Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny. 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Povinnost spoluvlastníka bytu, domu přispívat na vytápění, otop nemovitosti

Obracím se na vás s dotazem, který se týká hrazení nákladů na energie na vytápění otop nemovitosti ve spoluvlastnictví - elektřina, uhlí, dřevo, plyn. Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny RD se sestrou. V domě již mnoho let (cca 2008-2018) nežiji a na energie nepřispívám. Nyní sestra požaduje, abych zaplatila zpětně za všechny roky poměrnou část nákladů za energie (u některých položek i celé částky).
Prý můj argument, že tam nežiji u soudu neobstojí, neboť ona topí v mé ideální polovině a musí rovněž udržovat i moji ideální polovinu, tudíž jí vznikají náklady a já jako spoluvlastník se na nich musím podílet.
Vím, že dlouho dobu bylo inkaso vedeno na matku, která má v domě od smrti otce věcné břemeno na dožití. Pokud je nyní inkaso vedeno na sestru, to nevím. Ani netuším, jestli to má na případné vymáhání plateb vliv.
Děkuji, Adéla

ODPOVĚĎ:
Jelikož služby neužíváte, nejste povinna na ně přispívat. Pokud by se sestra přesto rozhodla polovinu záloh žalovat, může žalovat z důvodu promlčecí lhůty pouze tři roky zpětně a Vám bych doporučovala okamžitě vznést protinávrh spočívající v požadavku, aby Vám sestra za užívání Vašeho podílu hradila nájem. Pokud v nemovitosti z titulu věcného břemene bydlí ještě Vaše matka a služby užívá, tak tato je povinna se rovněž na hrazení záloh podílet, a to v částce odpovídající rozsahu jejího užívání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vydání nájmu, nájemného - spolumajitel užívá celý byt, dům, nemovitost
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Jak vynechat z dědictví děti z prvního manželství - postup, návod

Máme s manželem v SJM byt na hypotéku, kterou společně splácíme. Prosím, jsou nějaké, případně jaké konkrétně, možnosti, jak v případě, že manžel zemře, zajistit, aby z jeho části bytu nic nedědily jeho dvě děti z prvního manželství? Zúžení SJM na mysli nemám - v tom případě by manžel neměl na svou část bytu nárok ani v případě našeho rozvodu, a to nechceme. Jsou, prosím, nějaké možnosti (vyjma klasického vydědění) - manželská smlouva či cokoliv jiného, jak jeho děti z prvního manželství z dědictví bytu "vyjmout"? Nerada bych, aby mne v případě manželova úmrtí "vystěhovaly". Děkuji, Hana.

ODPOVĚĎ:
Žádná jiná možnost než vydědění neexistuje. Pokud tedy nechcete byt ze SJM vyjmout a přepsat pouze na Vás, pak děti dědit budou, jako neopomenutelní dědicové musí dědit, pakliže nejsou vyděděny. Pokud jsou děti zletilé, pak pro případ závěti musí dědit aspoň čtvrtinu toho, co by dědily, kdyby závěť sepsána nebyla. Tedy pokud bychom uvažovali, že po manželovi byste byla pozůstalá Vy jako manželka a jeho dvě děti z předchozího manželství, dědili byste každý rovným dílem. Pokud by byt byl v SJM, pak by se v dědictví dělila jen polovina bytu, druhá by zůstala Vám. Z té poloviny byste tedy měla třetinu Vy a každé z dětí. Pokud by manžel sepsal závěť, mohl by v ní odkázat každému z dětí jen čtvrtinu oné třetiny. Tím by se jejich podíl výrazně zkrátil.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zabránit dětem z prvního manželství vystěhování manželky v případě smrti manžela
Jak zabránit dětem z prvního manželství vystěhování manžela v případě smrti manželky
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Ukončení studia pro záškoláctví a výživné, alimenty, vyživovací povinnost rodiče, rodičů

Jsem samoživitelka, mám tři děti, 12 letá dvojčata a dnes (28.03.2018) již 17letého syna Radka. Radek v patnácti letech přestal chodit do školy, nejdříve byl na učebním oboru s maturitou a pak na učebním oboru, ale pro záškoláctví byl ze školy vyloučen 06/2017. Je s ním špatná domluva, chodil domů pozdě v noci, na mé rady a prosby a zákazy téměř nereagoval. Byla jsem bezradná a došlo to tak daleko, že jsem požádala soud o ústavní výchovu.
Bývalý manžel s tím nesouhlasil, začal víc spolupracovat a synovi našel brigádu. Vypadalo to nadějně, návrh jsem tedy stáhla. Radek nastoupil do práce, ale vydržel tam jen do začátku ledna 2018. Mzdu dostal tedy pouze 2x, za říjen to bylo pouze 2.300 Kč a za leden 1.800 Kč. Z toho jsem mu zaplatila zdravotní pojištění (dnes již 1.655 Kč) a na jídlo a žití mi nezbylo téměř nic. Výživné na Radka jsem dostala naposledy 10/2016. Bývalý manžel tvrdí, že pokud je syn nezodpovědný a nepracuje, že mu povinnost platit výživné zaniká. Musím syna živit a ještě k tomu platit jeho sociální a zdravotní pojištění sama? 02/2018 snad nastoupí na brigádu, ale je to jen 20 hodin týdně. Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné samo se živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Vyživovací povinnost rodičů k dítěti tedy není podmíněna ani věkem, ani ukončením určitého stupně vzdělání, nýbrž pouze schopností sám se živit, což je pojem, který musí soud vyložit jednotlivé podle specifik každého konkrétního případu. Jedním ze smyslů a účelů poskytování výživného ze strany rodičů je umožnit (nezletilému) dítěti dosáhnout co nejvyššího stupně vzdělání a pomoci mu tím uplatnit se na trhu práce. Má-li dítěti vzniknout v souvislosti s přípravou na budoucí povolání nárok na plnění vyživovací povinnosti ze strany rodičů, musí se jednat o přípravu soustavnou a cílevědomou.
Pokud Váš syn ukončil bez vážného (například zdravotního) důvodu studium, dal tím najevo, že je schopen se sám živit (i když zájem o pracovní uplatnění nejeví). V takovém případě nemáte – Vy ani otec – vůči synovi nadále vyživovací povinnost. Záleží tedy jen na Vás, zda budete synovi nadále pomáhat a živit ho. Pokud syn bez vážného důvodu ani nestuduje, ani nepracuje, není Vaše povinnost syna živit. Stejně tak nemáte povinnost hradit za syna zdravotní pojištění. V době, kdy syn nebude zaměstnaný, se může evidovat na úřadě práce a zdravotní pojištění za něj po dobu evidence bude hradit stát. Běhen evidence na úřadě práce může syn pracovat na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (v současné době 6.100 Kč).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ukončení studia pro laxní přístup studenta a výživné, alimenty
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Výživné na neprovadnou matku dítěte - na co má výživné sloužit?

Mám dva syny, 2,5 roku a 6 měsíců. Druhého syna otec nechtěl a chtěl, abych šla na potrat. Já si dítě nechala a on podepsal na úřadě dohodu o jménu. Poté co jsem zjistila, že je přes půl roku nevěrný jsem ho vyhodila ze společné domácnosti. Otec s dětmi nepomáhal, nikdy nebyl na procházce s kočárkem, nepřebaloval, nikdy s nimi nebyl u doktora. Styk upřednostňuje se starším. Můj návrh byl jednou týdně a každý druhý víkend. On ale trvá na 3 dnech v týdnu a víkend od pátku do neděle. Je řidič z povolání. Jezdí noční směny. Mladšího syna kojím v noci. Po telefonu mi vyhrožoval, že mě potopí, že dá klidně 80.000 Kč na právníka, aby měl děti ve střídavé péči. Příjem má 35.000 Kč čistého. Přispíval 8.000 Kč. Můj příjem v té době byl 12.000 Kč průměr. Teď mám mateřskou pouze 7.000 Kč a on mi chtěl dávat 8.000 Kč. Já žádám 10.000 Kč na děti a 1.000 Kč na mě. Mohu v případě nouze použít nahrávku u soudu? Jak je to, když matce klesne životní standart. On mi tvrdí, že na mě platit nemusí. Slyšela jsem, že pokud je matka na mateřské, může poprosit o právníka zdarma. Jak to je? Děkuji moc. Děkuji, Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Otec má jednoznačně vyživovací povinnost vůči oběma dětem. Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (Vašich synů), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte).
Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i otce dětí. Finančními a majetkovými poměry se rozumí nejen výše příjmů, ale také výše životních nákladů, o kterých nic nepíšete.

Podle § 923 NOZ dále platí, že: "Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném." Z toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů nebo k nárůstu výdajů na výchovu a výživu dítěte. Pokud se domníváte, že tato situace nastala, výživné, které v současné době od otce dostáváte, nepovažujete za adekvátní a dohoda s otcem na jeho zvýšení není možná, můžete se obrátit na okresní soud v místě bydliště dětí s návrhem na svěření dětí do Vaší péče (z textu Vašeho dotazu vyplývá, že tato záležitost zatím není upravena soudně). Pokud soud Vaší žádosti vyhoví, určí také výši výživného otci dětí a případně může upravit i styk otce s dětmi. Záleží na rozhodnutí soudu, jak celou situaci posoudí a zda Vaší žádosti o vyšší výživné vyhoví.
Co se týče případného výživného pro Vás, paragraf 920 NOZ říká, že: "Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem."
Není tedy pravdou, že Vám otec dětí nic platit nemusí. Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze žádat i zpětně, a to nejdéle do dvou let po porodu. Do nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze započítat například náklady na pořízení těhotenského oblečení, léků a lékařské péče, ale nelze do nich zahrnout náklady na pořízení kočárku, postýlky a další výbavičky pro dítě.
Vzory obou návrhů (návrh na svěření dětí do péče a návrh na určení výživného pro neprovdanou matku) najdete k dispozici na našem webu
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory/
nebo Vám s jejich sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo. Návrh na určení výživného pro neprovdanou matku je ale zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště otce dětí – jedná se o samostatná soudní řízení. Za podání obou návrhů se neplatí žádný soudní poplatek.

Pokud si právní zastoupení z finančních důvodů nemůžete dovolit, můžete požádat o přidělení právníka soud. Žádost můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště po podání návrhu na určení (zvýšení) výživného, společně s ním nebo ještě před jeho podáním. Soud se bude zajímat o Vaše finanční a majetkové poměry, k žádosti tedy bude zapotřebí přiložit také potvrzení o Vašich příjmech. Když soud uzná, že peníze na právníka objektivně nemáte a právní zastoupení potřebujete, Vaší žádosti vyhoví a náklady na právní zastoupení zaplatí stát. Pokud by soud Vaši žádost zamítl, někteří advokáti poskytují služby nemajetným klientům bezplatně nebo za sníženou – odměnu – jedná se o tzv. služby pro bono. Pokud byste neuspěla u soudu ani advokátů, můžete ještě požádat o přidělení právního zástupce Českou advokátní komoru (ČAK). Základní podmínkou pro to, aby Vám právníka přidělila ČAK, je skutečnost, že nesplňujete podmínky pro přidělení advokáta soudem a nedomohla jste se poskytnutí právní pomoci ani u advokátů – je zapotřebí doložit prohlášení nejméně dvou advokátů, kteří Vám odmítli právní pomoc poskytnout. Více informací o toto způsobu přidělení advokáta najdete zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soud o výživné - právník, advokát zdarma přidělený soudem, soudně
___

SPRÁVNÍ-POPLATKY
Poplatek za popelnice - syn, dcera, potomek žijící v zahraničí

Syn žije 2013-2018 v zahraničí. Trvalé bydliště má stále u nás. Jsem povinná za něho platit poplatek za popelnice, případně jak dále postupovat? Děkuji. Ivana

ODPOVĚĎ:
Poplatek za odpady je povinna platit fyzická osoba, která má trvalé bydliště v obci. Není rozhodné, že se tam nezdržuje. Povinnost platit za něj poplatky máte v případě, že je nezletilý. Jinak taková povinnost vzniká přímo jemu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo platí poplatky za popelnice za osobu žijící v zahraničí s trvalým pobytem u rodiče, rodičů, matky, otce?
___

OBČAN-DAROVÁNÍ
Zpětvzetí daru z důvodu nedovolení zřízení věcného břemene dožití dárci obdarovaným

Po smrti otce 2013 a vyplacení družstevního bytu 2015 sestra přitlačila matku ať na ní přepíše byt. Matka tam nadále bydlí a vše platí, přes 25 let. Bohužel byt je nepřepsaný s podmínkou dovolení dožití v bytě z důvodu nedomyšlení a deprese matky po smrti manžela. Také se matka bála, že když byt nedaruje, že jí dcera nebude pomáhat.
5. ledna 2018 se matka náhodou dověděla, že dcera má napsanou poslední vůli, že kdyby se s ní něco stalo, že byt, v kterém bydlí připadne dceřinu hrubému manželovi s tím ať si sám rozhodne co s tím udělá. Úplně vynechala co by bylo s maminkou a nechala jí napospas zlému a chamtivému člověku: dlouholeté neuctivé, nemravné a nepřátelské chování vůči matce i otci a sourozenci. Maminka nechce být na milost takové osobě a skončit na ulici.
Dcera v lednu 2018 odmítla dodatek o právu dožití maminky v bytě dát do své poslední vůle. Otázka: může matka vyžadovat vrácení daru z důvodu nevděku darovaného a její nedbalostí a porušení dobrých mravů? Jak prosím postupovat, doporučte advokáta či formulář na vyplnění. Děkujeme.

ODPOVĚĎ:
Pokud matka na dceru přepsala byt formou darovací smlouvy, může se domáhat bytu zpět pro nevděk. Musí tak ale učinit žalobou u soudu, kdy v řízení bude nevděk prokazován. Soud sám z provedeného dokazování učiní závěr, zda lze chování dcery chápat jako nevděk a rozhodnout tedy o vrácení daru. Věc nelze řešit žádným formulářem, je třeba sepsat žalobu, která musí mít všechny náležitosti a zejména musí být dobře vylíčen skutkový stav. Proto doporučuji obrátit se na advokáta, jejichž seznam naleznete na stránkách www.advokatikomora.cz, kde můžete vyhledávat dle lokality a zaměření.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak prokázat nevděk obdarovaným vůči dárci bytu, domu, nemovitosti
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Splácení dluhů manželky manželem místo výživného na dítě - lze to?

S manželkou máme dítě (8 let), ale již bydlíme odděleně. Manželka má insolvenci a některé dluhy padly i na mě, poněvadž jsem manžel. S manželkou jsme se dohodli, že jí zatím nebudu přispívat na dítě, než se dluhy splatí, poněvadž je platím i já a nebyly moje. Stále jsme manželé, tak se ptám, jestli ji mám dávat výživné, aby mě pak později zpětně nenapadla, že jí je mám vracet? O malou dcerku se řádně starám, kupuji jí oblečení, platím kroužky, beru si ji. Děkuji, Libor

ODPOVĚĎ:
Pokud jste stále manželé, pro případ výživného je rozhodné, zda se na výživě dcery skutečně podílíte. Pokud žijete odděleně, každý si sám hradíte bydlení, jídlo, atd.
Pak je rozhodné, zda se jeden z manželů podílí na úhradě nákladů na dítě výrazně více. Pokud ano, pokud jde o klasický model, že máte u sebe dceru např. 1x za 14 dní a k tomu nějaký den v týdnu, nějakou částku na výživné byste přispívat měl, jelikož výživné není započitatelné oproti jakékoliv jiné pohledávce. Výživné je možné stanovit maximálně tři roky zpětně. Pokud byste se pro úhradu výživného rozhodl, doporučuji vždy popsat do příkazu k úhradě "výživné".

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dohoda o finanční podpoře manželky místo výživného na dítě - jak se vyhnout vymáhání výživného, alimentů na dítě manžekou?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Většinový dědic nemovitosti nemá peníze na vyplcení ostatních dědiců - co bude s nemovitostí?

Jak je to v případě závěti, kdy muž odkáže nemovitost své ženě, se kterou žil léta ve společné domácnosti v tomto domě, ona tam má trvalé bydliště a platila v tomto domě řadu věcí ze svého účtu a prokazatelně ze svých vydělaných peněz, například novou podlahu, WC, kompletní kuchyň a tak dále. Zkrátka žena má v tomto domě veškerý svůj majetek, včetně věcí, které již nelze odmontovat.
Jak se postupuje v případě, že dva nepominutelní dědici, synové zůstavitele, se přihlásí o své podíly z dědictví tohoto domu, dospělé děti z prvního manželství muže? Jak mohou tyto děti dědit něco, co je moje, nebo jsem platila já? A je to součástí domu, který je na mě v závěti odkázán? Jak se vypočítává jejich podíl z nemovitosti? Je možné, aby se děti u notáře úplně zřekly těchto svých podílů? Či musí dojít k jejich vyplacení? A co se děje v případě, že ta žena žijící v tomto domě nemá žádné peníze na vyplacení nepominutelných dědiců a nikdy mít tyto peníze nebude leda nějakou půjčkou z banky a zadlužila by se na tím tak celý život? Děkuji. Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud nejsou děti jako neopomenutelní dědicové vyděděni, dědit musí. V závěti lze jejich dědický podíl, pokud jsou zletilí, zkrátit tak, že musí dědit alespoň čtvrtinu toho, co by dědily, kdyby závěť neexistovala. Pokud závěť manžela úplně děti pomíjí a pořizuje o celém majetku, je neplatná a děti a pozůstalý manžel dědí rovným dílem. Pokud jste do domu investovala, musíte investice prokázat a doložit, aby o ně byla ponížena suma majetku náležejícího do dědictví. Pokud v rámci dědického řízení nedojdete s dalšími dědici k dohodě, notář rozhodne autoritativně tak, že majetek rozdělí na spoluvlastnické podíly. Následné řešení spoluvlastnictví již bude na soudu, komu případně přikáže majetek do vlastnictví a komu a jak uloží povinnost vyplatit ostatní spoluvlastníky. Z pohledu práva bohužel nikoho nezajímá, že nemáte peníze na vyplacení. Zde by případně soud zvažoval, že by majetek přikázal tomu ze spoluvlastníků, u něhož je největší předpoklad, že bude schopen ostatní vyplatit, tomuto dům přikázal a uložil povinnost ostatní vyplatit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Určení vlastnictví u movitých věcí ve zděděné nemovitosti - nemovitost manželů, vliv na dědění movitých věcí potomků
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Vymáhání vyplacení dědického podílu - dědic svévolně zabavil peníze zůstavitele po jeho smrti

Bratr mně odmítá vyplatit dědický podíl z hotovosti, kterou vzal po smrti matky k sobě a vybral z vkladní knížky. Bratr toto v dědickém řízení před notářem přiznal, souhlasil s usnesením a podepsal jej. Vyzvala jsem jej k plnění, odmítá dluh uznat, vysmívá se. Usnesení – právní moc 10/2017. V usnesení o dohodě o rozdělení pozůstalosti po zemřelé matce není jednoznačně uvedeno, že bratr vzal po smrti matky hotovost v domě zemřelé k sobě a vybral vkladní knížku. Notář sepsal majetek zemřelé a uvádí (mimo jiné), že součástí majetku je, cituji:
„hotovost uložená v domě na adrese, č. , ve výši …“ „práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o vkladní knížce č. , ke dni úmrtí ve výši…“
V závěru výčtu majetku zemřelé notář uvádí:
„nabývají rovným dílem děti zemřelé a potvrzuje podle této dohody nabytí dědictví dědicům." Musím v případě řízení prokazovat, že výše uvedené hotovosti, po smrti matky, vzal bratr? Jak to prokázat? Děkuji za odpověď. Děkuji, Mia.

ODPOVĚĎ:
Pokud není v usnesení o dědictví výslovně uvedeno, že bratr je povinen Vám na vypořádání dědického podílu uhradit určitou částku, kterou má v držení, budete muset skutečně prokazovat, že peníze měl a tyto vám neuhradil. Detaily by ale měly být zřejmé z protokolu o jednání, pokud uvádíte, že bratr to při jednání s notářem přiznal, mělo by to být zachyceno v protokolu. Tento bude následně podkladem pro žalobu. Jako účastník řízení máte právo do spisu nahlížet, zjistěte si, zda je spis ještě u notáře nebo už u soudu a objednejte si nahlížení a dobře prostudujte protokoly z jednání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dokázat že dědic vzal peníze po smrti zůstavitele před dědickým řízením k sobě
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Jak zabránit odvážení majetku manželů jedním z manželů před rozvodem manželství

V srpnu 2017 se ode mě odstěhovala manželka ke svému příteli, požádala o rozvod, se kterým jsem souhlasil a 11.1.2018 nás soud rozvedl. Nejsme majetkově vyrovnáni, v SJM máme dům, na který je úvěr, který splácím já. Vím, že nemohu vyměnit zámek ve dveřích, když nejsme majetkově vyrovnáni. Když nejsem doma, tak si manželka jezdí do domu brát věci, prý má nárok na polovinu toho co tam je, z toho co jsme si pořídili za dobu manželství. Dluhy ji nezajímají. Když jsem ji žádal, aby tam jezdila, když jsem doma, tak mi řekla, že proč by to měla dělat, když má klíče. Teď tam jezdí, když je doma syn a bere si věci. Chtěl bych se zeptat: Má na toto nárok, nebo se mohu nějak bránit? Jak je to s dělením majetku, v průběhu manželství jsem měl vždy aspoň dvojnásobně vyšší příjem. Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je třeba co nejdříve podat k soudu žalobu o vypořádání SJM, kde se můžete domáhat kromě vypořádání nemovitosti i vypořádání movitých věcí i dluhů. Doporučuji věci nafotit, abyste měl pro případ soudního jednání důkaz, že věci v domě skutečně byly. Máte pravdu, že dům je nevypořádaný, proto bývalé manželce nemůžete přístup odepřít. Otázka příjmu během manželství není rozhodná, pokud jste manželé, příjmy jsou součástí SJM a manželé mají vůči sobě vyživovací povinnost. Proto není otázka výše příjmu pro vypořádání absolutně rozhodující. Závěrem uvádím, že přístup bohužel odepřít nemůžete, věci nafoťte a co nejdříve podejte žalobu o vypořádání SJM.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Manžel, manželkaka si bere věci ze společné nemovitosti před rozvodem - jak tomu zabránit?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Doživotní nájemní smlouva místo věcného břemene, služebnosti - má stejnou účinnost?

Dům na hypotéku ve společném jmění manželů SJM, v části domu bydlí moji rodiče, platí “energie”. Nelze vytvořit břemeno z důvodu hypotéky. Lze vytvořit “doživotní nájemní smlouvu”, která by jim zajišťovala bydlení stejným způsobem? Nájem formou plateb za energie, žádné hrozby vystěhování z důvodu oprav apod. ? Děkuji, Kristýna.

ODPOVĚĎ:
Nájemní smlouvu sepsat můžete, a to na dobu neurčitou. Jelikož je ale podstatnou náležitostí nájemní smlouvy nájem, kdy není i z pohledu finančního úřadu ideální pronajímat za 1 Kč, spíše bych doporučovala sepsat smlouvu o výpůjčce, která je bezplatná, a v níž rovněž můžete všechny potřebné situace ošetřit. Smlouvu doporučuji nechat sepsat u advokáta, aby vše bylo dobře ošetřeno, seznam najdete na www.advokatikomora.cz.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může nájemní smlouva do konce života nahradit věcné břemeno, služebnost doživotního užívání nemovitosti?
___

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
Lživé obvinění sousedem - dupání, obtěžování nevhodným chováním, jak se brátnit?

Syn 21 let je homosexuál a žije v pronajaté garsonce s přítelem. Pod nimi je starší paní, která si neustále stěžuje na hluk. Píše majiteli, který bydlí ve stejném domě vzkazy, kde se o nich vyjadřuje jako o smradech, parchantech a pod. Neustále je uráží a lže.
Byla už svolána i schůze v domě, kde si paní vymyslela, že kluci běhají v noci v trenkách po domě. V domě je kamerový systém a po tomto zjištění paní couvla. Přítel syna jezdí v týdnu na školení mimo město i s ubytováním, syn je tam tedy sám se svým štěnětem. Sousedka jeden pozdní večer kolem 23 hod. zavolala na mého syna městskou policii pro dupání a dělání rámusu, který ale nebyl. Syn ležel v posteli a koukal na televizi.
Šel tedy za paní zeptat se, jaký má problém a pokud nepřestane, že na ní podá trestní oznámení a odešel. Paní volala městskou policii znovu, že syn ji vyhrožuje a že ji napadl. Neustále jim tyká a nazývá je smradama. Lže a lživě obviňuje, uráží. Řekla jim dokonce, že nejsou chlapi atd. Myslím si, že jí vadí jejich homosexualita. Majitelé bytu už nevědí co dělat. Zoufale prosím o radu. Děkuji Renata

ODPOVĚĎ:
Váš syn se může proti pomluvám, urážkám a šikaně sousedky bránit trojím způsobem.
Nejjednodušší způsob a největší šanci na úspěch by mělo oznámení na místně příslušný obecní úřad pro urážku a cti podle § 7 zákona č. 25/2016 Sb. , o některých přestupcích, za kterou může být uložena pokuta až do 20.000,- Kč. Bylo by dobré samozřejmě mít i jiné důkazy (svědky), které prokáží, že k pomluvám dochází.
Pomluvy, které mohou způsobit újmu např. v rodině či zaměstnání pak mohou být trestné a šlo by o trestný čin podle § 184 trestního zákoníku. Podle citovaného ustanovení, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy, nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Proti závažným pomluvám se pak obecně lze bránit cestou občansko-právní podáním žaloby na ochranu osobnosti. Podle § 81 zákona č. 89/2012. Sb. , občanský zákoník, je chráněna osobnost člověka, včetně všech jeho přirozených práv, každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Podle § 82 člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, nebo aby byl odstraněn jeho následek. Lze se tedy domáhat odstranění následků pomluvy a  patřičného zadostiučinění i  finančního charakteru.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Lživé obvinění sousedem - dupání, obtěžování nevhodným chováním, jak se brátnit?
Šikanování sousedem, sousedkou - vymýšlí si hluk a obětěžování, jak postupovat?
Jak se bránit pomluvám souseda, sousedky
Jak dokázat, dokazování lživé pomluvy od souseda, sousedky

__

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
Přestupkové řízení - kdo je v roli "poškozený" a kdo jako "svědek" přestupkového řízení?

OS rozhodnul o styku mojí manželky - babičky s naší vnučkou 1 x měsíčně na 3 hod. Ale její rodiče vnučku po 1/2 roce odmítli babičce předávat. Tak na doporučení naší advokátky to babička bezprostředně nahlásila Policii a ta o tom poslala Zápis na "sociálku" - OSPOD. Asi za 2 měsíce byla babička předvolána na Přestupkovou komisi v obci kde mají rodiče naší vnučky bydliště. Tam manželku - babičku vyslechli, jako "svědka" a matku vnučky jako "poškozenou". Nevíme, kdo to Přestupkové komisi předal a na rozdíl od matky nesměla být babička přítomna její výpovědi.
Ale po skončení výslechu babičky jí byly dány k podpisu všechny strany Zápisu s tím, aby nečetla výpověď matky naší vnučky. A potom babičce nebyla vyhověna její žádost o vydání kopie. Takže nevíme: kdo to před komisi dal? A nevíme proč matka naší vnučky byla komisí označena jako "poškozená", když podle Rozhodnutí OS matka porušila a vnučku v nařízeném termínu babičce nepředala= tedy "poškozené" byly babička a vnučka? A nevíme tedy, proč babička byla označena jen jako svědek"? Proč po podpisu všech stran zápisu jí odmítli a) číst výpověď matky vnučky? A proč jí odmítli dát kopii zápisu?
Jak se k Zápisu Přest. komise můžeme dostat? A prosíme, pod jakou normou, Vyhl. , najdeme "Přestupkovou komisi při
obecním úřadu"?
Děkujeme a s pozdravem manž. František a Jana.

ODPOVĚĎ:
Je otázkou, v jaké věci výpověď před komisí proběhla, je nezvyklé, aby bylo takto postupováno.
Pokud bylo rozhodnuto soudem, že ke styku má docházet v určitých dnech, je takové rozhodnutí v právní moci a vykonatelné a rodiče musí umožnit styk, jinak je možné se domáhat tohoto umožnění v rámci vykonávacího řízení.
Všechny informace jsou shromážděné ve spise vedeném v této věci, nicméně pokud nemáte postavení účastníka (svědek není účastníkem), tak Vám bude umožněno nahlédnutí, pokud prokážete, že jsou u Vás naplněny podmínky pro umožnění nahlédnutí do spisu tak jak předvídá zákon:
Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
Matka jako zákonný zástupce je oprávněna zastupovat svou dceru v řízeních před soudy či správními orgány, proto nese označení totožné jako dcera - „poškozená“.
Jelikož jste vystupovala v postavení svědka, nemáte právo být přítomna výpovědi vnučky (nezohledňuje se příbuzenský vztah), obdobně nemáte právo na kopii takové výpovědi.

Přestupkovou komisi upravuje zákon č. 250/2016 Sb. , konkrétně v § 60 a násl.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přestupek nepředávání vnuka, vnučky babičce, dědečkovi, prarodičům

___

RODINA-SJM
Rozvod a vyplacení z darovaného domu - vyplacení částky po splátkách původnímu majiteli (rodič, rodiče)

Manžel uvažuje o rozvodu. Můj dotaz se týká domu, který zdědil v hodnotě 1.200.000 Kč. V domě zůstala bydlet jeho maminka, která má být vyplacena (viz výňatek: "Syn zůstavitele, jako dědic ze zákona, přejímá dluh zůstavitele vůči manželce zůstavitele zakládající se na náhradové pohledávce manželky zůstavitele vůči zůstaviteli potřebné k vypořádání majetku ve společném jmění ve výši 600.000 Kč, který se zavazuje uhradit ve splátkách."), Ve skutečnosti ale nic neplatíme a bude zde bydlet do smrti. Také jsme museli vyplatit jeho dva bratry - každému 300.000 Kč. Abychom mohli bratry vyplatit, uzavřeli jsme s manželem každý na své jméno úvěr u stavební spořitelny s tím, že jeden druhému jsme přistupitelem k jeho dluhu. Z manželovy smlouvy byl vyplacen jeden bratr a z mé smlouvy druhý.
1. Jaké je moje postavení k dané nemovitosti v případě rozvodu (má práva a mé závazky)?
2. Manžel si chce co nejdříve vzít hypotéku na rekonstrukci 600.000 Kč. Kdy nejdříve tak může učinit, aby to nemělo dopad na mne? Může to vůbec udělat vzhledem k trvalému bydlení své matky?
Děkuji, Sára.

ODPOVĚĎ:
Jelikož manžel získal nemovitost darem, nemáte k nemovitosti žádná práva a v případě rozvodu tato nebude součástí vypořádání SJM. Pokud jste si zajistila úvěr na vyplacení bratra, který má být vyplacen Vaším manželem z titulu vypořádání dědictví, fakticky je tedy dluh zřízen za účelem vyřešení pohledávky manžela. Oba úvěry spadají do společného jmění manželů. V případě rozvodu by tedy oba dluhy byly děleny na půl. Jelikož se ale jedná o dluhy, které jsou výlučně použity na vyplacení bratrů z titulu dědictví, můžete se po manželovi domáhat vrácení všeho, co jste na splátky dluhu uhradila a uhradíte nadále, neboť fakticky ze společného jmění hradíte něco, co má hradit pouze Váš manžel.
2. Hypotéku si manžel může pořídit buď až po rozvodu - jinak by opět byla součástí SJM nebo jděte k notáři a sepište notářský zápis o zúžení SJM. Pokud budete mít už v době manželství zúženy závazky, může si manžel teprve zajistit hypotéku. Trvalé bydlení jeho matky na hypotéku nemá vliv, max. by mohlo mít nepatrný vliv na znalecké ocenění nemovitosti pro účely hypotéky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Půjčka na vyplacení sourozenců manžela, manželky kvůli získání nemovitosti - vliv rozvodu manželství na vyrovnání z nemovitosti jednoho z manželů
___

RŮZNÉ-TRESTY, TRESTNÍ OPATŘENÍ
Návštěvy osoby blízké ve vazbě, vazební věznici - kdo je osoba blízká, podmínky návštěv

Můj kamarád je ve výkonu vazby. Známe se už od jeho dětství, kdy jsme i s jeho příbuznými byli v častém osobním kontaktu. Celou dobu jsem pro něj strejda, protože jsem věkově o 20 let starší. Mohu být považován za osobu blízkou z důvodu udržování kontaktu telefonického popř. osobního (návštěvy)? Děkuji, Norbert.

ODPOVĚĎ:
Návštěvy obviněných ve vazbě upravuje zákon č. 293/1993 Sb. takto:
Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát minut.
U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, bez zbytečného odkladu stanoví podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce.
Pokud tedy budou splněny podmínky, můžete jej ve vazbě navštívit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Návštěva kamaráda ve vězení, vazbě - podmínky
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ POPLATKY
Placení popelnic (svoz TKO) u pronajímatele pokud mám trvalé bydliště jinde - kde platit?

Dcera bydlí v podnájmu v jiném městě než má trvalý pobyt. V nájemní smlouvě má i poplatek za svoz odpadu. Tuto smlouvu jsme předali na obecní úřad trvalého bydliště. Přesto po dceři obecní úřad vyžaduje zaplatit poplatek i v místě trvalého bydliště. V současné době platí tedy poplatek dvakrát. Účtenku o zaplacení v místě podnájmu nemá (platí pronajímatel). Má jen výše uvedenou nájemní smlouvu, kde je tento poplatek uveden. Je možné od poplatku v místě trvalého bydliště osvobodit? Bylo nám řečeno, že se takovéto případy řeší stejně jako s chalupáři, že také platí dvakrát. Přijde mi to nesmyslné, protože dcera nevlastní další nemovitost, zatímco chalupáři ano.
Nevlastní žádnou nemovitost. Do místa trvalého pobytu jezdí jednou měsíčně na návštěvu. Děkuji, Olga.

ODPOVĚĎ:
Poplatek za odpady podle zákona o místních poplatcích není navázán na skutečné bydliště. Zákon k tomuto stanoví, že poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Naopak zákon nestanovuje, že v případě nájmu je nájemník povinen platit poplatky za odpad, ale toto může být nad zákonný rámec dohodnuto ve smlouvě, jak se stalo i v případě Vaší dcery. Tato skutečnost ovšem nemá žádný vliv na to, že Vaše dcera je dle zákona povinna platit poplatky podle místa trvalého bydliště, přičemž nelze ji osvobodit od placení tohoto poplatku z toho důvodu, že platí poplatek v rámci nájmu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Duplicitní platba - poplatek za popelnice (v místě trvalého bydliště a v nájmu, pronájmu)
Placení popelnic (svoz TKO) pronajímateli a trvalé bydliště jinde - kde platit?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Stékání vody ze střechy bez okapu souseda na můj pozemek - jak donutit k instalaci okapu?

Obracím se na vás s dotazem ohledně souseda. Má dům bez okapu, veškerá voda z jeho střechy stéká na naší kůlnu, která je nižší a voda cáká přes náš okap na náš dvůr. Jak ho můžeme donutit, aby si okap instaloval? Případně je možné, aby jsme mu okap na naše náklady instalovali my? Máme kvůli tomu na dvorku stále mokro, nemluvě o špíně, protože topí uhlím a saze mu padají na střechu a při dešti to máme na dvoře, jedná se i o sníh nebo led. Bohužel soused je laxní a jen se tomu směje. Již jsme ho vyzvali k odstranění ústně i písemně. Na koho se můžeme obrátit a žádat o pomoc? Děkuji, Kamila.

ODPOVĚĎ:
Toto je bohužel spor, který bude spadat pod tzv. sousedské spory. Jejich řešení mnohdy nebývá snadné. V první řadě bych doporučila obrátit na obec, potažmo stavební úřad se žádostí o provedení místního šetření, zda je střecha bez okapu v daném případě vůbec v souladu se zákonem.
Stavební úřad by mohl sousedovi nařídit vyřešení tohoto problému pod hrozbou sankce. Pokud by toto řešení nemělo žádný výsledek, nezbude, než se obrátit na soud se žalobou, kterou se budete domáhat, aby sousedovi byla uložena povinnost nečistoty ze střechy zajistit tak, aby k Vám nepronikaly. Před takovou žalobou bych ale doporučila dobře zajistit důkazy, pořídit fotodokumentaci, svědky, abyste byli u soudu schopni prokázat míru toho, jak moc Vás soused tímto obtěžuje. A především bych doporučila se o konkrétní situaci dobře s předstihem poradit s advokátem (pokud byste již neměli jinou možnost, než soudní), jejichž seznam najdete na stránkách www.advokatikomora.cz).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Padání sněhu a ledu ze střechy souseda na zahradu, dvůr - jak ho donutit aby nainstaloval okap na okraj střechy?
___

RŮZNÉ-SOC. A ZDRAV. POJIŠTĚNÍ
Zdravotní pojištění dítěte - matka má české a zahraniční státní občanství

2012-2018 v Anglii a mám pozastavené zdravotní pojištění v ČR u VZP, tedy všeobecné zdravotní pojišťovny. V září 2017 se mi narodila dcera, která má anglické i české občanství. Chtěla jsem se zeptat, jestli má nárok na zdravotní péči (pojištění) v ČR. Dále bych se chtěla zeptat, kdyby moje dcera žila dočasně (6 měsíců) v ČR u babičky, jestli by měla nárok na zdravotní péči po dobu, co bude v ČR a co je na to potřeba. Předem děkuji za Vaši odpověď. Tamara

ODPOVĚĎ:
Podle § 2 zákona č. 84/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění, je pojištěncem fyzická osoba, která na území České republiky
a) má trvalý pobyt, pokud se na ni nevztahuje mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis EU regulující oblast sociálního zabezpečení a upravující příslušnost států ke zdravotnímu pojištění nebo je na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu EU příslušná k jejímu zdravotnímu pojištění Česká republika
b) nemá trvalý pobyt, jde-li o 1. osobu, k jejímuž zdravotnímu pojištění je na základě mezinárodní smlouvy nebo předpisu EU příslušná Česká republika nebo 2. osobu, na kterou se nevztahuje bod 1, pokud vykonává na území České republiky zaměstnání

Zdravotní pojištění je tedy ze zákona povinné pro všechny osoby s trvalým pobytem v České republice (bez ohledu na státní občanství). Na základě Vám uvedených informací předpokládám, že Vaše dcera nemá v České republice trvalý pobyt, jinak by za ni mulo být hrazeno zdravotní pojištění. Obecně platí základní pravidlo, že v kterékoliv době se na pojištěnou osobu z EU vztahují právní předpisy jen jednoho členského státu. Na Vás i Vaši dceru se tedy momentálně vztahují předpisy Spojeného království a jste zdravotně pojištěny pouze v Anglii. Souběžné zdravotní pojištění v České republice není možné. V České republice máte Vy i Vaše dcera nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Pro účely čerpání této péče při pobytu v České republice si můžete od své zahraniční pojišťovny nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC).

Pokud byste chtěla, aby Vaše dcera měla při pobytu v České republice nárok na komplexní zdravotní péči, musela byste ji na dobu pobytu odhlásit z anglického zdravotního pojištění a přihlásit ke zdravotnímu pojištění v České republice. Informace, jaké formuláře a dokumenty k tomu budete potřebovat, Vám může poskytnout zdravotní pojišťovna, u které jste v České republice byla naposledy pojištěná.

Podle § 4a zákona o veřejném zdravotním pojištění rozhoduje o vzniku, trvání a zániku účasti na zdravotním pojištění osob uvedených v § 2 ve sporných případech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na tuto instituci je možné se obrátit v případě nejasností či problémů s pojištěním v budoucnu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdravotní pojištění dítěte narozeného v zahraničí - matka má české a zahraničí občanství
___

OBCHOD-DANĚ
Prodej družstevních bytů - daně, zdanění

Jsem členem bytového družstva (BD), družstvo koupilo od obce dům, dům má dvacet bytových jednotek, avšak podílníků BD je jen 18 (dva odmítli vstoupit do družstva). Po několika letech jsme splatili obci dům, převedli jsme byty do OV, zbývají nám v BD tedy ještě dva byty. Představenstvo BD na schůzi prosadilo variantu přijetí nových členů BD s tím, že získané peníze tímto způsobem spadnou do fondu oprav. Hlavní argument proti přímému prodeji a rozdělení zisku mezi družstevníky byl (cituji) :
"Velkou nevýhodou je však související zdanění získaných prostředků; z celkové odhadnuté získané částky 5.500.000 Kč by bylo nutné počítat se ztrátou 1.700.000 Kč (zdanění 19% při prodeji a 15% při vyplácení/využití prostředků). Tato ztráta by byla velmi výrazná."
Je toto pravda? Opravdu by se dvakrát danilo? Děkuji, Oldřich.

ODPOVĚĎ:
V případě prodeje členských podílů, které vlastní družstvo, vzniká družstvu výnos a tento vstupuje do základu daně z příjmů. Základ daně, který družstvo za zdaňovací období dosáhne, zdaní daní z příjmů právnických osob, sazba daně je 19 %. Výplata podílu na zisku členu družstva podléhá srážkové dani, sazba daně je 15 %.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daň, zdanění při prodeji družstevního bytu členovi družstva do osobního vlastnictví
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
Může pečující matka zakázat otci vyřízení cizího státního občanství a vycestování do zahraničí? (riziko únosu)

Mám 2leté dítě s Angolanem, který má angolské a české občanství a trvalý pobyt v ČR. Nejsme manželé, ani spolu nežijeme. Máme písemnou dohodu (nikoli soudně), že dítě je výhradně v péči matky a otec se zavazuje platit výživné. Expartner řekl, že dítěti vyřídí angolské občanství a angolský pas. Obávám se, že chce s dítětem vycestovat do Angoly a již se nevrátí. Může bez mého souhlasu vyřídit pro dítě angolské občanství a pas a odcestovat? Jsem povinna vydat mu český pas dítěte? Lze tomu všemu nějak zabránit? Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
V bezplatné právní poradně odpovídáme na dotazy pouze v rámci českého právního řádu. V běžných záležitostech týkajících se dítěte je oprávněn rozhodnout pouze jeden z rodičů. Za běžnou záležitost lze považovat i žádost o vydání cestovního pasu podle zákona o cestovních dokladech, kdy za dítě mladší patnácti let podává žádost pouze jeden zákonný zástupce. Vzhledem k tomu, že i v České republice lze vyřídit dítěti pas bez vědomí a souhlasu druhého rodiče, je tudíž možné, že lze podobný postup použít i v Angole. Bez znalosti angolských právních předpisů Vám bohužel nedokáži sdělit, za jakých podmínek může otec dítěte vyřídit dítěti angolské občanství a pas a zda tak může učinit bez Vašeho souhlasu či nikoliv.
V případě vycestování rodiče s dítětem do zahraničí je nutné rozlišovat mezi dvěma situacemi – zde se jedná o pouhou dovolenou v délce cca jednoho nebo dvou týdnů nebo o změnu místa bydliště. V případě dovolené, která je krátkodobého rázu, se nejedná o významnou záležitost dítěte a tudíž zde není ze zákona souhlas druhého rodiče vyžadován. Nicméně lze obecně doporučit, zejména při dovolené mimo EU, aby byl souhlas druhého rodiče opatřen, protože ho může vyžadovat právní řád státu, do kterého rodič s dítětem cestuje.
Při změně místa bydliště dítěte ale není možné, aby za dítě rozhodl pouze jeden rodič. V tomto případě je nutné, aby druhý rodič vyslovil se změnou místa bydliště dítěte souhlas. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by otec bez Vašeho souhlasu odjel s dítětem do zahraničí (Angoly) na dobu delší, než je doba obvyklé dovolené, jednalo by se o mezinárodní únos dítěte. V takovém případě je zapotřebí postupovat podle § 478 a následujících zákona o zvláštních řízeních soudních a podat k soudu návrh na zahájení řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí – ten sídlí v Brně. Soud pak nařídí ve věci jednání, které se musí konat do tří týdnů od podání návrhu. Soudní řízení v této záležitosti je rychlé, soud vydá rozhodnutí zpravidla do 6 týdnů od zahájení řízení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vycestování dítěte s nepčeujícím rodičem do zahraničí - je nutný souhlas rodiče, kt. je svěřené do péče?
Svěření dítěte do péče dohodou rodičů mezi sebou a rozhodnutí o vycestování dítěte do zahraničí
Prevence únosu dítěte do zahraničí rodičem cizincem - zákaz vycestování dítěte za hranice ČR
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Parkování na soukromém pozemku bez souhlasu majitele - jak se bránit?

Jsme vlastníky komunikace a přilehlého zeleného pásu v ulici, kde máme dům. Domy na levé straně ulice jsou dle katastru do této ulice. Domy na pravé straně ulice přísluší do vedlejší ulice. Dům (napravo), k nám naproti přes ulici, původní majitel prodal a současní vlastníci se chovají bezohledně. Dům, který si koupili, má přístupy z obou ulic. Hlavní vstup a vjezd, kde je také registrován z jedné ulice a vedlejší (vrátka) z naší ulice. Oni ale zásadně používají vstup z naší ulice, ze silnice přes pozemek, které je stále v našem vlastnictví. Parkují zde minimálně dvě auta a denně i další auta cizích lidí, kteří k nim chodí. Vždy parkují před vstupem, resp. vjezdem k našemu domu, čímž nám znemožňují příjezd i vstup. Když jsme je o tom několikrát ústně informovali (naposledy 18.2.218), odpověď byla taková, že nám v ničem nebrání. Říkali jsme jim, že nás omezují a že jsou na soukromém pozemku, ale odpověď je stejná. Jak jim zabránit v tomto jednání nebo jak je přimět k tomu, aby si vstupy z naší ulice odstranili a používali pouze hlavní vchod, ke kterému dům podle katastru přísluší. Můžeme jim vchody zaplotit ze strany našeho pozemku? Dát na soukromý pozemek, zákaz zastavení a stání a auta nechat odtáhnout? Kdo by měl zaplatit náklady za odtah?
Děkuji. Gábina

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je otázkou, zda by bylo možné Vaši komunikaci považovat za účelovou komunikaci, která pokud je užívána veřejností na základě např. mlčky trpěného, vzniká zde právo takto tuto komunikaci využívat a vlastník je naopak povinen strpět její užívání. Nicméně pro vznik této komunikace je dovozována judikaturou soudů tzv. nutná potřeba, tzn. že k nemovitosti se nelze dostat jinak, jinou cestou, což naopak ve Vašem případě splněné není. Rozhodně jste oprávněni požadovat po nich náhradu škody vzniklé tím, že užívají komunikaci. Můžete se také obrátit na příslušný silniční správní úřad a žádat např. umístění značky, která omezí možnost vjezdu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak zakázat návštěvám sousedních domů parkovat na soukromém pozemku?

__

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpověď zaměstnanci na neschopence - smlouva nadobu určitou

Jsem zaměstnán na dobu určitou. Pracovní poměr mi končí 31.3.2018. V průběhu pracovního poměru jsem dlouhodobě omarodil. Dodnes jsem v nemocenském stavu. Od zaměstnavatele jsem 3. března 2018 obdržel písemné oznámení, že se mnou rozvazují pracovní poměr
ke dni 31.3.2018. Má zaměstnavatel právo dát svému zaměstnanci výpověď, když je v nemocenském stavu a má smlouvu na dobu určitou?
Žiji jenom z částečného důchodu a nemocenské. Když mně v nemoci zaměstnavatel propustí, přijdu o nemocenskou, jak to chápu já dle Vaší odpovědi. Nebo tuto situaci řeší nějaký zákon který chrání zaměstnance? Dozvěděla jsem se, že i když podepíši výpověď o co mě zaměstnavatel žádá k 31.3.2018, kdy mi končí pracovní smlouva, jsem v ochranné lhůtě a proto bych nadále měla pobírat nemocenské dávky a to až do doby než budu svoji lékařkou uschopněna. Je to tak jak píši? Moc děkuji za odpověď.
S pozdravem Daniela

ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí ve sjednané době i v případě, že je zaměstnanec v této době i po jejím uplynutí v dočasné pracovní neschopnosti. Před skončením pracovního poměru uplynutím sjednané doby v době dočasné pracovní neschopnosti není zaměstnanec nijak chráněn.
Pracovní poměr skončí plynutím doby, není proto třeba dávat výpověď a Váš podpis na této výpovědi nehraje žádnou roli.
Pokud bude pracovní neschopnost vzniklá za trvání pracovního poměru pokračovat i po jeho skončení, nemá to vliv na výplatu dávek nemocenského pojištění, které pojištěnci náleží od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti, případně do uplynutí zákonem stanovené podpůrčí doby, pokud by uplynula dříve.
Tzv. ochranná lhůta slouží ke zmírnění negativního dopadu pracovní neschopnosti, která u bývalého zaměstnance nastane do 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání. Jejím účelem je zajistit nárok na nemocenskou u bývalého zaměstnance, který během jejího trvání onemocní. Ochranná lhůta se tedy uplatní pouze v případě, kdy zaměstnanec onemocní po skončení pracovního poměru.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď v pracovní neschopnosti a ochranná lhůta
Vliv ochranné lhůty na výpověď na neschopence
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Podezření na podjatost OSZ, okresního státního zastupitelství a odvolání na krajské státní zastupitelství

Podávala jsem opravný prostředek na OSZ na znovuprošetření pro nesouhlas jak policie šetřila a uzavřela moje trestní oznámení, okresní státní zastupitelství OSZ nechce vyšetřit a zajišťovat důkazy, mám podezření na ovlivňování a možnou korupci.
Nevím jak se odvolat na krajské zastupitelství, můžete mi poradit jak se odvolat aby byly důkladně prošetřeno a pohrozit soudem a právníky?
OSZ mělo rozhodnout na základě mého trestního oznámení a mých důkazů na trestní čin zpronevěry.
Peníze vloženy dodatečně ale až po výslechu Policií, doložila jsem výpisy z účtu na chybějící peníze k mému trestnímu oznámení.
Dále OSZ uzavřelo s tím že by byla škoda pravděpodobně menší než 5000 Kč.
Jedná se o podvod a dodatečné falšování podle §209, dodatečně vložena jakási částka až po výslechu Policií, OSZ nechce prošetřovat, podezření na korupci a ovlivňování, poradíte co s tím?
To jak někdo něco ukradne a přijde se na to tak se nic nestane pokud to vrátí? Doložila jsem důkazy ale OSZ nebere na to ohled, korupce a ovlivňování. Poradíte jak si podat stížnost nebo odvolání, nevím si rady co s tím. S pozdravem Jiřina

ODPOVĚĎ:
Můžete podat podnět ke Krajskému státnímu zastupitelství, ve kterém je nezbytné vylíčit celou „historii“, tzn. uvést jednotlivé skutečnosti, které tuto záležitost provázely, a reakce orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zastupitelství) na tyto skutečnosti. Pokud máte k dispozici nějaké listinné důkazy, je vhodné připojit jejich kopii.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pachatel vrátil zpronevěřené peníze a Policie případ odložila - správný postup?
Zpronevěra peněz a jejich vrácení - důvod pro zastavení trestního stíhání a řízení?
___

PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
Lhůta na vyřízení škody způsobené zaměstnancem - kolik dnů, týdnů, měsíců?

Rád bych se zeptal na otázku projednání škody způsobené zaměstnancem. Je mi známo že jsem způsobil škodu při volání telefonem (pouze moje soukromé číslo, které se dalo pod rámcovou smlouvu firmy, takže už poté firemní, jako benefit co není benefitem - uvedl mě vedoucí v omyl). Nadřízený mě uvědomil, dal mi podepsat jen formulář, kde je uvedeno, že mi bylo řečeno, že nemám volat soukromě do zahraničí. Původně to řečeno nebylo ale v rámci klidu jsem nepodal odpor.
Já to podepsal, tedy uznal jsem částku, ale od té doby za celé 3 měsíce už nikdo neprojednal způsob, jak škodu uhradit? Ani formulář toto neobsahuje, nějakou dohodu. Pokud zaměstnavatel neprojedná škodu, jak uvádí se často do jednoho měsíce a hlavně způsob úhrady, musím dále to platit? Případně jim něco dále podepisovat? Škoda není veliká cca 1200 Kč. Původně řešili, že to musí projednat škodní komise, ale to asi trvá, jelikož to za několik měsíců neprojednala.
Respektive bych mohl asi trvat na tom, až to projednají, ať mě jako firma i po skončení pracovního poměru na HPP uvědomí.
Srážkou ze mzdy, teda souhlasit nemusím ano? Musí mi oznámit škodu písemně? A jak je to u té lhůty do měsíce? Nikde nemohu vypátrat, co když zaměstnavatel škodu oznámí, zaměstnanec jen podepíše že něco zavinil, ale už se nevyřeší jakým způsobem škodu uhradit?
Případně se to vzpomene až za tři měsíce.
Děkuji předem za odpověd. Leoš

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen škodu se zaměstnancem projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá. Tato lhůta však není závazná (je pouze pořádková), jejím nedodržením nárok zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci nezaniká.
Platí proto obecná promlčecí lhůta, která je podle občanského 3 roky.
Se srážkou ze mzdy souhlasit nemusíte, ale vzhledem k tomu, že jste podepsal uznání dluhu, může zaměstnavatel za určitých okolností provést započtení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání škody po zaměstnanci, telefonování služebním telefonem do zahraniční - postup vymáhání škody, lhůty
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Výměna dveří a oken v suterénu vlastněném konkrétní osobou - vliv dodací na zateplení domu SVJ

Vlastním ve velkém panelovém domě suterénní prostory. Jsou stavebně určeny k provozování provozovny-dílny. Chtěl bych tam provozovat drobné podnikání a jsou tam staré kovové okna i dveře. Chtěl bych je vyměnit za nové izolační plastové a současné je zvětšit jak to bude možné dle projektu a stavebních možností. Pro nově zřízenou provozovnu to nedělá pěkný dojem.
Vedení společenství vlastníků bytových jednotek SVJ to ale odmítá z důvodu příjmu dotací na zateplení celého domu. Tvrdí, že to není možné až do roku 2022 Jelikož ale dveře i okna jsou pravděpodobně v mém majetku (to musím ještě zjistit), myslím, že jistě existuje nějaká možnost si dveře i okna vyměnit dříve. Snad by to šlo požádat tam, kde byly vyřizovány dotace, aby věc povolili. Samozřejmostí by bylo neporušit fasádu zaplacenou z dotací, popřípadě ji dát na vlastní náklady do původního stavu. Prosím poraďte. V příloze zasílám foto domu. Děkuji Hynek

ODPOVĚĎ:
Souhlasím s Vaším návrhem a nenapadá mě, jak jinak věc vyřešit. Bude se jednat o dotaci Nová Zelená úsporám. Jelikož jsou ale žádosti podávány elektronicky, pravděpodobně se Vám nepodaří kontaktovat nikoho přímo, ale budete se muset obrátit na nějakého dotačního konzultanta, kteří jsou běžně dohledatelní přes internet. Jistě by bylo vhodné, aby Vám společenství vlastníků jednotek SVJ poskytlo materiály, které k dotaci již shromážděny má, abyste se následně na někoho mohl obrátit a umožnil mu nahlédnout do podkladů a sjednaných podmínek dotace.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výměna oken a dveří v soukromém prostor na fasádě opravené z dotace zelená úsporám (bytový dům SVJ)
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Stížnost na administrativní nečinnost fakulty Karlovy univerzity - správní poplatek za studium na VŠ

Mám dotaz ohledně správní žaloby proti vyměření poplatků za delší studium na období 10/17 až 04/18, zimní semestr.
Poplatky byly vyměřeny mojí dceři na VŠ Univerzita Karlova 12/2017 současně na 3 fakultách UK v celkové výši 58.000 Kč.
Žádost o přezkum podaná včas proti 2 poplatkům, na FSV 22.000 a FF 18.000, rektor snížil poplatky na polovinu, tedy 11.000 a 9.000,
3. fakultu pedagogickou, kde dcera úspěšně postupuje za 18.000 Kč uhradíme.
Chtěla bych napadnout administrativní nečinnost FSV a FF, že při jasně nesplněných podmínkách 60 kreditů na FF a nesložených zkoušek na FSV pro uzavření 1. ročníku, nemohla dcera postoupit do ročníku 2. , za který jí jsou poplatky účtovány, ale přesto fakulty nečiní a & 56, odst b, že studium ukončuje fakulta, používají až v říjnu, aby mohly žádat ministerstvo školství o dotace a studenty o poplatky.
Dcera studium na obou fakultách ukončila 11.10.2017 osobně, tedy o 11 dní pozdě. Celý první ročník byl ještě neplacený.
Jakou mám šanci uspět se správní žalobou? Navíc právnická kancelář mi tvrdí, že se jedná o 2 samostatné žaloby proti fakultám, mohla bych žalovat rovnou rektorát? Budoucí náklady na žaloby už teď budou 14 500 czk.
Mohu namítnout, že v tomto případě jsou poplatky diskriminační a studia na FF a FSV byla další, ale neúspěšná. Termín další studium byl zrušen, lze se na něj ještě odvolat?
Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Dle Vámi zmiňovaného ustanovení - § 65 zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), studium se ukončuje, nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu. Přičemž dnem ukončení je den stanovený studijním a zkušebním řádem. Je tak otázkou, zda a jak stanovuje studijní a zkušební řád okamžik ukončení studia. Pokud vysoká škola nepostupuje v souladu s předpisy, je zde určitě prostor pro žalobu ve správním soudnictví.
Žalovat rektorát nemůžete, rektorát nemá právní subjektivitu, tzn. musíte žalovat univerzitu a konkrétní fakultu. Postupuje se podle aktuální verze zákona o vysokých školách, nelze se tedy odvolávat na znění zákona, které již není účinné.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Žaloba proti rektorátu vysoké školy - lze to nebo ne?
___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Podezření z předražení opravy havarovaného vozidla - pojišťovna nechce zaplatit opravu havarovaného auta, vozidla

14.10.2017 Jsem měl nezaviněnou nehodu. Byl sepsán protokol o nehodě potvrzený Policií ČR. Policie uznala jako viníka řidiče druhého osobního automobilu, tj. druhé auto. Můj vůz byl předán do opravy kde bylo po 2,5 měsíci opraveno. Byla vystavena faktura, kterou jsem zaplatil. Po předání faktury pojišťovně viníka (pojišťovna ČSOB) mě kontaktoval likvidátor se žádostí o dodání dokladů na použité díly. Z jeho strany byly zjištěny nesrovnalosti v ceně dílů a délce práce na opravě.
Po kontaktování mechanika se žádostí o faktury se mechanik začal vyhýbat kontaktu a pokud k němu dojde, žádá o kontakt na likvidátora. Já mám kontakt pouze emailový který byl předán a následně opět dochází k vyhýbání. Pojišťovna nehodlá vyplatit fakturu do doby, než budou požadované faktury dodány. Je tu podezření z nadhodnocení opravy i dílů. Děkuji prosím za jakoukoliv radu jak postupovat. Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že dosud komunikujete jak s mechanikem, tak s likvidátorem pojišťovny (byť tato komunikace není ideální), budou mé rady směřovat k učinění dalších kroků (na cestě k proplacení faktury pojišťovnou), jakékoli právní kroky jsou zatím zbytečné.
Postup pojišťovny lze hodnotit jako oprávněný a v zásadě správný. Dle § 9/3 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojišťovna povinna provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojistitel povinen podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření.

V první řadě Vám doporučuji kontaktovat likvidátora pojišťovny a:
- získat jeho telefonický kontakt a předat ho mechanikovi,
- informovat se na to, v čem konkrétně shledal likvidátor pojišťovny nesrovnalost (v této souvislosti bude vhodné získat maximum informací, aby bylo možné posoudit, zda je úvaha likvidátora pojišťovny logická či zda se jedná o úhybný manévr pojišťovny),
- informovat se u likvidátora pojišťovny, jaká cena servisních prací a náhradních dílů by dle jeho názoru byla přijatelná.

Informace, které tímto způsobem získáte od likvidátora pojišťovny, můžete následně konzultovat s jiným odborníkem (tedy s pracovníkem jiného srovnatelného autoservisu). Tímto způsobem můžete ověřit, a/ zda je Vámi uhrazená cena servisních prací a náhradních dílů přiměřená/obvyklá, b/ zda je úvaha likvidátora pojišťovny o nesrovnalostech a přiměřené ceně servisních prací a náhradních dílů logická.
Nabudete-li shora popsaným postupem přesvědčení o tom, že cena servisních prací a náhradních dílů byla skutečně uměle zvýšena, doporučuji Vám vyvinout maximální tlak na mechanika, a to za účelem zrušení původně vystavené faktury a vystavení faktury nové, která bude co do účtované částky odpovídat obvyklé ceně servisních prací a náhradních dílů. Mechanika upozorněte na to, že pokud Vám nevrátí rozdíl mezi původně účtovanou (a Vámi zaplacenou) cenou a cenou nově vypočtenou, podáte podnět k prošetření jeho postupu orgánům činným v trestním řízení (neboť nelze vyloučit, že mechanik se pokusil spáchat trestný čin podvodu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odmítnutí zaplacení opravy havarovaného auta pojišťovnou - předražená oprava provedená a vyúčtovaná automechanikem
___

OBČAN-BYDLENÍ
Větrání sklepa v zimě v domě SVJ a chlad v přízemním bytě - spor majitelů bytu

Mám dotaz ohledně větrání ve společných prostorech domu SVJ. Několik let se dohadujeme se sousedy (jsme SVJ, 6 bytových jednotek), neboť oni chtějí větrat ve sklepě, který je pod naším bytem, a tím nás poškozují. Argumentují tím, že odjakživa to jsou sklepy na potraviny (což není nikde uvedeno) a nikdy nikomu nevadilo okno otevřené třeba celou zimu. Od chvíle, kdy je tento sklep pod naším bytem (nabyto dědictvím), se tomuto větrání bráníme. Sousedy nezajímá, že se nám díky jejich větrání tvoří plíseň a citelně se zvyšují náklady na vytápění. Nejprve jsme na vlastní náklady zateplili strop ve sklepě, ale bohužel to nestačí. Navrhli jsme sousedům, že se pro ně vybudují kóje pod jejich bytem a tam ať si větrají dle libosti. S tím nesouhlasí (proč asi? ) a argumentují tím, že jim nemůžeme bránit ve větrání. Po diskuzi jsme došli k řešení, že se bude větrat max. hodinu až dvě denně. Bohužel ani to nebyli sousedé schopni dodržet. Během měsíce, kdy takto ignorovali naši dohodu, jsme sousedy upozornili na to, že pokud nebudou dohodu dodržovat, budeme nuceni okno proti otvírání zajistit. Po měsíci jsme okno uzamkli a sousedům sdělili, že pokud potřebují tak nutně větrat, bude okno každý den v určenou dobu na půl hodiny odemčeno. Od té doby okno zamykáme a odemykáme, ale sousedé už zřejmě větrat nepotřebují.
Nyní nám přišlo předvolání k podání vysvětlení ve věci přestupku proti občanskému zákoníku, kterého jsme se dopustili uzamčením okna, čímž jsme narušili občanské soužití tím, že jsme se vůči jinému dopustili schválností.
Máme možnost se bránit? Snažili jsme se věc řešit po dobrém, ale dohoda s našimi sousedy není možná a už nás nebaví se neustále se sousedy dohadovat a nechat se jejich jednáním poškozovat.
Děkuji za odpověď, Bronislav.

ODPOVĚĎ:
Přestupkové řízení tento problém nevyřeší, neboť ten, kdo se dopouští schválnosti, jsou sousedé, kteří větrají nad míru přiměřenou místním poměrům a navíc Vám tím způsobují škodu. U přestupkového řízení vysvětlete situaci a trvejte na tom, že i oni se svým chováním dopustili stejného přestupku. Následně ale doporučuji dobře dokumentovat situaci, nafotit plísně a nejlépe investovat do znaleckého posudku, který by ze stavebního hlediska odpověděl na otázku, jak větrání snižuje kvalitu Vašeho bydlení a Vaší nemovitosti. Následně zvažte, zda nepodáte tzv. sousedskou žalobu, kterou se budete domáhat, aby byli sousedé povinni zdržet se tak častého větrání a následně požadujte i náhradu škody, která je Vám častým větráním způsobena. Vyčíslit by ji měl právě znalec z oboru stavebnictví.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Větrání v domě SVJ - spor vlastníků bytových jednotek BJ
Náhrada škody způsobená větráním v domě SVJ - plíseň a zvýšené náklady na topení, výtop bytu v domě

__

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Prodloužení svářečského průkazu placeného firmou - majetek zaměstnance nebo nezaměstnavatele?

Do zaměstnání jsem přišel se svářecím oprávněním (ZK 111 1.1), které mi bylo po dobu u firmy na náklady firmy prodlouženo. Nyní podávám výpověď a zaměstnavatel mi nechce oprávnění vydat. Prodlouženo mi bylo bez podepsání nějaké kompenzace ve formě peněz či nutnosti odpracovat např. 2 roky. Mám či nemám na něj nárok. Děkuji, s přáním hezkého dne Ludvík.

ODPOVĚĎ:
Nad otázkou, kdo je v takovém případě majitelem oprávnění se vedou neustálé diskuze. Dle mého názoru je vlastníkem oprávnění osoba uvedená na oprávnění a zaměstnavatel jej nemůže zadržovat.
Pokud si nevymínil žádné podmínky při prodlužování oprávnění, je možné se domluvit na kompenzaci při vypořádání vzájemných pohledávek při ukončování pracovního poměru.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodloužení svářecího oprávnění placené firmou - je majetkem zaměstnance nebo zaměstnavatele?
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Povinnost naplánovat alespoň jednu směnu na týden - § 81, odst. 2

Pracuji v nepřetržitém dvousměnném provozu. Na jedné pozici se nás střídá šest, což umožňuje plánovat směny velmi nepravidelně. Podle zaměstnavatele ze zákoníku práce (konkrétně § 81, odst. 2) vyplývá povinnost naplánovat zaměstnanci na každý týden alespoň jednu směnu. Je to správný výklad? Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 81 odst. 2 zákoníku práce uvádí, že pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Není tedy výslovně stanovena povinnost naplánovat alespoň jednu směnu na týden.
Při plánování směn ale zaměstnavatel musí dodržet ustanovení o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami a nepřetržitém odpočinku v týdnu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepravidelné rozvržení pracovní doby a povinnost alespoň jedné směny za týden
___

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Prodej kazet - přečin porušení autorského práva § 270/1 Trestního zákoníku

Dostal jsem 12.1.2018 usnesení 160/1 TŘ pro přečin porušení autorského práva § 270/1 TZ (při předstíraném převodu jsem prodal policejnímu orgánu (PO) OHK 380 ks VHS kazet v červnu 2017, které jsem inzeroval na portálu S-bazar k prodeji). Při výslechu obviněného uvádím, že jsem kazety nakoupil během 30 let v dobré víře, že se jedná o originální VHS kazety originálně nahrané a takto jsem je také prodával (všechny kazety jsem prodal za 1.500 Kč, abych se jich zbavil, doma překážely). Policejní orgán dle vyjádření České protipirátské unie (ČPU) zjistil, že se nejedná o originální kazety s originálně nahranými filmy, ale prý jde o plagiáty a tím, že jsem je uvedl do oběhu (tedy prodal), tak jsem se dopustil porušení autorského práva.
Proti usnesení jsem podal stížnost, ve spisu není žádný znalecký posudek k výši škody, pouze vyjádření ČPU, která zastupuje zároveň vydavatele a tato stanovila výši škody nejméně 50.000 Kč (Policie mi podsouvá i úmyslné jednání). Nyní čekám na seznámení se spisem. Děkuji, Alois

ODPOVĚĎ:
Určitě rozporujte výši takto určené škody. Rozhodně není možné určovat škodu pravděpodobným odhadem, škoda musí být vyčíslena jednoznačně. Využijte také možnost seznámení se spisem, jelikož tak získáte větší přehled o podkladech a budete tak mít možnost rozporovat např. i postup policejního orgánu, případné použití důkazy apod. Za této situace nelze bez znalosti spisu jednoznačně stanovit nejvhodnější postup. Můžete se pro toto řízení nechat také zastoupit advokátem (kontakt www.advokatikomora.cz).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Postup vyčíslení škody prodejem kazet - porušení autorského práva a náhrada škody vydavatelům děl
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Prodej vozidla - nový majitel nepřepsal auto na sebe, dluh na povinném ručení

2014 jsme prodali auto, nový majitel měl zajistit přepis, což neudělal. 01/2018 nám přišla upomínka o nezaplacení povinného ručení. Majitel má adresu na obecním úřadě, poštu nepřebírá, telefon nefunguje. Auto stojí 07/2017-02/2018 na jednom parkovišti v Prostějově. Jak dál postupovat, abychom něco nezanedbali - stále figuruji jako vlastník auta. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Můžete od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením zaslaným na jeho adresu, kdy tak učiníte z důvodu, že do dnešního dne nepřepsal vozidlo na sebe, ačkoliv tak podle smlouvy byl povinen, čímž podstatně porušil povinnost ze smlouvy. V takovém případě nabudete nazpět vlastnické právo k vozidlu, této osobě vznikne právo na vrácení kupní ceny za vozidlo (nicméně pokud Vám vznikla škoda tím, že vozidlo nepřepsal – např. právě v podobě pokuty), můžete takové částky započítat proti jeho nároku na vrácení peněz. Dále Vám vznikne právo vozidlo z parkoviště odtáhnout/odvézt a nechat jej zlikvidovat nebo prodat jiné osobě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odstoupení od prodeje vozidla - nový majitel si automobil nepřepsal na sebe, čímž hrubě porušil kupní smlouvu
Dluh na povinném ručení za nového majitele auta, automobilu, vozidla - nepřepsal si vozidlo na sebe v evidenci vozidel
___

OBČAN-BYDLENÍ
Povinnost demontáže staré lodžie z důvodu vybudování nových lodžií v celém domě - příkaz od vedení SVJ (majitel měl lodžii už při koupi bytu)

SVJ nechalo ze společných peněz na dlouhodobé záloze rekonstruovat lodžie, které jsou dle prohlášení vlastníka součástí bytu (SVJ vzniklo 2006), já jsem byt koupila již s rekonstruovanou lodžii. 2 pokojové byty lodžie nemají, tak je SVJ ze společných peněz vyplácí, ale mě odmítají vyplatit a nutí mě k demontáži. Tak jsem přistoupila ke vzájemnému zápočtu dle § 1982 OZ úhrad za užívání bytu a částky na rekonstrukci mé lodžie (24.000 Kč rekonstrukce lodžie a 6 x 4.000 Kč úhrady za užívání bytu), což jsem SVJ sdělila i doporučeným dopisem.
SVJ nijak nereagovalo, až nyní zhruba po roce mi přišla žaloba s platebním rozkazem na úhradu dlužných úhrad za užívání bytu. Mám šanci u soudu uspět? Kdyby SVJ neoprávněně nečerpalo finance na jiný účel, než k jakému jsou určeny k dané situaci by vůbec nedošlo. SVJ mě udalo i na stavebním úřadu, který jim sdělil, že z mé strany je vše v pořádku a že nemůžu být k demontáži stávajícího zasklení nucena. Kdybych nepřistoupila ke vzájemnému zápočtu, měla bych oproti vlastníkům s lodžiemi na d. z. přeplatek 24.000 Kč, který by se mnou SVJ nijak nevypořádalo. Děkuji, Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám žalovanou částku co nejdříve uhradit, jinak hrozí, že budete hradit náklady soudního řízení a úroky z prodlení. K započtení jsou způsobilé jen ty pohledávky, které lze žalovat před soudem. Vaše údajná pohledávka vůči družstvu by pravděpodobně byla soudem vyhodnocena jako pohledávka nejasná či spíše vůbec neexistující. Z Vašeho dotazu není zřejmé, jak jste přeplatek 24.000,- stanovila a zda se skutečně jedná o Váš přeplatek na dlouhodobé záloze. Dle mého názoru není SVJ povinno Vám částku za rekonstrukci vyplácet, pokud tedy nebudete zasklení demontovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stavba lodží v bytovém domě - majitel bytu koupil byt už s lodžií, povinnost demontáže
___

RŮZNÉ-ZNALCI, ODHADY, POSUDKY
Nadhodnocený znalecký posudek hodnoty nemovitosti - odvolání proti posudku znalce

Chtěla bych se zeptat zda je možné podat odvolání nebo stížnost na vypracovaný posudek pro státní úřad a to Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
2015 jsme zažádali tento úřad o odkoupení sousedního pozemku, který je ve vlastnictví státu. Proces vyřízení do fáze prodeje formou výběrového řízení trval skoro 2 roky. V prosinci 2017 bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení a vyvolávací cena při 132 m2 byla 170.000 Kč. Tato cena nás zaskočila a prodej pozemku nebyl zrealizován, nikdo samozřejmě neměl zájem.
Po novém roce bylo vyhlášeno 2. kolo a my jsme mylně doufali, že cena klesne více dolů, klesla na stále závratných 153.000 Kč.
Protože jsme 2016 kupovali a směňovali pozemky od obce a máme znalecké posudky, ve stejné lokalitě, tedy přímo vedle státního pozemku, byla stanovena cena 130 Kč/m2. Tyto všechny pozemky nejsou stavební jsou tzv. DT zóně.
Zažádali jsme tento úřad podle §106 o znalecký pozemek který tedy nabízení k prodeji. Bohužel vůbec nechápeme jak znalec mohl ohodnotit 132 m2 na 150.480 Kč. Vyhlášková cena podle platného cenového řádu byla stanovena na 50.970 Kč.
S takovou cenou plně souhlasíme, stanovení obvyklé ceny je neúměrné a to 150.480 Kč. Znalec který takto stanovoval obvyklou cenu, ji stanovil porovnávací metodou.
V naší obci se v roku 2017 prodali 2 pozemky přes realitní kancelář a to podotýkám, že to byly stavební pozemky mnohem větší a dle platného ÚP obce určené pro plochy k bydlení, jeden pozemek 1055 Kč/m2 a druhý 1865 Kč/m2. Ještě v nedaleké obci byli draze prodány stavební pozemky. Tento znalec to v nějaké tabulce porovnal a vyšla mu cena za státní pozemek 1140 Kč/m2.
Chceme s manželem vědět, zda se můžeme na tento nadhodnocený odhad odvolat, nebo prostě s tímto úřadem nehneme. Je nám skoro 50 let, ale vyřizovali jsme spousty věcí na úřadech, musíme konstatovat že tento úřad je jako stát ve státě.
Předem děkuji za Vaši odpověď. Miriam

ODPOVĚĎ:
Znalecký posudek není rozhodnutím, nelze proto proti němu podat odvolání.
Můžete se obrátit na Úřad s tím, že takto stanovená cena neodpovídá (pro srovnání použity pozemky, které neodpovídají pozemku, který má být takto prodán a o který máte zájem) a podložit tato svá tvrzení, nicméně stát (resp. Úřad) je vázán zákonem. Sám není oprávněn určit cenu pozemku, cena musí být určena znaleckým posudkem, ze kterého je pak vycházeno.

Můžete také počkat na další kolo výběrového řízení (popř. další výběrové řízení), pokud totiž nikdo o pozemek neprojeví zájem, je zde možnost snížit jeho cenu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odvolání proti znaleckému posudku - odhad ceny bytu, domu, nemovitosti, pozemku
Odvolání proti posudku znalce - nadhodnocený odhad ceny bytu, domu, nemovitosti, pozemku

__

OBCHOD-DANĚ
Vyúčtování daní zaměstnavatelem 2017 - zrkácený pracovní úvazek z důvodu souběžných pracovních poměrů

Bývalý zaměstnanec na HPP žádá naši účetní o zpracování vyúčtování daní za rok 2017. V průběhu roku jsme mu zkracovali pracovní úvazek na jeho žádost z důvodu práce pro jiného zaměstnavatele. Napsal účetní že tam dělal bez smlouvy a proto žádá o zpracování vyúčtování daní u nás. Nás ale ještě během roku informoval o tom jaké má ve smlouvě s uvedeným zaměstnavatelem ustanovení atd.
Je vůbec možné abychom měli povinnost mu vyúčtování daní zpracovat když víme že byl zároveň zaměstnaný i jinde?
Dekuji, Miloš

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanci, kteří v některém měsíci roku 2017 pracovali současně pro dva zaměstnavatele, a z hrubé mzdy od obou zaměstnavatelů jim byla odvedena zálohová daň z příjmu, mají povinnost podat daňové přiznání. Žádný zaměstnavatel za ně nemůže provést roční zúčtování daně. Od všech zaměstnavatelů je potřeba si vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017.
Zaměstnanci proto vydáváte potvrzení o zdanitelných příjmech, neprovádíte roční zúčtování daně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zkrácený pracovní úvazek a vyúčtování daní zaměstnavatelem, daňové potvrzení od zaměstnavatele
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Fiktivní smlouva pro práci přesčas a proplacení přesčasových hodin - obcházení Zákoníku práce

Pracuji v soukromé nemocnici, jako sestra a nemám ve smlouvě sjendanou práci přesčas v základní mzdě. Naše instituce se rozhodla mi proplatit přesčasy, a to dle svého uvážní. Dostala jsem fiktivní smlouvu (DPP o zpracování statistickych dat na různé instituce - plastiky, ambulance, ad. , jelikož přesčasů je hodně), a to za nějakou částku, která neodpovídá ani mé hodinové mzdě, místo proplacení presčasů o navýšení 25%. Samozřejmě jsem nic nepodepsala, na účet mi i přesto zaměstavatel poslal částku za tyto "přesčasy" dle hodinové mzdy uvedené na DPP.
Volala jsem mzdové účetní, kontaktovala jsem emailem své nadřízené, dle jejich slov to nařídila paní ředitelka, takto to všem proplatit. Napsala jsem že s tím důrazně nesouhlasím. A začaly výhrůžky, co bych jako chtěla, že se to nedá vzít už zpět. Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat dál? Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Tento postup zcela v rozporu se Zákoníkem práce, neboť nebyla vyplacena část mzdy/platu.
Doporučuji proto obrátit se na místně příslušný inspektorát práce http://www.suip.cz/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
DPP od zaměstnavatele na vymyšlenou práci ve snaze proplacení přesčasových hodin - jak se bránit?
Proplacení přesčasových hodin podle fiktivní DPP nepodepsané zaměstnancem
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dědění nevlastním rodičem po nové svatbě vlastního rodiče - dědická práva

Maminka před svatbou vlastnila dům, pak si vzala mého nevlastního otce. V případě, že by zemřela, kdo bude mít nárok na dědictví tohoto domu? Já jako syn, nevlastní otec, jeho děti. Děkuji. Tadeáš.

ODPOVĚĎ:
V případě maminčiny smrti dědí rovným dílem manžel a děti. Ve Vašem případě, pokud jste jediným dítětem své matky, tak dědíte rovnou polovinu Vy a rovnou polovinu její manžel. Jeho děti po Vaší matce nedědí, dědily by pouze, pokud by si Vaše matka tyto děti osvojila.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dědická práva po svatbě rodiče s nevlastním rodičem - kdo dědí?
Nová svatba a dědění nového manžela, manželky a nevlastních dětí
___

OBCHOD-FINANCE
Prodej bytu, domu na Slovensku (EU) - daně, zdanění prodeje

Mám byt na Slovensku, fyzická osoba, a vlastním ho 2013-20018. Chci ho prodat. Jsem občan ČR. Jaké daně musím na Slovensku zaplatit? Děkuji, Honza.

ODPOVĚĎ:
Ohledně daňových povinností na Slovensku se obraťte, prosím, na slovenského daňového poradce.
Naše poradna se věnuje jen českému právnímu systému. Děkujeme za pochopení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daně při prodeji bytu, domu, nemovitosti v zemi EU
___

OBČAN-EXEKUCE
Nastěhování k příteli, přítelkyni s trvalým bydlištěm a exekuce - jak ochránit majetek před zabavením exekutorem?

Nastěhovala jsem se k příteli a udělala si u něj trvalé bydliště, jenže se přítel bojí, že přijde o veškerý majetek, co má v bytě, jako je vybavení domácnosti a tak, protože jsem ve finanční krizi a chodí mi poštou exekuční obálky. Prosím chtěla jsem se zeptat, kdybychom s přítelem nějak napsali co vše je v bytě jeho a zašli s tím papírem ověřit podpisy, mohlo by to stačit? Děkuji za odpověď. Přeji pěkný den, Zuzana.

ODPOVĚĎ:
Ano, Vámi naznačená varianta možná je, ale větší váhu by mělo čestné prohlášení např. od rodiny či sousedů přítele, že věci, které v bytě jsou, jsou jeho, byly v bytě už předtím, než jste se nastěhovala. Na takovém prohlášení je vhodné ověřit podpisy. K tomu je dobré i dohledat doklady o koupi věcí a vše mít nachystané ve složce pro případ návštěvy exekutora. Trvalé bydliště je pouze evidenční údaj a nezakládá jakékoliv majetkové právo. Exekutor ale může domácnost navštívit a zjišťovat, zda se v této domácnosti nachází věci dlužníka.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ochrana majetku před zabavení exekutorem při nastěhování k příteli, přítelkyni, partnerovi, partnerce
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Vymáhání mzdy a zápočtového listu po ukončení pracovního poměru zaměstnancem

Byla jsem zaměstnaná ve stomatologii od 12/2016. 17.1.2018 jsem odešla z důvodu nevhodného chování zaměstnavatele ze dne na den. Dostala jsem paragraf 55, se kterým jsem samozřejmě počítala, ale do dnešního dne, což je 26.2.2018, jsem nedostala ani zápočtový list ani výplatu za těch 17 dní v lednu 2018 a zaměstnavatel se mnou nekomunikuje. Můžu něco v tomto případě dělat? Děkuji Silva

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel nevyplatil část mzdy a nesplnil svoje povinnosti v souvislosti se skončením pracovního poměru. Je proto možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce www.suip.cz
Zároveň je možné nevyplacenou mzdu vymáhat soudně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevydání zápočtového listu zaměstnavatelem po ukočení PP - jak získat zápočtový list od zaměstnavatele
___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Darování bytu, domu potomkovi v manželství - je dar jen ve vlastnictví potomka?

Jsem senior - vozíčkář. Chci dceři darovat nemovitost. Dcera je vdaná. Zůstane dar jejím výhradním vlastnictvím nebo se stane společným vlastnictvím manželů? Děkuji, Marian.

ODPOVĚĎ:
Pokud ve smlouvě uvedete jako obdarovanou pouze dceru, bude byt pouze dcery. Nový občanský zákoník už umožňuje darovat i do společného jmění manželů, ale to musí být ve smlouvě výslovně uvedeno, tedy jak označením manžela, tak výslovnou klauzulí, že je darováno do SJM. Pokud tedy smlouva bude znít pouze na osobu dcery, stane se byt vlastnictvím pouze dcery bez jakéhokoliv nároku jejího manžela na vypořádání pro případ rozvodu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování nemovitosti synovi, dceři v manželství - je dar součástí SJM?
___

RŮZNÉ-STAVBY
Zamítnutní povolení na obnovu starého plotu z důvodu záplavového území, zátopové oblasti

Jsme majitelé zahrady od roku 1945 mimo zastavěnou plochu kterou již oplotil předchozí majitel. Podle ní teče potok nevýznamného toku. Měli jsme zde cca 35 let chov ovcí. Po ukončení chovu plot postupně chátral, tak jsme ho 2010 z bezpečnostních důvodů zvětší části odstranili. 2015 jsme požádali stavební úřad o povolení k obnově plotu. Nyní je zde stanovena aktivní zóna záplavového území, kdy podle výpočtů dojde k zatopení pozemku již při průtoku Q5 a na zahradě máme mít cca 0,5 m vody. Stavební odbor nám povolení k obnově nevydal. Z důvodu, že se jedná o novou stavbu a to není v aktivní zóně možné. Dle pamětníků "cca 120 let" nedošlo nikdy k rozlití vody na naší zahradu ani v úředních knihách není o povodni žádný záznam. Podle tohoto hypotetického výpočtu který podle mne nemůže mít ani právní oporu bychom zde měli již zažít minimálně jednu stoletou povodeň, kdy na zahradě má být cca 150 cm vody, šest dvacetiletých povodní cca 90 cm vody a dvacet dva pětiletých povodní 50 cm vody.
Při jednání s úřady tuto skutečnost zdůrazňuji, odpověď: "buďte rád, že jste tady nikdy žádnou povodeň neměl. Nacházíme se v suché oblasti, pravděpodobnost záplav je zde minimální. My to víme ale musíme se řídit třeba i špatným výpočtem."
Mám větší naději po novele stavebního zákona r. 2018 kdy stavební úřad nemá právo jednat před vznikem plotu, tuto část zahrady podél potoka oplotit? Výška plotu 160 cm a délka cca 120 m.
Vodoprávní úřad a Povodí Ohře v předchozích jednání za určitých podmínek s obnovou plotu souhlasili. Odstraněním padlého plotu jsme se připravovali pro stavbu plotu, který bude zavěšen cca 30 cm nad terénem, plotové díly mají velké rozměry ok 200x60 mm. a v případě potřeby jde snadno demontovat. Jeho stavbou nezhorším průtokové poměry a nikoho neohrozím. Potřebuji zamezit přístupu zlodějům, vandalům a feťákům na náš pozemek. Jsou zde jasně potlačována naše základní lidská práva na ochranu majetku a zdraví. Současný stav nás výrazně omezuje v našich vlastnických právech.
Je možné žádat o zrušení aktivní záplavové zóny v těchto místech? Nebo žádat o vyjímku? Jak mám nejlépe postupovat abych dostal povolení k obnově plotu? Platí při podání nové žádostí na vodoprávní úřad předchozí vyjádření stavebního úřadu, že se jedná o novou stavbu, nebo vše začíná od nuly. Jsme jediní majitelé neoplocené zahrady v těchto místech. Žádám Vás proto o radu za kterou předem děkuji.

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je klíčové, zda bude Váš stavební záměr vyhodnocen jako "obnova starého plotu" (tedy de facto jeho oprava), nebo jako "výstavba nového plotu", přičemž výhodnější je pro Vás samozřejmě varianta prvá.

Poslední významná novelizace stavebního zákona přinesla v tomto ohledu skutečně podstatnou změnu. Dle § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 14. stavebního zákona totiž platí, že k výstavbě oplocení:
- do výšky 2 m,
- které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
- které se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
(přičemž všechny tyto podmínky musí být splněny současně)
není zapotřebí žádné přivolení stavebního úřadu, tzn. že oplocení, které splňuje všechny shora uvedené podmínky, může být realizováno bez ingerence stavebního úřadu.
Pakliže Vámi zamýšlené oplocení splňuje všechny shora uvedené podmínky, nebude nutné žádat o přivolení stavebního úřadu (přičemž nebude rozhodné, zda budete oplocení obnovovat či nově budovat).
Vzhledem k tomu, že svůj stavební záměr hodláte realizovat v záplavovém území, a to v aktivní zóně, je zapotřebí nahlédnout rovněž do vodního zákona. Dle § 67/2 písm. c) vodního zákona totiž platí, že v aktivní zóně je zakázáno zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky. Porušením tohoto zákazu se může fyzická osoba dopustit přestupku, za jehož spáchání hrozí pokuta do 20.000,- Kč (jak vyplývá z § 116/1 písm. o) a § 116/2 písm. a) vodního zákona).
Dle § 17/1 písm. c) vodního zákona je souhlas vodoprávního úřadu třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to (mimo jiné) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.
Vzhledem k tomu, že v aktivních zónách je zakázáno zřizovat oplocení (tedy budovat nová oplocenní, je zapotřebí, abyste se na místně příslušný vodoprávní úřad obrátil s žádostí o souhlas s obnovou zchátralého oplocení (a abyste zdůraznil, že se nejedná o zřízení nového oplocení, nýbrž obnovu/opravu oplocení již existujícího). Dospěje-li vodoprávní úřad k názoru, že obnovou oplocení nebudou podstatně ovlivněny odtokové poměry v aktivní zóně (§ 67/1 vodního zákona), udělí Vám souhlas k obnově oplocení.
Souhlas místně příslušného vodoprávního úřadu bude jediným veřejnoprávním přivolením, které budete k realizaci svého stavebního záměru potřebovat (bude-li totiž oplocení splňovat výše uvedené parametry dle stavebního zákona, nebude jakákoli ingerence stavebního úřadu nutná). Jakákoli minulá vyjádření stavebního úřadu by proto měla být v řízení před vodoprávním úřadem irelevantní.
Záplavová území jsou vymezována vodoprávním úřadem (na návrh správce příslušného vodního toku), a to prostřednictvím opatření obecné povahy (jak vyplývá z § 66 vodního zákona a z vyhlášky č. 236/2002 Sb.). Není tedy v zásadě možné žádat o udělení výjimky pro konkrétní pozemek. Na místně příslušný vodoprávní úřad by bylo možné se obrátit s podnětem ke změně stávajícího vymezení záplavového území. Proti opatření obecné povahy je možné se bránit a/ návrhem na přezkum takového opatření obecné povahy, nebo b/ návrhem na zrušení opatření obecné povahy soudem (v tomto ohledu hraje významnou roli plynutí času, tzn. o jak staré opatření obecné povahy se jedná). Jakákoli obrana proti opatření obecné povahy (vymezení záplavového území) by však přicházela v úvahu až ve chvíli, kdy byste neuspěl s žádostí o souhlas s obnovou oplocení u místně příslušného vodoprávního úřadu.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu se pozastavím nad tím, že v úvodu dotazu zmiňujete, že Vámi vlastněná zahrada se nachází "mimo zastavěnou plochu". Máte-li územím "mimo zastavěnou plochu" na mysli nezastavěné území, je nezbytné upozornit na § 18/5 stavebního zákona, dle něhož lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Pokud by se tedy Vaše zahrada nacházela v nezastavěném území, mohlo by to pro výstavbu oplocení představovat možnou překážku (i v tomto případě by však bylo možné argumentovat tím, že se nejedná o výstavbu nového, nýbrž o obnovu stávajícího oplocení).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 236/2002 Sb. , o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Obnova starého plotu vs. výstavba nového plotu - rozdíl
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Vyrovnávací období fondu pracovní doby - výpočet mzdy za práci přesčas, přesčasovou práci

Pracuji u zaměstnavatele v nepřetržitém provozu ve dvanácti hodinových směnách. Vyrovnávací období máme nastaveno po šesti měsících, kde plníme fond pracovní doby, dle pracovního kalendáře, jelikož rozpis směn, se plánuje vždy čtrnáct dní předem na měsíc následující. Kdy máme např. v období únor až červenec, celkový fond 967,5 hodiny.
Po vyúčtování vyrovnávacího období máme odpracováno např. 1080 hodin, včetně dovolené na zotavenou (cca 8 dní, po 12 hodinách). Celkový přesčas hodin, mám tedy 112,5 hodiny, který mi zaměstnavatel proplatí.
1) Počítá mi zaměstnavatel přesčasovou práci správně?
2) Nebo, čerpána dovolená se nemůže započítávat do celkového pracovního fondu vyrovnávacího období a mám tím pádem odpracováno pouze 984 hodin, kde přesčas by činil pouze 16,5 hodin?
3) Mohl by po mě zaměstnavatel, po přepočtu nárokovat navrácení proplacené přesčasové mzdy, kdyby tato práce přesčas byla vypočítávána špatně, kolik let zpětně?
Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Čerpání řádné dovolené na zotavenou je považováno za "odpracovanou" dobu, počítá se tedy do fondu pracovní doby.
Pokud by zaměstnavatel špatně vyplatil mzdu, tedy přesčasy přeplatil, poběží obecná promlčecí lhůta, která činí podle občanského zákoníku 3 roky.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet mzdy za práci přesčas - vliv vyrovnávacího období fondu pracovní doby
___

OBČAN-NÁJEM, BYDLENÍ
Propadnutí kauce při předčasném ukončení nájemní smlouvy - je to dle zákona?

Byl jsem od září 2017 studentem a bydlel jsem se třemi spolužáky v bytě u pána který ubytovává studenty. Rozhodli jsme se studium ukončit a poslední nájem jsme zaplatili v prosinci a počítali jsme propadnutím kauce což je uvedeno v dohodě o předání kauce, že kauce propadá při nedodržení termínu nájmu tj. 1 rok. Žádnou nájemní smlouvu jsme nepodepisovali a majitel nyní požaduje doplatit všechny nezaplacené měsíce zpětně plus tříměsíční lhůtu, má na to právo?
Je v pořádku, že nájemní smlouva nebyla v písemném vyhotovení, ale jen formou ústní? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 2237 Občanského zákoníku "Nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy." Dále podle § 2238 " Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou." Ve vašem případě, pokud nebyla nájemní smlouva řádně písemně uzavřena a v bytě jste bydleli až od září 2017 (tj. ne tři roky, jak vyžaduje zákon), nejste povinni platit žádný další nájem. Odstěhovali jste se a nárok na jakékoliv nájemné zaniká, jelikož smlouva nebyla řádně uzavřena a tím pádem se na ni nevztahují jakákoliv zákonná ustanovení o nájemném či ukončení nájemní smlouvy. Požadavek pronajímatele je tedy nezákonný.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pronájem bytu studentům bez nájemní smlouvy - je to v pořádku?
___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Darování nemovitosti rodičem, rodiči do spoluvlastnictví a vypořádání při rozvodu manželství - postup

Jsem ženatý, s manželkou máme 2 děti, v SJM pozemek na němž s naším souhlasem postavil můj otec rodinný dům. Otec byl od počátku jen papírovým majitelem, výstavbu jsem realizoval a financoval z úvěru já s manželkou. Chceme nyní narovnat právní vztah s faktickým i s ohledem na otcův věk a proto nám můj otec RD na základě darovací smlouvy daruje.
S manželkou máme hypoteční úvěr a dům včetně pozemku je v zástavě. Banka s darováním souhlasí.
Pokud bude v darovací smlouvě uvedeno, že RD daruje mě (jmenovitě) a mé manželce (jmenovitě), ale neuvede tam záměrně do SJM a totéž snad zanese do KN i katastrální úřad, jak by se postupovalo v případě rozvodu manželství? On by tam asi hrál roli i ten fakt, že je to stejně všechno zatím banky, ale to nebude na vždy.
Za fungování manželství je to choulostivé téma, ale v případě rozvodu už to bude jedno a rád bych majetek nějak pojistil.
Možná to nemá vliv, ale neuvedl jsem, že nyní se jedná o rozestavěnou stavbu vedenou v KN jako rozestavěná (novostavba) a kolaudovat ji chceme s manželkou až právě po obdržení daru.
Lze případně zněním darovací smlouvy vložit přímo do SJM, ale musí být po přijetí daru vedeno řízení o rozšíření SJM u notáře? Chápu to správně?
Pokud se tedy rozhodneme o darování a přijetí daru jako každému ideální polovina nemovitosti, stačí to uvést ve znění darovací smlouvy?
Nebude mít hypoteční banka problém se zástavou právě těchto ideálních polovin? To ale asi vy nevíte, to asi bude dotaz na banku. Děkuji. Zbyšek

ODPOVĚĎ:
Nový občanský zákoník už umožňuje, aby bylo darováno i do společného jmění manželů, což starý občanský zákoník vylučoval. Důležité je, aby ve smlouvě byla vůle jednoznačně projevena, tedy jednoduše, aby ve smlouvě bylo uvedeno, zda jde o darování do podílového spoluvlastnictví nebo do společného jmění manželů. Pokud bude darováno do podílového spoluvlastnictví, v případě rozvodu nic neřešíte a nemovitost stále v podílovém spoluvlastnictví bude. Pokud bude darováno do SJM, budete toto SJM v rámci rozvodu vypořádávat. Nevidím důvod, proč by měla mít banka problém se zástavou ideálních polovin, z právního pohledu a jejích nároků je to stejné, jako u SJM. Jelikož jsou ale banky subjekty, které mají svá pravidla, doporučovala bych Vám si nejdříve u banky toto ověřit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vypořádání nemovitosti získané darem od rodičů při rozvodu manželství
___

OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Péče o osobu blízkou ve vlastním bytě, domácnosti a ponechání si peněz po smrti pečované osoby na pokrytí nákladů bydlení

Zemřela nám (mě a sopurozencům) maminka. 1 rok byla po mozkové mrtvici v tzv. vigilním kómatu, její zdravotní stav vyžadoval celodenní péči a dohled. Byla jsem to já, která jsem se o ni starala nejen po stránce zdravotní. Přebírala jsem za ni také důchod, ze kterého po zaplacení nutných poplatků (inkaso, voda, odpady...) a po zakoupení nutných hygienických pomůcek a léčiv, zůstalo necelých 50 tisíc korun.
Je mou povinností u dědického řízení nahlásit, že po zaplacení všech poplatků za její domácnost a koupi nutných potřeb a pomůcek zůstaly z důchodu zesnulé matky peníze (50.000 Kč? ).
Maminka žila v mém vlastním bytě, který je součástí bytového domu, a proto neplatila nájem, platila pouze spotřebu elektřiny, plynu, vody, odpady. Neměla jsem s ní, jak mi bylo doporučeno ÚP, sepsanou nájemní smlouvu, a proto jsem od ní nepožadovala žádné peníze, ani peníze do fondu oprav.
Kdybych postupovala dle pokynů ÚP a sepsala s matkou nájemní smlouvu, po odečtu poplatků za plyn, elektřinu, rozhlas, vody, odpadů a placení mi případného nájmu včetně peněz do fondu oprav, by měla možná i nárok na příspěvek na bydlení.
Tím, že jsem nesepsala s matkou nájemní smlouvu, připravila jsem se o peníze. Je tomu tak?
Nerada bych sourozence ochudila o peníze, na které nárok mají, ale rovněž nerada bych přišla o peníze své. Pokud bych požadovala po matce alespoň peníze do fondu oprav (nikoli celé nájemné) z jejího důchodu by nezbylo nic.
Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
Pokud po matce zůstaly peníze a je zřejmé, že byly z jejího důchodu, jste povinna zůstatek nahlásit do dědického řízení. Je pravdou, že jste měla po dobu života právo na nájem od maminky. Musela byste to ale danit jako příjem. Nevím, z jakého důvodu zmiňujete úřad práce, pokud z důvodu, že jste byla vedena jako uchazečka, tak je pravdou, že hrazený nájem je příjmem a toto by bylo důvodem pro případné nepřiznání podpory v nezaměstnanosti. Tj. finance můžete užít jako nájem, ale musela byste toto jako příjem zdanit nebo je musíte přihlásit do dědického řízení. Pokud se jedná o hotovost a tato není dohledatelná např. na účtu, tak ji samozřejmě notáři přihlašovat nemusíte, ale zase se vystavujete riziku, že některý z dědiců přece jen bude mít nějaké informace o tom, že hotovost zůstala a může pak v rámci dědického řízení tuto hotovost požadovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zemřelá opečovávaná osoba za života neplatila pečující osobě nájemné a fond oprav - nárok na vydání peněz v dědictví, dědickém řízení
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Výběrové řízení na pedagoga volného času - ředitel vybral osobu s minimální praxí a nižším vzděláním, je to v pořádku?

Chtěla bych se zeptat, zda je postupováno v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících v níže uvedeném případě:
výběrového řízení na pedagoga volného času se zúčastnil uchazeč s plnou pedagogickou kvalifikací (Bc. - pedagogika volného času) a praxí (navíc je tato praxe i v organizaci, kde se uchází o místo a byla vždy dobře hodnocena), a druhý uchazeč, který má jen minimální praxi (cca 1 rok jako externí pracovník v jiné organizaci) a v době konkurzu si teprve podává přihlášku na studium pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání. Jeho dosavadní vzdělání je SŠ ekonomického směru. Na pozici pedagoga volného času byl však ředitelem organizace vybrán tento druhý uchazeč.
Děkuji. Monika

ODPOVĚĎ:
Podle § 17 zákona o pedagogických pracovnících je možné získat odbornou kvalifikaci pedagoga volného času i ukončeným středoškolským vzděláním.
Podle § 22 odst. 6 téhož zákona právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací.
Pokud tedy byli do výběrového řízení přihlášeni dva kandidáti - jeden s odpovídající kvalifikací a druhý bez, měl by dostat přednost uchazeč s kvalifikací.
Posouzení, zda uchazeč splňuje kvalifikaci potřebnou na vypsanou pozici, je však vždy na zvážení ředitele, který při výběru nového zaměstnance posuzuje i další kritéria.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv praxe a vzdělání na přijetí na pozici pegagog volného času
___

PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
Odškodnění za karpální tunel způsobený prací, povoláním, zaměstnáním

V srpnu 2016 mi byla zjištěna nemoc z povolání - syndrom karpálního tunelu na obou horních končetinách. V listopadu 2016 operace 1. ruky. V lednu 2017 mi byly uznány body za ztížení společenského uplatnění a bolestné za obě ruce. S levou rukou jsem šla na operaci až v říjnu 2017. Od operace pravé ruky mám navíc problém se skákavým palcem, který se už nezlepší. Mám nárok na další odškodnění? Je nějaká bodová hranice pro odškodnění?
A prosím o informaci, zda je stejné odškodnění za operační protokol u těžkého i u středního poškození. Jak je možné, že jsem byla odškodněna už po 4 měsících od zjištění nemoci z povolání?
A ještě se chci zeptat, zda je nějaký předpis, který stanovuje zaměstnavateli posílat zaměstnance, kteří pracují ve 3. zátěžové skupině ve výrobě na preventivní vyšetření EMG. Mě neposlali ani jednou během 10 let v zaměstnání. Nyní jsem ve výpovědní lhůtě. Děkuji, Laura.

ODPOVĚĎ:
Odškodnění za pracovní úraz lze provést až ve chvíli, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu poškozeného zaměstnance. Tímto okamžikem není v žádném případě vznik úrazu, ale nemusí jím být ani skončení pracovní neschopnosti. Především u ztížení společenského uplatnění může v některých případech činit určení okamžiku ustálení zdravotního stavu potíže, protože poškozený se může léčit v několika medicinských specializacích. Za okamžik ustálení zdravotního stavu se pak považuje okamžik ustálení zdravotního stavu v poslední medicinské specializaci, v níž se poškozený léčil. Tím je někdy možné počátek běhu promlčecí doby značně oddálit od samotné škodní události a domáhat se nároků na náhradu škody za ztížení společenského uplatnění i dlouho po vzniku pracovního úrazu.
Odškodnění již po 4 měsících, pokud nebylo podloženo ukončením léčby, bylo předčasné.
Škodu na bolestném i ztížení společenského uplatnění je možné uplatňovat opakovaně. V praxi to znamená, že při každé další léčbě, která je v příčinné souvislosti s poraněním, jenž zaměstnanec utrpěl při pracovním úrazu, je možné žádat bolestné. Stejně tak u ztížení společenského uplatnění má poškozený nárok na odškodnění při každém zhoršení zdravotního stavu, a to ve výši rozdílu mezi novým ohodnocením ztížení společenského uplatnění a ohodnocením původním.
Hranici bodového ohodnocení stanoví nařízení vlády č. 276/2015Sb. , o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinné preventivní EMG neurologické vyšetření u zaměstnanců ve 3. zátěžové skupině - syndrom karpálního tunelu

__

OBČAN-BYDLENÍ
Přednostní právo odkoupení bytu od bytového družstva - zájemce nedosáhl na hypotéku

Jsem nájemník bytového druřstva, tedy BD se smlouvou na dobu neurčitou od roku 1997. Nejsem člen BD. BD převádí v roce 2018 byty do osobního vlastnictví, tedy OV. Byty s nečleny BD chce prodat obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Bez přednostního práva stávajícím nájemníkům, kterým v roce 2017 zaslali dopis s nabídkou odkoupení bytu a já jsem souhlasila. Na schůzi členů BD, 11/2017, se odhlasovalo, že se nebude dávat přednostní právo nečlenům družstva na odkoupení bytů, ale bude to pro všech 7 bytů obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Tedy i já musím do dražby, když chci byt odkoupit. Mám obavu, že nedosáhnu na cenu bytu hypotékou a někdo nás koupí. Družstvo nemá zájem nějak mi poradit. Budu mít nějaká práva, můžeme zůstat dál bydlet, jsme rodina se 2 dětmi. Může nám dát nový majitel výpověď z bytu? Bude prodej bytů označen, že je s nájemníky? Hlavně se mi jedná o ten fakt, přednostního práva, jestli mám nárok odkoupit byt bez soutěže. Ve stanovách BD jsem nic o prodeji bytů nenašla. Jen v zápisu ze schůze, je toto uvedeno. Předem děkuji za ochotu a čas strávený nad dotazem. S pozdravem Daniela

ODPOVĚĎ:
Předkupní právo má jen nájemník bytu v domě, kde jsou byty nově rozděleny tzv. Prohlášením vlastníka o rozdělením práva k domu nebo pozemku na bytové jednotky. Při takovém prvním převodu bytu má tedy nájemník právo na přednostní odkoupení bytu ve lhůtě šesti měsíců od učinění nabídky k odkupu (viz § 1187 odst. 1 občanského zákoníku). Jestliže však byt, ve kterém jste v nájmu, již byl převáděn jako bytová jednotka, pak k jednotce předkupní právo nemáte.
Ačkoli nový majitel přejímá byt i se závazky, tedy i s nájemní smlouvou, může vám samozřejmě dát výpověď z důvodu potřeby bytu pro pronajímatele. V kupní smlouvě by mělo být uvedeno, že byt je zatížen nájemní smlouvou na dobu neurčitou, neboť absence takového sdělení by mohla smlouvu absolutně zneplatnit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Do kdy platí předkupní právo na družstevní byt od podání nabídky družstvem?
___

OBCHOD-DANĚ
Obchodování - forex, kryptoměny, bitcoin - daně, zdanění

Jsem student, obchoduji na Forexu + kryptoměny (bitcoin). 07/2018 rokem jsem si udělal živnostenský list, tedy ŽL na všechny volné živnosti, protože mi to poradil kamarád, že se mi bude jednodušeji danit, je mi to k něčemu? Jak danit forex, kryptoměny? Potřebuji dávat přílohy k daňovému přiznání (výpis od brokera, kde traduji na forexu)? Pokud reinvestuji nevyužívám peníze pro svoje účely, nemusím zatím nic danit (vydělám 1 milion na forexu, nevyberu peníze na účet, ale stále zhodnocuji), tzn. daním až v případě že budu peníze potřebovat? A v tomto případě, stávám se i tehdy plátce DPH? Jaké povinnosti jako plátce DPH budu mít v případě že vydělám přes 1 milion za rok (platím 15% daň z příjmu + DPH)? Kolik procent dělá DPH u takovéto výdělečné činnosti? Jako plátce DPH mohu nakupovat zboží bez DPH? Také jsem slyšel, že když jsem student, nemusím odvádět daně. Musím jako student platit zdravotní a sociální, za jakých podmínek? Ještě se chci zeptat, nedávno jsem investoval do jedné společnosti (které se ukázala jako podvod), na této společnosti jsem se dostal do zisku, jak takovýto zisk danit?

ODPOVĚĎ:
K obchodování s kryptoměnami živnostenský list nepotřebujete, nakládáte se svým majetkem. Pokud byste měl přes to kryptoměny zařazeny v obchodním majetku, je jejich prodej příjmem dle § 7 Zákona o daních z příjmů vč. odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Pokud kryptoměny v obchodním majetku mít zahrnuty nebudete, bude příjem z jejich prodeje zdaněn dle § 10 odst. 1, písm. b), bod 3. a nebude podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Živnostenský list je potřeba v případě těžby kryptoměn.
Česká národní banka nepovažuje kryptoměnu za měnu ani za cenný papír a pro účely daně z příjmů se jedná o nehmotnou movitou věc. Příjem vzniká již v okamžiku směny (směna jedné kryptoměny za jinou, nákup zboží či služeb za kryptoměny) a ne až v případě převodu peněz na bankovní účet. Pro přepočet můžete použít např. USD. Pokud kryptoměnu reinvestujete, tak už v tomto okamžiku musíte příjem zdanit. Nelze tedy příjem zdanit, až budete peníze potřebovat.
Dle rozhodnutí Evropského soudního dvora jsou směny kryptoměn osvobozeny od DPH.
Výpisy od brokera k daňovému přiznání přikládat nemusíte, budete je potřebovat až v případě dokazování správci daně při daňové kontrole.
Studenti zdaňují své příjmy jako ostatní poplatníci, pouze mohou za splnění zákonných podmínek navíc uplatnit slevu na dani na studenta ve výši 4020 Kč ročně.
Zdravotní pojištění za studenty platí stát. Pokud budete zdaňovat dle § 10 Zákona o daních z příjmů, zdravotní ani sociální pojištění řešit nebudete. Pokud budete zdaňovat dle § 7 Zákona o daních z příjmů, nebudou se na Vás vztahovat minimální vyměřovací základy zdravotního a sociálního pojištění a toto pojistné budete odvádět ze skutečně dosaženého výdělku.
Nerozumím, co myslíte pod pojmem „investoval jsem do jedné společnosti“. Nakoupil jste obchodní podíl, akcie nebo se jedná o něco jiného?

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdanění příjmu studenta a běžného nestudujícího občana - rozdíl
___

OBCHOD-DANĚ
Vydržení pozemku, nemovitosti - daně, zdanění, daň z nabytí nemovitosti

Prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se daňových povinností v případě nabytí nemovitého majetku (pozemku) vydržením. Jsem fyzická osoba, nepodnikám. Pozemek jsem nabyl na základě souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva. Zápis v katastru byl proveden v 01/2018, právní účinky vkladu v 12/2017. Předpokládám, že jako nabyvatel musím podat přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Týkají se mně nějaké další daňové povinnosti, např. ve vztahu k dani z příjmu (bezúplatné nabytí)? A jakou cenu bych měl použít pro stanovení daně? Na dokumentu o uznání vlastnického práva žádná cena uvedena není. Děkuji, Tomáš.

ODPOVĚĎ:
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí jsou ÚPLATNÉ převody. Bezúplatné vydržení nemovitosti tedy není předmětem této daně.
Dle zákona o daních z příjmů Vám vznikl bezúplatný příjem, který musíte zdanit. Hodnotu pozemku oceněného znalcem zahrnete do přiznání k dani z příjmů fyzických osob dle § 10 zákona o daních z příjmů.
Do konce dubna 2018 máte povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a do 31.5.2018 zaplatit daň.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daň z nabytí nemovitosti - nabytí vydržením při dlouhodobém užívání
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Povinnost nebydlícího spoluvlastníka nemovitosti přispívat na topení, vytápění nemovitosti

Se sestrou vlastním ideální polovinu rodinného domu. Já v domě nebydlím cca 10 let. Musím platit polovinu nákladů na energie? Musím hradit polovinu nákladů na uhlí, dřevo, plyn apod. ? Sestra tvrdí, že to je moje povinnost ze zákona. Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Pokud v domě nebydlíte, všechny náklady na služby, které jsou v domě užívány, hradí ten, kdo v domě bydlí a energie využívá. Pokud v domě bydlí sestra, nejen že je povinna hradit náklady na energie, ale jako spoluvlastník máte právo po ní požadovat polovinu nájmu za to, že užívá celý dům, tedy i Vaši id. 1/2.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Povinnost spoluvlastníka, spolumajitele přispívat na vytápění bytu, domu, nemovitosti
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Poptávka nabídky kurzu zahraniční měny a neuskutečnění transkace - nárok na náhradu ztráty směnárny

Dne 9.2. jsem zavolala do společnosti XY a požádala o nabídku kurzu kanadského dolaru, neboť jsem plánovala převést finanční prostředky z účtu z České Republiky sem do Kanady. Pán, který se mnou hovořil nezkontroloval moji identitu, o nastavené telefonní heslo ze smlouvy mne nepožádal a tudíž jsem již neměla moc důvěru, ale přesto jsem souhlasila, když přislíbil poslání emailu, ve kterém budou veškeré informace a na který já po té odpovím a pošlu číslo svého účtu v Kanadě. Email nedorazil a já jsem tedy obchod zprostředkovala jinde. Nyní se ozvala tato společnost XY a vystavila proti mě fakturu na 12500 Kč za neproběhnutý objednaný obchod. Telefonní heslo ze smlouvy prý není potřeba a obchod byl pro ně řádně sjednán a já jsem nyní zodpovědná za jejich finanční ztrátu, která jim tímto vznikla.
Je zde šance na zpochybnění uzavřeného obchodu či nikoliv? Děkuji mnohokrát Simona

ODPOVĚĎ:
Pro posouzení Vašeho případu by bylo nutné určit, zda byla po telefonu uzavřena smlouva. Z Vašeho dotazu však vyplývá, že smlouva spíše uzavřena nebyla, neboť Vám měly být zaslány dodatečné informace na email a až po jejich odsouhlasení byste zaslala číslo účtu, na které mělo být plněno. Je však třeba počítat s tím, že společnost má nejspíše telefonní rozhovor nahrán a pokud by z něj vyplynulo, že jste smlouvu skutečně uzavřela, mohla by se domáhat náhrady škody.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zastavená transakce peněz do zahraničí objednatelem služby a náhrada škody, finanční ztráty směnárny

__

OBCHOD-DANĚ
Neplacení dědické daně a osvobození od daně z nabytí nemovitosti

Teta zdědila nemovitost, změna byla zapsána do katastru nemovitostí ČR 01/2018. Podle daně dědické je osvobozena. Ale týká se jí daň z nabytí nemovitosti? Děkuji, Leoš.

ODPOVĚĎ:
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí jsou pouze úplatné převody. Nemá povinnost tedy podávat daňové přiznání ani daň z nabytí NV platit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdědění bytu, domu v rodině a placení daně z nabytí nemovitosti
___

OBCHOD-DANĚ
Zdanění příjmů z kurzových sázek, zdanění sázení

Jsem osoba bez zdanitelných příjmů (nezaměstnaný, který není evidován v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, tedy ÚP). Platím si jen zdravotní pojištění. Mým jediným příjmem je příjem z kurzových sázek. Sázím u společností s povolením od ministerstva financí, tedy MF (Chance, Tipsport) a příjmy ze sázek považuji za osvobozené od daně z příjmu. Musím jako OBZP s ohledem na výše uvedené podávat daňové přiznání? Děkuji, Štěpán.

ODPOVĚĎ:
Do přiznání k dani z příjmů se osvobozené příjmy neuvádějí. Z tohoto důvodu tedy nemáte povinnost daňové přiznání podávat. Může se na Vás ale vztahovat povinnost oznámit osvobozené příjmy správci daně, pokud hodnota osvobozeného příjmu přesáhne 5 000 000 Kč (§ 38v Zákona o daních z příjmů).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdanění výher z kurzových sázek pokud jde o jediný příjem osoby
___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Škoda způsobená řidičem seniorem bez zdravotní prohlídky a zaplacení škody pojišťovně - regres

Je pravda, že pokud řidič senior (65 let) způsobí s automobilem nehodu a nemá provedenu zdravotní prohlídku, tak pojišťovna sice zaplatí za škodu v rámci platného povinného ručení vozidla, ale poté bude uplatňovat regresi vůči řidiči a ten bude muset škodu zaplatit? Mohlo by se tak stát, že v případě, že škoda by byla několikamilionová (např. těžší nehoda a usmrcení), tak by to pro takového řidiče seniora bylo likvidační a dostalo by jej to do dluhů?
Děkuji, zdraví Stanislav

ODPOVĚĎ:
Ano, Vaše úvaha je správná.
Pravidelné lékařské prohlídky držitelů řidičského oprávnění jsou upraveny v zákoně o silničním provozu. Konkrétně dle § 87/3 zákona o silničním provozu je držitel řidičského oprávnění povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky (netýká se řidičů z povolání a dalších speciálních skupin řidičů, jejichž lékařské prohlídky jsou častější).
Výstupem pravidelné lékařské prohlídky je lékařský posudek. Povinná osoba (tedy držitel řidičského oprávnění), která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel (§ 89 zákona o silničním provozu).
Rozsah náhrady újmy, kterou je pojišťovna (z titulu tzv. povinného ručení) povinna za pojištěného (viníka autonehody) uhradit, je stanoven v § 6/2 a 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Za určitých podmínek je pojišťovna oprávněna vymáhat (jako tzv. regres) od pojištěného to, co před tím uhradila poškozenému. Ve Vámi popsaném případě je možné vycházet z § 10/1 písm. d) a g) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dle něhož platí, že pojišťovna má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnila, jestliže prokáže, že pojištěný:
- způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně (je-li vozidlo provozováno osobou, která k tomu není zdravotně způsobilá, jedná se o neoprávněné provozování),
- řídil vozidlo a nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění (řidičské oprávnění nemůže svědčit osobě, která není k řízení motorového vozidla zdravotně způsobilá).
Stručná odpověď na Váš dotaz tedy zní: Ano, při splnění Vámi uvedených podmínek je pojišťovna oprávněna vymáhat po viníku autonehody celou jí uhrazenou částku, což může viníku autonehody přinést značné finanční potíže.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Neprovedení zdravotní prohlídky řidiče seniora a vliv na uhrazení škody pojišťovně poškozeného při dopravní nehodě
___

OBCHOD-DANĚ
Uplatnění výdajového paušálu u nájmu bez nájemní smlouvy

Jsem zaměstnanec. Mám část zisků i z prodeje akcií. Vlastním nemovitost, kde bydlí babička. Neúčtuju jí žádný nájem, hradí si pouze platby za byt tak, jako by byla sama vlastníkem. Nemám tedy z nájmu žádný zisk. Nájemní smlouvu nemáme, ale v případě potřeby není problém zajistit. Mohu si uplatnit za tento nájem výdajové paušály například za cesty automobilem (pravidelně ji navštěvuji a řeším i drobné problémy v bytě), případně za odpis ceny bytu (získal jsem jej však bezplatně). Mohu tyto náklady uplatnit proti ziskům z akcií, případně ze zaměstnání? Děkuji, Norbert.

ODPOVĚĎ:
Pokud nemáte příjmy z nájmu nemovitosti, nemůžete uplatnit žádné výdaje.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nájem bez příjmu a uplatnění výdajového paušálu nemovitosti v jiných příjmech (daně)
___

PRÁCE-DOVOLENÁ
Nepodepsání prodloužení smlouvy na dobu určitou na proplacení dovolené

Jsem zaměstnankyně firmy Telia Call, pracuji jako externí zaměstnanec pro firmu ČEZ, a mám již poněkolikáté smlouvu na neurčito. Jde o to, že jsem zde již přes 3 roky (2015-2018) a nyní jsem těhotná. Termín porodu mám 25.7.2018, tzn. začátek mateřské by měl být mezi 30.5.2018 až 13.6.2018. Jelikož mám u firmy smlouvu na dobu určitou do 30.6.2018, stihnu normálně mateřskou dovolenou od zaměstnavatele. Můj zaměstnavatel mi ale řekl, že pro mě bude lepší NEpodepsat prodloužení, jelikož by mě musel donutit vybrat si dovolenou – nejdříve loňskou (9 dní) a pak letošní, na kterou mám nárok do 30.6.2018 (mělo by být 10 dní). Pokud prý nepodepíšu prodloužení, tak mi dovolenou proplatí. Já bych se ale chtěla zeptat - kdybych podepsala prodloužení smlouvy, které nyní bude do 31.12.2018, neměla by mi nabíhat další dovolená za celý rok, kterou mi před koncem mateřské (konec listopadu) má zaměstnavatel zaplatit, případně mi ji nechat vybrat v návaznosti na mateřskou? Neošidím se o finance, pokud prodloužení smlouvy nepodepíši? Ročně mám nárok na 20 dní dovolené. Děkuji, Jitka

ODPOVĚĎ:
I v případě, že byste nepodepsala další prodloužení pracovního poměru, může zaměstnavatel nařídit vyčerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou. Doba ukončení pracovního poměru nemá na toto právo zaměstnavatele vliv.
Podle § 216 odst. 2 zákoníku práce se doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
Skutečně by Vám při trvání pracovního poměru do konce roku 2018 vznikl nárok na více dní dovolené, které by v optimálním případě měly být vyčerpány v návaznosti na mateřskou dovolenou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv těhotenství na dovolenou - vybrání nebo proplacení
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Náležitosti odvolání proti vyřazení z evidence Úřadu práce

Potřebuji poradit ve věci odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
V září 2017 jsem dal ve své práci (po 16 letech) výpověď a od října jsem byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na místním ÚP. Dne 7. 12. 2017 jsem se měl dostavit na schůzku na ÚP, nicméně na tuto schůzku jsem se nemohl dostavit kvůli svému úrazu z 6. 12. , které způsobilo, že jsem nemohl chodit. Protože 6. 12. byla u nás na návštěvě rodinná známá pediatrička, která mě ošetřila a stanovila léčbu, nepovažoval jsem za nezbytné se se svým zraněním ještě nechávat znovu ošetřit u svého obvodního lékaře. Nicméně tato pediatrička mi nechala pro mého obvodního lékaře zprávu, ve které mimo jiné popisuje datum a míru zranění.
Dne 12. 12. 2017 jsem již mohl chodit, a dostavil jsem se proto ke svému obvodnímu lékaři pro zprávu pro ÚP, ve které by lékař na základě zprávy od pediatričky potvrdil mé zranění z 6. 12. a také mou pracovní neschopnost.
Můj obvodní lékař mi 12. 12. toto potvrzení neschopnosti práce pro ÚP vystavil, ale v potvrzení udělal dvě chyby. Jednak místo neschopnosti práce použil formulaci, že jsem nebyl schopen fyzické zátěže a jednak nedal na zprávu datum vystavení. Ještě ten den jsem toto potvrzení zaslal na ÚP s otázkou, jestli je toto potvrzení dostatečné a zažádal jsem o náhradní termín schůzky. ÚP na tento můj email neodpověděl.
Místo toho se mnou ÚP zahájil řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů, s odůvodněním, že jsem úřadu nedodal potvrzení o neschopnosti práce v den ošetření lékařem. To ale nebyla pravda. Pediatr mi nemůže vydat potvrzení o neschopnosti a potvrzení o neschopnosti, které mi vydal obvodní lékař, jsem zaslal na ÚP v den ošetření obvodním lékařem.
Navštívil jsem tedy znovu obvodního lékaře s prosbou, aby na svou zprávu pro ÚP doplnil datum ošetření. Ten mi vyhověl, ale tentokrát na zprávu zapomněl dát razítko. Toho jsem si nevšiml a zprávu jsem poslal na ÚP. Jako odpověď jsem obdržel rozhodnutí, že ÚP ukončuje správní řízení z důvodu neoznámení lékařského ošetření, pro které jsem se nedostavil na schůzku na ÚP v den ošetření a zároveň se mnou zahájil nové řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu nedostatečného zdůvodnění.
Navštívil jsem tedy znovu svého obvodního lékaře, který mi již vystavil klasickou neschopenku na dobu od 6. 12. do 12. 12. se všemi zákonnými náležitostmi. Tuto neschopenku jsem donesl osobně na ÚP a zde jsem úřednicím sdělil, že dalším důvodem, proč jsem se nedostavil na ÚP byly vážné náboženské důvody. Jelikož jsem kvůli svému zranění věděl, že se nebudu moci v tehdy neděli dostavit do kostela na svátost smíření, musel jsem požádat našeho kněze, aby mi přišel udělit rozhřešení, protože absoluci nelze vykonat na dálku. Přitom termín návštěvy na ÚP byl jediný den, kdy měl náš kněz možnost se k nám dostavit. Dokonce jsem ÚP nabídl i čestné prohlášení kněze, že mi 7. 12. absoluci udělil.
Přes to všechno mě ÚP vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání a zdůvodnil to tak, že 12. 12. nemohl lékař posoudit, že jsem dne 7. 12. nebyl schopen práce. Mnou zmíněný náboženský důvod odmítl ÚP akceptovat s tím, že se jedná o osobní záležitost, která je podřazená povinnostem uchazeče v evidenci na ÚP.
Vzhledem k tomu, že se domnívám, že jsem splnil všechny zákonné povinnosti proto, abych nebyl vyřazen z evidence na ÚP, rozhodl jsem se sepsat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Proto se na vás obracím, neboť potřebuji někoho, kdo by mi s formulací tohoto odvolání pomohl.
Od 5. 2. 2018 již nastupuji do nového zaměstnání, ale nerad bych přišel o dávky z ÚP, na které mám podle mého názoru nárok. Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Nezbytné náležitosti odvolání proti správnímu rozhodnutí naleznete v § 37/2 a v § 82/2 správního řádu. Dle těchto ustanovení musí odvolání obsahovat údaje o tom:
- kdo odvolání podává (tedy uvedení Vašeho jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu, popř. jiné korespondenční adresy),
- které věci se odvolání týká (konkrétně musí být uvedeno, proti kterému správnímu rozhodnutí odvolání směřuje, je tedy nutné uvést název tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a číslo jednací),
- v jakém rozsahu je správní rozhodnutí napadáno (odvolat se lze pouze proti výrokové části rozhodnutí, jednotlivému výroku nebo jeho vedlejšímu ustanovení, odvolání pouze proti odůvodnění správního rozhodnutí není přípustné),
- v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež předcházelo vydání správního rozhodnutí (ve Vašem případě se bude jednat o nesprávné právní posouzení Vámi předkládaných lékařských zpráv ze strany úřadu práce),
- co se navrhuje (ve Vašem případě můžete navrhovat zrušení rozhodnutí o Vašem vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání).
Odvolání musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání neadresujte ministerstvu, jak v dotazu zmiňujete. Dle § 86/1 správního řádu je nutné podat odvolání tomu správnímu orgánu, který odvoláním napadené správní rozhodnutí vydal. Odvolání tedy adresujte tomu úřadu práce, který rozhodl o Vašem vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
Odvolání je samozřejmě zapotřebí datovat a podepsat.
Co se týče právního zhodnocení Vašeho případu, upozorňuji v první řadě na § 21 zákona o zaměstnanosti, dle něhož (mimo jiné) platí, že uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, je-li to důvodné, vydá registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje uchazeči o zaměstnání zdravotní péči v případě této nemoci nebo úrazu, na jeho žádost potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Toto potvrzení Vám bylo vydáno Vaším registrujícím lékařem (z dotazu však nevyplývá, zda Váš registrující lékař použil závazný formulář či nikoli).

V potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu se uvedou:
a/ místo pobytu uchazeče o zaměstnání v době dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání,
b/ rozsah a doba povolených vycházek a
c/ další požadované údaje
(s ohledem na specifika Vašeho případu však potvrzení tyto náležitosti de facto obsahovat nemuselo, neboť Vaše dočasná neschopnost byla u konce).

Je pravdou, že zákon o zaměstnanosti výslovně neřeší, zda je možné, aby lékař vystavil uchazeči o zaměstnání předmětné potvrzení zpětně (a to typicky v těch případech, kdy není uchazeč o zaměstnání z důvodu nemoci či úrazu schopen navštívit lékaře okamžitě).
V tomto případě však lze dle mého názoru postupovat obdobně dle § 57/3 zákona o nemocenském pojištění, dle něhož může ošetřující lékař v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla i přede dnem, kdy pojištěnec navštívil ošetřujícího lékaře, a to až 3 dny zpětně. Pokud by měla být tato doba delší než 3 dny (což bylo ve Vašem případě splněno), může tak ošetřující lékař učinit po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění.
Ze zákona o nemocenském pojištění (resp. z jeho analogického použití) lze dovodit, že lékař může rozhodnout o vzniku dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu i zpětně (jedná se ostatně o zcela logický závěr, neboť ne každá nemoc či úraz dovolí uchazeči o zaměstnání, aby se ihned dostavil k lékaři pro příslušné potvrzení). Je nicméně otázkou, „jak moc zpětně“ může lékař takové potvrzení vystavit.
Výše uvedenou právní úvahu můžete samozřejmě v odvolání použít. Odvolání však vystavte především na tvrzení, že úřad práce nesprávně reagoval na Vámi předkládané dokumenty, resp. nezohlednil jejich obsah, nevyzval Vás k odstranění případných nedostatků těchto dokumentů, nýbrž naopak, jednal v přímém rozporu s obsahem předkládaných dokumentů (resp. v přímém rozporu se zjištěným skutkovým stavem, popř. skutkovým stavem, který mohl z předkládaných dokumentů zjistit).
Z dotazu nevyplývá, kolik času Vám dosud zbývá ze zákonné lhůty pro podání odvolání. Odvolání si můžete nechat připravit advokátem: www.advokatikomora.cz
(popř. můžete v časové tísni podat odvolání sám, přičemž následně prostřednictvím advokáta toto odvolání doplnit či upravit).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti
zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Důvody pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Jak se vypořádává byt, dům, nemovitost při rozvodu a vliv investic jednoho z manželů

Ráda bych se zeptala jak se postupuje při vypořádání majetku (dům na hypotéku) v případě rozvodu manželství. Cca 25% hodnoty nemovitosti by byl vnos mých finančních prostředků nabytých před svatbou. Zbytek hypotéka. V případě rozvodu se obvykle postupuje tak, že vnos z období před svatbou se vrací majiteli ve finanční hodnotě, že ano?
Zbytek, tedy. "splátky hypotéky" (ať jsou z účtu kteréhokoliv z manželů v jakémkoliv poměru) se při vypořádání dělí rovným dílem, že ano?
Zde bych uvítala více informací, jelikož nemovitost postupem času nabývá na hodnotě, přičemž vnos se vrací v hodnotě původní. Je to tak? Jak by se postupovalo při vypořádání konkrétněji, ať už by došlo k prodeji domu či k situaci, že by jeden z manželů druhého vyplatil?
Manžel navrhuje rozdělení splátek (zbylých 75% hodnoty nemovitosti) v poměru 1/3 já a 2/3 manžel. Tímto v podstatě uhradíme každý svoji polovinu nemovitosti a při případném rozvodu by bylo vyrovnání také v tomto poměru. Vím, že k tomuto je nutný notářský zápis, se kterým musíme oba souhlasit.
Jsem tímto návrhem zaskočena a cítím se znevýhodněna. Zvláště v situaci, kdy jsem se přestěhovala 200km od svého dobře placeného pracovního místa za manželem, kde může on lépe zabezpečit rodinu a aktuálně jsem na mateřské dovolené s druhým dítětem. Vím, že mé pracovní vyhlídky budou po mateřské a přestěhování značně omezeny a nechci se dobrovolně ještě více znevýhodnit v případě, že by v budoucnu došlo k rozvodu třeba z manželovy strany. Hrozí ovšem, že pokud nenajdeme řešení, dům si nepořídíme.
Manžel navrhuje toto vypořádání, jelikož by nechtěl ztratit své investice do hypotéky (pokud by platil svým způsobem i za mě tzn. vydělá více) v případě rozvodu z mé strany a raději by například investoval či si spořil důchod.
Vím, že dotaz je poněkud rozsáhlejší. I tak prosím o propracovanější odpověď. Nechtěla jsem dotazy kouskovat. Jsem zneklidněna a byla bych ráda, kdybyste nám poradili a pomohli najít vhodné řešení.
Byla bych ráda, kdyby dotaz nebyl zveřejněn či byl pozměněn tak, aby nebylo zjevné, že se jedná o náš případ.
Děkuji, Karin

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. Při výpočtu částky vypořádání SJM se postupuje tak, že se sečte suma aktiv SJM, od ní se odečte hodnota vnosu a pasiv SJM a zbytek se rozdělí na polovinu mezi manžele, resp. bývalé manžele.
2. Pokud byste chtěli za manželství řešit otázku vypořádání SJM pro případ rozvodu, ano, musíte tak učinit u notáře formou notářského zápisu.
3. Nutno uvést, že příjmy manželů v době manželství (s výjimkou darů, dědictví, restituce, .), jsou součástí SJM, manželé mají vůči sobě vyživovací povinnost a vůbec není rozhodné, že jeden manžel je výdělečně činný a druhý nikoliv. Jednoduše není vůbec žádný právní důvod k tomu, aby manžel v případě rozvodu získal větší majetek než Vy. Měli byste se po zápočtu vnosu dělit na polovinu, a to jak z právního pohledu, tak z pohledu morálního. Jistě by pro manžela nebylo přijatelné, kdybyste mu nabídla, aby byl s dítětem na rodičovské dovolené on a Vy si tak vydělala a následně mu sdělila, že si necháte větší část majetku, jelikož víc vyděláváte.
K dotazu již není nic, co by mě k řešení napadlo, uzavřením manželství na sebe manželé přebírají odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhého manžela a celou rodinu. A to jak odpovědnost morální, tak finanční. Pokud to manželé vnímají jinak, nebyl vůbec důvod uzavírat manželství. Práva a povinnosti manželů jsou uvedeny v občanském zákoníku, a mezi ně patří i povinnost vzájemně si pomáhat, vyživovat se a zajišťovat si navzájem nezištně stejnou životní úroveň bez ohledu na to, který z manželů vydělá více.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Průběh vypořádání bytu, domu s hypotékou při rozvodu manželství - vliv investic jednoho z manželů
__

OBČAN-BYDLENÍ
Výměna venitilů radiátorů domu SVJ - platí majitelé bytů nebo fond oprav?

Mám 2 dotazy týkající se našeho společenství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ: v našem panelovém domě jsme pronajali bývalé sušárny a kočárkárny. Nájemci těchto společných prostor mají s SVJ uzavřeny nájemní smlouvy, ve kterých je uvedeno, že kromě nájemného jim bude účtována spotřeba tepla, která bude po odečtu měřáků zahrnuta do nájmu těchto prostor.
Podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. § 16 odst. 2 příjem z nakládání se společnými částmi nepatří mezi příjmy SVJ. Pokud je tedy nájemci vydána faktura na úhradu služby (tepla a přípravu teplé vody), patří také tato platba mezi příjmy, které nepatří mezi příjmy SVJ v souladu s výše uvedeným nařízením nebo se to rozúčtuje se zálohami jednotlivých vlastníků v rámci celého objektu?
V prohlášení vlastníka budovy z roku 1995 patřily mezi společné části budovy podle zákona č. 72/1994 Sb. §5 odst. 3 písm. c) a d) rozvody tepla, radiátory patřily do vlastnictví jednotlivých bytů. Tehdy došlo i k zaregulování tepelné soustavy a družstvo uhradilo družstevníkům i termostatické ventily.
2012 vzniklo SVJ ze zákona a doposud nejsou převedeny všechny bytové jednotky do vlastnictví. Prohlášení vlastníka tedy změněno nebylo a zbývající byty se tedy budou převádět ještě podle výše uvedeného zákona. Nyní se výbor rozhodl, že nechá vyměnit opět termostatické ventily a po zateplení objektu nechá vyregulovat celou otopnou soustavu. Může zařadit tento bod na shromáždění a budou o tom rozhodovat spoluvlastníci nebo při zásahu do systému v jednotlivých bytech tyto práce nepatří mezi ty práce, které by mohly být uhrazeny z dlouhodobé zálohy na opravy? Domnívám se, že nelze ze společných prostostředků hradit zásahy do rozvodů, které jsou v bytech a ventily by si měli hradit spoluvlastníci. Zaplatit z dlouhodobé zálohy by se zřejmě mělo pouze vyregulování celé soustavy a úpravy na rozvodech ve společných prostorách. Domnívám se, že v tomto případě není pro nás kogentní vyhláška vlády č. 366/2016.
Děkuji, Ivana
ma
ODPOVĚĎ:
K prvnímu dotazu mám za to, že by tato situace měla být řešena tak, že by se mělo jednat o rozúčtování v rámci celého objektu.
K druhé části dotazu - myslím, že jsme již otázku ventilů řešili a i nyní uvádím, že souhlasím s Vaším názorem, ventily by měly být hrazeny jednotlivými spoluvlastníky, regulace celé soustavy by měla být hrazena ze zálohy na opravy. Stejně tak rozhodování o výměně či zásahu v jednotlivých bytech by neměla být vůbec předmětem jednání na shromáždění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pronájem společných prostro domu SVJ a příjem za topení - zdanitelný příjem SVJ?

__

OBČAN-SDRUŽENÍ A SPOLKY
Likvidace spolku s dluhy, závazky - čekat na přihlášení věřitelů nebo zaplatit závazky spolku?

Likvidace spolku: v minulosti jsem byla součástí výboru spolku. Z této pozice jsem odstoupila a nyní již nejsem jejím členem. Nový předseda spolku bohužel nereagoval na výzvy soudu o změně sídla a spolek byl uveden do likvidace s likvidátorem pověřeným soudem, jelikož předseda nebyl kontaktní. V současné době jsem si vědoma, že spolku za mého předsednictví vznikly závazky, které nebyly za působení nového předsedy zaplaceny. Likvidace je nyní ve stadiu zveřejnění v obchodním věstníku a čeká se na uveřejnění pohledávek věřitelů.
Chci se zeptat, zda je pro mne lepší čekat na zveřejnění pohledávek věřitelů či věřitele mám sama oslovit již nyní a pohledávky uhradit?
Jde mi o to, že dle nového občanského zákoníku soud bude zkoumat mou odpovědnost za dluhy vzniklé při mém předsednictví a nerada bych se dostala do problémů.
Závazky bych zaplatila ze svého, za výkon funkce jsem žádnou odměnu nedostávala. Děkuji, Milada

ODPOVĚĎ:
Pokud spolku vznikly za Vašeho působení závazky, není ještě důvod, abyste tyto závazky hradila ze svého. Byla byste povinna je hradit až v případě, pokud by bylo zjištěno, že tyto závazky jste způsobila vědomě a svým vlastním pochybením. Určitě vyčkejte na přihlášky všech pohledávek a na situaci, jak se s nimi v rámci likvidace spolek vypořádá sám, nyní není žádný důvod pro to, abyste cokoliv jako fyzická osoba hradila. Na případné rozhodnutí o hrazení je stále dost času, minimálně do okamžiku, než likvidátor spočítá všechna aktiva a pasiva a bude se rozhodovat, co dál - zda podá návrh na insolvenci, apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Platí členové výboru spolku dluhy věřitelům spolku?
___

RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Zdravotní pojištění - zaměstnanec pracující v chráněné dílně

Chci se zeptat co se týká zdravotního pojištění. Jsem částečně invalidní v prvním stupni a pracuji v chráněné dílně která zaměstnává více než 50 % postižených. díval jsem se na pásku od zaměstnavatele kde z 10102 hrubého je zdravotní pojištění jen 148 Kč to se mě zdálo málo. Tak jsem se podíval na český Internet a tam jsem našel že u invalidního důchodce bez ohledu na stupeň invalidity pokud je zaměstnán tam kde je více jak 50 % postižených. Prostě chráněná dílna tak pro rok 2017 jsem našel částku 6814 do které se neplatí zdravotní pojištění. Tudíž by to mělo bát 10102-6814 rovná se 3288 a to je oněch 148 Kč.
Našel jsem to tady. www.alfasoftware.cz/zdravotni-pojisteni-platby-odpocet-osob-za-ktere-plati-pojistne-stat-od-1-1-2017/1-1-2017
Jsem VOZP. Je tam toto:
Dnes (08.03.2018) tj 9.6.2016 byla odeslána částka 69 sbírky zákonů, která mimo jiné obsahuje nařízení vlády č. 181/2016 ze dne 30.05.2016.
Uvedené nařízení stanovuje s účinností od 1.1. 2017 vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát, ve výši 6814Kč. Vyměřovací základ se tak zvyšuje o 370 Kč ze současných 6444 Kč
(viz nařízení vlády č. 158/2015 Sb.).
Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity), je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním pojištěním z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců.
Vyměřovacím základem je totiž v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát- viz. ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1192 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění.
Nárok na uvedený odpočet nemají OSVČ a ani žádné jiné osoby jako zaměstnanci za které platí pojistné stát.
Na tuto poslední větu jsem se chtěl zeptat taky co se týká toho OSVČ. Já jsem v té chráněné dílně která má těch více než 50 procent postižených ale zároveň jsem OSVČ jako vedlejší činnost veden na té zdravotní pojištovně VOZP. Ale nemám žádný příjem již několik let tak jenom předkládám začátkem každého roku čestné prohlášení že jsem předchozí rok teď tedy 2017 neměl žádné příjmy z podnikání. Platí i v tomto případě nárok zaměstnavatele na to zdravotní pojištění až od částky za rok 2017 6814? Nebo by musel zaplatit celé pojištení z platu 10102Kč?
Psal co je tato odpoved ale tam odpovídají jen tomu co má ten software a na pobočce pojištovně to nevědí
A účetní s tou nemám vůbec kontakt protože sídlo firmy je v jiném městě. Nikdo mě neumí odpovědět tak píšu vám. Už nevím. Připojuji pásku je to dole a výpis z pojištovny.
Platí to teď zaměstnavatel správně nebo ne?
Musím zaměstnavatel informovat O TOM že jsem OSVČ ale neaktivní bez příjmu?
Jaká částka to je pro letošní rok? Z těch 6814 Kč JAK JE PRO MINULÝ ROK
Velmi děkuji

ODPOVĚĎ:
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví pro rok 2018 ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc.
Podle mého názoru je nutné odlišit zaměstnání v chráněné dílně a práci jako OSVČ. Vámi uvedená pravidla se vztahují na Vaši práci v dílně, ale odpočet byste nemohl uplatnit při příjmu jako OSVČ.
V případě příjmu z obou zaměstnání by tedy běžely oba režimy zároveň. Proto bude zaměstnavatel i nadále uplatňovat odpočet.
Informovat zaměstnavatele, že jste OSVČ bez příjmu, pokud nedochází ke kolizi, nemusíte.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance - kolik Kč?
___

OBCHOD-DANĚ
Smrt, úmrtí podnikatele - daňové přiznání

S bratrem máme e-shop, který provozujeme jako živnost, a v části roku 2017 jsme tuto živnost provozovali na naši babičku, která však 8.2.2018 zemřela.
Chtěl jsem se zeptat, zda se v souvislosti s touto skutečností domnívám správně, že veškeré náležitosti, jako je její daňové přiznání, přehled příjmů a výdajů pro pojišťovnu a sociálku a případné další povinnosti, tímto odpadají.
Pokud je třeba něco formálně vyřešit, co se týká této živnosti, co a jak, prosím.
Živnost jsme spolu s babičkou byli přerušit v prosinci roku 2017, avšak toto přerušení je vždy na dobu určitou - přerušovali jsme do 31. 12. 2019, nicméně předpokládám, že ke dni smrti živnost zanikla automaticky.
Dále by mě také zajímalo, jak přistupovat k případným reklamacím, které by nám od zákazníků přišly za období, kdy jsme e-shop provozovali na živnost babičky. Můžeme je standardně vyřizovat, jako jsme to dělali doposud? Nebo jak se k tomuto, prosím, stavět? Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Pokud jste za babičku nepodali daňové přiznání za loňský rok, musíte jej stále podat. Daňové přiznání by mělo být podáno do 3 měsíců od úmrtí.
Obdobně bude nutné podat přehledy o příjmech na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
Dále je třeba uvést, že případné dluhy na daních a pojištění by přešly na dědice. Doporučuji proto, abyste se informoval na příslušném finančním úřadu, zdravotní pojišťovně i správě soc. zabezpečení, jak máte konkrétně postupovat.
Pokud jde o živnostenské oprávnění, doporučuji úmrtí babičky živnostenskému úřadu oznámit s tím, že dědicové nebudou v podnikání pokračovat. Živnostenské oprávnění by v tomto případě mělo zaniknout automaticky ke dni úmrtí babičky.
U reklamací bude záležet, zda jste převzali podnikatelské aktivity po babičce (tj. ještě za jejího života). Z vašeho dotazu vyplývá, že ano, neboť i nyní jste reklamace vyřizovali i u zboží prodaného formálně babičkou. V takovém případě budete povinni reklamace vyřizovat. I pokud by tomu tak nebylo, nic nebrání tomu, abyste reklamace vyřizovali.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Smrt, úmrtí podnikatele, obchodníka - kdo vyřizuje reklamace zákazníků?
Kdo vyřizuje reklamace zákazníků při úmrtí, smrti prodejce, prodávajícího, obchodníka
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Smrt odběratele plynu, elektřiny a povinnost dědice platit zálohy na energie

Babička žila sama a neměla jsem přehled o jejich právních vztazích s dodavateli elektřiny a plynu. Po její smrti mi byt zpřístupnil majitel bytu, jelikož klíče zůstaly v depozitu nemocnice, abych se podívala u jakých společnostech je sjednán dodej plynu a elektřiny. Smlouvy jsem našla a všem společnostem jsem zaslala vyrozumění o úmrtí klienta a v příloze úmrtní list a fotografie měřidel s konečným stavem.
Jedna z těchto společností mi stále uvádí, že mám povinnost za ní platit sjednané zálohy do té doby, než bude sjednán přepis s novým dodavatelem, který si sjedná majitel bytu na svou osobu.
Této společnosti jsem odpověděla, že všechny smluvní vztahy dnem úmrtím nebo vyrozuměním společnosti končí a domnívám se, že i jako jediný dědic nemám vůči jejich společnosti žádné povinnosti či závazky. I přes tento argument po mě vyžadují platit zálohy.
Prosím o radu, jak mám v tomto případě postupovat. Žádala jsem je o provedení vyúčtování a následný přeplatek či nedoplatek zaslat státem pověřenému notáři k dědickému řízení. Ostatní společnosti můj návrh akceptovali a žádné další zálohy nepožadují či naopak ruší sankcí poplatky za nezaplacené platby.
Děkuji, Renata

ODPOVĚĎ:
Dle zákona platí, že smrtí dlužníka (v tomto případě Vaše babička) povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem. Obecně tedy bude platit, že smlouva smrtí nezanikla.

Ve smlouvě je možné sjednat odlišnou úpravu s tím, že smrtí zákazníka by smlouva zanikla. Bylo by tedy nutné smlouvu a obchodní podmínky řádně pročíst, zda se smrtí zákazníka počítají, či nikoliv.

Doporučujeme tedy se domluvit s majitelem bytu, aby energie přehlásil.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nástup dědice do smluvních vztahů zemřelého zůstavitele - smlouvy na odběr energií,
Placení záloh na odběr energií, vody (vodné, stočné) za zemřelou osobu, zemřelého odběratele do doby vyřízení dědictví, do ukončení dědického řízení
___

OBCHOD-REKLAMACE
Zamítnutí reklamace tiskárny - nepoužívání originálního toneru

Zakoupena tiskárna značky Canon, stále v zákonné záruce, používané tonery nejsou originální, ale kompatibilní (výroba třetí strany). Výrobce podmiňuje záruku zařízení (které je mj. obvykle vyráběno s minimálním ziskem výrobce) tím, že musí zákazník používat originální spotřební materiál (na kterých výrobce následně utrží hlavní část zisku). Oficiální zdůvodnění výrobce je, že použití spotřebního materiálu třetích stran "může dojít" k poškození zařízení a tím pádem paušálně zamítají reklamace, resp. reklamaci posoudí a při zjištění, že nejsou používány originální tonery, reklamaci zamítnou.
Otázka zní, zda výrobce neporušuje zákon tím, že určuje, jaký spotřební materiál má být používán spotřebitelem a uváděný důvod (spotřební materiál třetích stran může způsobit závadu zařízení) není jen důmyslná zástěrka skutečnosti, že výrobce vydělává především na tom spotřebním materiálu, tedy komplementu hlavního výrobku.
Spolu s tím lze uvažovat, zda má reálný smysl řešit uznání reklamace soudní cestou, kdy nejde o samotnou reklamaci, ale nejsou-li z minulosti výsledky soudního řízení o podobné věci, mohlo by dojít k průlomu pro další případy.
Děkuji, Miroslav

ODPOVĚĎ:
Nárok na dvouletou záruku vyplývá přímo ze zákona, nelze ji předem vyloučit. V konkrétním případě by muselo být zkoumáno, zda užívání neoriginálního toneru způsobilo či mohlo způsobit poškození, které je reklamováno. Pokud nikoliv, měla by být reklamace vyřízena. Neměla by být odmítnuta pouze tím, že byly používány neoriginální tonery.
V případě řešení věci soudní cestou by bylo nutné skutečně prokázat, že vada nemohla být způsobena neoriginálním příslušenstvím, pak by byla větší šance na úspěch ve věci, která by mohla mít vliv i na další případy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepoužívání originálního toneru a zamítnutí reklamace z tohoto důvodu.
___

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Ukončení rodičovské a pracovní neschopnost - nárok na nemocenskou od zaměstnavatele

Po skončení peněžité pomoci v mateřství, tedy PPM jsem sdělila zaměstnavateli, že budu čerpat rodičovskou dovolenou do 3 let dítěte, tj. do 5.3.2018. Začátkem roku 2018 jsem byla na operaci a jsem pořád v nemocenském stavu, tedy mám dočasnou pracovní neschopnost DPN a koncem ledna 2018 jsem prodělala další operaci.
V půli ledna 2018 mi z úřadu práce přišlo oznámení, že mám ukončené pobírání rodičovského příspěvku k 31.12.2017. Do práce nemůžu a budu bez příjmů. Když mi lékař vystaví neschopenku, mám nárok na nemocenské, když jsem pořád v pracovním poměru?
Zaměstnavatel mi totiž odmítl přijmout neschopenku. Dokladem z úřadu práce mohu doložit, že mám ukončený rodičovský příspěvek.
Z ČSSZ mi odpověděli, že v době neplaceného volna nemám nárok na nemocenské dávky. Není mi ale jasné, proč nemohu ukončit neplacené volno na základě oznámení Úřadu práce o ukončení vyplácení roičovského příspěvku. Jaké by bylo řešení, kdyby se třeba dítě nedožilo tří let. To by matka dítěte byla bez příjmů až do dne předpokládaného ukončení neplaceného volna (do 3 let dítěte)? Jakým zákonem nebo vyhláškou jsou tyto případy řešeny? Gábina

ODPOVĚĎ:
Podle § 28, odst. 5 zákona o nemocenském pojištění se nemocenské nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Z výše uvedeného vyplývá, že pro nárok na nemocenské dávky je podstatné pouze trvání pracovního volna bez náhrady mzdy (ve Vašem případě rodičovské dovolené), nikoliv čerpání rodičovského příspěvku. Čerpání rodičovského příspěvku a čerpání rodičovské dovolené jsou totiž dvě zcela odlišné věci, které spolu nijak nesouvisí a mohou trvat různě dlouhou dobu. Pokud jste oznámila Vašemu zaměstnavateli, že budete čerpat rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte (do 5.3.2018), nemůžete se nyní domáhat dřívějšího ukončení rodičovské dovolené jen na základě ukončení čerpání rodičovského příspěvku. Nemocenské dávky tedy budete moci čerpat až po ukončení rodičovské dovolené, dřívější čerpání není možné.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nemocenská po mateřské při pracovní neschopnosti hned při nástupu do práce, zaměstnání
___

RŮZNÉ-STAVBY
Výjimka ze stavební uzávěry s podmínkou vybudování inženýrských sítí a cesty k městským pozemkům stavitelem

Od města jsme koupili pozemek na stavbu rodinného domu. Nad naším pozemkem jsou ještě dva pozemky města, které zatím město neprodalo.
Při koupi pozemku bylo v zápise z veřejného zastupitelstva uvedeno, že inženýrské sítě a příjezdovou cestu vybudujeme a pak povrch i sítě předáme městu. Jeden ze zastupitelů se dokonce ptal, kde vyvedeme cestu a manžel mu do plánku zakreslil k hranici našeho pozemku.
Když jsme nato později poukazovali, tak nám bylo řečeno, že ostatní zastupitelé pochopili, že vybudujeme inženýrské sítě a komunikaci k těm dvěma městským pozemkům. Pozemek byl bez inženýrských sítí, cca 29-30m vzdálený od místní komunikace. K pozemku vede louka, kterou vlastní město. V kupní smlouvě a katastru máme uvedenou jízdu a chůzi po městském pozemku, který vede k našemu pozemku.
Na daném zastupitelstvu se schvaloval prodej pouze našeho pozemku a schválil se. O dvou dalších pozemcích nebylo jednáno a dodnes nejsou prodány.
Pozemek jsme dostali za 1000, - Kč za m2. Když jsme požádali o výjimku ze stavební uzávěry, která se zde povoluje, nám bylo řečeno, že výjimku ze stavební uzávěry dostaneme v případě, že podepíšeme s městem smlouvu o spolupráci, kde bude uvedeno, že přivedeme ke dvou městským pozemkům, které se nacházejí nad naším pozemkem inženýrské sítě a vybudujeme k nim také komunikaci. Tak prý to zastupitelé pochopili, když jsme pozemek kupovali a bylo řečeno, že vybudujeme inženýrské sítě a komunikaci, a vše předáme městu. Proto jsme prý dostali pozemek pouze za 1000, - Kč za m2.
My jsme ale byli v domnění, že vybudujeme inženýrské sítě a cestu k našemu pozemku, vždyť o dvou dalších se vůbec nejednalo a ani nebylo uvedeno, že přivedeme cestu a inženýrské sítě k dvěma městským pozemkům.
V daném městě, jak jsme se před prodejem informovali, prodávali městské pozemky za 1250-1400, - Kč za m2 s inženýrskými sítěmi, z čehož jsme usoudili, že cena bez inženýrských sítí za 1000, - Kč je v pořádku a ne že ještě budeme budovat inženýrské sítě a komunikaci k jejich pozemkům, zřejmě aby se zvedla kupní cena městských pozemků.
Chtěla bych požádat o radu, zda je nějaká možnost se tomuto vydírání z města nějak bránit.
Lze na této skutečnosti vůbec zamítnout výjimku ze stavební uzávěry, když povolení výjimky podle našeho názoru neohrožuje sledovaný účel. Stavbou našeho rodinného domu nijak nebráníme prodeji zbylých pozemků nebo vybudování příjezdové cesty? Příjezdová cesta k dvěma dalším pozemkům stejně povede po městském pozemku.
Děkuji, Silva

ODPOVĚĎ:
Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území a dobu trvání stavební uzávěry, popřípadě podmínky pro povolení výjimek.
Územní opatření o stavební uzávěře vydává v přenesené působnosti rada obce. Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území a dobu trvání stavební uzávěry, popřípadě i podmínky pro povolení výjimek. Příslušná rada může na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat.
Předně je tedy podstatné, zda opatření o uzávěře vymezuje podmínky pro povolení výjimek. Pokud ano, je možné udělit výjimku jen v případě splnění takových podmínek.
Dále je nezbytné vycházet z účelu stavební uzávěry, kterým je zachování dotčeného území z hlediska stavebního po přechodnou dobu pro účely budoucího využití (tak i rozhodnutí sp. zn. 5 Ao 2/2011-30). Na výjimku není právní nárok, nicméně i tak by mělo rozhodnutí o zamítnutí vycházet z důvodů předvídaných, tzn. pokud dojde k zamítnutí, nemělo by to být z toho důvodu, který není v rozporu se stavební uzávěrou (nelze argumentovat důvody, které nesouvisí). Což se pravděpodobně stalo i ve Vašem případě. Můžete se obrátit na soud ve správním soudnictví a domáhat se zrušení rozhodnutí. Dále můžete podat podnět k nadřízenému krajskému úřadu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může si obec, město klást podmínky pro udělení výjimky ze stavební uzávěry?
__

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Náhrada za vybavení bytu přítele, partnera, přítelkyně, partnerky

Bydlela jsem v domě, jehož majitelem je bývalý partner. Koupila jsem téměř kompletní vybavení domu - nábytek, koberce atd. Za jakých podmínek, co musím doložit. Je povinen mi je vydat, nebo uhradit nějakou finanční částku. Děkuji, Dominika.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám si hodnotu Vašich investic přesně vyčíslit a mít ji také podloženou doklady. V případě, že Vám Váš bývalý partner nebude ochoten dobrovolně vydat Vaše věci či vyplatit odpovídající částku, nezbude Vám, než se obrátit na soud s žalobou na vydání věci či na vydání bezdůvodného obohacení, pokud by nebylo možné některé věci odstranit.
Doporučuji Vám tedy zaslat bývalému partnerovi doporučený dopis s výzvou k vydání Vašich věcí, případně odpovídající částky, s tím, že pokud tak neučiní dobrovolně, budete nucena věc řešit prostřednictvím soudu. Pokud byste však chtěla věc řešit prostřednictvím soudu, doporučuji Vám obrátit se na některého advokáta, který by Vám pomohl s přípravou žaloby.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Finanční vyrovnání za vybavení bytu, domu druha, družky nábytkem a koberci

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Sankce pro MZ ČR za nesplnění rozhodnutí, rozsudku soudu

Můžete nám prosím poradit, zda lze na úspěšně žalované MZ ČR a vydaný rozsudek Městského soudu v Praze, který žalovaný nesplnil přes 5 stížností (je to 6 měsíců od doručení rozsudku), podat exekuci nebo platební rozkaz anebo nějakou extra sankci, aby žalovaný vydal nejen peníze, ale také zcela klíčové informace? V příloze posílám rozsudek.
Dále bych se vás chtěl zeptat, jaká je finální doba promlčení civilní žaloby, když věc jako trestní podnět již 7 let šetří a odkládá, šetří a odkládá, šetří a odkládá Policie ČR a došlo tam k ublížení na zdraví? Lze na vadné policejní šetření a účelové odkládání a účelově odmítnuté přezkumy státního zastupitelství podat stížnost - komu? - ministerstvu spravedlnosti? - stížnost pro porušení zákona? nebo se na takové jednání policie a státního zastupitelství podává rovnou žaloba?
Třetí dotaz. Jako právnická osoba v souladu s trestním řádem (oběti a poškození) a o. s. ř. a s. ř. s. zastupujeme diskriminované zdravotně postižené léčící se konopím. Máme to ve stanovách. Soudy však vždy odmítají právnickou osobu přijmout jako zástupce a tvrdí zcela svévolně, že dané osoby nejsou diskriminované, aniž by věc byla meritorně řešena, zkrátka dle nás tvrdí účelově tvrzení a povyšují se nad zákonodárce a práva diskriminovaných zakotvená v zákoně. Je takový postup justice oprávněný?
Děkujeme, Pavel

ODPOVĚĎ:
K prvnímu dotazu: I rozsudek, který primárně nestanovuje povinnost plnit peněžní částku, je možné vymáhat. Je nezbytné, aby na takovém rozsudku byla vyznačena od soudu právní moc a vykonatelnost, následně se můžete podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, kdy vymáhání této povinnosti bude probíhat formou ukládání pokut (dokud nebude povinnost uvedená v rozsudku splněna).
K druhému dotazu: Dle nového občanského zákoníku účinného od 2014 platí: Podle dosavadních právních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pokud již od dané události uběhlo cca 7 let, užije se na délku promlčecí doby starý občanský zákon: Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
Dále platí: Uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba neběží od tohoto uplatnění po dobu řízení.
Pokud tedy v rámci probíhajícího řízení (i prováděného policií) byl takový nárok uplatněn, po dobu daného řízení neběžela promlčecí doba. Je tedy nezbytné v návaznosti na to spočítat, zda již došlo k promlčení či nikoliv.
Na prošetření postupu Policie lze podat podat podnět k přezkoumání postupu policejního orgánu státnímu zástupci, který vykonával dohled. Ten se jím bude muset zabývat. K prošetření postupu státního zástupce můžete podat podnět k nadřízenému státnímu zastupitelství.
Třetí dotaz: Zde je nezbytné rozlišovat, o jaké řízení se jedná. V případě trestního řízení platí: poškozený se může dát zastupovat zmocněncem, kterým může být i právnická osoba; o tom je třeba je poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle zákona o obětech trestných činů. Další požadavky na zmocněnce nejsou zákonem stanoveny, pouze jím nemůže být ten, kdo má v totožném řízení postavení obviněného, svědka, poškozeného. Zde argumentace, že došlo či nedošlo ke diskriminaci, není vůbec na místě.
V občanském soudním řízení a soudním řízení správním: Je nezbytné mít toto uvedeno ve stanovách. Toto zastoupení je možné při všech řízeních, ve kterých se řeší otázka diskriminace (např. i řízení o žalobě na zaplacení, pokud je předmětem otázka diskriminace). V takových případech soud musí připustit toto zastoupení. Pokud nepřipustí, lze se proti takovému rozhodnutí bránit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stížnost pro neaktivitu policie s opakovaným odložením případu a následkem ublížení na zdraví
Odmítnutí právnické osoby při zastupování diskriminovaně zdravotně postižených v léčbě konopím

___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Darování bytu, domu rodičem a vliv na dědictví ostatních dědiců či jejich potomků

Můj otec (15 let vdovec) mně nyní daroval byt běžnou darovací smlouvou. 2008 však zemřel můj bratr, po kterém zůstal syn, otcův vnuk. Bude mít tento vnuk právo po úmrtí mého otce, nárokovat dědický podíl na již darovaném bytě? Může se darovaného bytu za života, nějak dotknout dědické řízení po následné smrti zůstavitele? Jaké okolnosti by to mohly ovlivnit? Děkuji, Richard

ODPOVĚĎ:
Pokud byl byt darován za života, vůbec nebude předmětem dědického řízení. V rámci dědického řízení bude řešen pouze majetek, který zůstavitel ke dni úmrtí vlastnil. Pokud nic do dědictví nezbude, dědit nebude nikdo, neboť nebude co dědit. S bytem, který byl darován za života, to nemá nic společného a v rámci dědického řízení si nikdo nemůže nárokovat jakýkoliv podíl na bytě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Právo na vyrovnání v dědictví při darování nemovitosti rodičem za života
___

RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Nástup do pracovního poměru v době neschopenky, neschopnosti - placení sociálního a zdravotního pojištění

12/2017 jsem podepsala smlouvu na HPP se zaměstnancem s datem nástupu 1.2.2018 (starý pracovní poměr mu skončil k 31.1.2018). V průběhu 12/2017 ještě v rámci starého zaměstnání onemocněl a nemocenská trvá i nadále.
Musím ho přihlásit na OSSZ a ZP (tedy na placení sociálního a zdravotního pojištění) ke dni vzniku pracovní smlouvy - tedy někdy k 20.12.2017 nebo ke dni skutečného nástupu do zaměstnání - tedy snad k 1.3.2018?
Pokud ho mám hlásit až ke dni skutečného nástupu do práce, znamená to,
že bude od 1.2. až do konce nemocenské a nástupu ke mně na OSSZ a ZP
nepřihlášený a tedy nepojištěný?
Má k zaměstnání také živnost jako OSVČ vedlejší - tedy bez povinnosti
platit minimální zálohy.
Jde pouze a náhodné práce několikrát do roka.
Pokud tedy nebude po dou nemocenské přihlášený na OSSZ a ZP, neznamená
to, že spadne do pozice OSVČ hlavní, bude se muset přihlásit sám a a
bude muset v těchto měsících zaplatit minimální zálohy i když jediným
příjmem jsou pouze nemocenské dávky? Zdenka

ODPOVĚĎ:
Přihlášen by zaměstnanec měl být ke dni vzniku pracovního poměru, tedy k 1.2.2018, pokud k tomu dni doloží pracovní neschopnost. Nárok vzniká v podstatě hned po nástupu do zaměstnání.
Podmínkou je nástup do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění.
V případě, že by byl nástup odsunut na 1. 3. , je nutné ukončení pracovního poměru nahlásit OSSZ kvůli výplatě nemocenských dávek a zdravotní pojišťovně. V takovém případě zdravotní pojištění za nemocného po dobu léčení platí stát.
V případě nenahlášení oběma subjektům skutečně zaměstnanec spadne do pozice OSVČ hlavní a bude nucen platit zálohy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Placení sociálního, zdravotního zaměstnavatelem - nástup do nové práce v neschopence, neschopnosti, DPN
___

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM, DĚTMI
Přespávání malého dítěte u biologického otce - nesouhlas matky (otec v minulosti nejevil o dítě velký zájem a nezná režim dítěte)

Jsem matka samoživitelka. Mám dceru necelé 3 roky starou. S jejím otcem jsme nebyli svoji a ani jsme nesdíleli společnou domácnost. Otec žije a pracuje přes 200 km od nás a nechce se přištěhovat. Navštěvoval cca 1x za 10 dní většinou na víkend. Skutečně o dceru pečoval pouze první týden po narození, později dal přednost svým zájmům.
Našel si novou známost, došlo mezi námi k dohodě (písemnou formou, ale bez ověření), že mi dcerku svěřuje do péče a dohodli jsme se na výši výživného. Zájem o styk s dcerou byl sporadický, spíše klesající.
Na začátku to byly krátké návštěvy, jelikož dcerka byla ještě malinká a on s ní neuměl moc komunikovat a snažil se ji co nejdříve vracet ze styku.
To se s časem zlepšilo. Bohužel se o ní nikdy více nezajímal, ani se na dceru moc ne.
Dcerku naštěstí vrací dle dohody včas, doba vracení byla a je vždy uzpůsobena s ohledem na její aktuální režim a potřeby.
Výjimečně ji viděl 3x za měsíc (víkendy), někdy jen 1x za měsíc a bohužel se také ale stalo, že se celý měsíc neozval.
Na poslední návštěvě přišel s tím, že chce, aby u něj (respektive u slečny, kam za ní dojíždí zřejmě o některých víkendech a žije v místě mého bydliště) malá mohla přespávat. Já s tímto nesouhlasím. Nikdy se nezajímal o její potřeby a návyky a nikdy nebyl schopný už když byla malinká k ní v noci vstát a postarat se o ní.
Dcerka beze mě nikdy sama nespala. Cestujeme spolu samozřejmě občas, ale spí vždy se mnou, nespala nikdy sama ani u mých rodičů, na které je zvyklá z každodenního kontaktu. Je na mě hodně závislá.
Zajímá má mě, pokud se tedy nedohodneme a předá to soudu, co bude následovat a co můžu očekávat? Je možné, aby soud nařídil, že u něj může dcerka přespávat?
Bude se soud s tímto zabývat i jinými věcmi okolo toho? (svěření do péče, alimenty, kontakt s dcerou - i když jinak vše máme domluvené? ) Jaké okolnosti a fakta bude soud zajímat? Připojí se k tomu ještě někdo další, např. sociálka? Bude dcera s tímto vystavena nějaké vyšší psychické zátěži?
Velice děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Nejprve se vyjádřím spíše obecně k možnostem přespávání dítěte u druhého rodiče. Soud musí vždy brát v úvahu i další okolnosti, než je jen věk dítěte, zejména zda je dítě již zvyklé přespávat např. u prarodičů, zda je kojeno, zda se v noci budí, zda zná domácnost druhého rodiče a bez problémů tam usíná přes den. Soud by měl však také zohlednit, z jakého důvodu není dítě u druhého rodiče zvyklé přespávat – tedy který z rodičů opustil společnou domácnost, zda např. matka s dítětem od otce sama neodešla a tím dítěti znemožnila zvyknout si na otcovu přítomnost a otci umět se o dítě běžně postarat. Je to tedy velmi individuální, některé děti zvládají přespat ve známém prostředí bez přítomnosti matky v roce, jiné ve třech letech, některé později. Obecně mám však za to, že po třetím roce věku dítěte již je větší šance, že by soud takovému návrhu vyhověl.
Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že ve Vašem případě nejsou některé podmínky splněny – dcera nezná otcovu domácnost, bez Vás dosud jinde nespala, jako největší problém však vidím v požadavku otce na přespávání u jeho přítelkyně. Nenapsala jste, zda jde o dlouhodobý vztah, nicméně z toho, že Váš bývalý partner se svou přítelkyní nesdílí společnou domácnost, nelze usuzovat na příliš vážný vztah. V takovém případě jistě není v nejlepším zájmu dcery, aby v takovém prostředí přespávala. Jak jsem psala výše, dítě by mělo být na prostředí, v němž má trávit noc, zvyklé a nemělo by mít problém zde spát přes den. Mělo by se také jednat o prostředí stálé. Otec by tedy musel prokázat, že jeho vztah je vážný a v dohledné době plánuje s přítelkyní sestěhování, případně svatbu apod.
Pokud tedy otec podá k soudu návrh na určení poměrů nezletilé dcery, bude soud rozhodovat (nehledě na Vaši předešlou dohodu) o tom, komu dítě svěří do péče, druhému rodiči stanoví vyživovací povinnost v přesné výši. Na návrh jednoho z rodičů, pak může rozhodnout i o úpravě styku otce s dcerou (pakliže bude svěřena do péče Vám), kdy stanoví přesný rozsah styku. Před soudním jednáním si Vás pozve k pohovoru orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), případně Vás také navštíví přímo doma. Pro dceru by to nemělo přestavovat nějakou psychickou zátěž (tu mohou způsobit spíše rodiče, když se budou snažit dcerku zmanipulovat ke svému prospěchu). OSPOD se může snažit zjistit názor dcerky, avšak své doporučení pro soud bude opírat spíše o Vaše tvrzení o režimu a potřebách dcery, ale také tvrzení otce, vzhledem k tomu, že jistý styk probíhá.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Důvody proč malé dítě nemůže přespávat u odlouženého biologického otce dítěte
___

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
Darování bytu, domu, nemovitosti osobě blízké - poplatky, daně (darování s věcným břemenem, služebností)

Prosím o radu jak nejefektivněji vyřešit následující problém. Otec žije v domku, kde v současnosti vlastní 5/8, bratr 1/8 a já 1/4. Záměrem je převést (darovat) otcův a můj podíl na bratra s tím, že otec v domku v klidu dožije (věcné břemeno). Jaké úkony je třeba učinit a jaké poplatky toto řešení obnáší? Děkuji, Vladislav.

ODPOVĚĎ:
Danou situaci vyřešíte tím, že uzavřete darovací smlouvu, jejíž součástí bude zřízení služebnosti doživotního užívání pro otce. Podpisy na smlouvě je třeba úředně ověřit. Tuto smlouvu je třeba vložit do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad činí 1.000,-Kč. Ve smlouvě musíte dobře vymezit smluvní strany a detailně vydefinovat, o jakou nemovitost se jedná. Pokud byste se obraceli na advokáta za účelem vypracování darovací smlouvy, cena smlouvy se pohybuje individuálně. Někteří advokáti mají stanovenou pevnou cenu za darovací smlouvu, někteří počítají odměnu dle hodnoty převáděného majetku, orientačně se cena za smlouvu bude pohybovat v řádu desetitisíců korun.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování domu a zřízení věcného břemene - poplatky, informace
___

OBČAN-DLUHY
Vliv insolvence jednoho ze spoludlužníků na splacení dluhu druhým ze spoludlužníků

Mám dotaz stran vyjasnění situace při splácení dluhu vedlejší žadatelkou „Matka“ Úvěru „Express“. Nástin situace : Půjčka u Ge Moneta. Hlavní žadatelka (dcera vedlejší žadatelky) a vedlejší žadatelka (matka). Výše úvěru 305.000 Kč tuším na 96 splátek.
Následně hlavní žadatelka (dcera) – insolvence-oddlužení – splátkový kalendář. Ge Moneta přihlásila 305.000 Kč. Splátkový kalendář již bude 2018 končit. Nyní je splněno přes kalendář oddlužení ca 170.000 Kč. 13.1.2018 dopis od Monety vedlejší žadatelce (matce) – výzva k zaplacení viz příloha – upozornění banky- jistina 65887 Kč + příslušenství
Celkem tedy 216095 Kč. A upozornění o nutnosti dál platit pravidelné splátky. Tedy zaplaceno 217000 Kč + první splátka 6238 Kč. Dále následovalo pracné pídění kolik se má vlastně dohromady platit (myšleny platby vedlejší žadatelky) a s tím související neochota podávat informace (Moneta). Cca 3,5 hodiny telefonátu kde jsem se nedozvěděl kloudnou informaci.
Dále byl poslán dopis s žádostí o vyjasnění a vyčíslení požadavků banky. Zatím bez reakce.
Bylo ale tak nějak zjištěno - že se má ještě zaplatit 32 splátek ve výši 6238 Kč.
Tady je ale ta věc po které se pídím. Musí se skutečně platit uvedených 32 splátek (tedy to bude ca 182.000 Kč? ) nebo lze uhradit pouze jistinu (to je nevím přesně 65.000 Kč + nějaké penále…? )
Moneta přihlásila do oddlužení 305.000 Kč
Dcera v oddlužení splatila 170.000 Kč
Následovalo částěčné „zpětvzetí" od Monety na 65.000 Kč – které uhradila vedlejší žadatelka (matka) + penále, úroky.
Tzn. Pokud jako laik uvažuji správně, na jistinu dluhu bylo zaplaceno již 235.000 Kč. A do uhrazení základu dluhu (305.000 Kč) zbývá uhradit ca 70.000 Kč.
Vlastní dotaz. Je vedlejší žadatelka povinna zaplatit zbývající částku (jistinu) ca. 65.000 Kč plus ještě úroky tedy celkem cca 180.000 Kč? Bezpodmínečně - jak to vyplývá z informací od banky?
Nebo lze splatit jistinu a plus nějaké penále za ušlý zisk? Nebo jak se ta věc má? Nemohu se nikde dobrat kloudné informace. A chci dát tuto záležitost do pořádku – jednám v této věci za vedlejší žadatelku, neb ta věkem, fyzicky ani mentálně není schopna tuto záležitost vyřídit. Prosím případně i o info zda je možné se tedy někam obrátit - jak tuto situaci řešit.
Děkuji. Otakar

ODPOVĚĎ:
Pokud smlouvu uzavřely obě žadatelky jako spoludlužnice, pak je matka povinna uhradit zbývající nezaplacenou část dluhu, a to i když byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení dcery. Matka bude povinna zaplatit nejen jistinu, ale také smluvený úrok, případný úrok z prodlení a smluvní pokuty, pokud byly ve smlouvě sjednány a vznikl na jejich zaplacení nárok.

Banka tedy je oprávněna vymáhat dluh, který byl sjednán, a to včetně úroků. Aby bylo možné splatit méně, bylo by nutné se s bankou dohodnout na niží splátce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Insolvence, oddlužení dlužníka banky a vliv na splacení dluhu spoludlužníkem, spolužadatelem dluhu

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Podmínky soukromé zabíjačky a převozu masa do udírny a zpět

Po odvysílání v TV, zastavení řidiče Celní správou. Řidič vezl pouze cca 60 kg masa, drůbeže.
https://budejovice.idnes.cz/maso-morske-plody-bez-dokladu-kontrola-veterinarni-sprava-celni-urad-12o-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180219_155119_budejovice-zpravy_mm1
Vypěstoval jsem si 3 prasata, která se narodila mojí prasnici. Jedná se mi o to, že si provedu svojí soukromou zabíjačku (tzn. výroba, jaternice, jelítka, tlačenka + na maso, bůčky, krkovice, sádlo) a maso naložím k udění (krkovice, bůček).
Jelikož nevlastním svojí udírnu, maso naložím do svého vozidla a odvezu jej ke kamarádovi, který udírnu vlastní.
Maso společně vyudíme. Maso opět naložím do vozidla a odvezu si jej domu do mrazáku.
Co všechno se může tímto (standardním již 60let) jednáním stát a spustit, kdyby moje vozidlo po cestě zastavila Celní správa, Veterinární správa či PČR? Podotýkám, že dělám každý rok zabíjačku a také si pravidelně udím (což patří logicky a tradičně k sobě). Mám ukončit svou soukromou tradiční zabíjačku a udění masa, nebo se tento problém netýká fyzických osob? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ NA DOTAZ:
1. Ve Vámi odkazovaném případě řidič vezl nejen maso (drůbeží maso bylo nekuchané, toto ani jiné maso nebylo hygienicky zabalené a bylo přepravováno v nečistých obalech), ale i mořské plody, což byl v tomto uvedeném případě hlavní důvod znehodnocení veškerého zboží veterinárními lékaři, kteří měli oprávněnou obavu u uvedení těchto závadných živočišných produktů na trh (jednalo se o produkty neznámého původu, nehygienicky skladované při přepravě)
- Zákon č. 110/ 1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění uvádí v § 10 odst. 1 písm. c), že na trh je zakázáno uvádět potraviny neznámého původu
- Zákon č. 110/ 1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění uvádí v § 2 odst. 1 písm. n) potravinou neznámého původu je potravina, u které nelze identifikovat provozovatele potravinářského podniku, který potravinu nebo její složku vyrobil nebo dodal jinému provozovateli potravinářského podniku.

2. Navíc řidič uvedl, že potraviny nakoupil za účelem jejich zkonzumování v restauraci a tímto by došlo k jejich uvádění na trh. Potraviny na trh může uvádět pouze osoba, která je registrována či schválena jako provozovatel potravinářského podniku. Řidič však nebyl registrován ani schválen, čímž porušil Nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v článku 4 uvádí v odst. 1 písm. b), že provozovatelé potravinářských podniků uvedou produkty živočišného původu na trh Společenství pouze tehdy, pokud byly připraveny a bylo s nimi manipulováno výhradně v zařízeních, která byla příslušným orgánem zaregistrována nebo, pokud je to požadováno podle odstavce 2, schválena.

3. Domácí porážku prasat lze provádět
- dle paragrafu 21 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění: „Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců. V případě domácí porážky skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně. “
4. Maso a orgány jatečných zvířat (zde prasat) lze spotřebovat osobami tvořícími domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké (nelze toto maso z domácí porážky uvádět dále na trh)
- dle paragrafu 21 odst. 3 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), platném znění: „ (3) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat. “
- Osoba blízká – definice dle občanského zákoníku č. 89/2012 – „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“) ; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. “

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Domácí porážka - podmínky za zákona
  • Kdo může dodávat produkty do restaurací
  • Podmínky domácí porážky
  • Jaké maso může být prodáno restauraci - podmínky
  • Zpracování masa a orgánů jatečných zvířat
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.