Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.

 

OBČAN-BYDLENÍ
Obtěžování chemickými výpary z bytu sousedů v bytovém domě SVJ - jak se bránit?

Vlastním byt v bytovém domě spravovaném SVJ. 2014 jsem otěhotněla, v tu dobu se pod nás nastěhovali nájemníci, kteří mě a mého syna již 4 roky dusí chemickými výpary a kouřem. Nadměrně používají Savo či chlor, spreje na toaletu, prací prostředky, silně kouří. Výpary a kouř jdou šachtou, máme je v celém bytě. Nemůžeme otevřít okno, neboť jdou i balkonem. Výpary nás štípou v krku. Syna nemohu někdy koupat, neboť koupelna je plná chloru. Větráky pouštíme často. Výbor má povinnost chránit vlastníky bytu, ale jen se nám vysmívá a tvrdí - jako jediní, že nic necítí. Na střeše chybí hlavní odtah, který by nejhorší pachy odvedl ven. Jsme neustále nemocní.
Výboru SVJ platíme za jejich služby, ale nic nedělají. Jak mohu tuto situaci řešit? Jak donutit Výbor SVJ, aby se tím začal zabývat? Jsou povinni zařídit hlavní odtah na střeše? Volala jsem i na Městský Úřad Prahy 5, ale tam mi pán drze sdělil, že se tím nehodlá zabývat, proto chci nejdříve zkusit vyřešit problém s Výborem. Majitelku problém též nezajímá. Děkuji, Eva.

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o chybějící hlavní odtah, pak je jeho instalace samozřejmě záležitostí SVJ. Doporučuji Vám obrátit se nejprve na příslušnou krajskou hygienickou stanici, která by měla zhodnotit dopad vzlínajících výparů od sousedů na vaše zdraví, dále na příslušný stavební odbor s žádostí o posouzení současné míry odvětrávání a potřeby instalovat hlavní odtah, pokud tedy již povinnost jeho instalace nevyplývá ze stavební dokumentace k domu. Dále požadujte projednání instalace hlavního odtahu na následující schůzi SVJ.
Věc však můžete řešit i soukromoprávní cestou přímo se sousedy, kteří Vás pachem obtěžují. Doporučuji Vám zaslat majitelům onoho bytu písemnou výzvu (od níž si ponechejte doručenku či si nechte podepsat převzetí na druhém výtisku), aby byla zjednána náprava s tím, že nestane-li se tak, požádáte o pomoc soud. Tato výzva pak také poslouží jako důkaz u případného soudního sporu, že jste se situaci snažila řešit smírně. Nejvhodnější by bylo podat tzv. negatorní (zápůrčí) žalobu, v níž je nutné přesně specifikovat, jakého konkrétního jednání se má rušivý vlastník bytu zdržet. Bez pomoci advokáta se však patrně neobejdete.
Máte také možnost podat tzv. žalobu na ochranu osobnosti, neboť občanský zákoník v ustanovení   § 81 zakotvuje, že každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména „života a důstojnosti člověka, zdraví a práva žít v  zdravém životním prostředí, vážnosti, cti, soukromí a jeho projevů osobní povahy."  Nadměrným pachem je tak zasahováno do práva na ochranu zdraví, práva na ochranu soukromí a práva na ochranu příznivého životního prostředí, které jsou dílčími složkami práva na ochranu osobnosti. Pro úspěch žaloby není nutné, aby již došlo k  poškození zdraví osoby, která je nadměrnému hluku vystavena. K výhře nad sousedy tak postačí, pokud pach je takové intenzity, že v jeho důsledku hrozí poškození zdraví, ale k samotnému poškození ještě nedošlo.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ventilace v bytovém domě bez hlavního odtahu na střeše - jak donuti SVJ aby odtah nechalo udělat? (obtěžování splodinami od sousedů)
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Jak ukončit podnikání s dluhy - předlužená firma

Vlastním 2 firmy s. r. o, jsem jediným jednatelem. Jedna firma je zatížena exekucemi, druhá má dluhy u dodavatelů, které se splácí. Ráda bych podnikání ukončila, jde opravdu prodat i firmu v exekuci? Jsou tyto firmy, které tyto činnosti nabízí solidní? Nebo jak podnikání ukončit? Bohužel jsem se ještě upsala k jedné dlužné smlouvě, pokud by s. r. o nesplácelo dluh (1.500.000 Kč), přechází na mne dluh jako na fyzickou osobu. Máme SJM, na mne je napsán byt, v případě exekuce můžeme o byt přijít? Nebo mám přepsat byt na manžela, děti, či se rozvézt? Moc děkuji za pomoc. Hana.

ODPOVĚĎ:
Pokud jsou Vaše společnosti zatíženy exekucemi, měla byste především podat návrh na insolvenci. Společnost můžete převést i na jiného společníka, nicméně je otázkou, zda se Vám podaří nějakou takovou osobu nalézt. Na takového společníka pak přechází všechna práva a povinnosti, včetně exekucí. V případě, že existuje listina, na jejímž základě přechází dluh z podnikání na Vás jako soukromou osobu, v případě exekuce o byt přijdete. V případě, že by již exekuce byla nařízena, byt převést na třetí osobu nemůžete, pokud ještě exekuce nařízena není, sice jej v katastru nemovitostí přepsat můžete, ovšem věřitelé se budou domáhat neplatnosti takového převodu, neboť jim to zákon umožňuje. Pokud by věřitelé takovou žalobu o určení relativní neplatnosti podali, budou úspěšní a celý převod je tak zbytečný. Rozvádět se nemusíte, ale měla byste aspoň do budoucna uzavřít s manželem u notáře smlouvu o zúžení SJM, na základě které budou dluhy vzniklé v budoucnu jen toho z manželů, který je uzavřel. Dluhy z minulosti ovšem takto řešit nelze a u nich nezbude, než se na jejich úhradě podílet s manželem napůl.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej firmy s exkucí, exekucemi - lze to?
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Nařízení práce přesčas ve třísměnném provozu s rovnoměrným rozvržením pracovní doby - podmínky

Pracuji ve třísměnném provozu. Jde o rovnoměrné rozvržení pracovní doby. Jako první v pořadí začíná noční směna v neděli ve 22. hod. Vedení nařídilo noční směně práci přesčas z pátku na sobotu. Je to 6. směna v týdnu. Běžná výroba. Zákoník práce říká: ve dnech pracovnío klidu lze nařídit práci přesčas jen výjimečně z taxativně vymezených důvodů a současně říká, že tam, kde zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den prac. klidu hodinou nástupu 1. směny. To je u nás pátek 22. hod. Domnívám se, že zaměstnavatel porušuje Zákoník práce. Vedení říká, že je to OK. Odkazuje se na § 92 odst. 3 ZP. Postupuje vedení v souladu se ZP, když se při nařizování práce přesčas odvolává na § 92 odst. 3 ZP? Nebo porušuje ZP § 93 odst. 2 (§91 odst. 2 až 4)? Může být v uvedeném případě noční směně nařízena práce přesčas z pátku na sobotu? Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Pokud se zaměstnavatel odkazuje na § 90 odst. 2 ZP, pak by přistoupil ke zkrácení odpočinku mezi dvěma směnami na 8 hodin – to by bylo možné pouze pokud by dále následovala další směna, která by však nebyla až po 11 hodinách, ale již po 8 hodinách. Dále by pak musel zaměstnavatel následující dobu odpočinku prodloužit o dobu jeho předchozího zkrácení. Pokud byste pracovala v noční směně od 22:00 do 6:00 a došlo by ke zkrácení doby odpočinku, pak byste musela nastoupit do práce již ve 14:00. Po odpracování směny (8 hod.) byste pak měla nárok na odpočinek v trvání 11+3, tj. 14 hodin.
Ve svém dotazu píšete, že Vám byla nařízena práce přesčas – zřejmě se tedy nejedná o zkrácení odpočinku mezi směnami dle § 90 odst. 2. Práci přesčas lze nařídit na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a za stanovených podmínek i na dny pracovního klidu. Jestliže tedy zaměstnavatel nařídil práci přesčas, pak máte nárok na veškeré finanční náhrady, které zákon s prací přesčas spojuje.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Práce přesčas - pravidla podle Zákoníku práce
___

OBČAN-BYDLENÍ
Obtěžování neustálým štěkáním psa - jak se bránit?

Sousedé mají nevychovaného psa, na kterého nemají čas a nechávají ho samotného doma. Pes celé hodiny štěká, což je nesnesitelné. Domluva s nimi není možná. Magistrát se stížností nehodlá zabývat, protože se jedná o byt v soukromém vlastnictví a to prý není v jejich kompetenci. Nikde jsem neuspěla, každému se to zdá jako prkotina. Prosím, pomozte, než se z toho zblázníme, je to opravdu nesnesitelné. Děkuji. Laura

ODPOVĚĎ:
Věc můžete řešit cestou veřejnoprávní i soukromoprávní přímo s majiteli sousedního bytu.
Nejprve k veřejnoprávní cestě: Zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání, upravuje podmínky chovu zvířat a specifikuje jednání majitelů, která lze považovat za týrání. Dozor nad dodržováním podmínek stanovených zájmovým chovatelům pak vykonává krajská veterinární správa místně příslušná podle místa chovu zvířete.  
Doporučuji Vám tedy obrátit se s podnětem k prošetření podmínek, v jakých pes žije, na místně příslušnou  krajskou veterinární správu. V písemném podnětu uveďte, jaké důvody Vás vedou k podezření k týrání psa. Za týrání se považuje jednání uvedené v ustanovení § 4 výše citovaného zákona:
- omezování výživy zvířete včetně jeho napájení
- chování zvířat v nevhodných podmínkách
- zacházení se zvířetem, které vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
- usmrcení způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení, nebo
- opuštění zvířete s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat aj.
Dále navhněte, aby krajská veterinární správa prošetřila, zda nedochází k porušování právních předpisů, a aby zajistila zjednání nápravy.

Můžete rovněž požádat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici k přeměření hluku, zda není překračována jeho nejvyšší povolená přípustnost. V případě překročení nejvyšší povolené míry může hygienická stanice uložit pokutu.

Věc však můžete řešit i soukromoprávní cestou přímo se sousedy, kteří Vás štěkotem psa obtěžují. Doporučuji Vám zaslat majitelům onoho bytu písemnou výzvu (od níž si ponechejte doručenku či si nechte podepsat převzetí na druhém výtisku), aby byla zjednána náprava s tím, že nestane-li se tak, požádáte o pomoc soud. Tato výzva pak také poslouží jako důkaz u případného soudního sporu, že jste se situaci snažila řešit smírně. Rovněž můžete jako důkaz použít měření krajské hygienické stanice. Nejvhodnější by bylo podat tzv. negatorní (zápůrčí) žalobu, v níž je nutné přesně specifikovat, jakého konkrétního jednání se má rušivý vlastník bytu zdržet. Bez pomoci advokáta se však patrně neobejdete.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kde požádat o pomoc když pes sousedů neustále štěká?
Prověření životníc podmínek psa žijícího v bytě bytového domu
Kdo může změřit hluk způsobený neustálým štěkáním psa, štěkotem psa
Žaloba proti majitelům psa pro rušení klidu - neustálé štěkání, štěkot psa
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nenabídnutí podílu nemovitosti spolumajiteli - je možné zneplatnění prodeje, darování?

Zakoupil jsem podíl 4/20 pozemku, kterého jsem taktéž spolumajitelem. Dověděl jsem se, že platí nový zákon, kdy měl prodávající nabídnout i třetímu spolumajiteli pozemek k odkoupení. Protože tak neučinil ptám se, co jemu popř. mě hrozí. Může po mě svůj nárok na podíl požadovat a pokud ano, jakým způsobem. Nebo co jiného v takových případech opominutí hrozí? Co když se mi vůbec z tohoto důvodu neozve, je nějaká promlčecí doba? Děkuji Vám za Vaši radu a upřesnění. S pozdravem Luděk

ODPOVĚĎ:
Zákonem č. 460/2016 Sb. , který změnil zákon 89/2012 Sb. , občanský zákoník,   se od 1.1.2018 opětovně zavedlo předkupní právo. Pokud tedy nebyl podíl, který jste zakoupil, nabídnut před jeho prodejem ostatním spoluvlastníkům, uplatní se tzv. rozvazovací podmínka dle § 2145 obč. zákoníku, dle kterého: "Věděl-li koupěchtivý o  předkupním právu nebo musel-li o  něm vědět, platí, že smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva."  Vzhledem k tomu, že je předkupní právo v tomto případě zakotveno zákonem, tak jste o předkupní právu vědět musel, proto uplatněním předkupního práva třetím spoluvlastníkem (předkupníkem) zanikne kupní smlouva. Právo na uplatnění předkupního práva se však promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě, která počíná běžet od okamžiku, kdy se předkupník dozví o porušení nabídkové povinnosti.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Promlčení možnosti napadení kupní smlouvy při nenabídnutí podílu bytu, domu, nemovitosti spolumajiteli, spolumajitelům
Do kdy je možné napadnout kupní smlouvu při opomeutí nabídnutí podílu nemovitosti ostatním spoluvlastníkům, spolumajitelům?
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpověď pro nadbytečnost a odstupné, nárok na odstupné

Zaměstnavatel se mnou chce po šesti letech (2012-2018) rozvázat pracovní poměr. Jako důvod mi sdělil, že se práce pro mě už nehodí a nabídl mi jiný druh práce nebo rozvázání poměru. O tuto novou pracovní pozici, ale já nemám zájem. Osobní názor na to mám, že jsem se stal ve firmě nadbytečným. Chci se zeptat, jak mám rozvázat pracovní poměr, abych měl nárok na odstupné. A může mě zaměstnavatel nějakým způsobem poškodit, aby mi nemusel vyplatit odstupné, např. když zjistí, že jsem používal internet k soukromým účelům? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Aby vznikl nárok na odstupné, musí buď zaměstnanec dostat výpověď z následujících důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
nebo uzavřít dohodu ze stejných důvodů, přičemž tento důvod m usí být v dohodě specifikován.
Posledním důvodem je ukončení pracovního poměru pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání a následnou nemožnost dále práci vykonávat.
Při ukončení pracovního poměru z jiných důvodů nárok na odstupné nevznikne.
Pokud zaměstnanec porušuje právní povinnosti vztahující se k jím vykonávanéí práci (např. používá pracovní prostředky zaměstnavatele k soukromým účelům), může zaměstnavatel postupným i kroky dosáhnout ukončení pracovního poměru. Vždy bude záležet na druhu provinění zaměstnance a na zvoleném postupu zaměstnavatele.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nedovolené používání pracovního internetu zaměstnancem k soukromým účelům - vliv na vyplacení odstupného
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Platí minimální mzda i pro DPP, dohodu o provedení práce nebo ne?

Chceme pořádat tábory. Zapotřebí budou dohody o provedení práce s brigádníky na hlídání, program pro děti a noční dozor. Vztahuje se na DPP minimální mzda? Je možné nějakým způsobem vytvořit úkolovou mzdu, přesto že se jedná o práci v podstatě 24 h denně 14 dní v kuse? Jaktože drtivá většina organizací táborů nabízí brigádníkům max 2.000 Kč/týden, je to vůbec legální? (na druhou stranu při pořádání malých táborů cca 20 dětí, není možné ani více nabídnout, protože jinak by akce byla ztrátová).
Je možné nějakým způsobem na klasické DPP s hodinovou mzdou při nedodržení některých dohodnutých bodů sepsané v DPP jako náplň práce ukládat nějaké sankce? (případně pokud výše sankcí bude jasně sepsaná přímo v DPP). Je možné sankcemi snížit plat pod minimální mzdu? (Např: neustálé pozdní příchody atd.). Děkuji, Čeněk

ODPOVĚĎ:
I na brigádníky pracující na DPP se vztahuje minimální mzda. Minimální mzda je v současné době 12 200 Kč při 40 hodinovém pracovním týdnu, tedy cca 3050 Kč za týden, nebo přesněji 73,20 Kč za hodinu.
Úkolová mzda je výše mzdy závisející na počtu jednotek vykonané práce, což je v případě tábora jen těžko představitelné, nikoli však z hlediska právní úpravy vyloučené. Platí však, že jestliže mzda v kalendářním měsíci výše minimální mzdy nedosáhne, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.
Zákoník práce zakazuje ukládat zaměstnanci finanční sankce, proto není možné stanovit je v DPP.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Sankce v DPP, dohodě o provedení práce - táborový vedoucí
Pokuta od zaměstnavatele v dohodě o provedení práce - je toto dle Zákoníku práce?
_

PRÁCE-PLATY, MZDY
Žádost o zařazení do správného platového tarifu po podepsání pracovní smlouvy - psycholog v poradně

Mám dotaz týkající se zařazení do platového tarifu. Jsem psycholog a chystám se nastoupit do manželské a rodinné poradny, která je vedena jako sociální služba. Bylo mi řečeno, že budu spadat do platové tabulky č. 1. Číslem zaměstnání si nejsem jista, v jiných poradnách je to 26345. Domnívám se, že bych jako pracovník v sociálních službách měla spadat do platové tabulky č. 5 (Příloha č. 3 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341). Pokud podepíšu pracovní smlouvu a platový výměr, můžu zažádat později o zařazení do jiného platového tarifu? Nerada bych, aby mě nakonec jako zaměstnance odmítli, protože by mi museli dát více peněz (neorientuji se v tom, jak je spravováno financování v této oblasti). Případně budu ráda za jakékoli další Vaše doporučení ohledně postupu. Děkuji za zprávu a přeji hezký den. Olivíe.

ODPOVĚĎ:
Podle § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Máte tedy pravdu.
Samozřejmě je možné nastoupit za jiných platových podmínek a posléze se pokusit se ztaměstnavatelem dohodnout na správném zařazení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Plat vztahového psychologa ve veřejné poradně (číslo zaměstnání 26345)
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Doložení příjmů v době evience na úřad práce - postup

V roce 2017 jsem byla v měsících 01/2017 - 02/2017 zaměstnána u zaměstnavatele A, 02/2017 u zaměstnavatele B a 03/2017 – 10/2017 znova u zaměstnavatele A. Od 11/2012 do 12/2017 evidována na pracovním úřadě. Příjmy pouze ze zaměstnání. Jaké příjmy potvrzuji za dobu, co jsem na Pracovním úřadě? A jak se tyto dokládají? Děkuji, Lada.

ODPOVĚĎ:
Doložení příjmů a způsob tohoto doložení závisí na dávce, o kterou bude žádáno. Formuláře i s návodem na jejich vyplnění najdete na webových stránkách: https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/forms.jsp

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Sociální dávka a doložení příjmů ze zaměstnání a za dobu evidence na ÚP
___

PRÁCE-DOVOLENÁ
Nárok rodiče na placené volno na promoci syna, dcery, potomka (rodič státní zaměstnanec)

Mám nárok na placené volno na promoci syna? Jsem učitelka. Vztahuje se na mě nařízení vlády č. 135/2015? Děkuji, Blanka.

ODPOVĚĎ:
Učitelé nejsou zařazeni do státní služby, proto se na Vás nařízení vlády č. 135/2015 Sb. nevztahuje. Týká se Vás nařízení vlády č. 590/2006 Sb. , které placené volno na promoci dítěte neobsahuje.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo státního pracovíka na placené volno na promoci potomka, syna, dcery

__

OBČAN-DLUHY
Zpětvzetí daru a odstupení od kupní smlouvy na nemovitosti - poznámka spornosti na katastru, KN

Měl jsem dluhy (byl jsem odsouzen znovu zaplatil částku, kterou jsem již zaplatil) a 1998 jsem spoluvlastnil z jedné poloviny 4 nemovitosti. Jednu nemovitost jsem prodal jedné paní. Další dvě nemovitosti jsem darem převedl na syna a jednu nemovitost jsem nechal na sebe. 2005 tehdejší věřitel vyhrál spor o relativní neúčinnosti darovacích smluv a jedné kupní smlouvy. Tímto nastal problém synovi, který nemovitosti opravil, zhodnotil, staral se o ně a také nastal problém paní, které jsem jednu tehdy prodal. V těchto věcech se vedou soudní spory dodnes, je to nekonečné a bez žádného úspěchu nebo vyhlídek. Výše uvedenou paní i syna to v podstatě ekonomicky likviduje, jelikož je na ně uvalena exekuce správou těchto nemovitostí. Vzhledem k okolnostem, pro nás nastala jediná možnost.
Chtěl bych vzít zpět dar a paní by odstoupila od tehdejší kupní smlouvy. Zpětvzetí daru bych inicioval já s tím, že jsem skutečně v nouzi. Toto se číní tuším souhlasným prohlášením do katastru nemovitostí ČR. Následně na ty, by paní i můj syn získali proti mě pohledávku z titulu zhodnocení. A následně by např. paní na mou osobu podala návrh na insolvenci.
Syn i výše zmíněná paní, by měli v rukou tedy pohledávky vůči mé osobě, případně by tyto byly podloženy i uznáním dluhu se zápisem přímé vykonatelnosti.
V následné insolvenci, by poté se přihlásili další věřitelé i ten věřitel, kterému bylo zaplaceno opakovaně, avšak tento věřitel by jen stěží prokázal výši pohledávky. Toto je potřeba, protože dnes (23.06.2018) když mám dokazovat já, je to smetáváno ze stolu Okresními soudy a Krajské soudy toto dokola vracejí zpět Okresním. A toto je nekonečné a neuvěřitelné. Proto chceme touto formou celou věc otočit, aby byl nucen prokazovat věřitel, kdy jsme si jisti, že toto nebude moci prokázat.
Chci se Vás zeptat na Váš názor, zda-li v tomto postupu vidíte nějaké úskalí, kde by se věc mohla zadrhnout či by byl problém někde s tímto postupem, zpětvzetí, apod? Vše jsme zvážili a toto je asi naše jediná možnost.
Moc Vám děkuji za případnou odpověď. František

ODPOVĚĎ:
Situace se skutečně jeví jako velmi komplikovaná. Samozřejmě lze věc vyřešit formou vrácení daru i odstoupením od kupní smlouvy, které uvádíte, pouze bych viděla jako možný problém, že katastr by převod nemusel provést za situace, kdyby byla na nemovitostech vyznačena poznámka spornosti, tedy že nemovitosti jsou předmětem soudního řízení o určení relativní neplatnosti. Pokud by katastr převod na základě tohoto neprovedl, je pak Vámi naznačený postup nemožný, v opačném případě možný je a mohl by pro Vás být samozřejmě výhodný.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Poznámka spornosti zpětvzetí daru a odstoupení od darovací smlouvy u dárce, prodejce v exekuci (exekuce správy nemovitosti)
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Zvýšení výživného od otce dítěte pracujícího v zahraničí (EU - Itálie)

Exmanžel se kterým mám syna 15let žije a pracuje v severní Itálii. Jeho čistý měsíční příjem je 1.400 euro (35.000 Kč). Žije ve společné domácnosti s pracující přítelkyní. Exmanžel u soudu přiznal, že jeho celkové měsíční výdaje jsou 720 euro (18.000 Kč) = domácnost/nájem, ošacení, strava, doprava. Právník exmanžela navrhl výši výživného z původních 2.000 Kč (1/2012) na 3.500 Kč. To bylo před rokem.
Syn 15let je v mé péči a od září nastupuje na střední školu (gymnázium). Já jsem podruhé vdaná a máme syna 5let. Manžel má z 1. manželství zletilou dceru (22let) studující na VŠ. Celkové čisté příjmy naší rodiny jsou cca 40.000,-Kč. Manžel cca 35.000,-Kč a já 5.590,- Kč (DPP). Moje vyživovací povinnost k synovi 15let by byla dle výše mzdy 1.210,-Kč (22% z čistých příjmů). Nezbytné měsíční výdaje na 15letého syna momentálně (IX. třída ZŠ) = 8.577,-Kč (- 1.117,-Kč daňové zvýhodnění) = 7.460,-Kč, ale s nástupem na střední školu budou měsíční výdaje na syna vyšší o 1.100,-Kč (doprava + vyšší školní stravné) na 8.560,-Kč. Měsíční výdaje naší 4 členné rodiny (2 dospělí + 2 nezletilé děti) = cca 29.000,-Kč + manžel má vyživovací povinnost ke zletilé dceři ve výši 3.500 Kč + 1.500 Kč jí přispívá na bydlení, nejsou započítány v celkových výdajích. Můžete mi poradit zda můžu navrhnout výši výživného exmanželovi na syna 15let 7.350,-Kč (21% z čistých příjmů). Můžu u soudu trvat na této výši výživného? Nevidím totiž důvod proč by měl manžel za exmanžela každý měsíc hradit větší polovinu výdajů na nevlastního syna, dělal to 7 let. Nejde o to, že by manžel nechtěl cokoliv udělat pro nevlastního syna, ale mě jako matce přijde od exmanžela sobecké se ohánět u soudu, že má 50% výdaje a že je optimální výše výživného 3.500,-Kč. Exmanželovi by zůstávalo měsíčně ještě cca 10.000,-Kč na osobní spotřebu. Děkuji moc za odpověď. Marie

ODPOVĚĎ:
Jestliže navrhujete výživné ve výši 22% čistých příjmů, pravděpodobně vycházíte z tabulek, které jsou k dispozici na internetu. Jedná se o návrh ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové z roku 2010
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/248
V tomto návrhu je uvedeno, že výše výživného pro dítě ve věku 15 – 17 let by měla činit 16 – 22% příjmu, Váš návrh je tedy na horní hranici tohoto rozmezí. K návrhu ministryně Kovářově je zapotřebí uvést, že tyto tabulky mají pouze doporučující charakter – soudy se těmito tabulkami mohou, ale nemusí řídit. Nelze tedy jednoznačně požadovat, aby na každé dítě ve věku 15 – 17 let rodič platil 16–22% svých příjmů.
Podle § 923 občanského zákoníku dále platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů. Z Vašeho dotazu vyplývá, že v loňském roce došlo k navýšení výživného z 2.000 Kč na 3.500 Kč. Jestliže jedinou změnou, ke které od té doby došlo, je nárůst nákladů na výchovu a výživu syna o 1.100 Kč, považují za nepravděpodobné, že by soud navýšil výživné o téměř 4.000 Kč. Za nepravděpodobné to považuji i z toho důvodu, že by se jednalo o navýšení výživného o více než 100%. Pokud se domníváte, že žádost o zvýšení výživného je důvodná, můžete si o vyšší výživné požádat. Dle mého názoru ale navýšení výživného na Vámi požadovanou částku nedosáhnete.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zvýšení výživného od otce dítěte pracujícího mimo ČR ve státě EU
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Výživné na manželku - manžel si našel milenku

Jak se zachovat v tom, když si manžel našel milenku? Přišla jsem na to nedávno, je to půl roku (11/2017). Nyní jsem zjistila, že s ní má vztah již 7 let (2011-2018). Jsem na tom zdravotně velmi špatně, mám roztroušenou sklerózu víc jak 20 let. Manžel vztah se svojí milenkou ukončit nechce, dál za ní jezdí, na mě doma křičí a slovně mě napadá. Jsem před zhroucením, nejím, nespím. Chci to řešit, ale on hned začne nadávat a nechce nic slyšet. Dům i veškeré další věci jsou psané na něho a myslí si, že v případě rozvodu on nepřijde o nic. Mám nárok na nějaký majetek? Žijeme spolu 37 let a dům jsme postavili společnými silami. Nevím, kam mám ve svém zdravotním stavu jít žádat o bydlení, tak aby o mne bylo postaráno, nemohu ze zdravotních důvodů řídit, sama se k lékaři nedopravím, nemohu už na nohy. Mám například nárok na to, aby mi manžel v mé situaci na mě vyplácel výživné? Nebo jak mám celou věc řešit, mám jen invalidní důchod. A chci to řešit rozvodem. Děkuji velice za odpověď.
Děkuji, Leona.

ODPOVĚĎ:
S ohledem na Váš zdravotní stav je velmi pravděpodobné, že soud by manželství nerozvedl, pokud byste Vy nesouhlasila a rozvod by navrhl manžel. Je ale velmi stresující žít v takovém svazku a sama bych Vám i pro psychickou pohodu rozvod doporučovala. Máte právo žádat po rozvodu výživné rozvedené manželky a pokud jde o majetek, za situace, že je vše psané na manžela, byste se mohla domáhat vypořádání investic do nemovitosti a dalšího majetku, vložených během manželství. Investice je ovšem třeba prokázat. S ohledem na Vaši finanční situaci požádejte soud o ustanovení advokáta bezplatně, mám za to, že soud žádosti vyhoví a s advokátem proberte všechny Vaše možnosti, resp. zejména jak celý rozvod a následná řízení o výživné rozvedené manželky a vypořádání SJM postavit. Pokud byste nechtěla čekat na soudní ustanovení, můžete sama navštívit advokáta, jejichž seznam naleznete na stránkách www.advokatikomora.cz.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Manžel způsobil rozvrat vztahu mimomanželským vztahem - nárok manželky na výživné pro sebe
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Odpovědnost za úraz dítěte v mateřské školce - kdo zaplatí odškodnění (školka, pojišťovna nebo rodič dítěte, kt. způsobilo úraz)?

Synovi se stal ve školce (mateřské, zřizovatel Město), těžký úraz na zahradě, úraz byl způsoben jiným klukem, který žduchl synka na hranu hranolu a syn měl vnitřní krvácení do břicha s poškozením sleziny. Mám 2 dotazy:
1) V zápisu o úrazu napsáno, že došlo ke srážce 2 chlapců a pádu a že úraz nebyl zaviněn - ovlivněn nikým jiným. Na můj dotaz proč nebyla napsána skutečnost, ředitelka argumentovala, že pak by pojišťovna nezaplatila nic a museli bychom odškodné - bolestné chtít po rodičích toho viníka. Pojišťovna Kooperativa toto takto tvrdila - slyšela jsem telefonát. Je to možné? I když rodiče dítě předali učitelkám a v tu chvíli za něj by tedy měla odpovídat učitelka, neměla by tedy odpovídat školka automaticky i když způsobil žák?
2) I když bude napsáno "necelou pravdou" i tak mám obavy, že nakonec synek nedostane ani tak nic, protože prý školka není odpovědná vždy za úrazy, že školky jsou výjimka. Tak proboha kdo je odpovědný? Naše školka má pojištění odpovědnosti, ne úrazu, prý musí být provinění školky - ale jaké konkrétně? Nevíme jak to napsat aby syn byl odškodněn? Děkuji, Zita.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Kdo odpovídá za újmu:
Ve svém dotazu zmiňujete ohledně odpovědnosti za újmu na zdraví Vašeho syna několik právních polopravd, resp. fám, se kterými se lze často setkat. V první řadě je nutné uvést na pravou míru otázku "automatické odpovědnosti", o které se zmiňujete. Ve Vámi popsaném vztahu: nezletilý škůdce (zastoupený svými rodiči) - mateřská škola - pojišťovna, není žádný subjekt, který by za vzniklou újmu odpovídal automaticky (tedy absolutně).

Pro zodpovězení Vašeho dotazu je nezbytné vycházet z občanského zákoníku, a to z těch jeho ustanovení, která se věnují odpovědnosti za škodu způsobenou tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání. Konkrétně se jedná o § 2920 a § 2921 občanského zákoníku, dle nichž platí, že:
- nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky;
- společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled;
- není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled;
- nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného.

Nyní je nezbytné zabývat se prvními třemi odrážkami, které zakotvují základní pravidla pro posuzování odpovědnosti za újmu způsobenou nezletilým škůdcem (čtvrtá odrážka představuje výjimku, které se budu věnovat posléze). Z prvních třech odrážek lze zřetelně rozpoznat, že klíčovou roli při řešení odpovědnosti za újmu způsobenou nezletilým škůdcem hrají dva faktory:
a/ zda byl nezletilý škůdce způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky,
b/ zda byl nad nezletilým škůdcem zanedbán náležitý dohled (resp. kdo takový dohled zanedbal).

Kombinací různých možností pak lze dojít v zásadě ke čtyřem odpovědnostním scénářům:
1/ za újmu odpovídá pouze nezletilý škůdce (tedy v situaci kdy byl škůdce způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky a zároveň nad ním nebyl zanedbán náležitý dohled) ;
2/ za újmu odpovídá nezletilý škůdce i dohlížející osoba (tedy v situaci kdy byl škůdce způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky a zároveň nad ním byl zanedbán náležitý dohled) ;
3/ za újmu odpovídá pouze dohlížející osoba (tedy v situaci kdy škůdce nebyl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky a zároveň nad ním byl zanedbán náležitý dohled) ;
4/ za újmu neodpovídá nikdo (tedy v situaci kdy škůdce nebyl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky a zároveň nad ním nebyl zanedbán náležitý dohled).

Poslední krok, který je zapotřebí učinit, je aplikace výše uvedených odpovědnostních scénářů na případ Vašeho syna:
- přestože mi nejsou známy konkrétní okolnosti Vámi popsaného případu, dovolím si usuzovat, že odpovědnost nezletilého škůdce (tedy spolužáka Vašeho syna) je vyloučena; lze si totiž jen těžko představit, že by dítě ve věku do 6 let bylo schopné (s ohledem na svůj věk, duševní a rozumový vývoj) posoudit následky svého jednání, tedy odhadnout a domyslet, že pádem na hranu hranolu může být spolužákovi způsobeno závažné vnitřní zranění (předpokládám, že děti v tomto věku ani netuší, co vlastně takové vnitřní zranění je, jak závažné následky může mít a jak snadno ho lze někomu způsobit) ;
- rodiče nezletilého škůdce za újmu samozřejmě neodpovídají, neboť nad ním v okamžiku způsobení újmy nevykonávali dohled (jelikož svého syna svěřili do péče mateřské školy) ; pouhá skutečnost, že se jedná o zákonné zástupce nezletilého škůdce pak ke vzniku jejich odpovědnosti nepostačuje (jednalo by se ostatně o zjevnou nespravedlnost) ;
- mateřská škola ponese odpovědnost za újmu na zdraví Vašeho syna pouze tehdy, pokud nad ním, resp. i nad jeho spolužákem zanedbala náležitý dohled.
Abyste mohla posoudit, zda mateřská škola zanedbala náležitý dohled, uvádím, že zanedbáním dohledu může být (v kontextu mateřské školy) například špatná organizace provozu mateřské školy, nedostatečný počet dohlížejících pedagogů, nevhodné podmínky pro výkon dohledu nad dětmi, umožnění dětem hrát si s nebezpečnými předměty apod. Dohled nad dětmi v mateřské škole neobnáší pouze povinnost zabránit úrazu ve chvíli, kdy k němu dochází, nýbrž (a to především) povinnost vytvořit podmínky (například vhodnou organizací hry, praktickou průpravou apod.) k předejití možnému vzniku rizika (pod náležitý dohled tak lze podřadit bezpochyby i činnost preventivní). Náležitý dohled na druhou stranu neznamená, že by každé dítě muselo být ze strany pedagogů dozorováno neustále a bezprostředně (tedy "na každém kroku"), neboť by se jednalo o požadavek prakticky nesplnitelný.
Ze shora uvedeného se můžete pokusit dovodit, kdo, resp. zda vůbec někdo za újmu na zdraví Vašeho syna odpovídá. Jak uvádím výše, možná (a to relativně častá) je i ta varianta, že za újmu na zdraví Vašeho syna nebude odpovídat nikdo. V takovém případě by se jednalo o újmu způsobenou náhodou, jejíž důsledky nese pouze poškozený.
Vše shora uvedené může být prolomeno za použití pravidla uvedeného ve čtvrté odrážce výše. Občanský zákoník totiž připouští, že nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. Toto ustanovení lze vyložit tak, že přestože by nezletilý škůdce za újmu za normálních okolností neodpovídal, vznikne poškozenému právo na odškodnění, pokud existuje mezi majetkovými poměry nezletilého škůdce a poškozeného významný nepoměr (tedy v situaci "bohatého škůdce a chudého poškozeného" - uvozovky používám pro zdůraznění určité nadsázky).
Pokud dospějete k závěru, že za újmu na zdraví Vašeho syna odpovídá mateřská škola, nemusí Vás vůbec zajímat, jaký názor má na tuto věc pojišťovna mateřské školy, resp. jak jsou nastaveny podmínky pojistné smlouvy mezi mateřskou školou a pojišťovnou. Za újmu totiž odpovídá výhradně mateeřská škola, nikoli pojišťovna, tzn. že pokud by pojišťovna odmítla výplatu pojistného plnění, bylo by možné vymáhat odčinění újmy přímo na mateřské škole (jak by si vše následně mateřská škola vyřídila se svou pojišťovnou by již nebylo Vaší starostí).
2/ Jak formulovat hlášení škodné události:
V tomto ohledu Vám jednoznačně doporučuji uvést do hlášení škodní události pravdu, tedy popsat okolnosti vzniku úrazu Vašeho syna tak, jak skutečně nastaly (povinnost k uvedení pravdivých informací vyplývá z § 2796 občanského zákoníku).

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že pojišťovna je oprávněna požadovat náhradu zvýšených nákladů šetření škodní události, pokud vyjde najevo, že oznámení škodní události obsahuje vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události. Tyto zvýšené náklady pak může pojišťovna požadovat po každém, kdo se na uvedení nepravdivých či jinak zkreslených informací podílel (§ 2797/2 občanského zákoníku).
Nelze samozřejmě vyloučit ani sankční snížení pojistného plnění či jeho odmítnutí.

Dále je vhodné poukázat na § 210/1 písm. b) a c) trestního zákoníku, dle něhož se trestného činu pojistného podvodu dopustí ten, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění. Za spáchání tohoto trestného činu může být uložen trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci (sazba trestu odnětí svobody může být samozřejmě zvýšena v případě větších finančních následků pojistného podvodu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo odškodní za úraz způsobený dítěte v mateřské školce - školka, rodič dítěte zp. úraz nebo pojišťovna?
Odškodnění za úraz způsobený v mateřské školce - platí pojišťovna, školka nebo rodič dítěte, kt. způsobilo úraz jinému?
Odpovědnost za škodu způsobenou dítětem v mateřské školce - kdo je odpovědný? (učitelka, školka, rodič, pojišťovna)
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak dohledat 30 let starou závěť sepsanou u notáře - postup, návod

Asi před třiceti lety (1988) moje babička odkázala, tedy darovala mému otci nemovitost s tím, že až otec zemře, připadne tato nemovitost mezi nás tři děti rovným dílem. Vše se sepsalo u notáře v Prachaticích, ale i když otec stále žije, vůbec neví kde by měla tato závěť být uložená. Prosím Vás o radu, kde bychom takto kdysi sepsanou závěť mohli dohledat. Děkuji za odpověď. Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Jedinou možností je navštívit notáře v Prachaticích, zda u něho není závěť uložená. Bohužel v té době ještě neexistovala centrální evidence závětí, takže pokud Vám ani notář nebude schopen pomoct, bude to problém a v dalším dědickém řízení se bude muset postupovat tak, jako by závěť neexistovala. Závěť může být také součástí dědického spisu po babičce, takže další možností je ještě nahlédnout do dědického spisu po babičce, který by měl evidovat soud, v jehož obvodu babička před smrtí žila. Pokud by byla ve spisu pouze kopie, opět by se k ní nepřihlíželo, ale třeba budou ve spise informace, kde je originál závěti uložen.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dohledání velmi staré závěti uschované u neznámého notáře - postup
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Náhrada škody za kročojový hluk (podlaha bez izolace o patro výš)

Momentálně řeším problém se špatně položenou podlahou v bytě - nevyhovující kročejová izolace - dokázáno měřením kročejové neprůzvučnosti (63,6 dB) a zajímá mě zda:
1. Byt, do kterého se chci přestěhovat, abych utekla od sousedů se špatnou podlahou a jehož jsem vlastníkem, dlouhodobě pronajímám, mohu žádat od sousedů i ušlý zisk?
2. Je možné tuto skrytou vadu mého bytu procentuálně vyčíslit a žádat náhradu škody v penězích? Jaká musí být specializace soudního znalce oprávněného k vypočítání takového odhadu? Hledala jsem a nenašla jsem nikoho kdo takový odhad dělá.
Děkuji, Sandra.

ODPOVĚĎ:
Přestože v rámci svého dotazu vznášíte dvě otázky, je možné odpovědět na obě současně, jelikož jak ušlý zisk, tak snížení hodnoty bytu představují majetkovou újmu, tzn. škodu na Vaší straně (§ 2952 občanského zákoníku).
Dle § 1013/1 občanského zákoníku je vlastník (zde Vaši sousedé) povinen se zdržet všeho, co působí, že (mimo jiné) hluk a otřesy vnikají na pozemek (resp. do bytu) jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku (resp. bytu).
Pokud člověk poruší svou zákonnou povinnost (například tedy povinnost dle § 1013/1 občanského zákoníku) a jinému z toho důvodu vznikne škoda, odpovídá za takovou škodu a je povinen ji poškozenému nahradit (§ 2910 občanského zákoníku).
I přes shora uvedené se domnívám, že po svých sousedech se nemůžete s úspěchem domáhat ani náhrady ušlého zisku, ani náhrady za snížení hodnoty Vašeho bytu.
Ušlý zisk by bylo možné po Vašich sousedech vymáhat pouze v případě, že by byla nadměrná hlučnost jedinou (či převažující) příčinou toho, že ukončíte nájem svého druhého bytu a sama se do něj nastěhujete. Tak tomu ovšem není, neboť zvýšená hlučnost Vašich sousedů sama o sobě Vaše přestěhování do druhého bytu nezapříčiní. Rozhodující příčinou je v tomto ohledu Vaše rozhodnutí, tzn. že tzv. řetězec příčinné souvislosti mezi protiprávním počínáním Vašich sousedů a ušlým ziskem je přerušen (což je důvodem pro to, aby odpovědnost Vašich sousedů za ušlý zisk nevznikla).
Co se týče snížení hodnoty Vašeho bytu, lze o vzniku škody na Vaší straně (tedy o poškození tohoto bytu) hovořit dost těžko. Stavebně-technický stav Vašeho bytu totiž zůstal nedotčen, došlo toliko ke vzniku situace, která zapříčiňuje menší komfort při jeho užívání. Vzhledem k tomu, že příčina menšího komfortu při užívání Vašeho bytu jsou Vaši sousedé, je vhodnější se po nich domáhat (a to případně i soudně) toho, aby svého závadného chování zanechali, čímž bude obnoven dřívější komfort při užívání bytu a „škoda“ na tomto bytu tak bude odstraněna.
Pokud byste chtěla i přesto znalecky stanovit snížení hodnoty Vašeho bytu, resp. v penězích vyjádřit, o kolik se snížila hodnota Vašeho bytu v důsledku jeho méně komfortního užívání, doporučuji Vám se obrátit na znalce v oboru „ekonomika“ a v odvětví „ceny a odhady“. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Závěrem své odpovědi dodávám, že na Vámi popsaný případ lze z právního hlediska nahlížet různými způsoby, je proto dost dobře možné, že se setkáte rovněž s odlišnými právními názory na tuto problematiku.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odpovědnost za nemožnost pronájmu bytu kvůli kročejovému hluku a náhrada škody
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Měření kročejového hluku po nesprávně nainstalované podlaze (anhydrid) - změření stavebním úřadem

Jsme majitelé bytu v osobním vlastnictví, tedy OV. 2016 proběhla u sousedů v horním bytě výměny podlahy - vylití anhydridem. Nebylo nutné stavební povolení ani ohláška. Po nastěhování sousedů jsem zaznamenala zvýšený hluk, dunění v bytě, otřesy stěn atd... Nechala jsem provést měření kročejové neprůzvučnosti, které dosáhlo hodnoty 63,6 dB. Sousedi tento výsledek bagatelizují. Další komunikace neexistuje. Požádala jsem stavební úřad o zajištění nápravy. U sousedů provedli vizuální kontrolu a dohodli se na položení koberce v jednom/měřeném pokoji. Problém však trvá.
1. Mohu po SÚ žádat řádné prošetření stavu podlahy – vlastní kročejové měření, sondy do podlahy, měření strukturálního hluku, měření otřesů stěn ve spodním bytě …
2. Je v kompetenci nebo dokonce povinností stavebního úřadu provádět podobné typy takto rozsáhlého šetření?
3. Chci se zeptat jaká potvrzení či šetření mám zajistit, abych se pomocí soudu jednoznačně domohla řádné opravy podlahy.
4. Do zajištění opravy podlahy se chci odstěhovat do jiného bytu. Za jakých podmínek budu moci od sousedů žádat náhradu škody - stěhování.
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Požadavek na provedení konkrétních měření:
Požadavek na provedení konkrétních typů měření můžete sice vznést, stavební úřad však takovým požadavkem nebude vázán. Jaký typ měření (či zda vůbec nějaké) stavební úřad provede, závisí výhradně na jeho odborném posouzení.
2/ Kompetence stavebního úřadu k provedení konkrétních měření:
Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení (§ 132/1 stavebního zákona).
Ve veřejném zájmu je stavební úřad (mimo jiné) oprávněn provádět kontrolní prohlídky stavby (§ 132/2 písm. a) stavebního zákona), přičemž při kontrolní prohlídce stavby může stavební úřad (mimo jiné) zjišťovat, zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí (§ 133/2 písm. d) stavebního zákona).
Dle § 18q/2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb. je stavební úřad podle charakteru stavby oprávněn kontrolovat ty části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby (např. hydroizolace, tepelné a hlukové izolace). Z tohoto ustanovení de facto vyplývá, že tyto části stavby mohou být ze strany stavebního úřadu kontrolovány toliko před jejich zakrytím či znepřístupněním (v tomto ohledu bude nicméně záležet také na výkladu a praxi konkrétního stavebního úřadu).
Žádný právní předpis nestanoví, v jakém rozsahu má být to které kontrolní šetření provedeno, resp. jaká konkrétní měření mají být provedena. V tomto ohledu je vše ponecháno na odborné úvaze stavebního úřadu.

3/ Co zajistit důkazy pro soudní řízení:
V první řadě upozorňuji, že předložením sebevětšího množství důkazů (potvrzení či výsledků různých měření apod.) si nelze zajistit jednoznačný úspěch v soudním řízení. V tomto ohledu je důležité, abyste byla schopna důkazně podpořit veškerá svá žalobní tvrzení. Jaké důkazy budou soudem provedeny, popř. jaké důkazy bude nutné dodatečně opatřit a předložit, pak bude záviset výhradně na úvaze konkrétního soudce.
Ve Vašem případě si lze představit především důkazy, kterými prokážete, že sousedé provedli stavební úpravu své podlahy, že u sousedů proběhla kontrola ze stavebního úřadu a s jakým výsledkem, že jste provedla měření hluku a jaké byly naměřené hodnoty, že jste sousedy na nadměrné obtěžování hlukem písemně upozorňovala, popř. je vyzývala ke zjednání nápravy a jaká byla jejich reakce apod. Rozhodné skutečnosti můžete prokázat kromě listin například i svědeckými výpověďmi těch, kdo mají o hlukových poměrech ve Vašem bytě či v bytovém domě povědomí.
Pro přípravu předžalobní výzvy, žaloby a další postup v rámci soudního řízení Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz

4/ Náhrada nákladů stěhování:
Jsem toho názoru, že náklady stěhování nebudete oprávněna po svých sousedech požadovat.
Náklady stěhování by bylo možné po Vašich sousedech vymáhat pouze v případě, že by byla nadměrná hlučnost jedinou (či převažující) příčinou toho, že se z bytu odstěhujete. Tak tomu ovšem není, neboť zvýšená hlučnost Vašich sousedů sama o sobě Vaše přestěhování nezapříčiní. Rozhodující příčinou je v tomto ohledu Vaše rozhodnutí, tzn. že tzv. řetězec příčinné souvislosti mezi protiprávním počínáním Vašich sousedů a vznikem nákladů za stěhování je přerušen (což je důvodem pro to, aby odpovědnost Vašich sousedů za náklady stěhování nevznikla).
Druhým důvodem, pro který Vám právo na náhradu nákladů stěhování nevznikne, je nepřiměřenost opatření (zde přestěhování), které hodláte v reakci na zvýšenou hlučnost svých sousedů přijmout. Je nesporné, že v důsledku zvýšené hlučnosti Vašich sousedů je užívání Vašeho bytu méně komfortní, na druhou stranu se zajisté nejedná o okolnosti, pro které by nebylo možné byt vůbec užívat (a přestěhování tak bylo nezbytně nutné) ; pro tento závěr hovoří ostatně i skutečnost, že rekonstrukci podlahy provedli Vaši sousedé v roce 2016 (tedy před cca 1,5 rokem až 2 lety), tzn. že od té doby je Váš byt vystaven zvýšené hlučnosti, přičemž jej však až doposud užíváte (užívání Vašeho bytu tedy není v důsledku zvýšené hlučnosti vyloučeno).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 503/2006 Sb. , o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Správný postup změření kročejového hluku - postup, návod
Měření kročejového hluku pro soud, soudní řízení - musí to soud přikázat?
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Účelový převod firmy a stěhování do jiného města z důvodu zbavení se zaměstnanců - jak se bránit?

Obracím se na Vás s dotazem, jak nahlíží zákon na situaci, kdy jsme v pracovním poměru pro firmu ABC AG od 08/2015 (ostatní kolegové mnohem déle) - výkon práce pro firmu byl uskutečňován přes českou firmu XYZ, s. r. o. až do 08/2017, kdy nám byly předloženy nové smlouvy pod firmou ABC spol. s. r. o. , tj. od 1.9.2017 jsme zaměstnanci této nové firmy. Fakticky se však jedná o navazující pracovní poměr, neboť pracujeme stále ve stejném systému, máme stejné e-mailové adresy, telefonní čísla, kancelář, vykonáváme stále stejnou činnost pro stejný subjekt - firmu ABC AG.
Nyní nám byl zaměstnavatelem oznámen přesun kanceláře do hlavního města a zrušení pracovního poměru k 31.8.2017. Dle zákona nám tedy náleží pouze jednoměsíční odstupné, máme možnost se nějak bránit proti tomuto účelovému jednání zaměstnavatele, které nás poškozuje? Předem děkuji za Vás čas a odpověď. S pozdravem, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Pokud je firma ABC AG agenturou, pak omezení o opakovaném uzavírání smlouvy na dobu určitou pro tyto případy neplatí. Obecně lze pracovní smlouvu na dobu určitou uzavřít mezi týmiž subjekty (tedy pokud jsou subjekty pokaždé různé, pak lze smlouvu uzavírat jakkoliv dlouho) maximálně na 3 roky a opakována může být maximálně dvakrát (tj. pokud je doba méně než 3 roky, i tak platí maximálně dvakrát, tj. např. doba 1 rok x 3 je celkem 3 roky při opakovaném uzavírání či prodlužování původní smlouvy).
Jestliže by se jednalo o tentýž subjekt, který pouze změnil název, pak by zřejmě bylo možné konstatovat, že se jedná o smlouvu s týmž subjektem – bylo by však možné očekávat nesouhlas zaměstnavatele; pak by bylo nutné uplatnit takové tvrzení soudně (resp. trvat na vyšším nároku z důvodu delší doby zaměstnání – pokud byla naplněna, což z Vašeho popisu bohužel nelze zjistit). Pokud tedy máte za to, že by Vám mělo z důvodů výše uvedených náležet větší odstupné, resp. za delší dobu, protože ve skutečnosti se jednalo o více opakování doby určité u téhož subjektu, pak toto neprodleně sdělte zaměstnavateli. Jestliže Vašemu požadavku nevyhoví, můžete svůj nárok uplatnit soudně.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Změna názvu zaměstnavatele - jde fakticky o nového zaměstnavatele, který jen převzal povinnosti a práva?
___

OBČAN-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Vycestování dítěte, dětí do zahraničí s cizí osobou se svolením pečujícího rodiče - jak může druhý z rodičů toto zakázat?

Jak je to s péčí o nezletilé děti, v mém případě vnuček, v době letních prázdnin. Syn se rozvedl v roce 2014. Vnučky byly po dohodě svěřeny do péče matky. Veškeré dohody ohledně péče, prázdnin a dovolených probíhaly s menšími nedorozuměními, dá se říci standardně. Je to asi 14 dnů jsem se dozvěděla od bývalé snachy, že vnučky poletí na 10 dnů na dovolenou do Bulharska. Problém nastal, když jsem se dozvěděla, že o tom syn neví a že tam poletí bez matky, pouze s její kamarádkou, jejím přítelem, o kterém nic neví a její dcerou. Kamarádka měla před časem dost závažné zdravotní problémy. O místu pobytu bývalá snacha má jen sporadické informace. Syn s tímto její rozhodnutím zásadně nesouhlasí a já s manželem také ne.
V zaměstnání si syn domluvil dovolenou, aby mohl být s dcerami v tomto termínu, protože bývalá snacha je v tuto dobu v Chorvatsku. Jak postupovat, abychom tomuto slabomyslnému rozhodnutí zabránili. Doufám, že chápete, že máme o vnučky starost. Děkuji za rychlou odpověď.
Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
Podle občanského zákoníku vykonávají rodiče rodičovskou odpovědnost v souladu se zájmy dítěte a ve vzájemné shodě. Podle § 877 občanského zákoníku pak platí, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne na návrh rodiče soud. To platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Na těchto pro dítě významných záležitostech by se tedy měli rodiče dohodnout, v případě sporu do věci může zasáhnout soud.

V případech týkajících se běžných záležitostí je ale oprávněn rozhodnout pouze jeden z rodičů. Takovou situací je například vydání cestovního pasu, který dítě pro cestu do zahraničí potřebuje, kdy za dítě mladší 15 let podává žádost pouze jeden zákonný zástupce. V případě vycestování s dítětem do zahraničí je tedy zapotřebí rozlišovat mezi dvěma situacemi. Pokud by se jednalo o trvalé přestěhování, jedná se o změnu místa bydliště dítěte, což je záležitost významná, se kterou by měli souhlasit oba rodiče nebo by měl v této záležitosti rozhodnout soud. Pokud se ale jedná pouze o dovolenou v zahraničí, jde o běžnou záležitost, ke které stačí souhlas jednoho z rodičů. V některých případech – zejména při cestování dětí do zemí mimo EU – sice lze doporučit, aby bylo dítě vybaveno písemným souhlasem obou rodičů, při cestě do Bulharska ale takový písemný souhlas zapotřebí není. Pokud matka dětí s jejich vycestováním do zahraničí souhlasí, obávám se, že není ve Vaší moci ani v moci Vašeho syna, aby této cestě zabránil. Váš syn se sice může obrátit na okresní soud v místě bydliště dětí, ale vzhledem k tomu, že – jak již bylo uvedeno výše – se nejedná z hlediska dětí o významnou záležitost, soud nemusí požadované rozhodnutí vydat.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může nepečující rodič zakázat vycestování nezletilého dítěte, nezletilých dětí s cizí osobou (souhlas od pečující osoby)
Vycestování dítěte, dětí s cizí osobou se souhlasem pečující osoby - může tomu zabránit druhý z rodičů, který nemá dítě, děti svěřené do péče?
___

RŮZNÉ-ZDRAVÍ
Vydání zdravotního posudku dětským lékařem aniž by viděl dítě - jde o pochybení nebo ne?

13.2.2017 byla dceři diagnostikována dětskou lékařkou ve Strakonicích bronchopneumonie, tedy zánět průdušek a zápal plic. V ten den vydala její dětská lékařka v Ostravě otci posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. Účel vydání posudku:
"Rekonvalescence bez fyzické námahy v horském prostředí po zápalu plic v rámci lyžařského výcviku MŠ."
Posudkový závěr: "Posuzované dítě je zdravotně způsobilé k účasti ve škole v přírodě nebo zotavovací akci. Datum vydání posudku: 13.2.2017. Platnost posudku: 13.2.2018. Dne 19.2.2017 si otec odvezl dceru do Ostravy. Ode dne 27.2.2017 do 3.3.2017 dcera na lyžařském výcviku, kdy se otec domluvil s koordinátorkou lesní školky, že dcera bude cca poslední tři dny lyžařského kurzu lyžovat.
Dcera dne 4.3.2017 dostala horečky a kašel, dne 6.3.2017 dětská lékařka diagnostikovala zánět horních cest dýchacích, tedy HDC.
8.3.2017 byla dcera přijatá do nemocnice na JIP kvůli bronchopneumonii a dušnosti. Pochybila lékařka při vydání posudku (dceru ani neviděla)?
Pochybila MŠ, když neuposlechla lékařku a dcera lyžovala? Jak bych toto mohla řešit? Děkuji, Silvie.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do 3 částí:

1/ Pochybila lékařka?
Dle § 42/1 písm. a) zákona o specifických zdravotních službách je zapotřebí, aby posuzující lékař před vydáním lékařského posudku posoudil zdravotní stav posuzované osoby, resp. její zdravotní způsobilost, a to (mimo jiné) na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky. Z tohoto ustanovení tak vyplývá, že lékařská prohlídka (ve smyslu fyzické prohlídky posuzované osoby lékařem) je nezbytnou podmínkou pro řádné vypracování lékařského posudku. Pakliže dětská lékařka vydala Vaší dceři posudek o její zdravotní způsobilosti, aniž by před tím provedla její prohlídku, dopustila se pochybení.

2/ Pochybila mateřská škola?
Dle § 8/1 zákona o ochraně veřejného zdraví je zotavovací akcí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci jsou uvedeny v § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví, dle něhož platí, že:
- škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které
a/ je zdravotně způsobilé k účasti na ní,
b/ nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
c/ ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

- dítě, které nesplňuje požadavky dle předchozí odrážky, nemůže být na zotavovací akci přijato.

Pakliže z lékařského posudku vyplývalo, že Vaše dcera nesmí s ohledem na svůj zdravotní stav podstupovat fyzickou námahu, měl být tento lékařský závěr mateřskou školou respektován. Zájem na zachování zdravotního stavu dítěte by měl v tomto případě samozřejmě převážit jakoukoli dohodu s některým z jeho rodičů, a to zejména v případech, kdy se požadavky tohoto rodiče dostávají do rozporu s doporučeními lékaře (názor lékaře, jako odborníka, by měl mít v těchto situacích samozřejmě větší váhu). Pakliže mateřská škola nerespektovala výslovný zákaz fyzické námahy (formulovaný v lékařském posudku) v případě Vaší dcery, bylo by možné uvažovat o tom, že i mateřská škola se dopustila pochybení.

3/ Jak dále postupovat?
V tomto ohledu je klíčové, čeho hodláte svým dalším postupem dosáhnout. Na postup dětské lékařky si můžete písemně stěžovat, a to buď u zaměstnavatele této lékařky (je-li zaměstnána) či přímo u této lékařky (pokud zaměstnána není). Nebudete-li s vyřízením své stížnosti spokojena, můžete podat ve stejné věci stížnost k místně příslušnému krajskému úřadu (pokud tento úřad shledá, že lékařka se dopustila nějakého přestupku, bude jí moci případně udělit i pokutu). Na postup mateřské školy si můžete stěžovat u České školní inspekce:
http://www.csicr.cz/

V úvahu přichází rovněž finanční odškodnění Vaší dcery, pakliže měly její zdravotní obtíže závažnější průběh či zanechaly nějaké následky. V tomto ohledu by však musel být prokázán vztah příčinné souvislosti mezi onemocněním Vaší dcery (pro které byla následně hospitalizována) a skutečností, že v rozporu s doporučením lékařky podstupovala fyzickou námahu. S ohledem na skutečnost, že Vaše dcera měla zdravotní obtíže již před svým nástupem na lyžařský výcvik, by bylo patrně velmi obtížné jednoznačně (či alespoň přesvědčivě) určit, že příčinou zhoršení jejího zdravotního stavu bylo právě lyžování. Pokud by v tomto ohledu nebyla dohoda s mateřskou školou možná, nezbylo by Vám, než se obrátit s žalobou na soud.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách
zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci jsou uvedeny v § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví
Musí lékař vždy vidět a vyšetřit pacienta, pokud o něm vydává posudek?
___

RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Kdo platí sociální a zdravotní při výdělku pouze z DPP, dohody o provedení práce

V tisku jsem se dočetl, cituji: "Dohoda o provedení práce, je zajímavá pro lidi, jejichž hrubý měsíční výdělek, dosahuje max. výše 10.000 Kč. V dané chvíli totiž zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí zdravotní a sociální pojištění, platí se pouze 15% daň."
Znamená to tedy, že nemusím v případě dohodě o provedení práce, tedy DPP, hrubého měsíčního výdělku 7.770 Kč a žádných jiných příjmů, platit sociální a zdravotní pojištění? Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Z dohody o provedení práce (DPP) při výdělku ve výši maximálně 10.000 Kč měsíčně skutečně zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Hrazení zdravotního pojištění – na rozdíl od sociálního pojištění – ale je povinné. Pokud tedy nemáte jiný příjem než výdělek z DPP ve výši 7.770 Kč měsíčně a nepatříte mezi osoby, za které hradí zdravotní pojištění stát (např. osoby v evidenci úřadu práce, pobírající invalidní důchod nebo pečující o jedno dítě do sedmi let či dvě děti do 15 let věku), jste povinen evidovat se na Vaší zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a hradit každý měsíc zdravotní pojištění ve výši 1.647 Kč měsíčně (částka pro rok 2018). Pokud tato situace trvá už delší dobu, doporučuji kontaktovat Vaši zdravotní pojišťovnu co nejdříve, protože Vám už na zdravotním pojištění pravděpodobně vznikl dluh a každý dnem Vám narůstá penále. Hrazení sociálního pojištění povinné není, takže s ním si dělat starosti nemusíte.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo platí sociální a zdravotní při výdělku jen z DPP, dohody o provedení práce?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Nevýhodná nájemní smlouva bývalého matejitele s nájemníkem - může nový pronajímatel donutit nájemníka k nové smlouvě?

Jsem majitel domu a chci nájemníkům vystavit nové smlouvy. Staré jsou na dobu neurčitou a některé z nich s inflační doložkou. Můžu jim dát nové smlouvy a můžou být na dobu určitou? Podle mého poradce mi to nový občanský zákoník neumožňuje. Musím se s nimi tedy soudit? Jaké bych měla u soudu zhruba šance? Děkuji, Gábina.

ODPOVĚĎ:
Nevím, z jakého důvodu byste se měla s nájemníky soudit. Pokud máte smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou, pak pokud je chcete změnit, tak jedině se souhlasem nájemníků. Případně můžete smlouvy řádně vypovědět, k výpovědi však musí být závažný důvod ve smyslu § 2288 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, který závažností odpovídá dalším důvodům uvedeným pod písm. a) až c) a v odst. 2 téhož ustanovení. Po uplynutí výpovědní doby byste pak mohla uzavřít smlouvy nové, záleželo by však jen na nájemnících, zda by novou smlouvu podepsali, či se odstěhovali. Občanský zákoník v tomto ohledu chrání nájemce jakožto slabší smluvní stranu, proto i pokud jde o ukončení nájmu, má pronajímatel poměrně svázané ruce.
Citované ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník:
§ 2288
(1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,
a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že
a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
(3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v  odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak donutit nájemníka, nájemce k podpisu nové, pro pronajímatele výhodnější nájemní smlouvy?
Může pronajímatel přikázat nájemníkovi podpis nové nájemní smlouvy při současné platnosti staré smlouvy?
___

PRÁCE-RŮZNÉ
Možnost vykonávání stejné práce v průběhu pracovního poměru - je nutný souhlas zaměstnavatele?

Uzavřela jsem smlouvu v ČR na dobu neurčitou - zaměstnavatel mi zprostředkovává práci pro jinou firmu, které fakturuje mou mzdu neboli výdělek 3x vyšší než dostávám já, zkušební doba již skončila. Nyní mám nabídku pracovat pro tu stejnou firmu přímo na své IČO, dohodu na ukončení pracovního poměru zaměstnavatel odmítl, že by to bylo záměrné poškození zaměstnavatele a chtěl by po mě 4,5 násobek mzdy. Co se stane, když dám výpověď a přestanu vykonávat práci pro něj dříve než skončí výpovědní doba a práci budu vykonávat na své IČO přímo pro tuto firmu? Jak mě může postihnout? Dle mého názoru mu vznikne škoda jen tím, že na mě nebude tolik profitovat. Je to napadnutelné? Děkuji. Lýdie

ODPOVĚĎ:
Dání výpovědi je právem každého zaměstnance, tento úkon může být ze strany zaměstnance proveden i bez uvedení důvody a bez ohledu na to, že se případně zaměstnavatel může cítit poškozen.
V průběhu výpovědní doby však stále zůstáváte zaměstnancem a musíte dodržovat všechny povinnosti. Mimo jiné i vykonávat přidělenou práci, práci pro jiného zaměstnavatele, jehož činnost je shodná s druhem práce Vašeho původního zaměstnavatele, vykonávat pouze se souhlasem tohoto zaměstnavatele atd.
Podle § 304 odst. 1 zákoníku práce platí, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak ukončit pracovní poměr dohodou, když to zaměstnavatel odmítá?
Zaměstnavatel odmítá podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru - jak ukončit poměr dříve než ve výpovědní lhůtě?
___

RODINA-BYTOVÉ DRUŽSTVO
Manžel, manželka nezapsaný do bytového družstva - je i přesto družstevníkem?

Chtěla bych se zeptat, jak je to správně. Jsme manželé již 43 let, po uzavření manželství jsme dostali byt. 1998 jsme založili bytové družstvo. V tu dobu musel být zapsán jen jeden z manželů jako člen družstva (dle zákona). Jsme zde všichni jako nájemci. Předpokládám správně, že když jsme neprováděli žádné změny režimu společného jmění manžeůl, platí že je to v režimu zákonném a není třeba dokládat úředně ověřenou listinu? Máme stejná práva a povinnosti vůči Bytovému družstvu? Např. jdu-li na schůzi bytového družstva, musím mít plnou moc manžela nebo mohu hlasovat o daném návrhu místo manžela? Mohu být eventuelně členem představenstva? Potřebuji prosím vysvětlit tak, aby pochopil i laik neznalý vysvětlení zákona. Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
Přestože byl při vzniku bytového družstva zapsán jako člen družstva pouze Váš manžel, již ze zákona (aniž by bylo potřeba nějakého prohlášení či jiného právního úkonu) jste se stala jakožto manželka také členkou družstva a tím vám oběma vzniklo tzv. společné členství – jde o zvláštní specifický institut, který může vniknout jen mezi manželi a členský podíl je pak také již ze zákona součástí společného jmění manželů. Společné členství manželů v bytovém družstvu je tedy neoddělitelné od společného jmění manželů a manželi je sdíleno společně.
Ve vztahu k bytovému družstvu pak společné členství představuje subjekt jediný, projevující se společným právním osudem pro oba manžele, např. oba disponujete společně jedním hlasem (ne dvěma půlhlasy) při hlasování na členské schůzi a nezáleží na tom, kdo z manželů je na schůzi zrovna přítomen.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může se manžel člena družstva stát členem představenstva?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak vyklidit nájemní byt když je nájemník nedohledatelný, nebere telefon, trvalý pobyt na ubytovně?

Pronajímám byt, nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou do 14.4.2018, ve smlouvě je uvedeno: „Prodlení s úhradou nájemného a zálohy na služby spojené s nájmem bytu po dobu delší jak 30 dnů ode dne lhůty splatnosti, bude považováno pronajímatelem za hrubé porušení této nájemní smlouvy. V takovém případě se obě smluvní strany dohodly, že tato nájemní smlouva zaniká třetím dnem následujícím po třicátém dni prodlení po lhůtě splatnosti nájmu nebo zálohy za služby spojené s nájmem bytu“. Lhůta pro nezaplacení vypršela. Nájemce zaplatil naposledy na 01/18, byt opustil 1.3.2018, v bytě ponechal své věci, morče, které pošlo (z bytu je cítit zápach), kočku, kterou mu dali jiní nájemníci a ti když zjistili, že kočka zůstala sama v bytě, nájemce kontaktovali, po dohodě byt za asistence svědků otevřeli, kočku vypustili ven a byt zavřeli.
Před dům vyhodil psa, kterého jsem odvezl do útulku. Na telefonické výzvy ohledně vystěhování věcí z bytu nereaguje, trvalé bydliště má na ubytovně, ze které se do bytu přestěhoval a kde nyní také nebydlí. Za jakých podmínek lze byt vyklidit? Děkuji

ODPOVĚĎ:
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník upravuje vyklizení bytu v  ustanovení § 2292, dle kterého: „Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned. “
Z uvedeného ustavení tedy vyplývá, že obecně k  odevzdání bytu po skončení nájmu postačí prosté předání klíčů, jestliže nic dalšího nebrání pronajimateli v  přístupu a  užívání předmětného bytu. Předání klíčů pak není potřeba, pokud lze usuzovat, že nájemník byt trvale opustil, což je rozhodně i Váš případ. Nemusíte se tedy po skončení nájmu bát vstoupit do bytu i  s  překonáním uzamčení aniž byste se mohl dopustit trestného činu porušení domovní svobody. Je však samozřejmě vhodné vše zdokumentovat pro případ budoucího přezkumu Vašeho vstupu do bytu a jeho vyklizení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nájemník opustil byt a je nedohledatelný - jak vystěhovat byt?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Přívěsné vozíky nevypořádané v dědickém řízení - jak je vyřadit z evidence vozidel ČR?

Můj tatínek zemřel v květnu 2007, dědictví bylo vyřízeno, ale bohužel se do dědictví zapomněli uvést 2 přívěsné vozíky. Jsou tedy stále psané na mého tatínka a mamka za ně platí povinné ručení. chtěla by přívěsy odhlásit z registrace (jsou nepoužitelné), ale nejde to protože nejsou psané na ní. Co se s tím dá dělat? Otevřít znovu dědické řízení a uvést ty 2 přívěsy, aby bylo možné je přepsat na mamku? A musíme ke stejnému notáři, který vyřizoval dědictví? Děkuji moc za odpověď, Štěpánka.

ODPOVĚĎ:
Musíte k soudu, v jehož obvodu měl tatínek před úmrtím bydliště a tam podat návrh na dodatečné projednání dědictví. Soud pověří notáře, toho, který vyřizoval dědické řízení, aby dodatečné projednání vyřídil. Je to v podstatě formalita, notář Vás pozve na jednání a vydá rozhodnutí. S rozhodnutím pak půjdete nechat přepsat vozíky na dědice, který s nimi může následně jakkoliv nakládat.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přívěsný vozík psaný na zemřelého, zesnulého - jak vyřadit vozík z registru vozidel ČR?
Dodatečné projednání dědictví na vozidlo (přívěsný vozík)
___

PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
Jak zneplatnit podpis na dodatku k pracovní smlouvě na dobu určitou - lze to?

Podepsala jsem dodatek ke smlouvě na dobu určitou se zpětnou platností o 2 roky. Je to podvod zaměstnavatele a moje chyba. Dá se v tomto případě prokázat neplatnost dodatku? Tímto podpisem jsem si fakticky anulovala automatické převedení pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou. Bývalá ředitelka, která mezitím odešla do důchodu, nechce toto řešit formou čestného prohlášení nebo svědectvím. Byla by soudní žaloba na neplatnost podepsaného dodatku úspěšná nebo je to předem prohrané? Pracovala jsem jako zástup za MD a zaměstnankyně se ještě nevrátí do práce, protože mezitím nastoupila na druhou MD. Děkuji, Regina.

ODPOVĚĎ:
Žalovat o neplatnost lze, abyste však prokázala neplatnost, muselo by být prokázáno, že jste smlouvu uzavřela pod nátlakem. Jestliže takovou skutečnost nemůžete prokázat, pak se zřejmě uplatní ustanovení Občanského zákoníku, dle kterého si zpětným uzavřením smlouvy smluvní strany potvrdí to, co měly za dané (ve Vašem případě to, že jste na daném pracovním místě pouze na dobu určitou – po dobu zástupu za rodičovskou dovolenou).
Tím by se na takovou dohodu nahlíželo jako na platnou.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpětně podepsaný dodatek k pracovní smlouvě na dobu určitou - podvod, neplatnost dodatku
Žaloba na neplatnost podepsaného dodatku k pracovní smlouvě - šance na úspěch u soudu
___

OBČAN-BYDLENÍ
Problém s placením záloh na elekřinu, plyn a vodu nájemníkem, nájemcem - jak postupovat?

12/2017 jsem pronajala byt na dobu neurčitou, uhrazena 2x kauce a 1 nájem hotově před nastěhováním, další nájem poslali 02/2018 na účet a ihned přestali platit, v březnu jsme proto uzavřeli dohodu a ukončí pronájem 31.05.2018. Součástí nájmu jsou zálohy na energie, ty platím stále já, Innogy provede dílčí vyúčtování spotřeby plynu, ČEZ distribuce dílčí vyúčtování nedělá. Máme si to prý spočítat sami, řádný termín odečtu mají až 12/2018. Vyúčtování udělají jen v případě převodu odběru na jiného odběratele nebo ukončení odběru.
Mohu tedy k 1.6.2018 odhlásit odběr elektrické energie? A jak mám řešit do 31.5.2018, kdy nic neplatí, kauce již protopili a prosvítili a já musím stále platit zálohy na elektrickou energii, plyn a vodu?
Nelze např. odběr elektrické energie odhlásit z těchto důvodů dříve? Děkuji, Vlaďka.

ODPOVĚĎ:
Odběr elektrické energie k 1.6. ukončit můžete, protože nájemní vztah dle vzájemné dohody skončí k 31.5. Pokud byste ukončila odběr energií před tímto datem, dopustila byste se porušení Vaší zákonné povinnosti zajistit nezbytné služby spojené s užíváním bytu - voda, energie (viz níže citace § 2247 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Dlužné nájemné pak můžete vymáhat pouze pomocí podání žaloby na zaplacení dlužné částky. Před podáním žaloby ještě zašlete nájemníkům doporučeně výzvu k úhradě nájmu (uschovejte si podací lístek jako důkaz), kde přesně vyčíslete dlužnou částku s tím, že pokud dlužnou částku do stanoveného termínu neuhradí, obrátíte se na příslušný soud.

§ 2247 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník:
(1) Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel; schází-li takové ujednání, použije se ustanovení odstavce 2.
(2) Pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.
(3) Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný právní předpis.
(4) Strany si ujednají způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb, není-li stanoven jiným právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Způsob rozúčtování musí být určen před poskytováním služby.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odpojení elektřiny pronajímatelem v bytě nájemníka, nájemce okamžitě po ukončení nájemní smlouvy - může to pronajímatel udělat?
___

OBCHOD-DANĚ
Pokuta za nesprávně vyplněné daňové přiznání - může se to stát?

Pokud odevzdám daňové přiznání špatně vyplněné, pošlou mi ho zpět s napsanými chybami, nebo si na chyby budu muset přijít sám? Kdy mě hrozí pokuty za daňové přiznání? Předem děkuji za odpověď a přeji úspěšný den.

ODPOVĚĎ:
Pokud třeba vyplňujete přiznání elektronicky přes EPO na portálu finanční správy, tak systém Vás na základní chyby upozorní. Když odevzdáte daňové přiznání a to bude obsahovat chyby, které brání účinnosti podaní, tak Vám finanční úřad pošle výzvu k doplnění vad podání s vysvětlením co je třeba doplnit a dokdy. Někdy pokud se třeba jedná o drobnost, tak se může stát, že finanční úřad s Vámi vyřeší věc neoficiálně, třeba na základě telefonického hovoru po Vás bude chtít doplnit nějaký údaj, dodat přílohu apod. Pokud má správce daně pochybnosti o správnosti a pravdivosti údajů v daňové přiznání, tak s Vámi zahájí postup k odstranění pochybností, kdy předložíte potřebné důkazní prostředky. Ovšem pokud si na chybu přijdete sám, tak je Vaší povinností podat správné opravné popřípadě dodatečné daňové přiznání, týká se to také třeba chyb, na které při běžném zpracování Vašeho přiznání finanční úřad ani nemůže přijít, třeba jednotlivý nesprávně uplatněný náklad apod. Na detailní chyby se může přijít až při daňové kontrole.
Daňové přiznání Vám zpět s napsanými chybami nepošlou, na to nemá FS ani kapacity, pak by se správa daní výrazně prodražila, za případné chyby si ze zákona ručíte Vy sám.
Co se týče "pokut za daňové přiznání", hrozí Vám pokuta za opožděné podání daňového přiznání, pokud je toto zpoždění delší než 5 pracovní dnů po satnovené lhůtě, pokud nepodáte daňové přiznání, ačkoliv máte povinnost jej podat. Také Vám hrozí úrok z prodlení, pokud uhradíte splatnou daň po lhůtě počínaje 5 pracovním dnem. Právě v případě, že podáte přiznání s chybou, která má za následek změnu ve výši daně (nová daňová povinnost je vyšší), hrozí Vám úrok z prodlení. Dále může dojít k pokutě pokud učiníte podání jinak, než elektronicky, ačkoliv jste byl ze zákona učinit podání elektronicky povinen (pokud nemáte datovou schránku a podáváte např. daňové přiznání k dani z příjmů, tak je v pořádku pokud jej podáte v papírové podobě) a pokud tímto úkonem závažně ztížíte správu daní, může Vám za to být uložena pokuta.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Chyby v daňovém přiznání - upozorní finanční úřad nebo přiznání vrátí a poplatík je musí sám dohledat?

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak zjistit dědice po spolumajiteli hrobu na hřbitově?

Prosím o pomoc ohledně placení pronájmu hrobu, který se nachází na Vyšehradě. Jsme 3 majitelé, já, bratr a další pán. S tímto pánem se nestýkáme a víme jenom, že je asi 5 let po smrti (2015-2018). Chceme zaplatit pronájem a hřbitovní správa po nás vyžaduje spis dědického řízení ohledně zemřelého spolumajitele. Zemřelý spolumajitel byl narozen 25.3.1944. Bylo nám doporučeno najít notáře nebo advokáta, který má možnost nahlédnout do spisů dědických řízení. Mohli by jste mi v tomto případě nějak poradit? Díky, Milena

ODPOVĚĎ:
Jelikož pravděpodobně nejste dědicové po zemřelém spolumajiteli, soud Vám neumožní do jeho dědického spisu nahlédnout a požadavek hřbitovní správy není oprávněný. Hřbitovní správa je v dané věci oprávněna informace zjišťovat úplně stejně jako Vy.
Teoreticky existuje možnost, že vám soud umožní do spisu nahlédnout, ovšem tuto žádost je nutné řádně odůvodnit a soud sám rozhodne, zda Vám povolí nahlédnut či nikoliv. Měli byste začít tím, že oslovíte soud, v jehož obvodu pan Srpa před smrtí žil, aby Vám sdělil, který notář projednával jeho dědictví a následně se obrátit na tohoto notáře o pomoc. Pokud Vám ale není o posledních letech spolumajitele nic známo, pravděpodobně se Vám nepodaří informace z dědického spisu zjistit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Smrt spolumajitele hrobu a placení poplatku hřbitovu
___

OBCHOD-DANĚ
Daň z dividendy v ČR, USA a Francie - postup, návod jak vyplnit daňové přiznání

Jak vyplnit daň z dividendy? Mám koupený akcie, jak z Česka, Francie a Ameriky. Z těchto akcii mě chodí zisk z dividendy. Prosím jak vyplnit daňové přiznaní? Zisk mě chodí na obchodní účet už stržený o daň. Kam uvést strženou daň? Kam zisk? Obchodování provádím přes Fio banku. Předem děkuji za odpověď a přeji úspěšný den.

ODPOVĚĎ:
Dividendy jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně - tzv. srážkovou daní. U dividend z Česka nemusíte nic řešit, daň byla sražena u zdroje na území České republiky, daňová povinnost tak byla splněna, neuvádí se do daňového přiznání.
S USA a Francii postupujeme podle platných mezinárodních smluv o zamezení mezinárodního dvojího zdanění. I když Vám dividendy z USA a Francie došly, tak hrubou výši zisku (dividenda neočištěná o daň) se uvede v řádku č. 38 daňového přiznání (§8 - příjmy z kapitálového majetku). O daň zaplacenou v zahraničí lze snížit daňovou povinnost v ČR metodou prostého zápočtu - viz. příloha č. 3 daňového přiznání za každý stát jednotlivě. Jako potvrzení o zaplacené dani v zahraničí slouží potvrzení zahraničního správce daně nebo i potvrzení depozitáře o sražené dani. Pravděpodobně po vyplacení zahraničních dividend by měla být v eBrokeru Fio banky někde k nalezení informace nebo dokument, že byla sražena v zahraničí daň. Podrobnější řešení problému přesahuje kapacitu této poradny. V případě potřeby podrobnějšího řešení problematiky mezinárodního dvojího zdanění bych doporučoval obrátit se na příslušného daňového poradce zabývající se danou oblastí.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet daně z dividendy (akcií) z Francie, USA a ČR - informace
___

RŮZNÉ-STAVBY
Povinnost vybudování příjezdové cesty ke stavbě ročinného domu dle podmínek územního plánu

Řeším problém s příjezdovou komunikací, kterou vlastní soukromý majitel a město jí plánuje do budoucna odkoupit (my máme smlouvu na používání této cesty). Požadavky na komunikaci jsou zaneseny v územním plánu a město po nás požaduje asfaltku, obrubníky, atd. - velká finanční náročnost. Je pro nás územní plán závazný? Nelze vybudovat jen účelovou komunikaci? Je jediná cesta zažádat o změnu v územním plánu? Děkuji moc! Jaromíra.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, o jakou příjezdovou komunikaci by se mělo jednat, předpokládám však, že na svém pozemku plánujete realizovat stavbu a stojíte tudíž před problémem, zda je stávající komunikace dostačující. Ze znění dotazu dále předpokládám, že sousedova komunikace vede přímo k Vašemu pozemku, tzn. že sousedova komunikace spojuje Váš pozemek s veřejně přístupnou pozemní komunikací. Z těchto předpokladů budu ve své odpovědi vycházet.
Je pravdou, že pro jakoukoli stavební činnost na území obce je základním (a závazným) dokumentem právě územní plán této obce. V územním plánu mohou být uvedeny závazné požadavky a podmínky, za kterých je možné určitou stavbu na konkrétním pozemku (resp. ve vymezeném území) realizovat. Může se jednat také o vybudování dopravní infrastruktury, a to v provedení dle požadavků územního plánu. Každý stavební záměr, který má být realizován na území obce, musí být v souladu s územním plánem obce (§ 169/1 stavebního zákona).
Závaznost územního plánu však může být ve Vašem případě do jisté míry (a to za určitých podmínek) limitována, a to díky sousedově příjezdové komunikaci. Povinnost k vybudování příjezdové komunikace dle podmínek územního plánu by Vás tížila v případě, kdy by k Vašemu pozemku žádná příjezdová komunikace nevedla, tzn. pokud by Váš pozemek nebyl spojen s veřejně přístupnou komunikací. Vaše situace je však odlišná, neboť k Vašemu pozemku příjezdová komunikace vede.
V tomto ohledu je klíčový § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož platí, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.
Pokud sousedova příjezdová komunikace splňuje shora uvedené podmínky (tzn. 1/ jedná se o zpevněnou komunikaci, 2/ tato komunikace je široká alespoň 2,5 m a 3/ konec této komunikace nesmí být od Vámi plánované stavby vzdálen více než 50 m), nejste povinna budovat příjezdovou komunikaci dle územního plánu, neboť Váš pozemek je s veřejně přístupnou komunikací spojen tak, jak to platná právní úprava požaduje.
Co je myšleno "zpevněnou pozemní komunikací" žádný právní předpis neřeší, tzn. že není nezbytně nutné, aby se jednalo o komunikaci s asfaltovým povrchem (představit si lze například i povrch štěrkový).
V obecné rovině totiž platí, že stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky (§ 23/1 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území).
Pokud sousedova příjezdová komunikace splňuje podmínky dle shora uvedeného § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, doporučuji Vám nastalou situaci konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem a získat od něj informace, zda je dle jeho názoru sousedova příjezdová komunikace k povolení Vašeho stavebního záměru skutečně dostačující, nebo zda bude nutné vybudovat příjezdovou komunikaci dle územního plánu.
Budete-li stavebním úřadem nucena k výstavbě příjezdové komunikace dle územního plánu, obraťte se s žádostí o konzultaci na krajský úřad (jako nadřízený stavební úřad), přičemž oslovit můžete rovněž veřejného ochránce práv:
https://www.ochrance.cz/
Pokud by sousedova příjezdová komunikace nesplňovala podmínky dle § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, můžete požádat stavební úřad o udělení výjimky (jak vyplývá z § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území). Udělení výjimky bude možné, pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a život osob a sousední pozemky nebo stavby (§ 169/2 stavebního zákona).
Bude-li Vám krajským úřadem potvrzeno, že vybudování příjezdové komunikace dle územního plánu je nutné, můžete se ještě samozřejmě obrátit na obec s žádostí o změnu územního plánu (jak v dotazu zmiňujete).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Územní plán a povinnost uživatele cesty udělat asfaltový povrch, obrubníky na cestě ad. (§ 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území)
Minimální šířka zpevněné cesty vedoucí ke stavbě - kolik cm, m?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ, MAJETEK
Vypořádání financí nesezdaného páru při rozchodu, rozpadu vztahu - průběh, postup

Vypořádání financí nesezdaného páru. Od 07/1998 žiji s přítelem (od školy), od 06/2000 pracuji. Od 2005 jsme začali stavět dům a zrušila jsem svůj účet a veškeré peníze (výdělek) mi chodí na jeho účet, ke kterému nemám žádná práva, peníze pro nákupy vybírá on v hotovosti. Máme 3 děti, 2007, 2010, 2013. Od 2014 mě začal podvádět s jinou ženou. Nyní se rozcházíme a nechce mi dát žádné peníze. Mám na ně nárok? A jak by se to vypočítávalo? Jsme nesezdaný pár. Děkuji za odpověď. Kateřina.

ODPOVĚĎ:
U nesezdaného páru neexistuje žádný společný majetek, který se vypořádává jako společné jmění manželů. Pokud jde o dům, neuvádíte, zda je psaný jen na přítele nebo jste spoluvlastníky. Pokud je psaný jen na něj, můžete se domáhat vrácení všech investic do nemovitosti, musela byste ovšem prokázat, jak jste do domu investovala (kdy, jakou částku, atd...). Pokud jde o peníze na společném účtě, zde je počítání velmi těžké, jelikož jde opět o oddělené peníze, takže by soud musel detailně rozpočítat dle výpisů z účtů, které peníze kam šly. V první řadě bych Vám doporučovala si hned založit svůj účet a výplatu nechat posílat tam. Dále navštivte advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz, s ním detailně proberte Vaše možnosti, ať nic nezanedbáte. U majetku je často důležité vše podchytit včas, a proto se poraďte co nejdříve, jak tento konkrétní případ řešit.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Plat, mzda na účet partnera a vypořádání majetku při rozchodu, rozpadu vztahu
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ, MAJETEK
Darování majetku biologickým otcem ostatním dětem, potomkům - jak získat nějaký majetek? (otec nezapsaný v RL)

Můj otec nechtěl děti. S matkou se tedy domluvili, že nebude uveden v mém rodném listě. Udržovali spolu nějaký (poslední léta velmi sporadický) kontakt v podstatě celý můj život. Před časem (přesně si nepamatuji, ale kolem roku 2014/2015) jsem ale náhodou zjistila, že můj otec není člověk, za kterého se celá léta vydával. Má ještě jednu rodinu, která o nás samozřejmě neví. Otec za život nabyl docela slušný majetek, především nemovitosti, všechno ale již daroval svým oficiálním synům. Mám nějakou možnost se domáhat svého dílu, když už v podstatě nic nezbylo? Děkuji, Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Bohužel nemáte možnost se domáhat žádného majetku. I kdyby byl otec zapsán v rodném listě, za situace, kdy vše daroval za života, byste se nemohla z žádného titulu majetku domáhat, jelikož ke dni úmrtí žádný majetek nemělo. Ošem v případě, že otec ani v rodném listu uveden není, nemáte právo dědit, jelikož z právního pohledu otce fakticky nemáte a nejste tak dědicem.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Biologický rodič nezapsaný v rodném listě RL rozdal veškerý majetek potomkům
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Obtěžování hlukem z traktoru, kombajnu v obytné zóně - pole, zemědělská půda u obytných domů

Co lze pěstovat na orné půdě v zastavěné obytné zóně? Pozemek s ornou půdou bezprostředně sousedí s domy a soused tam pěstuje obilí, jezdí tam traktorem a kombajnem. Je to možné? Děkuji moc. Radka.

ODPOVĚĎ:
Je-li sousední pozemek ornou půdou (tedy zemědělským pozemkem) a jeho vlastník ho využívá v souladu s jejím určením (tedy k zemědělské výrobě), není tato jeho činnost v zásadě omezena. V tomto ohledu Vám nicméně doporučuji obrátit se na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (městský úřad) s dotazem, zda v rámci příslušného okresu/oblasti neplatí nějaké lokální omezení určité zemědělské výroby.
Byť to z dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že důvodem Vaší otázky je obtěžování imisemi (hluk, prašnost, otřesy, zápach apod.) ze sousedního zemědělsky obdělávaného pozemku. Pokud se domníváte, že tyto imise překračují míru přiměřenou místním poměrům, můžete věc řešit soudní cestou.
Konkrétně dle § 1012 občanského zákoníku platí, že vlastník (zde Váš soused) má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
Základní omezení vlastnického práva je pak zakotveno v § 1013/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že vlastník je povinen se zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co je možné pěstovat na orné půdě obytné zóny - rušení klidu traktorem a kombajnem
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Jak dodatečně zapsat výměnu vlastníků pozemků domluvenou ústně před mnoha roky na MNV (městském národní výboře)?

06/1956 došlo na MNV našeho města k ústnímu jednání o výměně vlastníků pozemků: rodiče přenechají obci cestu a obec jim přenechá roh zahrady o přibližně stejné ploše, který už je předchozí generací od roku 1940 oplocen.
12/2017 rodiče nemovitosti prodali (v kupní smlouvě jsou 4 parcely v souladu s platnou katastrální mapou). Avšak v prvních dnech roku byla mapa v programu „Nahlížení do katastru“ digitalizována a v rámci našeho bývalého pozemku vyznačena parcela s nám dosud neznámým číslem, která patří obci. Jedná se o roh zahrady (118 m2), o kterém byli rodiče 60 let přesvědčeni, že je jejich. Slíbená výměna asi proběhla pouze jednostranně. Situaci objevil nový majitel a obrátil se na nás o pomoc. Chci poprosit o odpověď, čím a jak mu můžeme pomoci a pak také, zda moji rodiče nesou nějakou odpovědnost za nastalou situaci. Děkuji. Dagmar.

ODPOVĚĎ:
Pro získání relevantních informací o případu bývalého pozemku Vašich rodičů Vám doporučuji kontaktovat místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a konzultovat zde především tyto otázky:
- informovat se, zda byly Vaši rodiče až do prosince roku 2017 v katastru nemovitostí skutečně vedeni jako vlastníci předmětného pozemku (rohu zahrady) a pokud ano, tak na základě jakého právního titulu (tedy na základě nějaké smlouvy, rozhodnutí správního orgánu či něčeho jiného) ;
- pakliže byli Vaši rodiče v katastru nemovitostí skutečně do prosince roku 2017 vedeni jako vlastníci předmětného pozemku, informujte se, na základě jakého právního titulu přešel předmětný pozemek zpět na obec (jak je tedy možné, že vlastnické právo, které Vaši rodiče převedli na nového vlastníka, bylo omezeno) ;
- stejné informace, jako o předmětném pozemku (rohu zahrady) Vám doporučuji zjistit rovněž k pozemku, na němž se nachází cesta (která dříve Vašim rodičům patřila).

Obecně je nezbytné, abyste zjistila, zda byli Vaši rodiče v katastru nemovitostí skutečně vedeni jako vlastníci předmětného pozemku, na základě čeho a především na základě jaké právní skutečnosti se tento stav změnil (samozřejmě ve vztahu k novému vlastníkovi předmětného pozemku).
Vyjde-li na základě konzultace s katastrálním úřadem k vyjasnění situace, přičemž bude prokázáno, že předmětný pozemek skutečně náleží obci, může se nový vlastník pozemku pokusit s obcí dohodnout na tom, že předmětný pozemek přejde do jeho vlastnictví, a to z důvodu jeho vydržení (resp. z důvodu vydržení tohoto pozemku Vašimi rodiči, jako právními předchůdci současného vlastníka). Pakliže Vaši rodiče užívali předmětný pozemek 60 let v dobré víře, že jim tento pozemek náleží (přičemž v tom byli utvrzeni ze strany ONV a rovněž údaji z katastru nemovitostí), mohlo jejich vlastnické právo k předmětnému pozemku vzniknout vydržením (k němuž v případě nemovitých věcí dochází již po 10 letech).
Pokud by nebyla dohoda s obcí možná, musel by se nový vlastník předmětného pozemku obrátit s žalobou na soud a požadovat, aby soud rozhodl o tom, že jeho vlastnické právo k předmětnému pozemku vzniklo na základě vydržení ze strany Vašich rodičů.
S ohledem na dobrou víru Vašich rodičů trvající 60 let si nelze představit, že by měli Vaši rodiče nést za vzniklou situaci jakoukoli právní odpovědnost.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ústnímu jednání na MNV o výměně vlastníků pozemků - změna nezapsána do katastru nemovitostí
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpověď učitele kdykoliv během roku - může to udělat?

Pracovní doba na neurčito (učitelka), chci podat výpověď ke konci srpna. Stačí podat výpověď bez vysvětlení důvodu na konci června? Děkuji, Ludmila.

ODPOVĚĎ:
Výpovědní doba trvá dva měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího po tom, v němž byla výpověď podána. Při podání výpovědi v červnu, skončí pracovní poměr 31. 8.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může dát učitel výpověď kdykoliv během roku?
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Platová třída psychologa manželské a rodinné poradny - jde o zaměstnance v sociální službě?

Pracuji jako psycholog v manželské a rodinné poradně, kde jsem zařazena do platové tabulky č. 1. To se mi, vzhledem k tomu, že jde o práci v sociální službě nezdá). Psala jsem v této věci na ministerstvo, kde se mi dostalo odpovědi ve smyslu, že psycholog nesplňuje dle zákona kvalifikační požadavky na zaměstnance v sociální službě. Chci se zeptat, jakým způsobem a kam lze podat nějaký návrh na změnu zařazení profese psychologa z tarifu pro hospodářské pracovníky do nějakého relevantnějšího platového tarifu. Budu ráda také za nastínění, jak takový proces vypadá, případně jaké jsou šance, jak dlouho to trvává (vůbec se neorientuji, jestli něco takového lze odhadnout). Děkuji za zprávu a přeji hezký den. Nora

ODPOVĚĎ:
Zařazování pracovníků do platových tříd je prováděno po velmi složitém komplexním posuzování klasifikace zaměstnání a náplně práce v souvislosti s katalogem prací. Katalog vydává MPSV.
Je proto možné podat podnět na toto ministerstvo, nelze však zaručit, že se MPSV podnětem bude zabývat.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Psycholog a platová třída jako hospodářský pracovník - jak to globálně změnit na pracovníka v sociálních službách?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Změna výpočtu spotřeby vody ze spotřeby vodoměru na rozúčtování podle počtu osob (dům SVJ)

V domě 21 bytových jednotek, SVJ. 6 bytů je prodáno do osobního vlastnictví, tedy OV, zbytek majoritní vlastník = společnost zastupována jednatelem, který je zároveň předseda SVJ. Vyúčtování vody proběhlo v předchozích letech podle vodoměrů, za rok 2016 bylo provedeno rozúčtování vodného a stočného dle osob. Změna způsobu rozúčtování nebyla předmětem programu Shromáždění vlastníků, byla provedena zpětně za předchozí období bez jakéhokoli upozornění vlastníkům s tím, že vodoměry majoritního vlastníka byly údajně defektní. Má na tento postup SVJ nárok? Děkuji, Barbora.

ODPOVĚĎ:  
SVJ má povinnost ze zákona alespoň jednou za rok učinit shromáždění, na kterém projednávají jednotlivé záležitosti a následně se o nich hlasuje. Vzhledem k tomu, že ve Vašem společenství vystupuje majoritní vlastník, je schopen Vás vždy přehlasovat. V každém případě do působnosti shromáždění patří schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsob rozúčtování cen služeb na jednotky (§ 1208 písm. e) NOZ).  
V daném případě jde o pochybení statutárního orgánu. Vzhledem k tomu, že vystupujete jako minoritní vlastníci, pravděpodobně nedosahujete ani počtu 1 všech hlasů, abyste dle zákona mohli dát podnět k statutárnímu orgánu pro svolání shromáždění (často nazývaného jako domovní schůze či schůze). Každý z vlastníků má počet hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech.  
V případě, že je těchto pochybení ze strany statutárního orgánu více, můžete zvážit se obrátit na orgán policie, aby prošetřil, zda v daném jednání nejsou naplněny některé ze znaků trestného činu či přestupku.  

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí změnu rozpočítání spotřeby domu v domě odhlasovat shromáždění vlastníků SVJ?
Může předseda SVJ rozhodnout o změně rozúčtování vody ze spotřeby vodoměru na podle počtu osob?
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Ukončení pracovního poměru těhotnou zaměstnankyní dohodou - nárok na peněžitou pomoc v mateřství, PPM

Jsem v 6. měsíci těhotenství (26 týdnů) a zaměstnavatel ukončil provoz našeho celého oddělení z důvodu nadbytečnosti (část firmy se stěhuje do Indie). Měla jsem smlouvu na dobu určitou do 31.12.2018. Se zaměstnavatelem jsem se však nakonec dohodla na rozvázání pracovního poměru dohodou k 5.6.2018 a finančním bonusu ve výši jednoho výdělku, tedy mzdy (jinak bych neměla nárok na žádné odstupné, protože mi zaměstnavatel nemůže v těhotenství dát výpověď - požádala jsem tedy o dohodu a finanční kompenzaci). Od 26.3. do 5.6.2018 mi zaměstnavatel nemůže přidělovat práci a vyplácí mi tedy v současnosti překážky na straně zaměstnavatele (+ budu čerpat dovolenou od 2.5. do 14.5.2018). Dne 6.6.2018 nastupuji na mateřskou dovolenou MD. Chci se jen ujistit, že mám skutečně nárok na peněžitou pomoc v mateřství a skutečnost, že jsem ukončila práci dohodou, jak jsem popsala výše, mi v tom nebrání. Po mateřské navážu plynule rodičovskou dovolenou, je to tak? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Základní podmínkou nároku na PPM je účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání) v době nástupu na PPM. Nárok na dávku má i žena, která nastoupí na PPM po skončení pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na peněžitou pomoci mateřství u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.
Pokud splňujete tyto podmínky, nemá způsob ukončení pracovního poměru na vznik nároku na PPM žádný vliv.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
"Výpověď dohodou" podanou těhotnou zaměstnankyní a nárok na peněžitou pomoc v mateřství, PPM
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Venčení psů v době polední pracovní pauzy - může to zaměstnanec dělat nebo ne?

Manžel školník, 8 hod pracovní doba s polední pauzou 11.30-12.00. Může v této pauze venčit psy? Bydlíme v areálu školy, doba venčení cca 5 min. Děkuji, Laďka.

ODPOVĚĎ:
Podle zákoníku práce i podle související judikatury, je přestávka na jídlo dobou odpočinku, která je ve své podstatě poskytnutím osobního volna zaměstnanci. zaměstnanec si proto může v této době vytvořit vlastní program i mimo pracoviště, pokud se nejedná o typ pracoviště, kde něco takového není možné.
Školník proto dle mého názoru může během polední pauzy vyvenčit psy mimo areál školy, pokud se stihne vrátit včas na pracoviště.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Co může dělat zaměstnanec v době přestávky v práci, polední přestávky na oběd?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Majetková dohoda o vyrovnání pro případ rozchodu, rozpadu vztahu

S přítelem jsme si postavili novostavbu, žijeme ve společné domácnosti jako druh a družka. Pozemek hradil pouze přítel ze svých financí. Já jsem se na koupi pozemku nijak finančně nepodílela. Ale jinak na všech ostatních věcech, jsem se již také finančně podílela (projekt nemovitosti, daň z pozemku, stavba domu, vybavení domácnosti atd.). To vše už jsme platili společně. Pozemek je partnerův, je tedy i jen na něj napsána hypotéka a tedy všude figuruje jen jeho jméno. Rozhodli jsme se, že bychom si napsali jen mezi námi nějakou smlouvu. Smlouvu v tom smyslu, že v případě rozchodu by mi přítel vyplatil určitou částku a nechali bychom si úředně ověřit podpisy. Já jsem se chtěla zeptat, jestli by to potom případně u soudu mělo nějakou hodnotu, jestli se na to mohu spoléhat, případně, jestli se smlouva musí po několika letech nějakým způsobem obnovovat. Děkuji mockrát za Vaši odpověď. Pavlína.

ODPOVĚĎ:
Smlouva bude sloužit v případě sporu jako další důkazní prostředek, takže váhu samozřejmě bude mít. Nijak ji obnovovat nemusíte, ale měli byste ji koncipovat v podstatě jako potvrzení, že jste do domu investovala určitou konkrétní částku a v případě rozchodu Vám tato částka bude přítelem vyplacena. Určitě doporučuji, abyste si kromě této smlouvy poctivě zakládala účty o investicích do domu. Výsledek soudního řízení je vždy závislý na souhrnu mnoha důkazních prostředků, takže čím více listin může prokázat to, co jste si ve smlouvě ujednali, tím je to pro Vás výhodnější.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dohoda o vyrovnání majetku v případě rozchodu, rozpadu vztahu
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Kdo platí poplatky za družstevní byt od úmrtí družstevníka do určení nového majitele (dědice)

Zdědil jsem po známém družstevní byt. Zemřel 06/2017. Účinnost usnesení o pozůstalosti je 04/2018. Družstvo požaduje předepsané platby za období od úmrtí do účinnosti usnesení za můj dluh. Mají na to nárok? Z jakého důvodu?
Děkuji, Stanislav.

ODPOVĚĎ:
Ano, družstvo má právo požadovat po Vás platby, jelikož ze zákona se dědictví nabývá ke dni úmrtí zůstavitele, i když je usnesení o dědictví samozřejmě pravomocné až mnohem později. Takže ode dne úmrtí jste členem družstva a od této doby máte povinnost hradit předepsané platby.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Smrt člena bytového družstva - kdo platí poplatky za družstevní byt?
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Věk 26 let a ukončení, konec placení výživného, alimentů - je zákonný důvod ukončení povinnosti?

Syn dovrší v květnu 2018 26 let. Studuje poslední ročník vysoké školy, studium zakončí v září 2018 státní zkouškou, do kdy musí otec platit výživné. Děkuji, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Žádná konkrétní věková hranice zde není stanovena, podstatná je pouze (ne) schopnost se živit. Vyživovací povinnost by tedy měla trvat nejméně do doby ukončení studia. Po ukončení studia bude záležet na tom, zda se Vašemu synovi podaří najít zaměstnání a bude schopen se sám živit. Pokud ano, vyživovací povinnost rodičů skončí. Jestliže se ale synovi nepodaří najít práci a zaeviduje se na úřadě práce, pokud během studia nepracoval, nevznikne mu nárok na podporu v nezaměstnanosti. V takovém případě Váš syn nebude schopen se sám živit (nebude mít žádný příjem, ze kterého by hradil své životní potřeby) a vyživovací povinnost rodičů může tudíž trvat i po ukončení studia.
Je možné, že synův otec nebude s poskytováním výživného po ukončení studia souhlasit. Je-li výživné stanoveno soudním rozhodnutím a nedojde k dohodě se synem ohledně ukončení vyživovací povinnosti, měl by v takovém případě podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Bude pak záležet na posouzení soudu, zda žádosti o zrušení vyživovací povinností vyhoví nebo ji zamítne.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Konec placení alimentů, výživného - po poslední úspěšné zkoušce nebo až do září?

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nabídka předkupního práva spolumajiteli, spoluvlastníkovi - náležitosti

Chystám se prodat podíl na pozemku a potřeboval bych poradit:
1. zda v momentě kdy nabídnu podíl k přednostnímu odkupu dalším podílníkům stačí mít uzavřenu (podepsanou) smlouvu o smlouvě budoucí,
jejímž obsahem je i budoucí smlouva s tím že ta budoucí bude uzavřena až o podmítnutí či promlčení nabídky u předkupníků?
2. co musí obsahovat nabídka k využití předkupního práva? Stačí napsat co prodávám, za kolik a komu? Nebo musím do dopisu vložit i zmíněnou smlouvu o smlouvě budoucí?
3. pokud budu muset přiložit i smlouvy mohou v nich být odstraněny údaje: a) moje rodné číslo
b) možná i číslo účtu v bance? (S tím že bude dodáno na vyžádání? )
Jde mi o to, že dopisy se budou toulat kdoví kde, (jeden cestuje do zahraničí) a nemám dobrý pocit z rozhlašování osobních údajů do světa.
4. pokud se dopis s nabídkou z ciziny vrátí jakožto nedoručitelný (není jisté zda se osoba na této adrese nachází ačkoli je zapsaná notářem v katastru od prosince 2017), mohu počkat tři měsíce a pak podíl prodat?
Děkuji za případné odpovědi.

ODPOVĚĎ:
V praxi doporučuji podepsat přímo kupní smlouvu (nikoliv smlouvu o smlouvě budoucí) s tím, že ji kupujícímu předáte až po uplynutí lhůty k vyjádření spoluvlastníků. Pokud by totiž spoluvlastníci nabídku využili, pak podepsaná kupní smlouva zaniká.

Nabídku učiňte písemně, ideálně k ní přiložte i smlouvu, spoluvlastníci by měli souhlasit se všemi podmínkami prodeje, tj. nejen s kupní cenou. Ve smlouvě je samozřejmě možné odstraniti Vaše osobní údaje, údaje kupujícího i bankovní účet.

Pokud se dopis vrátí jako nedoručený, a byl zaslán na Vámi jedinou známou adresu, pak po 3 měsících proveďte převod, nemáte reálně možnost zjistit, kde spoluvlastník bydlí. Za určitých okolností by mohl spoluvlastník namítat neúčinnost doručení, pokud se dopis do jeho sféry vůbec nemohl dostat, toto však nepředpokládám.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak nabídnout podíl nemovitosti spoluvlastníkovi k odkoupení - postup, návod
Je smlouva o smlouvě budoucí u předkupního práva automatickou věcí při nabídce podílu spolumajiteli, spoluvlastníkovi?
Předkupní právo a nedohledatelný spoluvlastník, spolumajitel bydlící v zahraničí
Co když se vrátí dopis na nabídkou předkupního práva jako nedoručitelný? (nedohledatelný spoluvlastník, spolumajitel)
___

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
Léčba psychicky nemocného pacienta bez jeho souhlasu přikázaná soudem - kdy k tomu může dojít?

Je mi 20 let, jsem bývalý student průmyslovky s odkladem studia, teď mám brigádu ve skladu. 04/2016 se u mě projevila dočasná psychóza, byl hospitalizován proti své vůli v Kromeřížské Psychiatrické léčebně, kde mě přivezla záchranka. Byl jsem zde zprvu nedobrovolně, chtěl jsem odejít a ze soudu pro okres Kroměříž mi přišlo nařízení že budu léčen v Kroměřížské Psychiatrické léčebně a že můj odchod byl zamítnut. Podal jsem odvolání a to mi bylo zamítnuto. Taky byl za mnou právník a zeptal se mě jestli chci zde být. Odpověděl jsem že ne. Bylo mi řečeno že budu léčen stejně, tak pokud podepíšu dobrovolný či nedobrovolný souhlas, tak jsem nadvzdory tomu všemu, dobrovolný souhlas podepsal i když neochotně.
Byl jsem zde asi 4 a půl měsíce poté jsem byl propustěn domů a má lečba byla změněna na ambulantní
10/2016-04/2018 chodím ke svému psychiatrovi a beru léky. Objevují se u mě vedlejší účinky, které jsou velmi nepříjemné. Bavil jsem se o tom s doktorem a ten řekl, že to musím vyržet. Už několikrát jsem ho na to upozorňoval, a on s tím nic neudělal, tak jsem to vyržel tedy zatím. Doktor mi řekl že je třeba léky minimálně rok brát to jsem splnil + něco navíc.
Projevily se umě dlouhodobější vedlejší účinky které se objevily nedávno a teď je mi po nich špatně. Nechci je brát. Jsem vyléčený a bylo by mi celkem dobře nebýt těch vedlejších účinků.
Žiji s rodinou a říkají že mé zlepšení oproti mé psychoze je 100%ní.
Já osobně se po psychické stránce cítím dobře. Po hopitalizace jsem si našel brigádu a normálně jsem se zase začlenil do společnosti. A hlavně nechci zpátky do léčebny! Prosim vás dá se v tomto směru něco udělat.
Budu za jakoukoliv radu velmi vděčný. Rád bych abych nemusel chodit ke svému psychiatrovi, zbytečně mě to stojí peníze. Mam jiné zdravotní problémy a to fyzické, které s psychickým stavem nesouvisí a navštěvuji asi 5 doktorů a dalšího nepotřebuji. Mám dost starostí se svým fyzickým zdravotním stavem + mě čeká operace a léky dráždí mou nemoc mám hydradenitis. Podobné onemocnění jsou píštělě, kterým tam trpělo pár pacientů. Já mam trochu jiné onemocnění, jsou to hnisající rány které velmi bolí. Léky častečně toto onemocnění dráždí, trpím pak velkými bolestmi, a to hlavně v létě když jsem tam byl dost mi to hnisalo. Nevěděl jsem co to je až po té co jsem byl z léčebny doma jsem zašel za doktorem, myslím v Únoru a ten asi po půl roce zjistil mou diagnózu.
S tím souvisí také moje nesnášenlivost na Slunci je mi na něm špatně a myslím že je to vinou léku, v létě na něj nemůžu, jak na mě delší dobu zasvítí asi déle než 5 min jeto jako by jste dostali najednou chřipku a horečku min. 38°C, dost to i bolí špatně se to popisuje, je to velmi zlý pocit nevím jak ho popsat. Asi si myslíte že si vymýšlím ale já takové problémy skutečně mám. A argumentace na nesnášenlivost na Slunci podkládám tím že lékař mi nedávno snížil dávku jednoho léku a najednou mi bylo na slunci líp, přitom jiné léky neberu kromě nějakých vitamínových doplňků atd. Takže zde vidím přímou souvislost, Pokud potřebujete potvrzení o mém zdravotním stavu, mám pravidelné zpravy z chirurgické ambulance kterou asi každý měsíc navštěvuji, můžu vám poslat její oskenované kopie. Ale zde se jen dočtete o průběhu mé léčby kožního onemocnění, ale nic o nesnášenlivosati na Slunci. Na nesnášenlivost na Slunce mám poze jen svou vlastní zkušenost. Prosím o pomoc tyto stavy jsou někdy velmi zlé.
A také mě zajímá pokud bych jen příklad, čistě jen teoreticky nebral léky musím do psychiatrické léčebny znovu? Alespoň to mi řekl můj psychiatr. Počítám že proto bude potřeba soudní znalecký posudek z oblasti psychiatrie, pro ukončení léčby a pro poslání zpět do léčebny, přece bez posudku mě psychiatr nemůže zpět poslat nebo ano? pokud by to bylo tak, jak takový posudek probíhá, koho by jste mi mohl/a doporučit a jaká je finanční stránka této věci. Zajímají mě mé právní možnosti pokud se proti to mu dá nějak bránit.
Děkuji

ODPOVĚĎ:
Pakliže v současné době podstupujete léčbu u psychiatra pouze v ambulantní formě (jak v dotazu uvádíte), mám pro Vás veskrze dobré zprávy:
- ke svému psychiatrovi nejste povinen nadále docházet,
- léky, které na doporučení svého psychiatra užíváte, můžete vysadit,
- pokud přestanete navštěvovat svého psychiatra a vysadíte užívané léky, nebudou tyto dvě skutečnosti (samy o sobě) důvodem k Vaší nedobrovolné hospitalizaci v psychiatrické nemocnici,
- Váš psychiatr nedisponuje v žádném případě pravomocí nechat Vás proti Vaší vůli hospitalizovat v psychiatrické nemocnici (resp. Vám v tomto směru nemůže nic nařizovat).

A nyní vysvětlení ke shora uvedenému:
Ambulantní forma léčby může být člověku nařízena soudem pouze v rámci trestního řízení, a to jako tzv. ochranné léčení (§ 99 trestního záKoníku). Toto ochranné léčení (které může mít podobu například povinné ambulantní léčby u psychiatra) je soudem nařizováno nejčastěji v případě, že se člověk dopustil trestného činu (či činu jinak trestného) ve stavu nepříčetnosti způsobeného jeho duševní poruchou nebo jinak v souvislosti se svým duševním onemocněním. Jelikož ve Vašem případě nerozhodoval trestní soud a žádné ochranné léčení Vám nařízeno nebylo, nebudu se dále touto variantou zabývat (neboť je pro Váš případ nerozhodná).
V ostatních (netrestních) případech může být člověku léčba nařízena pouze ve formě hospitalizace, tzn. že soud (nikoli trestní, nýbrž civilní) rozhodne o tom, že nedobrovolná hospitalizace člověka (tedy hospitalizace bez jeho souhlasu či dokonce proti jeho vůli) proběhla ze zákonných důvodů a nedobrovolně hospitalizovaný člověk je povinen se léčbě (v rámci hospitalizace) podrobit.
Povinnost podrobit se léčbě, uložená soudem, však trvá pouze po dobu hospitalizace, tzn. že po propuštění z hospitalizace závisí další léčba člověka na jeho rozhodnutí. Je-li ze strany lékaře doporučeno pokračování v léčbě, a to v ambulantní formě, je zapotřebí, aby člověk s takovou léčbou (včetně aplikace léků) vyslovil informovaný a svobodný souhlas. Je dále nutné si uvědomit, že souhlas s ambulantní léčbou může být člověkem kdykoli odvolán, resp. že člověk se může kdykoli rozhodnout, že v ambulantní léčbě nadále pokračovat nebude a doporučené léky již nebude užívat. V tomto ohledu totiž vše závisí na svobodném rozhodnutí ambulantně léčeného člověka, který nemůže být nikým (ani svým lékařem) do léčby a do užívání léků jakkoli nucen.
Všechny právní předpisy, které se zabývají nedobrovolnou léčbou (samozřejmě s výjimkou trestního zákoníku, jak uvádím výše), hovoří v této souvislosti výhradně o nedobrovolné hospitalizaci, tzn. že člověk může být za splnění zákonných předpokladů donucen setrvat v hospitalizaci a podrobit se související léčbě (ovšem pouze v rámci této hospitalizace) ; povinnost člověka pokračovat v léčbě v ambulantní formě není žádným z těchto právních předpisů stanovena.
Dle článku 8/6 Listiny základních práv a svobod musí být stanoveno pouze zákonem, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu (tímto zákonem je především zákon o zdravotních službách, jak podrobněji rozebírám níže). Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.
O nedobrovolné hospitalizaci hovoří dále zákon o zvláštních řízeních soudních (a to ve svém § 66 a násl. a především ve svém § 75 a násl.), který konkrétně zakotvuje procesní pravidla pro “řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu“.
“Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu“ jsou dále zakotvena v § 104 a násl. občanského zákoníku. Občanský zákoník problematiku nedobrovolných hospitalizací stručně a jasně shrnuje ve svém § 110, dle něhož platí, že rozhodl-li soud o přípustnosti učiněného opatření, schvaluje se tím nucený pobyt v zařízení poskytujícím zdravotní péči (tedy pouze pobyt, resp. hospitalizace, nikoli navazující ambulantní léčba).
Přestože každý ze shora uvedených právních předpisů používá mírně odlišnou terminologii, upravují všechny pravidla pro nedobrovolné převzetí a zadržování člověka ve zdravotnickém zařízení (tedy nedobrovolnou hospitalizaci), přičemž žádný z těchto právních předpisů nehovoří o nedobrovolné (či přikázané) ambulantní léčbě.

Klíčovým právním předpisem v oblasti nedobrovolných hospitalizací je zákon o zdravotních službách, který ve svém § 38/1 zakotvuje podmínky, za jejichž splnění může dojít k nedobrovolné hospitalizaci člověka. Dle tohoto ustanovení konkrétně platí, že člověka lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže:
a/ mu bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče,
b/ mu je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
c/ mu je podle trestního řádu nebo zákona o zvláštních řízeních soudních nařízeno vyšetření zdravotního stavu,
d/ ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak,
e/ jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.

Z tohoto výčtu je zřejmé, že sama skutečnost, že se člověk rozhodne pro ukončení své ambulantní léčby či pro ukončení aplikace lékařem doporučovaných léků, není důvodem pro nedobrovolnou hospitalizaci takového člověka.

Shrnutí:
Dle znění dotazu usuzuji, že v roce 2016 jste byl po několik měsíců nedobrovolně hospitalizován, přičemž o oprávněnosti této hospitalizace rozhodl civilní soud (a to tak, že tuto hospitalizaci schválil). Po dobu této hospitalizace jste tedy byl povinen setrvat ve zdravotnickém zařízení psychiatrické nemocnice a podrobit se stanovené léčbě (pokud tato léčba přímo souvisela s Vaší psychózou).
Po Vašem propuštění z psychiatrické nemocnice však nastal (z právního hlediska) zásadní obrat, a to ten, že s jakoukoli léčbou, kterou nyní absolvujete, musíte vyslovit souhlas, a to jak s jejím započetím, tak s jejím pokračováním (což se samozřejmě týká i aplikace léků).
Rozhodnete-li se proto svou psychiatrickou ambulantní léčbu ukončit, bude se jednat o projev Vaší svobodné vůle, který musí být každým respektován (totéž se týká Vašeho případného rozhodnutí nepokračovat v aplikaci léků).
Váš psychiatr se vůči Vám nachází v postavení Vašeho smluvního partnera, tedy poskytovatele zdravotních služeb. V žádném případě vůči Vám nedisponuje jakoukoli veřejnoprávní pravomocí v tom smyslu, že by Vám mohl cokoli nařizovat či Vás dokonce proti Vaší vůli odeslat do psychiatrické nemocnice.
Závěrem si pak dovolím jedno podstatné upozornění stran Vaší zmínky o možném vysazení Vámi užívaných léků: Rozhodnete-li se skutečně vysadit léky, které jsou Vám Vaším psychiatrem doporučovány, může se samozřejmě stát, že Váš psychický stav se opět zhorší (tzn. že Vaše psychóza se vrátí). Pokud k tomu dojde a Vy se dostanete do stavu, kdy budete ohrožovat bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a budete jevit známky duševní poruchy nebo budete touto poruchou trpět, a pokud tuto hrozbu nebude možné odvrátit jinak, bude možné, abyste byl opět nedobrovolně hospitalizován v psychiatrické nemocnici (opakovala by se situace z roku 2016), přičemž v takovém případě bude samozřejmě možné, aby dal pokyn k Vaší nedobrovolné hospitalizaci kdokoli (tedy aby kdokoli přivolal zdravotnickou záchrannou službu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník
usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. , o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon č. 292/2013 Sb. , o zvláštních řízeních soudních
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Detence, soudem přikázaná léčba - důvody
Kdy může soud rozhodnout o psychiatrické léčbě bez souhlasu pacienta?
Svévolné vysazení léků na psychózu a nutnost detence, hospitalizace bez souhlasu pacienta
___

RŮZNÉ-STAVBY
Stavební povolení na stavbu umístěnou na zemní vruty - problém s pozicí umístěním stavby (modulární dřevostavba)

Rozhodli jsme se s přítelem pořídit modulární dřevostavbu. Je to dřevostavba velikosti 4x12 m kterou nám přivezou v celku a jeřábem položí na zemní vruty na můj pozemek. Jelikož tam chceme bydlet, chtěli jsme si normálně vyřídit stavební povolení. Bohužel se to ale ukazuje jako zdlouhavější a nemožnější věc než, se zdála zprvu a tak ho ještě stále nemáme, zato modul už je ve finální verzi výroby.
Stavebnímu úřadu, respektive odboru životního prostředí (které se vyjadřuje v rámci koordinovaného závazného stanoviska) v Uherském Hradišti se náš modul nelíbí, je prý malý a nazvali jej maringotkou, kontejnerem a kdoví čím, to je ale jejich problém. Chceme ho tam dát na délku, nikoli na šířku pozemku (pozemek má totiž na šířku jen necelých 10m) a hlavní problém je v tom, že tam máme naplánovanou rovnou zelenou střechu. Bez toho aniž bychom projekt změnili a zahrnuli sedlovou střechu směrem k ulici - to znamená na kratší čtyřmetrovou stranu modulu s dalším přesahem nad volné prostranství zřejmě přes celou desetimetrovou šířku pozemku, nám to nechtějí povolit. Viděli jsme návrh a vypadá to opravdu hrozně a ani to tam nejde bez poškození původního modulu napojit na konstrukci.
(Přikládám obrázek a pro jistotu soubor, snad vám půjde otevřít: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/30232440_1912206198791428_454791467_o.png?_nc_cat=0& oh=2c529c3df2964609f07a727ddcf4a2eb& oe=5ACFFFDC)
Kdyby aspoň požadovali sedlovou střechu na délku modulu, aby to trochu vypadalo k světu... Každopádně ale nechceme sedlovou střechu žádnou. Je to moderní nízkoenergetická stavba a rovná zelená střecha má prostě svůj důvod. Nehledě na to, že by nám zastínila jedinou stranu, ze které máme všechny okna a jde do domu světlo.
O tom, že se jim nelíbí mezera mezi našim modulem a sousedním domem nebudu moc ani povídat (je tam ale potřeba, kvůli tomu, aby bylo osazení jeřábem bezpečné a abychom posléze mohli vůbec nějak připojit přípojky). Bude tam a zakamuflujeme ji aby od omítky nebyla rozlišitelná. Jde jim podle všeho přece jen o vzhled.
Otázka tedy zní jak to celé vyřešit?
Když si do projektu necháme zakreslit tento podivný a otřesný návrh sedlové střechy a pak ji tam nedoděláme, tak nám dům nezkolaudují? Nebo nám ho zkolaudují ale dají pokutu? Nebo termín do kdy ji budeme muset dodělat? A co pokud ji nedoděláme? Vezmou nám č. p. a nebudeme tam moci bydlet? Mohou donutit stavbu odstranit? Nebo by z toho šel dodatečně udělat rekreační objekt či něco podobného?
Když jsme si dávali předběžnou žádost o vyjádření k našemu modulu přímo na stavební úřad v našem městě Hluk, neměli s tím absolutně žádný problém. Pouze odbor životního prostředí v UH, který se k tomuto nově od letošního roku vyjadřuje a tím má problém. Přitom s té samé ulici (Okluková) už jeden dům s rovnou střechou je. Jenže ten byl stavěn v době, kdy do toho ještě nekecali.
Nešlo by to tam položit bez nějakého povolování jako rekreační objekt nebo třeba zahradní domek? Jak by to pak bylo s vyřizováním přípojek? Nemohl by být problém? A šlo by si vyřídit v rekreačním objektu trvalé bydliště? Někde jsem četla, že to jde... Musí takový rekreační objekt také splňovat nějaké podmínky? A co se ho pak pokusit zkolaudovat dodatečně? Při té dodatečné kolaudaci by byla větší šance, že by sedlovou střechu do ulice nepožadovali?
My tu sedlovou střechu opravdu nechceme... Dokázali byste nám s tímto nějak právně poradit a pomoci? Mnohokrát děkuji a omlouvám se za spoustu otázek a možná i nepřehlednost textu...S pozdravem Dana

ODPOVĚĎ:
Na dotazy se pokusím odpovědět ve Vámi zvoleném pořadí.
Je pravdou, že rovněž nejrůznější alternativní stavby pro bydlení či pro rodinnou rekreaci podléhají schválení stavebním úřadem, resp. se na ně vztahují stejná pravidla jako na ostatní stavby. Dle § 2/3 stavebního zákona se totiž za stavbu považuje také výrobek plnící funkci stavby (tedy věc, která je de facto vyrobena, jako ve Vámi popsaném případě, ovšem má sloužit k bydlení).
Není mi příliš jasné, proč odbor životního prostředí, jako dotčený orgán, řeší právě plánovaný vzhled Vašeho domu (jelikož tento odbor by měl svou pozornost upnout především k otázce, zda bude mít Váš dům a jeho provoz nějaký negativní vliv na životní prostředí). Předpokládám, že odboru životního prostředí vadí plánovaný vzhled Vašeho domu z důvodu narušení rázu (vzhledu) krajiny, narušení některého krajinného prvku apod. (což jsou oblasti, které spadají rovněž do kompetencí tohoto správního orgánu). V takovém případě je však nezbytné, aby odbor životního prostředí své zamítavé stanovisko náležitě odůvodnil (v žádném případě nestačí uvést, že plánovaný vzhled Vašeho domu není vyhovující, popř. nezapadá do celkového vzhledu krajiny/ulice, vždy by mělo být uvedeno, co odbor životního prostředí k takovému závěru vede).

Nyní heslovitě k Vašim jednotlivým dotazům:
1/ Když si do projektu necháme zakreslit tento podivný a otřesný návrh sedlové střechy a pak ji tam nedoděláme, tak nám dům nezkolaudují?
Ano, je to pravděpodobné. Dle § 118/1 stavebního zákona je stavebník povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle tohoto zákona (tedy v souladu s projektovou dokumentací, která byla tímto povolením schválena).
V této souvislosti není patrně použitelný ani institut změny stavby před jejím dokončením (§ 118 stavebního zákona), která může být povolena před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Změnu stavby před jejím dokončením lze totiž povolit jen v souladu s územním rozhodnutím (resp. územním souhlasem), kteréžto rozhodnutí bude již obsahovat základní situaci a vzhled Vašeho domu. Pro získání jistoty o ne/použitelnosti tohoto institutu Vám nicméně doporučuji konzultovat tuto variantu s místně příslušným stavebním úřadem (názor tohoto stavebního úřadu je ve Vašem případě klíčový).

2/ Nebo nám ho zkolaudují ale dají pokutu?
Nikoli, taková stavba s největší pravděpodobností zkolaudována nebude. Pakliže je stavba prováděna v rozporu se schválenou projektovou dokumentací, jedná se o riziko stavebníka, který je následně „potrestán“ tím, že tato stavba není tzv. zkolaudována a tudíž nemůže být užívána. Pro udělení pokuty není v takové situaci důvod.

3/ Nebo termín do kdy ji budeme muset dodělat?
Shledá-li stavební úřad v rámci kolaudace odchylky od schválené projektové dokumentace, které dle jeho názoru brání kolaudaci, je samozřejmě možné stavbu upravit tak, aby mohla být provedena kolaudace nová.

4/ A co pokud ji nedoděláme?
Pak zůstane stavba nezkolaudovaná a nebude možné jí užívat.

5/ Vezmou nám č. p. a nebudeme tam moci bydlet?
Číslo popisné nebude odňato, neboť Vaší stavbě nebude před kolaudací vůbec přiděleno. Číslo popisné je stavbám přidělováno až po úspěšné kolaudaci (a to z iniciativy stavebního úřadu).
Dospěje-li stavební úřad k názoru, že stavbu není možné zkolaudovat, může vydat rozhodnutí o zákazu jejího užívání, přičemž za porušení tohoto zákazu hrozí samozřejmě pokuty.

6/ Mohou donutit stavbu odstranit?
Ano, i takový scénář je možný. Dle § 129/1 písm. b) stavebního zákona nařídí stavební úřad odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním.
V rámci zahájeného řízení o odstranění stavby je nicméně stavební úřad povinen umožnit stavebníkovi (resp. vlastníkovi stavby) takovou stavbu dodatečně povolit (jedná se o tzv. legalizaci černé stavby).

7/ Nebo by z toho šel dodatečně udělat rekreační objekt či něco podobného?
Ano, je jistě možné překvalifikovat stavbu například na stavbu pro rodinnou rekreaci. V takovém případě by bylo nutné změnit žádost (resp. jiný obdobný dokument), se kterou jste se na místně příslušný stavební úřad obrátila.
V této souvislosti je však nutné si uvědomit, že rovněž stavby pro rodinnou rekreaci podléhají schválení stavebním úřadem. Prostým označením stavby za rekreační objekt tak není možné se schvalovacímu řízení před stavebním úřadem vyhnout.
Rodinným domem je stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 písm. a) bod 2. vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území).
Stavbou pro rodinnou rekreaci je stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2 písm. b) vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území).
Dle Vašeho popisu rozměrů domu lze usuzovat, že pro jeho povolení postačí získání územního souhlasu a souhlasu s tzv. stavební ohláškou (dle § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. a) stavebního zákona), neboť tato dvě schválení (obě současně) postačí pro stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím (tedy bez ohledu na to, budete-li svůj dům kvalifikovat jako rodinný nebo jako stavbu pro rodinnou rekreaci).
Dle § 10/1 zákona o evidenci obyvatel je možné, aby byla adresa trvalého pobytu zapsána rovněž na adrese stavby pro rodinnou (resp. individuální, jedná se však pouze o terminologickou nedůslednost zákonodárce) rekreaci.

8/ Jak dále postupovat?
Je samozřejmě vhodné, abyste se pokusila zvrátit názor odboru životního prostředí tak, aby vydal závazné stanovisko, které bude souladné s Vaší představou.
Pakliže vydá odbor životního prostředí závazné stanovisko, které se bude Vašemu stavebnímu záměru příčit, bude možné, abyste vedla svou procesní obranu dvěma směry:
a/ Zaprvé je možné se bránit přímo proti tomuto závaznému stanovisku, a to podáním návrhu na jeho přezkum (§ 149/5 a § 94 a násl. správního řádu). Dle tohoto ustanovení platí, že nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.
b/ Zadruhé můžete vyčkat, až stavební úřad zamítne (na základě záporného stanoviska odboru životního prostředí) Vaší žádost a následně se proti takovému zamítavému rozhodnutí bránit. Pakliže jste podala žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, bude možné podat odvolání; předpokládám však, že jste spíše podala žádost o vydání územního souhlasu a souhlasu s tzv. stavební ohláškou (v takovém případě je možné se bránit návrhem na přezkum, a to dle § 96/4 stavebního zákona, v případě územního souhlasu a dle § 106/2 stavebního zákona, v případě stavební ohlášky).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podmínka sedlové střechy na modulární dřevostavbě - může stavební úřad přikázat typ střechy na dřevostavbu?
Změna stavby s účelem na trvalé bydlení na rekreační objekt - usnadní to získání stavební povolení?
Odebrání čísla popisného stavebním úřadem před začátkem stavby z důvodu závadného projektu - může k tomu dojít?
Nezkolaudování stavby z důvodu nevyhovující střechy - může k tomu dojít?

__

OBČAN-DLUHY
Vrácení peněz zapůjčených před manželstvím od budoucího manžela, manželky - promlčení dluhu

K věcně a místně příslušnému soudu jsem podala návrh na rozvod manželství. Nyní jsme obdrželi předvolání. Manžel v době stání má objednanou rekreaci na 10 dnů se svými dětmi z prvního manželství. Když napíše omluvu a dá třeba ověřit podpis, mohu předložit při soudním stání? Máme přinést opět Smlouvu o vypořádání s ověřenými podpisy. Proč, když bylo zasláno současně s návrhem na nesporný rozvod? Nebo jak postupovat?
Původně mělo jít o nesporný rozvod. Došlo ke změně. Manžel si rozmyslel Dohodu o vypořádání. Před manželstvím v roce 2010 mi zapůjčil tehdy ještě jako přítel Kč 250.000 Kč, které jsem použila na koupi bytu. Nic písemně nebylo sepsáno. Pak jsem se vzali a manžel se přistěhoval.
Asi po dvou letech, kdy jsem ještě neměla finance na vrácení a říkala mu, že se zpožděním s vrácením, tak mi na dovolené tehdy řekl, že peníze nechce zpět. Nikdy jsem neměli společné účty, ani hotovost. Každý hospodařil sám - já hradila vše náklady spojené s bytem, on kupoval jídlo. Žádný společný majetek nemáme. Nyní v roce 2018, když se chci rozvést, tak chce peníze zpět. Má na to právo? Radka

ODPOVĚĎ:
K soudu se manžel musí dostavit osobně, tj. pokud se dostavíte sama, soud Vás vyslechne, ale je velmi nepravděpodobné, že by rozhodl. Spíše se domnívám, že jednání odročí a bude chtít vyslechnout manžela, který by se k jednání měl omluvit sám, nikoliv přes Vás. Pokud již byla dohoda uzavřena, pak ji k soudu předložte. Jediná obrana pro to, aby nebyla použita je, že by manžel tvrdil, že byl k jejímu podpisu přinucen. Pokud by chtěl cokoliv vracet, musel by to prokázat, ovšem za situace, kdy jste byli manželé, jste hospodařili společně a na vrácení nějakých nedefinovaných částek nemá právo. Stejně tak v případě peněz půjčených před manželstvím, pokud neprokáže půjčku, nic nemusíte vracet.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Omluva ze soudu o rozvod manželství z důvodu dovolené, plánované rekreace
Smlouva o vypořádání majetku zaslaná s návrhem na rozvod manželství - je nutné ji znovu přinést k soudu o rozvodu?
___

RŮZNÉ-STAVBY
Přístavba zimní zahrady a umístění oken - mohou směřovat k sousedovi?

2007 nám stavební úřad na ohlášku povolil přístavbu zimní zahrady k rodinnému domu, tedy RD i přes nesouhlas souseda (nyní se ukázalo, že SÚ asi pochybil a stavbu povolit neměl.). Do roku 2015 byl klid. Od 2015 soused neustále vymýšlí problémy - má vlhký dům kvůli naší přístavbě, zasahuje to na jeho pozemek - nic se neukázalo jako pravdivé, všechny stížnosti dopadly v náš prospěch. Vždy to řešil místní stavební úřad.
Nyní přišel dopis od právníka, že přístavba je až k hranici pozemku a má okna (je to zimní zahrada) a to prý být nesmí. Je nějaká promlčecí doba, kdy se soused měl se svými stížnostmi ozvat nebo může kdykoliv? A může nám být přikázáno stavbu zbourat, i když jsme stavěli povolenou stavbu a pochybil SÚ a ne my? Ještě ke všemu jsme minulý týden podepsali kupní smlouvu s tím, že bude dům na nové majitele přepsaný až za rok.
Děkuji za odpověď Andrea

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Dokdy se měl soused ozvat:
V tomto ohledu je podstatné, v jakém režimu se na Vás sousedův právník obrátil, tzn. zda se snaží řešit věc veřejnoprávní či soukromoprávní cestou.
Pokud byla přístavba Vašeho rodinného domu v roce 2007 stavebním úřadem skutečně povolena v rozporu s tehdy platnou právní úpravou, bylo by možné takové povolení zrušit v rámci přezkumného řízení.
Přezkumné řízení však nemůže být zahájeno kdykoli po vydání původního rozhodnutí, nýbrž pouze v zákonem stanovených lhůtách. Konkrétně souhlas se stavební ohláškou může být přezkoumán v přezkumném řízení, které však lze zahájit pouze do jednoho roku ode dne, kdy souhlas se stavební ohláškou nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení pak nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas se stavební ohláškou nabyl právních účinků (jak vyplývá z § 106/2 stavebního zákona). Vzhledem k tomu, že přístavba Vašeho rodinného domu bylapovolena před více než deseti lety, je zřejmé, že obě uvedené lhůty dávno uplynuly (a přezkumné řízení tudíž zahájeno být nemůže).

Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že přezkumné řízení by ve Vaší věci nemohlo být zahájeno ani dle obecné úpravy ve správním řádu. Dle § 96/1 a § 97/2 správního řádu totiž platí, že:
- usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejpozději do jednoho roku od právní moci rozhodnutí ve věci;
- rozhodnutí v přezkumném řízení nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí.

Na úspěšné veřejnoprávní řešení věci (v podobě zahájení přezkumného řízení) je tedy ze strany Vašeho souseda již pozdě.
Ze znění dotazu předpokládám, že sousedův právník adresoval předmětný dopis přímo Vám. Z toho lze usuzovat, že se (pravděpodobně) snaží o řešení věci v soukromoprávní rovině.
Dle § 1020 občanského zákoníku platí, že má-li pro to vlastník pozemku (zde Váš soused) rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků.
Dle § 1004 občanského zákoníku pak platí, že je-li držitel (zde Váš soused) prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků uvedených v § 1013 občanského zákoníku, může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. Dokud není o záležitosti rozhodnuto, může soud zakázat, aby se stavba prováděla.
Obě uvedená ustanovení občanského zákoníku však nejsou ve Vašem případě použitelná. Je totiž nutné si uvědomit, že občanský zákoník nabyl účinnosti až dne 1. 1. 2014, tedy v době, kdy přístavba Vašeho rodinného domu již cca sedm let existovala. Z tohoto důvodu nemohou být na přístavbu Vašeho rodinného domu aplikována výše uvedená ustanovení občanského zákoníku, která obě cílí na situace, kdy je/má být na sousedním pozemku stavba teprve zřizována.
Je možné, že sousedův právník se v předmětném dopise opírá o jiná ustanovení občanského zákoníku (popř. že pracuje s jiným právním předpisem). Pro provedení důkladnější právní analýzy by bylo nutné se seznámit se zněním tohoto dopisu (jinak se z mé strany bude jednat vždy pouze o dohady).

2/ Nařízení odstranění stavby:
Dle § 129/1 písm. e) stavebního zákona nařídí stavební úřad odstranění stavby vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno, přičemž stavba nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení. Vzhledem k tomu, že souhlas se stavební ohláškou již nemůže být v přezkumném řízení zrušen (jak uvádím v odpovědi ad 1/ výše), je prakticky vyloučeno, aby Vám mohl stavební úřad přikázat přístavbu Vašeho rodinného domu odstranit. Výjimkou by byla samozřejmě situace, kdy by stavebně technický stav této přístavby odůvodňoval její odstranění (například by hrozilo její zřícení apod.), nic takového však z Vašeho dotazu nevyplývá.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nařízení odstranění stavby zimní zahrady na hranici pozemků dvou sousedů
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Podání odporu proti platebnímu rozkazu dlužníkem - může věřitel vidět přílohu a znát důvody odporu?

Pokud žalovaný podá odpor, máme právo vidět přílohu, kterou poslal soudu spolu s odporem? Došla nám jen věta kterou napsal, ale nevidíme tu přílohu na které staví sou obranu. Požádát o to soud, právníka aby to vyřídil?
Děkuji za odpověď. Eleonora

ODPOVĚĎ:
Máte právo nahlížet do celého soudního spisu a máte právo vidět všechny listiny k Vašemu sporu se vážící. Nejlepší by tedy bylo objednat se k soudu na nahlížení do spisu a celý spis nafotit nebo tím samozřejmě můžete pověřit Vašeho zástupce.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Důvod pro podání odporu dlužníkem proti platebnímu rozkazu - může důvod znát věřitel?
___

RODINA-SVĚŘENÍ DÍTĚTE
Dítě svěřené soudem jednomu z rodičů - kdo musí jít k lékaři s dítěm?

Jsem matka na mateřské dovolené, tedy MD - desetiměsíční holčička, 6letý chlapec, děti chtěné, přítel se od nás odloučil, v současné době bydlí opodál. Má určené alimenty, které hradí. Péči o dítě (přebalování ad.) nezvládal. Zájem otce dítěte opadl, vše musím obstarat já (jsem v invadlidním důchodu). Zájem o syna od otce dítěte je proměnlivý, nadále neumí zajistit jeho potřeby (např. natřít krémem na opalování, dítě se mi vrátilo spálené s úžehem).
V současné době je problém: synovi byla diagnostikována ADHD. Terapie, poradnu, vše zařizuji já. Holčička měla po narození problémy se srdíčkem. Na kontrole se mnou a jí byl 2x. V práci mu prý nechtějí vyjít vstříc, jsem prý moc náročná. Vše vygradovalo když jsem onemocněla vysokými horečkami já i mé děti, a žádala jsem jejich otce aby si vzal paragraf na sebe, že vše dojednám, doslova utekl.
Od té doby se nestará vůbec (cca měsíc). Víkendy neexistují, návštěva lékaře alespoň s jedním dítětem rovněž ne, zároveň mi každý den zašle alespoň 10 sms, v nichž mi vyčítá jak alimenty, tak detailně popisuje, jak mne má poslat dle přátel do patřičných mezí, že jsem ho dostala na terapii, že jsem blázen, že ho kvůli mě sesadili na nižší pozici.
Nevím jak se mám zachovat. Běžné slovo už pro něj neplatí. Zřekl se, prý pro svou neschopnost, veškeré zodpovědnosti. Nevím, jak dál postupovat. Potřebovala bych pomoc. Ať tedy najme alespoň na hodinu denně pomoc do domácnosti, či asistenta. Hlídání, atp. Vydupal si u soudu víkendy, a když jsem se přihlásila na dálkové studium, najednou "neumí, nezná, nechce." Byt si nehledá, raději přispívá matce dle svých slov 7000 na domácnost, a tvrdí, že nemá peníze, nájmy jsou drahé, přitom měl možnost podnikového bytu za 5000 měsíčně. A co teď...? Už si nemohu nechat dál líbit jeho vrtochy. Můj psychický stav se rapidně zhoršuje. trpí i děti.
Děkuji, Linda

ODPOVĚĎ:
Rodiče a dítě (děti) mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva, kterých se nemohou vzdát – učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinností a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zejména v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání apod. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, měli by ji vykonávat ve vzájemné shodě a v souladu se zájmy dítěte.
Pokud jsou děti svěřeny do Vaší péče a jejich otec má soudně stanovený styk s dětmi, má právo se s dětmi vidět v době tohoto styku, Vy naopak nejste povinna umožnit styk s dětmi v jinou dobu. Pokud otec právo na styk s dětmi nevyužívá, v podstatě ho nelze donutit k tomu, aby tak činil. Obdobné je to s doprovodem dětí k lékaři nebo s jejich ošetřováním, přestože v případě doprovodu dítěte k lékaři má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, pokud je doprovod dítěte nezbytný a vyšetření nelze provést mimo pracovní dobu. Při ošetřování člena rodiny je nepřítomnost zaměstnance v práci rovněž omluvena a navíc má nárok na ošetřovné.
Pokud se otec s dětmi nestýká, nepodílí se na péči o ně a dohoda s ním není možná, doporučuji obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě bydliště dětí se žádostí o radu a pomoc. Pracovník OSPOD by měl situaci v rodině s otcem řešit a pokusit se sjednat nápravu. Případné omezení styku dětí s otcem nebo omezení (či dokonce zbavení) rodičovské odpovědnosti považuji až za krajní řešení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ošetřování člena rodiny a nárok na ošetřovné
Omezení, zbavení rodičovské odpovědnosti
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Prodej pozemku pro odběr podzemní vody s podmínkou trvalého bezplatného darování vody pro původní majitele pozemku

Jsme majiteli pozemku sousediciho s obecním vodojemem. Obec na základě námi podepsané předběžné smlouvy (kvůli dotacím) provedla vrt a zjistila dostatečnou vydatnost zdroje. Teď chce část pozemku vyčlenit a odkoupit (nelze pronajmout - obec bude čerpat dotace) + přes zbylou část pozemku vést potrubím vodu do vodojemu.
Chtěli bychom však navíc ke kupní ceně vymoci právo bezplatného odběru vody z vodovodu pro náš dům, když tento náš pozemek prodáme obci. Samozřejmě ideálně navždy pro toto naše číslo popisné (ne tedy vázané na jméno, ale služebnost vázaná k nemovitosti). Už v minulosti nám v souvislosti s vodou pro obec pozemky vyvlastnili, a toto právo bezplatného odběru máme, jen ne písemně či jinak doložené.
Jak nejlépe právně ošetřit tento náš požadavek?
Zatím jsme podepsali jen souhlas s provedenim stavby vrtů, konkrétně smlouvu na Hydrogeologický průzkum pro vybudování doplňkového jímacího objektu podzemní vody pro veřejný vodovod.
Tedy jsme nepodepsali žádnou předběžnou smlouvu o prodeji pozemku a k ničemu jsme se smluvně ještě nezavázali. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Právo bezplatného odběru vody je služebnost (věcné břemeno). Tu můžete zřídit v rámci kupní smlouvy, tedy pokud budete pozemek prodávat, pak součástí kupní smlouvy bude bezplatné zřízení věcného břemene čerpání vody. Jakmile Vám tedy bude předložena kupní smlouva, obraťte se neprodleně na právníka - seznam na www.advokatikomora.cz, který smlouvu zreviduje a zejména doplní právě o ustanovení zřizující služebnost čerpání vody.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může původní majitel pozemku s vodním zdrojem požadovat doživotní bezplatný odběr vody?
___

OBČAN-NÁJMY
Okamžitá výpověď nájemní smlouvy na garáž z důvodu opakovaného neplacení nájmu, nájemného

Pronajal jsem garáž, nicméně nájemník přestal platit nájemné, nyní dluží již 20 splátek. Nájemník se stále vymlouval, že začne splácet, případně si i dluh odpracuje (jako zedník), nicméně nedošlo k ničemu, nereaguje na písemné zprávy s vyčíslením dluhu a žádostí o splacení. Nereaguje ani na telefony, doma se nechá zapírat. Zastihnout ho je skoro nemožné.
Mohu mu zamezit v přístupu do garáže? Vyměnit zámek, abych ho donutil ke komunikaci? Mimojiné mám v garáži i své věci.
Mohu mu vypovědět ihned smouvu z důvodu neplacení nájemného, ale mám trochu obavy, že z něj pak nic nedostanu a ještě se mi mezitím ztratí mé věci. Existuje prosím nějaká cesta? Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Pokud nájemce dluží tak vysoký počet splátek nájemného, pak mu můžete vypovědět nájem okamžitě, tedy bez výpovědní doby. Zašlete mu tedy doporučeně výpověď s výzvou, aby si vyzvedl své věci, následně proveďte soupis věcí a udělejte fotodokumentaci a vyměňte zámek. Ve vztahu k jeho věcem pak můžete uplatnit zadržovací právo, dokud Vám nájem neuhradí.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vysoký dluh na nájmu, nájemném za pronájem garáže - okamžitá výpověď nájmu, nájemní smlouvy a průběh vystěhování
Výměna zámku na garáži - nájemník, nájemce dlouhodobě neplatí nájemné, nájem
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Nezákonně získaný důkaz - použitelnost ve správním a trestním řízení

Máme s manželkou spor se sousedem, který řeší policie, soud a přestupková komise. Jedná se o neoprávněný vstup na pozemek, škoda na majetku a vulgární nadávky apod.
Soused se mi nějakým způsobem dostal do počítače a emailového účtu. Mojí soukromou poštu vytiskl a předal policii jako důkaz proti mně. Jedná se o poštu i rok starou, kterou já dávno nemám a vůbec nevím, co je obsahem. Pochybuji, že obsahem může něco dokázat. Podle mě se dopustil porušení tajemství dopravovaných zpráv. Zatím jsem já a ten s kterým jsme si psali soukromé věci potvrdili, že je to naše korespondence a zároveň jsme podali trestní oznámení pro porušení tajemství dopravovaných zpráv. Dnes (22.06.2018) mi volala policistka a sjednala si se mnou schůzku a jde jak jsem vyrozuměl o určité maily z naší soukromé korespondence. Můj názor je, že kromě toho, že potvrdím, že se jedná o naší nezákonným způsobem získanou emailou poštu se k obsahu našich soukromých mailů nemusím vyjadřovat. Na policii jsem viděl vytisknuté fotografie a soubory, které jsou pouze v mém počítači.
Děkuji za odpověď Rudolf

ODPOVĚĎ:
Takto získané údaje nemohou být proti Vám použity. Jedná se o projev zásady „plody z otráveného stromu jsou vždy otrávené“, tj. nezákonně získaný důkaz je nepoužitelný a neúčinný. Těmito emaily by se měla policie zabývat pouze co do posouzená, zda došlo k porušení tajemství dopravovaných zpráv či nikoliv, obsah emailů by neměl být zohledňován, ani v tomto trestním řízení, ani v jiném.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neoprávněný vstup souseda na pozemek, škoda na majetku a vulgární nadávky - trestní a přestupkové řízení
Nelegální důkaz - je důkazem pro Policii, přestupkové řízení nebo soud?
___

RŮZNÉ-STAVBY
Novela stavebního zákona 2018 a akceptování názoru odbor územního plánování a rozvoje

Podle novely stavebního zákona, která je v platnosti od 2018, je mezi dotčenými orgány i Odbor územního plánování a rozvoje (zde konkrétně Magistrát města Brna). Stavební úřad tedy nově požaduje stanovisko tohoto úřadu pro změnu v užívání nebytových prostor.
Odbor územního plánování a rozvoje ale oznámil, že kapacitně nemohou žádostem vyhovět a čekací doby na vyřízení budou i delší jak tři měsíce. Platí pro Odbor územního plánování a rozvoje správní řád, kdy by úřad měl rozhodnou do 30-ti dní nebo je nutné opravu několik měsíců počkat na vyjádření pro pouhou změnu v užívání? Odbor územního plánování a rozvoje tvrdí, že pro něj správní řád není závazný. Jsou případně jiné možnosti postupu ve změnu v užívání?
Předem děkuji, Vladimír

ODPOVĚĎ:
Pro tento odbor platí správní řád, nicméně v tomto případě má odbor vydat stanovisko, což není rozhodnutí. Lhůta 30 dnů dopadá na vydání rozhodnutí, nikoliv stanoviska.
Nicméně i tak se na postup tohoto odboru užijí základní zásady, které mj. uvádějí:
Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností.

Kvůli průtahům se můžete obrátit na nadřízený úřad a žádat, aby ten sjednal nápravu. Tento nadřízený orgán konkrétně může:
a) přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí,
b) usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu,
c) usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení, nebo
d) usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky výhodnější.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lhůta na vydání stanoviska a rozhodnutí územním odborem - rozdíl
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Překročení pravomoci starosty - vyjádření k územnímu plánu

Obracím se na Vás s dotazem týkající se jednání starosty a překročení jeho pravomocí. Třetí rok v malé obci o 500 obyvatel provozujeme farmu. Pomalu rozšiřujeme chov, zvířata paseme volně na loukách, zařizujeme minimlékárnu - zpracování vlastní produkce a investujeme do vybavení - přístřešků, napáječek, strojů atd... V obci je takových zemědělců více - jedno velké zemědělské družstvo, které od obce využívá 40 ha půdy a chová a pase několik set masných krav na pastvinách, zemědělec, který chová stovku masných ovcí, dvě farmy s koňmi a spoustu takových malých co má na zahrádce slepice, kozy, ovečky... A pak jsme tady my - 15 masných krav, 15 koz na mléko, ovečky na spásání zahrady, poníci pro děcka, pštrosi, křepelky, kachny a slepice na vajíčka... děláme exkurze jak pro veřejnost, tak pro školy, začínáme s environmentální výchovou pro předškoláky i školáky. V současné době na stavebním úřadě vyřizujeme umístění 2 plachtových přístřešků na uskladnění krmiva a sena - nikde na žádném úřadě není žádný problém, je to v souladu s územním plánem, stavební úřad to považuje za formalitu, jelikož jde pouze o plachtové přístřešky, zemědělský půdní fond nenamítá nic proti vyjmutí... životní prostředí i agentura ochrany přírody nám schválila pasení i ohrady, navíc jsou pastviny na konci obce mimo intravilán. Tento týden jsem zasílala na obec žádost o vyjádření k umístění přístřešků včetně technické zprávy a koordinační situace a starosta odpověděl, že tyto stavby v žádném případě nelze povolit, viz níže:
Dobrý den,
K žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře sděluji, že podklady neodpovídají skutečnostem. V územním plánu je plocha dotčených pozemků v ploše pro bydlení č. 43 Vrchovec – Zápouští – plocha pro individuální bydlení – rezerva. V popisu území stavby je chybně uvedeno, že se jedná o plochu zemědělskou.
Mám se tedy vyjádřit k zaslané zprávě nebo bude zpráva přepracovaná? V každém případě není možné v ploše pro bydlení povolit stavbu pro zemědělské účely, které bezprostředně navazují na plochu BI 3.
Děkuji za zprávu. Jan Novák
Na odboru stavebního úřadu a územního plánování se tomu jen zasmáli, od kdy se starosta vyjadřuje k územnímu plánu, jelikož k tomu není vůbec kompetentní a nemá k tomu ani pravomoci. I když se jedná o umístění na ploše individuálního bydlení rezerva - stále je to nyní zemědělská půda, kde je umístěno těchto přístřešků naprosto v souladu. Navíc umístění bude na našich vlastních pozemcích a i kdyby měla proběhnout změna územního plánu, kdy by se z rezervy staly pozemky stavební, museli bychom s tím jako vlastníci souhlasit, což by se samozřejmě nestalo, jelikož to chceme využívat pro zemědělské účely, což jsem také panu starostovi napsala, načež mi odpověděl:
Dobrý den,
Mé připomínky nejsou nesmyslné a neoprávněné. Pokud stávající územní plán má k rozvoji obce vyčleněnou plochu pro bydlení jako rezervu, je celkem pochopitelné, že tuto plochu bude v budoucnu využívat pro stavby pro bydlení. Je tedy nesmyslné tuto plochu v této chvíli zastavit trvalými stavbami pro zemědělské hospodářství, které mohou v budoucnu zkomplikovat využití území pro bydlení.
S pozdravem Jan Novák
Ano, vedle těchto našich pozemků jsou stavební parcely, které nám v současné době vlastníci sami pronajímají a ví, že zde máme ohrady a pastviny a jsou rádi, že se o tyto pozemky někdo stará a pečuje o ně. a pokud by zde stavili, tak by to bylo v horizontu minimálně 10 let a výše. Obec zde v okolí nemá vůbec žádný pozemek, stavební ani nestavební, jen polní cestu, která kolem těchto všech pozemků vede.
Nechápu tedy jednání pana starosty, který tímto dle mého názoru překročuje své pravomoci, jelikož k územního plánu není kompetentní se vůbec vyjadřovat. Navíc ze své vlastní iniciativy začal obíhat občany v okolí cca 50 m, zda jim naše zvířata nevadí, jestli nemají mouchy na zahradě, jestli jim nic nesmrdí. a že chceme znevýhodnit budoucí stavební pozemky a budoucí stavebníky umístěním našich 2 plachtových přístřešků. Jen podotýkám, že zvířata jsou pod pravidelným veterinárním dozorem a kontrolama jak České plemenné inspekce, tak Státního zemědělského a intervenčního fondu, Státní veterinární správy aj...,
Žádný z výše uvedených zemědělců nebo farem tento problém s panem nikdy starostou neměl, vycházejí spolu aspoň neutrálně...
Jak prosím tuto situaci řešit? Je možné, aby se takto starosta choval? Existuje nějaký institut, který by mu v tomto jednání zamezil? Může nám svým jednáním znemožnit umístění přístřešků?
Mockrát děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Zde má pravdu stavební úřad - starosta opravdu není oprávněn vyjadřovat se k územnímu plánu. Pro Vás je podstatné, abyste splnili požadavky stavebního úřadu.
Pokud by starosta překročil svou pravomoc (např. se pokusil ovlivňovat rozhodnutí stavebního úřadu apod.), byla by zde možnost podat na něj trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, které se dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může starosta rozhodovat o územním plánu obce, města nebo ne?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vydržení obecního pozemku dlouhodobě udržovaného v dobré víře vlastnictví majitelem vedlejšího pozemku (soukromou osobou)

Více jak 100 let obhospodařovala rodina mého manžela určité pozemky, některé byly do knih zapsány, některé ne a to ty, které měl děda odkoupit za války-1944-45. V archivu nejsou záznamy dohledatelné-údajně vyhořel.
Rodina je nejen obhospodařovala, ale i zušlechťovala. V současné době jsme zjistili, že některé z těchto /nezapsaných /pozemků, byly obcí odprodány jinému majiteli a to sousedovi, který se o nic celá léta nestaral-je to chalupář. Ovšem sedí jako zastupitel a člen kontrolního výboru v zastupitelstvu.
Měla nám obec tyto pozemky nabídnout k odkupu přednostně, nebo nemusí? Celé je to komlikovanější, protože pan radní je odkupoval po pozemkové úpravě, kdy se na těchto pozemcích rušila polní cesta, dříve zakreslena a proto neprodejný pozemek a po úpravě cesta není a pozemky odkoupené.
Osobně se domnívám, že zde jde o zneužití informací a pravomoci úřední osoby.
Prodej jsem v zápisu zastupitelstva našla, ale žádnou nabídku ne. Děkuji Vám za brzkou odpověď, či radu jak dále postupovat. Ivana

ODPOVĚĎ:
Úplně nerozumím tomu, jak pozemky nemohly být zapsané. Situaci chápu tak, že pozemky byly nesprávně zapsány ve vlastnictví obce, která je, ač se o ně starali Vaši předkové, prodala třetí osobě. V tomto případě bych doporučila podat k soudu žalobu o vydržení vlastnického práva a současně žalobu o určení neplatnosti prodeje pozemků třetí osobě právě z toho titulu, že vydržením jste pozemky nabyli do svého vlastnictví. Obec neměla povinnost Vám nabídnout pozemky přednostně ke koupi, když jste na nich pouze hospodařili. Předkupní právo mají pouze spoluvlastníci či osoby, které by na pozemcích měly budovy, které jsou v jejich vlastnictví.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej obecního pozemku dlouhodobě udržovaného majitelem vedlejšího pozemku - vydržení pozemku bez prodeje

__

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Ověření podpisu cizince na kupní smlouvě - musí být z ambasády nebo stačí ověření podpisu kdekoliv?

Budu podepisovat kupní smlouvu na nemovitost nacházející se v ČR. Prodávající je z Německa. Musí dotyčný podepisovat na ambasádě nebo postačí na jakémkoli tamějším úřadě kde ověřují podpisy? Děkuji Václav

ODPOVĚĎ:
Podpis by měl být ověřen s tzv. apostilou. Tu mohou vydávat pouze určené orgány, v ČR např. notář. Nemělo by se tedy jednat o běžné ověření (jako např. v ČR na CzechPointu), není však nutné podepisovat na ambasádě.

Konkrétní podmínky by Vám mělo být sděleno na Ministerstvu zahraničních věcí, případně na zastupitelském úřadu v Německu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Apostila ověření podpisu při koupit nemovitosti od cizince EU (Němec)
Jak probíhá ověření podpisu cizince na kupní smlouvě s Čechem (cizinec z EU)

__

RŮZNÉ-POJIŠTĚNÍ
Lhůta na proplacení pojistky na neschopnost splácet úvěr

Mám půjčku od banky s pojistkou neschopnosti splácet, kterou banka sama nabídla. Po onemocnění, kdy jsem věděla, že bude delší, jsem neprodleně kontaktovala jak banku, tak pojišťovnu, na kterou mě banka odkázala. Po skoro 4 měsících, kdy pojišťovna stále dokola požaduje různá zdravotní vyjádření, které okamžitě plním a dodávám, své pojistné plnění vůči bance pojišťovna neplní a tvrdí, že je vše stále v řešení a rozhodování.
Banka, která tento produkt této pojišťovny sama nabídla při sjednání smlouvy, mě již několikrát a nyní již naposledy vyzvala k zaplacení dlužných částek, jinak hrozí, že vše předá exekučnímu úřadu, o záznamu v rejstříku neplatičů ani nemluvím.
S bankou neustále komunikuji a danou situaci (informace od pojišťovny) předávám, nicméně banka pouze mé informace eviduje v poznámkách u úvěru.
Pokud si kdekoliv na splátky nyní půjčím, je prosím banka povinna po plnění pojišťovny zaplacenou částku buď ode mě či od pojišťovny vrátit mé osobě a nebo to bude vést jako mimořádnou splátku a částky navíc nevrátí?
Jak situaci prosím řešit? Děkuji. Jana

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k dosti dlouhé době, po kterou pojišťovna řeší Vámi nahlášenou škodní událost, Vám doporučuji kontaktovat v této věci advokáta:
www.advokatikomora.cz
a s jeho pomocí zaslat pojišťovně výzvu k neprodlenému ukončení šetření škodní události a výplatě pojistného plnění. V této výzvě je zapotřebí pojišťovnu především upozornit na nestandardně dlouhou dobu, po kterou šetří předmětnou škodní událost (přičemž toto prodlení není v žádném případě způsobeno důvody na Vaší straně, neboť s pojišťovnou promptně spolupracujete). Pojišťovna musí být upozorněna na velmi závažné negativní finanční důsledky, které Vám její liknavý přístup přináší. Pojišťovně je vhodné stanovit přiměřenou lhůtu, v jejímž rámci očekáváte, že Vámi nahlášená škodní událost bude vyřízena s výplatou pojistného plnění. Pojišťovnu je dále vhodné informovat, že tato výzva plní rovněž funkci tzv. předžalobní výzvy (tzn. že jste připravena se urychleného vyřízení škodní události domáhat i soudní cestou).
Lze předpokládat, že výzva psaná na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře (a opatřená kopií plné moci, kterou advokátovi udělíte) zapůsobí na pojišťovnu mocnějším dojmem, než kdybyste výzvu připravovala sama (přestože i tato varianta je samozřejmě možná).
Co se týče otázky, jak banka naloží s pojistným plněním ve chvíli, kdy před jeho poskytnutím uhradíte dlužnou částku pomocí jiné půjčky, závisí vše na znění pojistné a úvěrové smlouvy, kterou jste s pojišťovnou a bankou uzavřela. Doporučuji Vám proto tyto smlouvy důkladně prostudovat, přičemž se zaměřte na tyto otázky:
- v rámci pojistné smlouvy je podstatné, zda
a/ se na základě této smlouvy pojišťovna zavázala vyplatit pojistné plnění pouze na účet banky (resp. jiného Vašeho věřitele), anebo zda
b/ smlouva počítá s tím, že pojistné plnění může být poskytnuto i na Váš účet;
- v případě ad b/ (v odrážce výše) je dále důležité, zda jste dle pojistné smlouvy v takovém případě povinna obdržené pojistné plnění přeposlat na účet banky (resp. jiného Vašeho věřitele), anebo zda smlouva počítá i s variantou, že pojistným plněním bude kompenzována finanční ztráta na Vaší straně (způsobená například právě tím, že dlužnou částku jste musela uhradit prostřednictvím jiné půjčky) ;
- v úvěrové smlouvě je zapotřebí zjistit, jak je zde upravena problematika tzv. mimořádných splátek (tzn. zda je banka oprávněna si jako mimořádnou splátku ponechat jakoukoli částku, kterou od Vás či od pojišťovny obdrží, anebo zda musí být jakákoli mimořádná splátka jako taková Vámi označena, tzn. že pokud takto označena nebude, vznikne bance povinnost Vám takovou částku vrátit).

V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že jak pojistná, tak úvěrová smlouva byly uzavřeny v režimu smluvní svobody, tzn. že Váš smluvní vztah s pojišťovnou i bankou se řídí především ustanoveními těchto smluv (což se vztahuje rovněž na režim poskytování pojistného plnění, jeho adresáta a poskytování tzv. mimořádných splátek).
Nepodaří-li se Vám najít v pojistné a úvěrové smlouvě výše vyjmenované informace, doporučuji Vám, abyste se obrátila přímo na pojišťovnu a banku s žádostí o zodpovězení Vašich dotazů.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Proplacení nákladů způsobených pozdním proplacením pojistky proti neschopnosti splácet z důvodu nemoci (náklady na půjčku na proplacení splátek hlavní půjčky)
___

RODINA-OTCOVSTVÍ
Odmítnutí otcovství biologickým otcem dítěte a nezapsání do rodného listu - žaloba na určení otcovství

S přítelem máme ročního (03/2017-04/2018) chlapečka. Po dobu našeho vztahu měl milenku, která otěhotněla. Rozhodla se, že dítě si nechá. Přítel nechce být uveden v rodném listě dítěte. Milenka je od 01/2018 nezaměstnaná, dítě se narodilo 03/2018. Chci se zeptat co vše může požadovat (na co má nárok) od biologického otce (mého přítele). Děkuji, Eliška.

ODPOVĚĎ:
Aby přítelova milenka mohla požadovat výživné pro dítě a případně také pro sebe, bude nejdříve zapotřebí, aby došlo k určení otcovství. Jestliže Váš přítel s otcovstvím nesouhlasí, bude se muset milenka obrátit na soud s návrhem (žalobou) na určení otcovství. Soud pak velmi pravděpodobně nařídí provedení testů DNA a na základě výsledku testů rozhodne, zda je Váš přítel otcem dítěte či nikoliv. Jestliže ale dojde k soudnímu řízení a Váš přítel soud prohraje (bude určeno jeho otcovství k dítěti), je pravděpodobné, že bude muset uhradit protistraně (milence) náklady na soudní řízení a navíc se bude muset podílet na úhradě testů DNA, což může celkové náklady značně navýšit. Pokud tedy Váš přítel ví, že je otcem milenčina dítěte, doporučuji otcovství spíše uznat souhlasným prohlášením o otcovství učiněným na matričním úřadě v místě narození dítěte a soudnímu řízení se vyhnout.
Jakmile dojde k určení otcovství, může matka dítěte požadovat výživné pro dítě. Toto výživné může být výsledkem mimosoudní dohody rodičů nebo může výživné určit soud. Váš přítel pak bude povinen toto výživné platit až do doby, dokud dítě nebude schopné se samo živit. Bude mít také právo se s dítětem pravidelně stýkat a podílet se na jeho výchově. Styk s dítětem může být opět věcí dohody mezi rodiči nebo může být upraven soudně.
Kromě výživného pro dítě může milenka požadovat také výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku. Paragraf 920 občanského zákoníku k tomu říká, že: „Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. “ Milenka má tedy právo po dobu dvou let po porodu žádat výživné pro sebe a kromě tohoto výživného také příspěvek na náklady spojené s těhotenstvím. Do těchto nákladů je možné zahrnout například náklady na těhotenské oblečení, léky a lékařskou péči, ale nikoliv náklady spojené s pořízením výbavičky pro dítě (kočárek, postýlka apod.). Stejnou vyživovací povinnost má Váš přítel i vůči Vám a vašemu společnému dítěti.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na alimenty, výživné od biologického otce dítěte nezapsaného v rodném listě dítěte
Může matka dítěte požadovat výživné, alimenty od biologického otce neuvedeném v rodném listě dítěte?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Kouření sousedů na balkonu domu SVJ - jak se bránit obtěžování kouřem na balkoně?

Mám byt v osobním vlastnictví, tedy OV. Byt je součástí společenství vlastníku bytových jednotek, tedy SVJ. Bohužel mi život otravují kouřící sousedé, kteří kouří na balkonech ve večerních a nočních hodinách (přičemž třískají balkonovými dveřmi tak, že mne vzbudí), kdy se mi při otevřeném balkónu či ventilačce valí kouř přímo do ložnice, kde spím a do dětského pokoje, kde spí děti.
Bohužel jsem již bezradná, jelikož domlouvat jim je jako házet hrách o stěnu. Je nás víc, co si stěžujeme na obtěžování tohoto rázu. V domovním řádu máme zákaz kouření ve společných prostorách, tak i na balkónech či oknech bytů. Bohužel těmto lidem je to fakt jedno, jelikož neznáme způsob, jak je postihnout, tak jsme nuceni snášet tohoto chování sousedů a v případech (v parném létě nebo když má člověk nemocné děti např. s laryngitidou je třeba studený čerstvý vzduch), kdy se větrat musí, je to opravdu šílené. Za radu předem moc děkuji.
Děkuji, Anežka.

ODPOVĚĎ:
Proti vniku kouře do vašeho bytu se můžete pokusit bránit prostřednictvím správního (přestupkového) řízení, či řízení občansko-právního.
V prvém případě můžete podat stížnost na místě příslušný obecní úřad, v níž uvedete, že soused hrubě porušuje zásady občanského soužití a podrobně popíšete jeho závadové chování (včetně třískání dveří).
Ve druhém případě se pak můžete bránit podáním tzv. sousedské žaloby na zákaz imisí dle ust. § 1013 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, neboť nikdo nesmí obtěžovat jiné vlastníky imisemi (tj. i zápachem, kouřem a hlukem) „nad míru přiměřenou místním poměrům“. Žalovaným by pak byla osoba, která na balkoně kouří. Vzhledem k zákonné formulaci „nad míru přiměřenou místním poměrům“ však nejsou šance na úspěch takové žaloby zaručeny.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba proti obtěžováním kouřem z cigaret přes balkon a okenní ventilaci nekuřáka
Jak se domáhat zanechání obtěžování od sousedů - kouření na balkoně, kouř vniká do bytu nekuřáka
___

OBČAN-BYDLENÍ
Kdo platí výměnu vodoměru - majitel bytu SVJ nebo fond oprav SVJ?

Dotaz č. 1: V prohlášení vlastníka budovy má naše SVJ ve vymezení jednotek napsáno: "Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, elektroinstalace, rozvod tepla s podlahovými konvektory, kromě stoupacího vedení včetně hlavních uzávěrů), vodoměry studené a teplé vody."
Je tedy správné, když při 5 leté výměně vodoměrů je tato výměna včetně práce hrazena výborem SVJ z tzv. fondu oprav, podle velikosti podílů (m2)? Neměl by si ji hradit každý vlastník bytové jednotky sám? A to ve stejné výši na byt. jednotku? Zálohy na výměnu vodoměrů se nevybírají.
Dotaz č. 2: Je legislativně správné, když odměny výboru SVJ, jsou placeny z tzv. FO, kam se vybírají dle m2 prostředky určené na opravy a rekonstrukci domu? Neměli by vlastníci bytových jednotek platit na odměny výboru ve stejné výši, jako nyní platí na správce domu? Děkuji, Eliáš.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz naleznete v ustanovení § 1180 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník:
§ 1180
(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Dotaz č. 1: V případě, že vodoměry skutečně vlastní jednotliví vlastníci jednotek, pak lze výměnu vodoměrů za prostředky z fondu oprav (dnes z příspěvků na správu domu a pozemku) na jejich výměnu použít pouze pokud o tom rozhodne shromáždění společenství vlastníků jednomyslně, tedy se souhlasem všech vlastníků jednotek. Pokud tedy nebylo o úhradě výměny vodoměrů hlasováno na shromáždění SVJ, pak nelze prostředky z fondu oprav použít. S ohledem na výše citované ustanovení, konkrétně odst. 1 věta druhá by pak dle mého názoru měli vlastníci, pakliže to není ve stanovách upraveno jinak, přispívat na výměnu vodoměrů rovným dílem.
Dotaz č 2:
Odstavec druhý výše citovaného ustanovení pak odpovídá na Váš druhý dotaz, tedy že příspěvky na odměny členů výboru by měly být ve stejné výši pro každého vlastníka.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet odměny členům výboru SVJ (předseda SVJ ad.) - podle podlahové plochy bytu v m2 nebo jinak?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Převod družstevních práv na novou manželku před smrtí - dědí děti zemřelého družstevníka?

Čeká nás dědické řízení po otci, který zemřel na podzim 2017 a chci se zeptat, jestli do dědictví spadá byt, ve kterém bydlel se svou druhou ženou a v roce 2013 jako předseda družstva nechal členská práva převést pouze na ní. Tudíž družstevní byt je na katastru psaný jen na manželku, ale nabyla ho za manželství a neměli v té době rozdělené SJM. Patří i tento byt do dědictví? A jak je to s finanční hotovostí na účtech? Patří do dědictví i společné úspory, i když bankovní účty jsou psané pouze na manželku? Děkuji, Erika.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je třeba vyjasnit, k jakému převodu vlastně v roce 2013 došlo. Pokud je byt v evidenci nemovitostí psaný jen na manželku, pak se nejedná o družstevní byt, ale byt v osobním vlastnictví a je třeba zjistit, jak k převodu došlo. Pokud neměli SJM zúžené, pak i když je byt psaný na manželku, byl-li přepis do osobního vlastnictví učiněn v době manželství, spadá byt do SJM a polovina by měla být předmětem dědického řízení. Notář ale nemá povinnost toto zjišťovat a může Vás odkázat na občanskoprávní žalobu a teprve po jejím výsledku byt do dědictví zahrne či nikoliv. Stejné je to s účty. Pokud jsou na nich finanční prostředky, které byly naspořeny za manželství, pak by měly být poloviny zůstatků součástí SJM a tím pádem i dědictví. Je to stejné jako u bytu, notář toto zkoumat nemusí a odkáže Vás na občanskoprávní soud.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování, převod družstevního bytu DB nové manželce a dědění družstevního bytu DB dětmi, potomky
___

OBCHOD-DANĚ
Placení DPH a uplatnění dňového odpočtu ze zboží - vysvětlení

Rád bych Vás požádal o "laické" vysvětlení této věty:
"Identifikovaná osoba přiznává DPH, je zjednodušeně řečeno plátcem co se týče nakoupeného zboží z EU, máte možnost uplatnit daňový odpočet z tohoto zboží, povinnost zaplatit daň z tohoto zboží, ale nemůžete např. uplatňovat odpočět z nakoupených vstupů v ČR, například spotřební materiál atd."
Resp. se mi jedná o to, co to daňový odpočet v tomto případě vůbec je a co to znamená, že mám možnost si uplatnit daňový odpočet z tohoto zboží (avšak současně povinnost zaplatit daň z tohoto zboží), avšak ze vstupů nakoupených v ČR nikoliv.
Děkuji, Richard

ODPOVĚĎ:
Jedná se o systém uplatňování DPH. Ten funguje na principu, že když nakoupíte nějakou věc od plátce DPH, zaplatil jste DPH v ceně zboží a máte nárok od státu na nadměrný odpočet - tzn. vrácení zaplacené DPH. Tuto věc poté dráže prodáte koncovému spotřebiteli, ten vám zaplatí cenu navýšenou o DPH, tuto DPH skrze daňové přiznání zaplatíte státu. Výsledek je ten, že daň byla skutečně zaplacena z tzv. přidané hodnoty (daň byla zaplacena z toho o co jste navýšil cenu [příklad nakoupím za 121 Kč s DPH z toho si uplatním odpočet 21 Kč ze zaplacené DPH při nákupu=při vstupu, prodám za 242 Kč s DPH z toho 42 Kč odvedu na DPH státu=daň na výstupu, výsledek je ten, že skutečná daň z přidané hodnoty (skutečný příjem státního rozpočtu je 21 Kč z mnou přidané hodnoty) ] systém fungování DPH je uplatňován takto tzv. nepřímo, na pohled to vypadá složitě).
Teď k identifikované osobě, když pro účely podnikatelské činnosti nakoupíte zboží ze zemí EU, musíte v ČR z hodnoty takto pořízeného zboží zaplatit v ČR DPH (když překročíte dříve zmiňovanou hranici pro registraci identifikované osoby nebo se registrujete dobrovolně). Ovšem z takto nakoupeného zboží mte nárok zároveň požadovat po státu zpět zaplacenou DPH, tudíž si zároveň můžete uplatnít nárok na odpočet DPH a výsldek daně bude 0, poté zboží prodáte koncovému zákazníkovy s DPH, toto DPH z vyšší koncové ceny odvedete jako daň na výstupu státu=zaplatíte DPH (zde platí stejný princip výpočtu DPH, ovšem reálně vám výjde vyšší DPH odvedená státu, protože zde není ten český plátce na předchozím stupni v řetězci, toho tvoříte vy [nakoupím z EU věc za 100 Kč, v ČR musím z těchto 100 Kč zaplatit DPH 21 Kč, ale zároveň si mohu uplatnit odpočet z DPH 21 Kč, věc prodám v ČR za 200 Kč (242 Kč s DPH) a 42 Kč odvedu státu jako DPH, příjem do státního rozpočtu bude 42 Kč > > > > 21 Kč DPH z přidané hodnoty=vaší přirážky, 21 Kč z nakoupeného zboží z EU - předchozí řetězec) ]. Pokud takto obchodujete s plátci DPH v jiných zemích, tak jim poskytnete své DIČ a oni vám z EU rovnou prodají věc bez jejich DPH (levnější nákup), ovšem vy v ČR DPH zaplatíte. I pokud takto nakupujete od neplátců ze zemí EU a jste identifikovaná osoba, musíte v ČR odvést DPH i tak. Shrnutí daňovým odpočtem je v tomto případě česká DPH z hodnoty nakoupeného zboží z EU. "Identifikovaná osoba" má nárok na odpočet DPH a odvádí DPH co se týče zboží pořízeného ze zemí EU. Pokud jako identifikovaná osoba nakoupíte zboži v ČR a prodáte v ČR, tak povinnosti týkající se DPH vůbec neřešíte. Pokud máte "bežný statut plátce DPH" může uplatňovat tyto odpočty DPH a má povinnost platit DPH u všech plnění (nakoupí si papíry do tiskárny s DPH, tonery atd. = uplatní zde nárok na odpočet DPH (požaduje po státu vrátit co zaplatil na DPH dodavateli, pak vytiskne třeba nějaké brožury, ty prodá za vyšší cenu s DPH, tu odvede státu > > > výsledek DPH odvedená státu=DPH z prodejní ceny MÍNUS DPH z nakoupeného materiálu).
Snad jsem vámto trochu objasnil než udělal ještě větší nepořádek. Pro vysvětlení odpočtů bylo potřeba jít podstatu fungování systému DPH.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daňový odpočet při koupi zboží a spotřebního zboží
___

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
Právo na výpis ze zdravotnické dokumentace stomatologa a na cenový plán výkonů před provedením ošetření

2014 jsem byla ošetřena v ordinaci stomatologa, ale jeho zákrok jsem posléze reklamovala. Stomatolog po osobní komunikaci nakonec uznal reklamaci a vrátil mi za provedenou službu 4000 Kč. Zdá se, že v té době zanevřel na moji osobu, přestože to samozřejmě nebyla moje chyba. V současnosti potřebuji záznam o všech jeho stomatologických výkonech - kartu.
Také jsem poprosila recepční, aby mi stomatolog ke kartě napsal stručný výpis, proč postupoval právě tak jak postupoval, protože jsem od něho neobdržela před zákrokem žádný plán postupu, poučení pacienta, ba ani cenový plán, jak je to zvykem v zahraničí. Napsala jsem tento požadavek na recepci. Celkově už asi 3 maily ale bez jakékoliv odpovědi.
Vím jenom, že ze zákona je poskytovatel zdravotní péče povinen tuto dokumentaci poskytnou na vyžádání.
Můžete mi prosím toto podložit paragrafem a poradit způsob, jak na takový lhostejný postup stomatologické ambulance reagovat slušnou cestou. Děkuji Jana

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do 2 částí:

1/ Právo na vydání kopie či výpisu zdravotnické dokumentace:
„Záznamy o stomatologických výkonech“, resp. „karta“, které v dotazu zmiňujete, představují zdravotnickou dokumentaci, kterou o Vás stomatolog vede. V obecné rovině platí, že zdravotnická dokumentace je souborem informací vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena (§ 53/1 zákona o zdravotních službách).
Dle § 53/2 písm. d) zákona o zdravotních službách musí zdravotnická dokumentace obsahovat (mimo jiné) informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících s postupem při poskytování zdravotních služeb.
Základním právem pacienta je v této souvislosti jeho právo nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o něm poskytovatelem zdravotních služeb, a dále právo pořizovat si její výpisy nebo kopie, a to v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem zdravotních služeb (§ 65/1 písm. a) zákona o zdravotních službách).
Pacient je v první řadě oprávněn pořídit si kopii zdravotnické dokumentace či její části vlastními prostředky (například tedy vyfotografováním příslušného listu). Není-li toho pacient schopen, je k pořízení kopie zdravotnické dokumentace (či pacientem zvolené části zdravotnické dokumentace) povinen poskytovatel zdravotních služeb. Výpis zdravotnické dokumentace pořídí poskytovatel zdravotních služeb pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to vždy po dohodě s pacientem. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen pořídit kopii či výpis zdravotnické dokumentace do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta (§ 66/1 písm. a) zákona o zdravotních službách).

Za pořízení kopie či výpisu zdravotnické dokumentace je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn účtovat pacientovi:
a/ úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace (ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům),
b/ za jejich odeslání úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich odesláním
(jak vyplývá z § 66/3 zákona o zdravotních službách).

Z výše uvedeného lze jednoznačně dovodit, že máte právo na pořízení kopie zdravotnické dokumentace, kterou o Vás vede Váš stomatolog (popř. jejích částí), a to buď vlastními prostředky či poskytovatelem zdravotních služeb (oproti úhradě nákladů vzniklých na jeho straně).
Bude-li stomatolog nadále odmítat vydat Vám kopii zdravotnické dokumentace (a to i přes upozornění na shora uvedená ustanovení zákona o zdravotních službách), můžete si na tento postup u tohoto poskytovatele zdravotních služeb písemně stěžovat. Nebudete-li s vyřízením Vaší stížnosti spokojena, budete se moci s „odvoláním“ obrátit na místně příslušný krajský úřad (§ 93 a násl. zákona o zdravotních službách).
Dále můžete stomatologa upozornit na fakt, že odmítnutím pořízení kopie zdravotnické dokumentace se může dopustit přestupku. Konkrétně dle § 117/3 písm. g) a i) zákona o zdravotních službách se poskytovatel zdravotních služeb dopustí přestupku tím, že:
- neumožní nahlížení do zdravotnické dokumentace podle § 65 zákona o zdravotních službách,
- nepořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace podle § 66/1 nebo 2 zákona o zdravotních službách,
přičemž za spáchání tohoto přestupku může být poskytovateli zdravotních služeb krajským úřadem uložena pokuta do výše 500.000,- Kč (jak vyplývá z § 117/4 písm. b) zákona o zdravotních službách).

Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že povinnost poskytovatele zdravotních služeb umožnit Vám nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy, opisy či kopie, je v obecné rovině zakotvena rovněž v § 2648/1 občanského zákoníku.

2/ Právo na vydání „plánu postupu“ a „cenového plánu“:
„Plán postupu“ a cenový plán“ jsou pojmy, které český právní řád v oblasti poskytování zdravotních služeb nezná. I čeští pacienti mají nicméně práva, která těmto pojmům více či méně odpovídají.
Dle § 2638/1 občanského zákoníku je poskytovatel zdravotních služeb povinen srozumitelně vysvětlit pacientovi zamýšlené vyšetření i navrhovanou péči o zdraví, přičemž požádá-li o to pacient, podá mu poskytovatel zdravotních služeb vysvětlení v písemné formě.
Účelem tohoto ustanovení občanského zákoníku je však informování pacienta (na jeho žádost i písemné) před poskytnutím navrhované zdravotní péče. Občanský zákoník ani zákon o zdravotních službách neukládají poskytovateli zdravotních služeb povinnost dodatečně písemně vysvětlovat pohnutky a důvody svého odborného rozhodování. Stomatologa proto můžete požádat o dodatečné vystavení písemného vysvětlení péče, která Vám byla poskytnuta, v tomto ohledu však vše bude záviset na jeho ochotě (podstatné informace o zdravotní péči, která Vám byla poskytnuta, byste se ostatně měla dozvědět ze zdravotnické dokumentace, která by měla být vedena tak, aby nepotřebovala žádné podrobnější vysvětlování).
Dle § 28/3 písm. f) zákona o zdravotních službách má pacient právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady. Tomuto pacientovu právu na informace pak odpovídá poučovací povinnost poskytovatele zdravotních služeb zakotvená v § 45/2 písm. a) zákona o zdravotních službách.
Pokud Vás stomatolog před poskytnutím zdravotní péče informoval (a to i ústně) o tom, že tato zdravotní péče není hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění, popř. že je hrazena pouze částečně a zároveň Vám sdělil (a to i ústně), kolik Vás bude navrhovaná zdravotní péče stát, splnil svou zákonnou povinnost.
Stomatolog by se dopustil přestupku tehdy, pokud by Vás neinformoval o ceně poskytovaných zdravotních služeb (§ 117/1 písm. o) zákona o zdravotních službách), přičemž za tento přestupek by mu mohla být uložena pokuta do 50.000,- Kč (§ 117/4 písm. f) zákona o zdravotních službách).
Nepovede-li Vaše další komunikace se stomatologem k vydání kopie zdravotnické dokumentace, můžete (kromě stížnosti adresované tomuto stomatologovi, popř. následně místně příslušnému krajskému úřadu) upozornit na jeho závadné chování rovněž Českou stomatologickou komoru:
https://www.dent.cz/

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok pacienta na cenový plán výkonů u zubaře, stomatologa
Povinnost zubaře, stomatologa poučit pacienta o cenách výkonů před provedením výkonu
Právo pacienta zubaře, stomatologa na zdravotnickou dokumentaci (výpis, opis)

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Může zaměstnavatel přikázat propojení soukromého účtu s firemní stránkou na Facebooku?

V práci spravuji firemní stránku na Facebooku a mám stránku propojenu se svým soukromým účtem, skrze který tuto správu vykonávám. Nově šéf provedl registraci firmy (vytvořil její profil) na propagační webové stránce, kde je třeba přihlásit uživatele spravujícího tento profil skrze jeho soukromý facebookový účet (jiná možnost přihlášení uživatele zde není) - tzn. udělit povolení k přístupu do soukromých dat na účtu facebooku toho, kdo bude profil spravovat.
Šéf chce, abych si já propojil svůj soukromý účet s tímto nově vytvořeným profilem na propagačním webu a spravoval tedy firemní facebook i profil.
Já ale nechci propojovat svůj soukromý účet na facebooku s nějakou stránkou a udělovat jí přístup do mého soukromého účtu. Mohu, prosím, požadavek mého šéfa odmítnout, aniž bych byl za toto nějak potrestán?
Hraje zde nějakou roli fakt, že jsem již v současné době správce firemního facebooku? (tento fakt mi nevadí, jelikož při správě firemní facebookové stránky se jedná stále o služby facebooku a nedochází zde k žádnému transferu mezi soukromými a firemními daty, udělování přístupu k soukromým datům atd.)
Pracuji na pozici marketingový pracovník, konkrétní činnosti v rámci pracovní smlouvy nemám specifikovány – název pozice je jediná informace specifikující moji pozici ve smlouvě. Neexistuje ani jiný interní předpis/směrnice s těmito informacemi... Jediný dokument je manuál administrativního pracovníka, ze kterého je část činností společných s mojí pozicí - jedná se ale o věci typu jednoduchá fakturace, správa objednávek atd. o marketingu ani zmínka.
Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Z definice závislé práce vyplývá, že zaměstnanec je povinen používat stanovené pracovní prostředky. Zaměstnavatel je povinen určit, s jakými prostředky má zaměstnanec pracovat, a tyto prostředky poskytnout.
Vlastní nářadí, zařízení či předměty potřebné pro výkon práce tedy zaměstnanec bez dalšího pro svou práci používat nemůže. Naopak ani zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit, aby vlastní prostředky používal, pokud to zaměstnanec nechce.
Facebookový účet je možné ve Vašem případě považovat za prostředek k výkonu práce. Zaměstnavatel Vás tedy nemůže nutit bez Vašeho souhlasu využívat pro pracovní účely Váš soukromý facebookový účet.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnosti správce firemní stránky zaměstnavatele na Facebooku přopojit soukromý účet s novou stránkou firmy
___

RŮZNÉ-STAVBY
Musí soused souhlasit s postavením plotu mezi pozemky?

Vjezd do našeho domu máme přes obecní příjezdovou cestu. Dle přílohy pak máme společnou příjezdovou cestu (cca 20 m2) spolu se sousedem - červená barva. Za touto příjezdovou cestou je již náš soukromý pozemek zeleně značený.
Cestu do garáže máme skrze žlutou barvu, cesta bohužel není zpevněná - jsou tam položeny jen betonové dlaždice a to jen na stranách, abychom aspoň pneumatikami nezapadli cestou do bahna.
Dlaždice tam již byly v minulosti, dům jsme s takovouto cestou koupili.
Chceme cestu do garáže vybagrovat, zarovnat, zasypat štěrkem a pak následně dát zámkovou dlažbu.
Upravit chceme žlutě vyznačenou trasu, která je na našem soukromém pozemku.
Mé otázky jsou následující:
1) Je nutné si zažádat o povolení na úřad? Případně jaké povolení a na který příslušný obor se obrátit?
2) Je nutný souhlas souseda? Pakli-že ano, jaký by byl postup v případě jeho nesouhlasu. Nemáme mezi sebou dobrý vztah, takže bychom jeho souhlas jistě nedostali.
3) Vzhledem k tomu, že si se sousedem nerozumíme, jsme po novelizaci stavebního zákona postavili na vlastní náklady plot do výše 2 m a on nám hrozí, že nám ho nechá zbourat, protože jsme plot postavili bez jeho souhlasu a že nám uřeže sloupky. Který paragraf prosím definuje možnost postavit plot do 2 m bez souhlasu úřadu a souseda, abych se mohla opravdu ujistit? A je možné se nějak bránit jeho zatím slovním útokům? Osobně ho jenom vidím a trpím další dny bolestmi břicha a bojím se, že od slov není daleko k činům.
Mockrát Vám děkuji za Váš čas a rady.

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o cestu, která není užívána ostatními osobami, ale jen Vámi, neměl by zde být problém s opravou a ani třeba souhlasu souseda. Pokud je přístupná veřejnosti a veřejností i užívaná, zde už by bylo nezbytné splnit další požadavky. Pokud si nejste zcela jistí, můžete danou záležitost zkonzultovat s příslušným odborem dopravy (dopravní úřad), který naleznete (většinou) na městském úřadu.
Co se týká plotu, po novelizaci stavebního zákona platí, že pro stavbu oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše není třeba územní rozhodnutí ani stavební povolení či ohlášení. Stanovuje tak § 79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona a § 103 odst. 1 písm. a) a písm. e) bod 14.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Úprava cesty ke garáži - je nutné stavební povolení? (vybagrování, zarovnání, zasypání štěrkem a zámková dlažba)
Likvidace plotu sousedem z důvodu neudělení souhlasu se stavbou plotu od souseda

__

RODINA-OTCOVSTVÍ
Určení otcovství a dodatečné doplacení výživného zpětně matce dítěte

Bohužel jsem zjistil, že mám nemanželské dítě. Dané manželství se rozvádí a nebiologický otec a manžel podal žalobu k soudu na popření otcovství. Pokud bych byl uveden do rodného listu jako biologický otec, mohla by po mě matka dítěte zpětně požadovat zaplacení výživného od narození dítěte (2 roky). Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Podle § 785 občanského zákoníku, může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu. Nejpozději tak může učinit do šesti let od narození dítěte. Podle § 786, odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Narodí-li se dítě mezi 160. dnem od uzavření manželství a 300. dnem po jeho zániku nebo prohlášení za neplatné, lze otcovství popřít jen je-li vyloučeno, aby manžel matky byl otcem dítěte.

Pokud dojde k popření otcovství manžela a určení Vašeho otcovství, budete jako otec dítěte zapsán do jeho rodného listu. V takovém případě budete mít právo se s dítětem stýkat a podílet se na jeho výchově, ale budete mít také vůči dítěti vyživovací povinnost, a to až do doby, dokud dítě nebude schopné se samo živit. Je pravděpodobné, že doposud platil výživné na dítě manžel matky dítěte. Vzhledem k tomu, že plnil vyživovací povinnost k dítěti místo Vás, je možné, že pokud bude určeno Vaše otcovství, bude po Vás požadovat úhradu tohoto výživného on místo matky dítěte.

Matka dítěte by teoreticky mohla požadovat i výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku, protože nebyla provdána za otce dítěte, ale toto výživné je možné požadovat nejdéle dva roky ode dne porodu. Navíc i v tomto případě předpokládám, že jí na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem přispíval její manžel, takže by úhradu těchto nákladů opět mohl požadovat po Vás.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Doplacení alimentů zpětně po určení otcovství u většího dítěte (2 roky)
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Investice do fondu bitcoiny přes smartmoney - šance na vrácení vkladu vkladateli

10/2017 jsem investoval do fondu https://www.smartmoney.financial/cz/ částku 70.000 Kč v bitcoinech, tedy BTC. Mělo být kolektivně investováno do ověřených projektů se ziskem 5% a více. Bitcoiny jsem přeposlal na jejich peněženku a vybral investici do 2 projektů. 12/2017 už zhodnocení snížili na 3 %. 2/2018 jeden projekt zanikl a druhý vyplácí cca 3 %. Chtěl jsem ukončit činnost v tomto fondu a žádal o vyplacení investované částky poníženou o už vyplacené zhodnocení. Chtěl bych se zeptat, jestli mám nějakou šanci se dostat zpět k penězům. Jsem v kontaktu s jedním z tohoto fondu, znám skutečné jméno. Děkuji, Dominik

ODPOVĚĎ:
Domoci se vrácení Vámi vynaložené částky bude z právního hlediska dosti obtížné či takřka nemožné.
První problém tkví ve skutečnosti, že bitcoiny nejsou v České republice platnou právní úpravou téměř regulovány (o virtuální měně se zmiňuje pouze několik právních předpisů, komplexní právní úprava však chybí).
Bitcoiny nejsou ani bezhotovostními peněžními prostředky, ani elektronickými penězi (tak, jak je chápe platná právní úprava). Nákup či prodej bitcoinů na vlastní účet není žádnou ze zákonem vymezených platebních služeb (platební službou není ani zaslání bitcoinů jinému uživateli protokolu, popřípadě „vedení účtu v bitcoinech“, kdy za vlastníka bitcoinů spravuje jeho bitcoiny jiná osoba například v rámci tzv. virtuální peněženky), nejedná se ani o bezhotovostní obchod s cizí měnou. Jelikož bitcoiny nemají povahu cenného papíru, nelze je zařadit ani do kategorie investičních nástrojů.
Právní úpravě naopak podléhá obchodování s deriváty na bitcoiny, správa fondu investujícího do bitcoinů a provádění platebních transakcí v souvislosti s organizací obchodů s bitcoiny.
Z Vámi odkazovaných internetových stránek jsem vyrozuměl, že za předmětnou finanční aktivitou nestojí jeden konkrétní subjekt (fyzická či právnická osoba), nýbrž se jedná do jisté míry o spontánní aktivitu skupiny lidí se stejným záměrem. Tato skutečnost hraje ve Vašem případě klíčovou roli. Neexistuje-li žádný konkrétní provozovatel, resp. poskytovatel služeb, přičemž navíc neznáte ani totožnost všech členů předmětné skupiny, je tím právní vymahatelnost vrácení Vámi vynaložených peněz prakticky vyloučena (není samozřejmě možné domáhat se vrácení peněz po osobě, kterou nejsem schopen označit).
Přestože to z dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že s provozovateli předmětných internetových stránek jste neuzavřel žádnou smlouvu, v jejímž rámci by byla dohodnuta pravidla investování.
Z Vámi odkazovaných internetových stránek jsem nabyl dojmu, že lidé, kteří prostřednictvím těchto internetových stránek investují, se snaží vyhnout státní kontrole těchto aktivit, resp. se snaží pohybovat se ve finančním světě mimo regulované oblasti. Z tohoto důvodu se můžete na provozovatele předmětných internetových stránek obrátit s předžalobní výzvou, v jejímž rámci se budete domáhat vrácení Vámi investovaných peněz. Tuto výzvu Vám doporučuji připravit s pomocí advokáta:
www.advokatikomora.cz
Lze předpokládat, že předžalobní výzva, psaná na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře (a doplněná kopií plné moci, kterou advokátní kanceláři udělíte) zapůsobí na provozovatele předmětných internetových stránek mocnějším dojmem, než kdybyste si tuto výzvu připravoval sám.
V předžalobní výzvě můžete rovněž zmínit, že jste připraven předat celou věc Policii ČR, popřípadě České národní bance (jako dozorovému orgánu nad finančními aktivitami) :
http://www.cnb.cz/cs/index.html

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Snížení slíbeného výnosu z investice do fondu - legálnost postupu
___

OBCHOD-REKLAMACE
Nevyřízení reklamace kuchyně Oresi ve lhůtě u prodloužené záruky a odstoupení od kupní smlouvy (odlepující se folie ze dvířek kuchyňské linky)

V červenci 2011 jsme zakoupili kuchyň u kuchyňského studia ORESI. Kuchyň má prodlouženou záruku na 7 let. U kuchyně se odlepují fólie u dvířek a toto bylo v letech 12/2013, 11/2015, 12/2014 reklamováno. Reklamace byla vždy uznána a vyřešena reklamačním technikem fa ORESI. V rámci reklamace byly vždy vyměněny vadné dvířka. V prosinci 2017 podána 4. stejná reklamace, prodejcem je uznána. Opět se to řeší výměnou vadných dvířek. Konec záruky je červenec 2018. Chtěli jsme odstoupit od smlouvy, nebo ať nám poskytnou záruku na vyměněné dvířka. Toto bylo zamítnuto s odůvodněním, že se změnil obchodní zákoník. 4. reklamace byla podána 4.12.2017 do dnešního dne (12.3.2018) se nic neděje (prý dvířka již nejsou na trhu a musí je vyrobit).
Máme obavy, že nám dodají nová dvířka těsně před koncem záruky, nebo již po záruce a my již nebudeme mít možnost cokoliv udělat, kdyby se závada opět projevila. Máme právo na novou záruku nových dvířek? Máme právo na prodloužení záruky alespoň o ten čas, kdy je vedena reklamace? Máme jiné možnosti jak řešit tuto situaci? Děkuji, Bartoloměj.

ODPOVĚĎ:
Záruční doba by se měla prodloužit o dobu, po kterou byla prováděna reklamace. V tomto případě by již nejspíše byly splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu jejího porušení. Pokud jste však již zvolili výměnu, neměli byste měnit již provedenou volbu, pokud by s tím prodejce nesouhlasil.
Na druhou stranu reklamace by měla být vyřízena do 30 dnů, přesáhnout tuto dobu je možné pouze s Vaším souhlasem. I toto překročení může být důvodem pro odstoupení od smlouvy. Prodejci sdělte, že požadujete prodloužení záruky o Vámi stanovenou dobu, jinak odstoupíte od smlouvy, a to jak z důvodu porušení smlouvy, tak překročení lhůty k reklamaci. Primárně však doporučuji řešit věc dohodou. Za překročení lhůty k provedení reklamace hrozí prodejci také uložení pokuty od ČOI.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevyřízení reklamace v prodloužené záruční lhůtě a odstoupení od kupní smlouvy u Oresi kuchyně
Prodloužení záruční lhůty o dobu reklamace komponenty, dílu
___

SPRÁVNÍ-OBCE
Příkaz zrušení septiku a napojení na kanalizaci obce - musím vyhovět? (tříkomorový vyhnívací septik)

Mohli by jste mi poradit, jaká mám práva a jak se bránit v případě, že mi obec nakazuje odstavit tříkomorový vyhnívací septik? Než jsme započali s výstavbou domu byl tento septik podmínkou - tu jsme splnili a kolaudace je též platná. Dále jsem znechucena, že mi obec nařizuje vyměnit kameninové trubky za plastové - prý netěsní i když rozdíl od výpusti ze septiku až do kanalizace je převýšení určitě více než 5 metrů. Prý trubky netěsní, jako by odpad po nich vzlínal nahoru - takový nesmysl. Navíc odpad vede přes náš soukromý pozemek, který je zakončen 2 m vysokou zdí a pak je ulice. takže by se muselo kopat ještě 1,5 m pod povrch silnice. Z tohoto důvodu se asi na naši kanalizaci kdysi napojili sousedé - naši tátové se tak dohodli. Děkuji za odpověď, Broňa.

ODPOVĚĎ:
Přestože to z dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že obec po Vás žádá, abyste se (resp. svůj pozemek a stavbu na něm) připojila k obecní kanalizaci. Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Je pravdou, že dle § 3/8 zákona o vodovodech a kanalizacích je obecní úřad oprávněn rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Dle shora uvedeného ustanovení je obecní úřad oprávněn vydat individuální správní rozhodnutí (tedy takové rozhodnutí, které bude zcela adresné vůči konkrétnímu vlastníkovi pozemku či stavby na něm, nemůže se v žádném případě jednat o "hromadné" nařízení), na jehož základě nařídí vlastníkovi pozemku či stavby na něm, aby se připojil k obecní kanalizaci.
Vydání takového individuálního správního rozhodnutí musí předcházet řádné správní řízení, v jehož rámci bude obecní úřad zkoumat, zda jsou splněny podmínky pro vydání předmětného rozhodnutí. Jedná se zejména o podmínku, aby bylo připojení k obecní kanalizaci technicky možné.
O zahájení správního řízení musí být vlastník pozemku či stavby samozřejmě informován. V rámci tohoto správního řízení je vlastník pozemku či stavby na něm, jako účastník správního řízení, oprávněn navrhovat důkazy a jejich doplnění, popř. klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním ohledání. Před vydáním správního rozhodnutí je obecní úřad povinen umožnit účastníkům řízení, aby se mohli vyjádřit ke všem shromážděným podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Pokud nebylo ve Vašem případě před vydáním správního rozhodnutí (pokud jste již správní rozhodnutí obdržela) vedeno správní řízení nebo pokud jste o jeho zahájení a vedení nebyla informována, trpí správní rozhodnutí zásadní procesní vadou, která způsobuje jeho neplatnost.
Pokud ve Vašem případě správní řízení dosud běží, doporučuji Vám jednoznačně aktivní přístup k věci. Obecnímu úřadu dodejte takové podklady a Vaše vyjádření (ideálně doplněné názorem odborníka), z nichž bude vyplývat, že připojení Vašeho pozemku a stavby na něm není technicky možné. Dle stávající judikatury lze za technickou nemožnost připojení považovat i situaci, kdy je připojení k obecní kanalizaci sice teoreticky technicky možné, takové připojení by však bylo extrémně finančně náročné (obecní úřad je totiž povinen zohledňovat rovněž aspekt přiměřenosti svého rozhodování). Můžete rovněž argumentovat existencí septiku, který je zcela dostačující, přičemž zmiňte rovněž svou dobrou víru (v níž jste septik vybudovala, resp. Váš právní předchůdce, přičemž Vaše dobrá víra byla podpořena rovněž řádnou kolaudací Vašeho domu).
Obecní úřad je oprávněn Vám uložit povinnost připojit Váš pozemek a stavbu na něm k obecní kanalizaci, není však oprávněn určit, jak má být kanalizační přípojka stavebně-technicky provedena. Je-li proto ze stavebně-technického a hygienického hlediska možné, abyste se k obecní kanalizaci připojila prostřednictvím Vaší kameninové přípojky, je tento způsob rozhodně možný. O této otázce by měl nicméně rozhodnout místně příslušný vodoprávní úřad, nikoli obecní úřad.
Pokud jste již obdržela (či v budoucnu obdržíte) správní rozhodnutí, kterým vám bude obecní úřad nařizovat, abyste svůj pozemek a stavbu na něm připojila k obecní kanalizaci, můžete s pomocí advokáta:
www.advokatikomora.cz
podniknout další kroky v rámci Vaší procesní obrany.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že pokud byste vydané rozhodnutí obecního úřadu nerespektovala, stane se takové rozhodnutí tzv. exekučním titulem, tzn. že obecní úřad by Vás mohl k uposlechnutí nařízení nutit například ukládáním pořádkových pokut.
Ve Vašem případě je pro učinění jednotlivých právních kroků zapotřebí vědět, v jaké fázi se Váš případ aktuálně nachází (tzn. zda bylo již zahájeno správní řízení, zda bylo již vydáno správní rozhodnutí apod.).
Závěrem své odpovědi připomínám, že pro případ donucení k připojení k obecní kanalizaci se můžete obrátit na místně příslušný stavební úřad s žádostí o poskytnutí stavebního příspěvku. Dle § 137/1 písm. e) a § 138/1 stavebního zákona náleží stavební příspěvek (mimo jiné) tomu, komu bylo stavebním úřadem nařízeno provedení nezbytných úprav spočívajících v připojení k technické infrastruktuře (například k obecní kanalizaci). S ohledem na dikci těchto ustanovení se však domnívám, že právo na poskytnutí tohoto příspěvku Vám spíše nevznikne. I přesto Vám doporučuji tuto otázku konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výměna kameninových trubek za plastové jako příkaz od úřadu
Může obec přikázat občanovi, aby se napojil na veřejnou obecní kanalizaci a odstavil, zrušil septik?
Zrušení septiku na soukromém pozemku - může to obec přikázat?
Výměna kamenných, kameninových kanalizačních trubek na soukromém pozemku - může to obec přikázat?
___

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
Nedostavení se na přestupkovou komisi kvůli neschopence, pracovní neschopnosti (svědek přestupku)

Byla jsem předvolaná jako svědek na přestupkovou komisi. Momentálně jsem v pracovní neschopnosti, musím se i přesto dostavit? Nebo se mohu omluvit a svojí nepřítomnost doložit dokladem o pracovní neschopnosti? Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byla předvolána jako svědek před přestupkovou komisi, jste povinna se dostavit. Nemůžete-li se dostavit ze závažných důvodů, jste povinna bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit.
Rozhodovací praxe soudů dovodila, že samotný doklad o pracovní neschopnosti není sám o sobě v soudní praxi považován za dostatečný důvod k omluvě (5 Tdo 743/2011).
Naopak důvodem k omluvě neúčasti by mohlo být především náhlé či vážné onemocnění, které by osobě bránilo v účasti, nebo překážka spočívající v nutnosti odcestovat na jiné místo z vážných osobních nebo rodinných důvodů.
Nelze ovšem paušalizovat, vždy se posuzují konkrétní důvody.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pracovní neschopnost, neschopenka a svědectví na přestupkové komisi
Omluva nepřítomnosti u přestupkové komise pro nemoc doložitelnou neschopenkou, pracovní neschopností

___

RŮZNÉ-ODHADY, ZNALCI, POSUDKY
Napadení nadhodnoceného odhadu nemovitosti, bytu, rodinného domu - postup

Chtěla jsem se zeptat na možnosti a možný výsledek napadení nadhodnoceného odhadu. Jedná se o rodinný dům. Vypořádání má zprodlení 25 let. Dědici jsou čtyři. Tomáš má 11/32, ostatní po 7/32 (Vašek, Petra, Jan). Tomáš zemřel, jeho vnuk (o kterém nikdo nevěděl a ve spojení s rodinou nikdy nebyl) provedl nyní kroky k prodeji domu přes realitní kancelář. Všichni dědici byli kontaktovaní a o skutečnosti makléřem vyrozumění. Nyní se Jan musí vystěhovat. Dědici mezi sebou nekomunikují. Vnuk Petry má zájem o odkoupení domu s pozemkem a zachování tak rodinného majetku a chce nemovitost koupit za cenu, která odpovídá skutečnému stavu. Vnuk Tomáše kontaktoval svého odhadce, který provedl odhad nemovitosti, který neodpovídá realitě. Dům je ve špatném stavu, jsou na něm trhliny, okna netěsní. Je možné odhad napadnout? Jaký vývoj lze předpokládat? Musí všichni dědici souhlasit s odhadní cenou? S jakou cenou? Petra má předkupní právo a chce ho podstoupit vnukovi. Jak postupovat? Doporučení? Děkuji Nina

ODPOVĚĎ:
Pokud kterýkoliv ze spoluvlastníků chce prodat svůj podíl, musí jej nabídnout přednostně ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Pokud se spoluvlastník při určení ceny za podíl řídí znaleckým posudkem, který neodpovídá realitě. Nejlepším řešením by bylo zadat si vlastní znalecký posudek, který mimo jiné zreviduje i předchozí posudek.
Pokud chce kterýkoliv ze spoluvlastníků převést předkupní právo z titulu spoluvlastnictví na rodinného příslušníka, musela by podíl této osobě darovat či prodat. Pokud jde o cenu, za kterou by mělo být realizováno předkupní právo, pak by se mělo jednat o cenu v místě obvyklou, případně takovou, kterou je ochotna za podíl uhradit třetí osoba.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nadhodnocený odhad, posudek nemovitosti, bytu, rodinného domu - jak napadnout?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Koupě městského pozemku se stromy - podmínky pro pokácení stromů

S manželem plánujeme koupi pozemku, na kterém bychom chtěli stavět dům, jedná se o pozemek městský. Na pozemku je mnoho listnatých stromů. Jakmile bude pozemek v našem vlastnictví, jak by se mělo dále postupovat ve věci pokácení stromů? Může nám město nebo rada města nařídit pokácet pouze určité stromy? Děkuji za Vaši odpověď. Jana.

ODPOVĚĎ:
Zde především záleží na tom, o jaké stromy se jedná, jakého stáří, zda např. nejsou speciálně chráněny (památný strom apod.). Obecně platí, že ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, ledaže zákon stanoví jinak.
Povolení např. není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy.

Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou – postupuje se podle vyhlášky č. 189/2013 Sb. :
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení či např. ve společném územním a stavebním řízení je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin.

Pokud tedy má dojít ke kácení dřevin z důvodu výstavby, budete potřebovat závazné stanovisko, event. dle druhu stromů také povolení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podmínky pro pokácení listnatých stromů na pozemku koupeném od města (původně městský pozemek)
Kdy je nutné ohlásit kácení listnatých stromů - kolik cm průměr kmenu, výška stromu
Ohláška a povolení kácení listnatých stromů - od kolika centrimetrů průměru kmene, od jaké výšky stromu?

__

RODINA-VÝŽIVNÉ
Snížení výživného, alimentů na dítě z důvodu trvalé péče o osobu blízkou

Mám dotaz ohledně alimentů na mého syna. V tuto chvíli mu platím alimenty ve výši 2.600 Kč, ale budu se plně věnovat otci, který je nemohoucí, pobírá příspěvek na péči. Já budu bez příjmu, budu čerpat peníze od otce. Mohu zažádat o snížení alimentů? Nebo se budou alimenty vypočítávat z příjmu mého otce, důchod + příspěvek? Ve společné domácnosti se mnou bydlí ještě přítel, který je zaměstnán. Děkuji, Viola.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 občanského zákoníku (OZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (Vašeho syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (synových rodičů). Zákon tedy nehovoří jen o příjmech rodičů, ale o jejich celkových majetkových poměrech, což je jednoznačně širší pojem, který zahrnuje vše, co má vliv na životní úroveň rodičů dítěte. V případném soudním řízení tedy soud sice vezme v úvahu, že kvůli péči o otce nyní nemáte příjem ze zaměstnání, současně ale zohlední příjmy osob, které s Vámi sdílí společnou domácnost, protože tyto příjmy zlepšují Vaše majetkové poměry a zvyšují Vaši životní úroveň. Podle § 915 OZ má totiž být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů a toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. To ale neznamená, že by soud určil výši výživného z příjmů Vašeho partnera a otce, pouze k těmto příjmům přihlédne.
Podle § 923 NOZ dále platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů nebo k nárůstu životních nákladů dítěte. Pokud se domníváte, že tato situace nastala a výživné, které v současné době synovi hradíte, neodpovídá Vaší finanční situaci, můžete se obrátit na soud se žádostí o snížení výživného. Protože neznám Vaši finanční situaci ani situaci Vašeho syna, nedokáži posoudit, zda soud Vaší žádosti vyhoví či nikoliv.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Péče o osobu blízkou a snížení výživného, alimentů na dítě
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
Předkupní právo na dlouhodobě využívaný pozemek nemajitelem - existuje?

Chtěl bych odkoupit pozemek, který vlastní obec, ale tento pozemek využívá soused, který má vedle svůj pozemek. Má soused, když tento pozemek využívá, i když je ve vlastnění obce, na tento pozemek v případě mého zájmu o koupi předkupní právo? Děkuji, Kamil.

ODPOVĚĎ:
Pro náležité zhodnocení by bylo nutné posoudit, zda má soused s obcí uzavřenou smlouvu, na základě které by mohl uplatnit přednostní odkup. Obecně by však pouze z důvodu užívání neměl mít přednost před ostatními zájemci, byť i tato skutečnost může být zohledněna při rozhodování o prodeji.
V případě prodeje pozemku musí obec zveřejnit záměr jej prodat, aby mohli zájemci podat nabídky, ze kterých obec vybere nejvhodnější.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Má osoba užívající obecní pozemek předkupní právo na tento pozemek?
___

RODINA-NEZAŘAZENÉ
Přeložení dítěte na jinou školu - nutný souhlas obou rodičů?

Rád bych se zeptal, zda k přeložení dítěte na jinou školu postačí souhlas jednoho z rodičů (rodiče nejsou rozvedeni, ale jednoduše se v daném případě neshodnou). Stejný dotaz mám také k přepsání trvalého bydliště děcka. Děkuji, Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Podle § 877, odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se ve smyslu § 877, odst. 2 téhož zákona považují zejména nikoliv běžné lékařské zákroky, určení místa bydliště, volba vzdělávacího zařízení či pracovního uplatnění dítěte.

Ve většině případů jedná školské zařízení pouze s jedním rodičem. Školské zařízení tak činí v dobré víře, že rodiče jednají ve shodě, zpravidla jim v praxi stačí k žádosti o přijetí do školského zařízení podpis pouze jednoho z rodičů. Uvedené platí za předpokladu dobré víry ředitele školy, tedy pokud nemá ředitel důvodné pochybnosti o tom, že mezi rodiči panuje neshoda. V případě, že řediteli bude znám nesouhlas druhého rodiče, pak již ředitel nebude v dobré víře a nemůže rozhodnout o přijetí žáka (a ani vydat předběžné opatření podle § 61 správního řádu). Pokud k takové situaci dojde, bude muset jeden z rodičů podat k soudu návrh na nahrazení souhlasu druhého rodiče s takovým časovým předstihem, aby v době zápisu do jiné školy bylo k dispozici soudní rozhodnutí, které by souhlas druhého rodiče nahradilo. Výše uvedené se vztahuje rovněž na řízení o přestupu žáka na jinou školu.

Co se týče změny trvalého bydliště dítěte, podle § 10 zákona o evidenci obyvatel platí, že za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Zákonným zástupcem dítěte je otec i matka, což znamená, že změnu trvalého pobytu může provést každý z nich zvlášť bez souhlasu druhého rodiče.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Změna trvalého bydliště dítěti - musí souhlasit oba rodiče, je nutný souhlas obou rodičů?
Změna trvalého pobytu synovi, dceři, dítěti - je nutný souhlas obou rodičů, musí souhlasit oba rodiče?
___

RŮZNÉ-POJIŠŤOVNY
Zrušení životního pojištění u Lidové pojišťovny Čechoslavia - restituce pojištění uzavřeného 1944

1944 si děda a babička založili u tehdejší Lidové pojišťovny "Čechoslavia" životní pojištění. Babička na období 1.7.1944 - 1.7.1959 na částku 70.000 Kč a děda na období 1.1.1944 - 1.1.1964 na 80 000 Kč. Když se šli po ukončení pojistného období o své prostředky přihlásit, dozvěděli se, že pojištění zaniklo. Co se po roce 1945 událo jsou všeobecně známé smutné historické události.
Znovu se o záležitost zajímal otec v roce 1991. Uvažoval tak, že pojistky zanikly při znárodnění a uplatnil restituční nárok. Odpověděla mu Česká státní pojišťovna a tím že "tato pojištění nemáme v evidenci platných pojištění" a že "Nejsou rovněž uvedena v sestavách platných a nebo stornovaných pojištění z roku 1953. Platnost pojištění tedy skončila již dříve, o době a důvodu zániku však nemáme žádnou evidenci", konec citace.
Připadá mi poněkud zázračné, že pojištění zaniklo a neví se jak a mám pocit, že otce odbyli s cílem nevyplatit mu nespořené peníze na pojistce.
Mám originály všech dokumentů, to je pojistek, uplatnění restitučního nároku i odpovědi, ze které výše cituji. Prosím o Vaše stanovisko, je nějaká šance získat prostředky o které babička a děda ne vlastním přičiněním přišli? Pokud ano jak postupovat a domoci se případně spravedlnosti? Děkuji za Váš čas. S pozdravem František.

ODPOVĚĎ:
Šanci na získání předmětných finančních prostředků hodnotím jako velmi nízkou.
Hlavní potíž tkví ve faktu, že skutečný důvod zániku obou pojištění není znám. Lze se tudíž pouze dohadovat, zda byla pojištění zrušena na základě rozhodnutí pojišťovny, na základě nějakého právního předpisu či na základě rozhodnutí některého orgánu veřejné moci, popřípadě zda zrušení pojištění nesouvisí například s nechvalně známou měnovou reformou z roku 1953. Tato skutečnost je pro posouzení Vámi popsaného případu samozřejmě zcela zásadní. Až na základě zjištění, co bylo skutečným důvodem zániku obou pojištění, lze dovodit, zda se jednalo o akt znárodnění či jiného protiprávního omezení soukromého vlastnictví (a vznikl by tudíž restituční nárok, samozřejmě za splnění dalších podmínek).

Rovněž tři základní restituční zákony:
- zákon o mimosoudních rehabilitacích,
- zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
- zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd

se zmiňují o restitucích věcí (movitých a nemovitých), o náhradě za „znárodněné“ pojištění se zde výslovně nehovoří (což samozřejmě neznamená, že by byl případný restituční nárok vyloučen).

V současné chvíli Vám doporučuji pokusit se získat maximum informací o skutečném důvodu zániku obou pojištění. S dotazem na eventuální vznik restitučního nároku se můžete obrátit na Ministerstvo financí ČR:
http://www.mfcr.cz/
Dále můžete kontaktovat dozorový orgán v oblasti pojišťovnictví, kterým je Česká národní banka:
http://www.cnb.cz/cs/index.html
Nezapomeňte se rovněž dotázat, zda je přístupný archiv, v jehož rámci by bylo možné dohledat dokumenty, které s osudem obou pojištění souvisejí.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích
zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
zákon č. 403/1990 Sb. , o zmírnění následků některých majetkových křivd

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Restituce životního pojištění - zánik pojištění u Lidové pojišťovny Čechoslavia
___

SPRÁVNÍ-POKUTY
Pokuta za podomní prodej v Praze - obvinění, jak se bránit?

Dostal jsem dotaz od magistrátu hl. m. Prahy, s tím, že jsem vykonával podomní prodej a sice dne 25.1.2018. Jednal jsem na základě pracovní smlouvy se zaměstnavatelem, byť jsem já osobně nevykonával podomní prodej, ale vykonával ho kolega a já jsem byl pouze opodál, kdyby potřeboval pomoct s firemním tabletem. Chci se vás zeptat, jak se v tomto ohledu zachovat při jednání s magistrátem? Dále mě zajímá v jakém rozpětí se pohybují sankce, které uděluje za tuto činnost magistrát. Děkuji, Bronislav.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Jak postupovat při jednání s magistrátem:
V tomto ohledu je důležité, zda jste byl Magistrátem hlavního města Prahy vyzván (zatím) pouze k podání vysvětlení, nebo zda s Vámi bylo již zahájeno správní řízení o přestupku.
Dle § 137/2 správního řádu je každý povinen podat správnímu orgánu vysvětlení. Tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5.000,- Kč. Vysvětlení je možné odepřít v případě, pokud byste se jeho podáním vystavil riziku zahájení přestupkového řízení či trestního stíhání (tzn. že nemůžete být nucen, abyste prostřednictvím vysvětlení obviňoval sám sebe; totéž platí ve vztahu k osobám Vám blízkým). O Vašem právu odmítnout podání vysvětlení byste měl být správním orgánem poučen.
O podání vysvětlení se pořizuje záznam, který obsahuje údaje umožňující identifikaci osoby, která skutečnost sděluje, vylíčení předmětných skutečností, datum, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Záznam o podání vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek (§ 137/3 a 4 správního řádu).
Domníváte-li se, že Magistrát hlavního města Prahy by proti Vám mohl zahájit řízení o přestupku, lze Vám doporučit odepřít podání vysvětlení.
Domníváte-li se naopak, že Magistrát hlavního města Prahy hodlá prostřednictvím Vašeho vysvětlení pouze zjistit relevantní informace, můžete mu po pravdě sdělit, jak byl podomní prodej organizován (zejména tedy zdůraznit, že Vy sám jste s potenciálními zákazníky nejednal, nic jste jim nenabízel, resp. jste s nimi vůbec nemluvil, tzn. že Vaše role spočívala pouze v případné technické podpoře Vašeho kolegy).

2/ Jaké hrozí sankce:
Dle § 18/4 živnostenského zákona může obec prostřednictvím nařízení obce stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu jsou v obci nebo v její části zakázány.

Hlavní město Praha zakázalo podomní prodej prostřednictvím svého nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení je dostupné zde:
http://www.praha.eu/public/1b/a/73/2567053_839090_narizeni_c._9_2011_trzni_rad_s_prilohou.pdf
(zákaz podomního prodeje naleznete konkrétně v § 8/2 tohoto nařízení).

Dle § 4/1 zákona o některých přestupcích se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce. Za tento přestupek může být uložena pokuta do 100.000,- Kč nebo omezující opatření (§ 4/3 a 4 zákona o některých přestupcích).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pokuta za podomní prodej na území hlavního města Prahy, HMP
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Pokuty za předčasně splacení hypotéky u Moneta banky - prominutí pokuty nebo části pokuty

Můj přítel v srpnu 2017 u Moneta banky splatil předčasně hypotéku a zaplatil pokutu cca 110.000 Kč. Zajímal se o to, jak by mu mohla být pokuta prominuta. Bylo mu řečeno, že pokud si vezme u banky novou hypotéku, mohla by mu být alespoň část pokuty vrácena, ale musí to být již před splacením původní hypotéky. Což teda nestihl, ale novou hypotéku si vzal v prosinci 2017 a zadal reklamaci ohledně vrácení pokuty, která mu byla bohužel zamítnuta. Chci se zeptat, jestli by měl ještě nějakou šanci na vrácení pokuty? Ještě jednou se odvolat? Tu nejdůležitější podmínku, aby si vzal u Monety novou hypotéku, splnil. Děkuji, Zlata.

ODPOVĚĎ:
Přestože to z dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že Váš přítel uzavřel původní smlouvu o hypotečním úvěru před 1. 12. 2016, tedy ještě před nabytím účinnosti nyní platného zákona o spotřebitelském úvěru.
V souvislosti se shora uvedeným nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že pravidla pro předčasné splácení spotřebitelských úvěrů (včetně úvěrů hypotečních) jsou zakotvena v § 117 zákona o spotřebitelském úvěru. Tato nová pravidla jsou za určitých okolností vztažitelná rovněž na smlouvy o hypotečních úvěrech, které byly uzavřeny před 1. 12. 2016. Konkrétně dle § 167 zákona o spotřebitelském úvěru platí, že ustanovení tohoto zákona upravující předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení se použijí i na smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení uzavřené přede dnem 1. 12. 2016 s:
a/ pevnou zápůjční úrokovou sazbou ode dne, kdy po dni 1. 12. 2016 započalo běžet nové období, pro které byla stanovena pevná zápůjční úroková sazba (tzv. fixace), nebo
b/ variabilní zápůjční úrokovou sazbou ode dne 1. 12. 2016.

Vašemu příteli proto doporučuji v první řadě ověřit, zda nebyla „nová pravidla“ (tedy pravidla pro předčasné splácení) použitelná rovněž pro jeho smlouvu o hypotečním úvěru.
Pokud se původní smlouva o hypotečním úvěru Vašeho přítele řídila pouze „starými pravidly“, bude vše záviset prakticky výhradně na dobré vůli banky. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že výše smluvní pokuty za předčasnou splátku byla Vaším přítelem s bankou sjednána ve smlouvě, tzn. že za splnění ujednaných podmínek skutečně vznikl bance na zaplacení smluvní pokuty právní nárok.
Zda bude banka ochotna se svého nároku na smluvní pokutu zcela či částečně vzdát, resp. již uhrazenou pokutu Vašemu příteli zcela či částečně vrátit, záleží pouze na jejím uvážení. Pokud takový postup banka podmínila tím, že si Váš přítel vezme do určité doby novou hypotéku, přičemž Váš přítel tuto podmínku dodržel jen zčásti (neboť novou hypotéku si vzal opožděně), lze Vašemu příteli doporučit pokusit se s bankou dohodnout na vstřícném kroku z její strany. Nebude-li však banka ochotna Vašemu příteli smluvní pokutu zcela či zčásti vrátit, nebude mít Váš přítel prakticky šanci se těchto peněz domoci (neboť smluvní pokutu uhradil bance zcela v souladu se smlouvou o hypotečním úvěru, tzn. že postup banky byl oprávněný).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prominutí pokuty za předčasné splacení hypotéky, hypotečního úvěru u Moneta money bank
___

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
Lhůta na vyplnění lékařské zprávy pro pojišťovnu pacienta (tvalé následky)

Rád bych se informoval, do kdy je lékař povinen vyplnit lékařskou zprávu pro pojišťovnu - trvalé následky. Nelíbí se mi jeho postup v komunikaci. Dne 27.8.2016 se mi stal úraz kolene. Dne 1.11.2016 jsem podstoupil operaci předního zkříženého vazu. Dne 30.8.2017 jsem žádal ošetřujícího lékaře o vyplnění zprávy pro pojišťovnu k přiznání trvalých následků (jsou a jsem schopen je dokázat na kontrole). Lékař mi řekl, že zprávu vyplní až rok od ukončení léčení. Léčba byla ukončena dne 13.1.2017. Dne 23.1.2018 jsem mu předal formulář k vyplnění a předal částku 400 Kč za vyplnění tohoto dokumentu s tím, že 6.2.2018 si jej mám vyzvednout na určeném místě. To se nestalo. Poté po telefonickém dotazu mi bylo sděleno, že mi zprávu pošle do mailu. Do dnešního dne 12.3.2018 stále nic nemám ani po opakovaných telefonických urgencích. Nedokážu se smířit s tímto druhem jednání, nejprve než začnu psát stížnost na postup pana doktora na ČLK, ptám se zdvořile zda-li pan doktor má právo nevyplnit lékařskou zprávu? A jak dál případně postupovat. Může zprávu vyplnit jiný lékař? Děkuji Tomáš

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz odpovím nejdříve obecně a posléze se vyjádřím přímo k Vašemu případu.
Žádný právní předpis nestanoví lékařům lhůtu, dokdy by měli vyplnit pacientům formuláře pro jejich pojišťovny (nejčastěji se jedná právě o formuláře na stanovení tzv. bolestného a tzv. trvalých následků v rámci soukromého, obvykle úrazového, pojištění pacientů). Žádný právní předpis nestanoví lékařům ani povinnost takové formuláře pacientům vyplňovat.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že vyplnění předmětného formuláře je věcí právního vztahu pacienta (jako pojištěnce) a jeho pojišťovny. Z tohoto smluvního (pojistného) vztahu nemohou vyplývat třetí osobě (lékaři) žádné povinnosti. Vyplňování těchto formulářů tedy závisí zcela na dobré vůli lékařů, kteří si zpravidla za takové vyplnění účtují určitou částku (jako náhradu za ztracený čas).
Tolik tedy úvodem.
Vaše situace je však odlišná. Je sice pravdou, že ani ve Vašem případě nebyl lékař povinen Vám formulář pro pojišťovnu vyplnit (protože mu takovou povinnost žádný právní předpis nestanoví), je však nutné vzít na zřetel, že lékař Vám vyplnění formuláře přislíbil a nechal si za to i zaplatit. Tím mezi Vámi a lékařem vznikl závazkový vztah, tzn. že jste s lékařem uzavřel ústní smlouvu, jejímž předmětem je závazek lékaře vyplnit Vám ve sjednané lhůtě formulář a Váš závazek uhradit za to lékaři sjednanou odměnu.
Vaše současná situace je tedy taková, že Vy jste svůj závazek z uzavřené smlouvy splnil, zatímco lékař se se splněním svého závazku nachází v prodlení. Vzhledem k tomu, že mezi Vámi a lékařem došlo k uzavření smlouvy, je samozřejmě lékař povinen Vám formulář co nejdříve vyplnit (nezavazuje ho k tomu žádný právní předpis, zavazuje ho k tomu však uzavřená smlouva).
Doporučuji Vám se na lékaře obrátit s písemnou výzvou k okamžitému splnění jeho závazku, tedy k vyplnění formuláře. Ke zjednání nápravy můžete lékaři stanovit náhradní lhůtu. Lékaře zároveň upozorněte, že pokud tato náhradní lhůta uplyne marně, odstoupíte od uzavřené smlouvy a budete požadovat vrácení Vámi zaplacené částky. Lékaře můžete samozřejmě upozornit rovněž na to, že na jeho liknavý postup si hodláte stěžovat (pokud lékař svůj závazek urychleně nesplní).
Pokud lékař nevyplní formulář ani v dodatečné lhůtě, kterou mu stanovíte, můžete odstoupit od uzavřené smlouvy. Odstoupení od smlouvy lze učinit jednoduchým dopisem, v němž vymezíte obě smluvní strany, specifikujete uzavřenou smlouvu (například uvedením data jejího uzavření a popisem jejího předmětu) a výslovně uvedete, že pro podstatné porušení smluvních podmínek (které popíšete) odstupujete od smlouvy. V tomto dopise se rovněž domáhejte vrácení zaplacené částky (popř. můžete uvést, jakým způsobem a dokdy Vám má být tato částka vrácena).
Rozhodnete-li se si na lékaře stěžovat, můžete se obrátit na Českou lékařskou komoru nebo na příslušného poskytovatele zdravotních služeb (což bych Vám doporučil spíše). Z dotazu nevyplývá, zda je dotyčný lékař zaměstnancem nějaké nemocnice či zda se jedná o registrujícího praktického lékaře (obvodního lékaře) či specialistu (majitele nějaké ordinace), který "pracuje sám na sebe". Jedná se o podstatnou skutečnost při rozhodování, komu stížnost adresovat. Dle § 93 a násl. zákona o zdravotních službách si může pacient stěžovat u poskytovatele zdravotních služeb. Tímto poskytovatelem je buď zaměstnavatel dotyčného lékaře (je-li tento lékař zaměstnán) nebo je jím lékař sám. Nebudete-li s vyřízením stížnosti spokojen, můžete se ve stejné věci obrátit na místně příslušný krajský úřad, který Vaší stížnost rovněž přezkoumá.
Co se týče stížnosti (ať už adresované poskytovateli zdravotních služeb, krajskému úřadu či České lékařské komoře), upozorňuji, že předmětem této stížnosti by měla být Vaše nespokojenost s poskytnutými zdravotními službami, jednáním zdravotníků apod. Vaše nespokojenost však pramení ze smluvního vztahu s dotyčným lékařem, kdy tento lékař nesplnil, k čemu se smluvně zavázal.
Pokud s tím bude Vaše pojišťovna souhlasit, může Vám předmětný formulář vyplnit prakticky jakýkoli lékař. Je možné, že pojišťovna bude vyžadovat, aby měl takový lékař odbornost, která souvisí s Vámi utrpěným úrazem. Z tohoto důvodu Vám doporučuji kontaktovat nejdříve Vaší pojišťovnu a informovat se, zda a jaký jiný lékař Vám může předmětný formulář vyplnit.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Do kdy musí doktor vyplnit pacientovi papíry pro pojišťovnu - lhůta
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Trestní oznámení pro držení erotických fotografií přítelkyně, partnerky - dobrovolně poslané fotografie přes Facebook nebo dobrovolné společné nafocení

Mám tu takový osobní problém. Moje expřítelkyně (16) mi (22) vyhrožuje, že na mě podá trestní oznámení, jelikož mám její polonahé fotky, které mi buď sama dobrovolně posílala (to lze vyčíst z podoby fotek i konverzace na Facebooku) nebo jsme za dob našeho vztahu nafotili. Argumentuje dětskou pornografií, "že prý přechovávám". Žádná z těchto fotek nebyla vynucená. Nic neplánuji ani dát veřejně. Jen jsem se zmínil, že by to mohli vidět její rodiče. Jaký na to máte názor? Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Falešné obvinění např. z přechovávání dětské pornografie může být posuzováno jako trestný čin, pokud by tedy tuto argumentaci použila, můžete se obrátit na policii, aby celou záležitost prošetřila.
Nicméně pokud byste jí vyhrožoval zveřejněním fotografií, popř. zpřístupnění třetím osobám (např. rodičům), ať už za účelem poškození její pověsti, nebo např. abyste ji donutil k nějaké činnosti, mohlo by přicházet v úvahu, že se sám dopustíte trestného činu popř. přestupku.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Držení fotografií přítelkyně mladší 18 let - jde o dětskou pornografii?
Dětská pornografie - fotografie od, do kolika let?
Trestní oznámení pro dětskou pornografii (erotické fotografie přítelkyně) - do kolika let věku osoby jde o dětské porno?
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Návrh na exekuční vymáhání rozsudku soudu - proplacení dovolené a dlužné mzdy, platu, výdělku

10.2.2018 nabyl právní moci Rozsudek jménem republiky ve věci hromadné žaloby 4 účastnic s rozsudkem v jejich prospěch. Jde o zaplacení dlužné částky mzdy, odstupného a dovolené. Žalovaná strana nereaguje. Prosím poraďte, co se dá ještě v této věci podniknout. Nemáme s tímto žádnou zkušenost. Děkujeme za radu. Děkuji, Věra.

ODPOVĚĎ:
Pokud není dobrovolně plněno to, co ukládá pravomocné rozhodnutí sodu, je možné se obrátit na exekutora a podat návrh na nařízení exekuce, kdy dojde k vymožení povinnosti i proti vůli žalovaného. Můžete se obrátit na kteréhokoliv exekutora v ČR.

Pro samotný návrh na nařízení exekuce platí:
V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, přesné označení exekučního titulu (tím je pravomocné rozhodnutí soudu), uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
Vzor naleznete např. zde:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-narizeni-exekuce-vzor-ke-stazeni-zdarma
K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu (pravomocného rozhodnutí soudu) opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti.
Potvrzení o vykonatelnosti (tzv. Doložku vykonatelnosti) Vám na samotné rozhodnutí vydá soud, který toto rozhodnutí vydal (např. pokud řízení probíhalo před okresním soudem v Šumperku, vydá Vám potvrzení o vykonatelnosti tento soud).
Pokud byste v návrhu neuvedli všechny potřebné údaje, budete vyzvání k doplnění a současně poučeni o tom, jak máte doplnění provést.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání rozsudku soudu proti zaměstnavateli - proplacení dovolené a dlužné mzdy, platu, výdělku
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Příspěvek na pevná paliva 2018 - informace, změny v roce 2018

Příspěvek na bydlení. Mám nárok od 1.1.2018, aby se mi započítala částka 1.649 Kč za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb. a nařízení vlády ze dne 29.11.2017. Po celý rok 2017 jsem pobírala příspěvek na bydlení, kde mi byla v nákladech započtená částka za pevná paliva (dle počtu osob v bytě). V příspěvku na leden 2018 mi už částka na pevná paliva nebyla započítaná.
Náklady za 4. čtvrtletí (doklad o koupi paliva nemám, nakupuji 1x – 2x ročně na celý rok). Jakým nařízením vlády bylo změněno nařízení vlády ze dne 29.11. 2017 - kde je tabulka výše částek, které se započítávají za pevná paliva od 1.1.2018 - do 31.12.2018. Děkuji, Ludmila.

ODPOVĚĎ:
Náklady na bydlení pro určení výše příspěvku na bydlení upravuje Vámi zmiňovaný § 25, odst. 1, písm. c) zákona o státní sociální podpoře. Dle tohoto paragrafu se náklady za pevná paliva započítávají částkami za kalendářní měsíc a tyto částky jsou rozepsány v tabulce, která je součástí tohoto ustanovení. Dle této tabulky jsou náklady za pevná paliva započítávány ve výši 746 Kč pro jednu osobu, 1020 Kč pro dvě osoby, 1335 Kč pro tři osoby a 1649 Kč pro čtyři a více osob. Stejné částky jsou uvedeny i v nařízení vlády ze dne 29. listopadu 2017, oba tyto právní předpisy jsou tudíž v souladu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Příspěvek na dřevo, uhlí, pevná paliva 2018 - informace

__

PRÁCE-ZMĚNA PP
Odmítnutí hůře placené práce po nástupu po mateřské dovolené - odstupné při odmítnutí práce

Když se vracím z mateřské tak jak jsem se domluvila se zaměstnavatelem (z finančních důvodů jsem chtěla nastoupit dříve, ale on trval na termínu, který jsme si před tím domluvili) a teď mi nabízí jinou pracovní pozici s nižším výdělkem, musím ji příjmout nebo mám nárok na odstupné. Děkuji. Johana

ODPOVĚĎ:
Pokud se vrací z mateřské dovolené, musí Vás zaměstnavatel zařadit na stejnou pozici, jakou jste zastávala před odchodem na mateřskou dovolenou. Pokud se vracíte z rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen přidělovat Vám práci v souladu s Vaší pracovní smlouvou. Pokud tedy nově nabízená pracovní pozice odpovídá druhu práce, jak je vymezen v pracovní smlouvě, musíte buď místo přijmout nebo sama ukončit pracovní poměr. Nárok na odstupné v takovém případě nevznikne.
Pokud nabízená pozice neodpovídá druhu práce uvedenému v pracovní smlouvě, můžete odmítnout. Nebude-li mít zaměstnavatel dopovídající práci, stanete se tzv. nadbytečnou a vznikne nárok na odstupné.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odstoupné při odmítnutí práce za nižší plat, mzdu po mateřské dovolené
___

OBČAN-BYDLENÍ
Proplacení znaleckého posudku od bytového družstva - nedostatečná kapacita topení

Reklamuji již druhou topnou sezonu topení a byla nucena nechat na vlastní náklady vypracovat znalecký posudek ve kterém znalec píše že je topení nedostatečné aby byl byt dostatečně vytopen podle norem a mám mít topení větší. Také rovněž měření ze Zdravotního ústavu prokázalo že teploty v bytě jsou nedostačující.
Potvrdilo se jak vyjádření znalce tak i měření Zdravotním ústavem že máme v bytě zimu, projekt který si Bytové družstvo objednalo byl špatný. Na základě těchto důkazů mi Bytové družstvo oznámilo že mi dají větší topení ale nezaplatí znalecký posudek.
Nevím jak mám postupovat a jak mám žádat aby mi Bytové družstvo proplatilo také znalecký posudek že jsem byla poškozena a reklamovala jsem oprávněně.
Co můžu žádat a na co všechno mám právo. Nevím jak mám dále postupovat. S pozdravem Michaela

ODPOVĚĎ:
Na proplacení znaleckého posudku máte rozhodně právo, jelikož byl důvodný. Pokud se bytové družstvo úhradě brání, nezbude Vám, než je oficiálně doporučeným dopisem vyzvat k proplacení s upozorněním, že budete věc řešit soudně. Pokud i nadále nebudou ochotni posudek uhradit, budete muset k soudu podat žalobu, kterou se budete domáhat úhrady částky za znalecký posudek.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nedostatečná kapacita topení, vytápění - znalecký posudek a kdo ho platí (pronajímatel nebo nájemník, nájemce)?

___

OBCHOD-ŽIVNOSTI, OBCHODOVÁNÍ, O. S.
Výpověď prokury - odmítnutí soudem kvůli nesvolání valné hromady s. r. o.

Chtěl bych se zeptat jestli hrozí riziko nebo nějaké problémy. Od srpna 2008 jsem byl prokuristou v s. r. o. 31.1.2017 jsem poslal doporučeným dopisem výpověď z prokury k datu 31.1.2017. Společnost dopis přebrala a dále nekonala žádné další kroky. 8.3.2017 jsem podepsal (jako prokurista) rámcovou smlouvu, která zajišťuje úsporu ve firemní telefonii.
Společnost stále na výpověď prokury nereagovala až po mé výzvě podala 12.10.2017 návrh na výmaz na krajský soud. Této žádosti nebylo vyhověno, protože nebyla svolaná společníky žádná valná hromada. Tato byla svolána až na mou další výzvu na 1.12.2017 a poté podán další návrh na krajský soud. Po té proběhl výmaz k datu 16.1.2018 a na rejstříku se objevil dne 3.2.2018.
Hrozí mě nějaké problémy s podpisem výše zmíněné smlouvy, když společnost evidentně nejadnala tak jak má, co nejdříve zajistit výmaz prokury? Zajistila toto až skoro po roce a mě nechala stále ve veřejném rejstříku. Děkuji mnohokrát. Daniel

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě by bylo nutné posoudit platnost Vašeho odstoupení.
Vy jste odstoupil ke dni 31.1.2017, kdy téhož dne jste odstoupení odeslal. Je tedy zřejmé, že výpověď musela být doručena později. Je proto možné, že by Vaše odstoupení bylo v případě soudního sporu posouzeno jako neplatné, neboť by mělo zpětnou účinnost po doručení. V tomto případě by tedy smlouva byla posuzována jako řádně uzavřená.
Pokud by prokura zanikla, tj. dnem doručení výpovědi, pak jste nebyl oprávněn smlouvu sjednat. Nicméně byl jste stále zapsán v obchodním rejstříku, protistrana by se nemohla dovolávat neplatnosti smlouvy. Platí, že Jednala-li jako zástupce osoba nezpůsobilá v příslušné záležitosti sama právně jednat, nelze se toho dovolat vůči tomu, kdo o této skutečnosti nevěděl ani nemohl vědět. Odpovědnost by vůči Vám mohla tedy uplatňovat pouze společnost, kde jste vykonával funkci prokuristy.
Doporučil bych se obrátit na společnost, aby Vám písemně potvrdila, že smlouvu považuje za řádně uzavřenou a zavazuje se ji plnit. Pokud totiž prokura skutečně zanikla, pak to, že společnost nezajistila výmaz z obchodního rejstříku nebude rozhodující. Rozhodující pro Vaší případnou odpovědnost bude pouze to, že jste si musel být vědom, že nejste oprávněn smlouvu podepsat. Předpokládám však, že ani sama společnost nebude odpovědnost uplatňovat, neboť tímto ušetřila. Je tedy otázkou, zda by společnosti mohla vzniknout škoda, za kterou byste vůbec odpovídal.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Postup výpovědi prokury prokuristou v s. r. o. společnosti - postup, průběh, podmínky schválení soudem, soudně
___

OBCHOD-ŽIVNOSTI
Modeláž nehtů, manikúra, pedikúra - podmínky provozování živnosti

Ve svém domě provádím od roku 2014 modeláž nehtů, manikúra, pedikúra. Přišla mi kontrola ze živnostenského úřadu, z hygieny, finančního úřadu a že prý musím dát vše do pořádku. Chtěla jsem se zeptat co vše k tomu musím mít, abych tuto živnost mohla provozovat a jaké pokuty a v jaké výši mohu za tento přestupek dostat. Děkuji za vaši odpověď. Radana.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel není zřejmé, co vše Vám bylo vytýkáno, z tohoto důvodu není ani přesně možné stanovit, jakých přestupků jste se mohla dopustit a jaké pokuty za ně hrozí.
Především je však nutné získat živnostenské oprávnění pro živnost "Pedikúra, manikúra, " k jehož získání je nutné osvědčit kvalifikační předpoklady. Za provozování této živnosti bez příslušného oprávnění hrozí uložení pokuty až do výše 750.000 Kč.
Pokud jde o finanční úřad, je nutné se registrovat k dani z příjmu. Dále je nutné oznámit podnikatelskou činnost také správě sociálního zabezpečení a Vaší zdravotní pojišťovně. Tato oznámení je možné také učinit při první registraci přímo na živnostenském úřadě.
Provozování manikůry, pedikůry je dle zákona považováno za činnost tzv. epidemiologicky závažnou, je tedy při jejím provozování nutné splnit řadu povinností, zejm. ohledně samotných prostor, ve kterých je činnost vykonávána. Primárně však prostory musí být zkolaudovány pro tyto účely, pokud je tedy Váš dům kolaudován jako prostor pro bydlení, měl by být požádáno o kolaudační rozhodnutí na stavební úřadě.
Musíte mít také vytvořen provozní řád, který je třeba mít vždy v provozovně k dispozici, dále zde musí být také lékárnička.
Dále musíte mít vydán zdravotní průkaz a mít jej vždy při výkonu činnosti u sebe.
Podrobnější informace ohledně hygienických požadavků a požadavků na samotné prostory doporučuji konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí, která by Vám měla poskytnout přesnější informace týkající se Vašeho konkrétního domu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Hygienické požadavky na provozování modeláž nehtů, manikúra, pedikúra
Pokuta za špatné hygienické podmínky - manikúra, pedikúra, modeláž nehtů

__

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Změna pracovních směn zaměstnavatelem - jak musí sdělit změnu zaměstnanci (ústně, písemně)

Pracujeme v nepřetržitém provozu, ve 12 hodinových směnách, vč. přestávky na oběd, kterou do pracovní doby nezapočítáváme. Vyrovnávací období, dle dohody máme nastaveno na 26 týdnů po sobě jdoucích (cca 6 měsíců), s vyrovnávací pracovní dobou 975 hodin.
Směny plánujeme na každý měsíc samostatně. Jako pomůcku používáme fond pracovní doby v jednotlivých měsících, dle pracovního kalendáře s počtem hodin, pro pracovní dobu 37,5 hodiny týdně, vč. placených víkendu a státních svátků.
1) Může nám zaměstnavatel v průběhu vyrovnávacího období plánovat směny v jednotlivých měsících tzv. do mínusu, používali jako pomůcku fond pracovní doby, dle pracovního kalendáře, s tím, že na konci vyrovnávacího období je naplněn fond pracovní doby v minimální výši požadovaných 975 hodin dle ZP?
2) Může mi zaměstnavatel změnit plán pracovních směn, ze dne na den a jak mě musí o změně informovat?
a) ústním sdělením
b) písemnou formou
3) Je stanovena doba, s jakou mě musí zaměstnavatel (dopředu) seznámit se změnou v rozpisu směn?
4) Může mi zaměstnavatel naplánovat v průběhu měsíce pracovní směnu navíc? Jak je tato směna popř. evidována a jakou formou mi musí být oznámena?
a) směna je započítána do fondu pracovní doby ve vyrovnávacím období
b) směna musí být vedena jako práce přesčas, s úhradou v následující měsíční výplatě, vč. příplatku za presčasovou práci a do fondu hodin vyrovnávacího období se již nezapočítává
c) jednáli se o práci přesčas, musí mě zaměstnavatel informovat ústně, nebo písemně
5) Na našem pracovišti, je založena pobočka celorepublikově působící odborové organizace zaměstnanců, ale na našem pracovišti nemá uzavřenou kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem. Má tato organizace nějaké pravomoce, nebo zaměstnavatel povinnosti, vůči této OO bez uzavřené KS?

ODPOVĚĎ:
1/ Plánování směn musí ze strany zaměstnavatele ve Vašem případě proběhnout na celé vyrovnávací období; pro posouzení dodržení odpracované doby je rozhodující, zda na konci tohoto stanoveného vyrovnávacího období bude týdenní doba odpovídat zákonným požadavkům.
2/Zaměstnavatel může změnit plán pracovních směn, změnu v rozvržení směn však musí oznámit min. 2 týdny před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena. Jestliže ji máte nastavenou na 26 týdnů (vyrovnávací období), pak musí být směny rozvrženy na celé toto období. Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem na jiné délce doby, kdy ho musí o změně rozvržení směn informovat. Informace o rozvrhu a jeho změně musí být písemná – viz § 84 ZP:
Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
3/ Ano, ve Vašem případě min. 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena (rozvržena je na celé vyrovnávací období, tedy 26 týdnů), pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
4/ V průběhu měsíce tak lze učinit pouze pokud je vyrovnávací období (a tedy období pro plánování směn) 1 měsíc a oznámit Vám to musí min. 2 týdny před začátkem tohoto naplánovaného měsíce, pokud se s Vámi předem nedohodl na jiné době oznámení. Protože ve Vašem případě je vyrovnávací období, a tedy i období, na které má zaměstnavatel stanovit rozvrh směn 26 týdnů, nesmí v průběhu měsíce udělat změnu.
Změnu rozvrhu směn může zaměstnavatel udělat min. 2 týdny před stanoveným obdobím (u Vás 26 týdnů), pokud jste se předem nedohodli na době kratší. Pojem Fond pracovní doby zákoník práce nezná, zřejmě máte na mysli, zda se Vám odpracovaná směna navíc řádně počítá do celkové odpracované doby v daném vyrovnávacím období – pokud ano, odpověď je kladná, tj. taková směna se Vám započítává. Pokud jde o práci přesčas (tedy pokud byla „zvláštní“ směna nařízena ze dne na den), pak se tato směna zohledňuje samostatně a nezapočítává se do odpracované doby v rámci vyrovnávacího období. Pokud máte uzavřenou kolektivní smlouvu, pak může být práce přesčas v rozsahu max. 120 hodin započtena do pracovní doby v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období.
Ano, toto tvrzení je správné (záleží vždy na tom, zda máte kolektivní smlouvu). Odměna za práci přesčas bude vyplacena v následujícím výplatním termínu.
Nařídit práci přesčas může zaměstnavatel pouze výjimečně, z vážných provozních důvodů a v rámci zákonem stanovených časových limitů. Zákon výslovně nepředpokládá písemné stanovení práce přesčas, je to však jistě vhodné z hlediska důkazného.
5/ Ano, platí zde zákaz diskriminace pro členy této OOZ, povinnost poskytnout zázemí a stanovenou úhradu nákladů a také povinnost projednat dle § 276 ZP.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepřetržitý provoz, vyrovnávací období a naplánování směn zaměstnavatelem podle fondu pracovní doby
Změna rozpisu směn - kolik dní předem musí oznámit změnu zaměstnavatel zaměstnanci?
Přikázání směny navíc zaměstnavatelem - jak musí sdělit změnu zaměstnanci?
Změnu rozvrhu směn a vliv vyrovnávacího období u nepřetržitého provozu

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Nesouhlas s pokládkou kabelu NN na hranici pozemků - může ČEZ, EON přesto kabel položit, umístit?

Vlastníme příjezdovou cestu rovným dílem se sousedem, který je majitelem vedlejší zahrady bez inženýrských sítí.
Ten s námi navázal "dobrý" první dojem tím, že jsme nesouhlasili s položením elektriky skrz hranice našeho pozemku a vyhrožoval nám vyvlastněním.
Nyní po cca 2 letech (2016-2018) nám přišlo ze stavebního úřadu oznámení o zahájení územního řízení, v němž soused skrze ČEZ chce umístit kabelové zemní vedení NN za účelem připojení pozemku na distribuční síť.
Úřad nám oznámil, že i když budeme mít námitky, stejně povolí sousedovi položení NN a ČEZ nám může pozemek vyvlastnit. Je to opravdu možné?
Mimoto vedení naší kanalizační přípojky (splaškové) se bude nacházet v těsné blízkosti nového vedení NN.
Krom toho také nechceme položení NN z důvodu věcného břemene a také má soused v plánu postavit dům hned naproti naší ložnice.
Jak se můžeme bránit? Nechceme žádné věcné břemena a také nechceme vedle sebe souseda, který se jeví jako "magor".
Děkuji, Milada

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu nevyplývá, v jakém pozemku má být položeno zemní vedení nízkého napětí, tzn. zda se jedná o Váš pozemek či o příjezdovou cestu, kterou spoluvlastníte se sousedem. Ve své odpovědi budu předpokládat, že takto postiženým pozemkem má být společná příjezdová cesta.
Dle § 25/3 písm. e) a f) energetického zákona je provozovatel distribuční soustavy (zde ČEZ) oprávněn:
- v souladu se zvláštním právním předpisem (jedná se o stavební zákon) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení,
- vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy.

Bude-li tedy ČEZ postupovat v souladu se stavebním zákonem (což se zatím patrně děje), je skutečně oprávněn umístit do Vámi spoluvlastněné cesty zemní vedení nízkého napětí.
Za tímto účelem je ČEZ v první řadě povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části například pro umístění vedení distribuční soustavy, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti.

V případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části (jak vyplývá z § 25/4 energetického zákona).

Nepodaří-li se proto ČEZu se s Vámi na zřízení věcného břemene (dle současné terminologie se jedná o služebnost) dohodnout (a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti), bude ČEZ oprávněn zahájit ohledně příslušného pozemku vyvlastňovací řízení. Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou dány, bude Váš pozemek vyvlastněn. Ovšem pozor: vyvlastněním není v tomto případě myšleno odnětí vlastnického práva, nýbrž nucené zřízení věcného břemene, tzn. že věcné břemeno ke společné příjezdové cestě bude zřízeno bez Vašeho souhlasu (Vaše vlastnické právo zůstane zachováno, bude pouze omezeno věcným břemenem).

Máte-li v úmyslu realizaci sousedova záměru zkomplikovat či protáhnout, lze Vám doporučit:
- neudělovat v rámci územního řízení souhlas s umístěním zemního vedení nízkého napětí do společné cesty,
- neuzavírat s ČEZem smlouvu o zřízení věcného břemene (resp. služebnosti inženýrské sítě),
- vyčkat zahájení vyvlastňovacího řízení,
- skončí-li vyvlastňovací řízení rozhodnutím o nuceném zřízení věcného břemene, budete oprávněni se proti takovému rozhodnutí bránit soudní cestou,
-proti územnímu rozhodnutí o povolení umístění zemního vedení nízkého napětí můžete, jako účastníci tohoto řízení, podat odvolání, popřípadě podat v budoucnu rovněž žalobu k soudu.

Ve všech fázích své obrany můžete vznášet relevantní námitky (například můžete tvrdit, že nízké napětí je možné k sousedovu pozemku přivést jinudy, můžete poukazovat na skutečnost, že k realizaci jakéhokoli stavebního záměru je zapotřebí souhlas vlastníka, resp. v tomto případě obou spoluvlastníků pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn, můžete tvrdit, že finanční kompenzace, kterou Vám ČEZ bude za zřízení věcného břemene nabízet, je příliš nízká, můžete samozřejmě argumentovat existující splaškovou kanalizací, eventuálně můžete požadovat, aby bylo zemní vedení nízkého napětí umístěno tak, abyste mohli v budoucnu do příjezdové cesty umístit vlastní energetické a jiné přípojky apod.).

Budete-li chtít vést svou obranu právně efektivním způsobem, můžete využít služeb advokáta (který se zaměřuje na oblast stavebního, resp. správního práva) :
www.advokatikomora.cz
Bude-li soused chtít v budoucnu na svém pozemku vystavět dům, mělo by jeho umístění respektovat základní pravidla pro odstupy staveb. Tato pravidla naleznete v § 25 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území (a to zejména v jeho druhém odstavci). V rámci územního řízení, které soused ohledně výstavby svého domu v budoucnu zahájí, můžete vznášet námitky, vyloučeno není ani podání odvolání. Za určitých okolností přichází v úvahu rovněž obrana prostřednictvím žaloby k civilnímu soudu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak daleko musí být kanalizace od vedení kabelu elektřiny NN, nízkého napětí?
Vyvlastnění pozemků občana ČEZ, EON z důvodu odmítnutí pokládky kabelu elektřiny NN na hranici sousedních pozemků
Pravidla minimálního odstupu staveb při stavění domu
Jak oddálit pokládku kabelu NN nízkého napětí na hranici pozemků
Umístění kabelu NN na pozemku s nedohledatelným vlastníkem, majitelem - průběh

__

OBČAN-BYDLENÍ
Výpočet nákladů na topení, otop bytu školníka v budově školy - vliv kalorimetrického měřiče tepla před bytem

Jedná se o vnitřní byt v zateplené budově školy s plastovými okny. Budova je vytápěna dálkovým ohřevem přes hlavní měřič tepla a před bytem je nainstalovaný samostatný (kalorimetrický) měřič tepla. Výpočet spotřeby tepla pro byt je počítán pouze z údajů hlavního měřiče tepla celého objektu a přepočítán na m2 podle velikosti plochy bez ohledu na skutečný náměr měřiče pro byt. Mohu s tímto postupem výpočtu nesouhlasit, když rozdíl spotřeby dle m2 je o 80% vyšší vůči samostatnému měřiči pro byt? Děkuji za váš čas, Aleš.

ODPOVĚĎ:
Pokud není zohledněn měřič na přívod tepla do bytové jednotky, je pravděpodobně porušována vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 269/2015 Sb. , která provádí zákon č. 67/2013 Sb. a stanoví pravidla pro rozúčtování tepla v domech.
Obecně pak vyhláška stanoví, že podle započitatelné podlahové plochy (základní složka) se může rozpočítat jen 30-50  % celkových nákladů na teplo a  zbytek podle skutečné spotřeby indikované měřiči. Spotřební složka se dále zároveň musí pohybovat v  rozmezí 80-200  % průměrné ceny tepla na m2  v  daném domě. Pokud se při rozúčtování vychází z měřiče tepla pro celou bytovou jednotku, pak se doporučuje počítat spotřební složku 60  % a  základní 40 %. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná patrně o jedinou bytovou jednotku v daném objektu, bylo by optimální postupovat dle odborného posouzení tepelně izolačních vlastností objektu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet nákladů na topení, otop bytu ve veřejné budově (škola) - postup výpočtu poplatku za topení, otop nemovitosti
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Nepravdivá, lživá pomluva na Facebooku - trestný čin nebo přestupek, náhrada škody (nemajetková újma)

Jedna osoba o mně zveřejnila nepravdivou informaci na sociální síti. Policie mě nyní prověřuje pro domnělou činnost co tam o mně napsali. To, že jde o nepravdu, ale pomluvu, což je i trestný čin, neřeší. Mohu se nějak bránit? Podával jsem trestní oznámení, ale pak jsem se ptal na Policii a prý to nijak neřešili, nedostalo to ani číslo jednací. Mám pocit, že mezi sebou dokonce i nějak spolupracují. Dá se v této situaci nějak účinně bránit? Cítím se v bezpráví.
Děkuji, Michal.

ODPOVĚĎ:
Pokud policie neshledala, že by takovým jednání došlo ke spáchání trestného činu, a ani nebyla záležitost postoupena na přestupkovou komisi, neznamená to, že se nemůžete bránit. Vždy se můžete domáhat ochrany před civilním soudem, u kterého můžete podat žalobu a domáhat se toho, aby se osoba zdržela dalšího takového jednání, odstranila (pokud je to fakticky možné) následky již učiněného jednání, dále můžete požadovat náhradu vzniklé újmy. V této věci doporučuji se obrátit na advokáta – kontakt www.advokatikomora.cz, který zajistí náležitou ochranu Vašich práv v řízení před soudem.
Pokud by proti Vám bylo zahájeno trestní stíhání a následně nebylo rozhodnuto o tom, že jste se dopustil nějakého trestného činu, můžete také požadovat náhradu vzniklé újmy po státu – a to z důvodu vedení nezákonného trestního stíhání.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je pomluva na Facebooku přestupek nebo trestný čin?
Žaloba na odstranění lživé pomluvy na Facebooku, omluva a náhrada škody (nemajetková újma, přiměřené zadostiučinění)
Náhrada škody za lež, lživou pomluvu na Facebooku
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Námitka pro podjatost soudce podaná těsně přes soudním líčením, soudním stáním - důvod ke zrušení soudního stání?

Když jako obžalovaný v trestní věci podám námitku pro podjatost soudce jen pár dní před konáním hlavního líčení, bude se moci toto hlavní líčení konat? Nebo do doby, než o té námitce nebude rozhodnuto, nelze tento úkon provést? A ještě bych měl jeden dotaz: Jsou akutní studijní povinnosti důvodem k omluvě z hlavního líčení? A jak je to s krátkodobým pobytem v zahraničí v době hlavního líčení? Podle čeho následně soud posuzuje, je-li omluva řádná? Existují např. i nějaké rozsudky NS, která omluva je akceptovatelná a která ne? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
O námitce podjatosti by mělo být rozhodnuto před konáním jednání tak, aby bylo zajištěno, že úkony v jednání bude činit osoba, která není podjatá. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, totiž nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení. A o vyloučení soudce nelze rozhodovat zpětně ve vztahu k úkonům, které již byly učiněny.
O tom, zda lze považovat akutní studijní povinnosti za řádnou omluvu, nelze jednoznačně určit. Vždy se totiž posuzují konkrétní okolnosti, v tomto případě by se posuzovalo, o jaké studijní povinnosti se jedná, jaké by byly následky jejich nesplnění, zda lze splnit jindy apod. Obdobně u krátkodobého pobytu v zahraničí.
Otázce, zda se jedná o řádnou omluvu či nikoliv, se soudy věnují poměrně často. K tomu např. judikatura:
Naopak důvodem k omluvě neúčasti u hlavního líčení by mohlo být především náhlé či vážné onemocnění, které by straně soudního sporu nebo obviněnému bránilo v účasti, nebo překážka spočívající v nutnosti odcestovat na jiné místo z vážných osobních nebo rodinných důvodů. Argumentace, že obviněný neobdržel od soudu přípis o neakceptování jeho omluvy, je zcela bezpředmětná, neboť by stejně tak bylo možno argumentovat, že neobdržel ani přípis soudu, že jeho omluvu akceptuje a k hlavnímu líčení se nemusí dostavit. (8 Tdo 98/2011).
Samotný doklad o pracovní neschopnosti není sám o sobě v soudní praxi považován za dostatečný důvod k omluvě z hlavního líčení (5 Tdo 743/2011).

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Studium, studijní povinnosti jako důvod nepřítomnosti u soudu - dostatečný důvod k nepřítomnosti u hlavního líčení?
Neschopenka k soudu - je důvodem k omluvě ze soudního řízení, líčení?
Povinnost soudu doručit obžalovanému akceptování omluvy ze soudního řízení - 8 Tdo 98/2011
Neschopenka jako omluva u soudního řízení - musí ji soud akceptovat? - 5 Tdo 743/2011
Jak se může obviněný pachatel vyhnout trestnímu soudu v trestním řízení - podjatost, neschopenka, omluva z důvodu studijních povinností
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Vymáhání pohledávky za investiční produkt investiční společnosti - založení dceřinné společnosti na Novém Zélandu

Jak vymoci pohledávku 4.000.000 Kč za investiční produkt u české investiční společnosti, která založila dceřinnou společnost se sídlem na Novém Zélandu a s touto pobočkou máme smlouvu. Smlouvu jsme řádně vypověděli, vypořádání se nekoná, stále nás ujišťují, že nám to určitě zaplatí. Splátkový kalendář pohledávky nedodržují. Jedná se mi o to, že díky velké částce jsou při žalobě velké soudní poplatky, takže asi formou trestního oznámení na bezdůvodné obohacení? Zpronevěru? Podvod? Jaký je následný průběh a kolik komu platíme? Majitel má některé účty již policejně obstavené, je šance se z nich dočkat plnění? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Můžete podat trestní oznámení, aby Policie prošetřila, zda nedošlo ke spáchání některého trestného činu (např. zpronevěra, podvod), nicméně trestní řízení neslouží primárně k vymožení pohledávky. Ačkoliv je možné, aby soud v odsuzujícím rozsudku stanovil, že společnost je povinna Vám nahradit způsobenou škodu, nemusí tak k tomu dojít vždy – někdy soud z důvodu rozsáhlého dokazování odkáže poškozeného na civilní soud – tzn. i museli byste se domáhat vrácení částky před civilním soudem. Nicméně i tak můžete nechat policii prošetřit, zda nedošlo ke spáchání trestného činu.

K vymožení částky jako první krok zašlete společnosti tzv. předžalobní upomínku (vzor zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014). Je možné, že společnost zareaguje již na tuto upomínku a peníze Vám vrátí.
V opačném případě se budete muset domáhat vrácení částky před soudem. Zde doporučuji prostudovat smlouvu, zda je v ní uvedeno, před kterým soudem, popř. rozhodcem, mají být případné spory řešeny – lze očekávat, že společnost tuto otázku upravila ve smlouvě samostatně.
Bez znalosti konkrétních okolností celého případu nelze jednoznačně zodpovědět všechny Vaše dotazy. Zda se podaří z obstavených účtů získat peníze záleží na mnoha faktorech – např. i na tom, zda se na daném účtu vůbec nějaké peníze nacházejí. V této věci se také můžete obrátit na advokáta, který Vás může na základě předložení všech podkladů zastupovat ve věci a hájit Vaše práva.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání dluhu u investiční společnosti - postup, návod (společnost nedodržuje splátkový kalendář)
Vymáhání pohledávky investiční společnosti - jak snížit náklady na soud a soudní poplatky?
Je vymáhání dluhu v trestním řízení levnější (soudní poplatky) než v občansko-správním sporu?
Vymáhání pohledávky v trestním řízení u soudu - soudní poplatky
Vyšetřování investiční společnosti policií pro podezření TČ podvod, zpronevěra

__

OBČAN-DĚDICTVÍ
Vydědění napsané vlastní rukou za života zůstavitele - je platné nebo ne?

V 11/2017 mi zemřel dědeček, který měl jednoho syna (mého otce) a manželku. Dědeček zanechal závěť, kde jako jediného dědice uvedl svou manželku a dále listinu o vydědění svého jediného syna. Obě listiny jsou psané vlastní rukou a vlastní rukou podepsané. Obsahují všechny zákonné náležitosti. Dle tvrzení notáře ale bude i přes to muset dojít ke shodě mezi oběma zákonnými dědici, jinak celá záležitost půjde k soudu.
Otec je gambler, alkoholik a má spousty dluhů, je tedy již předem jasné, že ke shodě nedojde. Jak je možné, že i přes to, že je ponechána platná závěť, bude se muset v krajním případě má babička (80 let) soudit o svůj majetek? Kdo v tomto případě hradí soudní výlohy? Děkuji, Vladimíra.

ODPOVĚĎ:
Nevidím důvod, proč by měla celá záležitost "jednoznačně" skončit u soudu. Jde o to, že pokud je listina o vydědění platná, což uvádíte, že je, pak ji notář musí vzít za platnou a řídit se jí.
Ve vašem případě je ale asi problém, že vyděděný dědic nechce vydědění uznat a bude se domáhat neplatnosti vydědění. Pak musí notář stanovit lhůtu, většinou dvouměsíční, k podání žaloby o neplatnost vydědění, kterou musí podat vyděděná osoba. Soud bude následně projednávat, zda bylo vydědění učiněno po právu nebo zde důvody vydědění nebyly a podle výsledku soudního sporu posléze notář ukončí dědické řízení s dědici, jejichž okruh bude záviset na výsledku soudního sporu o neplatnost vydědění. Pokud jde o náklady řízení, tak soudní poplatek hradí žalobce a neměl by přesahovat částku 2000 a každá ze stran si dále hradí pouze svého advokáta. Pokud má babička 80 let, může si požádat o bezplatné přidělení advokáta, neboť předpokládám, že její jediný příjem je důchod a v takových případech soudy většinou žádosti o ustanovení advokáta vyhoví. Advokát je pak hrazen ze státních prostředků.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydědění potomka gamblera - listina o vydědění sepsaná vlastní rukou
Neshoda dědiců a nejistota platnosti listiny o vydědění psané vlastní rukou se všemi zákonnými náležitostmi - kdo platí soudní poplatky na určení platnosti závěti a listiny o vydědění?
Určení platnosti závěti a listiny o vydědění soudem, soudně
Bezdůvodné napadení listiny o vydědění notářem - musí věc skončit u soudu?
___

OBČAN-DLUHY
Napadnutí rozhodčího nálezu - úrok z prodlení 0,5% denně a 8,5% ročně

V únoru 2014 podepsána úvěrová smlouva, zaplacena jen část, zbytek cca 18.000 Kč zesplatněn. 03/2016 pod psychickým nátlakem podepsána dohoda o uznání dluhu ve výši 118.000 Kč. Dále předáno firmě Rukotimo s. r. o. , ta předala rozhodci, který rozhodl o navýšení duhu o 0,5% denně a 8,5% ročně z částky 118.000 Kč. Podán odpor, avšak jen emailem, odezva žádná. Teď čelím exekuci, chci se bránit nevím jak. Lze napadnout rozhodčí nález, když už je to v tomhle stadiu? Děkuji za odpověď. Děkuji, Johana

ODPOVĚĎ:
Rozhodčí nález lze napadnout žalobou na zrušení rozhodčího nálezu, nicméně pouze do tří měsíců od jeho doručení. Bohužel v této fázi se již nijak bránit nelze, jelikož všechny lhůty už propadly. Zkuste se domluvit s exekutorem na splátkách, event. pokud jste se dostala do platební neschopnosti, tak zvažte oddlužení.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odvolání, odpor proti rozhodčímu nálezu pro vysoké úroky z prodlení dluhu, odpor podaný emailem - lze považovat za doručený a musí rozhodce odpovědět?
Je možné podat emailem odvolání, odpor proti nálezu rozhodce?
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Povinnost soudu doručit rozsudek na adresu trvalého pobytu, bydliště (alimenty, výživné)

Manželovi nebyl doručen rozsudek z okresního soudu na exekuci na plat na výživné na nezletilé dítě, zřejmě z důvodu změny trvalého bydliště (řádně přihlášen), přišel až exekutorský příkaz. Je soud povinen si zjistit trvalou adresu? Proto nestihl podat odvolání. Bohužel rarita je to, že soud rozhodl exekuci, i když v té době žádný dluh nebyl a není, důvod byl, že výživné nebylo dáno k ruce matky k 15. dni dle soudního ujednání. Manžel posílal kolem 20. -24. dne v měsíci, bohužel pochybil, nyní si je toho vědom, matka nezletilého nikdy nic nenamítala proti zpožděným platbám. Kdyby stihl lhůtu odvolání, zkusil by požádat o odložení exekuce s příslibem, že bude posílat výživné včas. Doplnění - matka nezletilého věděla o změně bydliště manžela, ale neupozornila na toto ani advokátní kancelář, která jí žádost sepsala a ani příslušný soud. Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Zákon k doručování uvádí: Neuvedl-li adresát ve svém podání učiněném vůči soudu adresu místa v České republice, na kterou mu mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je adresou pro doručování u písemnosti doručované prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení
a) u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, není-li taková adresa evidována, adresa místa trvalého pobytu.

Soud by tedy před každým doručováním měl ověřit, na jakou adresu má doručovat. Toto ovšem platí pouze ve výše uvedeném případě pokud byla soudu oznámena nějaká adresa pro doručování, a následně nebyla sdělena změna této adresy, jde to k tíži adresáta.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nedoručení rozsudku o výživném na adresu trvalého pobytu a vymáhání dluhu exekutorem - jak se bránit?
Vymáhání výživného exekutorem - povinný nedostal rozsudek soudu o výživném na adresu trvalého pobytu, bydliště
___

OBČAN-BYDLENÍ
Hlasování SVJ - spolumajitel bytu nepřítomen a většinový vlastník bytu nemá plnou moc

Naše společenství vlastníků bytových jednotek SVJ má 96 bytových jednotek. Jeden byt má dva spolumajitele s poměrem 3/4 a 1/4. Na shromáždění majitelů bytů SVJ s 3/4 většinou nebylo umožněno hlasování neboť nedoložil zmocnění společného zástupce. Nyní máme dva výklady ("... zřejmě není třeba zmocnění ...") a JUDr. Čápa ("ustanovení §1185 jsou kogentní a je třeba zmocnění"). Při konzultaci s právníkem nám bylo řečeno, že ustanovení není kogentní a nemáme si tím "lámat" hlavu. Velikost podílu hlasu bytové jednotky je 1,41 % na celku a nemá tudíž zásadního vlivu.
Mám tedy dotazy:
1) Je ust. §1185 obecně kogentní či nikoliv?
2) Jak se v tomto konkrétním případě zachovat? Nechat spoluvlastníka hlasovat či nikoliv?
Děkuji, Norbert.

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že uvedené ustanovení je opravdu kogentní, proto by spoluvlastník, který se schůze neúčastní, měl zmocnit druhého vlastníka jako společného zástupce k zastupování. Je však pravdou, že v praxi se toto zmocnění často nevyžaduje a hlas spoluvlastníka či druhého manžela se počítá, aniž by bylo doloženo zmocnění. V takovém případě však hrozí riziko, že někdo takové rozhodnutí napadne jako neplatné.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Menšinový vlastník bytu nedal plnou moc k hlasování na shromáždění SVJ a kogentnost hlasování
Kogentnost hlasování na shromáždění SVJ - není plná moc spoluvlastníka bytu, bytové jednotky, bj, BJ
Napadení hlasování shromáždění SVJ - nedodání plné moci manželem, manželkou bytu, bytové jednotky
__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Změna bytového domu na rodinný dům - postup jak na to (důvod - hypotéka, hypoteční úvěr)

Narazil jsem při koupi budovy, respektive při jejím financování z hypotéky na problém. Jedná se o bývalý rodinný dům, který majitel drobně upravil a vzniklo tam 5 bytových jednotek. To způsobilo, ž na katastru je nyní dům zapsán jako bytový dům. Ovšem to významně zvyšuje nároky na hypotéku a zatímco jako rodinný dům bych jej mohl pomocí hypotéky zakoupit, tak jako na bytový dům už s hypotékou na nemovitost nedosáhnu.
1 bytová jednotka je víceméně přestavěný obchod, 1 bytová jednotka je celé podkroví a další 3 bytové jednotky jsou byty v patře. Budova má tedy sklep, patro a podkroví.
Nebylo by možné překlasifikovat dům zpět na rodinný dům, abych mohl koupi domů normálně financovat? Nebo je nějaká jiná možnost z ohledu hypotéky jak nahlížet na tuto nemovitost?
Přikládám i technické výkresy a info z katastru nemovitostí.
Předem děkuji za Vaši odpověď a jsem s pozdravem Cyril

ODPOVĚĎ:
Jak je možné řešit Vámi popsanou situaci z hlediska hypotéky závisí na přístupu předmětné banky, resp. na jejích hypotečních pravidlech. V tomto ohledu je nezbytné, abyste s bankou konzultoval, za jakých podmínek by bylo možné získat výhodný hypoteční úvěr na koupi bytového domu, resp. co je možné udělat pro to, abyste získal z nastavených pravidel nějakou výjimku.
Co se týče „překlasifikace“ bytového domu zpět na rodinný dům ze stavebněprávního hlediska, je takový postup v zásadě možný.

Dle § 2 písm. a) vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území mají (resp. musí mít) bytový dům a rodinný dům následující základní parametry:
- bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
- rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Má-li se bytový dům změnit na dům rodinný, musí splnit rovněž základní technické požadavky na stavbu rodinného domu. Tyto požadavky jsou zakotveny především v § 40 vyhlášky o technických požadavcích na stavby.
Předpokládám, že pokud se jedná o bývalý rodinný dům, neměly by nastat se splněním shora uvedených požadavků žádné podstatné potíže.
Pro úspěšnou změnu bytového domu na dům rodinný je zapotřebí, aby místně příslušný stavební úřad odsouhlasil změnu v užívání stavby (§ 126 - § 127 stavebního zákona).
Dle § 126/2 stavebního zákona platí, že (mimo jiné) změna v účelu užívání stavby je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. V tomto ohledu je podstatné, zda bude ve Vašem případě přeměna bytového domu na dům rodinný vyžadovat stavební úpravy tohoto domu (tedy změnu dokončené stavby) či zda se bude jednat toliko o „administrativní“ změnu (v tomto druhém případě by dle § 127 stavebního zákona mělo postačit pouze oznámení této změny a její odsouhlasení stavebním úřadem, následně by bylo možné zanést tuto změnu do katastru nemovitostí).
V současné chvíli Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, za jakých podmínek bude dle jeho názoru možné změnit předmětný bytový dům zpět na dům rodinný.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak změnit bytový dům na rodinný dům na katastru nemovitostí kvůli hypotéce, hypotečnímu úvěru
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRAC. POMĚRU
Zaměstnavatel nutí pracovníka do dohody o ukončení pracovního poměru kvůli nevyplacení odstupného - jak se bránit?

Jsem zaměstnaná od roku 2014 u svého zaměstnavatele, nyní mne chce prospustit, ale nutí mne podepsat dohodu, aby mi nemusel vyplatit odstupné. Vyhrožuje mi (mám nahrávky na mobilu). Prosím poraďte mi, jak mam postupovat, abych měla nárok na odstupné i při podepsání dohody. Výpověď mi odmítá dát, raději po mě bude šlapat. Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
Při uzavření dohody o ukončení pracovního poměru náleží zaměstnanci odstupné jen v následujících případech:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
Takový důvod uzavření dohody by v ní musel být výslovně uveden.
Při jakémkoli jiném důvodu nebo bez uvedení důvodu nárok na odstupné nevzniká.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výhrůžky zaměstnavatele při nepodepsání dohody o ukončení pracovního poměru zaměstnancem, pracovníkem - snaha nevyplatit odstupné odcházejícímu pracovníkovi
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Spoluvlastník domu neplatí poplatky, daň a nepodílí se na údržbě - zrušení spoluvlastnictví nemovitosti, domu

V 10/2017 jsem po rodičích zdědila 2/3 domku a bratr zdědil 1/3. V domku nikdo z nás nebydlí. Platím základní poplatky, tj. elektřinu, vodoměr, odpadyl, daň. Rovněž vykonávám nezbytnou údržbu jako je sečení trávy, vypuštění vody z topení a zajištění domu přes zimu. Bratr se odmítá (velikostí svého podílu) na poplatcích i na údržbě domu podílet a žádá za svůj podíl mnohem vyšší částku než vyplývá ze znaleckého posudku.
Chtěla bych situaci řešit a požádat soud o zrušení spoluvlastnictví. Bude se soud řídit znaleckým posudkem? Jakou platnost má znalecký posudek? Kdo platí soudní poplatky, ten kdo žádá o zrušení spoluvlastnictví zaplatí vše? Děkuji za odpověď. Halina.

ODPOVĚĎ:
Soudní poplatek hradí vždy žalobce, ovšem soud nařídí méně úspěšnému účastníku sporu soudní poplatek nahradit. Pokud budete tedy v prosazování svého nároku úspěšná, bude Vám muset druhý spoluvlastník soudní poplatek i náklady Vašeho zastoupení uhradit. Znalecký posudek je pro soud velmi důležitý důkaz, ovšem znalecký posudek je důkazem, který vyžaduje i osobní účast znalce, takže znalec, který jej zpracovával, by měl posudek obhájit i u soudu. Znalecký posudek je vždy platný po dobu, po kterou je účinný oceňovací předpis, z něhož posudek vycházel. Většinou je to cca rok. Ten, kdo žádá o zrušení spoluvlastnictví, nehradí vše, o náhradu se strany dělí podle úspěchu ve věci, kdy je i možné, že vše bude hradit protistrana. Je důležité ještě před podáním žaloby dobře zvážit nárok a dobře zpracovat žalobu. Doporučovala bych obrátit se na advokáta, jejichž seznam naleznete na stránkách www.advokatikomora.cz.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zrušení spoluvlastnictví nemovitosti z důvodu neplacení poplatků a neudržování nemovitosti spolumajitelem

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Překládka kabelu kabelové televize (obecní přípojka) - postup jak požádat, průběh překládky

Řeším přístup k chatě ve které celoročně bydlíme. Vede k ní travnatý sjezd.
Uprostřed tohoto sjezdu, se nachází obecní přípojka kabelové televize. Podle dokumentace přípojky na obecním úřadu, měla přípojka stát cca 5 m vpravo, ve finále však skončila u nás ve vjezdu, zřejmě z důvodu chyby. Tato obecní přípojka je již pravděpodobně na mém pozemku nebo se nachází těsně na jeho hranici na pozemku obecním.
Přípojka brání využití přírodního sjezdu k občasnému přístupu. Tedy ke svezení dřeva, možnosti odvezení velkých odpadů, možnost spuštění malého člunu na zahrádku pro zimování, případnému sjetí autem z důvodu opravy atd. Bohužel situace je taková, že obec mi nejen odmítá vedení přeložit na své náklady, ale dokonce i přeložení na mé náklady zdůvodňuje tak, že je nejprve nutno zažádat komplikovaně o stavbu zpevněného sjezdu včetně projektové dokumentace a až následně po té mi kabely přeloží. Navíc je odpověď z jejich strany formulovaná tak, že je to prakticky nemožné, protože zpevněnou přístupovou cestu (kterou nepotřebuji) zamítne dopravní inspektorát. Já však nechci nic stavit ani budovat, potřebuji pouze zprůjezdnit jediný možný přístup k chatě k občasnému technickému využít nikoliv pro pravidelné užívání.
Zde přidávám vyjádření starostky: Pokud chcete budovat nový sjezd, je potřeba k tomu zpracovat dokumentaci sjezdu – situaci a řezy - a požádat o
připojení. K dokumentaci se musí vyjádřit dopravní inspektorát, zejména s ohledem na rozhledové poměry. Běžně se sjezdy povolují v šířce 4 m, pokud skříň kabelové televize koliduje s Vaším stavebním záměrem, pak je potřeba navrhnout řešení v rámci projektu a přeložku udělat na Vaše náklady. Skříňku rušit určitě nemůžeme, proto navrhuji hledat řešení pro sjezd tak, aby se přeložka nemusela dělat.
V praxi však žádné jiné řešení neexistuje. Prostě přístup jinudy není technicky možný. Zde jsou mé dotazy:
1) Měla mít obec svolení majitele pozemků k vybudování budky pro přípojku pokud tato budka stojí přímo v přístupové oblasti k nemovitosti? Tedy můžu se obrátit na obec s tím, jestli tohle svolení někde písemně má a pokud jej nemá žádat o přeložení? Obec pravděpodobně žádný písemný souhlas předchozího
majitele k dispozici nemá. Zde si, ale nejsem jistý zdali je budka na mém pozemku (podle situace to tak vypadá) anebo těsně před mým pozemkem.
2) Můžu vůbec požadovat přeložení přípojky po obci v této situaci kdy nechci zpevněnou cestu, ale jen travnatou umožnění vjezdu na pozemek? S tím, že se jedná o jediné přístupové místo k chatě. Jsou zde nějaké parametry pro šířku atd. klidně, ale stačí ano/ne a na základě čeho...jak je patrné z textu výše obec umožnění vjezdu podmiňuje projektovým záměrem stavby sjezdu. Já však žádný hmatatelný-asfaltový sjezd budovat nechci.
3) Pokud můžu po obci požadovat přístup měl bych jej budovat na vlastní náklady anebo na náklady obce? Pokud na vlastní náklady mohu si zvolit firmu která to provede?
4) Změnila by se situace nějak zásadně pokud by přípojka byla těsně před hranicí našeho pozemku?
5) Vzhledem k faktu, že v zákresu realizace kabelové televize na obecním úřadě se budka nachází cca 5m mimo a v oblasti která je pro mne optimální se zdá, že se prostě něco nepovedlo při stavebních pracích. Buďto projektant nepočítal s možným budoucím využitím přístupu anebo realizační firmě prostě uhnul protlak a nikdo se tím nezabýval. Někdo zde, ale udělal chybu která dle všeho v plánu nebyla. Je za to někdo zodpovědný? Mohu s tímto faktem, nějak dál nakládat?
Díky, Vlastimil

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Svolení vlastníka pozemku:
Pro Váš další postup je nezbytné zjistit, zda je budka umístěna na Vašem pozemku či na pozemku obecním. Není-li tato skutečnost seznatelná z katastrální mapy, bude nezbytné si nechat příslušnou hranici pozemků geometricky zaměřit.
Vyjde-li tímto způsobem najevo, že budka stojí na Vašem pozemku, bude možné si klást otázku, zda existuje souhlas tehdejšího vlastníka Vašeho pozemku. S dotazem na existenci takového písemného souhlasu se můžete obrátit jak na obec, tak na místně příslušný stavební úřad (který by Vám mohl sdělit, zda bylo pro výstavbu budky vedeno nějaké řízení a pakliže ano, zda je součástí správního spisu i písemný souhlas tehdejšího vlastníka Vašeho pozemku).
V zásadě platí, že stavbu na cizím pozemku je možné realizovat pouze se souhlasem vlastníka takového pozemku.
Vyjde-li najevo, že budka stojí na Vašem pozemku, přičemž tam byla vybudována bez souhlasu tehdejšího vlastníka Vašeho pozemku, můžete jako argument při jednání s obcí zmínit, že nastalá situace by mohla být řešena i soudní cestou, a to v rámci řízení o odstranění stavby na cizím pozemku.

2/ Žádost o přeložení budky a parametry sjezdu:
Z citace odpovědi starostky vyplývá, že obec Vaší žádost nepochopila nebo nechce pochopit. Je samozřejmě možné, abyste obec žádal o přeložení budky, tedy zcela bez ohledu na to, zda budete či nebudete budovat zpevněný sjezd z Vašeho pozemku. Vybudování zpevněného sjezdu může být podmíněno přemístěním budky, nikoli však naopak (tedy přeložení budky nemůže být podmíněno vybudováním zpevněného sjezdu).

Zda obec Vaší žádosti o přeložku vyhoví, závisí na výsledku jednání s obcí.

Základní parametry zpevněných příjezdových cest jsou uvedeny v § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území. Dle tohoto ustanovení platí, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.

Tyto parametry zpevněných příjezdových cest se však vztahují pouze na stavby, o jejichž umístění se rozhoduje, tzn. že výše uvedené ustanovení nemá zpětnou účinnost (neznamená tedy, že by bylo nutné zpětně vybudovat zpevněné příjezdové cesty tam, kde v minulosti nevznikly).

Při jednání s obcí tedy zdůrazněte, že zpevněný sjezd budovat nehodláte, tzn. že předmětem jednání je pouze přeložka budky, která Vám překáží při běžném užívání Vaší chaty.

3/ Na čí náklady bude přeložka vybudována:
V zásadě platí, že přeložku financuje ten, na čí návrh je předmětná technická infrastruktura překládána. V takovém případě by bylo samozřejmě možné, abyste si na tyto práce sjednal firmu dle vlastního výběru (ovšem s předchozím souhlasem obce, neboť práce budou vykonávány na obecním majetku).
Z dotazu nevyplývá, zda Váš pozemek sousedí s pozemní komunikací či nikoli.
Pakliže se na veřejně přístupnou pozemní komunikaci dostanete pouze přes obecní pozemek, bylo by možné uvažovat o tom, že přeložku budky budete požadovat v rámci žádosti o zřízení tzv. nezbytné cesty.
Dle § 1029/1 občanského zákoníku platí, že vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
V této souvislosti by bylo možné uvažovat o tom, že budka brání v řádném přístupu k Vašemu pozemku, je tedy nutné jí (v rámci zřizování práva nezbytné cesty ve Váš prospěch) přeložit tak, abyste mohl na sousedním pozemku realizovat své právo nezbytné cesty.

4/ Změna situace, pokud by byla budka na obecním pozemku:
Změna by tkvěla v tom, že přeložení budky by bylo nutné žádat pomocí jiných právních kroků.

Pokud budka stojí na Vašem pozemku (a to bez souhlasu tehdejšího vlastníka Vašeho pozemku), můžete se domáhat jejího odstranění, resp. přeložení v souladu s § 1084 a násl. občanského zákoníku, a to eventuálně i soudní cestou.

Pokud budka naopak stojí na obecním pozemku, můžete se jejího přeložení domáhat v rámci žádosti o zřízení práva nezbytné cesty, čehož se lze opět domáhat i soudní cestou.

V úvahu přichází ještě použití stavebního zákona, a to jeho § 170/2. Dle tohoto ustanovení platí, že právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Stavební úřad by proto mohl (na základě Vašeho návrhu) rozhodnout o tom, že v rámci zajištění řádného přístupu k Vaší chatě musí být budka (samozřejmě na Vaše náklady) přeložena.

5/ Odpovědnost za chybu při zřizování budky:
Sama skutečnost, že (možná) došlo při zaměřování umístění budky k chybě a za případně vzniklou škodu tak někdo nese odpovědnost, není pro řešení Vašeho případu důležitá.

Ve svůj prospěch však můžete použít argument, že počítal-li původně projektant s tím, že budka má být cca 5 metrů mimo sjezd k Vaší chatě, nebylo úmyslem projektanta umístit budku tak nešikovně, že brání přístupu na Váš pozemek.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:

vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území

zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpevnění travnaté cesty ve které vede kabel kabelové televize
Kdo platí překládku kabelové televize z důvodu vybudování cesty majitele vedlejšího pozemku?
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Plná moc na zastupování v době dlouhodobého pobytu v zahraničí - vzor

Píši vám ohledně vystavení plné moci pro mého bratra. V červenci 2018 se stěhuji do USA a vzhledem k tomu, že jsem do března 2018 při zaměstnání učila na ŽL, pronajímám vlastní by a vlastním auto, potřebuji někoho, kdo mě může plně zastoupit v České republice. Kdo mi vyzvedne poštu, obstará věci na úřadech, zajistí zaplacení daní, postará se o případné problémy s nájemníky, popřípadě znovu pronajme byt, bude zmocněn k prodeji auta.
Můžete mi prosím poradit jak takovou plnou moc formulovat a kdo všechno musí plnou moc potvrdit. Bylo by možno mi popřípadě poslat vzor takovéto plné moci?
Děkuji a jsem s pozdravem Miroslava

ODPOVĚĎ:
Plná moc v podstatě může obsahovat pouze jednu větu, a to, že udělujete plnou moc určité osobě ke všem právním jednáním. Podpisy musí být úředně ověřeny a doporučovala bych pro celkovou větší jistotu plnou moc sepsat notářským zápisem. Tj. navštívit notáře se zakázkou sepisu obecné plné moci. Taková plná moc pak bude veřejnou listinou s větší důkazní sílou než obyčejná plná moc s úředně ověřenými podpisy.
Vzor plné moci máme zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Generální plná moc - výhoda sepsání u notáře notářským zápisem
Vzor generální plné moci ke stažení zdarma online
___

OBČAN-SPRÁVNÍ
Vystahování osoby s trvalým bydlištěm, trvalým pobytem bez nájemní smlouvy - postup, návod

Zajímalo by mně jak můžu zrušit trvaly pobyt osobě která užívá nemovitost neoprávněně (bez právní podstaty)
Zdědil jsem nemovitost ... Osoba která tam bydlí momentálně nemá žádnou smlouvu o pronájmu či jakoukoliv jinou dohodu o užívání nemovitosti.
Neplatí energie ani nijak jinak se nepodílí na finanční výdajích na údržbu nemovitosti.
Daná osoba obdržela žádost o vyklizení nemovitosti. Kde ji neakceptovala a pořad se v dané nemovitosti zdržuje.
Dle úřadu mám jako novy majitel prej smůlu s odhlášením trvalého pobytu. Kedže dána osoba tam pořád bydlí (bez právní podstaty).
Lze nějak prokázat úřadu např. Smlouvou o energiích, listem vlastnictví, výzvou k vyklizení nemovitostí a pod.
Že daná osoba tam už nemá co dělat ...
Tak aby to úřad akceptoval? Děkuji

ODPOVĚĎ:
Dokud se osoba v bytě zdržuje, byť neoprávně a má tam své věci, úřad jí zrušit trvalý pobyt nemůže. Vy musíte postupovat tak, že podáte k soudu žalobu o vyklizení bytu. Pokud se tam osoba zdržuje bez právního důvodu, soud rozhodne, že tato osoba je povinna byt vyklidit. Pokud tak neučiní dobrovolně, musíte oslovit exekutora a ten tuto osobu fakticky vyklidí na ulici. Poté můžete úřad požádat o zrušení trvalého pobytu a v této fázi je úřad povinen Vaší žádosti vyhovět.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak vystěhovat někoho bez nájemní smlouvy s trvalým bydlištěm, trvalým pobytem - postup, návod
___

OBCHOD-DANĚ
Koupě družstevního bytu od družstva a přeprodej bytu - daň z převodu nemovitosti

Kupuji byt, který je zatím v družstevním vlastnictví, ale převádějící (prodávající) už podal žádost na katastr k převodu do osobního vlastnictví OV (totéž udělali hromadně ostatní členové družstva).
1) Je v současnosti ještě možné legálně uskutečnit prodej jakožto převod družstevního bytu? Domnívám se, že ne - převádějící bude v budoucnu zapsán na katastru jako vlastník a případné další podání v můj prospěch už bude klasická koupě bytu v OV podléhající dani z převodu, je to tak?
2) Jak v této situaci postupovat v konstrukci kupní smlouvy? Je potřeba počkat až se prodávaící převodce stane majitelem, nebo je možný jiný postup?
Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Ano, máte pravdu. Pokud již byl podán na katastr nemovitostí převod do osobního vlastnictví, budete již kupovat byt v osobním vlastnictví, kdy tento převod již bude podléhat dani z nabytí nemovité věci. Teoreticky lze podat již nyní na katastr kupní smlouvu, neboť katastr nejprve zapíše byt do osobního vlastnictví a posléze převod na Vás, ovšem pokud by se stal v případě převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví jakýkoliv zádrhel, zkomplikoval by se i převod na Vás. Jako nejtransparentnější a nejméně rizikový tedy spatřuji ten postup, že vyčkáte převodu z družstevního do osobního vlastnictví na katastru a teprve poté podepíšete a vložíte do katastru další kupní smlouvu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Koupě družstevního bytu a daň z převodu při prodeji bytu další osobě
Převod družstevního bytu po podání žádost na katastr k převodu do osobního vlastnictví - je možné ještě uskutečnit?
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Musí mít řidič starší 65 let potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení u sebe vždy?

Při ověřování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u řidičů nad 65 let je řidiči vydán papírový posudek o zdravotní způsobilosti, který potvrzuje jeho zdravotní způsobilost, a kterým se následně prokazuje při policejních kontrolách.
Jde mi nyní o tyto 2 otázky:
1) pokud řidič má toto potvrzení, ale při policejní kontrole jej nemá fyzicky u sebe, tak policisté nemají jinou možnost jak ověřit, zda je řidič zdravotně způsobilý, jelikož zdravotní způsobilost není doktorem nikde nahlašována? Pouze pokud je řidič zdravotně nezpůsobilý, anebo způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, tak doktor tuto skutečnost nahlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. (§ 86 zákona č. 361/2000 Sb.)
2) pokud by došlo k nehodě, tak může pojišťovna detailněji ověřovat zdravotní posudek řidiče, jestli např. jeho zdravotní stav vyžaduje podrobnější lékařské prohlídky a zda tyto byly provedeny před vydáním lékařského posudku? Nebo musí pojišťovně stačit jen to, že daný řidič platný posudek má a maximálně si jej ověří u daného lékaře? Byl by zde i příp. vliv vážnosti nehody a toho, zda ji řidič s posudkem způsobil?
Děkuji předem za odpovědi. Zdraví Vladimír

ODPOVĚĎ:
K bodu 1 – v současné době neexistuje nějaký centrální registr zdravotních způsobilostí. Pokud nemáte u sebe potvrzení od lékaře, policie nemá možnost jinak ověřit, že disponujete tímto potvrzením. Jako řidič motorového vozidla, kterému je nad 65 let, musíte při řízení u sebe toto potvrzení mít.
K bodu 2 – Tuto otázku nelze s určitostí jednoznačně zodpovědět. Vždy by měla pojišťovna vycházet z toho, o jakou dopravní nehodu se jedná, kdo ji způsobil, jak se na nehodě mohl projevit zdravotní stav řidiče, zda došlo ke zraněními nehodě apod. Při některých nehodách bude postačovat doložení skutečnosti, že řidič měl v době nehody platný posudek, u jiných nehod naopak mohou být vyžadovány další posudky apod.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ověření zdravotní způsobilosti řidiče nad 65 let při policejní kontrole - průběh, řidič nemá potvrzení u sebe?
Registr zdravotních způsobilostí řidičů nad 65 let - existuje?
Vliv zdravotního stavu řidiče nad 65 let na proplacení škody pojišťovnou, pojistné události
___

RŮZNÉ-POJIŠTĚNÍ
Povinnost pojištění kupované nemovitosti při podpisu rezervační smlouvy - může to RK požadovat?

Je povinnost při koupi chalupy (rekreační objekt) sjednat na tento pojištení? Realitní makléřka nám po zaplacení rezervačního poplatku oznámila že před podepsáním kupní smlouvy se musí rekreační chalupa pojistit. Chalupu budeme (já a manželka) platit ze společných úspor, ne hypotékou. Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
Obecně není stanovena povinnost pojistit nemovitost. Před podpisem kupní smlouvy je nemovitost stále ve vlastnictví prodávajících, ti by měli řešit pojištění.
Opačná situace by mohla nastat, pokud jste se v rezervační smlouvě zavázali zajistit pojištění. Pokud nikoliv, požadavek realitní makléřky odmítněte.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může chtít realitní kacelář pojištění nemovitosti už při podepsání rezervační smlouvy?
Je možné makléři odmítnout pojištění nemovitosti při podpisu rezervační smlouvy?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Uzavření distanční smlouvy jako nekalá obchodní praktika (smlouva na dálku) a výpověď, odstoupení od smlouvy

9.3.2018 v 15:40 jsem přijal telefonický hovor z čísla 477754452. Byly mě nabídnuty služby, které by pro mě zajišťovaly průběžné informace o slevách různého zboží. V tom okamžiku jsem si neuvědomil, že by se mohlo jednat o „smlouvu na dálku“. Dotyčné osobě jsem sdělil kromě jména svou internetovou adresu, telefonní číslo i bytovou adresu. Až několik dní poté náhodně na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce
http://www.szpi.gov.cz/clanek/na-co-si-dat-pozor-pri-nakupu-pres-telefon-telemarketingu.aspx?q=JmNobnVtPTEmaGw9ZGlzdGFuxI1uw60gc21sb3V2YQ%3d%3d
jsem zjistil, že by se mohlo jednat o nekalé obchodní praktiky – uzavření distanční smlouvy. Přes internetový vyhledávač jsem následně zjistil, že se jedná o telefonní číslo z Ústí nad Labem, které uživatelé internetu označují jako riskantní, nabízející různé služby formou telefonního hovoru.
Na výše uvedených stránkách SZPI je též upozornění: Připomínáme, že jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí první zásilky zboží v rámci uzavřené smlouvy a to bez udání důvodu. S ukončením smlouvy však neotálejte, vyhnete se tak nepříjemnostem plynoucím z případného prodlení.
Prosím v této souvislosti o radu, jak postupovat, abych od (zřejmě uzavřené) smlouvy mohl co nejdříve odstoupit. Poznámka: Platba na dva roky ve výši 300, -, kterou jsem poukázal dne 18.3.2018 na příslušný účet, bude zřejmě zaúčtována v pondělí 19.3.2018. Děkuji, Vilém

ODPOVĚĎ:
Společnosti doporučujeme zaslat co nejdříve doporučený dopis, ve kterém uveďte, že jste byl uveden v omyl ohledně telefonátu, a že máte za to, že žádná smlouva nebyla uzavřena. Dále uveďte, že z důvodu jistoty však odstupujete od smlouvy, pokud byla po telefonu, tj. distančním způsobem uzavřena. Uveďte také číslo účtu, na které chcete vrátit zaplacenou částku.
V tomto případě by Vám měly být poskytovány dle smlouvy služby, tj. nikoliv zboží. V takovém případě máte možnost odstoupit do 14 dní od uzavření smlouvy, tj. nejpozději 23.3.2013. Odstoupení tedy zašlete tak, aby bylo doručeno nejpozději druhý den.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nekalá obchodní praktika - smlouva na dálku uzavřená distančním způsobem
Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku distančním způsobem

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Povinnosti vlastníka pozemku s korytem vodního toku?

Koupila jsem před několika léty pozemek, přes který protéká potok o šířce zhruba 0,30-0,40 m a hloubce 0,05-0,10 m, pramenící přibližně 1,0 - 1,5 km nad nim. Majitelem parcel od pramene potoku po mou parcelu je Povodí Moravy, které krátce nato, prohloubilo koryto potoka nad mou parcelou až na hranici mého pozemku do šířky cca 1,00-1,50 m a hloubky cca 1 m. Od té doby voda podmočila značnou část mého pozemku, poněvadž koryto potoka na mé parcele není schopno vodu pojmout.
Zajímá mne, kdo má povinnost prohloubit koryto potoka na území mé parcely.
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Neboť se na Vámi vlastněném pozemku nachází koryto vodního toku, je při vymezení povinností s tím souvisejících nutné vycházet z § 44 a násl. zákona o vodách.

Základní povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků jsou zakotveny v § 50 zákona o vodách.

V této souvislosti je nutné poukázat zejména na povinnost:
- udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky (§ 50 písm. b) zákona o vodách),
- ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku (§ 50 písm. d) zákona o vodách).

Není-li tedy Vámi popsaný stav možné podřadit pod některou ze shora vyjmenovaných povinností, je k úpravě koryta vodního toku povinen příslušný správce vodního toku (Povodí Moravy). V této souvislosti je vhodné vědět, že dle § 47/2 písm. b), d) a h) zákona o vodách je správce vodního toku povinen:
- pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v takové šířce, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa,
- připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku,
- navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků.

V současné chvíli Vám proto lze doporučit kontaktovat příslušného správce vodního toku a závadný stav koryta vodního toku zde ohlásit. V případě pasivity správce vodního toku lze uvažovat rovněž o kontaktování místně příslušného vodoprávního úřadu (§ 104 zákona o vodách). Pokud by následně došlo ke sporu o rozsah Vašich souvisejících povinností, můžete se ve smyslu § 53 zákona o vodách obrátit na Ministerstvo zemědělství.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost rozšíření nedostačujícího koryto vodního toku - nedostatečná kapacita
_

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Jednosložková a dvousložková forma hrazení stočného - co je to, co znamená?

Může mi obec ve které mám dům po rodičích a kde nikdo nebydlí (navštívím dům několikrát do roka za účelem údržby – vzdálenost od mého trvalého bydliště 250 km) určit paušální částku za stočné ve výši 35 m3 (krát sazba 23 Kč) za rok (kanalizace je OU) i když odběr vody mám za rok 10 m3 dle fa VaK. Prý je to dáno vyhláškou pro všechny chalupáře.
Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Přestože pro provedení důkladnější právní analýzy by bylo nutné znát více podrobností, domnívám se, že Vámi popsaný postup obce protiprávní být nemusí. V této souvislosti upozorňuji na § 20/1 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož má stočné jednosložkovou nebo dvousložkovou formu, přičemž:
- jednosložková forma je součinem ceny podle cenových předpisů a množství vypouštěných odpadních vod a srážkových vod (podle § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích),
- dvousložková forma obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství vypouštěných odpadních vod a srážkových vod a pevnou složku stanovenou v závislosti na profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody.

Stočné se hradí v jednosložkové formě, pokud obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou úhradu stočného ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky. Způsob výpočtu pevné složky stočného je pak stanoven prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. (konkr. její část čtrnáctá, tzn. § 32 a násl.).

Pomocně lze v této souvislosti využít též Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "Pravidla pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001 Sb." č. 24 142/2003-6000, ze dne 1. 7. 2003, který je však určen pouze vodoprávním úřadům, krajským úřadům a Ministerstvu zemědělství.

Dle § 36/5 zákona o vodovodech a kanalizacích je vlastník kanalizace, popř. její provozovatel, povinen každoročně nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn.

Pro zjištění, zda ve Vašem případě obec postupovala v souladu se shora citovanými ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích Vám lze doporučit obrátit se na obec a ve smyslu § 20/8 zákona o vodovodech a kanalizacích se zde dožadovat předložení výpočtu ceny pro účtované stočné.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet pevné složky stočného - jaký zákon, paragraf, § toto upravuje?

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Směrnice rady a soudního dvora EU - jsou závazné pro území ČR

Je pro české soudy při posouzení ve sporu o platnost přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů závazná judikatura Soudního dvora EU? Je tedy v tomto případě výklad práva EU nadřazen českému? Musí tedy česká republika respektovat směrnici rady 2001/23/ES? Děkuji. Jitka

ODPOVĚĎ:
Jelikož se nacházíme v kontinentálním systému práva, není pro české soudy závazná žádná judikatura tak, jako v systému anglosaském (precedenty). Judikatura tedy závazná není, nařízení a směrnice ovšem pro členské státy závazné jsou. Směrnice Rady 2001/23/ES je závazná pro všechny členské státy a Česká republika se jí řídit musí.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Platnost judikatury Soudního dvora EU o přechodu práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů - platnost na území ČR
Směrnice rady EU 2001/23/ES o přechodu práv a povinnosti z pracovněprávních vztahů, platnost v ČR (platnost judikatury Soudního dvora EU)
___

RŮZNÉ-STAVBY
Odstranění neoprávněné stavby - promlčení práva, vyvlastnění pozemku se stavbou postavenou v dobré víře vlastnictví pozemku

Na základě ohlášení drobné stavby jsem 1990 nechala postavit na našem oploceném pozemku zděnou drobnou stavbu na zahradní nářadí. Stavba byla postavena na geodety zaměřeném pozemku. 2008 se při novém měření geodety zjistilo, že hranice našeho pozemku a pozemků dalších čtyř sousedů je posunuta o 1,8 m na pozemek statutárního města. K tomuto pochybení došlo vinou katastrálního úřadu KÚ ČR, který mi sdělil, že 1984 při zákresu do mapy došlo k odlišnostem ve zobrazení v mapě evidence nemovitostí chybným ztotožněním hranice užívacího stavu s hranicí vlastnickou.
Od 1993 je garantováno, že stav zápisů v KN a skutečnými hranicemi je totožný, takže co je zapsáno v KN musí odpovídat skutečnosti a obráceně skutečný stav musí odpovídal zápisu v KN. Odstranění tohoto pochybení nebylo provedeno ani v roce 2001 při digitalizaci map, kdy nebyla u našich pozemků shledána žádná sporná hranice a neproběhlo žádné řízeni.
Statutární město se vlastníkem stalo hromadným návrhem 28.5.1997, na základě zákona 172/1991. Nikdy jsem městem nebyla kontaktována a požádána o odstranění neoprávněné stavby. Již v této době jsem byla vlastníkem tohoto pozemku, protože jsem jej řádně vydržela. Splnila jsem všechny 3 nutné podmínky vydržení, stejně jak moji čtyři sousedé. Několikrát jsem se obrátila se žádostí o uznání vydržení pozemku na statutární město. Žádost mi byla zamítnuta, přestože jejich právník z AK se vyjádřil slovy: "Pokud by paní Kravčenková již v roce 2001 skutečně splnila všechny podmínky vydržení, její vlastnické právo k části sporného pozemku se nepromlčuje a ona je jeho vlastnicí."
Při zjištění stavby na pozemku města mi bylo sděleno, že SÚ bude žádat odstranění stavby, protože je stavba o 8m2 větší a podléhá stavebnímu řízení. Neprodleně jsem požádala o dodatečné povolení stavby. Odkoupení námi oploceného pozemku od města jsem radikálně odmítla, protože jsem přesvědčena, že jsme já i sousedé pozemek vydrželi. Znalec města odhadl 1m2 pozemku orná půda a ostatní plocha, u kterých není v cenové mapě města uvedena cena a pozemek je označen písmenem N, na 1 000, - Kč.
Pod hrozbou zbourání stavby jsem byla donucena podepsat nájemní smlouvu nejen pod stavbou, ale na celý pozemek. K podpisu nájemní smlouvy mi byl předložen text, v němž bylo uvedeno, že při ukončení nájemní smlouvy bude stavba odstraněna a pozemek bude uveden do původního stavu. Tento text jsem odmítla podepsat, protože jsem oponovala, že na pozemku stavba již je, tedy původní stav je se stavbou. Tento odstavec smlouvy byl tedy vypuštěn a já jsem smlouvu podepsala. Sousedé nátlak města nevydrželi a pozemky si raději koupili.
Po uplynutí 4 let placení nájemného za svůj pozemek jsem smlouvu řádně vypověděla a zaplatila nájemné za dobu nájmu. Vypovězení nájemní smlouvy městem nebylo nikdy zpochybněno. Asi po roce mi byl od OS doručen platební rozkaz za užívání pozemku bez právního důvodu, na který jsem odpověděla odporem proti platebnímu rozkazu s potřebnými doklady. Na všechno o čem zde píšu mám doklady. Předvolání k soudu mám na 10.4.2018.
Mohu u soudu namítnout promlčení práva na odstranění neoprávněné stavby a tím poukázat na protiprávní jednání města? Stavba byla ohlášena na MěstNV a postavena v roce 1990. Podle zákona 172/1991 Sb. přešel majetek státu na obce v roce 1991 a ty měly podle § 8 tohoto zákona do roka provést zápis do KN. Vzhledem k tomu, že tak město ve stanovené lhůtě neučinilo, přešel majetek obce zpět na stát. Stalo se tak až v roce 1997 hromadným návrhem, kdy uplynula tříletá lhůta promlčení práva na odstranění neoprávněné stavby. Jak požádát o řešení mimořádného vydržení v roce 2019? Také určovací žalobou k soudu?
Postup a jednání pracovníků statutárního města (stavební úřad, majetkoprávní odbor) nese znaky zneužití pravomoci úřední osoby. Prosím o radu jak se bránit. Děkuji, Sandra

ODPOVĚĎ:
Platební rozkaz se vydává k vymožení nějaké částky, platebním rozkazem se nelze domáhat odstranění stavby, v řízení by se tedy měla řešit úhrada nějaké částky, kterou po Vás město požaduje, naopak by se nemělo řešit odstranění stavby.
Pokud by se město chtělo domáhat odstranění stavby, muselo by podat žalobu, která by směřovala přímo k odstranění stavby, což se zatím dle Vámi uvedených informací nestalo. Právo domáhat se odstranění neoprávněně zřízené stavby se nepromlčuje (k tomu např. rozhodnutí Nejvyššího soudu 22 Cdo 432/2002).
Ve Vašem případě lze uvažovat o tom, že opravdu došlo k vydržení. Pokud ovšem město toto popírá, budete se muset obrátit na civilní soud a před ním se domáhat určení, že jste pozemek vydržela. Jde o určovací žalobu, jak správně uvádíte. Žalobu na určení můžete podat sama, nebo se můžete nechat v této věci zastoupit advokátem – kontakt naleznete zde: www.advokatikomora.cz.
Stížnost na postup úředníků můžete podat u představeného daného úřadu. V nejzávažnějších případech je také možné jednání úředníků, kteří zneužívají svou pravomoc, postihnout za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Platební rozkaz na odstranění stavby - existuje to?
Umístění stavby s domněnkou stavění na vlastním pozemku a chyba sdělení hranice pozemku katastrálním úřadem - vydržení pozemku obce, města stavebníkem
Stavba před rokem 1993 a překročení hranice stavebníkem z důvodu nesprávně určené hranice katastrálním úřadem
Chyba katastrálního úřadu - nesprávně sdělená hranice pozemku před rokem 1993 (stavba 1990)

___

TRESTNÍ-TRESTY
Potrestání viníka dopravní nehody po uhrazení škody na zdraví, majetku a omluvě poškozenému

Byla mi osoba blízká sražena osobním autem, kdy já ji pomáhám ve věci soudního řízení. Dostála k podpisu dohodu o odcizení následků dopravní nehody od agentury na dopravní nehody a i protistrana viníka že spěchá k podpisu.
Je to napsáno:
-Poškozená satisfakci 30 000 Kč od škůdce přijímá a souhlasí s podmíněným
zastavením jeho trestního stíhání v souvislosti s dopravní nehodou podle § 307 ODST. 1 PÍSM. B.
-Poškozená současně prohlašuje, že přijala omluvu za způsobení dopravní nehody, kterou jí škůdce projevil, a netrvá na dalším potrestání škůdce.
Škůdce prohlašuje, že jako provozovatel výše uvedeného vozidla uzavřel s
pojišťovnou, smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. Škůdce dále prohlašuje, že dopravní nehodu ohlásil Pojišťovně, která ji eviduje jako škodní událost.
Tím přece není viník potrestán, navíc dala to k soudu státní zástupkyně, soud
vydal trest zákazu řízení 24 měsíců, ale nyní se viník ještě odvolává.
Může takto dosáhnout, aby mu ještě zmírnil soud trest?
Ona s tím nesouhlasí, říká že byla donucena to podepsat pod nátlakem.
DOTAZ:
Je možné toto říct u soudu? Jak poté postupuje soud?
Proč agentury zastupující oběť dopravní nehody nutí poškozené k podpisu?
Obecně je teda doporučeno podepsat satisfakci a dohodu a nebo ne?
Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
V případě podmíněného zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu je stanovena zkušební doba, ve které pokud se obviněný osvědčí a bude plnit stanovené povinnosti, vysloví soud, že se obviněný osvědčil a trestní stíhání bude tímto skončeno. V opačném případě se v trestním stíhání pokračuje. Současně mohou být uložena různá omezení a zákazy činnosti – např. zákaz řídit motorová vozidla. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení může obviněný podat stížnost a tím i docílit, že některé zákazy mu nebudou uloženy, popř. se zkrátí zkušební doba.

Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může podat stížnost i poškozený, tedy Vaše osoba blízká. Může namítat i to, že byla donucena k podpisu a tudíž nejsou naplněny podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání. Soud je povinen se takovým tvrzením zabývat a posoudit, zda je opravdu možné rozhodnout o podmíněném zastavení.

Bohužel praxe některých agentur je sporná a ne vždy příliš korektní. Zda podepsat dohodu či nikoliv, to záleží na každém poškozeném. Pro obviněného je rozhodně lepší, pokud je celá záležitost vyřešena takto.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dopravní nehoda - náhrada škody na zdraví, majetku a omluva poškozenému
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Povinnost zaučení nového zaměstnance končícím zaměstnancem - existuje taková povinnost?

Rád bych se zeptal, zda musím předávat doklady při odchodu ze zaměstnání, které jsem nepřevzal, ale vytvořil.
Přístup k těmto dokladům má minimálně jedna další osoba.
Je mojí povinností předávat práci? Či někoho zaučovat?
Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Vaše případná povinnost zaučovat nového zaměstnance závisí na druhu Vaší práce, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě, popř. na Vaší pracovní náplni. Obecně platí, že povinnost zajistit zaučení nového zaměstnance má zaměstnavatel a Vás k tomu nemůže nutit.
Povinností není ani předání práce, pokud by však nepředáním vznikla zaměstnavateli škoda, mohl by žádat její náhradu.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Musí zaměstnanec s výpovědí zaškolit, zaučit nového zaměstnance?
Má zaměstnanec povinnost zaškolit, zaučit nového zaměstnance, nastupující na jeho místo?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Začátek dědického řízení bez úmrtního listu

Může začít dědické řízení bez úmrtního listu? Bude se se začátkem konečného jednání čekat na vystavení úmrtního listu? Jak dlouhá může být doba, kdy proběhne konečné jednání, pokud se na úmrtní list již nějakou dobu čekalo a nyní je vystaven - může to být opět v řádu měsíců, nebo spíše dnů?
Má přidělení notáře pro dědické řízení nějaká pravidla?
Děkuji, Jiřina

ODPOVĚĎ:
Dědické řízení bez úmrtního listu zahájit nelze. Důležité je, jak velký majetek bude v rámci dědictví řešen a jak je notář vytížen. Pokud by téměř žádný majetek nezůstal, dá se očekávat, že by dědické řízení mohlo být ukončeno nejdříve za 3 měsíce, pokud existuje majetek, může trvat i déle než rok. Notář jako soudní komisař je přidělován podle tzv. rozvrhu práce. Pověřuje ho soud, v jehož obvodu zůstavitel bydlel a pověřuje toho notáře, který je dle rozvrhu práce na řadě.

> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přidělení notáře v dědickém řízení - pravidla

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.