rozhodl dělat rekonstrukci celého domu. Nejdříve se snažil, aby jsme mu dali jeden pokoj z bytu, že ho potřebuje k jinému bytu. Když jsme na to nepřistoupili, tak nám hned druhý den napsal,že z důvodu rekonstrukce chce, aby jsme se přestěhovali do jiného bytu v tom samém domě i s jinou rodinou společně, s tím že nám přesný termín dá vědět. My jsme si našli už jiný nájemní byt, ale teď nevíme, zda musíme dodržet výpovědní lhůti i když se bude námi pronajatý byt rekonstruovat. Můžete mi prosím poradit? Děkuji Jitka

ODPOVĚĎ:
Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z  vážných  důvodů.  Provádí-li  pronajímatel  takové  úpravy na příkaz příslušného orgánu  státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit;  jinak  odpovídá  za  škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
Pokud nejde o rekonstrukci Vašeho bytu a přesto pronajímatel chce, abyste byt uvolnili, mohlo by se jeho konání vykládat jako porušení povinnosti pronajímatele – nerušit nájem a umožnit nájemci využívat předmět nájmu. Od smlouvy byste tedy mohli odstoupit (máte-li smlouvu na dobu určitou) nebo podat výpověď (máte-li smlouvu na dobu neurčitou) okamžitě  a nemuseli byste splnit výpovědní lhůtu. Nejprve se zkuste s majitelem dohodnout – navrhněte, že nechcete rekonstrukci bránit a že se odstěhujete tedy kompletně někam jinam, ať mohou práce postupovat. Pokud to nepůjde jinak, odstupte od smlouvy nebo podejte okamžitou výpověď.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Jak postupovat když eshop porušil autorské právo kopírováním textů z internetových stránek
- Konkurenční eshop zkopíroval texty z jiného webu, internetových stránek - jak se bránit

Vlastním internetový obchod s dámskou konfekcí. Při prohlížení internetu jsem narazila na jiné stránky nabízející naprosto totožnou módu (což samozřejmě není nic zvláštního), kdybych však při bližším prohlédnutí jejich e-shopu nezjistila, že z mého obchodu slovo od slova kopírují detailní popis jednotlivých produktů, názvy produktů včetně mých obchodních podmínek (ty mi ani tak nevadí). Jde mi o to, že vytvořit popis k jednotlivým produktům mi dá vždy velkou práci a oni bezostyšně kopírují můj text na jejich stránky. Dá se proti tomuto nějak bránit? Je nějak vynutitelné, aby mé popisky z jejich stránek stáhli? Je toto jednání nějak postihnutelné?
Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Pokud jste podnikatelka ve smyslu obchodního zákoníku (to jste i v tom případě, že jste živnostník a podnikáte pod svým jménem), můžete postupovat proti druhému subjektu na základě nekalosoutěžního jednání § 44 obchodního zákoníku. Na uvedené jednání se nevztahuje žádná z výslovně uvedených skutkových podstat, ale právo na upuštění od takového jednání můžete zdůvodnit obecnou klauzulí uvedenou v § 44 obchodního zákoníku.


OBČAN-BYDLENÍ
- Majitel bytu v osobním vlastnictví neuhradil fakturu za zateplení
- Vymáhání uhrazení faktury za zatepletní po majiteli bytu v OV

Bydlíme v panelovém domě s 11 byty v osobním vlastnictví a rozhodli jsme se dům zateplit.
Všichni majitelé bytů dali svůj písemný souhlas a na domovní schůzi jsme se dohodli, že si každý úhradu svého podílu zajistí sám. 1 majitel bytu, který tady nebydlí, ale máme jeho písemný souhlas se zateplením a plnou moc na veškeré vyřizování na domovní schůzi, doposud nezaplatil, jedná se už o 2 faktury v částce 27.420 Kč a 42.000 Kč.
Obě faktury a už 2 upomínky jsme mu zaslali do vlastních rukou poštou, ale zatím si poštu nevyzvedl dle telefonického hovoru s poštou.
Náš dotaz je jak dál postupovat nebo na koho se obrátit, aby nám pomohl od něj peníze získat.
Děkujeme za odpověď. SVBJ

ODPOVĚĎ:
Zašlete majiteli bytu 3. upomínku, kde mu pohrozte žalobou a pokud částku do Vámi dané doby neuhradí, tak se obraťte se na soud a podejte  na majitele bytu žalobu na zaplacení Vámi zmíněných částek (pokud jste Vy jeho věřitelé s dlužnými částkami; jinak by žalobu musela podat např. zhotovitelská společnost či jiná osoba).
Jsem vdaná, s manželem máme od října 2010 podepsanou dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu dle paragrafu 24a odst. 1 písm a) zákona č. 94/1963 Sb., ve které je mimo jiné uvedeno, že nebudeme požadovat po druhém z manželů výživné ve smyslu ustanovení paragrafu 92 a 93 zákona o rodině.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí nájemník podepsat novou nájemní smlouvu s novým majitelem domu?
- Může nový majitel domu vystěhovat původní nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou?

Je nájemník nucen přistoupit na požadavky pronajímatele, pokud má platnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou a dekret na byt – byť s jiným pronajímatelem (četl jsem zde, že povinnosti nového vlastníka jako pronajímatele přecházejí z původního vlastníka v plném rozsahu). Děkuji, Radek

ODPOVĚĎ:
Nájemník není povinen uzavřít novou smlouvu, protože smlouva původní je stále platná. Změna majitele bytu není důvodem k výpovědi z nájmu, ani k změně smlouvy ani jiného. Právní úpravu nájmu bytu najdete v § 685 a násl. občanského zákoníku.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce nájemníka a zabavení věcí pronajímatele - jak se bránit
- Zabavení věcí pronajímatele při exekuci na nájemce - obrana
- Jak nechat vyškrtnou majetek pronajímatele z exekučního soupisu majetku

26.11.2011 u nás doma proběhla exekuce. Exekutor nám sdělil, že pro označený nábytek a elektroniku si další den přijede stěhovací vůz. Ještě ten den jsme mu mailem zaslali doklad, ze kterého bylo patrné, že ložnicový nábytek nám nepatří a je v majetku pronajímatelky bytu, v němž jsme nájemci.
Exekutor nám před tím potvrdil, že pokud mu doklad zašleme mailem, tak tento ložnicový nábytek vyjme z exekuce. Email s dokladem mu přišel a byl přečten, ale už nám nepřišla žádná odpověď a nelze se mu dovolat. Nevíme, jestli naschvál nevyčkává na vypršení nějaké lhůty, po jejímž vypršení by ani takto zaslaný doklad nepomohl. Proč se neozývá? Máme vyčkávat nebo sami podniknout nějaké kroky? Může být dána exekuce na můj účet, když jsem manželka a tudíž spoludlužník? Máme dvě malé děti, já jsem na MD a pobírám rodičovský příspěvek, manžel pracuje, ale na všechny splátky dluhu nemáme. Jaké životní minimum nám musí zůstat, když jsme čtyřčlená rodina? Eliška

ODPOVĚĎ:
Dostavte se osobně za exekutorem a vyžádejte si, aby do soupisu majetku poznamenal skutečnosti, které vylučují Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem. Bylo by nejlepší kdyby se za ním osobně dostavila i majitelka věcí – chápu, že jí do toho nejspíš nechcete zatahovat, ale je to v zájmu všech. Na nic nečekejteOdeslání dokladů není všechno, co je třeba podniknout, pokud chcete vyloučit majetek z exekučního soupisu.
Exekuce na Váš účet může být také nařízena. Bohužel, nejsem schopná spočítat přesnou částku. Nezabavitelná částka se počítá individuálně podle částky, ze které je strhávána.

 

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Kdy musí mít obviněný ze zákona obhájce při trestním řízení
- Kdy je nutná obhajoba při trestním stíhání v přípravném řízení
- Podle čeho se určuje nutná obhajoba

Manžel byl pravomocně odsouzen k podmíněnému trestu na 3 roky s podmíněným odkladem na pět let za trestný čin úvěrového podvodu (hrozilo 8 let odnětí svobody §250b, odst 2/4b trestního zákoníku). V současné době je stíhán pro trestný čin pojistného podvodu §250a, odst. 1/3 (nehrozí sazba více jak pět let). Státní zástupkyně uvažuje o souhrnném trestu (druhý trestný čin se stal před vynesením pravomocného rozsudku za trestný čin dřívější). Soudní senát věc zastavil z důvodu, že eventuálně uložený trest je bezvýznamný vzhledem k trestu již uloženému. Státní zástupkyně podala stížnost a Městský soud jí vyhověl, vrátil věc k dalšímu jednání.
Při souhrnném trestu by hrozilo až 8 let nepodmíněně. Musí mít v takovém případě manžel ze zákona obhájce (nutná obhajoba) již v přípravném řízení, v řízení před soudem a nebo vůbec ne? V prvním řízení obhájce mít musel již v přípravném řízení. V případě pochybení - co ze situace vyplývá, které právní úkony by byly neplatné? Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o trestní stíhání pro trestný čin, jehož trestní sazba nepřevyšuje 5 let, nejde o případ nutné obhajoby, v němž by musel obviněný mít obhájce již v přípravném řízení. Nutná obhajoba se určuje podle sazby trestného činu, ne podle odhadované výše uloženého trestu (takže uložení souhrnného trestu je bez vlivu na institut nutné obhajoby).
Podle informací od Vás nevidím ani důvod k tomu, aby měl manžel obhájce ze zákona v hlavním líčení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.