Počet stránek ve webu: 41.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny.

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Kolik dní předem před směnou může zaměstnavatel změnit rozpis služeb
- Je povinen zaměstnanec vzít neplánovanou směnu za jiného nemocného zaměstnance?

Má zaměstnavatel právo změnit rozpis služeb v době kratší, než zákonných 14 dní před výkonem této směny. Nedávno jsem z důvodu nemoci mého kolegy musel odpracovat jeho směnu, přičemž tato změna mi byla oznámena 2 dny předem. Vzhledem k tomu, že existovaly i jiné varianty, jak kolegu nahradit, cítím se poškozen. Musel jsem složitě rušit plánované stěhování, při čemž nakonec naštěstí nedošlo k žádným finančním sankcím od firmy, u které bylo stěhování objednáno. V této souvislosti bych se tedy ještě zeptal, jestli by mi případnou finanční újmu musel zaměstnavatel uhradit.

ODPOVĚĎ:
zaměstnavatel by neměl situaci řešit tímto způsobem, a kdyby Vám vznikla škoda, měl byste právo na její náhradu. To, zda práci nad rámec pracovních povinností oznámenou v kratším časovém horizontu přijmete závisí na Vás a zaměstnavatel by nebyl oprávněn Vás sankcionovat.PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Kdo platí zdravotní prohlídku u závodního lékaře / praktického lékaře
PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Právo zaměstnance na pracovní volno s náhradou mzdy při zdravotní prohlídce u závodního lékaře

Jelikož pracuji v nočních hodinách musím každoročně podstoupit zdravotní prohlídku u "závodního" lékaře. Nadřízený se však zdráhá mi k tomu poskytnout náhradní volno. Domnívám se, že mám právo na 4 hodiny. Je tomu skutečně tak?
Pracuji na plný úvazek jako Barman. Mé rozvržení pracovní doby je nerovnoměrné ( krátký a dlouhý týden ). Rozvržení pracovní doby nikdy nebylo ústně ani smluvně dohodnuto jinak ( §58 odstavec 3. ).
Děkuji, Vlaďka

ODPOVĚĎ:
Ano, máte nárok na úhradu prohlídky a pracovní volno s náhradou mzdy.

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nárok na odstupné pro nadbytečnost při návratu z mateřské dovolené
- Právo matky po mateřské dovolené na odstupné při výpovědi pro nadbytečnost

Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Po tříleté rodičovské dovolené jsem požádala zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna do čtyř let dítěte a on mi písemně vyhověl. Blíží se termín návratu do zaměstnání, a zaměsnavatel pro mě nemá práci. Chci se zeptat jestli mám nárok na odstupné v případě výpovědi pro nadbytečnost (pracovala jsem tam zhruba 5 let).
Moji situaci nechtějí řešit předem, mám přijít v den, kdy mi končí neplacené volno,ne dříve, do zaměstnání a tam mi oznámí, co bude dál. Jenomže tento den D připadá na neděli. Nevím, jak mám postupovat, abych neudělala zbytečnou chybu, jít tam už v pátek?
Navíc se zaměstnavatel v mé nepřítomnosti vyjádřil, že už ke mně nemá jako zaměstnavatel žádnou povinnost, co se týká pracovního místa i odstupného. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Do zaměstnání se vraťte už v pátek a požadujte vyslovení řešení, a to před svědky.
Zaměstnavatel má povinnost Vám zajistit po návratu z rodičovské dovolené pracovní místo podle vymezení v pracovní smlouvě. Takže rozhodně povinnosti vůči Vám má.
Na odstupné v případě výpovědi pro nadbytečnost nárok máte – na odpracované době nezáleží.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědí automaticky družstevní byt spolužijící osoba?
- Dědění družstevního podílu spolužijící osobou

Chci se zeptat jak je to s případným dědictvím bytu po otci, ve kterém můj otec žije se synem své bývalé družky, ten je ovšem invalidní důchodce po psychické stránce (pobírá důchod), a má mimo placení alimentů ještě dost velké dluhy z půjček, a samozřejmě nemá kde bydlet.
Dle článku v Právu jsem byl upozorněn, že byt (družstevní) zdědí on, i když není v příbuzenském poměru k otci. Jak tuto situaci lze řešit ve prospěch přímých potomků? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Není automaticky dáno, že zdědí podíl v družstvu, protože je pouze spolužijící osobou. Primárně budou dědit přímí potomci (tedy děti nebo vnuci), a to v první dědické skupině. Takže osoba spolužijící, pakliže jí k družstevnímu podílu nevážou jiná práva (např. spoluvlastnické právo), k dědictví vůbec nebude povolána.
Více o dědění družestvího podílu zde. ///A DÁT ODKAZ NA TENTO TEXT NA index.php?option=com_content&view=article&id=2388:dedeni-zavet-vydedeni&catid=86 ///OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník ve vyšším poschodí odmítá zpřístupnění bytu kvůli opravě, způsobuje vyplavení nižšího bytu

Můj dotaz se týká sporu o zpřístupnění bytu v patře nad námi z důvodu závady ve společné dešťové šachtě, která odvádí vodu ze střechy domu. Bydlíme s manželem ve starším panelovém domě. Byt máme v osobním vlastnictví, dům je ve správě bytového družstva. Zhruba před 3 měsíci došlo dle technika družstva, který na naši žádost prováděl kontrolu, k poškození plastové trubky v dešťové šachtě u souseda nad námi. Při každém delším dešti nám zatéká voda do bytu. Vylévá se ve stropě mezi panely a kape nám ze stropu zhruba v jedné čtvrtině bytu. Majitel bytu nad námi, který má byt také v osobním vlastnictví, však po telefonické i písemné žádosti družstva, odmítl byt zpřístupnit. Nyní je situace taková, že ani nám ani družstvu telefon nebere. Družstvo nám tvrdí, že pro nás nic více udělat nemůže. Prosím, poraďte nám, jaké máme možnosti. Máme malé dítě a tato situace je pro nás
opravdu nepříjemná. Velice děkuji za odpověď. Hana

ODPOVĚĎ:
Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup. Jelikož nereaguje na telefonické či písemné výzvy doporučuji Vám vyzvat ho k náhradnímu termínu opravy, v níž mu v případě další nečinnosti pohrozte podáním žaloby na neplnění zákonné povinnosti (kterou ovšem může podat pouze vlastník nemovitosti). Problémy by měly být nahlášeny vlastníku nemovitosti.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Majitel sousedního pozemku odmítá přístup k plynoměru - jak postupovat
- Má majitel sousedního pozemku povinnost vpustit kvůli odečtu plynoměru pracovníky plynárny?

V roce 1993 se u nás zaváděl zemní plyn. Vedení plynu bylo provedeno podél našeho domu, ale po pozemku obce v délce asi 9 metrů a zakončeno patkou s plynoměrem. Pak byl pozemek vrácen restituentům, ale Ti se o to moc nezajímali ani neudržoavli. Až v roce 2009 pozemek prodali a nový majitel si to ohradil tak, že my pokud je nepožádáme nedostaneme k plynoměru a pokud se dělá roční odečet tak se k plynoměru zaměstnanci rovněž nedostanou. Vedení plynu vlastní plynárny. Prosím o sdělení zda jde o věcné břemeno ze zákona a co vše obsahuje a zda je možné aby to bylo oploceno a omezen přístup. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se o věcné břemeno nejpravděpodobněji nejedná, protože jste věděla a víte, že pozemek a plynoměr patří cizím osobám, tudíž nejste držitel v dobré víře, že Vám plynoměr patří. Vlastník pozemku je však povinen Vám i zaměstnancům plynáren umožnit na nezbytnou dobu přístup na svůj pozemek.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Musí být občanské sdružení ze zákona povinně pojištěné?
OBČAN-ŠKODA

- Odpovídá občanské sdržení za ztracené věci při sportovní akci?

Jsme malé občanské sdružení (cca 30 členů) při mateřské škole. Pořádáme různé akce (výlety, sportovní dny, karneval), kterého se účastní i nečlenové OS. Je povinost OS být ze zákona pojištěné (např. proti úrazu, krádeži, poškození cizí věci)? Nebo stačí na pozvánce oznámit všem účastníkům akcí (a musíme to uvést?), že OS není pojištěné a za eventuelní úraz atd. si zodpovídá každý sám ? Děkuji, Daniela

ODPOVĚĎ:
Pokud výslovně nepřebíráte odpovědnost za účastníky těchto akcí, tak nemusíte být jako občanské sdružení ze zákona pojištěné a zároveň Vám doporučuji tuto skutečnost uvádět na pozvánkách. Pokud pořádáte akce a pro potřeby účastníků zřizujete např. šatny, musíte počítat s tím, že máte ze zákona uloženu odpovědnost za škodu (ztrátu, zničení, poškození), a to i tehdy pokud jsou šatny bezplatné.


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAHY, SMLOUVY
- Objednatel si nepřevzal dílo, smlouva nebyla sepsána - jak postupovat
- Je ústně uzavřená smlouva o dílo platná?
- Lze vymáhat fakturou odměnu za ústně uzavřenou smlouvu o dílo?

Manžel je stavebním projektantem. Jednomu zákazníkovi vypracoval dokumentaci pro provedení demolice domku. Jednalo se o zakázku menšího rozsahu, takže se zákazníkem neuzavřel písemnou smlouvu. Když práci dokončil a snažil se s dotyčným domluvit termín předání, dostalo se mu překvapivé odpovědi, že prý zákazník dokumentaci ještě nepotřebuje a že demolici bude provádět asi za rok, takže dokumentaci si zatím nepřevezme. Zajímá mě, jak by měl manžel nyní postupovat, aby si zákazník dokumentaci převzal a uhradil dohodnutou částku za vyhotovení. V případě, že by mu manžel zakázku zaslal s fakturou, jak formulovat průvodní dopis? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že manžel uzavřel smlouvu o dílo (byť ústně). Není třeba zdůrazňovat, že uzavření smlouvy ústně je poněkud nešťastné, ale podstatné je, že v tomto případě neznamená neplatnost smlouvy.
Váš manžel může fakturu s průvodním dopisem (jehož obsahem bude zejména datum uzavření smlouvy a podmínky, jaké byly dojednány - aby aspoň někde tyto skutečnosti byly uvedeny) zaslat objednateli a doufat, že objednatel splní závazek.
Když objednatel závazek nesplní a fakturu neuhradí, tak Vašemu manželi nezbude než objednatele zažalovat, což bych v případě, kdy nemá v ruce žádnou smlouvu nedoporučovala. Jako žalobce by totiž nesl důkazní břemeno a to by v tomto případě byl poměrně závažný problém.


OBČAN-NÁJEMNÉ
- Je možné zvýšit nájemné zpětně?
- Zpětné zvýšení nájemného za pronájem pozemku zpětně - je to legální?

Jsem nájemce pozemku pod garáží na pozemku českých drah. Správa majetku ČD poslala v prosinci 2010 dodatek nájemní smluvy, kde se zvyšuje nájemné od roku 2011. Zároveň je v dodatku článek, že se zavazuji doplatit rozdíl nájemného za rok 2010 v termínu roční platby nájemného 30.6.2011. S tímto článkem nesouhlasím. To by taky mohly ČD chtít doplatit nájemné od roku 2000. Vrátil jsem tedy nepodepsaný dodatek smlouvy k přepracování. Postupuji správně? Děkuji, Jan.

ODPOVĚĎ:
Ano, nelze měnit smlouvu zpětně a to se tímto dodatkem Správa majetku ČD dopustila.OBČAN-DLUHY
- Může odesílatel omylem dvaktát zaslané platby žádat vrácení peněz od adresáta?
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Promlčecí lhůta bezdůvodného obohacení (úmyslně spáchaného)
- Promlčecí lhůta u bezdůvodného obohacení 10 let - informace

Před 4 lety jsem chtěla zakoupit zboží za 30.000,- Kč. Jelikož prodejce dodání zboží stále prodlužoval, při osobním jednání jsem objednávku zrušila a hned na pokladně mi vyplatili peníze, které jsem předběžně zaplatila. Zboží jsem zakoupila jinde. Nevím, za jak dlouho, možná za měsíc mi přišlo na účet dalších 30.000,-Kč. Mezitím nastaly nějaké složitější životní situace, tedy jsem peníze na účtě neřešila. Leč jsem očekávala, že když někdo vyplatí peníze dvakrát, tak se co nejdříve o ně přihlásí. Nikdo se však nehlásil.
A nyní po uplynutí 4let mi doporučeným dopisem bylo oznámeno, že došlo ke dvojí výplatě a výzvě k vrácení. Mají právo je po tak dlouhé době na mě vymáhat? Zrejmě bych si musela nyní vzít půjčku. Můžou mě dát k soudu? Myslím, není nějaká promlčecí doba? Osobně v zaměstnání jsem proti takovým chybám pojištěná.
Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Právo na vydání bezdůvodného obohacení (částka, kterou jste obdržela navíc) není promlčené, protože vzhledem k tomu, že se jedná o úmyslné bezdůvodné obohacení (věděla jste, že peníze Vám nepatří a přesto jste si je ponechala) je promlčecí doba desetiletá.
Doporučuji částku vrátit, jelikož by mohla být soudem úspěšně vymáhána i se soudními náklady.


OBČAN-BYDLENÍ
- Oprava střechy  se zkrácením komínu s vlivem na tah plynové karmy
- Majitel domu zkrátil komín a způsobil špatný tah komínu plynové karmy

Majitelé domu, ve kterém bydlíme, nechali opravit střechu. Po ukončení opravy jsme zjistili, že odtah z naší karmy, který v souladu s kolaudačním stavem procházel střechou, je zkrácen o cca 2 m pod střechou. Zplodiny z karmy tedy odcházejí do prostoru půdy. Jde mi o to, pokud budu majitelé domu informovat o této skutečnosti, jestli musí uvést vše do původního stavu. My jsme měli na tento odtah povolení (kdysi ještě od OPBH) a zároveň máme i kolaudační posudek. Bojím se, aby majitelé nechtěli, aby jsme si to opravili sami na vlastní náklady, nebo nám zakázali používat karmu (byli by jsme bez teplé vody). Jak postupovat? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Pokud je karma a vedení odtahu ve Vašem vlastnictví, tak došlo k porušení Vašeho vlastnického práva.
Pokud Vám karma nepatří, jsou majitelé povinni zajistit řádné užívání nemovitosti, o kterém se při hromadění zplodin v prostorách nemovitosti hovořit nedá.
V obou případech můžete požadovat odstranění nežádoucího stavu bez toho, abyste se museli bát, že Vám bude přikázáno opravit věc na Vaše náklady.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Manžel zemřelé osoby se chystá zapřít společný bankovní účet v dědickém řízení
- Zapření pozemků a bankovních účtů při dědickém řízení po zesnulém
- Jak zjistí notář v dědickém řízení majetek spadající do společného jmění manželů SJM
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Je trestný čin zapření majetku při dědickém řízení?

Po smrti tchýně se tchán chystá na schůzce u notáře, na kterou je pozván, nepřiznat k dědictví dceři dva účty, které jsou vedeny na jeho jméno, ale byly to účty, na které manželé ukládali většinu úspor po dobu manželství (zjistil, že notář bude zjišťovat u bank pouze účty na jméno a RČ zemřelé, ne manžela). Přizná tedy pouze účet, který byl veden na jméno tchýně.
Dále se chystá nepřiznat pozemky pořízené manželi v manželství, které vlastní v katastru i mimo katastr jeho bydliště a věří, že je notář nemůže zjistit. Je možné, že notář nezjistí, že většina peněz manželů je v účtech vedených na tchánovo jméno a dědic ze zákona tak přijde o svůj díl po matce? Je možné, že notář není ani schopen zjistit, pokud to tchán nepřizná, veškerý majetek manželů, který nabyli a vlastnili v manželství? Případná tchánovi notářem podaná informace, že nepřiznání majetku k dědění je trestným činem, nebude mít na jeho jednání žádný vliv. Oprávněný dědic nehodlá o nepřiznaném majetku sám notáře informovat. Pokud notář majetek nezjistí, dědic na něj neupozorní a zemřelý bude na katastru dál veden jako spoluvlastník např. pozemků. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
V řízení o dědictví se vypořádává též společné jmění manželů, do kterého Vámi uvedený majetek spadá (což notář zjistí i bez informací daných mu Vaším tchánem) a to tak, že se rozdělí na majetek patřící do dědictví a majetek patřící pozůstalému manželovi.
Doporučuji notáři sdělit informace, které máte k dispozici Vy a poukázat na jednání tchána.
Fakticky se jedná o podvod, protože notář nemusí ze své činnosti zjistit všechen majetek zesnulého. Nicméně je věcí především dědice, který je oprávněný k podání žaloby na vydání dědictví, zda bude podnikat nějaké kroky či nikoliv.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Existuje výjimka kdy může zaměstnanec dostat výpověď v pracovní neschopnosti PN?
- Zpětné vystavení pracovní neschopnosti v době kdy zaměstnanec pracoval
PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zaměstnanec se vyhl výpovědi pracovní neschopností PN - jak postupovat

Mám zaměstnance, se kterým jsou neustálé problémy. Stále jsme ho ústně upozorňovali co dělá špatně, jelikož děláme pro objednatele, který nám zasílá denní i měsíční statistiky, tak máme docela přesný přehled. Během 2 měsíců se toho nahromadilo dost na okamžitou výpověď. Např. nabourání aut, neoprávněné nakládání s penězi, neomluvená absence - údajná nemocenská, avšak doklady nedodány ad. Byl informován, že dostane výpověď dohodou, jelikož mu nechceme dělat problémy v jiných zaměstnáních. 25.2. 2011 se po práci zastavil pro výplatu a dali jsme mu výpověď dohodou k 27.2. (oboustranný souhlas). Výpověď si vzal domů a že mi ji podepíše doma a doveze spolu s autem a dalšími věcmi v ponděli 28.2.2011 Ráno předal auto na depu jednomu z našich řidičů (nečekal na převzetí vozu) a šel domů. Když jsme mu volali, že se nestavil, tak oznámil, že s výpovědí nesouhlasí. Prý chce 2měsíční výpověď a odstupné za 3 měsíce. K tomu jsme mu řekli, aby přijel a ať si uvědomí, že mu můžeme dát okamžitou výpověď. Během 1 minuty nám zavolal jeho otec, kdy mi začal vyhrožovat, že pokud to nebude podle nich, že nám udělají ve firmě peklo. 28.2.2011 jsem napsala okamžitou výpověď a telefonicky zavolala, že přijedu kvůli převzetí. Toto odmítl. Poslali jsme ji doporučeně. Zatím nevím, jestli si ji převzal nebo né. Druhý den mi přišel poštou nemocenský lístek, kdy mu byla napsána zpětně PN od 25.2.2011, kdy celý den do 19.00 hod pracoval! Po tel. hovoru s MUDr. je možné napsat nemocenskou až 3 dny zpětně. Pouze paní doktorce bylo sděleno, že již 25.2.2011 zaměstnanec nepracoval.
Je možné dát zaměstnanci okamžitou výpověď pro hrubé porušení §55 odst.1 písm. b v pracovní neschopnosti?
Potřebuji vystavit zápočtový list a nevím, jestli ho mám vystavit ke dni výpovědi 28.2. nebo dnem doručení výpovědi (kterou zjistím na poště) nebo až po ukončení nemocenské.
Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Výpověď dostat nesmí, pouze v tom případě, že by se podařilo prokázat, že pracovní neschopnost mu byla napsána účelově.
Zákaz výpovědi by nemusel být dodržen jen v tom případě, že by zaměstnanec dostal výpověď pro některý z důvodů uvedených v § 54 zákoníku práce.


PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může zaměstnanec dostat výpověď v době pracovní neschopnosti PN?
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Je výpověď bez razítka firmy platná nebo ne?
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Kdy může dát zaměstnavatel výpověď ze služebního bytu zaměstnanci
- Vystěhování ze služebního bytu a nárok na náhradní bydlení

Prosím o pomoc při výpovědi dohodou já i zaměstnavatel jsme to oba podepsali, ale na formuláři není razítko. Je toto ukončení pracovního poměru dohodou platné nebo ne? Výpověď jsem dostala v době pracovní neschopnosti. Doposud mám neschopenku na pracovní úraz. Dále jsem dostala vystěhování ze služebního bytu i přesto že marodím. Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Výpověď z pracovního poměru Vám nesmí být dána v ochranné lhůtě – tedy v době trvání pracovní neschopnosti. Ovšem pokud se jedná o dohodu a vy jste na dohodu o ukončení pracovního poměru přistoupila, není důvod (a tím není ani chybějící razítko), aby bylo ukončení pracovního poměru neplatné.
Ze služebního bytu nemůžete být vystěhována jenom tak bez náhrady. Sice novela občanského zákoníku umožnila, aby místo plnohodnotného náhradního bytu dostali přístřeší jen ti, kteří obývají služební byt, ale přestali pro majitele domu bez vážných důvodů pracovat, pokud však zaměstnanec přestane pracovat s ohledem na zdravotní stav nebo pro odchod do starobního důchodu, pak jde o vážný důvod a obec mu musí zajistit rovnocenný náhradní byt. Z dotazu myslím vyplývá, že to je váš případ. A tedy dokud Vám nebude nový byt opatřen, nemusíte se z bytu, který dnes obýváte, vystěhovat.
Proti výpovědi z bytu se braňte, zaměstnavatele upozorněte na povinnost zajistit Vám náhradní byt, případně žalobou u soudu na neplatnost výpovědi z nájmu služebního bytu.OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na fyzické a právnické osoby

Můžete mi prosím definovat (nejlépe s příkladem), co znamená v §33 zák. 120/2001 Sb. věta:
""Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti."
v části
"právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech"?
Jde o to, co znamená tento pojem - zda se to týká jakékoliv firmy nebo fyzické osoby nebo jde o něco speciálního (což by naznačoval kontext věty a celého paragrafu).
a společnost, pro kterou na ŽL vykonávám práce, přišel dotaz od exekutora (navíc na pohledávku, kterou splácím podle dohody přímo věřiteli a o exekuci ani nevím) ohledně mých příjmů a čísla účtu, na který mi posílají peníze. Odkazují se na výše uvedený §33, nicméně z kontextu není zřejmé, zda na to má exekutor právo.
Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Jsem toho názoru, že se dotaz exekutora nedá odůvodnit tímto argumentem, protože právnické či fyzické osobě musí být dané údaje známy „z úřední činnosti“. A to není pojem, který by pokrýval postavení zaměstnavatele. Judikaturu či jasný příklad nelze uvést, protože zákon v tomto příkladě počítá s variantami (např. právnická osoba pověřená výkonem veřejné správy – např. prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy), které aktuálně nemusí existovat, ale v budoucnu mohou nastat.

OBCHOD-OBCH. VZTAHY, SMLOUVY
- Firma které vznikla škoda odmítá uhradit fakturu spolupracující firmě

Jsem klempíř, živnostník a spolupracoval jsem s firmou, která mi nabízela zakázky. Nemáme spolu žádnou smlouvu, vše bylo ústně. Ale stala se na stavbě nehoda a firma mi poslala zpátky fakturu, že mi jí nezaplatí, protože mým jednáním vznikla firmě škoda, která přesahuje částku na faktuře, ale nehoda nebyla zaviněná mojí vinou, nebo si toho aspoň nejsem vědom. A nezdá se mi to, jelikož je firma pojištěná a škoda se tedy zaplatí z pojistky. Netuším jestli mají ve smlouvě nějakou spoluúčast, ani nevím, jestli už to pojišťovna zaplatila, nebo jestli je to stále otevřené. Stalo se to před 6 týdny a faktura byla splatná do 8.10.2010. Je nějaký způsob jak se bránit a můžu se nějak domáhat zaplacení faktury? Firma se mnou přestala komunikovat a zajímá mě, jak se můžu bránit, nebo na koho se můžu obrátit o pomoc, jelikož si myslím, že je to bezdůvodné obohacování. Moc děkuji za odpověď Radek Frucht

ODPOVĚĎ:
Pokud je to možné, tak se s firmou spojte a požadujte prokázání Vašeho pochybení, které vedlo ke škodě. Nebude-li s nimi dohody, budete se muset se svým nárokem obrátit na soud a žalovat firmu na zaplacení splatné faktury.
PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD KÁZEŇ
- Hrubé porušení pracovní kázně a možnost výpovědi zaměstnavatelem
- Hrubé porušení pracovních povinností a možnost ukončení pracovního poměru

Mám dotaz z pracovního práva. Když zaměstnanec hrubě poruší pracovní kázeň, jak mám postupovat, abych mohla zaměstnance v případě dalšího porušení propustit? Mám dojem, že musí předcházet 2x upozornění pro hrubé porušení pracovní kázně a teprve potřetí může pracovník dostat okamžitou výpověď. Můžete mi, prosím,sdělit, podle jakého paragrafu se píše upozornění a podle jakého paragrafu je potom dána výpověď?
Lze dát v některém případě okamžitou výpověď pracovníkovi už při prvním hrubém porušení pracovní kázně? Děkuji za odpověď. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem najdete v § 55 Zákoníku práce.
Co se týče výpovědního důvodu – hrubé porušení povinností (v novele Zákoníku práce naleznete jako hrubé porušení pracovních povinností) vyplývajících z právních předpisů, se nevztahuje k němu podle aktuálně platného právního řádu požadavek opakovaného spáchání takového porušení; pouze se musí jednat o ono „hrubé porušení“ – což buď vyplývá z pracovního řádu (má-li jej zaměstnavatel vytvořený) nebo z charakteru spáchání porušení.
OBČAN-BYDLENÍ
- Podmínky pro přepis nájemní smlouvu na osobu blízkou
- Je možné nájemní smlouvu přepsat, postoupit na jinou osobu?
- Odkoupení přepisu nájemní smlouvy
- Přechod nájmu bytu za úplatu

Bydlím v městském bytě, nájemní smlouva (dekret) je napsaný na mě. Od roku 2004 je zde hlášený můj druh, od června 2009 i jeho dospělá dcera. V současné době stavíme dům, byt bych chtěla přepsat na již zmíněnou dceru druha. Je to možné? A za jakých podmínek?
Na Chomutovské bytové a.s. (majitel bytu) mi byla nabídnuta možnost jakési "legalizace", tzn. pokud je osoba hlášena v bytě alespoň rok, může si přepis odkoupit. Za byt 3+1 bez ohledu na velikost v m2 za částku 54.000,- Kč. Mají na tento postup právo? Je to legální? Existuje pro nás jiná možnost? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Situace s městskými byty je poněkud složitější. Ve Vašem případě by se mohlo jednat o přechod nájmu bytu. Pokud je otec (Váš druh) nájemcem bytu, byla by ona částka požadována jako tzv. vratná kauce, která souvisí s přepisem bytu. Přepis, respektive přechod nájmu bytu není placený. Pronajímatel, tedy město, pouze požaduje složení kauce, která je vratná v případě, že se z bytu rozhodnete odstěhovat. Většinou jsou ustanovení o podmínkách přechodu nájmu bytu k nalezení ve stanovách družstva nebo v nájemní smlouvě, kterou jste podepsala. Podrobně se informujte na charakter částky, která byla za přepis požadována – jak jsem uvedla, byla-li by to vratná kauce, je to obvyklé a normální řešení přepisu.

RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Střídavá péče - střídání rodičů v jednom bydlišti
- Rozdíl mezi společnou a střídavou péčí o děti
- Bere soud v potaz názor dětí při žádosti o střídavou péči o dítě, děti?
Je mi 40let, po 15 letech manželství jsme se s manželkou rozvedli dohodou v červenci 2011 (příčinou byl můj vztah s jinou ženou a následně neústupnost manželky, která se chtěla rozvést a použila děti jako formu nátlaku na můj souhlas k rozvodu), vše proběhlo bez problémů, obě naše děti (13 a 15 let) byly svěřeny do její péče. Střídavou péči jsem nechtěl kvůli dětem, o jiné variantě jsem ani nevěděl. Veškerý majetek jsem zanechal bývalé ženě, do původního bytu, kde stále žije s dětmi mám prakticky neomezený přístup. Problémem je nyní její přítel, kterého seznámila s dětmi. Nejsem přesvědčen o pozitivním vlivu na děti, ale nemám žádné právo o tom rozhodovat, děti jsou neplnoleté.
Chci se zeptat, jaký je postup nebo reálné možnosti změny péče o děti na variantu tzv. společné péče anebo střídavé péče formou střídání se rodičů v jednom bydlišti dětí (našeho původního bytu). Co přesně obnáší, jaké právní následky pro oba má a jak o ní požádat, resp. zda vůbec v našem právním systému je reálné, že by jí soud schválil. Je Je potřebná u takového jednání i účast dětí (soud, psycholog apod.)? Děkuji, Štefan

ODPOVĚĎ:
Společná péče je možná, pokud rodiče po rozvodu žijí stále v jednom bytě a podílejí se na výchově stejným způsobem jako před rozvodem.
Střídavá péče znamená, že dítě v určitých časových intervalech střídá domácnosti jednotlivých rodičů.
Na střídavé či společné péči se mohou rodiče dohodnout, je lépe, když tuto dohodu též schválí soud. Pokud však Vaše manželka a děti nesouhlasí se společnou či střídavou péčí, pak Vám doporučuji nezahajovat případné řízení o určení styku s nezletilým, protože soud při schválení návrhu na střídavou či společnou péči přihlíží k názorům druhého manžela a i dětí. Jelikož jsou Vaše děti již relativně velké, tak lze předpokládat, že by jejich názor na tuto úpravu byl soudem požadován a zřejmě by i proběhla návštěva u psychologa. Na druhou stranu pokud by děti souhlasily s touto formou výchovy není důvod, aby jste netrval na změně ve výchově dětí.OBČAN-DĚDICTVÍ
- Návrh na započtení daru v dědickém řízení
Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat při dokazování, že bratr nevlastní darovací smlouvu o tom co dostal za života obou rodičů (dům, automobil, garáž, traktory, vlečku a přívěsný vozík).
V té době na to neměl příjem, aby si to mohl pořídit ze svého platu. Můj otec vědomě započetl svůj podíl do dědictví po matce, abych dostala pouze 1/6 zcelého dědictví. Když jsme byli 3 dědicové (otec, dcera, bratr). Se svým otcem vycházím a nevedu s ním žádné spory. Nevedu žádný nespořádáný život. Nevím proč se takhle chová ke své vlastní dceři, vždy držel na bratra. Jak bych dary mohla dokázat při dědictví po otcově smrti? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
V rámci dědického řízení dochází nejdříve k vypořádání společného jmění manželů, poté teprve dochází k rozdělení zbytku dědictví, proto jste zdědila pouze 1/6 z celého dědictví.
Po smrti otce můžete podat návrh na započtení daru Vašeho bratra, celkové dědictví se o výši daru navýší, poté bude dědictví rozděleno na příslušné podíly a z podílu Vašeho bratra bude odečtena ona výše daru, tedy o toto darování za života dostane Váš bratr méně z celkové pozůstalosti.OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, SMLOUVY ...
- Neplatnost smlouvy o tichém společenství z důvodu neuvedení data podpisu
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Určení platnosti smlouvy podle stáří papíru a barvy (inkoustu) psacího nástroje
Prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se platnosti smlouvy o spolupráci "tichá společnost", podepsanou před notářem. Soud zamítl platnost smlouvy temito slovy: "Pak tato smlouva měla vstoupit v platnost dnem podpisu společníků, avšak smlouva byla podepsána oběma účastníky bez uvedení data podpisu, přičemž podpisy obou účastníků byly ověřeny dne 4. 11. 1991." Datum,razítko notáře, číslo knihy a zápisu byly na téže listině. Podpisy byly vykonány před zraky notáře a datum podepsání tím pádem vyplývá z listiny. Zajímalo by mě, zda je smlouva opravdu neplatná, když jsme nenapsali ještě jednou datum. Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Volný výkladem by se dalo dovodit, že smlouva není neplatná, protože datum sepsání supluje datum ověření smlouvy notářem. Pokud se Vám ovšem nepodaří (např. svědeckou výpovědí) podložit to, že smlouva byla před notářem sepsána a podpisy ověřeny hned při sepsání, tak je situace, zda odvolací soud uzná smlouvu jako platnou, velmi nejistá.  
Ve věci také záleží na tom, o co se vede spor – pokud se vede o samotnou existenci tichého společenství, tak je datum poměrně důležitá složka smlouvy; pokud se vede o výši vkladu tichého společníka, tak je datum de facto bezpředmětné.
V krajním případě se můžete pokusit najít znalecký ústav nebo znalce, který bude schopen z chemického rozboru inkoustů v podpisech stanovit jejich stáří a tedy míru pravděpodobnosti, že byly sepsány v jeden okamžik. Tato možnost se Vám může zdát zbytečně dramatizující situaci, ale záleží na předmětu sporu a výši nároku, o který se jedná.

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Jak dlouhá je podpůrčí doba u pracovní neschopnosti
- Délka podpůrčí doby u PN
PRÁCE-ODSTUPNÉ
- Invalidní důchod a právo na odstupné
RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Vliv invalidního důchodu na výši starobního důchodu
Stojím před problémem a tím je invalidní důchod. Dne 30. srpna 2010 jsem obdržela od zaměstnavatele výpověď dle § 52, písm. c) z důvodu reorganizace, pro nadbytečnost. Po skončení pracovního poměru bych měla obdržet 3 odstupné platy.
V září a v říjnu 2010 mi běžela dvouměsíční výpovědní lhůta. Vzhledem k tomu, že jsem od 18. října 2010 nepřetržitě v pracovní neschopnosti (chybělo mi odpracovat 9 dnů do ukončení pracovního poměru), mám ještě nevyčerpáno 11 dnů řádné dovolené z loňského roku.
V letošním roce jsem byla na operaci, která mi nepomohla a můj zdravotní stav se zhoršil.
Při včerejší pravidelné kontrole mi moje ošetřující obvodní lékařka navrhla možnost odchodu do částečného invalidního důchodu (invalidita druhého stupně). Paní doktorka mi dala čas na rozmyšlenou s tím, že mi podpůrčí doba 380 dní uplyne dnem 1. 11. 2011 včetně. V říjnu mi bude 54 let – do starobního důchodu mám jít v 61 letech a 8 měsíců.
Zajímá mne, jak bych měla postupovat, abych nepřišla s nárokem na částečný invalidní důchod o ty 3 odstupné platy, což bych byla nerada s ohledem na dlouhou dobu mého marodění a výši nynějšího malého příjmu.
Dále mne zajímá, jak moc mi poskytnutý invalidní důchod ovlivní výši starobního důchodu? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Nástupem do invalidního důchodu o své odstupné jistě nepřijdete. Ohledně vlivu invalidního důchodu na výši starobního důchodu Vám doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení a zeptat se přímo tam, protože postup pro výpočet starobního důchodu je velmi složitý a je k němu potřeba hodně informací, takto všeobecně Vám nemohu s přesností nic říci.OBČAN-BYDLENÍ
- Majitel pronajatého bytu nerespektuje vodoměr nájemníka
- Obec nerespektuje vodoměr nájemníka a chce platbu průměrem
Potřebuji poradit ohledně vyúčtování spotřeby vody. Bydlím v obecním bytě, v bytovce je 6 bytů a já jediný mám vodoměry, které jsem si nechal namontovat při opravě bytu, kterou jsem sám financoval a odečítá se mi to z nájmu který nemusím platit. Obec spotřebu vody rozpočítává na všechny byty. Chtěl bych vědět, jestli mě jedinému musí účtovat spotřebu vody podle vodoměru. Pokud ano, mohu žádat za 4 roky zpětně o nové vyúčtování? Můj byt je obecní a ptal jsem se ještě jestli mohu zpětně žádat o nové vyúčtování, Zbyněk

ODPOVĚĎ:
Pokud máte nainstalovány vodoměry, tak je obec povinna Vám předložit vyúčtování dle informací získaných z těchto vodoměrů. Pokud lze zjistit údaje za předchozí zúčtovací období, pak můžete žádat nové vyúčtování, avšak pouze tři roky zpětně. Jen Vám doporučuji zvážit, zda je pro Vás výhodné nechat si provést vyúčtování zpětně dle vodoměrů či dle stávajícího způsobu, může totiž dojít např. k nedoplatku a nikoliv přeplatku.

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Firma PPL odmítla vyplatit nálezné nálezci za ztracený balík
- Vymáhání nálezného, nárok na nálezné - informace
- Právo na vyplacení nálezného a žaloba na vyplcení nálezného
V dubnu 2011 jsem na ulici našla originálně zabalený balík firmy PPL, donesla ho neprodleně na místí MěÚ, kde si ho převzala úřednice a dala mi potvrzení s razítkem, včetně kopie DL. Na faktuře u balíku byla uvedena cena cca přes 27.000,- Kč. Druhý den mi volala paní ze ztrát, že si balík převzal řidič PPL a zdali mi mu může dát mé tel. číslo. Když mi volal a poděkoval chtěl se revanžovat a já mu řekla, že firma je určitě na takové situace pojištěna (nefungoval mu zámek u zadních dveří, měl tam pouze gumocuk a ten praskl a balík vypadl) a že očekávám to, na co mám nárok, tedy 10%, (na mateřské s hypotékou by pomohly). Řidič řekl, že volal na vedení PPL, ale tam o tom nechtěli ani slyšet a že to má zaplatit ze svého, na což nemá. A že to zkusí vyřešit a ozve se. Neozval se mi dodnes nikdo. Nerada bych o nálezné přišla - už jen z principu! Ale na koho se obrátit? Na MěÚ aby mi pomohl, nebo přímo jen na PPL? A jaké argumenty uvést, jakou formou? Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Ze zákona máte nárok na vyplacení nálezného a to ve výši 10% z hodnoty nalezené věci, tedy 2.700,- Kč a to od vlastníka nalezené věci, tedy PPL. Proto sepište výzvu k vyplacení nálezného, kde popište skutkové okolnosti nálezu a vyčkejte na reakci. Pokud se firma PPL neozve, pak můžete podat žalobu na vyplacení nálezného.


OBČAN-DLUHY
- Vymáhání dluhu - dlužník si vypůjčil peníze, slíbil splátky a nesplácí je
- Důkazy věřitele o poskytnutí půjčky dlužníkovi
- Lze použít historii elektronické komunikace ICQ při vymáhání dluhu po dlužníkovi?
Půjčila jsem kamarádce bez písemné smlouvy 310.000 Kč. 8.6.2011 to bude rok a nic mi zatím nevrátila. Chtěla jsem se zeptat jestli můžu použít historii na icq, kde mi píše, že mi to bude vracet po 20.000 Kč. Mám doklad, že jsem ji určitou částku poslala na její učet a zbytek jsem ji půjčila v hotovosti. V mobilním telefonu mám uloženou zprávu, že peníze měla použít na koupi bytu do osobního vlastnictví. Napsal mi to její kamarád, který je touto dobou zavřený. Jsem v invalidním důchodě a nevím si rady. Proto Vás chci požádat o právní pomoc. Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Můžete podat žalobu na vydání peněžitého plnění a v jejím rámci použít i výpis z historie na icq (pokud tedy lze takový důkaz zachytit a předložit soudu) a další důkazy, to zda, bude soud přihlížet k tomuto výpisu, nelze s jistotou říci. Rozhodně by takový důkaz ale neměl být důkazem stěžejním a pokud nemáte na podporu svých tvrzení žádné další argumenty, zvažte zda by bylo podání žaloby účelné.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vyplacení potomků jedním z rodičů při dědění družstevního bytu
- Dědění družstevního bytu a vyplacení dítěte, dětí, potomků
- Proč je v manželství lepší závěť než dědění podle zákona
- Jak se může manžel, manželka zesnulého vyhnout vyplacení dědice, dědiců
Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Žiji s manželem, který má z předchozího manželství 2 dospělé děti a spolu máme 1 dítě. V roce 2009 přešel náš družstevní byt do osobního Vlastnictví, jehož jsem já spoluvlastník. Byt je po rekonstrukci a současné době má hodnotu cca 1,4 milionu Kč. Zajímá mně, jakým dílem bych musela vyplatit jeho 2 děti v případě smrti manžela a poraďte prosím, jak to lze právně ošetřit, pokud nebudu mít na vyplacení. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš manžel neuzavře závěť, pak nastupuje dědění ze zákona, kde nejdříve proběhne vypořádání společného jmění manželů, ve kterém Vy dostanete polovinu bytu a druhá polovina se stává součástí dědictví, které bude rozděleno mezi Vás a 3 děti – tudíž v závěru vy zdědíte 5/8 bytu a každé dítě 1/8 (175 000 Kč a do této částky by byly vypláceny).
Nebo může Váš manžel uzavřít závěť, ve které Vám odkáže příslušný byt a v rámci závěti vyřeší i dědické podíly svých dvou dětí. Závěť by byla vhodná i z toho důvodu, že dědické podíly zletilých dětí stačí určit ve výši poloviny podílů zákonných, takže nemusí ze závěti obdržet celých 175 000 Kč, ale min. 87 500 Kč. Pokud manžel závěť nesepíše, nebude prakticky možné se povinnosti vyplatit dědice vyhnout.OBČAN-BYDLENÍ
- Jakým způsobem oznámit nájemníkům změnu majitele nájemního bytu, domu
- Oznámení nájemníkům změny majitele a čísla účtu pro platby nájmu a záloh na služby
- Co dělat když nájemník zasílá platby za nájem původnímu majiteli pronajatého bytu
Dne 18. 11. 2010 jsem koupil od bytového družstva dva byty s nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou. Až koncem března jsem zaslal nájemníkům dopis s číslem účtu, na který mají zasílat platby.
Mezi mnou a bytovým družstvem nebyl dosud podepsán předávací protokol.
Koncem března jsem zaslal nájemníkům dopis s internetovým výpisem z katastru nemovitostí a oznámil jim, že od 22. 11. 2010 jsem vlastníkem bytů. Sdělil jsem jim čísla účtů, na které mají od měsíce dubna zasílat nájemné a zálohy plateb na služby a také číslo účtu, kam mají zaslat nedoplatek nájemného od prosince minulého roku. Dále jsem jim oznámil, že od 1. července tohoto roku a od 1. prosince roku příštího jim zvyšuji jednostranně nájemné.
Do dnešního dne jsem neobdržel na uvedené účty žádné platby. Pouze od jednoho nájemníka mi přišel dopis, že platby poukazuje na účet správce domu a že se domnívá, že má povinnost nadále poukazovat předepsané platby na tento účet.
Rád bych se vás tedy zeptal, zda jsem postupoval správně, nebo jsem se dopustil nějaké chyby, kterou by bylo nutné napravit.
Děkuji, Stanislav

ODPOVĚĎ:
Od vkladu do katastru nemovitostí jste majitelem těchto bytů a vaši nájemníci jsou povinni zasílat nájemné na Vámi určený účet a to od doby, kdy o tom byli informováni (od dubna), nájemné od vkladu do katastru nemovitostí do března jste oprávněn požadovat po bytovém družstvu, pokud bylo nájemné nájemci zaplaceno.OBCHOD-DANĚ
- Od kdy běží úrok z prodlení při nezaplacení daně z příjmu
Matka prodala 10/2007 byt. Bohužel ji vůbec nenapadlo, že by měla podat přiznání z daně z příjmu. Podávala až 5/2010, na podnět FÚ. Dodatečné daňové přiznání a zároveň vše předala daňovému poradci, který 9/2010 podal 2. dodatečné daňové přiznání. Potřebovala bych vědět, od kdy do kdy běží úrok z prodlení. Jestli naskakuje i v případě, že ještě není vše dořešeno a daňový poradce stále jedná s FÚ. Jestli by pro nás nebylo lepší, aby už vše bylo uzavřeno, aby úrok zbytečně nepřibýval. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Úrok se počítá až do plného zaplacení dlužné částky, tedy i po dobu jednání daňového poradce s FÚ. Pokud daňový poradce svá jednání směřuje k výraznému snížení vyměřené daně či jiné úlevě na dani, tak se může vyplatit počkat na výsledek jednání. Jinak nikoliv. Poraďte se s daňovým poradcem o tom, zda by místo rozsáhlých jednání nebylo ekonomičtější dlužnou daň uhradit.OBČAN-DLUHY
- Od kdy se platí úrok z prodlení u dluhu
- Za jak dlouhou dobu se platí úrok z prodlení
- Je možné vyžadovat úrok z úroku?
- Je možné požádat soud o přesný výpočet úroku z prodlení?
Z rozsudku Obvodního soudu vyplývá, že jsem "povinen zaplatit žalobci částku 18.000 Kč spolu se 14% úrokem z prodlení z této částky od 7.3.2003 do zaplacení". Těch 18 000 jsem formou splátek zaplatil za 5 let, to znamená do 7.3.2008. Od té doby splácím postupně úrok ale nevím, jestli mám platit úrok pouze za dobu, než jsem zaplatil těch  18.000 Kč to znamená úrok za 5 let, nebo se úrok počítá pořád dál až do celkového zaplacení a to by byl úrok v současné době za 8 roků. Děkuji, Vladimír

Odpověď:
Úrok z prodlení se platí za dobu od vzniku prodlení do doby zaplacení celé pohledávky.
Rozhodnutí je koncipované tak, že byste měl zaplatit pouze úrok za dobu od vzniku prodlení do 7.3.2008, protože jakékoliv další úročení dlužné částky by znamenalo, že se úrok z prodlení načítá na částku, která sama o sobě vznikla jako úrok z prodlení, a to je nepřípustné. Takže si spočítejte, kolik byste zaplatit na úrocích měl, pokud jste již tu částku uhradil, tak vyrozuměte žalobce, že dluh považujete za uhrazený a ať Vám napíše čestné prohlášení, v němž toto potvrdí. Pokud by se vzpíral a tvrdil, že částka uhrazena nebyla, musel byste se obrátit na soudní úředníky, aby přesně vypočítaly dlužnou částku podle soudního rozhodnutí. Pokud vypočtená částka ještě není uhrazena, tak s uvedeným návodem počkejte do doby, až uhrazena bude.

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Existuje situace, kdy není možné odmítnout dědictví?
- Je možné aby se dodatečné dědické řízení řídilo již neplatným zákonem?

Pro lehčí orientaci jsem svůj problém představil takto:
v roce 1983 zemře subjekt A, kdy dojde k vypořádání dědiců, jedním z dědiců je B, který dědictví přijme. B zemře v roce 1995. V roce 2010 je zahájeno dodatečné dědické řízení po A, kdy se objevil nějaký další majetek. Notář jako pověřený soudní komisař zamítne "odmítnutí dědictví" učiněné C - C je dcera po zesnulém B, s odůvodněním, že B přijmul dědictví, tudíž C je procesním nástupníkem a nemůže dědictví odmíntnout. Dle samotného rozhodnutí soudního komisaře je uvedeno, že dodatečné dědické řízení se řídí dle hmotně a procesně právních pravidel z roku 1983.
a) opravdu se dodatečné dědické řízení řídí právním stavem z roku 1983?
b) je pravdou, že C nemůže dědictví odmítnout, ikdyž
1) odmítla dědictví po B?
2) přijala dědictví po B?
Problémem je totiž,že si nejsem jistý zda C (má příbuzná) dědictví přijala nebo ne. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Ad a) Tvrzení soudního komisaře je správné a postupovat se i u nově objeveného majetku bude dle právního stavu v období úmrtí zůstavitele, tedy subjektu A.
Ad b) Pokud B přijal dědictví, pak jeho souhlas je závazný pro celé dědické řízení  a je též závazný pro jeho procesního nástupníka, tudíž C již nemůže toto dědictví odmítnout.
To zda C dědictví odmítla zjistíte z notářského zápisu či soudního usnesení ve věci dědického řízení po B.  Stačí kontaktovat příslušného notáře.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jaký je rozdíl mezi rodinným domem a bytovým domem
- Může být ateliér současně bytem (bytovým prostorem)?
- Je možné mít trvalé bydliště v ateliéru?

v naší lokalitě mohou být dle územního plánu a místních regulativ pouze rodinné domy. Vedle našeho domu byl ale cca před 1,5 zkolaudován bytový dům (18x18m, dvě patra, plochá střecha). Měl by být ale rodinným domem, neboť zde jsou 3 byty a jeden ateliér (ten zaujímá asi pětinu plochy domu, ale je to ve skutečnosti 2+kk a takto je to též nabízeno místní realitní kanceláří k prodeji). V katastru nemovitostí jsou ale stavba a ateliér zapsány takto: Informace o stavbě – bytový dům, Informace o jednotce (konkrétně atelier) – typ jednotky – byt nebo nebytový prostor, Informace o jednotce – typ jednotky – ateliér. Zajímá mne, zda může být tato stavba zapsána jako bytový dům, případně proč a proč není v informaci o jednotce atelier zapsáno pouze nebytový prostor, ale byt nebo nebytový prostor. Lze mít v ateliéru trvalý pobyt, když by uspořádáním odpovídal bytu (WC, koupelna, kuchyně)? Cílem majitele domu byl samozřejmě záměr vybudovat co nejvíce bytů, které prodává. Ateliér je pro něj ve skutečnosti pouze jiným názvem pro byt. Děkuji za odpověď. Martina

ODPOVĚĎ:
Bytový domem dle zákona o DPH je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení  a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, a bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.
Tudíž Vámi zmíněný dům můžete být zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům a nikoliv dům rodinný. Ateliér, pokud splňuje technické požadavky bytu, může být zapsán jako byt či nebytový prostor, záleží na účelu využívání takovéhoto prostoru. Pokud je ateliér využíván jako byt, pak lze v něm mít nahlášeno trvalé bydliště.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spoluvlastník obsadil společné prostory v domě - má na to právo?
- Je nutný souhlas spoluvlastníků při převodu podílu nemovitosti?

Máme podílové spoluvlastnictví na společných prostorách v domě. Mám zakoupený podíl a nemám přístup do společné místnosti, která se nachází vedle kotelny. Přistěhoval se nový spoluvlastník ,který si tuto místnost přivlastnil uzamkl a nikoho z ostatních spoluvlastníku nehodlá pustit.Tuto místnost mu přidělila jedna ze spoluvlastnic,která ráda rozhoduje za druhé spoluvlastníky aniž by k tomu měla právo.Měla bych ještě jeden dotaz zda potřebují majitelé ,kteří prodávali svůj vlastnický podíl na domě svolení od ostatních spoluvlastníků.Není zde podílové spoluvlastnictví bytových jednotek.Je to dům o 5 bytových jednotkách. Prosím o radu.  Děkuji za odpověd, Radana

ODPOVĚĎ:
O hospodaření se společnou věcí (tedy společnými prostory) se podle zákona rozhoduje většinou počítanou dle velikosti podílů, nikoliv aby za Vás rozhodoval jeden ze spoluvlastníků. Pokud tato místnost spadá do společných prostor spadajících do majetku v podílovém spoluvlastnictví, pak máte nárok na přístup do těchto prostor.
Pokud máte dům v podílovém spoluvlastnictví, tak při převodu tohoto podílu (koupě, dar, atd.), máte  jako spoluvlastníci předkupní právo, pokud se tedy nejedná o osobu blízkou  k osobě převodce (příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel či partner).


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Je možné strhnout plat více zaměstnancům pokud není zřejmé kdo škodu způsobil?
- Stržení platu za škodu vzniklou při výkonu zaměstnání
- Náhrada škody zaměstnanci pokud není zřejmé, kdo škodu způsobil

Pracuji jako dojič na automatizované dojírně mléčné farmy. Jednoho dne byla naše dodávka do mlékárny znehodnocena antibiotiky a mlékárna mléko nepřevzala. Toto vznikne podojením léčené krávy, jejíž mléko se v normálním případě odděluje od dodávky. Pracujeme zde čtyři zaměstnanci a pouze jeden z nás toto zapříčinil.  Bohužel se nikdo nedoznal, a není způsob jak toto konkrétně jednotlivci dokázat. Má zaměstnavatel právo rozdělit škodu mezi všechny čtyři zaměstnance a bez prokázání viny, a tím pádem vlastně potrestat tři zaměstnance, kteří nezpůsobili žádnou škodu. Ještě pro doplnění, pojištění odpovědnosti sjednáno máme, bohužel pojišťovna odmítla úhradu a škodu neuznala.
Děkuji, Leopold

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen vinu příslušného zaměstnance prokázat – musí prokázat porušení pracovní povinnosti, vznik škody, příčinnou souvislost mezi porušením pracovní povinnosti a vznikem škody a zavinění na straně zaměstnance, pokud  toto všechno  prokázat nemůže, tak nemá právo požadovat zaplacení náhrady škody.


SPRÁVNÍ PRÁVO-PRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Kdo rozhoduje o zapojení domovní čističky do vodního toku
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné vypouštět odpadovou vodu z čističky do dešťové kanalizace?

Dokončujeme stavbu domu a nyní řešíme domovní čističku odpadních vod. Byl jsem pro informace na MěU v Třinci, kde mi paní ze životního říkala, že není možné vypouštět odpadovou (čištěnou) vodu z čističky odpadních vod ČOV do dešťové kanalizace, kterou máme u domu a do které již ústí svody z našich okapů a drenáží. Ta samá paní ústně toto mému sousedovi před cca 18 měsíci povolila s tím, že stačí, když doloží souhlas správce této dešťové kanalizace a souhlas správce vodního toku, do kterého dešťová kanalizace ústí. Bohužel i přes souhlas odboru životního prostředí to soused nemohl zdárně dokončit, nedostal totiž souhlas správce vodního toku. V současné době toto schvaluje jiný pán, proto jsem se chtěl o totéž pokusit, ovšem zastavili mne hned na MěU, že i přes souhlas správce toku a kanalizace nám vypouštění vod z čističky odpadních vod ČOV do dešťové kanalizace neumožní, že jim to neumožňuje zákon. O kousek dále ve Frýdku-Místku se to povoluje běžně bez problémů.
Prosím tedy o informaci, kde je vlastně pravda, čím se úředník při schvalování musí řídit a pokud možno v odpovědi připojte podle kterého zákona mi můžou vypouštění vody z ČOV do dešťové kanalizace povolit, resp. zakázat. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Možnost napojení na dešťovou kanalizaci je naprosto závislá na konkrétní situaci v konkrétní lokalitě, protože v různých místech je situace velmi rozdílná. V zásadě však platí, že odpadní vodu, bez ohledu na stupeň jejího vyčištění, je třeba dopravit vodotěsným způsobem do vodního toku, což dešťová kanalizace většinou nesplňuje. Absolutně povoleno či zakázáno vypouštění do dešťové kanalizace zákonem není uloženo, protože záleží na konkrétním vyhodnocení situace odpovědným úřadem v danou chvíli a v daném místě.
Můžete se domáhat poskytnutí informace, proč úřad odmítá povolit takové nakládání s odpadními vodami.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Mohou rodiče potomka utratit jeho peníze ze stavebního spoření?
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení

Manžel měl stavební spoření na své rodné číslo i jméno. Před 18. rokem spoření manželovi rodiče vybrali a poté za něj ještě se spořením manželovy sestry koupili nemovitost, kterou slíbili svým dětem. Nemovitost je napsaná na manželovi rodiče. Tchýně s tchánem řekli že manžel nemá nárok ani na spoření ani na polovinu nemovitosti. Dceři platili praxi ve Francii, nyní tam již žije i si vydělává. Sestře dávali ,,kapesné,, které si dávala také na spoření. Manžela v ničem nikdy nepodpořili o kapesném si mohl nechat zdát. Spoření založili a platili manželovi prarodiče bohužel dědeček již zemřel. Manželovi rodiče mají celkem 4 nemovitosti ale dle jejich názoru nemá manžel(potažmo já a náš syn 3,5 roku) na nic právo. My žijeme z 1 platu, dům máme na hypotéku, skončila mi rodičovská dovolená a nemůžu sehnat práci, i když se snažím. Hrozí nám exekuce ale manželovi rodiče nám odmítají jakkoliv pomoci, neboť sami mají málo. V 1 nemovitosti žijí ostatní 3 nemovitosti pronajímají. Tato situace trvá již 9 roků. Moje matka zemřela a otec je starý, spíše podporujeme z toho minima co máme ještě jeho. Jsem zoufalá. Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Váš manžel nemá na majetek svých rodičů za jejich života právní nárok, tudíž o svém majetku si jeho rodiče rozhodují svobodně a bez ohledu na své děti a jejich potřeby.
Na Vámi uvedené spoření má Váš manžel sice právní nárok a může požadovat po svých rodičích vrácení této částky. Nicméně právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve tříleté promlčecí době od okamžiku zjištění, že k bezdůvodnému obohacení došlo a kdo jej způsobil (max. v desetileté promlčecí době od objektivního vzniku bezdůvodného obohacení – tedy od doby, kdy rodiče investovali do vlastního domu ze spoření na jméno syna), takže v tomto směru záleží na době, která je od jednotlivých okamžiků rozhodných pro nárok na bezdůvodné obohacení.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Má právo bydlet manžel osoby s věcným břemenem dožití v nemovitosti?
- Má právo bydlet v nemovitosti manželka osoby s věcným břemenem?

Vlastníme s mým nezletilým synem (každý 1/2 podíl) rodinný dům kde jsou 2 oddělené byty. My bydlíme v jednom bytě a ve druhém bytě bydlí můj otec, který zde má zřízeno věcné břemeno užívání. Ten se však oženil a nastěhoval si k sobě manželku bez našeho souhlasu. Protože se jedná o osobu několikrát soudně trestanou a jsou na ni v CEE vedeny 4 exekuční řízení, zajímá mě, jestli otcovo věcné břemeno ji opravňuje zde bydlet i bez souhlasu majitelů RD? Její dluhy ohrožují náš majetek.Jsou nějaké možnosti jak tuto osobu vystěhovat? Ještě mě zajímá, jestli by tato situace mohla být důvodem ke zrušení otcova věcného břemene. Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Váš otec jako oprávněný držitel práva odpovídajícího věcnému břemenu bydlení je oprávněn umožnit bydlení své manželce, které vzniká odvozený právní důvod užívání bytu, pokud jste ve smlouvě o věcném břemenu nedojednali něco jiného.
Zrušit z tohoto důvodu věcné břemeno nelze, protože Váš otec postupuje po právu, avšak samozřejmě se na tom můžete s otcem domluvit.


PRÁCE-HMOTNÁ ODPOVĚDNOST
- Rozkradení věcí ze skladu v době pracovní neschopnosti a hmotná odpovědnost
- Hmotná odpovědnost a ztráta věcí v době pracovní neschopnosti
PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Povinnost nahradit škodu při ztrátě věcí v rámci hmotné odpovědnosti

Svému zaměstnavateli jsem dal výpověď, ale onemocněl jsem. Měl jsem podepsanou hmotnou zodpovědnost. Zaměstnavatel brigádně zaměstnával lidi bez hmotné zodpovědnosti. Necelý měsíc před mou nemocí byla udělána inventura. V průběhu nemoci asi týden před ukončením výpovědní lhůty byla udělána inventura, chybělo zboží. Na tuto inventuru jsem nebyl přizván, ani jsem o ní nevěděl. Má nemoc trvala do konce výpovědní doby. Požadují po mě náhradu chybějícího zboží. Uvedli, že jsem měl o inventuru požádat sám a to dříve. Jenže inventúra na oddělení trvá cca plné dva dny a já jsem měl vycházky pouze od 14.00 do 18.00. Takže bych ji ani nestihl.
K upřesnění - byl jsem vedoucí servisu ve kterém kromě mě dělali ještě dva lidé, ti měli podepsanou hmotnou odpovědnost, a po dobu mé nemoci dva brigádníci, ti byli bez hmotné zodpovědnosti.
Bývalý zaměstnavatel mi má proplatit mou nevybranou dovolenou, chce mi z ní odečíst ztráty při inventuře. Co mám dělat? Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
S bývalým zaměstnavatelem Vás čeká spor o to, jak byla inventura provedena a zda její výsledky odpovídají účetnímu stavu, resp. skutečně neodpovídají. Ve Vašem případě, má zaměstnavatel výhodnou pozici, protože nemusí prokazovat Vaše zavinění, nicméně škodu a příčinnou souvislost mezi vznikem škody a Vaším jednáním prokázat bude muset. Možnosti jsou dvě – můžete požadovat důkazy o výsledcích inventury a škodu zaplatit (resp. nechat si požadovanou částku strhnout) a celou věc tak de facto bez vysvětlení ukončit, anebo výsledky inventury rozporovat, poukázat na nemožnost provedení inventury ve Vaší přítomnosti, odmítnout zaplacení a počkat až na Vás bude podána žaloba, příp. podat žalobu sám, pokud bude požadovaná částka stržena. Pokud byla inventura provedena za přítomnosti svědků, kteří dosvědčí její řádný průběh, v účetních stavech majetku nejsou nesrovnalosti a inventura prováděna takto často je standardní, budete mít pozici ve sporu se zaměstnavatelem velmi obtížnou. Konečné rozhodnutí záleží na Vás. Pokud budete žalobce, počítejte s tím, že musíte unést břemeno důkazní ve sporu (tedy předložit dostatečné důkazy o tom, že daná částka je vymáhána neoprávněně).


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník má vlastní vytápění a pronajímatel mu účtuje ústřední topení
- Musí nájemník platit ústřední topení když má vlastní vytápění bytu?

Jak se může nájemník nájemního bytu bránit proti majiteli RPG Byty, s.r.o., který mu vypočítal doplatek za topnou sezónu r. 2010 ve výši 1369,62 Kč bez DPH při měsíčních zálohách nájemníka za rok 2010 - 382,- Kč/měsíc. Mám vlastní plynové topení, jelikož tyto byty nebyly od padesátých let nikdy zrekonstruovány a nebylo zde zavedeno ústřední topení. Byt má celkovou plochu 49,40 m2. Pouze je jedno těleso centrálního topení v koupelně o vytápěné ploše 4,60 m2 dle evidenčního listu. Pro rok 2011 byla částka za toto topení navýšena na 444,- Kč bez DPH.
Jak jsem již výše uvedl, mám své vlastní ústřední topení na plyn včetně plynového kotle v koupelně, který mi tuto místnost vytápí. Měsíčně platím 700,- Kč včetně DPH zálohy a za rok 2010 jsem ještě zpět održel přeplatek 1.262,88 Kč. (podotýkám, že plynem i vařím a hlavně vytápím celý byt).
Na tento radiátor není napojenno žádné zařízení pro odečet odebraného tepla a v dopise mi bylo oznámeno, když jsem se odvolal, že majitel nemá povinnost něco takového zřizovat. Jelikož v jiných domech tohoto sídliště je zavedeno centrální vytápění, majitel pak bere průměrovou hodnotu za veškeré teplo odebrané v topné sezóně za celé sídliště a já pak za to musím tak vysoko doplácet a platit vysoké zálohy za něco, co jsem nikdy neodebral. Není jak se tady v takových případech dovolat spravedlivého výpočtu odběru tepla.
Podotýkám, že majitel RPG Byty, s.r.o. nepřipustí odpojení tohoto jednoho radiátoru a povolením připojení na můj systém topení (připojení k mému vlastnímu plynovému kotli). Přišel by tak asi o značný zisk, jak je vidět z výpočtu, ale pro mne jako invalidního důchodce je to neúnosné platit dvakrát za topení v tomto bytě a hlavně platit za něco, co jsem od majitele bytu nedostal. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Je zcela na rozhodnutí pronajímatele, zda Vám umožní zavést si vlastní topení či ponechat v příslušném bytě stávající. Jako nájemník nemáte právo žádat zrušení tohoto topení. Ohledně vyúčtování je pronajímatel povinen Vám vysvětlit přesný způsob výpočtu úhrad za příslušné topení, obvykle se vyúčtování řídí dle vyhlášky č. 372/2001 Sb., ve které jsou stanovena pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody a to dle podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel chce byt s nájemníky prodat - jak postupovat
- Je možné prodat byt i s nájemníky?
- Je možný prodej nemovitosti s nájemníky?

Bydlím v pronajatém bytě s matkou a babičkou. Babička už tam bydlela asi 40 let a pak jsme se k ní přistěhovali i my. Od 1.12.2003 máme smlouvu o pronájmu bytu na dobu neurčitou. Byt není družstevní, ale pronajímá ho jedna akciová společnost. Pronájem bytu je napsaný na matku a nedávno za ni přišli zaměstnanci společnosti se třemi možnostmi co s bytem dál. Jedna možnost byla odkoupení, o kterou zájem nemáme. Druhá možnost byla výměna za jiný byt a třetí možnost byla zvýšení nájmu od nového roku, s tím že společnost bude chtít stejně byt prodat. Bohužel se matka s námi neporadila a podepsala jim výměnu bytu. Ve skutečnosti se ale stěhovat nechceme. Nájem platíme vždy včas a souhlasili bychom teda i s tím navýšením nájmu. Žádnou výpověď z bytu jsme nedostali, ale nevím jestli to je v tomto případě nutné. Můžou nás donutit k vystěhování jenom protože chtějí byt prodat? Zmiňovali se i o soudní cestě. A šlo by ještě nějak zvrátit ten matčin souhlas s výměnou bytu a zůstat v bytě i nadále? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, kdo je nájemce – pokud pouze matka, tak bohužel je situace nezvratná, protože pronájemce může rozhodovat o svém osudu dobrovolně. Pokud by nabídnutý byt neodpovídal bytu, který užíváte, tak by matka tomto ohledu smlouvu rozporovat, že byla uzavřena v tísni a pod tlakem a vzhledem k nepřiměřenosti náhrady je očividné, že byla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Pokud nájemce není pouze matka, tak smlouva trpí nedostatky, které působí relativní neplatnost a je třeba společnost vyrozumět v tom smyslu, že smlouva je relativně neplatná a nevyplývají z ní žádné právní následky.
Prodej bytu není důvodem k výpovědi nájemníků, navíc byt lze prodat i s nájemníky.


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO VZTAHY SMLOUVY
- Jak postupovat když zhotovitel odmítá vrátit zálohu na dílo
- Nevrácení zálohy zhotovitelem - postup

S firmou na dodávku a montáž bezpečnostních rolet jsem uzavřela Smlouvu o dílo a uhradila zálohu ve výši 60%, a to 9/2010. Firma dodání díla ani nezahájila, smlouvu jsem vypověděla a žádala vrácení poskytnuté zálohy. Majitel firmy mi sdělil, že vracet nic nebude, že naopak bude chtít po nás proplacení celkového díla, které nikdy nedodal a jehož montáž ani nezahájil (a to i přes opakované písemné výzvy).
Po dohodě jsme v 5/2011 opět přistoupili k podpisu nové Smlouvy o dílo, firma si najala na realizaci subdodavatele, který montáž rolet zahájil Tento krok jsem učinila pouze proto, že firma garantovala výrobu atypických oken za "přijatelnou cenu" oproti konkurenci. Nyní subdodavatel zjistil, že firma, která ho najala přislíbila dodání rolet na atypická okna, jejiž samotná výroba (3ks) by přesáhla celkovou sjednanou cenu díla, kterou máme uhradit. Nyní máme dílo nedokončené, nezprovozněné a majitel firmy se kterou máme smlouvu odmítl atypické rolety dodat, případně financovat. Peníze nám vrátit nechce. Jak máme nyní postupovat? Jsme povinni si dílo převzít, když není kompletní? V tomto okamžiku bychom volili cestu, aby si vše demontovali a odvezli, ale to odmítají. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že dílo nebylo dodáno včas a řádně, tak zhotovitele zažalujte za porušení smluvního závazku, požadujte vrácení poskytnutých peněz a pokud Vám vznikla škoda, tak i tu. Můžete zhotovitele upozornit (např. formou předžalobní výzvy), že máte úmysl ho žalovat a dát mu tak šanci vztahy narovnat (vrátit včas zálohu na dílo).


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO VZTAHY SMLOUVY
- Žaloba na vyplacení podílu z podnikání při vytunelování firmy
- Vynutelování firmy a žaloba na vyplacení podílu z podnikání

V roce 2006 a 2007 jsem byl 1 ze 2 společníků ve veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), kdy jsme podnikali společně na své živnostenské listy. Šlo o zateplování domů. Zisk společnosti v roce 2006 až 2007 byl cca 430 tis Kč, ze své půlky jsem řádně uhradil zdravotní, sociální a daň z příjmu, nicméně druhý společník zmiňovaný čistý příjem firmy "vytuneloval" a já z čistého zisku neviděl nic, vyjma určité malé části, kterou jsem vymohl od 3 osob. Přesto jsem z půlky svého zisku zaplatil výše uvedenou daň z příjmu. Posléze jsem ze společnosti vystoupil pro rozpory a přestal podnikat, avšak zisk mi nebyl do dnešní doby uhrazen ani vydán.
Je možné tyto peníze ještě získat zpět s ohledem na promlčení? Lze např. že by se jednání mého společníka klasifikovalo jako krádež? zpronevěra? Pokud by se jednalo o škodu většího rozsahu - což nad 50.000 Kč je, tak by nemusel být můj nárok promlčený? Jakou žalobou bych se mohl částky domáhat? Pokud nárok není promlčen (pokud by byl posouzen jako obchodněprávní - 4 roky promlčení??), jaký je způsob vymožení mé pohledávky? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná čistě o obchodněprávní vztah, dle obchodního zákoníku je dána splatnost podílu na zisku do tří měsíců od schválení účetní závěrky, pokud jste si ve společenské smlouvě nedohodli něco jiného. Promlčecí lhůta je ve Vašem případě 4 roky a začíná běžet ode dne marného uplynutí tříměsíční lhůty. Do této doby můžete podat žalobu na vyplacení tohoto podílu vůči Vašemu bývalému společníkovi.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Majitel cesty nechce zřídit věcné břemeno průjezdu na cizí soukromý pozemek
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak postupovat když k pozemku nevede žádná veřejná cesta

V roce někdy 1996 jsme koupili pozemek, na který bylo žádáno v minulosti, aby byl vedený jako stavební parcela. Ke schálení stavební parcely došlo až v tomto roce. K pozemku vedou dvě cesty. Jedna silnicí alejí (kde je zákaz používání aut - s vyjimkou zemědělských strojů, které se potřebují dostat na pole), další byla obecní cesta, kterou nedávno koupil člověk, který nechce dát věcné břemeno na příjezd na pozemek. V době, kdy se žádalo o to, aby pozemek byl stavební, příjezd byl obecní až poté si ten příjezd jistý člověk odkoupil  (o pozemek bych měl zájem, ale nevěděl jsem vůbec, že se prodává). Chce mě tedy vědět, jak se k našemu pozemku dostat. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Můžete podat soudu návrh na zřízení věcného břemene nezbytné cesty a to proti vlastníkovi přilehlého pozemku (cesty). To, zda soud přivolí a omezí práva vlastníka přilehlého pozemku ve Váš prospěch nelze s jasností říct.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak postupovat když při vyúčtování tepla byly omylem vyúčtovány jiné měřiče radiátorů
- Chyba při vyúčtování tepla - záměna měřidel na radiátorech

Třetí rok probíhá vyúčtování tepla v družstevních panelácích tak, že 40 % se hradí podle měřidel a 60 % tepla se hradí za plochu bytu.
V roce 2008 a 2009 přehodili vyúčtování tepla se sousedním bytem, kde mají 5 měřidel, já mám pouze 4, nevšimla jsem si toho a sousedka se samozřejmě neozvala, když tam byl vysoký nedoplatek, zatímco za můj přeplatek jela její rodina na dovolenou.
Totéž se stalo za sezonu 2010, ale tato již po reklamaci v minulém roce byla vyměřena správně.
Žádám o radu, koho mohu žalovat, reklamace je možná pouze v rok vyúčtování, zřejmě tedy OSBD, která faktury za teplo přiřadila nesprávným bytům nebo sousedku, která si vyučtování nechala pro sebe. A kdo by mi mohl vypočítat, o kolik peněz jsem byla při vyúčtování ošizena a zda je zde rovněž 3 letá promlčecí lhůta.
Předem děkuji za Vaši radu, nevím, kam a proti komu žalobu podat. jde nejméně o 10.000,- Kč. Veronika

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám nejdříve se zkusit domluvit s Vaší sousedkou a vyřešit Váš spor bez přispění soudu. Obraťte se současně na OSBD a sdělte jim Vaši situaci a požádejte je o předložení předchozích vyúčtování, abyste mohla svou sousedku vyzvat k zaplacení přesné částky. Pokud na tuto výzvu nebude reagovat, pak jí můžete pohrozit soudem a pokud ani tak Vámi požadovanou částku nezaplatí, tak se obraťte na soud žalobou na vydání bezdůvodného obohacení.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Může být v darovací smlouvě i smlouva o zřízení věcného břemene?
- Je možné zapsat věcné břemeno do darovací smlouvy?

Chtěli bychom mít v darovací smlouvě níže sepsané věcné břemeno. Je to možné, projde nám to u KÚ?
"Obdarovaný, jako povinný z věcného břemena, touto smlouvou zároveň zřizuje pro dárce,jako oprávněného z věcného břemena bezúplatně právo bydlení a užívání celého bytu uvedeného v čl. I od.st. l) této smlouvy včetně jeho příslušenství  a součástí na dobu soběstačnosti dárce, tj.do doby,kdy dárce z důvodu nesoběstačnosti - nemoci by musel být již zaopatřen jednou z dcer (jména a jejich adresy) nebo pečovatelským ústavem, domovem důchodců.Dárce, jako oprávněný z věcného břemena, právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a obdarovaný je povinen toto jeho „právo strpět“.
Bojím se, že když napíšeme doživotní bydlení a s mamkou se něco stane, dnes má 78let, tak bychom s bytem nemohly nic dělat a zda by byla schopna sepsat zrušení věcného břemena, to nikdo neví. Spoléhávám na Vaší odpověď a děkuji Vám s přáním hezkých dnů v této náročné prác. Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Smlouva o věcnému břemenu může být součástí smlouvy o převodu nemovitosti, tedy např. darovací smlouvy a věcné břemeno lze  sepsat způsobem, který jste uvedla. KÚ není oprávněn zkoumat obsahovou stránku smlouvy.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se bránit když osoba s plnou mocí od duševně nemocného člověka převede jeho majetek
- Jak postupovat když sourozenec převede majetek rodiče s Alzheimerovou chorobou
- Převod majetku dementního rodiče potomkem na základě plné moci
- Napadení darovací smlouvy na základě plné moci od dementního rodiče

Má matka trpěla stařeckou demencí a Alzhaimerovou chorobou. Dva měsíce před smrtí matky má sestra, která měla od matky plnou moc, darovala matčin byt naší třetí sestře bez vědomí a souhlasu ostatních sourozenců.
Matka již touto dobou nemluvila a jen spala. To se ukázala až minulý týden u notářky při jednání o pozůstalosti odkud jsem odešla s prázdnou. Závěť nebyla. Jak se mohu bránit proti tomuto jednání a mám vůbec šanci uspět? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Nejprve je třeba zjistit tu skutečnost, zda plná moc opravňovala Vaší sestru ke zcizení (definice zcizení zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/302-zcizitel-definice-podle-obcanskeho-zakoniku.html) majetku patřícího Vaší matce.
Předpokládám, že Vámi zmíněná plná moc byla udělena Vaší sestře ještě před tím, než Vaše matka onemocněla Alzheimrovou chorobou a tudíž jako taková je platná, pokud tomu tak je a Vaše sestra jednala dle takto udělené plné moci, pak jediné co můžete udělat je, podat návrh na započtení daru provedeného za života zůstavitele, o jehož částku bude snížen podíl Vámi zmiňované sestry vlastnící tuto nemovitost.
Pokud však Vámi zmíněna plná moc nesplňuje zákonné požadavky (svobodný a vážný projev vůle toho, kdo plnou moc uděluje), tak ji lze soudní cestou napadnout a tím i Vámi zmíněné darování.


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Může psychicky nemocný člověk požádat o střídavou péči o dítě?
- Dluh jednoho z manželů přes svatbou - neplacení sociálního a zdravotního pojištění

Můj manžel je duševně nemocný člověk. 10x ležel na psychiatrii a 3x se pokoušel spáchat sebevraždu. Jsme 3,5 roku manželé a máme 3 letého syna. V duševním skratu, kdy odjel od rodiny na 14dní a nedal o sobě vědět, si vzal třeba půjčku nebo rozprodal naše věci. Zůstala jsem ze synem sama doma a bez peněz, neměli jsme ani na jídlo. Příští týden chci podat návrh na rozvod manželství a mám 3 otázky:
1. Je možné, aby soud svěřil do střídavé péče syna manželovi, který je duševně nemocný a trpí sebepoškozováním a bere drogy?
2. V manželství nemáme žádné dluhy, ale manžel má v bance kontokorent a když ho nebude splácet v rozvodovém řízení, musím ho zaplatit já z mateřské?
3. Před manželstvím manžel neplatil řadu let zdravotní a sociální pojištění. Řekl mi o tom nedávno. Budu to muset splatit já?
Závěrem bych chtěla dodat, že bydlíme u mých rodičů a kromě auta a syna nemáme žádný společný majetek. Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
1. Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby. Což ve Vašem případě nepřipadá v úvahu, jelikož Váš manžel není schopen se o Vašeho syna postarat a to ze zcela zřejmých důvodů – duševní nemoc, sebevražedné sklony, nezřízený život.
2. Pokud se jedná pouze o účet Vašeho manžela, a kontokorent vznikl před manželstvím  pak nespadá do společného jmění manželů a Vy jej nebudete muset hradit.
3. Závazky plynoucí z nehrazení zdravotního a sociálního pojištění jsou osobními závazky Vašeho manžela, které nespadají do společného jmění manželů, tudíž Vy je nebudete muset hradit.

Pokud se lze s manželem dohodnout, tak ohledně Vašeho společného majetku a závazků uzavřete dohodu o vypořádání společného jmění manželů. A pokud se lze s manželem dohodnout na výchově Vašeho syna, pak můžete též uzavřít o tomto dohodu, kterou musí schválit soud ještě před rozvodem manželství.


OBČAN-DLUHY + RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ A PÉČE O DĚTI
- Předlužení matky samoživitelky bez příjmů a péče o potomka

Je mi 46 let, a během dvou let se mi podařilo zadlužit částkou, která s exekučními poplatky, úroky a jinými příplatky dělá necelý milion korun. Byla jsem nemocná, trpěla jsem mánií, jsem stále v péči psychiatra a psychoterapeuta a beru léky. Můj měsíční příjem je 6 673,- Kč + výživné na nezletilou dceru. Žijeme v podnájmu, jsem sama. Na bydlení mi přispívají děti a podnájemník. Nemám žádný majetek. 29.3. 2011 mě navštívil první exekuční vykonavatel, udělali soupis movitých věcí, ze kterého namístě vyškrtli věci, které prokazatelně nebyly moje. Jinak sepsali vše, včetně stolu v kuchyni, židle v dětském pokoji, i žehlící prkno. A vzali si ode mě splátku na dluh 1500 Kč (mé jediné peníze, víc jsem neměla) a odešli.
Po několika dnech jsem poslala žádost o vyškrtnutí stolu a lavice a židle v dětském pokoji, a vrácení částky 1500 Kč mi toto zamítli. Má žádost možná byla zmatečná. V květnu si zřejmě sepsané věci odvezou. Pračka (je majitele bytu, ten ji bude chtít zaplatit). Prát budu muset v prádelně za peníze, musím sehnat stůl a židle aby dcera nemusela jíst ve stoje a úkoly ze školy dělat na zemi. Dva exekuční vykonavatelé mě dotlačili ke slibu splácet částku 200 + 500 Kč. Posílám jen 200 + 200 Kč, protože se bojím jejich reakce pokud platit nebudu.
Je možnost nějaké slušné a právní cesty z mých dluhů? Snažím se najít práci, ale vzhledem k léčbě zatím nejsem schopna kontaktu s více lidmi. Bojím se všeho a každého. Chtěla  bych žít jako člověk a ne jak vyvrhel společnosti. Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Je mi velmi líto, ale ve Vaší situaci bohužel není možné nalézt řešení. Není možný ani např. osobní bankrot, protože nemáte t.č. žádný trvalý zdroj příjmů a tudíž nejste schopná spácet větší částku ze svého vysokého dluhu.
Musím Vám doporučit dceru umístit u příbuzných k výživě a výchově, jinak pravděpodobně bude umístěna do ústavní péče, protože nebudou materiálně zajištěna.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Falešný exekutor - jak se bránit
- Zabavení peněz a movitého majetku falešným exekutorem

Včera jsem měta telefonát. Zvedla sem telefon, když jsem byla zrovna v k krámě a platila jsem. Pán v telefonu se mi představil a požadoval říct odemě kde sem a já na to že jsem v krámě. On po mě chtěl vědět ve kterém krámě přesně, pak říkal, že stoji u mého domu a že mi dávají půl hodiny na to at seženu peníze částku 23.000 Kč, jinak půjdou dovnitř a odvezou moje věci. Že prý tam mají stěhovací sužbu. Hned sem volala mojí mamince a požádala o pomoc. Během 5minut jsem jim volala, že jsem sehnala 10.000 Kč. Do 20minut jsme byly s mamkou u domu. Ale to už byli v domě a sepsali věci i když je syn upozornil na to, že nejsou moje. To je nezajímalo. Všude bylo našlapáno, protože chodili v botech. Když jsem s mamkou přijela a maminka jim dala částku 10.000 Kč tak říkli, že je to málo a že to mám uhradit hned a jít si půjčit po kamarádech. Nelegitimovali se. Vzhledem k tomu že jsem čerstvě rozvedená, tak můj exmanžel doslova odvez vše co bylo funkční. Převážně mám věci půjčené - i toto jim syn řek. Do soupisky napsali, žehličku, pračku, čističku vzduchu - jsem astmatik. Dále televizy, mikrovnou troubu, ovce a kozy. Většina věcí není moje. Když jsem se zeptala proč jsou mi věci zabavovány, tak řekli že nevědí. Odjížděli s částkou 10.000 Kč a do pondělí mám doplatit zbytek. Mohu se nějak odvolat?
Alena

ODPOVĚĎ:
Obraťte se na Policii. Nevím z jakého důvodu jste částku zaplatila a zda vůbec daní muži byli oprávněni ji od Vás požadovat. Pokud nemáte dluhy Vy ani jste neměli dluhy v manželstí, je možné, že jste se možná jen mohla stát jen obětí podvodu. Pokud by se Vám v budoucnu něco podobného stalo, tak si určitě zjistě kdo Vám zabavuje majetek, proč, opište si informace z průkazu a poznačte si také např. SPZ automobilu ad. Pokud si nebudete jistá, že jde o exekutora, okamžitě volejte Policii.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Je možné žádat po viníkovi škody doplacení rozdílu škody, který uhradila pojišťovna
- Pojišťovna neuhradila celou škodu - vymáhání po viníkovi škody

Obracím se na Vás s dotazem jak postupovat při žádosti o náhradu škody vzniklé při dopravní nehodě, když pojišťovna odmítá uhradit celou výši vzniklé škody. Na světelné křižovatce mi protijedoucí řidička odbočující vlevo nedala přednost a došlo ke střetu vozidel. Nehoda byla vyšetřena policií a vina byla jednoznačně určena na straně řidičky. Jelikož žádné z vozidel nemá havarijní pojištění, plnění pojistné události jde z povinného ručení viníka nehody. Pojišťovna však ocenila moje vozidlo na 30000,- a poslala mi 23000,- Zatím jsem částku nevyzvedl, je uložena na poště. Vozidlo jsem si opravil a náklady na opravu byly v materiálu cca 35000,- (mohu doložit účty za nákup dílů) a práce v hodnotě cca 15000,- jsem si udělal sám v autoservisu, jehož jsem majitelem. Nemohu sám sobě účtovat práci, takže na to doklad není. Ale opravené vozidlo je samozřejmě možno vidět i s fotodokumentací před a po nehodě.
Na kom mohu požadovat dorovnání mě vzniklé škody? Mám se domáhat 27000,- na viníkovi nehody v občanskoprávním řízení, nebo se domáhat doplacení škody na pojišťovně, která však považuje své rozhodnutí za konečné i přes můj nesouhlas, který jsem s jejím oceněním vozu vyjádřil? Pokud mám naději na náhradu, prosím o stručný návod jak mám postupovat.
Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
Svůj nárok musíte uplatnit vůči samotné řidičce – nejprve výzvou k zaplacení, potom žalobou na náhradu škody. Pokud na hodnotu práce nemáte doklady, nebudete je moci požadovat, protože nárok neprokážete.TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin podvodu - osoba která neměla právo na nájemní smlouvu odkoupila byt od obce
OBČAN-BYDLENÍ
- Exmanžel se neodstěhoval z bytu, protiprávně si nechal nájemní smlouvu a odkoupil byt

Moje přítelkyně se před 6 lety rozvedla s manželem, se kterým žila skoro 20 let v obecním bytě.  Mezi rozvedenými manželi vznikla smlouva ověřená notářem, kdy Zuzana se vzdává všech jeho podnikatelských aktivit (tj. jak aktiv tak pasiv), ale zato se stává výlučnou majitelkou nájemní smlouvy na obecní byt. Podotýkám, že Zuzana, než vznikla tato smlouva se od manžela odstěhovala, zrušila trvalé pobyt,protože v té době byla těhotná s novým přitelem a měla kde bydlet. Bývalý manžel měl povinnost do měsíce po rozvodu se odstěhovat a zrušit trvalý pobyt na této adrese. Nestalo se tak. Manžel se z bytu nevystěhoval a ani ji tam nechtěl pustit.
Obecní byty se před dvěma lety zprivatizovaly a manžel tento byt koupil. Nikde nepřiznal, že vlastně byt dle smlouvy má patřit manželce. Všude jsme podepisovali (i já v tomto domě bydlím) čestná prohlášení, že vlastníme nájemní smlouvu, dávali OP a stvrzovali vše podpisy. Nikomu nic nepřiznal, byt koupil, a byt pronajímá. Můj názor je ten, že lhal, podvedl město, podvedl vznikající družstvo a právní úkony kolem jeho družstevního podílu jsou neplatné. On sice ten podíl mohl koupit, ale vlastnit ho nemůže a družstvo by ho mělo na základě smlouvy přepsat na Zuzanu, neboť po právní stránce byl proveden podvod. Nevím, zda je můj názor správný či ne.
Prosím poradíte mi, zda je ještě nějaká šance a možnost získat tuto smlouvu zpět? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
V tomto případě záleží dost na čase, který uplynul od podvodného jednání. Pokud bývalý manžel Vaší přítelkyně se svého podvodného jednání dopustil před více jak 3 lety, je právo Vaší přítelkyně na neplatnost daného právního úkonu promlčené (to znamená, že přítelkyně sice na bývalého manžela může podat žalobu na určení neplatnosti právního úkonu a na vydání bezdůvodného obohacení, ale musí počítat s tím, že pokud on namítne promlčení, žaloba bude zamítnuta). V takovém případě se můžete obrátit na Policii s trestním oznámením na spáchání podvodu bývalého manžela Vaší přítelkyně vůči obci.


OBČ.-VĚCNÉ BŘEMENO
- Zrušení části věcného břemene

Je možné zrušit část věcného břemene? Otec má věcné břemeno na dům, přístavky a zahradu, užívá jen přístavky a zahradu, ale dům ne. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Ano, částečně zrušit věcné břemeno lze také - dohodou stran nebo návrhem na zrušení části věcného břemene u místně a věcně příslušného soudu.


OBČAN-EXEKUTOR
- Může požádat věřitel o změnu exekutora?
- Může exekutor zabavit automobil na dopravu do zaměstnání?
- Jak postupovat když exekutor nepracuje ve prospěch oprávněného věřitele
- Je možná změna exekutora na žádost věřitele?

Co dělat, když soudní exekutorka nepracuje v můj prospěch odmítá dražbu z důvodu že lidé nemají peníze a stejně nic nekoupí a ani na dražbu nepřijdou? Se splátkami jsem nesouhlasila ona se přes to na nich dohodla s povinným? Vymáhám takto už půl roku alimenty (povinný neplatí přes rok) na syna. Povinný neplatil z důvodu předělání bytu. Exekutorka zabavila jeho auto (u něho v bytě vůbec nebyla) a ještě mi sdělila že se povinný může odvolat že vůz používá pro dopravu do zaměstnání. Prosím poraďte kam se obrátit, pokud soudní exekutor nepracuje v prospěch oprávněného. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo. Předpokládám, že právě z tohoto důvodu zvolila exekutorka splátky a nikoli exekuci prodejem movitých a nemovitých věcí. Povinný opravdu může podat návrh na vyškrtnutí osobního automobilu ze soupisu a to z již ze zmíněného důvodu použití tohoto vozu pro zaměstnání. Jako oprávněná můžete požádat exekuční soud o změnu exekutora a exekuční soud po vyjádření exekutora, jej pověření zprostí, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné. Já se však domnívám, že Vámi uvedené důvody tomu neodpovídají, přesto to zkusit samozřejmě můžete.
OBČ-VĚCNÉ BŘEMENO
- Rizika souhlasu k věcným břemenem
- Rizika dobrovolného zapsání věcného břemene odpadní roury do katastru nemovitostí
- Je možné odvolat, zrušit věcné břemeno vedení odpadní roury na pozemku?

Soused vedl svůj odpad z čističky odpadních vod do potoka rourou. Roura je umístěna do potoka těsně nad hranicí našeho pozemnku. Po novém zaměření pozemku jsme zjistili, že roura je částečně na našem pozemku. Odpad z roury navíc znečišťoval naši studnu (která se nachází vedle potoka), nabídli jsme sousedovi, aby si připojil svůj odpad do naší odpadní roury, kterou jsme protáhli až na hranici našeho pozemku. Obě strany jsou nyní spokojené, ale soused po nás požaduje podepsání věcného břemene a chce smlouvu o věcném břemeni nechat zapsat do katastru nemovitostí. Jsou v tom nějaká rizika?
Bojíme se, že pak bude věcné břemeno neodvolatelné a že bude pozemek hůže prodejný, pokud bychom ho chtěli v budoucnu prodat. Soused tvrdí, že zřízení věcného břemene na odpadní trubku v zemi je nutné k řádné kolaudaci "stavby".
Můj dotaz je, zda je opravdu nutné toto řešit věcným břemenem, zda nestačí např. nějaká dohoda či jiný projev souhlasu z naší strany bez zápisu v katastru nemovitostí.
Pokud bude muset být věcné břemeno zapsáno, jaká z toho plynou rizika? Děkuji. Mojmír

ODPOVĚĎ:
Osobně jsem toho názoru, že celá situace nemusí být zajištěna věcným břemenem, ale stačila by pouze nájemní smlouva o užívání Vašeho odpadu (a třeba jen za symbolické nájemné).
Argument souseda si nechte podložit požadavkem příslušného správního orgánu – osobně si myslím, že neexistuje.
Pokud by opravdu bylo věcné břemeno nezbytné, nedá se mluvit o rizicích, která by pro Vás znamenalo – spíše je to právo, které omezuje vlastníka ve výkonu jeho vlastnického práva a bohužel též snižuje tržní hodnotu jeho majetku. K věcným břemenům doporučuji nastudovat příslušná ustanovení občanského zákoníku. Otázka je položena příliš obecně a není v mých možnostech odpovědět ji zcela vyčerpávajícím způsobem.


OBČAN-BYDLENÍ
- Platí nalakování oken nájemník nebo pronajímatel?
- Může pronajímatel požadovat po nájemci nalakování oken bytu?

Nájemce slíbil, že do konce minulého roku provede v rámci drobných oprav nátěr vnitřních oken jím užívaného bytu. Okna jsou oloupaná až na dřevo, poslední renovace proběhla před 30 lety. Dodnes slib nesplnil. Má pronajímatel právo nechat okna nalakovat a je nájemce povinnen lakýrníkovi za práci zaplatit? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Údržba bytu v takovém rozsahu (30 let nerenovovaná okna) nelze považovat za drobnou opravu, ke které je povinen nájemce. Provedení nátěru je povinností pronajímatele a nelze ani dohodou tuto povinnost přenášet na nájemce.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Je nutná kolaudace bytu na nebytový prostor z důvodu provozování živnosti?

Ráda bych se zeptala na kolaudaci provozovny. Před časem jsem si zřídila z menšího bytu provozovnu na provozování kosmetických služeb. Vše mám řádně nahlášené na živnostenském úřadu, schválené hygienou, ale provozovna je zkolaudovaná jako byt. Kolaudace proběhla po rekonstrukci, asi před třemi roky. Je třeba toto měnit? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Z hlediska provozování živnosti není nutné měnit kolaudaci provozovny z bytu na nebytový prostor.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Může osoba s částečným invalidním důchodem pracovat 12hodinové směny na pumpě?

Je možné, aby člověk s částečným invalidním důchodem pracoval 12 hodin na benzínové pumpě? Neodporuje délka pracovní doby osoby s částečným invalidním důchodem Zákoníku práce? Egon

ODPOVĚĎ:
Možné to je, za předpokladu, že takovou práci zvládne a to jak z hlediska zdravotního tak potřebné kvalifikace. Pokud je zaměstnání legální, tak z hlediska zákoníku práce v tomto problém není.


PRÁCE-ODSTUPNÉ
- Pracovní úraz a nárok na odstupné ve výši 12ti platů
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Dorovnávání platu původní firmou po pracovním úraze zaměstnance

Vím,že pokud dám výpověď ze zdravotních důvodů, mám nárok na odstupné až ve výši 12ti platů. Pokud nastoupím do jiné práce s menším platem, musí mi bývalá firma doplácet zbytek platu do průměru, který jsem měl u ní? pokud ano, na jak dlouho? A jak by to bylo, pokud budu jako OSVČ? Milan

ODPOVĚĎ:
Obecně se dá říci, že pokud jste utrpěla pracovní úraz nebo pokud jste utrpěla nemoc z povolání, máte nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolestné, účelně vynaložené náklady, příp. věcnou škodu. Náhrada za ztrátu na výdělku se dělí na náhradu poskytovanou v době trvání pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti. Doporučuji prostudovat § 369 zákoníku práce, protože odpověď na Váš dotaz by byla nadměrně rozsáhlá.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Dělí se SJM na poloviny při rozvodu manželství?
- Dělí se společené jmění manželů přesně na půl?
- Bere se při vypořádání SJM ohled na výše příjmů  manželů?
- Vliv výše platu, příjmů při vypořádání společného jmění manželů
- Co má vliv na vypořádání SJM (společného jmění manželů)
- Co ovlivňuje rozdělení společného jmění manžeůl

Rád bych se zeptal, zdali se při dělení společného jmění manželů, který je vyčíšlen do určité finanční hodnoty, se přihlíží i k tomu, jaký mají současný plat oba manželé. Jinými slovy, pokud manžel má dvojnásobný příjem oproti manželce a bude ho mít i po rozvodfu, zda-li se majetek dělí v tomto poměru, tak aby se životní úroveň obou manželů snížila stejně. Neboli pokud budeme dělit 1 mil. Kč, zda-li se to dělí přesně na půl, nebo se to rozdělí adekvátně k poměru jednotlivých platů (např. 660 tis, manželka, 340 tis. manžel). Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Soud při rozdělování SJM přihlíží k mnoha faktorům – např. zájmy nezletilých dětí, skladba majetku (věci se pochopitelně nerozdělují přesně napůl), jak se který manžel zasloužil o výši majetku (a nejde jen o ekonomický přínos, ale i o výchovu dětí či zajištění chodu domácnosti).
Plat patří ke kritériím zásadnějším, ale rozhodně ne jediným, ke kterému soud přihlíží.


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit věci majitele pronajatého bytu?
- Návrh na vyškrtnutí věcí pronajímatele z exekučního soupisu
- Ochrání soupis věcí v nájemní smlouvě na byt před exekucí?

Byla na mne uvalena exekuce. Bydlím v rodinném domě u rodičů se dvěma samostatnými byty (každý je v jiném patře). Byt jsem si pronajal před třemi lety od bratra i s vybavením - nábytkem. Může exekutor zabavovat i věci rodičů nebo mého bratra? Lze se při sepisování majetku proti tomu bránit? Má možnost dlužník se vyjádřit při sepisování majetku k tomu co vlastní a co je někoho jiného? V nájemní smlouvě je uveden soupis nábytku. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Při sepisování majetku exekutorem, uveďte do exekučního soupisu, co všechno patří 3. osobám, podejte návrh na vyškrtnutí ze soupisu, a pokud oprávněný nebude souhlasit s vyškrtnutím věci, bude muset být podána vylučovací žaloba. Soupis majetku v nájemní smlouvě je rozhodně dobrý krok, lepší by byla notářem ověřená listina o tom, co všechno bylo s bytem předáno (tu můžete nechat vyhotovit ještě dodatečně). Předesílám, že nájemní smlouva, příp. dohoda, je pouze listinný důkaz, ke kterému exekutor ani soud nemusí přihlédnout.


OBČAN-DLUHY
- Co se stane když se nepodaří doručit dlužníkovi platební rozkaz

Měl bych dotaz na téma platební rozkaz. Podal jsem k soudu Návrh na vydání platebního rozkazu na osobu, která mi dluží peníze. Jelikož ji soudní obsílka nezastihla na adrese trvalého bydliště a nepřevzala si jej, soud tento platební rozkaz v plném rozsahu zrušil. Následně se mi podařilo zjistit adresu, kde se dotyčná osoba nachází a uvedl jsem ji soudu. Jak pak probíhá další postup. Čestmír

ODPOVĚĎ:
Platební rozkaz byl zrušen a mělo být nařízeno jednání. Pokud se podařilo zjistit adresu žalované, je vhodné ji předat soudu, který ji obešle k vyjádření a případně bude moci nařídit ústní jednání. Udělal jste maximum, které jste mohl, teď musí procesně konat soud. V situaci, kdy nelze zajistit vyjádření žalovaného, příp. ho obeslat, a vyzvat k účasti na řízení (což by muselo být doručeno), nelze procesně dále postupovat a případ zůstává do té doby nevyřešený.


PRÁCE-ZMĚNA PRAC. POMĚRU
- Automatická změna pracovní smlouvy na dobu určitou na dobu neurčitou po 2 letech
- Zaměstnavatel opakovaně prodlužuje pracovní smlouvu na dobu určitou - obrana

Jsem zaměstnaná ve státním sektoru jako učitelka na základní škole (studuji dálkově vysokou školu). Pracovní smlouvu jsem uzavřela v roce 2008 na rok, v roce 2009 mi byla prodloužena na dva roky - do června roku 2011.
Zaměstnavatel mi teď nabídl prodloužení smlouvy na rok. Nový dodatek ke smlouvě mi chce předat až 30. června. Mohli byste mi poradit, co mám dělat? Můžu mu i po letošní změně v zákoníku práce dát písemně, že trvám na dalším zaměstnávání a změně pracovní smlouvy na dobu neurčitou? A v případě, že ano, mohli byste mi, prosím, pomoct zformulovat text tak, abych se v případě, že ho neakceptuje a dojde k soudnímu líčení, měla o co opřít? Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že smlouva na dobu určitou může být sjednána pouze na období dvou let (§ 39 odst. 2 zákoníku práce), platně již nelze smlouvu prodloužit (nehledě na tu skutečnost, že Váš smluvní vztah trvá celkem již více jak 2 roky).
De facto se tedy již teď jedná o smlouvu na dobu neurčitou (§ 39 odst. 5). Zaměstnavateli písemně oznamte, že v souladu se Zákoníkem práce Vás nemůže opakovaně zaměstnat na dobu určitou, jelikož již nyní jsou splněny podmínky pro to, aby se vztah považoval za pracovní vztah na dobu neurčitou.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak se bránit když obec postavila odpadní kontejnery těsně vedle pozemku občana

Město se rozhodlo vybudovat stání pro odpadní nádoby na hranici mého pozemku bez předchozího projednání této skutečnosti se mnou, jako majitelem nemovitosti. Starosta pouze vyslal bagr, který má u základů mého oplocení vyhloubit stavební jámu, na které bude objekt postaven. Mezi přilehlou komunikací a oplocením je tak úzký prostor, že případně uložené odpadní nádoby budou doslova „narvány“ na oplocení, aby nepřekážely silničnímu provozu. Zahradu využívám jako okrasnou pro odpočinek rodiny (má výměru pouhých 225 m2) a hrozí, že pro uvedený účel jí nebudu moci dále využívat, protože odpad přiláká hmyz a navíc se všude kolem bude šířit zápach. Mám přeci právo na nerušené užívání svého majetku, pro účel, pro který jsem si jej pořídil. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
V tomto ohledu je třeba jednat s městským úřadem (resp. příslušným odborem), a to zejména o obecné vhodnosti umístění takové věci. Stání pro odpadové nádoby není takovou stavbou, kvůli které byste musel být oficiálně vyzván k vyjádření či k účasti na jednání.
Pokud umístění nádob povede ke snížení možnosti využívání Vašeho pozemku, budete se muset obrátit na soud  s vlastnickou žalobou a návrhem na odstranění nádob. Dopředu se kromě jednání s městským úřadem bohužel nelze v tomto případě bránit (také proto, že následky, které uvádíte jsou pouze předpokládané a nikoliv jisté).


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit firemní majetek při soukromém dluhu podnikatele?
- Může exekutor zabavit zboží firmy při soukromém dluhu podnikatele?

Podnikám jako OSVČ, nyní mi přišla exekuce kvůli soukromému úvěru (není z podnikání ani není na firmu ani na žádný firemní majetek, je to soukromý úvěr na mou osobu) a chtěla bych se zeptat, pokud mi domů přijde exekutor zabavit majetek, tak zda může zabavit můj firemní majetek? Myslím tím např. počítače, tiskárnu atd. Může zabavit zboží z eshopu (postele, matrace), které mám na skladě připravené pro expedici jednotlivým zákazníkům?
Vzhledem k tomu, že pracuji z domova, pracovní kout pro grafiku mám v obývacím pokoji a pro zboží pro eshop mám vyhrazenou jednu místnost. Mám obavy, že exekutoři zabaví, co jim přijde pod ruku bez rozdílu, oč se jedná, hlavně když je to majetek na adrese, kde se zdržuji. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Věci určené k podnikání jsou z exekuce vyloučeny – problém bude pouze prokázat, které věci to jsou (u zboží se takový problém nepředpokládá, ale u osobního počítače, který nemáte napsaný na firmu je to problém velký); viz § 322 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.OBČAN-VLASTNICTVÍ /NEPATŘÍ DO DĚDICTVÍ!/
- Dědic opravil dům a druhý dědic chce nepřiměřenou částku za svůj podíl
- Jak postupovat když dědic chce nepřiměřeně vysokou čásku za prodej svého dědického podílu
- Kdo platí odhad nemovitosti při odkoupení dědického podílu
- Prodej dědického podílu na nemovitosti - kdo hradí odhad nemovitosti

Před 10 lety proběhlo dědické vypořádání mezi 3 dědici. Každý zdědil třetinu rodinného domu a pozemku pod ním.
Vykoupil jsem jeden podíl a vlastním 2/3. Třetí dědic zbaven svéprávnosti nyní zemřel a jeho dědic chce částku 2x vyšší než zdědil. O nemovitost se nestaral, já jsem ji celou zrekonstruoval na příkaz stavebního úřadu. Nová střecha, elektřina, okna, fasáda, vnitřní omítky, parapety a část podlah. Užíval jsem po této rekonstrukci celý rodinný dům. Má tento dědic zákonné právo požadovat částku jinou než byla zděděna před 10 lety? Může se nastěhovat do té třetiny? Je povinen zaplatit adekvátní podíl na opravách a rekonstrukcích, když by ji nechtěl prodat a chtěl ji nyní užívat?
30 let o ni nejevil nikdo z této strany zájem. Jenom tam byl sklad starého harampádí. Musí se dělat nový odhad? A kdo by měl nést náklady na tento odhad? Děkuji, Vladimír

ODPOVĚĎ:
Odhad bude třeba nový (v současnosti nelze postupovat podle starého odhadu, ačkoliv se Vám to jeví jako nespravedlivé), mohl být proveden v rámci dědického řízení (aby se snáze vyčíslily dědické podíly). Náklady odhadu ponese ten, kdo o něj požádá. Pokud chcete vyplatit spoluvlastníka, odhad budete nechávat zřizovat nový, protože Vy máte zájem o určení částky jeho podílu, a tudíž ponesete náklad na zřízení odhadu.
Třetinový vlastník se může do domu chtít přestěhovat a vykonávat svá vlastnická práva, stejně tak je povinen se podílet na opravách a údržbě.
Spoluvlastnictví můžete nechat soudem zrušit a vypořádat, s tím, že spoluvlastníka vyplatíte v dané částce. Zrušení spoluvlastnictví můžete odůvodnit např. tím, že poukážete, že jste dům zbudoval na vlastní náklady, spolubydlení není prakticky možné apod.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak získat v případě úmrtí partnera peníze investované do jeho nemovitosti
OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit dědictví po smrti rodiče?

Vložila jsem své peníze do rekonstrukce a modernizace vybavení domu svého přítele. Jsme spolu 3 roky. Chci mít jistotu, že v případě jeho úmrtí dostanu své vložené peníze zpět. Předpokládala jsem zajištění darováním poloviny domu. Nyní padlo, že až prodá jeho otec svůj dům, dá mi ty peníze. Diví se, kam mé peníze přišly. Prý jen asi o třetině. To mě vede ke zjištění mých možností. I kdybych přijala jeho verzi, dál budeme vše spolu udržovat, platit. Na závěť nepřistoupím, mohl by ji bez mého vědomí zrušit. Druhý dotaz: jeho dcera hodně dluží, až by jednou dědila, mohou po dědictví jít banky kterým dluží? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Skutečnost je taková, že pokud jste schopná prokázat kolik bylo vloženo do domu (tedy zhodnocení cizí věci) mohla byste po dědicích žádat vyplacení. Bylo by to velmi složité.
Můžete zvolit některou z následujících variant:
a) Váš přítel písemně uzná dluh vůči Vám a zaváže se ho do určité doby uhradit.
b) přistoupíte na závěť  a budete důvěřovat, že závěť nebude bez Vašeho vědomí změněna.

Není zřejmé, zda se jedná o dceru přítele nebo dceru otce přítele (tedy přítelovu sestru) – v každém případě, ale platí, že pokud je dědic zadlužen, tak okamžikem nabytí dědictví splývá majetek dlužníka s dědictvím a věřitelé se mohou uspokojit i z tohoto nově nabytého majetku.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.