Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.OBČAN-VLASTNICTVÍ
Darování bytu, domu přítelkyni - jak znemožnit prodej nemovitosti přítelkyně?

Známý koupil dům za trvání vztahu, nemovitost pořizoval pro společné bydlení, nechal dům napsat na přítelkyni, vlastníkem nemovitosti je tedy bývalá přítelkyně. Žili s přítelkyní ve společné domácnosti 4 roky. Mají společně dítě (6 let). Nyní bývalá přítelkyně vyhrožuje, že dům prodá. Má právo na takové jednání? Může se známý nějak domáhat upravení spoluvlastnického podílu? Dům byl pořízen na společné bydlení v době trvání vztahu a žití ve společné domácnosti.
Děkuji, Hana.

ODPOVĚĎ:
Pokud je celá nemovitost přítelkyně, může si bohužel ona z pozice vlastníka s domem fakticky dělat, co chce. Přítel se může pouze domáhat vrácení investic do nemovitosti, ale tyto investice musí prokázat. Žádná jiná varianta zde neexistuje, žaloba o určení vlastnického práva zde nepřichází v úvahu. Jediné, čeho se může pán domoct, je finanční kompenzace, pokud to ovšem pán prokáže.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zabránit obdarovanému majiteli bytu, domu, aby ho prodal
__

OBČAN-DLUHY
Může dědic chtít po hlavním dlužníkovi okamžité zrušení zástavy uskutečněné za života původního majitele bytu, domu, nemovitosti?

2018 jsme si s manželem vzali hypotéku na baráček, a jelikož zástava naším budoucím domem nebyla dostatečná (chybělo cca 400.000 Kč), museli jsme poprosit o pomoc naší babičku a ona dala do zástavy i svůj byt. Pomohla nám ráda, neměla s tím žádný problém. Bohužel je ale nemocná a není jisté, jak dlouho bude mezi námi. Tento byt po její smrti podle závěti zdědí můj otec, který žije v USA a nemám s ním dobré vztahy. Ten bude chtít byt určitě prodat, což je se zástavou téměř nemožné. Babička řekla, že my se pak už nějak domluvíme. A to je právě to, v čem je problém, protože vím, že nedomluvíme. A zároveň chybějících 400.000 Kč určitě ještě nebudeme mít splaceno. Proto by nás zajímalo, jak se tento spor bude dát řešit? Bude mít otec právo vymáhat po nás okamžité zrušení zástavy?? Bude to muset popřípadě řšit soudně, nebo nám to bude moct nařídit přímo banka? V bance mi paní poradkyně řekla, že ona neví, že je to otázka spíš na právníka. Ještě jen dodám, že otec do ČR nemůže přicestovat (údajně), nemá v USA trvalý pobyt. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Dědic nastupuje do všech práv a povinností původního vlastníka, tedy i do smluv, které babička - jeho matka - podepsala. Musí tedy jednat dle ujednání těchto smluv a nemůže jednat v rozporu s nimi. Tj. dle mého názoru musí zástavní právo strpět a jednat pouze v souladu s ujednáním zástavní smlouvy. Nikdo Vám nemůže nařídit měnit smlouvy, jednoduše otec se musí smířit s tím, že na nemovitosti vázne zástava.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zástava na zděděný dům - může dědic donutit dlužníka k vyvázání ze zástavy kvůli prodeji zastaveného domu?
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
GDPR a prezenční listina schůze shromáždění SVJ

Prosím o Vaše vyjádření k jednání výboru. Dne 27.08.2018 proběhlo v našem SVJ shromáždění a byl vyhotoven zápis jehož součástí má být i prezenční listina a přiložené plné moci. Máme webové stránky, na které je možné se přihlásit pouze pod jménem a heslem. Podpisy na prezenční listině jsou začerněné a všechny plné moci jsou zcela začerněné, s odůvodněním, že je nelze zveřejnit kvůli GDPR. Nelze tedy zjistit, kdo byl osobně přítomen a kdo byl zastoupen a kým. Je tento argument správný a je to v pořádku, když se na naše stránky nelze bez přístupových údajů dostat?
Děkuji za vaše vyjádření a přeji hezký den. Helga

ODPOVĚĎ:
Platná právní úprava nedává na Váš dotaz jednoznačnou odpověď (jelikož ani české právní předpisy, ani GDPR nejsou natolik podrobné, aby se zaobíraly i podpisy na prezenčních listinách). Níže však nastíním svůj pohled na Vámi popsanou situaci, přičemž své úvahy podepřu (kde to bude možné) platnou právní úpravou.

Občanský zákoník výslovně nestanoví, jakým způsobem má být dokumentováno zasedání shromáždění SVJ. V této souvislosti nicméně odkazuje na právní úpravu spolků, která má být použita přiměřeně (jak je výslovně uvedeno v § 1221 občanského zákoníku).

V tomto ohledu lze proto vycházet z § 254 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
- statutární orgán SVJ zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání shromáždění SVJ, a to do třiceti dnů od jeho ukončení;
- ze zápisu musí být patrné:
a/ kdo zasedání svolal a jak,
b/ kdy se konalo,
c/ kdo je zahájil,
d/ kdo mu předsedal,
e/ jaké případné další činovníky shromáždění zvolilo,
f/ jaká usnesení shromáždění přijalo,
g/ kdy byl zápis vyhotoven;
- každý vlastník bytové jednotky může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami; neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle SVJ.
Pakliže stanovy Vašeho SVJ navíc určují, že součástí zápisu ze zasedání shromáždění má být i prezenční listina, je to samozřejmě možné.
Ze strany výboru SVJ je sice chvályhodné, že se snaží chránit osobní údaje svých členů, v tomto případě se však nejedná o aktivitu příliš vhodnou.
V první řadě je nutné si uvědomit, že osobním údajem je (mimo jiné) i jméno a příjmení fyzické osoby, stejně jako její podpis. Je tudíž poněkud zvláštní, že výbor SVJ začerňuje jeden osobní údaj (podpis), zatímco jiný osobní údaj (jméno a příjmení) je v prezenční listině ponechán. Tento postup by byl možný (těžko však logický), pokud by to takto zakotvovaly stanovy SVJ (z Vašeho dotazu však nic takového nevyplývá).
Pokud stanovy SVJ naopak určují, že součástí zápisu ze shromáždění SVJ má být i prezenční listina, má každý člen SVJ právo do této prezenční listiny nahlížet. Neumožňuje-li výbor SVJ nahlížení do prezenční listiny dálkovým způsobem, musí však tuto prezenční listinu (a to nezačerněnou) zpřístupnit při osobní návštěvě člena SVJ.
Pakliže by výbor SVJ začernil podpisy i v listinné verzi prezenční listiny, degradoval by tento dokument na prostý seznam členů SVJ (čímž by se dostal do rozporu se stanovami SVJ).
Je-li motivací výboru SVJ obava z možného zpřístupnění podpisů členů SVJ i osobám, které by přístup na webové stránky SVJ zneužily, je otázkou, z jakého důvodu je přístup na webové stránky SVJ logován a zaheslován. Současný přístup výboru SVJ, který některé osobní údaje začerňuje a jiné nikoli, přičemž dálkově zpřístupňuje pouze část zápisu ze zasedání shromáždění SVJ (neboť nezpřístupňuje prezenční listinu, ale de facto pouze seznam členů SVJ), je nutné hodnotit jako vnitřně rozporný a nelogický. Z platné právní úpravy nelze dovodit, proč by měl být v rámci ochrany osobních údajů věnován vyšší stupeň ochrany podpisu oproti uvedení jména a příjmení.
V tomto ohledu doporučuji iniciovat konání shromáždění SVJ, v jehož rámci by byla přímo do stanov SVJ zakotvena pravidla pro zveřejňování (ovšem pouze na webových stránkách SVJ) zápisů ze shromáždění SVJ (a to včetně plných znění prezenčních listin).

Pro získání dalšího právního názoru můžete kontaktovat dozorový orgán, kterým je v tomto případě Úřad pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zjistit kdo konkrétně byl na schůzi SVJ - plné moci a podpisy jsou začerněné kvůli GDPR
___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Svěření dětí do péče - může matka požádat u soudu rovnou o výživné na sebe?

V posledním týdnu září 2018 mě čeká soud o svěření dětí do péče. A prosím o radu jak se zachovat dál. Potřebuji si ujasnit zda podat rovnou žádost o rozvod, nebo požadovat výživné pro mě.
Mohu v rámci rozvodového řízení požadovat aby mi manžel zpětně dorovnal životní úroveň o kterou mě připravil? Nebo bude lepší nejprve požadovat výživné pro mě, a pak podat žádost o rozvod? Má smysl hned po rozhodnutí o výživném na mě podat žádost o rozvod? Případně jak dlouho bych poté měla s rozvodem počkat aby to mělo smysl?
Velice děkuji a přeji hezký den. Hermína

ODPOVĚĎ:
Jak už bylo uvedeno v předchozí odpovědi na Váš dotaz, co se týče výživného pro Vás jako manželku, kromě klasického návrhu na určení výživného můžete i v tomto případě podat návrh na nařízení předběžného opatření. Na rozdíl od výživného pro děti, které lze požadovat až tři roky zpětně, můžete výživné pro sebe jako manželku požadovat jen od data podání návrhu. Návrh na určení výživného pro manželku doporučuji podat co nejdříve - to, zda návrh podáte před, současně s nebo až po podání návrhu na rozvod manželství nehraje zásadní roli. Můžete tedy návrh na určení výživného podat současně s návrhem na rozvod manželství nebo nejprve požádat o výživné pro sebe a teprve poté podat žádost o rozvod. Podání návrhu na rozvod manželství totiž nemá žádný vliv na podání návrhu na určení výživného pro manželku. Rozhodnutí o povinnosti platit výživné manželky se stává neúčinným až tehdy, když rozhodnutí (rozsudek) soudu o rozvodu manželství nabude právní moci. Pokud soud určí, že má Váš manžel platit výživné i Vám jako manželce, bude tato povinnost Vašeho manžela trvat do doby, než rozhodnutí o rozvodu manželství nabude právní moci.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dorovnání životní úrovně matce dítěte, dětí při soudu o svěření do péče - rozhodne soud?
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM, DĚTMI
Rozsudek s povinností oznámit otcem dítěte termín převzetí dětí o letních prázdninách do konce dubna roku

Mám dotaz ohledně stanovených termínů, kdy mohu vídat své děti. Pokud mám v rozsudku o dětech napsáno, že otec je povinnem matce oznámit termíny o letních prázdninách doporučeně do 30.4., znamená to, že pokud to matce oznámím, ona to musí respektovat? Musí např. čekat s výběrem dovolené do doby, než jí oznámím termín, kdy si děti převezmu? Nebo se budeme zase dohadovat, že ona už např. má koupený zájezd a mám si děti vzít jindy? Děkuji, Blahoslav

ODPOVĚĎ:
Jestliže máte v rozsudku stanoveno, že máte matce dětí do 30.4. sdělit termíny, ve kterých se budete o prázdninách s dětmi stýkat, měl byste tuto povinnost splnit a termíny včas oznámit. Matka děti by pak měla respektovat, že v oznámených termínech se budete s dětmi stýkat Vy a měla by Vám v těchto termínech styk s dětmi umožnit. To znamená, že by svoji dovolenou s dětmi měla plánovat v jiných termínech.
Pokud by matka nemusela tyto termíny respektovat, nemělo by velký smysl, abyste je oznamoval předem. Na druhou stranu pokud matka bude chtít pro sebe a děti koupit dovolenou dříve, nevidím problém v tom, že Vám termín této dovolené v předstihu oznámí a požádá Vás, abyste se s dětmi viděl v jiném termínu. Kde ale chybí ochota ke kompromisu a snaha se alespoň na základních věcech dohodnout, tam ani podrobná soudní rozhodnutí nepomohou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Styk s dítětem, dětmi o letních prázdninách a oznámení matce dítěte, dětí do konce dubna
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Co znamená v trestním řízení status "věc se vyřídila"

Ráda bych se zeptala, co znamená v rámci trestního řízení (odvolací řízení) Způsob vyřízení : "Ostatní způsoby vyřízení? " V této konkrétní věci, když je zde uvedeno, že "věc se vyřídila", to znamená, že odvolací soud již vydal nějaký Rozsudek? Jsem v této věci vedená jako poškozená, žádné vyrozumění ani Rozsudek mi nepřišel, mám právo, aby mi Městský soud Rozsudek poslal? nebo ještě věc není ukončena?
Děkuji, Ida

ODPOVĚĎ:
Pokud by byl vydán rozsudek, bylo by toto uvedeno jako buď přímo rozsudek nebo rozhodnutí. „Ostatní způsoby vyřízení“ spíše nasvědčují, že došlo např. k odmítnutí podaného odvolání, protože samotné odvolání obsahovalo chyby, které nebyly odstraněny ani v dodatečné lhůtě a z důvodu těchto chyb nelze vůbec o takovém odvolání jednat a rozhodnout. Určitě ovšem nedošlo k vydání rozhodnutí v odvolacím řízení ve věci samé. Pokud jste poškozenou, máte právo nahlížet do spisu, který je v této věci veden. Můžete tak využít svého práva a ze spisu zjistíte, jaké bylo vydáno usnesení (nikoliv rozsudek).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co znamená "Ostatní způsoby vyřízení" v trestním řízení?
___

PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
Nárok na odměnu učiteli hudby od ZUŚ pokud nepřijde žák do lekce, vyučování

Jsem na cca. 50% zaměstnán jako učitel Základní školy. K tomu jsem 2017 měl další částečný úvazek (zhruba na dvě odpoledne) na Základní umělecké škole (dále ZUŠ). Smlouvou zde byla Dohoda o provedení práce DPP, kde jsem odváděl 15% daň. Odůvodněním této DPP byl argument, že ředitelka ZUŠ už dnes (11.11.2018) nemůže dávat pracovní smlouvy na dobu určitou (donekonečna) - "vyřiďte si to s paní Novákovou".
Ani mi nejde o to, proč by mě po dvou obdobích na dobu určitou (samozřejmě do prázdnin) nemohla dát smlouvu na dobu neurčitou. Asi proto, že chce neustále mít možnost hlídat si, koho zaměstná a koho ne.
Víc mě zajímá, je-li vůbec možné, že tento zaměstnavatel (Základní umělecká škola) může jednoho pracovníka zaměstnávat pod normální pracovní smlouvou (na dobu určitou či neurčitou), kde má placeny veškeré státní svátky, kdy nevyučuje, kde má odváděnu zdravotní i sociální daň atd. , a
zároveň za naprosto stejnou činnost (jen s menším úvazkem) dát jinému pracovníkovi ve školství Smlouvu o provedení práce, kde není nic z toho. Ještě jeden rozdíl tu je: rodiče platí škole tzv. školné (jmenuje se to
přesněji asi jinak) za jedno pololetí předem. Ať už žák do hodiny přijde či ne, škola své peníze má. Pokud ovšem žák nepřijde mně do hodiny klavíru a jsem na DPP, podle slov ředitelky bych dokonce těchto 45 minut neměl být
placen, přestože jsem na "pracovišti". Tento školní rok mě ředitelka ZUŠ nutí tuto smlouvu znovu. Zatím ji nemám, přestože už jsem první hodiny v září učil. Děkuji, Blažej

ODPOVĚĎ:
Jaký druh právního vztahu ke svým zaměstnancům zaměstnavatel zvolí, tedy zda uzavře pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je zcela na vůli zaměstnavatele. Každý z těchto druhů smluv má své výhody i nevýhody, které zvažuje jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, který samozřejmě nemusí daný typ smlouvy podepsat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o smluvní vztah, obsah smlouvy by měl vzniknout vzájemnou dohodou. Pokud Vám navrhovaný obsah smlouvy nevyhovuje, máte právo vyjednávat. Ve smlouvy by však vzhledem k daným sporům mělo být specifikováno, zda odměna z dohody náleží za každou reálně odučenou hodinu, nebo za hodinu strávenou na pracovišti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Práce pro uměleckou školu na dohodu o provedení práce, DPP - nárok na pracovní smlouvu

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak získat dědictví od opatrovníka po nabytí zletilosti, dospělosti

Manželce v roku 1973 zemřel otec, v té době byla ještě nezletilá. Majetek zůstal ve vlastnictví jednoho sourozence, ostatní sourozenci včetně matky se majetku vzdali. Manželce byl stanoven poručník a po dosažení plnoletosti, se nic nestalo. Měla nárok na dědický podíl? Jak může získat svůj majetek, který zdědila, příp. jak se může dozvědět kdo byl notář, který věc vyřizoval a jaký byl výsledek dědického řízení? Děkuji. Bohdan

ODPOVĚĎ:
Pokud byla manželka v době dědického řízení nezletilá, pak za ni musel jednat opatrovník určený soudem a pokud byla v dědictví aktiva, nemohl dědictví odmítnout. Manželka by tedy měla v okamžiku plnoletosti od poručníka, který se měl následně o majetek starat, něco dostat.
Pokud nemáte žádné informace, doporučuji objednat se na informační oddělení soudu, který dědické řízení projednával (soud, v jehož obvodu měl zemřelý před smrtí bydliště) a nahlédnout do dědického spisu. Sice věc projednával notář, ale pověřil ho soud a spis by měl být na soudě. Jediný problém, který zde může nastat, je, že se jedná o věc z roku 1973, spis již na soudě nemusí být dohledatelný a navíc se jedná o minulý režim, kdy pravidla dědického řízení mohla být jiná, než nyní, byť pro dědické řízení platil stejný zákon, jako dnes (11.11.2018) - Občanský soudní řád.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vynechání nezletilého dědice z dědictví - jak se domáhat dědictví desítky let od uzavření dědického řízení?

___

OBCHOD-DANĚ
Odpuštění ekologické daně u ZTP/P osoby

Kupujeme starší vůz na který ještě nebyla zaplacena ekologická daň. Mám v péči syna ZTP/P. Je možnost zproštění od této daně stejně jako ZTP? V případě, že ano, jaký je postup? Děkuji. Ivana

ODPOVĚĎ:
Tzv. ekologická daň ze starších vozů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech podle §37e. Osvobození je vymezeno v odstavci 2 tohoto ustanovení: " (2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P...". Možnost by byla, pokud by žadatel o registraci či změnu registračních údajů a majitel vozu byl zapsán Váš syn (pokud je již plnoletý) a Vy byste byla zapsána jako provozovatel vozidla (máte syna v péči, je potřeba automobil, abyste ho mohla vozit), tím by došlo k osvobození od poplatku (ekologické daně). Osvobození se uplatní předložením dokladu ZTP/P při změně registačních údajů na obecním úřadě z rozšířenou působností.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí osoba ZTP/P platit ekologickou daň při pořízení auta, automobilu, vozidla?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Úroky za nevyplacení přeplatku za teplo včas - družstevní byt, bytové družstvo

Lze požadovat po SBD úroky z prodlení, pokud nevyplatí přeplatek za teplo v řádném termínu? Případně v jaké výši? Děkuji

ODPOVĚĎ:
Ano, máte právo požadovat klasický úrok z prodlení, který činí v současné době (od 2.8.2018) 9,25% z dlužné částky ročně. Pokud povinnost vrátit přeplatek vznikla v období 28.6.2018 až 2.8.2018, pak úrok činí 9% a pokud to bylo před datem 28.6.2018, pak činí 8,75% ročně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Bytové družstvo pozdě vrátilo přeplatek za topení, teplo - úrok z prodlení
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Náhrada škody, bolestné za alergii při použití nevhodného krému proti celulitidě při anticelulitidové, anticelulitidní masáži

V době od 06/08/18- 10/08/18 jsem byla na wellness pobytu v Hotelu Residence v Nových Hradech. Během pobytu jsem podstoupila anticelulitidní masáž, kde mi byl roztírán jakýsi krém v oblasti stehen. Krém prudce pálil, což jsem hlásila masérce. Řekla mi že krém má pokožku prohřívat, proto palí! Po 5 dnech od masáže, se mi začala tvořit bolestivá vyrážka v celé oblasti stehen, kde byl krém aplikován. Následovali tři prohlídky obvodním lékařem a několik odběrů krve, vyloučili alergii i systémové onemocnění. Více jak měsíc po masáži mám stále “spálené” červeno-fialové nezvhledné fleky v celé oblasti stehen které podlomily mou sebedůvěru a vyžádali si dva týdny pracovní neschopnosti.
Hotel jsem kontaktovala abych zjistila jaký produkt použili, nejprve jsem dostala neurčitou odpověď s tím že na tento produkt žádný klient ještě nikd neměl žádnou negativní reakci. Po dalším e-mailu kde jsem dodala že snad musejí mít záznam o každé klientce, jaký produkt byl použit. jsem konečně dostala informaci že použili neškodný produkt Lymfragen od firmy Topvet.
Chtěla bych se zeptat, jak celou situaci řešit. Před masáží se mě nikdo neptal na alergie či medikaci kterou užívám a ani mi nebylo oznámení jaký produkt bude použit. Po masáži jsem nedostala žádné instrukce co dělat či nedělat. Následky, které mě moc trápí z estetického hlediska budu muset řešit s dermatologem privátní cestou.
Děkuji Ingrid

ODPOVĚĎ:
S poskytovatelem masáže jste uzavřela smlouvu o péči o zdraví, v jejímž rámci je tento poskytovatel mimo jiné povinen po příslušném vyšetření vysvětlit ošetřovanému jeho zdravotní stav a péči o zdraví i při dalším postupu (§ 2638/1 občanského zákoníku). Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že ošetřovaný pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví (§ 2639/1 občanského zákoníku).
Za splnění shora uvedené poučovací povinnosti poskytovatel odpovídá (§ 2645 občanského zákoníku).
Pakliže ve Vašem případě poskytovatel svou poučovací povinnost řádně nesplnil, odpovídá za újmu, která Vám v této souvislosti vznikla (§ 2910 občanského zákoníku). Za újmu lze považovat nejen újmu na zdraví (náhrada za bolest a případné ztížení společenského uplatnění, tedy tzv. trvalé následky), ale rovněž veškeré náklady, které Vám v souvislosti s újmou na zdraví vznikly (náklady léčby, ušlý výdělek apod.).
V první řadě Vám doporučuji pokusit se o smírné vyřešení nastalé situace, tzn. přimět poskytovatele masáže k uznání jeho odpovědnosti a závazku odčinit Vám způsobenou újmu. Veškerou komunikaci, kterou v této souvislosti s poskytovatelem masáže povedete, si samozřejmě ukládejte.
Finanční vyjádření újmy na Vašem zdraví můžete s poskytovatelem masáže buď sjednat, popř. ho můžete nechat vypočítat znalcem. K tomu jsou oprávněni znalci z oboru "zdravotnictví" a odvětví "stanovení nemateriální újmy na zdraví". Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že oceňování újem na zdraví se zpravidla provádí dle metodiky Nejvyššího soudu, která je dostupná například zde:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika
Nepodaří-li se Vám s poskytovatelem masáže dohodnout, nezbude Vám, než se v této věci obrátit na soud. Pro přípravu předžalobní výzvy a žaloby Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Alergie z krému použitém při masáži - bolestné, náhrada škody
Masér se nezeptal na alergie a vyvolal alergickou reakci při masáži - náhrada škody, bolestné
___

OBČAN-BYDLENÍ
Odhlasování programu shromáždění SVJ - co když program nebude odsouhlasen členy SVJ?

Musí být hlasováno na shromáždění SVJ o jeho programu a jsou hlasování o jednotlivých bodech bez odsouhlaseného programu platná? Pokud se program neodsouhlasí, lze problematické body programu vyjmout a hlasovat o zúženém programu znovu? Děkuji za odpověď. S pozdravem Irena

ODPOVĚĎ:
Pokud není program odsouhlasen, hlasování platné není, nicméně lze přímo na shromáždění program změnit, odsouhlasit a o něm pak hlasovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neodsouhlasení programu shromáždění členy SVJ - zruší se shromáždění?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Zpochybnění dluhu v dědickém řízení, v dědictví

Vyřizujeme dědictví po mém manželovi. Notářka říkala, že je vystaveno na 30 dnů právo výhrady soupisu pozůstalosti. Je tam uveden jediný dluh 20.000 Kč sestře zemřelého manžela. Smlouva na tuto půjčku ovšem žádná není. Nicméně na účet manžela tyto peníze přišly. Já si ale pamatuji, že manžel říkal, že jeho sestra nemá peníze na léčbu svého manžela a že můj manžel říkal, že jí nějaké půjčí. A tak si myslím, že by toto mohly být půjčené peníze, vrácené zpět. Byl v té době v psychiatrické léčebně a peníze na nic nepotřeboval. Jde mi o to, když zpochybním tento dluh, notářka ho prý musí vyškrtnout. Ale věřitel se může domáhat svých peněz soudní cestou.
Když není na tuto půjčku žádná smlouva, je možné, že by sestra zemřelého manžela soud vyhrála? A nakonec bych jí já /jako strana která dluh neuznala/ musela zaplatit celou částku, celých 20 tisíc, nebo by tento dluh šel znovu za všemi /3/ dědici? Kdo by platitl soudní výlohy? Děkuji moc, Irina

ODPOVĚĎ:
Ano, v dané věci by musela být podána žaloba o určení, že dluh je součástí dědického řízení. Soudní výlohy platí ten, kdo spor prohraje. Nemohu Vám říct, jaká bude důkazní situace, co vše se v řízení objeví, takže samozřejmě výsledek sporu naznačit nelze. Dluh by šel rovným dílem za všemi dědici, kteří v dědickém řízení přicházejí v úvahu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba na určení dluhu spadajícího do dědictví, dědického řízení po zůstaviteli
Jak se může dědic domáhat vyplacení dluhu třetí osoby vůči zemřelému zůstaviteli přes dědické řízení
Vymáhání dluhu od osoby dlužící zemřelému otci, matce, zemřelým rodičům
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Co je to ochranná lhůta po výpovědi ze zdravotních důvodů pro neprodloužení podpůrčí doby

Na základě rozhovoru s praktickou a revizní lékařkou, že mi nebude prodloužena podpůrčí doba neschopenky, jsem dal zaměstnavateli výpověď ze zdravotních důvodů. Výpovědní lhůta skončí 31.10.2018 a 1.11.2018 se jdu zaevidovat mezi uchazeče o zaměstnání na Úřad práce ČR.
Dotaz č. 1 - co je to ochranná lhůta?
1a. - vztahuje se i na mě?
1b. -jak dlouho trvá ochranná lhůta?
Dotaz č. 2. - v době kdy budu na Uřadu Práce onemocním-li nebo půjdu na operaci bude mi vyplácena neschopenka? nebo podpora? ,
2 a - prodlužuje se,, podpora,, o dobu co bych byl na neschopence? ...
Děkuji za odpovědi přeji hezký den, s pozdravem Bohumil

ODPOVĚĎ:
Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Je to období, kdy osobě vznikne nárok na výplatu nemocenského i po ukončení pojištěné činnosti. Tzv. ochranná lhůta slouží ke zmírnění negativního dopadu pracovní neschopnosti, která u bývalého zaměstnance nastane do 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání. Jejím účelem je zajistit nárok na nemocenskou u bývalého zaměstnance, který během jejího trvání onemocní.
Jestliže se stane zaměstnanec dočasně práce neschopným až po skončení pracovního poměru (během ochranné lhůty), nárok na tuto náhradu mzdy nemá.
Vznikl by tak nárok "pouze" na nemocenské dávky, který trvá maximálně 380 kalendářních dnů.
Vzhledem k tomu, že vy jste tento nárok již vyčerpal, ochranná lhůta se na Vás vztahuje, ale neplynou z ní pro Vás žádné výhody.
Onemocní-li uchazeč o zaměstnání po uplynutí ochranné lhůty, nebude již mít nárok na poskytování dávek nemocenského pojištění. Po dobu jeho nemoci mu bude poskytována podpora v nezaměstnanosti, má-li na ni nárok, ale pouze do vyčerpání celé podpůrčí doby (doby výplaty podpory v nezaměstnanosti).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Proplácení neschopenky v ochranné lhůtě po výpovědi ze zdravotních důvodů
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Soud nedal odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu do spisu - jak se bránit úřední chybě vedoucí k nabytí právní moci EPR?

06/2018 mi byl Obvodním soudem pro Prahu 6 doručen do datové schránky elektronický platební rozkaz EPR. Proti tomuto EPR jsem podal odpor v zákonem stanovené lhůtě a to prostřednictvím datové schránky.
Tímto procesním úkonem mělo dle mého dojít ke zrušení EPR a mělo následovat nějaké rozhodnutí (usnesení) soudu. K ničemu takovému však nedošlo a webu justice.cz jsem zjistil, že došlo k nabytí právní moci.
Ihned po tomto zjištění jsem soud požádal o nahlédnutí do spisu, jelikož jsem si myslel, že mě jen soud neinformoval do datové schránky. Při nahlížení do spisu bylo zjištěno, že tento odpor se v něm nenachází a tak jsem ještě týž den prostřednictvím datové schránky napsal stížnost, kde jsem požadoval, aby se tento odpor byl brán v potaz a bylo nařízeno jednání, tak abych se proti EPR mohl bránit, jelikož dle mého byl vydán neoprávněně. V této stížnosti jsem též žádal o to, aby se mnou soud komunikoval prostřednictvím datové schránky a také aby informoval žalobce.
Jelikož ani tuto stížnost na obvodním soudu nikdo nebral v potaz došlo následně tímto stejným soudem k tomu, že pověřil exekucí soudního exekutora, který následně odeslal prostřednictvím datové schránky zaměstnavateli a mému peněžnímu ústavu blokaci.
Do datové schránky mi exekutor neposlal žádnou výzvu k dobrovolnému plnění ani jiné dokumenty týkající se exekuce. Po několika dnech pátrání jsem se dozvěděl, jaký exekutor to vymáhá a tak jsem se osobně na Exekutorský úřad vydal. Teprve tam mi byly veškeré dokumenty předány. Paní mi tvrdila, že není jejich povinností mě informovat ve stejný den jako banku a zaměstnavatele. Jelikož jsem ovšem potřeboval odblokovat účet, uhradil jsem hned ten den částku 41.000 Kč a nyní bych potřeboval radu, jak se mohu bránit.
Chystám se napsat stížnost na nečinnost soudu k rukám předsedy soudu. Myslím si, že v celém případu došlo k několika pochybením a nechci se spokojit s tím, že exekuce byla provedena a nemám se k tomu vracet.
Děkuji za přednostní odpověď na zamotaný případ. S pozdravem Bohumír

ODPOVĚĎ:
Pokud jste podal odpor, je zcela zásadním pochybením, že ho soud nevzal v úvahu. To je v celém případu otázka č. 1. Měl byste vzít doručenku a podat k soudu žalobu pro zmatečnost, neboť prvostupňové řízení je postiženo zásadní vadou. Posléze s rozsudkem o zmatečnosti předchozího prvostupňového řízení požádat o zrušení exekuce. Doporučuji, abyste se obrátil na advokáta, jejichž seznam najdete na www.advokatikomora.cz a postup a zejména znění žaloby pro zmatečnost s ním probral.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ignorování odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu a stížnost na nečinnost soudu k rukám předsedy soudu
___

RŮZNÉ-STAVBY
Zkrácení oOdstupová vzdálenost staveb z důvodu úzkého pozemku - jak, kde požádat?

Sousedova stavba stojí přesně, z historických důvodů, na hranici pozemku. Pokud dodržím zákonnou vzdálenost odstupu 7 metrů, vychází mi na šířku stavby mého domu pouhých 8m. Rád bych vzdálenost dvou staveb (obě mají okna obytných mistností) zkrátil na vyjímku.
1) Poraďte prosím jakým způsobem (věcné břemeno, prostý souhlas majitele protějšího pozemku atd.
2) na kolik metrů lze takto vzdálenost zkrátit prosím popište případné možnosti a stručně postup provedení.
Děkuji Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Minimální odstupové vzdálenosti rodinných domů jsou zakotveny v § 25/2 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území. Dle tohoto ustanovení platí, že je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.
Ze všech těchto požadavků (a/ minimální odstup 7 m, b/ minimální odstup od hranic 2 m, c/ ve ztísněných podmínkách odstup 4 m, nejsou-li zde umístěna okna obytných místností) však může být udělena výjimka (jak to vyplývá z § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území).

Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jakým způsobem zkrátit minimální odstupovou vzdálenost?
Máte-li v úmyslu vybudovat na svém pozemku rodinný dům, předpokládám, že se tak stane na základě tzv. stavební ohlášky. K tomu, aby stavební úřad vydal souhlas se stavební ohláškou, mu musíte (mimo jiné) předložit písemné souhlasy všech sousedů, přičemž tyto souhlasy musí mít podobu podpisu situačního výkresu (jak to vyplývá z § 105/2 písm. f) stavebního zákona). Tím je zaručeno, že sousedé budou mít šanci se seznámit s plánovaným umístěním stavby na Vašem pozemku a jejich souhlas tak bude informovaný.
V tomto případě se pohybujeme v oblasti práva veřejného, soukromoprávní souhlas Vašeho souseda (například v podobě zřízení věcného břemene) tudíž není zapotřebí (resp. není ani žádoucí).

2/ Na kolik je možné odstupovou vzdálenost zkrátit?
V tomto ohledu nestanoví platná právní úprava žádné konkrétní limity. Pakliže se Vám podaří obdržet z požadavků minimální odstupové vzdálenosti výjimku, bude záviset na uvážení stavebního úřadu, jakou minimální odstupovou vzdálenost Vám povolí (popř. jaké další podmínky v této souvislosti stanoví).
Určité vodítko nabízí v této souvislosti § 25/1 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož doslova platí, že:
„Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. “
Podmínky, které musí být splněny pro udělení výjimky, jsou uvedeny především v § 169/2 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení může být výjimka povolena, jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.
O ne/udělení výjimky bude ve Vašem případě rozhodovat místně příslušný stavební úřad (jak to vyplývá z § 169/3 stavebního zákona).
Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně, nebo může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným řízením (§ 169/5 stavebního zákona).
V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, zda by byl ochoten Vám výjimku z požadavků na minimální odstupovou vzdálenost udělit a pokud ano, tak v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Právní názor místně příslušného stavebního úřadu pro Vás bude samozřejmě určující.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Minimální odstupová vzdálenost staveb pokud jde o úzký stavební pozemek
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Musí domnělý dědic vyklidit byt zemřelého nájemníka, nájemce před začátkem dědického řízení i pokud chce dědic odmítnout dědictví?

Na začátku září 2018 mně zemřel otec, se kterým jsem se od rozvodu rodičů já ani bratr nestýkali a cca 30 let jsme se neviděli. Družka se kterou 15 let žil, odmítla pohřeb zařídit a tak jsem pohřeb s bratrem zařídila.
Otec žil v bytě, jehož nebyl vlastníkem, v nájmu. Po jeho smrti, se družka ihned odstěhoval, s tím, že byli jen kamarádi, v bytě nebyla hlášená. O otci nic nevíme - jak žil, jaký má nebo nemá majetek, dluhy apod. Máme jen výpisy z účtu, výpisy k půjčkám. Udělali jsme nezbytná opatření s úmyslem aby nevznikly dluhy - odhlásili jsme nájem, zrušili SIPO, nahlásili úmrtí na příslušné úřady - vrátili kartu zdravotní pojišťovny, řidičský průkaz, kartu ZTP.
Dědictví hodláme odmítnout. Dědické řízení ještě nezačalo, zatím jsme nebyli vyzváni ani k předběžnému jednání s notářem. Bratr však dostal dopis od advokátky majitele bytu, že má do 10 dnů vyklidit byt, pokud tak nebude učiněno, majitel byt vyklidí a bude po bratrovi požadovat náklady.
Jak máme postupovat? Máme za to, že v případě manipulace s věcmi z bytu, to může být pokládáno za projev vůle dědictví přijmout.
Dědictví odmítáme. Může notář nařídit vyklizení bytu i v případě, že je mu známo, že dědici hodlají dědictví odmítnout? Děkuji za odpověď. Irma

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o vyklizení bytu, tak požadovat náklady za vyklizení může majitel pouze po dědici, nikoliv po jakémkoliv rodinném příslušníkovi, kterého si sám určí. A pakliže dědictví odmítnete, není po kom náklady za vyklizení požadovat. V tomto smyslu bych doporučila majitele informovat a pokud bude byt vyklízet, pak si musí pohledávku za vyklizení přihlásit do dědického řízení. Notář nebude nařizovat vyklizení bytu, dokud mu nebude známo, zda dědictví odmítáte či nikoliv a dokud nebude určeno, kdo je či není dědic, neměli byste s věcmi v bytě manipulovat. Doporučuji tedy majiteli bytu sdělit, že s bytem nemáte nic společného a ať se obrátí přímo na notáře s ním otázku vyklizení řeší.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nájemník, nájemce zemřel a majitel požaduje dědici, který chce odmítnout dědictví vyklizení bytu - může to chtít?
Kdo vyklidí byt zemřelého, zesnulého nájemníka pokud dědicové odmítli dědictví (chtějí odmítnout dědictví)
___

OBCHOD-DANĚ
DPH, clo při přijetí balíku z Kanárských ostrovů

Když si nechám poslat balík z Kanárských Ostrovů (v hodnotě cca 10 000 Kč), budu muset platit nějaké Dph nebo clo? Děkuji Boleslav.

ODPOVĚĎ:
Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH se na Kanárské ostrovy, i když jde o autonomní území Španělska, pohlíží jako na třetí zemi. V případě dovozu z Kanárských ostrovů v této hodnotě bude zboží podléhat DPH.
Z celního hlediska na základě Celního kodexu EU jsou Kanárské ostrovy součástí Celní Unie EU, dovoz nepodléhá clu.
Budete muset zaplatit pouze DPH, clo ne.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zaplacení daně, cla při přijetí balíku ze země třetího světa (Kanárské ostrovy)
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Jeden z manželů se odstěhoval a nepřispívá na domácnost a děti - žaloba na určení příspěvku odstěhovalého manžela, manželky

Chci vás požádat o další radu, která se týká opět mé manželky. Jak jsem již v prvním e-mailu popsal, tak manželka po propuštění z nemocnice, kde byla hospitalizovaná v březnu 2018 odjela na zotavení ke své sestře do Prahy, kde ovšem zůstala už trvale. Tedy zřejmě je tam, doma není. Tehdy jsem jí napsal SMS, že se nyní starám o děti a domácnost já, takže nyní by měla finančně přispívat ona mě, stejně tak jako jsem to dělal do této doby celá desetiletí pravidelně já, když vedla domácnost ona. Tehdy mi ale odepsala, že je nemocná, že nemůže vydělávat a že musím vyjít z toho co mám. Bylo mi hloupé tedy po ní nadále peníze požadovat hlavně z etických důvodů, přestože jsem věděl, že přestože ona sama zřejmě opravdu pracovat nemůže, příjem i tak má, neboť má na své rehabilitaci zaměstnanou kamarádku, takže její firma je stále aktivní a tudíž z ní jistý příjem má stále. Manželka ale synovi nedávno řekla, že si půjde vyjednávat zde v Rožmitále byt s pánem, který zřejmě byt nebo byty pronajímá. Z toho jsem tedy usoudil, že manželka zjevně nemůže být ani zdaleka bez prostředků (a snad i zdravotně je na tom lépe, když si chce začít zařizovat nové bydlení) a přitom za celý více než půl rok nedala na děti a na domácnost ani korunu. Pouze o letních prázdninách měla u sebe v domě u své sestry našeho mladšího syna 1,5 měsíce (proti mé vůli, ale to není podstatné), takže po tuto dobu jedno z našich dvou dětí živila a starala se o něj. Proč vám tedy píši a v čem potřebuji poradit.
Je normální a možné, aby jeden z rodičů, v našem případě moje manželka přestala jakkoli přispívat na děti a domácnost? Existuje na to nějaký zákon, který by nařizoval oběma rodičům podílet se na výživě dětí?
Jen z jednoho (mého) příjmu vycházím poměrně špatně a to že vůbec vycházím je nyní jen díky tomu, že mi skončilo na jaře stavební spoření a nynější nedostatek zakázek (živím se výrobou nábytku na míru) překlenuji jen díky tomuto. Je pro mě těžko představitelné, že bych měl živit děti a udržovat domácnost "nekonečně" dlouho. Před pár dny jsem manželce napsal, že letos (2018) by měli jet oba naši synové se školou na lyžařský výcvik a že z jednoho příjmu si prostě nemohu dovolit jim hory zaplatit, protože už přes půl roku táhnu vše sám a pokud nechce aby synové museli zůstat doma, tak ať jim hory zaplatí ona. Následně pak při schůzce se syny, kterou si s nimi dala na "své" rehabilitaci zde v Rožmitále dala každému synovi 3.000,-, což je cca polovina na každý kurz. Byli to jediné peníze za celou dobu, kdy je pryč z domu, které poslala. Abych si ale snad nezačal myslet, že bude dávat peníze i nadále, tak si neodpustila napsat mi sms, že klukům dala na polovinu lyžařského výcviku a že doufá, že se barák brzy prodá (to jsem s vámi řešil už minule), aby mohla peníze vrátit svojí sestře. Sice tu tedy nyní mám část peněz pro syny na hory, ale pomalu s výčitkami svědomí, že si na to manželka musela vypůjčit. Přitom rehabilitace jí vždy vydělávala velmi dobře, takže nepochybuji o tom, že i když tam nyní pracuje jen manželky zaměstnankyně, tak manželce ještě zbývá nezanedbatelná část z příjmu její firmy.
Je tedy prosím možné po manželce požadovat peníze podle nějakého zákona? Jen doplňuji, rozvádět se kvůli tomu nechci. Zřejmě bych měl velkou šanci získat děti pro sebe a tím pádem vysoudit od manželky výživné, ale také bych se zbavil zřejmě práva bydlet v domě, jehož vlastníkem je jen ona a to by pro mne byla horší situace než je teď.
Předem vám velice děkuji za jakoukoliv radu. Přeji hezký den, s pozdravem Bonifác.

ODPOVĚĎ:
Manželka má povinnost podílet se na výživě svých dětí dle svých možností a schopností, což je stanoveno občanským zákoníkem, konkrétně § 910 a násl. Pokud tak nečiní, můžete k soudu podat žalobu o určení výživného, a to i dokud nejste rozvedeni. Stejně tak má manželka povinnost podílet se na hospodaření rodinné domácnosti, což lze také řešit žalobou o příspěvek na rodinnou domácnost. Doporučuji začít výživným a domáhat se po manželce určení výživného. Návrh podáváte k soudu, v jehož obvodu bydlí děti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba na určení příspěvků na domácnost pokud se jeden z manželů odstěhuje, opustí domácnost a nepřispívá na živobytí a dítě, děti
Výživné na manžela, manželku podkud se jeden z manželů odstěhuje ze společné domácnosti a nechá zde i děti
___

OBČAN-DLUHY
Splácení dluhu za zdravotní pojištění - pojišťovna vyměřila penále, může to udělat?

Dostal jsem se do prodlení z placením pojistného u oborové zdravotní pojišťovny OZP, v posledních dvou letech jsem docela dost peněz splatil cca kolem 400.000 Kč. Na část dluhu jsem si sjednal splátkový kalendář, který jsem samozřejmě plnil, k tomu jsem hradil i pojistné, přesto mi OZP vyměřila penále. Jednalo se o rok 2017. Peníze, které jsem splácel měli jít na dohodnuté splátky a běžné pojistné. OZP si strhávala i z běžného pojistného na dluh, takže i když jsem pojistné platil tak jsem ho vlastně neplatil a pojišťovna si naúčtovala penále. Vyřešil jsem to tak, že jsem od nich odešel, protože z logiky věci bych dluh nikdy nesplatil. Měl bych šanci uspět u soudu?
Děkuji za odpověď Boris.

ODPOVĚĎ:
Pokud není označeno, na jaký dluh je splátka hrazena, pak ze zákona se započítává na dluh nejdříve splatný. Pojišťovna tedy bohužel postupovala v souladu se zákonem a u soudu byste neuspěl.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Penále z dluhu u zdravotní pojišťovny i přes splácení dluhu - může to pojišťovna chtít?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Přihlášení daru sourozenci do dědického řízení - postup, návod

Chtěla bych Vás požádat o informaci k řešení dědictví po otci. Moje rodiče byli již velmi nemocní (opravdu, to není klišé) a 2017 se tato situace tak zhoršila, že zvážili pomoc v domě seniorů. Jelikož všichni v rodině pracujeme a nejsme neustále k dispozici, což jejich zdravotní stav vyžadoval. S manželem jsem těžce nevycházela, proto se rozhodli, že mi dají svůj byt, aby mi pomohli uklidnit situaci. Jsem výhradním vlastníkem v katastru nemovitostí fomou daru, jelikož v době daru jsem nebyla ještě rozvedená. Tatínek v červenci 2018 zemřel. Zůstala po něm hotovost 650 000 Kč v SJM.
Maminka stále žije. Mám jednu sestru. Ta má dceru právničku a jistě bude vědět o možnosti vnesení daru do dědického řízení zpětně po dobu tří let. Lze tomu nějak zabránit. Nějaká skulinka. Můžu vůbec, pokud to lze a tuto záležitost uplatnila, vzdát se dědictví ve prospěch maminky? Mám vůbec nějaký podíl, pokud přijde s tímto viz výše uvedeným darem? Na maminku se po úmrtí otce vykašlala a vůbec nereaguje. Maminka se jí velice bojí. Existuje skulinka, kdy bych ji mohla zastavit. Děkuji. Iva

ODPOVĚĎ:
Dar nelze zpětně vnést do dědictví, sestra pouze může uplatnit tzv. započtení na dědický podíl, tedy může v rámci dědictví žádat o to více, o co jste Vy dostala více darem. Pokud tedy zůstala do dědictví po tatínkovi hotovost, měla by maminka dědit svůj díl a s ohledem na dar, který jste získala za života, by sestra měla dostat zbytek hotovosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vnesení daru jednomu z potomků darovanému rodiči do dědictví - jak o to může vynechaný neobdarovaný dědic požádat
Jak může neobdarovaný dědic požádat o vnesení daru jinému sourozenci do dědického řízení?
Jak přihlásit dar jednomu z potomků darovaný rodičem, rodiči do dědického řízení po zemřelém rodiči?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak přenechat dědictví sourozenci bez přítomnosti u soudu - plná moc a listina o přenechání dědictví

Prosím o vyjasnění situace. Proběhne dodatečné řízení o dědictví po v roce 1986 zemřelému mému dědu, otci mé matky. Matka zemřela v roce 2004 a svého dědického podílu jsem se vzdala ve prospěch svého staršího nevlastního bratra před notářkou v Břeclavi. (Tehdy nám bylo sděleno, že po matce zůstal nepatrný majetek, vše zůstalo jejímu bratrovi, mému strýci.) Bratr zemřel v roce 2011.
Dědictví po mém dědu jsem písemnou formou na notářství v Hodoníně odmítla v listopadu 2017. Nyní se mají k dědickému řízení vyjádřit mé dvě dcery. Nyní však jsem dostala předvolání k dědickému řízení po mé zemřelé matce na 4.10.2018 do Mikulova, a to ve věci dodatečně zjištěného majetku ohledně 1/2 nemovitých věcí na LV 1234. Soudní komisařka se zmiňuje v zápatí o nepatrné výši dodatečně zjištěného majetku, a z toho důvodu doporučuje udělit plnou moc jen jednomu z dědiců.
Chci udělit plnou moc svému mladšímu bratrovi, aby mne v řízení o dědictví 4.10.2018 zastupoval. V předtisku plné moci bratra zmocním, aby mne zastupoval a mým jménem:
1. dědictví odmítl nebo prohlásil, že neodmítá
2. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví
3. podával opravné postředky a vzdával se jich
4. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu
Dědictví neodmítám, avšak chci se svého podílu vzdát ve prospěch právě tohoto mladšího bratra, který můj dědický přijímá. Jakým způsobem toto provést, když osobně se dědického řízení nezúčastním?
1) Udělit jen plnou moc bratrovi.
2) Udělit plnou moc bratrovi a současně přiložit úředně ověřené prohlášení, že se dědictví vzdávám ve prospěch svého bratra?
3) Předvoláni k dědickému řízení je můj otec (manžel zemřelé), můj mladší bratr, má nevlastní sestra. Schází zde děti po zemřelém bratrovi, které v roce úmrtí své babičky byly na světě. Je to správné?
Děkuji srdečně za odpověď. Ivana

ODPOVĚĎ:
V daném případě doporučuji udělit bratrovi plnou moc a pro jistotu přiložit i Vámi uvedené prohlášení o vzdání se dědictví ve prospěch bratra. Předvoláni by měli být i děti zemřelého bratra, jelikož ust. § 1635 Občanského zákoníku stanoví, že " Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka."

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přenechání dědictví sourozenci - přenechávající dědic nechce jít k notáři a vyřešit plnou mocí

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dostavění domu v novém manželství a nároky potomků z prvních manželství na dům, nemovitost

Pokud bych se vdala, přemýšlím nad jistým důsledkem současnosti. Uvádím modelový příklad: mám dvě děti, přítel má jedno. Přítel má rozestavěný dům. Společně bychom ho nyní dodělali. Přemýšlím nad budoucností. Co kdyby se jemu nebo mně něco nedejbože stalo a děti toho druhého by si právem nárokovaly podíl z domu jako dědictví? Je možné toto nějak právně ošetřit? Bere se ohled na případnou notářsky sepsanou závěť? A co s touto skutečností udělá sňatek? Bojím se, abychom pak ať už já nebo on nemuseli vyplácet dětem podíl na domu. Jde nějak ošetřit tuto obavu? Nebo to řeší například předmanželská smlouva? Chceme s mužem dožít v klidu bez obav na vypořádání během života, na které možná nebudeme mít. Děkuji moc.

ODPOVĚĎ:
Pokud nezanechá manžel závěť, dědí druhý přeživší manžel a děti rovným dílem. Pokud závěť zanechá, může dětem podíl zkrátit tak, že zletilé děti budou dědit jen čtvrtinu toho, co by dědily, kdyby závěť sepsána nebyla a nezletilé děti 3/4 toho, co by dědily, kdyby nebyla závěť. Dá se tedy očekávat, že aspoň nějakou částku byste dětem v případě úmrtí vyplatit museli. Předmanželskou smlouvou můžete pouze ošetřit majetek, který je ve společném jmění manželů, dědictví tím nevyřešíte. Za účelem rozboru Vašeho konkrétního případu bych Vám doporučila navštívit advokáta, abyste byla dobře informovaná, jejich seznam najdete na www.advokatikomora.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění nemovitosti dětmi z prvního manžleství manželů dostavěné v novém manželství
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Jak se odvolat proti rozsudku za trestný čin neoprávněné braní sociálních dávek - nešlo o záměrnou činnost, ale o jednorázový omyl

V září 2016 mi byla doručena dávka na bydlení, byla jsem těhotná a prvně žádala o příspěvek. Majitel domu po mém odstěhování uvedl, že tam již delší dobu nebydlím. Úřad vyhodnotil toto jako mé obohacení se o 5.700 Kč na státě. Dnes (11.11.2018) 10.9.2018 mi přišel rozsudek na 4 měsíce odnětí svobody s podmínkou na 2 roky. Nikdy jsem nebyla trestána. Chtěla bych se zeptat, je možné se odvolat a doplatit částku? 1.000 Kč jsem již zaplatila ještě před rozsudkem. S tím jestli mám šanci na zproštění obvinění? Nebylo to vědomé pobírání peněz a jednalo se o 1 měsíc, opravdu nedopatřením a nevyslyšením i mé strany. K rozsudku došlo samosoudcem.
Prosím zda je to možné o odpověď obratem, jestli mám šanci na odvolání tak, aby jsem stihla lhůtu 8-mi dní. Opravdu by jsem to moc potřebovala vědět zda mám šanci se obhájit. Děkuji moc za jakoukoliv odpověď, která mi nasvětlí situaci jak je možné jednat. S pozdravem Gertruda.

ODPOVĚĎ:
Pokud byste doplatila zbytek částky a podala odvolání, může odvolací soud např. podmíněně trestní stíhání zastavit. Výsledek ale záleží na okolnostech celého případu, dokazování, atd. Tím, že se odvoláte a uhradíte nyní zbývající částku, nic neztratíte.
Pokud se neodvolal státní zástupce, nemůžete dostat horší trest, takže je na Vašem zvážení, zda to nyní zkusíte. Advokátní zastoupení v této věcí je samozřemost.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se vyhnout trestu za trestný čin neoprávněného pobírání dávek (obohacení se na státě) - pobírání dávky omylem
___

PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Zaplacení celého manka jednou prodavačkou s trestní podmínkou - jak se bránit proti výši manka?

Pracovala jsem v obchodě od 07/18 do 15.8.2018 společně se 6 prodavačkami, máme společnou hmotnou zodpovědnost. Při mém nástupu do práce se do vedoucí pozice dostala bývalá prodavačka, byla tedy provedena inventura. Během těch dvou měsíců se tam vystřídali brigádníci a i prodavačky. Bohužel jsem byla v tíživé situaci a několikrát jsem na pokladnu narazila zboží, co si zákazník kupoval a i zaplatil a pokud si nepočkal na účet, tak jsem následně rozpracovaný účet zrušila a peníze si ponechala. V účetním systému lze dohledat, které položky byly všechny takhle zrušeny.
Vedoucí si mého jednání i s jednou prodavačkou všimly a delší dobu čekaly na výplatní den a nařídila inventuru. Vyčíslená inventura byla na cca 40.000 Kč. Tedy místo výplaty po podepsání výplatní pásky, cca 22.000 Kč mi do obálky vedení vložilo účet s položkami (část manka) v této hodnotě, plus jsem musela donést a hned zaplatit dalších 12.000 Kč, a dalších 7.000 Kč si vezmou za odpracované dny v srpnu. Tedy na mě hodily úplně celé manko. Donutili mě podepsat asi tu inventuru a napsat tam, že zbylou částku 19.155 Kč uhradím do následujícího dne. Takže jsem místo výplaty odcházela z ultimátem a dluhem, který jsem pod výhrůžkou, že to dají jinak na Policii ČR k vyšetření (jsem v podmínce) raději nejdřív celé uhradila.
Prosím o radu, jestli se dá nějak bránit, vím že to byla blbost, ale takovou škodu já v celkové výši opravdu nemám na svědomí. Navíc další zboží co dělají těch 19.000 Kč mi ani dosud nedoložili. Je možnost i po mém zaplacení zpětně napadnout částku? Přece mi každou položku musí dokázat (při časovém srovnání kamer a času mínus položky lze škodu přesně vypočítat) o mém jednání věděla vedoucí dlouho i s prodavačkou, i že trestní rejstřík nemám čistý a je zřejmé, že toho využily.
Dluh jsem zaplatila celý, aby věděli, že se tomu nechci vyhnout. Ale nechci platit to, čím se obohatily ony. Jaké možnosti bych měla u soudu, s podmínkou za drobnou krádež v podmínce, která je pro mě již uzavřenou minulostí. Nemůže mi to spíš uškodit, jakože by to pro mě znamenalo v lepším případě vrácení části peněz, ale zároveň by jsem i přes to, že jsem vše uhradila na sebe upozornila, a znamenalo by to pro mě třeba trestný čin, i když je vše zaplacené.

ODPOVĚĎ:
Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, je povinen nahradit zaměstnavateli schodek (manko) vzniklý na těchto hodnotách, přičemž se předpokládá zavinění zaměstnance. To znamená, že zaměstnavatel je povinen pouze prokázat, že došlo ke škodě (manku), v jaké výši, a že byla se zaměstnancem uzavřena písemná dohoda o odpovědnosti. Naopak nemusí prokazovat, že zaměstnanec celé manko zavinil (nemusí prokazovat, že došlo z Vaší strany ke krácení u jednotlivých položek). Naopak zaměstnanec je povinen prokázat, že část nebo celé manko nezpůsobil on. Pokud tedy zaměstnanec tvrdí, že manko nezpůsobil (celé či jeho část), musí to prokázat.
Další věcí je to, co jste po zjištění podepsala za dokumenty zaměstnavateli (co přesně je jejich obsahem). Lze totiž očekávat, že obsahují i prohlášení, že jste celé manko způsobila Vy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání manka po zaměstnanci a dokázání, dokazování kdo způsobil manko
___

OBČAN-BYDLENÍ
Dům bez SVJ a nahlížení majiteli bytů na účet pro správu domu

Jsme 3 vlastníci bytů v bytovém domě, nemáme společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Správce je majitel bytu s největším podílem na domě. Mají ostatní vlastníci nárok na nahlížení do bankovního účtu sloužícího pro správu domu? Mohou požadovat pravidelné bankovní výpisy? Moc děkuji za Vaši odpověď. Děkuji, Gita.

ODPOVĚĎ:
Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, v  ust. § 1179 stanoví každému vlastníkovi jednotky právo seznámit se s tím, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. Vlastník jednotky má dále právo u této osoby nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Zákon však už dále nerozvíjí podrobnosti, jakým způsobem je tak správce domu povinen učinit. Detailně pak právo vlastníka bytu nahlížet do dokumentů může být upraveno ve stanovách. Do bankovních výpisů můžete nahlédnout v rámci tohoto Vašeho oprávnění jakožto vlastníka bytu. Požádejte tedy písemně správkyni domu o umožnění nahlédnutí do výpisů z účtu tyto si pak můžete na své náklady okopírovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může majitel bytu v bytovém domě bez SVJ chtít pravidelný výpis z účtu správy domu?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak vystěhovat přítele uvedeného v nájemní smlouvě jak PŘÍSLUŠNÍK DOMÁCNOSTI?

Mám problém s přítelem. Máme pronajatý byt a je napsaný mě, ale přítel nechce odejít, i když je ve smlouvě jen jako příslušník domácnosti. Co mám dělat? Nechci to řešit přes policii. Přítel platil kauci a tu mu také vrátím, ale nechce odejít. Mám to nějak řešit s tím, od koho máme byt pronajatý? Děkuji, Gizela.

ODPOVĚĎ:
Nejprve upravte s pronajímatelem nájemní smlouvu, z níž vypustíte ustanovení o právu Vašeho přítele užívat byt jakožto člen Vaší domácnosti. Poté přítele písemně vyzvěte k vystěhování do např. 30 dnů, vraťte mu průkazně jím zaplacenou kauci (mějte nějaké potvrzení o předání peněz i o zaslání či předání výzvy k vystěhování).
Pokud se dobrovolně ve Vámi stanovené lhůtě nevystěhuje, nezbude Vám, než podat žalobu na vyklizení z důvodu neoprávněného užívání bytu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Úprava nájemní smlouvy s účelem vystěhování spolužijící osoby
___

OBČAN-DLUHY
Jak se zbavit hypotéky na rozestavěný dům partnerů, rizika pro ručitele hypotéky

Chceme si vzít s přítelem hypotéku. Kdyby jsme si vzali hypotéku na rodinný dům, tedy barák a rozešli jsme se (dům by se ještě třeba stále stavěl), zda to může nějak poškodit toho, kdo nám ručí a zda se dá v takovém případě hypotéky jakkoli zbavit. I v případě, že by jsme si vzali hypotéku na byt a rozešli se, jak se v takovém případě zachovat, když nejsme manželé? Dá se hypotéky zbavit? Nebo jaký je další postup? Předem mockrát děkuji za odpověď. Děkuji, Hanna.

ODPOVĚĎ:
Pokud si zajišťujete hypotéku, jeden bude hlavní dlužník a druhý spoludlužník. Je velmi časté, že se lidé následně rozejdou a bohužel jsou stávající hypotékou velmi limitováni, jelikož pokud hypotéka není zcela splacena, banka nemusí jednoho z dlužníků vyvázat pouze z důvodu, že už spolu nejsou.
Banka k tomu přistupuje tak, že jí jde hlavně o to mít pokrytá všechna rizika, takže se nezřídka stává, že si po rozchodu jeden z partnerů nechá byt i hypotéku, ale druhého partnera banka odmítá vyvázat a tento je pak bez bytu, nese riziko, že se na něm banka bude hojit, když druhý dlužník nebude hradit a ještě už nemá šanci další hypotéku získat, když již jednu, byť jako spoludlužník, má. Pokud jde o ručitele, tak ten je v riziku vždy v okamžiku, kdy dlužníci přestanou hypotéku splácet, v dnešní době není vůbec rozumné někomu ručit.
Jediné doporučení z mé strany je takové, že pokud pořizujete nemovitost na hypotéku jako partneři, nikoliv manželé, pak ji berte jen na jednoho partnera, nikoliv na oba. Problém samozřejmě je, pokud příjmy jednoho na hypotéku nestačí. Pokud ale budete z hypotéky zavázáni oba, je zde v případě rozchodu velké riziko, že díky hypotéce budete muset kooperovat ještě i 30 let po rozchodu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozpad vztahu, rozchod v době splácení hypotéky na společný dům bývalých partnerů - jak se vyvázat z dluhů a dopady na ručitele dluhu
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nalepení kachliček na stavbu souseda a vlhnutí zdi - může majitel zdi požadovat odstranění kachlí, kachliček?

Na mém pozemku je postavena garáž, která hraničí zdí s pozemkem sousedním. Garáž jsem nechala opatřit novou fasádou, na kterou mi ale soused nalepil dlaždičky bez mého dovolení a tím mi způsobil škodu, neb garáž mi zevnitř vlhne. Navíc moji barvu fasády přetřel úplně jinou. Domluva mezi námi není vůbec možná. Já chci, aby vše vrátil do původního stavu, včetně barvy fasády. On však tvrdí, že zeď je společná a odmítá ji uvést do stavu, který žádám. Na stavbu nedal ani korunu, nebyl ani tehdy majitelem. Mám stavbu zkolaudovanou a v zápise přímo stojí, že garáž je na mém pozemku, o žádné hranici se tam nepíše. Prosím, kdo tedy má pravdu. Děkuji, Hedvika.

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je rozhodující, kdo je vlastníkem předmětné garáže. Z dotazu usuzuji, že vlastnicí garáže jste Vy (jelikož výstavbu této garáže jste financovala, přičemž nikdy později jste s vlastnictvím této garáže nedisponovala).
Jako vlastnici garáže Vám samozřejmě náleží celá tato garáž, tedy i ta její stěna, která tvoří hranici se sousedovým pozemkem (Vaším vlastnictvím je i fasáda té části garáže, která je obrácena k sousedovu pozemku). Jako součást Vašeho vlastnictví je (resp. by měla být) Vaše garáž ze strany souseda nedotknutelná. Je nerozhodné, že předmětná stěna garáže tvoří hranici pozemků, stále jste výhradní vlastnicí (naprosto) celé garáže Vy.
Soused tudíž není bez Vašeho souhlasu v žádném případě oprávněn do Vašeho vlastnictví jakkoli zasahovat. Úpravy stěny garáže, provedené Vaším sousedem, tak byly protiprávní.
Dle § 1042 občanského zákoníku platí, že vlastník (zde Vy) se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. Nebude-li tudíž soused ochoten uvést předmětnou stěnu Vaší garáže do původního stavu (a to samozřejmě na své náklady), budete oprávněna se obrátit s žalobou na soud.
Před podáním žaloby Vám doporučuji vyzvat souseda ke zjednání nápravy ještě písemně, přičemž v této písemné výzvě zmíníte i své odhodlání řešit spor případně i soudní cestou. Jeden podepsaný
stejnopis této výzvy si ponechte, druhý doručte sousedovi prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, popř. osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka).
Pro přípravu žaloby, resp. i předžalobní výzvy, můžete využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
Dále Vám doporučuji stav předmětné stěny garáže důkladně fotograficky zdokumentovat.
Pakliže Váš soused tvrdí, že předmětná stěna garáže je společná, vychází možná z § 1024/1 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že se má za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Na vysvětlenou dodávám, že sousloví "má se za to", které v tomto ustanovení zákonodárce použil, značí, že se jedná o tzv. vyvratitelnou právní domněnku. Tzn. že rozhrady jsou považovány za společné pouze tehdy, není-li prokázán opak. Ve Vašem případě je proto toto ustanovení nepoužitelné, neboť Vy jste schopna prokázat, že předmětná stěna garáže není společná, nýbrž že jste financovala její výstavbu sama.
_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Znehodnocení zdi na hranici pozemku nelepením kachliček bez souhlasu a vědomí majitele hraniční zdi
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Nepředání práce na konci pracovního poměru a sankce (srážka ze mzdy) - zaměstnanec chtěl předat práci, ale nikdo to po něm nechtěl

V květnu 2018 jsem podal výpověď u minulého zaměstnavatele. Pracovní poměr skončil ke konci na konci července 2018. Před odchodem jsem se několikrát dotazoval komu a jak mám předat svou práci, na což mi nebylo odpovězeno a nikdo z nadřízených mi nedal žádné instrukce.
Na začátku 08/2018 mi přišel od bývalého zaměstnavatele vytýkací dopis (datován až po ukončení mého pracovníhopoměru) se srážkou ze mzdy za nepředanou práci podle interních směrnic, o kterých mi ale nikdo nic neřekl. Dá se proti tomuto nějak bránit? Je vytýkací dopis po ukončení pracovního poměru vůbec platný? Děkuji, Benedikt.

ODPOVĚĎ:
Vytýkací dopis po skončení pracovního poměru má smysl pouze ve vztahu k případné způsobené škodě – jestliže jste, jak píšete, práci nepředal a tímto vznikla zaměstnavateli škoda, může po Vás požadovat náhradu. Jinak vytýkací dopis v obvyklém smyslu pracovněprávním po skončení pracovního vztahu smysl nemá.
Co se týče předání práce, pokud Vám to ukládá vnitřní předpis a nestanoví, komu ji máte předat, měl byste ji předat přímému nadřízenému. Jestliže tak neučiníte, je rozhodné pouze to, zda tím vznikla zaměstnavateli škoda.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vytýkací dopis zaslaný zaměstnavatelem po ukončení pracovního poměru
Srážka ze mzdy z důvodu nepředání práce nadřízenému nebo nastupujícímu zaměstnanci (urpaveno vnitřní směrnicí pracoviště)
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Restituce a vrácení pozemku zatíženého skládkou tuhého komunálního odpadu - jak donutit obec k vyčištění pozemku?

1) V letech 1985 až 1989 Městský národní výbor MVN v Roztokách u Prahy (později MěÚ Roztoky) vydal Územní rozhodnutí (ÚR) v 1985, Stavební povolení (SP) v 1987 a Kolaudační rozhodnutí (KR) v 1989 na realizaci stavby skládky tuhého komunálního odpadu (TKO) Holý vrch v Roztokách u Prahy.
2) Po navrácení pozemků v restituci v r. 1992 jsme zjistili, že výše uvedená skládka TKO zabírá náš pozemek p. č. 2428/4, který není zahrnut ve zmíněných legislativních dokumentech stavby, tedy v UR a SP.
3) Skládka TKO byla provozována až do r. 1993. V r. 1994 vydal MěÚ Roztoky SP na rekultivaci skládky opět bez našeho pozemku p. č 2428/4. Dne 30.5.1997 však vydal MěÚ Roztoky KR na rekultivaci skládky, kde byl již náš pozemek zahrnut. Dle St. zákona není možné, aby v kolaudačním rozhodnutí KR byly uvedeny pozemky, které nejsou uvedeny ve SP. Jedná se o nepovolenou stavbu tedy černou. Jakým postupem se lze domoci vyklizení černé skládky TKO Holý vrch z našeho pozemku p. č. 2428/4. Jakákoliv jednání s MěÚ Roztoky od r. 1992 ani s Kraj. úřadem stř. kraje nevedla k ničemu.

ODPOVĚĎ:
Likvidace tzv. černých skládek není v současné době, bohužel, uceleně upravena v žádném právním předpise (a to ani v zákoně o odpadech). Z tohoto důvodu je zapotřebí pokusit se iniciovat likvidaci černé skládky za pomoci různých právních předpisů.
Pakliže byla v 80. letech minulého století skládka odpadu povolena a zkolaudována, je vhodné se samozřejmě domáhat toho, aby byla povinnost k likvidaci této skládky uložena subjektu, který tuto skládku naposledy provozoval (pakliže tento subjekt stále existuje). V této souvislosti můžete proto kontaktovat Českou inspekci životního prostředí s podnětem k prošetření nastalé situace:
http://www.cizp.cz/
Dle § 58 zákona o obcích je obec oprávněna uložit pokutu tomu subjektu, který znečistil veřejné prostranství či jinak narušuje vzhled obce. Můžete se proto obrátit na obec s podnětem k uložení pokuty tomu, kdo skládku na Vašem pozemku založil.
Dle § 42/2 a 4 vodního zákona je vodoprávní úřad, popř. Česká inspekce životního prostředí, oprávněn uložit (za zákonem stanovených podmínek) vlastníku pozemku, na němž je například zřízena černá skládka, která ohrožuje povrchové či podzemní vody, opatření k nápravě, popř. mohou být příslušné práce zadány osobě, která v dané oblasti podniká. V souvislosti s likvidací černé skládky na Vašem pozemku se proto můžete pokusit zahájit jednání rovněž s místně příslušním vodoprávním úřadem, popř. můžete veškerá jednání centralizovat u České inspekce životního prostředí.
Je-li Vám znám poslední provozovatel předmětné skládky, můžete kontaktovat rovněž místně příslušný orgán ochrany přírody, který je dle § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny oprávněn tomuto subjektu uložit povinnost navrátit vše do původního stavu. Dle § 68 a § 69 zákona o ochraně přírody a krajiny je možné za účelem zlepšení stavu životního prostředí uzavřít dohodu mezi vlastníkem konkrétního pozemku a orgánem ochrany životního prostředí, popř. obcí, a to i takové, na jejímž základě obdrží vlastník pozemku k provedení příslušných prací finanční příspěvek.
Z dotazu nevyplývá, zda má Váš pozemek charakter lesa či nikoli. V této souvislosti proto pouze doplním, že základní povinnosti vlastníka lesa ve vztahu k jeho ochraně jsou uvedeny v § 32/1 lesního zákona.
Základní povinnosti vlastníka pozemku, který spadá do zemědělského půdního fondu, jsou, co do ochrany kvality zemědělské půdy, zakotveny v § 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
Přehled shora uvedeného naleznete například zde:
http://www.enviweb.cz/93573
(s upozorněním, že některé tam uváděné právní předpisy již pozbyly platnosti).
Pakliže narazíte při svých dalších pokusech o iniciaci likvidace černé skládky, popř. o získání finančních prostředků pro likvidaci této skládky, na neochotu správních orgánů, doporučuji Vám se v této věci obrátit rovněž na veřejného ochránce práv:
https://www.ochrance.cz/
který se problematikou černých skládek v minulosti již zabýval.

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
zákon č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak donutit obec k vyklizení černé skládky (nepovolené stavby) na soukromém pozemku vráceném v restituci?
Likvidace černé skládky - kterým zákonem se řídí?
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Darování obecních peněz majiteli vyhořelého domu - náležitosti které musí obec splnit aby nešlo o špatné hospodáře

Jsem zastupitel malé obce. Zastupitelstvo chce darovat cca 30.000-50.000 Kč soukromé osobě, které shořel dům. Tento sloužil jako chalupa a dotčené osoby zde budou za několik roků bydlet trvale. Jde například o uhrazení odvozu sutin, nákup dřeva na krovy a práce na pile. Osoby jsou platnými a bezproblémovými lidmi, a sami kdykoliv v okolí pomohou. Sami nejsou v nouzi oba jsou malí živnostníci (kadeřnice a instalatér). Objekt nebyl bohužel pojištěný. Neradi bychom byli časem nařčeni jako špatní hospodáři. Jde mi o to, abychom splnili náležitosti, které je nutné splnit - pokud je to možné. Děkuji za informaci a přeji hezký den. Benjamin.

ODPOVĚĎ:
V dotazu neuvádíte, zda existuje osoba, která je za vznik požáru odpovědná (škůdce), budu proto předpokládat, že požár vznikl náhodou.
V obecné rovině platí, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím (§ 38/1 a 2 zákona o obcích).
S poskytováním darů (z rozpočtu obce) za sociálním či humanitárním účelem je výslovně počítáno v § 9/1 písm. i) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle tohoto ustanovení se z rozpočtu obce hradí výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely.
Má-li se ve Vámi popsaném případě jednat o finanční dar ve výši 30.000 – 50.000,- Kč, bude rozhodování o něm náležet do působnosti zastupitelstva obce. Dle § 85 písm. b) zákona o obcích je totiž zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytování peněžitých darů ve výši nad 20.000,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.
Rozhodnutí zastupitelstva obce darovat finanční částku za sociálním účelem musí být samozřejmě řádně odůvodněno, a to takovým způsobem, aby bylo toto rozhodnutí v budoucnu přezkoumatelné (z hlediska dodržení pravidel hospodárného nakládání s majetkem obce).
Odůvodnění poskytnutí tohoto sociálního daru by mělo být zastupitelstvu obce předloženo tím orgánem či organizační složkou obce, která bude zastupitelstvu obce předkládat návrh na schválení poskytnutí tohoto daru (resp. návrh na uzavření odpovídající darovací smlouvy). Pokud zastupitelstvo obce tento návrh (včetně jeho odůvodnění) schválí, mělo by být akceptované odůvodnění převzato rovněž do příslušného usnesení zastupitelstva obce.

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může zastupitelstvo obce rozhodnout o daru soukromé osobě (majiteli vyhořelé chaty, chalupy)?
Oprávněnost zastupitelstva darovat obecní peníze soukromé osobě
___

OBČAN-DLUHY
Vymáhání dluhu od potomka narkomana bydlícího na ulici

Na základě ústní dohody jsme půjčili synovi (32 let, propuštěn z vězení) několik částek. V součtu i s úroky cca 200.000 Kč. Ty jsme si my vypůjčili u banky za účelem zaplacení jeho dluhů, jistin u exekutorů. Syn je po 8 měsících zpět na ulici, bez práce a užívá drogy a odmítá nám cokoliv zpětně podepsat, natož platit, takže půjčky zbyly nám ke splácení. Dočetla jsem se, že i tak lze záležitost předat soudu. Vím, co vše mám uschovávat a doložit, ale nevím, jak napsat svědeckou výpověď pro lidi, kteří o půjčce věděli a chtějí nám nyní pomoci svědeckou výpovědí.
Co vše by měla obsahovat. A za jak dlouhou dobu nesplácení mohu žalobu podat - vím, že nebudu jediná, dluží na výživném a dále pravděpodobně nebude splácet své ostatní splátkové kalendáře. Děkuji za pomoc, Helena

ODPOVĚĎ:
Svědecká výpověď se primárně nedokládá v písemné podobě, v žalobě se odvolá na to, že např. u půjčení peněz byla osoba XY a navrhne se, aby soud tuto osobu předvolal. Svědek následně přímo před soudem vypoví, co viděl a kde. Určitě byste ovšem jako žalobkyně neměla za svědky cokoliv sepisovat, taková svědecká „výpověď“ by nebyla důvěryhodná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dokázat dluh (vypůjčení peněz) synovi, dceři - dluh bez smlouvy o půjčce, výpůjčce
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Jak zneplatnit nápadně nevýhodnou kupní smlouvu na byt, dům, nemovitost

Paní, které bude 97 let, prodala dne 6.9.2018 dům s pozemkem za směšně nízkou cenu a to někomu, koho potkala náhodně na ulici. Paní šlo hlavně o to, aby mohla pomoci své nevlastní neteři a poslat jí peníze - 400.000 Kč a vyřešit její svízelnou finanční situaci. Žádného blízkého příbuzného nemá.
Náhodná osoba využila této situace, majitelka domu je vzhledem k věku v právních věcech prostá a podepsala 6.9.2018 smlouvu o prodeji. Vše šlo rychle, dům už je v katastru převedený na nového majitele (nabyvatele, kupce).
Lze tuto situaci ještě nějak zpětně řešit a paní pomoci, aby nebyla takto okradena? Jediná podmínka ve smlouvě je, že po dobu života tam paní může bydlet.
Jsem jen někdo, kdo se o paní několik let po smrti manžela staral a tato situace mě velice naštvala. Mohu jí nějak pomoci? Celou situaci si nyní uvědomuje a ráda by své neuvážené rozhodnutí vzala zpátky.
Děkuji za odpověď, Bernard

ODPOVĚĎ:
Smlouva by byla neplatná pouze v případě, že by bylo prokázáno, že ji paní podepsala v omylu, druhá strana využila lsti, apod. Nebo ještě z důvodu, že by paní byla v takovém zdravotním stavu, že nechápe důsledky svého jednání (demence apod.). Musela by tedy k soudu být podána žaloba o neplatnost kupní smlouvy a v rámci řízení by musely být prokazovány výše uvedené skutečnosti. Jiná možnost bohužel neexistuje.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevýhodný prodej bytu, domu, nemovitosti z důvodu potřeby nutného sehnání peněz - jak zneplatnit nevýhodnou kupní smlouvu na byt, dům, nemovitost?
Zneplatnění kupní smlouvy podepsané za nápadně nevýhodných okolností

__

RODINA-VÝŽIVNÉ
Dohoda rodičů o snížení výživného v rozporu s rozsudkem soudu - stačí taková dohoda nebo je nutný nový rozsudek soudu?

V rozsudku o dohodě na střídavé péči o naše dvě nezletilé děti (8 a 14 let) mi bylo určeno platit matce na děti výživné celkem 3.900 Kč, a matka mně celkem 3.000 Kč. Dosud současná manželka (je nařízeno předvolání k rozvodovému řízení) mi řekla, že já jí nic doplácet nemusím. Já jí přesto každý měsíc posílám rozdíl ve výživném 900 Kč, které si ona nepřebírá a vrací se mi zpět. Posílám jí to z toho důvodu, že mám strach, aby mě později za neplacení výživného nenapadla a nepodala na mě za to žalobu (nevěřím jí). Je možné (a uznal by to soud) s manželkou sepsat úředně ověřenou dohodu (u notáře? ) o této naší dohodě, že oproti rozhodnutí ona po mně nepožaduje rozdíl ve výživném? A pokud ne, je možné si zažádat současně jak o zvýšení výživného manželce, tak snížení výživného mně? Manželka krátce po tomto rozsudku změnila zaměstnání, kde má podstatně větší příjem než v době rozsudku, tudíž bych si mohl požádat o zvýšení výživného z její strany? A můžu já jako důvod mého snížení na výživné uvést, že z důvodu nutnosti odchodu z našeho společného bytu jsem nucen platit pronájem?

ODPOVĚĎ:
Podle § 163 občanského soudního řádu platí, že: "Rozsudek odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách je možno na návrh změnit, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání dávek nebo splátek. Nestanoví-li zákon jinak, je změna rozsudku přípustná od doby, kdy došlo ke změně poměrů."
Paragraf 923 občanského zákoníku pak říká, že:
"Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti." Z výše uvedeného vyplývá, že ke změně soudního rozhodnutí (rozsudku) o výživném je zapotřebí nové soudní rozhodnutí (rozsudek), sepsání dohody v tomto případě nestačí.
Pokud Vám současná úprava výživného nevyhovuje, budete se muset obrátit na soud s návrhem (žalobou) na nové určení výživného. Jestliže matka dětí má nyní vyšší příjem než v době předchozího soudního rozhodnutí, jedná se o změnu poměrů a do návrhu (žaloby) tuto skutečnost samozřejmě můžete uvést. Stejně tak uveďte veškeré Vaše výdaje, které nyní hradíte (včetně pronájmu). Pokud se matce dítě zvýšil příjem a Vám se naopak zvýšily náklady na živobytí, mohl by soud Vaší žádostí o zvýšení výživného ze strany matky a snížení výživného z Vaší strany vyhovět. Vždy ale záleží na celkovém posouzení dané situace ze strany soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Matka dítěte odmítá rozdíl výživného u střídavé péče - jak docílit oficiálního snížení výživného? (otec přeplatek výživného platí dle rozsudku o výživném, alimentech)
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Práce od nezletilosti a vliv na předčasný důchod bez snížení částky důchodu

Můj otec narozený 23.3.1940 nastoupil do zaměstnání ve 14 letech a 7 měsících. Odpracoval 44 let a 225 dnů. Odešel do předčasného důchodu k 1.4. 1999. Je uvedeno, že mu chybí 663 dnů. Má zkrácený důchod i přes to, že pracoval od 14 let? Má právo na plný důchod, když odpracoval tolik let? Popřípadě na nějakou zpětnou náhradu? Děkuji, Drahoslava.

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na řádný starobní důchod je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky:
a) získat potřebnou dobu pojištění a
b) dosáhnout důchodového věku.
Pokud Váš otec pracoval od 14 let, ale dle vyjádření České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mu chybí určitá doba pojištění, je možné, že ČSSZ některé doby pojištění Vašeho otce neeviduje. Váš otec si může požádat o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění, ze kterého bude patrné, které doby pojištění Vašeho otce ČSSZ eviduje a které nikoliv. Pokud zjistíte, že některé doby pojištění v evidenci ČSSZ chybí, je možné je dodatečně doložit.
Jak již bylo uvedeno, další podmínkou pro získání nároku na řádný starobní důchod je dosažení důchodového věku. Jestliže se Váš otec narodil v roce 1940, činí jeho důchodový věk 60 let a 10 měsíců. Do řádného důchodu měl tedy odejít až v lednu 2001. Pokud odešel do důchodu už v dubnu 1999, jedná se v jeho případě o předčasný důchod, který je trvale krácený. I podle současné právní úpravy totiž platí, že pokud člověk sice získá potřebnou dobu pojištění, ale požádá si o důchod dříve, než dosáhne důchodového věku, je jeho důchod trvale krácený. Přiznání předčasného trvale kráceného důchodu totiž vylučuje nárok na řádný starobní důchod.
Je tedy možné, že hlavní problém nebude v chybějící době pojištění, ale v tom, že žádost o důchod byla v případě Vašeho otce podána příliš brzy. V případě jakýchkoliv nejasností a možnosti přezkoumání otcova důchodu doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě otcova bydliště nebo přímo na ČSSZ.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Krácený předčasný důchod i když důchodce pracoval již od neletilosti (od 14 let)
Práce před 18. rokem věku a vliv na dosažení důchodového věku
___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Vliv výše platu, mzdy na svěření dítěte do péče rodiče

Přítelkyně je v průběhu rozvodu. Pokud by došlo na soudní udělení střídavé péče, a ona nebude souhlasit, je šance, že kvůli vyššímu platu ex-manžela získá plnou péči právě ex-manžel? A naopak, protože jí dělá naschvály a potíže, může on chtít plnou péči a vyhrát? Nebo když se matka odvolá, soud to zamítne a nastane pak střídavá péče, jak je to s výživným, pokud ona má 18.000 Kč hrubého a otec 35.000 Kč? Děkuji, Andreas.

ODPOVĚĎ:
Pro rozhodnutí soudu o tom, zda budou děti svěřeny do výhradní péče jednoho z rodičů nebo do střídavé péče, není výše příjmu rodičů rozhodující. Podstatné je, zda jsou oba rodiče schopni a ochotni se o děti starat, jaké mají předpoklady pro výchovu dětí, zda jsou schopni se alespoň na základních věcech týkajících se dětí dohodnout apod. Pokud jsou již děti starší (cca 11 – 12 let a více), měl by soud přihlédnout také k jejich názoru. Rozhodnutí soudu tedy záleží na posouzení celé řady individuálních faktorů a výše příjmu rozhodně není v tomto případě rozhodující.
Co se týče výživného, existují případy, kdy soud při střídavé péči žádné výživné nestanoví – děje se tak zejména tehdy, kdy je finanční situace obou rodičů velmi podobná. V jiném případě jeden z rodičů neplatí žádné výživné a druhý nepříliš vysokou částku. Soud může rozhodnout i tak, že stanoví výživné oběma rodičům podle jejich finanční situace. Jestliže soud rozhodne o střídavé péči a příjem Vaší přítelkyně je výrazně nižší než příjem otce, je možné, že Vaše přítelkyně nebude hradit žádné výživné nebo výživné nižší než otec dítěte (dětí).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Střídavá péče a výživné, alimenty - musí soud vždy určit výživné nebo může alimenty nemusí být určeny?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak získat pozemek ve vlastnictví zemřelé, zesnulé osoby

1983 jsme koupili pozemek od příbuzného. Jedná se o část sadu, která začíná strání, ve tvaru trojúhelníku. V roce 2016 došlo k přeměření a stráň 100 m2, byla zapsána v KN na nežijícího původního majitele (strýce). Vzhledem k tomu, že celé roky tuto stráň udržujeme sekáním a tvoří hranici pozemku, chtěli jsme se s budoucími dědici dohodnout o koupi této stráně. Jedná se o dvě děti z prvního manželství a manželku, se kterou neměl strýc děti a ona nemá žádné dědice. Do dědění se jedná kromě této stráně ještě o 3 ha pozemku. Děti strýce (také naši příbuzní) nechtějí otevřít toto dědictví kvůli manželce strýce. Jak máme postupovat, abychom stráň, o kterou se mnoho let staráme legálně získali. Chtěli bychom na tomto pozemku stavět dům. Děkuji za odpověď, Drahuše.

ODPOVĚĎ:
Můžete podat k soudu návrh na dodatečné projednání dědictví. Návrh podáváte k soudu, v jehož obvodu měl zemřelý bydliště, věc bude přiřazena k původnímu dědickému spisu. Nevadí, že nejste dědicové, toto řízení se zahajuje na návrh jakékoliv osoby nebo dokonce bez návrhu. V rámci dědického řízení pak bude rozhodnuto, komu onen kus pozemku připadne a jakmile bude v evidenci nemovitostí uveden nový žijící majitel, můžete s ním vstoupit do jednání o koupi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Návrh na dodatečné projednání dědictví - majetek ve vlastnictví zemřelé, zesnulé osoby
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak zakázat majitelům bytů v bytovém domě otevírání oken v zimě na chodbě bytového domu

Prosím o sdělení, zda existují nějaká pravidla pro obyvatele činžovního bytového domu ohledně otevírání oken na společném schodišti (4patrový dům). V současné době, kdy v noci už je docela zima, otevírá určitá osoba v domě okna na společném schodišti a nechává je otevřená i přes noc, takže na chodbě je zima, průvan a značně se nepřímo ochlazují i byty. Rozumná domluva není možná, mám dojem, že je to schválnost, kterou těžko dokážu.
Blíží se zima, proto bych ráda věděla, jestli mám nějakou právní "oporu" v řešení tohoto problému. Děkuji za sdělení. Děkuji, Elena.

ODPOVĚĎ:
Pokud nemáte pravidla ohledně odvětrávání upravena ve stanovách společenství či v domovním řádu, pak je to jen na vzájemné domluvě vlastníků či nájemníků bytů v domě. Můžete se pokusit pomocí energetického auditu (což však není levná záležitost) zjistit, kolik tepla takto uniklo a požadovat poté po dané osobně náhradu škody. Museli byste však mít důkaz, že tak činí jedna konkrétní osoba apod. Takové řešení tedy není příliš výhodné, nehledě na to, že náhradu škody se vám nemusí podařit vymoci.
Nejlepším řešením by bylo promluvit na domovní schůzi s danou osobou, probrat její důvody neustálého otevírání oken, případně si odhlasovat doplnění domovního řádu ohledně odvětrávání společných prostor.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Majitel bytu otevírá okna na chodbě bytového domu SVJ - jak zakázat otevírání oken a tím promrzání domu?
Domovní řád a větrání v bytovém domě - může domovní řád větrání upravit nebo ne?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Společný okap dvou rodinných domů - může jeden majitel druhému zakázat společné napojení domů na jeden svod?

Náš a sousedův rodinný dům vedle sebe, mezi nimi metr naše cesta, na konci rodinných domů jsou svody ze střech. Náš svod ze střechy je připevněný na sousedovic střeše (máme samostatný svod, ale přes tu cestu vede trubka vrchem na sousednovic střechu a dolů a ne dolů u našeho baráku a po zemi – kvůli umístění kanálu), ti s tím souhlasili. 2018 jim to vadí a máme si dát svod okapu pryč. 2019 by se to vyřešilo novou obecní kanalizací, kdy svod má být hned do země podél našeho domu, ale dá se vyřešit i 2018 jinak.
Sousedi svůj svod mají na našem pozemku, protože je tam kanál či jak to nazvat – ještě není obecní kanalizace. Takže voda z jejich střechy nám teče po naší cestě do kanálu. Můžu jim říct, ať si svod dají pryč a vodu vypouští na svůj pozemek? Nebo musím vzhledem ke kanálu to strpět? Kanál je výhradně na našem pozemku, tečou tam jen naše odpady (i z domácnosti), ale nevím, jestli je opravdu jen náš nebo ze zákona pro lepší přístup i sousedovic. Děkuji, Eleonora.

ODPOVĚĎ:
V zásadě platí, že dešťová voda by měla být primárně likvidována na pozemku, na který dopadla, dopadne-li na zastavěnou část pozemku, pak by měla být svedena na tu část pozemku, kde je možné její vsáknutí. Pouze není-li tento způsob likvidace dešťové vody možný, připadá v úvahu kumulace dešťové vody v nádržích či její odvádění do kanalizace.

Co se týče přítomnosti Vašeho okapu na sousedním domě a přítomnosti okapu Vašich sousedů na Vašem pozemku, lze vycházet z:
- § 25/6 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba ani její část nesmí přesahovat na sousední pozemek;
- § 1019/1 občanského zákoníku, dle něhož má vlastník pozemku právo požadovat, aby soused upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek.

Nebude-li dohoda mezi Vámi a sousedy možná, je nastalá situace řešitelná soudní cestou, což je však řešení přinejmenším nepřiměřené (uvážíme-li, že se jedná o pouhé okapy a stékání dešťové vody, když ani Vám, ani Vašim sousedům v této souvislosti nevzniká žádná škoda – alespoň to z Vašeho dotazu nevyplývá).

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Společný okap domů - může jeden majitel přikázat druhému rozdělení okapů na samostatné a oddělené?
Oddělení okapů jednotlivých rodinných domů - kdy to může jeden majitel po druhém požadovat?
___

RODINA-SJM
Může manžel manželce znepřístupnit peníze na účtě před rozvodem manželství?

04/2003 svatba - manžel se švagrem jeden kamenný obchod s elektrem, celou dobu jsem u nich zaměstnaná, firma se za 15 let manželství rozrostla o další 3 kamenné prodejny + internetový eshop. Obchody, koupený hotel, 2 auta porsche, další nemovitosti. Byty pronajímají. Manžel má milenku 2016-2018 roky, chci se nechat rozvést, děti již jsou velké, rozvod není kvůli milence, ale protože si již nemáme co říct. Prý nemám na nic nárok, dá mi jen 500.000 Kč a mám ihned odejít bez dětí, nebo zůstat u něj doma a platit nájem 5.000 Kč. Barák je jeho, již ho měl před manželstvím. Také mi tvrdí že nic nemá, že vše nechal přepsat na své rodiče. Chtěla jsem po něm jen byt 3+1 v Jeseníku, aby děti měly kde bydlet. Firma Elektrocentrum Xxxxxxx IČO 12345678 a Xxxxxxxxxxx s. r. o. XXXXXXXXX. Také mám hlídaný telefon, jelikož jsou firemní.
Říkala jsem, když se v klidu nedomluvíme kvůli tomu bytu, že si vezmu, právníka, ale prý mi zablokuje společný účet. Také už přemýšlím udělat audit na firmu.
Poprosila bych o info, kvůli dětem, děti chtějí od tatínka pryč kvůli jeho hrubému chovaní. Děkuji, Eliška

ODPOVĚĎ:
Toto je velmi složitá situace, je třeba vědět, zda máte majetek v SJM či nikoliv, co je psané na firmu, atd. Předpokládám, že se jedná o právnickou osobu, nikoli podnikání na živnost. Rozhodně jděte za advokátem a situaci s ním proberte, seznam najdete na www.advokatikomora.cz.
Zablokovat účet Vám manžel nemůže, dokud jste manželé, musíte mít oba zajištěnu stejnou životní úroveň, takže pokud by to udělal, ihned podejte k soudu žalobu o výživné manželky a pokud skutečně budete mít pocit, že Vám účet zablokuje, co nejdřív z něj vyberte co nejvíc peněz, abyste měla na živobytí.
Není to protiprávní, pokud jsou na účtu peníze, které jsou součástí SJM, máte na ně právo stejně jako manžel, takže teoreticky minimálně polovinu můžete vybrat.
K otázkám majetku si nachystejte co nejvíc listin, výpisy z evidence nemovitostí, k firmě výpis z obchodního rejstříku, k vozidlům technický průkaz a jděte co nejdříve k advokátovi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Manžel nechce vyplatit manželku v SJM a chce ji odříznout od společného bankovního účtu se společnými penězy - jak se bránit?
Společně manžely budované s. r. o. a rozvod manželství - vypořádání z firmy a vypořádání majetku s. r. o. při rozvodu manželství
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Jak donutit dát na střechu sněháky - prevence zranění dítěte, ohrožení zdraví a života lidí

Mezi naším a sousedovic domem je cca metrová ulička - naše. V zimě nám padá sníh ze sousedovic střechy do cesty. Když jsme se nastěhovali, řekli, že to vyřeší. Jenže je to několik let a nestalo se nic. Nyní máme malé dítě, takže to potřebuji začít řešit, hlavně kvůli malému. Sousedka si sněháky odmítá dát, popř. sníh na střeše jinak zabezpečit, prý v zimě nesněží a je to zbytečné. Jak situaci dál řešit, nechci čekat, až se něco stane? Děkuji, Ella

ODPOVĚĎ:
Podle § 1019 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má vlastník pozemku právo požadovat, aby soused upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek. Doporučuji Vám tedy s odkazem na toto ustanovení písemně vyzvat souseda k úpravě stavby s tím, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě dobrovolně, budete nucena požádat o pomoc soud. Ponechejte si podací lístek jako důkaz o doručení výzvy pro případný soudní spor. Pokud zůstane výzva bez reakce, můžete podat k soudu žalobu na uložení povinnosti upravit stavbu způsobem, který zamezení padání sněhu ze střechy na Váš pozemek.

Občanský zákoník dále v  ustanovení § 2900 uvádí, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k  nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Už z tohoto ustanovení tedy vyplývá povinnost souseda zabránit vzniku škody padáním sněhu z jeho střechy. Způsobí – li sníh nebo led pádem škodu, bude soused povinen k  její náhradě bez zřetele k  tomu, zda jste úpravu stavby požadovala.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soused odmítá nainstalovat sněháky na střechu a ohrožuje tak život a zdraví kolemjdoucích - jak postupovat?
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Společné bydlení dvou rodin v domě a příspěvek na bydlení - kdo může požádat o příspěvek?

Prosím o radu týkající se příspěvku na bydlení. V domě v osobním vlastnictví žijí dvě rodiny. Dům je v majetku jedné z nich (2 dospělí + 1 dítě). Je možné, aby druhá rodina (1 dospělý + 2 děti) měla nárok na příspěvek na bydlení a co je k tomu případně třeba doložit? Děkuji, Ema.

ODPOVĚĎ:
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník či nájemce bytu nebo domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. K žádostí o příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které v bytě/domě mají trvalé bydliště, a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Pokud v domě má trvalé bydliště i rodina vlastníci dům, bude zapotřebí požádat úřad práce o jejich vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob – jinak by bylo zapotřebí úřadu práce doložit i jejich příjmy.
Aby mohla druhá rodina žádat o příspěvek na bydlení, musel by se dospělý člen rodiny nejprve stát nájemcem domu – uzavřít s majitelem domu nájemní smlouvu – a mít zde trvalé bydliště. K žádosti o příspěvek na bydlení je ale zapotřebí doložit také podrobné vyúčtování plateb za vodu, elektřinu, plyn apod. Je tedy zapotřebí, aby obě domácnosti hospodařily samostatně – aby i druhá domácnost měla svůj samostatný vodoměr, elektroměr, plynoměr apod. , aby bylo možné prokázat, kolik spotřebuje vody, plynu, elektřiny a kolik za tyto energie platí.
Pokud by druhá domácnost nemohla toto podrobné vyúčtování doložit, o příspěvek na bydlení by nemohla žádat. Pokud náklady na energie hradí obě domácnosti společně, mohl (a) by o příspěvek na bydlení požádat majitel (ka) domu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co je potřeba doložit k příspěvku na bydlení (trvalý pobyt, vlastní vodoměr, elektroměr, plynoměr)
Bydlení u přátel a nárok na příspěvek na bydlení

___

OBČAN-EXEKUCE
Exekuce pro dluh syna, dcery - může exekutor dluh vymáhat pro rodiči, rodičích dlužníka?

Můj syn nadělal nějaké dluhy. Chtěla bych se zeptat, pokud by je včas nezaplatil a přišla na něj exekuce, jestli by mohl exekutor vymáhat také něco na mně, když syn se mnou již několik let nebydlí, trvale je hlášen na městském úřadě a nemá žádný majetek. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Po Vás jako po rodiči exekutor nemůže vůbec nic vymáhat. Jde o dluhy syna, nikoliv Vaše. Může se ale stát, že na Vás bude někdo tlačit, abyste dluhy uhradila, ale nedejte se, neexistuje žádná povinnost rodiče hradit dluhy za své dítě a s jeho dluhy nemáte nic společného.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání dluhu po rodiči, rodičích dlužníka - je to legální, oprávněné a má to oporu v zákonu?
___

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
Převedení zaměstnance na jiné pracovní místo ze zdravotních důvodů z důvodů astmatu a astmatický záchvat na novém místě - co dál?

Dělám ve fabrice na plasty. Protože mám astma, tak mi závodní lékař napsal omezení. V práci mě přeřadili na místo, kam nesmím. Během šichty mě chytl astmatický záchvat, mám neschopenku. Prosím radu. Děkuji, Emilie.

ODPOVĚĎ:
Podle § 40 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.
Podle odst. 6 tohoto ustanovení při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem.
Pokud jste byla převedena na práci, která neodpovídá Vašemu zdravotnímu stavu, je nezbytné obrátit se na zaměstnavatele a požádat o převedení na místo, které bude vyhovující.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co když zaměstnavatel převedl zaměstnance na jiné pracovní místo kvůli astmatu, ale astma se zhoršilo - jak postupovat?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Žaloba na pokácení obecního stromu hrozícího pádem a poškozením stavby, budovy

Vlastním rekreační chatu z r. 1968 na pronajatém obecním pozemku (druh pozemku lesní), v pronájmu jen zastavěná plocha. V bezprostřední blízkosti nemovitosti se nachází i mj. dvě mohutně vzrostlé borovice, které svým deformovaným vzrůstem zasahují nad profil stavby a v případě silného větru hrozí jejich zlomení s dopadem na nemovitost a následné, pravděpodobně fatální, poškození nemovitosti. Lesní hospodář obce posoudil stav. Potvrdil výše popsané riziko a odsouhlasil skácení těchto dvou stromů. Avšak kácení považuje za rizikovou záležitost, kterou obec nebude realizovat a doporučil nám, abychom si zajistili kácení stromů na své náklady a na své riziko.
Domnívám se, že by odpovědnost za odvrácení hrozících škod souvisejících s lesním porostem měla zcela dopadat na vlastníka lesního pozemku, ale nevím, na jakém právním základě k tomu mohu vlastníka lesa přimět. Prosím o posouzení tohoto stavu, případně specifikaci povinnosti vlastníka lesa, které tím, že odmítá odstranit stromy, které bezprostředně ohrožují majetek, ale i život osob užívající nemovitost, nebude splňovat.

ODPOVĚĎ:
Základní pravidlo je stanoveno § 1067 Občanského zákoníku, které stanoví, že "Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný." Dále z občanského zákoníku vyplývá, že každý vlastník si musí počínat tak, aby nebyly ohrožovány další osoby. Za stav stromu a jeho odstranění jednoznačně odpovídá vlastník stromu, a to na své náklady. Pokud jsou stromy ve vlastnictví obce, doporučuji obec vyzvat doporučeným dopisem k odstranění tohoto závadného stavu a pokud nebude odpovídající reakce, nezbude, než se domáhat odstranění stromů žalobou u soudu. Domáhali byste se konkrétně uložení povinnosti odstranit nebezpečné stromy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Hrozba pádu stromu stojícího na hranici pozemků na soukromou stavbu - majitel stromu je obec a soukromá osoba
Co když je strom ve spoluvlastnictví nad profilem stavby a hrozí pádem a poškozením stavby?
Kdo je majitel stromu pokud je kmen na hranici pozemků?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Mohou chtít majitelé bytů SVJ po správci domu ukázat fakturu za zateplení půdy?

V listopadu 2016 navrhla správkyně domu, že její známý řemeslník provede zateplení půdy. S touto skutečností seznámila všechny ostatní spoluvlastníky, že předběžná cena je 40.000 Kč. Ve skutečnosti neproběhlo zateplení půdy, ale pouze podlahy půdy. Kde byla pouze natažena minerální izolace, která ve skutečnosti neplní svůj účel, v létě je v domě nesnesitelné horko a v zimě izolace ochlazuje byty. Správkyně nám nechce ukázat fakturu kolik její údajné zateplení půdy stálo. Faktura ji byla doručena až v měsíci Březnu 2017 vhledem k tomu, že práce byly provedeny v listopadu 2016. Jak máme postupovat, aby nám vše ukázala? Děkuji Emma.

ODPOVĚĎ:
Člen SVJ či obyvatel domu bez SVJ má právo na požádání neomezeně nahlížet do účetnictví SVJ/vztahujícího se ke správě domu a na pořízení kopií na vlastní náklady z účetnictví pro vlastní potřebu. Kopie účetnictví pak může konzultovat s  odborníkem. V  účetnictví musí být ke každému výdaji, odpovídající faktury nebo jiné písemné doklady. Požádejte tedy písemně správkyni domu o umožnění nahlédnutí do dokumentace k domu či do konkrétní faktury či výpisu z účtu apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo majitelů bytů nahlížet do účetnictví SVJ bytového domu (zateplení půdy domu)
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Odkoupení poloviny domu spekulantem a právo na proplacení poloviny nákladů na vytápění domu a vybavení (nový kotel, spotřebiče, nábytek)

2017 byla zabavena polovina domu v exekuci na pokrytí dluhů mé sestry. Dům odkoupila společnost Global Invest Bohemia s. r. o. Dali mi možnosti, že mohu od nich odkoupit jejich polovinu nebo oni moji nebo půjdeme k soudu. K dnešnímu dni se neozvali. Chtěla bych se optat, zda mohu do domu kupovat věci (kotel, nábytek, spotřebiče) a při případném odkoupení mi tyto věci budou naúčtovány znovu. Do domu také kupuji dřevo a uhlí a vytápím celý dům. Mohu tyto investice požadovat po nich, když každý vlastníme polovinu? Děkuji, Erika.

ODPOVĚĎ:
V případě sporu o vypořádání podílového spoluvlastnictví či odkupu spoluvlastnického podílu je třeba se vždy řídit znaleckým posudkem, který určí cenu nemovitosti. Ten si můžete zadat sama nebo jej zadá soud v případě soudního sporu. V případě sporu se při určení částky k vypořádání vychází pouze z hodnoty nemovitosti, nikoliv movitých věcí v něm. Součástí domu, která je oceněna, a která může zvýšit cenu nemovitosti je např. kotel či sanitární vybavení.
Spotřebiče a nábytek jsou ale samostatné movité věci a ty s cenou nemovitosti nemají nic společného. Pokud byste kupovala např. kotel, pak si schovejte účtenku a požadujte v rámci vypořádání o tuto částku více. Otázka vytápění je sporná, neboť pokud dům užíváte pouze Vy, tak s požadavkem na proplacení neuspějete.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Koupě spotřebičů a nábytku do domu ve spoluvlastnictví - právo, nárok na zaplacení poloviny částky po spolumajiteli, spoluvlastníkovi
___

OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
Kronika o dětství známých osobností a autorské právo

Chci sepsat knihu o dětství několika známých nežijících osobnostech. Kniha by měla podobu čtenářského deníku - tak jako si čtete a děláte si výpis psaný vlastními slovy.
1) Lze v souladu s autorským zákonem (jinými zákony) vydat knihu sestavenou z textů - výpisků z knih jiných autorů, kteří se dané osobnosti již věnovali? Např. ze zdroje "Kronika mého života", kterou napsal Josef Lada?
2) Ze kterých zdrojů je pro tento záměr legální čerpat?
Děkuji. S pozdravem Erna

ODPOVĚĎ:
Váš záměr považuji z autorskoprávního hlediska za v zásadě možný.

Je podstatné, co v této souvislosti míníte oněmi výpisky.

Bude-li se jednat o poznámky, které si při četbě jiných knih uděláte, přičemž tyto poznámky dále autorsky zpracujete, budou pro Vás jiné knihy de facto pouze inspirací a zdrojem informací. Takový postup je dle mého názoru zcela v souladu s platnou právní úpravou, neboť pro vznik Vaší knihy bude klíčové tvůrčí zpracování Vámi vypsaných informací.
Dle § 2/4 autorského zákona platí, že předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného díla. Dle znění dotazu nicméně předpokládám, že ve Vašem případě by se o zpracování cizích knih jednat nemuselo, pakliže je budete používat pouze jako inspirační zdroje.
Pokud pod pojmem výpisky míníte drobné doslovné citace cizích knih a Vaše kniha by tak měla být sborníkem úryvků z cizích děl, bylo by s největší pravděpodobností zapotřebí získat souhlas autorů (resp. nositelů příslušných autorských práv) Vámi použitých knih. Tento souhlas by měl podobu licence. V této souvislosti by bylo nejsnadnější oslovit příslušného kolektivního správce autorských práv. Tímto subjektem je v případě literárních děl DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura:
http://www.dilia.cz/
Ve Vašem případě je tak zapotřebí vypisovat a následně tvůrčím způsobem přepisovat, nikoli pouze opisovat.
Shora uvedené samozřejmě neznamená, že byste ve své knize nemohla citovat z jiných knih, tyto citace však musí být přiměřené. Konkrétně dle § 31/1 písm. a) autorského zákona platí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle. Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
Při psaní knihy můžete čerpat z jakýchkoli zdrojů, které máte (samozřejmě legálně) k dispozici (typicky tedy ze zveřejněných knih).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Citáty z jiných knih a autorské právo
Je možné citovat jinou knihu bez porušení autorského práva?
Jak neporušit autorské právo citováním jiné knihy (životopis popisují dětství jiné slavné osoby, osobnosti, celebrity)
___

OBCHOD-DANĚ
Koupě a následný prodej bytu, domu, nemovitosti - podmínky pro neplacení daně z příjmu

V 05/2017 jsem koupila domek, chci jej teď v září 2018 prodat a chci koupit novou nemovitost, za jakých podmínek se neplatí daň z příjmu? Je třeba koupit za stejné peníze, jak se předtím prodá, či když je koupě levnější př. o 300.000 Kč, bude se vyměřovat daň z rozdílu? Může se koupit jakýkoli druh nemovitosti (chata, nebo pouze byt - domek)? Je nový nákup nemovitosti ještě nějakou dobu sledován? Jsem tím vázána a nemůžu jej znovu bez sankce prodat? Může se koupit jakýkoli druh nemovitosti, třeba chata, nebo pouze byt - domek. Děkuji, Ester.

ODPOVĚĎ:
Aby se ve Vašem případě jednalo o osvobozený příjem - nemusíte platit daň z příjmů, je nutné splnit několik podmínek. V prodávané nemovitosti musíte mít trvalé bydliště v době bezprostředně před prodejem (§4/1/a) ZDP). Pokud zde máte bydliště delší než 2 roky bezprostředně před prodejem, je příjem z prodeje osvobozený od daně. Pokud máte v nemovitosti bydliště méně než 2 roky bezprostředně před prodejem a zároveň použijete celý příjem z prodeje na pořízení bytové potřeby (nemovitost, ve které budete mít trvalé bydliště [dům, byt, chata/chalupa - pokud lze v ní mít trvalé bydliště], podmínka nákupu nemovitosti do konce 1 roku následujího po roce prodeje nemovitosti), pak je příjem z prodeje celý osvobozen od daně. V případě, že nevyužijete celý příjem na nákup nemovitosti, je rozdíl zdanitelný. Pokud použijete částku shodnou s částkou z prodeje nemovitosti na nákup bytové potřeby v době 1 roku před prodejem současné nemovitosti za splnění výše uvedených podmínek, pak je příjem z prodeje od daně osvobozen.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej a následná koupě nemovitosti - daň z příjmu
Zdanění příjmu při prodeji bytu, domu do 2 let od zakoupení, odkoupení
Vliv trvalého bydliště v koupeném bytě, domě na daň z příjmu při následném prodeji nemovitosti do 2 let od zakoupení
___

RODINA-SJM
Manžel odešel od rodiny a nepřispívá na děti, chod domácnosti a společné dluhy (úvěry) - jak postupovat?

Mám s manželem 2 děti (dcera 11 a syn 15 let). Manžel se již od března 2018 doma prakticky nezdržuje. Vyhrožoval mi, že mi nebude dávat peníze. Řešila jsem přes právníka. Došlo k ústní dohodě, kterou ale manžel nedodržoval. V červenci 2018 opustil rodinu, zájem o děti dlouhodobě nemá. Od července 2018 je prakticky neviděl. Od srpna 2018 mi na děti nedává peníze a odmítá jakoukoliv komunikaci. Dopisy od právníka si nevyzvedává, moje nabídky na vyrovnání odmítá. Pouze mi vyhrožuje jak mi ukáže. Sám s žádnou nabídkou nepřišel. Nevím tedy, co je cílem jeho konání.
Navíc bere manžel od dubna 2018 vysoké dávky steroidů, po kterých má obrovské výkyvy nálad, je bezohledný a ke mě velice arogantní až agresivní.
Máme společné úvěry jejichž splátky jsou v celkové výši 9.021 Kč měsíčně. Další nutné výdaje na provoz domácnosti, které musím hradit jsou v celkové výši 9.289 Kč. Můj příjem je 17.000 Kč, manželův příjem v posledních měsících dosahuje 40.000 Kč měsíčně. V srpnu 2018 mi poslal 7.850 Kč. Z těchto peněz jsem uhradila splátky úvěrů a část plateb na provoz domácnosti. Zbytek peněz, které si manžel nechal ve výši cca 32.000 jsou neznámo kde. Manžel utrácí za nesmysly - v podstatě utrácí společné peníze, protože máme zachované společné jmění manželů SJM.
Na moje urgence o zaslání výživného vůbec nereaguje. Najal si právníka, a společně s ním se rozhodli držet mě co nejdéle bez peněz.
Je začátek školního roku 2018/2019 a já musím dětem zajistit školní pomůcky, oblečení apod. Ani na to mi manžel nijak nepřispěl. Začátek školního roku 2018/2019 mě stál již 12 000 Kč.
24.9.2018 máme soud o svěření dětí do péče a stanovení výživného. Manžel mi vyhrožuje, že bude usilovat o střídavou péči. Dceři sdělil, že proto, aby mi nemusel platit výživné. Přitom bydlí u bratra, který sám bydlí v podnájmu.
Obávám se, že i když mi soud svěří děti do péče, a rozhodne o výživném, manžel mi ho stejně platit nebude. Případně mi bude hradit nějakou minimální částku. Dlužné výživné neuvidím. Také se bojím, že mi přestane dávat peníze i na úhradu poloviny úvěrů, které spadají do SJM.
V současné době nejsem již schopna zajistit dětem žádnou normální životní úroveň. Po zaplacení nutných plateb mi na jídlo pro nás tři zbyde cca 2 000 Lč na celý měsíc. Do toho budu ještě muset dětem uhradit zbytek pomůcek do školy.
Úvěr na zajištění domácnosti a potřeb dětí si prý vzít nemůžu, protože bych ho musela platit sama - do společného jmění to prý nespadne. Společný majetek prý také prodat nemůžu, protože by to mohl manžel právně napadnout. Prý si musím nějak poradit sama, protože neexistuje žádné řešení.
Manžel si ale z bytu společný majetek odnáší. Dokonce z bytu odnáší i věci denní potřeby, které jsem koupila pro nás. Dětem odnesl jejich majetek a nemá se k tomu, aby ho vrátil. Do bytu chodí výhradně v době, kdy není nikdo doma, a prohledává moje osobní věci. Vzhledem k tomu, že byt patří do SJM, tak mu prý nemohu nijak bránit.
Jsem zoufalá, a potřebuji nutně poradit, co mám v takovéto situaci dělat. Jak mám zajistit péči o děti, a jestli se mohu vůbec nějak bránit, nebo jestli si opravdu musím od manžela nechat všechno líbit.
Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Váš manžel má samozřejmě vůči vašim dětem – stejně jako Vy – vyživovací povinnost. Pokud tuto povinnost dobrovolně neplní, může mu povinnost hradit výživné uložit soud. Je dobře, že jste podala k soudu návrh na svěření dětí do péče a žádost o stanovení výživného. U soudního jednání uveďte, jak dlouho už Vám manžel výživné na děti neplatí (můžete samozřejmě uvést i to, že nijak nepřispívá na domácnost a na Vaše společné půjčky) a že jste od něj za celou dobu, kdy s Vámi nesdílí společnou domácnost, obdržela pouze částku 7.850 Kč. Výživné pro děti totiž můžete požadovat i zpětně (až tři roky) a doporučuji tento požadavek u soudu vznést. Pokud soud svěří dítě do Vaší péče, stanoví také otci výši výživného, kterou Vám má hradit. Pokud by otec dětí přesto soudem stanovené výživné nehradil, můžete ohledně dlužného výživného kdykoliv podat návrh na nařízení exekuce. Výživné by pak bylo sráženo z otcova platu. V případě, že by soud rozhodl o svěření dětí do střídavé péče je možné, že určí výživné Vám oběma. Vzhledem k rozdílu ve Vašich platech je pravděpodobné, že by otci dětí stanovil vyšší výživné než Vám. Vzhledem k věku Vašich dětí by měl soud při rozhodování o tom, komu děti svěří do péče, přihlédnout i k jejich názoru.
Vyživovací povinnost samozřejmě neexistuje jen mezi rodiči a dětmi, ale také mezi manželi. Váš manžel tedy nemá vyživovací povinnost jen k Vašim dětem, ale i vůči Vám. Máte nárok na stejnou životní úroveň jako Váš manžel. Pokud Vám tedy manžel nijak nepřispívá na chod domácnosti, doporučuji ho nejprve písemně vyzvat, aby Vám na chod domácnosti přispíval. V písemné výzvě ho doporučuji upozornit na to, že pokud vám nezačne dobrovolně přispívat, budete nucena se obrátit na soud. V případě, že byste tuto výzvu manželovi nezaslala, nemusel by Vám soud následně přiznat nárok na úhradu nákladů řízení. Pokud Váš manžel nebude na výzvu reagovat a nezačne Vám na domácnost přispívat, podejte k okresnímu soudu v místě manželova bydliště návrh na určení výživného pro sebe jakožto manželku. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník, nejlépe se specializací na rodinné právo. Za podání návrhu se neplatí soudní poplatek. Opět platí, že pokud by Vám manžel soudem přiznané výživné nehradil, můžete ohledně dlužného výživného kdykoliv podat návrh na nařízení exekuce.
Co se týče společného majetku, který si Váš manžel odnáší z Vaší společné domácnosti, tuto záležitost bude zapotřebí řešit v rámci vypořádání společného jmění manželů (SJM). Pro začátek doporučuji sepisovat si společný majetek, který Váš manžel ze společné domácnosti odnesl. V současné chvíli je majetek vás obou a v zásadě není protiprávní, když manžel užívá majetek sám. Neměl by jej však např. prodat a zpeněžit bez Vašeho vědomí a souhlasu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odstěhování manžela a odnášení společného majetku v SJM manželem - jak tomu zabránit?
Prodávání společného majetku jedním z manželů před rozvodem manželství
___

OBČAN-BYDLENÍ
Podnájemní nebo nájemní smlouva - co je výhodnější pro majitele bytu v nájmu?

Četl jsem, že podnájemní smlouva je pro vlastníka bytu mnohem výhodnější než smlouva nájemní. Mám byt v osobním vlastnictví. Mohu se zájemcem o pronájem bytu přímo já uzavřít podnájemní smlouvu?
Případně mohu s někým s rodiny, např. s mojí matkou uzavřít na daný byt smlouvu nájemní a ona uzavře se zájemcem smlouvu podnájemní? Daň z příjmu bych v tomto případě musel přiznat já, nebo matka?
Prosím o radu jak to co nejlépe udělat? S pozdravem Andrej

ODPOVĚĎ:
Nevím, z jakého důvodu by měla být podnájemní smlouva výhodnější. Je to v podstatě úplně to stejné, co smlouva nájemní. Naopak s podnájmem musí souhlasit i vlastník nemovitosti, tedy pronajímatel. Daň z příjmu vždy přiznává ten, kdo má ze závazkového vztahu příjem. Pokud nebudete od matky nic žádat a ona bude od podnájemce vybírat podnájemné, musí danit ona. Pokud byste vy vybíral nájem, musíte danit svůj nájem a pokud by matka dál vybírala podnájem, musí danit i ona svůj podnájem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je pro majitele bytu výhodnější podnájemní nebo nájemní smlouva uzavřená s nájemníkem, nájemcem?
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Nárok na příspěvek na bydlení u předlužené osoby bez práce bydlící v nájmu u člena rodiny (matky, otce, rodičů)

Moje neteř a její manžel (věk 41 a 45 let) jsou v částečném invalidním důchodu ČID. Dohromady berou měsíčně 9400 Kč a splácí z toho několik půjček. Bydlí v domě s rodiči neteře (ti jsou oba ve starobním důchodu, z něhož oba dva splácí v insolvenčním řízení za půjčky). Všichni bydlí na vesnici v domě psaném na matku, kde neteř s manželem mají k dispozici 2 místnosti a kuchyň. Za užívání platí matce nějaké peníze. Žádný majetek nemají. Jaké mají možnosti nějakých dávek, aby vůbec vyžili? Co mají udělat? Nejsou vedeni na úřadu práce. Je toto podmínka dočkat se vůbec nějakých příspěvků? Četla jsem, že jedním ze způsobů je uzavřít s matkou (majitelkou domu) smlouvu o pronájmu užívaného bytu a pak někde žádat příspěvek na tento nájem. Kam mají jít, co mohou žádat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tonu, že z Vašeho dotazu nevyplývá, že by Vaše neteř s manželem pečovali o nezaopatřené děti, budu předpokládat, že jejich domácnost tvoří pouze dospělí. V takovém případě by připadal v úvahu pouze příspěvek na bydlení nebo dávky pomoci v hmotné nouzi. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník či nájemce bytu nebo domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jejich domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. K žádostí o příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které v bytě/domě mají trvalé bydliště, a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Pokud mají v domě trvalé bydliště i rodiče Vaší neteře, bude zapotřebí požádat úřad práce o jejich vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob – jinak by Vaše neteř musela úřadu práce doložit i jejich příjmy.
Aby tedy mohla Vaše neteř (nebo její manžel) žádat o příspěvek na bydlení, musela by se nejprve stát nájemcem domu – uzavřít s majitelkou domu nájemní smlouvu – a mít zde trvalé bydliště. Je také zapotřebí, aby obě domácnosti měly samostatný elektroměr, plynoměr, vodoměr apod. , aby Vaše neteř mohla doložit, kolik samostatně spotřebují vody, plynu elektřiny. Pokud to tak není a energie hradí společně, mohla by o příspěvek na bydlení požádat majitelka domu.
Pokud by se nepodařilo získat příspěvek na bydlení, další možné jsou dávky pomoci v hmotné nouzi – základní dávkou je příspěvek na živobytí. Při žádosti o tyto dávky je ale zapotřebí kromě příjmů doložit také prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech. To znamená, že úřad práce bude zajímat, zda Vaše neteř a její manžel mají peníze na bankovním účtu, zda vlastní (ne) movitý majetek, jestli mají uzavřené stavební či životní pojištění apod. Nedokáži tedy předem posoudit, zda by nárok na dávku získali či nikoliv. I v tomto případě platí, že by museli požádat úřad práce o vyloučení neteřiných rodičů z okruhu společně posuzovaných osob, jinak by museli dokládat i jejich příjmy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na sociální dávky u předlužené osoby bez práce bydlící v nájmu u člena rodiny (matky, otce, rodičů)
___

OBČAN-DLUHY
Dodatečné uzavření smlouvy o půjčce u již spláceného dluhu

Čeká nás soud. 2010 vznikla ústní smlouva o půjčce a později se udělala smlouva písemná, ale již s datem 2013 a na částku, která byla k tomuto datu ještě dlužná (původní částka minus splátky uhrazené od roku 2010 do uzavření písemné smouvy). Je smlouva platná? Dlužník se k žalobě vyjádřil - uznal, že peníze dluží a chce je nadále splácet, ale taky prozradil, že dluh splácí od roku 2010 - čili před uzavřením smlouvy.
Nevím teď jestli se to bude u soudu nějak rozmazávat a co vlastně tedy tvrdit. Ke vší smůle má dlužník splátky ode mě podepsané od roku 2010. Vymlouvat se na jiné drobné půjčky, které předtím byly uhrazeny a že tento dluh skutečně vznikl až v roce 2013 a peníze byly v tom dni předány? Nebo říct, že ustní dohoda byla splatnost 5 let a jelikož 3 rokY už uplynuly proto se smlouva napsala s aktuální částkou a s aktuálním datem, splatnost 2 roky? Nebo je smlouva tak dobře? Zpětně si myslím, že se to mělo jmenovat asi uznání dluhu. Náš právník k tomu nic neřekl, ale vím, že toto datum je důležité pro běh promlčecí lhůty. Jiný právník mi řekl, že je to špantě, že tam měl být datum 2010 a částka celá i když se to sepisovalo v roce 2013. Mám z toho smíšený pocit, za dva dny je soud. Děkuji za info, Evelína
(Interní poznámka správce: PUBLIKOVAT 05/2019)

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru v tom není žádný problém, pokud jste si sepsali smlouvu v roce 2013 na částku, která ještě nebyla uhrazena, není to nic proti ničemu. U soudu bych tedy řekla pravdu, tj. že jste půjčili v roce 2010 a na zbytek jste si sepsali písemnou smlouvu v roce 2013. nevidím žádný důvod pro to, že by to mělo něčemu vadit a nějak Vás poškodit, že uvedete pravdu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ústní smlouva o půjčce s dodatečným sepsáním písemné smlouvy a splácení dluhu před sepsáním smlouvy - vliv na platnost smlouvy
___

RŮZNÉ-STAVBY
Jak zrevitalizovat panelový dům bez stavební dokumentace - nenašela se na stavebním úřadě ani u stavitele

Koupili jsme v panelovým domě byt od města a zjistili jsme, že nemáme projektovou dokumentaci stavby. Firma Bytes, která zpravuje městské byty, nám zdělila, že ji nemůžou najít a ať se obrátíme na stavební úřad.
Na stavebním úřadě nám řekli, že nemůžou projektovou domumentaci najít a zkusí dohledat v archivu. Tam se bohužel také nic nenašlo.
Chtěli bychom provést celkovou revitalizaci panelového domu, ale bez tohoto dokumentu to zřejmě nepůjde.
Můžete prosím poradit, jak jinak získáme projektovou dokumentaci nebo jak máme dále postupovat pro získání tohoto
dokumentu? Děkuji, Anton

ODPOVĚĎ:
Pokud se nepodaří projektovou dokumentaci současného stavu (podoby) stavby dohledat, je nezbytné ji nechat znovu vyhotovit. Tzn. musíte nechat vyhotovit dokumentaci skutečného provedení bytu, která bude osvědčovat aktuální stav.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rekonstrukce panelového bytu bez existující staré stavební dokumentace - jak ji získat, aby mohla rekonstrukce začít?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Investování do nemovitosti manžela, manželky před manželstvím a nárok na vydání investice při rozvodu manželství

Od roku 2000 do svatby v roce 2004 jsem investoval do rodinného domu exmanželky. Na jakou výši resp. v procentech mám nárok žádat? Může být jako důkaz také to že jsem dával z výplaty např vždy 30% na rekonstrukci domu? Děkuju. Antonín

ODPOVĚĎ:
Pokud jste investoval finance pocházející z Vašeho příjmu, máte právo žádat polovinu investic vložených do domu. Zde je důležité soudu předložit důkazy, z nichž bude vyplývat výše investic. Nejlépe výpisy z bankovního účtu. Pokud uvádíte, že jste dával 30% z výplaty, jistě to jako důkaz sloužit může, pokud je to něčím doložitelné - výpisy z účtu či např. čestné prohlášení manželky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyrování z investic do bytu, domu, nemovitosti manžela, manželky z výlučných peněz jednoho z manželů
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Vydědění potomka z důvodu marnostratnosti - vedlejší doložka závěti, doložení času

Jsme v situaci, se kterou si jako zůstavitelé ani po návštěvách tří různých notářů nevíme rady. Máme sepsanou závěť, kde dědíme jako manželé "jeden na druhého". Takže i tak má náš jediný syn zákonný nárok na 1/16 dědictví. Vzhledem k jeho marnotratnému způsobu života chceme využít vedlejší doložku v závěti - doložení času dle § 1565 občanského zákoníku platného v současné době a to tak, že pozůstalý rodič by byl povolán jako přední dědic a doložení času by vlastně končilo jeho smrtí. Brání prosíme něco v dědickém právu tomuto opatření? K dotazu nás vede naše nechuť sledovat, jak náš jediný syn nehospodárně nakládá s veškerým dědictvím. Psychicky již tuto představu nezvládáme.
Pozn. platbu 400 Kč jsme dnes (10.11.2018) provedli službou Paypal, platba byla potvrzena tak snad je vše v pořádku, pak se nám nějak zasekl počítač a nevěděli jsme jak dále. Nejsme počítačová generace.
děkujeme za odpověď, syna nechceme ošidit o nemalé dědictví a chceme, aby ho dostal až po smrti nás obou.

ODPOVĚĎ:
Daná otázka je otázkou výkladu a může se stát, že s ohledem na názory tří různých notářů taková závěť v budoucnu stejně skončí u soudu jako výkladová otázka. Dle mého názoru takové opatření možné není, jelikož by to vlastně znamenalo, že syn jako neopomenutelný dědic po zemřelém rodiči nic nedědí, a tím je vyděděn. K dané věci zatím judikatura neexistuje, proto neznám jednoznačnou odpověď a tuto Vám pravděpodobně nedají ani notáři.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění mezi manželi a vynechání zákonného dědice pro marnotratnost (§ 1565 občanského zákoníku)
Vynechání marnotratného potomka z dědictví, dědického řízení - vedlejší doložka závěti, doložení času
___

RŮZNÉ-STAVBY
Postavení ocelového kontejneru na pozemek s inženýrskými sítěmi - může se to nebo ne?

Prosím o dotaz týkající se využití pozemku. Zakoupil jsem v minulosti drážní pozemek, kde jsem si postavil větší garáž (na obrázku stojí vpravo, ale dosud tam není). Pozemek má rozlohu asi 400 m2. Je hustě zasíťován, plyn elektrické vedení, kanalizace, je v průmyslové zóně a je veden jako ostatní plocha. V územním plánu je zařazen do plochy využitelné s dopravou. Na nezasíťovaných místech, které jsou jiných vlastníků, umožnili postavení garáží, vlevo i vpravo. Jelikož jsem pozemek kupoval s nějakým záměrem, ale ty bohužel z důvodu hustého zasíťování není možné uskutečnit, musel jsem původně 100 m2 garáž-dílnu zmenšit na asi poloviční výměru.
Garáž-dílna, je normálně napojena na elektrickou energii, vodu i odpad do jímky. Zbývá mi tedy asi 350 m2 zasíťované odstavné plochy. Chtěl bych ji nějak využít a proto se ptám.
Pokud bych na tuto plochu rozmístil např. ocelové kontejnery pro možnost uskladnění např. pneumatik a jíného automateriálu, jeden kontejner by byl uzpůsoben, jako přijímací kancelář pro zákazníky a velká nově postavená garáž jako dílna na přezouvání aut, porušil bych nějaký předpis, který stanoví, že na hustě zasíťovaných pozemcích nesmí nic stát, stavět atd. ? Jde mi o to, jestli v případě, že nakoupím kontejnery a umístím je na tuto plochu, jestli poruším nějaký předpis. Děkuji velice za odpověd Arnošt

ODPOVĚĎ:
Ano, za určitých podmínek byste se skutečně mohl dostat do konfliktu s platnou právní úpravou.
V první řadě je vhodné vyjasnit otázku, zda by Vámi zmiňované kontejnery splňovaly znaky stavby či nikoli. Dle § 2/3 stavebního zákona se totiž za stavbu považují veškerá stavební díla, která vznikají (mimo jiné) montážní činností, přičemž se může jednat například i o výrobky plnící funkci stavby.
Z dotazu nevyplývá, zda mají být kontejnery nějakým způsobem zakotveny v zemském povrchu (například zemními vruty apod.) či zda se bude jednat o věci movité.
Tuto otázku Vám doporučuji konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem, jehož právní názor pro Vás bude určující. Dospěje-li stavební úřad k závěru, že kontejnery splňují znaky stavby (ve smyslu stavebního zákona), bude jejich instalace na pozemku případně vyžadovat i příslušné přivolení stavebního úřadu.

Obecně platí, že na pozemcích, kterými vedou vodovody, kanalizace a energetické sítě, je možné realizovat stavební a další činnost, ovšem pouze po předchozím souhlasu provozovatelů kanalizací, vodovodů a energetických sítí.
1/ Vodovody a kanalizace:
Dle § 23/5 písm. a) a c) zákona o vodovodech a kanalizacích je možné v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace:
- provádět zemní práce,
- provádět stavby,
- umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení,
- provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatele.

Výše uvedený výčet činností je natolik obsáhlý, že Vámi popsaný záměr bude pravděpodobně možné zařadit hned do několika kategorií (tedy bez ohledu na to, budou-li kontejnery představovat stavby či nikoli).
Domnívám se proto, že v případě vodovodů a kanalizací bude zapotřebí, abyste získal souhlas jejich vlastníků či provozovatelů v každém případě. Nepodaří-li se Vám tento souhlas získat, můžete se ve stejné věci obrátit na místně příslušný vodoprávní úřad (městský úřad), který může tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a stanovit případně speciální podmínky (§ 23/6 zákona o vodovodech a kanalizacích).
V první řadě Vám nicméně doporučuji kontaktovat vlastníka vodovodu a kanalizace, popř. jejich provozovatele, a svůj záměr s nimi konzultovat, neboť dle § 23/7 zákona o vodovodech a kanalizacích máte právo na informace o případném střetu Vašeho záměru s ochranným pásmem vodovodu či kanalizace.

2/ Elektrizační soustava:
Dle § 46/8 písm. a), c) a d) energetického zákona je v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
- skladoovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Váš záměr bude opět patrně možné zařadit hned do několika z těchto kategorií.
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy udělí písemný souhlas se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen (§ 46/11 písm. b) energetického zákona).
Ani v tomto případě tedy není realizace Vašeho záměru zcela vyloučena, je nicméně nezbytná konzultace s provozovatelem příslušného elektrizačního zařízení.

3/ Plynárenská soustava:
Dle § 68/3 energetického zákona je každý povinen v ochranném pásmu i mimo ně zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb,, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen (§ 68/4 písm. b) energetického zákona).
Prakticky stejná pravidla se pak vztahují rovněž na bezpečnostní pásma plynárenské soustavy (§ 69/3 písm. b) energetického zákona).
I v tomto případě je tedy nezbytné, abyste svůj záměr konzultoval s provozovatelem příslušné plynárenské soustavy.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Postavení ocelového kontejneru - kdy jde o movitost a kdy o nemovitost, nemovitou věc?
Postavení ocelového kontejneru na pozemek - je nutné vyjádření vodohospodářů, majitele kanalizace a elektrárny?
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Je možné použít nahrávku souseda, sousedky fotopastí jako důkaz u soudu? (sousedé neví že je fotopast nahrála)

Se sousedkou máme dlouhodobý problém kdy nám dělá spoustu malých schválností. Snažím se jí nevšímat, aby vše kvůli maličkostem neeskalovalo, ale teď dochází k tomu, že nám začala házet ovoce když tam nejsme z jejího pozemku přes plot na náš pozemek. Nejprve jsem jen pojal podezření když se na zahradě začla vyskytovat jiná jablka než jsou z našich jabloních. A teď můj dotaz: Umístil jsem cca 3 metry od plotu fotopast, tak, aby koukala na plot v místě kde pravděpodobně k přehazování dochází, ale samozřejmě snímá i část jejího pozemku, který je vidět za plaňkovým za plotem.
JEDNÁ SE O ZADNÍ ČÁST JEJÍ ZAHRADY KAM V PODSTATĚ NECHODÍ JENOM POUZE ZA ÚČELEM SEKÁNÍ TRÁVY NEBO PRÁVĚ SBĚRU JABLEK APOD. Fotopast začne snímat na základě pohybu který je za plotem to znamená, že přijde k plotu z její strany, fotopast začne hahrávat a samozřejmě jak jsem předpokládal začne sbírat svoje jablka a hází je přes plot k nám. Je to vidět zcela zřetelně a jednoznačně.
Můžu tento záznam použít jako důkaz že dochází ze strany sousedky k znečišťování našeho pozemku, nemůže mně potom ona napadnout, že ji neoprávněně nahrávám na jejím pozemku a fotopast bere i její pozemek a tím narušuji její práva i když jsem tento technický prostředek nasadil pouze na omezenou dobu a právě za tímto účelem. Nemůžu však důkaz o tomto jejím konání pořídit jiným důkazním prostředkem např na mobilní telefon nahráním z ruky ve chvíli kdy to dělá jelikož v naší přítomnosti to nedělá, pouze když odjedem, tak toto byl a je jediný způsob, jak ji z tohoto jednání usvědčit, ale jestli toto můžu potom také použít při dokazování tohoto jejího jednání. Nemůže mně někdo potom napadnout u úřadu pro ochranu osobních údajů a nebo obvinit z protizákonného jednání a pod? Popřípadě jakého přestupku nebo porušení zákona se tímto dopouští a když by jsem se rozhodl to již řešit, kam se obrátit? Moc děkuji za radu. Artur.

ODPOVĚĎ:
Existuje judikatura (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.10.2013, č. j. Afs 40/2012-68), z níž vyplývá, že pokud nelze důkaz opatřit jinak a jednáním obviněného z přestupku dochází skutečně k protiprávnímu jednání, pak i nahrávku bez vědomí obviněného z přestupku použít lze. V rámci případného řešení ochrany osobních údajů se bere v úvahu, že stěžovatel - v tomto případě sousedka - se dopouštěla protiprávního jednání, a i kdyby si stěžovala, její stížnost by nebyla s ohledem na její protiprávní jednání úspěšná. Nebála bych se tedy použít důkazy z fotopasti, je třeba zdůraznit to, co uvádíte, že jste ji instaloval pouze na nezbytně nutnou dobu pro pořízení důkazního materiálu. Obraťte se tedy na Policii, která věc bezpochyby vyhodnotí jako přestupek a postoupí přestupkové komisi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Videonahrávka souseda, sousedky jako důkaz k soudu - přestupek proti občanskému soužití (záměrné znečišťování pozemku souseda shnilým ovocem)
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
SMS jako důkaz - přiznání se k trestnému činu

Chtěl jsem se zeptat na důležitost důkazního materiálu jakou je sms zprava. Byl jsem majitelem baru v kterém jsem měl hrací automaty. Obsluha na noční směně prohrála nemalou částku a ještě vzala z tržby peníze a hrála automaty jinde. Později se ke všemu přiznala ale formou sms. Můžu tuto sms s přiznáním použit v návrhu na vydání platebního rozkazu? Jaký by jste doporučoval postup.
Děkuji Bartoloměj

ODPOVĚĎ:
Jako důkaz může posloužit značné množství věcí, např. i sms. Je ovšem podstatné, zda lze jasně dovodit, že sms psala ta konkrétní osoba (že např. byla odeslána z jejího mobilního telefonu, popř. se tato osoba do sms podepsala apod.), a samozřejmě i obsah sms zprávy. Toto pak může být použito v soudním řízení jako důkaz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může být přiznání spáchání trestného činu v SMS použito jako důkaz u soudu nebo v trestním řízení u Policie?
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Vrácení zboží zakoupeného v kamenném obchodě, zboží nemá očekávané vlastnosti - může prodávající odmítnout vrácení peněz a trvat aby si kupující koupil jiné zboží ve stejné hodnotě?

Mám jednoduchý dotaz, týkající se nákupu v hotovosti v obchodě Planeo se spotřebiči. Zakoupil jsem navigaci do auta. Prodavač mi ji nepředvedl, protože, byla zabalená v krabičce protože obchod Planeo tyto drobné věci nepředvádí. Po zaregistrování spotřebiče přes internet jsme navigaci spustili. Navigace má matnou obrazovku a tudíž velmi špatně viditelný obraz a nejasné barvy. Okamžitě jsme navigaci šli asi po dvou hodinách vrátit, že nejsme spokojení. Sepsali jsme s vedoucím reklamaci, kdy chtěl od odborné firmy zjistit jestli je navigace vpořádku. Dohodli jsme, (byl jsem rád, že na to vůbec přistoupil) se že pokud bude vpořádku, vyberu si zboží dle výše ceny navigace. Servisní společnost potvrdila bezchybnost výrobku a zároveň byla zrušena registrace výrobku na internetu. V současné době jsem v situaci, že si musím vybrat jiný výrobek. Bohužel já ale již o jiný výrobek nemám zájem a chtěl bych vrátit peníze. Dokonce i v reklamačním protokolu, mám zaškrtnuto - vrácení peněz.
Nechtěl bych se s panem vedoucím přít a proto bych chtěl vědět, zda-li mám dle nějakého paragrafu nebo ustanovení, možnost vrátit nepředvedený výrobek, nebo výrobek, který nesplňuje mé očekávání i když je dle servisní společnosti vpořádku. Bohužel dnes (10.11.2018) je dost běžné, že zakoupený výrobek vám ani nepředvedou a vy později zjistíte, že výrobek není to co se prezentuje. Je tedy nějaká lhůta pro možné okamžité vrácení výrobku i peněz i přesto, že je výrobek zakoupený v kamenném obchodě. ? Upozorňuji, že jsme navigaci šli vrátit ještě ten den po zaregistrování a vyzkoušení doma, což bylo asi 1,5-2 hod. Nebo má vedoucí pravdu a bude trvat na zakoupení nového výrobku třeba i s doplatkem? Děkuji za odpověď, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že kupující nemá nárok na vrácení zboží oproti zaplacené kupní ceny při koupi zboží v kamenném obchodě. 14 denní lhůta na vrácení zboží se vztahuje pouze na zboží zakoupené na internetu. Možnost vrácení zboží v kamenném obchodě je dána pouze v případě, že takovou možnost dobrovolně nabízí prodávající, např. na prohlášení u poklady či na účtence.
Zboží není možné vrátit ani z důvodu, že nesplňuje Vaše očekávání. Jako kupující jste měl právo požadovat, aby navigace byla před Vámi překontrolována a aby byly předvedeny její funkce.
Možnost výměny za jiné zboží tedy považuji pro Vás za nejvhodnější řešení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vrácení zboží koupeného v kamenném obchodě z důvodu nevyhovujících vlastností - kupující místo vrácení peněz nutí ke koupení zboží ve stejné hodnotě - může to kupující odmítnout a trvat na vrácení peněz?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Darování bytu, domu, nemovitosti rodičem a vrácení daru z důvodu hrubého chování obdarovaného vůči dárci, dárcům

Moje mamka má další dva sourozence, jeden bratr žije v zahraničí, nestýkají se a druhý bratr v ČR, který si to ještě během života jeho otce uměl zařídit tak, aby majetek jeho rodičů 2 byty, chatu, aj. , byly přepsány na něho, bez vědomí ostatních sourozenců. Důležité je dodat, že byl i jejich opatrovník, po smrti otce se už stará jen o matku, ale to velmi zanedbává a ve finále se o ní stará hlavně moje mamka. Dá se říct, že snad nikdy legálně nepracoval a žil z různých příspěvků, které dostával jako opatrovník. Strýc už stihl jeden byt přepsat na svoji dceru, druhý byt, kde žije zatím jeho nemocná matka, je na něho a má tam už i trvalé bydliště.
Moje mamka ani její další bratr, co žije v zahraničí, nedostali nic. Bábi by teď proti strýci, kterému všechno přepsali, nešla, velmi se ho bojí, ví, že udělali hloupost, že všechno to bylo jen divadýlko a teď už mu je bábi jen přítěží.
Lze zpětně ještě něco napadnout? Nebo je to svobodná vůle rodičů co komu dají, i když byli ovlivněni jeho chováním, které se po přepsání výrazně změnilo k horšímu? Je ještě nějaká možnost? Děkuji, Evženie

ODPOVĚĎ:
Jediná možnost, jak případně majetek získat zpět, je institut vrácení daru. To by ale museli učinit dárci a zejména by zde musel existovat důvod - tj. že se obdarovaný chová k dárci velmi hrubě, je třeba soustavné hrubé jednání takové intenzity, která se příčí dobrým mravům. Jiná možnost neexistuje.
Obecně platí, že za života může člověk se svým majetkem pořídit jakkoliv, takže nikdo jiný, než dárce, nemůže učinit žádný úkon, kterým by bylo darování za života dárce zneplatněno a fakticky tedy může dojít k tomu, že všechen majetek získá jediný potomek a ostatní nic.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování majetku rodičmi jednomu potomkovi a právo ostatních sourozenců na vyrování po smrti rodičů
___

RODINA-NEZAŘAZENÉ
Vystěhování manžela z bytu manželky - může to udělat, když má manžel vlastní byt, dům, obytnou nemovitost?

Manželství jsme uzavírali 5.8.2018, nyní (10.9.2018) chci podat žádost o rozvod, manžel nesouhlasí. Děti spolu nemáme, veškeré nemovitosti jsme nabyli před manželstvím. Bydlíme v mém bytě, který mám ve výlučném vlastnictví, nabytý před manželstvím. Manžel má svůj byt o tři ulice ode mě a tráví tam většinu času. Používá ho jako kancelář, chodí domů jen přespat, ve svém bytě má i většinu svých věcí, u mě tak jeden kufr. Ve svém bytě má i trvalé bydliště.
Odejít z mého bytu nechce. Můžu ho nějakým způsobem přestěhovat do jeho volného bytu a vyměnit zámky? Nesplňujeme půlroční podmínku, že spolu nežijeme. Pokud ho nebudu moci přimět odejít, mám nějaké právo alespoň na půlku nájmu? Nemůže přeci bydlet úplně zadarmo. A pokud bude dělat nějaké naschvály, dá se nějakým způsobem bránit? Z předchozího manželství mám 16 letou dceru a nechci, aby se dívala na to, co se doma děje. Musím ještě podotknout, že manžel mě psychicky týrá, má sklony k alkoholismu a řeší každou korunu. Dcera se vůbec nebaví s chlapci a nechce o nich ani slyšet, bojím se o ni do budoucna. Děkuji, Františka

ODPOVĚĎ:
Bohužel i když bydlíte ve Vašem bytě, vedete v něm jako manželé rodinnou domácnost a dokud nejste rozvedeni, těžko se manžela zbavíte. Je třeba podat návrh na rozvod a teprve po rozvodu ho můžete vystěhovat. Nevadí, že nesplňujete podmínku 6 měsíců, jelikož se manžel rozvést nechce, budete se stejně rozvádět sporným rozvodem, a tam se zjišťují příčiny rozvratu manželství a žádná lhůta pro společné žití či trvání manželství zde není. Dokud jste manželé, nemůžete po manželovi chtít nájem. Můžete na něm ale požadovat příspěvek na rodinnou domácnost, pokud Vám vůbec žádné peníze nedává. To by se muselo řešit soudně, nicméně se dá čekat, že než v této věci soud rozhodne, budete rozvedeni.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Společná domácnost manželů - může jeden z manželů vystěhovat druhého ze společného obydlí vlastněného jen jedním z manželů?
___

OBCHOD-DANĚ
Vratka penzijního doplňkového spoření - vliv na nezdanitelnou část základu daně

Každý spořící do penzijního doplňkového spoření má nárok na vratku 12.000 Kč za každý rok spoření. Já mám za 2013-2018 5 certifikátů k proplacení. Daňový servis penzijního fondu nabízí vyřízení vratky jen pro zájemce se zaměstnáním; snížením základu. Vrátila jsem se po 30 letech práce u japonských firem v zahraničí a jsem od té doby bez příjmů ze zaměstnání, či pronájmu, jak tady tak ze zahraničí a bez sociálních dávek. Žiji tedy a platím si PF pouze z výnosu prodeje nemovitosti (pod 5.000.000 Kč), kde jsem trvale bydlela před návratem domů do České republiky v r. 2011 a z úroků spořicích účtů, které jsou pod zdanitelným limitem 100.000 ročně. Jsem 62letá, svobodná. Všude po EU se vratky poplatníků bez příjmů či jen s příjmy ze spořicích účtů mohou realizovat nejdéle do 5 let od vzniku. OP mám, ale nemám ještě DIČ, a jelikož se nejedná ani o "řádné" či jiné povin. přiznání, mám tyto kolonky vynechat a zaškrtnout jen 3. oddíl, položku č. 48, a DAP přílohy; 9. řádek ; 5x doplňk. spoř. a poté vyplnit posl. odst. ¨Přeplatek´? A předložit žádost kdykoliv během roku? Nebo formulář č. 5466-A_12; sloupce: 1. období a 4. datum cert. a 5. - 12K?

ODPOVĚĎ:
Bohužel se nejedná podle právní úpravy ČR o vratku. Legislativní úprava příjmových daní je v rukou každého členského státu EU samostatně, nejedná se o harmonizovanou daň jako v případě DPH. U nás se jedná o tzv. nezdanitelnou část základu daně (položka snižující základ daně) podle §15 zákona o daních z příjmů.
V případě doplňkového penzijního spoření se částky, které přesahují hranici, od které náleží maximální státní příspěvek, mohou odečíst od základu daně. Pokud můžete odečít 12.000 Kč, dosáhnete úspory na dani 1.800 Kč (15 %). "Vratky" dosáhnete jen pokud jste předtím odvedla zálohu na daň z vyššího základu, který se Vám nyní snižuje vlivem odečítatelné položky a tím dojde k přeplatku na daní - tedy ke vratce. Pokud nemáte dostatečný základ daně, buď ze zaměstnání nebo samostatné činnosti, nelze odpočet celý využít (nelze jít do záporného základu daně a dosáhnout daňového bonusu).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daně, zdanění u doplňkového penzijního spoření a přeplatek daně, vratka
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Jaká je minimální šířka příjezdové cesty k rodinnému domu, rodinné nemovitosti?

2009 jsme koupili dům a obec nám přislíbila, že příjezdovou cestu můžeme odkoupit. V roce 2018 jsme to začali řešit a sousedka je proti, ale důvod nám neřekla. Jde o naší jedinou příjezdovou cestu. Mám strach, že si na nástěnce nevšimnu, kdyby ji obec chtěla prodat sousedce. Kdyby si koupila jen část cesty, což asi i než jsme se nastěhovali chtěla, nemohlo by k nám zajet větší auto např. složit uhlí, stavební materiál. Přesto bych si radši alespoň část pozemku odkoupila, když nechce, abych sousedila s jejich pozemkem, nechat tam volný, obecní cestu. Jak velká ta cesta musí být? Může i tak podat námitku při odkupu, že s tím nesouhlasí, když se sousedovic pozemkem bych přímo nesousedila? Co se stane, když podám žádost na obec a sousedka dá námitku – automaticky mi žádost zamítnou nebo sousedka musí uvést důvod a obec to posoudí a i přes její nesouhlas může pozemek prodat? Když zkusím dát žádost na odkup celého pozemku, budu s ní sousedit a dá námitku, moje žádost bude automaticky zamítnutá? Moc děkuji, Gabriela.

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu nevyplývá, zda na předmětném obecním pozemku již existuje nějaká příjezdová cesta, nebo zda byste zde chtěla příjezdovou cestu vybudovat teprve v budoucnu.
Co se týče minimálních parametrů příjezdové cesty, lze odkázat na § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož platí, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci (nebo souvislé skupině těchto staveb) musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.
Pokud na předmětném obecním pozemku již nějaká příjezdová komunikace existuje, předpokládám, že se jedná o účelovou komunikaci. V takovém případě upozorňuji, že tuto pozemní komunikaci jste oprávněna užívat běžným způsobem, a to bez ohledu na to, zda tato pozemní komunikace patří obci či někomu jinému (popř. zda každá část této komunikace náleží jinému vlastníkovi). Dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích totiž platí, že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (tzv. obecné užívání), přičemž uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
I pokud by tedy Vaše sousedka od obce odkoupila část příjezdové cesty, nemohla by Vám bránit v jejím užívání (což samozřejmě platí i obráceně).
Pokud si nejste jista, zda na předmětném obecním pozemku existuje pozemní komunikace či nikoli, můžete se s dotazem obrátit na místně příslušný silniční správní úřad (městský úřad), který by měl vést evidenci všech pozemních komunikací na svém území.
Co se týče sousedčina nesouhlasu s tím, abyste odkoupila obecní pozemek (či jeho část), je nutné si uvědomit, že takový sousedčin nesouhlas je zcela irelevantní.
Pakliže se obec rozhodne prodat část svého majetku, nemusí se ohlížet na to, co si o tomto záměru kdo myslí, tzn. že případný nesouhlas (resp. námitky) Vaší sousedky nemohou na rozhodnutí obce ničeho změnit. Obec v tomto případě vystupuje jako vlastník, přičemž je věcí jejího výsostného rozhodnutí, zda a komu část svého majetku prodá, popř. za jakých podmínek. Prodej obecního majetku nepředstavuje žádný typ správního řízení, obec proto není povinna se vypořádávat s případně obdrženými námitkami.

Obec musí při prodeji části svého majetku samozřejmě dodržovat určitá pravidla. Ta jsou vtělena do § 39/1 a 2 zákona o obcích, dle něhož platí, že:
- záměr obce prodat hmotnou nemovitou věc (například tedy pozemek) ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky,
- záměr prodat hmotnou nemovitou věc může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým,
- pokud obec svůj záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné,
- při prodeji se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.

Pokud projevíte zájem o koupi obecního pozemku či jeho části, neměla by obec vůbec přihlížet k případnému nesouhlasu Vaší sousedky. Pakliže projeví o obecní pozemek či jeho část zájem i Vaše sousedka, bude tento pozemek (jak předpokládám) prodán tomu zájemci, který nabídne vyšší cenu.
Některé obce zveřejňují svůj záměr prodat určitý pozemek nejen na úřední desce svého obecního úřadu, nýbrž osloví dopisem i vlastníky těch pozemků, které s prodávaným obecním pozemkem sousedí.
Máte-li obavu, že byste mohla na úřední desce obecního úřadu přehlédnout oznámení o záměru prodat předmětný obecní pozemek či jeho část, můžete obec předejít a sama se na ní dopisem obrátit s návrhem na prodej, resp. odkup předmětného obecního pozemku či jeho části. V tomto dopise nabídněte cenu za 1 m2 a požádejte obec, aby se k Vaší nabídce písemně vyjádřila (případně můžete zmínit, že jste například ochotna nabízenou cenu ještě zvýšit).

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může občan požádat o odkoupení příjezdové cesty na obecním pozemku do soukromého vlastnictví?
Může soused znemožnit prodej obecní příjezdové cesty k sousednímu domu soukromé osoby?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak vydědit děti z prvního manželství manžela, manželky (dědění bytu, domu, nemovitosti)

Po dobu trvání manželství jsem zakoupila rodinný dům, který jsem zaplatila z dědictví po mém otci. Dům je nyní součástí SJM. Zajímá mě jak by se tato nemovitost vypořádávala v případě manželova úmrtí. Společně máme 2 děti a manžel z předchozího manželství 2 zletilé děti. Děkuji, Galina.

ODPOVĚĎ:
Pokud je nemovitost vedena v evidenci nemovitostí jako SJM, pak by v případě manželova úmrtí polovina domu zůstala Vám jako manželce a druhou polovinu byste se s dětmi dělila rovným dílem, není rozhodné, jestli jsou děti ze současného či předchozího vztahu. Tedy o manželovu polovinu byste se dělila Vy a 4 děti.
Pokud byste chtěla, aby nemovitost vůbec do dědického řízení nešla, můžete u notáře sepsat notářským zápisem zúžení SJM a nemovitost můžete přepsat pouze na Vás.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se vyhnout dědění dětí z prvního manželství manžela

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vydržení pozemku přislíbeného kdysi předsedou národního výboru občanovi pokud ho oplotí

V 08/2010 na mě rodiče převedli vlastnická práva pozemku a budov na něm. Podle katastru nemovitostí sousedí pozemek s obecní cestou. Krátce po nabytí vlastnictví jsem u některých sousedů v ulici zjistil, že jim přibyl pruh pozemku cca 2m široký směrem k obecní cestě. Při kontrole hranic pozemků s leteckou fotomapou se ukázalo, že 2m široký pruh vedle cesty je ve vlastnictví obce. Dotaz na mého otce: v sedmdesátých letech se s předsedou národního výboru dohodli, že danou část pozemku obec přenechá majitelům pozemků přilehlých, pokud na hranici vybudují plot a obec nebude muset budovat obrubník kolem cesty. Dohoda byla pouze ústní a nebyla zanesena do katastru. Je možné si tento pozemek nárokovat vydržením nebo se raději dohodnout? (Případně použít možnost vydržení jako argument při jednání? ) Děkuji, Alan.

ODPOVĚĎ:
Ano, pozemek si lze nárokovat z titulu vydržení, pokud je prokazatelné, že jste pozemek po celou dobu skutečně užíval Vy nebo Vaši předkové. Prakticky by to ale bylo zavedeno do katastru nemovitostí pouze na základě dohody nebo soudního řízení o určení vlastnického práva z titulu vydržení. Soudnímu sporu je s ohledem na jeho nákladnost a dlouhé trvání lepší se vyhnout, proto pokud to jen trochu lze, doporučuji věc vyřešit dohodou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydržení obecního pozemku dlouholetým užíváním a příslibem od někdejšího předsedy národního výboru obce, města
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Zákaz výsadby keříků na soukromé vlastní předzahrádce přikázaný obcí, městem - jak se bránit?

Koupili jsme řadový domek se zahrádkou, kterou lze oplotit jen na úroveň domu. Oplocení předzahrádek je dle obce nepřípustné. Naše předzahrádka však těsně sousedí s průchodem v protihlukové stěně. Přes pozemek nám vlastně neustále někdo chodí, jelikož není vyznačena hranice pozemku. Vysadili jsme po obvodu předzahrádky keříky, ale bylo nám obcí nařízeno je zlikvidovat, jelikož prý nejsou přirozeným porostem krajiny. Na předzahrádce si nesmíme postavit ani zahradní domek či přístřešek na auto. V konečném důsledku máme tedy koupený pozemek, jehož pětinu vlastně nemůžeme nijak využít. Lze se proti rozhodnutí obce nějak bránit? Je skutečně možné, aby nám obec zakázala pěstovat nějaké keře? Děkuji, Darina.

ODPOVĚĎ:
Aby bylo možné Vaší situaci řádně posoudit, je nezbytné, abyste zjistila, na čem obec zakládá svou argumentaci.
Co se týče stavebního využití předzahrádky, je možné, že platný územní plán obce skutečně stanoví v tomto ohledu určitá omezení. Je-li tomu tak, je požadavek obce oprávněný. V tomto ohledu Vám proto doporučuji oslovit obec s dotazem, na čem svůj zákaz staví, tzn. vychází-li z nějakého právního předpisu, platného územního (či např. regulačního) plánu, z obecně závazné vyhlášky či z něčeho ještě jiného.
Co se týče zákazu vysazení keřů, je mé doporučení de facto stejné – vyzvěte obec, nechť Vám sdělí, jaký právní předpis, jaká část platného územního (či regulačního) plánu, jaká obecně závazná vyhláška
či co jiného jí dle jejího názoru opravňuje k tomu, aby Vám zakazovala vysadit na svém pozemku keře.
K tomu, aby bylo možné obci případně právně vzdorovat, je zapotřebí zjistit právní názor obce, resp. získat informace o tom, proč obec jedná tak, jak jedná.
Až tyto informace zjistíte, obraťte se, prosím, na naší poradnu s doplňujícím dotazem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zákaz výsadby keříků a zákaz oplocení soukromé předzahrádky - může to obec zakázat kvůli územnímu plánu?
Vliv územního plánu na nemožnost oplocení předzahrádky a zasazení keřů, keříků na předzahrádku
___

OBČAN-BYDLENÍ
Bývalý předseda SVJ vybral peníze SVJ bez vědomí a souhlasu nového předsedy, výboru a členů SVJ - je to krádež?

Obracím se na vás s vyřešením sporu mezi mnou a bývalým předsedou našeho SVJ. Jedná se o to, že dne 10.9.2017 byla svolána schůze v našem domě kde byl odvolán předseda SVJ a zvolen jiný. Dne 4.10.2017 mi byl doručen dopis z Krajského soudu z Ústí nad Labem, kde je psáno, že bývalý předseda má den zániku členství a funkce 10.9.2017. Je možné, aby náš bývalý předseda mohl vyzvedávat peníze z účtu SVJ? Dne 12.10.2017 si vyzvedl z účtu SVJ částku 5.500 Kč, aniž by o tom předem informoval nového předsedu. Je toto možné dle zákonů, nebo je to protiprávní. Děkuji předem za objasnění této situace. Děkuji, Albert.

ODPOVĚĎ:
Odvolaný předseda neměl právo již činit jakékoliv finanční transakce s účtem SVJ. Ty může činit je člen výboru zapsaný v obchodním rejstříku. Jelikož se tak stalo již po zápisu změny předsedy v OR, neměl k tomuto tedy bývalý předseda oprávnění. Je zde však praktický problém, a sice změna osob (nových členů výboru a předsedy) oprávnění disponovat s účtem v bance - do doby, než se tak stane, tak není jiná možnost, než aby výběry činil původní člen (pokud tedy byl zvolen zcela nový výbor). Bez vědomí nového předsedy by se tak pochopitelně dít nemělo a mohlo by se jednat o porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Krádež peněz fondu SVJ bývalým předsedou SVJ - jde o krádež, odcizení, zpronevěru?
___

RŮZNÉ-STAVBY
Nepřidělení č. p. stavbě nepodléhající kolaudaci z důvou neexistence asfaltové cesty, silnice

06/2018 jsem dokončil stavbu rodinného domu RD nepodléhající kolaudaci a podal žádost o přidělení čísla popisného. Místo vyhovění mi byla nařízena kontrolní prohlídka, při které jsem musel dokládat dokumenty, jako revize, stavební deník, předávací protokoly atd. Na konci prohlídky mi bylo oznámeno, že dokud nebude příjezdová cesta dle územního rozhodnutí, nepředá stavební úřad žádost o č. p. na obecní úřad. Cestu měl vybudovat v 8/2013 prodávající stavebního pozemku, který je zároveň majitel pozemku pod cestou.
K RD vede zpevněná komunikace, úřad trvá na vybudování asfaltové. Nepostoupení žádosti o přidělení č. p. jsem řešil s právním odd. magistrátu, kde se vyjádřili, že stavební úřad SÚ v řízení o povolení užívání stavby má nárok na kontrolní prohlídku a doložení dokumentů dle §121.
Ve stavebním povolení z 04/2015 není vyžadována kolaudace, ale je uvedeno, že při žádosti o povolení užívání stavby musí být vybudovaná a zkolaudovaná komunikace.
Nevím, jak v této situaci dál, úřad mě tlačí do dohody s majitelem cesty, který se ale dohodnout nechce. Může takto SÚ postupovat? Děkuji, Aleš

ODPOVĚĎ:
Postup stavebního úřadu hodnotím jako správný a zcela oprávněný.
Je pravdou, že rodinné domy kolaudaci nepodléhají, ovšem nepodléhají pouze kolaudaci, jak tento termín vykládá stavební zákon. Před započetím s užíváním rodinného domu je jinak zapotřebí získat souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby, přičemž v rámci řízení o povolení užívání stavby je stavební úřad oprávněn provést kontrolní prohlídku a požadovat předložení všech relevantních dokumentů (doklady o provedených revizích apod.), což je postup logický a zcela běžný.
Řízení o povolení užívání stavby je laicky běžně označováno jako kolaudace, přičemž od kolaudace, jak tento termín chápe stavební zákon, se vůči stavebníkovi (resp. vlastníkovi rodinného domu) nejedná o žádný podstatný rozdíl.
Pakliže stavební úřad v územním rozhodnutí i ve stavebním povolení stanovil, že musí být vybudována zpevněná příjezdová cesta, jste povinen tomuto požadavku vyhovět. Stavební úřad není povinen povolit užívání Vašeho rodinného domu, dokud nebude příjezdová cesta zřízena.
Ve Vašem případě je podstatné, zda stavební úřad v územním rozhodnutí nebo ve stavebním povolení určil základní parametry příjezdové cesty (šířka, zabezpečení okrajů, materiálové provedení apod.). V tomto ohledu jsou minimální požadavky zakotveny v § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož platí, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.
Žádný právní předpis však nestanoví, z jakého materiálu by měla být zpevněná pozemní komunikace vybudována. Není výjimkou, že tyto zpevněné příjezdové cesty jsou pouze štěrkové. V této souvislosti můžete přiměřenost požadavků stavebního úřadu (který Vás nutí do asfaltového povrchu) konzultovat s nadřízeným stavebním úřadem (tedy s krajským úřadem).
Nebude-li možné od souseda například odkoupit pozemek pod příjezdovou cestou, popř. od něj alespoň získat souhlas se stavební úpravou této cesty, nezbude Vám, než se v této věci obrátit na soud s žalobou na zřízení práva nezbytné cesty (§ 1029 a násl. občanského zákoníku).

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost vybudování cesty k rodinnému domu jako podmínka přidělení čísla popisného RD
Podmínka přidělení čísla popisného č. p. rodinnému domu - vybudování asfaltové cesty, může to stavební úřad chtít, požadovat?
___

OBCHOD-DANĚ
Odvod daně z nájmu, pronájmu bytu v ČR majitelem žijícím dlouhodobě v zahraničí (země EU, Rakousko)

Moc Vás prosím o radu, kde a jakým způsobem mám platit daň z pronájmu bytu v ČR a níže přikládám v bodech relevantní informace o mé situaci.
1) Od 04/2017 žiji v Rakousku, pracuji zde na částečný úvazek (6 hod týdně), výdělek cca 500€ hrubého, daně a sociální/zdravotní platí můj rakouský zaměstnavatel zde v Rakousku.
2) Od 05/2018 jsem na mateřské dovolené v Rakousku, jsem v jejich paušálním systému s mateřskou na 12 měsíců, tedy do 04/2019.
3) Od 10/2018 budu mít k paušální mateřské ještě částečný úvazek (6 hod týdně) se smlouvou do 04/2019. Tento přivýdělek je Rakouskem povolený v průběhu mateřské a nepřesahuje hranici.
4) máme 2 děti
5) můj manžel je placený ze Švédska a ačkoliv pracuje v Rakousku, příjmy daní ve Švédsku. Společné danění manželů neuplatňujeme ani v Rakousku, ani Švédsku. Slevu na děti uplatním v Rakousku (respektive se zde mateřská nedaní).
6) od 09/2018 pronajímám byt v ČR, měsíční příjem po odečtení 30% paušálu je 6.160 Kč měsíčně.
Budu tedy platit daň z pronájmu bytu v ČR? Jakým způsobem, pokud tam vzhledem k zaměstnání/mateřské v cizině.

ODPOVĚĎ:
Jelikož pobýváte dlouhodobě v Rakousku, jste daňovým rezidentem Rakouska. Vaše celosvětové příjmy nepodléhají zdanění v ČR, ale v Rakousku. Vůči České republice máte povinnost platit daň z příjmů ze zdrojů na území ČR. Do příjmů pocházejících ze zdrojů na území ČR patří Vámi uvedený pronájem bytu. V ČR máte povinnost podat řádné daňové přiznání pouze na příjem z pronájmu nemovitosti a s uvedením a potvrzením toho, že jste daňovým rezidentem Rakouska, ale vzhledem k výši příjmů a základní slevy na poplatníka daň platit nebudete.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daň z nájmu, nájemného bytu placená pronajímatelem žijícím dlouhodobě v zahraničí (země EU - Rakousko)
Pronájem bytu v ČR majitelem žijícím dlouhodobě v zemi EU (Rakousko) - kde se platí daně?
Odvod daně z nájmu v ČR pronajímatelem žijícím dlouhodobě v zemi EU - Rakousko
___

OBČAN-BYDLENÍ
Může pronajímatel vystěhovat věci nájemníka, nájemce pokud dlouhodobě neplatí nájemné, nájem kvůli pobytu ve vězení, vazbě?

8/2017 jsem byla dána do vazby a od té doby jsem nemohla platit nájem. Majitelka na moji žádost počkala do 11/2017, ale nepustili mě na kauci a byla jsem odsouzena ke 13 měsícům. Poté mi vystěhovala věci a uložila do nějakého prostoru, kde platím 100 Kč denně. Chce po mě náhradu škody + nájemné + energie. Chci se zeptat, jestli opravdu musím platit plnou výší nájemného, když jsem tam fyzicky nebyla? A hlavní dotaz, jestli mi věci může držet dokud nezaplatím nebo mi musí věci vrátit a peníze mohu splácet nebo zaplatit třeba za měsíc dva. Děkuji za odpověď. Darja.

ODPOVĚĎ:
Mrzí mne Vaše situace, nicméně nájemné a energie jste povinna hradit ve výši dle nájemní smlouvy dokud nájemní vztah trvá, bez ohledu na skutečnost, zda se v bytě fyzicky zdržujete či nikoliv.
V případě, že majitelka nemá tzv. exekuční titul, tedy pravomocný rozsudek o právu na Vaše vystěhování z bytu, pak nebyla oprávněna Vaše věci sama vystěhovat a chtít po Vás ještě úhradu nákladů s tím spojených. Majitelka se tímto mohla dopustit trestného činu porušování domovní svobody. Pokud však již byl vydán rozsudek, který nařizuje Vaše vyklizení, pak, pokud jste tak neučinila sama dobrovolně, měla majitelka právo Vás (Váš majetek) vyklidit na vlastní náklady a chtít poté po Vás náhradu takto vynaložených nákladů.
Předpokládám však, že žádný rozsudek na vyklizení vydán dosud nebyl a majitelka tedy jednala protiprávně. Doporučuji Vám majitelku písemně upozornit na protiprávnost (až trestnost) jejího jednání s nabídkou na smírné vyřešení věci s tím, že Vy jí uhradíte veškerý dlužný nájem a platby za energie a ona Vám bez dalších poplatků a úhrad zpřístupní Vaše vyklizené věci, a pokud na Vaši nabídku nepřistoupí, obrátíte se na příslušné orgány.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neplacení nájmu, nájemného z důvodu pobytu ve vazbě, vězení - nárok na nájemné a skladné za věci umístěné ve skladu
___

OBCHOD-DANĚ
Daně, zdanění poukázek od sponzora pořadatelem soutěže - zdanění vystavené faktury pořadatelem sponzorovi

Pořadatel - firma s. r. o. pořádá běžecké závody. Od sponzora - firmy s. r. o. dostane pro ohodnocení závodníků poukázky v hodnotě 10.000, 5.000 a 3.000 Kč na zboží, které sponzor vyrábí a prodává. Sponzor poukázky fakturuje pořadateli fakturou hrazenou zápočtem bez DPH. Pořadatel vystavuje fakturu, kterou potřebuje započíst s fakturou vydanou sponzorem.
Faktura vydaná pořadatelem pak má být s DPH nebo bez DPH? Pokud s DPH jak zlikvidovat rozdíl v hodnotě DPH? Je potřeba nějaký doklad o předání poukázek jednotlivým oceněným závodníkům? Děkuji, Alex.

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o vzájemné zápočty pohledávek a závazků, tak jde o čistě účetní operaci bez vlivu na DPH (hradí se pouze pohledávky a závazky), o DPH při zápočtech neúčtujeme. Pouze v některých případech může mít zápočet pouze vliv na datum uskutečnění zdanitelného plnění a tím na povinnost přiznat a odvést DPH, jelikož se jedná o "úhradu" závazku/pohledávky. Příslušný interní doklad k zápočtu (faktura) bude vystavena bez DPH.
V případě předání výhry oceněným závodníkům zvláštní doklad nepotřebujete, když můžete dostatečně prokázat, že byla výhra předána, popřípadě nechat vítěze podepsat protokol o předání výhry, je čistě na Vás jaký postup zvolíte.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdanení vzájemných zápočtů pohledávek a závazků mezi subjekty - platí se DPH nebo ne?
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Jak zjistit kdo je majitel mostu v havarijním stavu přes řeku vedoucí k domu (jediná příjezdová cesta na pozemek a k domu)

Mám problém a nevím jak ho řešit. Bydlíme v rodinném domě v obci Xxxxxxxxxx. Před domem nám teče potok a souběžně s potokem vede silnice I. třídy číslo XX. Jediná přístupová cesta k domu vede přes most, který vede od silnice k naší brance přes zmiňovaný potok. Most i zídka pod ním i vedle něj je v havarijním stavu a hrozí při větším zatížení zřícením. Most nemáme jako věcné břemeno. Potok patří Povodí Moravy a koryto potoka Lesům ČR (parcela č. 1023/2). Most je tedy na pozemku Lesů ČR. Ani Lesy ČR ani Povodí Moravy ani obec nechce s tím mít nic společného. Majitel mostu je tedy neznámý. Na katastru nám řekli, že o most by se měl starat ten, na čím je to pozemku. Kdo je tedy povinen se o most starat a opravit jej? A kdo by odpovídal za škodu, pokud by se třeba zřítilo auto s uhlím do potoka? Případně jestli poradíte jak situaci řešit a na koho se obrátit? Předem děkuji za odpověď a ochotu. Alexandr

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu předpokládám následující skutečnosti:
- předmětný most není v katastru nemovitostí samostatně veden, resp. zde není uvedena informace o jeho vlastníkovi,
- předmětný most byl postaven před 1. 1. 2014
(a z těchto předpokladů budu ve své odpovědi vycházet).
Pakliže byl most vybudován před 1. 1. 2014 (tedy před účinností současného občanského zákoníku) je možné, že vlastník tohoto mostu a vlastník pozemku, na kterém je tento most umístěn, jsou odlišné subjekty. V tomto ohledu proto nelze potvrdit informaci, kterou jste obdržel na katastrálním úřadě, neboť vlastníci mostu a pozemku mohou být odlišní.
Pro úspěšné vymáhání provedení zabezpečovacích prací je nutné zjistit, kdo je skutečným vlastníkem předmětného mostu. Tuto informaci se můžete pokusit zjistit buď sám, nebo můžete zkusit toto pátrání svěřit příslušnému úřadu (o tom více níže).
V první řadě Vám doporučuji písemně oslovit Vámi zmiňované subjekty (lesy, povodí a obec) a vyžádat si od nich prohlášení, že předmětný most není jejich vlastnictvím (tzn. že tento most nevedou ve své majetkové evidenci). Pakliže nebudou tyto subjekty ochotny vyhotovit Vám prohlášení, pokuste se od nich získat alespoň odpověď na dotaz, který jim v této souvislosti položíte.
Jelikož vlastníka předmětného mostu není možné zjistit z katastru nemovitostí, doporučuji Vám kontaktovat ještě místně příslušný silniční správní úřad (kterým by měl být odbor dopravy místně příslušného městského úřadu). Jelikož totiž předmětný most představuje napojení Vašeho pozemku na silnici I. třídy, mohl by být silničním správním úřadem evidován jako sjezd/nájezd na tuto silnici, přičemž by tento úřad mohl disponovat informací, kdy a kým byl tento most vybudován.
Pokud by vyšlo najevo, že předmětný most byl vybudován spolu se silnicí I. třídy, bylo by možné uvažovat o tom, zda není vlastníkem tohoto mostu stát. Dle § 9/1 zákona o pozemních komunikacích je totiž vlastníkem všech silnic I. třídy právě stát. V této souvislosti proto můžete oslovit i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
https://www.uzsvm.cz/
a dotázat se ho, zda předmětný most eviduje jako státní majetek.
V této souvislosti byste možná mohl nějaké informace o předmětném mostu získat i od společnosti, která ve Vašem kraji zajišťuje správu a údržbu silnic (SÚS).
Pátrání po skutečném vlastníkovi předmětného mostu můžete rovněž přenechat úřadu, a to konkrétně místně příslušnému stavebnímu úřadu, popř. silničnímu správnímu úřadu, pokud by v této věci vystupoval jako tzv. speciální stavební úřad (v první řadě však oslovte stavební úřad).
Dle § 135/2 stavebního zákona nařídí stavební úřad vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit. Na místně příslušný stavební úřad byste se proto mohl obrátit s podnětem k nařízení provedení nezbytných zabezpečovacích prací vlastníkovi mostu, který se nachází v havarijním stavu. V rámci zahájeného správního řízení by pak stavební úřad musel v první řadě rozhodnout, kdo je ve skutečnosti vlastníkem předmětného mostu.
Pokud by bylo nutné provést nezbytné zabezpečovací práce rychle, mohl by být aplikován § 135/3 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení platí, že hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí nutné zabezpečovací práce stavební úřad prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven; takovému podnikateli může stavební úřad provedení prací nařídit.
Podaří-li se Vám zjistit, kdo je vlastníkem předmětného mostu, budete se moci domáhat provedení nezbytných zabezpečovacích prací i soukromoprávní cestou, tedy podáním žaloby k soudu (jedná se však o variantu poměrně nejistou a zdlouhavou, kontaktování stavebního úřadu je variantou vhodnější). Konkrétně dle § 2901 občanského zákoníku platí, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit. Pakliže by vlastník předmětného mostu nezajistil jeho opravu (přestože by si byl vědom jeho havarijního stavu), mohl by odpovídat za škodu, která by v této souvislosti vznikla.
Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy (§ 2903/2 občanského zákoníku). Je však nejisté, zda by soud aplikoval toto ustanovení rovněž na Váš případ.

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak donutit majitele mostu v havarijním stavu k opravě, rekonstrukci - most vedoucí na soukromý pozemek a k domu
Obecní most přes řeku v havarijním stavu - jak zjisit majitele a jak požádat o opravu, rekonstrukci mostu?
Zabezpečovací práce na mostě v havarijním stavu
Havarijní most ohrožující životy a zdraví osob - jak donutit majitele mostu k opravě, rekonstrukci, zabezpeční proti zřícení mostu?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Výpověď, odstoupení od smlouvy o převodu členských práv bytového družstva pro nevýhodnost - podmínky

Obracím se s probléme, kdy jsem podepsala převedení členských práv k družstevnímu bytu. Chci od smlouvy odstoupit, je nevýhodná pro mne a jednostranná. Dále ve smlouvě nebylo splněno - do 5 dnů budou informovat SBD. Dosud smlouvu neposlali, ve stanovách SBD je, že nabyvytel přijímá i dluhy na bytě. Ve smlouvě je, že je budu platit já. Domnívám se, že tím porušili stanovy. V návaznosti na smlouvu o převodu jsou další 3 smlouvy, o finančním plnění. Zatím jsem peníze nedostala a ani jenechci. družstvo tvrdí, že převod člen. podílu musí přijmout, snaží se mi pomoci. Řeším situaci s právnikem v místě bydliště, kde mi doporučil podat trestní pznámení, protože smlouvy jsou lichevní a v podstatě mne připraví o byt i peníze. Jde mi samozřejmě o čas.
Právník napsal dopis ohledně odstoupení od smlouvy, zatím bez reakce a čekám na vyjádření druhé strany, jsem samozřejmě rozhodnuta podat trestni oznámení. V tuto chvíli mi jde o to, tzv. zmrazit smlouvu---aby byla neplatná. Máme podezření z podvodu a jak jsem zjistila, nejsem sama. V případě, že podám trestní oznámení, smlouva bude platná do doby vyšetření nebo bude tzv. pozastavena? Pokud podám žalobu na okamžité zrušení smlouvy, netuším za jak dlouho v těchto případech je rozhodnuto.
Smlouvu jsem podepsala nevýhodně, je to moje chyba, ale i můj právnik nechápal obsah smlouvy, natož laik. Byla to moje chyba, ale umí to, aby Vás okradli.
Ostatní smlouvy neposílám, žádali jsme o odstoupení od všech smluv na základě smlouvy o převodu čl. práv.
Moc Vás prosím jak mám postupovat nebo jak se může bránit družstvo, jde mi úplně o všechno. Děkuji, Dáša

ODPOVĚĎ:
Jelikož nejsou připojeny další smlouvy, nelze se vyjádřit k tomu, zda je celá transakce lichvou. Smlouva o převodu členských práv, která je připojena, není nijak nestandardní, nevyplývá z ní postup úplaty a částka. Obecně lze uvést, že od smlouvy lze odstoupit pouze v případě, že je to ve smlouvě výslovně ujednáno nebo pokud se v mezidobí od podpisu smluv do odstoupení tak zásadně změnily poměry účastníků, že nelze spravedlivě na plnění ze smlouvy trvat. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo být Vaše odstoupení účinné a pokud na vyřešení případu závisí Vaše existence, nechte se zastoupit advokátem, který bude každý krok pečlivě zvažovat a využije všech zákonných možností ve Váš prospěch.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podmínky kdy je možné odstoupit od smlouvy o převodu družstevního bytu, nabytí členských práv na byt bytového družstva
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Může menšinový spolumajitel bytu, domu nastěhovat cizí osobu bez souhlasu většinového spolumajitele, spoluvlastníka?

Prosím o právní radu ve věci užívání cizího pozemku. Já s manželem jsme majiteli pět šestin rodinného domku a jednu šestinu vlastní můj bratr. Pozemek na kterém tato nemovitost stojí je ve výlučném vlastnictví mém a mého muže, tudíž přístup do domu je přes náš pozemek. Domek užívá bratr a moje matka. Domek nelze rozdělit. Proto jsme přistoupili ke zrušení spoluvlastnického podílu soudní cestou vyplacením bratra. Bratr s tímto rozdělením nesouhlasí a svým jednáním ztrpčuje matce život. Nyní chce do domku nastěhovat přes náš i matky nesouhlas svoji přítelkyni, ačkoliv vlastní pouze jednu šestinu domu.
Chtěli jsme se zeptat, jestli má právo do domu vodit návštěvy přes náš pozemek, pokud s tím nesouhlasíme? Má právo svoji přítelkyni nastěhovat do domu bez našeho souhlasu a přihlásit ji k trvalému pobytu? Děkuji, Denisa

ODPOVĚĎ:
Pokud nemá bratr k pozemku zřízenu služebnost, pak není oprávněn přes pozemek kohokoliv vodit do domu. Pokud by se domáhal zřízení služebnosti soudně, soud by mu pravděpodobně vyhověl, nicméně pokud již probíhá řízení o vypořádání podílového spoluvlastnictví, nemá cenu se na soud se služebností obracet. Než by bylo nařízeno jednání o zřízení služebnosti, bude spoluvlastnický podíl vypořádán. Nastěhovat cizí osobu do domu a zřídit jí trvalé bydliště bez Vašeho souhlasu bratr také nemůže. Pro tento úkon potřebuje 2/3 souhlas, čehož s ohledem na velikost svého podílu nedosáhne. Pokud by se tam přítelkyně přesto nastěhovala, musíte k soudu podat žalobu na její vyklizení. Na Policii se neobracejte, ta tyto občanskoprávní spory řešit nebude a stejně Vás odkáže na občanskoprávní řešení - čímž je podání žaloby o vyklizení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Mohou cizí osoby chodit přes soukromý pozemek vedoucí k domu ve spoluvlastnictví? (menšinový spolumajitel chce nastěhovat osobu blízkou bez souhlasu většinového spoluvlastníka do domu na stojícím na soukromém pozemku)
___

RODINA-SJM
Prodej dědictví - patří peníze do SJM nebo ne?

Mám čerstvě po rozvodu - leden 2018. Nyní začíná boj o SJM. Bývalý manžel lživě tvrdí, že do RD domu investoval 500.000 Kč z dědictví. A tady mě zajímá odpověď na otázku. Bývalý manžel zdědil ještě za trvání manželství pozemky. Ty asi po roce od dědictví prodal. Peníze, i když jsme byli manželé, zmizely nevím, kam. Nyní tvrdí, že je „umořil“ v našem RD (SJM) a chce o tuto část ponížit vyrovnání. Vím, že na dědictví se SJM nevztahuje, ale pokud věc z dědictví prodám, podléhají pak peníze z tohoto již do SJM? A pokud peníze z prodeje „daru“nespadají do SJM, měl by u soudu doložit faktury za práci, materiál apod, které v domě za tyto peníze, jak tvrdí, utratil, pokud chce o tuto částku ponížit SJM? (zmíněných 500 tis) Moc děkuji. Děkuji, Diana.

ODPOVĚĎ:
V daném případě musí bývalý manžel prokázat, že finance skutečně do domu investoval. Nestačí pouze jeho tvrzení nebo prokázání toho, že dědil. Musí prokázat tok peněz.
I peníze získané prodejem věci, která nespadá do SJM, nespadají do SJM, ovšem pouze do okamžiku, kdy se začnou v SJM "rozpouštět." Pokud se začnou míchat s penězi, které do SJM spadají (např. jsou na stejném účtu jako mzda), pak se již nedá prokázat, které peníze součástí SJM byly a které nikoliv. Pokud tedy manžel tok peněz neprokáže (v podstatě by to musel prokázat pouze tím, že by doložil výpisy z účtu, na kterém byly peníze z dědictví a z výpisů by by byly patrné platby - např. zednické práce na domě, koupě materiálu, ...), pak nemá právo na vrácení peněz v rámci vypořádání SJM zpět.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej nemovitosti získané jedním z manželů - patří peníze do SJM, společného jmění manželů nebo ne?
Jak dokázat investici peněz jednoho z manželů do společného bytu, domu, nemovitosti (peníze z dědictví)
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpovědní lhůta a dovolená - započítává se dovolená do lhůty nebo ne?

Prosím o informaci, zda se do 2 měsíční výpovědní lhůty zahrnuje i zůstatek dovolené (25 dní). Je to u výpovědi ze strany zaměstnavatele u nemoci z povolání. Anebo výpovědní lhůta nabíhá až po vyčerpání dovolené?
Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Dovolenou v případě výpovědi můžete čerpat buď v průběhu výpovědní doby (po dohodě se zaměstnavatelem), v opačném případě Vám v souladu s § 222 odst. 2 zákoníku práce musí vyplatit náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Proplacení nevybrané dovolené při ukončení pracovního poměru výpovědí podané zaměstnancem
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Náhrada škody podnikateli za vytopení provozovny způsobeným prasknutím vodovodu v jiné místnosti budovy

Mám pronajatou místnost v domě, jejíž vlastníkem je město a provozuji zde drogérii. 6.5.2018 praskla vodovodní hadice k plynovému ohřívači v bytě, který je situovaný nade mnou pronajatým prostorem a který obývá nájemce.
Požádal jsem o náhradu škody (cca 200.000 Kč) vlastníka budovy - město a jejich makléř mi poslal odpověď, která je níže.
Nespadá má škoda do pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti? Mě přece nezajímá, že majitel domu neporušil žádnou právní povinnost - pro mě je důležitější, že mi vznikla škoda, která vznikla poruchou stavební součásti domu, jehož majitelem je město. Zde šlo o nahodilou událost, která se stane i když si majitel plní právní povinnosti.
Přece když se při vichřici uvolní střešní krytina nebo se uvolní sníh a spadne na cizí vozidlo, také majitel domu nic neporušil - pouze část jeho domu způsobila někomu jinému škodu.
Kde je pravda a jak se mohu bránit? Děkuji. Alexej
"Dobrý den,
dne 6.5.2018 došlo k prasknutí přívodní vodovodní hadičky k plynovému ohřívači v budově (bytu č. 8) jejíž vlastníkem je Město. V důsledku této skutečnosti došlo k úniku media a poškození budovy v majetku města a zboží ve vašem vlastniczví. Škoda na budově je řešena samostatně z majetkového pojištění. Škodu na movitém majetku Vaší klientky lze taktéž uplatnit z jejího vlastního živelního pojištění (připojištění vodovodních škod), neboť jednoznačně došlo k poškození tímto rizikem. Vyplacené plnění je možné v případě zjištění a prokázání odpovědnosti třetí osoby následně regresovat.
Jak jsem již uvedl náš klient Město XXXXXX je v tomto případě jednoznačně vlastníkem budovy ve které ke škodě došlo, a proto jsme škodnou událost ihned po jejím zjištění oznámili pojišťovně z pojištění odpovědnosti. V průběhu šetření bylo zjištěno, že náš klient neporušil žádné právní povinnosti, které by mělo za následek vznik škody což je dle platných právních předpisů nutnou podmínkou pro vznik odpovědnosti. V tomto případě Město XXXXXX za škodu vzniklou třetím osobám dle zákona neodpovídá.
Odškodnění paní Kmínkové z titulu pojištění odpovědnosti našeho klienta viz přiložené sdělení pojistitele proto bohužel nemá oporu v zákoně. Sdělení pojistitele je tedy zcela v souladu s již zmíněnými právními předpisy (NOZ, zákon č. 89/2012 Sb. platný od 1.1.2014), a proto musíte uplatnit škodu z vlastního pojištění.
Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem"

ODPOVĚĎ:
Otázka náhrady škody není dle nového občanského zákoníku tak jednoznačná. Občanský zákoník v § 2895 stanoví, že "Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem". A tento případ není případem stanoveným zvlášť zákonem.
Otázka škody způsobené tím, že došlo k poruše zařízení, kterou nebylo možno jednoduše odhalit, je řešena ust. § 2937, který uvádí, že "Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě." A zde je důležité, zda město provádělo kontroly spotřebičů tak často jak mělo, apod... Pokud žádnou povinnost nezanedbalo, skutečně se odpovědnosti zprostí a je třeba věc řešit přímo z Vaší pojistky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vytopení prodejny způsobené prasklým vodovodem nad obchodem - platí škodu majitel bytu (město) nebo nájemce, nájemník?
Kdo platí škodu způsobenou vytopením vodou (obchod) z nájemního bytu? - majitel bytu nebo nájemník, nájemce bytu
___

RODINA-SJM
Darování podílu nemovitosti v SJM manželovi, manželce - nemovitost ve spoluvlastnictví více osob (rodina)

Sestra = B, bydlí na vesnici v domku, který je ve vlastnictví takto: 1/2 domku a s tím souvisejících pozemků je v SJM = A+B a druhá 1/2 je ve vlastnictví manžela sestry = A. Manžel sestry = A, chce celý domek napsat na svoji manželku = B.
Dotaz: Stačí k návrhu na vklad do katastru přiložit darovací smlouvu, kde bude uvedeno že:
a) Dárcem 1 je SJM a obdarovaným touto 1 je osoba B
b) Dárcem 1 je osoba A a obdarovaným je osoba B.
Je to dle mého jednoduché a jasné. Není však nějaký problém v tom, že majetek v SJM se daruje celý spoluvlastníkovi? Není třeba řešit předtím notářsky zúžení SJM = tedy rozdělit tu polovinu domku a pozemku v SJM na oba manžele?
Doplňuji. Tu polovinu domku do SJM získali současní manželé (A+B) řádnou koupí (notářský zápis) od bývalé manželky (= osoba C) osoby A, kde je tzv. předkupní právo ve znění: „Kupující A a B se zavazují, že v případě převodu kupovaných nemovitostí tyto nabídnou nejprve prodávající osobě C. Teprve v případě, že osoba C nebude mít zájem, uvedené nemovitosti, eventuálně podíl na nemovitostech získat do svého vlastnictví, mohou nemovitosti, event. podíl z převáděných nemovitostí nabídnout další osobě. “
Zde v tomto doplňku se domnívám, že též není problém, neboť se nejedná o převod jiné osobě, ale jen manžel manželce. Manželka s trváním předkupního práva samozřejmě souhlasí.
Děkuji Hugo

ODPOVĚĎ:
Pokud jsem pochopila správně, že polovina domu je v SJM sestry a jejího manžela a druhá polovina je pouze ve vlastnictví tohoto manžela, pak lze docílit převodu celého domu na sestru pouze tím způsobem, že polovinu, která je pouze manžela, může tento manžel své manželce darovat a druhá polovina, která je v SJM, musí být vyjmuta ze SJM tzv. zúžením SJM u notáře formou notářského zápisu a v rámci tohoto zúžení napsána pouze na manželku. To, co je v SJM, manžel nemůže manželce jen tak darovat, musí se to vyřešit zúžením, které může sepsat pouze notář. Pokud se daruje manželovi, není třeba předkupní právo realizovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak darovat podíl nemovitosti ve spoluvlastnictví více osob manželovi, manželce (podíl je součástí SJM, společného jmění manželů)
__

SPRÁVNÍ-POPLATKY
Zřízení trvalého pobytu v ČR dítětei, dětem žadatelky o pas ambasádou v zahraničí - poplatek za popelnice, svoz TKO

Od 1995 žiji v s manželem, který je občan Spojených států amerických, v USA. Máme 3 děti a v roce 2009 jsem jim vyřizovala české pasy na ambasádě v Londýně. Mám pocit, že se přitom stalo, že jim dali trvalý pobyt v Brně, i přesto že jsme tam nikdy jako rodina nebydleli a já už taky ne. Na ambasádě jsem jim to říkala a paní mi řekla, že mám do formuláře napsat poslední adresu, kde jsem bydlela. Trvalý pobyt jsem zrušila a moje sestra v ten stejný den zjistila, že mám v Brně poplatek za komunální odpad. Vůbec jsem o tom nevěděla ani, že něco takového existuje. Jak se mohu odvolat? Za komunální odpad platíme v USA a platili jsem za to i v Anglii, kde jsme tam žili od 9/2008 do 8/2014. Děkuji moc, Děkuji, Dobromila.

ODPOVĚĎ:
Poplatky za svoz komunálního odpadu platí mj. osoba, která má v daném městě trvalý pobyt. Pro samotné stanovení poplatku tak není rozhodné, zda se tato osoba skutečně v městě vyskytuje či nikoliv. Úhrada místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je neekvivalentní platbou, neboť za ni není poskytována žádná přímá protihodnota. Jde o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu.
Nicméně v Brně jsou od poplatku osvobozeny mj. osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na adrese Hněvkovského 65). Pokud by bylo možné provést přehlášení Vašeho trvalého pobytu zde, budete od placení poplatků osvobozeni.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Osvobození od poplatku za popelnice Brno z důvodu trvalého pobytu na úřední adrese - úřední trvalé bydliště dětí získané při tvorbě pasů avšak fakticky v Brně nikdy nebydlících
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Placení výživného po ukončení studia u potomka evidovaného na ÚP, úřadu práce (evidence uchazečů o zaměstnání)

Přítel má dceru, která v červnu 2018 ukončila střední školu, SŠ. Do konce měsíce srpna 2018 má statut studenta, tudíž alimenty do této doby platí. Dál studovat nebude a půjde se v září nejspíše zaevidovat na úřad práce, tedy ÚP ČR - do jeho evidence uchazečů o zaměstnání. Má jeho bývalá žena popř. dcera nárok požadovat "výživné" (či jinou zákonnou finanční podporu) od září? Práce ji byla nabízena, nejeví však zájem. Děkuji za odpověď Dominika

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Pokud se dcera zaeviduje na úřadě práce a během studia nevykonávala výdělečnou činnost, ze které za ni bylo odváděno sociální pojištění, nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a zůstane bez finančních prostředků. V takovém případě by vyživovací povinnost Vašeho přítele vůči dceři mohla trvat. Jestliže je přítelova dcera již zletilá, mělo by být výživné vypláceno přímo dceři, nikoliv její matce.

Jestliže ale dcera nebude jevit zájem a snahu najít si práci a bude se práci spíše vyhýbat, další poskytování výživného by v takovém případě bylo v rozporu s dobrými mravy. Pokud se Váš přítel bude domnívat, že taková situace nastala a dohoda s dcerou na ukončení vyživovací povinnosti nebude možná, může podat k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh na zrušení výživného. Vzory takového návrhu najde k dispozici na internetu nebo mu s jeho sepsáním může pomoci právník, nejlépe se specializací na rodinné právo. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Syn, dcera, potomek nemá zájem o nabízenou práci - placení výživného, alimentů pokud odmítá nabízené pracovní místo
Potomek odmítá práci, zaměstnání - má přesto nárok na výživné, alimenty po ukončení studia?
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Vyčíslení náhrada škody za psychickou újmu a bolestné - postup, musí vždy vyčíslit znalec?

Přítelkyně byla 5.8.2018 běhat a pokousal ji pes. Vrata byla otevřená, vyběhl německý ovčák a zaútočil na ni. Poté vyběhla paní, psa si odvolala, ale pokousal i ji a znovu se rozběhl na přítelkyni. Už i po zásahu majitele byl pes zavřen. Naštěstí to ještě dopadlo dobře, zakousl se do ňadra a do ruky, kromě škrábanců má hlubokou díru v oblasti bicepsu cca velikosti pětikoruny. Prý se to ještě minimálně dva týdny bude léčit. Jde nám teď o náhradu škody. Co se týče náhrady za lékaře, léky, ušlý zisk, to je do 10.000, ale nedokážeme vyčíslit bolestné a psychickou újmu - teď se bojí každého většího psa, bojí se běhat v okolí bydliště, a bude mít velkou jizvu na ruce. Policie nám dala instrukce, že se to máme pokusit vyřešit s majitelem psa domluvou mezi sebou a pokud by nesouhlasil, tak poté by se to řešilo soudní cestou. Prosím o radu, jak sepsat smlouvu o náhradě škody, co všechno musí být uvedeno a jak by se mělo postupovat. A také co dělat, pokud by na náhradu škody a uhrazení bolestného a škody za psychickou újmu majitel psa nechtěl přistoupit. Děkuji, Alois

ODPOVĚĎ:
Pokud bude věc řešitelná domluvou, pak je třeba sepsat dohodu o narovnání. Tato dohoda by měla obsahovat přesné vymezení smluvních stran, přesný popis situace, popis zranění a částku, na které jste se jako na kompenzaci domluvili. Dále lhůtu, do kdy bude tato částka uhrazena a na jaký účet, případně sankce za prodlení s úhradou. Pokud by vše nasvědčovalo tomu, že dojde k soudnímu řešení, máte právo mimo jiné i na bolestné a ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění může dle nového občanského zákoníku zhodnotit pouze znalec z oboru zdravotnictví, bolestné může dle charakteru zranění určit i ošetřující lékař. Pokud byste se ale nevyhnuli soudnímu řešení, nechte si kompletně na bolestné a ztížení společenského uplatnění zpracovat znalecký posudek. Uhradíte za něj cca 5.000,-Kč, ale budete si jisti, že nárok je důvodný a druhá neúspěšná strana ve sporu Vám pak bude nucena všechny náklady řízení nahradit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Náhrada škody za pokousání psem - bolestné, psychická újma, léky, ušlý zisk
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Odpovědnost za uteklého koně - způsobil dopravní nehodu s umrcením osoby, osob

Dnes (10.11.2018) jsem na novinkách četla článek ohledně koně, který vběhl na dálnici a byl sražen autem jehož řidič na místě zemřel. Jelikož jsem také majitelkou koně, ráda bych věděla v jakých případech mohu být potrestána za své zvíře. Koně mám ustájeného ve stáji, vše mám podložené smlouvou a za ustájení platím. Prosila bych o odpověď, kdo bude zodpovědný za škody, které kůň způsobí v následujících případech, případně jakým trestem může být postihnut.
1. V případě, že kůň uteče ošetřovateli při kydání z boxu, při vedení do výběhu případně uteče přímo z výběhu.
2. Koně poraní ošetřovatel, např. ho píchne vidlemi.
3. Pokud pojedu se svým koněm na vyjížďku, kůň se lekne, já upadnu a kůň bude utíkat neznámo kam, dostane se např. na silnici, kde způsobí nějakou nehodu, nebo nedej bože smrt.
Děkuji za odpověď, Dorota

ODPOVĚĎ:
1. Primárně záleží, jak máte nastavenu smlouvu se stájí. Obecně lze ovšem očekávat, že v ní budete míz ustanovení, že provozovatel stáje odpovídá za koně po dobu, po kterou je u něj ustájen. V tom případě odpovídá za škodu provozovatel stáje.

2, Pokud koně zraní ošetřovatel, odpovídá za takové zranění (resp. osoba, se kterou máte uzavřenou smlouvu o ustájení zvířete).

3. Zde by šla odpovědnost za Vámi. K tomu existuje i rozsáhlá soudní judikatura, např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn 25Cdo 5030/2007: Okolnost, že jezdkyně neměla možnost ovlivnit chování koně, když ji shodil a vymkl se jí z kontroly, neznamená, že splnila vše, co lze v rámci prevenční povinnosti od jezdce či průvodce koně požadovat. Chovatel nebo ten, kdo chce převzít zvíře, byť dočasně do své péče, se má seznámit se vším, co s tím souvisí, a měl by předpokládat, že vlivem konkrétních okolností může zvíře změnit své chování a může být dokonce pro své okolí nebezpečné. Je proto povinen se vždy postarat o to, aby předcházel možnému vzniku škod, jež je zvíře schopno ve svém okolí způsobit, a pokud není na takovou možnou situaci připraven tak, aby ji zvládl, porušuje svou prevenční povinnost už tím, že se pohybuje se zvířetem v místech, kde ke škodě na životě, zdraví a majetku jiných, může dojít. Takovým místem bezesporu je i veřejně přístupné prostranství poblíž městské komunikace.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Náhrada škody způsobená koněm - dopravní nehoda se smrtí, usmrcením člověka, osoby, osob
Smrt způsobená koněm (dopravní nehoda) - náhrada škody majitelem koně nebo osobou odpovědnou za koně (majitel stáje ustájeného koně)
Nemožnost odvrácení škody způsobené koněm, majitel koně měl koně ustájeného ve stáji - kdo ručí za škodu?
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Jak se bránit změně pozemku z ostatní plocha na zahrada - může to majitel pozemku odmítnout katastrálnímu úřadu, KÚ ČR?

Na základě probíhající revize katastrálního úřadu (dále jen KÚ) jsem obdržela výzvu v srpnu 2018, že byl zjištěn nesoulad se skutečným stavem a zápisem na KÚ na nemovitosti v mém vlastnictví. Jedná se o změnu druhu pozemku, současně evidován jako ostatní plocha, který se má na základě této revize změnit na zahradu. Jak se mohu bránit, když s touto změnou nesouhlasím. Druh pozemku je stále v původním stavu od předcházejících vlastníků (stavba a ostatní plocha) a tudíž nerozumím postupu KÚ. Co by jste mi poradili?
KÚ mi dále sdělil, že v případě nevyjádření se z mé strany do 30-ti dnů bude změna provedena z moci úřední. Má KÚ na takový postup právo? a jak se změní hodnota pozemku v případě změny na zahradu? vznikne i omezení jak s pozemkem nakládat? (např. zpevnění plochy, výstavba drobných staveb aj.). V územním plánu je tento pozemek také evidován jako ostatní plocha a ostatní sousedé, tuto změnu řešit nemusí a pozemky mají taktéž jako ostatní plochu. Jak mám v tomto případě postupovat, když se změnou druhu pozemku nesouhlasím. Moc Vám děkuji za brzkou odpověď. Doubravka.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Má katastrální úřad na takový postup právo?
Stručná odpověď na tento dotaz zní: Ano, má.
Jak vyplývá z § 4/1 písm. b) ve spojení s § 3/2 katastrálního zákona, je informace o druhu pozemku jedním z údajů vedených v katastru nemovitostí. Jako takový proto může podléhat revizím, prováděným katastrálními úřady. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že účelem revize je zajištění co největšího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (jak vyplývá z § 35 katastrálního zákona). V § 43/4 písm. c) katastrální vyhlášky je pak výslovně uvedeno, že předmětem revize katastru jsou rovněž údaje o druhu pozemku a způsobu jeho využití.
Revize údajů katastru musí být prováděna za součinnosti obcí, popřípadě též orgánů veřejné moci, a za účasti vlastníků a jiných oprávněných. Zjistí-li katastrální úřad nesoulad v údajích katastru, projedná způsob jeho odstranění (§ 35/1 katastrálního zákona), o což se ve Vašem případě katastrální úřad zjevně snaží.

2/ Jak se změní hodnota pozemku?
O ceně pozemku rozhoduje především jeho skutečný stav, jeho lokalizace a dále možnosti nakládání s tímto pozemkem, které jsou zakotveny v územním plánu. Údaj o druhu pozemku může sice cenu pozemku do jisté míry také ovlivnit, důležitější by však měl být vždy skutečný stav tohoto pozemku (nikoli pouze záznam v katastru nemovitostí). V této souvislosti nicméně dodávám, že druh pozemku "ostatní plocha" představuje jakousi zbytkovou kategorii, do níž jsou zařazovány pozemky, které neodpovídají žádnému jinému druhu pozemku (například chmelnice, vinice, ovocný sad, zahrada apod.). Má-li se Vámi vlastněná ostatní plocha přeměnit na zahradu, lze předpokládat, že na hodnotu pozemku bude mít tato změna spíše kladný vliv.

3/ Bude nějak omezena dispozice s pozemkem?
Neměla by být. Realizace případných stavebních záměrů na Vašem pozemku bude záviset především na územním plánu (tedy na tom, pro jaké užívání/pro jakou stavební činnost je Váš pozemek v územním plánu předurčen).
Skutečnost, jak je Váš pozemek evidován v územním plánu, není rozhodná. Je nutné si uvědomit, že územní plán reguluje budoucí stavební rozvoj určitého území (vztahuje se tedy do budoucnosti), zatímco katastr nemovitostí zachycuje nynější stav určitého území (přičemž tato evidence by měla co nejvíce odpovídat skutečnosti).

4/ Jak postupovat při nesouhlasu se změnou druhu pozemku?
V první řadě Vám doporučuji zvážit, zda je úvaha katastrálního úřadu opravdu nesprávná, tzn. zda Váš pozemek svým charakterem opravdu neodpovídá zahradě. K tomu Vám poslouží příloha katastrální vyhlášky, která definuje druh pozemku "zahrada" následovně:

"Pozemek,
a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu,
b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,
c) funkčně spojený a užívaný s budovou, s charakterem okrasné zahrady, na kterém převládá travnatá plocha, zpravidla doplněná trvalými porosty většinou okrasného charakteru, ke kterým lze přiřadit i dřeviny charakteristické pro ovocné a lesní porosty."

Katastrální zákon vymezuje tyto druhy pozemků: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.
Druh pozemku "ostatní plocha" je zbytkovou kategorií, do níž jsou zařazovány pouze ty pozemky, jejichž skutečný stav neodpovídá žádnému jinému druhu pozemku. V příloze katastrální vyhlášky je proto druh pozemku "ostatní plocha" definován pouze takto:
"Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků."
Jste-li přesvědčena, že Váš pozemek skutečně nespadá do druhu "zahrada" (jak je definován výše), uposlechněte výzvy katastrálního úřadu a písemně vyjádřete svůj nesouhlas s předestřenou změnou druhu Vašeho pozemku. V tomto vyjádření můžete především poukázat na to, že Vámi vlastněný pozemek neodpovídá definici druhu pozemku "zahrada", jak je tato definice uvedena v příloze katastrální vyhlášky.
Pakliže by Vám katastrální úřad nedal za pravdu a druh Vašeho pozemku skutečně změnil na "zahrada", budete se v této věci moci obrátit na příslušný zeměměřičský a katastrální inspektorát:
https://cuzk.cz/Urady/Zememericke-a-katastralni-inspektoraty/Zememericke-a-katastralni-inspektoraty.aspx
V úvahu přichází rovněž podání podnětu k přezkumu postupu katastrálního úřadu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
vyhláška č. 357/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může katastrální úřad změnit povahu pozemku bez souhlasu majitele? (změna z OSTATNÍ PLOCHA na ZAHRADA)
Definice "zahrada" z pohledu katastrálního úřadu a územního plánu
__

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Maximální sankce za předčasné splacení úvěru u České spořitelny, a. s. - kolik Kč, kolik % maximálně může banka chtít?

V 04/2013 jsme s manželem, koupili rodinný dům RD na hypotéku ve výši 1.800.000 Kč u České spořitelny, a. s. (ručíme samotným baráčkem a bytem v OV). Jedná se o hypotéku s prémií. V 04/2018 jsme podepsali novou fixaci na 5 let (byla nám vyplacena prémie 20.000 Kč). V 09/2018 již baráček budou mít noví majitelé, kteří si ji také berou na hypotéku (ve výši 1.600.000 Kč) u České spořitelny. Z důvodu probíhajících pozemkových úprav v dané lokalitě, se prodej stále prodlužuje. Nicméně jsme požádali ČS o vyčíslení zůstatku k 07/2018. Banka si naúčtovala sankci za předčasné splacení na 66.000 Kč (včetně náhrady nákladů spojených se splacením). Odvoláváme se na nový spotřebitelský zákon, že banka může účtovat pouze 1% (= cca 15.000 Kč) z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru (což nám bylo i před podpisem nové fixace sděleno). ČS žádné ušlé zisky nevzniknou. Jak můžeme v této věci postupovat (finanční arbitr? ). Děkuji, Drahomíra.

ODPOVĚĎ:
S ohledem na skutečnost, že smlouvu o hypotečním úvěru jste uzavřeli před 1. 12. 2016 (tedy před účinností zákona o spotřebitelském úvěru) a vzhledem k tomu, že ve Vašem případě již proběhla tzv. první fixace, vztahují se na případné předčasné splacení Vašeho hypotečního úvěru pravidla dle nyní účinného zákona o spotřebitelském úvěru (jak vyplývá z § 167 písm. a) zákona o spotřebitelském úvěru).
Předčasné splacení úvěru, včetně úvěru na bydlení (tedy úvěru hypotečního) je zakotveno v § 117 zákona o spotřebitelském úvěru.
Dle § 117/2 zákona o spotřebitelském úvěru platí, že pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Výše účtovaných účelně vynaložených nákladů je limitována v § 117/4 a 5 zákona o spotřebitelském úvěru. Dle těchto ustanovení platí, že:
1/ Výše náhrady účelně vynaložených nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.
Ovšem pozor! Toto ustanovení se nevztahuje na spotřebitelské úvěry na bydlení, tedy ani na hypoteční úvěry. I z této výjimky však existuje výjimka, kterou zmiňuji pod bodem 2/ níže.
2/ V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí bylo financováno tímto úvěrem, je spotřebitel oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.

Jsou-li ve Vašem případě splněny všechny tyto podmínky:
- předčasné splacení hypotéky souvisí s prodejem nemovité věci,
- nabytí (zde koupě) této nemovité věci bylo financováno spotřebitelským úvěrem na bydlení,
- smlouva o hypotečním úvěru je uzavřena déle než 24 měsíců, je banka oprávněna požadovat po Vás (při předčasném splacení hypotečního úvěru) náhradu účelně vynaložených nákladů, která nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše hypotečního úvěru, maximálně však částku 50.000,- Kč.
3/ Výše náhrady účelně vynaložených nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba (tzv. fixace).

V současné chvíli Vám doporučuji nechat si bankou podrobně vysvětlit skladbu účtovaných účelně vynaložených nákladů, přičemž se dále zaměřte na otázku, zda jsou dle názoru banky splněny všechny tři podmínky (uvedené pod odrážkami), které zapříčiňují limitaci výše účelně vynaložených nákladů.
Nedospějete-li při jednání s bankou ke shodě, můžete se v této věci (s žádostí o konzultaci) obrátit na dozorový orgán, kterým je Česká národní banka:
http://www.cnb.cz/cs/index.html
Spor mezi Vámi a bankou pak může být mimosoudně řešen finančním arbitrem (jak vyplývá z § 20e písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s § 1/1 písm. c) zákona o finančním arbitrovi) :
http://www.finarbitr.cz/cs/

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru
zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele
zákon č. 229/2002 Sb. , o finančním arbitrovi

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jaká je nejvyšší možná sankce za předčasné splacení spotřebitelského úvěru u banky - spotřebitelský zákon
Nesouhlas s výší sankce za předčasné splacení úvěru a odvolání k finančnímu arbitrovi nebo České nárobní bance, ČNB

__

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Vyřazení účastníka výběrového řízení kvůli chybě ve výpočtu ceny zakázky - je to v pořádku?

Chtěl bych Vás poprosit o právní radu jestli mám nějaké možnosti. Šlo o výběrové řízení, kde jsem byl vyšachován a rozhodně mám názor ten, že zadavatel nepostupoval jako řádný hospodář. Ve školách rozhodují 1000 Kč a v tomto případě prohospodařil 30 000 Kč.
O co tedy jde: zúčastnil jsem se vyběrového řízení, předmětem řízení byla dodávka nábytku. V době kdy bylo uveřejněno výběrové řízení jsem ještě nebyl plátce DPH, ale podklady, které jsem vyplňoval byly pro plátce, nebyla jiná vyplnit je jako neplátce. 19.7.2018 mě zadavatel vyzval, abych podle § 6, § 27, a § 31 zákona č. 134/2016Sb. , o zadávání veřejných zakázek objasnil nejasnosti. Ještě v ten stejný den objasnil. Bohužel pro mě nabídka obsahovala i početní chybu, cenový rozdíl nebyl velký asi 2000 Kč.
Díky této početní chybě jsem byl vyřazen, což podle mě bylo účelové. Moje nabídka byla 355 179 Kč bez DPH. Vybraný vítěz nabídl cenu o 385 000, - bez DPH tedy o 29 821, -. Opravdu to byla tak zásadní chyba, aby si mohli dovolit neušetřit tyto peníze a mě připravit o zisk? Děkuji za odpověď Jan

ODPOVĚĎ:
Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Pokud zadavatel ovšem zahájí zadávací řízení, i když k tomu nebyl povinen, je povinen ve vztahu k zadávané veřejné zakázce dodržovat zákon.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna. Jinak je zde důvod pro vyloučení uchazeče. Nicméně oznámení o vyloučení musí být řádně odůvodněno. V odůvodnění by měl zadavatel zejména uvést, dle kterého ustanovení zákona vylučuje účastníka, prokázat vyloučení prostřednictvím konkrétních skutečností. Nedostatečné odůvodnění naopak může být důvodem pro přezkum takového oznámení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Můžete se tedy obrátit na úřad a podat podnět k přezkoumání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Účelové vyřazení zájemce o zakázku výběrového řízení u státní instituce (škola, výběrové řízení na nábytek)

___

PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
Odpovědnost zaměstnance za odcizení, ukradení notebooku z uzamčeného auta, automobilu, vozidla

Jako zaměstnanec jsem obdržel notebook - hodnota přes 50 tisíc. Podepsal jsem protokol o převzetí, ne však o převzetí hmotné odpovědnosti. Notebook mi byl 7/2016 odcizen v zahraničí ze zamčeného automobilu (v dovolené, na notebooku jsem i v době dovolené plnil pracovní povinosti). Vše bylo tehdy nahlášeno místní policii.
Po návratu nahlášeno zaměstnavateli s doložením požadovaných dokumentů. Zaměstnání bylo ukončeno rozvázáním pracovního poměru 02/2017. Přes dva roky se nic nedělo a nyní 8/2018 zaměstnavatel požaduje náhradu části škody za odcizený notebook (cca 16 tis.). Má na to právní nárok?
Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Jarmil

ODPOVĚĎ:
Podle § 250 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Základní podmínky pro vznik odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli jsou:
- musí dojít k porušení pracovních povinností zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
- musí skutečně dojít ke vzniku škody,
- mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance musí být příčinná souvislost a
- jednání zaměstnance musí být zaviněné.
Pokud jsou tyto podmínky naplněny, odpovědnost za škodu vzniká i bez uzavření dohody o hmotné odpovědnosti. Povinnost k náhradě škody, resp. výše náhrady škody je v takovém případě limitována.
¨Zákoník práce neuvádí speciální lhůty pro zánik odpovědnosti. Je proto nutné využít obecné promlčecí lhůty uvedené v občanském zákoníku, která je 3 roky.
Pokud byly naplněny podmínky vzniku odpovědnosti za škodu a od události uplynuly dva roky, může zaměstnavatel nárokovat náhradu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Do jaké míry odpovídá zaměstnanec za škodu způsobenou zaměstnavateli za odloženou, odcizenou, ukradenou věc (notebook v zamčeném autě, automobilu, vozidle zaměstnavatele)?

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Prodej vlastnoručně malovaných obrazů invalidním důchodcem - daně, zdanění, živnostenský list, sociální pojištění

Mám invalidní důchod ID 3. stupně (schizofrenie) a jako terapii k léčbě maluji obrazy pro potěchu a léčím si tím i svoji psychickou schránku. Dotazy:
a) Pokud bych prodal během roku některé své obrazy vystavené např. v kavárně či při společné výstavě atelieru pomáhající lidem s psychickými poruchami, musím z takto získaného příjmu (ať je jakýkoliv) něco danit či ne?
b) Musím se někam přihlásit - živnostenský list, sociální pojištění
c) Bude se jednat o příležitostný prodej?
Děkuji za info. Jaromír.

ODPOVĚĎ:
V daném případě bude zásadní, zda Vaše činnost splňuje podmínky pro podnikání, či nikoliv. Obecně platí, že podnikáním se rozumí soustavná samostatná činnost za účelem zisku, kdy dle Vašeho dotazu by mohla Vaše činnost pod podnikání spadat.
Pokud by se jednalo o podnikání, pak musíte příjmy danit a také se přihlásit na správu sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, kdy by Vaše činnost byla s ohledem na invalidní důchod považována za vedlejší podnikatelskou činnost.
Pokud by se nejednalo o podnikání, pak bych se přiklonil k tomu, že se jedná o příležitostný prodej, resp. činnost, kdy příjmy z takové činnosti není nutné danit, pokud jejich souhrn nepřesáhne 30.000,- Kč v kalendářním roce.
Vaší konkrétní situaci doporučuji řešit s účetním, nebo daňovým poradcem, případně je věc možné konzultovat také s příslušným finančním úřadem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Malování obrazů - jde o podnikání a je potřeba živnostenský list
Danění, zdanění prodaného namalovaného obrazu - daní se příjem z prodeje vlastnoručně namalovaného obrazu nebo ne?

___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace netěsnácí klimatizace ojetého auta, automobilu - prodávající zamítl reklamaci pro běžné opotřebení, jak se bránit?

Manželka v práci koupila vůz po ukončeném operativním leasingu 8/2018. V době nákupu měl 4 roky, najeto 139.000 km, Škoda Superb. Po koupi a najetí 1.500 km únik chladící kapaliny. Servis zjistil, protéká vodní pumpa a potvrdil interval pro výměnu vodní pumpy a rozvodů na 210.000 km. Reklamováno leasingové společnosti (Leasplan) jako skrytá vada. Požadována úhrada vodní pumpy a práce.
Vůz byl pravidelně servisován, závada neodhalena. My jsme únik také nezjistili. Reklamace zamítnuta s ohledem na stáří vozidla a nájezd kilometrů, podobné netěsnosti přičítají běžnému opotřebení. Vozidlo v době prodeje nevykazovalo žádnou závadu. Při jeho převzetí jsme v předávacím protokolu nic nereklamovali.
Dle kupní smlouvy jsme byli detailně seznámeni s jeho stavem. Daná závada se projevila až po ujetí 1.500 km. Podobné závady se u takto použitých vozidel mohou běžně vyskytnout. Tuto vadu nepovažují za skrytou, jelikož jednoznačně nebyla na vozidle přítomna v době prodeje. Děkuji za Váš názor. S pozdravem Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Pro náležité posouzení by záleželo na tom, zda jste vozidlo zakoupili pro účely podnikání, či nikoliv. Z dotazu, kdy manželka měla koupit vozidlo v práci, předpodkládám, že se jedná o koupi pro podnikatelské účely.
V takovém případě prodávající odpovídá za to, že vozidlo nemá vady v době prodeje. Za vady, které se vyskytnou později, pak prodávající nijak neodpovídá.
Obecně platí, že prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Obvyklým účelem se v tomto případě bude rozumět užívání vozidla pro běžný provoz, což by vozidlo v důsledku vady spočívající v poškozené vodní pumpě vyžadující výměnu nesplňovalo, zejm. v případě, kdy je běžně vodní pumpa měněna u vozidel s nájezdem o polovinu větším.
V tomto případě je však také možné, že vada vznikla až po prodeji, neboť se projevila až po ujetí 1.500 km. Pokud byste trvali na reklamaci, doporučuji nechat zpracovat znalecký posudek, ze kterého by však mělo jednoznačně vyplývat, že vada zde existovala již v době prodeje.
Pokud by takový závěr nebyl, pak by šance na úspěch v případném soudním sporu byla malá.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Skrytá vada auta, automobilu - netěsnící klimatizace, netěsnící vodní pumpa

___

PODNIKÁNÍ-ŽIVNOSTI
Musí sportovní spolek vystavit účtenku a připojit se do EET, elektronické evidence tržeb?

S přáteli jsme se chtěli učit bojovým uměním. Pozvali jsme mistra, který byl ochoten kurz vést. Každý platíme kurzovné, ale nyní je nás málo a mistrovi se to nevyplatí. Chceme kurz zachovat. Napadlo nás založit spolek kvůli příspěvkům od obce a sponzorů. Dále chceme vybírat peníze za účast veřejnosti na našich trénincích bez mistra, z čehož chceme doplácet naše kurzovné. Jak vést finance? Musíme se někde nahlásit a něco dokládat? Musíme při příjmu peněz na trénincích vystavovat účtenky? Majetek nemáme žádný. Spolek – 15 osob, předpokládaný roční příjem – 5.000 až 10.000 Kč. Děkuji, Jeroným.

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě bude nutné založit spolek, tzn. nejméně osoby se musí shodnout na znění stanov, které musí obsahovat alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu.
Pokud jde o vedení financí, pak můžete vést tzv. jednoduché účetnictví za splnění zákonných podmínek, které ve Vašem případě budou splněny. Mezi tyto podmínky patří, že spolek není plátcem daně z přidané hodnoty, jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč a hodnota jeho majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč.
Pokud jde o přijímání peněz na trénincích, pak byste měli vystavit příjmový doklad.
Pokud jde o účtenky "EET", pak ve Vašem případě nebudete povinni účtenky vystavovat.
Od EET je osvobozena drobná vedlejší podnikatelská činnost, za kterou se u spolku považuje limit tržeb 300.000,- Kč ročně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak vést finance sportovního spolku - povinnost vystavit účtenku, zdanit příjem a nahlásit se úřadům

___

OBČAN-BYDLENÍ
Kdo platí likvidaci štěnic v domě - majitel bytu se zdrojem štěnic nebo všichni majitelé bytů v domě SVJ?

Můj dlouhodobý nájemník v mém bytě objevil výskyt štěnic, tuto skutečnost ohlásil předsedovi představenstva SVJ a ten neprodlené objednal odbornou firmu na provedení série postřiků a zaplatil přijaté faktury z fondu oprav. Plénum na schůzi SVJ odhlasovalo úmysl veškeré náklady požadovat po mně, neboť je přesvědčeno, že zavlečení škůdce způsobily„problematické“ návštěvy u mého, dnes (09.11.2018) již bývalého nájemníka a já prý „logicky zodpovídám za svůj byt“.
Společenství tedy rozhodlo (po poradě s advokátem) o zaslání výzvy na moji adresu (dosud jsem nepřevzal) s požadavkem proplacení všech výdajů, tzn. za likvidaci v mém bytě, deratizátorem označeném jako dlouhodobý masivní zdroj zamoření + preventivní ošetření všech okolních jednotek v domě. Měl bych se obávat, že lze proti mně uplatnit s úspěchem nějakou žalobu? Jak se bránit, prosím? Děkuji, Jindřich.

ODPOVĚĎ:
Pokud se objevily štěnice ve Vašem bytě a Váš byt je zdrojem zamoření bytového domu SVJ štěnicemi, měl se nájemce především obrátit přímo na Vás, abyste situaci řešil. Pokud vše ale řešil přímo předseda SVJ a vše bylo hrazeno z fondu oprav, mohli by po Vás náklady úspěšně požadovat pouze v případě, že by bylo jednoznačně prokázáno, že se štěnice skutečně šířily z Vašeho bytu. A to se jim dle mého názoru prokázat nepodaří.
Vám bych doporučila na obranu použít argumentaci, že není prokázáno, že zdroj štěnic byl ve Vašem bytě. V takovém případě Vás tedy nikdo, ani soud, nemůže donutit náklady platit. A i kdyby bylo prokázáno, že se štěnice z Vašeho bytu šířily, stejně to opět neprokazuje, že jste něco zanedbal, a že jste Vy nebo Váš nájemce štěnice do domu zavlekl. Mohl je tam zavléct kdokoliv jiný, ony se jen usadily u Vás. Takže osobně mám za to, že soudní vymáhání ze strany SVJ nemá žádnou šanci na úspěch.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dokázat kdo zavlekl štěnice do bytu bytového domu SVJ
Zaplacení likvidace štěnic z fondu SVJ - je možné požadovat náhradu škody od majitele bytu

__

RODINA-SOCIÁNÍ
Nezastižení žadatele o příspěvek živobytí doma - vliv na zamítnutí žádosti o příspěvek

Od ČSSZ pobírám příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení. Může mi sociální odbor vzít příspěvek na živobytí v případě, kdy udělá namátkovou kontrolu v místě mého bydliště a já nejsem doma? Děkuji, Margita.

ODPOVĚĎ:
Příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí Vám nevyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), ale Úřad práce České republiky. Příspěvek na bydlení patří mezi dávky státní sociální podpory. Při poskytování těchto dávek jsou testovány příjmy žadatele, ale není prováděno sociální šetření v jeho domácnosti, zjišťován jeho majetek apod. Skutečnost, že Vás pracovníci úřadu práce nezastihli doma, tedy nebude mít na výplatu příspěvku na bydlení žádný vliv.
Příspěvek na živobytí je dávkou pomoci v hmotné nouzi a u těchto dávek bývá prováděno sociální šetření za účelem zjištění celkové sociální a majetkové situace žadatele. Podle § 63 zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi (úřadů práce) na základě souhlasu žadatele o dávku oprávněni vstupovat do obydlí s cílem provádět sociální šetření. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným úřadem práce jako doložkou služebního průkazu. Pokud žadatel o dávku nedá souhlas se vstupem do obydlí a znemožní provedení sociálního šetření, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše.

Pokud Vás zaměstnanci úřadu práce nezastihli doma, je možné, že Vás o příští návštěvě předem vyrozumí – napíší Vám, kterého dne a v jakém časovém rozmezí se na sociální šetření dostaví. Samotná skutečnost, že Vás nezastihli doma, není důvodem pro odebrání dávky. Aby Vám úřad práce mohl dávku odejmout, muselo by jít z Vaší strany o záměrné, účelové jednání – musela byste zmařit provedení sociálního šetření například tím, že byste zaměstnance odmítla pustit do bytu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může žadatel o pomoc v hmotné nouzi nepustit zaměstnance orgánu pomoci v hmotné nouzi (úřadů práce) do bydliště, obydlí aniž by ztratil šanci získat příspěvek na živobytí?
Musí žadatel o dávku hmotné nouze (příspěvek na živobyti) vpustit pracovníka Úřadu práce do svého bytu?

___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Stavění na nestavebním pozemku - koho požádat o výjimku z územního plánu?

Mám dotaz ohledně územního plánu v Hradci Králové. V současné chvíli je v jednání návrh nového územního plánu města, který už se zpracovává 15-20 let. Do roku 2020 končila platnost platného územního plánu města, takže v domění, že územní plán ÚP už by mohl být co nevidět vyřešen, jsme zakoupili pozemek. Pozemek v platném územním plánu ÚP není určený pro stavbu domu (je vedený jako plocha zeleně), ale v novém návrhu územního plánu ÚP je určený k zástavbě pro rodinný dům (plochy pro bydlení).
S novelou stavebního zákona od roku 2018 se i prodloužila platnost platného ÚP o dva roky. Chtěli jsme zahájit stavbu v roce 2020, kdy měl být již schválen nový návrh ÚP, ale to se možná ani nestane. Je možné požádat odbor (nebo-li teď už úřad) pro územní plánování a rozvoje o nějakou výjimku, že bychom mohli po roce 2020 stavět na ploše určené pro bydlení v návrhu ÚP? Navržená plocha pro bydlení zůstane, jen je ve hvězdách, kdy se nový návrh ÚP schválí a vzejde v platnost. Ptala jsem se na tuto věc stavebního úřadu i úřadu ÚP v dotčeném městě, ale nebyli mi schopni odpovědět. Děkuji, s pozdravem Mariana.

ODPOVĚĎ:
Není-li Vámi vlastněný pozemek v aktuálně platném územním plánu určen k zástavbě, nezbývá Vám, než požádat o změnu aktuálně platného územního plánu (tedy změnu v tom smyslu, že Vámi vlastněný pozemek bude určen k výstavbě).
Pořizování změn územního plánu je upraveno v § 44 - § 46 stavebního zákona. K této problematice stručně zde:
https://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo& id=185& IDtema=22
(a to v odpovědi na dotaz č. 02)
a podrobněji zde:
http://www.aurumroom.cz/zmena-uzemniho-planu-na-navrh-obcana-obce-nebo-vlastnika-nemovitosti
V současné chvíli Vám proto doporučuji kontaktovat příslušné pracoviště Magistrátu města Hradec Králové a konzultovat zde podmínky pro podání návrhu na změnu aktuálního územního plánu, resp. žádosti o změnu aktuálně platného územního plánu (předpokládám, že pro tyto účely bude příslušné pracoviště disponovat i potřebným formulářem). Vzhledem k tomu, že změna územního plánu, kterou budete navrhovat, bude velmi jednoduchá, mohl by být Váš návrh projednán rychle a bez vzniku větších nákladů. Je nicméně nutné si uvědomit, že právní nárok na změnu územního plánu nemáte, tzn. že vše bude záviset na posouzení městem (jako pořizovatelem územního plánu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žádost na odbor pro územní plánování a rozvoje o výjimku o výjimku a možnost stavby na nestavebním pozemku
Jak a koho požádat o stavění na nestavebním pozmeku dle územního plánu

___

RŮZNÉ-STAVBY
Co když soused nesouhlasí se vstupem na svůj pozemek a střechu kvůli opravě domu souseda?

Sousedé mi napadli v září 2012 Stavební povolení (SP) Přezkumným řízením, které bylo zrušeno a stavební povolení SP zůstalo platné (květen 2018). Nechtějí dovolit vstup na jejich střechu a vlastně provést oplechování, i když bych postupovala dle stavebního povolení SP.
V průvodní zprávě projektu zní: "Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Předmětnými stavebními úpravami domu dojde k zásahu do sousední stavby - bude nutné provést zajištění stability krovu sousedního objektu č. p. 2668 kotvením hambálků. Dále bude potřeba zajistit přístup na střechu objektu č. p. 2666 z důvodů provedení vnější štítové stěny a zateplení vč. oplechování nástavby objektu č. p. 2665."
Obávám se, že na mě zavolají policii při vstupu na jejich střechu a podají civilní žalobu (avizovali přes právníka). Nevím, jak dokončit stavbu dle zákona bez problémů. Tento dotaz jsem již vložila 22.9.2018 s Vaší odpovědí použití § 141 stavebního zákona. Ten jsem chtěla použít, ale zase by tam vznikl prostor pro sousedy (odvolání, atd.), že nesouhlasí s dokončením stěny, protože nedali písemný souhlas.

ODPOVĚĎ:
Platná právní úprava nabízí ke zpřístupnění sousedního pozemku, resp. stavby na takovém pozemku, dva právní předpisy, a to občanský zákoník a stavební zákon.
Dle § 1022 občanského zákoníku platí, že nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné. Této žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li sousedův zájem na nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací.
Z dotazu usuzuji, že dohoda s Vašimi sousedy není myslitelná. Z tohoto důvodu je možné, abyste se na své sousedy obrátila s písemnou žádostí o zpřístupnění jejich pozemku a stavby na něm, ve které uvedete, a/ za jakým účelem potřebujete zpřístupnění realizovat, b/ na základě jakého titulu (tedy stavební povolení), c/ jak dlouho bude zpřístupnění přibližně trvat (resp. kdy přibližně začne a skončí, d/ jaké práce budou na sousední stavbě prováděny a e/ jakou přiměřenou náhradu za zpřístupnění sousedního pozemku a stavby na něm nabízíte. Mine-li se tato Vaše výzva účinkem, tzn. nebudou-li Vaši sousedé přístupni dohodě, budete oprávněna se v této věci obrátit s žalobou na soud a domáhat se toho, aby byla povinnost zpřístupnit sousední pozemek a stavbu na něm Vašim sousedům uložena soudem.
Pakliže Vám soud v této věci vyhoví, bude samozřejmě možné, aby se Vaši sousedé proti rozsudku odvolali (tzn. že soudní řízení se může protáhnout).
Druhou možností je aplikace § 141 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení platí, že pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Ten, v jehož prospěch byla povinnost zpřístupnit pozemek či stavbu na něm uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do předchozího stavu.
Nemáte-li proto zájem o zahajování soudního řízení, můžete zahájit správní řízení před místně příslušným stavebním úřadem (mohlo by se jednat o rychlejší a méně nákladnou variantu). Je nicméně pravdou, že rozhodne-li stavební úřad ve Váš prospěch, budou Vaši sousedé opět oprávněni se proti jeho rozhodnutí odvolat, případně v budoucnu podat proti rozhodnutí odvolacího orgánu rovněž správní žalobu (i v tomto případě se tedy může řízení poněkud protáhnout).
Situaci, kdy se Vaši sousedé proti tomu či onomu rozhodnutí odvolají, se tudíž prakticky nelze vyhnout (právo podat odvolání je ostatně jedním ze základních procesních oprávnění, které nelze Vašim sousedům upřít).
Získáte-li pro Vás příznivé rozhodnutí (ať již rozsudek soudu či rozhodnutí stavebního úřadu), které nabude právní moci, stane se takové rozhodnutí exekučním titulem. To znamená, že pakliže by se Vaši sousedé zpřístupnění pozemku a stavby na něm nadále protivili, bylo by možné splnění jejich povinnosti vymáhat exekuční cestou (a to především ukládáním donucovacích pokut).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soused zakázal vstup na svou střechu potřebnou pro stavební úpravy na sousedově domě (provedení vnější štítové stěny a zateplení vč. oplechování nástavby objektu) - jak se bránit?
Jak donutit souseda aby povolil vstup na svůj pozemek a střechu kvůli opravě domu schválené stavebním povolením?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak dluoho by se měla archivovat nájemní, podnájemní smlouva než ji vyhodím?

Mám jeden krátký dotaz: Je mi k něčemu užitečné uchovávat podnájemní smlouvy s bývalými podnájemníky? Nestačilo by uchovat jen Dohody o ukončení podnájmu bytu? (je tam i odstavec o vzájemné bezdlužnosti). A v případě, že je dobré smlouvy uchovávat, stačilo by to elektronickou formou? (nafotit/naskenovat a uložit na flash disk? ) Děkuji, Marie.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji nájemní smlouvy a související dokumenty uchovávat v originálním znění minimálně po dobu tří let od podání daňového přiznání, v němž jsou zahrnuty příjmy z podnájmu (zákon o daních z příjmu považuje nájem i podnájem za totéž). Pro úplnost doplňuji, že v případě odvodu DPH je pak nutno doklady uchovávat deset let.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Archivace podnájemní smlouvy pronajímatelem - stačí elektronická podoba? Má to vůbec význam?
___

OBCHOD-DANĚ
Darování pozemku rodičmi synovi, dceři, potomkovi, potomkům - daně, zdanění

Jsme důchodci. Směnnou smlouvou jsme získali dva pozemky a "jinou stavbu" bez č. p. stojící na jednom z nich. Vše chceme převést darovací smlouvou na dceru. Musíme zaplatit daň z příjmu (a kolik) pokud převod uskutečníme dřív než za 5 let po nabytí? Děkuji Jáchym.

ODPOVĚĎ:
Pokud nemovitosti darujete svojí dceři, nemusíte platit daň z příjmů, nejedná se o prodej, ani vy sami neobdržíte příjem. Dále u vaší dcery je příjem v podobě daru osvobozený od daně na základě §10 odst. 3 písm. c) bod 1. zákona o daních z příjmů, jedná se o dar od osoby blízké v linii přímé.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daň z příjmu při darování pozemku synovi, dceři, potomkovi, dětem

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Obnovení placení výživného po několika letech práce - může to potomek chtít, požadovat?

Chtěl bych se informovat na mé povinnosti a nároky/práva zletilého dítěte (22 let) spojené s placením výživného. Dcera se 2015, po ukončení střední školy, osamostatnila. Pořídila si byt, kde sdílí druhým rokem společnou domácnost s přítelem. Přenechal jsem jí auto. Byt je kompletně vybaven. Celou dobu pracovala na hlavní pracovní poměr. Nyní skončila a aby získala status studenta pracuje jen na dohodu. Zahájila studium na vysoké škole a chce po mne výživné. Po ukončení její střední školy, osamostatnění se a nástupu do zaměstnání se mi finanční prostředky uvolnily (vyživovací povinnost již na dceru měl). S možností opětovného výživného jsem již nepočítal, vložil jsem prostředky jinam - do půjček na nutnou rekonstrukci domu.
S dcerou jsem situaci rozebíral. Jejich společná životní úroveň s partnerem je v podstatě lepší než má. Peníze po mne samozřejmě vyžaduje. Dohodl jsem se s ní zatím na nižší částku, než původně chtěla. Na co má dcera, dle mne velice dobře zaopatřena, v tomto případě právo a jaké u mne vznikají povinnosti? Děkuji, František.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Jestliže Vaše dcera po ukončení střední školy několik let pracovala na hlavní pracovní poměr, prokázala tím, že je schopná se sama živit. I když je nyní nezaměstnaná a opět začala studovat, nemusí to být automaticky důvod pro obnovení Vaší vyživovací povinnosti vůči dceři. Pokud byla dcera několik let zaměstnaná, bude mít nárok například na podporu v nezaměstnanosti – tu může pobírat i jako studentka, ale nemůže si při pobírání podpory přivydělat. Dále může požádat o sociální dávky – například příspěvek na bydlení. Jestliže Vaše finanční situace neumožňuje hradit dceři výživné a dohoda s dcerou není možná, domnívám se, že výživné hradit nemusíte. Pokud s tím dcera nebude souhlasit, bude se muset obrátit na soud se žádostí o určení výživného a prokázat, že opravdu není schopná se živit sama.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Potomek několik let pracoval, nyní znovu studuje a chce výživné - má na to nárok?

___

OBČAN-BYDLENÍ
Nevratná kauce nájmu - může si pronajímatel nechat kauci?

Chtěl bych se zeptat v prvé řadě na regulované nájemné a to v souvislosti, že bydlím v bytě společnosti PROMABYT, a. s. která během tří let každý rok zvedla výši nájemného odkazující se na nájemní smlouvu, ve které je uvedeno že "Nájemné je určeno podle vyhlášky MF č. 176/1993 Sb. včetně dalších jejich úprav.
2018 ale navýšení najmu činí víc jak deset procent. Navíc, pokud žádáte o nájemní byt skládá se vratná kauce. Tato společnost požaduje nevratnou kauci, ze které rekonstruuje další nájemní byty. Nikde jsem s tím ještě nesetkal a jelikož zde bydlím již třicet let (1988-2018), mám pocit že tato společnost si dělá s námi nájemníky co chce, byť i protiprávně.
Není se čemu divit když majitelem je ing. Zemek, Železárny Veselí nad Moravou. Prosím o posouzení celého problému po právní stránce. Děkuji s pozdravem Jakub

ODPOVĚĎ:
V současné době lze regulovaný nájem navýšit až na nájem, který je v dané lokalitě pro obdobné nemovitosti obvyklý. Nevratná kauce je ale rozhodně problém a z mého pohledu je to pokus o bezdůvodné obohacení a není to rozhodně v pořádku ji požadovat.
Doporučila bych Vám obrátit se na sdružení nájemníků - www.son.cz, na jejich stránkách jsou i odkazy na poradny dle lokality a můžete s nimi problém probrat komplexněji a v případě nějakého soudního sporu požádat i o zprostředkování zastoupení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zvýšení regulovaného nájmu, nájemného - o kolik procent, pravidla zvyšování regulovaného nájmu, nájemného

___

OBČAN-BYDLENÍ
Vyhoření bytu vinou nájemníka - vliv na nájemní smlouvu

Pokud pronajatý panelákový byt vyhoří vinou nájemce a stane se tak neobyvatelný až do doby dokončení rekonstrukce bytu po požáru, má pronajímatel bytu právo nebo povinnost nájemní smlouvu ze své strany po požáru ukončit, a to bez výpovědní lhůty? V daném případě je profesionální rekonstrukce vyhořelého bytu proveditelná, byť značně finančně nákladná a rozhodně ji nelze prakticky provést a dokončit v řádu dní po požáru. Nevím totiž, jak si vykládat § 2226 v NOZ: „ (1) Zanikne-li věc během doby nájmu, nájem skončí. “ Jedná se o „zánik bytu“, pokud byt vyhoří a stane se tak minimálně na několik týdnů neobyvatelný a bezprostředně po požáru ho jako funkční byt klasifikovat nelze? Má pronajímatel po takovémto zničení svého vlastního bytu zákonné povinnosti vůči nájemci, např. musí mu zajistit náhradní ubytování anebo má pronajímatel dokonce ze zákona povinnost pronajmout byt po pozdější kompletní rekonstrukci stejnému nájemci a za nájemné v původní výši? Má nájemce po zničení bytu nějaké zákonné povinnosti vůči pronajímateli, kterému zničil byt?

ODPOVĚĎ:
Nový občanský zákoník již neupravuje povinnost zajistit v případě skončení nájmu nájemci náhradní ubytování, proto bytovou náhradu nemusíte hledat.
Vzhledem k tomu, že byt nyní nelze užívat k účelu bydlení, lze předmět nájmu považovat za zaniklý a tím tedy nájemní vztah za ukončený. (Pokud by nájemce s ukončením nájmu nesouhlasil, doporučuji Vám v takovém případě dát nájemci výpověď bez výpovědní doby dle ustanovení § 2291, neboť nájemce způsobením požáru a zničením bytu porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem a způsobil Vám závažné škody).
Pokud je prokazatelné, že požár vznikl vinou nájemníka, pak nájemník odpovídá dle obecného ustanovení týkajícího se porušení smluvní povinnosti, tj. dle ust. 2913 obč. zákoníku (příp. dle § 2910 – porušení zákona), a můžete po něm požadovat náhradu vzniklé škody.
Níže citace příslušných ustanovení občanského zákoníku:
§ 2227
Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby.
§ 2232
Porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
2291 okamžité vypovězení pro porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem
(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.
§ 2913
Porušení smluvní povinnosti
(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.
(2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zánik nájemní smlouvy kvůli vyhoření nájemnního bytu
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Spolumajitel odmítá vydat klíče spoluvlastníkovi - jak se bránit?

Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat v případě, že mi otec brání ve vstupu na pozemek. Již skoro 20 let let nemohu vstoupit do domu ani na pozemek, kde jsem zdědila vlastnický podíl po matce. S otcem jsem se pokoušela již několikrát domluvit ať mi vydá klíče, ale on nechce. Dále bez mého souhlasu uřezal ovocné a okrasné stromy a vykopal květiny ze zahrady. Uvnitř domu dělal bez mého souhlasu stavební úpravy. Ráda bych věděla, kde se mohu domáhat svých práv a mám také právo na odškodnění, že nemohu řádně užívat svůj vlastnický podíl? Mohla bych se nastěhovat, když vlastním 1/3 podílu na domě? Děkuji Marika.

ODPOVĚĎ:
Pokud je Vám znemožněno užívat svůj spoluvlastnický podíl, musíte se obrátit na soud. Jedna varianta by byla svůj podíl - po realizaci předkupního práva - prodat a pokud prodat nechcete, nezbývá, než k soudu podat žalobu, kterou se budete domáhat vstupu do nemovitosti. Nastěhovat se do nemovitosti můžete, jste spoluvlastníkem, byť menšinovým. Odškodnění sice žádat můžete, nicméně náhradu škody je třeba přesně vyčíslit a zdůvodnit, což v těchto případech bývá velmi složité.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může spoluvlastník dělat úpravy bez vědomí a bez souhlasu spolumajitele?
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Co ovlivňuje výživné, alimentů, výši výživného - svatba, přívýdělky, brigády, vyšší výdaje na dítě, děti

Pobírám výživné na dceru, výpočet byl stanoven před 2013. Nyní studuje druhým rokem na střední škole. Výdaje se postupně zvyšují. Otec platí stanovené výživné, na ničem jiném se nespolupodílí. Začala jsem to řešit přivyděláním si na různých brigádách. Uvažuji o podání návrhu na zvýšení výživného na dítě. Mám ale obavu z tohoto:
1) Letos (2018) jsem se vdala – bude mi to nevýhodou? Společné dítě s druhým manželem nemáme.
2) Já i otec nezl. dítěte (bývalý manžel) kromě svého zaměstnání vítáme různé přivýdělky - brigády. Rozdíl je však v tom, že jeho čas strávený takto je odměněn penězi „na ruku“, kdežto já to mám součástí mzdy u zaměstnavatele – přesčas o víkendech. Bere se to jako zdroj mého „normálního“ příjmu? Přihlíží soud, že se snažím si jakkoliv vypomoci nebo je to pro mne nevýhoda?
3) V podstatě by mi stačilo ponechat stanovené výživné před 5 lety stejné, ale jen k původnímu rozsudku nyní přidat podílení se na vyšších výdajích spojených např. se školou, školními zahraničními zájezdy, aktivním sportem apod. Děkuji, Marina.

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše otázky:
1. Váš manžel sice nemá vyživovací povinnost k Vaší dceři, ale má vyživovací povinnost vůči Vám jako manželce. Soud bude při určování výše výživného přihlížet i k výši jeho příjmu, protože životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů a příjem Vašeho manžela rozhodně zvyšuje životní úroveň Vaší rodiny.
2. Je samozřejmě dobře, že se snažíte o zvýšení svého příjmu a tím o zvýšení životní úrovně Vaší rodiny. V řízení o určení výživného je zapotřebí, aby oba rodiče doložili soudu veškeré své příjmy. Pokud dceřin otec bere část peněz „na ruku“ a Vy se domníváte, že tyto příjmy soudu nepřiznává, můžete na to soud samozřejmě upozornit.
3. Dceřin otec není povinen platit žádné další výdaje a přispívat na dceřiny aktivity nad rámec soudem stanoveného výživného. Náklady na dceřiny volnočasové aktivity je tedy zapotřebí zahrnout do výše požadovaného výživného. Pokud se domníváte, že náklady na dceřinu výchovu a výživu od posledního určení výživného vzrostly a současná výše výživného, které dceřin otec platí, není dostatečná, můžete podat k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh na zvýšení výživného. Soud vezme v úvahu Vaše příjmy příjmy Vašeho manžela a dceřina otce a na základě posouzení všech skutečností Vašemu návrhu buď vyhoví, nebo jej zamítne.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co má vliv na výši výživného placenou otcem dítěte, dětí
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Hluk od kohouta, kohoutů souseda - jak se bránit kokrhání a rušení klidu

Bydlíme v rodinném domě v okrajové části města. Naši sousedi si pořídili dalšího kohouta, přestože jsem je moc prosila o shovívavost vzhledem k mým zdravotním problémům. Celý život se léčím s migrénami (se zvracením), zásadní je pro mě pravidelný spánek a také bez možnosti se vyspat se nemám jak migrény zbavit. Celou noc máme zavřená plastová okna. Zkoušela jsem spát i v místnosti do ulice, i tam je to slyšet.
Kohouta nechávají přes den chodit po celém dvoře až k terase, je tedy jen několik metrů od našeho okna do ložnice, mezi našimi pozemky je pouze drátěný plot. Kohouta nezavírají asi ani v noci, kokrhání je stejně hlasité. Ještě prosím o informaci, jakou mám ohlašovací popř. jinou povinnost vzhledem k úřadům a sousedům, jestliže si chci postavit betonový plot (2 m vysoký) tam, kde je nyní plot drátěný, abychom měli alespoň trochu soukromí. Moc děkuji za odpověď. Markéta.

ODPOVĚĎ:
Plot do výšky 2 metrů není nutné ohlašovat stavebnímu úřadu, není tedy ani potřeba souhlasu sousedů.
Hluk drůbeže od sousedů je možné řešit prostřednictvím obecního úřadu či policie, neboť se může jednat i o přestupek proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití.
Je zde také možnost bránit se proti hluku podáním tzv. negatorní žaloby podle ustanovení §  1013 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, podle kterého se vlastník musí zdržet všeho, co způsobuje, že  hluk vniká na  pozemek jiného vlastníka (nejen tedy přímého souseda) v  míře nepřiměřené místním poměrům a  podstatně omezuje obvyklé užívání  pozemku. Doporučuji Vám však v případě, že se rozhodnete věc řešit soudně, vyhledat pomoc advokáta, neboť bude nutno prokázat, že jde o překročení míry přiměřené v místních poměrech.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rušení klidu kohoutem, hodouty souseda - jak zakázat sousedovi chov, chování kohouta, kohoutů

__

SPRÁVNÍ-OBCE
Jak požádat o pokácení vysokého stínícího stromu na obecním pozemku - strom způsobuje plesnivění a praskání fasády

Vlastním rodinný dům v jedné obci, kde i žiji a bydlím. Před domem mám ovšem dvě lípy, které mě v poslední době již začínají velmi štvát. Nejen, že pokud spadnou, tak mi zboří půlku domu, ale kvůli lípám, které mi stíní na můj dům mi fasáda praská a plesniví a tím jsou mé finance vložené do domu úplně k ničemu. Když jsem zašel na obec je s tímto seznámit a požádat je o pokácení, bylo mi řečeno, že to nejde, že je lípa národní strom. Co můžu v této situaci dělat?
Děkuji, Ivo

ODPOVĚĎ:
Byť to z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, předpokládám, že ony dvě lípy stojí na obecním pozemku (tedy nikoli na pozemku Vašem), jedná se tedy o obecní zeleň. Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Je patrně zbytečné uvádět, že argument obce o nedotknutelnosti lípy z důvodu její státní symboliky, je zcela lichý. Lípy se v tomto ohledu netěší vyššímu stupni ochrany, než je tomu u jiných dřevin.
V první řadě Vám doporučuji pokusit se věc řešit veřejnoprávní cestou. Vzhledem k tomu, že obec (jako vlastník předmětných lip a zároveň orgán ochrany přírody) se k Vaší žádosti postavila zamítavě, doporučuji Vám kontaktovat v této souvislosti místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (tedy městský úřad, a to jeho oddělení/odbor, do jehož působností náleží ochrana životního prostředí). S tímto úřadem konzultujte podmínky, za jejichž splnění by bylo možné získat rozhodnutí o pokácení předmětných stromů.
Pakliže nebudete u městského úřadu úspěšný, nabízí se ještě soukromoprávní cesta. Vzhledem k tomu, že Váš pozemek, resp. Váš dům, sousedí s obecním pozemkem, z něhož vyrůstají předmětné lípy, je v tomto případě možné aplikovat ta ustanovení občanského zákoníku, která upravují sousedské vztahy, a to v souvislosti s dřevinami.
Konkrétně dle § 1017/1 občanského zákoníku platí, že má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
K tomu, abyste se mohl úspěšně domáhat odstranění předmětných lip, je tedy zapotřebí, aby na Vaší straně existoval „rozumný důvod“. Tímto důvodem může být toliko důvod objektivně rozumný, tzn. že požadavek na pokácení stromů není možné opírat o důvody ryze subjektivní či iracionální.
V dotazu zmiňujete, že pakliže některá z lip spadne, významně poškodí Váš dům. Tento důvod není dle mého názoru možné považovat za objektivně rozumný, neboť se neopírá o žádnou objektivní skutečnost (resp. to alespoň z Vašeho dotazu nevyplývá). Pokud by byla některá z předmětných lip například poškozená, prohnilá, nakloněná, s narušeným kořenovým systémem apod. , dalo by se uvažovat o objektivní rozumnosti požadavku na její pokácení. Ničím nepodložená obava z pádu stromu však (bez dalšího) nemůže postačovat k oprávněnosti požadavku na jeho pokácení.
Roli pak samozřejmě hraje rovněž odstupová vzdálenost předmětných lip od Vašeho pozemku.
Ve svém dotazu dále uvádíte, že předmětné lípy stíní Vašemu pozemku a způsobují vlhnutí a plesnivění Vašeho domu. Je-li možné tento důvod objektivně prokázat (tzn. je-li vlhnutí a plesnivění Vašeho domu skutečně zapříčiněno stínem vrhaným předmětnými lipami), mohlo by se jednat o důvod objektivně rozumný (jak požaduje občanský zákoník). V tomto ohledu by bylo dále nutné posoudit přiměřenost Vašeho požadavku, tzn. převáží-li zájem na zlepšení stavu Vašeho domu zájem na zachování předmětných lip, resp. zvážit, zda by bylo možné dosáhnout cíle i méně závažným zásahem (například ořezem některých větví, speciálním ošetřením Vašeho domu apod.).
V této souvislosti je použitelný rovněž § 1013/1 občanského zákoníku, dle něhož je každý vlastník (zde obec) povinen zdržet se všeho, co působí, že (mimo jiné) stín vniká na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku. Je samozřejmě otázkou, zda ve Vašem případě představuje stínění (které přichází v úvahu pouze v té části roku, kdy jsou předmětné lípy olistěné) zásah natolik závažný, že svou intenzitou přesahuje místní poměry a zároveň Vás podstatně omezuje ve výkonu Vašeho vlastnického práva.
Na obec se proto můžete obrátit jako její soused a s poukazem na výše citovaná ustanovení občanského zákoníku požadovat úpravu či odstranění předmětných lip.
Nedojde-li mezi Vámi a obcí v této souvislosti k dohodě, nezbude Vám, než se v této věci obrátit na soud. Pro přípravu žaloby Vám doporučuji advokátní zastoupení: www.advokatikomora.cz

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak donutit obec aby pokácela strom na obecním pozemku - stíní, vede k plesnivění a praskání fasády
___

RODINA-SJM
Vliv předmanželské smlouvy na majetek při rozvodu manželství

9.11.2018 máme naplánovaný svatební obřad. Partner chce uzavřít předmanželskou smlouvu - úplné rozdělení majetku manželů. Já jsem 3. rok na MD, čekáme 2. dítě. Byt je psaný jenom na partnera, on splácí hypotéku. Mám trochu obavy, že by v případě rozvodu byla taková smlouva pro mně nevýhodná. Doporučili byste mi uzavřít předmanželskou smlouvu, abych z toho nevyšla úplně nevýhodně? Zatím mně nechce zapsat jako podílníka našeho bytu, nevidí k tomu důvod, protože se na jeho splácení finančně nepodílím. Děkuji, Marcela.

ODPOVĚĎ:
V případě oddělených jmění nebudete mít v případě rozvodu právo na žádný majetek, pod jehož pořízení jste se nepodepsala a stejně tak na tom bude i manžel. Pokud byste tedy plánovali např. stavět dům, musíte si pohlídat, abyste byli v evidenci nemovitostí zapsáni jako spoluvlastníci, protože SJM mezi vámi fakticky existovat vůbec nebude.
Na druhou stranu ani dluhy pak nejsou společné, ale jen toho, kdo je zřídil. Je otázkou, co je pro koho výhodné, zda si SJM ošetřit či ponechat zákonnou úpravu. Vždy záleží na existujícím majetku, výdělkových možnostech i povaze partnerů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předmanželská smlouva - nevýhody pro chudšího z manželů

___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
Babička a dědeček vnuka pijí alkohol a kouří - může chtít matka asistovaný styk za dohhledu pracovnice OSPOD?

Chtěla bych se zeptat, mám velké problémy s rodiči mého přítele, který je na jejich straně ve všem. Máme spolu dvouletého chlapce a pouze spolu žijeme. Rodiče mého přítele pravidelně vídají vnuka dvakrát týdně, ale zdá se jim to málo. Prý budou dělat všechno proto, aby ho vídali častěji. Chtěla bych se zeptat, jestli opravdu je možné, že si půjdou zažádat o více návštěv s vnukem popřípadě, kdybych s tím jako matka nesouhlasila, jestli je nějaká šance, že by jim na mou žádost u toho asistovala nějaká sociální pracovnice, jelikož mě tchýně fyzicky napadla, oba rodiče přítele pijí a hlavně doma kouří, tak v takovém prostředí bych nerada nechávala syna bez dohledu. Velice děkuji předem za odpověď Margareta.

ODPOVĚĎ:
Paragraf 927 občanského zákoníku k Vaší situaci uvádí následující: Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo stýkat se s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.
Rodiče Vašeho přítele (babička a dědeček dítěte) tedy mají ze zákona právo stýkat se se svým vnukem. Pokud by jim bylo toto právo upíráno nebo by jim byl styk s vnukem umožňován v nedostatečné míře, mají právo obrátit se na soud se žádostí, aby byla četnost a délka styku upravena soudním rozhodnutím. Pokud k tomu dojde, budete povinna ve stanovenou dobu přítelovým rodičům syna předat a umožnit jim styk s ním.
Ve svém dotazu uvádíte, že rodiče Vašeho přítele se s vnukem stýkají dvakrát týdně. Nepíšete sice, jak dlouho setkání trvají, ale nepředpokládám, že by soud umožnil prarodičům častější kontakt než dvakrát týdně – obzvlášť u takto malého dítěte.
Při případném soudním řízení samozřejmě můžete uvést, že rodiče Vašeho přítele doma pijí alkohol a kouří a můžete požadovat, aby se jednalo o tzv. asistovaný styk, který probíhá za přítomnosti odborníka – zpravidla sociálního pracovníka nebo psychologa. Záleží na posouzení soudu, zda Vaší žádosti vyhoví či nikoliv.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Babička, dědeček napadli matku dítěte - je možné požadovat asistované předávání nebo asistovaný styk prarodičů s vnukem, vnučkou, vnoučaty?

__

OBČAN-EXEKUCE
Promlčení dluhu na výživném vymáhaného v exekuci, exekučně

Pokud je podána na dlužné výživné exekuce, může se dluh promlčet?
Pokud Soud v Rozsudku stanovil již dluh na výživném s tím, že se má splácet s běžným výživným, což se neděje, je možné podat trestní oznámení právě na tento dluh, který se nesplácí? Policie mi tvrdí, že to nelze. Jak tedy jinak vymoci tento dluh, když exekuce nefunguje? Otec finance evidentně má, ale je cíleně nezaměstnaný a má dle mého názoru neoficiální práci. Děkuji, s pozdravem, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Pokud je exekuce podána, dluh se nepromlčí. Exekutor jej může vymáhat prakticky až do smrti povinného.
Je pravdou, že pro dlužné výživné trestní oznámení podat nelze, lze to pouze pro běžné výživné. Bohužel většina dlužníků na výživném se ve své situaci umí orientovat a je velmi náročné z nich výživné vymoct. Nic víc než exekuci a trestní oznámení pro běžné výživné udělat nemůžete.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Trestní oznámení pro nesplácení dluhu na výživném určeného soudním rozhodnutím - lze podat nebo ne?

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Odmítnutí vrácení věci na požádání majitele věci - vypůjčitel nechce dopravit věc majiteli

2013 jsem známému půjčila zahradní nábytek (4x židle, 1x stůl - plastové). Ústně jsme se dohodli, že až nábytek nebude potřebovat, tak mi jej vrátí. Proběhla i komunikace na Facebooku, kde ho žádám o vrácení až věci nebude potřebovat. Souhlasil. Nyní jsem se po několika letech dozvěděla, že nábytek nevyužívá a již několik let má nový a tak jsem ho požádala o vrácení. Neměl s tím problém, ale nehodil se mu termín navrácení, takže jsme se dohodli že počkám až vyřeší své rodinné problémy a nábytek potom doveze mé matce do nedaleké vesnice, peníze za půjčení jsem po něm nechtěla pouze odvoz věcí, protože já mám malé auto a nevleze se mi to tam.
Téměř rok se neozval. Nyní jsem ho opět poprosila o vrácení a už začal být nepříjemný a situace teď stojí na tomto: on nábytek nechce dovézt aby si nezašpinil auto, neví zda ho vůbec má, nový koupit nechce a plnou výši, jeho nynější hodnoty, zaplatit taky nechce. Navrhnul mi, že zaplatí částku 500, -, ale to nechci já, protože nábytek bych využila, a za tuto částku si nový nekoupím.
Celková hodnota v "akci" je cca 1200, -. Nábytek mu byl zapůjčený v zánovním stavu. Je drzý a já tedy odmítám částku přijmout a chci svůj stávající nábytek zpět, zakoupit totožný nový, nebo plnou částku za nový který si následně zakoupím sama.
Tak se tedy ptám kdo je v právu? Mám v plánu zaslat mu doporučený dopis kde ho žádám o navrácení nábytku, zaplacení nábytku nebo zakoupení nového nábytku a to do určité doby, pokud by tak neučinil, mám šanci jít s tím na policii a na občanskoprávním jednání uspět? Popř. jak dál situaci řešit. Celou naši konverzaci mám ofocenou z Facebooku (messengeru).
Je to taková žabomyší válka ale pro mne důležitá. Proto prosím o radu. S pozdravem a poděkováním Lucie

ODPOVĚĎ:
Vy jste vlastníkem nábytku a máte právo jej žádat zpět v rámci žaloby o vydání věci. Pokud by protistrana argumentovala tím, že nábytek již nemá, může Vám ho nahradit v penězích, ale cena nábytku by byla oceněna znaleckým posudkem, ovšem nikoliv ke dni, kdy jste mu ho půjčila, ale k datu, kdy by Vám měl být vrácen, tj. nyní.
S ohledem na částky, jaké zde uvádíte, by se Vám z finančního hlediska vůbec nevyplatilo zahajovat soudní spor, neboť jen za znalecký posudek můžete platit cca 3.000,-Kč, soudní poplatek 2.000,-, náklady na Vaše právní zastoupení v řádu desetitisíců.
Policie věc řešit nebude, neboť se nejedná o trestný čin, nýbrž o občanskoprávní spor. Váš nastíněný postup je správný, vyzvěte známého doporučeným dopisem k vrácení, pohrozte mu i žalobou, ale pokud by už nábytek nebyl k dispozici, smlouvejte o ceně, ale žalobu si dobře rozmyslete, celý spor bude mnohem nákladnější než hodnota nábytku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Trestní oznámení pro nevrácení věci vypůjčitelem majiteli věci
___

RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
Jak co nejvíce oddálit rozvod manželství kvůli vyhnutí se vystěhování se s dětmi z bytu, domu manželky, manžela

Manželce jsem napsal, že se již více než sedm měsíců (02/2018-09/2018) starám o domácnost a děti sám a že není nadále možné, aby mi nadále nijak nepřispívala na děti a domácnost a zaslal jsem jí text, který jste mi napsali, ve kterém stojí, že má povinnost dle svých možností a schopností přispívat. (vaše iniciály jsem jí neposílal, nechci aby věděla kde se radím). Manželka si už zřejmě ověřila, že takhle do nekonečna jednat (nebo spíš nejednat) nemůže a rovněž si asi ověřila, že nemůže prodat dům ve kterém s našimy syny bydlím bez mého souhlasu, byť je v jejím vlastnictví (to vím také od vás a tehdy mi tato informace od vás neskutečně psychicky pomohla). Dnes (07.11.2018) mi napsala email v tomto přesném znění -
"Jak víš, jsem vážně nemocná, kdybych byla zdravá, nikdy bych nenechala děti živořit, ať by mi někdo přispíval nebo ne. Chtít po někom výživné v souvislosti s rozvodem, je úplně něco jiného, než chtít výživné po někom, kdo vlivem vážné nemoci není schopen pracovat. V mém životě ohledně financí nastal velký předěl v souvislosti s mou nemocí. Dávala jsem návrh na prodej mého domu, kdy by se vyřešili finance na moji léčbu, na zajištění dětí, Ty by si dostal peníze, které byTi náležely. I fungování dílny se dá řešit a nemusí být prodejem znemožněno. Zásoba mých peněz je uložena v hodnotě mého domu. Co se týká Tvého návrhu. Poprosila jsem účetní, aby mi zpracovala účetnictví s předběžným odhadem do konce roku, aby mi řekla, kolik jsem schopná Ti posílat a zbylo mi na nájem rehabilitace, na plat a odvody zaměstnance, režii, moje sociální zdravotní pojištění. Peníze Ti začnu posílat a současně posílám žádost o rozvod, aby soud pomohl s vyměřením výživného. Ve fungujícím manželství se tyhle věcí neřeší. S placením výživného nemám problém. I doposud jsem se snažila dle svých možností a schopností přispívat. Dávala peníze a nakupovala věci přímo dětem. Vyjde nastejno, když dětem už dávat nebudu a dám peníze Tobě a Ty jim potřebné věci nakoupíš."
Chtěl bych uvést, že celých 6 měsíců jsem se manželce nezmínil ani o koruně, protože jsem samozřejmě bral v potaz její nemoc a byť je pro mě financování domácnosti jen z jednoho zdroje těžké, snažil jsem se to překonávat. V okamžiku kdy ale synovi manželka řekla, že si chce pořídit svůj byt, tak jsem došel k závěru, že to s nemocí manželky zřejmě není už tak zlé a že se tedy budu muset ozvat, aby v první řadě řešila výživu dětí a neupřednostňovala jí před svými potřebami (pořízením bytu).
Jak jsem tušil, tak manželka nyní bude neustále argumentovat svojí nemocí, že nemá dostatek peněz a píše, že nemůže pracovat. To po ní já ale samozřejmě nechci. Vím ale, že její firma (rehabilitace) je stále funkční (má zaměstnankyni) a příjem z podnikání stále má.
Ale nyní k samotnému dotazu. Můžete mi prosím poradit, jestli je možné, pokud manželka žádost o rozvod opět podá, nějak se rozvodu bránit, nebo ho alespoň nějakým způsobem prodlužovat jak nejdéle to půjde? A jak? Jde mi totiž o střechu nad hlavou a o dílnu, kterou mám postavenou na zahradě u domu. Obojí je ve vlastnictví manželky. Dílnu jsem sice stavěl výhradně z vlastních zdrojů, které jsem měl našetřené ještě za svobodna, ale bohužel jsem dílnu začal stavět v roce kdy byla svatba, takže je postavená celá v době trvání manželství. A jelikož stojí na manželky pozemku, je psaná celá na ní (ač je v SJM).
Poraďte mi prosím, jak se nyní nejlépe bránit. Rozvod nechci, protože vím, že hodně ztratím, ale co jsem tak zaslechl, tak stačí když se chce rozvádět manželka a já tomu prý údajně nebudu moct zabránit.
Děkuji, Hynek.

ODPOVĚĎ:
Soud manžele nerozvede pouze v případě, že by bylo prokázáno, že manželovi, který s rozvodem nesouhlasí, bude rozvodem způsobena vážná újma. A tato újma se musí u soudu prokazovat. V praxi to bývají spíše případy, kdy je manžel, který se nechce rozvádět, vážně nemocný nebo má v péči nemocné dítě, apod...
Máte právo samozřejmě s rozvodem nesouhlasit, ovšem v tomto případě bych Vám již doporučovala navštívit advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz, abyste probrali konkrétní možnosti obrany.
Je pravdou, že pokud se neprokáže, že by Vám měla vzniknout závažná újma, soud i přes Váš nesouhlas manželství rozvede.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nerozvedení manželství z důvodu hrozby újmy jednomu z manželů

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Právní zastoupení předvolané osoby u soudu rodinným příslušníkem - lze to nebo ne?

Syn dostal předvolání na jednání o zvýšení příspěvku na výživné nezletilého. Protože je v průběhu týdne na cestách, využil možnost a napsal mi plnou moc k jednání ve věci uvedeného čísla jednacího v celém rozsahu na uvedený termín, dal ověřit podpis a poslal na soud.
Následně napsal (opět ověřený podpis), že plně souhlasí v návrhem matky dítěte, který poslala na soud.
Zavolala jsem tam, zda tento souhlas stačí pro to, aby se nikdo nemusel soudního řízení zúčastnit.
Paní samosoudkyně mi řekla, že ale stejně potřebuje mluvit s otcem dítěte a ne se mnou. Řekla jsem, že je na soud zaslána ověřená Plná moc k jednání. Nakonec řekla, tak uvidíme.
Opravdu může mít samosoudkyně problém s Plnou mocí k zastupování? Děkuji. Lýdie

ODPOVĚĎ:
V dané věci je problém, že při řízení o zvýšení výživného na nezletilého by soudce měl provést účastnickou výpověď otce, i když ten s návrhem souhlasí. Vy tedy otce můžete zastoupit jako jeho zástupce, nemůžete ale za něj vystupovat v rámci jeho účastnické výpovědi. Teoreticky by bylo možné domluvit se s orgánem péče o dítě, aby s otcem provedl podrobnější pohovor v den, kdy otec bude k dispozici, a soud by jej tedy už nemusel vyslýchat. Obecně je to ale ve věcech péče o nezletilé problém, když se rodič jednání neúčastní, neboť soud je povinen prošetřovat poměry obou rodičů a může se stát, že jednání bude kvůli nepřítomnosti otce odročeno.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může být nahrazena výpověď u soudu jinou pověřenou osobou (osoba s plnou mocí)?
Pověření jiné osoby k zastoupení u soudu a vyřčení ústní výpovědi

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Navýšení odměny advokátem bez upozornění zastupovatného klienta advokátem - musí klient navýšenou odměnu zaplatit?

V časové tísni jsem potřeboval uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb ve věcí péče o nezletilé dítě.
AK jsem sdělil a doložil, že jsem v plném invalidním důchodu a moje finanční možnosti jsou značně omezené a zeptal se, kolik mě to celé bude stát. Paní magistra řekla, že maximálně deset tisíc Kč a připravila smlouvu, kde je uvedeno, že "odměna za poskytování právních služeb na základě této smlouvy byla sjednána jako odměna smluvní ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, a činí: 1500 Kč (+DPH) za jednu hodinu právní služby) ".
Věc se "táhne" již přes půl roku, za to dobu proběhlo jediné stání u okresního soudu, kde p. Mgr. , česky řečeno, "projela všechno, co se dalo", teď je podáno odvolání, výsledek v nedohlednu a celá ta legrace mě k dnešnímu datu stála šestnáct tisíc. Kdy to skončí, s jakým výsledkem a co to bude stát dohromady, je ve hvězdách, protože ví jen pámbu, kolik je na tom času stráveného a kolik vymyšleného. Výchozí strop 10 tis. Kč byl asi jen hloupý žert.
Před týdnem jsem se dopátral, že ve věcech péče o netzletilé činí sazba za jeden úkon 500, - Kč, což je oproti částce 1800, - Kč/hod. hodně a moc nazanedbatelný rozdíl. Také se uvádí, že smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.
AK evidetně využila mojí časové tísně a neznalosti advokátního tarifu a dali mi podepsat tuto, pro mne nevýhodnou smlouvu.
Neexistuje nějaký závazný kodex, který jasně stanoví, že je nepřípustné uzavřít takto nevýhodnou smlouvu, když pro danou věc existuje jasně zákonem daná odměna advokátovi?
Já mám sto chutí smlouvy vypovědět, ale jak to udělat, aby mi nepřišla faktura na dalších dvacet tisíc? Výsledek, který AK za uvedenou částku předvedla, bych ustál u soudu i bez takto předraženého právníka sám.
Poradíte mi, prosím, jak z toho ven? Velmi prosím o podrobný a jednoznačný názor k výše uvedenému, nedokáži se v takovéto situaci orientovat a na dalšího právníka prostě a jednoduše nemám peníze.
Děkuji za laskavost. S úctou Ignác

ODPOVĚĎ:
Dle advokátního tarifu částka za úkon právní služby ve věcech výchovy a výživy nezletilých činí 1.000 Kč (§ 7, § 9 odst. 2 advokátního tarifu). K tomu je za každý úkon účtován tzv. režijní paušál 300, -Kč a pokud je advokát plátcem DPH, pak ještě účtuje daň z přidané hodnoty. Částka 1.500,-Kč tedy není nijak výrazně vyšší, než stanoví zákon. Za předpokladu, že smlouvu s advokátem uzavírá plně svéprávná osoba, nelze se následně bránit jakoukoliv neplatností této smlouvy. Pokud se rozhodnete smlouvu s advokátkou vypovědět, pak tedy v případě jakéhokoliv dalšího zastoupení počítejte s tím, že odměna za úkon právní služby ve věcech nezletilých činí 1.300,-Kč včetně režijního paušálu plus DPH. Neexistuje žádný zákon, který by jednoznačně stanovil, že advokát si nesmí účtovat víc, než stanoví tarif, pokud si vyšší odměnu s klientem sjednal a klient na toto přistoupil.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předem domluvená odměna advokáta za zastoupení u soudu - může ji zvýšit bez domluvy s klientem nebo upozornění klienta?
Jak se počítá odměna advokáta podle advokátního tarifu - § 7, § 9 odst. 2 advokátního tarifu
Výpočet odměny, palmare advokáta podle § 7, § 9 odst. 2 advokátního tarifu
___

RODINA-SJM
Postavení domu před svatbou a kolaudace po svatbě - bude dům v SJM?

Chtěla bych se prosím zeptat ohledně SJM. S přítelem stavíme dům. Ale vzhledem k mým zápisům na blacklistě díky exmanzelovi si přítel vzal vše na sebe. Tedy hypotéku a dům řeší též svým jménem tím pádem. Nicméně já tam mám spoustu svých peněz a ještě budu vkládat další.
Bylo by řešením se vzít před kolaudaci a zápisem do katastru nebo jsem si sepsala uznání dluhu, kde jsem si vypočítala částku, kterou jsem tam investovala. Jedna se mi hlavně o to, zda, když se teď vezmeme, jestli bude dům v SJM, když není zapsán v katastru.
A pokud ne, tak je možné sepsat nějakou dohodu o tom, že polovina je moje předpokládám. Děkuji, Magda

ODPOVĚĎ:
Pokud budete dům kolaudovat a zapisovat do evidence nemovitostí až v době manželství, bude dům zapsán jako SJM. Nicméně každý z manželů může pro případ rozvodu chtít prokazovat, že do domu vložil více než druhý a tedy bude uplatňovat tzv. "vnosy" do SJM a o to navýšit svůj podíl. Pokud tedy do domu investujete větší část peněz, investujte tak, aby to bylo prokazatelné - výpisy z účtu, písemná potvrzení, apod...

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kolaudace postaveného domu po svatbě - bude dům v SJM nebo ne?
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Křivé obvinění z fyzického napadení - jak se bránit nařčení?

Chtěl bych poradit ohledně řízení u přestupkové komise. Majitel sousedního pozemku v areálu se snaží o směnu pozemků, která je, ale pro mne nevýhodná. V poslední době se mi doneslo, že šíří pomluvy, např. "oni tam pašují drogy", v případě že dojel transport, tak si nahrával na mobil průběh vykládky a poškozuje cedule s poutači. Několikrát jsem ho upozorňoval co jsem se doslechl a zakázal mu vstup na moje pozemky.
Při jeho poslední návštěvě jsem ho výrazně ústně požádal, aby opustil můj pozemek a když neuposlechl, tak jsem ho chytil za rameno a vyvedl až na hranici pozemku. tohoto byl přítomen i můj syn, který zastupuje německou firmu, která má nemovitosti ode mne pronajaty.
Doslechl jsem se, že šíří to jak jsem ho fyzicky napadl a sprostě urážel. Dokonce se objevil člověk (vedu proti němu soud o zaplacení půjčky), který byl ochoten svědčit v jeho prospěch, ale vyšlo najevo, že vůbec situaci neviděl a svědectví byl ochoten podpořit jen s podání údajně napadeného.
Přišlo mi předvolání na přestupkovou komisi a mne by zajímalo. Jak se můžu bránit proti takovému smyšlenému tvrzení a zda můžu podat žalobu popř. i syn o kterém tvrdil že mu hrubě nadával, ale toto komise nebude řešit protože nedal poškozený souhlas. Syn má německé občanství a pracuje jako gen ředitel pro něm firmu, cítí dotčen na cti a takovéto pomluvy si v rámci postavení nemůže nechat bez odezvy.
Děkuji za odpověď, Igor

ODPOVĚĎ:
V případě pomluv se můžete obrátit na policii ČR a podat trestní oznámení, aby prošetřila, zda se tímto nedopouští trestného činu pomluvy, jinak může být toto řešeno jako přestupek. Je taky možné podat žalobu k civilnímu soudu a domáhat se, aby soud uložil povinnost zdržet se takového jednání, popř. i nahradit vzniklou újmu v penězích (jedná se o ochranu Vaší osobnosti, jména, pověsti). To platí i pro postup Vašeho syna. Pokud byste se rozhodli podat žalobu k civilnímu soudu, doporučuji nechat se v řízení zastoupit advokátem, který zajistí, že Vaše práva budou chráněna.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba pro pomluvu, křivé obvinění z fyzického napadení a hrubého urážení nadávkami - lze takovou žalobu podat k soudu?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
K jakému datu se kupující stává majitelem nemovitosti - podpisem smlouvy nebo zapsáním do katastru nemovitosti nebo splacením, doplacením celé kupní ceny?

K jakému datu se Kupující stává majitelem bytu, domu, nemovitosti? K datu zápisu do katastru? K datu žádostu o vklad? K datu přejímky? K datu doplacení celé Kupní ceny? Není to tak, že katastr zapíše změnu majitele zpětně k datu předání? Nešlo by v nájemní smlouvě jen poznamenat, že majitelkou budu zpětně k datu, které je již minulostí? Ale chápu, že katastr může převod z formálních důvodů nezapsat a extra smlouva s developerem je uršitě bezpečnější řešení. Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Vlastníkem nemovitosti se stáváte ke dni podání návrhu na vklad do evidence nemovitostí, přepis vlastníka je ale proveden až uplynutím dvacátého dne po podání návrhu a vlastnictví se zapisuje zpětně ke dni podání návrhu na vklad.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Od kdy je oficiálně právně majitel nemovitosti majitelem - od kterého dne, kterého data?

___

OBCHOD-DANĚ
Daňové odpisy auta, automobilu u s. r. o.

Potřebuji si pořídit auto, ale v blízké době (dejme tomu rok - 10/2018-10/2019), chci začít podnikat formou sro. Chci se zeptat, jaká varianta pořízení je nejvýhodnější v rámci daňových odpočtů. Jestli - auto si koupit a poté vložit do majetku sro (ne do základního kapitálu, to vím, že je příliš složité), - nebo počkat na založení sro a koupit ho už jako sro (ovšem lze koupit auto ze základního kapitálu nebo až ze zisku? ), - koupit si ho a sro ho pouze pronajímat, - koupit a nechat napsat na přítele, pronajímat ho sro a pak případně prodat sro?
Automobil chci bazarový za cca 100 000, -. Měsíční náklady na pohonné hmoty předpokládám 500-1000, - + opravy. Zdá se mi tedy jako nejvýhodnější poslední varianta a to koupit auto a napsat na přítele, který by auto mé firmě pronajal na základě nájemní smlouvy, já bych využila paušální výdaj na dopravu (5 000, -/měsíc) + náklady na nájemné. Zároveň bych nemusela platit silniční daň a mohli bychom auto v klidu používat i soukromě, je to tak?
Do smlouvy by se přece dalo napsat, že auto je pronajato jen na určitý počet dní v měsíci. Musí být taková smlouva psaná právníkem s úředně ověřeným podpisem? Výši nájmu si můžeme určit sami s přihlédnutím na ceny u běžných půjčoven?
Nemůže být z pronájmu od přítele (blízké osoby), nějaký malér? Zdá se mi to jako menší problém, než když bych si pronajímala auto já sama sobě, respektive svojí firmě.
Z předchozího mi vyplývá ještě další otázka. Pokud je auto (jedno jakým způsobem) ve vlastnictví firmy a je neoficiálně používáno i k soukromým účelům, je nějaký způsob, jak to někdo může zjistit, že cesta nebyla pracovní?
Děkuji mnohokrát. S pozdravem Mahulena

ODPOVĚĎ:
Auto můžete klidně koupit ze základního kapitálu nebo auto přímo vložit do nově vznikající s. r. o. a auto bude plnit funkci základního kapitálu. Nejjednoduší by bylo založit s. r. o. s kapitálem například 100tis Kč v hotovosti na účtě a z těch pak auto koupit do majetku s. r. o. a poté můžete bez problémů auto daňově odpisovat do nákladů. Můžete také využít formu pronájmu jak uvádíte.
Smlouvu si můžete sepsat sami mezi sebou nebo využít služeb advokáta, jde o čistě soukromoprávní vztah dvou stran, ověření podpisu není potřeba. Zde ovšem musíte správně vyčíslit výši nájemného, protože pokud pronajímáte vy auto svojí s. r. o. (jste kapitálově spojené osoby) nebo Váš přítel Vaší s. r. o. (jedná se o jinak spojené osoby) a jste v obou případech ve střetu zájmů, proto je nutné brát zřetel na to, aby nájemné nebylo nadhodnocené, popřípadě byste musela rozdíl finančnímu úřadu uspokojivě doložit, s tímto postupem je spojeno vyšší riziko, ve vašem případě bych vám jít cestou tohoto pronájmu nedoporučil. Pokud bude auto vlastnit Váš přítel, neznamená to, že se vyhnete silniční dani. Silniční dani podléhá auto, které je používáno k podnikání a poplatníkem je provozovatel (auto má váš přítel, vy jej použijete v podnikání, přítel platí silniční daň; auto máte vy, použijete jej v podnikání, vy platíte silniční daň).
Pokud chcete používat paušální výdaj na dopravu (nemusíte vést knihu jízd) a auto využívat i pro soukromé účely, tak v tomto případě je možné využít krácený paušální výdaj na dopravu podle §24 odst. 2 pís. zt) zákona od daních z příjmů ve výši 80 %, tedy 4000 Kč, v tom případě byste musela použít i odpisy ve výši 80 %. V případě, že auto ve vlastnictví firmy používáte pro soukromé účely tzv. neoficiálně (neuplatníte krácený paušální výdaj nebo nerozlišujete soukromé cesty při vedení knihy jízd), mohla byste se dopouštět porušení zákona formou krácení daně, může to vést k vysokým pokutám, ve větším rozsahu k trestnému činu. Zjištění, že cesta nebyla pracovní by záleželo na důkazním řízení, správce daně to může zjistit ze svědeckých výpovědí, místního šetření, daňové kontroly.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pronájem auta osobou blízkou do s. r. o. a uplatnění nákladů v daňovém přiznání
___

OBČAN-BYDLENÍ
Výtah postavený u domu bývalým majitelem - nárok na nájem, nájemné za užívání výtahu majiteli bytů v SVJ

Jako původní 100% majitel obytného domu jsem se dostal do situace, kdy při prodeji jednotlivých bytových jednotek jsem části nových spolumajitelů prodal byty v domě před rekonstrukcí, části majitelů pak byty v rekonstruovaném domě, který byl nově vybaven výtahem, jehož šachta je připevněna k domu, ale stojí na dosud výhradně mnou vlastněném pozemku. Nástupní stanice do výtahu jsou v mezipatrech domu. V platném prohlášení vlastníka není výtah zahrnut.
Spolumajitelé, kteří si koupili bytové jednotky po instalaci výtahu mají v kupní smlouvě uvedeno právo užívání výtahu, které bylo zahrnuto v kupní ceně.
Spolumajitelé, kteří si zakoupili bytové jednotky dříve, nemají v kupních smlouvách o výtahu žádnou zmínku.
Poté, co bylo rozhodnuto o výstavbě výtahu s tím, že výstavbu 100% financuji (poř. cena přes 2 mil. Kč), jsem upozornil tyto spolumajitele, že za právo užívání výtahu budu požadovat částku 100.000,- Kč.
Společenství vlastníků jsem přislíbil, že po doplacení poplatku za právo užívání výtahu (celkem 5 spolumajitelů, tedy 500.000,- Kč) od výše uvedených spolumajitelů, převedu výtah do vlastnictví SVJ.
Jeden ze spoluvlastníků, který překoupil bytovou jednotku od předcházejícího majitele a má v kupní smlouvě mezi ním a původním majitelem výslovně uvedeno, že výtah stojí na cizím pozemku a jeho užívání není zahrnuto v kupní smlouvě, nyní tvrdí, že tím, že je výtah spojený s obytným domem se automaticky stal součástí společných prostor a odmítá požadovanou částku uhradit.
Do dořešení tohoto sporu nehodlám převést výtah do vlastnictví SVJ. Dovoluji si Vás požádat o právní stanovisko. Děkuji a jsem s pozdravem Ilja

ODPOVĚĎ:
Důležité je, co je uvedeno v kolaudačním rozhodnutí. Charakter stavby (např. zda je určena pro společné užívání) určuje výhradně kolaudační rozhodnutí. Není-li výtah stavbou, nýbrž technickým zařízením, umístěným v nebo na domě, pak máte právo po vlastnících požadovat nájem nebo zvážit uzavření smlouvy o věcném břemeni. Pokud se s problematickým spoluvlastníkem nedohodnete, bude muset na návrh kteréhokoliv z vás rozhodnout soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odkoupení bytu bez výtahu, výtah je připevněn na stěně domu - je automaticky součástí bytového domu nebo ne?
Postavení výtahu bývalým majitelem domu - je výtah automaticky součástí domu SVJ nebo je soukromým vlastnictvím bývalého majitele? (výtah postavený na soukromém pozemku, ale připevněný na stěně domu)

___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Zřízení cizího Facebookového profilu s cizí fotografií - jde o přestupek, trestný čin? Pomůže vyšetřování policií?

Jsem učitelem na základní škole a nemám zřízený facebookový profil. Dnes (07.11.2018) byl však metodikem prevence zachycen na facebooku na mé jméno zřízený profil a co více – s mojí fotografií (převzaté z internetového článku regionálního deníku pojednávajícím o mých uměleckých dovednostech) a s nevhodným komentářem.
Na základě u toho uvedených sdílených „přátel“ škola rozjela vyšetřování po vlastní linii a současně jsme se dohodli, že zajdu na Policii ČR a podám trestní oznámení na neznámého pachatele, neboť znovu zdůrazňuji - někdo založil profil pod mým jménem a ještě je zde moje osoba minimálně zesměšněna.
Na Policii mě ochotně vyslechli, ale na trestní oznámení to určitě není a jestli mi prý mohou poradit, tak ani sepsání přestupku by nic nevyřešilo. Předali by to na MěÚ a tam by to s vysokou pravděpodobností bylo po 30 dnech odloženo. Nechtějí mi prý ubírat práva a mohou to se mnou sepsat, ale sami v tom zjevně nic neudělají, protože facebook s nimi prý nekomunikuje či odmítá komunikovat. Takže jediná rada – abych požádal facebook o zablokování tohoto bez mého vědomí a na mé jméno zřízeného profilu.
Prosím Vás, když odhlédneme od dalších kroků školy, které následovat budou – už jen proto, že se tam rýsují pravděpodobná podezření, kdo to provedl a met. prevence je k těmto věcem proškolen, tak opravdu není žádné jiné cesty k nápravě? – nemohu uvěřit tomu, že někdo založí profil na mé jméno, zesměšní mě tam, Policie to v podstatě bagatelizuje (byť uznává mé argumenty a drzost nezletilých) a poradí mi udělat na žáky „bu bu bu“, ale je to jen přestupek. A co nějaká ochrana osobnosti, mého jména ...
Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Můžete se určitě bránit žalobou k civilnímu soudu, kdy máte právo požadovat, aby se ten, kdo tento účet založil, zdržel takového chování (hrubé porušení Vašich osobnostních práv), případně Vám i nahradil vzniklou újmu v penězích.
Jak správně uvádíte, Vaše jméno, pověst, podoba, soukromí apod. jsou zákonem chráněny.
Budete ovšem muset prokázat, kdo tento účet založil (pachatele Vám pomůže vypátrat Policie), jelikož je nezbytné žalovat konkrétní osobu.
Nicméně jsou známy případy (v ČR), kdy policie šetřila vznik falešného účtu na Facebooku a uveřejňování falešných, zesměšňujících údajů (fotografií). Díky IP adresám apod. jsou většinou pachatelé za krátkou dobu odhaleni.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Založení falešného Facebook účtu s cílem poškodit konkrétní osobu - žaloba na ochranu osobnosti

__

PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
Může být manželka zaměstnancem manželka podnikatelke OSVČ?

Žena podnikatelka (OSVČ) má jednoho zaměstnance. S tímto zaměstnancem plánuje uzavřít sňatek. Dočetla jsem se, že až se zaměstnanec stane jejím manželem, nebude už moci být zaměstnancem. Chtěla bych vědět, jak to nejlépe vyřešit, jestli si budoucí manžel musí zřídit živnostenský list a potom si budou rozdělovat příjmy? Nebo jak by to bylo nejlepší i daňově.
otec podnikatel zemědělec OSVČ převedl k 31.12.2017 svoji firmu na syna smlouvou o převodu závodu.
Bylo jim řečeno, že když se firma převede smlouvou o převodu závodu, nebude moci syn uplatnit odpisy majetku, které ještě otec neuplatnil. Je to pravda?
Ještě druhá otázka, už jen informační, kdyby firmu otec synovi daroval, jak by to bylo v tomto případě s darovací daní a i s těmi odpisy majetku.
Děkuji, Lada

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 318 zákoníku práce platí, že základní pracovněprávní vztah nemůže být mezi manžely. Tímto základním pracovněprávním vztahem je pak myšlen pracovní poměr, případně dohoda o provedení práce či pracovní činnosti.

Manžela tedy skutečně nebude možné zaměstnávat. V úvahu může přicházet společné podnikání obou manželů na živnostenské oprávnění, případně založení společnosti, která by již jednoho z manželů, případně oba, mohla zaměstnávat. Daňové hledisko by bylo nutné konzultovat s účetním/daňovým poradcem, a to na základě finanční stránky podnikání, obecně není možné říci, která varianta by pro Váš případ mohla být daňově výhodnější.

Z daňového hlediska záleží na struktuře a výši vašich příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje můžete rozdělovat na spolupracujícího manžela (oba máte živnostenský list), rozdělit takto lze až 50 % příjmů a výdajů, maximálně však tak aby částka, která převyšuje výdaje (de facto zisk) činila 540 000 Kč za zdaňovací období a zároveň za každý započatý měsíc spolupráce maximálně 45 000 Kč. Další možností je založit obchodní společnost, kde budete oba zaměstnáni, zde zdaňujete zvklášť svoji mzdu a zvlášť zisk obchodní společnosti, zároveň to nese vyšší administrativní výdaje, musíte vést podvojné účetnictví, kdežto jako OSVČ běžně stačí vést daňovou evidenci.
V případě darování firmy je tento příjem (darování) osvobozen od daně, jedná se o dar od příbuzného v linii přímé. Bohužel podle §27 písmeno j) zákona o daních z příjmů je hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně osvobozeno nebo nebylo předmětem daně je vyloučený z odpisování, v případě darování nelze tedy pokračovat v odpisech majetku. Pokud se jednalo o bezúplatný převod závodu a tento příjem byl u manžela osvobozen od daně, tak jde o darování - stejnou situaci rozebranou výše.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může být manžel zaměstnanec manželky podnikatelky OSVČ?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Může předseda SVJ rozhodnout o opravě fasády domu bez svolání schůze SVJ?
Může nadpoloviční většina (podílově na majetku SVJ) rozhodnout o opravě fasády domu bez

Mám dotaz týkající se společenství vlastníků bytových jenodtek SVJ. Zde žiji a vlastním bytovou jednotku. Ostatní byty vlastní 2 čeští občané a 2 ruští občané. Jedná se o situaci, kdy předseda SVJ rozhodl o opravě fasády domu, ale vůbec nesvolal ani schůzi domu, ani nás jako obyvatele neinfomoval, že bude oprava probíhat.
Když jsem na to přišla v den začátku prací, kdy se začalo stavět lešení, tvrdí, že se domluvil s ruskými majiteli bytů, a jelikož vlastní velké byty, tvoří jejich souhlasy nad 50% domu, není schopen mi ukázat podepsané souhlasy od nich a ostatní obyvatele domu ani neinformoval. Může takto předseda SVJ postupovat? Můžeme se nyní nějak bránit? Děkuji, Ladislava

ODPOVĚĎ:
Předseda SVJ takto rozhodně postupovat nemůže. Jako předseda musí prokázat, že svolal schůzi, kde jedním z bodů programu je odsouhlasení opravy a následně musí být přijato usnesení o tom, že oprava byla odsouhlasena. Doporučuji tedy napsat k rukám předsedy nesouhlasný dopis a zaslat jej doporučeně.
Předseda odpovídá ze své pozice všem, komu svým jednáním způsobil škodu (nejednal s péčí řádného hospodáře), takže následně teoreticky můžete předsedu zažalovat za škodu, kterou SVJ nebo přímo vlastníkům svým jednáním způsobil, případně se můžete obrátit na Polcii ČR.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozhodnutí předsedy SVJ o opravě fasády domu bez vědomí, souhlasu členů SVJ a bez svolání schůze bytového domu SVJ
___

TRESTNÍ-TRESTY
Lhaní u soudu - je to trestný čin a musí ho soudce vždy automaticky řešit "z moci úřední"?

Můj dotaz se týká lhaní u soudu, a to
1) lhaní svědků
2) lhaní advokáta – obhájce
ad 1) Žalovaná si předvolala jako svědkyně své kamarádky, které při svědecké výpovědi lhaly ve prospěch žalované. Při dalším soudním jednání jsem předložil důkaz, který lež prokazoval a upozornil jsem soud, že se domnívám, že se svědkyně dopustily trestného činu křivé výpovědi. Soud na uvedené obvinění nereagoval. Od té doby již žádné další soudní jednání nebylo, ani nebude, soud nás vyzval k zaslání závěrečných řečí a již přes půl roku čekám na rozsudek. Křivé výpovědi soud, pokud je mi známo, neřešil.
Můj dotaz je, jakým způsobem se řeší podezření ze spáchání trestného činu přímo u soudu – zda je povinností soudce ho řešit, nebo zda mám snad podat ještě i trestní oznámení na PČR. Co dělat, pokud je to povinností soudu, ale soud tak neučiní.
ad 2) Při stejném soudním jednání lhal o jiné záležitosti i obhájce žalované. Když jsem pak upozornil soud, že jmenovaný advokát svým lhaním porušil povinnosti dané etickým kodexem České advokátní komory, nepokáral soudce dotyčného advokáta, ale mne, že jsem se prý mohl vyjádřit kulantněji a nepoužít výraz „lež“, kterýžto jmenovaného advokáta velmi urazil. Existují nějaké postihy advokátů, kteří jednají v rozporu se stavovskými předpisy, a je možné se takového postihu domoci?
Děkuji za odpovědi, Havel

ODPOVĚĎ:
K bodu 1: Pokud svědek nevyužije svého práva odmítnout vypovědět a jeho výpověď není pravdivá, opravdu se může dopustit trestného činu. Soudce je povinen v rozhodnutí zhodnotit jednotlivé důkazy, mj. také svědecké výpovědi a zhodnotit, proč a z jakého důvodu k nim přihlédl či nepřihlédl. V návaznosti na to lze pak činit další kroky.
Nicméně Vy jste samozřejmě oprávněn obrátit se na kteroukoliv pobočku policie ČR, popř. státní zastupitelství a podat trestní oznámení tak, aby bylo prošetřeno, zda došlo ke spáchání tohoto (či jiného) trestného činu.
K bodu 2: Postih advokáta se řídí stavovskými předpisy, můžete na toto upozornit Českou advokátní komoru (doporučuji písemně, kontakt zde: https://www.cak.cz/pro-verejnost/kontakty/).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lahní advokáta protistrany u soudu - kam si stěžovat?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Úrok z prodlení u přeplatku služeb nájmu, nájemního bytu - kolik % částky za měsíc, rok?

Ve vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2013 pronajímatel vyčíslil přeplatek, jehož splatnost byla k 31.7.2014. Přeplatek byl uhrazen po splatnosti, a to dne 2.5.2017. Za účelem vyúčtování příslušenství k této pohledávce a s přihlédnutím k změnám v právní úpravě od ledna 2014 prosím o vyjádření, co je správné vůči pronajímateli uplatnit - zda vyúčtovat poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení a jaká je procentní sazba poplatku, resp. úroku z prodlení.
Kromě toho pronajímatel vyhotovil v měsíci září 2015 opravné vyúčtování služeb za rok 2013, z něhož vyplynula povinnost uhradit další drobný přeplatek, který byl uhrazen také dne 2. 5. 2017.
V této souvislosti prosím o vyjádření, jakou splatnost mohu uplatnit při vyúčtování příslušenství vztahující se k této částce z opravného vyúčtování – zda je stejná jako u prvotního vyúčtování za rok 2013, tj. k 31. 7. 2014 nebo den vyhotovení opravného vyúčtování (v samotném opravném vyúčtování splatnost není uvedena, pronajímatel pouze uvádí, že přeplatek bude započten, aniž blíže specifikoval svou pohledávku k započtení, datum splatnosti pohledávky a datum zápočtu).
S pozdravem Herbert

ODPOVĚĎ:
V obou případech máte právo žádat úrok z prodlení, jehož výše s účinností od 1. ledna 2014 odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Historii repo sazby naleznete na stránkách České národní banky - www.cnb.cz.
Pokud byla splatnost k 31.7.2014, pak výše ročního úroku z prodlení činí 8,05% a vychází se z repo sazby pro rok 2012, neboť ta se až do roku 2017 nezměnila.
Pokud jde o otázku opravného vyúčtování, je otázkou, z jakého důvodu bylo vyhotoveno, co bylo tedy příčinou, že Vám bylo účtováno víc. Osobně bych se spíše klonila k tomu, že byste měl požadovat úrok z prodlení až od data opravného vyúčtování a pokud v něm chybí důležité údaje, pak vycházet z data, kdy Vám bylo doručeno.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Od kdy se počítá úrok z prodlení u přeplatku za vyúčtování služeb když pronajímatel pošle částku se zpožděním?
___

RODINA-SJM
Manžel nesplácí po rozchodu manželů společné závazky a nepřiplácí na náklady domácnosti - jak to změnit?

Soud rozhodl o svěření dětí do mojí péče. Nicméně výživné, které mi stanovil je velice nízké (8400 na dvě děti na střední škole - manžel příjem 40 tis, já 17 tis), a já již nejsem schopna zajistit dětem běžnou životní úroveň. Manžel mi od října 2018 bude posílat pouze výživné na děti a společné závazky odmítá hradit. Na provoz domácnosti mi také nic nepřispěje, a dětem nad rámec výživného také nic nezaplatí (výdaje na školu apod.). O děti nadále nemá zájem.
Abych měla na jídlo pro děti, nemám zaplacený nájem za září, a v říjnu 2018 se bude situace opakovat. Chtěla jsem zapojit OSPOD, ale tam nemají zájem cokoliv se mnou řešit.
Pokud přestanu platit úvěry, banka nám zesplatní hypotéku, a skončím s dětmi na ulici. Na sociálce mi řekli, že s tím nemohou nic dělat, a že mi nepomůžou.
Soud o děti byl 24.9.2018, nicméně rozhodnutí stále nemám. Na manžela jsem podala žalobu o výživné na manželku, ale to v současné době vůbec neřeší mojí situaci. Jak ho donutím, aby začal platit alespoň společné závazky? Mohu po něm tu část, co jsem za něj již uhradila požadovat při majetkovém vyrovnání? Co mohu v současné situaci dělat a jaké mám možnosti?
O přídavky požádat nemohu - nemám rozhodnutí. O úlevy na dani také ne - nemám rozhodnutí. A nemám ani na právníka.
Do toho přestal manžel platit svoje pojistky a chodí mu upomínky - čekám tedy, kdy to začnou vymáhat, a kdy u nás zazvoní exekutor.
Děkuji za odpověď. Larisa

ODPOVĚĎ:
Pokud manžel nehradí žádné společné výdaje, můžete podat ještě žalobu, kterou se budete domáhat, aby byla manželovi uložena povinnost přispívat na společnou domácnost. Což mu nepochybně uloženo bude. U této žaloby můžete žádat soud o ustanovení advokáta, kterého bude hradit soud. Žádná jiná další varianta řešení neexistuje. Případně se lze ještě objednat u České advokátní komory - www.cak.cz - na bezplatnou konzultaci, která trvá 15 minut, kde můžete vše probrat krok po kroku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Bezplatná konzultace u české advokátní komory - 15 minut zdarma

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Převod družstevního bytu z manželů na rodiče a vyplacení při, po rozvodu manželství

Koupil jsem bytové jednotky v bytovém družstvu BD Litoměřice. Klasika - hned po svatbě, asi po dvou letech jsme byt darovali mojí mamince a za nedlouho následoval rozvod manželství. Maminka v bytě žije 22 let. Bohužel je po operaci mozku a byt je v prvním patře bez výtahu. Potřebujeme byt prodat a koupit vyhovující stavu maminky. Samozřejmě že si exmanželka byt nárokuje a nechce ho prodat ani vyplatit (naschvály). Prostudoval jsem si obchodní zákoník paragrafy 230,736,703,600 a myslím že tu možnosti jsou jak ji obejít a potom vyplatit. Rád bych věděl jak nejlépe postupovat. Děkuji, Heřman

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byt (podíl v bytovém družstvu) darovali matce, pak je pouze matka oprávněna byt prodat bez ohledu na požadavky Vaší bývalé manželky.
Pokud však máte na mysli pouze to, že jste matku nechali v bytě bydlet, aniž byste na ní převedli vlastnické právo k družstevnímu podílu, pak bude rozhodující posouzení, zda byl družstevní podíl ve společném jmění manželů, či nikoliv.
Z Vašeho dotazu toto bohužel není možné náležitě posoudit, významné by zde bylo také to, kdy došlo ke koupi, z jakých prostředků, zda a jak došlo k vypořádání společného jmění apod.
Dle ust. § 143 odst. 2 občanského zákoníku platného do konce roku 2013 pak platilo, že stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.
Dále dle ust. § 703 odst. 2 občanského zákoníku pak platilo, že vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
Z výše citovaných ustanoveních je tedy spíše pravděpodobné, že podíl v družstvu byl ve společném jmění manželů.
Vámi citovaná ustanovení obchodního zákoníku pak nebudou pro posouzení rozhodující. Tuto otázku bude možné s jistotou posoudit až po určení, kdo je vlastníkem družstevního podílu, tedy zda jste Vy, Vaše matka, nebo Vy spolu s Vaší manželkou oprávněni podíl převést.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Družstevní byt darovaný manžely rodiči, rodičům - vyplacení z bytu při rozvodu manželství

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ
Poskytnutí úvěru společností nezapsané u České národní banky, ČNB - může poskytovat úvěry nebo ne?

Může společnost poskytovat úvěr podle § 2395 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku a to bez licence od ČNB? Resp. kdo může poskytnout úvěr bez licence České národní banky?
Děkuji, Horymír

ODPOVĚĎ:
Pokud by společnost poskytovala úvěr fyzické osobě - nepodnikateli, tj. spotřebiteli, pak skutečně bude nutné získat oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů od České národní banky ve smyslu zákona č. č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru.
Obecně však mohou dvě fyzické osoby nepodnikající, případně dva podnikatelé mezi sebou uzavřít rovněž smlouvu o úvěru, zákon toto nezakazuje. Konkrétní podobu smlouvy však doporučuji konzultovat s advokátem.
Smlouva o úvěru je pak velmi podobná smlouvě o zápůjčce, u které může být zapůjčena jakákoliv zastupitelná věc (u úvěru pouze peněžní prostředky), zápůjčka pal může být bezúročná (úvěr vždy úročený).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdy může úvěrová společnost poskytovat úvěr, úvěry svým klientům - podmínky

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění peněz z termínovaného účtu na který přispíval přítel, partner majitelky účtu - kdo dědí peníze z termínovaného účtu?

Manžel zdědil po matce nemalou částku cca 2 500 000, která byla uložena na terminovaných účtech vedených na její jméno. Jako vkládající osoba byl její partner, který měl dispoziční práva k účtu. Oba tragicky zemřeli současně při nehodě. Dědické řízení bylo uzavřeno a manžel se stal dědicem těchto finančních prostředků. V zákonné lhůtě bylo však napadeno synovcem onoho disponenta. V průběhu poměrně dlouhého času tento synovec prokázal, že finanční obnosy byly jeho strýce.
Disponent s matkou mého manžela udržoval mnohaletý vztah. Cca 40 let. Bydleli spolu asi před 15ti lety, ale pro rozepře mezi disponentem a tehdy dospívajícím mým manželem se odstěhoval. Matka mažela však k disponentu několikrát týdně docházela a nosila mu obědy, pečovala o jeho domácnost, jezdili spolu na dovolené, atd. Disponent ukládal tyto peníze na účet matky aby měla finanční prostředky na eventuáolní péči o něj (v době úmrtí mu bylo 83 let) protože tu by zajištovala ona, stejně tak to byla forma revanžování se, za její péči o domácnost atd. Tohle však víme pouze ze slov matky, která zesnula společně s ním a nelze je prokázat.
Disponent měl v minulosti ve zvyku vkládat prostředky na účty vedené u dalších lidí (například i u svého synovce který je nyní žalující strana), přesné důvody neznáme, avšak jeho firma byla v likvidaci a k financím se dostával protřednictvím půjček, které poskytoval firmám a soukromým osobám. Jednu takovou půjčku splacenou právě na účet matky mého manžela, poskytl právě i synovci, který mého mažela žaluje.
Lze tedy spor úspěšně absolvovat s poukazem na vztah mezi manželovou matkou a disponentem, a také faktem, že samotnému synovci byla poskytnuta půjčka a nebyl to on, na jehož jméno byl veden posuzovaný účet s přihlédnutím na věk zesnulého disponenta.
Dědicem disponenta je i neteř, ta se však k žalově odmítla připojit a stojí tedy na straně žalované.
Část peněz jsme vložili do rekonstrukce domu. Menší polovina je ještě na terminovaném účtu. V případě prohry soudu by jsme museli uhradit nemalou částku, kterou nyní k dispozici nemáme. Máme spolu však byt, který by pro tyto účely šel prodat. Byt je nabytý před manželstvím, kdy je každý vlastníkem poloviny. Obaváme se, že by jsme byli nuceni byt prodat v případě prohry velmi rychle a to by mohlo znamenta i nevýhodně. Má význam všechny nemovitosti přepsat na mě, jakožto manželku, papírově by tedy manžel neměl nic a tím získat čas na shromáždění prostředků.
Obracím se na Vás s dotazem, jak pohlížíte na spor jako takový (náš právník odpověděl velmi neurčitě- může to být zajímavý a dlouhá spor)?
A zda doporučujete přepsat nemovitosti na mě. S pozdravem Laura

ODPOVĚĎ:
Bohužel z obsahu dotazu nevyplývá, jaký spor je veden. Měla jsem za to, že se vede spor o určení, že i synovec disponenta je dědicem, nicméně píšete, že synovec prokázal, že peníze byly disponenta, vypadá to tedy, že takový spor o určení dědice již proběhl?
Pokud byste, resp. Váš manžel měli vracet peníze, pak lze samozřejmě veškerý majetek přepsat na Vás, pokud hrozí, že by snad na manžela měla být z tohoto důvodu vedena exekuce, nicméně u soudu máte právo žádat, aby uložil vrátit peníze v přiměřené lhůtě, jelikož je již nemáte. Pokud budete majetek přepisovat na Vás, bude to vypadat jako účelové jednání a ve svém důsledku by Vám to nijak nepomohlo.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo je majitel peněz na termínovaném účtu pokud je vkladatel částek přítel, partner majitelky účtu?
___

RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ A ZRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Kdo platí sociální a zdravotní za invalidu v ČID pokud není evidován na úřadu práce?

Kdo platí sociální a zdravotní pojištění v případě, že příjemce částečného inv. důch. nepracuje a není evidován u úřadu práce? Děkuji. Lea

ODPOVĚĎ:
Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou státními pojištěnci poživatelé (příjemci) důchodu z důchodového pojištění. To znamená, že zdravotní pojištění za příjemce všech stupňů invalidního důchodu hradí zdravotní pojištění stát, i když nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Sociální pojištění ale za příjemce invalidního důchodu 1. a 2. stupně nehradí nikdo, takže se tato doba nezapočítává pro nárok na starobní důchod. Náhradní dobou pojištění pro nárok na starobní důchod je pouze pobírání invalidního důchodu 3. stupně (plný invalidní důchod). Pokud chce být příjemce invalidního důchodu sociálně pojištěn, může si platit dobrovolné sociální pojištění. Více informací o tomto pojištění najdete zde: https://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Invalida s částečným invalidním důchodem neevidovaný na úřadu práce - placení sociálního a zdravotního pojištění

___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Jak napadnout odhad škody stanovený policisty

Jak se dá řešit nesouhlas s policejním odhadem škody při kácení stromů na soukromém pozemku? Případ bohužel skončil ve správním řízení a byla vymožena částka 2x větší než byla v odhadu. Děkuji a přeji hezký den. S pozdravem Vendělín.

ODPOVĚĎ:
Jedinou možností, jak zvrátit jakýkoliv odhad, je zadat si svůj vlastní znalecký posudek, a podle jeho závěrů postupovat. Pokud ale bylo vedeno správní řízení a bylo již pravomocně ukončeno, možnosti další obrany se značně zužují, fakticky můžete žádat pouze přezkumné řízení, pokud by bylo evidentní, že správní orgán nepostupoval v souladu se zákonem či vycházel z nepravdivých podkladů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přezkumné řízení přestupkového řízení ve věci výše vzniklé škody a nesouhlasu policejního odhadu škody

___

OBCHOD-DANĚ
Převod firmy převodem závodu - vliv na odpisy majetku

Otec podnikatel zemědělec OSVČ převedl k 31.12.2017 svoji firmu na syna smlouvou o převodu závodu. Bylo jim řečeno, že když se firma převede smlouvou o převodu závodu, nebude moci syn uplatnit odpisy majetku, které ještě otec neuplatnil. Je to pravda?
Ještě druhá otázka, už jen informační, kdyby firmu otec synovi daroval, jak by to bylo v tomto případě s darovací daní a i s těmi odpisy majetku. Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Pokud se jednalo o převod firmy zemědělského podnikatele v souvislosti s ukončením činnosti na osobu blízkou, která v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje - příjmy takto získané nejsou předmětem daně. Režim týkající se odpisů je tedy stejný jako v případě klasického darování, tudíž nelze pokračovat v odpisech majetku podle protože podle §27 písmeno j) zákona o daních z příjmů je hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně osvobozeno nebo nebylo předmětem daně je vyloučený z odpisování, v případě darování nelze tedy pokračovat v odpisech majetku. Je to tedy pravda.
Darovací daň je v současnosti součástí zákona o daních z příjmů, samostatný zákon o dani darovací byl zrušen. V případě darování firmy je tento příjem (darování) osvobozen u obdarovaného od daně, jedná se o dar od příbuzného v linii přímé (otec - syn). V případě darování nemůže syn pokračovat v odpisech majteku, protože podle §27 písmeno j) zákona o daních z příjmů je hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně osvobozeno nebo nebylo předmětem daně je vyloučený z odpisování, v případě darování nelze tedy pokračovat v odpisech majetku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování zemědělské firmy v rodině - daně, možnost odpisů majetku

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Platba nájmu, nájemného od OSSZ u osoby tělesně postižené v invaliditě 1. stupně

Mám byt v osobním vlastnictví OV. Mám v plánu byt pronajmout. Ozval se mi zájemce, který nám oznámil, že je tělesně postižený, pobírá podporu v invaliditě stupně 1.
Protože je ve finanční nouzi, bude prý moci požádat OSSZ o každoměsíční úhrady za pronájem bytu. Zajímá mne zda opravdu má na platby nárok a zda ano, tak za jakých podmínek mu OSSZ platby bude hradit.
Co pro to musím udělat, zařídit já? Je pravda, že mu OSSZ může proplatit i tříměsíční vratnou kauci, kterou požadujeme? Děkuji, Leona

ODPOVĚĎ:
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) vyplácí pouze důchodové a nemocenské dávky, zájemce o pronájem Vašeho bytu chce pravděpodobně požádat o výplatu sociálních dávek úřad práce v místě svého bydliště. Na úhradu nákladů na bydlení slouží příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory) nebo doplatek na bydlení či mimořádná okamžitá pomoc (dávky pomoci v hmotné nouzi).
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) jeho příjmů nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Nejprve je tedy zapotřebí celé kalendářní čtvrtletí hradit náklady na bydlení a mít v bytě trvalé bydliště a teprve poté je možné zpětně požádat o výplatu příspěvku na bydlení.
Doplatek na bydlení je dávkou hmotné nouze, která také podléhá testování příjmů žadatele. To, zda zájemci vznikne nárok na doplatek na bydlení, záleží na výši jeho příjmů a výši nákladů na bydlení. Žadatel o dávku také musí umožnit provedení sociálního šetření v bytě, nárok na tuto dávku není automatický. Co se týče příspěvku na kauci, zájemce si chce pravděpodobně požádat o tzv. mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná se o dávku hmotné nouze, která může být poskytnuta například na úhradu nezbytného jednorázového výdaje – takovým výdajem může být i vratná kauce. Na tuto dávku ale není právní nárok, její (ne) přiznání vždy závisí na posouzení situace žadatele pracovníky úřadu práce. Ani tato dávka tedy není vyplácena automaticky. Pouze na základě obecných informací uvedených ve vašem dotazu tedy nelze předem určit, zda budou zájemci požadované dávky přiznány či nikoliv.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Příspěvek na bydlení pro invalidu, osobu tělesně postiženou (invalidita 1. stupně)

___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Rizika zapsání sídla s. r. o. pro majitele bytu, domu, nemovitosti (dům rodičů)

Můj syn chce s dalšími dvěma kamarády podnikat. Chtějí založit s. r. o. Oslovil mě, jestli bych byla ochotna dovolit jim napsat vlastně fiktivní sídlo firmy na adresu našeho bydliště. Máme rodinný dům, kde žiji s manželem a právě s tímto synem. Jen chci vědět, jaká z tohoto případného kroku pro mě vznikají rizika. Vlastníkem domu jsem já. Děkuji, Liběna.

ODPOVĚĎ:
V zásadě rizika nejsou žádná, společnosti nevznikají žádné vlastnické či jiné nároky na dům. Doporučil bych však uzavřít jednoduchou smlouvu, na základě které se společnost zaváže změnit sídlo v případě, že svůj souhlas s umístěním sídla odvoláte.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jaké je riziko pro majitele nemovitosti při zapsání sídla s. r. o. do této nemovitosti?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Závěť ve prospěch přítele, přítelkyně - musí dědit i zbytek rodiny?

Přítel má pouze maminku, tatínek zemřel, je bezdětný, nebyl ženatý. Chtěl by sepsat závěť v můj prospěch. Dotaz, pokud sepíše závěť mohou případně teta a neteř - jediný příbuzní, nárokovat svůj dědický podíl? Nebo pokud je závěť nejsou tyto neopomenutelní dědici? A druhý dotaz jeden z bytů který vlastní má na hypotéku. Lze v závěti odkázat byt i s hypotékou? (s tím, že bych splácela já)?
Děkuji, Libuše

ODPOVĚĎ:
Jedinými tzv. neopomenutelnými dědici jsou děti.
Pokud tedy přítel nemá děti, může svůj majetek odkázat komukoliv a nikdo z rodiny nemůže nárokovat žádný podíl. Byt Vám může odkázat i s hypotékou, tj. může Vám odkázat jak aktiva, tak i pasiva.
Více k oblasti dědictví, dědění, ale i vydědění vizte zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dedictvi.html

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Závěť ve prospěch partnera, partnerky - musí dědit i ostatní osoby blízké a členové rodiny?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Reklamace rekonstrukce bytu bez písemné smlouvy, majitel firmy nereaguje - jak postupovat dále?

Problém se týká rekonstrukce bytu (listopad 2017), kterou prováděla stavební firma na základě ústní domluvy tak, že provedli určitý druh prací a vyfakturovali, nemáme písemnou smlouvu ani objednávku. Jsme s rekonstrukcí velmi nespokojeni, realizace se protáhla o více než měsíc, všechny stěny nám praskají, podlaha je křivá, plovoucí podlaha je špatně položena, v koupelně je několik kachlí naprasklých a pod. (je toho hodně, prakticky nic není uděláno v pořádku). Do měsíce od předání bytu jsem poslala doporučeně reklamační dopis, majitel firmy nereaguje. Byla jsem ve velmi složité situaci během rekonstrukce, těhotenství, porod atd. Mojí chybou bylo nezajištění dozoru a slepá neopodstatněná důvěra v práci projektanta.
Nevím, jak situaci řešit, postupem času se vady projevují stále více, myslím, že např. podlaha bude za chvíli zcela zničena a pod. Prakticky nám byt firma znehodnotila. Potřebovala bych poradit, jak situaci řešit. Chci bych zpět vynaložené peníze za nezdařenou rekonstrukci, příp. náhradu škody za poškození bytu odborně nesprávně provednou rekonstrukcí, ale netuším, jaké kroky bych měla podniknout. Velmi děkuji za odpověď. Liliana

ODPOVĚĎ:
V daném případě není nutné mít písemnou smlouvu, vznik a obsah ústní smlouvy je možné prokázat např. vzájemnou komunikací či doklady o zaplacení.
Obecně se budou práva a povinnosti s ohledem na neexistenci písemné smlouvy posuzovat dle znění zákona. Potřebná kvalita díla (rekonstrukce) by se v tomto případě měla posuzovat jako obvyklá, resp. vhodná pro účel smlouvy - tj. pro bydlení v bytě.
V této situaci doporučuji nechat zpracovat znalecký posudek, který by popsal veškeré vady a provedení, které by neodpovídalo standardu obvyklého pro takovou rekonstrukci.
Dále doporučuji obrátit se na Českou obchodní inspekci, a to se 2 návrhy. Za prvé podnět na zahájení správního řízení, neboť firma se nevyřízením reklamace dopustila přestupku. Dále pak podejte návrh na mimosoudní vyřešení sporu. Tento návrh je však nutné podat do 1 roku od uplatnění reklamace, pokud byste tedy neměla ještě zpracovaný posudek, návrh již podejte a následně ho doplníte. Pokud by ani řízení u České obchodní inspekce nepomohlo, bude nutné se Vašich práv domáhat žalobou u soudu. Před samotným podáním žaloby doporučuji věc konzultovat nejprve s advokátem, kdy seznam advokátů naleznete zde: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak uplatnit náhradu škody za praskající stěny, přivou podlahu a nedoléhající plovoucí podlahu od nespolehlivé stavební firmy - postup, návod
Vymáhání škody za nesprávně provedenou rekonstrukci bytu, důležitost znaleckého posouzení kvality odvedené práce stavební firmy
___

OBČAN-DAROVÁNÍ
Jak dohledat příbuzného v zahraničí (Německo) kvůli darování peněz

Mým záměrem je věnovat svému příbuznému jistou finanční částku, mimo dědické řízení. Příbuzný žije v Německu již více, než 25 let. Po rozvodu, se přestal stýkat nejen se svojí bývalou ženou, ale ztratil jsem i já jsem veškeré kontakty na příbuzného.
dotaz: koho mohu kontaktovat, aby mi pomohl zjistit jeho adresu, případně kontakt na něho. Je to Interpol, Ambasáda ČR v Německu. Poraď Te mi prosím, jak mám postupovat.
Děkuji Hubert

ODPOVĚĎ:
S ohledem na mezinárodní úpravu problematiky ochrany osobních údajů Vám žádný úřad při hledání jakékoliv osoby, aniž by byla pohřešovaná a byla by na místě obava o její život a zdraví, nepomůže. Součinnost by byla poskytnuta pouze notáři pro účely dědického řízení, fyzické osobě pro soukromé účely bohužel nikdo údaje neposkytne.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování peněz osobě s neznámým pobytem v zahraničí - jak dohledat takovou osobu?

___

RODINA-PÉČE O DÍTĚ, SVĚŘENÍ DO PÉČE
Vystěhování do zahraničí matky s dítětem nesvěřeným do péče matky bez souhlasu otce dítěte t. č. ve vězení - může to matka udělat a vystěhovat se?

Bývalý přítel nastoupil do výkonu trestu na 10 let. Začala jsem pracovat v Německu, kam bych se chtěla odstěhovat. Vše by fungovalo jako do teď, jen bych bydlela o pár km dále. Ve styku mu nebráním. On s tím samozřejmě nesouhlasí. Jaké mám vyhlídky? Potřebuji jeho souhlas, když mu neomezím otcovská práva? Když půjdu k soudu kvůli svěření do péče, pak také potřebuji jeho souhlas k přestěhování za hranice?
Děkuji Linda

ODPOVĚĎ:
Dokud není dítě svěřeno do výhradní péče jednoho z rodičů, mají oba rodiče právo se ve stejné míře s dítětem stýkat, podílet se na jeho výchově a rozhodovat o významných záležitostech týkajících se dítěte. Za významnou záležitost se dle § 877 občanského zákoníku považují zejména nikoliv běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne na návrh rodiče soud. Pokud se chystáte opustit Českou republiku a odjet do Německa, kde nyní pracujete, doporučuji pokusit se nejprve celou situaci vyřešit smírně, uzavřít s otcem dítěte mimosoudní písemnou dohodu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti a získat jeho písemný souhlas s vycestováním s dítětem do zahraničí.

Jestliže dohoda s otcem dítěte nebude možná, doporučuji nejprve podat k okresním soudu v místě bydliště dítěte návrh na svěření dítěte do Vaší péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) nebo právník nejlépe se specializací na rodinné právo. V návrhu uveďte všechny podstatné skutečnosti a především to, proč se domníváte, že by dítě mělo být svěřeno do Vaší péče. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Jestliže soud Vašemu návrhu vyhoví, svěří dítě do vaší péče a Vašemu bývalému příteli (otci dítěte) stanoví výživné. Může také upravit styk otce s dítětem. Následně se můžete pokusit zajistit si rozhodnutí soudu, které by nahrazovalo souhlas otce dítěte s vycestováním do zahraničí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odstěhování matky s dítětem do zahraničí pokud je otec ve vězení - může se matka vystěhovat nebo potřebuje souhlas otce dítěte? (dítě není svěřeno do péče matky)

___

OBČAN-BYDLENÍ
Může pronajímatel vystěhovat nájemníka pokud byt využívá osoba blízká nájemníka, nájemce?

Bydlím v pronajatém bytě, počátek smlouvy o nájmu dne 1.1.2012, konec neuveden. Počítá se tedy na dobu neurčitou. Proběhlo dědické řízení
po smrti pronajímatele. Byt zdědila jeho dcera. Uznala moji nájemní smlouvu, vzala na vědomí naše dohodnuté ujednání nad rámec smlouvy - sklep, parkování, garáž atd. Ráda by ale využila výpovědního
důvodu, že potřebuje byt pro své blízké. V nájemní smlouvě jsme si dohodli, že nájem může skončit vzájemnou dohodou, uplynutím doby nebo podle par. 711 dříve platného OZ. Mohu dostat výpověď z nájmu z tohoto
důvodu v případě změny vlastníka dědictvím? Děkuji za odpověď Ljuba

ODPOVĚĎ:
Pokud chce dědička vypovědět nájem z důvodu, že chce byt pro svou rodinu, může nájem vypovědět pouze podle § 711a odst. 1 písm. a) starého občanského zákoníku, který uvádí, že "Pronajímatel může vypovědět nájem pouze s přivolením soudu v těchto případech:
a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence; " Tj. k výpovědi musí dát souhlas soud, jinak není možné tohoto výpovědního důvodu využít. Tj. výpověď z důvodu změny vlastníka dostat nemůžete, ale nový vlastník vstupuje do všech práv a povinností předchozího, takže stejně jako předchozí může využít všech zákonných možností k ukončení nájmu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď nájmu bytu z důvodu využití bytu pro osobu blízkou majitele bytu
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Lhůta na vrácení zboží pokud zákazník předem písemně odstoupí od koupi, kupní smlouvy

Zákazník mi bude vracet zboží (přes nákup na Eshop) z důvodu neodpovídajícího popisu. Zboží je v pořádku, pouze zcela neodpovídá popisu na webových stránkách, konkrétně pásek je o 10cm kratší. Do jaké lhůty je povinen mi ho poslat zpět?
Děkuji, Lucia

ODPOVĚĎ:
Zákon lhůtu pro vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy z důvodu nesprávného popisu nestanoví. Obecně by však zboží mělo být vráceno bez zbytečného odkladu. Vám však v zásadě nevzniká povinnost vrátit kupní cenu do doby, než bude zboží vráceno, v tomto případě byste pak měla vrátit i obě poštovné, tj. za odeslání zákazníkovi, tak za odeslání při vrácení zboží.
Pokud by zboží jevilo známky užívání, byla byste případně oprávněna částku snížit o odpovídající znehodnocení zboží.
Zákon pak stanoví pouze lhůtu pro vrácení zboží v případě odstoupení v tzv. 14 denní lhůtě, kdy platí, že odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Analogicky dle tohoto ustanovení by tedy měla být lhůta 14 dnů.
Obdobný případ však doporučuji řešit přímo v obchodních podmínkách eshopu, např. právě se stanovením lhůty 14 dnů pro vrácení zboží.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Písemné odstoupení od koupi - do kolika dnů musí zákazník poslat zboží poštou prodávajícímu obchodníkovi?

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Menšinový spoluvlastník pozemku si dělá na pozemku chce bez vědomí a souhlasu ostatních spoluvlastníků - jak se bránit?

Jsem jedním ze spolumajitelů pozemku. Soused podílník s nejvyšším podílem 9/16 si dělá na pozemku co chce, protože jako majitel největšího dílu prý na to má právo. Navíc tam parkuje autobus soukromé firmy, pro kterou pracuje, i když mě to například vadí, protože mi parkuje přímo naproti domu. Má na to právo? Může takto rozhodovat? Může parkovat autobus svého zaměstnavatele na společném, navíc nezpevněném pozemku? Děkuji. Erik.

ODPOVĚĎ:
V souladu s § 1128 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, rozhodují spoluvlastníci o běžné správě společné věci většinou hlasů. Vzhledem k tomu, že Váš soused má většinový podíl, pak může prakticky o běžných záležitostech rozhodovat sám. Dle odstavce 2. téhož ustanovení však má takové rozhodnutí právní účinky pro ostatní spoluvlastníky jen v případě, že byli o nutnosti takového rozhodnutí předem vyrozuměni. Proti takovému rozhodnutí se pak může opominutý spoluvlastník při rozhodování bránit podáním návrhu k soudu do 30 dnů o určení, že vůči němu nemá takové rozhodnutí právní účinky.
V souladu s ust. § 1129 občanského zákoníku je k rozhodnutí o významné záležitosti, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud.
Nevím, o jaký druh pozemku se ve Vašem případě jedná (stavební parcela, zahrada, komunikace.) a zda tedy není parkováním autobusu překračován způsob jeho využití. Obecně mám však za to, že parkování autobusu lze považovat za běžnou správu pozemku, neboť nejde o jeho trvalé využívání jen určitým způsobem (autobus lze snadno přeparkovat jinam) a k takovém rozhodnutí byl většinový vlastník oprávněn.
Ve Vaší situaci by stálo za zvážení pouvažovat o zrušení spoluvlastnictví, když již v současné době společná domluva spoluvlastníků nefunguje. Do budoucna budete mít s pozemkem jen problémy a nevíte, k čemu se může většinový spoluvlastník zavázat a např. udělat tak i z Vás spoludlužníka.

Níže citace příslušných ustanovení občanského zákoníku:
§ 1128
(1) O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů.
(2) Rozhodnutí má právní účinky pro všechny spoluvlastníky pouze v případě, že všichni byli vyrozuměni o potřebě rozhodnout, ledaže se jednalo o záležitost, která vyžadovala jednat okamžitě. Spoluvlastník opominutý při rozhodování o neodkladné záležitosti může navrhnout soudu, aby určil, že rozhodnutí o neodkladné záležitosti nemá vůči němu právní účinky, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby je snášel.
(3) Není-li návrh podle odstavce 2 podán do třiceti dnů od přijetí rozhodnutí, právo podat jej zaniká; nebyl-li spoluvlastník o nakládání uvědoměn, běží lhůta ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl.
§ 1129
(1) K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud.
(2) Spoluvlastník přehlasovaný při rozhodování podle odstavce 1 může navrhnout, aby o záležitosti rozhodl soud; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Ustanovení § 1128 odst. 3 platí obdobně.
§ 1130
Přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutí hrozí těžkou újmou, zejména neúměrným omezením v užívání společné věci nebo vznikem povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil. Ustanovení § 1128 odst. 3 platí obdobně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Spolumajitel pozemku parkuje na nezpevněném pozemku s velkým vozidlem (autobus) - může to dělat bez souhlasu ostatních spolumajitelů, spoluvlastníků?
___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Převzetí dítěte do péče z důvodu neúměrného zadlužení bývalé manželky, bývalého manžela, matky, otce dítěte

2004 jsme se s bývalou manželkou rozvedli a naše dcera byla svěřena do péče matky. Mně byl stanoven styk s dcerou 1x za 14 dní od pátku do neděle. Ten se střídavě dodržoval jak pravidelně, tak nepravidelně (nyní velmi nepravidelně z důvodu jiných zájmů dcery). V současné době je dceři již 15 let a právě nastoupila studium na střední škole nedaleko mého bydliště.
V polovině září 2018 u soudního stání o zvýšení výživného, vyšlo najevo, že je má bývalá manželka s jejím nynějším manželem neúměrně zadlužena (příjmy domácnosti 23.000 Kč, výdaje 22.000 Kč).
Mé příjmy spolu s mou současnou manželkou jsou ve výši 52.000 Kč a vlastníme dům o dispozici 5+1. Myslíte si, že je reálná šance si převzít dceru do mé péče? Dcera by měla k dispozici svůj vlastní pokoj a domnívám se, že jsem schopen ji v současné době zabezpečit lépe, jak matka. Navíc bývalé manželky starší 18-ti letá dcera nezvládla v posledním ročníku 4 leté školy maturitní zkoušku a začíná studium od 1. ročníku znovu na zcela jiné škole. Nerad bych, aby má dcera nedůsledností matky, dopadla stejně. Děkuji za radu, Ernest.

ODPOVĚĎ:
Jestliže chcete, aby byla dcera svěřena do Vaší péče, můžete podat k okresnímu soudu v místě jejího bydliště návrh na svěření dcery do Vaší péče. Za podání návrhu se neplatí soudní poplatek. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník nebo pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
V návrhu je zapotřebí označit účastníky řízení (dítě a oba rodiče) jménem, datem narození a adresou trvalého bydliště, návrh musí být datován a podepsán. V návrhu také uveďte, že navrhujete, aby dcera byla svěřena do Vaší péče, a z jakých důvodů se domníváte, že by tak měl soud rozhodnout – uveďte okolnosti důležité pro rozhodování soudu (můžete uvést zejména informace o finanční situaci Vaší bývalé manželky). Soud bude při svém rozhodování posuzovat zejména to, zda je svěření dcery do Vaší péče v jejím zájmu či nikoliv. Vzhledem k věku Vaší dcery ale soud přihlédne také k jejímu názoru. Nelze tedy předjímat, jak soud v daném případě rozhodne.
Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, svěří dceru do Vaší péče, její matce určí výživné a může stanovit i styk dcery s matkou. Jestliže soud styk dcery s matkou nestanoví a dohoda s ní není možná, doporučuji následně požádat o úpravu dceřina styku s matkou. Návrh na úpravu styku může být také přímo součástí návrhu na svěření dcery do Vaší péče.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Předlužení matky a svěření dítěte do péče otci z důvodu neúměrného zadlužení pečujícího rodiče
___

OBČAN-NÁJEMNÉ
Nájemné za zastěvnou plochu domem jehož majitelem není majitel pozemku - nájemné od majitele domu, bytů v osobním vlastnictví

Bydlím v rodinném domě se dvěma samostatnými bytovými jednotkami. Naše sousedské vztahy nejsou právě ideální. Pozemek pod rodinným domem (stavební parcela, na které stojí dům se dvěma byty) je pouze v mém vlastnictví. Chtěl bych se tedy, prosím, zeptat zda-li je možné po sousedech požadovat nájemné? Pokud ano, kolik let zpětně? (vlastníkem jsem 10 let)
A ještě jeden dotaz, prosím, pozemek okolo domu je rozdělen tzv. ideální polovinou, sousedé ovšem zabírají 3/4
Je zde nějaká možnost, jak tomu zamezit? Děkuji, Ervín

ODPOVĚĎ:
Ano, můžete požadovat nájem, a to tři roky zpětně, s ohledem na ustanovení o bezdůvodném obohacení, kde je promlčecí lhůta tříletá. Pokud sousedé zabírají takovou část pozemku, která neodpovídá jejich spoluvlastnickému podílu, měl byste je vyzvat k vyklizení a pokud pozemek vyklizen nebude, je možnost domáhat se vyklizení v rámci soudního řízení podáním žaloby o vyklizení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nájemné za pozemek na kterém stojí dům s dvěma byty - majitel bytu neplatí nájem za zastavěný pozemek na kterém stojí dům
Nárok na nájemné za užívání zastavěného pozemku - na pozemku stojí bytový dům a majitelé bytů v domě neplatí nájemné majiteli pozemku

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Vliv výše přívýdělku na možnost zaregistrování na ÚP, úřadu práce do evidence uchazečů o zaměstnání

31.10.2018 mi končí výpovědní lhůta (smlouva na celý úvazek - učitelka). Od listopadu 2018 budu mít dohodu o provedení práce (jen 6 hodin - učitelka na jiné škole, výdělek pod 10.000 Kč). V listopadu 2018 mám též smlouvu o díle (odměna víc než 10.000 Kč). Chci se zeptat, zda mám právo jít na úřad práce ČR od listopadu 2018, nebo se musím nahlásit na sociálce a zdravotní pojišťovně? Děkuji, Kateřina

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě není možné přihlásit se na Úřad práce a stát se tzv. uchazečem o zaměstnání. Podle § 25 zákona o zaměstnanosti uchazečem o zaměstnání nemůže být osoba v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6.
Podle výjimek zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání
a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Tyto podmínky nejsou ve Vašem případě splněny. Je proto nutné nahlásit změnu zaměstnavatele na ČSSZ a na Vaši zdravotní pojišťovnu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může se osoba s dohodou o pracovní činnosti přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání ÚP ČR?

___

SPRÁVNÍ-OBCE
Zvolení zaměstnance do zastupitelstva obce, městě - je to legální a podle zákona?

V naší obci, která má zhruba 900 obyvatel, byl do zastupitelstva zvolen občan, který je zaměstnanec obecního úřadu a pracuje jako vedoucí technických pracovníků. Je možné, aby vykonával i funkci zastupitele? Děkuji za odpověď. Evžen

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto uvádí:
Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního poměru nebo jiného obdobného právního vztahu.
Funkce člena zastupitelstva je neslučitelná mj. s funkcí vykonávanou zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním.
Ve Vámi uvedeném případě je tak rozhodné, jakým způsobem došlo k jeho dosazení do funkce – pokud volbou, jmenováním či ustavováním, je zde neslučitelnost funkcí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může být zaměstnanec obecního úřadu zvolen do zastupitelstva obce?

___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojistka na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem vozidlem u dohody o provedení práce DPP - platí pojistka nebo ne?

Platím si 35 let jako řidič z povolání pojistku u České pojišťovny - odpovědnost za škodu. Celou dobu jsem nepotřeboval žádné plnění. 2014 jsem odešel do důchodu. 2015 jsem začal pracovat pouze občasně (záskok za dovolené a nemoc), práce je na smlouvu - dohodu o provedení práce DPP. Navštívil jsem pobočku pojišťovny, abych se informoval, zda pojistka se vztahuje i na tuto činnost. Bylo mi sděleno, že vztahuje - toto tvrzení mám zdokumentováno SMS zprávou od pracovnice pobočky, kde zmíněnou informaci potvrzuje. Proto jsem si pojistku platil dál.
09/2018 se stalo, že při vyjíždění z vrat jsem poškodil zaměstnavateli část vrat-škoda necelých 13.000 Kč. Chtěl jsem tedy uplatnit pojistku, ale bylo mi sděleno, že plnění žádné nedostanu, protože pojistka se nevztahuje na dohodu o provedení práce.
Co teď mám udělat? Odvolal jsem se, ale doposud se nikdo neozval. Kdo zodpovídá za zaměstnance pojišťovny, který podá takto zkreslenou informaci? Můžu tuto škodu vyžadovat po tomto zaměstnanci? Děkujeme za odpověď Felix

ODPOVĚĎ:
Náhrady škody, resp. likvidace pojistné události, se můžete domáhat pouze po pojišťovně. Přestože Vám totiž byla nesprávná informace podána konkrétním zaměstnancem pojišťovny, jednal tento zaměstnanec v rámci plnění svých pracovních úkolů, tzn. že za případnou újmu, kterou svým jednáním způsobil, odpovídá jeho zaměstnavatel (tedy pojišťovna).
Pokud bylo pokračování v pojistném vztahu ve Vašem případě závislé na tom, zda se pojištění vztahuje rovněž na DPP a od zaměstnance pojišťovny jste byl písemně ujištěn, že tomu tak je, bylo by možné uvažovat o tom, že jste byl uveden v omyl (a to ohledně rozhodující okolnosti).
Dle § 583 občanského zákoníku platí, že jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.
Nelze tudíž vyloučit, že pokračování v pojistném vztahu je ve Vašem případě od okamžiku, kdy jste byl uveden v omyl, neplatné. V takovém případě by na straně pojišťovny vzniklo tzv. bezdůvodné obohacení, tvořené zaplaceným pojistným za celou dobu od sdělení mylné informace. Toto bezdůvodné obohacení by byla pojišťovna povinna Vám vrátit.
Tuto skutečnost můžete při dalším jednání s pojišťovnou použít jako argument. Pojišťovnu tak můžete vyzvat k tomu, aby Vám (popř. Vašemu zaměstnavateli) nahradila škodu, kterou jste způsobil, anebo se budete domáhat vrácení bezdůvodného obohacení za celou dobu od okamžiku, kdy jste byl pojišťovnou uveden v omyl.
Nepodaří-li se Vám s pojišťovnou dohodnout, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. V takovém případě Vám doporučuji advokátní zastoupení: www.advokatikomora.cz
S ohledem na výši škody, kterou jste způsobil, nechávám nicméně na Vašem uvážení, zda se Vám případné podání žaloby vůbec vyplatí, neboť soudní poplatek a náklady advokátního zastoupení mohou vymáhanou částku hravě převýšit (s tím, že výsledek soudního sporu nebude ve Vašem případě zcela jistý).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dohoda o provedení práce a pojistka na škodu způsobenou vozidlem - platí i pro DPP nebo ne?
Pokrývá pojistka škodu způsobnou zaměstnancem vozidlem u dohody o provedení práce DPP?
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Co je to ochranná lůhta u zaměstnance po výpovědi, délka ochranné lhůty

15.10.2018 mi končí podpůrčí doba, 31.10.2018 končím v práci (po 2měsíční výpovědní lhůtě), 1.11.se jdu zaevidovat na ÚP. Co je to ochranná lhůta? Jak dlouho trvá ochranná lhůta?
A druhý dotaz: v době kdy budu na Úřadu Práce - onemocním-li nebo půjdu na operaci bude mi vyplácena neschopenka? Nebo podpora? Z čeho se vypočítá? , 2. a. - prodlužuje se,, podpora,, o dobu co bych byl na,, neschopence? ...
Nebo nemám ukončovat neschopenku? jedna operace v brzké době mě určitě čeká. Děkuji, Ferdinand.

ODPOVĚĎ:
Ochranná lhůta chrání bývalé zaměstnance, kteří se ocitli v dočasné pracovní neschopnosti krátce po skončení zaměstnání – zachovává jim totiž nárok na nemocenské dávky. Podle § 15 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění trvá ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění (zaměstnání). Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo po zániku pojištění (skončení zaměstnání) v ochranné lhůtě. Pokud se zaevidujete na úřadě práce a Vaše dočasná pracovní neschopnost vznikne do 7 kalendářních dnů od skočení zaměstnání – tedy nejpozději 7.11. – budete mít od 15. dne nemoci nárok na výplatu nemocenské dávky. V takovém případě můžete nadále zůstat v evidenci úřad2018u práce jako uchazeč o zaměstnání, ale podpora v nezaměstnanosti Vám po dobu, kdy Vám bude vypláceno nemocenské, nebude poskytována. Výplata podpory v nezaměstnanosti tedy bude přerušena po dobu, kdy Vám bude vypláceno nemocenské.
Nemocenské Vám bude vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. "lístek na peníze") budete předávat Vašemu bývalému zaměstnavateli. Výše nemocenského za kalendářní den činí do 30. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti 60% denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. dne 66% a od 61. dne 72% denního vyměřovacího základu.
Informaci o výši Vašeho denního vyměřovacího základu najdete na výplatní pásce.
Pokud budete v evidenci úřadu práce a Vaše pracovní neschopnost vznikne později než 7.11.2018, Vám nárok na nemocenské bohužel nevznikne. V takovém případě Vám bude i nadále vyplácena podpora v nezaměstnanosti v následující výši – první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a zbývající část podpůrčí doby 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání.

Ve svém dotazu také zmiňujete, že Vám v polovině října končí podpůrčí doba. Podpůrčí doba u nemocenského trvá nejdéle 380 kalendářních dnů. Pokud tuto dobu vyčerpáte, pak je zapotřebí, abyste pro opětovné čerpání podpůrčí doby v její celé délce odpracoval alespoň 190 kalendářních dní. Pokud Vám v polovině října skončí podpůrčí doba (vyčerpáte celých 380 kalendářních dní), poté u zaměstnavatele odpracujete 16 dní (do konce října) a následně opět onemocníte, budete moci pobírat nemocenské dávky pouze po dobu, kterou jste po skončení podpůrčí doby odpracoval – tedy 16 dní. Nemocenské je ale možné vyplácet i po uplynutí podpůrčí doby za předpokladu, že v krátké době – nejdéle během 350 kalendářních dní od uplynutí podpůrčí doby – nabudete opět pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti (dosavadnímu zaměstnání). Doporučuji tedy tuto možnost zkonzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem. Pokud očekáváte, že budete v brzké době opět v pracovní neschopnosti, mohla by být řešením Vaší situace právě výplata nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Proplácení neschopenky v nezaměstnanosti od Úřadu práce a vliv ochranné doby a podpůrčí doby
Maximální délka podpůrčí doby u po výpovědi z práce, zaměstnání

___

OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
Vyloučení konkludentního prodložení nájmu podle § 2285 občanského zákoníku

V nájemní smlouvě na byt uzavřené na dobu určitou do 30.6.2017 jsem podepsala:
1. Nájem bytu zanikne zejména uplynutím doby specifikované v článku III. této smlouvy. Konkludentní prodloužení trvání nájmu způsobem uvedeným v ustanovení § 2285 občanského zákoníku je vyloučeno.
Úplně nerozumím slovu "Konkludentní", tzn. projev vůle učiněný mlčky, právní úkon provedený jiným způsobem než ústně nebo písemně. Jestliže jsem kdysi u nájmu bytu jako nájemce podepsala v nájemní smlouvě na dobu určitou s platností do 30.6.2017 "Konkludentní prodloužení trvání nájmu způsobem uvedeným v ustanovení § 2285 občanského zákoníku je vyloučeno", avšak v nájmu i po 30.6.2017 dále pokračovala a pronajímatel ode mě nájemné přijímal, došlo k automatickému prodloužení nájemní smlouvy nebo nikoliv?
Myslím tím v návaznosti na § 2285 NOZ. Podle mě "Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let a tato výzva vyžaduje písemnou formu". Pronajímatel mě k vystěhování nevyzval, jen nyní chce úplně NOVOU nájemní smlouvu, kde požaduje finanční narovnání. V § 2285 NOZ je však ještě psáno:
"Toto neplatí, ujednají-li si strany něco jiného."
Ujednali jsme si tehdy s pronajímatelem něco jiného. Je smlouva automaticky prodloužena nebo musí být smlouva nová?

ODPOVĚĎ:
Pokud jste smlouvu s uvedeným ustanovením podepsala, pak to znamená, že jste vyloučila možnost prodloužení a neplatí pro Vás ust. § 2285 NOZ. Pokud tedy pronajímatel požaduje novou smlouvu, je to bohužel v pořádku. Není to ale z jeho strany úplně férové jednání, když Vám takovou smlouvu dal podepsat a určitě bych si dobře rozmyslela, zda s tímto pronajímatelem dál ve smluvním vztahu pokračovat.
Konkludentní znamená "mlčky", a ve Vašem případě to znamená, že je vyloučeno, že by byl nájem automaticky prodloužen tím, že žádná ze stran neprojeví vůli dále v nájemním vztahu nepokračovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co je to konkludentní, co to znamená konkludentní v právu - příklad z praxe

___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Může poradna OSPOD poslat posudek rodičů dítěte, dětí soudu bez jejich souhlasu?

Mám s bývalým manželem ve správním řízení nařízenou od OSPOD poradnu. Chození do poradny nepřineslo užitek. Jelikož probíhá opatrovnické řízení (dosud jsou svěřeny děti do výhradní péče matky) o střídavou péči. Otec dětí neplní vyživovací povinnost dle Rozsudku, byl hospitalizován na psychiatrii 2017 i 2018 s tím, že si "zařídil" pro soud potvrzení, že se i do budoucna může starat o děti. Bere dlouhodobě antidepresiva, je v částečném invalidním důchodu, ČID. Poradna zaslala bez mého vědomí posudek OSPODu, ten ho následně předal soudu. Posudek je o tom, jak dle jejich subjektivního názoru probíhalo sezení dosud v poradně. Po každém sezení jsem s bývalým manželem podepisovala, že daný protokol může být odeslán na OSPOD.
Nyní, ačkoliv jsem nic nepodepisovala, poslala poradna OSPODU, dle mého názoru subjektivní a zaujatý posudek, o kterém jsem se dozvěděla až u soudu.
Má právo poradna bez mého vědomí posílat posudek? Do jaké míry a jak se mohu proti němu bránit? (paní, která ho napsala, tam už údajně nepracuje). Požádala jsem poradnu, aby mi ho poslala, ta mi však nevyhověla. Sice mohu jít nahlédnout do spisu na soud, ale to mi bere čas. Mám právo od poradny požadovat zaslání posudku?
Děkuji, Klaudie

ODPOVĚĎ:
Jestliže Vám byla docházka do poradny nařízena orgánem sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) a poradna s Vámi a Vaším bývalým manželem spolupracuje na základě požadavku OSPOD, je logické, že bude OSPOD informovat o tom, jak spolupráce probíhá a s jakým výsledkem. Na tuto skutečnost jste ostatně byli - jak ve svém dotazu sama uvádíte - s bývalým manželem opakovaně upozorněni. Takže poradna může OSPOD odeslat posudek obsahující zhodnocení spolupráce i bez Vašeho souhlasu. Pokud by poradna mohla odeslat posudek pouze v případě, že s ním (s jeho obsahem) budete oba souhlasit, pak by takový posudek pravděpodobně vůbec nemohl vzniknout.
Vzhledem k tomu, že se posudek týká Vaší osoby, máte samozřejmě právo se s jeho obsahem seznámit. Pokud je zmiňovaná poradna registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách, máte právo seznámit se s obsahem veškeré dokumentace, která je o Vás vedena včetně Vámi zmiňovaného posudku. Poradna ale nemá zákonnou povinnost Vám posudek poslat poštou nebo e-mailem. Jestliže poradna zasílala posudek OSPOD a soudu, můžete se s obsahem posudku seznámit také nahlédnutím do soudního spisu nebo spisu vedeného OSPOD. Pokud s obsahem posudku nesouhlasíte, můžete to samozřejmě následně uvést při soudním jednání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se bránit obsahu posudku do poradny zaslaným OSPODem k soudu (poradna nařízená od OSPOD)
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nastěhování manžela do nemovitosti manželky bez jejího souhlasu - jak vystěhovat manžela Z chaty, chalupy manželky?

Manžel byl vykázán z bytu (vlastní 50%) pro mém opakovaném fyzickém napadení (manželka) a nastěhoval se do chaty, která je v mém výlučném vlastnictví, ačkoliv on vlastní svůj další družstevní byt, kde má i trvalé bydliště (tento byt však pronajímá) a též má možnost bydlení na podnikové ubytovně. Jelikož si nejsem jista zda soud vyhoví mé žádosti o 2. prodloužení vykázání (a není zde již lhůta na odvolání) chtěla jsem se na chatu přestěhovat. Policie mi sdělila, že pokud má klíče od chaty, které ode mne dříve dostal, je vše v pořádku. Je tomu skutečně tak?
Případně jak ho dostat pryč z chaty, kterou neoprávněně užívá? Děkuji, Kristina

ODPOVĚĎ:
Problém je, že pokud jste manželé, fakticky chatu z titulu manželství užívat může. Vy byste ale mohla k soudu podat žalobu o vyklizení s odůvodněním, že je proti dobrým mravům, aby se v nemovitosti - chatě - zdržoval, jelikož je proti dobrým mravům, aby obýval Vaši chatu, když má svůj byt a zároveň porušuje manželské povinnosti tím, že Vás fyzicky napadá. Dle mého názoru byste s tímto argumentem byla u soudu úspěšná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nastěhování manželky do nemovitosti (chaty, chalupy) manželky bez jejího souhlasu - jak vystěhovat manželku?
Nastěhování agresivního manžela do jiné nemovitosti (chaty, chalupy) manželky - může manželka vykázat manžela z chaty, chalupy?
Fyzické napadání manželky manželem a bydlení manželem v nemovitosti manželky - rozpor s dobrými mravy
Manžel bije manžleku a bydlí ve výlučně její nemovitosti - vystěhování z důvodu ropzoru s dobrými mravy

___

RŮZNÉ-STAVBY
Zrušení stavebního povolení pro nicotnost a povinnost stavebního úřadu obeslat účastníky stavebního řízení

Stavební povolení, jehož jsme účastníky řízení, bylo z důvodu nicotnosti po 4 letech zrušeno. Prosím o informaci, zda je stavební úřad povinnen zasílat účastníkům řízení všechny dokumenty, týkající se zrušeného stavebního řízení, pokud o to účastník řízení požádá. Současně prosím, zda je toto možné i u obnoveného stavebního řízení, které doposud nebylo zahájeno nebo zda je to možné až po zahájení stavebního řízení (jde např. o příkaz k odstranění stavby, žádost investora o obnovu řízení, žádost o územní řízení, žádost o stavební povolení apod.). Musí být u obnoveného stavebního řízení z důvodu nicotnosti zahájeno územní řízení, když stavba (60 m2) je již zrealizována a zkolaudována?
Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den. Květoslava

ODPOVĚĎ:
Stavební úřad je povinen umožnit účastníkům nahlédnout do spisu (společně také s tím, že musí umožnit účastníkovi pořídit si kopie, opisy apod.), není ovšem povinen účastníkům zasílat veškeré podklady, o které si požádají. Jinak samozřejmě platí, že ty dokumenty, které stavební úřad musí doručovat na přímo účastníkům, také musí být účastníkům doručeny.
Účastníky řízení se stáváte až po jeho zahájení, tudíž pokud nebylo řízení zahájeno, nemáte postavení účastníků a stavební úřad tak k Vám ani z této pozice přistupovat nemůže.
Pokud bylo zrušeno pouze stavební povolení, územní rozhodnutí zůstává nedotčeno (platí obecně, neuplatní se např. za situace, kdy bylo vydáno tzv. společné rozhodnutí, které zahrnuje jak územní rozhodnutí tak i stavební povolení).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost stavebního úřadu umožnit nahlédnutí účastníkům stavebního řízení
Kdo je účastník stavebního řízení před zahájením řízení

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Kolik dnů je ochranná lhůta po výpvoědi, ukončení pracovního poměru (nárok na nemocenskou)

1.11.2018 se jdu zaevidovat na Úřad práce ČR, v době kdy budu na Úřadu Práce onemocním-li nebo půjdu na operaci bude mi vyplácena neschopenka? Nebo podpora v nezaměstnanosti? A v jaké výši?
Prodlužuje se,, podpora" o dobu co bych byl na,, neschopence? Děkuji za odpovědi přeji hezký den, s pozdravem Filip.

ODPOVĚĎ:
Na výplatu nemocenských dávek budete mít nárok pouze tehdy, pokud na nemocenskou nastoupíte v ochranné lhůtě - to znamená do sedmi kalendářních dní od skončení pracovního poměru. Jestliže Váš pracovní poměr skončí k 31.10. a Vaše dočasná pracovní neschopnost vznikne nejpozději 7.11., budete mít od 15. dne nemoci nárok na výplatu nemocenské - tu Vám bude vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti v takovém případě odevzdáte Vašemu bývalému zaměstnavateli, který je s potřebnými údaji odešle ČSSZ. Výše nemocenské činí 60% Vašeho denního vyměřovacího základu ve Vašem posledním zaměstnání. Po dobu, kdy budete pobírat nemocenské dávky, Vám nebude vyplácena podpora v nezaměstnanosti.
Pokud Vaše pracovní neschopnost vznikne až po uplynutí ochranné lhůty, nárok na nemocenské dávky Vám nevznikne. V takovém případě budete moci dál zůstat v evidenci úřadu práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti ve standardní výši - první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a zbývající část podpůrčí doby 45% Vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. Jestliže z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebude schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání (dostavovat se na pravidelné schůzky apod.), doporučuji o dočasné pracovní neschopnosti informovat úřad práce a doložit mu potvrzení o jejím trvání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na nemocenskou po výpovědi, ukončení pracovního poměru
Nárok na podporu v nezaměstnanosti na neschopence v době evidence úřadu práce ČR
Jak dlouhá je ochranná lhůta po ukončení pracovního poměru
Délka ochranné lhůty po výpovědi
Ochranná lhůta po výpovědi a nárok na nemocenskou

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Rodiče neplatí nezletilému dítěti výživné - návrh na určení alimentů k soudu a nárok na právníka, advokáta zdarma pro studenta před 18. rokem věku (nezletilá osoba)

Je mi 17 let a jsem studentkou střední školy. Mám s rodičema takový problém. Ani jeden mi nechce přispět na školu. MÁMA řekne ať si řeknu přítelovi (sice u něj bydlím ale nemam u něj trvalé bydliště). Jelikož je on jediny, kdo z naší domácnosti vydělává a platí všechno co se dá. Hold jednou za čas taky potřebuju aby mi máma dala něco na tu školu a to tak není. Když ji o to požádám tak akorát na mě řve. Jenom pro pořádek máma a táta spolu nežijí a máma má nového manžela. Nedávno se mi ulomil zub a bude to stát 5000. Jako studentka na to nemám. Rodiče mi nic nedají a když jim o nějaké peníze řeknu tak akorát na mě řvou. Nejradši bych měla trvale bydliště u svého přítele a chodila do práce abych měla i na ty zuby. Nikdo mi na to nedá a bohužel nevidím jiné řešení jen nevím jak by to šlo udělat. Prosím poraďte mi jak by šlo udělat abych mohla bydlet u přítele. Moc děkuji.

ODPOVĚĎ:
Pokud studujete, mají Vaši rodiče povinnost Vás živit. Tj. jsou povinni Vám platit výživné. Proto byste se měla obrátit na soud dle místa Vašeho bydliště a žádat soud o nařízení výživného. Jakmile budete mít v ruce rozsudek, můžete posléze výživné vymáhat exekučně.
Jelikož studujete, máte právo na bezplatnou právní pomoc. Proto ke svému návrhu na výživné připojte žádost o ustanovení právního zástupce. Soud po Vás bude chtít doložit Vaše majetkové poměry, tedy pravděpodobně potvrzení o studiu, advokáta Vám přidělí a ten Vás celým řízením provede.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Fyzické napadení dítěte (bití) se zlomením zubu - náhrada škody na zdraví (oprava zubu) od rodiče

___

TRESTNÍ-TRESTY
Jak požádat o výmaz z rejstříku trestů po osvědčení se podmínce?

Mám dotaz ohledně výpisu z rejstříku trestů. Můj přítel byl odsouzen pro krádež na 2 roky s podmínkou 3 let a k úhradě škody. Podmínka skončila, škoda byla uhrazena a soud mu zaslal, že se osvědčil. Mysleli jsme si, že pokud soud zaslal dopis o tom, že se osvědčil. Bude výpis z rejstříku čistý, ale opak je pravdou.
Co máme dělat proto, aby byl výpis z rejstříku čistý. Předem děkuji za odpověď. Kristýna

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto říká:
Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.
Ve výpisu se uvedou všechna odsouzení, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
Tudíž pokud soud vyslovil, že se pachatel osvědčil, a toto rozhodnutí nabylo právní moci, není třeba podávat žádnou speciální žádost a automaticky by mělo dojít k tomu, že ve výpisu z rejstříku trestů nebude takový údaj o podmíněném trestu uveden. Soud totiž má ihned po právní moci usnesení o osvědčení Rejstříku trestů oznámit, že došlo k osvědčení.

Pokud ovšem stále ve výpisu z Rejstříku trestů je tato podmínka uvedena, obraťte se na soud, který rozhodl o tom, že se pachatel osvědčil, aby rozhodnutí o osvědčení zaslali rejstříku trestů.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Osvědčení se v podmínce a výmaz z rejstříku trestů - jak, kde požádat o vymazání trestu z rejstříku?

___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Nabourání jiného vozidla odrazem od jiného - co když pojišťovna odmítá uhradit druhý střet vozidel (účastník autonehody si nepoznačil majitele druhého střetlého vozidla kvůli nulové škodě na odraženém autě)

Měl bych takový dotaz ohledně finanční účasti na nehodě. Popíši situaci: jel jsem na Jižní spojce v Praze a stál jsem v koloně, když do mě zezadu narazila dodávka a natlačila mě na auto přede mnou. Takže jsem měl nabouraný jak předek, tak zadek auta. Mohu doložit fotografie z nehody. Majitel vozidla, do kterého jsem narazil, vylezl z auta, zjistil, že na autě nemá žádné poškození (naboural jsem mu do tažného zařízení) a odjel. Já jsem bohužel nezdokumentoval jméno, ani SPZ vozidla. Pak přijela policie a sepsala s námi protokol o nehodě.
Dále šlo mé auto do servisu, tam se vyhotovila oprava vozidla. Poté se pojišťovna začala cukat, a řekla, že nehodlá platit přední část vozidla (cca 30 000, -Kč), protože prý nesouvisí s touto dopravní nehodou, přitom i v protokolu od policie, je napsáno, že mne natlačil viník nehody na vozidlo přede mnou.
Pojišťovna si svoje kroky obhajuje tak, že já jsem naboural první a až potom do mne viník. Ve vozidle se mnou byl i kamarád, který vše může dosvědčit. Před pár dny mi volali právníci z autoservisu, ať doplatím zbylou část faktury za opravu vozidla.
Co bych měl podle Vás dělat? Popřípadě mohl/a byste mi doporučit další kroky? Rozhodně to nehodlám platit ze svého, já tu nehodu nezavinil.
Děkuji, s pozdravem František

ODPOVĚĎ:
S ohledem na to, že jste již byl servisem upomínán o doplacení zbytku faktury, předpokládám, že servisu jste nezaplatil tu část opravy, která se týkala přední části Vašeho automobilu. V první řadě Vám proto doporučuji tuto fakturu doplatit (a to samozřejmě tak, abyste měl fakturu k dispozici a platbu provedl bankovním převodem, aby bylo vše v budoucnu prokazatelné). Není ve Vašem zájmu, abyste, kromě sporu s pojišťovnou, musel ještě řešit spor se servisem.
Argumentace pojišťovny je samozřejmě účelová a poněkud absurdní. Máte-li k dispozici policejní protokol, který hovoří o natlačení Vašeho automobilu na vozidlo vpředu, a to v důsledku nárazu do zadní části Vašeho automobilu viníkem autonehody, a máte-li k dispozici zároveň svědka celé události, neměla by pojišťovna se svými tvrzeními uspět.
V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat pojišťovnu s písemnou výzvou k okamžité likvidaci pojistné události s tím, že zdůrazníte, že jak policejní protokol, tak svědecká výpověď hovoří jednoznačně proti scénáři, který pojišťovna konstruuje. Upozorněte pojišťovnu, že pokud své stanovisko nezmění a neposkytne Vám náhradu škody (v přiměřené lhůtě, kterou jí stanovíte), budete věc řešit soudní cestou.
Shora uvedenou výzvu Vám může připravit samozřejmě i advokát: www.advokatikomora.cz
Lze předpokládat, že předžalobní výzva psaná na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře učiní na pojišťovnu mocnější dojem, než pokud byste si tuto výzvu připravoval sám. Je však zároveň pravdou, že sepsání předžalobní výzvy je právní službou, kterou bude nutné advokátovi zaplatit.
Připomínám, že osobou odpovědnou za škodu na Vašem automobilu je stále viník autonehody, nikoli jeho pojišťovna. S požadavkem na náhradu škody se proto můžete obrátit rovněž na něj. Viníkovi autonehody proto můžete zaslat výzvu k doplacení té části náhrady škody, kterou pojišťovna odmítá s tím, že v případě jeho nečinnosti na něj podáte k soudu žalobu. Je možné, že předžalobní výzva přiměje viníka autonehody k náhradě Vám způsobené škody spíše než pojišťovnu (která je v těchto případech jistě otrlejší).
Nahradí-li Vám viník autonehody zbytek škody dobrovolně, bude následně oprávněn se obrátit na svou pojišťovnu a jednat s ní o refundaci takto vyplacené částky (což již nebude Vaší starostí).
Neuspějete-li s předžalobní výzvou ani u viníka autonehody, ani u pojišťovny, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Žalobu budete moci podat jak na viníka autonehody, tak na pojišťovnu. Pro přípravu žaloby a další procesní kroky Vám v každém případě doporučuji advokátní zastoupení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Náhrada škody, pojistné plnění při dopravní nehodě způsobené odraženým vozidlem

___

OBČAN-BYDLENÍ
Právo člena družstva nahlížet do zápisů představenstva a zúčastnit se schůze představenstva

Jsem členem družstva JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku. Naše družstvo má 425 členu. Zajímalo by mně, zda mám jako člen právo nahlížet nebo si vyžádat zápisy ze schůze představenstva nebo přímo se schůze zúčastnit.
V stanovách družstva je napsáno: Člen má právo účastnit se řízení a rozhodování v družstvu. Děkuji, Gabriel

ODPOVĚĎ:
Ano, máte právo nahlížet do zápisů ze schůzí a pořizovat si kopie.
Máte právo účastnit se i schůze představenstva, z ustanovení stanov to vyplývá.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může se družstevník účastnit osobně schůzí představenstva a nahlížet do zápisů ze shůzí?
Kopie ze zápisu ze schůze představenstva - může si ji družstevník pořídit?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Plísně v bytě SVJ a nutnost zateplení kvůli posunutí rosného bodu, tepelného mostu

Potřebovala bych poradit v následující záležitosti. Bydlím v bytě, v bytovém domě, který je ve SVJ. Je tam celkem 6 vchodů, s tím, že pouze náš vchod je krajní, to znamená, že my a sousedé nad námi, máme krajní byt kde jsou tři pokoje rohové, a právě v tom je ten problém. V těch třech místnostech se na stěnách v rohu tvoří plíseň, a to opravdu velké plochy. U nás a u sousedů co bydlí v bytě nad námi. První dvě patra používá základní škola, nejsou tam byty a účel těch místností je úplně jiný, u nich se plíseň neobjevuje.
Už jsme udělali vše co bylo v našich silách tento problém zmírnit (používáme prostředky proti plísní, nemáme v tom místě žádný nábytek, větráme tak často jak jenom to jde), ale problém nelze odstranit. Kontaktovali jsme různé odborníky aby nám poradili co s tím, a jako jediný účinný způsob nám bylo navrženo zateplení. Zateplením by se tzv. "rosný bod" (a tím i tepelný most) posunul, zeď by nebyla tak studená, tudíž by se v místnosti nesrážela vlhkost a netvořili plísně.
Problém je v tom, že naše předsedkyně SVJ se k zateplení staví negativně. 2010 lety bylo zateplení celého domu v SVJodsouhlaseno, bohužel došlo ke změně předsedy SVJ na nynější předsedkyni, a celý projekt z jejího popudu byl zastaven. My v bytě bydlíme 2013-2018, celou dobu si na plísně stěžujeme, požadujeme zateplení pouze našeho vchodu, což je bez problému proveditelné. Bohužel předsedkyně pro náš velký problém nemá pochopení, celou dobu se snaží dokázat, že chyba je na naši straně, že nevětráme, netopíme atd.
Každý rok s nastávající zimou na problém zase upozorňujeme, předsedkyně na to vždy reaguje tak, že se musí provést různá měření abychom měli jistotu, co to způsobuje, ale odborníci které k tomu zajistí pokaždé zklamou, buď začnou měřit když už je zima za námi, nebo nám naistalují nevhodné přístroje, nebo neprovedou vyhodnocení protože onemocněli a nemůžou pracovat atd. A tímto způsobem se to táhne již 8 let.
Vzhledem k tomu, že projekt zateplení našeho vchodu musí schválit SVJ, a ten projekt musí předložit vedení tj. předsedkyně která to odmítá, my jsem již tolik let bezradný. Moje dospívající dcera v jednou z těch pokojů tráví 16 hodin denně, úplně se děsím toho jak se to podepisuje na jejím zdraví.
Poraďte mi prosím Vás, jak tento problém vyřešit. Je nějaká možnost pohrozit předsedkyní, že pokud nebude spolupracovat a projekt nepředloží ke schálení, a to takovým způsobem, že bude odsouhlasený, budeme její jednání považovat za snahu škodit nám a dát tu záležitost k soudu?
Máme vůbec nějakou šanci problém vyřešit? Děkuji, Květa

ODPOVĚĎ:
Členové představenstva mají odpovědnost za škodu, kterou svým jednáním způsobí. Teoreticky je tedy možné předsedkyni žalovat za způsobenou škodu nebo jí tím alespoň pohrozit. V případě soudního sporu by bylo velmi složité výši škody vyčíslit, nicméně zákon odpovědnost představenstva zakotvuje a lze se tedy žalobou bránit. Osobně bych Vám ještě doporučovala oslovit hygienu a nechat si vypracovat posudek na zdravotní závadnost prostor postižených plísní a nadále s předsedkyní komunikovat písemně, abyste měli možnost následně prokázat, že ona skutečně nejednala tak, jak měla a svým postojem ke způsobené škodě zásadně přispěla.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba na zateplení bytového domu z důvodu plísně (rosný bod v místnosti s kondenzací vlhkosti na stěně a tvorbou plísně)

___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Musí příjemce plné moci nechat ověřit svůj podpis aby byla platná nebo ne?

Budu zplnomocněn podepsat kupní smlouvu za víc spolumajitelů nemovitosti. Zmocnitelé ověřili svůj podpis na plné moci. Musím také nechat ověřit své podpisy na každé plné moci nebo stačí jen na kupní smlouvě?
Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Mělo by postačovat ověření podpisu pouze na kupní smlouvě, neboť plná moc je jednostranný úkon zmocnitele, není tedy rozhodné, zda ji přijmete, či nikoliv.
Váš ověřený podpis musí být skutečně na kupní smlouvě určené pro katastrální úřad.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ověření podpisu zmocněnce na plné moci - podmínka platnosti plné moci?

___

RŮZNÉ-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVA
Vrácení zboží neodpovídajícího popisu a nárok na obě poštovné

V rámci prodeje přes Eshop a v rámci reklamace (v tomto případě zboží neodpovídalo popisu) - zákazník má právo na vrácení ceny zboží + jednoho poštovného - toho, za které zboží zašle zpět k prodávajícímu.
Je to tak? Mám zarputilého zákazníka, který trvá na obou poštovných. Děkuji, Květuše

ODPOVĚĎ:
Obecně při odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě má zákazník právo na vrácení ceny zboží + nejlevnější varianty poštovného. Tedy pokud zákazník zvolí draží variantu poštovného, např. kurýrem oproti běžné poště (nejlevnější varianta), pak je e-shop povinen vrátit pouze poštovné odpovídající běžné poště.

V tomto případě by však došlo k porušení smlouvy ze strany e-shopu, který dodal jiné zboží, než odpovídalo popisu. V takovém případě by e-shop měl vrátit skutečně obě poštovné, neboť k vrácení zboží došlo z důvodu porušení povinností prodávajícího, který nedodal zboží odpovídající uzavřené smlouvě (popisu zboží na stránkách). Pokud dochází k oprávněným reklamacím, ať již ke vrácení zboží či opravě, pak má zákazník nárok také na poštovné při zaslání zboží prodávajícímu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení kupní smlouvy, vrácení zboží z důvodu zaslání zboží neodpovídajícího popisu - nárok na obě poštovné od prodávajícího obchodníka
Musí prodávající obchodník zaplatit obě poštovné pokud kupujícímu zákazníkovi pošle nesprávné zboží? (zboží neodpovídající popisu na internetu)

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Vrácení vstupného od poskytovatle služby z důvodu nevyužití poukázky na wellness - může to kupující vstupenky požadovat?

Zajíma mě jestli mi musí provozovatel údajného “utajeného” podniku, kde mi prodal vstupné vrátit plnou částku, pokud jeho službu nevyužijí či nemohu využít?
Je uzavřena smlouva o vstupném i bez podmínek a i pouze po emailu s nějakou jen podepsanou osobou vystupující za utajeny podnik? Jak se řídí vrácení vstupného v takovém případně, kdy není žádná vstupenka?
Je prodávající povinen dodat nějaké potvrzení po zaplacení za údajný vstup na utajené místo i při poslání předem na účet? Prezentace je pouze formou emailu, že má utajený podnik Wellness, platba je
předem na CZK účet. Vtup je podmíněn pouze s dotyčnou osobnou druhého pohlaví. Možnosti storna nebo webová prezentace není. Pokud druhá osoba zmizne, neodpovídá, nereaguje.
Podnik se rozlobi a tvrdí že nemusí vrátit žádné vstupné a nebo snížit o nějaký storno poplatek. Po prověření jsem nabil dojmu, že se dle IP adresy může jednat o jednu a tu stejnou osobu, případně o organizovanou skupinu za účelem vylákání pod různou záminkou peněz.
Vysvětlení kontaktu je:
Člověk se seznámí s osobou po internetu, ta mu předá informací že se ráda sejde, ale z obavy o bezpečnost, pod podmínkou že spolu půjdou do daného utajeného podniku. Na půl tyto dva lidí uhradí částku na účet podniku. Zde
poté není jisté, jestli se nejedná pouze o jednu osobu či organizovanou skupinu (ta může fiktivně poslat cokoliv).
Po prošetření polici, pokud by došlo k závěru že za tím stojí nějaká firma, aby nemohli se jen bránit, že jsem nevyužil vstupného. Nemohl jsem, jelikož druhá
osoba, která měla jít do onoho podniku, se omluvila a už přestala komunikovat. Onen podnik jen řekl že je to omluveno a dá se dorazit případně jindy. Jenže
opět jako utajený, vše jen přes gmail a používají stejné IP adresy. Není známá adresa, nic, jen email, jméno údajné paní a IP adresa do USA.
Proto jsem údajný "utajený" podnik požádal ihned o vrácení částky a trochu pohrozilo bezdůvodném obohacení a udaní na PČR. Reagoval až později v den datumu splatnosti vrácení a to že mi nemusí vrátit nic a nebo ponížit o storno poplatek a že jim vyhrožují, opět bez údajů či informací o podnikání dotyčné osoby. Umí ale psát velmi dobře česky, to je zajmavé ale po internetu se množí reference jako podvod na stejný účet i IP adresu a to i od cizinců že byly vylákany dolary. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Předně není zřejmé, co má představovat tento "utajený" podnik. Obecně platí zásada, že uzavřené smlouvy mají být dodržovány a plněny, tzn. pokud jste si zakoupil zboží či službu, v tomto případě vstup, pak Vám nárok na vrácení zaplacené kupní ceny nevzniká.
Z dotazu se však domnívám, že protistrana vystupuje jako podnikatel, neboť dlouhodobě nabízí služby za účelem zisku. I když by tedy formálně podnikatelem nebyla (neměla by např. živnostenské oprávnění), je třeba ji považovat za podnikatele, Vy naopak vystupujete jako spotřebitel.
Dle zákona rovněž platí, že pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Vzhledem k tomu, že jste uzavřel smlouvu prostřednictvím internetu, máte možnost od smlouvy odstoupit. Obecně platí pravidlo, že odstoupit od smlouvy můžete bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, pokud jste však o tomto právu nebyl informován, prodlužuje se lhůta o jeden rok. Doporučuji tedy od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené částky, kdy i Váš požadavek na vrácení peněz by mohl být považován za odstoupení. Nárok na vrácení vstupného tedy máte, dle popisu se však domnívám, že částka bude již nevymahatelná, neboť neznáte totožnost protistrany.
Pokud by Vám částka nebyla vrácena, doporučuji se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu, více informací a online možnost podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
U České obchodní inspekce ČOI rovněž doporučuji podat podnět k prošetření praktik provozovatele těchto služeb, neboť by mohly být v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele.
Je však otázkou, zda jste schopen určit, proti komu podněty a návrhy budete podávat, neboť Vám nemusí být známá totožnost protistrany. Rovněž bych doporučil podat trestní oznámení pro podvod na PČR, kdy pokud uvedete pravdivá tvrzení, nemůžete se dopustit trestného činu křivého obvinění. Policie by pak mohla dopátrat totožnost protistrany.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání částky za vstupenku na wellness pobyt - kupující nemohl využít vstupu na wellness z osobních či zdravotních důvodů

___

OBCHOD-REKLAMACE
Záruka na nový vyměněný display mobilu, mobilního telefonu - kolik měsíců?

Rozbil jsem si displej telefonu a chtěl jsem si jej nechat vyměnit za nový v servisu. Tento servis mně tvrdí, že na provedenou práci a nový díl poskytuje záruku 3 měsíce.
Je tato doba OK? Děkuji a přeji příjemný den, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Pro posouzení bude záležet na tom, zda se jednalo o opravu v rámci 24 měsíční záruky, či nikoliv.
Není zřejmé, zda byla oprava provedena v rámci zákonné záruky na zakoupené čerpadlo nebo zda se jedná o opravu mimozáruční.
V případě mimozáruční opravy se použije ustanovení § 2596 zák. č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, dle něhož má zhotovitel díla stran věci, kterou opatřil, postavení prodávajícího. Na náhradní díly by tedy byla standardní 24 měsíční záruka dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.
Pokud by se jednalo o výměnu displeje v rámci záruky, pak běh nové 24 měsíční záruční doby na náhradní díly není dle zákona zcela jednoznačný. V zásadě jsou v tomto případě dvě možné varianty, a to 1) záruka běží v rámci původní záčuní doby, tj. pouze do uplynutí 24 měsíců po zakoupení, nebo 2) se na nové díly vztahuje nová záruční doba v délce 24 měsíců. Osobně se přikláním k variantě 1).
Pokud jste nechal displej opravit mimo záruku, pak by měla běžet nová 24 měsíční záruční doba.
Záruka 3 měsíce byla dovozována za účinnosti starého občanského zákoníku, který však již od 1.1.2014 neplatí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Záruční doba na nový díl (displej) opraveného telefonu - kolik měsíců?

__

RODINA-VÝŽIVNÉ
Výživné na neprovdanou matku - výpočet výživného

Chtěla bych poprosit o radu ve věci majetkového vyrovnání a placení výživného s bývalým partnerem. Rozešel se se mnou před půl rokem (březen 2018). Nejsme manželé, nemáme již společné trvalé bydliště. Máme spolu roční dítě. Na placení alimentů na dítě jsme se dohodli, ale bývalý partner nechce uznat, že bych měla nárok na finanční podporu z jeho strany jako neprovdaná matka. Chci se zeptat, zda na to nárok opravdu mám, popřípadě zda se částka odvíjí podobně jako výše výživného na dítě.
Další věc, kterou řešíme, je společný majetek. Nebyli jsme manželé, ale expartner investoval nemalou částku do mého domu (nemovitost v mém osobním vlastnictví).
Chci se zeptat, zda na částku, kterou jsme odhadli na přibližně 500.000 Kč, má nárok, popřípadě jaké by byly možnosti vyrovnání, kdybych mu dluh chtěla uhradit. Bohužel, nyní jako matka samoživitelka, nemám dostatek finančních prostředků. Děkuji. S pozdravem Karina

ODPOVĚĎ:
Podle § 920 odst. 1 občanského zákoníku "Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé." Z uvedeného vyplývá, že na výživné od bývalého partnera máte nárok. pokud se nedohodnete, můžete k soudu podat žalobu o určení výživného na Vás.
Pokud partner investoval do Vaší nemovitosti peníze, má právo je požadovat zpět. Buď se domluvíte na nějakých splátkách nebo by se musel vložených peněz domáhat soudně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyrovnání z nemovitosti po rozchodu - dlužník je matka samoživitelka bez příjmů

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Jaký trest může udělit učitel žákovi pokud se kázeňsky proviní?

Nedávno můj syn ze školy přišel za mnou s tím, že dostal od paní učitelky trest. Trest byl takový, že celý týden bude vždy po vyučování umývat školní záchody. Byl to trest mimochodem za to, že se díval na své spolužáky, jak odemykají záchodovou kabinku jinému spolužákovi. Chci se zeptat, jestli je to právně v pořádku. Jednak mi to přijde jako dětská práce a jednak se mi vůbec nelíbí za co trest je a samotný trest je také hrozný.
Poté mu ještě vyhrožovala, že pokud to neudělá, zařídí mu minimálně třídní důtku. Syn se jí pokoušel vysvětlit, že to není v pořádku, nicméně osmá třída je blízko přijímacích zkoušek a byla zde šance, že důtku bude mít i na vysvědčení, které se poté píše na přihlášku na SŠ, takže se radši již nedohadoval a šel to udělat.
Celý týden myl po škole záchody, je to v pořádku? Děkuji, Eduard.

ODPOVĚĎ:
Přestože dotyčné učitelce nelze upřít jistou originalitu, domnívám se, že rozsah trestu a způsob jeho výkonu v tomto případě přinejmenším přehnala.

Dle § 31/1 školského zákona mohou být žákovi udělena kázeňská opatření, a to:
- podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení,
- vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení,
- další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta.

„Další kázeňská opatření“ (třetí odrážka výše) jsou podrobněji upravena v § 17/3 vyhlášky o základním vzdělávání, dle něhož lze při porušení povinností stanovených školním řádem podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
- napomenutí třídního učitele,
- důtku třídního učitele,
- důtku ředitele školy.

Shora uvedené dle mého názoru nevylučuje ukládání jiných kázeňských opatření/trestů (zůstat tzv. po škole, povinnost vypracovat referát nad rámec jinak udělených úkolů apod.), v takovém případě je však nutné dbát základních mantinelů při výchově žáků (a dětí obecně).
Tato základní pravidla jsou (v rámci poskytování vzdělávání) zakotvena především v § 2/1 písm. c) školského zákona, dle něhož je vzdělávání založeno (mimo jiné) na zásadě vzájemné úcty, respektu a (především) důstojnosti všech účastníků vzdělávání.
Analogicky je dle mého názoru možné použít rovněž § 884/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte. Přestože toto ustanovení občanského zákoníku je zacíleno na vztah rodičů a jejich dětí, lze uzavřít, že jsou-li tímto způsobem při výchově dítěte omezeni jeho rodiče, tím spíše by měly tato omezení respektovat i jiné osoby, které se na výchově dítěte podílejí (učitelé pak v první řadě).
Další výhrady by bylo možné samozřejmě směřovat k hygienické problematičnosti uloženého trestu, to je však zřejmé již ze znění Vašeho dotazu.
Na postup dotyčné učitelky si můžete písemně stěžovat u ředitele školy, popř. u zřizovatele školy. Vyloučeno není ani kontaktování České školní inspekce:
https://www.csicr.cz/
(byť tato varianta se mi zdá již trochu přehnaná).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
vyhláška č. 48/2005 Sb. , o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kázeňská opatření učitele vůči žákovi - jak může učitel potrestat žáka za nevhodné chování?
Trest od učitele umývání záchodů, záchodků ve škole - je trest adekvátní a souladu se zákony?

___

OBCHOD-OBCHODOVÁNÍ, ŽIVNOSTI
Zákon přikazující prodávat jen benzin natural E10 na čerpacích stanicích

Četl jsem nedávno tento článek: https://auto.idnes.cz/benzin-natural-e10-0zk-/automoto.aspx?c=A160729_112558_automoto_fdv
Má otázka zní, zda už o tom bylo 100% rozhodnuto, parlamentem atd. , že to tak bude, či nikoliv. Pokud to není pouze nějaký výmysl. Jestli je už 100%, že to v budoucnu tak bude. Předem děkuji a přeji hezký zbytek dne. Děkuji, Emanuel.

ODPOVĚĎ:
Zákon o pohonných hmotách ve svém § 5/7 písm. d) ukládá provozovateli čerpací stanice povinnost zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu.
Zákon o pohonných hmotách byl naposledy novelizován s účinností ke dni 1. 1. 2018 s tím, že jeho další novela nebyla zatím ve Sbírce zákonů publikována. S motorovým benzínem o obsahu 5 objemových procent ethanolu je tak v současné chvíli stále počítáno, přičemž zatím není k dispozici žádná novela zákona o pohonných hmotách, která by měla tento stav k 1. 1. 2019 změnit.
Problematika pohonných hmot je dále podrobněji upravena vyhláškou o jakosti a evidenci pohonných hmot. Tato vyhláška byla naposledy novelizována ke dni 6. 6. 2017, přičemž předmětem této novelizace bylo především zohlednění používání alternativních paliv.
Dle § 3/1 písm. a) vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot je požadovaná jakost motorového benzínu splněna, pokud tento benzín odpovídá ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Případná změna požadavků na jakost motorových benzínů tak může být provedena změnou ČSN EN 228. Tuto ČSN, ani informaci o její případné plánované změně, však nemám k dispozici (nejedná se o právní předpis v pravém slova smyslu). Podrobnější informace k této ČSN naleznete například zde (kam Vám případně doporučuji rovněž směřovat Váš dotaz) :
http://www.petroleum.cz/vyrobky/benzin-stavajici-pozadavky.aspx
https://www.cappo.cz/info/primichavani-bioslozky-do-automobilovych-benzinu

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 311/2006 Sb. , o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
vyhláška č. 133/2010 Sb. , o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Bude se v ČR prodávat jen bezin natural E10 nebo i natural 95?
Benzin natural E10 od roku 2019

___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Jak může otec dítěte požádat o svěření dítěte do péče u matky, která opustila dítě a má špatné rodičovské návyky?

Byli jsme s partnerkou spolu 5 let a máme 3,5 letého syna. Chtěl bych dostat syna do péče, protože bývalá přítelkyně už dvě děti nechala jinde. Jedno nechala už v porodnici a jedno bývalému příteli, na dítě u bývalého přítele má platit alimenty a již 5 let nezaplatila ani korunu. Dítě 2 roky neviděla a ani nemá zájem. Nechci, aby můj syn nedopadl špatně. Já mám trvalou práci, bydlení, rodiče, kteří malého milují a bohužel má bývalá přítelkyně nemá nikoho, kdo by jí pomohl. Já ji vlastně vytáhl z ulice, zaplatil exekuce a dal jí rodinu. Jen se teda chci zeptat jak dále postupovat. Zda si brát právníka a řešit to soudně nebo jinou cestou. S ní se bohužel nedomluvím, jen dělá zle a zakazuje synovi se se mnou vídat. Mám strach aby nedopadl jako její ostatní děti. Děkuji, Emil.

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě doporučuji podat k okresnímu soudu v místě synova bydliště návrh na svěření syna do Vaší péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo právník – není ale nezbytně nutné nechat se u soudu zastupovat právníkem.
V návrhu je zapotřebí označit účastníky řízení (dítě a oba rodiče) jménem, datem narození a adresou trvalého bydliště, návrh musí být datován a podepsán. V návrhu také uveďte, že navrhujete, aby syn byl svěřen do Vaší péče, a z jakých důvodů se domníváte, že by tak měl soud rozhodnout – uveďte okolnosti důležité pro rozhodování soudu (zejména informace o tom, že Vaše bývalá partnerka nepečuje o žádné ze svých dětí a nehradí ani výživné). Za podání návrhu se neplatí soudní poplatek.
Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, určí synově matce výživné a může stanovit i styk syna s matkou. Jestliže soud styk syna s matkou nestanoví a dohoda s ní není možná, doporučuji následně požádat o úpravu synova styku s matkou. Návrh na úpravu styku může být také přímo součástí návrhu na svěření syna do Vaší péče.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Návrh na svěření dítěte do péče - náležitosti
Co musí obsahovat návrh na svěření dítěte, dětí do péče aby ho soud projednal a zabýval se jím?

___

SPRÁVNÍ-POPLATKY
Lázeňský, rekreační poplatek od vzdělávacího centra s možností ubytování bez ubytovacích služeb - vybírá se nebo ne?

Ráda bych věděla, zdali se platí místní poplatek obci (tzv. vzdušné), i v případě, že provozujeme vzdělávací centrum (centrum osobního rozvoje), kde jsou účastníci sice i ubytovaní, ale neposkytujeme ubytovací služby jako takové, tedy samostatně, za účelem rekreace, přespání apod. Vždy jen v rámci daného semináře, workshopu. Děkuji, Karin.

ODPOVĚĎ:
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt musí nejprve obec zavést obecně závaznou vyhláškou. Tento poplatek totiž není povinný a vždy záleží na obci, zda jej zavede či nikoliv. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
Je zde tedy několik podmínek, které musí být splněny, aby mohl být poplatek dále vybírán:
- Přechodný pobyt v lázeňském místě či místě soustředěného turistického ruchu,
- Úplatnost pobytu,
- Pobyt za účelem rekreace nebo léčení.
Vámi popsané vzdělávací centrum do těchto kritérií nespadá.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podmínky pro výběr rekreačního poplatku městem, obcí
Podmínky pro výběr lázeňského poplatku obcí, městem

___

RODINA, OTCOVSTVÍ
Důvody pro výmaz, vymazání otce z rodného listu dítěte, dětí, zletilého, dospělého potomka

Jde prosím ze závažných důvodů vymazat otce z rodného listu, RL? Dcera 19 let, 18 let jí neviděl, na alimentech dluží spousty peněz. Zjistili jsme, že má několik exekucí dosahující přes 1.000.000 Kč! Bojíme se, aby dcera tyto dluhy nezdědila. Nebo by potom u dědického soudu stačilo říct, že dědictví odmítá? Víme, že by si ji mohl osvojit můj nynější manžel, přesto bych ráda věděla, zda by šel z těchto závažných důvodů vymazat. Popřípadě kdyby tam měla zapsaného mého manžela, šlo by ho např. po nějaké době z RL odstranit a kolonka otce by zůstala prázdná? Děkuji předem moc za odpověď, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Aby mohl být otec Vaší dcery „vymazán“ z jejího rodného listu, muselo by dojít k popření jeho otcovství nebo k adopci (osvojení) Vaší dcery Vaším manželem. Popřít otcovství lze ale nejpozději do šesti let od narození dítěte. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Tyto případy jsou ale spíše výjimečné – popření otcovství bývá jen zřídka v zájmu dítěte. Pokud se obáváte, že by Vaše dcera mohla zdědit otcovy dluhy, v případném dědickém řízení postačí, když dědictví odmítne. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu, přičemž dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. K odmítnutí dědictví není možné připojit výhrady nebo podmínky nebo odmítnout dědictví jen zčásti. Vaše dcera může v dědickém řízení také uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti. V takovém případě bude odpovídat za otcovy dluhy pouze do výše nabytého dědického podílu.

Další možností, jak otce z rodného listu „vymazat“, je osvojení Vaší dcery Vaším manželem. Vzhledem k tomu, že Vaše dcera je už zletilá, jednalo by se o zvláštní typ osvojení – osvojení zletilého. Zletilého lze osvojit například tehdy, jestliže osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela, což je i Váš případ. K osvojení zletilého není zapotřebí souhlas biologického rodiče dítěte, takže Vás manžel může Vaši dceru osvojit (adoptovat) i bez souhlasu jejího otce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymazání otce z rodného listu dítěte, dospělého potomka - lze to nebo ne?

___

FINANCE-DANĚ
Prodej vlastních potravin (pečivo) do výdělku 20.000 Kč - jde o soustavné podnikání nebo ne?

Jsem vyučená cukrářka a občas někomu něco upeču ale jen pár kousků do roka. Chtěla bych se zeptat, od kdy je to trestné? Někde jsem slyšela, že při zisku 20 000 Kč, což rozhodně nedosahuji. Účtenku samozřejmě nemám, nedávám. Občas dávám fotografie výrobků na sociální síť Facebook, ale vše bylo pečeno převážně pro rodinu. Tak aby mě někdo neudal. Mohli by jste mi o tom povědět víc? Ráda bych si o tom i něco přečetla na internetu ale nevím jak to nazvat. Děkuji, Katarína.

ODPOVĚĎ:
V úvahu by mohl přicházet trestný čin neoprávněného podnikání dle § 251 trestního zákoníku, podle kterého kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
Při popsaném rozsahu několika kusů v roce se však domnívám, že by daná činnost neměla být trestná.
Rozhodující by v tomto případě bylo posouzení, zda je Vaše činnost podnikáním, nebo nikoliv. Dle živnostenského zákona je živností (podnikáním) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
V tomto případě by tedy byl nejspíše rozhodující znak soustavnosti. Pokud se tedy jedná o zcela nahodilou činnost, kdy pečete zejména pro rodinu, pak by nemělo být prokázáno, že se jedná o podnikání.
Pokud by se nejednalo o podnikání, pak by takové příjmy měly být osvobozeny od daně z příjmu, neboť dle zákona o dani z příjmu jsou od daně osvobozeny příjmy z příležitostných činností, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30.000 Kč.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Trestný čin neoprávněného podnikání - vliv výše výdělku a intenzity prodeje vlastních výrobků (potraviny, pečivo)

__

OBČAN-BYDLENÍ
Omylem zaslání vyšší částky na mimořádný příspěvek do fondu oprav - vymáhání přeplatku

2017 byl schválen mimořádný příspěvek do dlouhodobé zálohy na opravy společných částí ve výši 3.000 Kč. Mně se stalo, že jsem omylem místo 3.000 Kč poslala na účet SVJ 8.000 Kč, což jsem řešila s předsedou SVJ a on s účetní, která mu řekla, že dlouhodobá záloha se podle stanov vyúčtovává do 4 měsíců po skončení kalendářního roku, takže měla být vyúčtována do konce dubna 2018, což se nestalo, tak jsem to opět řešila s předsedou a on řekl, že ho to nezajímá. Takže chci podat žalobu na SVJ pro bezdůvodné obohacení, ale předtím to chci ještě řešit s předsedou, také mě napadlo, že bych si snížila odvod do dlouhodobé zálohy, když tam mám přeplatek pět tisíc. Chtěla bych vědět, kdy nejpozději musím podat žalobu, aby nedošlo k promlčení. Peníze byly odeslány 22.3.2017 (měly být zaslány do konce března 2017) a mimořádný příspěvek schválen 29.11.2016. Jak situaci nejlépe řešit zápočtem nebo žalobou? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Se započtením bych být Vámi byla zatím opatrná, i když se to jeví jako dobrá možnost. V situaci, kdy nemáte v rukou roční vyúčtování, z něhož jasně přeplatek 5.000,- Kč plyne (nakolik je zřejmé, že to musí být právě tato částka) a kdy není jisté, zda se do budoucna nezmění výše měsíčních odvodů do dlouhodobé zálohy (změna může být odhlasována na následující schůzi SVJ), pak vlastně nemáte stanoveny přesné částky, které vůči sobě můžete započíst (i když prakticky to víte a výše odvodů neplánuje SVJ měnit). Navíc přeplatek není dosud kvůli absenci vyúčtování splatný, což je také jedna z podmínek započtení. Výbor by mohl s tímto dělat problémy a Vaš zápočet na měsíční odvody brát jako vznik dluhu.
Doporučuji Vám přimět SVJ k řádnému předložení vyúčtování dlouhodobé zálohy. Žádný právní předpis však neupravuje do kdy tak musí SVJ učinit, jak často apod. Proto by tato záležitost měla být upravena ve Stanovách SVJ. Podívejte se tedy nejprve do vašich stanov, zda a jak je tam tato povinnost SVJ upravena. Poté výbor písemně vyzvěte k předložení vyúčtování a pokud tak dobrovolně ve lhůtě minimálně 7 dnu neučiní, obrátíte se o pomoc na příslušný soud. V případě, že tak Vám výbor nevyhoví, nezbude Vám, než se bránit žalobou, v níž se budete domáhat uložení povinnost vystavit a doručit Vám, jakožto vlastníkovi bytové jednotky, vyúčtování dlouhodobé zálohy.
Poté, co budete mít v ruce ono vyúčtování by již bylo možno uvažovat o zápočtu přeplatku, pakliže by Vám nebyl vyplacen. To jen za předpokladu, že víte, že výše budoucích odvodů do dlouhodobé zálohy, které budete započítávat, se v daném období nebudou měnit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání přeplatku člena SVJ od společenství - žaloba k soudu

___

RŮZNÉ-STAVBY
Stavba zděného, latěného, deskového plotu - je nutné stavební povolení?

Chci se zeptat - plánujeme dělat nový plot mezi naší a sousedovou zahradou. Dům jsme koupili před 2016. Jedná se o řadovou zástavbu domů. Plot je náš, to oba víme. Stávající plot je cca 1,5 m vysoký, z klasického pletiva (je určitě nižší než standardní plot). My zamýšlíme část plotu (cca prvních 10 m od domu) zvýšit na výšku cca 2 m a udělat jej z neprůhledného zdiva či desek pro zajištění většího soukromí. Je nutné žádat o toto souhlas sousedů? Mám obavy, že budou mít připomínky z toho důvodu, že jim bude příliš stínit na pozemek. A ještě jeden dotaz -Je nutné žádat o nějaké stavební povolení či jinak informovat stavební či jiný úřad? Případně je možné, že stavební úřad bude tento souhlas sousedů požadovat pro vydání stavebního povolení? Děkuji, Judita.

ODPOVĚĎ:
Právní úprava výstavby oplocení byla novelou stavebního zákona (účinnou od 1. 1. 2018) mírně rozvolněna.

Konkrétně dle § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 14. stavebního zákona je možné zřídit oplocení ve "volném režimu" (tedy bez jakékoli ingerence stavebního úřadu), pokud jsou současně splněny tyto tři podmínky:
- jedná se o oplocení do výšky 2 m,
- toto oplocení nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
- toto oplocení se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše.

Dle znění dotazu usuzuji, že druhá a třetí podmínka budou ve Vašem případě jistě splněny. Pokud pak zachováte i výšku oplocení (ne více než 2 m), bude možné, abyste oplocení zřídili bez jakéhokoli povolení stavebního úřadu. Bude-li tomu tak, nebudete pro výstavbu oplocení potřebovat samozřejmě ani souhlas sousedů.
Tuto otázku Vám doporučuji konzultovat ještě s místně příslušným stavebním úřadem (jehož právní názor pro Vás bude samozřejmě určující).
Nelze samozřejmě vyloučit, že se Vaši sousedé budou proti výstavbě oplocení ohrazovat. Dle § 1020 občanského zákoníku platí, že má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Oním "rozumným důvodem" má zákonodárce v tomto případě na mysli důvod objektivně rozumný, tedy nikoli subjektivní či iracionální nesouhlas se stavební činností na sousedním pozemku. Je samozřejmě otázkou, zda by byli Vaši sousedé vůbec odhodláni bránit se proti výstavbě nového oplocení soudní cestou či zda by u nich zůstalo pouze u verbálního nesouhlasu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Získa, dřevěný plot mezi pozemky a stavební povolení, stavební ohláška - je potřeba nebo ne?

___

RŮZNÉ-STAVBY
Koupě objektu občanské vybavenosti (klubovna, kůlna) a žádost o změnu užívání (umístěno na sportovišti, rekreační plocha)

Máme možnost výhodně koupit nemovitost, která je vedena jako objekt občanské vybavenosti (klubovna) + stavba obč. vybavenosti (kůlna), obě budovy se nachází na pozemku vedeného jako sportoviště a rekreační plocha. Ostatní okolní pozemky (sportoviště) jsou již prodány a majitel bude žádat o změnu užívání, což my bychom také udělali, ale může to proběhnout s nejistým výsledkem nejdříve za 2 roky. Za jakých podmínek lze v této situaci v budově bydlet? Nabízí se možnost vybudování integrovaného bytu - jaké jsou podmínky kolaudace? Děkuji velmi za odpověď. Juliana.

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji konzultovat tuto otázku s místně příslušným stavebním úřadem, jehož právní názor pro Vás bude určující. Každý stavební úřad může k dané problematice přistupovat mírně (někdy i více) odlišným způsobem, bude pro Vás proto vhodné, když se dozvíte, jak tuto problematiku nahlíží ten stavební úřad, který bude o Vaší případné žádosti rozhodovat.
Obecně platí, že stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu, popř. k účelu, který je vymezen v povolení stavby (§ 126/1 stavebního zákona). Jedná-li se ve Vašem případě o objekty občanské vybavenosti, je bydlení v nich vyloučeno, neboť účelem jejich užívání je něco jiného.
Účel užívání stavby však není nezměnitelný. Změna v účelu užívání stavby je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu (§ 126/2 stavebního zákona).
Má-li se změnit účel užívání stavby, musí být taková změna v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, se zákonem chráněnými veřejnými zájmy a se zvláštními právními předpisy; změna účelu užívání stavby, která by těmto pravidlům nevyhovovala, by nebyla stavebním úřadem povolena (§ 126/3 stavebního zákona).
Jak administrativně náročné bude povolování změny účelu užívání stavby záleží především na tom, zda bude pro změnu účelu užívání stavby zapotřebí tuto stavbu stavebně upravit či nikoli.
Pokud bude nezbytná stavební úprava stavby, bude nejdříve zapotřebí získat příslušné přivolení stavebního úřadu (tedy stavební ohlášku či stavební povolení). Ve stavební ohlášce či v žádosti o vydání stavebního povolení bude v takovém případě nutné uvést navrhovanou změnu v účelu užívání stavby (§ 126/4 stavebního zákona).
Pakliže nebude ke změně účelu užívání stavby zapotřebí žádná její stavební úprava, bude možné účel užívání stavby změnit na základě oznámení, které vlastník stavby zašle stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí obsahovat popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky (§ 127/1 stavebního zákona).
Závěrem své odpovědi opakuji své doporučení z úvodu: navštivte místně příslušný stavební úřad a konzultujte s ním, co je dle jeho názoru zapotřebí pro úspěšnou změnu účelu užívání stavby, resp. co je dle jeho názoru zapotřebí učinit pro to, aby bylo možné v předmětných stavbách bydlet.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak požádat o změnu užívání při koupi objektu občasné vybavenosti (klubovna, kůlna)

___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO, SLUŽEBNOST
Věcné břemeno chůze a jízdy - možnost převozu materiálu na opravu a chůze řemeslníků po cizím pozemku zatížené věcným břemenem

"Sousedé" mají přístup do své nemovitosti zepředu z hlavní ulice, kde je však vybudovaný obchod. Zároveň mají věcné břemeno chůze a jízdy a to zepředu vraty mého domu přes můj průjezd z hlavní ulice na dvůr. Ze zadní strany mého pozemku, vstupují vraty na zahradu a poté na dvůr. Dále přecházejí na svůj pozemek.
Jakým způsobem jim musím umožnit vstup a vjezd na můj pozemek? Musí sousedé mít klíče od vrat, nebo splním podmínky věcného břemene tím že umístním na oboje vrata zvukové zařízení a zajistím otevření? Jaký § zákona toto upřesňuje?
Vyplývá z věcného břemene automaticky i průchod z mého pozemku na jejich pozemek a to po celé části pozemku nebo z věcného břemene vyplývá že „sousedi" mají jen průchod přes můj pozemek?
Mohu si oplotit i část mého pozemku?
„Sousedi" opravovali svoje dva domy. Klíče od vrat rozdali řemeslníkům a ty si na mém pozemku dělali co chtěli! Upozornil jsem všechny že stím nesouhlsím ale marně. Vše mám zadokumentováno.
Dle mého názoru došlo při generální opravě „sosesovic" dvou domů mnohem většímu zatížení mého pozemku než na jaké bylo sjednáno vjecné břemeno. Stavební stroje, kontejnéry, složený stavební materiál, a řemeslníci se pohybující v místech i mimo věcné břemeno.
V době sepsání věcného břemene obsahovala nemovitost "sousedů" obchod v přízemí, byt v prvním patře a navazující hospodářská stavení.
V současné době se nemovitost skládá : obchodu v přízemí, dvou nájemních bytův v prním patře (1 dům).
A z dvoupatrového přestavěného hospodářského stavení na dům majitelů. (2 dům) - stavební povolení na přestavbu bylo vydáno dříve než jsem se stal vlastníkem sousedního domu.
V nájemních bytech bydlí lidé kteří chodí přes můj pozemek.
Domnívám se že dochází k daleko vyššímu zatížení mého pozemku než na jaké bylo sjednáno věcné břemeno a že lidé bydlící v nájemních bytech nemají právo pohybu po mém pozemku.
Že mám nárok na odškodnění za
- nadměrné užívání mého pozemku při přestavbě domů v porovnání s věcným břemenem.
- za užívání pozemku mimo vjecné břemeno.
Dále se domnívám že,,, sousedé "musí odstranit z mého průjezdu ze zdi, elektrický a plynový rozvaděče (bývalý majitel tvrdil že jsou zde jen dočasně že je přestěhuje na svoji zeď).
Protože se,, sousedy "není možná žádná domluva zvažuji jim zaslat návrh na mimosoudní vyrovnání a následné soudní řešení.
Děkuji za odpověď. Drahomír

ODPOVĚĎ:
Nevím, jak je případně ve Vaší smlouvě věcné břemeno přesně definováno, ale pokud se jedná pouze o příchod a příjezd, pak nemá sloužit k ničemu jinému, než k zajištění toho, aby se soused do své nemovitosti dostal. Obecně se má za to, že by měl využívat pouze cestu k tomu určenou, ať už vyasfaltovanou či vychozenou a nepohybovat se mimo tuto cestu. Příchodu a příjezdu nemůžete bránit, ovšem tím, že umístíte na vrata zvukové zařízení a zajistíte otevření, toto zajistíte a bohatě to ke splnění věcného břemene stačí.
Sousedé neměli právo rozdávat klíče řemeslníkům a stejně tak by se neměli po vašem pozemku pohybovat cizí osoby - např. řemeslníci, nájemníci apod.
Věcné břemeno je vždy sjednáno smlouvou, ve smlouvě je ujednáno, v jaké míře je věcné břemeno zřízeno a kdo je z věcného břemene oprávněn.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Věcné břemeno chůze a jízdy využil soused pro řemeslníky, stavební stroje, kontejnéry, složený stavební materiál
Užívání služebnosti nad smluvený rámec - jak se bránit a zakázat vstup na pozemek na kterém již není věcné břemeno?
Věcné břemeno - musí mít sousedi klíče od průchodu, průjezdu, vrat nebo stačí umožnit průchod, průjezd na požádání (zvonek, zatelefonování majiteli pozemku)?

___

SPRÁVNÍ-OBCE
Nepovolení připojení rodinného domu na kanalizaci, kanalizační řád - může obec zakázat připojení domu?

Od pozemku, na kterém bude stát budoucí rodinný dům je cca 20 metrů veřejný kanalizační řád. Nad naším pozemkem jsou dva pozemky pro stavbu rodinných domů. Je z nějakého důvodu možné, aby nám město, jako provozovatel veřejných sítí, nepovolilo připojení na tento veřejný kanalizační řád?
Děkuji za odpověď. Julie

ODPOVĚĎ:
Pro získání stavebního povolení/ohlášky je nezbytné zajistit odvod odpadních vod, např. právě napojením na veřejný kanalizační řád. Obecně by tomuto napojení nemělo nic vadit či překážet, ovšem pokud zde nejsou nějaká specifika území, která neumožňují napojení nebo umožňují napojení pouze po splnění dalších podmínek.
Pokud by Vám ovšem nemělo být umožněno napojení na tento kanalizační řád, doporučuji žádat o písemné vyjádření úřadu s řádným odůvodněním.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se bránit pokud obec, město zakázalo, zakázala napojení stavebního pozemku na kanalizaci, kanalizační řád
___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace parání sedačky ve švu a poškození sedačky dopravcem - kdo nese odpovědnost za poškození sedačky?

Uplatňujeme reklamaci sedací soupravy v záruce. Dodavatel nám přislíbil sedačku nechat nově potáhnout, protože se nám začala párat ve švu. Dodavatel sedačky V rámci reklamace po nás požadoval sedačku nechat dopravit dopravcem Toptrans, že jinou společnou neuznávají a tudíž by neuznali ani proplacení částky za dopravu. Objednavatel dopravy jsem musela být já a tedy jsem i dopravu zaplatila, s tím že po uznání reklamace mi peníze vrátí. Sedačku jsme zabalili a dopravu tedy objednali a zaplatili.
Stalo se bohužel to, že dopravce nám sedačku nejspíš při vykládce poškodil a dodavatel sedačky po nás nyní chce, aby jsme si opravu sedačky uhradili ze svého a poté si prý máme reklamaci uplatnit u dopravce. Od nás sedačka odjela v pořádku, manžel řidiči pomáhal nakládat.
Zatím nám dodavatel sedačky poskytl pouze fotky sedačky, ale nemohu se od něj dozvědět, jak k poškození došlo a vyčíslení škody. Jde o to, že to vypadá jakoby mu spadla z auta a máme strach, že bude poškození i uvnitř sedačky, které nejde na povrch viděť. Dodavatel nám totiž oznámil, že sedačku nechá znovu jen potáhnout. Musíme nejdřív souhlasit s opravou s tím, že škoda bude vyčíslena poté? Nebo nám musejí škodu vyčíslit předem, když si to máme hradit my? Co když s opravou nebudeme spokojeni, co potom?
Prosím na co máme nárok vůči dodavateli sedačky a vůči dopravci? Máme strach, že akorát vyhodíme peníze za opravu a pak se budou obě strany jen vymlouvat.
Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Vůči dopravci máte nárok na náhradu škody vzniklé při přepravě, tj. na náhradu nákladů na opravu poškození sedačky nad rámec reklamovaných vad.
Za dané situace se mi tedy jeví nejvhodnější variantou nechat sedačku opravit a vzniklé náklady požadovat po dopravci, kdy by však bylo vhodné toto již s dopravcem řešit před provedením samotné opravy. Po dodavateli (prodejci sedačky) doporučuji požadovat důkladné zdokumentování poškození.
Vůči dodavateli máte nárok požadovat nový potah a proplacení nákladů na dopravu při uplatnění reklamace.
V případě sporu s dopravcem pak bude nutné prokázat, že k poškození došlo při dopravě, proto by bylo vhodné mít potvrzení od dodavatele, že mu sedačka byla doručena poškozená a nejlépe také potvrzení od samotného dopravce, ve kterém poškození během dopravy/vykládce potvrdí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dopravce poškodil reklamovanou sedačku - neuznání reklamace prodejcem odpovědnost autodopravce za škodu

___

OBČAN-DLUHY
Přiznání partnerství příteli, přítelkyni ve vězení a hrozba vymáhání dluhů po nezavřeném z partnerů - může se to stát?

Bývalá přítelkyně je ve výkonu trestu 2. měsíc. Předtím 6 měsíců ve vazbě. Nemá povolené mi volat, ani moji návštěvu. Zdůvodnění, nejsem rodinný příslušník. Údajně jediná možnost udělení souhlasu k volání a návštěvám je ta, že bych napsal čestné prohlášení, že jsem její přítel, a že se známe 5 let (což je pravda).
Mám ale obavy, aby toto mé prohlášení nemělo nějaký negativní dopad v mé budoucnosti. Třeba s vymáháním dluhů, které má. Chci ji momentálně pomoci v těžké chvíli a v podstatě i její dceři. Ale zároveň se nechci dostat do případných problémů s tím, že čestně prohlásím, že jsem její přítel. Můžete prosím poradit
Děkuji, Drahoslav.

ODPOVĚĎ:
V případě, že má Vaše bývalá přítelkyně dluhy, je exekutor oprávněn vstupovat do všech prostor, kde se mohou nalézat její věci. To ovšem neznamená, že může zabavit Vaše věci, resp. i pokud by tak omylem učinil, máte právo toto rozporovat. Samozřejmě skutečnost, že prohlásíte nyní, že jste její přítel neznamená, že takto budete již navždy evidován.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv přiznání partnerství na vymáhání dluhu
Může věřitel vymáhat dluh, dluhy po partnerovi, partnerce, přítelovi, přítelkyni dlužníka?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak vydědit manželku, manžela - vliv závěti na zdědění majetku manželkou, manželem

Zemřel mi otec, byl ženatý, ale ne s mou matkou a mám bratra. Oba jsme zletilí. Otec před sňatkem se současnou manželkou si pořídil byt. Otázka:
1. Byla-li zanechána jeho závěť, kde určuje dědici bytu mne a bratra, jaký dědický nárok má jeho pozůstalá manželka?
2. A jak je to v případě dědění ze zákona (bez závěti) u takové nemovitosti?
3. Zemřelý pořídil za dobu trvání manželství další byt, jaký je v tomto případě nárok dědiců ze zákona a jaký v případě zanechání závěti s odkazem bytu na své dvě děti?
4. Lze nějakým způsobem zamezit vstupu jeho pozůstalé ženě, který je ve výlučném vlastnictví zemřelého a ona tam nemá ani trvalé bydliště, nežili tam společně (pouze ojedinělé) ale měla klíč, může totiž docházet ke ztrátě movitého majetku, financí apod. ?
5. Může pozůstalá manželka prodat auto zemřelého, které bylo pořízeno v době manželství do doby dědického řízení?
Děkuji, Kamila.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. Pokud dle závěti máte dědit byt Vy a Váš bratr, pak jeho žena nemá k bytu žádná práva a dědit z něj nic nebude.
2. Pokud by závěť neexistovala, dědili byste Vy, Váš bratr a otcova žena každý rovným dílem, tj. každý jednu třetinu.
3. Pokud otec za života pořídil další byt a tento závětí neošetřil, budete se o něj dělit viz. výše, tj. každý jednou třetinou.
4. Dokud není ukončeno dědické řízení, neměla by manželka otce z bytu nic odnášet, ale pokud v bytě vedla s otcem rodinnou domácnost, do ukončení dědického řízení jí nelze vstup do bytu zakázat.
5. Vozidlo prodat nemůže, musí se počkat na ukončení dědického řízení, kde bude určeno, kdo je dědic, teprve poté může dědic, který vozidlo nabyl, vozidlo prodat. Nyní to ale není ani reálné, neboť nelze prodat vozidlo, které je psáno na zemřelého, registr vozidel takový přepis neprovede.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Opomenutí manželky v závěti manžela - vliv na dědictví, dědění manželky

___

RODINA-NEZAŘAZENÉ
Jak uplatnit rodičovská práva rodiče v oblasti výchovy - neshoda rodičů na výchově dětí

Žiji s partnerkou 1998-2018 let a máme dvě děti. V poslední době dochází z její strany k naprosto destruktivnímu narušování výchovy a snaze zabránit mi v možnosti na děti jakkoli výchovně působit. V podstatě s matkou dětí cokoli můžou a z její strany je jim vyhověno, na druhou stranu já jsem špatný protože vychovávám. Bohužel je vše ve stadiu, kdy matka mluví ústy dospívajících dětí, horší se pod jejím vedením ve škole a přestaly obě závodně sportovat.
V rodině partnerky jsou velmi vážné psychické problémy. Můžete mi prosím poradit jakým způsobem je možné bránit svá rodičovská práva?
Děkuji, Dušan.

ODPOVĚĎ:
V první řadě doporučuji zkusit si s partnerkou promluvit, vysvětlit jí, jaké její jednání považujete za destruktivní a proč a pokusit se najít nějaký kompromis, který by vyhovoval Vám oběma. Další možností je vyhledat odbornou pomoc – navštívit například manželskou a rodinnou poradnu, tyto poradny jsou v každém větším městě. Za krajní řešení považuji omezit rodičovskou odpovědnost Vaší partnerky nebo ji této odpovědnosti dokonce zcela zbavit.
Rodičovská odpovědnost, kterou upravují § 865 – 879 občanského zákoníku, zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům a rodiče ji vykonávají v souladu se zájmy dítěte a ve vzájemné shodě.
Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení. Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem.
Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví. Dojde-li ke zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte. Zbaví-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej zbavuje všech nebo některých povinností a práva stanovených v § 856, především práva dát souhlas k osvojení.
Pro rozhodnutí soudu, které se týká rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu či rozsahu, v jakém ji rodiče mají vykonávat, jsou určující zájmy dítěte. Pokud se domníváte, že je v zájmu Vašich dětí, aby rodičovská odpovědnost Vaší partnerky byla omezena nebo aby Vaše partnerka byla této odpovědnosti zcela zbavena, můžete se s tímto návrhem obrátit na soud. Jak je ale uvedeno výše, jedná se o krajní řešení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je možné požádat soud o rozhodnutí týkající se výchovy dítěte, dětí v rámci jeho zájmů?

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Úvěr manželů na stavební stroj pro podnikání - možnost prodeje stroje v případě smrti jednoho z manželů

Jsem manželova druhá manželka. Máme zletilou dceru. Z prvního manželství má 2 zletilé děti. V případě jeho úmrtí mi jde o vyplacení povinného dílu jeho dětem z prvního manželství, které se na našem společném životě a stavbě RD nepodílely, dědictví se nevzdají a běžně se stýkáme. Je OSVČ (sám bez zaměstnanců). Dostal s mým souhlasem (podepsala jsem blankosměnku) od České spořitelny, a. s. a potažmo od ČZRB úvěr na 1.800.000 Kč na nákup bagru. Splátky cca na 5 let s možností jednorázového doplacení.
Banka si vyhradila "zastavení" pouze jeho podnikatelského účtu, ze kterého jdou splátky a vinkulace bagru, ale NE bagr jako takový. Jinými slovy, banka bude chtít peníze po mně, ber kde ber.
Můj dotaz zní - mohu v případě manželova úmrtí urychleně prodat tento "závazek - bagr", abych uspokojila definitivně banku a oddělila tento dluh od dědictví? Nebo se po úmrtí nesmí s ničím "hýbat" a notář stanoví aktiva a pasiva zůstavitele tzn." úvěr na bagr", RD v SJM, peníze na obou účtech, společné dluhy ze stavby RD a movité věci z jeho podnikání = bagr, osobní auta...Děkuji, Josefína.

ODPOVĚĎ:
Dědictví se nabývá okamžikem smrti zůstavitele. I pokud by se Vám bagr podařilo prodat, notář jej do dědictví zahrne a pokud už bagr jako takový k dispozici nebude, notář zadá znalecký posudek na jeho cenu ke dni smrti zůstavitele a bude dál v řízení operovat s částkou odpovídající ceně bagru.
I na bagr ovšem existuje technický průkaz, ze kterého vyplývá vlastník. Pokud je vlastníkem manžel, pak se Vám nepodaří bagr ani se všemi právními následky prodat, neboť nemůžete jako nevlastník podepsat kupní smlouvu a bagr přepsat v registru. V okamžiku smrti zůstavitele byste tedy s jeho majetkem disponovat neměla, a to až do pravomocného skončení dědického řízení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je možné prodat stavební stroj po smrti majitele (jednoho z manželů) před dědickým řízením?
Jak odklonit majetek manželů z dědického řízení (stavební stroj na úvěr, splátky - prodej stroje před dědickým řízením s nevyplacením dědiců)
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Dotace na asistenta pedagoga od Úřadu práce

Jsem asistent pedagoga (AP), nástup 10/2017, na dotaci od úřadu práce ÚP do 30.4.2018. Minimální mzda, celý úvazek, smlouva na veřejnoprospěšné práce (VPP). Paní ředitelka koncem února za mnou přišla s tím, že ÚP mi prodloužil smlouvu o půl roku a pak od kraje ještě do 6/2019. Na 0,75 úvazku. Pak mi oznámila, že ÚP prý mi smlouvu ještě o měsíc prodlouží. Ve zprávě z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) však: počet hodin 30. kód P2x0,75 030501 A30. od do 2/2018 - 8/2019! Paní ředitelka asi požádala o prodloužení dotace z ÚP a mně řekla, že od května 2018 mám na dalšího půl roku prodlouženou smlouvu od ÚP a od 11/2018 do konce 06/2019 pak od kraje. Pokud by to byla pravda, pak by šlo o záměrné poškození. Zajímalo by mě, zda skutečnost, že PPP ve své zprávě napsala, že personální podpora by měla být od 2/2018, zda se touto informací kraj směrodatně řídí nebo může rozhodnout o jiné době poskytnutí dotace. Za druhé - je v pořádku, že vykonávám práci AP, ale jsem dosud ve smlouvě jako VPP? Za třetí - pokud by mi chtěla dát od listopadu 2018 novou smlouvu - do 6/2019, nejednala by pak protizákonně, když mi jako pedagogickému pracovníkovi musela dát smlouvu min. na 12 měsíců?

ODPOVĚĎ:
1) Pokud jde o odpověď na otázku týkající se doby poskytnutí dotace, bylo by nutné znát dotační podmínky. Bez jejich znalosti nelze odpovědět.
2) Výkon práce AP může být v pořádku. Záleží na obsahu smlouvy VPP.
3) Asistent pedagoga je podle zákona o pedagogických pracovnících pedagogickým pracovníkem, pro něhož podle § 23a uvedeného zákona platí, že "Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát."

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Minimální délka pracovní smlouuvy u pedagogického pracovníka - ASISTENT PEDAGOGA
Jaká nejkratší doba zaměstání může být ze zákona u asistenta pedagoga z dotací ÚP?

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Sousedé užívají soukromý pozemek k venčení psa a rozjíždí hlínu, písek, kačírek - kdo musí pozemek uklidit a udržovat?

Bydlím v jednom z deseti malých řadových domků postavených v proluce v další obytné zástavbě. Moji sousedé užívají můj pozemek k venčení jejich feny, která tam běžně močí a občas zanechá i tuhý exkrement. Ten sousedé neuklízí s odůvodněním, které je předmětem mého dotazu. Jejich devítiletý syn, tzv. kačírek, na pozemku pravidelně rozjíždí na kole. Nepořádek po sobě neuklízí ani on, ani jeho rodiče. Pozemek nelze oplotit, neboť se nachází mezi obslužnou komunikací vedoucí podél domků a domky samotnými a má sloužit jako krátkodobé parkovací stání.
Sousedé toto jejich chování zdůvodňují tím, že podle nového občanského zákona je vlastník pozemku povinen pozemek udržovat v pořádku, i když ho znečistí anebo na něm způsobí nepořádek někdo jiný. Takže jsem to já, kdo je povinen odklízet exkrementy po jejich feně a uklízet nepořádek po jejich synovi. Jsem 68 letá starobní důchodkyně a chování mých sousedů vnímám jako šikanu. Dotaz: Je výklad mojí sousedky v souladu se zákonem a jsem tedy povinna jejich chování trpět a exkrementy po jejich fence uklízet?

ODPOVĚĎ:
Výklad Vašich sousedů není rozhodně v pořádku. Především Vaši sousedé se svým chováním dopouští přestupku, a to konkrétně přestupku proti občanskému soužití a také přestupku proti majetku. Jednak Vám způsobují schválnost a zároveň neoprávněně užívají Váš pozemek tím, že umožňují, aby se na něm pohyboval jejich pes či syn a způsobují Vám tím škodu. Neprodleně se tedy obraťte na Městskou, případně státní policii. Doporučuji je kontaktovat ihned poté, co nějaký exkrement na pozemku budete mít a zároveň se pokuste najít nějakého svědka, který Vám bude ochoten odsvědčit, že se ze strany sousedů jedná o opakované chování. Policie jejich jednání postoupí přestupkové komisi, která je bude za uvedené jednání pokutovat. a to i opakovaně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neuklízení extrementů psů a rozjíždění povrchové zeminy sousedy - jde o přestupek proti občanskému soužití a proti majetku?

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.