Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.

 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Pronájem bytu v rodinném domě bez souhlasu spoluvlastníka, spolumajitele; nárok na polovinu nájemného pro spoluvlastníka

Vlastním dům v podílovém spoluvlastnictví s bratrem, každý má poloviční podíl. Bratr se odstěhoval z domu a byt, který užíval, pronajal cizím lidem bez mého souhlasu. Je to možné? Mohu po bratrovi vyžadovat vyplacení poloviny ceny z tohoto pronájmu a to i zpětně? Bratr tvrdí, že v tom případě bude po mě chtít též polovinu ceny z bytu, ve kterém bydlím já v tomto domě. Ale já nic nepronajímám, tak proč bych měl platit. Jedná se o byty o stejné velikosti. Máme s bratrem dlouhodobé neshody. Děkuji za odpověď. Dobroslav.

ODPOVĚĎ:
Máte-li každý poloviční podíl, pak máte také každý právo dům užívat poloviční měrou a nezáleží na tom, zda dům užíváte přímo či formou výnosu z pronájmu. Váš bratr má tedy v podstatě pravdu, mohl by pak požadovat polovinu nájemného, které by bylo možné stanovit za Váš byt.
Váš bratr však k uzavření nájemní smlouvy potřebuje Váš písemný souhlas, můžete tedy nájemní smlouvu napadnou pro neplatnost z důvodu nedostatku formy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo spoluvlastníka na polovinu nájmu, nájemného při pronájmu bytu v domě jedním ze spolumajitelů, spoluvlastníků
Je platná nájemní smlouva podepsaná jen jedním ze spoluvlastníků, spolumajitelů domu?

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Pozemek bez přístupové cesty obklopený cizími pozemky - jak si zajistit právo cesty?

2015 jsem zdědila po bratrovi zahradu 495 m2. Tato zahrada sousedí se stavebním pozemkem, na němž si jeho majitel postavil rodinný dům. Zahradu, která je pro mne nepřístupná, si oplotil, vysadil na ní ovocné stromy a využívá ji už 35 let. Stejnou dobu využívá i další můj pozemek v celé šíři stavební parcely - 83 m2, aby se do svého domu dostal od hlavní cesty. Bratr, který pozemek zdědil po otci, se pokoušel situaci řešit, ale majitel stavební parcely nebyl přístupný žádnému řešení. Odmítl se účastnit schůzky, kterou jsem si s ním sjednala. Stavební parcelu i okolní pozemky vlastnil původně můj otec. Že nedošlo ke koupi zahrady považuji ze strany současného majitele stavební parcely za účelové jednání. Jak donutit majitele ke koupi zahrady? Nepřevýšily by soudní výlohy její hodnotu? Kdo vyčíslí prodejní cenu? Děkuji, Johana.

ODPOVĚĎ:
Odkoupení Vaší zahrady sousedem se nemůžete právní cestou úspěšně domáhat. Přestože soused Vaší zahradu protiprávně užívá po řadu let, neuspěla byste s žalobou, kterou byste požadovala, aby soud sousedovi přikázal uzavřít s Vámi kupní smlouvu.
Vámi popsaná situace je však řešitelná jiným způsobem.
Máte-li zájem o zpřístupnění Vaší zahrady a není-li možné se na ní dostat jinudy, než přes sousedův pozemek, můžete se obrátit na soud s žalobou na zřízení práva nezbytné cesty. Soudní zřízení nezbytné cesty přichází samozřejmě v úvahu pouze tehdy, nebude-li možná mimosoudní dohoda se sousedem (kterou však s ohledem na znění dotazu nepředpokládám).
Konkrétně dle § 1029 občanského zákoníku platí, že vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost (věcné břemeno). Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen.
Nemáte-li zájem o přístup na zahradu, nýbrž Vám jde především o prodej této zahrady sousedovi, můžete se na něj obrátit s výzvou k vrácení bezdůvodného obohacení, které na jeho straně vzniklo. Jelikož totiž soused užívá Vaší zahradu protiprávně, obohacuje se na Váš účet. Dle § 2991 občanského zákoníku platí, že bezdůvodně se obohatí například ten, kdo získá majetkový prospěch protiprávním užitím cizí hodnoty. Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
Bezdůvodné obohacení lze v této souvislosti vyčíslit ve výši nájemného, které by Vám soused platil v případě, pokud by Vaší zahradu užíval na základě nájemní smlouvy.
V tomto ohledu Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
s jehož pomocí můžete připravit dopis, v němž sousedovi nabídnete zahradu k odkupu, přičemž mu zároveň sdělíte, že v případě jeho nezájmu o koupi pozemku na něj podáte žalobu na vrácení bezdůvodného obohacení (kterážto skutečnost by mohla souseda ponouknout k uzavření kupní smlouvy).
Máte-li zájem o to, aby soused přestal protiprávně užívat Vaší zahradu, můžete se na něj rovněž obrátit s písemnou výzvou, popř. následně podat k místně příslušnému okresnímu soudu žalobu (kterou opět doporučuji připravit s pomocí advokáta).
Cenu zahrady můžete stanovit sama. Nemáte-li přesnou představu o obvyklé ceně srovnatelných pozemků v dané lokalitě, můžete se inspirovat na webových stránkách realitních kanceláří, které nabízejí podobné pozemky, popř. můžete ocenění zahrady přímo konzultovat s některou realitní kanceláří.
Můžete rovněž oslovit znalce (odhadce), který cenu Vaší zahrady určí. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
(přičemž je zapotřebí vyhledávat v oboru "Ekonomika" a odvětví "Ceny a odhady").
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že pakliže si je soused vědom toho, že protiprávně užívá cizí pozemek, nemůže dojít k jeho vydržení (soused se tedy nemůže stát vlastníkem Vaší zahrady).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soused využívá můj pozemek a nechce si ho koupit, odkoupit - jak se bránit?
Jak donutit souseda aby odkoupil můj pozemek, který on dlouhodobě užívá
Jak si zřídit přístupovou cestu ke svému pozemku, který nemá přístupovou cestu?

___

OBČAN-BYDLENÍ
Příslib prodoužení nájemní smlouvy nájemníkem pronajímateli - může pronajímatel zadržet kauci nájmu a přeplatky služeb?

Pronajímatel nám napsal zprávu 6 dnů před koncem nájemní smlouvy, že vzhledem k situaci na trhu je nucen zvednout nájemné. 3 dny před koncem smlouvy jsem mu po jeho urgenci potvrdil v SMS, že prodloužíme nájem, jelikož jsem nestihl najít jiný byt. Dva dny poté jsem sehnal jiný nájem a s omluvou napsal pronajímateli zprávu, ze již pokračovat nechceme. Pronajímatel si ponechal předplacený nájem za prosinec a nechce s námi dořešit vyúčtování, protože mu údajně dlužíme 2 nájmy za nedodržení výpovědní lhůty. Můžete poradit, jestli opravdu není možné po dvou dnech vypovědět takovouto změnu ve smlouvě? Nájemce nám zadržoval kauci o 3 měsíce než měl a na vyúčtování nám měl vracet cca 13.000 Kč. Má právo si ponechat těch 15.000 Kč za prosinec? Moc děkuji za rady. Děkuji, Dominik.

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o formu prodloužení nájmu sjednaného na dobu určitou, pak záleží jakou formu vyžaduje nájemní smlouva a jaké kontaktní údaje jsou ve smlouvě uvedeny. Postačí-li k ujednání o prodloužení nájemní smlouvy dle znění smlouvy písemné sdělení druhé straně (nikoliv změna smlouvy písemným dodatkem), pak pravděpodobně bude prodloužení nájmu formou SMS zprávy platné.
Jiná je však situace u zvýšení nájemného. Opět však v první řadě záleží na tom, co je uvedeno v nájemní smlouvě. V souladu s § 2248 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, si strany mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Dále dle ust. § 2249 odst. 1) neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží. Podle odstavce 3 téhož ustanovení souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; … Z uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že i v případě, že zvýšení nájemného bylo učiněno platně, není možno vyžadovat placení vyššího nájemného dříve, než po uplynutí 3 měsíců od dojití návrhu.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že pronajímatel vše uzavřel s tím, že jste vypověděl nájem v tříměsíční výpovědní lhůtě formou SMS zprávy. O platnosti takto podané výpovědi by se dalo pochybovat a je otázkou, jak by její platnost byla posouzena v rámci případného soudního sporu. Obecně se domnívám, že pronajímatel má právo na 3 nájmy v původní výši. Je však pravdou, že Vás do takové situace v podstatě dohnal svým náhlým návrhem na zvýšení nájemného. Na druhou stranu v duchu zásady „právo patří bdělým“ jste si mohl zavčasu zjistit, že na odpověď na přistoupení k návrhu na zvýšení nájemného máte čas dva měsíce, ihned podat výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou a v klidu si najít nový pronájem a po celou výpovědní dobu byste platil nájemné ještě v původní výši.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zabavení kauce nájmu pronajímatel z důvodu nedodržení výpovědní lhůty u skončené nájemní smlouvy s příslibem prodloužení od nájemníka, nájemce

___

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Nepodepsání dohody o ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů - vliv na nemocenskou nebo podporu v nezaměstnanosti

Jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 16.10.2018, od 17.10.2018 jsem měla nastoupit do práce, ale zaměstnavatel mi nabídl ukončení pracovního poměru dohodou, s odstupným formou prémie, kterou jsem zatím nepodepsala. Jsem po operaci a můj zdravotní stav nasvědčuje tomu, že bohužel nebudu schopna nastoupit do práce, nebo ÚP. Chtěla bych se zeptat, když dohodu podepíši 27.9.2018 a do 7 dnů nastoupím na nemocenskou, tj. nebudu mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, ale od 15 dne mi vznikne nárok na nemocenskou, budu něco za těch prvních 14 dní doplácet, popř. jak to řešit?
S přítelem plánujeme druhé miminko a s ohledem na můj zdravotní stav mi bylo doporučeno, co nejrychleji otěhotnět, ale do toho přišlo ukončení PP dohodou. Zajímá mě, kdybych byla na nemocenské a otěhotněla, ihned bych nastoupila na rizikové těhotenství, měla bych nárok na peněžitou podporu v mateřství? Kdyby tím pádem skončil pracovní poměr? Děkuji, Jolana.

ODPOVĚĎ:
Pokud podepíšete dohodu o ukončení PP a následně nastoupíte na nemocenskou, nebudete v prvních 14 dnech pobírat nemocenskou. Tento nárok Vám vznikne až od 15. dne. Řešením by bylo nastoupení na nemocenskou a následné ukončení PP dohodou (nejdříve po 14 dnech nemoci) – v tomto případě by Vám zaměstnavatel hradil nemocenské po dobu prvních 14 dnů nemoci a od 15. dne stát.
Pokud byste v průběhu nemoci otěhotněla a nastoupila na rizikové těhotenství, z hlediska účasti na pojištění se nic nemění – v době nemoci účastna na pojištění nejste. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství PPM je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Bylo by tedy nutné spočítat, po jakou dobu jste byla v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou účastna na pojištění s tím, že doba, kdy jste byla na nemocenské, se do této doby nepočítá.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv ukončení pracovního poměru dohodou před pobíráním peněžité podpory v mateřství PPM

__

OBČAN-BYDLENÍ
Placení čištění komínu (spalinových cest) v domě SVJ (plynová karma) - promlčení dluhu, jak dlouho zpátky může SVJ dluh vymáhat po majiteli bytu?

Mám byt v osobním vlastnictví. O veškeré finance domu se stará firma, která má většinový vlastnický podíl na tomto domu. Byt koupen v roce 2004 od vlastníka této firmy pana X. Pan X mi teď 5.9.2018 sdělil, že mi neúčtují náklady na roční revize komínu, které v domě každý rok probíhají a ptá se, jestli mám nějaký např. plynový průduch. Já mám karmu, ale s tou už jsem byt konkrétně od něho kupovala, takže by to měl vědět.
Může po mě chtít zaplatit poplatky zpětně? Ať už za celou dobu užívání nebo jen 3 roky zpět? Ve stanovách máme poplatky za servisní služby takto: "Nerozhodne-li shromáždění jinak, rozúčtuji se náklady na služby takto: provoz a čištění komínu podle počtu využívaných vyústění komínu." Mohu po panu X také požadovat nějaký doklad, kde mi potvrdí, že k datu 5.9.2018 nemám vůči společenství vlastníků žádný dluh? Děkuji

ODPOVĚĎ:
Podle § 4 až § 7 zákona č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, se náklady na služby, včetně nákladů na provoz a čištění komínů, zahrnují do měsíčních záloh a jednou ročně se provádí jejich rozúčtování dle skutečně vynaložených nákladů. Z uvedeného tedy vyplývá, že i náklady na roční revize komínů lze doúčtovat jen za předešlý rok. Argumentujte tedy ustanovením § 7 upravujícím Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků, dle kterého poskytovatel služeb (SVJ) vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
Potvrzení o bezdlužnosti má SVJ povinnost vydat jen v případě převodu bytu. Pokud nemáte ve stanovách upravenu povinnost SVJ vydat vlastníkovi bytu potvrzení za jakýmkoliv účelem, pak Vám SVJ není povinno potvrzení vydat.

Citace relevantních zákonných ustanovení:
§ 4
Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše
(1)   Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.
(2)   Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
(3)   Nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody1)   vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem.
(4)   Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.
§ 5
Rozúčtování nákladů na služby
(1)   Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
(2)   Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto
a)   dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),
b)   provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,
c)   umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,
d)   provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
§7
Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků
(1)   Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
(2)   Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
(3)   Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.
§ 8
Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek
(1)   Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.
(2)   Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dluh za čištění komínu plynové karmy majitele bytu v domě SVJ - promlčení, vymáhání
Může chtít majitel bytu vyúčtování čištění komínů od karmy od vedení výboru SVJ?

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Vrácení vkladu od investiční společnosti z důvodu nedovoleného podnikání v oblasti investičních trhů

Jsem starobní důchodce SD a zřejmě jsem se stal obětí podvodu. Na konci 2015 jsem svěřil 220.000 Kč investiční společnosti SALIA Group, kde mi bylo přislíbeno pravidelné zhodnocování a přilepšení důchodu. Z výnosů jsem neobdržel nic. Náhle zhodnocování ustalo s tím, že byl zablokován PČR jakýsi účet kvůli nedostatku oprávnění provozovat investiční činnost. Klientům byly poté předloženy smlouvy o vypořádání vložených prostředků se splatností 5 let s datem 16.1.2017, tedy každé čtvrtletí 1,66% z investované částky.
Do dnešního dne mi ale nepřišla žádná splátka dle této smlouvy. Organizátoři nejprve informovali, že chtějí prodat nemovitosti, aby získali prostředky na splátky, ale žádný konkrétní termín dosud nebyl sdělen. Dle reakcí na internetu jsou lidé zoufalí, zkoušeli se obrátit i na státního zástupce, ale narazili na odmítavou reakci.
Lidé si myslí, že organizátoři mají dost prostředků, aby si zajistili beztrestnost. Prosím o případnou radu, jak by se v této věci dalo ještě postupovat, na koho se případně obrátit. Děkuji předem Dalimil.

ODPOVĚĎ:
Zašlete investiční společnosti předžalobní výzvu k úhradě dluhu (vzor zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014), výzva by měla být písemná a měla by se odkazovat na uzavřenou smlouvu, ze které vyplývá Vaše právo na výnosy.
Doporučuji předem konzultovat veškeré podklady a dokumentaci s advokátem, bez znalosti obsahu smlouvy a dalších návazných skutečností nelze zcela přesně stanovit pro Vás nejvýhodnější postup.
Kontakt na advokáta naleznete zde: www.advokatikomora.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zablokování činnosti investiční společnosti a vymáhání vkladu akcionáři, investory
Vymáhání vkladu do investiční společnosti investorem - společnost zablokovaná Českou nároční bankou ČNB, protože neměla souhlas k investiční činnosti

__

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Nový majitel nepřepsal auto na sebe a prodal ho - jak má postupovat první majitel auta, automobilu, vozidla

Prodali jsme auto, kupující se zavázal, že ho přepíše, ale nestalo se tak. Bohužel nemáme ve smlouvě dodatek, že v tom případě se kupní smlouva ruší. Obešli jsme co šlo, ale situace nemá řešení. Máme smůlu, auto je na nás, ale jezdí s ním někdo jiný. Nyní jsme zjistili, že auto prodal. Mohl ho prodat? Nedá se tu najít nějaká klička a situaci vyřešit? Stačí, aby se přepsalo, ale nemáme evidenčku, nelze ji nyní bez auta udělat a ani nevíme, kde auto je. Našla jsem, že by se dalo vyřadit z evidence, ale můžeme to udělat, když máme smlouvu, že jsme ho prodali někomu dalšímu (i když ho už nemá). Hezký den. Děkuji, Jiřina.

ODPOVĚĎ:
Bohužel bez evidenční prohlídky se Vám vozidlo nepodaří přepsat. Vozidlo mohl kupující prodat, nicméně tím, že nedošlo k přepisu, hrozí jemu i Vám pokuta až do výše 50.000? , - Kč, jelikož nebyla dodržena lhůta pro přepis vozidla v registru.
Ačkoliv nemáte ve smlouvě uvedeno, že pokud nedojde k přepisu, že se smlouva automaticky ruší, teoreticky by možná šlo postupovat podle zákona a od této smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení ze strany kupujícího:
Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
V případě odstoupení od smlouvy by tak byl kupující povinen Vám vrátit vozidlo a Vy jemu peníze. Můžete tedy zkusit kupujícího vyzvat, aby vozidlo vrátil, a to z toho důvodu, že odstupuje od smlouvy, jelikož ji porušil. Doporučuji písemnou výzvu. Trvalé vyřazení je možné v případě, že dojde k ekologické likvidaci vozidla nebo že dojde k jeho zániku, což se ovšem ve Vašem případě nestalo.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odstoupení od prodeje auta, automobilu z důvodu nepřevedení vozidla na kupujícího, nového majitele
Může prodávající zrušit prodej auta pokud si kupující auto na sebe nepřepíše v registru vozidel?

___

SPRÁVNÍ-OBCE
Stížnost na obec z důvodu špatné průjezdnosti obecní cesty - u cesty jsou neudržované stromy s nízko umístěnými větvemi

Máme k domu příjezdovou cestu, která je nejdřív obecní a potom až naše. Do té obecní cesty zasahují sousedovic stromy – větve. Ty větve, když jsou obsypané, jsou dost těžké a ani ne 1,5 metru nad zemí. Takže když jdeme domů, musíme se hodně vyhýbat nebo ohýbat a autem, menším a hlavně větším (např. kvůli uhlí, písek), je problém zajet. Jiná příjezdová pro auto k nám nevede. Ráda bych, aby si větve ostříhali (jeden ze stromů je planá švestka, kterou nesklízí, druhý třešeň). Můžu jít na obec, aby se s nimi domluvila? Protože jak to nezasahuje na náš pozemek, tak se se mnou nebudou sousedi bavit. Nehledě na to, že jak ty švestky nesklízí a padá to na zem, láká to včely, vosy a manžel je hodně alergický, má i ten adrenalin, kdyby to něco štíplo, kolabuje. Takže bych byla radši se toho úplně zbavit, ale vím, že to je nereálné. I když to je plané a bez užitku, pořád je to jejich a můžou si dělat co chtěj. No, ale aspoň ty větve, kdyby nepřekážely. Děkuji, Jitka.

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o část obecní cesty, tak obec odpovídá za to, aby cesta byla průjezdná. Proto by obec měla tuto věc se sousedem projednat. Určitě se tedy obraťte na obec, aby uvedla situaci do rozumného stavu, protože ona za průjezdnost cesty odpovídá a je tedy povinna zajistit, aby byly odstraněny všechny překážky, které průjezdnosti brání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může obec přikázat majiteli stromu aby ořezal větve na svém pozemku (větve jsou ve výšece méně než 150 cm nad obecní cestou)

___

OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
Platba do fondu oprav majitelem garáže bez vody a úhrada výměny vodoměrů z fondu bytům - měli by výměnu platit jen majitelé bytů nebo i majitelé garáží z FO?

Chtěli bychom poradit ohledně společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. V domě je několik bytových jednotek (13) a čtyři nebytové jednotky (garáže v přízemí budovy). Já jsem jedním ze čtyř vlastníků garáží a pro upřesnění uvádím, že ani jeden vlastník garáže nevlastní v tomto domě byt. Může to znít jakkoliv zvláštně, ale developer to takto tehdy umožnil. My, vlastníci garáží, bydlíme ve vedlejších domech (s jinými SVJ) a zde máme pouze garáže. Problém nastal v okamžiku, kdy si SVJ odsouhlasilo financování vodoměrů ve všech bytech z fondu oprav. My, vlastníci garáží, se domníváme, že to je špatné rozhodnutí a že by peníze do fondu oprav měli vrátit. Co je za dveřmi bytu, je každého věc, na to se fond oprav nevztahuje. Jiná situace by byla, kdyby v domě byly jen byty a všem bytům by se vodoměry měnily, to potom chápu. Byli by všichni ve stejné situaci. Ale prosím, potvrďte nám náš názor, že je takový postup nesprávný. Pro úplnost dodávám, že my, vlastníci garáží, nemáme ani klíče od toho domu. Děkuji, Dan.

ODPOVĚĎ:
Mohu Vám odpovědět více méně jen obecně. V případě, že budou nové vodoměry ve vlastnictví SVJ a majitelé bytů budou jen jejich tzv. výlučnými uživateli, pak SVJ nic nebrání v takovém rozhodnutí. Předpokládám, že váš odvod do „fondu oprav“ jakožto vlastníků pouze garáží činí nižší částku, než kolik odvádí majitelé bytů. Tím by mělo být zohledněno, že vy nevyužíváte veškeré společné prostory. Pokud zvažujete podání žaloby na neplatnost rozhodnutí shromáždění SVJ, pak Vám doporučuji vyhledat pomoc advokáta zabývajícího se bytovým právem, se kterým proberete všechny detaily a z toho plynoucí možnosti Vaší případné obrany.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Majitelé nebytovýc prostor bez vody platí do fondu oprav - může se z fondu oprav zaplatit výměra vodoměrů?
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Jak získat kopii rozsudku soudu - postup, návod, náležitost žádosti

Přítel ztratil soudní rozsudek o svěření dětí do péče. Mohu prosím vědět, kde a jak získáme kopii? Nejlépe pokud to jde, bez osobní návštěvy soudu. Děkuji za odpověď, hezký den Jiřinka.

ODPOVĚĎ:
Kopii rozsudku lze získat i bez fyzické přítomnosti (návštěvy) na soudě – můžete požádat písemnou formou o vyhotovení kopie tohoto rozsudku – žádost musí obsahovat údaj o tom, kdo žádá, jaký soud, o jaký rozsudek se jedná, datum a podpis. Za vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí zaplatíte poplatek - za každou i započatou stránku 70 Kč.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kolik stojí kopie rozsudku soudu
Poplatek za kopii rozsudku soudu, poplatek za kopii stránky ze spisu soudu
Žádost o kopii rozsudku soudu - náležitosti, co musí žádost obsahovat?

___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Ochranná doba před důchodem kdy zaměstnavatel nemůže propustit zaměstnance

Mám 11 měsíců do důchodu, v práci se začaly snižovat stavy a propouští, chtěl jsem se zeptat, zda existuje nějaká ochranná doba před důchodem, mistr mi tvrdí, že by mi měli platit na úřadu práce 100%, ale to se mi nezdá. Přeji příjemný den. Děkuji, Daniel.

ODPOVĚĎ:
V případě organizační změny zaměstnavatele (snižování stavu) Vám může zaměstnavatel dát výpověď dle § 52 písm. a- c) s tím, že vám náleží odstupné ve výši podle předchozích odpracovaných let u tohoto zaměstnavatele. Ochranná doba se na zaměstnance před důchodem nevztahuje.
V případě, že budete následně evidován na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, bude vám náležet podpora v nezaměstnanosti, a to po dobu rozhodnou dle věku, kdy si žádost podáte (do 50 let po dobu 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a více než 55 let po dobu 11 měsíců). Podpora v nezaměstnanosti Vám zcela jistě nebude vyplácena ve výši 100% platu nebo mzdy.
Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (obecně, zákon stanoví další případy).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podpora v nezaměstnanosti u zaměstnance propuštěného těsně před důchodem

___

RŮZNÉ-STAVBY
Pergola na hranici pozemků bez stavebního povolení a udání sousedem - může stavební úřad přikázat zbourání černé stavby?

12 let postavená pergola bez ohlášení na stavebním úřadě a písemného souhlasu souseda na hranici pozemku (0,5 m od hranice) sousedovi nikdy nevadila, ani když jsem pergolu stavěl. S nově nastěhovanou přítelkyní vyhrožuje, že ohlásí pergolu jako černou stavbu, na což má podle OZ právo. Dotaz tedy zní, co vše může následovat? Může dojít k tomu, že by mi stavební úřad nařídil stavbu zbourat, nebo lze situaci řešit po soudních tahanicích pokutou či jsou ještě jiné možnosti, jako promlčecí lhůta stavby? Děkuji, David.

ODPOVĚĎ:
Pro začátek své odpovědi si dovolím opravit dvě nepřesnosti, kterých se v dotazu dopouštíte. Řešení tzv. černých staveb nespadá do gesce občanského zákoníku, nýbrž je upraveno ve stavebním zákoně. Nečekají Vás tudíž "soudní tahanice", nýbrž "tahanice" před stavebním úřadem. To ale opravdu pouze na okraj.
Ve Vašem případě je klíčový § 129 stavebního zákona, který upravuje podmínky řízení o odstranění stavby. Pakliže jste zřídil stavbu méně než 2 metry od hranice pozemků, bylo v zásadě zapotřebí, abyste získal příslušné přivolení stavebního úřadu (v tomto ohledu bylo samozřejmě rozhodující, o jakou stavbu se jednalo, jaký byl její účel, rozměry apod.).
Podá-li Váš soused k místně příslušnému stavebnímu úřadu podnět k prošetření oprávněnosti zřízení Vaší pergoly, je možné, že stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby, v jehož rámci Vám přikáže tuto nepovolenou stavbu odstranit. Zároveň Vám však stavební úřad umožní tuto stavbu dodatečně povolit (tzv. legalizace černé stavby). Pakliže se totiž obrátíte na stavební úřad s žádostí o dodatečné povolení Vaší stavby (o čemž byste měl být stavebním úřadem poučen), stavební úřad se nebude nadále zabývat odstraněním stavby, nýbrž zahájí řízení o jejím dodatečném povolení.
V rámci řízení o dodatečném povolení stavby budete povinen předložit v zásadě stejné podklady, jako byste žádal o výstavbu zcela nové pergoly. Na tomto místě připomínám, že písemný souhlas Vašeho souseda (v podobě podpisu na situačním výkresu) budete rovněž potřebovat, nikoli však nezbytně (nepodaří-li se Vám sousedův souhlas získat, budete moci žádat o vydání stavebního povolení (resp. dodatečného stavebního povolení), k němuž již písemný souhlas souseda nepotřebujete).
Pakliže se Vám nepodaří získat dodatečné povolení stavby, budete skutečně povinen pergolu odstranit.
S ohledem na značný časový odstup od vybudování pergoly si lze udělení pokuty (ze strany stavebního úřadu) představit poměrně těžko.
Řízení o odstranění tzv. černé stavby může být zahájeno prakticky kdykoli. Právo stavebního úřadu zahájit toto řízení se nepromlčuje.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Černá stavba pergoly na hranici pozemku dvou sousedů a řízení o dodatečném schválení černé stavby

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Kovovýroba v rodinném domě - jak se bránit hluku?

Chtěl bych se zeptat, zda se mohu nějak bránit proti sousedovi, který vedle nás koupil pozemek od města a plánuje na něm postavit dílnu, do které hodlá umístit CNC stroje a obráběcí stroje. Pozemek byl od města prodáván za účelem výstavby rodinného domu, avšak budoucí soused, který má postaven nový rodinný dům jen pár set metrů od zmíněného pozemku, se nechal slyšet, že na pozemku postaví budovu, kterou si nechá zkolaudovat jako rodinný dům a potom do ní nastěhuje obráběcí stroje, aby rozšířil svou firmu.
V současné době došlo k prodeji pozemku s podmínkou, že na něm musí do dvou let postavit základovou desku k rodinnému domu. Jedná se o pozemek, který je celkem úzký (cca 14 m), je tedy předpoklad, že stavba bude těsně sousedit s naším pozemek, potažmo domem, přičemž v našem domě je většina oken přivrácena směrem k zmíněnému pozemku. Proto bych Vás chtěl poprosit o právní radu, zda je nějaký způsob jak tuto stavbu omezit, aby došlo opravdu jenom k výstavbě rodinného domu. Děkuji, Denis.

ODPOVĚĎ:
V současné chvíli, kdy soused zatím pouze deklaroval svůj údajný záměr, není možné se proti jeho plánům bránit.
Svou obranu však můžete směřovat do územního a stavebního řízení, která budou následovat. Domníváte-li se, že soused myslel své prohlášení vážně, můžete mu územní a stavební řízení zkomplikovat, popř. vznést takové požadavky, aby bylo užívání Vašeho pozemku do budoucna co nejvíc chráněno.
Bude-li Vás soused kontaktovat s žádostí o udělení písemného souhlasu s umístěním stavby na jeho pozemku (v podobě podpisu situačního výkresu), můžete podpis buď úplně odmítnout, popř. můžete například trvat na tom, aby byla stavba od hranic pozemků co nejvíc vzdálena, aby byla mezi pozemky vystavěna protihluková stěna apod. (spíše Vám však doporučuji nesouhlasit se stavbou jako takovou).

Pokud sousedovi nepodepíšete situační výkres, nebude tím sousedův stavební záměr samozřejmě zcela zhacen, soused bude nicméně nucen získat územní rozhodnutí a stavební povolení (která představují administrativně o něco náročnější postup).

Bude-li v sousedově záležitosti zahájeno územní a stavební řízení (o čemž byste měl být stavebním úřadem písemně vyrozuměn), můžete proti sousedovu stavebnímu záměru brojit námitkami. V rámci svých námitek můžete především trvat na zachování minimální odstupové vzdálenosti. V této souvislosti připomínám, že dle § 25/2 a 4 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území platí, že:
- je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m,
- ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností,
- jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle první odrážky.

Pokud máte v úmyslu bránit se proti sousedovu stavebnímu záměru důkladně (a využít všechny možnosti obrany), můžete se proti vydanému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení odvolat. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu (bude-li vyznívat ve Váš neprospěch) se můžete následně bránit žalobou. Tímto způsobem je možné výstavbu na sousedním pozemku po určitou dobu de facto zablokovat. Pro tento případ Vám nicméně doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokátem, který se věnuje oblasti správního či ještě lépe stavebního práva).

Bude-li výstavba rodinného domu Vašemu sousedovi povolena a v budoucnu se ukáže, že soused tuto stavbu využívá jiným způsobem, budete se moci obrátit na místně příslušný stavební úřad s podnětem k prošetření nastalé situace (Vašemu sousedovi bude v takovém případě hrozit pokuta a zákaz užívat stavbu v rozporu s jejím účelem).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může soused odmítnout podepsání situačního výkresu z důvodu nesouhlasu se stavbou (obava z předělání rodinného domu na hlučnou dílnu s kovovýrobou)
Odmítnutí podepsání situačního výkresu před stavbou rodinného domu sousedem - jak se bránit?

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Splácení bytu, domu, nemovitosti partnery kdy jeden splácel větší částku - vyrovnání při rozchodu vztahu (hypotéka)

Mám otázku ohledně bydlení. S přítelem jsme si vzali hypotéku na byt (do hypotéky se vložil i jeho úvěr za auto). Teď se rozcházíme a mě zajímá, jaké možnosti teď máme, když nejsme manželé. Je jediná možnost byt prodat a výdělkem z bytu doplatit hypotéku? Má přítel nárok na víc peněz, když splácel větší částku hypotéky (protože tam měl započítaný svůj úvěr)? Je možné hypotéku přepsat jen na jednoho a musí s tím druhý souhlasit? Předem děkuji za odpověď. Jaromíra.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den, za situace, kdy nejste manželé, má každý právo žádat to, co do hypotéky ze svých prostředků vložil. Byt samozřejmě prodat můžete a z výtěžku hypotéku uhradit. Je také možné, aby hypotéka i byt zůstaly jen jednomu z vás, nicméně banka si sama podle výdělkových možností stanoví, zda druhého partnera z hypotéky vyváže či nikoliv. Je to bohužel úskalí hypoték, to, že se rozejdete, pro banku není argument a ona sama si dle situace zváží, zda druhého partnera vyváže či nikoliv. Případně bance lze nabídnout jiného spoludlužníka.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyrovnání z bytu, domu, nemovitosti po rozchodu partnerů - je nutný prodej nemovitosti a vyrovnání z kupní ceny splácené hypotékou?

___

TRESTNÍ-PŘESTUPKY
Hlučná firma vedle domu (kovovýroba) - jak se bránit hluku (měření hygienickou stanicí, trestní oznámení, přestupková komise, žaloba k soudu? )

Bydlím v rodinném domku. V mém sousedství si pronajala objekt firma - kovovýroba. Všechny práce probíhají venku – svařování, řezání, broušení kovu. Je to velmi silný zvuk, již několik týdnů se léčím s hukotem v uších. Mluvil jsem s -majitelem firmy i zaměstnanci, nereagují. Mohu se někam obrátit o pomoc? Děkuji Ctirad

ODPOVĚĎ:
Ochranu před hlukem upravuje především zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, ve svém oddíle 6 a dále jeho prováděcí předpisy. Dle této právní úpravy má každý právo na ochranu před nadměrným hlukem, přičemž každá osoba, která provozuje stroje a zařízení způsobující hluk, je povinna dodržovat určité hlukové limity.
Doporučuji Vám obrátit se na krajskou hygienickou stanici s podnětem k provedení státního zdravotního dozoru. Krajská hygienická stanice by měla provést měření hluku a zjistit tak případné porušení zákonných limitů hluku ve chráněných prostorech. V případě, že krajská hygienická stanice naměření hodnoty překračující limity, učiní opatření k nápravě (může zakázat provoz zařízení způsobující hluk, přikázat učinění protihlukových opatření, atd.).
Je zde také možnost bránit se proti hluku podáním tzv. negatorní žaloby podle ustanovení §  1013 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, podle kterého se vlastník musí zdržet všeho, co způsobuje, že  hluk vniká na  pozemek jiného vlastníka (nejen tedy přímého souseda) v  míře nepřiměřené místním poměrům a  podstatně omezuje obvyklé užívání  pozemku. V takovém případě není potřeba, aby naměřená hodnota překračovala limity hluku stanovené veřejnoprávními předpisy. Doporučuji Vám však v případě, že se rozhodnete věc řešit soudně, vyhledat pomoc advokáta.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nadměrný hluk od firmy u souseda - měření hluku krajskou hygienickou stanicí, KHS

___

OBČAN-BYDLENÍ
Schválení závěrky, rozpočtu a rekonstrukce společných prostor bytového domu SVJ - jak získat podklady od vedení SVJ?

09/2017 jsme si koupili byt a stali se členy SVJ. Nyní se konalo shromáždění vlastníků bytových jednotek, kde programem schůze mělo být schválení závěrky, rozpočtu a rekonstrukce společných prostor.
K pozvánce nebyly připojeny podklady, ani nebylo uvedeno, kde je možné se s podklady seznámit, i když ve stanovách to máme uvedeno.
Na shromáždění jsme uvedli námitku, jak můžeme hlasovat o něčem, k čemu nemáme žádné podklady (výbor žádné podklady neměl, pouze přečetl pár čísel z papíru), tak nám bylo řečeno, že ostatní žádné podklady nepotřebují.
Ostatní členové SVJ jsou starší lidé důchodového věku, čehož výbor zneužívá. Protože jsme byli na shromáždění přehlasováni, chceme podat žalobu o určení neplatnosti usnesení. Nevadilo by nám, kdybychom byli přehlasováni, kdybychom fyzicky měli podklady a věděli jsme, co bylo schváleno. Požádali jsme o poskytnutí zápisu ze shromáždění a ani zápis neobsahoval žádné podklady (závěrku, rozpočet, nabídky firem), i když máme ve stanovách uvedeno, že podklady musí být přílohou zápisu. Můžeme u soudu uspět s žalobou, když nebyly předloženy podklady, když to ostatním nevadí.

ODPOVĚĎ:
Pokud SVJ nepředložila žádné podklady k tak důležitému bodu projednání jako se schválení účetní závěrky či rozpočtu na rekonstrukci, pak takové usnesení nemohlo být platně schváleno, bez ohledu na to, zda to ostatním spoluvlastníkům vadí či ne. Nevidím tedy důvod, pro byste neměli s žalobou na určení neplatnosti usnesení SVJ uspět. Navíc i zákon ve svém ustanovení § 1207 obč. zákoníku ukládá, že nejsou-li podklady k bodu programu schůze připojeny k pozvánce, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba o určení neplatnosti usnesení SVJ - uzavření závěrky, ropzpočtu a rekonstrukce společných prostor bez dodání podkladu výborem SVJ
Musí být k nahlédnutí podklady k projednání programu (závěrka, rozpočet) před schůzí SVJ ze zákona nebo ne?

___

RŮZNÉ-STAVBY
Neschválení refinancování hypotéky z důvodu černých staveb na pozemku spláceného hypotékou - jak postupovat dál?

V roce 2014 jsme koupili starší rodinný dům, RD. Na pozemku stojí další drobné stavby. Při refinancování hypotečního úvěru HÚ jsme však narazili – banka je považuje za černé stavby. Jedná se o 2 kůlny.

Dřevěná kůlna:
- rozměr 320 x 500 cm
- výška 300 cm
- od hranice 100 cm
- trámová konstrukce, kovové patky, stěny prkenné, podlaha beton + zatravňovací tvárnice, valbová střecha, asfaltový šindel
- postaveno cca 2004

 

Zděná kůlna:
- 300 x 515 cm
- výška 380 cm
- od hranice 50 cm
- podlaha beton, sedlová střecha, pozink plech
- postaveno cca 2000

Obě stavby splňují § 103 odst. 1) e 1 stavebního zákona. Využívány k uskladnění zahradního nábytku a nářadí. Na stěnách k hranici nejsou žádné stavební otvory, je zamezeno spádu dešťové vody a sněhu na sousední pozemky. Majitelé sousedních pozemků s umístěním staveb souhlasí.
Malé stavby vznikly pravděpodobně bez ohlášení (na stavebním úřadu nedohledáno). Lze stavby považovat za legální, bylo možné je v době vzniku dle tehdejších zákonů a vyhlášek takto zbudovat, nebo majitelé něco zanedbali? Pokud stavby za legální považovat nelze, jakým způsobem lze tuto situaci vyřešit? Díky

ODPOVĚĎ:
Obě kůlny byly vybudovány za účinnosti starého stavebního zákona (účinného do 31. 12. 2006). Dle Vámi uvedených rozměrů se jednalo o drobné stavby, neboť dle § 139b/7 písm. a) starého stavebního zákona byly drobnými stavbami stavby, které plnily doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to (mimo jiné) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m.
Dle § 32/2 písm. b) ve spojení s § 55/2 písm. a) starého stavebního zákona nevyžadovaly drobné stavby územní rozhodnutí, bylo však zapotřebí učinit ohlášení stavebnímu úřadu (resp. získat souhlas stavebního úřadu s tímto ohlášením).
Pakliže stavebník vybudoval obě kůlny bez ohlášení stavebnímu úřadu, dopustil se s největší pravděpodobností přestupku dle § 105/1 písm. a) starého stavebního zákona a mohla mu být uložena pokuta do 10.000,- Kč.
Pokud byly obě kůlny vystavěny bez ohlášení stavebnímu úřadu, jedná se skutečně o tzv. černé stavby. Vyžaduje-li banka jejich legalizaci, doporučuji Vám kontaktovat místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním další postup.
Dle § 129 (nyní účinného) stavebního zákona je možné, aby vlastník tzv. černé stavby požádal stavební úřad o dodatečné povolení stavby. V takovém případě je zapotřebí, aby žadatel předložil stavebnímu úřadu v zásadě stejné podklady, které by musel opatřovat při žádosti o souhlas s vybudováním zcela nové stavby.
Pokud obě kůlny splňují podmínky dle § 103/1 písm. e) bodu 1. stavebního zákona (jak v dotazu uvádíte), mělo by pro jejich dodatečné povolení postačovat předložení podkladů pro vydání územního souhlasu (jak vyplývá z § 96/2 písm. a) stavebního zákona). V takovém případě by mělo být dodatečné povolení stavby administrativně poměrně jednoduché.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Refinancování hypotéky a podmínka dodatečného povolení černé stavby (zděná, dřevěná kůlna) postavené původním majitelem bez stavebního povolení

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Předkupní právo menšinového spoluvlastníka, spolumajitele bytu, domu, nemovitosti a odkoupení podílu aby se stal většinovým spolumajitelem

Chtěl bych vás poprosit o radu s řešením předkupního práva z mé pozice jako jednoho ze spoluvlastníků nemovitosti (40%). Pokud se více spoluvlastníků (3) se společným většinovým podílem (60%) nemovitosti rozhodne své podíly společně prodat a najdou kupce, v případě předkupního práva mám ze zákona možnost odkoupit jen podíly nabízené k prodeji jako celek. Případně mohu přijmout předkupní právo pouze na podíl jednoho ze spoluvlastníků (20%), tak abych měl většinový podíl nemovitosti a zbytek podílů případně nechat prodat třetí osobě. Na odkupu jsme se nebyli zatím schopni domluvit a na odkup celého podílu nemám ani dostatek financí. Předem děkuji za odpověď. Čeněk.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě byste měl být oprávněn uplatnit předkupní právo k podílu i jediného spoluvlastníka, zákon nijak společný prodej neřeší s tím. I když by se tedy prodej řešil v jediné smlouvě, jednalo by se vždy o převod od jednoho ze spoluvlastníků, kdy právě k takovému podílu byste mohl uplatnit své předkupní právo.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Převod podílu menšinového spoluvlastníka na jiného menšinového spolumajitele s cílem získat většinový podíl bytu, domu, nemovitosti

___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Zdědění věcného břemene doživotního užívání bytu, domu, nemovitosti

Kupujeme rodinný dům a zřizujeme v něm 2 věcná břemena (služebnosti) na dožití dvou osob. V domě se nachází 3 bytové jednotky. Z toho 2 bytové jednotky budou zatíženy věcným břemenem (služebností), každá bytová jednotka na 1 osobu za účelem dožití v domě. Máme obavy, že původní majitelé (na které bude věcné břemeno zřízeno) plánují byty ponechat k užívání příbuzným ze své rodiny. Jakým způsobem můžeme tomuto zabránit? Mají právo nechat bydlet i jiné osoby v bytě, který nevlastní? Děkuji, Jaroslava.

ODPOVĚĎ:
Pokud budete zřizovat věcná břemena doživotního užívání, definujte ve smlouvě přesně, na jakou jednotku či jednotky se věcné břemeno vztahuje a ve prospěch jaké osoby je zřízeno. Pak se vyhnete tomu, že by měly být zatíženy i další byty. Jako vlastníci nemovitosti rozhodujete, co a jak bude věcným břemenem zatíženo, takže vše lze definovat smlouvou a žádná jiná osoba, které nesvědčí věcné břemeno, v bytě bydlet nemůže. Pokud je věcné břemeno dožití konkrétní osoby vázáno na jméno (což je vždy), takové věcné bemeno se samozřejmě nedědí dědici (potomky osoby oprávněné služebností).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědí se věcné břemeno dožití nebo ne?
Dědění služebnosti dožití, doživotního uživání bytu, domu, nemovitosti
Dědění věcného břemene dožití, doživotního uživání bytu, domu, nemovitosti

___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace cihel (stavebního materiálu) použitých při stavbě domu, zamítnutí reklamace technikem stavební firmy a znalecký posudek

Pracuji jako architekt, v oboru mám 8 letou praxi. V současné době jsem rovněž stavebníkem rodinného domu, který mi realizuje stavební firma. Při kontrole kvality provedení stavby jsem narazil na (z mého pohledu) neadekvátní kvalitu zdícího materiálu. Provedl jsem reklamaci a do doby vyřešení reklamace jsem zastavil stavbu. Při čekání na reklamačního technika jsem se snažil vyplnit čas takto:
- navštívil jsem rozestavěné stavby v okolí a prodejny stavebnin, vizuálně jsem porovnával standardy kvality jednotlivých výrobců cihel ve vztahu k poškození jednotlivých výrobků, svá zjištění nechci nyní podrobněji rozebírat, věnuje se tomu příloha mailu. Můj závěr je takový, že kvalita sledovaných parametrů kolísala dle značky výrobce. Pořizoval jsem průběžně fotodokumentaci.
- komunikoval jsem se stavební firmou (dodavatelem stavby), ti mě upozornili, že nejsem první ani poslední jejich zákazník, který podobné problémy řeší. Dokonce zařídili moji návštěvu jiné rozestavěné stavby, kde byla kvalita cihel podobná a reklamační technik ji neuznal. Na 99% neuzná ani moji reklamaci.
- začal jsem se zajímat o právní stránku této problematiky. Zjistil jsem, že výrobce se ze zákona musí zavázat ke splnění vlastností, které jsou definovány v prohlášení o vlastnostech výrobku. Vlastnosti, které reklamuji já, v tomto prohlášení bohužel nejsou uvedeny (připadá mi, že záměrně).
- volal jsem do centrály konkurenčního výrobce, kde mi technický poradce (nepřeje si být jmenován kvůli konkurenční doložce) sdělil, že mají svá vnitřní pravidla pro posouzení reklamované vady, sdělil mi i jejich přesné parametry. Když jsem se obrátil s podobnou žádostí opakovanými telefonáty na výrobce použitých cihel, odbyl mě slovy, že tyto informace nikdy nedostanu, protože na ně nemám zákonný nárok.
- v žádných informačních podkladech, technických listech není o tomto sporném bodě ani zmínka. V katalozích jsou na vysoce detailních fotografiích vyobrazeny bezvadné kusy zboží. Nevím, jestli nemůže jít v tomto případě o klamavou reklamu (soudě i podle reakcí jiných stavebníků a stavebních firem), která ve mě zakládá legitimní očekávání, které nebylo naplněno
V současné době čekám na příjezd reklamačního technika, vlastně vůbec nevím, jak se k tomu postavit, jestli mám chtít vrácení peněz, nebo výměnu zboží (ta by neměla smysl), nebo to mám hodit za hlavu. Jsem pod časovým tlakem - jestli stavbu nedostanu do zimy pod střechu, voda zateče do materiálu, poškodí ho a na jaro to můžu tak akorát vybourat a začít znovu.
Velmi děkuji za váš právní názor k mému případu, pokud to bude mít z vašeho pohledu smysl, nebráním se placeným poradenským službám.
Mám takový vztek, že bych nejraději našel podobně poškozené klienty (kteří se cítí být poškozeni), založil sdružení poškozených klientů a celou věc řešil soudně. Nevím, jestli to není sci-fi.
S pozdravem, Čestmír

ODPOVĚĎ:
Ačkoliv to z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, uzavřel jste smlouvu o dílo, jejímž předmětem je postavení rodinného domu. Dle ust. § 2615 občanského zákoníku platí, že dlo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Dle odst. 2 tohoto ustanovení pak o právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě.
obecně platí, že by mělo být plněno v ujednané jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní se v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. To znamená, že by v zásadě mělo být plněno v určitém průměrném standardu staveb rodinných domů. Tuto otázku by měl náležitě posoudit soudní znalec za předpokladu, že reklamace bude zamítnuta.

Bylo by shledáno, že je zdivo vadné, pak by bylo nutné posoudit závažnost porušení smlouvy, Primárně je třeba vycházet z toho, že se bude jednat o nepodstatné porušení smlouvy. Dle ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku platí, že je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Dle ust. § 2107 odst. 1 občanského zákoníku pak platí, že je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dle ust. § 2593 občanského zákoníku dále platí, že objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
Pokud by tedy bylo prokázáno znaleckým posudkem, že je zdivo vadné, trvejte na provedení nápravy již při provádění díla, případně zvažte odstoupení od smlouvy, pokud by k nápravě nedošlo. Stavební firma by rovněž měla učinit opatření zabraňující vzniku dalších škod v důsledku klimatických podmínek, resp. by za případné další škody také odpovídala (zaplachtění stavby pro zabránění zatopení stavby apod.).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Klamavá reklama - nafocení bezvadného výrobku kdy ostatní běžné výrobky jsou výrazně horší kvality
Znalecký posudek na kvalitu zdiva stavěného rodinného domu, nemovitosti
Reklamace cihel a zdiva rozestavěného domu stavěného stavební firmou

___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace opravy auta, automobilu, vozidla - autoservis si naúčtoval novou cenu opravy a opravu opravy neoznačil jako reklamaci

Dne 16.8.2018 jsem předala své vozidlo servisu k odstranění závady – NEJDE NASTARTOVAT. Bylo mi předané i s fakturou na 1.851 Kč, jako OPRAVENÉ 17.8.2018. Faktura uhrazená při převzetí. Po 2 hodinách jízdy od autoservisu se projevila naprosto stejná závada. Vozidlo přistaveno servisu k reklamaci opravy startování. Převzato bez vydání jakéhokoliv dokladu. Na mou mailovou urgenci potvrzeno přijetí bez specifikace REKLAMACE OPRAVY. Po opravě reklamace servis opět účtoval dalších 3.600 Kč za vadný startér. Nechce uznat, že se jednalo o reklamaci špatně provedené opravy. Abych docílila opravy a vrácení vozu, který v servisu stál, mailem jsem souhlasila s úhradou. Při převzetí mi předávající nepředal žádnou fakturu se sdělením, že nebudu platit nic a teprve následně po mě vyžadovali telefonem a potažmo zaslali poštou fakturu na 3.600 Kč.
Jednalo se prosím dle vašeho názoru o reklamaci první opravy, když se naprosto stejná závada projevila již po 2 hodinách? A co s názorem, že musím zaplatit nahrazený díl, že už mi neúčtují práci? Mohu doložit mailovou komunikaci. Děkuji, Jelena.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě se přikláním k názoru, že jste reklamovala první opravu, neboť je zřejmé, že závada nebyla opravena. Řešením se mi jeví souhlas s úhradou ceny dílů s odečtením ceny práce za první opravu.
V tomto případě doporučuji využít mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce. Více informací a online možnost podání návrhu na zahájení řízení naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace opravy - musí opravna vydat reklamační protokol a opravu opravy označit jako REKLAMACE?

___

OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVA
Reklamace koupeného domu - nefuknční vodovod ze studny, zaplatí připojení k vodovodu bývalý majitel?

V listopadu 2017 jsme koupili dům, který jsme komplet museli rekonstruovat. Nyní, když se tam chceme nastěhovat, neteče voda. Je napojena na nějakou studnu 500 m v lese. Lze nějak reklamovat po bývalých majitelích tuto ztrátu, protože se musíme nyní připojit na vodovodní řád, na který jistě nebudou levné náklady za zhotovení přípojky. Mimo jiné vodárny nám sdělily, že to může trvat i 4 měsíce a v zimě potrubí nepokládají. Máme problém i s nastěhováním a vzniknou nám vícenáklady - bydlíme u rodičů a máme malé dítě, které vodu potřebuje. Dům je tak neobyvatelný. Děkuji, Dalibor.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě by bylo nutné posoudit, zda se jedná o skutečnost, kterou bylo možné zjistit již v době koupě. Zde se přikláním k závěru, že toto bylo možné ověřit již v době koupě a z tohoto důvodu nebude možné vadu reklamovat. Pokud Vás však prodávající výslovně ujistil o funkčnosti dodávek vody, pak by bylo možné vadu reklamovat.
I přes výše uvedené je možné po prodávajícím požadovat kompenzaci, a to nejlépe písemnou výzvou. Pokud by však Vaše nároky odmítl a dobrovolně by nesouhlasil s úhradou kompenzace, spíše bych nedoporučoval věc řešit žalobou, neboť pravděpodobnost neúspěchu by byla poměrně vysoká.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nefungující voda ze studny v zakoupené nemovitosti, rodinném domě - právo na náhradu nákladů spojených s připojením k vodovodu, vodovodnímu řádu
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Registrace do seznamky - místo 100 Kč byla stržena částka 4752 Kč, reklamace platby

Přes internet jsem se přihlásila do seznamky, a nevím jakým nedopatřením místo registrace za 100 Kč mě odešlo z banky 4.752 Kč. Psala jsem jim už email, že chci odstoupit od smlouvy, že na to mám 14 dní. Co mám dělat? Transakce proběhla 6.9.2018, nepřišlo mi ani žádné potvrzení nic. Děkuji, Jindřiška

ODPOVĚĎ:
V tomto případě doporučuji zablokovat možnost automatického strhávání plateb z Vaší karty. Dále v bance požádejte o tzv. chargeback, kdy by Vám společnost vydávající platební kartu měla strženou částku vrátit. Tato cesta by měla být nejjednodušší možnou. V případě, že by Vám finance vráceny nebyly, pak by bylo možné se domáhat vrácení částky přímo po společnosti provozující seznamku. V tomto případě by Však bylo také nutné posoudit samotné obchodní podmínky a další okolnosti registrace.
Od smlouvy jste zjevně odstoupila v zákonné lhůtě, nicméně by bylo nutné posoudit, zda jste v rámci registrace (obchodních podmínek) nesouhlasila s tím, že služby budou poskytovány okamžitě. V takovém případě by právo na odstoupení od smlouvy nemuselo vzniknout.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odstoupení od smlouvy o poskytování seznamovacích služeb seznamky (z důvodu stržení vyššího registračního poplatku než byl smluven)
Nevrácení registračního poplatku seznamkou při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku (ve lhůtě 14 dnů)

__

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Jak vymáhat přeplatek anuity za převod družstevního bytu z družstva na družstevníka

17.8.2018 jsme jako nabývající uzavřeli Dohodu o budoucím převodu družstevního podílu. V části III. majetkového vypořádání byla chybně stanovena anuita, kterou jsme měli dále hradit, v náš neprospěch o cca 13.500 Kč. Tedy že převodce splatil méně z anuity než uvedl ve smlouvě. Cituji "strany převádějící dále prohlašuje, že na byt připadá dle potvrzení družstva ke dni … částka" a zde byla ta chyba.
Jde tedy o chybu ve smlouvě, kterou za úplatu 128.000 Kč za nás sepsal zprostředkovatel, realitka smluvená převodcem. Chybu tedy udělala realitka. Na mé upozornění realitka reagovala, že to vyřídí, ale uběhl rok a nic se nestalo. Naposledy mi realitka sdělila, že převodce je ve špatné finanční situaci a že mi dá 5.000 Kč. Realitář a převodce jsou v přátelském vztahu.
Dotaz: Jak se v této situaci domoci svého práva, tj. vrácení peněz za chybu, kterou udělala realitka. A na kom náhradu vymáhat? Dle mého se jedná o chybu realitky, kt. jsme zaplatili za "i za uzavření smlouvy a právní servis" 128.000 Kč. Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
V tomto případě se spíše domnívám, že by bylo nutné se domáhat navrácení částky po prodávajícím, kterému přeplatkem mohlo vzniknout bezdůvodné obohacení. Záleželo by ovšem také na tom, jak byla samotná smlouva koncipována, zda splátka anuity byla sjednána samostatně, nebo jako součást kupní ceny. Pokud byla součástí celkové kupní ceny, pouze byla samostatně rozepsána, pak se domnívám, že by nárok na vrácení vůči prodávajícímu nevznikl.
Pokud jste za právní a zprostředkovatelské služby hradili částku přímo realitní kanceláři, tj. provize kanceláře nebyla součást kupní ceny, pak by mohla přicházet v úvahu také odpovědnost realitní kanceláře za vzniklou škodu.
Pro náležité posouzení by tedy záleželo na samotném znění smluv a vztahu s realitní kanceláří. Pokud jde o nárok vůči realitní kanceláři, pak doporučuji využít mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce. Více informací a online možnost podání návrhu na zahájení řízení naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud Vám prodávající či realitní kancelář dobrovolně částku nevrátí, bude nutné se domáhat Vašeho nároku žalobou u soudu. Před podáním žaloby doporučuji věc konzultovat s advokátem. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání bezdůvodného obohacení - přeplatek anuity
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ
Změna trvalého pobytu z úřadu na nájemní byt - postup

Mám otázku ohledně trvalého bydliště. Mám nahlášený trvalý pobyt na Obecním úřadě mimo Prahu, kde se již několik let nezdržuji. Mé současné bydliště je na Praze 10 v podnájmu, s majitelem bytu nemám uzavřenou nájemní smlouvu, jsme domluvení „na slovo“ a on si ani nepřeje, abych měl nahlášené trvalé bydliště v jeho bytě. Rád bych věděl zdali je možné nahlásit trvalé bydliště z Obecního úřadu mimo Prahu (Prosenická Lhota) na Obecní úřad v Praze 10? A co se týče pošty, byla by zadržována na Obecním úřadě Prahy 10 (pro mě nejideálnější řešení) nebo musím uvést korespondenční adresu na kterou mi bude přeposílána veškerá korespondence? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Bruno

ODPOVĚĎ:
Existují obecně dvě cesty, jak získat trvalé bydliště (resp. trvalý pobyt) na úřadě:
První cestou je úřední zrušení údaje o trvalém pobytu na současné adrese. Vlastník objektu může navrhnout, aby byl zrušen údaj o trvalém pobytu osobě, která nemá užívací právo k objektu a nebo jej nevyužívá. Toto ovšem není Váš případ.
Druhou cestou je „ukončení pobytu v cizině“. Tj. trvalý pobyt nejprve ukončíte (ve smyslu úplně ukončíte na území ČR) a pak znovu zahájíte, ale nemáte se kam přihlásit.
Obecně jinak není dána možnost přehlašovat trvalý pobyt z jednoho úřadu na druhý dle potřeby.
Ze zákona je povinnost pronajímatele uzavřít PÍSEMNOU nájemní smlouvu (a s tím spojené i další povinnosti - např. odvod daně z příjmu). Váš pronajímatel tak dle mého názoru jednoznačně nedodržuje zákon.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak změnit trvalé bydliště z obecního úřadu, městského úřadu na místo kde má občan náje, pronajatý nájemní byt

___

OBČAN-EXEKUCE
Nastěhování zadluženého potomka nesplácejícího insolvenci k rodičům - hrozí exekuce na majetek rodičů?

Náš syn se od nás v březenu 2017 odstěhoval, nyní se ocitl dá se říct bez domova. Kromě osobních věcí nemá nic, zaměstnání střídá dost často, insolvenci řádně neplní. Chceme ho s manželkou vzít zpět domů a do počátku mu pomoci. Máme ale strach, aby mu insolvenci nezrušili, a k nám nepřišla exekuce. Máme ho k nám přihlásit k trvalému pobytu, nebo mu smlouvou pronajmout 1 pokoj, nebo jak ho máme zaevidovat? Na úřadu mu bylo sděleno, že musí mít na změnu adresy buď ve městě pronájem nebo trvalý pobyt, aby ho mohli odhlásit z bývalého bydliště, kde na něj majitelé tlačí s odhlášením. Děkuji, Břetislav.

ODPOVĚĎ:
Trvalý pobyt je pouze evidenční údaj a nezakládá žádné další právo. Proto se nemusíte bát, že byste byli evidencí trvalého pobytu synovi nějak znevýhodněni.
Exekutor k vám samozřejmě může přijít, ovšem to by mohl i bez evidence trvalého bydliště, neboť exekutor může prověřovat na jakékoliv adrese, na které se dlužník zdržuje, zda má dlužník na této adrese nějaké věci, které by bylo možné postihnout v rámci exekuce.
Exekutor ale nemá právo postihnout vaše věci ani nijak zatížit vaši nemovitost.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neplacení insolvence synem, dcerou a nastěhování zpět k rodičům s trvalým bydlištěm - opravňuje trvalé bydliště k exekuci věcí v nemovitosti rodičů?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Darování většiny majetku rodiči sourozenci, sourozencovi a započtení na dědický podíl, započtení dědictví

Zdědila jsem po matce 1/6 na domu. Otec již zemřel a daroval svůj vlastnický podíl 5/6 na nemovitosti vnukovi (synovi) z bratrovi strany. Vnuk se o nemovitost řádně nestaral, veškeré poplatky se správou domu hradil otec do jeho smrti. Otec se se mnou finančně nevypořádal. V darovací smlouvě jsem objevila chyby. Bratr za života rodičů dostal rodinný dům, na který neexistuje darovací smlouva, ale rodiče financovali stavbu celého domu z vlastních peněz. Bratr do domu neinvestoval ani korunu, ale dům na něj rodiče napsali. Po svatbě se do něj nastěhoval se svou nynější manželkou.
Otec mi před smrtí sdělil, že dům, který daroval vnukovi byl přinucen bratrem, že jsem podíl na nemovitosti údajně prodávala což nebyla pravda. Byl oklamán, aby se dům přepsal na vnuka a ne na bratra, který již za života rodičů už dostal ale já jsem nedostala nic.
Rodiče se za života domluvili, že dům bude můj ale nestalo se tak. Dodnes nemám přístup na pozemek otec mi nechtěl vydat klíče od domu, ani mě pustit na zahradu, klíče má pouze bratr.
Chtěla bych se zeptat jak mám postupovat při dědictví? Děkuji, Jarmila.

ODPOVĚĎ:
Pokud to chápu dobře, dotaz zní na dědictví po matce, po které byste měla dědit 1/6? V rámci dědického řízení byste měla namítnout, že bratr již za života rodičů dědil hodnotný majetek a v rámci tzv. započtení na dědický podíl byste měla nyní vše dědit Vy. Pokud by se bratr proti tomu bránil, notář Vás s příslušným poučením odkáže na soud, tj. abyste podala k soudu žalobu a domáhala se určení, že z dědictví již vše náleží Vám.
Další informace k započtení daru do dědictví (započtení na dědický podíl) jsou zde:
http://bit.ly/1PwZr9X

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyrovnání mezi sourozenic po smrti rodičů při darování bytu, domu, nemovitosti, pozemku

___

OBCHOD-REKLAMACE
Opakované praskání potrubí, trubek v novém rodinném domě - může kupující požadovat kompletní revizi trubek a náhradu škod za praskající

Prosíme o radu ve věci praskání vodovodního potrubí v novostavbě rodinného domu RD (koupě rodinného domu 07/2015) - vady se objevily po koupi domu, byly uplatňovány reklamace. Událost se stala 5x na různých místech:
• 03/2016 - voda praskla v podlaze chodby a kuchyně
• 07/2016 - voda praskla na dolním WC a v sousední místnosti
• 08/2016 - voda praskla v kuchyni
• 10/2017 - voda praskla na dolním WC a zasáhla i obývací pokoj
• 08/2018 - voda praskla v koupelně a natekla do místnosti spodního WC
Neustálé reklamace a vrtání do domu už nechceme dále podstupovat, po všech událostech nyní požadujeme zrevidování stavu vodovodních trubek a jejich kompletní vyměnění.
Prodávající toto odmítá a odmítá také náhradu škod. Prodávající stavěl domy v naší čtvrti, kde dalším min. 5 rodinám voda také praská vlivem špatného materiálu a zpracování. Naším cílem je, aby voda už nepraskala a neničil se náš majetek. Jak máme postupovat, pokud chceme nápravu škod? Je to na žalobu? Předem děkujeme za Váš čas a případnou odpověď.

ODPOVĚĎ:
Předně doporučuji nechat zpracovat znalecký posudek, který popíše případné vady, kdy pokud by došel k závěru, že je nutné potrubí vyměnit, pak na takovém požadavku trvejte, včetně proplacení znaleckého posudku.
Pokud došlo únikem vody ke vzniku škody např. zničené omítky, nábytek, pak i tyto škody by Vám prodávající měl nahradit. S ohledem na rozsah vad by mohlo v úvahu přicházet také odstoupení od smlouvy, kdy by Vám prodávající měl vrátit kupní cenu oproti vrácení domu.
Pokud by prodejce Váš nárok odmítal, doporučuji nejprve využít možnosti mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce. Více informací a online možnost podání návrhu na zahájení řízení naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud by ani mimosoudní řešení sporu nepomohlo, bude nutné se domáhat Vašich nároků žalobou u soudu. S případným pozitivním znaleckým posudkem by měla mít žaloba větší šanci na úspěch, kdy však před jejím podáním doporučuji věc konzultovat nejprve s advokátem. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Náhrada škody developerem - praskající potrubí v různých místnostech a poškození podlahy, stěny a nábytku
Znalecký posudek na potrubí v novém rodinném domě - právo na výměnu praskajících trubek a náhrady škody vzniklé vytopením vodou
___

OBCHOD-ŽIVNOSTI
Prodej vlastního pečiva na farmářských trzích - je potřeba živnostenský list, živnostenské oprávnění?

Baví mě pečení a ráda bych své výrobky prodávala na menších farmářských trzích konaných 1x týdně. Jsem studentka, 17 let, trhů bych se účastnila 1x za měsíc. Potřebuji k účasti živnostenské oprávnění (i kdybych na trhy šla 2x ročně)? A pokud ano, jaké jsou slevy na soc. + zdrav. pojištění pro studenty? A pod jakou částku se jedná o nezdanitelný příjem (vedlejší výdělečnou činnost)? Pokud bych chtěla upéct dort na zakázku, musím mít živnost (I kdyby jsem měla výdělek např. 4.000 Kč/měsíc vč. trhů)? Vše bych pekla v prostředí schváleném hygienickou stanicí. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Za popsané situace se přikláním k tomu, že by se již o živnostenské podnikání jednalo. Dle živnostenského zákona je živností (podnikáním) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Pokud byste tedy prodávala své výrobky dlouhodobě na trzích a případně i příležitostně na zakázku, pak by již nejspíše byl splněn soustavnosti, . Ostatní znaky živnosti jsou pak splněny jednoznačně také.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o příjem z podnikání, budou předmětem daně z příjmu veškeré Vaše příjmy. Při očekávaném příjmu 4000, - Kč měsíčně byste však nedosáhla na minimální hranici příjmu, ze kterého by bylo nutné odvádět daň, neboť uplatníte slevu na poplatník a slevu na studenta.
Daň by nebylo nutné hradit při příjmech do cca 190.000,- Kč ročně.

Pokud jde o sociální pojištění, pak toto v prvním roce nebudete hradit. Po prvním roce pak podáte přehled o příjmech, kdy pokud překročíte rozhodnout částku, aktuálně cca 70.000,- Kč, pak bude nutné sociální pojištění za uplynulý rok uhradit, Pokud tuto částku nepřekročíte, sociální pojištění za uplynulý rok hradit nebudete a nebude nutné hradit zálohy na sociální pojištění ani v dalším roce.

Pokud jde o zdravotní pojištění, pak v prvním roce nebude hradit žádné zálohy a zdravotní pojištění se určí dle dosaženého zisku a doplatí se najednou. V dalších letech pak již budete hradit zálohy dle dosaženého zisku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pečení dortů na svatby a vánočního cukroví - daně, je potřeba živnostenský list, živnostenské oprávnění?

___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace spojky v ojetém autě, automobilu, vozidle - jde o skrytou vadu?

Před týdnem, tj. 3.9.2018 jsem prodal osobní vůz Lancia Thesis, r. v. 2002 s vadami uvedenými na kupní smlouvě (vadný alternátor, prasklina na čelním skle) – vzhledem k nimž byla cena téměř symbolická 25.000 Kč. Kupující absolvoval zkušební jízdu, což je uvedeno v kupní smlouvě a vozidlo následně koupil. Pár dní od prodeje vozu mě kontaktoval, s tím, že se mu „rozsypala celá spojka“ a že chce vozidlo reklamovat pro skrytou vadu.
Spojka ojetého automobilu v době prodeje nevykazovala žádné známky poškození a byla zcela funkční.
Dále kupující argumentuje tím, že už měl vozidlo v třech servisech a všude mu prý „dali za pravdu“. Kupující je docela neodbytný a vyvíjí nepříjemný tlak, jemuž bych nerad podlehl a zbytečně neudělal nějaké nevratné rozhodnutí. Jak v takovém případě postupovat a jedná se skutečně o tzv. skrytou vadu nebo jen o opotřebení součástky s předpokladem omezené životnosti (vozidlo mělo nájezd cca 270.000 Km)? Děkuji za odpověď. Ctibor.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda jste vozidlo prodal jako podnikatel, nebo pouze jako fyzická osoba nepodnikající. Předpokládám však, že se jedná o druhou možnost.

V tomto případě odpovídáte kupujícímu za vady, které mělo vozidlo v době prodeje. Dle ust. § 2121 odst. 1 občanského zákoníku pak nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího jeho převzetím. To znamená, že pokud vada vznikla několik dní po prodeji, pak za tuto vadu kupujícímu neodpovídáte.

Dle ust. § 2095 občanského zákoníku platí, že prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. V tomto případě je zřejmé, že účelem byl prodej vozidla pro jeho další používání, nikoliv např. na náhradní díly.

Dle ust. § 2100 odst. 1 občanského zákoníku dále platí, že právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Pokud by tedy kupující prokázal, že spojka byla vadná již v době prodeje, kdy toto by způsobilo vadu v jakosti vozidla, neboť by nebylo možné jej užívat dle účelu smlouvy, byť se vada projevila až později, pak byste skutečně odpovídal za vadnou spojku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozdíl mezi opotřebení součástky a skrytá vada u ojetého auta, automobilu, vozidla

___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM, DĚTMI
Předání dítěte matkou otci u školy odpoledne když škoda končí ve 12 hodin - musí matka jít znovu ke škole s dítětem?

Naše dítě bylo svěřeno po dohodě mezi rodiči do péče matky a pravidelný rozšířený styk otci dohodnut - vše potvrzeno soudem v Rozsudku. Dle soudního rozsudku má dojít k předávce dítěte (7 let) ze školního zařízení v 15.00 hod. Škola však končí již ve 12.35 hod. , dítě jde po škole domů a v danou dobu již dávno není ve škole. Proto navrhuji otci změnu místa předávky v 15.00 hod. v bydlišti matky na místo ve škole.
Otec odmítá jakoukoliv dohodu/změnu místa vyzvednutí akceptovat a trvá na soudním rozhodnutí. Chtěla bych poradit, aby nedocházelo k nejasnostem v rámci styku otce: Jak mám a mohu v této situaci postupovat u předávky, aby nedošlo k porušení platného Rozsudku, jak předání dítěte řešit do platnosti nového Rozsudku než proběhne soud, kde budu žádat o změnu místa?
(Otec nechce o změně místa předání vůbec debatovat, i přesto že se jedná o stejnou část města, jeho cesta ke škole či domů je podobná). Znovu informovat otce o důvodu změny a čekat doma? Vracet se zpět ke škole na 15:00, jak dlouho venku u školy máme/musíme čekat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Jestliže otec nesouhlasí se změnou místa předávání dítěte, je zapotřebí respektovat stávající soudní rozhodnutí, a to až do doby, kdy případné nové rozhodnutí soudu nabude právní moci. Pokud tedy nechcete porušovat soudní rozhodnutí, je zapotřebí přijít na 15. hodinu s dítětem ke škole a zde ho otci předat.
Jak dlouhou dobu musíte na otce při předání dítěte čekat, žádný právní předpis nestanovuje (ale mělo by jít o přiměřenou dobu - např. 15 minut).
Pokud Vám současná úprava nevyhovuje a dohoda s otcem na změně není možná, budete muset podat k soudu nový návrh na úpravu styku otce s dítětem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dlouho musí matka čekat s dítětem na místě předání než přijde otec, pokud má otec zpoždění nebo pravidelně nechodí?

__

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Nenastoupení na kurz zaplacený zaměstnavatelem a výpověď, ukončení pracovního poměru - nárok na proplacení kurzu zaměstnancem zaměstnavateli

Objednala jsem si v rámci zaměstnaneckého poměru v dubnu 2018 kurz u dodavatele, který firma ihned vyfakturovala (obě zavedly do účetnictví). Bohužel jsem se z časových důvodů nemohla v dubnu kurzu zúčastnit s tím, že se přihlásím na některý z dalších termínů. V červenci 2018 jsme podepsali rozvázání pracovního poměru dohodou, protože nastupuji v září 2018 do nové společnosti. Můj dotaz je: mám na kurz nárok stále jít? (byl schválen na mé jméno a vyfakturován v době zaměstnaneckého poměru - jako bych už na něj byla). Děkuji, Bohumíra.

ODPOVĚĎ:
Byť byl kurz objednán a zaplacen na Vaše jméno, firma toto školení objednala v rámci prohlubování nebo zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Pokud již nejste zaměstnancem firmy, dodavatel nepochybně umožní převední kurzu na jiného zaměstnance a Vaše účast na daném kurzu by mohla být vnímána jako bezdůvodné obohacení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Proplacení kurzu zaměstnavateli z důvodu výpovědi, ukončení, rozvázání pracovního poměru
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Lhůta na propadnutí zálohy na koupi bytu, domu, nemovitosti složené prodávajícímu - za kolik let?

2011 jsme s manželem chtěli koupit od mého strýce a tety rekreační středisko (buď koupě pozemků nebo odkup podílů ve firmě).
Za tímto účelem jsme 2011 složili zálohu ve výši 500 Kč. Na tyto peníze máme Potvrzení o příjmu, s datem přijetí peněz a podpisy nás všech.
Bohužel jsme nesehnali peníze a 2018 jsme se s manželem dohodli, že od záměru odstoupíme a požádali jsme o vrácení peněz.
Strýc s tetou přišli s tím, že jim vyvstali nějaké náklady (za právní služby atd.) a že nám vrátí v 7 splátkách 465 tis. Kč. Ve splátkách proto, že peníze nemají k dispozici a 35.000Kč jsou náklady, které jim vznikly.
Domnívám se, že peníze někde investovali, uložili a nemají možnost se k nim ihned dostat.
Strýc ještě zmiňoval, že od složení peněz uplynula dlouhá doba a oni se mohou tvářit, že záloha dávno propadla. Oba mě tlačí, abych podepsala Dohodu o tom, že odstupuji od záměru koupě a souhlasím se vzniklými náklady a splátkovým kalendářem.
Děkuji, Bohuslava

ODPOVĚĎ:
Uvedený problém řeší nový občanský zákoník institutem tzv. předsmluvní odpovědnosti:
§ 1728
(1) Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít.
(2) Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.
§ 1729
(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.
(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

Vyplývá z něj, že pokud vše již naznačovalo tomu, že smlouva bude uzavřena, může po Vás druhá strana žádat škodu. Pokud byste se rozhodli, že jim škodu nenahradíte, pak by věc mohla skončit u soudu a soud by zkoumal, zda v tomto případě již podmínky předsmluvní odpovědnosti byly splněny či nikoliv, a zda jste tedy povinni škodu nahradit či nikoliv.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Za kolik let se promlčí záloha složená kupujícím u prodávajícího na koupi bytu, domu, nemovitosti, pozemku
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Chyba v rozsudku soudu - jak požáda o opravu rozsudku? (opravu písařské chyby dle § 164 Občanského soudního řádu)

Jsem žalobce v kauze o úhradu dlužného nájemného. Městský soud vydal rozsudek v současnosti už pravomocný, kde ale v odůvodnění chybně opsal z podané žaloby rok v datu období, za které se vypočítává dlužné měsíční nájemné, „za období od 30.10.2015 do 30.7.2015. “. Správný údaj je „do 30.7.2017“, tedy o dva roky delší. Jedná se o nesmyslný údaj v odůvodnění žaloby, dle kterého nelze vypočítat dlužné měsíční nájemné za uvedené období, základ celé žaloby.
Celková dlužná částka souhlasí. Chyby jsem si všiml až po nabytí právní moci, kdy jsem se chystal rozsudek nechat potvrdit. Podal jsem návrh na opravu chybného roku v datu období dle podané žaloby. Městský soud usnesením návrh na opravu odmítl v poučení uvádí možnost odvolání do 15 dnů, kterou hodlám 3.9.2018 využít. Jak dál postupovat, jaké jsou možnosti v případě, když chystané podané odvolání krajský soud odmítne? Děkuji za odpověď. Adam.

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu předpokládám, že na soud jste se obrátil s návrhem na opravu písařské chyby dle § 164 Občanského soudního řádu. Dle tohoto ustanovení je předseda senátu (soudce) povinen opravit v rozsudku (tedy v jakékoli jeho části) kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
Pakliže soud Vašemu návrhu nevyhověl, vydal o tom usnesení, proti němuž je možné se odvolat (jak vyplývá z § 202/1 písm. i) Občanského soudního řádu).
Pokud byste neuspěl ani u odvolacího soudu, přichází do úvahy podání mimořádného opravného prostředku, tedy dovolání (které projednává Nejvyšší soud ČR). To však bude přípustné pouze za splnění podmínek dle § 237 Občanského soudního řádu, dle něhož platí, že dovolání je přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Ze znění dotazu usuzuji, že předmětný rozsudek obsahuje tuto jedinou písařskou chybu, tzn. že výrok rozsudku (umístěný v úvodní části rozsudku, číslovaný římskými číslicemi, v němž je žalovanému stanovena povinnost uhradit Vám dlužné nájemné, nahradit náklady soudního řízení apod.) je v pořádku.
Je-li výrok rozsudku v pořádku, doporučuji Vám podání případného dovolání zvážit, neboť přítomnost Vámi popsané písařské chyby nebude mít na vykonatelnost předmětného rozsudku žádný vliv (tzn. že rozsudek s touto písařskou chybou bude moci být exekučně vymáhán). Trvání na de facto kosmetické opravě odůvodnění rozsudku by pak Vaše právní postavení nijak neposílilo (znamenalo by spíše pouze ztrátu času). Je navíc nutné si uvědomit, že dovolatel musí být v řízení před Nejvyšším soudem ČR zastoupen advokátem (§ 241 Občanského soudního řádu), na Vaší straně by tak vznikly další náklady.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Chyba v rozsudku soudu - kdy je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu kvůli opravě rozsudku?
___

OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVA
Reklamace řazení ojetého automobilu - vadné synchrony, reklamace do 6 měsíců od koupi vozilad

Dne 31.7.2018 jsem zakoupil ojetý osobní automobil od podnikatele - fyzická osoba, který prodává dovozová auta. Po necelém měsíci mě začalo zlobit řazení. Po konzultaci s automechaniky mě bylo řečeno, že se jedná o vadné synchrony. Mělo by se tedy jednat o skrytou vadu.
V kupní smlouvě je uvedeno:
"Kupující byl obeznámen s technickým stavem ojetého vozu, se všemi případnými vadami a závady, které se projeví po uskutečnění prodeje prodávající neručí. Kupující tímto souhlasí s prodávajícím, že stav osobního automobilu odpovídá celkovému stáří a bere na vědomí počet ujetých kilometrů. Prodávající automobil předvedl a provedl zkušební jízdu s kupujícím. L (přesné znění)
Mám nárok na 6 měsíční reklamaci? Děkuji s pozdravem, Adolf.

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 2161 občanského zákoníku platí, že prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

Dále platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Nicméně u použitých věcí, tj. také u automobilu je třeba posoudit, zda odpovědnost prodávajícího není vyloučena. Odpovědnost prodávajícího totiž není možné aplikovat, pokud se dle ust. § 2167 občanského zákoníku jedná u použité věci o vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.
Pokud se tedy jedná o vadu odpovídající stáří a míře opotřebení vozidla, pak by Váš nárok na reklamaci nebyl oprávněný. Toto by však měl posoudit zejm. znalec. V každém případě doporučuji reklamaci u prodejce uplatnit.
Zákonnou odpovědnost prodávající nemůže v tomto případě vyloučit smluvním ujednáním, lze "zákonnou záruku" nanejvýš zkrátit na jeden rok, neboť obecně platí, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zamítnutí reklamace vady ojetého vozidla, která se projevila do 6 měsíců od koupi - obstojí formule "prodávající neručí za vady" v kupní smlouvě?
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Jak se zbavit bezdomovce v rodině (dlužník zdravotního pojištění)

Mám dotaz ohledně jedné osoby, se kterou žije můj strejda. Spoustu let žila jako bezdomovec a strejda se jí ujal. Bohužel už spoustu let neplatí zdravotní pojištění. Trvalé bydliště má vedené na úřadě, ale nikdo neví kde. Jestli vůbec je někde vedena. Nepracuje a nepobírá žádné peníze a peníze bere od mého strejdy. Dá se to nějak řešit? Udat ji na pojišťovně, ale bohužel nevíme na jaké, protože nevíme, kterou měla. Chceme se té hrozné ženské "zbavit". Je to člověk co snad neexistuje papírově, ale nás otravuje. Děkuji, Božena.

ODPOVĚĎ:
Řešit by to asi musel především strýc. Pokud jde o jakékoliv dluhy, tak zdravotní pojišťovna si své dlužníky dobře hlídá, pokud by dlužila, jistě by už byla v exekuci.
Je to bohužel svobodná volba strýce, dokud je plně svéprávný, může i své peníze této ženě dávat, uzná-li to za vhodné.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Osoba žijící u osoby blízké (strýc) neplatí zdravotní pojitění a je zadlužená - kde ji udat, jak se jí zbavit?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Povinnost změnit název SVJ kvůli zákonu 89/2012 Sb. 3042

Sdružení společensví vlastníků bytů Novákova 368, registrovaný název od 12/1996. Děvět vlastníků bytů, devět spoluvlastníků domu a pozemku. Nyní jsme tlačeni ke změně názvu, změně stanov. Jsme povinni se podřídit k těmto změnám? (dikce zákona 89/2012 Sb.) nebo stačí doplnit stávající stanovy notářsky ověřeným dodatkem o nutné prvky stanov dle uvedeného zákona. Které prvky jsou ty nutné? Naše funkce, účel, pro které sdružení vzniklo se od roku 1996 nezměnily. Adrian.

ODPOVĚĎ:
Změnu názvu a stanov je nutné zapsat do obchodního rejstříku. Název společenství vlastníků musí obsahovat slova “společenství vlastníků” a dle občanského zákoníku jej bylo nutno změnit do konce roku 2015, stanovy pak bylo nutno přizpůsobit do konce roku 2016. Pro SVJ neexistuje žádná zákonná sankce, jak tuto povinnost vynutit, nicméně jistě není vhodné se změnami příliš otálet. Níže cituji přechodná ustanovení občanského zákoníku, která se na daný problém vztahují:
§ 3041
(1)   Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.
(2)   Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.
(3)   Ustanovení odstavce 2 části věty druhé za středníkem se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahuje.

§ 3042
Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Změna stanov SVJ a zápis změn do obchodního rejstríku OR
Přejmenování SVJ aby odpovídalo zákonu 89/2012 Sb. § 3042
___

RODINA-ROZVOD
Kdo může podat zpětvzetí nárhu na rozvod manželství - navrhovatel nebo i odpopůrce? (není splněna 6měsíční lhůta společného nebydlení)

7/2018 po hádce manželka 8.7.2018 odešla bydlet k otci. Dne 18.7.2018 odeslala návrh na rozvod manželství v souladu s ustanovením § 755 č. 89/2012 Sb. Podepsal jsem souhlas tímto rozvodem. Následně jsem se dočetl, že je potřeba, aby manželé spolu nežili ve společné domácnosti déle jak 6 měsíců. Podepsal i majetkové vyrovnání a návrh na péči o syna. Syna manželka nechává v mé péči. Nastala změna a navštívili jsme poradnu, psychologa. Mám pocit, že by manželství mohlo dále fungovat. Požádal jsem manželku o zpětvzetí návrhu na soud, ale odpověděla, že to mám podat sám. Mohu se bránit proti tvrzení, že ve společné domácnosti nežijeme déle jak 6 měsíců, ale tato informace není pravdivá. Její tvrzení v návrhu bylo ponecháno v textu z důvodu obejití ustanovení § 755. Může být za toto manželka trestána (pokuta atd.). Do posledního dne, to je 8.7.20018 jsme vedli normální rodinný život a to po všech stránkách včetně sexu. Je možné zrušit jednání o rozvodu anebo posunout jednání? Nebo zpětvzetí musí podat pouze strana navrhující? Nebo to mohu učinit já? Můžete zaslat a jak postupovat.

ODPOVĚĎ:
Pokud se jednalo o společný návrh na rozvod, můžete k soudu napsat, že s rozvodem nesouhlasíte, ovšem pokud se manželka nepřipojí, pak bude soud rozvod posuzovat jako tzv. sporný. Tam pak 6 měsíců společné domácnosti není třeba, ale soud zkoumá příčiny rozvratu manželství. Tj. v případě, že jste podávali společný návrh na rozvod, byste měli společně oba podat i zpětvzetí. Pokud podáte zpětvzetí pouze Vy, soud manželce Vaše zpětvzetí přepošle a bude ji žádat o vyjádření. Na základě tohoto vyjádření pak bude postupovat, jak uvádím výše - buď bude rozvod posuzovat jako sporný nebo řízení zastaví, pakliže bude manželka se zpětvzetím souhlasit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co když není splněna podmínka že manželé spolu nežijí 6 měsíců - může soud rozvést manželství?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Porušení smlouvy nakladatelstvím - neproplacení části odměny po korektuře

Mám dotaz ohledně klienta neplatiče. 06/2017 jsem dodala nakladatelství překlad knihy. Ve smlouvě stálo, že 1/2 odměny bude proplacena po odevzdání, 2. půlka po zasazení korektur. Marně jsem se celý rok snažila vyzjistit stav korektury, dostávalo se mi jen výmluv. Po mém častém urgování 01/2018 se začalo nakladatelství cukat a začalo zpochybňovat mou práci, s tím, že prý výše odměny souvisí s tím, kolik budou mít s korekturou práce. 07/2018 mi dokonce nechtějí zaplatit druhou polovinu honoráře vůbec.
Zdá se mi to jako porušení smlouvy. Celý rok se mě snažili obelstít a doufali, že na druhou část peněz zapomenu. Jak z nich peníze mohu dostat? Děkuji, Bronislava.

ODPOVĚĎ:
Zde byla sjednána splatnost v závislosti na provedení korektur. Pokud již byly provedeny, pak máte nárok na zaplacení bez ohledu na argumentaci nakladatelství ohledně náročnosti práce související s korekturami. Provedení korektur bude zejména prokázané, pokud byla kniha již vydána.
Doporučuji proto nakladatelství písemně doporučeným dopisem vyzvat k úhradě, kde uveďte datum nejméně 30 dní od odeslání výzvy s tím, že v opačném případě budete vymáhat svou pohledávku žalobou u věcně a místně příslušného soudu.
Pokud by však nedošlo k dobrovolnému uhrazení, pak bude nutné domáhat se zaplacení žalobou u soudu. V takovém případě doporučuji využít pomoci z řad advokátů, jejichž seznam naleznete zde:
www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání odměny autora po nakladatelství - nakladatelství slíbilo vyplacení druhé poloviny odměny po korektuře a nesplnilo to
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Konkurenční doložka pro jednatele, společníka s. r. o. - platnost po vystoupení ze s. r. o

Jednatel a zároveň společník - předmětem podnikání dle společenské smlouvy je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně doložka:
"Bez výslovného písemného souhlasu všech společníků jednatel ani společník společnosti nesmí:
a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
Mohu v případě vystoupení z firmy podnikat v téže oboru na Slovensku, když tam aktuálně tato firma působí? Mohu se stát řadovým zaměstnancem firmy se stejným předmětem podnikání? Jaká mi hrozí sankce za nedodržení konkurenční doložky? Jde reálně vyčíslit případný ušlý zisk? Jak dlouho doložka po vystoupení platí? Děkuji, Brigita.

ODPOVĚĎ:
Pokud přestanete být jednatelem a společníkem společnosti s ručením omezeným, pak se na Vás již konkurenční doložka vztahovat nebude, neboť žádné podrobnější podmínky samotná doložka nestanoví.
Jiná situace by však mohla nastat, pokud konkurenční doložku máte obsaženou ve smlouvě o výkonu funkce jednatele, která by mohla stanovit také zákaz konkurence po ukončení funkce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vystoupení jednatele a společníka ze s. r. o. a
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Jak vystěhovat přítelkyni, přítele osoby s věcným břemenem, služebností

Jsem nejmladší ze 3 sourozenců a dostal jsem darem od táty rodinný dům. Z rodinného domu musím vyplatit dvě sestry a tátovi jsem zřídil věcné břemeno neboli služebnost dožití, doživotního užívání nemovitosti. Kvůli vodě ve zdech jsme rekonstruovali kuchyň, koupelnu a pak jsme zřídili technickou místnost a tepelné čerpadlo. Táta není rozvedený a bydlí s námi. Máma bydlí se švagrovým otcem. Máma odešla z důvodů tátovy opakované nevěry a vysoké agrese se sklony k násilí. Táta si přivedl přítelkyni k nám do domu, aniž by mi vůbec řekl o koho jde. Ze začátku u nás byla jen od čtvrtka do neděle. Ale teď je v pracovní neschopnosti a bydlí u nás již přes měsíc. Pomlouvá nás u táty, který je teď neustále na nás naštvaný. Tátova přítelkyně svou jednoduchostí si ani neuvědomuje že nám ničí spotřebiče a jiné vybavení. Neumí je obsluhovat a chová se k tomu, jak kdyby to bylo její. Připojuje se mi na internet sprchuje se několikrát denně, parkuje mi na dvorku a spotřebovává elektriku. Táta jí v tom plně podporuje. A já bych se vás chtěl zeptat, jestli neznáte řešení. Smím po ní chtít nájem? Jak se jí zbavit? Nebo co vůbec můžu si dovolit?

ODPOVĚĎ:
Přítelkyně Vašeho otce nemá k domu žádné užívací právo, proto od ní můžete požadovat nájem. Doporučuji Vám tedy ihned přítelkyni otce předložit k podpisu nájemní smlouvu. Pokud by ji odmítala podepsat, můžete se domáhat jejího soudního vystěhování. Musel byste však prokázat, že v domě skutečně bydlí a nejedná se jen o návštěvu (nejlépe tedy výpovědmi svědků).
Rovně můžete po otci požadovat přiměřenou úhradu nákladů na zachování a opravy nemovitosti, pokud již toto nebylo stanoveno v darovací smlouvě. Tzv. oprávněná osoba z věcného břemene (tedy Váš otec) je povinna hradit i náklady související s užíváním domu – energie, odvoz odpadků, apod.
Pokud se otec odmítá na hrazení těchto nákladů podílet, doporučuji Vám obrátit se na soud a požadovat z důvodu změny poměrů změnu věcného břemene pokud jde o jeho rozsah – stanovení plateb za energie a příspěvku na opravy domu, dále např. určení přesných místností, které je Váš otec oprávněn užívat. Můžete také požadovat rovnou zrušení věcného břemene.
K sepsání žaloby však doporučuji vyhledat pomoc advokáta, který se specializuje na věcná práva - www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Osoba s věcným břemenem si nastěhovala k sobě další osobu - nárok majitele na nájem, nájemné a náhradu za opotřebení spotřebičů a zvýšenou spotřebu energií v domě
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Obtěžování kokrháním kohoutů od sousedů - jak se bránit?

Náš pozemek lemuje pozemek paní, která za našim plotem chová a odchovává ve velkém slepice a kohouty. Od roku 2016 vedeme obrovský konflikt, protože její 4 kohouti se přeřvávají a kokrhají od 4 od rána do 8 do večera v pravidelných 30 min intervalech několik minut. Kurníky jsou přímo za našim plotem na jižní straně pozemku, kde máme nejen terasu, ale směřovány ty nejvíc užívané pokoje - jídelnu, obývák, ložnici i pracovnu, vše 10 metrů od plotu s jejím výběhem! Ustavičné kokrhání je nesnesitelné.
Podnikáme a pracujeme z domova, většinu práce řešíme po tel, co je v tuhle chvíli doma nemožné. Kohouti jsou slyšet i přes zavřená okna. Celé léto si nemůžeme otevřít v domě okna, protože bychom se v noci nevyspali a přes den není slyšet ani televize. Od slepic se šíří zápach, po zahradě nám běhají potkani. Náš pes tahá od jejich plotu zbytky plesnivého jídla. Slepice občas vidíme na našem pozemku. Domluva není možná, paní ani neotevře. Omezuje nás v užívaní vlastního domu a zahrady, na které nemůžeme postavit ani bazén či altán poblíž kohoutů! Co s tím?

ODPOVĚĎ:
Jedná se o klasický sousedský spor a bohužel cesta bývá v těchto případech velmi zdlouhavá. Napřed byste se měli na paní obrátit s výzvou, aby napravila závadný stav - nejlépe doporučeným dopisem, abyste měli pro soud důkaz, že jste se snažili věc řešit svépomocí. Asi se nedá čekat, že paní stav napraví, pak bych ještě doporučila obrátit se na obecní úřad s žádostí o nápravu. Jedná se v podstatě o formální kroky, neboť ani obecní úřad Vám asi nepomůže a odkáže Vás na soud. Poté, co ani tento postup nebude úspěšný, obraťte se na soud se sousedskou žalobou, požadujte, aby soud uložil paní povinnost Vás neobtěžovat a zamezit tomu, abyste byli tímto způsobem omezováni. Je třeba žalobu detailně důkazně podložit, tedy mít fotografie, svědky, pokud možno i zprávu hygieny o zápachu, případně i hlukovou studii. To vše soudu doložte, je třeba, abyste prokázali intenzitu obtěžování. Doporučuji nechat se zastoupit advokátem, sousedská žaloba je náročná, je třeba správně formulovat petit (seznam advokátů najdete na www.advokatikomora.cz). Pokud budete ve sporu úspěšní, všechny náklady na soudní řízení bude hradit protistrana.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Hluk od kohoutů souseda, sousedky - jak se bránit hluku
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Jak se bránit stalkingu souseda, sousedky - obtěžování SMS a volání, telefonování ze svého i cizího anonymního čísla

Od srpna do října 2017 jsem byla obtěžována výhružnými zprávami své sousedky, která měla v pěstounské péči svěřeny dvě dívky. Sousedka o mě roznášela pomluvy, že jsem na ní údajně poslala anonymní dopis na Krajský úřad na odbor sociální ochrany dětí OSPOD za její špatné chování vůči dětem. Žádný dopis jsem na ni neposílala a ona mě stále obtěžovala a vyhrožovala formou SMS zpráv, které byly velmi hanlivého a ponižujícího typu a neustále telefonovala. Její chování se stupňovalo, že se skrývala za anonymním číslem. Ani nevím, kde získala mé telefonní číslo, když jsem jí ho nedávala.
Chtěla bych se zeptat, jak se mám proti tomuto chování bránit? Děkuji Cecílie

ODPOVĚĎ:
Možností je zde několik. Můžete se obrátit na policii ČR (kteroukoliv pobočku) a podat na ni trestní oznámení. Policie pak prošetří, zda se dopustila trestného činu, případně přestupku.
Dále se můžete bránit i před civilním soudem, kdy můžete žádat, aby se zdržela tohoto závadného chování a případně Vám i odčinila vzniklou újmu, a to v penězích. V takovém případě musíte podat žalobu k soudu proti této osobě. Vzhledem k tomu, že tato problematika je poměrně složitá, pokud byste se rozhodla jít touto cestou, doporučuji se se všemi podklady co máte obrátit na advokáta – kontakt zde: www.advokatikomora.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stalking od souseda, sousedky - trestní oznámení, žaloba na obtěžování k soudu (SMS, telefonáty)
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Vyřízení českých pasů dětem na ambasádě - jaký bude trvalý pobyt dítěte, dětí v pase? (poplatek za komunální odpad)

Od roku 1995 žiji v s manželem, který je občan Spojených států amerických, tedy USA. Máme 3 děti a 2009 jsem jim vyřizovala české pasy na ambasádě v Londýně. Mám pocit, že se přitom stalo, že jim dali trvalý pobyt v Brně, i přesto že jsme tam nikdy jako rodina nebydleli a já už taky ne.
Na ambasádě jsem jim to říkala a paní mi řekla, že mám do formuláře napsat poslední adresu, kde jsem bydlela. Trvalý pobyt jsem zrušila a moje sestra v ten stejný den zjistila, že mám v Brně poplatek za komunální odpad.
Vůbec jsem o tom nevěděla ani že něco takového existuje. Jak se mohu odvolat? Za komunální odpad platíme v USA a platili jsem za to i v Anglii, kde jsme tam žili od 9/2008 do 8/2014. Děkuji moc, Dagmar

ODPOVĚĎ:
Poplatky za svoz komunálního odpadu platí mj. osoba, která má v daném městě trvalý pobyt. Pro samotné stanovení poplatku tak není rozhodné, zda se tato osoba skutečně v městě vyskytuje či nikoliv. Úhrada místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je neekvivalentní platbou, neboť za ni není poskytována žádná přímá protihodnota. Jde o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu.
Nicméně v Brně jsou od poplatku osvobozeny mj. osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na adrese Hněvkovského 65). Pokud by bylo možné provést přehlášení Vašeho trvalého pobytu zde, budete od placení poplatků osvobozeni.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jaké bude mít dítě trvalý pobyt při vyřízení pasu na ambasádě v zahraničí?
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Nízké výživné - je možné požádat otce dítěte o příspěvek na příměstský tábor o prázdninách nebo jiné aktivity dítěte?

Mohla bych se zeptat, zda mám nárok na zvýšení alimentů, na školou povinné dítě? Můj čistý měsíční příjem v práci je cca 30.000 Kč, z toho platím hypotéku, úvěr na auto, bydlení + poplatky, životní pojištění, penzijní pojištění a samozřejmě veškeré potřeby své a dětí. Otec dětí je velmi dobře postavený a finančně nadstandardně ohodnocený (myslím, že čistý měs. příjem bude 40.000 - 45.000 Kč). Měsíční výživné na 2 dětí (7 a 6 let) je 8.000 Kč. Nástupem syna do školy se jeho finanční nároky změnily, umožňuji jim navštěvovat kroužky, školu v přírodě, lyžáky a bohužel přes prázdniny nemám hlídání, tak jsem tento rok platila synovi příměstské tábory v ceně skoro 10.000 Kč a dceři 2.000 Kč.
Otec dětí je velmi konfliktní člověk, který nemá ponětí o reálných nákladech na potřeby dětí. Je možnost dostat aspoň o 1.000 Kč vice, abych je mohla podpořit v jejich koníčcích a umožnit jim rozvíjet se. Bohužel sama sebe a své potřeby jsem postavila na poslední místo, což asi není dobře, ale děsí mne představa, že bych musela na nemocenskou nebo na paragraf a nebyla bych schopna splácet hypotéku či úvěr na auto nebo nájem. Děkuji. Dana

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte). Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i synova otce.
Podle § 923 NOZ dále platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů nebo k nárůstu výdajů na výchovu a výživu dítěte. Nástup syna do školy nepochybně je situací, která je spojená s nárůstem nákladů na jeho výchovu a výživu.
Pokud výživné, které v současné době od synova otce dostáváte, nepovažujete za adekvátní, můžete se obrátit na okresní soud v místě bydliště dítěte se žádostí o zvýšení výživného. Zda budete se svou žádostí úspěšná však nedokáži pouze na základě informací uvedených ve Vašem dotazu posoudit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Okolnosti ovlivňující výši výživného, alimentů na dítě, děti, potomky
___

RODINA-OTCOVSTVÍ
Dodatečné zapsání biologického otce na přání dospělého dítěte, potomka - mrtvý, zemřelý, zesnulý biologický otec

Jsem plnoletá studentka a chtěla bych si nechat dodatečně zapsat do rodného listu otce, který bohužel nedávno zemřel. Má matka po něm soudně přiznání otcovství nevymáhala a on nechtěl být v rodném listu uveden. Já bych ho tam ale už kvůli nároku na sirotčí důchod chtěla zapsat. Co pro to mám udělat, respektive jak na úřadě otcovství prokázat? Děkuji, Daniela.

ODPOVĚĎ:
Jestliže otcovství Vašeho domnělého otce není určeno, bude zapotřebí podat k okresnímu soudu návrh (žalobu) na určení otcovství. Vzhledem k tomu, že určení otcovství vůči zemřelému otci je složitější, doporučuji obrátit se se žádostí o sepsání návrhu (žaloby) například na některou z občanských poraden, které nabízí bezplatné právní poradenství. Podle § 783 odst. 3 občanského zákoníku platí, že: Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.
Určení otcovství, kdy domnělý otec už nežije, je vyhrazeno soudu, protože k posmrtnému testu otcovství je zapotřebí získat vzorky dalších členů rodiny, kteří nejsou vždy ochotní se k testu dostavit. Dokazování v řízení bude složitější, než kdyby Váš domnělý otec žil, ale dnes (05.10.2018) lze otcovství zemřelého prokázat právě analýzou DNA jeho příbuzných. Pokud bude otcovství prokázáno, budete mít nárok na sirotčí důchod za předpokladu, že Váš otec byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zapsání zemřelého, zesnulého biologického otce do rodného listu dospělého potomka, dítěte - postup, návod
Je možné zapsat zemřelého biologického otce dítěte do rodného listu kvůli nároku na sirotčí důchod?
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Trestní oznámení pro šíření pomluvy bývalým manželem, přítelem, partnerem

Exmanžel o mně šíří pomluvu o porušování dohod a smluv (problematika péče o jím vlastněného psa, do které mne nutil, byť jsem se z jeho nesmyslné smlouvy vyvázala až dokonce s pomocí právníka), dokonce tohle vykládá své rodině a dětem, které mi to pak sdělují a jsou zmatené, jelikož nevidí do hloubky problému. Dost mi to komplikuje komunikaci s dětmi a vysvětlování, že pravda je někde jinde a že jejich otec má zkreslený pohled. Trvá to již nějakou dobu a nehodlám to tolerovat. Je možné v krajním případě na něj podat trestní oznámení pro šíření pomluv, aby již nemohl šířit nepravdivé věci o mé osobě a tím ji znevažovat hlavně z pohledu dětí? Neřešila bych to, kdyby si péči o psa, který není můj a nemám na něj nárok, nespojoval i s péčí o děti a nevyvolával díky tomu neustálé konflikty, kdy tomu bohužel bývají přítomny děti. Veškeré soudní nařízení a dohody ohledně styku s otcem dodržuji i nad rámec těchto nařízení, mám bezkonfliktní přístup k otci hlavně kvůli dětem. Díky za odpověď. Hezký den.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji nejprve exmanžela kontaktovat osobně nebo písemně, vysvětlit mu, že svým jednáním narušuje Váš vztah a komunikaci s dětmi a požádat ho, aby tohoto jednání zanechal. Pokud dohoda s exmanželem nebude možná a nedojde k žádné nápravě jeho jednání, bylo by v krajním případě možné uvažovat o podání trestního oznámení pro trestný čin pomluvy. Paragraf 184 odst. 1 trestního zákoníku totiž říká, že: Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odst. 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Pouze na základě informací, které ve svém dotazu uvádíte, však nedokáži posoudit, zda informace, které o Vás exmanžel šíří, jsou způsobilé značnou měrou ohrozit Vaši vážnost u spoluobčanů, v zaměstnání, narušit Vaše rodinné vztahy apod. Pouze na základě těchto informací Vám tedy nemohu sdělit, zda jednání Vašeho exmanžela naplňuje znaky trestného činu pomluvy či nikoliv.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pomluva ohrožující vážnost u spoluobčanů a způsobující rozvrat vztahu v rodině - obrana, jak se bránit?
___

OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Žaloba na bezdůvodné obohacení dědice - darování za života rodiče

Obracím se na vás s dotazem, zda je šance uspět žalobou na bezdůvodné obohacení jednoho z dědiců. Bratr mé matky dostal od své matky veškerý majetek, to jak nemovitosti, tak i finanční hotovost. Hodnota majetku cca 3.000.000 Kč. Vše bylo uděláno v rámci darovací smlouvy. Má matka zemřela před 2 roky (2016) a má babička cca 14 dní (30.7.2018). Co se týče dědictví, tak vlastně nic už nemá vše dala našemu strejdovi. Já a můj brácha máme šanci našeho strejdu zažalovat, za bezdůvodné obohacení jednoho z dědiců. Podle nás, naše babička stranila pouze svému synovi a dceru ale i své vnoučata vlastně “vydědila”. Babička to na svého syna převedla vše před jedenácti lety. Babička konec svého života strávila v domově důchodců, pobyt jí tam hradil náš strejda. Děkuji

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru šance na úspěch není žádná. Zůstavitel se může již za života svobodně rozhodnout, co se svým majetkem udělá, a pokud jej za života někomu daruje, není proti tomu žádná obrana.
Ostatní dědicové pouze mohou žádat v rámci tzv. započtení na dědický podíl z dědictví o to více, tj. mohou žádat započtení toho, co již bylo jednomu dědici darováno za života, na jejich podíl - DETAILY ZDE: http://bit.ly/1PwZr9X
Pokud ale do dědictví nic nezůstalo, není na co započítávat a ostatní dědicové zůstanou bez dědictví. Je to svobodné rozhodnutí zůstavitele. Samozřejmě potomci jsou tzv. neopomenutelní dědicové a v rámci dědictví musí dědit, ovšem toto se nevztahuje na darování za života.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování majetku rodiči za života - co zdědí ostatní potomci když nezbyl žádný majetek; nárok na vydání bezdůvodného obohacení
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Nárok na otcovskou dovolenou - vliv rozhodného období

Manžel čerpal otcovskou dovolenou od 23.3.2018 do 29.3.2018. Příjem ze zaměstnání za březen 2018 byl tedy ponížen o tento týden. 18.4.2018 mu byla od ČSSZ vyplacena otcovská dovolená. Zjistili jsme, že pro výpočet přídavků byl příjem za březen 2018 zaúčtován do 1. čtvrtletí, kdežto výplata otcovské do 2. čtvrtletí - počítá se den výplaty. Tímto nám vzrostly příjmy za 2. čtvrtletí a na přídavky na děti tedy nedosáhneme. Pokud by manžel čerpal otcovskou dovolenou v průběhu rozhodného období, tedy v dubnu, tento problém by nenastal. Lze se odvolat? Děkuji, Danuše.

ODPOVĚĎ:
Jak správně uvádíte, pro nárok na dávky je rozhodující, k jakému datu byl daný příjem vyplacen. Pokud Váš manžel čerpal otcovskou dovolenou na konci března, je v pořádku, že mu dávka byla vyplacena v dubnu. Česká správa sociálního zabezpečení má na výplatu otcovské lhůtu jeden měsíc ode dne, kdy obdrží kompletní doklady potřebné k výplatě dávky. Pokud by Váš manžel nastoupil na otcovskou dovolenou v dubnu, byla by mu otcovská vyplacena během května (nejpozději v červnu), tedy ve stejném rozhodném období – druhé čtvrtletí roku 2018. Z Vašeho dotazu tedy není jasné, v čem konkrétně spatřujete rozdíl – otcovská by v obou případech byla vyplacena ve stejném rozhodném období (2. čtvrtletí) a ovlivnila by tedy nárok na přídavky na děti stejným způsobem.
Jediný rozpor spatřuji v tom, že uvádíte, že příjem za březen byl na rozdíl od otcovské započítán do příjmů za první čtvrtletí roku 2018. Předpokládám, že šlo o příjem ze zaměstnání, který bývá vyplácen vždy v následujícím měsíci – v tomto případě v dubnu 2018. Pokud tomu tak bylo, pak měl být i tento příjem započítán do příjmů za druhé čtvrtletí roku 2018. V tomto spatřuji jediný důvod pro případné odvolání. Pokud jste ale již obdrželi rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přídavky a lhůta pro odvolání už uplynula, což je pravděpodobné, můžete si zkusit o přídavky požádat znovu s odůvodněním, že byl příjem za březen započítán do nesprávného období.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv čtvrtletního příjmu na proplacení rodičovské otcovské dovolené

__

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
Převedení na jinou pracovní pozici bez dodatku k pracovní smlouvě - je to správný postup zaměstnavatele?

Chtěla bych se zeptat, zda zaměstnavatel postupuje správně? Převedl mě na jinou pozici, ale odmítá mi dát dodatek k pracovní smlouvě. Pracovala jsem na HPP 4 hodiny denně jako uklizečka, nyní pracuji jako fakturantka - ekonomka taktéž 4 hod. denně. Pobírám ČID. Při mém dotazu mi zaměstnavatel sdělil, že není důvod mi dávat dodatek, neboť platově je to naprosto stejné a měl by problém na Úřadě práce, protože na mé zaměstnávání dostává dotace od státu. Nejsem jediná, koho převedl na jinou pozici a ani ti ostatní nedostali dodatky k pracovní smlouvě, dělají něco jiného a za stejné peníze, což se nám nelíbí. Firma zaměstnává hlavně invalidy kvůli dotacím. Všude se platy zvyšují, jen nám se už třetí rok nepřidává, pokud se zvedne minimální mzda, sníží se odměny. Prý máme být rádi, když pracujeme jen na poloviční úvazky. Nevíme, jestli máme právo se nějakým způsobem bránit. Prosím, poraďte mi, co dělat a jestli firma nepostupuje proti zákonu.
Děkuji, Beáta.

ODPOVĚĎ:
Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, je jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednaný druh práce, čemuž zároveň odpovídá (jeho) právo (resp. zaměstnavatelova povinnost), aby mu zaměstnavatel přiděloval pouze práci, která byla sjednána a odpovídá sjednanému druhu práce.
Převedení zaměstnance na jiný druh práce je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, kterým se mění obsah pracovního poměru. V jiných, než zákoníkem práce stanovených případech, zaměstnance nelze převést na jinou práci bez jeho souhlasu a takové převedení by bylo neplatné. Důvody převedení jsou uvedeny v § 41 odst. 1 zákoníku práce. Toto ustanovení v odst. 7 také říká, že zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání.
Zaměstnavatel by proto měl v každém případě s Vámi převedení projednat a v situaci, kdy se "nevejde" do některého ze zákoných důvodů, uzavřít dodatek ke smlouvě, v případě, kdy se "vejde" do zákonných ustanovení, vydat písemné potvrzení.
Pokud máte důvod domnívat se, že zaměstnavatel nejedná v souladu s právními předpisy, je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdy může zaměstnanec odmítnout převedení na jiný druh práce?
Odmítnutí jiné práce než jaká je pracovní smlouvě zaměstnancem - je to porušení pracovní kázně, pracovních povinností?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Do kdy musí spoluvlastník využít předkupní právo než spolumajitel svůj podíl prodá?

Mám vlastnické právo na nemovitost (rodinný dům). Můj podíl činí 1/4. Moje sestra má vlastnické právo na zbývající 3/4 nemovitosti. Sestra v tomto rodinném domě bydlí, já ne. Rozhodl jsem se, že svůj podíl prodám. Prosím o sdělení, jakým způsobem při prodeji mám postupovat. Se sestrou se nedomluvím. A z jaké ceny se 1 mého podílu bude počítat? Děkuji za odpověď. S pozdravem Vlastimil

ODPOVĚĎ:
Musíte využít předkupní právo, tj. jste povinen nejprve zaslat nabídku ke koupi podílu s určením ceny. Ta by se měla odvíjet od tržní ceny nemovitosti.
Pokud sestra předkupní právo nevyužije, tj. do tří měsíců od učinění nabídky Vám neuhradí kupní cenu, můžete podíl prodat jakékoliv třetí osobě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení spoluvlastnictví mezi sourozenci a předkupní právo sourozence (většinového spoluvlastníka)
Lhůta na využití předkupního práva spoluvlastníkem, spolumajitelem při prodeji podílu bytu, domu, nemovitosti
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Změna výrokových částí krajským soudem bez zrušení výroků okresního soudu - je to správný postup soudu?

Okresním soudem mně byl upraven styk s mou dcerou, kterou má ve výchově má bývalá družka. Jde o to, že nalézací Okresní soud styk upravil a následný odvolací tj. Krajský soud některé výrokové části následně změnil. A s výkladem rozsudku KS mám trochu problém. A to v tom, že KS říká, že některé výrokové části mění, aniž by výroky OS s tím související zrušil. Přitom se jedná o věci sice související, ale rozdílné. Ve zkratce jde o to, že OS mě určil styk s mou dcerou mj. takto: otec je oprávněn stýkat každý sudý týden v roce, a to vždy od soboty od 10:00 hodin do neděle do 18:00 hodin za asistence a v přítomnosti paní E. P. (jsem prý psychicky nemocný, tak proto za přítomnosti mé matky). Proti tomu jsme se odvolali s tím, že kdybych já z jakéhokoliv důvodu nemohl, tak by ani má matka logicky nemohla mít mou dceru na víkend.
Následně KS tento výrok tedy změnil takto: babička je oprávněna stýkat se s nezletilou Kateřinou v každém sudém týdnu kalendářního roku od soboty od 10.00 hod. do neděle do 18.00 hod.
(u obou zmíněných výroků OS-KS je taktéž stanoveno, že já resp. babička-má matka dceru od matky převezme a následně jí vrátí do jejího bydliště).
KS tedy věc upravil, ale již neřekl, že já pro dceru dojet nemohu a mít jí za asistence mé matky, jak původně stanovil OS, což ohledně styku vychází prakticky zcela stejně jako by jí měla dle KS má matka, akorát, že je tam rozdíl, kdo dceru převezme a následně vrátí.
Podstatu vidím v tom, že OS říká, že jsem oprávněn, jako stejně říká KS o mé matce, že je také oprávněna. Když tedy má matka toto své právo nevyužije, proč bych ho nemohl využít já, jak stanovil OS? KS to zjevně myslel tak, že právo na dceru o víkendu plně přesunul na mou matku a když ona nebude moci, tak já mám smůlu. Což bych měl ostatně i u rozhodnutí OS.
Proč to vlastně popisuji? Jde o to, že mé matce je 79 let, byť je ještě čilá, tak jí někdy zatěžuje pro dceru přes město dojet a pak jí zase vracet. Což bych mohl zastoupit já, ale moje ex-družka právě ze schválnosti tvrdí, že pro ní musí dojet dle rozsudku KS má matka. Přitom já si dceru takto dle dalšího rozhodnutí soudu sám vyzvedávám a vracím každou středu. Tudíž nějaká bezpečnostní obava zde nemůže být.
Že výrok KS není pro laika zcela pochopitelný nasvědčuje například i to, že OS původně rozhodl, že si s mou dcerou můžu telefonovat 2x týdně. V této konkrétní výrokové části byly ještě dále upraveny další okolnosti styku. Krajský soud následně tyto okolnosti změnil a co se týče zmíněného telefonování, tak jej už vůbec ani ve svém rozhodnutí nezmínil. Má ex. družka mě nyní taktéž tvrdí, že na telefonování s dcerou nemám nárok, protože to není uvedeno v rozsudku KS. Přitom KS určitě neměl v úmyslu mě odebrat právo na telefonování si s dcerou. Z jeho logiky postupu ve věci, bych to právo, ale asi skutečně však neměl mít.
Mám za to, že měl KS celé výroky OS zrušit a nahradit svými, protože se jeho rozhodnutí dá vykládat různými způsoby. KS sice výrokem říká, že mění - nově upravuje styk mé matky s mou dcerou, aniž by však řekl, že má úprava od OS již neplatí a, že jí tedy ruší. Právě to chybějící slovíčko ruší pokládám za podstatné. Přitom úprava styku mé osoby a mé matky jsou dvě rozdílné věci, byť jsou ve vzájemné souvislosti. Dle mého názoru je rozhodnutí KS vágní a dá se rozdílně vykládat. Takže bych se Vás chtěl zeptat na Váš názor, který mě snad pomůže ujasnit si způsob komunikace s mou bývalou družkou.
Z rozsudku OS
II. Otec nezletilé Kateřiny Procházkové narozené 15.10.2008 Daniel Procházka, narozen 25.03.1969 je oprávněn stýkat se s nezletilou Kateřinou v období každého školního roku vždy každou středu od 15:00 hodin do 18:00 hodin, s výjimkou období jarních prázdnin a s výjimkou období vánočních prázdnin, a dále v každém kalendářním roce dne 25.12. od 10:00 hodin do 18:00 hodin. V době letních prázdnin je otec oprávněn stýkat se s nezletilou Kateřinou vždy 14.7. od 10:00 hodin do 18:00 hodin a dne 14.8. od 10:00 hodin do 18:00 hodin každého roku.
Otec je dále oprávněn se s nezletilou Kateřinou stýkat nepřímým, neosobním kontaktem prostřednictvím hlasové komunikace, tj. prostřednictvím telefonního spojení, a to každé úterý a čtvrtek v kalendářním roce od 19:00 hodin do 19:30 hodin.
Otec převezme nezletilou Kateřinu k realizaci styku vždy v určenou hodinu v bydlišti matky, kam ji v určenou hodinu po ukončení realizace styku matce vždy předá.
Matka je povinna nezletilou Kateřinu ke styku s otcem vždy řádně připravit, nezletilou otci k realizaci styku předat, dále je matka povinna umožnit otci nepřímý kontakt s nezletilou Kateřinou prostřednictvím telefonického spojení a předat jí funkční telefonní přístroj k realizaci rozhovoru s otcem a otci sdělit telefonní číslo, na kterém bude nepřímý kontakt otce s dcerou pravidelně realizován.
III. Dále je otec oprávněn stýkat se s nezletilou Kateřinou v každém školním roce každý sudý týden v roce, a to vždy od soboty od 10:00 hodin do neděle do 18:00 hodin za asistence a v přítomnosti paní Erny Procházkové, narozené 08.06.1939 s výjimkou období jarních prázdnin, vánočních prázdnin a letních prázdnin.
Otec převezme nezletilou Kateřinu k realizaci styku vždy v určenou hodinu v bydlišti matky, kam ji v určenou hodinu po ukončení realizace styku matce vždy předá. Matka je povinna nezletilou Kateřinu ke styku s otcem vždy řádně připravit, nezletilou otci k realizaci styku předat a v určenou hodinu nezletilou od otce převzít.
Z rozsudku KS
Rozsudek okresního soudu se:
a) v napadeném výroku II. m ě n í tak, že otec je oprávněn stýkat se s nezletilou Kateřinou v každém týdnu kalendářního roku ve středu v době od 15.00 hod. do 18.00 hod. s výjimkou období jarních, letních a vánočních prázdnin. V době vánočních svátků v každém kalendářním roce dne 25. 12. v době od 10.00 hod. do 18.00 hod. V době letních prázdnin v každém kalendářním roce ve dnech 10. 7. a 10. 8. v době od 10.00 hod. do 18.00 hod. Otec si nezletilou vždy převezme a předá v místě bydliště matky;
b) v napadených výrocích III. a IV. m ě n í tak, že babička je oprávněna stýkat se s nezletilou Kateřinou v každém sudém týdnu kalendářního roku od soboty od 10.00 hod. do neděle do 18.00 hod. s výjimkou období jarních, letních a vánočních prázdnin. V době letních prázdnin v každém kalendářním roce od 1. 7. od 9.00 hod. do 9. 7. do 18.00 hod. a od 1. 8. od 9.00 hod. do 9. 8. do 18.00 hod. Babička si nezletilou vždy převezme a předá v místě bydliště matky;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výběr z části odůvodnění KS:
Vzhledem k tomu, že byl samostatně upravován i styk nezletilé s babičkou, která je otcovou matkou, s otcem nezletilé mají vzájemně dobrý vztah, oba bydlí ve stejném městě a babičce nebylo určeno žádné omezení ve smyslu určení osob, které se styku s vnučkou smějí či nesmějí účastnit, považoval soud za nadbytečné rozhodovat o širším styku otce s nezletilou za přítomnosti další osoby.
Děkuji a s pozdravem Vojtěch

ODPOVĚĎ:
Po prostudování Vašeho dotazu a citací výroků okresního a krajského soudu jsem toho názoru, že skutečnost, že krajský soud změnil jen určitou část výroku okresního soudu neznamená, že by zbývající části výroku přestaly platit. Domnívám se tedy, že stejně jako je matka Vaší dcery stále povinna dceru ke styku s Vámi vždy řádně připravit, předat apod. , přestože to ve výroku krajského soudu rovněž není uvedeno, stejně tak i Vy máte stále právo s dcerou telefonovat v době, kterou určil okresní soud. Vzhledem k tomu, že krajský soud tuto část výroku nezměnil ani nezrušil, tato část výroku tedy stále platí.
Co se týče styku s dcerou o víkendech, domnívám se, že krajský soud svým výrokem vyšel vstříc Vaší námitce, že v případě Vaší absence by o styk s Vaší dcerou (svou vnučkou) byla připravena i Vaše matka. Proto styk upravil tak, že i Vaše matka má právo na styk s Vaší dcerou v době, kdy se s dcerou stýkáte i Vy. Má právo dceru od její matky převzít a zase ji matce předat. Stejné právo ale zůstalo zachováno i Vám rozsudkem okresního soudu. Pokud bz Vám dceřina matka přestala umožňovat telefonáty s dcerou a/nebo by trvala na tom, že o víkendu předá dceru Vaší matce, ale nikoli Vám, doporučuji o této situaci informovat pracovníky OSPOD v místě bydliště Vaší dcery a požádat je, aby s dceřinou matkou promluvili a zjednali nápravu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může soud umožnit telefonáty nepečujícího otce s dítětem soudním rozhodnutím?
___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Přenechání družstevího bytu - je nutné ještě napsat závěť o přenechání práv k družstevnímu bytu?

Chci se zeptat, zda je potřeba ještě sepsat závěť k odkázání družstevního podílu k družstevnímu bytu. Babička na mně v roce 2007 přepsala členská práva k družstevnímu bytu. Chci se zeptat, zda je potřeba ještě sepsat dodatečně závěť k odkázání družstevního podílu k družstevnímu bytu? Má na byt právo ještě otec (syn) mé babičky? Jde o to, že má babička si přeje, aby po její smrti družstevní byt patřil vnučce (mi), která se o ni stará.
Děkuji, Bedřiška

ODPOVĚĎ:
Pokud na Vás babička převedla členská práva k bytu, tak jste členem družstva již Vy a není třeba nic v závěti odkazovat. Babičce již členský podíl nenáleží, takže s ním nemůže nijak manipulovat a Váš otec z titulu dědění nemá na podíl právo, jelikož podíl není babičky, ale Váš, a to na základě převedení členských práv v roce 2007.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí se napsat závěť o zdědění družstevního bytu na obdarovaného, pokud budoucí zůstavitel převedl členská práva za života?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Ukončení smlouvy s vymahačskou firmou - fima nic nevymáhá, nevymohla, je pasivní, ani nekontaktovala dlužníka

Podepsala jsem smlouvu s vymahačskou firmou na 1 rok, kde je mnoho sankcí pro klienta a žádné povinnosti pro vymahačskou firmu. Rovněž firma nekoná, po měsíci dlužníka ani nekontaktovala. Chtěla jsem tedy smlouvu ukončit, nicméně vymahačská firma se odkazuje na smluvní pokutu ve výši smluvené provize. Cituji: "Příkazník (vymahačská firma) se touto smlouvou zavazuje jménem příkazce vymoci pohledávku a příkazce (klient) se zavazuje uhradit za to příkazníkovi provizi ve výši 20% z vymožené částky. " Při ústním jednání před podpisem smlouvy mi bylo řečeno, že se bude jednat o 20% ze skutečně vymožené částky, nikoliv částky vymáhané a nic se nebude platit předem. Smlouva je uzavřena dle § 2430-2444 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Cituji dle § 2443 "Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka". = Tzn. Odpovídá tomu částka cca 40 tis. Kč (=10% vymaháné částky, nejprve chtěli 20% a následně snížili na 10%). Je jejich požadavek dle specifikace provize a OZ oprávněný? Doplňuji: Firma disponuje online službou -náhled pro klienty o jejich činnosti, kde je pouze uveden dlužník a žádná další činnost a rovněž mi telefonicky bylo sděleno, že klienta ještě nenavštívili...
Pokud smlouvu nevypovím a firma nic nevymůže, mohou ode mne požadovat nějakou částku -např. odměnu ve výši nákladů, ačkoliv ve smlouvě je uvedena jen "provize ve výši 20% z vymožené částky"?
Děkuji, Běla

ODPOVĚĎ:
Z Vámi citovaného ustanovení "Příkazník se touto smlouvou zavazuje jménem příkazce vymoci pohledávku a příkazce (klient) se zavazuje uhradit za to příkazníkovi provizi ve výši 20% z vymožené částky. " vyplývá, že nárok na provizi je podmíněn vymoženou částkou.

Pokud jde o smluvní pokutu, pak pokud smlouvu ukončíte (výpovědí, odstoupením) v souladu se samotnou smlouvou či zákonem, pak smluvní pokuta nemůže být vůbec požadována, neboť smluvní pokutou nemůže být sankcionován oprávněný výkon práva (v tomto případě práva vypovědět smlouvu).

Požadavek na odměnu ve výši 40.00,- Kč za 1 měsíc, kdy nebyla žádná částka vymožena a v zásadě nebyla vykonána žádná činnost, považuji za nepřiměřený. Vzhledem k tomu, že nebyla vykonána žádná činnost, není ani část odměny přiměřená, tím spíše ne, že by měla představovat 50% odměny, pokud by došlo k úplnému vymožení. Je však třeba uvést, že v případě sporu by oprávněnost nároku společnosti posuzoval pouze soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Koho požádat o napojení na vodovod, vodovodní řád obce (rozvody vody v obci vlastní soukromá firma)

Jsem vlastníkem pozemku v obci Škvorec. Provozovatel vodovodní sítě (Vodos Kolín s. r. o.) požaduje abych dodal "souhlas vlastníka vodovodu k připojení". K pozemku je vyvedena vodovodní hadice z hlavního řádu. Tato hadice byla v minulosti zkolaudována jako vodovodní přípojka ačkoli nebyl osazen vodoměr.
Problém je v tom, že vlastník vodovodu je firma Endymion spol. s. r. o. , která pozemky v minulosti rozprodávala. Na mojí žádost (emailem, datovou schránkou) společnost nereaguje.
Je zde nejaká možnost jak souhlas získat? A je vůbec nutný pokud mám přípojku zkolaudovanou viz informace výše? Provozovatel ji požaduje. Děkuji, Vratislav

ODPOVĚĎ:
Pokud máte přípojku zkolaudovanou, pak nevidím důvod, proč byste měl dodávat souhlas vlastníka k připojení, předpokládám, že ten měl být součástí správního spisu, než bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Doporučovala bych tedy jít nahlédnout k vodoprávnímu úřadu do spisu, zda není souhlas součástí spisu. Pokud Vám vlastník nereaguje ani datovou schránkou, tak doporučuji zaslat provozovateli sítě na vědomí, co jste vlastníkovi posílal se sdělením, že nereaguje, ať si je kontaktují sami. Vy nemáte žádné další možnosti a s ohledem na kolaudační rozhodnutí dle mého názoru ani povinnost cokoliv dodávat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Koho požádat o připojení k vodovodu, vodovodnímu řádu pokud obecní vodovod vlastní firma?
___

RODINA-ROZVOD A SJM
Zrušení rozvodové dohody o vypořádání majetku těsně před rozvodem - může to rozvádějící se z manželů udělat?

Zahájili jsme rozvodové řízení, dohodli se na péči o děti (stání proběhlo) a sepsali dohodu o majetkovém vyrovnání (rozdělení nemovitostí, movitostí i finanční dar pro manželku, ověřené podpisy u právníka). Teď jsme po 3/4 roce dostali termín rozvodu a manželka mi řekla, že chce víc peněz, nebo u soudu řekne, že s dohodnou nesouhlasí. Co mám dělat?
Bude dohoda platná i v případě, že nás soud rozvede sporně? Budu moci poslat tuto dohodu na katastr spolu s rozsudkem a oni to zapíší? A až pak to může rozvedená manželka napadat?
Ptám se proto, že pokud by smlouva neplatila, tak kde je pak nějaká právní jistota, když se dva svéprávní lidé na něčem dohodnou, tak jsou tou smlouvou vázáni. A pokud ji nechce někdo plnit, tak by to mělo být zároveň žalovatelné... přece to není jen kus papíru... Děkuji, Imrych

ODPOVĚĎ:
Pokud manželka dohodu podepsala svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem, je dohoda platná. Pokud by manželka u soudu trvala na tom, že s dohodou nesouhlasí, bude soud zkoumat, zda nebyla k podpisu nucena, žádný jiný argument manželce ke zneplatnění dohody nepomůže. Jednou dohodu jako svéprávný člověk podepsala a dohoda je tedy platná. Soud by mohl rozvod vést jako sporný pouze v případě, že by bylo skutečně prokázáno, že dohoda byla podepsána pod nátlakem. Což není u úředního podpisu ale téměř možné. Tj. i přes její nesouhlas soud manželství může formou nesporného rozvodu rozvést.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď, vypovězení rozvodové dohody těsně před rozvodem - může to jeden z manželů udělat?
___

RODINA-SJM
Začátek stavby před manželstvím; dostavení a prodej až v manželství - vliv na SJM

Chci se zeptat ohledně majetku našeho syna, který se chce ženit, jak by to bylo po svatbě.
Synovi jsme darovali stavební pozemek (na základě darovací smlouvy) na kterém nyní staví (nyní je to ve fázi hrubé stavby, dům není ještě zapsán ani v katastru nemovistostí a nemá ještě ani číslo popisné), svatba má být v listopadu a to se možná stihnou dát akorát okna, nic víc. Na tuto stavbu má zástavu v podobě úvěru u ČMSS, který splácí.
Dále je syn vlastníkem nemovitosti, kterou má v plánu rekonstruovat (rekonstrukci budeme financovat my - rodiče a máme jen ústní dohodu) a po rekonstrukci syn tuto nemovitost prodá (už jako ženatý) a tyto peníze poté použíje na dostavění druhého rozestavěného domu, ve kterém pak budou bydlet.
Obě ne movitosti tedy syn získal za svobodna, ale prodej i dostavba bude probíhat již ve svazku manželském. Můj dotaz zní jak to bude s majetkem a penězi z prodeje po svatbě když druhou nemovitost prodá již jako ženaty? Budou to již společně investované peníze do dostavění prvního domu, nebo se jedná o investici jen syna když je nemovistost určená k rekonstrukci v tuto chvíli jen jeho? Lze pak do katastru nemovitostí zapsat jen syna když už budou manželé? Nebo to bude jejich SJM, nebo byste jim doporučili sepsat raději manželskou smlouvu, co by v té smlouvě případně mělo být sepsáno? Jak to nejlépe ošetřit kdyby se nedejbože v budoucnu měli rozvést, aby syn nepřišel o to co do teď získal sám? Máme o bavy, aby pak nemusel vyplácet manželku.
Děkuji, Yvona

ODPOVĚĎ:
Jedná se skutečně o složitou záležitost, kterou by bylo nejlepší ošetřit ještě před svatbou formou předmanželské smlouvy, kterou musí sepsat pouze notář. Předmanželská smlouva od jakéhokoliv jiného subjektu (advokát, právní poradna, apod.) není platná. Notář už má text předchystaný a pokud byste za ním se zakázkou šli, na místě s Vámi probere, jak by měla znít. Problém totiž je, že pokud bude syn do nemovitostí investovat finanční prostředky, které vydělal v době manželství nebo z hypotéky, kterou splácel v době manželství, tak se jedná o finance investované ze SJM. I kdyby byly tedy nemovitosti napsané jen na něj, mohla by jeho manželka chtít v rámci rozvodu polovinu toho, co bylo do nemovitostí v době manželství investováno. Upozorňuji, že vůbec není rozhodné, kdo je v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník, rozhodné je, zda bylo investováno v době manželství, či nikoliv. Pokud by ale do nemovitostí prokazatelně investoval pouze své našetřené peníze nebo peníze, které od Vás získal darem, manželka by na vyplacení nárok neměla. Muselo by být ale prokázáno, že nemovitosti skutečně byly financovány pouze z peněz darovaných nebo jím našetřených před manželstvím. Tyto spory bývají velmi složité a dlouhé, také finančně nákladné, zpracovávají se znalecké posudky, takže rozhodně doporučuji uzavřít předmanželskou smlouvu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vypořádání SJM při rozvodu - začátek stavby před manželstvím a rozvod, jak bude vypořádáno SJM
___

OBČAN-BYDLENÍ
Vyúčtování bytu v domě seniorů a zadržování peněz seniora, vyúčtování zbytku roku až v dalším roce

Strýc má pronajatý byt v Komunitním dome seniorů (dále jen KoDus) v Bystřici okres Frýdek-Místek. Tyto byty mají charakter podporovaných bytů zvláštního určení a nakládání s nimi a jejich pronájem se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb OZ.
Strýc se nastěhoval do bytu 1.11.2017 a první dotaz se týká prvního vyúčtování. Je to v souladu se zákonem, že si pronajímatel změní termín vyúčtování aniž by to projednal předem s nájemci nebo aniž by to bylo uvedeno v nájemní smlouvě?
Může pronajímatel zadržovat v případě přeplatku tak dlouhou dobu peníze, které mu nepatří a naopak nedoplatky musí být podle nájemní smlouvy pak zaplaceny při platbě nadcházejícího nájemného?
V době kdy mělo být již vyúčtování, bylo totiž strýci 19.4.2018 sděleno pronajímatelem toto cituji :
"obracím se na Vás s oznámením v rámci vyúčtování služeb za rok 2017, jelikož většina z Vás uzavřela nájemní smlouvu k 1.10. nebo 1.11.2017, tudíž vyúčtování roku 2017 by se týkalo pouze 2 nebo 3 měsíců, rozhodlo tedy vedení provést vyúčtování záloh za vodné-stočné, elektřinu a teplo za rok 2017 až k 31.12.2018, tedy společně s rokem 2018.)
Strýc chtěl tedy alespoň vědět jaké jsou ceny za elektřinu, vodné, stočné atd. , aby si mohl podle stavu hodin spočítat jak na tom je a bylo mu odpovězeno opět cituji pronajímatele :
"cena elektřiny byla stanovena dle staveništní přípojky, tedy vyšší než bude v roce 2018 myslím tedy asi kolem 5, -Kč/kWh.
Do dnešního dne strýc neví jaké jsou přesné ceny a neví ani jakého má pronajímatel dodavatele. Má právo nájemce na informaci ohledně těchto cen od pronajímatele a je pronajímatel povinen zveřejnovat dodavatele a ceny elektřiny/vody atd. ?
A můj druhý dotaz: pronajímatel má v nájmu započítáno v rozpisu plateb (správu domu a pozemku) kde je částka 100, - na pojištění nemovitosti a 200, - za daň z nemovitosti.
Je strýc povinen platit /nebo nějak přispívat na toto pojištění a daň, když není majitelem /ani spoluvlastníkem jak pozemku tak nemovitosti?
Strýc je nájemce se smlouvou, která je jen na dva roky přičemž dle nájemní smlouvy může, ale nemusí být smlouva po této lhůtě prodloužena.
Předposlední dotaz: pronajímatel vysadil v červenci na svém pozemku kolem domu okrasné keře a stromy, které v těchto horkých letních dnech zalévá vodou z vodovodní přípojky a strýc se dozvěděl, že tato spotřebovaná voda na zálivku rostlin bude rozúčtována mezi nájemníky. Má právo pronajímatel toto nájemníkům naúčtovat? I když platí strýc měsíčně v nájmu částky na : správa domu 150, - (drobné opravy 150 Kč).
A poslední dotaz: má nájemník právo na informaci (třeba jednou ročně) od pronajimatele ohledně vyúčtování nákladů týkajících se správy domu - drobných oprav společných prostor - revize, kde strýc měsíčně přispívá celkovou částkou 400 Kč aby měl přehled jak, popřípadě na co tyto peníze byly použity?
Děkuji, Míša.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. pro vyúčtování, přeplatky a nedoplatky existují striktní pravidla daná zákonem č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Vyúčtování se týká § 7 citovaného zákona, který uvádí:
Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků
(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Pronajímatel má tedy povinnost vyúčtování předložit včetně uvedení skutečných cen, pokud o to strýc požádá, nemůže si jednostranně stanovovat, že vyúčtování provede až další rok.

2. Na daň z nemovitosti ani pojištění není nájemce povinen nijak přispívat a nikdo ho k tomu nemůže nutit. Jedná se o položky, které si musí pronajímatel hradit sám a jejich existenci zohledňuje v částce nájmu. Jako samostatné položky je chtít nemůže.

3. Ne, ani v tomto případě nemůže pronajímatel chtít od nájemců příspěvek, lze to pouze v případě, že si to nájemci odhlasují. Vysázení keřů nemá nic společného s bydlením, není to služba, která by zajišťovala komfort bydlení, a proto dle mého názoru nemůže tuto vodu účtovat nájemcům.

4. Ano, má právo, dokonce má právo nahlížet do účetnictví týkající se správy domu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je možné vyúčtovat nájemné v bytě domu seniorů za část kalendářního roku až v dalším roce?
Vyúčtování vodného-stočného, elektřiny a tepla v bytě domě seniorů
___

RŮZNÉ-STAVBY
Jak se bránit stavbě vysokých bytových domů kolem přízemních domků

Postavili jsme dům v lokalitě na okraji města, dle územního plánu určené pro rodinné domy. Několik desítek parcel zde již před několika roky skoupila pražská firma, která nyní dala na magistrát města na odbor územního rozvoje ke schválení plán ke stavbě patrových domů o třech bytových jednotkách určených k pronájmu.
Protože se obáváme možnosti pronájmů i nepřizpůsobivým občanů (s doplatky na bydlení), hodláme se bránit. Zdá se, že město nemá stavbám jak zabránit, neboť domy zřejmě odpovídají územnímu plánu.
Protože v naší lokalitě jsou převážně přízemní bungalovy, a některé by byly "obklíčeny" těmito plánovanými patrovými domy ze všech stran, chtěli bychom se zeptat na možnosti obrany. Je možné, aby nám okna těchto domů ze tří stran mířila na naše přízemní domy a zahrady? Domy tedy mohou být pouze dva metry od našich oplocených pozemků? Ztratíme soukromí, lze to nějak eliminovat? Můžeme se bránit už před udělením stavebního povolení? Předpokládáme, že jako přiléhající sousedé musíme být osloveni stavebním úřadem? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Pokud by mělo dojít ke změně územního plánu, muselo by o tomto proběhnout řízení (vždy zveřejněno na úřední desce obce). Každá osoba může proti návrhu změny územního plánu podat připomínky, vlastníci dotčených pozemků mohou podat námitky. Mohli byste se bránit také v navazujícím územním řízení, ve kterém se rozhoduje o umístění stavby, a v samotném stavebním řízení, kde se řeší stavební povolení, máte právo námitky. Vždy musíte být o svých právech poučeni. Nicméně je nezbytné sledovat úřední desku obce, jelikož pokud je v daném řízení velké množství účastníků (např. sousedů), doručují se dokumenty zveřejněním na úřední desce obce. Je nezbytné se bránit před vydáním stavebního povolení, po jeho vydání jsou možnosti obrany de facto mizivé.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zabránit stavbě vysokých domů odpovídajících územnímu plánu
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Smluvení 14denní lhůty na možné odstoupení od kupní smlouvy mezi fyzickými nepodnikajícími osoby - je ujednání platné?

08/2018 jsem prodal sadu použitých, jetých, obutých kol (4 ks). Kupující chtěl podepsat smlouvu. Oba jsme souhlasili a podepsali. Ve smlouvě - bod o odstoupení do 14 dnů dle 89/2012 Sb. Nejsem podnikatel, ani OSVČ. Je tato smlouva platná a kupující může odstoupit od smlouvy? (I v případě, že jde o použité zboží, které mohl kupující již dále znehodnotit dalším použitím) Děkuji, Zbyšek.

ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že přednost mají vždy sjednaná smluvní ujednání ve smlouvě před zákonem, tzn. že i mezi nepodnikateli je možné sjednat možnost odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě. V konkrétním případě však bude záležet na samotném znění smlouvy, jakým způsobem je formulovaná, zejm. zda se nejedná o vzor, který Vás jako prodávajícího považuje v celém rozsahu smlouvy za podnikatele. Obecně však tato smlouva platná být může a nejspíše také bude.

Možnost odstoupení nevylučuje ani to, že věc byla při prodeji již použitá, resp. že ji kupující mohl dále znehodnotit použitím. V případě znehodnocení kupujícím byste však mohl požadovat náhradu za znehodnocení, nicméně mám za to, že v tomto případě byste jej nedokázal nijak prokázat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Mohou si nepodnikatelé dát do kupní smlouvy možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů?
___

OBČAN-NÁJMY
Pozemek státu - jak získat nájemní smlouvu na soukromou stavbu a věcné břemeno na cestu ke své stavbě

Dotaz se týká stavebního práva, konkrétně oprav stavby na pozemku, jejíž vlastníci jsou rozdílní.
Stavba byla postavena 1986 a využívána byla jiným vlastníkem jako skladovací a nebytový prostor, následně v roce 2003 byla kolaudována jako obchodní prostory. V roce 2012 přešla směnou do mého vlastnictví, bohužel to byl velký zbor, opadané zdivo, střechou zatékalo, výkladce rozbité, apod.
Vlastník pozemku (stát - UZSVM) se mnou odmítl uzavřít nájemní smlouvu, bylo a je hrazeno bezdůvodné obohacení ve výši nájmu.
Stavba si 2012–2013 vyžádala značnou rekonstrukci, aby mohla být užívána. Ovšem k nové (re) kolaudaci na opětovně obchodní prostory nedošlo (stavba je užívána na základě kolaudace na obchodní prostory z 2003), neboť vlastník stavby (stát) začal dělat obstrukce a stavební úřad zahájil dvě řízení a to
1) řízení o dodatečné povolení stavby a
2) řízení o odstranění stavebních úprav.
Při rekonstrukci stavby došlo pouze k opravám, nikoliv rozšíření či zvětšení stavby, opravě fasády a výměně oken, dveří a výkladců, udělání nové podlahy a rozpříčkování prostoru (vše dle plánu architekta a veškeré povolení od hygieny, hasičů, památkového úřadu, sousedů apod. byly kladné v můj prospěch). Nedošlo tedy k navýšení nebo rozšíření budovy. Stavební úřad byl o tomto informován, ohláškou, nevyskytly se problémy, pak zahájily řízení o stavební povolení, ve kterém požadují „vztah k pozemku“.
Majitel pozemku odmítá svůj pozemek prodat, odmítá mi poskytnout nájemní smlouvu, odmítá mi udělit souhlas s opravami stavby. Jediné co chce je plnění z bezdůvodného obohacení.
Stavební úřad nadto tvrdí, že mi neposkytne kolaudaci pokud nebudu mít „vztah k pozemku“, který ovšem nemám jak získat.
Podala jsem 3 žaloby a to na:
1) povinnost uzavření nájemního vztahu mezi vlastníkem pozemku (státem) a mnou (vlastníkem budovy)
2) povinnost udělit souhlas se stavebními opravami
3) povinnost prodat pozemek pod stavbou trvalou
Je nějaké možnost, jak „legalizovat“ stavební opravy (i ty budoucí) tak, aby mi byla dodatečně udělena nová kolaudace a nedošlo k uvedení do původního stavu, resp. odstranění oprav nebo nedošlo k vymáhání pokuty.
Je nějaké možnost, jak účinně získat nájemní smlouvu se státem (UZSVM) a tím tyto opravy legalizovat?
Popř. jaká je šance, že UZSVM bude muset prodat svůj pozemek (který je lokalizován ve dvorním traktu zástavby, tedy nejedná se o lukrativní pozemek?
Děkuji. Berta

ODPOVĚĎ:
Přestože v důsledku Vámi provedených oprav nedošlo ani ke zvýšení, ani k půdorysnému rozšíření stavby, mohlo se skutečně jednat o změnu dokončené stavby, k jejímuž provedení je zapotřebí přivolení stavebního úřadu. Kromě nástaveb a přístaveb totiž stavební zákon ve svém § 2/4 a 5 stanoví, že změnou dokončené stavby jsou rovněž stavební úpravy, při kterých se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, přičemž tyto stavební úpravy podléhají stejnému povolovacímu režimu, jako běžné stavby. To však spíše na okraj.
Z Vašeho dotazu není možné dovodit, z jakého důvodu bylo stavebním úřadem zahájeno řízení o odstranění stavebních úprav, resp. následně řízení o dodatečném povolení stavby. V dotazu totiž uvádíte, že jste postupovala na základě stavební ohlášky, doplněné o veškerá vyjádření dotčených orgánů. Mohu se proto pouze domýšlet, že byly provedeny i takové práce/stavební úpravy, na které se souhlas stavebního úřadu nevztahoval.
Sama skutečnost, že právní vztah vlastníka stavby a vlastníka pozemku není upraven, by neměla být důvodem pro zahájení řízení o odstranění stavebních úprav, resp. tento nežádoucí fakt měl být stavebním úřadem řešen v okamžiku, kdy povoloval provedení stavebních úprav, nikoli dodatečně (to se však již pohybuji na poli spekulací, neboť tyto skutečnosti z Vašeho dotazu výslovně nevyplývají).

Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jak legalizovat stavební úpravy:
Pakliže bylo stavebním úřadem zahájeno řízení o odstranění stavebních úprav a následně řízení o dodatečném povolení těchto stavebních úprav, je zapotřebí postupovat dle § 129 stavebního zákona, tzn. doplnit ty dokumenty/podklady, které stavební úřad vyžaduje.
Z dotazu není možné dovodit, v čem spatřuje stavební úřad nedostatky, tzn. z jakého důvodu zahájil řízení o odstranění stavebních úprav. Je-li jediným důvodem neexistence právního vztahu mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, jedná se dle mého názoru o důvod nedostatečný (tato skutečnost měla být stavebním úřadem řešena v rámci řízení o povolení stavebních úprav).
Pro co nejrychlejší legalizaci stavebních úprav je nicméně zapotřebí vyhovět všem požadavkům stavebního úřadu. Z tohoto důvodu Vám doporučuji kontaktovat příslušného referenta stavebního úřadu a konzultovat s ním, v čem jsou spatřovány nedostatky a jakým způsobem mohou být odstraněny.

2/ Jak získat nájemní smlouvu se státem:
V tomto ohledu je podstatné, čeho se hodláte po státu, jako vlastníkovi pozemku pod Vaší stavbou, vlastně domáhat.
Máte-li zájem o zpřístupnění pozemku za účelem provedení oprav Vaší stavby, nabízí se Vám v zásadě dvě možnosti řešení:

a/ Soukromoprávní varianta:
Dle § 1022/1 občanského zákoníku platí, že nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.
S vlastníkem pozemku se proto můžete primárně dohodnout na zpřístupnění jeho pozemku za účelem provádění konkrétních oprav Vaší stavby. Není-li tato dohoda možná (což v dotazu uvádíte), můžete se zpřístupnění pozemku domáhat soudní cestou.

b/ Veřejnoprávní varianta:
Kromě podání soukromoprávní žaloby (na zpřístupnění pozemku za účelem provedení oprav) je možné se v této věci obrátit rovněž na místně příslušný stavební úřad. Dle § 141 stavebního zákona platí, že pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Ten, v jehož prospěch byla tato povinnost uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do předchozího stavu.
V dotazu uvádíte, že jste zvolila soukromoprávní variantu a podala k soudu žalobu. Je otázkou, zda je tato varianta rychlejší (to ostatně závisí na praxi konkrétního soudu), soukromoprávní varianta představuje v každém případě cestu nákladnější.
Máte-li zájem o zřízení trvalého přístupu k Vaší stavbě, lze zvolit institut výprosy (§ 2189 a násl. občanského zákoníku), výpůjčky (§ 2193 a násl. občanského zákoníku), nájmu (§ 2201 a násl. občanského zákoníku), služebnosti (§ 1274 a násl. občanského zákoníku) ) nebo (a to především) nezbytné cesty (§ 1029 a násl. občanského zákoníku).
Není-li dohoda o trvalém zpřístupnění státního pozemku možná, jeví se jako nejvhodnější podat žalobu nikoli na zřízení nájemního vztahu, nýbrž na zřízení nezbytné cesty, neboť tento institut je zákonodárcem "šitý na míru" situacím, které odpovídají té Vaší.
Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Nedojde-li k dohodě, může být nezbytná cesta zřízena rozhodnutím soudu. Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen.

K institutu nezbytné cesty více zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezbytna-cesta-ve-svetle-aktualni-judikatury-106339.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-problematice-prava-nezbytne-cesty-97803.html

Trvalého zpřístupnění stavby je možné se domáhat rovněž prostřednictvím § 170/2 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení platí, že právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Tuto variantu nicméně doporučuji zvolit až v druhém sledu, tedy v případě neúspěchu při soudním zřízení nezbytné cesty.

3/ Prodej státního pozemku:
ama skutečnost, že Vaše stavba stojí na cizím pozemku, není dle mého názoru dostatečným důvodem pro vydání soudního rozhodnutí o povinnosti státu prodat Vám příslušnou část státního pozemku. Získáním té části státního pozemku, která je zastavěna Vaší stavbou, by se ostatně Vaše potíže se zpřístupněním pozemku nevyřešily.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej státního pozemku na kterém stojí soukromá stavba
Nezbytná cesta k nemovitosti
Legalizace stavebních úprav, oprav soukromé stavby umístěné na pozemku státu
Jak donutit stát k uzavření nájemní smlouvy a věcného břemene, služebnosti práva cesty k soukromé stavbě, nemovitosti

___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Jak donutit developera dokončit stavební práce na společných prostorách domu - kupní smlouva bez sankcí pro developera

Já s partnerem jsme kupovali byt. Ve smlouvě je dáno datum, do kdy má být firmou dokončeny stavební úpravy společných prostor. Ve smlouvě (kupní) nejsou sankce a již datum do kdy má být dokončeno uběhlo. Je prosím nějaká pomoc ze zákona - z občanského zákoníku např. sleva z kupní ceny nebo tak? Jedná se o koupit v tomto roce. Děkuji, Blanka

ODPOVĚĎ:
Primárně je samozřejmě podstatné znění smlouvy, která by tuto situaci také měla případně řešit. Vzhledem k tomu, že danou situaci smlouva neřeší, pak je skutečně možné najít odpověď v občanském zákoníku.
Stavební firma je v tomto případě v prodlení. Primárně však máte možnost pouze od smlouvy odstoupit. Dle ust. § 1977 platí, že poruší-li strana prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděla. Pro posouzení podstatného porušení by zejména záviselo na době, po kterou je stavební firma v prodlení. Vždy je však z důvodu jistoty vhodnější postupovat, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.
Dle ust. § 1978 dále platí, že zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky.
Nyní by tedy bylo vhodné stavební firmu vyzvat, aby v přiměřené lhůtě dokončila stavební úpravy, jinak že přistoupíte k odstoupení od smlouvy.
Pokud jde o slevu z kupní ceny, pak tu Vám zákon neumožňuje. Pro případy prodlení se běžně ve smlouvách sjednává smluvní pokuta, která by slevu z ceny bytu nahradila. Nicméně v úvahu přichází také požadavek na náhradu škody, např. uhrazené nájemné, které musíte hradit, protože jste se nemohli včas nastěhovat dle původně plánovaného termínu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Developer včas nedodělal stavební úpravy společných prostor domu - sankce není ve smlouvě, jak ho donutit dokončit stavební práce?
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Podmínky pro umístění kamery se záznamem v obchodě podle zákona na ochranu osobnosti a osobních údajů

Co musím splňovat, jestliže na provozovnu (prodejna + zaměstnanci) umístím kamery se záznamem, z důvodů ochrany majetku?
Jak mám postupovat v případě, že mě bez dřívějšího oznámení zazvonili u domu lidé, kteří se prezentují visačkouspolečnosti "Centrální výběrové řízení", s tím, že jdou zkontrolovat inkaso a slibují 20% slevu na energie? Po předložení inkasního lístku si vyžádají faktury, jelikož na inkasu nejsou nějaká čísla, tak si ofotí faktury a následně požadují podpis na 2 tiskopisy:
1/ Souhlas zájemce se zpracováním osobních údajú
2/ Předsmluvní informace.
Na obou tiskopisech je vyplněno číslo přihlášky.
Nepodepsali jsme, jelikož jsme požadovali, aby nám ty tiskopisy nechala k přečtení s tím, že je zašleme podepsané, pokud bude vše v pořádku. Paní zavřela složku a odešla, částečně vypsané tiskopisy si odnesla. Požadovala jsem, aby vymazala z tabletu i ofocené faktury a aby se mi legitimovala (občanským průkazem), což odmítla.
Jsem přesvědčena, že šlo o podvodné a lživé jednání a taktéž nekalý úmysl vůči mým současným dodavatelům energií.
Děkuji, Blažena

ODPOVĚĎ:
Ad společnost "Centrální výběrové řízení":
V daném případě se rozhodně jednalo o nekalé jednání. Pokud byste měli nějakou identifikaci osoby, bylo by dobré obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz. Pokud identifikaci nemáte, je samozřejmě jakýkoliv další postup složitý, mohli byste volat Policii, nicméně ta Vám bez identifikace osoby nepomůže.

Ad kamery se záznamem:
Proto, abyste mohli nainstalovat kamery, potřebujete být zaregistrování u Úřadu na ochranu osobních údajů jako zpracovatelé osobních údajů. V žádosti o registraci musíte detailně popsat, z jakého důvodu o registraci žádáte. Úřad vždy zvažuje, zda je v daném případě ochrana osob a majetku nadřazena ochraně osobních údajů - tj. zvažuje, zda se jedná o nějaké exponované místo, kde se pohybuje větší počet závadových osob, zda se u vás situace opakuje, atd... Více informací k provozování kamerového systému najdete na stránkách www.uoou.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nekalá obchodní praktika, nekalé obchodní jednání - nucení do podpisu smlouvy s dodavatelem energií
Musí podomní obchodník, podobní prodejce dodavatele energií vymazat soukromé údaje klienta na požádní klientem?
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Zveřejnění žádosti občana obcí na úřední desce - může to obec udělat nebo ne?

Rád bych se zeptal, zdali je obec oprávněna zveřejnit moji žádost ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na elektronické desce obce.
Moje údaje anonymizovali. Odpověď bude pravděpodobně také zveřejněna na desce podle jejich běžné praxe. Pokud je to rozporu se zákonem, jak se dá bránit? Děkuji. Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Vaše osobní údaje musí být anonymizované. Dále platí:
Odpověď, kterou obec poskytla žadateli, je obec povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 15 dnů ode dne ve kterém žadateli požadovanou informaci poskytla. Tato skutečnost se následně projeví ve výroční zprávě o činnosti obce v oblasti poskytování informací. Nejedná se tedy o postup v rozporu se zákonem, nýbrž právě naopak. Bližší podrobnosti můžete nalézt také v příručce vydané ministerstvem vnitra:
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/manual-pro-obce-k-zakonu-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.aspx

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Veřejná deska města, obce a zveřejnění žádosti občana - anonymizace soukromých údajů, může obec uvést soukromé údaje žadatele?
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Podpis na souhlasu pokládky inženýrských sítí přes soukromý pozemek pod nátlakem - jak se bránit?

07/2018 někdo vlezl za mou přítelkyní přes balkon do bytu. Vyhrožoval jí a chtěl podpisy. Před policií prý musí trvrdit, že vše je dobrovolné. V minulosti na ni byl vyvíjen nátlak, aby povolila inženýrské sítě přes svou zahradu. Zahradu jsme raději převedli na mě. Pravděpodobně ji zmanipulovali k podpisu práva stavby-inženýrské sítě, vodovodní řad či vodovod s datem, kdy zahrada byla její. Nechci, aby něco takového přes zahradu vedlo.
Dozvěděl bych se z katastru nemovitostí, že je něco takového sjednáno v záložce právo stavby? Obeslal by mě katastr, že je nově něco takového zřízeno? Obeslal b mě stavební úřad, jako majitele i kdyby jim podepsala např. projekt? Jedná se o podvod, když je tam smyšlené datum? Jak se mám bránit? Mám čekat, až začnou kopat na pozemku? Děkuji. Děkuji, Zikmund.

ODPOVĚĎ:
Z náhledu na internetové stránky katastru pouze zjistíte, zda u daného pozemku je zřízeno právo stavby, věcné břemeno apod. , bez bližší specifikace, čeho se dané právo konkrétně týká. Podrobnosti získáte z LV (listu vlastnictví), který již obsahuje přesné a podrobné údaje o pozemku. LV Vám vydají oproti poplatku na katastru nemovitostí. Tento typ práva se do katastru zapisuje vkladem, tzn. k návrhu na zápis tohoto práva do katastru nemovitostí musí být předložena listina, která dokládá, že dané právo vzniklo (např. dohoda o zřízení práva stavby), kdy podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny. Současně po podání návrhu je vlastník pozemku katastrem nemovitostí vyrozuměn o tom, že u daného pozemku došlo k podání návrhu na vklad.
Pokud by zde mělo dojít ke stavbě, jako vlastník dotčeného pozemku budete účastníkem řízení a byl byste ze strany stavebního úřadu vyrozuměn.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pokládka inženýrských sítí na soukromý pozemek - bude majitel pozemku vyrozuměn o stavbě ze stavebního úřadu?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Započtení daru rodičů do dědictví a znemožnění vyplacení dědického podílu při úmrtí jednoho z manželů

Mám s manželem dům za 8.000.000 ve společném jmění manželů, tedy SJM, když muž zemře dříve, jak zajistit, aby naše 2 děti dostaly co nejmenší finanční částku k vyplacení dědického podílu? Obě děti již dostaly od nás každý svůj byt a bojím se, že je prostě nebudu moci vyplatit, můj hlavní dotaz je: jaká je lhůta pro vyplacení dědic. podílu? Musím prodat dům? Nebudu mít kde bydlet a nebo musím si vzít v 80 letech půjčku na vyplacení? Nedá se to nějak ošetřit v závěti? Nebo vím o dědické smlouvě, ale netuším kolik by byl poplatek atd. za sepsání. A co když peníze neseženu? Přeci si neprodám střechu nad hlavou? Děkuji, Bohdana.

ODPOVĚĎ:
Zletilým dědicům se musí dle závěti dostat alespoň čtvrtina toho, co by dostali, pokud by závěť sepsána nebyla. Ani dědickou smlouvou to nelze ošetřit jinak. Proto doporučuji sepsat závěť a tou dětem odkázat alespoň tu čtvrtinu dědického podílu.
Lhůta pro vyplacení je výsledkem domluvy. Pokud domluva není možná, je třeba dědický podíl vyplatit v okamžiku, kdy je o to povinný požádán. Nemusíte ale děti vyplácet, prostě jim připadne dědický podíl na domě. Nebo existuje další varianta, a to, že si s manželem zúžíte SJM u notáře tak, že nemovitost bude již za života přepsána pouze na Vás a nebude tedy vůbec součástí dědického řízení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak znemožnit dědění dětem, potomkům po rodičích z důvodu obdarování majetkem již za života rodičů?
Zdědění bytu, domu, nemovitosti a lhůta na vyplacení spolumajitelem, spoluvlastníkem (žijícím rodičem)
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Přenechání bytu, domu při rozvodu manželství - jak zapsat do katastru nemovitostí?

S manželem se budeme rozvádět a vlastníme v SJM byt. Dohodli jsme se, že tento byt připadne po rozvodu mně a zajímalo by mě, jaký je postup. K rozvodovému soudu podáváme společně i návrh na rozdělení majetku. Až nás tedy rozvedou, stačí dát na katastr tu dohodu o vypořádání bytu spolu s návrhem na vklad práva v katastru nemovitostí a zaplacením poplatku 1.000 Kč. Nebo je lepší mít ještě např. darovací smlouvu od manžela ještě před rozvodem? Jde to když je to SJM a ne podílové vlastnictví? Abychom neplatili nějakou daň. A když je v návrhu jen změna přepsání na mé jméno, co se tam zaškrtává nebo uvádí, aby mi návrh schválili. A musí být na návrhu dohody o rozvodu úředně schválené podpisy? Děkuji moc za odpověď

ODPOVĚĎ:
Pro darování neboli převod bytu, který je ve společném jmění manželů, tedy SJM, potřebujete dohodu o vypořádání SJM, z níž vyplývá, že byt bude po rozvodu Váš. Na této dohodě musí být úředně ověřené podpisy. Dále k této dohodě musíte doložit pravomocný rozsudek o rozvodu. Dále musíte mít vyplněný formulář návrhu na vklad do katastru nemovitosti - ten je k dispozici buď na stránkách katastrálních úřadů
www.cuzk.cz nebo přímo na pracovištích úřadů. Za vklad platíte správní poplatek 1.000,- Kč, žádnou daň neplatíte. Na návrhu na rozvod úředně ověřené podpisy nejsou třeba, stačí obyčejné.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Poplatek za převod bytu, domu na jednoho z manželů při rozvodu manželství
Převod bytu po rozvodu - poplatek, poplatky, postup
Převod domu po rozvodu manžestlví - postup, poplatek, poplatky

___

OBCHOD-DANĚ
Darování peněz švagrovou, sešvagřenou osobou - daně, zdanění

Vdova po bratrovi mého otce mi chce dát peníze. Asi 100.000 Kč. Patřím do 2. skupiny a neplatím daň z příjmu? Je to moje teta i když je sešvagřená? Děkuji, Bohumila.

ODPOVĚĎ:
Zákon o daních z příjmů striktně vymezuje v §10 odst. 3 pís. c) bod 1. , od kterých příbuzných jsou dary od daně osvobozeny. Jedná se o příbuzné v linii příme a vybrané osoby z linie vedlejší (osoby mají společného předka - sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř) a vybrané sešvagřené osoby. Ve Vašem případě se jedná o sešvagřené osoby, kde zákon o daních z příjmů omezuje osvobození od daně pouze na manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Váš příbuzenský vztah s Vaší tetou nespadá do vyjmenované kategorie a dar bohužel není od daně osvobozen.
Jinak podle občanského zákoníku je to stále Vaše teta podle §774 (vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daně, zdanění daru od švagrové, sešvagřené osoby

__

OBCHOD-ŽIVNOSTI
Odpovědný zástup ručí za dodržování živnostenskoprávních předisů a za řádný provoz živnosti - co to znamená?

Jsem zaměstnancem a zaměstnavatel mi nabídl funkci odpovědného zástupce pro živnost čištění a praní textilu a oděvů. Prosím o „laické vysvětlení“ co znamená, že odpovědný zástup ručí za "dodržování živnostenskoprávních předpisů" a "řádný provoz živnosti". Řádný provoz živnosti = dodržování technologických, technických atp. norem? O jaké konkrétní normy se jedná u této živnosti? Jaké jsou konkrétně živnostenskopráv. předpisy? Resp. jaká rizika a povinnosti mi přináší fce odp. zást? Nejlepší smlouva, která umožní pozdější opuštění fce odp. zást. , při zachování zaměstnaneckého poměru. Dodatek k prac. smlouvě? Lze později vypovědět pouze dodatek? Druhá smlouva (např. DPP nebo DPČ)? Lze uzavřít 2. smlouvu u 1 zaměstnavatele? Nejedná se v tomto případě o práci stejného druhu? Děkuji, Vladislav.

ODPOVĚĎ:
Konkrétní odpovědi na Vaše dotazy nejsou možné bez hlubší znalosti okolností a obsahu některých dokumentů. Obecně lze konstatovat, že ustavení do funkce odpovědného zástupce je možné jmenováním. Vzdáním se funkce pak pracovní poměr nekončí a obnovuje se v původní podobě.
Možností je i uzavřít druhou smlouvu. zaměstnanci nic nebrání uzavřít se zaměstnavatel smluv několi, ale správně uvádíte, že překážkou by mohlo být, že se bude jednat o právi stejného druhu, což by mohlo být vyhodnoceno jako obcházení zákona. Záležet proto bude na obsahu Vaší dosavadní pracovní smlouvy a na obsahu případné druhé smlouvy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Smlouva o obchodním zastoupení na čištění a praní textilu a oděvů
___

TRESTNÍ-TRESTY
Odložení vězení, trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů - o jaké důvody musí jít? (nemoc srdce)

Můj přítel byl odsouzen na 4 měsíce k výkonu trestu za maření soudního rozhodnutí (řídil bez řidičského průkazu). Má za sebou těžkou operaci srdce (umělá chlopeň a revize aorty), dále mu 12/2017 odstranili slezinu. Nyní je v invalidním důchodu. Dnes (03.10.2018) jsme podali žádost o odložení nástupu trestu. Chci se Vás tedy zeptat, jestli je nějaká šance na odložení či zrušení trestu. Děkuji za odpověď, Anita.

ODPOVĚĎ:
Podmínky pro odložení výkonu trestu jsou následující:
- z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví.
Pokud by soud rozhodl, že nejsou splněny podmínky pro odložení výkonu trestu, i tak má Váš přítel právo podat stížnost proti takovému rozhodnutí a tím docílit dalšího odkladu nástupu do výkonu trestu – podání stížnosti totiž má za následek to, že dokud o stížnosti nebude rozhodnuto, nemůže odsouzený nastoupit do výkonu trestu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je nemoc srdce důvod pro odklad výkonu trestu odnětí svobody, vězení?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Výpovědní lhůta u nájemní smlouvy na dobu určitou - kolik měsíců?

Dcera pronajala byt na 4 měsíce, na dobu určitou do 31.8.2018. V ujednání ve smlouvě je, že v případě prodlevy s placením nájmu o více než 14 dní může dát nájemníkovi výpověď s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Tak se i stalo, vůbec nezačal platit, výpověď převzal 29.6.2018. Nyní si ale dcera není jistá, zda i u doby určité neplatí minimální výpovědní lhůta 3 měsíce? Vyhrožuje jí, že se neodstěhuje a nebude nic platit. Jak postupovat? Moc děkuji za Vaši reakci a přeji pěkný den. Anna

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že ustanovení o délce výpovědi v občanském zákoníku (§ 2288) je kogentním ustanovením, tj. ustanovení, od kterého se nelze odchýlit, platí i pro nájem sjednaný na dobu určitou tříměsíční výpovědní lhůta. Ustanovení v nájemní smlouvě Vaší dcery týkající se možnosti dát výpověď s výpovědní lhůtou jeden měsíc je neplatné. Nájem v tomto případě tedy skončí uplynutím sjednané doby, tj. dne 31. 8. 2018.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpovědní lhůta nájmu - co je to kogentní ustanovení?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Jak daleko se můžou sázet jilmy od plotu, hranice pozemků? 5 metrů nebo více nebo méně?

2003 jsme s manželem bez přispění sousedů postavili na hranici pozemků plot a později k němu vysadili "psí víno". Na jaře letošního roku nám sousedka bez předchozího upozornění popínavku ze své strany ostříhala, v některých místech až u země, takže v porostu vznikla suchá místa. Může ničit něco co jí nepatří? Dále si ze své strany plotu vysadila řadu jilmů ve vzdálenosti cca 50 cm od plotu. Na písemné upozornění, aby si stromky přesadila, protože podle zákona může vysoké dřeviny vysazovat až 3 m od plotu nereaguje. Plot je ve vzdálenosti cca 5 m od RD. Poraďte prosím, jak dále postupovat. Domluva není možná. Děkuji, Antonie.

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o ostříhání psího vína sousedkou, pak v souladu s ust. § 1016 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, může soused části jiných rostliny než jsou stromy přesahující na jeho pozemek odstranit šetrným způsobem, aniž by o tom musel předem vlastníka sousedního pozemku vyrozumět. Odstranit takto může jen části rostlin, nikoliv tedy celou rostlinu. Pokud Vám tedy vznikla ostříháním psího vína nějaká škoda (cena zakoupených a zničených sazenic apod.), pak můžete po sousedce požadovat náhradu škody.

Pokud jde o sousedkou vysázené jilmy, záleží na tom, kdy k vysázení jilmů došlo. Jestliže to bylo již za účinnosti nového občanského zákoníku, tj. po 1.1. 2014, lze aplikovat ust. § 1017, v němž je zakotveno  právo vlastníka pozemku odstranit stromy vzrostlé v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a to tehdy, má-li pro to rozumný důvod. Zákon přímo říká, že nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle  výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.
Doporučuji Vám tedy ještě jedenkrát písemně vyzvat sousedku k odstranění či přesazení dřevin s tím, že pokud tak v rozumné lhůtě neučiní (v době, kdy lze stromy přesazovat), obrátíte se o pomoc na příslušný soud. Tuto výzvu sousedce zašlete nejlépe doporučeně s dodejkou, kterou si ponechejte a následně přiložte k případné žalobě. Rovněž by bylo vhodné požádat o sepsání výzvy přímo advokáta, neboť je větší pravděpodobnost, že na výzvu zaslanou pod hlavičkou advokáta bude sousedka tím spíše reagovat.

Níže citace příslušných ustanovení občanského zákoníku:
§ 1016
1. Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
2. Neučiní-li to vlastník v  přiměřené době poté, co ho o  to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z  odstraněných kořenů a větví získá.
3. Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.
§ 1017
1. Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v  těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z  místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o  strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může soused ostříhat vinnou révu plazící se po společném plotě?
___

TRESTNÍ-TRESTY
Opakovaný přestupek během 1 roku - pokuta, výše pokuty; vymazání přestupku po 5 letech - automaticky?

Recidiva je při stejném přestupku do 1 roku a záznam se vymaže zcela po 5 letech? Pokuty vyšší u recidivy, více jsem nenašel. Zaniká recidiva, když občan nespáchá rok žádný přestupek po sérii přestupků? Občan netrestán způsobí 4 přestupky ve stejném paragravu.
1. Rupnou mu nervy na poště a praští do čtečky, škoda 2.000 Kč.
2. V Tescu fronta, praští do samoobslužné kasy, která odmítá vrátit zpět, škoda 1.500 Kč.
3. Na poště se ztratil balík, rozbije poutač, škoda 1.000 Kč.
4. Zase na poště asi ztráta zásilky, kopne do automatických dveří a rozbijí se (škoda 1.000 Kč).
Stářím od teď:
1. přestupek 14 měsíců (čili více jak rok), 2 přestupek 7 měsíců. starý, 3 př. 4 měs. starý, 4 př. nyní.
Půjde o tr. čin, když součet škod je 5.500 Kč? Nebo se 1. přestupek již škodou nepočítá, když je to více jak rok?
Recidiva je tu jasná, ale sčítají se škody? A dle jakého pravidla? Pro zajímavost. Bylo by to jiné u stejných škod a stáří př. opět při sérii, ale v jiném (než výše), přičemž v té sérii stejném paragrafu? Např. přestupky: krádež v obchodě, skládka, rušení klidu... Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Nemělo by jít o trestný čin, nýbrž o jednotlivé přestupky:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku zničením nebo poškozením věci z takového majetku. Je-li přestupek spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 70000 Kč – dochází tedy k navýšení pokut. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců. Pro recidivu je tedy důležitá lhůta 12 měsíců od právní moci.
Pravomocné rozhodnutí o tomto přestupku se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
Údaje obsažené v evidenci přestupků se vyřazují z evidence po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku – tzn. že každý přestupek se bude posuzovat samostatně.
Obecně by se každé jednání posuzovalo samostatně a škody by se nesčítaly.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Za jak dlouho se vymaže přestupek z registru přestupků vedených Rejstříkem trestů?
Automatické vymazání přestupku z registru přestupků - za jak dlouho?
___

OBČAN-DLUHY
Vymáhání dluhu po bývalém příteli - postup, důkazy

Můj ex ze mně vylákal pomocí lží obrovskou sumu peněz (rok a půl jsem ho živila a koupila mu auto) - sliboval že to vrátí, pak že mu banka zablokovala peníze, pak že ho okradla matka o úspory, pak že má rakovinu. Pak se k tomu přidalo nelegální držení zbraně, podmínka za finanční podvod na 3 lidech, stalking, vyhrožování zabitím, vyhrožování zabitím domácích zvířat (nakonec několik z nich opravdu zabil), mám i na kamerách jak mě honí v autě. Jenže všechno se to těžko dokazuje. Moje vyšetřovatelka mi nevěří a o případ se nezajímá víc než musí, aby měla spis uzavřený. To hlavní co mám, jsou jím podepsané směnky na statisíce.
Jenže i když soud vyhraju, co když bude pracovat na černo a ty peníze nikdy neuvidím. Můžu ho pak obžalovat za finanční podvod, za tak vysokou částku navíc v době podmínky za stejnou věc? Těch podvedených lidí bylo přes deset, ale skoro nikdo není ochotný jít na Policii. Mám třeba doklad o tom, že jsem platila nájem za skoro 80.000 Kč ačkoli smlouva byla pouze na něj. Co mi může pomoci? Také se bojím, že se mi pomstí a přijde mě zabít. Děkuji, Apolena

ODPOVĚĎ:
Můžete podat podnět ke státnímu zástupci, který vykonává dozor v trestním stíhání proti Vašemu bývalému příteli. Ten je pak povinen prošetřit, zda policejní orgán postupuje v souladu se zákonem či nikoliv - zda nebylo vyšetřování zanedbáno nebo zda se policie nedopustila chyby.
Vždy se můžete obrátit na policii a podat trestní oznámení, aby ta prošetřila, zda opravdu nebyl spáchán trestný čin - např. podvod. Trestní oznámení může podat kdokoliv, na kterékoliv pobočce policie.
Vedle toho se můžete soudně domáhat vrácení dlužné částky, a to před civilním soudem. Ovšem i pokud soud uloží povinnost Vám peníze vrátit, pokud nebude Váš ex přítel platit dobrovolně, budete se muset obrátit na exekutora.
Pokud se bojíte o své zdraví či život, doporučuji se s touto obavou obrátit na policii.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dlužník hrozí zabitím věřitele - jak postupovat?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Do kdy musí nájemník, nájemce zaplatit nedoplatek za služby spojené s užíváním bytu?

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká finančního vyrovnání dle § 7 odst. 3 zákona 67/2013 Sb. Bydlím v nájemním domě. Dne 25.6.2018 jsem obdržela opravné vyúčtování služeb za rok 2017. Nedoplatek je požadován uhradit v termínu do 31.8.2018. Je to oprávněný požadavek? Pro finanční vyrovnání dle výše uvedeného zákona platí 4 měsíční lhůta ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Což v případě doručení vyúčtování 25.6.2018 připadá na 25.10.2018. Podala jsem námitky na nové vyúčtování a jsem přesvědčená, že požadovaný nedoplatek je neoprávněný. Nicméně mám obavy, že se to do konce 8/2018 nevyřeší a nechci platit pokutu za prodlení se zaplacením nedoplatku. Jak je to s termíny finančního vyrovnání v případě doručení opravných vyúčtování služeb po 30.4.2018? Děkuji, Bára.

ODPOVĚĎ:
Splatnost vyúčtování ve lhůtě čtyř měsíců se počítá od předložení řádného vyúčtování = vyúčtování bez vad. Jestliže jste Vám dosud nebylo řádné vyúčtování předloženo, nemůže být dosud splatné. Nejdříve však může být splatné až dne 25. 10. 2018, jak jste uvedla. Je samozřejmě možné, že na Vás pronajímatel podá žalobu na zaplacení nedoplatku včetně úroků z prodlení a zákonné pokuty. V takovém případě však bude muset u soudu prokazovat, že Vám předložil řádné vyúčtování.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zákonná lhůta na zaplacení nedoplatku za služby v nájemním domně - 4 měsíce nebo kratší doba?
Do kdy musí nájemník, nájemce zaplatit nedoplatek za služby spojené s užíváním bytu?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak požádat správce fondu domu bez SVJ o sdělení výše zůstatku fondu oprav a o faktury za opravy domu SVJ?

V našem bytovém domě existuje fond oprav, do kterého přispívají ostatní spoluvlastníci. Ale jedna spoluvlastnice, která sama sebe pověřila vybírat peníze není ochotna ani ukázat kolik máme naspořeno v našem fondu. Když jí slušně požádám, není ochotna ukázat faktury ani hospodaření ve fondu. Sama od sebe navýšila příspěvky do fondu oprav bez vědomí ostatních spoluvlastníků, když jí nevyšel úvěr, který vyřizovala za zády ostatních spoluvlastníků. Má na to právo, aby se tak chovala? V našem bytovém domě neexistuje společenství bytových jednotek SVJ, SBJ. Děkuji, Barbora.

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník v ust. 1191 stanovuje, že „nevzniklo-li společenství vlastníků jednotek, použijí se na správu domu a pozemku pravidla určená  v prohlášení  o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám  podle ustanovení § 1166 občanského zákoníku a pro rozhodování ve věcech správy se přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění; k rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce". Dále dle § 1192 má-li některý vlastník jednotky na společných částech podíl větší než poloviční, stává se tak správcem. Není-li takový vlastník jednotky, zvolí vlastníci jednotek správce většinou hlasů. “
Občanský zákoník dále vymezuje, že správce může samostatně činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku, nejde však o záležitosti, které náleží do působnosti shromáždění SVJ. Schvalování výše příspěvku do „fondu oprav“ spadá působnosti shromáždění (viz ust. § 1208 písm. d), jakož i udělování předchozího souhlasu s uzavřením úvěrové smlouvy (viz písm. g) bod 3.
Prohlášení o rozdělení práva k domu musí tedy v případě bytového spoluvlastnictví bez SVJ obsahovat vymezení osoby správce, pravidla pro správu domu, užívání společných částí a příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud toto vaše prohlášení neobsahuje, jedná se o závažný nedostatek, který by měl být napraven. Nicméně i ze zákona vyplývá, že vaše správkyně postupovala protiprávně pokud jde o uzavření smlouvy o úvěru a rozhodnutí o navýšení příspěvků do fondu oprav. Rovněž neměla právo odepřít Vám přístup k dokumentům týkajících se společných financí. Jednání správkyně může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku případně další trestné činy. Doporučuji Vám, abyste správkyni na tyto skutečnosti důrazně upozornila a informovala o jejím protiprávním jednání ostatní spoluvlastníky a iniciovala tak nápravu špatné správy vašeho domu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může správce fondu v domě bez SVJ uzavírat úvěrovou smlouvu za dům bez vědomí majitelů bytů?

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Parkování souseda na soukromém pozemku - jak se bránit?

Jak řešit sousedský spor, případně kde se obrátit, ohledně sousedova parkování na našem soukromém pozemku (není oplocen), stavby bez povolení (na jeho pozemku), pěstování a prodej marihuany, vypouštění drůbeže na okolní soukromé pozemky, černá skládka, napadení jeho psem. Veškerá domluva byla marná a za 9 let to je již neúnosné a vše nyní vyvrcholilo již zmíněným napadením psa, který se volně pohybuje. Jelikož má známé na policii i obecním úřadě nevíme kde se máme obrátit, aby se tím konečně někdo začal zabývat.
Děkuji, Vladan.

ODPOVĚĎ:
Ve věci parkování jej můžete vyzvat, aby se zdržel neoprávněných zásahů do Vašeho vlastnického práva, obdobně také v případě slepic.
Stavbu bez povolení řeší stavební úřad, obraťte se tedy na něj. Příslušný je stavební úřad podle umístění dané nemovitosti.
Na policii se můžete obrátit ve věci pěstování marihuany (můžete se obrátit na kteroukoliv pobočku policie v ČR), neoprávněné skládky řeší obecní úřad obce, na jejímž území se skládka nachází, pokud by obecní úřad záležitost neřešil, můžete se obrátit na Českou inspekci životního prostředí.
Můžete se nechat zastoupit advokátem, v některém nebo ve všech krocích uvedených výše, kontakt naleznete zde: www.advokatikomora.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pěstování marihuany, napadení psem, pěstování marihuany sousedem - kam si stěžovat?
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Škoda způsobená odpojením plynu chybou dodavatele - náhrada škody v plné výši nebo jen částečně?

Do rodinného domu mého otce dodávala plyn firma Innogy. Když otec zemřel, nechala jsem energie přepsat na své jméno, ale firma Innogy tento přepis neuskutečnila a v prosinci 2016 přerušila dodávky plynu. Vlivem tohoto zásahu došlo v zimě k promrzání objektu, čímž popraskaly vodovodní trubky, topná tělesa, plynový kotel, voda z prasklého topení poškodila podlahu aj. Téměř po roce (listopad 2017) firma Innogy svou vinu dopisem uznala a dále poslala odhadce škody ze znaleckého ústavu, který uskutečnil odhad škody v částce cca 180.000 Kč, v časové ceně (po amortizaci) je pak škoda vyčíslena na cca 80.000 Kč. Zatím jsem na místě události měla instalatéra, který tvrdí, že pouze za jeho topenářské a instalatérské není možné se do odhadní částky vejít. Firma Innogy je ale ochotna mi proplatit pouze zmíněných 80.000 Kč.
Můj dotaz tedy zní, zda je firma po uznané způsobené škodě povinna zaplatit pouze odhadní cenu způsobené škody s ohledem na stáří zařízení (časovou cenu 80.000 Kč), či musí zaplatit faktury za veškeré opravy a nákupy, které musejí být v rámci opětovné funkčnosti objektu uskutečněny.

ODPOVĚĎ:
Toto je otázka znaleckého posouzení. Pokud si uvedená společnost nechala vypracovat svůj znalecký posudek, lze se domnívat, že tento může být vypracován ve prospěch této společnosti. Nejtransparentnější řešení by bylo, kdybyste si situaci nechali posoudit nezávislým znalcem, jejichž seznam najdete na www.justice.cz, a jeho posudek pro případ soudního sporu použili jako protiargument. Fakticky je viník povinen uhradit všechny faktury, ale bude jistě rozporovat nutnost a cenu všech prací, proto byste se měli obrátit na nezávislého znalce a nechat si výši škody ocenit odborně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Znalecký posudek na škodu způsobenou zamrznutím a popraskáním topení (trubky, radiátory) z důvodu odpojení plynu dodavatelem energie
___

OBČAN-BYDLENÍ
Výpověď nájmu bytu z důvodu prodeje bytu - vzor, podmínky

Pronajímám byt a chtěla bych nájemci dát Výpověď z bytu z důvodu prodeje. S nájemcem jsem se už dohodla, že byt k 31.12.2018 opustí. Nájemce má smlouvu do 31.12.2019, ale byt chci prodat v lednu 2019. Prosím o radu, jak mám postupovat, jaký § se k dané situaci vztahuje, jak má Výpověď z bytu vypadat - VZOR, kdy mám nájemci vrátit vratnou kauci (po vyúčtování za topnou sezonu? ) atd. ? Děkuji za odpověď. Anděla.

ODPOVĚĎ:
Při prodeji bytu nájem nezaniká a práva a  povinnosti pronajímatele přechází na nového vlastníka bytu (viz § 2221 až 2224 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku. Nový pronajímatel pak může nájem bytu vypovědět, tedy jednostranně ukončit, jen ze zákonem stanovených důvodů (§§ 2288 a 2289).)
Není tedy žádný zákonný důvod, pro který byste mohla nájem vypovědět z důvodu prodeje bytu.
Doporučuji Vám tedy sepsat s nájemcem dohodu o ukončení nájemního vztahu ke dni 31.12.2018 (s tím, že ale nájemce nemusí na dohodu přistoupit).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej bytu a nájem, nájemní smlouva - co se stane s nájemníkem, nájemcem, nájemníky, nájemci?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Spoluvlastníci bytu, domu nemají na vyplacení spolumajitele, který chce nemovitost prodat (zrušit a vypořádat spoluvlastnictví)

Žila jsem v dvougeneračním domě s přítelem a jeho dvěma zletilými dětmi (oba studenti), v přízemí žijí jeho staří rodiče, o které jsme se starali. Přítel, který podnikal, zemřel a zanechal závěť, kde odkázal 1/3 domu jednomu synovi, 1/3 domu druhému synovi a zbytek oběma rodičům. Na dům si přítel vzal hypotéku, na rekonstrukci, kde zbývá doplatit ještě dost velká částka. I z podnikání zbyly dluhy. Starší syn zůstal se mnou, mladší se odstěhoval k matce, a nyní s námi nekomunikuje a nechce řešit žádné záležitosti. On trvá na prodeji domu, což ostatní dědicové odmítají, protože by pak neměli kde žít. Peníze na vyplacení mladšího syna nemají, bratr je student, prarodiče důchodci. Jakým způsobem se toto řeší? Komu připadnou dluhy po otci (příteli)? Děkuji Andrea

ODPOVĚĎ:
Je otázkou, zda přítel podnikal jako živnostník či podnikal jako obchodní společnost. Pokud podnikal jako obchodní společnost, budou dědicové nabývat obchodní podíl ve společnosti a dluhy budou dále váznout na společnosti. Pokud podnikal jako živnostník, budou dluhy součástí dědického řízení a pokud se dědicové nedomluví, převezmou je rovným dílem. Jeden z dědiců sice může trvat na prodeji domu, ale nemá to jak prosadit. On bude dědit pouze spoluvlastnický podíl, pokud tento podíl nebude do budoucna chtít, musí v rámci předkupního práva ostatním spoluvlastníkům nabídnout jeho odkoupení, a teprve, když nikdo ze spoluvlastníků podíl nebude chtít koupit, může ho nabídnout k odkupu jakékoliv třetí osobě. Tam je pak ale riziko, že se spoluvlastníkem stane např. problémová osoba.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědění obchodní společnosti a živnosti - rozdíl
___

OBCHOD-REKLAMACE
Vrácení koupeného kola z důvodu nemožnosti umístit výbavu dle pravidel silničního provozu

Dne 4. srpna 2018 jsem převzal elektrokolo zn. TREK Powerfly 4 od cykloservisu BARTYS ve Varnsdorfu. Stalo se, že kolo s extrémně širokými řídítky jsem nebyl schopen dostat do bytu. Na základě mého požadavku je servis zkrátil. Chtěl jsem uskutečnit 1. jízdu, takže jsem kolo chtěl připravit dle pravidel silničního provozu. Zjistil jsem, že bicykl nelze dovybavit standardní výbavou (nářadím, hustilkou, bezp. a ochrannými prvky), jelikož nejsou kompatibilní. Mám za to, že na výše uvedenou skutečnost jsem měl být výslovně upozorněn prodejcem.
Jak jsem zjistil na webu výrobce, je to jeho záměr, originální díly jsou o několik řádů Kč dražší. Požaduji odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zaplacené částky. Děkuji, Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že Vámi popsané vlastnosti elektrokola, kdy není možné připevnit veškerou dostupnou výbavu, ale zejména originální díly, není vadou, pro kterou by bylo možné požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny, pokud jste nebyl výslovně ujištěn, že je možné připevnit výbavu od jakéhokoliv výrobce.

Dle ust. § 2161 občanského zákoníku Vám prodávající odpovídá, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Vámi popsaná "závada" by mohla sice spadat pod body a), b), nicméně mám za to, že v tomto případě by se mělo jednat o vlastnosti samotného kola, tj. zejm. jeho schopnost se pohybovat apod. , nikoliv o možnost připevnění neoriginální výbavy, kdy výbavu prodávající/výrobce poskytuje.
Toto samozřejmě nevylučuje, abyste svůj požadavek u prodávajícího vznesl, domnívám se však, že prodávající Váš nárok odmítne. V takovém případě bych doporučil obrátit se na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu, kdy výsledkem bude stanovisko ČOI ohledně Vašeho nároku. Pokud by ani toto nepomohlo, bude jedinou možností podání žaloby k soudu, kdy toto s ohledem na riziko prohry a případné náklady soudního řízení spíše nedoporučuji.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nemožnost umístění běžné výbavy na kolo z technických důvodů - je to důvodem pro odstoupení od koupě a vrácení peněz za nové jízdní kolo, bicykl?
___

OBČAN-SPOLUVLASTNICTVÍ
Exekuce na spolumajitele rodinného domu - jak zachovat podmínky užívání dle dohody s původním zemřelým spolumajitelem?

1967 jsme se svým sousedem zakoupili každý ideální polovinu rodinného domu o dvou bytových jednotkách a k tomu přiléhající zahradu. Každý z nás užívá jeden byt. O užívání zahrady došlo k ústní dohodě na polovinu. Na své polovině zahrady jsem 1984 postavil garáž. Soused 2003 zemřel a majiteli 1/2 nemovitosti se staly jeho 2 děti. Každý má 1/4 podílu. Faktickým uživatelem 1 nemovitosti je však svobodný bezdětný syn (nyní spolumajitel - SM). Dcera, bydlí v jiném městě. Byt i zahrada jsou SM a mnou užívány stejně jako tomu bylo při ústní dohodě v r. 1967 s jeho rodiči.
Spoluvlastník je od 01/2015 v insolvenci. Před několika měsíci byl na něj ještě vydán exekuční příkaz k prodání nemovitosti. Exekuce je zapsána v katastru nemovitostí na jeho jméno (asi odloženo do ukončení insolvence). Spolumajitel se mnou nechce o tom mluvit, protože prý mě se to netýká. Dotaz:
1. co v této situaci je reálné provést, abych ochránil své vlastnictví a staré dohody v případě exekuce spolumajitele
2. platí stále ideální polovina, kde všechno je všech?
3. jak zabránit spekulantům o koupi. Lukrativní místo ve městě.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je jedinou ochranou, že byste podíl SM koupil v insolvenci Vy. Jinak je bohužel reálné, že jej koupí nějaký spekulant. Ano, podílové spoluvlastnictví znamená, že každý má tzv. ideální podíl, tedy můžete s ohledem na svůj podíl využívat vše, nic není reálně rozděleno. Můžete se pokusit navázat komunikaci s insolvenčním správcem, který má insolvenci spolumajitele na starost, a s ním se domluvit na případném odkupu či probrat předpokládaný vývoj věci.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zabrátni spekulantům odkoupit polovinu bytu, domu, nemovitosti v exekuci?
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM, DĚTMI
Právo na informace o dítěti, dětech po rozvodu manželství rodičů dítěte, dětí

Máme syna, který má z nesevzdaného vztahu dvouletého syna (vnuk), kterého má v péči jeho bývalá partnerka. Bydlí s ním u její matky v jiném městě.
Syn je soudně omezen na svéprávnosti ohledně hospodaření s penězi a úvěrů (bral drogy), rodičská práva mu byla ponechána.
Já jsem soudně určena jeho opatrovníkem. S dítětem máme povoleno se stýkat pouze venku na ulici, domů si ho půjčit nemůžeme a nesmíme ho navšívit ani u něho doma. To nám samozřejmě nevyhovuje a proto jsme podali my prarodiče nezletilého návrh na úpravu styku s tím, že se s ním chceme stýkat u nás doma společně i s naším synem - otcem dítěte. Takto nám to doporučila jeho kolizní opatrovnice z OSPODU.
Matka nezleitlého nám nechce o vnoučkovi poskytovat žádné informace. Na dotazy odpovídá jednou větou "má se dobře". Má otec dítěte a my jeho prarodiče právo na informace o něm a jaké?
Konkrétně nás zajímá:
- kde náš vnouček v současné době bydlí, tušíme, že již nebydlí u své matky, ale nechce nám říci, zda to tak je.
- nebo kam s ním jede na dovolenou a kde se nachází v době prázdnin
Dále nás zajímá tato konkrétní situace, která nastala:
- chtěli jsme z důvodů veder, jet na vycházku za město do parku, vzdáleného asi 6 km od bydliště nezletilého. Chtěli jsme si ho tam odvézt našim autem a pak ho přivézt zpátky, ale nebylo nám to dovoleno, s tím, že pokud na tom budeme trvat, tak nám zakáže vnoučka vídat.
My ze strachu, že už ho do soudu neuvidíme jsme ustoupili a do parku ho vezl cizí pán. Máme právo protestovat? Manžel je profesionální řidič, autosedačku jsme měli, o bezpečnost by bylo postaráno.
Co by jste nám poradila ohledně získávání informací o dítěti? Mnohokrát děkuji Aneta

ODPOVĚĎ:
Pokud rodičovská odpovědnost Vašeho syna vůči jeho synovi (Vašemu vnukovi) nebyla omezena, má vůči svému synovi stejná práva jako jeho bývalá přítelkyně (synova matka). Co se týče podávání informací, § 890 občanského zákoníku říká, že rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Matka nezletilého je tedy povinna poskytovat Vašemu synovi informace o nezletilém, zákon ale nespecifikuje, co je myšleno pojmem vše podstatné. Nepochybně by ale otec dítěte měl být informován o významných záležitostech. Dle § 877, odst. 2 občanského zákoníku se za významnou záležitost považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. O těchto záležitostech by měl být Váš syn jako otec dítěte informován. Pokud se tak neděje, doporučuji aby Váš syn písemně vyzval svou bývalou přítelkyni, aby mu - s odkazem na výše uvedený § občanského zákoníku - informace o synovi předávala. Pokud by ani poté nedošlo k nápravě, může se Váš syn obrátit na OSPOD, případně následně na soud, který by měl zjednat nápravu.

Co se týče styku s dítětem, do doby, než případně dojde ke změně úpravy styku, je zapotřebí respektovat současnou úpravu a dodržovat tedy čas i místo styku se synem stanovené v soudním rozhodnutí. Pokud by ale matka nezletilého bránila Vašemu synovi v kontaktu s jeho synem, mohl by být uplatněn § 889 občanského zákoníku, který říká, že: Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči. Pokud by tedy matky nezletilého bránila Vašemu synovi ve styku s jeho synem, doporučuji obrátit se nejprve na OSPOD, případně následně na soud.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo prarodiče (dědečka, babičky) na informace o vnukovi, vnoučatech po rozvodu manželství rodičů dítěte (syna, dcery, snachy, zetě)
___

OBCHOD-ŽIVNOSTI
Zrušení živnosti a práce na DPP, DPČ - nahlášení změn na úřady

Zvažuji změnu profese - přerušit živnostenskou činnost (hlavní činnost) a pracovat pouze na DPP a DPČ. Prosím, komu všemu je nutné nahlásit? Jakým způsobem dále platit zdravotní, sociální a nemocenské pojištění?
Jaká jsou zde omezení (max počet odpracovaných hodin pro 1 zaměstnavatele, výše výdělku, daňové povinnosti.)?
Pokud bych si přeci jen ponechala živnostenské oprávnění, mohu pracovat na DPP, DPč i v jiných oborech, případně do jaké výše výdělku?
V inzerci se objevují brigády, nejsem již studentem - jde tedy v mém případě o DPP? Děkuji, Anežka

ODPOVĚĎ:
Váš dotaz je velmi rozsáhlý a nelze na něj v této podobě beze zbytku odpovědět. Proto jen obecně:
Přerušení zivnostenské činnosti je nutné nahlásit živnostenskému úřadu, který dále provede hlášení na zdravotní pojišťovnu a na OSSZ.
Placení zdravotního a sociálního a nemocenského pojištění bude nadále závislé na Vaší další činnosti a na výši výdělku.
Dohoda o provedení práce DPP:
DPP je v zákoníku práce upravena v ustanovení § 75, který říká, že rozsah práce, na který se DPP uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné DPP. V DPP musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že zaměstnavatel musí uzavřít se zaměstnancem DPP na dobu určitou, přičemž určení doby je podstatnou náležitostí smlouvy. Vymezení prací v DPP může být sjednáno jako individuální pracovní úkol, ale i jako druhově vymezené práce. S ohledem na větu první § 75 se lze přiklonit k závěru, že podstatnou náležitostí DPP musí taktéž být rozsah prací. Ostatní obsahové náležitosti DPP jsou ponechány na smluvních stranách.
DPP je omezena rozsahem počtu hodin práce, které na základě ní může zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Rozsah prací je počítán vždy za kalendářní rok. Pokud by doba uzavření DPP přesahovala konec kalendářního roku, je nutné počítat stanovený limit 300 hodin prací vždy pouze do konce příslušného kalendářního roku, v němž byla dohoda uzavřena. Od počátku následujícího kalendářního roku je stanovený rozsah prací ne větší než 300 hodin v kalendářním roce nutné počítat znovu. Rozsah prací ne větší než 300 hodin práce je tedy nutné počítat za každý kalendářní rok zvlášť, a to na základě práce zaměstnancem fakticky vykonané na základě DPP. Dle § 75 se do rozsahu práce ne většího než 300 hodin v kalendářním roce započítává doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce i na základě jiné DPP. Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít několik DPP. Počet hodin se však v takovém případě bude sčítat a celkový rozsah práce na základě všech DPP uzavřených mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem nesmí činit více než 300 hodin práce v kalendářním roce. Toto však platí pouze v případě DPP uzavíraných mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákoník práce umožňuje uzavřít zaměstnanci více DPP s různými zaměstnavateli a u každého ze zaměstnavatelů se bude rozsah práce ne větší než 300 hodin v kalendářním roce počítat zvlášť.
Dohoda o pracovní činnosti - DPČ:
DPČ je v zákoníku práce upravena v ustanovení § 76, podle něhož na základě DPČ není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla DPČ uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V DPČ musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
DPČ není tedy na rozdíl od DPP limitována rozsahem práce v kalendářním roce, tudíž ji lze uzavřít, i pokud by rozsah práce přesahoval 300 hodin práce v kalendářním roce. Výkon práce je však limitován rozsahem týdenní pracovní doby. Podstatnými náležitostmi DPČ jsou sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. Vymezení prací v DPČ je sjednáno jako druhově vymezené práce. Doba, na kterou je možné DPČ uzavřít, není limitována a je možné jí uzavřít na dobu určitou, a to i na dobu delší než jeden kalendářní rok, i na dobu neurčitou. Další ujednání, která si zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná v DPČ, se ponechávají na smluvních stranách.
Daňové povinnosti se odvíjí od výše výdělku.
Pokud si ponecháte živnostenské oprávnění, můžete pracovat i na DPP nebo na DPČ bez omezení výdělku. Může se pak ale stát, že se živnost stane vedlejší činností.
Pokud jde o brigády, bývají obvykle uzavírány DPP nebo DPČ bez ohledu na to, zda zaměstnanec má status studenta či nikoli.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kde všude nahlásit zrušení živnosti?
Na jaké úřady nahlásit zrušení živnosti a práce na dohod (DPP, DPČ)?

__

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Řízení pod vlivem marihuany, trávy, kanabinoidu a nepodepsání pečeti na vzorku - pochybení Policie? Věrohodnost vzorku.

Chtěl jsem se zeptat, řídil jsem pod vlivem canabinoidu, na odběru biologického materiálu (krev a moč) jsem oproti dvěma kamarádům nepodepisoval žádnou pečeť na vzorcích, ani nikde jinde. mohlo by jít o pochybení, kvůli kterému by se dal tento test považovat za neplatný? Dále bych se chtěl zeptat, měl jsem 12,5 jednotek a soudní znalec naznal, že jsem překročil horní hranici a posoudil to jako trestný čin ohrožení, ale u canabinoidu žádná horní hranice není. Je možné to nějak překlasifikovat na přestupek, abych neměl záznam v trestním rejstříku? Navíc jsem ani neprováděl motorickou zkoušku. Děkuji, s pozdravem Vincenc.

ODPOVĚĎ:
Určitě rozporujte, že jste nepodepsal pečeť a mohlo tím dojít k vadě postupu. Můžete rozporovat nejen tuto skutečnost, ale i jiné postupy v řízení a případné chyby. Můžete se také obrátit na advokáta, aby ten zajistil náležité hájení Vašich práv (kontakt zde: www.advokatikomora.cz).
Jak správně uvádíte, v zákoně žádnou hranici nenajdete, ta se ovšem dovozuje z judikatury soudů. Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 979/2015 se zabývá touto otázkou.
Dle tohoto rozhodnutí je hraniční hodnota 10 ng/ml. Pod tuto hranici se jedná o přestupek, naopak nad tuto hranici již o trestný čin.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Hladina kanabinoidu a řízení auta, automobilu, vozidla - jaká minimální hranice kanabinoidu je v zákoně nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu?
___

OBČAN-EXEKUCE
Ochrana majetku rodičů před exekucí - zadlužujcící se potomek (syn, dcera)

Dcera má trvalé bydliště u nás. Je jí 21 let, našla si přítele a ten ji přesvědčuje, aby si vzala půjčku. Potřebuje peníze, sám už půjčku má a jemu ji nedají. Ona je ve výpovědní lhůtě, takže v žádné bance neuspěli. Bojíme se o její zadlužení u pochybných existencí. Je nějaká možnost rodičů bránit svůj majetek, pokud by nesplácela, před exekucí.
Dcera je dospělá, adoptovaná a neslyší o nebezpečí, které to pro nás znamená. Začíná být bezohledná, dost často se ztrácí peníze a je z ní člověk, kterého nepoznáváme. Její chování vůči nám se zhoršuje. Peníze a cenné věci musíme schovávat. Vyhrožuje, že si vezme půjčky, když nebude mít peníze. Ty ovšem nemá jak splácet. Hrozila by exekuce. Děkuji, Aloisie.

ODPOVĚĎ:
Jako rodiče neodpovídáte za žádný dluh své zletilé dcery. Existuje riziko, že pokud se dcera zadluží, může Vás exekutor navštívit s ohledem na její trvalé bydliště a zjišťovat, zda dcera u vás nemá své věci. Nemůže Vám ale zabavit vaše věci ani vaši nemovitost. S ohledem na zletilost dcery nemáte žádné možnosti, jak zamezit zadlužování dcery, na druhou stranu nejste za její dluhy odpovědní a nikdo je po vás vymáhat nemůže, takže vás dluhy dcery fakticky nemusí vůbec zajímat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odpovědnost rodičů za dluhy syna, dcery, potomka a hrozba exekuce exekutorem v bytě, domě, nemovitosti rodičů
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Žaloba na ochranu osobnosti a zákaz přiblížení s obtěžovanou osobou - podmínky

V jakých případech lze podat žalobu na ochranu osobnosti a zakázat styk s obtěžovanou osobou. Vlastním bytovou jednotku, ve které bydlí můj bratr. Často dochází k tomu (hlavně v zimních měsících), že se do bytu k bratrovi pod různými záminkami vloudí jeho známý (osoba bez stálého pracovního poměru, bez trvalého bydliště, obtěžuje i jiné své "kamarády"). Zneužívá bratrovu sociální naivitu, nechává se od něho živit atd. a samozřejmě mu na nic nepřispívá. Takže příživník. Přítomnost této osoby v bytě se děje bez mého souhlasu. Bratr má přiznanou invaliditu I. stupně na základě různých zdravotních vyšetření, včetně psychologického a psychiatrického vyšetření. Bratr je svéprávný, ale některé situace nedokáže domyslet. Poradíte? Děkuji, Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Zde je bohužel situace komplikovaná tím, že aktivní by zde musel být Váš bratr, nemůžete se za něj domáhat (pokud Vám k tomu neudělí plnou moc), aby jej jiné osoby nekontaktovali apod. Můžete naopak po bratrovi požadovat, aby v bytě, který je ve Vašem vlastnictví, žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.
Dále jako pronajímatel máte právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může jiná osoba podat žalobu na zákaz přiblížení za obtěžovanou osobu?
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Provozování masáží studentem, masáže od studenta - jde o živnost? Daně, zdanění příjmu.

Jsem student, je mi 20 let a pracuji zároveň na DPP a vydělávám do 10.000 Kč měsíčně. Tudíž se mi to nedaní a nestrhává zdravotní a sociální. Udělal jsem si kurz a chci provádět masáže. Nabízel bych masáže na internetu a jezdil za klienty, vydělal bych si tak max 5.000 Kč měsíčně. Potřebuji na to živnost? Budu muset odvádět zdrav. a soc. pojištění? Nechci být OSVČ kvůli 5 tisícům. Dá se to třeba udělat nějak jinak? Můžete se mi prosím rozepsat v odpovědi? Co kdybych přestal studovat nebo pracovat? Do kolika tisíc můžu vydělávat masážemi, abych neplatil daně a pojištění? Děkuji, Vít.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že Vámi popsaný záměr splňuje znaky podnikání, tj. soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, měl byste nejprve získat živnostenské oprávnění. U poskytování masáží se pak jedná o tzv. vázanou živnost - Masérské, rekondiční a regenerační služby, kdy je třeba disponovat potvrzením o získání kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem.
V případě, že budete podnikat jako vedlejší činnost, nebudete muset v prvním roce hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pokud Vaše příjmy z podnikání budou natolik nízké, že nedosáhnout stanovené roční hranice (aktuálně 71 950 Kč), pak nebude nutné hradit sociální pojištění, Zdravotní pojištění byste však hradit měl i při vedlejší činnosti i za první rok podnikání a následně zálohově.
Pokud jde o placení daně z příjmu, pak příjem z podnikání budete muset danit. Pokud by Vaše zdanitelné příjmy z podnikání a ze zaměstnání nepřesáhly 192400Kč, pak bude s ohledem na slevu na poplatníka a slevu na studenta daň nulová. Vaši konkrétní situaci však doporučuji konzultovat s účetním.
Pokud přestanete studovat a nebudete přihlášen na úřadu práce, tedy za Vás nebude stát hradit zdravotní pojištění, byl byste povinen si jej hradit z minimálního vyměřovacího základu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daně, zdanění příjmu za masáže od studenta bez stálého příjmu (sociální a zdravotní platí stát)
___

OBČAN-BYDLENÍ, NÁJMY
Odmítnutí zvýšení nájmu nájemníkem z důvodu nedostatečné péče a oprav v nájemním domě

Jak odpovědět na obdržený návrh jednoho z pronajímatelů na zvýšení stávajícího nájmu bytu. V bytě bydlíme (2 osoby) cca 55 let, cca 25 let je cihlový dům z r. 1880 ve vlastnictví dvou majitelů, rovněž tak i můj byt patří každému z nich polovinou. Poslední navýšení nájmu bylo v roce 2013.
Řadu let probíhaly na domě stavební úpravy bez snížení nájmu, nyní drobnější, avšak neustále. Jedním ze stavebních úprav byla přístavba balkónů do vnitrobloku na jedné straně domu, tedy i u našeho bytu, cca v r. 2012. Tehdy bylo majitelem sděleno, že balkóny nebudou vůbec započítávány do nájmu. Po dobu stavebních úprav s extrémním hlukem (i o víkendech) nám nebyl snížen nájem.
Důvody proti výši uvedené částky navýšení nájmu:
1. do bytu jsme nechali instalovat na vlastní náklady v 80. letech vlastní topení – kvalitní radiátory s rozvody do všech místností a kombinovaný plynový kotel - ten byl námi také na vlastní náklady v mezidobí 2x vyměněn za nový (v bytě se předtím topilo kamny na uhlí či plyn zvlášť v každé místnosti, které jsme také koupili, v bytě před 55 lety nebylo žádné topení). Rovněž jsme koupili a instalovali kombinovaný 100 litrový bojler na ohřev vody, který ohřívá jak vodu do bytového vodovodního řadu, tak i vodu do radiátorů;
2. majitel nikdy neprovedl v bytě žádné úpravy či opravy. Výjimkou jsou, jak výše uvedeno, balkóny (cca 3 m2) místo oken ve vnitrobloku na naší straně domu. Balkónové dveře mají pouze jeden základní nátěr a betonová pokládka podlahového prostoru balkónu je velmi nekvalitní, na mnoha místech do hloubky popraskala, tzn. místo podlahy máme krátery. Na ně jsme koupili a položili dřevěné pokládky, aby se tam dalo jakž takž vstoupit;
3. v bytě jsou letitá dřevěná dvojitá okna, která nikdy nebyla vyměněna ani opravena, s výjimkou nátěru (ovšem pouze z jedné venkovní strany vnějšího okna). Před lety nechali majitelé vymalovat zvenčí dům a okna (jedna strana zvenčí), u všech oken také vyměnili zevní parapety za měděné. Firma při oprávkách odstranila starý kyt, avšak novým extrémně šetřila. Od té doby jsou okna velmi dobře propustná, tj. ze všech oken (jedná se přitom o stará dřevěná dvojitá okna) nám do bytu fouká. Okna jsme tak museli sami provizorně utěsnit (avšak i z horní části oken fouká) ;
4. bydlíme v posledním patře a nad námi byla půda, ze které majitel nechal vytvořit několik bytů. Strop našeho bytu opakovaně nad námi praská, opakovaně na vlastní náklady necháváme opravovat omítku, tmelit dlouhé a hlubší praskliny, avšak pomůže to pouze krátkodobě. Přišli jsme i o sklepy, kam nám majitel zamezil přístup;
5. rovněž nám, na rozdíl od jiných bytů pronajímaných cizincům, nefunguje domovní zvonek, všichni návštěvníci a poskytovatelé objednaných služeb nám musí předem zavolat;
6. podlaha bytu je pokryta na naše náklady pokryta PVC pokládkou a celoplošnými koberci;
7. instalace internetu v bytě je na vlastní náklady.
O výše uvedených problémech byl majitel již v minulosti informován. Je mu znám stav bytu.
Majitel nyní navyšuje čistý nájem z původních 11 900 Kč na 17 200 Kč (jedná se o částku bez záloh na služby, které činí cca 5 000 Kč) s odvoláním na cenovou mapu Asociace realitních kanceláří ČR.
Majitel uvádí, že podle OZ má pronajímatel možnost obrátit se na nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, a to až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Podle zjištění z cenové mapy Asociace realitních kanceláří ČR je v dané lokalitě obvyklý nájem v rozmezí 201 – 250 Kč/m2. Pokud budeme s návrhem na zvýšení nájemného souhlasit, začneme hradit zvýšené nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu (§ 2249 odst. 3 NOZ).
My však nesouhlasíme s uvedenou částkou navýšení nájmu vzhledem k výše uvedenému. Uvedená částka obvyklého nájmu v rozmezí 201 – 250 Kč/m2 podle cenové mapy Asociace realitních kanceláří ČR se podle nás týká upravených funkčních bytů s adekvátními podmínkami poplatnými dnešní době, včetně majiteli instalovaných topných těles i bojlerů.
Prosím o návrh zamítavé odpovědi s odvoláním na konkrétní paragrafy Občanského zákoníku.
Děkuji. Amálie

ODPOVĚĎ:
Je třeba poukázat zejména na ustanovení § 2249 Občanského zákoníku, který stanoví:
(1) Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

(3) Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu."

Zdůvodnění zamítavé odpovědi nikde výslovně oporu v zákonných ustanoveních nemá. Vyplývá obecně z ust. § 2259 až § 2269 Občanského zákoníku - Úpravy a změny bytu. Je třeba pronajímateli sdělit, že s návrhem na zvýšení nájemného nesouhlasíte a uvést detailně důvody, které Vás k tomu vedou. Pokud se bude pronajímatel domáhat zvýšení nájemného soudně, musíte trvat na vypracování znaleckého posudku na byt, který zadokumentuje stav bytu a bude oporou pro vysvětlení, že byt neodpovídá běžným standardům bydlení - § 2257 odst, 1 "Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání". Výslednou částku pak určí soud na základě provedeného dokazování, zejména uvedeného znaleckého posudku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepečování pronajímatelem, majitelem o pronajímané prostory a odmítnutí zvýšení nájmu nájemníkem, nájemcem - může to udělat?
Pronajímatel neinvestuje do bytu - může nájemník, nájemce odmítnout zvýšení nájmu z tohoto důvodu?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Znemožnění přístup na soukromý pozemek sousedem - jak se bránit?

Na společné hranici s mým sousedem o délce cca 50 m máme každý postaven svůj plot. Soused jej postavil cca 55 cm od hranice našich pozemků jako první, přestože jsem mu navrhoval z obavy případného budoucího sporu postavit plot na hranici našich pozemků, a to i s návrhem, že jej nechám postavit na vlastní náklady. Soused můj návrh zamítl a postavil
si svůj plot. Tímto došlo k situaci, že jsem musel před 2 lety postavit i já svůj plot, neboť by můj pozemek zůstal neuzavřen. Můj plot je postaven cca 20 cm od společné hranice. Mezi našimi ploty je tak volný pruh pozemku o šířce cca 75 cm. Soused mi ale brání v přístupu k mému plotu, a to umístěním přakážek - zábran na hranici našich pozemků (zatlučenými latěmi s provázky
a dalšími zábranami viz přiložené foto). Na moje písemné výzvy k umožnění vstupu v souladu s § 141 Stavebního zákona, ale i § 1021 NOZ nereaguje. Uvedené zábrany mají údajně sloužit k jinému účelu než bránění v přístupu k mému plotu a pozemku. Za dobu existence mého plotu jsem požadoval vstup pouze 2 x. Bezúspěšně. Vstup potřebuji z důvodu nutné kontroly, popř.
opravy mého betonového plotu a také údržby mého pozemku (posekání trávy a odstranění plevele) na společné hranici. Domnívám se, že by mezi ploty - na hranici pozemků neměly být žádné překážky, které brání m. j. výkonu vlastnických práv kterémukoliv ze sousedů.
Konzultoval jsem tento problém s místním stavební úřadem. Bohužel jsem nepochodil. Bylo mi doporučeno řešit tento spor soudní cestou. Přesto se domnívám, že stavební úřad je garantem - vykonavatelm Stavebního zákona a měl by situaci alespoň výzvou - rozhodnutím vyzvat souseda k zpřístupnění mého plotu v souladu s § 141 Stavebního zákona. Dozvěděl jsem se také, že soudy kvůli přetížení doporučují nejdříve jednodušší a rychlejší cestu - tedy prostřednictvím správního řízení - rozhodnutím stavebního úřadu.
Současný stav mě dosti zatěžuje, neboť soused poukazuje na to, že na společné hranici neudržuji svůj pozemek, ale přitom mi brání v jeho přpřístupu.
Soused má oplocen celý pozemek výjma asi 8 polí, kde zatím nemá na sloupcích namontované pletivo. Pokud by latě a provázky měly nahrazovat v této části plotu pletivo, proč je neumístit přímo na stávající plotové sloupky. Uvedené místo je jediným místem, kde lze vstoupit mezi naše ploty.
Jak bych měl tedy dále postupovat? Děkuji. Přeji hezký den. Vítězslav

ODPOVĚĎ:
Podle fotografií to vypadá jako jasná schválnost, což je mimo jiné možno řešit jako přestupek. Mohl byste to tedy řešit i tím, že se obrátíte na Policii, která věc následně postoupí přestupkové komisi. Souhlasím s Vámi, že by danou věc měl řešit stavební úřad, ovšem bohužel se v daném případě nejedná o jediný stavební úřad, který nekoná. Právě proto jsou mimo jiné soudy tak přetíženy. Doporučuji tedy obrátit se na stavební úřad písemně, pokud nebude věc uspokojivě řešena, pak se obrátit z důvodu nečinnosti stavebního úřadu na Krajský úřad a následně případně na veřejného ochránce práv. Ten Vás ale pravděpodobně odkáže na soudní řízení, takže pokud Vám orgány veřejné správy nepomohou, budete se muset nakonec na soud obrátit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soused znemožňuje vstup na pozemek znepřístupněním prostoru mezi ploty
Prostor mezi ploty - soused ho zatarasil a znemožnil tak přístup majiteli pozemku - jak se bránit?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Zdědění auta, automobilu, vozidla bez pojistky a pokuta od kanceláře pojistitelů do vyřízení dědictví - co s tím?

Manžel 06/2018 zemřel. Notář vyzval nevlastní dceru, která byla objednatel pohřbu na první sezení. Ani nevím, jestli ještě bude zvát mě jako manželku. Jsme 4 dědici, uzavřeli jsme u právníka dohodu na vyřízení dědictví, se kterou půjdeme k notáři až nás vyzve. Manžel měl v majetku (SJM) několik aut. Chtěli bychom je prodat. Bohužel u jednoho nákladního jsme nenašli ani jeden technický průkaz. Není uhrazeno povinné ručení, bylo uhrazeno pouze do konce července 2018, a technickou prohlídku má jen do konce srpna 2018. Manipulovat s ním se asi do vyřízení celého dědictví nedá. Jedno je jisté, na dopravním inspektorátě nám duplikát techničáku vydají až po vyřízení dědictví. Bojíme se dalších poplatků např. z kanceláře pojistitelů za neuhrazení povinného ručení. Je to poměrně vysoká částka, jde o nákladní automobil a nikdo z nás to nechce sám uhradit. Dá se toto nějak přednostně vyřizovat? Jak postupovat? Značky do depozita jde dát jen se zaplaceným povinným ručením. Na technickou můžeme jen s technickým průkazem, prodávat auto taktéž. Děkuji Anastázie

ODPOVĚĎ:
Povinné ručení na vozidlo by mělo být uhrazeno a ten, kdo jej uhradí, by měl pohledávku přihlásit do dědického řízení. Přednostně to vyřídit nelze, je třeba uhradit a následně uplatnit v dědickém řízení, notář by měl posléze v usnesení o dědictví určit, kdo a jakým dílem uhrazenou částku plátci nahradí. Prodat vozidlo můžete až po ukončení dědického řízení, až bude určeno, kdo je novým vlastníkem vozidla.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co když zděděné auto nemá zaplacenou pojistku - kdo ji musí zaplatit než bude vyřízeno dědictví, dědické řízení?
Je nutný technický průkaz k zaplacení pojistky na zděděné auto, automibil, vozidlo?

__

PRÁCE-VÝPOVĚĎ, UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpověď zaměstnavateli v pracovní neschopnosti - vzor

1. Mohu dát výpověď zaměstnavateli v pracovní neschopnosti a jakým stylem? Nemám vycházky jsem v léčebně - osobně nebo poštou nebo to může dát na podatelnu v práci manželka?
2. Dá-li mě zaměstnavatel výpověď, ze zdravotních důvodů - které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání, co to obnáší okamžitou výpověď k nějakému datumu?
Nebo je to 2. měsíční výpověď? Znění výpovědi může být, Dávám výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů? je to právní formulace? a když se pak přihlásím na Uřad Práce budu mít nárok na celé plnění, podpory-65%?? Přikládám kopii výpovědí, kterou chci podat, je to správně?
XXX s. r. o. YYY 968, 57201 ZZZ
Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů
Vážení,
u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne 1.8.2008 zaměstnán jako skladník.
Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem 31.10. 2018.
V XXX dne 29.8. 2018
Jan Novák …………………………….
Jméno a podpis zaměstnance
datum narození: 1.1.1970
adresa trvalého bydliště : Novákova 1, XXX
Převzal/a: datum, jméno, funkce, razítko a podpis zástupce zaměstnavatele

ODPOVĚĎ:
Výpověď musí být zaměstnavateli doručena prokazatelným způsobem. Můžete ji proto zaslat poštou - doporučeně, nebo ji může na podatelnu odnést Vaše maželka s tím, že by měla obdržet potvrzení o podání dokumentu s datem podání.
Text výpovědi je zcela v pořádku. Pokud bude výpověď podána takto, poběží dvouměsíční výpovědní doba. Je ale také možné využít § 56 odst. 1 písm. a zákoníku práce a okamžitě zrušit pracovní poměr. Toto ustanovení uvádí, že je možné okamžité zrušení ze strany zaměstnance, jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.
Zdravotní důvody patří mezi vážné důvody uvedené v § 5 zákona o zaměstnanosti. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru z některých v daném ustanovení uvedených důvodů, nedochází ke krácení podpory v nezaměstnanosti (§ 50 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Okamžité zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů na neschopence, v pracovní neschopnosti, DPN
___

OBČAN-EXEKUCE
Exekuce na vklad dlužníka do s. r. o. - je možné vklad zabavit exekutorem?

Slovenský soudní exekutor mě informoval, že moje pohledávka je nevymožitelná, ale podařilo se mi zjistit, že doposud nikdo neprovedl exekuci na jeho vklad, který provedl jako jediný společník ve výši 5000 EUR
do jedné s. r. o. na Slovensku. Myslíte, že můžu alespoň z části uspět, i když má více exekucí? Děkuji Saša

ODPOVĚĎ:
V případě společenství v s. r. o. lze postihnout nikoliv vklad společníka do společnosti, ale jeho podíl v této společnosti. Mám za to, že postup dle slovenského práva bude obdobný jako v ČR. Vyzvěte proto prosím dotčeného exkutora, aby postihl podíl povinného v s. r. o. , kde je společníkem. Dotčený podíl je pak možno vydražit (prodat) nebo vyplatit dotčenou společností do exekuce (čímž by zanikla), záleží na okolnostech. Konkrétní postup by Vám měl sdělit exekutor.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dlužník s exekucí a vklad dlužníka do s. r. o. - může exekutor zablokovat vklad nebo ne?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Předkupní právo na byt odkoupený od družstva neoprávněnými kupci (bylo soudem rozhodnuto o vyklizení bytu)

Ráda bych se zeptala na předkupní právo, vyhrála jsem spor o vyklizení bytu, odpůrci byli povinni byt vyklidit a vyklizený mi předat, uhradit náklady řízení. Během soudního jednaní odpůrci, který přešel v privatizaci pod družstvo odkoupili jako oprávnění majitelé, ač jimi nikdy nebyli.
Poté, co Městský soud v Praze dne 2/6/2015 rozhodl, že jsem jediný oprávněný uživatel, družstvo mi odmítlo byt prodat s odkazem, že je již prodaný, ignorovalo rozhodnutí Městského soudu v Praze.
Následně nejvyšši soud rozhodl, že je nutno rozhodnout o tom, zda-li je kupní smlouva absolutně či relativně neplatná. Rozhodl o tom, ze je relativně neplatná, avšak odpůrci ani družstvo mi byt prodat nechtějí.
Ráda bych se zeptala, jak je to s lhůtami pro uplatnění předkupního práva, jak je lze donutit mi byt prodat a vydat/vyklidit, peníze jsem převedla na depozitní účet advokáta, tento je již dále nepřevedl s odkazem na to, že je smlouva absolutně neplatná. Predem děkuji Žofie

ODPOVĚĎ:
Jedná se o velmi složitou situaci, která vyžaduje detailní právní rozbor věci, nejlépe advokátem - seznam na www.advokatikomora.cz.
Z listin, které jsou připojeny, jsem pochopila, že byt družstvo prodalo lidem, vůči kterým máte v ruce rozsudek, že jsou povinni byt vyklidit a družstvo Vám odmítá byt prodat z důvodu, že jej již prodalo těmto osobám. Dále máte v ruce rozsudek, jímž bylo určeno, že tato kupní smlouva je relativně neplatná. Měla byste se tedy písemně obrátit na družstvo a na neoprávněné nabyvatele, že smlouva je relativně neplatná. Jde o formální úkon, nicméně je třeba jej učinit a to nejlépe co možná nejdříve.
Pokud nebude žádná reakce, měla byste s ohledem na rozsudek o vyklizení kontaktovat exekutora a podat návrh na exekuci vyklizením a zároveň k soudu podat žalobu na plnění, kterou se budete domáhat, aby byla soudem družstvu uložena povinnost prodat Vám předmětný byt. Předkupní právo dle novely OZ nemá stanovenu žádnou lhůtu, pouze není - li stanoveno jinak, je předkupník povinen uhradit cenu do tří měsíců od učinění nabídky. Je také otázkou, zda by věc nebyla řešitelná v trestněprávní rovině, neboť mám za to, že prodejem bytu odpůrcům Vás družstvo úmyslně poškodilo.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba na prodej družstevního bytu - byt byl prodán nezákonným uživatelům bytu
___

TRESTNÍ-POKUTY
Pokuta za rychlou jízdu a výmluva na osobu blízkou - pravidla 2018

21.8.2018 jsem si vyzvedla na poště výzvu k uhrazení částky za překročení rychlosti. Neřídila jsem já, ale můj přítel. Vím, že bylo jeden čas i ve sdělovacích prostředcích, že má být přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která má zpřísnit možnosti použití výmluvy na osobu blízkou. Měla jsem za to, že to tak je až doposud, než jsem si přečetla tuto výzvu, kde se mi tato možnost přímo nabízí.
Chci se jen ujistit, zda jsem to jen špatně nepochopila, protože mi nějak není jasná věta první v tomto odstavci, na kterou navazuje věta druhá, která se k mému překvapení právě zmiňuje o osobně blízké. Výzvu posílám v příloze.
Děkuji, Adéla

ODPOVĚĎ:
Provozovatel motorového vozidla může být uznán vinným z předmětného správního deliktu pouze v případě, že nebude zjištěna totožnost řidiče, který spáchal přestupek. Pokud ale nebude zjištěna totožnost řidiče, který spáchal přestupek, což může být také z důvodu, že provozovatel využije svého práva nevypovídat (tj. proti sobě nebo osobě blízké, jestliže by vypovídající sobě nebo takové osobě blízké způsobil nebezpečí trestního stíhání), bude splněna podmínka pro projednání správního deliktu provozovatele vozidla. Tzn. buď bude postihnut řidič vozidla, a pokud se nepodaří zjistit, kdo řídil, bude postihnut provozovatel vozidla.
V omezených situacích je možné, aby se provozovatel vyhnul i této odpovědnosti. První situace je, že vozidlo provozovatele bylo odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou registrační značkou, nebo druhá situace: provozovatel podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru motorových vozidel.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo platí pokutu za rychlou jízdu když se neví kdo řídil auto, automobil, vozidlo?
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Neplacené volno nařízené zaměstnavatelem a nárok na mzdu, plat, výdělek

Syn pracuje jako číšník, smlouva na dobu neurčitou. Je evidentní, že firma začíná upadat a chce se zbavit zaměstnanců.
Začalo to zkracováním pracovní doby. Pokračuje to neplaceným volnem. Syn měl směnu 25. a 26.8., bylo mu ale sděleno, že tyto 2 dny bude provozovna zavřená a do práce nemusí. Dnes (02.10.2018) jsme zjistili, že bylo normálně otevřeno.
Další směna má být 29. a 30.8. Dnes (02.10.2018) šéf synovi sdělil, že si má vzít na tuto dobu neplacené volno. Navíc byla synovi vytýkána spousta malicherných věcí, z nichž většina byla neopodstatněných a spousta nepravdivých (špatná hudba z rádia, rozšiřování pomluv, špatná nabídka zboží hostům apod.)
Dokonce padla zmínka o výpovědi dle paragrafu 53!
03/2018-08/2018 má syn nahlášenou dovolenou od 5.9. 2018. Ale 3. a 4. 9. by měl jit ještě do práce.
Máme podezření, že mu ústně opět řeknou, že má neplacené volno, ale potom toho zneužijí a dají výpověď pro absenci.
Má zaměstnavatel právo na takové jednání? Jak se můžeme bránit? Kam si můžeme stěžovat? Delší dobu nežiji v CZ, takže nemám přehled. Nemíním toto jednání nechat jen tak.
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Podle § 84 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
V případě, že je směna již rozvržena a zaměstnavatel včas neoznámí změnu rozvrhu a práci pro daného zaměstnance nemá, jedná se o překážky na straně zaměstnavatele, tedy o volno s náhradou mzdy.
Zaměstnavatel nesmí bez dohody se zaměstnancem přikázat zaměstnanci neplacené volno.
Doporučuji trvat na písemném oznámení, že směna nebude odpracována a obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může zaměstnavatel přikázat neplacené volno pokud nemá práci pro zaměstnance, ale provozovna je otevřená?
___

OBČAN-DAROVÁNÍ
Zpětvzetí převodu družstevního bytu na dceru, syna z důvodu jeho rozvodu manželství - vliv na SJM a jeho vypořádání

Otec na mě převedl družstevní byt, který s manželem krátce pronajímáme. Za byt jsme slíbili mým rodičům zaplatit 500.000 Kč. Dosud jsme zaplatili 100.000 Kč. Můj otec chce byt převést zpět, díky naší rodinné situaci (předpokládaný rozvod) a že peníze pošle zpět (100.000 Kč). Jak je na toto právně nahlíženo? Jde o společné jmění manželů?
Pomůže mi převod zpět na otce? Dále pokud otec pošle jen 50.000 Kč a se mnou se vyrovnají “bokem”; je toto přípustné? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Tento dotaz je v rovině právního výkladu, tj. pokud by věc skončila u soudu, lze nyní jen těžko odhadnout, jak by soud s ohledem na tvrzení účastníků a dokazování rozhodl. Otec Vám totiž mohl družstevní podíl darovat (dar není součástí SJM), ale dar je ze zákona bezúplatný a Vy jste již prokazatelně uhradili 100.000,-Kč. Jednalo by se tedy o koupi a v tomto případě by již podíl do SJM spadal, neboť koupené věci do SJM spadají. Podíl samozřejmě můžete otci převést zpět, pokud se Vám to s ohledem na manželův názor podaří a následně otec může peníze vrátit. Rozhodné je, co je součástí SJM v době rozvodu, takže pokud nebudete družstevní podíl vlastnit ke dni rozvodu, nemusíte se otázkou družstevního bytu z důvodu rozvodu vůbec trápit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení darování družstevního bytu potomka (dceru, syna) z důvodu rozvodu manželství
Darování družstevního bytu synovi, dceři a vliv na SJM, společné jmění manželů
___

OBČAN-BYDLENÍ
Vystěhování manželky s dětmi po rozvodu a právo na náhradní bydlení pro děti a bývalou manželku

Manžel se chce rozvést. Manželé jsme 15let, spolu žijeme ve společné domácnosti 25 let. Žijeme ve vile za 7,5 milionu. Byl majitelem nemovitosti ještě před svatbou (dědictví).
Hypotéka na opravu domu se splácí cca 15 let (hypotéka na 25 let komplet). Máme 2 děti, z toho 1 je handicapované, děti zcela závislé 7 a 11let. Jakákoli změna životní se odráží na zdravotním stavu dítěte.
Pakliže bych chtěla zůstat žít s dětmi v domě dále a zachovat jim “domov”, mám podporu v právu či nikoliv a je to jen na naší dohodě (samozřejmě za určitých smluvních podmínek). Pakliže by tato varianta nešla, tak mi musí manžel s dětmi zajistit adekvatní bydlení, v jaké hodnotě mohu požadovat? Má právo mě nechat vystěhovat? Pokud si “nevyberu” náhradní bydlení. Dále pečuji o handicapované dítě, nepracuji, pracuji jen na DPP; mohu žádat i příspěvek na mě?
Jak bude probíhat vypořádání SJM stran splácení hypotéky na nemovitost manžela?
Děkuji. Adriana.

ODPOVĚĎ:
Manžel samozřejmě nemá povinnost nechávat Vás bydlet ve svém domě, ale musel by Vám nabídnout adekvátní bydlení ve stejné kategorii, jako bydlíte dosud. Pokud pečujete o nemocné dítě, rozhodně od manžela máte právo požadovat výživné na rozvedenou manželku. Pokud jde o hypotéku, pokud byla placena v době manželství na nemovitost, která je pouze manžela, tak máte právo žádat v rámci vypořádání SJM polovinu splátek hypotéky váznoucí na domě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Splácení hypotéky na dům, vilu jednoho z manželů a vyrovnání při rozvodu nebo po rozvodu
___

OBČAN-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM, DĚTMI
Plná moc na převzetí dítěte v rámci styku, setkávání - je rodič povinen dítě předat pokud jde o neoprávněnou osobu ke styku (babička, dědeček)?

Opatrovnictví: mám svěřenou svou dceru (8 let) do péče, rozsudek je v právní moci. Matka nejeví o svou dceru zájem, jsem povinen v sudé pátky odpoledne předat svou dceru matce na nádraží (máme to tak v rozsudku). Matka si dlouhodobě nejezdí a já vodím dceru na nádraží, koupíme zmrzlinu počkáme 20 minut, pak odcházíme a já dceři zajistím víkendový program.
Následně posílám soudu onu účtenku a fotku dcery pořízenou v příslušný čas, činím tak proto, že matka ráda vyvolává spory (udání na policii, návrhy na výkon soudního rozhodnutí atp. , její dcera je pro matku zbraň jak škodit po rozvodu).
Zničeho nic matka poslala na nádraží svou babičku (prababičku mé dcery), která měla v ruce jakýsi papír, snad zplnomocnění matky k převzetí dítěte. S prababičkou jsem v současnosti v přestupkovém řízení za její přestupek
proti občanskému soužití, svou dceru této paní předat prostě nechci. Na nádraží jsem prostě dceru nepředal.
Porušil jsem rozsudek? mařím soudní rozhodnutí?
dopouštím se něčeho, za co by mě mohl soud postihovat například pokutou.
V rozsudku je uvedeno, že jsem povinen předat dceru matce, dotaz tedy zní, může matka zplnomocňovat jinou osobu a požadovat po mne abych dceru předal někomu jinému?
Prosím o odpověď z právního hlediska, o dobré mravy zde nejde,
v tom jsme dávno selhali.
Děkuji za kvalifikovanou odpověď. Věnceslav.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku je zapotřebí hledat v obecném výkladu práv a povinností rodičů. Vaší situace se týká hned několik ustanovení občanského zákoníku – konkrétně zejména § 887 a 881. Podle § 887 občanského zákoníku nemohou rodiče svěřit výkon práva udržovat osobní styk s dítětem jiné osobě. Zákon ale zcela určitě nemá na mysli jednorázovou záležitost jakou je „pouhé“ předání dítěte – je tedy třeba rozlišovat mezi předáním dítěte a celovíkendovým stykem s dítětem. Pokud by dceřina prababička dceru nejen převzala, ale místo její matky by s Vaší dcerou strávila celý víkend, pak tato situace v pořádku není (obzvlášť pokud by k ní docházelo opakovaně), protože sudé víkendy jsou vyhrazeny k trávení času Vaší dcery s její matkou a nikoliv s prababičkou.
Pokud ale prababička na základě plné moci od Vás dceru převezme a následně ji předá matce která s ní stráví víkend tak, jak určuje rozsudek, nepovažuji za vhodné neumožnit styk dcery s matkou jen proto, že si dceru nepřevzala matka osobně. Dalším ustanovením, které se Vaší situace týká, je totiž § 881, dle kterého mohou rodiče péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho výchovy, popřípadě některých jejích stránek, nebo dohled nad dítětem svěřit jiné osobě. Z toho vyplývá, že neočekávané situace jistě lze řešit tak, že k osobnímu vyzvednutí a předání bude zmocněna jiná osoba (prababička).
Pokud by se situace opakovala, doporučuji předání dcery zrealizovat, ale zajímat se o to, proč si dceru nepřevzala matka osobně a následně rozhovorem s dcerou zjistit, jak styk probíhal – zda strávila víkend převážně s matkou nebo převážně s prababičkou. Pokud by k Vámi popsané situaci docházelo opakovaně nebo v případě, že by dcera trávila víkendy s prababičkou místo s matkou, doporučuji o celé záležitosti informovat OSPOD a požádat o zjednání nápravy s poukazem na to, že jednání matky je v rozporu s § 887 občanského zákoníku.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neoprávněná osoba (dědeček, babička, pradědeček, prababička) chce převzít dítě a má plnou moc - je možné předat dítě na základě plné moci oprávněné osoby (nepečujícího rodiče)?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Ujednání nad rámec nájemní smlouvy spolumajitelem bytového domu - jsou platné i po smrti jednoho ze spoluvlastníků (spolupronajímatelů)?

V domě vlastněném 3 spoluvlastníky mi pronajal jeden z nich byt, který byl mnoho let v užívání jeho manželky a dětí. Ti už v bytě nebydleli, tak mi pronajal 3 + 1 v roce 2012.
Uzavřeli jsme písemnou smlouvu na dobu neurčitou. Sám ve stejném domě bydlel také. Bydlím zde dosud, nyní pronajímatel zemřel. Současně s bytem jsem spolu s pronajímatelem užívala i část jeho podílu na zahradě pro náš společný chov drůbeže, zároveň jsem měla uskladněny věci ze svého dřívějšího bydliště v garáži, která byla před tím výhradně v jeho užívání, a měla jsem své vyhrazené místo pro parkování auta na společném nádvoří, které užívají všichni spoluvlastníci.
Když zde pronajímatel bydlel, probíhalo vše normálně, vše bylo 7 let tolerováno ostatními.
Nyní po jeho smrti ostatní protestují proti mému bydlení zde, parkování, věcem v garáž, i proti oplocení drůbeži atd.
Předpokládám, že nájemní smlouva platí dále a před lety ujednané věci nad rámec nájemní smlouvy také. Všichni i děti pronajímatele, dědicové, o ujednáních věděli. Dědicové zřejmě vše uznávají, spoluvlastníci ale ne.
Ještě neproběhlo ani dědické řízení a již je situace velmi vyhrocená, proto se na vás obracím s dotazem, jak se mám správně zachovat.
Děkuji za odpověď. Agáta

ODPOVĚĎ:
Vy v dané situaci nemůžete dělat prakticky vůbec nic. Jste v pozici nájemce a nadále pro Vás platí nájemní smlouva. Problém je, že s nájmem musí souhlasit 2/3 většina vlastníků, tedy v tomto případě aspoň ještě jeden spoluvlastník. Jelikož ale máte smlouvu na dobu neurčitou, tak Vás nikdo jen tak vystěhovat nemůže. Spoluvlastníci by museli k soudu podat žalobu o určení neplatnosti nájemní smlouvy z důvodu, že s nájmem nesouhlasí. Vy se tedy chovejte nadále tak, jak doposud, otázku nájmu si musí spoluvlastníci řešit až s novým vlastníkem, dokud není ukončeno dědické řízení, nemohou ale dělat vůbec nic.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ústní dohoda nad rámec nájemní smlouvy - je platná po smrti pronajímatele nebo jednoho ze spolumajitelů, spoluvlastníků pronajímané nemovitosti?
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Proplacení nákladů na dopravu na školení kam poslal zaměstnavatel zaměstnance

Chtěl bych se zeptat, zda si můžu zažádat o proplacení nákladů na dopravu, pokud mne zaměstnavatel pošle na školení. Jaký paragraf zákoníku práce toto upravuje? Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Účast na školení za účelem prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce. Podle § 230 odst. 3 zákoníku práce přisluší za tuto dobu zaměstnanci mzda nebo plat. Pokud je zaměstnanec vyslán na školení mimo sjednané místo výkonu práce, jde zároveň o pracovní cestu.
Výkonem práce je i ostatní činnost na pracovní cestě, která zasahuje do stanovené pracovní doby. A to v souladu s ustanovenim § 210 zákoníku práce: „Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních ukolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přisluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. “
Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní cestu, uplatní se i § 152 a násl. zákoníku práce, které upravují cestovní náhrady.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Má zaměstnanec právo na prolacení dopravy od zaměstnavatele na místo školení (byl vyslán zaměstnavatelem)
Právo, nárok zaměstnance na proplacení cesty na školení
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Nepřipojení domu k vodovodu a kanalizaci kvůli nesouhlasu s věcným břemenem vedení a expirovanému stavebnímu povolení

Koupila jsem pozemek ke kterému bylo v roce 2008 vydáno řádné stavební povolení na dům a kanalizační a vodovodní přípojku. Realizována byla jen přípojka, dům jsme nezačali stavět. Nyní jsem chtěla od obce, aby mi dali vodoměr a mohla jsem začít na pozemku aspoň trochu pracovat. Obec mi řekla, že vodoměr mi dát nemůže, protože obecní přípojka vede přes soukromé pozemky, se kterými nebyla uzavřena smlouva o věčném břemeni a že:
- stavební povolení už mi neplatí
- vodoměr dát nemůžou (jeden z majitelů pozemku přes který vede přípojka nesouhlasí s věcným břemenem)
- mám přispět a zaplatit nějaké poplatky za řízení spojené s kanalizací
Dotaz:
- mohu požadovat od obce, aby přípojku “vydrželi”?
- moje stavební povolení opravdu neplatí i kdyz přípojka existuje již 10 let?
- mohou po mě chtít nějaké poplatky? Mám pocit, že je to problém obce, že si neudělali smlouvy, proč za to mam platit já?
Děkuji. Věroslav

ODPOVĚĎ:
Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Pokud tedy nebyla zahájena stavba, Vaše stavební povolení pozbylo platnosti.
Vydržení přípojky nepřichází v úvahu. Zákon č. 274/2001 Sb. , jednoznačně stanovuje, kdo je vlastníkem přípojky. Navíc vydržení by předpokládalo, že obec bude přípojku v dobré víře užívat, což nepřichází za této situace v úvahu. V úvahu bohužel ani nepřichází vydržení věcného břemeno k pozemku osoby, která nesouhlasila s jeho zřízením smlouvou.
Je otázka, za co přesně mají tyto poplatky být. Doporučuji důkladně prostudovat, za co přesně máte poplatky hradit, a podle toho je možné pak rozporovat tuto povinnost.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydržení věcného břemene přípojky vodovodu, kanalizace
___

RŮZNÉ-STAVBY
Rozdělení pozemku (orná půda) z důvodu využívání části pronajímaného pozemku majitelem

Vlastním pozemek klasifikovaný jako orná půda, který pronajímám zemědělskému družstvu. Nyní jsem uzavřela s družstvem novou smlouvu, ve které je část pozemku z nájmu vyňata, protože ji chci sama využívat.
Rozloha této části je 10 x 30 metrů, tedy 300 metrů čtverečných. Chci si na pozemku udělat zahrádku a umístit montovanou kůlnu na nářadí o rozměrech 3,5 x 4 metry. Rovněž hodlám postavit oplocení z drátěného pletiva, a to tak, aby bylo prostupné pro drobné živočichy. Obě části pozemku jsou samostatně přístupné z cesty, která je rovněž mým vlastnictvím. Otázky:
1. Musím před zřizováním zahrádky původní pozemek rozdělit? Vím, že k tomu potřebuji souhlas obce, stavebního úřadu, vyměření a zápis do katastru nemovitostí.
2. Mohu zahrádku na pozemku o rozloze 300 m2 zřídit výše popsaným způsobem, aniž bych potřebovala souhlas stavebního úřadu? Stačí pouze ohlášení? Děkuji, Albína

ODPOVĚĎ:
Nevidím důvod, proč byste měla kvůli zahrádce pozemek dělit. Je to ale výhodnější z důvodu nájmu zbývající plochy, aby nevznikl problém v tom, kdo co využívá.
Problematiku povolení a ohlášení řeší ust. § 103 a § 104 Stavebního zákona. Pokud jde o kůlnu, tak tam je třeba se podívat na požadavek zákona, kdy zákon požadavek ohlášení, povolení či zcela bez, vymezuje metry, podlažími apod. Kloním se k tomu, že na jednoduchou kůlnu nepotřebujete ani ohlášení. Pokud by s ohledem na charakter kůlny skutečně nějaká listina byla třeba, tak pouze ohlášení, rozhodně ne stavební povolení. No a na vybudování zahrádky jako úpravy pozemku vůbec nic nepotřebujete.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak rozdělit pronajímaný pozemek pro účely užívání majitelem pozemku - postup, návod
___

OBČAN-DLUHY
Předčasné splacení půjčky, spotřebitelského úvěru bez poplatku - je úvěrová smlouva nadřazena zákonu?

Měl bych dotaz ohledně podmínek předčasného doplaceni nebankovni půjčky. Zaslal jsem společnosti, u které mám úvěr, žádost o předčasné doplaceni úvěru, jelikož mám fix. dobu do roku 2020 a bylo mi zděleno, že to neni možné, že mohu udělat max. mimořádný vklad, který je ale zatížen poplatkem 2% z výše úvěru.
Snažil jsem se dohledat sám, jak tyto věci fungují, ale našel jsem pouze znění nových zákonů a nejsem si jistý, jestli se vztahují i na ůvěry podepsané dříve. Smlouvu jsem uzavřel roku 2013 a roku 2015 mi firma udelala 5. lety fix do 2020.
Je nějaká možnost jak se úvěru zbavil dříve, bez sankcí, nebo musím opravdu počkat az na fixační období?
Je smluvní ujednání o poplatku finální nebo je podřízeno nějakému zákonu, který řeší právě přečasné splacení úvěru bankovní společnosti?
Děkuji. Viktor

ODPOVĚĎ:
Ačkoliv to z dotazu nevyplývá, předpokládám, že se jedná o spotřebitelský úvěr, tedy úvěr/půjčku, který jste nebral v souvislosti s podnikatelskou činností.
Afktuálně řeší spotřebitelské úvěry zákon č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru. Tento zákon se však vztahuje na spotřebitelské úvěry. Tímto zákonem se však řídí spotřebitelské úvěry uzavřené až po 1.12.2016.
Vaše smlouva se bude řídit zákonem č. 145/2010 Sb. , o spotřebitelském úvěru.
Předčasné splacení pak řeší ust. § 15 tohoto zákona, které zní:
(1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
(2) Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.
(3) Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Poplatek by tedy měl být nejspíše v rozporu s uvedeným ustanovením, doporučil bych Však Vaší smlouvu nechat před dalším postupem zkontrolovat advokátem, případně využít dluhové poradenství některé z neziskových organizací, kde Vám budou schopni přesněji posoudit správnost výše poplatku za předčasné splacení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Poplatek za předčasné splacení úvěru - je zákonný a legální?
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Zatajení nabourání prodávaného auta a fráze "přebírá vozidlo jak leží a běží bez záruky" - lze reklamovat auto, automobil, vozidlo?

Koupil jsem od fyzické osoby auto za 39.000 Kč. Po 2 měsících od nákupu jsem zjistil, že bylo bourané a následně vyvařené a rovnané. Auto funguje, ale mám z toho trochu strach a chci se ho zbavit.
S prodejem mám problém, aniž bych šel hodně pod cenu. Je šance, uhrát to na prodej zpět původnímu prodejci, jenž mi zamlčel skutečnost, že je auto bourané, i přes to, že je ve smlouvě:
"kupující byl seznámen se závadami vozidla, jenž byly zohledněny v ceně. Přebírá vozidlo jak leží a běží bez záruky".
Děkuji, Vilém

ODPOVĚĎ:
Samotná skutečnost, že je automobil havarovaný, neznamená jeho vadu, a proto ani nezpůsobuje tato skutečnost sama o sobě vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího. Pokud by však vozidlo trpělo jinými vadami v důsledku havárie, pak by již odpovědnost prodávajícího mohla přicházet v úvahu. Jiná situace by však byla, pokud jste byl ubezpečen, že vozidlo havarované není, zejm. pokud by to bylo uvedeno v kupní smlouvě, toto však nejspíše uvedeno nebylo.
Toto však nebrání tomu, abyste prodávajícího "zkusil" vyzvat k navrácení kupní ceny oproti navrácení vozidla.
Pokud bylo ve smlouvě uvedeno, že vozidlo je prodáváno "jak stojí a leží", pak takové ujednání je neplatné, neboť takto není možné prodat individuálně určenou věc, jakou automobil je.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Reklamace auta prodaného "jak stojí a leží" - je možné vozidlo reklamovat nebo ne?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Člen svazu zahrádkářů odmítá vyklidit a odstranit chatku - může vedení spolku chatku otevřít a vyklidit?

03/2018 byla vyloučena členka ze členství ve spolku zahrádkářů (ČSZ), která neplnila povinnosti stanovené předpisy. Dostala výpověď ze zahrádky, která je v majetku HMP, tedy hlavního města Prahy. Měla si pouze vyklidit chatičku, eventuálně odstranit chatičku, která nemá pevné základy, aby se pozemek mohl pronajmout dalšímu zájemci.
Na chatičku byl vypracován soudní odhad znalcem a původní nájemkyně byla informována o ceně. Ta však odmítla chatičku prodat a přestala komunikovat s předsednictvem osady. Je možné chatičku otevřít bez přítomnosti původní nájemkyně za přítomnosti sestavené komise? Bylo by dobré k tomu pozvat Policii? Částku, která byla stanovena soudní znalkyni, je možné poslat složenkou? Co dělat, když dohoda není možná? Děkuji, Alena.

ODPOVĚĎ:
Pokud je chata ve vlastnictví vyloučené členky, pak není možné ji prodat ani převést na jinou osobu bez jejího souhlasu. Varianta, že byste tedy pronajali pozemek včetně chaty, by v takovém případě vůbec nepřicházela v úvahu, a to ani za situace, kdy byste částku za chatu dle znaleckého posudku odeslali bývalé člence složenou, či jiným způsobem.
I s vyklizením chaty mohou být problémy, neboť pokud je ve vlastnictví bývalé členky, nemáte k ní žádné oprávnění a nemůžete do ní vstoupit, i když nájem pozemku již skončil. Nejsprávnější postup by tedy byl, podat žalobu k soudu na vyklizení a odstranění chaty, kdy tento postup může samozřejmě trvat měsíce i déle.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Skončení nájmu pozemku v zahrádkářské osadě a nevyklizení chatky nájemníkem, nájemcem pozemku - kdo může vyklidit chatku ve vlastnictví nájemníka, nájemce zahrady?
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Co má vyšší váhu - pracovní smlouva nebo interní směrnice zaměstnavatele?

Chtěla jsem se zeptat, zda má přednost interní směrnice před pracovní smlouvou? Nedávno jsem nastoupila do nového zaměstnání a chtěla jsem si vzít dovolenou, při kontrole zůstatku mě čekalo překvapení. Konkrétně mám ve smlouvě 5 týdnů dovolené, ale ve vnitropodnikové směrnici z roku 2015 je napsáno, že dovolená je stanovena na 4 týdny a po odpracovaných 3 letech se zvyšuje nárok na 5 týdnů (o této podmínce není v mé pracovní smlouvě ani zmínka). Můj zůstatek dovolené např. na výplatnici je ovlivněn směrnicí, tedy můj počet dovolené odpovídá 4 týdnům. Můžu se odkázat na pracovní smlouvu, nebo s počtem dovolené nehnu a bude se vždy přihlížet ke směrnici? Děkuji, Alenka.

ODPOVĚĎ:
Pracovní smlouva jako dvoustranný právní úkon má podle mého názoru přednost před vnitřním směrnicí jakožto jednostranným úkonem. Výslovně tato situace zákoníkem práce řešena není.
Možné by však bylo využití § 307 odst. 2 zákoníku práce, který říká, že obsahuje-li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu mzdových nebo platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, podle kterých má zaměstnanci příslušet více stejných práv, přísluší mu jen jedno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Má větší váhu interní směrnice zaměstnavatele nebo pracovní smlouva? (§ 307 odst. 2 zákoníku práce)
___

OBCHOD-REKLAMACE
Reklamace s požadavkem vrácení peněz - kdy musí obchodník vyhovět a vráti peníze kupujícímu?

Uplatnila jsem reklamaci na nákup postele, bylo mi vyhověno a vymění mi ji za nový kus. V reklamaci jsem psala, že požaduji vrácení peněz. Mohu trvat na vrácení peněz nebo musím přistoupit na výměnu. Děkuji, Alexandra.

ODPOVĚĎ:
Vaše práva upravuje zejména § 2169 občanského zákoníku, podle kterého nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Primárně tedy můžete požadovat opravu, případně dodání nové věci (totožné postele). Pouze pokud tyto možnosti nepřicházejí v úvahu, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Je zřejmé, že při uplatnění reklamace nemusíte vědět, jaké právo Vám vzniklo. Vy jste tedy zvolila preferovaný způsob vyřízení reklamace, nicméně jaký způsob bude ve skutečnosti možný, posoudí většinou právě prodávající
Ve Vašem případě tedy přichází v úvahu možnost výměny za stejný nový kus, kdy má tato varianta přednost před vrácením peněz. Je-li tedy možné dodat totožné zboží, měla byste jej přijmout.
Pokud zákonné podmínky připouští, aby prodávající vyřídil reklamaci jiným způsobem, než jaký požadujete, tedy výměnou místo vrácení peněz, pak není prodávající povinen vyhovět Vašemu požadavku a postačí, že vyřídí reklamaci dle zákonných pravidel.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kupující požaduje vrácení peněz za reklamovanou věc - musí mu prodávající vyhovět?
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Zákaz nahlížení do zdravotní dokumentace - platí pro Policii při vyšetřování a trestním řízení u dopravní nehody?

5.4.2018 vážná dopravní nehoda, starší dcera řídila, mladší letecky transport, tříštivá zlomenina stehenní kosti. Rodiči nebyl dán souhlas nahlížením do zdravotní dokumentace. OSZ zrušeno Usnesení o doložení věci mladší dceři 12 let - ustanoven opatrovník z řad advokátů - taktéž vydal nesouhlas s nahlížením do dokumentace zranění mladší dcery. Přesto policie vyžádala znalecký posudek na zranění. Budou tedy absolutně nesmyslně trestat jednu naši dceru za zranění druhé dcery? Do nebe volající pitomost - dcery si prošly svým, jsme šťastní že jsou živé a zdravé, ale co je toto za postup? To tedy starší dceru budou stíhat pro těžkou újmu na zdraví? A tím těžce naruší jejich vztahy, nebo co je toto za postup. Není nakonec znalecký posudek vyžádán nezákonně? Děkuji za vyjádření k dané věci. Alice.

ODPOVĚĎ:
Policie je povinna se touto záležitostí zabývat, nemůže celou záležitost přejít tím, že se jedná o dva rodinné příslušníky. Pokud Vaše starší dcera porušila právní předpisy ohledně provozu na pozemních komunikacích, např. jela nepovolenou rychlostí, a tím způsobila dopravní nehodu s vážným zraněním, je policie povinna toto prošetřit a zjistit, zda se současně nedopustila některého trestného činu. Pro posouzení potřebuje disponovat důkazy, které mohou mít různou podobu, např. znalecký posudek. Vyžádání znaleckého posudku je oprávněným požadavkem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může poškozený dopravní nehodou zastavit trestní řízení?
Zastavení trestního řízení poškozenou osobou při dopravní nehodě

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.