Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může soused ořezat větve které přesahují nad jeho pozemek?
- Může soused odstranit přesahující převisy větví stromů které mu stíní?

Prosím vás o radu ve věci sousedských vztahů. Může náš soused ořezat větve z našich stromů, které přesahují přes náš plot nad jeho pozemek? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Převisy a podrosty jsou aktuální právní úpravou nedostatečně ošetřeny. Právní teorie sama nevyřešila otázku, komu převisy patří - zda vlastníkovi stromu či vlastníkovi pozemku. V této situaci dochází ke konkurenci vlastnických práv a těžko se poměřuje, kdo z vlastníků má právo "svatější". Obšírným výkladem předpisu, ale lze dojít k závěru, že vlastníkem je majitel stromu a z toho mu také vyplývají zásadní povinnosti.
K Vaší tíži je ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku, kdy vlastník pozemku nesmí sousední pozemek zatížit stíněním (a dalšími imisemi) nad míru přiměřenou poměrům. Přiměřená míra zatížení sousedního pozemku je poté předmětem soudního zkoumání a ohledem na konkrétní podmínky.
Obecně řečeno, primárně byste větve měli odstraňovat Vy, a to ve vegetačně vhodném období. K tomu Vám soused měl zpřístupnit pozemek.
Zákon ovšem nedává možnost sousedovi vzít "právo do svých rukou" a o převisy se postarat. Správně Vás k odstranění měl vyzvat a následně podat určovací žalobu na soud.
Pokud převisy zatěžovaly sousedův pozemek neúměrně a soused Vás žádal o jejich odstranění, tak doporučuji situaci neřešit, protože jste de facto akorát ušetřili za soudní náklady.
Pokud ovšem převisy nebyly tak zásadního charakteru a jedná se pouze o mstu souseda, můžete na něj podat žalobu na zásah do vlastnického práva - museli byste ovšem podložit (např. fotografiemi), že sousedovo jednání bylo unáhlené a neoprávněné.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Je možné aby zaměstnavatel změnil výši mzdy když je mzda stanovena v pracovní smlouvě
- Plat stanovený v pracovní smlouvě, je možné jednostranné snížení zaměstanavatelem?
- Snížení pracovní pozice a změna pracovního poměru z doby určité na neurčitou

Naše zaměstnankyně má na základě pracovní smlouvy uzavřen pracovní poměr od 1.10.2009 do 30.9.2011. Má uvedeno, jakou bude vykonávat práci a jakou mzdu bude pobírat. Je možné při dodatku, týkajícím se změny pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou také změnit druh vykonávané práce a mzdu?
Je možno tuto změnu provést také později, kdy již bude platit pracovní poměr na dobu neurčitou, a to z důvodu organizačních, např. nevyhovujícího vzdělání nebo nedostatečného výkonu? Konkrétně se jedná o změnu z vedoucí laboratoře na laborantku. Děkuji. Personalistka

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude jednoznačně nejvhodnější, když své zaměstnankyni sdělíte, že již nemáte zájem na tom, aby pracovala na své dosavadní pozici a od 1.10.2011 s ní uzavřete novou pracovní smlouvu, kde zařadíte zaměstnankyni na pozici, kterou kterou uvádíte. Dodatek ke smlouvě je vždy dohoda, se kterou musí souhlasit obě strany. Zaměstnankyně na ní tedy nemusí přistoupit.
Mzda není obligatorní součástí pracovní smlouvy, zpravidla jí zaměstnavatel určí platebním výměrem, který může jednostranně změnit. Pokud je již v pracovní smlouvě, musí se na její změně strany dohodnout.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je spoluvlastník povinen uhradit opravu havarijního stavu v nemovitosti?
- Má spolumajitel povinnost zaplatit opravu havárijního stavu plynového kotle?

Jsem majitelkou ideální poloviny rodinného domu. Po otci jsem zdědila 1/2 rodinného domu v té době byl můj bratr mimo republiku a matka chtěla, aby celý dům byl jednou můj. Po revoluci však podlehla citovému nátlaku mé švagrové a svou 1/2 polovinu darovala bratrovi. Nikdo mne o tom neinformoval.
Později, když můj brtar zemřel, začali mne synovci, kteří po bratru dědili napadat, že bez jejich souhlasu nesmím vyměnit ani kliku u dveří. Domnívám se, že jako spoluvlastník mám práva, ale i povinnosti a totéž synovci.
Mám revizní zprávu o nevyhovujícím plynovém topení, které jsem na vlastní náklady vyměnila. Mohu synovce vyzvat k úhradě poloviny nákladů u oprav v podstatě havarijního stavu - plynové vytápění, prasklých vodovodních trubek, zatékajícího balkonu apod.? Děkuji, Saskie

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě, že práva a povinnosti máte všichni stejná. Údržba, opravy apod se provádí na náklady všech spoluvlastníků v poměru jejich podílů. Pokud se synovci odmítnou podílet na těchto pracech či jiných úkonech spojených s hospodařením s majetkem, můžete se určení jejich povinnosti a zaplacení příslušného dílu domáhat prostřednictvím žaloby u soudu.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné zrušit smlouvu o výměně pronajatého bytu?
- Výměna bytu pronajímatelem a nová smlouva na dobu určitou

Společnost, která nám pronajímá byt, chce byt prodat a nabídla nám jiný byt. Stěhovat se nechceme, ale bohužel je pronájem napsaný jenom na matku, která neuváženě výměnu podepsala. Jinak nájem vždy včas platíme a není ani jiný důvod, abysme mohli dostat výpověď z bytu. Na výměnu nám nabídli více bytů, ale ten jediný který cenově odpovídá současné výši nájmu je dvakrát větší než náš současný pronajatý byt. Což se nám zdá samo o sobě trochu divné. U těch dalších bytů je nájem tak o 3 000 vyšší než platíme teď. Dá se to považovat jako neopdovídající náhrada bytu? Navíc nám poslali novou smlouvu k nějakému z těch bytů a je to smlouva na dobu určitou na rok. Přitom teď máme smlouvu na dobu neurčitou. V té nové smlouvě zkomolili i datum, když napsali že platí od 1.8.2011 do 1.7.2011. Máme tedy z těchto důvodů nějakou šanci v současném bytě zůstat? Děkuji, Saša

ODPOVĚĎ:
Pokud je podepsaná smlouva o výměně bytů (které budou adekvátní; tady záleží na textu smlouvy) a nebyl vám doposud takový byt nabídnut (tedy např. nájem na dobu neurčitou), není Vaší povinností na výměnu přistoupit. Navíc doporučuji požadovat prohlídku bytu pro představu o jeho stavu.
Předložení vadné smlouvy reklamujte u pronajímatele a seznamte ho s požadavkem prohlídky bytu, který Vám bude nabídnut.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Výpočet mzdy na dovolené při změně úvazku pracovníka
- Jak se vypočítává mzda, plat při dovolené po změně úvazku na 1

Mám dotaz ohledně dovolené ve zkušební době. Nastoupila jsem tento rok od 1.6. do nové práce, kde jsem první měsíc pracovala na 0,2 úvazku - částečný a od 1.7.už pracuji na úvazek 1,0 - tedy plný. Zaměstnavatel nařídil celopodnikovou dovolenou od 4.7. do 8.7. (z čehož 2 dny byly svátky - 5.-6.7.). V mém případě - i když jsem ve zkušební době,
jsem si dovolenou musela vzít taky. Docela jsem pak byla překvapená, když mi zaměstnavatel po dovolené oznámil, že mi dovolenou bude vypočítávat z úvazku 0,2 po další 3 měsíce. Tzn. že i když nyní pracuji na plný úvazek, budu mít dovolenou placenou tak, jako bych pracovala na úvazek zkrácený. Je toto počínání v pořádku? Děkuji, Uršula

ODPOVĚĎ:
Placení dovolené vychází z průměrně dosažené mzdy, a to za předcházející čtvrtletí (ve vašem případě se jedná o čtvrtletí duben, květen, červen) - takže informace od zaměstnavatele je správná.


SPRÁVA-POKUTY
- Promlčení lhůty pokuty za nelegální nepovolený hrací automat
- Promlčecí lhůta u pokuty podle správního řádu
- Zánik trestnosti přestupku z důvodu marného uplynutí lhůty k potrestání
- Promlčení pokuty obecního úřadu

Ve své restauraci jsem provozoval jako právnická osoba podle zákona 202/1990 Sb. výherní hrací automaty. Jeden výherní hrací přístroj (VHP) jsem provozoval bez povolení, které vydává obecní úřad. Někdo mě udal, obecní úřad provedl kontrolu, situaci zdokumentoval a sepsal protokol o průběhu kontroly. Podle § 48, odst. 1), písm. a) mi obecní úřad má udělit pokutu až do výše 150.000,- Kč. Je to již téměř rok a od té doby se nic neděje ani jsem nebyl úřadem nijak kontaktován. Pokutu lze uložit podle § 48, odst. 4) téhož zákona do jednoho roku. Chtěl bych vědět, podle jakého právního předpisu se procesně postupuje při ukládání této pokuty. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
procesně se postupuje podle správního řádu - 500/2004 Sb. ve spojení se zákonem o přestupcích - 200/1990 Sb.
Ve Vaší záležitosti lze uvažovat o zániku trestnosti přestupku z důvodu marného uplynutí lhůty k potrestání (to ale až po uplynutí 3 leté objektivní lhůty pro potrestání - věta druhá uvedeného ustanovení o pokutě).


ROZVOD-ROZVOD A SJM
- Je lepší rozdělení SJM nebo fikce vypořádání majetku manželů?
- Je výhodnější fikce vypořádání majetku manželů nebo rozdělení SJM?

Byl jsem rozveden dne 12.10.2008 v Praze. Podal jsem žalobu na rozdělení společného majetku manželů SJM v červnu roku 2009. Existuje mnoho problémů s tímto případem, protože soudce je zcela proti mně a akceptuje falešné úvěry od mé bývalé manželky a jejich rodičů atd. Můj nový právník mi doporučuje zrušit blížící se soudní jednání 7.9.2011 a pak čekat a těsně před uplynutím tříleté lhůty od rozvodu a pak stáhnout žalobu. Právník říká, že po 3 letech od rozvodu a stažení žádosti se automaticky vrátíme do varianty 50/50. Je to možné?
Pokud ano, pak jak obtížné je získat peníze ze společně vlastněné nemovitosti, pokud jeden z partnerů nechce koupit nebo prodat svojí část majetku? Nemovitost má hodnotu více než 50 milionů Kč. Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Fikce vypořádání manželství, kterou Vám doporučuje Váš právník možná je. Situace je pak taková, že ohledně movitých věcí platí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.
Vypořádání domu podílového spoluvlastnictví je stejně obtížné jako vypořádání SJM ve vztahu k domu - nakonec celá situace může skončit tak, že nemovitost bude muset být prodána v dražbě a výtěžek rozdělen.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Pravidla pro poskytování rodičovské dovolené otci, matce
- Poskytování rodičovské dovolené pracovnici, pracovníkovi - pravidla
- Může zaměstnavatel rozhodovat zda nastoupí rodičovskou dovolenou otec či matka?
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Pokud matka s dítětem odjede ke svým rodičům, jde o únos?
RODINA-ROZVOD, PÉČE O DÍTĚ
- Je důvodem k odebrání dítěte z péče pokud matka nastoupí do práce?

Chtěla bych se zeptat, jestli by mi nehrozila ztráta dítěte, v případě, že bych nastoupila do práce na plný nebo částečný úvazek a partner by se staral o naše dítě? Máme 15měsíční holku, nejsme manželé. Já jsem na mateřské. Je možné převést rodičovskou na něj, když mám já hlášenou rodičovskou u svého zaměstnavatele do 3 let dítěte? Máme s přítelem spory - hádky kvůli styku mých rodičů s dcerou. Vyhrožoval mi, když jsem za nimi odjela přes jeho nesouhlas, že mne dá k soudu a o malou přijdu atd. Měl by pak při péči (když bych byla v práci) větší právo na dítě, kdyby byl na mateřské? Rodiče bydlí daleko a jiné hlídání není možné. Je to začarovaný kruh. Má on tedy nějaké právo jako otec psaný v rodném listě? Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Rodičovská dovolená je nárokové pracovní volno a poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte. Poskytuje se v rozsahu, o jaký rodiče požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Zaměstnavatel nesmí čerpání rodičovské dovolené odmítnout. Forma žádosti není stanovena, ale lze doporučit písemnou žádost. Není stanoveno v jaké době dopředu. Změna v osobě, která bude na rodičovské dovolené je možná. Zaměstnavatel Vám nemůže bránit v nástupu do práce.
Co se týče větší možnosti, že dítě bude svěřeno do péče rodiče, který čerpal rodičovskou dovolenou - toto není jediná skutečnost, kterou soud v opatrovnickém řízení posuzuje, navíc tato skutečnost není ani základním bodem v posuzování takového sporu. Pokud přes nesouhlas partnera s dítětem někam odjedete (navíc k rodičům) nejedná se ani o únos ani o důvod k tomu, aby Vám dítě bylo odebráno z péče.
OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Je možné napsat rozvazovací podmínku do smlouvy o věcném břemeni?
- Smlouva o věcném břemeni a rozvacozvací podmínka
- Vzájemné podmínění věcných břemen dožití v různých bytech, domech

Bydlím u přítele v jeho domě. Já sama jsem vlastníkem malého bytu. Oba dva si chceme toho druhého (tzn. já přítele ve svém bytě a on mě ve svém domě) uvést jako věcné břemeno. Chci se zeptat, zda si do smlouvy o zřízení věcného břemene můžeme uvést rozvazovací podmínku - že např. přítel podá návrh na zrušení ve stejném břemeni ve svém domě a současně se vzdá oprávnění z věcném břemeni v mém bytě a naopak.
Bojíme se, že v případě rozchodu se nedomluvíme a zase chci mít jistotu, že pokud by se mu něco tragického přihodilo, že nebudu odejít z přítelova domu, který bude dědit jeho syn z 1. manželství. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Nabízí se varinta sepsat jednu smlouvu o zřízení dvou věcných břemen (předpokládám, že se jedná o věcná břemena na dožití, tedy doživotní užívání nemovitosti) a vzájemně jejich existence podmínit; rozhodně je takové řešení možné. Vzhledem k náročnosti smlouvy a nutné specifikaci věcného břemene a jeho podmíněnosti doporučuji sepsat rozhodně smlouvu prostřednictvím advokáta.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Pružná pracovní doba a péče o dítě mladší 15 let

Pokud zaměstnavatel určil, že máme pružnou pracovní dobu, kdy musíme dodržet pracovní dobu v pondělí a středu pracovní dobu od 7.30-17.00 je možná výjimka? Doposud jsem měla pracovní dobu upravenou od 7.00-15.30 z důvodu péče o dítě 6 let a dojíždění na pracoviště. Je možné i při takovéto úpravě žádat o změnu pracovní doby? Stávající výjimky byly zrušeny. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Podle zákoníku práce § 241 odst. 2 Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Žádost o úpravu pracovní doby můžete vyzkoušet, v případě pružné pracovní doby se zaměstnavatel může bránit, že Vám vhodnou pracovní dobu zajistil a další úpravy mu způsobí závažné provozní důvody.


OBČAN-DLUHY
- Ztráta výhody splátek při splácení dluhu na nájemném

Má dcera bydlí v nájemním bytě, který patří městu. Byt nemá odkoupený. V minulosti se několikrát stalo, že nájem nezaplatila z důvodu nezaměstnanosti. Dluží asi 60.000 Kč. Po dohodě o splátkovém kalendáři tento dluh splácí měsíčně částkou 1000,- Kč.Od loňského roku pracuje, ale opozdila se nyní s placením nájemného, tj. má platit nájem za červenec a srpen. Dnes jí doručil poslíček z městského úřadu, že má okamžitě zaplatit dluh na nájemném, což dělá i s úroky a penálem 124.000,-kč, nebo se do 15.8. z bytu vystěhovat. Tuto částku není schopna zaplatit, ani nedostane půjčku a nemůže jí pomoci nikdo z rodiny. Ihned se obrátila na městský úřad s tím, že se pokusí uhradit poslední dva nájmy a zbylou dlužnou částku bude dále splácet. Bylo jí opovězeno, že se má 25.8. dostavit k jednání na úřadě se všemi podklady a úředník jí řekl, že její byt bude nabídnut ke koupi (ona na něj prostředky nemá). Z toho bude uhrazen dluh na nájemném a zbytek dostane ona, ale musí se z bytu vystěhovat. Je nějaká možnost, aby mohla v bytě zůstat? Jak vše řešit? Děkuji, Otýlie

ODPOVĚĎ:
Vaše dcera neplacením splátkového kalendáře ztratila výhodu splátek a zcela po právu byl vymáhán celý dluh k okamžité úhradě.
Jediná cesta pro ní je dohodout se s věřitelem.
Neplacení nájemného je důvodem k výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu. Oznámení o vystěhování se tedy nelze bránit.
Pokud dcera není schopná byt odkoupit a město s ní nechce jednat o dalším možném splácení, neexistuje možnost jak docílit toho, aby dcera byt mohla dále užívat.


RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
- Jak získat zdravotní dokumentaci při úmrtí, smrti lékaře, lékařky
- Kdo přebírá dokumentaci pacienta pokud lékař zemře a ordinace se zruší

Soukromá lékařka zemřela a mě zajímá, jak se dostat k mým vedeným zdravotním dokumentům, abych mohl přejít k jinému specialistovi s již vedenou dokumentací. Zdravotní sestra, která byla u lékařky není telefonicky dostupná, ordinace uzavřena. Není nějaký vnitřní předpis např. o zasílání dokumentace zdravotním pojišťovnám nebo něco podobného, nějaký jiný postup? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Při zániku zdravotnického zařízení, ať už z důvodu úmrtí lékaře se soukromou praxí nebo zrušení registrace zdravotnického zařízení, přebírá zdravotnickou dokumentaci registrující orgán nestátního zdravotnického zařízení (nejčastěji krajský úřad, v případě Prahy Magistrát), resp. zřizovatel státního zdravotnického zařízení.
Na základě oznámení pacienta, o němž je zdravotnická dokumentace vedena, nebo na základě vyžádání nově zvoleného zdravotnického zařízení tuto dokumentaci úřad neprodleně předá příslušnému zdravotnickému zařízení (§67b odst. 14 a odst. 16 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).


SOUD-SOUDY, PRÁVNÍCI
- Kdo si vyzvedne vozidlo které bylo soudně zabaveno
- Vozidlo, automobil propadl státu a bylo soudně zabaveno - kdo ho odveze?

V prosinci 2010, bylo synovi, jako součást trestu, současně s pokutou zabaveno jeho vozidlo - rozhodnutím soudu. Pokutu v pořádku zaplatil i náklady soudního řízení. Vozidlo však do dnešního dne nikdo neodvezl, ani nedostal písemné sdělení, kdy bude vozidlo odtaženo. Syn je pracovně mimo bydliště a tak já mám vozidlo stále před domem a nevím co s ním. Na auto asi zapomnělo, prosím o radu na koho se obrátit, vozidlo právně není syna i když je stále na něj vedeno. Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Doporučuji se obrátit na soud, který o propadnutí věci rozhodl. Nemyslím si, že se na něj zapomnělo, obec (resp. stát) spíše nemá prostory k uskladnění. Právní mocí rozsudku syn ztratil vlastnické právo a další povinnosti s ním spojené není povinen vykonávat (péče, pojištění, opravy apod.).


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnavatel strhávat ze mzdy zálohu na manko?
- Záloha na manko - může takovou částku zaměstnavatel strhávat z platu, mzdy?

Mám dotaz ohledně srážek ze mzdy. Má zaměstnavatel právo na srážky ze mzdy jako "zálohu" na případné manko ve skladu? Děkuji za Vaši odpověď. Iveta

ODPOVĚĎ:
Odpověď je jednoduchá - ne, zaměstnavtel není oprávněn po pracovníkovi požadovat částky jako zálohy na případná budoucí manka z jeho platu, mzdy.
O takových praktikách můžete informovat inspekci práce, příp. sražené částky vymáhat soudem jako bezdůvodné obohacení na straně zaměstnavatele.


OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVY
- Prodávající podepsal rezervační smlouvu a oddaluje podpis kupní smlouvy
- Je realitní kancelář odpovědná za obsah smluv při koupi bytu, domu?
- Ručí realitní kancelář za obsah kupní smlouvy na byt, dům, nemovitost?

Pred 1 a 1/2 mesiacom sme podpisovali rezervačnú zmluvu s realitnou kanceláriou na kúpu nemovitosti tu v ČR. Blíži sa termín vypršania tejto zmluvy a predávajúci stále odmieta podpísať kúpnu zmluvu, ktorú nám predložila realitka. Rád by predložil vlastnú kúpnu zmluvu, ktorú vypracoval jeho právnik. No my ako kupujúci sme si nie istý, či tá zmluva bude aj v prospech nás. Bojíme sa, že prídeme o peniaze a nemovitosť zostane povodnému majitelovi. Nie je náhodou realitná kancelária zodpovedná za správnosť zmluvy? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Za správnost smlouvy nemůže realitní kancelář ručit, neboť se jedná o právní pomoc, a k té jsou, až na výjimky, v ČR oprávněni pouze členové advokátní komory. Doporučuji si znění navržené druhou stranou pročíst a zkonzultovat s vlastním právním zástupcem. Smlouva bude mít účinky, až poté, co se na ní obě strany dohodnou. Není možné, aby si jedna strana diktovala podmínky bez ústupků.
V případě, že druhá strana bude trvat na smlouvě, která nebude dle Vašich představ, neuzavírejte jí, jinak jste jí vázáni.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace přepisu elektroměru - nový odběratel uvedl nepravdivý stav elektroměru
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestní oznámení - nájemce přiznal nepravdivý stav elektroměru společnosti ČEZ
- Nájemník přiznal nepravdivý stav elektroměru společnosti ČEZ - trestní oznámení pro podvod

Pronajal jsem dům (listopad 2010), s nájemcem jsme byli dohodnuti na stavech elektroměru, se kterými přehlásí elektroměr na sebe. K převodu došlo až cca po 3 měsících, přitom v nájemní smlouvě je stanoven převod do 8 dnů od podepsání. Na ČEZu mi řekli, že udělat převod se „zpětnými“ stavy není problém, pokud již neproběhla nějaká fakturace. Ta neproběhla.Při převodu nájemce zatajil můj protokol o ukončení a vyplnil čestné prohlášení (což jsem vůbec netušil, že je možné). V něm  uvedl stavy nepravdivé, které neodpovídaly době, kdy byl byt předán k užívání v rámci nájemní smlouvy. Mně poté přišla ukončovací faktura i se spotřebou za nového nájemce. Na ČEZu jsem se dozvěděl, že čestné prohlášení se používá pouze ve výjimečných případech (úmrtí). Reklamoval jsem tedy přepis elektroměru, že se o žádný výjimečný případ nejednalo a není mi jasné, proč si na ČEZ onen výjimečný případ neověřili. Kontakty na mě mají, stačilo zvednout telefon, napsat email. Nikdo mě však nekontaktoval. Jak je možno toto nepravdivé čestné prohlášení napadnout, popř. celý přepis elektroměru, který se uskutečnil na zfalšovaných a neověřených datech? Popř.jaké jsou mé jiné možnosti? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Čestné prohlášení, kde byly uvedeny nepravdivé stavy uvedeny jste zcela správně reklamoval přímo u ČEZ. V tuto chvíli je nutné počkat na vyjádření společnosti ČEZ. V případě, že nebudete s výsledkem spokojen doporučuji obrátit se s žalobou na soud, neboť postup ČEZ byl zjevně nestandardní.
Rovněž bych zvážila trestní oznámení pro podezření z podvodu spáchaného Vašim nájemcem, které můžete oznámit na Policii ČR, nebo na státním zastupitelství.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel nechce přiznat vyšší platovou třídu - jak se bránit?
- Neuznání vyšší platové třídy a nárok na vydání bezdůvodného obohacení
- Náhrada škody při nepřiznání vyšší platové třídy
- Promlčecí lhůta u bedůvodného obohacení
- Jak se počítá promlčecí lhůta u bezdůvodného obohacení

Jak žalovat v případě, že zaměstnavatel Vás účelově uvede v omyl a nepřizná vám ohodnocení podle vzdělání, s odkazem, že nelze přiznat vyšší platovou třídu. V průběhu zaměstnání nakonec zjistíte, že lidé vykonávající práci ve stejném rozsahu a naprosto shodnou (jedná se o státní zařízení) mají platovou třídu vyšší a přitom vzdělání oproti vám nižší. Podaná žaloba by měla být na vydání neoprávněného majetkového zisku, či na náhradu škody? Musí být požadovaná částka přesně vyčíslená? Počítá se do lhůt i doba, kdy jste vše uplatňoval přímo u zaměstnavatele, či nadřízeného orgánu a nebo lhůta začíná běžet až podáním k soudu? Děkuji za Vaši odpověď.
Milena Fojtů

ODPOVĚĎ:
Žalovat můžete jak na bezdůvodné obohacení zaměstnavatele nebo na škodu, která vznikla Vám - fakticky je toto jedno. Žádat o vydání bezdůvodného obohacení (nebo nahrazení škody) můžete až do deseti let zpětně - tedy od doby, kdy škoda či obohacení vzniklo (10 let je promlčecí lhůta pro úmyslně způsobenou škodu či bezdůvodné obohacení). Promlčecí lhůta se počítá do podání k soudu (takže podáte-li žalobu 1/1/2011 na vydání úmyslně způsobené škody, můžete požadovat škodu nejstaršího data 1/1/2001; tak stejně u bezdůvodného obohacení).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je vhodné koupit byt v panelovém domě který vlastní na cizím pozemku?
- Část bytů panelového domu neleží na pozemku kondominia - možné komplikace

Chystám se koupit byt a zjistila jsem, že bytový dům stojí na cizím pozemku. Jedná se o komplex panelových domů ve vlastnictví kondominia, kde převážnou část pozemků pod domy i kolem domů vlastní kondominium a menší část pozemků byla v restituci vrácena vlastníkovi, který je prodal firmám (Česká spořitelna a Promitrejd). Byt, který bych koupila, je na části nevlastněné kondominiem. Zajímá mě, jaká rizika z této situace pro mě můžou vzniknout. V současné době prý už probíhají nějaké soudní spory.
Pokud by vlastník uplatnil nějaké finanční nároky, týkaly by se jen bytů v domech na cizích pozemcích nebo celého kondominia? Kondominium nemá právní subjektivitu. Jakou by měl šanci se svých nároků domoci? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Především je otázkou, jaké soudní spory v současnosti probíhají. Pokud se jedná o spory související s otázkou vlastnického práva k pozemkům (či k bytům), tak nedoporučuji provádět koupi bytu, protože následně by mohlo dojít k zneplatnění kupní smlouvy (z důvodu jejího uzavření s nevlastníkem).


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Promlčecí doba úroku z prodlení při opožděném proplacení faktury

Dodavatelská firma se kterou jsme léta obchodovali nám vystavila dopisem úroky z prodlení. Jde o vysokou sumu od 10/2007 do dnešního dne. Se souhlasem obchodního ředitele jsme tehdy platili o něco později, než byla splatnost faktur. Jelikož šlo o poměrně vysoké sumy, úrok je vysoký. Úrok má písemnou formou a je odsouhlasený. Může takto zpětně úrok účtovat? Není promlčecí doba? Není v zákonu o účetnictví, že musí minimálně jednou ročně fakturovat? Děkuji, Marta

ODPOVĚĎ:
Na úroky z prodlení se vztahuje obecná promlčecí doba (tedy doba 3 let od jejich vzniku).
Dlužník nemusí být vyrozuměn o tom, že má danou částku zaplatit. To, že Vám bylo respektováno pozdní hrazení faktur není právně vymahatelné. Pokud je to možné, zkuste se s firmou dohodnout na prominutí úroků a v budoucnu na delší době splatnosti faktur. Proti postupu firmy bohužel lze namítnout pouze to, že není zcela v souladu s zásadou poctivosti obchodního styku, nicméně není to tak zásadní porušení, aby vyvolalo neplatnost požadavku na úhradu úroků.
Zákon o účetnictví neobsahuje Vámi zmíněnou povinnost, aby firma fakturovala minimálně jednou ročně.

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Jak se počítá průměrný výdělek vůči dovolené
- Pravidla pro výpočet průměrného výdělku podle Zákoníku práce
- Ze kterého čtvrtletí se vypočítává průměrný výdělek - pravidla

Mám dotaz týkající se výpočtu průměru na dovolenou. U svého zaměstnavatele dostáváme menší čtvrtletní prémie a jednou ročně, v prosincové výplatě za měsíc listopad, máme odměnu ve výši poloviny hrubého platu. Když si vezmu dovolenou v následujícím čtvrtletí - tzn. v lednu až březnu příštího roku, bude se můj průměr na dovolenou počítat z měsíců říjen až prosinec předchozího roku - tedy za předchozí čtvrtletí? Naše mzdová účetní nám totiž vůbec tyto odměny do průměru dovolené nezapočítává a počítá jej pořád ze stejného základního platu.
Je to tak správně? Neporušuje tím nějaký zákon? Nebo je to pouze na rozhodnutí zaměstnavatele,jak budou průměry počítány?
Olga

ODPOVĚĎ:
Průměrný výdělek je uveden v § 351 - 362 zákoníku práce (262/2006 sb.) - Vaše účetní uvedený výpočtem porušuje zákoník práce; průměrný výdělek se určuje vždy za předcházející čtvrtletí (tedy za leden-březen, duben-červen; červenec-září; říjen-prosinec)


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak udělat aby nový manžel nedědil družstevní byt manželky
- Jak zajistit aby manželka nedědila družstevní byt manžela
- Jak zajistit aby družstevní byt dědilo jen dítě, děti zemřelého zůstavitele
- Je možné závětí ovlivnit kdo bude dědit družstevní byt po rodiči?

Partner je rozvedený, má 2 dospělé dcery, já mám 2 dospělé syny. Chceme se vzít. Já mám družstevní byt, jak mám ošetřit dědictví, když chci, aby majetek, který mám před sňatkem, byl předmětem dědictví jen mých synů. Děkuji, Charlotte

ODPOVĚĎ:
V případě úmrtí fyzické osoby notář zjistí majetek a závazky zůstavitele a jako první vypořádá společné jmění manželů SJM. Majetek, který jste měla před vznikem manželství, který jste získala dědictvím, darem, v restituci nebo za majetek za výše uvedené prostředky jde rovnou do dědictví.

Družstevní byty mají vlastní právní úpravu, kdy nespadají do SJM. V případě, že jste nabyla družstevní byt před vznikem manželství je družstevní byt automaticky ve vašem výlučném vlastnictví, a nebude předmětem dělení SJM, ale půjde rovnou do dědictví.

Majetek, který se bude rozdělovat mezi dědice se v případě existence potomků zůstavitele dělí mezi potomky a manžela rovným dílem, nedohodnou-li se v dědické dohodě jinak. V případě, že chcete vyloučit manžela, máte jedinou možnost a to sepsat závěť. To můžete učinit vlastní rukou - nezbytné je uvedení data sepisu s tím, že podpis musí uzavírat text a být zcela na konci, nebo písemně pomocí techniky se dvěma svědky, nebo notářským zápisem, jehož cena se pobybuje okolo 3 tisíc Kč.


RODINA-SJM
- Proč je lepší pokud manželé nežijí spolu se rozvést

Manželka se odstěhovala a bydlí u jiného muže. V našem domě má stále trvalé bydliště, ale o údržbu domku se odmítá starat, protože prý tu nebydlí. Je spolumajitelkou domku. Sice zde bydlí dcera s dětmi, ale dcera majitelka není. S manželkou se nemohu na majetku domluvit a s rozvodem ona nespěchá. Prosím o radu jak bych měl postupovat. Vše co se kolem domku financuji ze svého důchodu. Ještě podotýkám,že žena po celou dobu co se odstěhovala a to je rok a půl neprojevila zájem se zeptat, zda není něco potřeba opravit. Děkuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
V případě, že jste spolumajitelé, a nemůžete se na správě společné věci domluvit, rozhodne na návrh jednoho z Vás soud. V případě, že máte nemovitost v SJM, a nemůžete se domluvit, opět rozhodne na návrh jednoho z vás soud. V každém případě je vhodné vyřešit situaci rozvodem, neboť nikdy nevíte, jaké závazky (půjčky) si manželka na své jméno vezme. Za tyto odpovídáte i Vy. Může se tedy stát, že si manželka vezme půjčku, nebude ji splácet, a exekutor přijde zabavit majetek do Vašeho společného domu.

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak postupovat když spoluvlastník nemovitosti nechce uhradit nutné opravy
- Spolumajitel odmítá zaplatit nutnou opravu havarijního stavu nemovitosti
- Který zákon přikazuje spolumajiteli platit opravy bytu, domu ve spoluvlastnictví

Vlastním s bývalým manželem nemovitost (stodolu). 2010 se zřítil štít stodoly, Stavebním úřadem bylo bez jakéhokoliv odvolání určeno, že štít se musí bezpodmíněčně opravit. Exmanžel se řízení nezúčastnil, o opravu se nestaral. Zřícenou část jsem nechala opravit na vlastní náklady. Již několikrát jsem zaslala exmanželovi faktury, po půl roce mi začal nepravidelně posílat složenku na částku 100,- Kč. Na žádných splátkách jsme se nedohodli, ani nevím jestli tato stokoruna je vůbec splátka - složenka není nijak označena.
Jak mám správně právnicky postupovat, ohledně vymáhání dlužné částky 14.000,- Kč. Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Podat na bývalého manžela žalobu na zaplacení částky v příslušné výši. Bývalý manžel je podle § 137 odst. 2 občanského zákoníku povinen podílet se na hospodaření se společnou věcí. Zasílanou 100,- můžete odečítat z dluhu (nicméně nedoporučuji spoléhat na tu skutečnost, že manžel tímto konkludentním jednáním dluh uznal). Nárok na vydání příslušné finanční částky se promlčí za 3 roky od doby, kdy vznikl.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY A SANKCE
- Počítá se smluvní pokuta za pozdní dodání z částky bez DPH nebo s DPH?
- Pozdní dodání díla zhotovitelem a výpočet smluvní pokuty

Prosím o radu, jaký je správný výpočet smluvní pokuty za pozdní předání díla zhotovitelem (ve SOD specifikace není): Vychází se z částky za rodinný dům včetně DPH anebo z částky bez DPH? (V předávacím protokole i stavební deníku je uváděna cena vždy včetně DPH). Hanka

ODPOVĚĎ:
Smluvní pokuta se standardně počítá z částky vč. DPH, ale jednotící předpis k takovému postupu neexistuje - jedná se pouze o zvyklost; pokud byste byl schopen prokázat opak, pak by se pokuta musela počítat z částky bez DPH.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit když zhotovitel dodal neplatné nebo žádné prohlášení o shodě
- Zhotovitel nedodal platné certifikáty a dokumenty o shodě - jak postupovat

Můj dotaz se týká povinnosti zhotovitele poskytnout prohlášení o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. Některé dokumenty, které mi zhotovitel předal, jsou s propadlou platností, jiné neplatné úplně, na některý materiál prohlášení o shodě či certifikáty chybí. Urgence zhotovitele nepomáhá. Na jakém úřadě či instituci mohu podat podnět k prošetření? Děkuji, Eliška

ODPOVĚĎ:
Můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci ČOI - ta je oprávněna provádět kontroly obchodních subjektů. Pokud měly být příslušné certifikáty apod. součástí dokumentace k dílu, je možné jejich nedodání nebo nedostačující dodání považovat za porušení smlouvy.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Musí být před domovní prohlídkou obviněná osoba vyzvána aby vydala věc?
- Je nutné výzvu o předání věci před domovní prohlídkou zaprotokolovat?

Osoba mě blízká prodala něco nezákonného na moje jméno a adresu přes internet a nyní policie podezřívá mě, že to prodávám (což není pravda). K věci mě vyslechli, kdy jsem bez svého právníka odmítl vypovídat a hned poté mi předali zásilku, že u mě provedou domovní prohlídku, kde bylo napsáno, že musí dodržet §84 tr. řádu. Bylo hned u mě celkem 7 policistů, kteří toto prováděli, nic co hledali samozřejmě nenašli.
Před domovní prohlídkou mě ale nikdo z nich nevyzval, abych jim cokoli sám vydal a když jsem jim to po prohlídce řekl, tvrdí, že mě vyzvali ústně, a že si to ti policisté navzájem dosvědčí.
Musí být tedy výzva k vydání věci dle §84 tr. ř. zaprotokolovaná v mém výslechu před domovní prohlídkou, kde jsem odmítl tehdy vypovídat bez advokáta (protože při výslechu mě k vydání jakékoliv věci nevyzvali), nebo opravdu stačí, když mě vyzvou pouze ústně? Lze tuto domovní prohlídku napadnout ?
Když jsem pdepisoval po ukončneí prohlídky papíry o provedené domovní prohlídce, na přední spodní stranu textu jsem vlastnoručně dopsal, že jsem nebyl nikým vyzván k vydání jakékoliv věci a toto jsem si nechal podepsat jedním policistou. Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Před domovní prohlídkou nemusíte být vyzván k předložení čehokoliv - mařil by se tak smysl domovní prohlídky. Toto vyzvání nemusí být zaneseno ani v protokolu o domovní prohlídce.
Pokud máte podezření, že prohlídka nebyla v souladu se zákonem, můžete si prostudovat ustanovení zákona č. 141/1961 Sb. - § 82 až 85c o mimořádných vyšetřovacích úkonech.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Mohou být v návrhu na zahájení insolvenčního řízení zapsány rodinné stavy?
- Může být uveden rodinný stav věřitele v návrhu na zahájení insolvenčního řízení?

Dlužník (představenstvo a.s.) na sebe podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Přílohou návrhu je seznam závazků, které má  a.s. vůči svým věřitelům - m.j. se jedná také o závazky vůči svým zaměstnancům. Jsem členka dozorčí rady firmy, manžel je akcionář. Oba jsme byli zaměstnanci firmy. U mé osoby je v informacích o dlužné mzdě také informace o tom, že jsem manželka akcionáře firmy. Domnívám se, že tato informace, nepatří k povinným náležitostem, které musí být zveřejněny. Ve firmě již před podáním návrhu nebyly vztahy ve statutárních orgánech korektní, proto se cítím zveřejněním této informace poškozena. Musí být tedy v příloze závazků insolvenčního návrhu tato informace zveřejněna? Pokud ano, na základě jakého zákona (prosím také o sdělení §). Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
V § 173-202 zákona č. 182/2006 Sb. jsou uvedeny náležitosti přihlášky pohledávek - rodinný stav věřitele není jednou z povinných náležítostí a není nutné, ani pro insolvenční řízení důležité tyto údaje evidovat.
Jen pro úplnost - podle § 172 odst. 4 uvedeného zákona se pohledávky společníků nepřihlašují pouze evidují u insolvenčního správce - nicméně pro tuto evidenci platí stejné náležitosti jako pro přihlášku pohledávky.


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdy končí funkční období výboru a předsedy SVJ
- Jsou platné smlouvy které podepsal předseda SVJ který již není ve funkci?

Kdy končí funkční období výboru SVJ – postupně, jak jsou někteří členové výboru zvoleni místo člena, který např. odstoupí, nebo všem stejně po 5-ti letech od první volby?
Jestliže by funkční období skončilo všem stejně, byť by bylo u některých i kratší než 5 let, jsou platné smlouvy, podepsané předsedkyní výboru SVJ, jejíž funkční období skončilo? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Funkčí období členů výboru je určené ve stanovách, maximální doba může být dle zákona pět let. Každému členu výboru se počítá zvlášť, může se tedy stát, že každému členu uplyne v rozdílnou dobu.
Jestliže již skončilo funkční období člena výboru, jím podepsané smluvy nezavazují společenství, neboť již není členem výboru (=statutárního orgánu společenství), a tedy není oprávněn společenství zavazovat. Takové smlouvy jsou tedy z pohledu společenství neplatné.


OBČAN-DLUHY
- Jak se bránit proti lichvářské pokutě
- Vysoká pokuta při opožděném splácení dluhu a rozpor s dobrými mravy
- Kdy nastává rozpor s dobrými mravy u vysokých pokut při nesplácení dluhu
- Je vhodné aby se dlužník zúčastnil rozhodčího řízení?
- Může být pokuta při nesplácení úvěru vyšší než 100% výše úvěru?
- Napadení rozhodčího nálezu u soudu

Lze se bránit proti lichvářským pokutám? Dlužil jsem společnosti 10.000 Kč, poslední den termínu co mi dali k zaplacení částky za opožděné splátky (3.000 Kč) jsem jim psal, že bych rád zaplatil půjčku celou (10.000) a zda existuje jiná možnost zaplacení (převod z účtu), než dojet do kanceláře kde jsou jen v hodinách 14:00-16:00. Neodepsali, ani částku nevymáhali a ihned v pondělí předali rozhodci žalobu k zaplacení. Částka byla navýšena na 40.000 Kč. Ve smlouvě je uvedeno že v případě hrubého porušení podmínek budou vymáhat pokutu ve výši dvojnásobku dlužné částky + cca 5000 poplatek. Je pokuta v takové výši vůbec legální? Můžu se nějak bránit? Dalo by se toto rozhodnutí napadnout že je v rozporu s dobrými mravy? Odporuje zásadám poctivého obchodního styku? Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Předně - společnost, nemusela poskytnout součinnost, kterou jste požadoval, pokud se k ní výslovně nezavázala ve smlouvě, ani vymáhat dlužnou částku jinak než předáním rozhodci.
Podepsal jste smluvní pokutu, která je rozhodně proti dobrým mravům, a navíc jste podepsal také rozhodčí doložku. Takže teď se snažte dostavit k řízení před rozhodcem a pokud to bude podle zákona o rozhodčím řízení možné, napadněte rozhodčí nález před soudem (důvody doporučuji prostudovat ve zmíněném zákoně).
Zásady poctivého obchodního styku nesouvisí s Vaším případem.OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vyřídí soud vklad dědictví do registru katastrálního úřadu?
- Musí dědic bytu, domu, pozemku vyřídit vklad do katastru nemovitostí?

Přišlo mi usnesení od soudu o dědictví, ale není tam uvedeno, že soud pověřuje Katastrální úřad o zapsání vkladu zděděných pozemků. Tak jak je to? to si musím dávat vklad sama? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Návrh na vklad musíte na základě výsledků dědického řízení podat sama. Formulář můžete získat na příslušném katastrálním úřadu.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jsou spoluvlastníci povinni hradit opravu vikýře který používá jen 1 byt?
RŮZNÉ-STAVBY
- Je nutné stavební povolení, ohlášení k opravě, výměně vikýře?

Jsem se svou manželkou majitelem jednoho ze čtyř bytů který je v bývalém rodinném domě. Dříve šlo o podílové vlastnictví, později rozděleno na právě čtyři byty. Společné prostory jako chodba a půda, sklepy či střecha jsou společné. Jsou zde i vikýře, které jsou přístupné všem. Jejich oprava je společná všemi čtyřmi majiteli a to poměrnou částí podle velikosti bytové jednotky,myslím si. Je tady ale i vikýř, který slouží výhradně jedné bytové jednotce a je také jen přístup k němu jen z tohoto bytu.
Má otázka zní: jsou ostatní majitelé jednotek povinni se podílet na jeho opravě či výměně (za větší)? Je nutné mít na tuto opravu stavební povolení? Jde přeci o zásah do konstrukce střechy. Děkuji, Mirek
Oblíbený

ODPOVĚĎ:
Pokud vikýř již existuje, domnívám se, že nebude vyžadovat ani povolení ani ohlášení, a to buď z důvodu v § 103 odst 1 písm e) nebo písm h) zákona č. 183/2006 Sb.
K otázce, zda vikýř je věcí společnou či nikoliv je třeba posoudit, jak máte společné prostory vymezené ve svých vlastnických smlouvách - pokud vikýř nepatří mezi společné prostory (čemuž by odpovídala i využitelnost pouze jedním bytem) není důvod, aby se všichni spoluvlastníci podíleli na opravách. Pokud vikýř patří mezi společné prostory, je nutné ho udržovat v dobrém stavu na náklady všech spoluvlastníků - nicméně pokud si jeden spoluvlastník vymíní konstrukční změnu (tedy se nejedná pouze o údržbu) vikýře (a to z čistě osobních důvodů - např. lepší výhled) není možné, aby nutil provádět tuto změnu na náklady všech (smluvně lze zachytit dohodu, kdy se všichni spoluvlastníci dohodnou na změně vikýře a dohodnou se na podílech, které uhradí).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.