Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.00 (4 hlasů)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků/advokátů, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


OBČAN-BYDLENÍ
Velikost SVJ - je lepší založit menší nebo větší SVJ?

Dovoluji si obrátit se na Vás s následujícím dotazem týkajícím se vzniku SVJ: chystá se u nás nyní založení SVJ. Jedná se o celkem 50 bytů, které jsou umístěny ve třech samostatně stojících blocích (bytových domech) ve dvou paralelních ulicích. V každém bloku jsou 4 vchody, každý s vlastním číslem popisným, v každém vchodu jsou 4 byty s výjimkou dvou vchodů, kde je bytů 5.
Nyní se diskutuje intenzivně o tom, zda je nutné (případně výhodnější) založit pro každý blok samostatné SVJ, anebo jedno SVJ pro všechny tři bloky společně. Dočetla jsem se, že NOZ doporučuje v podobných případech založit SVJ pro každý blok zvlášť, ale nikdo z nás se v problematice detailně neorientuje. Děkuji, Sabina Yvona

ODPOVĚĎ:
Zákon výslovně nedoporučuje žádnou variantu, ale obecně je samozřejmě výhodnější založit menší SVJ, neboť je reálnější, že se SVJ vždy sejde v potřebném množství členů a projednání různých problémů bude jednodušší, než ve větším počtu. Rovněž komunikace se členy bude jistě jednodušší, v jednotlivých blocích se lépe znáte a budete do výboru volit osoby vám známé. Čím bude SVJ větší, tím bude větší anonymita, což není výhodné zejména v případech, kdy se vám jednání výboru bude např. zdát netransparentní. Doporučuji rovněž založit samostatná SVJ pro každý blok.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Malé SVJ - výhody proti velkému SVJ
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Stavba spolumajitelem pozemku ve spoluvlastnictví - je nutný souhlas spolumajitelů pozemku?

Mám dva dotazy k vlastnictví nemovitosti. Jde o situaci, kdy 3/4 nemovitosti a přilehlých pozemků jsou ve společném jmění manželů SJM a 1/4 vlastní fyzická osoba. Pokud tato osoba má zájem o konkrétní specifikaci té 1/4 - například vydělením stodoly a přilehlého pozemku, potřebuje k tomu souhlas obou manželů, kteří mají 3/4 nemovitosti ve SJM, nebo stačí jen jednoho z nich?
A pokud by k vydělení té jedné čtvrtiny nedošlo, a osoba by tedy vlastnila ideální 1/4 nemovitosti a přilehlých pozemků, a na jednom z těch pozemků, jehož je spoluvlastníkem, chtěla stavět dům, a jeden z manželů by s tím souhlasil, a druhý ne, má tu možnost na takovém pozemku stavět nebo ne?
Probíhá to např. tak, že by bylo třeba hlasovat o stavbě na pozemku, a kdyby se stavbou souhlasil spoluvlastník a manžel, tak by manželku "přehlasovali"? nebo to takto neprobíhá a bylo by třeba, aby se stavbou souhlasili oba manželé. Jednalo by se stále o pozemek ze 3/4 ve společném jmění manželů a z 1/4 ve vlastnictví fyzické osoby.
Moc děkuji za odpověď, s pozdravem, Oliver.

ODPOVĚĎ:
Podílové spoluvlastnictví je spoluvlastnictvím ideálním, tedy podle velikosti podílu se podílíte na právech a povinnostech k nemovitosti. Vyčlenit konkrétní část pozemku jednomu ze spoluvlastníků nelze. Museli byste požádat o rozparcelování pozemku a stal byste se výlučným vlastníkem určité parcely odpovídající Vašemu podílu. Za stávající situace potřebujete souhlas obou manželů ke stavbě na pozemku, souhlas pouze jednoho nestačí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozdělení spoluvlastnictví nemovitosti oddělením části podílu (přidělení budovy, části pozemku)
Oddělení spoluvlastnického podílu u spoluvlastnictví ideálního podílu nemovitosti
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Zákaz rozúčtování platby za použití karty, terminálu zákazníkovi - který zákon, směrnice EU toto zakazuje?

Chceme v našem kině zavést možnost platby kartou, ale neradi by jsme nesly u prodeje lístku (kde se dělíme o 52% tržby s distributory a jinými institucemi) tyto náklady.
Začátkem ledna 2018 by měl být platný nový zákon o poplatcích za platbu kartou či přes terminál. Snažíme se dohledat která EU směrnice či zákon nové zakazuje, aby obchodník nemohl náklady spojené s platbou přes terminál zaúčtovat navíc zákazníkovi.
1. Jste schopni poukázat o které zákony se jedna které toto budou zakazovat a od kdy?
2. Je možno tento zákon obejít tím, že by se poplatek účtoval jako 'servisní poplatek' (a ne jako poplatek za platbu kartou)?
Předem děkuji moz za rady a informace. S pozdravem, Andrej.

ODPOVĚĎ:
Zákon č. 370/2017, o platebním styku, upravuje v ust. § 254 mimo jiné poplatky za platby kartou. Jedná se o začlenění evropské legislativy, podle které je třeba přijmout zákony, aby příjemce (obchodník) nepožadoval poplatky za používání platebních prostředků (platebních karet).
Skutečně tedy od poloviny ledna 2018 nebude možné požadovat od zákazníků poplatky za platby kartou.
pokud jde o možnost přesto účtovat poplatek za použití karty, pak doporučuji navýšit cenu samotných vstupenek. Pokud budete účtovat poplatky za použití platební karty, ačkoliv jej pojmenujete jinak, pak se bude jednat o nepřípustné obcházení zákona. Hrozilo by Vám proto uložení pokuty i v tomto případě.

Zákon nabývá účinnosti 13.1.2018, od této doby je nutné se jím řídit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Novela zákona o platebním styku 2018 (poplatky za použití karty, terminálu a přeúčtování zákazníkovi)
"Servisní poplatek" jako název poplatku za platbu kartou - jde o obcházení zákona?
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpověď v pracovní neschopnosti - od kdy začíná běžet výpovědní lhůta?

Od 26.9. jsem v pracovní neschopnosti, která bude trvat nejméně do konce kalendářního roku (operace ruky). 23.10. jsem svému zaměstnavateli poslala doporučeně s dodejkou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, t. j. pracovní poměr by skončil 31.12.
Před tím jsem se radila v Občanské poradně v Jakubské, zda se mi v tomto případě, t. j. podání výpovědi zaměstnancem, neprodlužuje výpovědní lhůta o dobu pracovní neschopnosti. Bylo mi řečeno, že nikoliv.
Můj zaměstnavatel ale tvrdí, že to není pravda, že celou výpovědní lhůtu budu muset chodit do práce. Prosím Vás tedy o radu, který paragraf Zákoníku práce toto konkrétně řeší.
Naděžda

ODPOVĚĎ:
Prodloužení výpovědní lhůty je možné pouze při výpovědi ze strany zaměstnavatele, nikoliv když ji podá zaměstnanec sám. Prodloužení výpovědní doby je upraveno v § 53 odst. 2 zákoníku práce pouze pro výpověď ze strany zaměstnavatele. Ani v takovém případě se výpovědní doba neprodlužuje, zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, pokud zaměstnanec sdělí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Případné prodloužení výpovědní doby je tedy vždy na vůli zaměstnance.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď zaměstnancem v pracovní neschopnosti a výpovědní lhůta - musí zaměstnanec celou výpovědní lhůtu odpracovat?

__

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY SMLOUVY
Výpověď smlouvy o spolupráci a smluvní pokuta udělená společností - smlouva uzavřená na dálku

28.11.2017 jsem se nechala po telefonu ukecat firmou B2M ke spolupráci.
Jde o "dohazování" obchodních pžíležitostí za vratný roční poplatek.
Ihned po skončení hovoru, jsem si vše rozmyslela a volala se žádostí o zrušení.
Mezitím mi přišel mail s obchodními podmínkami a v nich je uvedeno, že mám nárok na odstoupení od smlouvy a to ve lhůtě 2 dnů se storno poplatkem 50%
Volala jsem tam a sdělili mi že jsou ve výjimce a že se na ně 14denní lhůta na odstoupení nevztahuje.
Mám nějakou šanci na odstoupení bez poplatku?
Zde odkaz na obchodní podmínky
https://www.uredninastenka.cz/obchodni-podminky
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Mariana

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel není zřejmé, s jakými smluvními ujednáními jste po telefonu souhlasila, dotaz je tedy možné zodpovědět pouze v obecné rovině.
Možnost odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě se vztahuje pouze na spotřebitele, tzn. pokud jste vystupovala jako podnikatel, nemůžete od smlouvy odstoupit. Pokud jste však vystupovala jako spotřebitel (nepodnikatel), pak můžete od smlouvy odstoupit ve 14 denní lhůtě od jejího uzavření.
Rovněž bude nutné posoudit, jakou smlouvu jste uzavřela. V případě telefonního hovoru lze předpokládat, že jste nevyslovila souhlas s obchodními podmínkami. Dle ust. § 1751 občanského zákoníku platí, že část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Z Vašeho dotazu se však domnívám, že v době tel. hovoru Vám obchodní podmínky známy nebyly, proto jejich užití by nemělo připadat v úvahu. Doporučuji však v tomto smyslu odeslat druhé straně vyjádření, že s obchodními podmínkami jste nebyla seznámena, proto jejich ustanovení pro Vás nejsou závazná.
Zásadní proto bude dohoda uzavřená po telefonu, včetně případných sankcí a možnosti výpovědi. Lze předpokládat, že protistrana má celý rozhovor nahraný, proto Váš souhlas s telefonicky sdělenými podmínkami bude považován za uzavření smlouvy.
Dle ust. § 1999 platí, že zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.
Veškerou komunikaci s protistranou zasílejte emailem i doporučeným dopisem. Především sdělte, že nejste vázána obchodními podmínkami a platí pouze ujednání uzavřená po telefonu (kde předpokládám, nebyly uvedeny žádné sankce ani možnost výpovědi). Následně smlouvu vypovězte a uveďte, že žádné poplatky hradit nebudete. V případě dalšího sporu doporučuji vyhledat pomoc advokáta, který Váš případ bude schopen náležitě posoudit.
Seznam advokátů: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok na smluvní pokutu udělenou společností při odstoupení od smlouvy o spolupráci (smlouva uzavřená na dálku)
Neseznámení s obchodními podmínkami a odstupení od smlouvy o spolupráci
___

RŮZNÉ-STAVBY
Stavba rodinného domu RD u stoky - ochranné pásmo, podmínky

S manželkou jsme si koupili pozemek, kde na sousedním pozemku podél společné hranice je zbudované vodní podzemní dílo. Tzv. odlehčovací stoka DIN 2200/1200 mm. Vlastníkem VAK a. s. s břemenem na katastru.
Při stavbě našeho (2009) i dalších dotčených pozemků jsme byli blokováni ochranným pásmem tj. 7 m od středu stoky na každou stranu, kde jsme tuto podmínku od stavebního úřadu dostali a dodrželi.
Nyní je situace, že nový vlastník, který koupil pozemek a byl seznámen s břemenem obchází stavební úřad a VAK a. s. a po linii kamaráčovství. Chce vodní dílo ve svůj prospěch zregulovat (zúžit) a RD tak přiblížit k naší hranici (kupovali jsme i pozemek s tím, že soused bude také zatížen břemenem a tím bude vzdálen od společné hranice.
Nyní zdá se, že úřednice nebude z jistých důvodů vyžadovat ochranné pásmo a dává prostor k jednání s VAK a. s. o možné regulaci stoky.
Přesto že v roce 2016 vydaném ÚR a SP jiného stavebníka svázalo na pozemku regulativou a ochranným pásmem 7 m.
Zatím je vše ve stádiu vyjednávání a kreslení projektu, ale máme obavy z ohýbání zákona podle známosti na úřadě.
Poraďte prosím, co v tomto případě dělat, když se oprávněně obáváme o nestrannost vodoprávního stavebního úřadu.
Děkuji za odpověď, Denis

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě se základní právní úprava nachází v § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož platí, že:
- výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad, přičemž při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob;
- v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, anebo provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace (nebo se souhlasem jejich provozovatele) ;
- nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v předchozí odrážce, souhlas podle předchozí odrážky, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem; vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení.

Domníváte-li se, že konkrétní úředník vodoprávního úřadu má k Vašemu sousedovi, resp. k projednávané věci, takový vztah, který vylučuje jeho nestrannost, je vhodné, abyste upozornili jemu nadřízeného úředníka (vedoucího) na to, že dotyčný úředník je pravděpodobně podjatý (§ 14 správního řádu). Nebude-li vodoprávním úřadem na Vaše upozornění reagováno dle Vašich představ, můžete v této věci kontaktovat nadřízený vodoprávní úřad (krajský úřad). Totéž se samozřejmě týká i úředníků stavebního úřadu.
Bude-li Vás následně soused žádat o podpis plánku jím zamýšlené stavby, lze Vám doporučit mu takový plánek nepodepisovat. V takovém případě nebude Váš soused moci řešit věc zjednodušeným způsobem (tedy cestou stavební ohlášky), nýbrž bude muset zahájit "klasické" územní a stavební řízení.
Vzhledem k tomu, že jako vlastníci sousedního pozemku se stanete účastníky územního a stavebního řízení, která Váš soused zahájí, budete oprávněni vznášet v rámci těchto řízení své námitky, s nimiž se bude muset stavební úřad vypořádat.
V rámci územního řízení můžete poukázat rovněž na dosavadní rozhodovací praxi stavebního úřadu, který doposud u všech stavebníků vyžadoval, aby respektovali sedmimetrové ochranné pásmo. Dle § 2/4 správního řádu platí, že správní orgán (zde stavební úřad) je povinen dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
Nebude-li Vašim námitkám v rámci územního a stavebního řízení vyhověno, bude možné, abyste v této věci podali odvolání (vyloučeno není ani budoucí soudní řešení věci).
Bude-li podjatost úředních osob zjevná, ponechávám k Vaší úvaze medializaci tohoto případu.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ochranné pásmo kolem stoky a stavba rodinného domu - regulace stoky
Podjatost úředníka a medializace případu stavebního povolení
Regulace stoky z důvodu stavby rodinného domu

__

PRÁCE-DOVOLENÁ
Neplacené volno ve výpovědní lhůtě

9 let pracuji ve firmě, v 01/2018 chci podat výpověď, budu tedy v 2měsíční výpovědní lhůtě. 02/2018 mám zaplacenou dovolenou. Může mi ji zaměstnavatel zakázat, když nebudu mít dostatek dovolené a budu ve výpovědní lhůtě? Děkuji, Natálie.

ODPOVĚĎ:
Čerpání dovolené rozvrhuje zaměstnavatel. V případě, že nebude souhlasit s čerpáním dovolené v průběhu výpovědní doby, má právo takové čerpání dovolené neschválit. Pokud nebudete mít dostatek dní dovolené, musel by Vám zaměstnavatel odsouhlasit např. neplacené volno. To však závisí zcela na vůli zaměstnavatele.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo rozhoduje o vyčerpání dovolené ve výpovědní lhůtě - zaměstnavatel nebo zaměstnanec?
___

OBČAN-DLUHY
Splácení dluhů vzniklých za manželství po rozvodu (hypotéka, úvěr)

Manžel mi po 15 letech manželství oznámil, že mě již nemiluje. Máme spolu skoro tříletého syna, bydlíme v domě manželovy matky, vzali jsme si hypotéku na rekonstrukci domu (splátka cca 5.000 Kč/měs.), dále máme úvěr (splátka cca 11.000 Kč/měs.). Muž pracuje v Rakousku, já jsem ještě na rodičovské dovolené, tedy RD, nastupuji do práce v 01/2018. Mám teď u sebe ještě vážně nemocnou matku, o kterou se starám.
Manžel tvrdí, že bude vše platit, že se nemám o nic starat. Bohužel tomu se nedá věřit. Chtěla bych vědět, jak postupovat, zda zažádat o rozvod nebo to nechat na něm, co se stane s námi v případě, že by přestal společně platit naše dluhy a zda můžeme vůbec zůstat bydlet v domě, který není ani jeho. Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Vysvětlení celého postupu je velmi obsáhlé a doporučovala bych navštívit advokáta, který by Vám vše vysvětlil podrobně a doporučil postup vhodný právě pro Vás - seznam na www.advokatikomora.cz. Obecně právní řešení je takové, že k soudu podáte návrh na zahájení řízení o výchově a výživě nezl. syna a návrh na rozvod manželství. V okamžiku, kdy budete rozvedení, si vše hradíte sami, pokud si samozřejmě dohodou neujednáte jinak. I bydlení v nemovitosti manželovy matky je riziko, neboť po vás může chtít nájem, atd...Pokud by manžel přestal hradit společné dluhy, mohou se věřitelé jejich úhrady domáhat i po Vás.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Písemný slib manžela splácení dluhů vzniklých v manželství
___

RODINA-SJM A ROZVOD
Investice manžela do bytu, domu manželky a rozvod manželství - průběh vypořádání

Jsem před rozvodem manželství, které trvá 32 roků. Před manželstvím jsem zdědila domek mimo mé bydliště. S manželem jsme o něj pečovali. Manžel si domek zamiloval, je kutil (pochází z rodinného domu) a realizoval tam své koníčky. Já domek po rozvodu potřebuji. Mám v Praze hypotéku na byt, je mi 57 let a jsem nemocná. Ten objekt je mojí jedinou garancí pro případ neschopnosti splácet hypotéku. Manžel již v 1. roce manželství sehnal právníka, aby měl záruku pro případ rozvodu. Jde o to, že bude po mě vyžadovat náhradu koupeného materiálu, vybavení, práci, jeho volný čas a úsilí, které do mého objektu vložil. Jsem zaměstnaná, ale splácení hypotéky mi neumožňuje tyto jeho požadavky splnit. Po zmínce o rozvodu mi vyhrožuje výše uvedenými požadavky. Uvažovala jsem o věcném břemenu, ale v tom případě bych nemohla při platební neschopnosti domek prodat a přišla bych o jedinou možnost bydlení. Já sama v domku bydlet nemohu ze zdravotních a pracovních důvodů. Manžel nedávno zdědil velký dvougenerační dům, o který ale nepečuje a navíc vydělává 2x více než já. Děkuji, Ema

ODPOVĚĎ:
Z právního pohledu má manžel právo na polovinu investic vložených do domu, nicméně je otázkou, zda se mu tyto investice podaří prokázat. Práce, kterou tam odvedl, se fakticky vyčíslit a tedy ani uplatnit nedá, jediným relevantním důkazem by byly uhrazené faktury řemeslníkům apod. Stejně tak nemůže požadovat proplacení jeho volného času. Celkově si myslím, že by s tímto požadavkem u soudu neuspěl.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak prokázat investice manžela do bytu, domu, nemovitosti manželky - koupený materiál a odvedená práce
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Přiznání nižsího stupně platové třídy - jak, kde požádat o navýšení?

Pracuji jako pracovník v sociálních službách 41 let. Ukončila jsem smlouvu 31.5.2016 v zařazení 5. platová třída, 12. stupeň. Dne 19.6.2017 jsem opět nastoupila u stejné organizace z důvodu nedostatku pracovníků, do stejné pozice, ale už do 5. třídy, 8. stupně. Když jsem se na to zeptala, tak mě odpověděli, že "se na to už nehraje." Po všech navýšeních a letech praxe mám menší základ než v roce 2016. Zřizovatelem organizace je olomoucký kraj. Je postup organizace správný? Mám nějakou možnost vymáhat vyšší stupeň zařazení? Děkuji za odpověď. Andrea.

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, říká, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy. Podle mého názoru nařízení vlády stanoví povinnost nikoli možnost, jak vyplývá z dikce ustanovení - "zařadí". Stupeň záleží především na délce započitatelné praxe, která zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, nanejvýš 6 let mateřské dovolené a péče o postižené dítě. Pokud jste dříve působili v jiném oboru, užitečnost nabytých zkušeností posoudí nadřízená osoba.
Zaměstnavatel tedy má určitý manévrovací prostor, neměl by však říct, že na uznávání a zohledňování praxe se už nehraje, ale měl by vysvětlit, proč praxi nezapočítal celou.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se určuje stupeň platové třídy - § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Jak požádat o zvýšení stupně platové třídy
___

RŮZNÉ-ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Dokázání pracovního vztahu kvůli dluhu u zdravotní pojišťovny ZP

Můj manžel pracoval u jednoho zaměstnavatele a ten mu neplatil zdravotní pojištění po celou dobu zaměstnání. Řekla bych, že ho nikam ani nepřihlásil přestože měl pracovní smlouvu a my se pozdě dozvěděli o dluhu na VZP a manžel se dostal do exekuce, kterou mu srážejí z platu, kde dělá teď. Nejhorší je, že bohužel všechny podklady zůstaly u bývalého zaměstnavatele a ten se ztratil. My ale objevili stránku jeho družky, kde on opět vystupuje jako spolumajitel společnosti a když sem jim psala s tím, jestli by mi poskytli údaje o zaměstnanci, samozřejmě nemohla jsem se podepsat, protože by zase nereagoval, tak mě odepsal email že ano, ale "budete mi muset zaplatit cca 400 000 €" a pak se budeme bavit."
Lze se nějak bránit nebo to nelze řešit, když manžela nepřihlásil a smlouvy pracovní si nechal on a odmítá je vydat, aby se mohl​ manžel bránit u VZP? A to manželovi dluží hromadu peněz na výplatách. Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Podle § 34 odst. 5 zákoníku práce každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.
Prokázat existenci pracovního vztahu lze ve zdravotní pojišťovně i výplatními páskami. Pokud Váš manžel nějaké má, může je předložit a dluh na zdravotním pojištění půjde za zaměstnavatelem.
Ohledně nevydání pracovní smlouvy a nevyplacení mzdy je možné obrátit se místně příslušný inspektorát práce nebo vydání smlouvy a doplacení mezd uplatnit u soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění za zaměstnance - jak dokázat pracovní poměr? (pracovní poměr, výplatní pásky)
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Spolujízda osobním vozidlem na školení a náhrada cestovních nákladů zaměstnavatelem

Jsem mzdová účetní, jedu služebně na školení mezd. Cesta od mého bydliště je velmi složitá a časově náročná. Dostala jsem nabídku od jiné mzdové účetní (z jiné organizace), která jede svým vozem (budu přispívat na cestu) a mohu se s ní svést. Mohu uplatnit jízdné v hodnotě jízdenky (doklad z IDOSU - internet). Pokud ano, napíši čestné prohlášení a vyjedu z internetu cestu s jízdným? Děkuji, Kamila.

ODPOVĚĎ:
V případě využití vozidla bez souhlasu zaměstnavatele, zaměstnavatel poskytuje náhradu jízdného v obvyklé výši. Pro zjištění této výše se využívají kalkulátory jízdného na internetu.
Doporučuji předem se se zaměstnavatelem dohodnout na tomto postupu a dohodnou i uplatňovanou výši jízdného, neboť zejména u různých vlakových spojů se cena může značně lišit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Využití osobního vozidla na pracovní cestu (školení) bez souhlasu zaměstnavatele - náhrada nákladů cesty
___

FINANCE-DANĚ
Práce u dvou zaměstnavatelů, zápočtový list a prohlášení poplatníka daně z příjmů

2017 jsem pracoval pro jednoho zaměstnavatele nejdříve na DPP, posléze na DPČ. Následně, 13.9.2017, jsem začal pracovat pro nového zaměstnavatele na DPP a u předchozího skončil 23.9.2017. Při této změně tedy nastala situace, kdy jsem 10 dní byl zaměstnán u obou zaměstnavatelů současně. Nyní pracuji jen u toho nového. Od starého jsem dostal zápočtový list a vše proběhlo v pohodě. Problém je ten, že můj nový zaměstnavatel zápočtový list nechce a tvrdí, že ho nepotřebuje. Takže mám teď u sebe zápočtový list, jsem zaměstnaný, a nevím, který zaměstnavatel (předchozí či nový? ) a zda vůbec jí bude odvádět za mě. Také se bojím, že budu muset daň odvádět sám. Dále uvádím, že jsem uplatnil u nového, dříve i u starého, zaměstnavatele slevu na dani při studiu. Děkuji, Oskar

ODPOVĚĎ:
Zápočtový list je důležitý především pro Vás, popř. pro dalšího zaměstnavatele, který Vám bude stanovovat plat/mzdu na základě praxe.
Zaměstnavatel je povinen odvést zálohy na daň i bez zápočtového listu. Tuto povinnost mají oba dva zaměstnavatelé. Pouze u jednoho z nich však můžete podepsat tzv. prohlášení poplatníka daně z příjmů. Ten, u koho byl tento dokument podepsán, bude odvody vypočítávat jiným způsobem, nicméně na povinnosti zálohy odvést se nic nemění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Práce na dohodu u dvou zaměstnavatelů a prohlášení poplatníka daně z příjmů
___

OBCHOD-DANĚ
Kupní smlouva na nemovitost za symbolickou 1 Kč a daň z nabytí nemovitosti

Jaký je postup, když cizí osoba (ne můj rodinný příslušník) na mě chce přepsat svůj byt? Jaká je potřeba smlouva (zda darovací, kupní, apod.)? Stanoví se symbolický poplatek mezi námi např. 1 Kč (za přepis nebo jako kupní cena). Budu platit já nějakou daň? Z čeho se vypočítává (z hodnoty daru stanovené odhadem nebo z kupní ceny) a jaká je její případná výše? Děkuji, Markéta.

ODPOVĚĎ:
V daném případě je nejvýhodnější uzavřít kupní smlouvu. Kupující v tomto případě hradí daň z nabytí nemovité věci, která činí 4%. Pokud kupujete za symbolickou cenu 1000 Kč, daň bude výměřena finanční úřadem z ceny obvyklé, tj. z ceny, za jakou se nemovitost v dané lokalitě obvykle prodává. Tuto cenu stanoví finanční úřad sám, v dnešní době už nemusíte dokládat znalecký posudek vypracovaný za účelem výpočtu daně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování nemovitosti mezi cizími osobami a daň z nabytí nemovitosti

__

PRÁCE-PLATY, MZDY
Vymáhání příplatku za pohotovost po zaměstnavateli

Při nástupu do zaměstnání 1.11.2015 mi bylo řečeno, že ke mzdě dostanu i příplatek za pohotovost. Po zkušební době mi začala pohotovost a já se divil, kde mám příplatky? Bylo mi řečeno "to už je v základu". 2015-2017 držím pohotovost, průměrně 200 hodin měsíčně. Půl roku jsem ji měl i 400 hodin měsíčně, nemám o pohotovosti ve smlouvě ani slovo a když na toto téma přivedu konverzaci, kdy nám ji začnou platit, tak mi nadřízený odpoví, že na to naše budova nemá peníze. Kolegům z jiných budov pohotovost proplácí. Myslíte že jednání mého zaměstnavatele protiprávní? Co s tím můžu, nebo mám dělat? Děkuji za odpověď, Hubert.

ODPOVĚĎ:
Podle § 140 zákoníku práce za dobu pracovní pohotovosti [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95] přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.
Zákoník práce nezmiňuje možnost zohlednit určitý počet hodin pracovní pohotovosti v základní výši mzdy.
Nevyplácení příplatků nelze odůvodnit tím, že zaměstnavatel nemá dostatek peněz, to není věc a problém zaměstnance, ale zaměstnavatele.
Zároveň upozorňuji, že podle § 95 odst. zákoníku práce pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle § 140.
Pokud tedy nemáte souhlas s výkonem pracovní pohotovosti uveden např. ve smlouvě, můžete držení pracovní pohotovosti odmítnout.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok zaměstnance na příplatek za pohotovost
Odmítnutí pracovní pohotovosti zaměstnancem z důvodu neproplácení a neuvedení v pracovní smlouvě
___

RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Jak zjistit jestli otec dítěte pracuje v zahraničí (Německo) - jak zjistit zrušení sociálního a zdravotního pojištění v ČR

Prosím o informaci, zda je možné v probíhajícím soudním řízení podávat důkazní návrhy mezi jednotlivými soudními stáními. Tj. zaslat soudu dopis s návrhy, jaké podklady doporučuji vyžádat, aby při dalším stání už byly tyto důkazy zajištěny a neprodlužovalo se tak zbytečně celé soudní řízení (a tím nerostly náklady na advokátní zastoupení).
Může tyto návrhy soud zamítnout? A musí případně zamítnutí soudce odůvodnit? Může advokátka namítnout, že v rámci zachování principu spravedlnosti na důkazech trvám, pokud jsou důležité?
Jde o soudní řízení o snížení výživného, které vyvolal otec dítěte. Mám více indicií, že otec dítěte pracuje v zahraničí (Německo) a že se odhlásil z placení českého sociálního a zdravotního pojištění. Ráda bych, aby soud tuto informaci ověřil, protože já jako prostý občan samozřejmě nemám možnost přístupu do databáze ČSSZ.
Velmi Vám děkuji za odpověď. Jde mi spravedlnost vůči dítěti, kdy se otec snaží ze sebe dělat v ČR nemajetného a zadluženého, soudce na jakýkoliv fakt ústně sdělený otcem bez ověření přistoupí a neověřuje nic. Alena

ODPOVĚĎ:
Ano, účastník občanského soudního řízení je oprávněn označovat nové důkazy jak v rámci jednání před soudem, tak písemně (korespondenčně) před nařízením prvního jednání či mezi jednotlivými jednáními.
Soudu tak můžete napsat, jakých dalších důkazů se pro prokázání svých tvrzení dovoláváte (jste povinna tyto důkazy označit), jak vyplývá z § 120/1 Občanského soudního řádu.
V obecné rovině však platí, že Vaší povinností je nejen důkazy označit, ale také předložit soudu odpovídající důkazní prostředky (například listiny, navrhnout provedení výslechu konkrétních svědků apod.).
Pouze v případě, kdy nebudete objektivně schopna pro některý z důkazů opatřit odpovídající důkazní prostředek, a bude-li prokázání předmětné skutečnosti pro rozhodnutí soudu podstatné, bude možné, aby soud opatřil důkazní prostředek vlastní činností.
Je však nutné si uvědomit, že soud disponuje volnou úvahou o tom, jaké z navržených důkazů provede a jaké nikoli (§ 120/1 Občanského soudního řádu), tzn. že sice můžete ve svém návrhu uvést, že na opatření a provedení určitého důkazu trváte, soud však Vaším návrhem nebude nikterak vázán.
O tom, že soud některý z navržených důkazů neopatří či některý z označených důkazů neprovede není vydáváno žádné speciální usnesení (§ 167 a násl. Občanského soudního řádu), tzn. že toto své rozhodnutí nemusí soud nijak zvlášť odůvodňovat a proti tomuto rozhodnutí se zároveň nelze samostatně odvolat.
Úvahy, které soud vedly k neopatření některého z navržených důkazů či k neprovedení některého z označených důkazů, je soud povinen uvést v odůvodnění svého rozhodnutí (rozsudku či usnesení).
Pokud se účastník řízení domnívá, že soud nedostatečně zjistil skutkový stav věci či že soud jinak pochybil, a to právě na základě neprovedení některého z účastníkem navrhovaných důkazů, může se na tomto základě proti rozhodnutí soudu odvolat (§ 205/2 písm. b) či d) Občanského soudního řádu).
Z dotazu vyplývá, že v rámci soudního řízení jste zastoupena advokátkou. Veškeré Vaše důkazní návrhy Vám proto doporučuji konzultovat právě s ní.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Návrh na důkazy v soudním řízení o zvýšení výživného - zrušení sociálního a zdravotního pojištění z důvodu práce otce dítěte v zahranicí (Německo)

___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA, REKLAMACE
Reklamace nového bytu - prodávající oddaluje vyřízení reklamace a čeká až uplyne záruční doba na byt

Chtěla bych poradit ohledně reklamace závad v bytě. Dle jakého paragrafu se řídit? Závady ani po půl roce nebyly odstraněny a na některé reklamace byly ignorovány a nikdy nevyřešeny? Na co se odkázat a co se dá vymoci?
Jde o nově zakoupený byt. Závady jsou všeho druhu po závažné až méně závažné a to: chlad od oken, už se 3x seřizovala a v druhé polovině místnosti je zase horko, když se zatopí, venkovní parapety se sklonem k omítce místo na opačnou stranu a drží se na nich voda, podlahové lišty mají olámané rohy, na stupínek v podlaze je ďolík, na některých místech je boule, omítka všude špiní, obložení dveří jako kdyby bylo špinavé, dlažba na terase se rozlézá, velmi ostré kliky u dveří (z bezpečnostního hlediska nevhodné), .
Od oken jde chlad a dodavatel tvrdí, ze již byla 3x seřízena, ze jsou v pořádku. Musím já jim doložit, ze je tam něco špatně, sehnat si znalce a znalecký posudek nebo oni mi musí doložit, že okna jsou v pořádku? Jak postupovat, když každá strana si tvrdí své a jejich cílem je akorát odsouvat a nevyřešit, protože možná ani neví jak a nová okna samozřejmě platit nechtějí.
Když by se to řešilo soudně a dodavatel prohrál, hradí vše i naše výlohy, tj. cca 150 tis? Soudní řešeni je zdlouhavé, nechce se nám do toho, ale když třeba nic jiného nezbyde. Jak je třeba zastrašit? Už mají nějaký soudní spor stále nevyřesený a trvající již 3 rokem. Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Odpovědnost za vady nemovitosti řeší § 2129 občanského zákoníku, dále § 2110 a násl. občanského zákoníku, kde je řešena obecně odpovědnost u kupní smlouvy.
Předpokládám, že jste byt koupila od developera (podnikatele), uplatnit by se proto měl i režim prodeje zboží od podnikatele v § 2165 a násl. občanského zákoníku. Podle těchto ustanovení pak můžete odstoupit od smlouvy v případě opakovaného výskytu stejné vady (nejméně 3), nebo při výskytu 4 různých vad.
Pokud tedy prodávající vaše reklamace neuznal, doporučuji závady posoudit znalcem. Se znaleckým posudkem se opětovně na obraťte prodávajícíhos tím, že trváte na odstranění vad do stanovené lhůty. Pokud k odstranění vad nedojde, můžete požadovat slevu z kupní ceny (odpovídající nákladům na opravu), případně od smlouvy odstoupit a požadovat navrácení celé kupní ceny. V tomto případě bude nutné si posoudit, zda developer není jen účelově založenou sro a v případě prodeje všech bytů mu nezbude žádný majetek, ze kterého byste se mohla uspokojit.
Motivující může být rovněž výzva zaslaná advokátem, neboť prodávajícímu bude zřejmé, že se svých nároků budete skutečně domáhat.
V případě soudního sporu hradí prohraná strana náklady soudního řízení protistraně, tj. především náklady za právní zastoupení, soudní poplatek atd. Samozřejmě je možné nárokovat veškerou škodu, tj. i např. výdaje na znalecký posudek, opravy, v případě odstoupení od smlouvy zaplacené úroky na hypotéku apod.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevyřízení reklamace nemovitosti prodávajícím developerem včas - další postup kupujícího
___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Zvýšení platby na důchodové pojištění - vliv na výši důchodu

OSVČ podniká na ŽL "Konzultační a poradenská činnost". Je to činnost volná ohlašovací a OSVČ využívá možnost uplatnění nákladů 80%. Tímto způsobem se sice zjednoduší evidence nákladů, ale vychází zase nízký důchod.
Dotaz:
1) Lze navýšit platbu na DP (důchodové pojištění)?
2) Pokud ano, tak prosím uveďte číslo řádku, na kterém se částka navýší, resp. uveďte postup úpravy
3) Ovlivní to výši platby na ZP?
Děkuji a přeji hezký den. Šimon

ODPOVĚĎ:
Můžete si určit vyšší měsíční vyměřovací základ pro zálohu. Vyšší záloha musí být zaplacena na účet ČSSZ ve lhůtě splatnosti. Měsíční vyměřovací základ nesmí být nižší než 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce připadajícího na jeden měsíc výkonu činnosti nebo stanovené minimum a nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu.
Při podání přehledu uvedete určený vyměřovací základ do řádku č. 34.
Určený vyměřovací základ pro sociální pojištění výši zdravotního pojištění neovlivní.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zvýšení důchodu vyšším měsíčním vyměřovacím základem důchodového pojištění
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na určitou - podpora v nezaměstnanosti

Jak je to se změnou pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou - zjistila jsem, že to lze, ale není mi jasné jak je to s pravidlem 3x a dost. Zaměstnanec má uzavřenou pracovní smlouvu od 7/2012 na dobu určitou do 6/2013, dodatkem se mu smlouva prodlužovala zase na dobu určitou do 6/2014, dále do 6/2015 a od 7/2015 má smlouvu na dobu neurčitou. V roce 2017 sepsali se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru k 11/2017, a když se zaměstnanec dozvěděl, že se mu bude krátit podpora v nezaměstnanosti na 45% z maximálních 65%, přišel s řešením, že by se dala smlouva ukončit dodatkem ke smlouvě a změnit dobu neurčitou na dobu určitou do 11/2017. Od vzniku pracovního poměru by v tomto případě byla smlouva uzavřena na dobu určitou celkem 4x a nejsem si jistá, zda zaměstnavatel tímto neporušuje maximální počet opakování doby určité vyplývající ze zákoníku práce §39 odst. 2 - "Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží."
Děkuji moc za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Dodatkem měnícím smlouvu na dobu určitou by došlo ke 4 opakováním pracovního poměru na dobu určitou, což zákoník práce neumožňuje. Jakákoliv úprava pracovního poměru na dobu určitou, která by umožňovala jeho opakování nad rámec zákona, není možná. Odchýlení se od této úpravy nelze považovat za odchýlení se ve prospěch zaměstnance, i kdyby s tím zaměstnanec souhlasil nebo o řetězení pracovního poměru nad rámec zákona přímo požádal.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pracovní smlouva z neurčita na určito a pravidlo 3x a dost - vysvětlení
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ A ŽIVNOSTI
Kancelář firmy v bytě - je nutné vyjádření hygieniků, hasičů, stavebního úřadu?

Náš spolek se zabývá pořádáním sportovních akcí pro veřejnost. Chtěli bychom si pro tuto svoji činnost pronajmout byt. Byt by byl využíván pouze jako kancelář (nikoli za účelem bydlení) a pro uskladnění části vybavení určené na sportovní akce. Byl by využíván nepravidelně podle potřeby. Sídlo spolku nebude na stejné adrese.
Byt je docela velký a tak zřejmě jeho část podpronajmeme jiné společnosti rovněž za účelem kanceláří tak, abychom si o něco snížili náklady na bydlení. Souhlas od vlastníka nemovitosti máme přislíben.
Prosím o radu, zda je třeba tyto prostory/byt zaregistrovat jako provozovnu a pokud ano, zda je třeba k tomu mít i vyjádření hygieniků, hasičů, stavebního či jiného úřadu. Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do tří částí:
1/ Provozovna:
V tomto ohledu je podstatné, zda Váš spolek pořádá sportovní akce pro veřejnost jako živnost či nikoli.
Pakliže se ve Vašem případě jedná o živnostenskou činnost, je nezbytné vycházet z § 17 živnostenského zákona. Pokud Váš spolek hodlá využívat předmětný byt pouze jako občasnou kancelář a sklad, domnívám se, že tento byt nebude možné považovat za prostor, kde je živnost provozována (neboť živnost jako taková je provozována na veřejně přístupných místech, jak už to z logiky věci při pořádání veřejných sportovních akcí musí být).
Jelikož v obdobných otázkách je klíčový právní názor toho správního orgánu, který má danou oblast v gesci, doporučuji Vám tuto otázku konzultovat s místně příslušným živnostenským úřadem.
Dospěje-li živnostenský úřad k názoru, že předmětný byt naplní znaky provozovny, bude zapotřebí, aby Váš spolek tento byt zaregistroval u živnostenského úřadu a označil ho jako provozovnu (jak je to podrobněji upraveno v § 17 živnostenského zákona).
Pokud Váš spolek nevyvíjí živnostenskou činnost, není zapotřebí otázku provozovny vůbec řešit.

2/ Nájem bytu:
Přestože předmětem nájmu bude v případě Vašeho spolku byt, nebude možné uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle § 2235 a násl. občanského zákoníku, neboť tento podtyp nájemní smlouvy slouží k zajišťování bytových potřeb nájemce (což však nebude případ Vašeho spolku). Pakliže Váš spolek nepořádá veřejné sportovní akce jako podnikání, bude možné uzavřít "základní" nájemní smlouvu dle § 2201 a násl. občanského zákoníku. Pokud představuje naopak pořádání veřejných sportovních akcí podnikatelskou činnost Vašeho spolku, bude možné uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání (dle § 2302 a násl. občanského zákoníku).
Jak v dotazu správně zmiňujete, je k tomu, aby mohl Váš spolek najatý byt, resp. jeho část, přenechat do užívání třetí osobě (podnájemci), zapotřebí souhlas pronajímatele (§ 2215 občanského zákoníku).

3/ Oznámení stavebnímu úřadu, "hasičům a hygieně":
Dle § 126/1 a 2 stavebního zákona platí, že:
- stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu;
- změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí,, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Pokud Váš spolek hodlá užívat předmětný byt "tak, jak je", tzn. bez provádění stavebních úprav, lze předpokládat, že nebude zapotřebí získat souhlas stavebního úřadu se změnou v účelu užívání stavby. Rovněž předpokládám, že uskladnění sportovního materiálu nebude mít za následek zvýšení ohrožení života a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, bezpečnosti nebo životního prostředí.
I v tomto případě Vám nicméně doporučuji konzultovat tuto otázku s místně příslušným stavebním úřadem, jehož názor je v dané věci podstatný.
Co se týče souhlasu "hasičů a hygieny", byly by tyto orgány osloveny přímo stavebním úřadem (jako dotčené orgány, jejichž vyjádření by se stalo podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu), pokud by stavební úřad dospěl k názoru, že se jedná o změnu v účelu užívání stavby, která vyžaduje jeho souhlas. Vyjádření "hasičů ani hygieny" tudíž není nutné opatřovat samostatně (nýbrž pouze v rámci řízení před stavebním úřadem, bude-li nějaké zahájeno).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Sídlo firmy (kancelář) v bytě a souhlas stavebního úřadu, hygienika a hasičů
___

OBCHOD-REKLAMACE, KUPNÍ SMLOUVA
Odstoupení od kupní smlouvy pro skrytou vadu nemovitosti - kročejový hluk, otřesy

V létě 2017 jsem koupila byt v bytovém domě přes realitní kancelář. V září 2017 jsme zjistili, že v bytě se nedá pobývat vzhledem k hluku a otřesům, které vycházely z horního bytu (nově postavené garsonky z půdního prostoru). Sama prodávající uznala, že v tomto hluku se nedá bydlet a že je třeba podlahu horní garsonky odhlučnit (spravit). Dodnes se nepodařilo majitelce náš strop-neboli podlahu horní garsonky spravit, vzhledem k problematice opravy starého domu. 15.11.2017 jsem se s původní majitelkou naší garsonky dohodla, že odstoupím od kupní smlouvy, byt se na katastru převede zpět na ni a ona mi vrátí peníze na můj účet.
Prosím, poraďte, jak máme sepsat odstoupení od kupní smlouvy pro skrytou vadu, který paragraf obč. zákoníku toto řeší- aby nám hlavně zpětný převod zapsali na katastru nemovitostí (toho se obáváme nejvíce). Na katastru mi sdělili, že bychom mohly sepsat nějaké souhlasné prohlášení. Ve vzorech smluv (kdy jsme se takto mezi sebou dohodly, že to pro nás obě bude nejlepší) jsem žádnou podobnou nenašla. A také bych se chtěla zeptat na možnost vrácení provize od realitní kanceláře, když byt nelze užívat. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Milena

ODPOVĚĎ:
Obecně je odstoupení od smlouvy jednostranné jednání, ke kterému není nutná součinnost prodávající. Odstoupení od smlouvy upraveno v ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku a ve vztahu ke kupní smlovuě v ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem adresujte prodávající.
Pokud jde o vrácení provize od realitní kanceláře, pak při odstoupení od smlouvy máte nárok na náhradu veškeré škody, která vám vznikla, tedy i zaplacené provize. Obecně je však provize brána jako součást kupní ceny, proto by vám prodávající měla vrátit kupní cenu včetně zaplacené provize.
Vzhledem k tomu, že jste s prodávající schopna se domluvit, bude nutné sepsat souhlasné prohlášení o odstoupení a o tom, že vlastníkem nemovitosti je prodávající. Toto prohlášení bude součástí návrhu na zápis do katastru nemovitostí. Důležité je s prodávající rovněž dohodnout podmínky vrácení kupní ceny, případně zaplacení škody (poplatky za předčasné splacení hypotéky, náklady na opravu bytu apod.)
Dokument doporučuji svěřit sepsat advokátovi. Seznam advokátů: www.advokatikomora.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vysoký kročejový hluk zakoupeného bytu a odstoupení od kupní smlouvy kupujícím
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Odvolání proti usnesení o dědictví - ignorování dohody mezi dědici s podpisy

Dědické řízení po zesnulém otci: v řádné době možného podání odvolání proti usnesení, vydaného okresním soudem, ve věci dědického řízení, jsem podala odvolání. Přílohou odvolání byla nová dohoda mezi dědici, se kterou všechny strany souhlasily a svůj souhlas doložily ověřenými podpisy.
Při podání odvolání jsem uhradila soudní poplatek ve výši 2000 Kč. V současné době je nařízeno předvolání k jednání před odvolacím soudem.
V poučení pro účastníky jednání je uvedeno, že jako účastník jednání mohu požadovat náhradu výdajů, včetně soudního poplatku.
Poučení účastníků řízení jsem pochopila tak, že i když jsem podala odvolání proti usnesení a uhradila soudní poplatek, mohu požádat o jeho navrácení? I přesto, že v dané věci bude znovu rozhodovat odvolací soud?
Ráda bych položila dotaz: kdy, u koho, jakým způsobem a na základě jakých důvodů mohu o navrácení soudního poplatku požádat. Děkuji za Váš čas a odpověď, Jana

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že není v daném řízení sporu, všichni účastníci, resp. dědicové, jste se dohodli, je možné, aby soud schválil smír. V případě uzavření smíru soud vrátí soudní poplatek snížený o 20%, nejméně o 1.000,- Kč. V této výši Vám soud poplatek vrátí. O tomto rozhodne právě soud v řízení o odvolání.
Případně můžete požádat o osvobození od soudního poplatku, k tomuto je potřeba prokázat, že Vaše majetkové poměry odůvodňují prominutí této povinnosti (resp. navrácení sop), tedy například prokázat důkazy příjem, Váš majetek. Osvobození od soudního poplatku je však možné jen v případě, že Vaše finanční situace odůvodňuje o tomto rozhodnout.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Soudní poplatek u odvolání proti usnesení o dědictví -
___

OBCHOD-DANĚ
Majetkové vyrovnání dědiců - daň, daně

Otec zdědil po své matce v pozůstalosti podíl v bytovém družstvu, který notář ohodnotil na 2.400.000 Kč. V pozůstalosti od notáře je uvedeno, že zdědil celý podíl v bytovém družstvu zemřelé s tím, že se dohodl se svou sestrou, že ji vyplatí částkou 1.200.000 Kč (50%).
Podíl na družstvu bude můj otec prodávat synovi jeho sestry za 2.400.000 Kč. (cena podílu ohodnocená notářem)
Jestli to chápeme dobře, tak otec dědickou daň platit nebude, protože to byl přímý příbuzný zemřelé.
Spíše se mi jedná o daň z příjmu. Chápu dobře to, že on ten podíl bude muset do svého daňového přiznání uvést jako příjem, ale zároveň může podle zákona jako výdaj uvést cenu podílu tak ji ohodnotil notář, takže bud vlastně na nule a nebude platit žádnou daň (co se tohoto týče)?
Otec je zaměstnanec a jeho zaměstnavatel jim daňové přiznání vyřizuje přes externí firmu a nedá jim na ni kontakt. Jak má tedy toto uvést do daňové přiznání?
Může se potom ještě udělat dodatečně až do zaměstnavatel pošle a nebo má otec trvat na tom, aby mu zaměstnavatel dal kontakt na tu účetní firmu a
vyřídil to s ní? Poslední otázka se týká vyrovnání otce a jeho sestry, který by jí měl tedy uhradit částku 1.200.000 Kč.
Dohodli jsme se, že otcova sestra svému synovi tu částku 1.200.000 Kč odpustí. Její syn tedy mému otci pošle na účet 1.200.000 Kč a otec ještě bude v tu chvíli se sestrou muset sepsat potvrzení, že došlo k vyrovnání jeho s ní (má ji zaplatit ten 1.200.000 Kč za to, že zdědí celý podíl v družstvu)
Jak to máme správně sepsat? Potřebujeme samozřejmě nějaký doklad o vyrovnání otce se sestrou. A jestli nebude finanční úřad nějakým způsobem kontrolovat tok peněz, protože otec sestře žádné peníze nepošle, s ní se vyrovná tím, že mu její syn pošle 1.200.000 Kč. místo 2.400.000 Kč - což bude hodnota podílu uvedená v kupní smlouvě.
Děkuji, Standa.

ODPOVĚĎ:
Od roku 2014 je daň dědická implementována do zákona o daních z příjmů, ve kterém je dědictví osvobozeno od daně vždy. Zdědění družstevního podílu je tedy pro Vašeho otce osvobozeno od daně z příjmů.
Od daně z příjmů je osvobozen úplatný převod podílu v družstvu po 5ti letech od jeho nabytí. V případě prodeje zděděného družstevního podílu se pro osvobození od daně z příjmů do časového testu 5ti let započítává i doba, po kterou podíl vlastnil zůstavitel, pokud je příbuzným v linii přímé. Příjmy osvobozené se do přiznání k dani z příjmů neuvádí. Pokud by příjem z prodeje osvobozen nebyl, je při bezúplatném nabytí výdajem nabývací cena určená podle zvláštního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí podílu.
Dle mého názoru zaměstnavatel nepodává za Vašeho otce daňové přiznání, ale provádí roční zúčtování záloh na daň z příjmů. Pokud by Váš otec měl povinnost podat daňové přiznání, nebo by ho chtěl podat dobrovolně, nepožádá zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň. Daňové přiznání poté zpracuje a podá sám. Zaměstnavatel nemá povinnost zpracovávat daňové přiznání svým zaměstnancům.
Finančnímu úřadu tuto transakci případně prokážete dokumentací mezi Vámi, Vaší sestrou a jejím synem.
V daném případě by bylo nejideálnější a nejtransparentnější řešení, aby otcova sestra postoupila svou pohledávku vůči Vašemu otci na svého syna, tj. sepsala se synem dohodu o postoupení pohledávky, na základě které by otec měl povinnost uhradit částku z dědictví přímo jejímu synovi. Následně by měl otec uzavřít se synem své sestry, tedy se svým synovcem smlouvu o převedení členských práv k bytu, jejíž součástí by byla dohoda o započtení dluhu proti vyplacené částce za členský podíl.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daň - převod zděděné nemovitosti v rodině, majetkové vyrovnání dědiců

___

PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
Nezaviněná dopravní nehoda zaměstnance - náhrada škody srážkou z platu, mzdy

Do 30.11.2017 jsem pracoval jako řidič u místní pekárny. Dne 30.11.2017 mi skončila tříměsíční výpovědní lhůta. Kolem 15.11.2017 jsem srazil srnu a lehce praskl přední nárazník. Oznámil jsem to zaměstnavateli a ten auto poslal na servis, nechal nárazník opravit a nic se mnou neřešil. 30.11.2017 když jsem skončil svůj poslední den mi byla předhozena faktura ze servisu na 3.000 Kč za sraženou srnu. K tomu mi bylo řečeno:
"Tady máš tu fakturu a vyřiď si to přes svoji pojistku na blbost, částku ti strhneme z výplaty."
Mám normální pracovní smlouvu ve které mám přímo uvedenou částku bez jakýchkoli prémii či pohyblivých složek mzdy. Navíc jsem nehodu nemohl ovlivnit a nebyla samozřejmě způsobena ani záměrně. Řídil jsem brzo ráno ve tmě a srna mi skočila přímo pod auto při výkonu práce. V potvrzení při změně zaměstnání od zaměstnavatele mám i kolonku "Srážky ze mzdy" - samozřejmě nevyplněnou.
Chtěl bych se tedy zeptat: jak mi může zaměstnavatel vyhrožovat srážkou ze mzdy když na to nemá právo, popřípadě jak se proti tomu bránit? Jak by se správně měla řešit nezaviněná srážka se zvěří služebním autem při výkonu práce?
Dne 12.12.2017 si mám přijít vyzvednou výplatu za poslední odpracovaný měsíc = listopad. Na smlouvě (HPP) mám uvedeno 18.000 Kč měsíčně hrubého, tedy 14.500 Kč čistého. Jak správně postupovat, kdyby mi zaměstnavatel nezaplatil celou výplatu a strhl mi peníze za opravu auta? Děkuji, Filip

ODPOVĚĎ:
Podle § 250 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Podstatné tedy je, zda byla ke srážce přivolána policie a jaký byl výsledek jejího šetření. Pokud policie přivolána nebyla, je nutné vyjasnit, zda srážka se zvěří byla zaviněným porušením povinností zaměstnance. V případě kladné odpovědi by měl zaměstnavatel se zaměstnancem projednat výši požadované náhrady škody a písemně mu ji oznámit. To by měl učinit zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá. Poté zaměstnavatel svému pracovníku obvykle předloží k podpisu písemné uznání jeho závazku uhradit škodu a dohodne se s ním na způsobu její úhrady. Klasickou formou úhrady jsou přitom srážky ze mzdy.
Podle § 146 zákoníku práce srážky ze mzdy smějí být provedeny jen
a) v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem,
b) na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance,
c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.
V případě, že zaměstnavatel provede srážku bez výše uvedených kroků, je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce kvůli nevyplacení části mzdy, případně podat žalobu ze stejného důvodu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Srážka z platu, mzdy - dopravní nehoda zaměstnance, kterou nezavinil (srážka se srnou)
___

OBČAN-EXEKUCE
Zabránění exekuční dražbě nemovitosti - je v ní vykonávána veřejně prospěšná činnost (lékařská praxe)

Spoluvlastním nemovitost, na níž je vydána dražební vyhláška. Tomuto stavu předcházelo více soudních rozhodnutí a jedno z nich určilo, že, že cena nemovitosti v dražbě se podle znaleckého posudku snižuje o cenu nájmu bytu a dále o cenu nájmu nebytových prostor. S tímto stavem se oprávněný nehodlal smířit a podával odvolání a nakonec dosáhl toho, že soud vydal usnesení v roce 2015, v němž je určena cena nemovitosti ve výroku usnesení tak, že cena jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených tj. nájem bytu a nájem nebytových prostor činí částku celkem. Nesnížil tedy ve výroku cenu nájmu nebytových prostor, ale uvedl pouze výslednou částku, takovou o kterou se snižuje cena pouze o cenu nájmu bytu.
V odůvodnění usnesení soud uvedl, že bylo rozhodnuto o ceně na základě znalecké posudku, ten ale zohlednil cenu obou nájmů. Soud v odůvodnění dále uvedl, že došlo k omylu a že částky uvedené ve znaleckém posudku z roku 2007 byly nesprávné a správné jsou částky uvedené ze znaleckého posudku (téže znalkyně) z roku 2010.
Soud tak stanovil ve výroku usnesení cenu výslednou, která je pro mě coby povinného zdánlivě výhodná, protože vlastně zvyšuje cenu nemovitosti při dražbě. Ve skutečnosti je pro mě dražba likvidační, protože v objektu - řadovém domě - vykonávám stomatologickou praxi.
Soud dospěl k názoru, že výkon této praxe je sice veřejně prospěšnou činností, ale ne nutně v objektu, který jde do dražby. Takže nájem nebytových prostor stomatologie v dražbě zanikne, i když soud konstatoval, že jde o veřejně prospěšnou činnost, zatímco nájem bytu bude nemovitost zatěžovat i nadále.
Podotýkám, že lhůty pro obnovu řízení a i dovolání jsou zmeškány.
Vidím rozpor právě ve výroku citovaného usnesení a jeho odůvodněním v návaznosti na skutečnost, že v předchozích řízeních byly nájemní smlouvy uznány za platné.
Rád bych věděl, zda je za tohoto stavu možné exekuci zabránit či nalézt jiné řešení.
Děkuji. Vilém

ODPOVĚĎ:
Jelikož i Vy sám uvádíte, že zákonné lhůty pro obnovu řízení i dovolání jsou již zmeškány, tak v tuto chvíli nevidím způsob jakým by šlo dražbě zabránit. Jediným způsobem jak by se dalo dle mého názoru zabránit dražbě je uhradit exekuci, a to i za pomoci rodiny či velmi dobrých přátel. Pokud tohoto nejste schopni, tak bych hledala jiné místo, kde by bylo možné provozovat stomatologickou praxi. Jen dodávám, že pokud je povinný stomatolog, tak věci potřebné pro výkon povolání, či plnění pracovních úkolů povinného (provoz stomatologické praxe) nemohou být povinnému zabaveny dle ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a pokud by se tak stalo, je to důvodem pro podání návrhu na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Proto bych se s exekutorem dohodla i na převozu věci nutných pro výkon stomatologické praxe do nové ordinace. Popřípadě můžete celou věc zkusit prokonzultovat s advokátem, neboť já zde nemám možnost vidět žádné listiny, pokud jste je přikládal. Proto moji odpověď je nutné brát jako obecnou. K advokátovi je nutné si s sebou vzít veškeré listiny, které k dané věci máte. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách www.advokatikomora.cz nebo na www.cak.cz

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Veřejně prospěšná činnost (lékařská praxe) v nemovitosti obstavené exekucí, exekutorem - jak zabránit exekuci?
___

TRESTNÍ-TRESTY
Podmínečné propuštění z vězení, výkonu trestu 2018

Někde jsme zaslechli, ze od roku 2018 se může žádat o podminecné propuštění z výkonu trestu již po polovině trestu bez ohledu na výši a spáchání TČ. Po dvou třetinách se prý ruší. Nikde se o tom nemohu dočíst víc informaci.
Děkuji

ODPOVĚĎ:
Dne 2.1.2018 nabude účinnosti novela trestního zákoníku, nicméně ta se nedotýká podmínek podmíněného propuštění z výkonu trestu, kdy podmínky zůstávají stále stejné.
Podmínky jsou stanoveny v § 88 trestního zákoníku, dle kterého soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného, a
a) odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, nebo
b) odsouzený, jenž nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a který dosud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonal alespoň třetinu uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Novela trestního zákoníku 2018 a podmínečné propuštění z vězení, výkon trestu
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Roznášení alkoholu nezletilou osobou ve věku 15 let v komerčním zařízení - kam podat stížnost na porušení zákona

V červnu 2017 byla má 15 letá dcera svěřena do péče otce (v únoru 2016 jsme se přestěhovaly do jiného bydliště vzdáleného 500 km od původního místa bydliště - dcera si v novém bydlišti nezvykla).
Její otec s jeho manželkou mají v podnájmu penzion, kde dcera musí každý víkend pomáhat, jak v kuchyni, při kuchařských pracích, tak i na place, kde roznáší alkohol, tak i úklidy pokojů po hostech, sekání trávníku, v zimě odhrabávání sněhu. Dcera s tím problém nemá, protože za tuto odvedenou práci dostává peníze pro svou potřebu. Já s tím problém mám, hlavně s tím roznášením alkoholu po place. Na internetu jsem se dočetla, že do 18 let nesmí tuto činnost vykonávat (roznášení alkoholu). Mám podezření, že otec dceru využívá jako levnou pracovní sílu, nehledě na to, že dcera nemá ani potravinářské povolení k této činnosti (potravinářský průkaz), ani smlouvu na tuto činnost jako brigádnice.
Můžete mi prosím poradit, na jakou instituci se mohu obrátit a tuto skutečnost nahlásit? Děkuji, Kateřina

ODPOVĚĎ:
Můžete se obrátit na inspekci práce, která je oprávněna prošetřovat zaměstnávání osob, v oblasti potravinářského průkazu vykonávají dohled krajské hygienické stanice. V případě, že daná instituce shledá pochybení, hrozí dané osobě uložení pokuty.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Roznášení jídla v restauraci osobou bez potravinářského průkazu - kam podat stížnost, udání?
Nutnost potravinářského průkazu na roznášení jídel v restauraci, restauračním zařízení
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Výpověď v pracovní neschopnosti a nárok na podporu v nezaměstnanosti

- Když dám výpověď já (mohu dát výpověď v pracovní neschopnosti? ) zaměstnavateli a uvedu ze zdravotních důvodů, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání, budu mít plnou podporu v nezaměstnanosti? tj. 65%? .
- Až se budu hlásit na Úřadu práce musím tam doložit lékařskou zprávu? Lékařská zpráva musí být od závodního lékaře nebo od obvodního lékaře?
- Budu dostávat plnou podporu v nezaměstnanosti (65%) po celou dobu tj. 5 měsíců?
Děkuji, s pozdravem Norbert

ODPOVĚĎ:
Podle § 5 písm. c) bod 6 zákona o zaměstnanosti jsou vážnými důvody i zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti tedy přesně nespecifikuje, který lékař dokládá požadovaný posudek. Podle mého názoru proto bude dostačující posudek vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
V případě existence vážného důvodu činí podle § 50 odst. 3 zákona o zaměstnanosti procentní sazba podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nárok, právo na podporu v nezaměstnanosti při výpovědi v pracovní neschopnosti
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Ekologická likvidace vozidla původním majitelem - nový majitel nepřepsal auto na sebe

2013 jsem prodala auto. Při prodeji jsem podepsala kupujícímu plnou moc k odhlášení a přepsání vozidla. Bohužel kupující vozidlo nepřihlásil, což jsem zjistila, když mě vyzval magistrát ve spolupráci z Českou kanceláří pojistitelů ČKP k podání vysvětlení, proč není vozidlo pojištěno. Bylo zahájeno správní řízení, v němž jsem doložila, že předmětné vozidlo bylo prodáno. Magistrát několikrát vyzval majitele, ten ovšem na výzvy nereagoval, ani přes uloženou sankci. Magistrátu ve spolupráci s policií se nepodařilo majitele vozidla dohledat. Magistrát mi vydal nový velký technický průkaz, abych mohla vozidlo dočasně odhlásit z provozu, i přestože ho fyzicky nevlastním a v tu dobu jsem neměla ani tušení, kde se nachází.
V polovině listopadu 2017 bylo vozidlo při čištění silnice odtaženo. Jelikož jsem v evidenci vozidel stále jako majitelka, byla jsem opět kontaktována s tím ať si vozidlo převezmu, zaplatím odtah případně i parkovné, které bude účtováno do doby, než si vozidlo vyzvednu. Já ovšem od vozidla nemám klíče a dle smlouvy o prodeji věci ho ani nevlastním. Nemohu tedy ani vozidlo převzít a nechat sešrotovat, neboť se domnívám, že by majitel vozu mohl po mně vyžadovat náhradu škody.
Můžete mi prosím poradit, jak v této věci postupovat? Jak celou věc uzavřít, a nebát se, že nakonec ještě budu muset někomu platit škodu? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit, v tom případě se smlouva ruší a vy tak budete vlastníkem vozidla. Odstoupení zašlete na adresu kupujícího s tím, že v něm popište, že z důvodu nedodržení povinností vyplývajících mu z uzavřené smlouvy (zejména provedení přepisu vozidla na jeho osobu, neposkytnutí součinnosti, vznik škody na Vaší straně, porušení povinností vyplývajících mu z právních předpisů) odstupujete od uzavřené smlouvy, smlouva se tak ruší a Vy jste stále vlastníkem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nový majitel nepřepsal vozidlo na sebe, auto bylo odtaženo - může původní majitel vozidlo ekologicky zlikvidovat, sešrotovat?

__

RŮZNÉ-STAVBY
Neudělení souhlasu se stavbou sousedem - bude stavba postavena i bez souhlasu?

Zdědila jsem domek (selské stavení) po rodičích. Sousední dům je postaven na hranici pozemku. Mezi domy je náš dvůr široký 4 m a rozšiřuje se na 4,20 m. Sousedův dům je přízemní a nyní přišel soused požádat o souhlas ke stavbě - nástavba podkroví. Nechci žádné konflikty, ale vzhledem k tomu, že pozemek mezi domy je úzký, nerada bych souhlas dávala. Bude to co platné?
Na sousedově stávajícím domě jsou v přízemí okna. Jedno je proti vstupním dveřím do našeho domu a druhé přímo proti oknu do našeho pokoje. Otec, když dával bývalému sousedovi souhlas k těmto oknům, měl podmínku matná skla. A tak to v pohodě fungovalo mnoho let. Nyní to nový soused nerespektuje. V přízemí má již bez jakékoliv dohody čiré sklo a s matnými skly nesouhlasí ani v nástavbě. Můžete prosím poradit, zda můžu požadovat matná skla. Je nějaká opora v zákoně? Děkuji mnohokrát za odpověď a přeji hezký den. Děkuji, Bohumila.

ODPOVĚĎ:
Pokud od Vás soused žádá odsouhlasení jeho stavebního záměru, lze předpokládat, že se na stavební úřad obrátí s tzv. stavební ohláškou (§ 104 a násl. stavebního zákona, konkrétně pak § 105/1 písm. f) stavebního zákona). Pokud sousedovi svůj písemný souhlas nedáte (k čemuž nejste v žádném případě povinna), bude soused muset upustit od stavební ohlášky a zahájit stavební řízení (na jehož konci bude vydáno stavební povolení).

Jako vlastnice sousedního pozemku se samozřejmě stanete účastnicí stavebního řízení (§ 109 písm. e) stavebního zákona) a budete oprávněna vznášet své námitky (§ 112 a § 114 stavebního zákona), s nimiž se bude muset stavební úřad vypořádat.

V rámci stavebního řízení můžete samozřejmě vznést rovněž požadavek na instalaci matných skel do sousedovy přístavby.

Co se týče čirých skel v přízemí sousedova domu, je podstatné, jakou formu měla dohoda mezi Vaším otcem a původním sousedem. Byla-li tato dohoda vtělena např. do povolení, které původní soused získal od stavebního úřadu, bylo by možné se po sousedovi domáhat respektování tohoto požadavku. Pokud se však jednalo pouze o ústní sousedskou dohodu, je její vymahatelnost prakticky nulová.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nástavba podkroví souseda - je podmínkou souhlas souseda se stavbou?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Stavba na pozemku souseda a nesouhlas s výměnou pozemků mezi sousedy

Dostal jsem darem rodinný dům, tedy RD roku 2010. Nevěděl jsem, že není správně zakreslena hranice pozemku. Není zakreslena garáž do katastru nemovitostí ČR, tedy KN ČR, která byla kolaudovaná 1990. Otec ji nenechal zakreslit, možná věděl, že stojí částečně na pozemku souseda. Informaci jsem netušil do 2016, kdy mě upozornil soused. Přepis 2010 proběhl bez problému a nikdo na zakreslení garáže do KN ČR netrval. Soused si stavěl dům v 1989. Plot u našeho domu byl schválený úřadem 1977. 1993 si soused nechal vyměřit pozemek, situaci neřešil s mým otcem. 2016 jsem se do domu nastěhoval a soused chce část našeho pozemku, protože užíváme část jeho pozemku. Na jeho pozemku stojí 1/3 garáže a část naší zahrady. Výměnou požaduje adekvátní část podél své příjezdové cesty, problém je, že my nevjedeme do garáže. On pro změnu využívá cca 40 cm našeho pozemku na cestě, kterou chce rozšířit. My užíváme pozemek ve výměře cca 90 m2. On cca jen 9 m2. Prodat svou část odmítá. Jak máme dále postupovat? Lze v tomto případě uplatnit právo promlčení, nebo vydržení pozemku? Musíme pozemek sousedovi vrátit, přestože tam máme garáž a zahradu? Děkuji. Bohdan

ODPOVĚĎ:
Pokud od Vás soused žádá odsouhlasení jeho stavebního záměru, lze předpokládat, že se na stavební úřad obrátí s tzv. stavební ohláškou (§ 104 a násl. stavebního zákona, konkrétně pak § 105/1 písm. f) stavebního zákona). Pokud sousedovi svůj písemný souhlas nedáte (k čemuž nejste v žádném případě povinna), bude soused muset upustit od stavební ohlášky a zahájit stavební řízení (na jehož konci bude vydáno stavební povolení).
Jako vlastnice sousedního pozemku se samozřejmě stanete účastnicí stavebního řízení (§ 109 písm. e) stavebního zákona) a budete oprávněna vznášet své námitky (§ 112 a § 114 stavebního zákona), s nimiž se bude muset stavební úřad vypořádat.
V rámci stavebního řízení můžete samozřejmě vznést rovněž požadavek na instalaci matných skel do sousedovy přístavby.
Co se týče čirých skel v přízemí sousedova domu, je podstatné, jakou formu měla dohoda mezi Vaším otcem a původním sousedem. Byla-li tato dohoda vtělena např. do povolení, které původní soused získal od stavebního úřadu, bylo by možné se po sousedovi domáhat respektování tohoto požadavku. Pokud se však jednalo pouze o ústní sousedskou dohodu, je její vymahatelnost prakticky nulová.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Garáž částečně stojící na pozemku souseda - vydržení pozemku
___

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Zřízení trvalého pobytu na městkém úřadě, obecním úřadu - pravidla

Potřebovali bychom poradit s umožněním trvalého pobytu ve městě Uničov. Známý má trvalý pobyt v obci Dlouhá Loučka a bydlí na ubytovně v Uničově, kde si nemůže zřídit trvalý pobyt. Majitel ubytovny má prý soudně sjednané, že si lidé na ubytovně nemůžou dát trvalý pobyt. Potřebuje si ale zřídit trvalý pobyt ve městě Uničov, kvůli bydlení v pečovatelském domě v Uničově, ale jelikož má trvalý pobyt v Dlouhé Loučce, nemá nárok na ubytování v pečovatelském domě. Možnost, že by známému někdo povolil napsat trvalý pobyt ve svém bytě nepřichází v úvahu, jelikož má dluhy, které sice pravidelně splácí, ale i tak máme strach povolit mu u nás trvalý pobyt. Dříve šlo, že lidé z Uničova měli trvalý pobyt napsaný na Uničovské radnici, ale známému bylo nyní sděleno, že trvalý pobyt na radnici v Uničově už není možný. Je nějaká klička, která by mu umožnila trvalý pobyt na radnici města Uničova? Bez trvalého pobytu nemá nárok na bydlení v pečovatelském domě. Předem děkuji za odpověď. Milada

ODPOVĚĎ:
Trvalý pobyt na obecním úřadě lze zřídit jen v té obci, ve které má osoba trvalý pobyt dosud. Obecně je nahlášení trvalého pobytu na obecní úřad až jako poslední možnost, kdy nelze mít trvalé bydliště jinde (např. majitel bytu odhlásí osobu, co u něj alespoň půl roku měla zřízen trvalý pobyt s tím, že tato osoba zde již nebydlí). Váš známý si tedy nemůže nahlásit trvalý pobyt na obecní úřad v obci Uničov, jestliže nyní trvale bydlí v obci Dlouhá Loučka.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podmínky pro udělení bezdomoveckého trvalého pobytu na obecním úřadě, městkém úřadu
___

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
Nahrávka videa při těhotenském ultrazvuku - může lékař zakázat nahrávku mobilem rodiče plodu?

Čekáme se ženou dítě a byli jsme na prohlídce u gynekoložky a na genetickém vyšetření. U obou případů, když jsem viděl nový život v děloze ženy, jsem chtěl zachytit na mobilní zařízení to, co jsem viděl na obrazovce. (Život je pro mě zázrak a byl bych šťastný, kdybych sebe mohl zhlédnout ještě před narozením.) V obou případech mi to lékaři nedovolili s odůvodněním, že byly případy, kdy lékaři něco přehlédli a rodiče dítěte po narození pak lékaře obžalovali. Genetické vyšetření si platíme. Máme právo zachytit naše vyvíjející se dítě v děloze při vyšetření na video vlastním zařízením?
Děkuji, Boris

ODPOVĚĎ:
Právo zachytit při lékařské prohlídce obraz na monitoru pomocí vlastního zařízení není v žádném právním předpise explicitně zakotveno, takto podrobně právní předpisy psány nejsou. I přesto se domnívám, že lékaři by Vám nemělo být bráněno v zachycení obrazu na monitoru pomocí vlastního zařízení, a to za splnění níže uvedených podmínek.
Především je zapotřebí, abyste vlastním zařízením zachytil pouze obraz na monitoru, tedy nikoli interiér ordinace či jakoukoli z přítomných osob (resp. by bylo možné zachytit jinou osobu pouze po jejím předchozím souhlasu). Dále je vhodné, aby na monitoru nebyly uvedeny žádné osobní údaje (jméno lékaře, rodné číslo apod.). Výjimkou by mohly samozřejmě být osobní údaje Vaší ženy, pokud by s tím souhlasila. Natáčením obrazu na monitoru nesmí být jakkoli narušeno poskytování zdravotní péče Vaší ženě, tzn. že při natáčení nesmíte zdravotnickému personálu překážet, vyšetření Vaší ženy nesmí být natáčením prodlužováno apod.
Za splnění shora uvedených podmínek je dle mého názoru možné, abyste záznam obrazu na monitoru pořídil. V tomto ohledu je vhodné připomenout, že pacient (zde Vaše žena), resp. jemu blízké osoby, má právo na informace o svém zdravotním stavu a má rovněž právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, kterou o něm poskytovatel zdravotních služeb vede, může si pořizovat její výpisy a kopie (§ 51 a § 65 zákona o zdravotních službách). Přestože natáčení obrazu na monitoru vlastním zařízením není možné podřadit pod žádné z těchto práv, bylo by možné dovodit, že má-li pacient, resp. osoba jemu blízká, právo pořizovat si kopie zdravotnické dokumentace (a to například i pomocí fotoaparátu na vlastním mobilním telefonu), má tím spíše právo natočit si obraz na monitoru při svém vyšetření.
Argument lékařů, který v dotazu zmiňujete, je zcela lichý. Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb za případnou újmu na pacientově zdraví (popř. za jinou újmu) vzniká nezávisle na tom, zda si pacient případně natočí monitor při svém vyšetření. Tato odpovědnost je v zásadě vázána na to, zda poskytovatel zdravotních služeb postupoval dle posledních poznatků lékařské vědy (tzv. lege artis). Lékaři ve Vašem případě chtěli pravděpodobně předejít tomu, abyste získal případný důkaz o tom, co bylo prostřednictvím ultrazvuku viditelné a co měl tudíž lékař vzít v potaz (resp. co neměl přehlédnout). Dle mého názoru by však videozáznam pořízený z monitoru na mobilní telefon představoval důkaz přinejmenším dosti nekvalitní (a tudíž i obtížně použitelný).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Videonahrávka těhotenského ultrazvukového vyšetření - je nutný souhlas lékaře?
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Nemožnost zaslání výživného do zahraničí přes českou poštu a zaslání na účet osoby blízké od rodiče

Posílám výživné z ČR na Slovensko. Bývalí manžel nemá bankovní účet a do teď jsem mu zasílala peníze poštou přes Eurogiro.
Teď mne informovali na poště že už to nepůjde že tuto službu česká pošta ruší.
Můžu peníze -výživné zasílat na bankovní účet jeho druhé manželky? Je k tomu potřeba nějaká písemná domluva? Nevím jestli se nemýlím ale pokud jsou manželé a mají bezpodílové spoluvlastnictví by to asi mohlo být i když soudní rozhodnutí říká k rukám jmenovaného teda mého bývalého manžela.
Děkuji, Bronislava

ODPOVĚĎ:
Výživné na účet manželky otce raději neposílejte. Pokud by to opravdu jinak nešlo, tak jedině s písemnou dohodou mezi Vámi, otcem a jeho manželkou. Výživné na dítě do SJM nespadá, neboť jde o peníze náležející dítěti a mohlo by se stát, že manželka částky zaslané na její účet zapře či bude tvrdit, že jde o dobrovolné „dary“ pro dítě. Soudy vykládají znění výroku rozsudku „k rukám otce“ striktně a Vám by tak mohl hrozit postih za neplacení výživného.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Posílání výživného do zahraničí - je možné posílat na účet osoby blízké oprávněné osoby?
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Podpůrčí doba před odchodem do důchodu - musí se vyčerpat nebo ne?

Od 9. 10. 2017 jsem evidována jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce a je mi přiznána podpůrčí doba 11 měsíců. V průběhu června 2018 mi vznikne možnost odejít do starobního důchodu. Mohu využít celou přiznanou podpůrčí dobu, nebo ji musím ukončit v červnu a přejít do starobního důchodu? Děkuji. Dagmar

ODPOVĚĎ:
Podle § 39, odst. 1 zákona o zaměstnanosti má nárok na podporu v  nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, který ke dni, k  němuž má být podpora v  nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Jestliže zatím starobní důchod nepobíráte, můžete pobírat podporu v  nezaměstnanosti. Podle § 44, odst. 1 téhož zákona se uchazeči o zaměstnání podpora v  nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu. Po tuto dobu krajská pobočka úřadu práce poskytování podpory rozhodnutím zastaví. Pokud by Vám tedy začal být vyplácen starobní důchod, musela byste o této skutečnosti informovat úřad práce. Jestliže se ale rozhodnete odejít do důchodu později a žádost o přiznání starobního důchodu odložit, můžete pro čerpání podpory v  nezaměstnanosti využít celou podpůrčí dobu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Starobní důchod a vyčerpání podpůrčí doby
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Odmítnutí uplatnění reklamace skryté vady nemovitosti kupujícím ve smlouvě

Po diskuzi s realitní společností a s kupujícím vyplývá že kupující bere na vědomí starší stav nemovitosti a je ochoten se vzdát nároku na uplatnění případných skrytých vad. Podle realitní kanceláře to není první případ kdy to kupující dělá.
Návrh je vložit tuto větu do smlouvy:
"1.1 Strana kupující prohlašuje, že:
d) je jí znám současný věcný stav Předmětu převodu v podstatných ohledech a neshledala na něm žádné zjevné vady;
e) Předmět převodu přijímá do svého vlastnictví ve stavu, v jakém se ke dni uzavření této
smlouvy nachází;
- Po uzavření této smlouvy nebude nárokovat od Strany prodávající týkající se zjištěných závad na Předmětu převodu."
Moje otázka je, jak legální to je v CR a zdali je to napadnutelné pokud by si to kupující v průběhu
těch právních pěti let rozmyslel. S pozdravem a děkuji, Mariana

ODPOVĚĎ:
Ust. § 1916 odst. 2 občanského zákoníku umožňuje, aby se smluvní strany písemně dohodly na vyloučení práv z vadného plnění. Takový postup je tedy v souladu se zákonem.
Formulaci bych však doporučil doplnit tak, aby bylo výslovně uvedeno, že se kupující vzdává práv a nároků z vadného plnění z případných skrytých vad nemovitosti, které by mohly být zjištěny po uzavření kupní smlouvy.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vzdání se možnosti reklamace skryté vady nemovitosti předem v kupní smlouvě - lze to?
___

PRÁCE-PLATY, MZDY ODSTUPNÉ
Nemoc z povolání - vliv diet na doplácení renty (řidič kamionu, MKD, NKD)

Byla mi uznaná nemoc z povolání a budu dostávat rentu. A potřebuji vědět jestli když budu pracovat jako řidič kamionu, kde bych měl minimální mzdu + diety mě budou započítávat ty diety do mzdy pro doplácení renty.
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se počítá jako rozdíl mezi průměrným platem zaměstnance, který by zaměstnavatel pobíral před pracovním úrazem a výdělkem, kterého nyní skutečně dosahuje-s odpočítáním invalidního důchodu. Výdělek zaměstnance je takový, který má povahu platu nebo mzdy. Tudíž nelze započítat odměny, diety, odstupné a další benefity.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Započítání diet do mzdy - renta kvůli nemoci z povolání
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Přerušení soudního řízení mediátorem - může to udělat?

V zákoně č. 202/2012 Sb. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů jsem našla toto:
V § 111 odstavec 3 zní:
„ (3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí 3 měsíců. S výjimkou řízení o rozvod může soud na návrh, jsou-li pro to závažné důvody, a i bez návrhu v případě, že to odůvodňují zájmy nezletilého dítěte, pokračovat v řízení i před uplynutím této lhůty. Není-li návrh na pokračování v řízení podán do 1 roku, soud řízení zastaví. “.
Co tedy znamená přerušení podle § 110 - jeho znění jsem nenašla.
Chápu to správně tak, že i pokud by mediátor podal návrh na přerušení podle § 110 (s odkladem v pokračování na 3 měsíce) lze v řízení na návrh některého z účastníka řízení pokračovat ještě před uplynutím této doby?
Děkuji Saskie

ODPOVĚĎ:
Ano, toto ustanovení znamená, že pokud je řízení přerušeno, soud na návrh účastníka v řízení pokračuje. Návrh na pokračování lze podat i před uplynutím tříměsíční lhůty, ovšem je třeba do návrhu uvést důležité důvody, pro které chcete, aby soud pokračoval dříve. Pokud odkazujete na § 110, jedná se o ustanovení ze zákona č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád, které upravuje přerušení řízení v téměř totožném znění, jako zákon o mediaci.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Může mediátor podat návrh na přerušení soudního řízení?
___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Kdy musí jít zaměstnanec do práce ve státní svátek na příkaz zaměstnavatele?

Jsem matka (dvě děti v mateřské škole, tedy MŠ) zaměstnaná na půl úvazku na postu prodejce uměleckých knih v prodejně, která je součástí státní instituce - galerie. Mám ještě dva kolegy studenty a jednoho nestudenta, poloviční úvazky a tříčtvrteční. Dozvěděli jsme se, že máme odpracovat směny během vánočních svátků a Nového roku. Tedy 25, 26.12. 2017 - svátky a dále i 1.1.2018. Běžně se střídáme na víkendových směnách, v pondělí zavřeno. Dovolili jsme se ohradit proti svátku 25.12. a 1.1.2018, ostatní pokrýváme. Bylo nám ale odpovězeno, že tyto svátky musíme být v práci a že je to příkazem od generálního ředitelství galerie, tedy GŘ.
Podotýkám, že oba dva dny jsou pondělky, kdy je obvykle zavřeno. Můžete mi/nám prosím poradit, jak postupovat v tomto případě? Byla jsem vždy na volné noze, tedy nemám zkušenosti jako zaměstnanec. Předem Vám velice děkuji za odpověď. S pozdravem, Jiřina.

ODPOVĚĎ:
Rozvrhnout pracovní dobu je právem zaměstnavatele, pokud dodrží následující limity:
Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena.
Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky. Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně. Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu (výčet je obsažen v § 91 odst. 3 zákoníku práce) a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Příkaz nástupu do práce ve státní svátek od zaměstnavatele

__

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Trestní oznámení pro křivé obvinění v zaměstnání nadřízeným zaměstnance

Chtěl bych se zeptat, zdali mohu podat na mého vedoucího podnět za křivé obvinění za účelem poškození mé osoby v zaměstnání a jak by se v případě podání pokračovalo? Pan vedoucí nařknul další dva zaměstnance, nejenom, že nás obvinil neprávem, tak ještě sám chodil a po celé firmě rozhlašoval, že nás musel rozdělit z důvodu krádeží. Takže jsme teď středem posměšků a to nás uráží. Šéf k tomu neměl sebemenší důkaz a rozhodně bychom se nic takového nedopustili, takže si myslíme, že nás poškodil záměrně. Po čtyřech letech si teď hledáme nové zaměstnání, jelikož nevíme jak se můžeme bránit a proto píši Vám o radu, jak tuto situaci řešit. Předem děkuji za odpověď, Bedřich.

ODPOVĚĎ:
Určitě se můžete obrátit na Policii ČR (kteroukoliv pobočku) a podat trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345 trestního zákoníku - Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta).
Trestný čin křivého obvinění předpokládá, vědomé nepravdivé informování o tom, že se někdo dopustil trestného činu.
Teoreticky může přicházet v úvahu i trestný čin pomluvy dle § 184 trestního zákoníku.
V případě, že by ze strany policie bylo shledáno, že nebyla naplněna skutková podstata některého trestného činu, přichází v úvahu postih takového jednání jako přestupku – policie předá věc příslušnému orgánu.
Na policii s Vámi bude trestní oznámení sepsáno s tím, že můžete současně požádat, abyste byl informován o výsledku prošetřování.
Dále máte možnost se bránit i cestou řízení před civilním soudem, kdy můžete požadovat náhradu vzniklé nemajetkové újmy a současně požadovat, aby se Váš zaměstnavatel dalšího takového chování zdržel.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přestupkové nebo trestní řízení - křivé obvinění nadřízeným ze spáchání trestného činu zaměstnancem
___

RODINA-OSVOJENÍ
Zpětvzetí adopce, osvojení a ukončení placení výživného, alimentů - rozvrat vztahu rodiče a adoptovaného potomka

Adoptoval jsem si roku 2004 tehdy 5 letou dceru, dnes (28.12.2017) již bývalé manželky, z jejího předchozího manželství. Její biologický otec je známý, ale nikdy na ní neplatil výživné, i když mu bylo vyměřeno a po několika letech ho soud v jeho nepřítomnosti zbavil otcovství v můj prospěch a na mou žádost, neboť jsem dítě vychovával od jejích 8 měsíců.
V době osvojení dítěte jsme nebyli manželé, těmi jsme se stali 2007.
2015 jsme se rozvedli kvůli manželčině nevěře. Od ustanovení výživného platím na dnes (28.12.2017) již 17 leté dítě výživné. Po našem rozvodu ale došlo k totálnímu rozvratu vztahu mezi mnou a osvojenou dcerou, která se odstěhovala k matce a po krátké době se ode mne zcela odklonila a po mnoha hádkách se již rok (10/2016-10/2017) nikterak nestýkáme.
Platím tedy výživné na dítě, jež není biologicky mé, a místo aby mi činil radost jeho vývoj a prosperita a měli jsme spolu hezký vztah, mám z toho jen problémy a starosti kvůli pomluvám, které o mne a mé přítelkyni osvojená dcera společně se svou matkou šíří na veřejnosti. Mohu jakkoliv zrušit osvojení? Děkuji

ODPOVĚĎ:
Podle § 840 nového občanského zákoníku (NOZ) soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší, jsou-li pro to důležité důvody. Podá-li návrh jen jeden z  nich (osvojitel nebo osvojenec), může se druhý k  návrhu připojit. Osvojení ale nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v  rozporu se zákonem. Vzhledem k  tomu, že od osvojení uplynula delší doba než tři roky, pak již osvojení – za předpokladu, že proběhlo v  souladu se zákonem – zrušit nelze.
Dalším možným řešením by mohlo být popření otcovství. Popřít otcovství lze však nejpozději do šesti let do narození dítěte. Je-li návrh na popření otcovství podám po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Popření otcovství je však málokdy v zájmu dítěte. V zájmu dítěte by mohlo být například tehdy, když by se našel dceřin biologický otec, který by se chtěl o dceru starat a přijmout ji za vlastní.
Co se týče pomluv, podle § 184 trestního zákoníku platí, že: Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v  zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
Pokud jste terčem pomluv ze strany bývalé manželky, můžete na ni podat trestní oznámení pro trestný čin pomluvy nebo se bránit před soudem v  civilním řízení. Žaloba na ochranu osobnosti se podává u krajského soudu, žalobou se můžete domáhat nejen omluvy, ale také finančního odškodnění. V  případě žaloby musíte být schopen svá tvrzení o pomluvě prokázat – poskytnout soudu relevantní důkazy. V  případě, že byste nebyl s  žalobou úspěšný, byste totiž musel uhradit nejen své náklady související se soudním řízením, ale i náklady protistrany.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Popření otcovství u adoptovaného dítěte
Zrušení adopce, osvojení - důvody, nový občanský zákoník
Pomluvy otce dítěte potomkem a bývalou manželkou na veřejnosti - jak se bránit?
Trestný čin pomluvy a trestní zákoník
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Nedocházení na úřad práce uchazeče o zaměstnání z důvodu péče o osoby blízké formou výjimka

Chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaký zákon nebo paragraf, který by mě osvobodil od nutnosti chodit na úřad práce kvůli zaplacenému zdravotnímu pojištění. Máme s manželkou tři děti a z toho 6letou dceru v 3. stupni péče o osobu blízkou kvůli těžkému autismu, pak 4 letou holčičku ze syndromem ADHD a 3 měsíčního chlapečka. Manželka sama domácnost kvůli autistické dcerce nezvládá, tak jí musím pomáhat. Dříve jsem pracoval po většinu roku na DPP, takže jsem na úřad práce nosil jen výplatnice apod. A právě DPP jsem měl dobře nastavitelnou pracovní dobu kvůli manželce. Jenže se změnil zákon a já už na DPP pracovat nemohu, jelikož bych pak nemohl být na úřadu práce. Proto vás velmi prosím o radu, zda mohu, kde a jaky paragraf či zákon uplatnit, abych byl od tohoto osvobozen. Děkuji velice za čas stravený nad mou otázkou. Děkuji, Benedikt.

ODPOVĚĎ:
Úřad práce Vás může vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání, pokud maříte součinnost s úřadem práce. Podle § 31 zákona o zaměstnanosti uchazeč o zaměstnání maří součinnost s  krajskou pobočkou úřadu práce, jestliže:
a) je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce úřadu práce, a přesto je neplní,
b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou úřadu práce
c) se nedostaví na krajskou pobočku úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů
d) neplní povinnosti stanovené v § 21 nebo
e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání

Pokud se chcete vyhnout pravidelným návštěvám úřadu práce, musel byste mít k  dispozici lékařský posudek, podle kterého nejste schopen plnit povinnosti vůči úřadu práce. Nedostavení se na úřad práce pak omlouvá už jen vážný důvod. Vážným důvodem je podle § 5, písm. c) téhož zákona osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV. Tímto způsobem byste ale musel omlouvat svou nepřítomnost pro každé setkání zvlášť.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Důvody pro vyřazení uchazeče z evidence uchazečů o zaměstnání
___

RŮZNÉ-STAVBY
Stavba pergoly u nosné zdi sousedova domu - odstranění nebo dodatečné povolení černé stavby

Soused si v roce 2016 postavil v těsné blízkosti mého domu pergolu. Na můj nesouhlas s touto stavbou bylo již několikrát řízení, soused se odvolal a stavební úřad mě sdělil, že si může požádat o zahájení řízení o dodatečné povolení stavby. Já s touto nepovolenou stavbou nesouhlasím. Myslel jsem si, že stavba musí být nejméně 2 m od sousedního pozemku. Nevím jak potom bude případná oprava domu, když je tato část zastavěná. Jedná se dle souseda o pergolu 24,5 m2 velkou. Soused základy pro svou stavbu vykopal v těsné blízkosti zdi mého obytného domu a zalil betonem. Nejprve mě bylo řečeno, že stavbu odstraní a nyní toto rozhodnutí, že má možnost do 30 dnů podat žádost o povolení stavby. Co v tomto případě mám dělat. Vůbec mně nenapadlo, že když je stanovená vzdálenost zákonem je možné toto obejít. Děkuji, Blažej.

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že dvoumetrová odstupová vzdálenost je stavebním zákonem pro některé stavby stanovena, je však zároveň pravdou, že z tohoto požadavku stavebního zákona lze udělit výjimku.
Pokud Váš soused realizoval stavbu pergoly bez příslušného přivolení stavebního úřadu, zahájil stavební úřad řízení o odstranění stavby. V rámci tohoto řízení je stavební úřad povinen Vašeho souseda upozornit, že si může požádat o dodatečné povolení stavby (jak vyplývá z § 129/2 stavebního zákona), jak se již stalo.
Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel (zde Váš soused) předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady předepsané k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí.
V rámci řízení o dodatečném povolení stavby můžete sousedovi odmítnout podepsat souhlas s umístěním jeho pergoly. V takovém případě by mělo být ze strany stavebního úřadu zahájeno stavební řízení, jehož účastníkem se stanete. Jako účastník stavebního řízení budete oprávněn vznášet své námitky (např. praktické znemožnění opravy či provádění udržovacích prací Vašeho domu ze strany, kterou soused zastavěl pergolou), přičemž můžete samozřejmě rovněž navrhnout, aby sousedova pergola nebyla dodatečně povolena.
Pokud stavební úřad sousedovu pergolu dodatečně povolí, budete oprávněn se proti tomuto rozhodnutí odvolat.
Proti sousedově pergole byste se mohl bránit rovněž prostředky soukromého práva, tedy žalobou u soudu. Pokud jste totiž souseda od počátku vyzýval k tomu, aby s výstavbou pergoly nezapočínal, resp. v ní nepokračoval, bylo by možné aplikovat § 1020 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že má-li pro to vlastník pozemku (zde Vy) rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Černá stavba - pergola na hranici pozemků a její zbourání nebo dodatečné povolení výjimkou

__

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Vydržení pozemku 2018 - stavba stála i za účinnosti starého občanského zákoníku (před 1.1.2014)

V minulosti moji rodiče koupili dům s přilehlým pozemkem, šlo o polovinu pozemků naší sousedky. Postavili dům, nyní po dědickém řízení jsme zjistili, že máme králíkárnu a garáž postavené na parcele, která patří polovinou sousedce a polovinou státu. Stát nám svoji polovinu nemůže prodat, to prý lze jen sousedce. Požádali jsme sousedku, ta s námi však odmítá komunikovat. Jde o nemocnou paní, celá její rodina trpěla schizofrenií, kterou nejspíše trpí i ona, ale nikde se neléčí, potíže s ní má spousta lidí z obce. Zjistili jsme, že ona má přistavenou část domu na naší parcele. Navrhovali jsme tedy výměnu parcel, kdy bychom jí nechali část parcely, na které stojí její dům výměnou za tu část parcely, kde je naše garáž, s tím, že bychom doplatili metry, které by byly navíc, ona však odmítá. Je nějaký způsob, jak ji k tomu „donutit“ soudně, popřípadě můžeme požadovat uvolnění naší parcely, na kterou přistavila svůj dům? Tento stav trvá již přes 20 let, nyní se na to přišlo s přeměřováním parcel kvůli elektronickému katastru nemovitostí. Prosím o radu jak tuto situaci řešit.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že Vámi popisovaná situace (tedy výstavba staveb či jejich částí na cizích pozemcích) vznikla před 1.1.2014, bude zapotřebí aplikovat ustanovení Občanského zákoníku (účinného do 31. 12. 2013).

V tomto ohledu je klíčovým ustanovením § 135c Občanského zákoníku, dle něhož platilo, že:
- zřídí-li někdo stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, může soud na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil;
- pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud za náhradu do vlastnictví vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí;
- soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby i jinak (například zřídit za náhradu věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě).

Není-li proto dohoda se sousedkou možná, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. V žalobě se můžete domáhat, aby bylo ve Váš prospěch zřízeno věcné břemeno (za náhradu, kterou byste sousedce zaplatili), na jehož základě byste byli oprávněni užívat tu část sousedčina pozemku, na kterém stojí Vaše stavby.
Obdobně se pak můžete žalobou domáhat i vypořádání té části sousedčina domu, který zasahuje na Váš pozemek.
Pro přípravu žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta: www.advokatikomora.cz
Závěrem své odpovědi ještě připomínám, že pokud jste užívali část sousedčina (resp. i státního) pozemku nepřerušeně po dobu alespoň 10 let v dobré víře o tom, že se jedná o pozemek Váš, dalo by se uvažovat o tom, že předmětnou část sousedčina (resp. státního) pozemku jste vydrželi (tzn. že tato část pozemku se stala Vaším vlastnictvím). V tomto ohledu je klíčové, zda jste byli v dobré víře o tom, že Vám tato část pozemku patří, tzn. zda jste po celou dobu (s přihlédnutím k běžné opatrnosti) nikdy nezapochybovali o svém vlastnickém právu k této části pozemku (tzn. že jste na nesoulad vlastnických práv nebyli ani nikým upozorněni). Pokud by na Vaší straně došlo skutečně k vydržení části pozemků, bylo by možné se obrátit na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou (v níž byste se domáhali, aby soud určil, že na Vaší straně skutečně k vydržení došlo a předmětná část pozemku je tudíž Vaším vlastnictvím).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde (s výjimkou právních předpisů již neplatných) :
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výměna parcel mezi sousedy - omylem zastavená plocha sousedů navzájem
___

RŮZNÉ-STAVBY
Vymáhání dopojení asfaltové silnice obrubníkem - silnice je černá stavba dodatečně zlegalizovaná

Kolem mého domu opravovala obec v roce 2010 místní komunikaci bez stavebního povolení. Z kamenité cesty se stala asfaltová s obrubníky. Na místním šetření konaného za účelem žádosti o dodatečné povolení stavby, jsem do protokolu uvedl výhradu dopojení obrubníku nově zbudované komunikace k vedlejším stávajícím plochám, plochy jsou asfaltové a byly dopojeny plynule k původní kamenité cestě a jsem jejich majitelem. Obec se do téhož protokolu zavázala, že opravu zajistí. Nezajistila. Během tří let dostala obec od SÚ pro komunikace několik výzev, aby opravu provedla. Neuposlechla. SÚ zjistil, že s obcí nehne. Prohlásil tedy dopojení za vyhovující. Nyní jsem opět oslovil SÚ a ten mi sdělil, že v jeho kompetenci je posuzovat stav cesty po vnější hrany obrubníků a o dopojení na vedlejší plochy nerozhoduje. Domnívám se, že žádná firma neudělá prostor pro obrubníky přesně na milimetr k venkovní stěně obrubníku. Vždy tam bude prostor k vyplnění, navíc podbetonování obrubníku určitě přečnívá přes venkovní stranu obrubníku. Co rozhoduje v tomto případě? Neexistuje hranice stavby? Kdo jí určuje?

ODPOVĚĎ:
Vnější hranice pozemních komunikací jsou vymezeny v § 11 zákona o pozemních komunikacích. Dle druhého odstavce tohoto paragrafu platí, že těleso místní komunikace mimo území zastavěné nebo zastavitelné je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi. Potíží této definice je skutečnost, že vymezuje hranice místní komunikace mimo zastavěné nebo zastavitelné území, což není, jak předpokládám, Váš případ.
Z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, zda představují Vámi zmiňované asfaltové plochy chodník. Pro doplnění proto dodávám, že dle § 12/4 zákona o pozemních komunikacích jsou chodníky (přilehlé k místní komunikaci) součástí místních komunikací (pokud tyto chodníky nejsou samostatnými místními komunikacemi).
Argument stavebního úřadu se v každém případě jeví jako ryze účelový. Není dán žádný logický důvod, proč by tento úřad mohl rozhodovat o zřízení obruby místní komunikace, nikoli však o jejím napojení na stávající zpevněné plochy. Nynějším argumentem ostatně stavební úřad přímo popírá to, co sám zaznamenal do protokolu z místního šetření v rámci řízení o dodatečném povolení stavby, stejně jako svůj následný postup vůči obci (když obec k řádnému napojení obruby místní komunikace opakovaně vyzýval).

Pro získání relevantního názoru v této věci Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad, a to ideálně krajský úřad (neboť předpokládám, že obecní úřad obce s rozšířenou působností je právě oním stavebním úřadem, který je ve Vaší věci pasivní).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vnější hranice silnice - definice podle stavebního zákona
Napojení silnice na soukromý pozemek a stavební povolení u černé stavby (asfaltová silnice)
___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
Kdy je nahrávka bez souhlasu nahrávané osoby legální a použitelná?

Nyní se s bývalým partnerem soudíme o dceru 5 let. Stále žijeme ve společné domácnosti. Bývalý partner si mě již mnoho let natáčí ve vyhrocených situacích, kdy sám vyprovokoval nějakou hádku a následně si mojí reakci natáčí. Natáčí si i naše běžné rozhovory. Nahrávkami mi nyní vyhrožuje a zastrašuje tím, že mě o dceru připraví, protože se i k ní chovám na nahrávkách nevhodně (prý jí určitými slovy psychicky týrám). Psychicky mě deptá tím, že je dům,, prošpikován" kamerami apod. Bývalý partner mě několikrát fyzicky napadl, pod vlivem alkoholu. Jedenkrát jsem toto hlásila i na PČR, kde je protokol. Já se o dceru poctivě starám, miluji jí a nyní mám velký strach z toho, že o ní přijdu kvůli pár vyhroceným situacím, kde jsem se možná opravdu nechovala vhodně a mrzí mě to.
Chtěla bych se zeptat, zda je vůbec legální, aby si mě bývalý partner takto natáčel, nahrávkami vyhrožoval a zda je možné, aby jimi u soudu argumentoval? Jsou opravdu vytržené z kontextu a on se na nich chová jinak, než normálně. Jak se proti tomu případně bránit? Jsem z toho už psychicky vyřízená. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že Váš bývalý partner pořizuje nahrávky bez Vašeho svolení (či vědomí). V takovém případě lze nahrávky považovat za protizákonné s odkazem s na ustanovení § 86 občanského zákoníku, dle kterého nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k  tomu zákonný důvod; zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o  tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o  soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o  jeho soukromém životě šířit.
Dle § 88 odst. 1 obč. zák. však svolení není třeba, pokud se zvukový či obrazový záznam pořídí k ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.
Pokud jde o použitelnost takových nahrávek u soudu, pak soud obecně bere v úvahu, za jakým účelem byly nahrávky použity (viz § 88). Např. by soud pravděpodobně připustil důkaz takovou nahrávkou pokud by prokazoval spáchání trestného činu (např. kdybyste natočila fyzické napadení ex partnera). Dle mého názoru má však hádka (navíc vzájemná) natolik soukromý charakter, že by soud takový důkaz neměl připustit, a pokud by tak učinil, jistě by bylo vhodné namítnout nezákonnost takového důkazu, případně z tohoto důvodu podat odvolání (pokud by na základě takového důkazu byla dcera svěřena do péče otci).
Dalo by se pochopit připuštění takového důkazu, pokud by hádka dokazovala týrání dítěte, neboť by převážil zájem na ochraně dítěte před zájmem na ochranu Vašeho soukromí, nicméně mám za to, že nepřímé ovlivnění dcery některými Vámi použitými slovy nelze považovat za psychické týrání.
Naopak pokud Vás Váš bývalý partner natáčí kontinuálně (když uvádíte, že dům je prošpikován kamerami), mohlo by takové jeho jednání být považováno za přestupek proti občanskému soužití, a proto bych Vám doporučila nahlásit toto jeho jednání na příslušném obecním úřadě.
Rovněž Vám doporučuji obrátit se s žádostí o pomoc na organizaci pomáhající týraným ženám, neboť dle toho co uvádíte Vás Váš bývalý partner týrá jak fyzicky tak psychicky. Rovněž by bylo nanejvýš vhodné se co možná nejrychleji od bývalého partnera odstěhovat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyhrožování publikováním nahrávek pořízených bez souhlasu nahrávaného - jde o přestupek nebo trestný čin?
Nahrávání hovorů mezi partnery bez svolení, dovolení nahrávaného - pohled práva
___

OBČAN-BYDLENÍ
Změna bytového družstva na společenství vlastníků a změna podnájemní smlouvy na nájemní

Mám uzavřenou podnájemní smlouvu na družstevní byt. V následujících měsících, se bude bytové družstvo, které vlastní dům, rušit a vznikne společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Mám dotaz, jak bude z právního hlediska nejsprávnější pokračovat v pronájmu bytu (nájemce i já chceme dále v pronájmu bytu pokračovat). Bude nutno sepsat nájemní smlouvu, místo podnájemní? Pokud ano, tak v jakém okamžiku jí máme sepsat, když nikdo neví, kdy přesně dojde k převedení bytů do vlastnictví současných nájemců? V podnájemní smlouvě jsem vázán pokutami za prodlení při nepředání bytu po skončení podnájemní smlouvy - je nutné, toto v budoucí nájemní smlouvě nějak ošetřovat? Děkuji, Vojtěch.

ODPOVĚĎ:
Podnájemní smlouvu bude samozřejmě nutné nahradit smlouvou nájemní. Počátek nájmu pak sjednejte od data, kdy bylo v katastru nemovitostí přepsáno vlastnické právo dosavadního nájemce bytu (od data právních účinků vkladu vlastnického práva). Pokuty za prodlení při nepředání bytu dle mého názoru není třeba nijak řešit, pokud na podnájemní smlouvu bude navazovat nová nájemní smlouva.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Změna podnájemní smlouvy na nájemní při převodu bytů z bytového družstva na soukromé mějitele - společenství vlastníků bytových jednotek SVJ
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Šíření poplašné zprávy bomby - telefonát z ČR do zahraničí

Zajímám se o trestní právo a chci se zeptat na zákon Šíření poplašné zprávy, když osoba x ohlásí např. uložení bomby v zahraničí, vztahuje se na tuto osobu tento trestní zákon, když to nebylo ohlášeno na území ČR, a kolik osob je myšleno jako část obyvatelstva? Děkuji, Oskar.

ODPOVĚĎ:
Český trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) upravuje poměrně široce výčet osob a případů, na které je užit a na které dopadá. Dle § 6 trestního zákoníku platí následující: Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.
V případě, že se občan ČR či osoba bez státní příslušnosti s povolením trvalému pobytu na území ČR v zahraničí dopustí jednání, které lze charakterizovat jako trestný čin dle českého trestního zákoníku, použije se na toto jeho jednání český trestní zákoník.
Přesná definice „části obyvatelstva“ není nikde uvedena, ani v rozhodovací praxi soudů se neuvádí konkrétní množstevní hranice, kdy se jedná o část obyvatelstva a kdy nikoliv. Dle judikatury se má jednat o podstatně větší počet osob, než jaký je charakteristický pro skupinu osob, může se tak jednat o školu, ale i např. podnik.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Šíření poplašené zprávy a nahlášení bomby z ČR v zahraničí - bude osoba potrestaná dle českého nebo zahraničního práva?
___

SPRÁVNÍ-POPLATKY
Poplatek za překročení sutida na vysoké škole - Masarykova univerzita Brno

Ke dni 1. 9. 2017 vydala Masarykova univerzita v Brně, tedy ve zkratce MU Brno následující předpis. Cituji: v souladu s čl. 9 Přílohy č. 2 Statutu Masarykovy univerzity bude od 1. 9. 2017 výše poplatku za studium u každého studenta, jemuž podle zákona poplatková povinnost vzniká, závislá na tom, o kolik student celkovou dobou svého studia překročil jeho standardní dobu zvětšenou o jeden rok. Konkrétní výše vyměřovaných poplatků za studium budou tyto: Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za započatých šest měsíců) při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok
o méně než 6 měsíců 18.000 Kč, o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců 24.000 Kč, o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců 30.000 Kč, o 18 měsíců a více 36.000 Kč.
Mně jde o rozdělení studentů prodlužujících studium do těch 4 kategorií, podle délky prodloužení. V zákoně žádné rozčlenění studentů podle délky prodlužování studia neexistuje. Student buď dobu studia překročil, nebo nepřekročil. Není tento nový předpis v rozporu se zákonem a nedal by se napadnout. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Dle mého soudu je Vámi citovaná část statutu MU v souladu s platnou právní úpravou. V tomto ohledu je nezbytné vycházet z § 58/3 zákona o vysokých školách, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
- studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium;
- poplatek za studium činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu.

Zákon o vysokých školách tedy (v druhé odrážce výše) výslovně počítá s tím, že poplatek za studium se může svou výší lišit dle toho, "o kolik" student přesáhl standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok, přičemž tyto rozdíly mají být vymezeny vždy každými dalšími započatými šesti měsíci studia. Vámi zmiňovaná část statutu MU tak tomuto zákonnému požadavku odpovídá, když výši poplatku za studium diferencuje po šestiměsíčních úsecích.
Shora uvedené potvrzuje ostatně i § 58/5 zákona o vysokých školách, dle něhož mají být ve statutu veřejné vysoké školy zakotvena (mimo jiné) pravidla pro stanovení výše poplatku za studium. Pokud by měl být "přesluhujícím" studentům účtován poplatek za studium v paušální výši (tedy bez ohledu na to, o jakou dobu tito studenti přesáhli standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok), zvolil by zákonodárce formulaci "výši poplatku za studium" (či formulaci podobnou). Pokud však zákon o vysokých školách hovoří o pravidlech pro stanovení výše poplatku za studium, rozumí se, že určování výše poplatku za studium se má řídit určitými pravidly, tzn. že výše poplatku za studium se u jednotlivých studentů může lišit (a to právě v návaznosti na stanovená pravidla).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpočet poplatku za překročení studia na vysoké škole o 6 měsíců a více
___

OBČAN-BYDLENÍ
Nevyplacení kauce nájmu z důvodu čekání na vyúčtování energií od dodavatele - je to legální postup pronajímatele?

Majitel bytu nám odmítá vydat vratnou kauci ve výši 8.500 Kč, byt byl předán 09/17, s předávacím protokolem bez výhrad a poškození. Nyní majitel argumentuje nedodržením 3 měsíční výpovědní lhůty. Přes email nám ale sliboval, že s tím není problém. Nájemní smlouva na dobu určitou končila 01/17, poté jsme v bytě bez další smlouvy zůstávali dál a řádně platili nájem. Ve smlouvě je uvedeno, že vratná kauce bude navrácena nájemci do 7 dnů po předání bytu. Žádné nedoplatky vůči majiteli nemáme.
On nyní argumentuje čekáním na vyúčtování za energie, které ovšem bude až cca 03/18. Má právo zadržovat kauci kvůli případným nedoplatkům takovou dobu?
V bytě byl posledních 10 měsíců už jen jeden člověk, tudíž je nepravděpodobné, že tam nějaké nedoplatky vznikly. Dle mého se již jedná o neoprávněné obohacení a zvažuji zaslání předžalobní výzvy. Může zpětně argumentovat nedodržením výpovědní lhůty pokud předtím písemně potvrdil, že s tím nebude problém a v bytě měl okamžitě nového nájemníka? Lze vůbec argumentovat výpovědní lhůtou, když smlouva byla už fakticky prošlá? Děkuji moc, Sára.

ODPOVĚĎ:
Pokud majitel podepsal předávací protokol, lze situaci vyložit tak, že jste uzavřeli dohodu o ukončení nájmu v září 2017 (přestože by měla mít písemnou formu). Majitel by tedy neměl nyní argumentovat tím, že nebyla dodržena 3 měsíční výpovědní lhůta, která se uplatňuje při dání výpovědi pronajímatelem, navíc za situace, kdy žádná písemná výpověď nebyla dána. Podepsáním předávacího protokolu tak pronajímatel dal jasně najevo, že s ukončením nájmu k danému datu souhlasí.
Kauci může majitel bytu zadržovat „přiměřenou dobu“, za kterou se považuje cca 30 dnů, zároveň majitel bytu nemá právo kauci zadržovat s odůvodněním, že je to na případný nedoplatek vzniklý při vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu při budoucím vyúčtování. Doporučuji Vám tedy zaslat pronajímateli výzvu s upozorněním na možné soudní vymáhání (ponechejte si doručenku pro případný soud) s odůvodněním, že na zadržování kauce nemá právo. Dále jej upozorněte, že dle zákona (§ 2254 odst. 2 občanského zákoníku) máte právo požadovat úroky z jistoty (kauce) od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nevrácení jistoty nájmu - pronajímatel čeká na vyúčtování elektřiny
Nelegální bezůdovdné zadržování kauce nájmu pronajímtelem - vymáhání nájemníkem, nájemcem
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Náhrada škody poškození auta větví spadenou při vichřici

Na mém pozemku roste stará vrba, mám na ní vydané povolení ke kácení (od 6.10.2017 - 31.3.2018). Při nedávné vichřici se z ní ulomila větev a poškodila auto na sousedním pozemku. Budu muset platit náhradu škody? Děkuji, Marcela.

ODPOVĚĎ:
Situace není bohužel jednoznačná a záleží na konkrétních okolnostech. Odpovědná za vzniklou škodu na autě byste byla pouze v případě, že vrba byla již ve špatném stavu a bylo pouze otázkou času, kdy se něco takového stane i bez přispění vichřice.
Pokud by však bylo prokázáno, že větev na auto spadla jen důsledkem vichřice, odpovědná za takovou škodu způsobenou následkem živlu tzv. vyšší mocí nebudete.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odpovědnost za škodu spadlým stromem, větví stromu - strom před kácením
Náhrada škody způsobená živlem, vyšší mocí
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Zvýšení výživného, alimentů na žádost matky a výhrůžka otce střídavou péčí (otec pracuje v zahraničí)

Alimenty, tedy výživné stanoveny 01/2013 na 2.000 Kč dohodou rodičů, nyní žádám o zvýšení na 4.000 Kč z důvodů zvýšení nákladů na syna vč. nástupu do školy a zdravotních problémů (ADHD, porucha pozornosti, docházení na terapie, úraz krční páteře a docházení na masáže). Můj příjem 10.700 Kč, od 11/2014 jsem v insolvenci, tedy oddlužení neboli osobním bankrotu. Příjem otce 38.000 Kč, pracuje v zahraničí pod pracovní agenturou. Jinou vyživovací povinnost nemá. Od 06/2017, starší syn již pracuje. Otec navrhuje maximální zvýšení o 500 Kč, což uvádím jako nedostačující vzhledem k tomu, že nad rámec výživného nepřispívá, ani se nechce podílet na spoluúčasti na větších nákladech jako jsou kroužky, družina, lékař. Uvádí, že jinak si požádá o střídavou péči, abych byla bez alimentů. Od 02/2012 žiji se synem v domácnosti sama.
Otec se se synem stýká dle svých možností, každý víkend jeden den nebo každý 2. víkend s ním stráví pár hodin. Otec žije s přítelkyní a 2 dětmi, syn u nich spal zatím jen jednou za celou dobu, nevyžaduje to. Má rád svůj klid, špatně snáší změny, jiné prostředí, je citlivý, je sžitý s prarodiči, kteří žijí vedle nás. Mám obavu, aby otec nedostál svých slov na úkor syna. Děkuji, Veronika.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte). Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s  životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i synova otce.
Podle § 923 NOZ dále platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z  toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů nebo k  nárůstu výdajů na výchovu a výživu dítěte. Pokud se domníváte, že tato situace nastala a výživné, které v  současné době od synova otce dostáváte, nepovažujete za adekvátní, můžete se obrátit na okresní soud v  místě bydliště dítěte se žádostí o zvýšení výživného. Zvýšení výživného můžete požadovat až tři roky zpětně.
Otec dítěte může na tuto situaci zareagovat tak, jak Vám to již dříve sdělil – žádostí o svěření syna do střídavé péče. Střídavá péče má však smysl jen tehdy, pokud jsou rodiče schopni dohodnout se alespoň na základních věcech týkající se dítěte. Nicméně v  situaci, kdy Vy žijete v  ČR a otec dítěte pracuje v  zahraničí, si střídavou péči nedokáži příliš představit, resp. muselo by se jednat o střídání péče po delších časových obdobích (například po několika měsících). V  této situaci nepovažuji rozhodnutí soudu o střídavé péči za příliš pravděpodobné.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Otec pracující v zahraničí a šance na získání dítěte do střídavé péče
Podmínky pro střídavou péči
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence ÚP - péče o osobu blízkou zdravotně postiženou (ZTP)

Jsem nahlášena na ÚP Krnov od 07/2016, kde si vyřizuji OSVČ po absolvování rekvalifikačního kurzu. Od 07/2017 mám u sebe maminku ZTP III. stupeň na starost, jelikož otec onemocněl a po veškerých vyšetřeních v nemocnici mu byla diagnostikovaná rakovina v pokročilém stadiu. O otce se stará dnešním dnem sestra v Ostravě (domácí péče). Rodiče bydlí v Ostravě. Jelikož "Žádost o OSVČ" je vleklá a paní na ÚP mi sdělila, že mi bude muset v 11/2017 nabídnout práci. Můj dotaz zní: Jaké možnosti v této situaci mám a co můžu očekávat od ÚP. Je mi 55 let (do důchodu mi zbývá 8 let) a ráda bych podnikala i přes tuto svízelnou situaci. Děkuji, Vendula.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k  tomu, že se chystáte vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, předpokládám, že Váš dotaz směřuje k  tomu, zda a jakým způsobem můžete pracovní místo nabízené úřadem práce odmítnout, aniž by Vám za to hrozila sankce v  podobě vyřazení z  evidence uchazečů o zaměstnání.
Podle § 30, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti úřad práce uchazeče o zaměstnání vyřadí z  evidence, jestliže bez vážného důvodu odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. Vážné důvody jsou pak vymezeny v § 5, písm. c) téhož zákona. Vážným důvodem je mj. i nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II – IV, pokud s  uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby. Tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou. Jste-li osobou, která o maminku pečuje, pak můžete z  důvodu péče o maminku odmítnout zaměstnání, které Vám úřad práce nabídne, aniž by Vám hrozilo vyřazení z  evidence uchazečů o zaměstnání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Péče o zdravotně postiženou osobu blízkou ZTP a vyřazení z evidence ÚP (evidence uchazečů o zaměstnání ÚP ČR)
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Rozdíl mezi vysokoškolským titulem Bc. a Lic. (polský VŠ titul)

Jak je možné, že někdo v ČR místo polského titulu Lic. , který získal na placené VŠ Edukacja Wroclaw/Hradec Králové, užívá český titul Bc. ? Podle mého se jedná o účelové zastírání původu získaného titulu. Údajně je titul Lic. ekvivalentem českého titulu Bc. Neměl by být, ale absolventem užíván pouze titul zapsaný v uděleném diplomu? Pokud se jedná o neoprávněné užívání titulu, co jeho uživateli v takovém případě hrozí? Děkuji, Světlana.

ODPOVĚĎ:
Základem Vámi popisované situace je Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, která byla podepsána v Praze dne 16. 1. 2006 a součástí českého právního řádu se stala jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 104/2006 Sb. m. s. Tato dohoda vstoupila v platnost dne 1. 11. 2006.

Dle článku 4 této dohody platí, že:
- vysokoškolské diplomy, které potvrzují udělení akademického titulu "bakalář" (ve zkratce "Bc.") nebo "bakalář umění" (ve zkratce "BcA.") v České republice, a vysokoškolské diplomy, které potvrzují získání odborného titulu "licencjat" nebo "inzynier" v Polské republice, se uznávají za rovnocenné;
- diplomy uvedené v předchozí odrážce opravňují jejich držitele ucházet se o přijetí k pokračování ve studiu na vysokých školách států smluvních stran podle platných vnitrostátních právních předpisů smluvních stran.

Dle článku 9 dohody jsou pak osoby, kterým byl ve státě jedné smluvní strany přiznán některý z titulů nebo hodností uvedených v článku 4, tj. :
a/ v Polské republice odborný titul nebo hodnost nebo vědecký titul nebo hodnost nebo titul nebo hodnost v oblasti umění a uměleckých disciplín,
b/ v České republice akademický titul nebo vědecká hodnost nebo titul,
oprávněny tyto tituly a hodnosti užívat na území státu druhé smluvní strany v té podobě, v jaké byly přiznány, v souladu s právními předpisy platnými na území státu této smluvní strany.

V příloze dohody jsou pak tituly "bakalář (Bc.) " a "licencjat (lic.) " postaveny na roveň.
Z dotazu nevyplývá, zda se v tomto případě jedná o společný titul (tedy titul dle tuzemské právní úpravy i titul dle zahraniční právní úpravy), který se udílí absolventům vysokých škol, které spolupracují se zahraniční vysokou školou (dle § 47a/3 zákona o vysokých školách).
Dle § 93m zákona o vysokých školách se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že úmyslně neoprávněně užívá vědeckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč. Dle mého názoru se skutková podstata tohoto přestupku na Vámi popsaný případ nevztahuje.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vysokoškolský titul Lic. a Bc. - je to totéž?
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Potomek nedodal potvrzení o studiu - musím platit výživné, alimenty?

Platím výživné na zletilého syna je mu 24 let, studuje údajně vysokou školu a odmítá mi zaslat potvrzení o studiu, obrátil jsem se i na studijní oddělení (zaslal jsem tam rozsudek o placení výživného) a tam jsem byl bohužel odmítnut s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Můžete mi prosím sdělit postup, jak vymoci se syna potvrzení o studiu, či zda mám zažádat soud o zrušení placení výživného s ohledem na nespolupráci syna, nebo mám stanovené výživné synovi přestat hradit? Je syn povinen mi dokládat každý rok potvrzení o studiu na vysoké škole, když jsem já povinen na základě rozhodnutí soudu platit na něj výživné. Děkuji, Štěpán.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Zákon však pamatuje i na tzv. věčné studenty, neboť stanovuje, že výživné nelze přiznat, je-li to v  rozporu s  dobrými mravy. Rozporem s  dobrými mravy je například situace, kdy dítě bez vážného důvodu (například zdravotního) opakovaně ukončuje studium a opět začíná studovat. Pokud Váš syn řádné studuje a studiem se připravuje na budoucí povolání, Vaše vyživovací povinnost vůči němu trvá.
Pokud se jedná o tzv. "věčného studenta, " který opakovaně studuje například i nesouvisející studijní obory, mohl by to být důvod pro ukončení vyživovací povinnosti.
Váš syn ale nemá povinnost dokládat Vám potvrzení o studiu, žádný právní předpis mu takovou povinnost neukládá. Jestliže je výživné stanoveno soudním rozhodnutím a Vy se domníváte, že Váš syn řádně nestuduje, můžete se obrátit na soud se žádostí o zrušení vyživovací povinnosti.
Návrh se podává k  okresnímu soudu v  místě synova bydliště, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek. Soud si pak může od Vašeho syna vyžádat informace o jeho studiu a na základě zjištěných informací Vaší žádosti buď vyhoví, nebo ji zamítne.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nedodání potvrzení o studiu a ukončení placení výživného, alimentů rodičem
Jak získat důkaz že potomek studuje vysokou školu?
Zrušení placení alimentů, výživného pro podezření, že potomek ukončil studium na vysoké škole a rodiče o tom neinformoval
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Vyplacení přídavků na dítě v Německu (Kindergeld, Kinderzuschlag) - je nárokem nepečujícího rodiče nebo dítěte, dětí?

S manželem nežijeme od 02/2017 ve společné domácnosti. On několik let pracuje v Německu, kde mu byly vyplaceny jednorázově v 06/2017 přídavky zpětně, cca 200.000 Kč. Nechal si je pro sebe, dle mého tyto peníze patří dětem, manžel si z toho zaplatil nějaké dluhy a koupil spotřební věci, o tom že by nám něco dal nechce ani slyšet, dá se s tím něco dělat? Děkuji za odpověď Karin.

ODPOVĚĎ:
Z  Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda se jedná o české přídavky na děti vyplacené do zahraničí nebo o dávky vyplacené podle německých právních předpisů, které jsou obdobou českých přídavků. Pokud se jedná o české přídavky vyplacené do zahraničí, předpokládám, že Vaše děti ještě nejsou zletilé. Pokud by zletilé byly, musely by si žádat o přídavky samy. V případě nezletilých dětí sice přídavky dostávají rodiče, ale měli by tyto prostředky využít ve prospěch svých dětí.
Vzhledem k  výši částky, kterou uvádíte, ale předpokládám, že se jednalo spíše o německé dávky, které jsou obdobou českých dávek. Mohlo se jednat o přídavky na děti (Kindergeld) nebo příspěvek na dítě (Kinderzuschlag). Nárok na přídavky vzniká bez ohledu na výši příjmů a lze jej uplatnit na dítě, které je živeno osobou, která v  Německu platí sociální pojištění a dítě žije kdekoliv v  EU. O přídavky je možné žádat i zpětně za dobu, během které živitel hradil v  Německu sociální pojištění. Příspěvek na dítě je pak určen pro rodiče s  nízkými příjmy a pro svobodné děti v  domácnosti mladší 25 let.
Jak již bylo uvedeno, pokud by se jednalo o české přídavky na děti, měly by být použity k úhradě potřeb (ne) zletilých dětí. Pokud se tak nestalo, mohlo by se jednat o trestný čin tzv. bezdůvodného obohacení. Podrobnější podmínky nároku na německé dávky a podmínky jejich výplaty ale bohužel neznám (v Bezplatné právní poradně odpovídáme jen v  rámci českého právního řádu), takže Vám bohužel nemohu sdělit, za jakých podmínek můžete vyplacení německých přídavků (příspěvků) na děti po manželovi žádat.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přídavky na dítě v Německu (Kindergeld, Kinderzuschlag) - nárok dítěte nebo nepečujícího rodiče?
Nepečující rodič dostal přídavky na dítě v zahraničí (Německu) - jde o nárok nepečujícího rodiče nebo potomka?
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Dokazování co koupil nepečující otec dítěte dítěti nad rámec výživného - návrh matky na zvýšení výživného, alimentů

Ex manželka si zažádala o zvýšení výživného. Nyní dostává 4.000 Kč a já navíc platím synovi nejméně polovinu ostatních výdajů. Např. zahraniční dovolenou, kredit, koníčky, kapesné, občas boty a oblečení, výlety apod. Bude stačit u soudu jeho svědectví v dané věci, nebo musím mít od všeho doklady? Děkuji, Erik.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte). Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s  životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i Vaší exmanželky, o kterých ve svém dotazu nic nepíšete.

Podle § 923 NOZ dále platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z  toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů a/nebo k  navýšení nákladů na výchovu a výživu dítěte. To, zda bude Vaše exmanželka se svou žádostí o zvýšení výživného úspěšná, bude záležet zejména na finanční situaci obou rodičů a na výši nákladů na synovu výchovu a výživu.

Vy samozřejmě můžete u soudu argumentovat tím, že nad rámec výživného hradíte náklady, které ve svém dotazu zmiňujete. Svědectví Vašeho syna by mohlo stačit, ale pokud by syn u soudu svědčit nechtěl (například proto, že by svým svědectvím uškodil své matce), doporučuji uschovat si doklady od těchto nákladů hrazených nad rámec výživného. Pokud Vaše exmanželka se žádostí o zvýšení výživného uspěje, můžete na tuto situaci zareagovat tak, že výše uvedené náklady přestanete hradit. Vaší povinností je totiž hradit pouze výživné, žádné další náklady nad rámec výživné hradit nemusíte.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dokázat co nepečující rodič koupil dítěti nad rámec výživného, alimentů
___

RODINA-ADOPCE
Změna příjmení dítěte a adopce novým manželem matky dítěte - nový občanský zákoník 2017

Z rozvedeného manželství mám děti, s přítelem se chceme vzít a pořídit si společně dítko. Pokud budu na mateřské může si pak novomanžel napsat mé děti na sebe? Abych nepřišla o úlevu na daních na děti? A nepřijdou tím mé děti o alimenty od biologického otce? Nebo si je bude muset adoptovat, aby měly jeho příjmení? A zaniká tím povinnost biologického otce platit dětem alimenty? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Justýna.

ODPOVĚĎ:
Daňové zvýhodnění (slevu) na dítě je možné uplatnit na vyživované dítě (nejdéle do 26 let věku) žijící s  poplatníkem ve společné domácnosti. Daňovou slevu je možné uplatnit také na dítě druhého z  manželů. Pokud se s  přítelem vezmete, budete moci po svatbě při splnění podmínek uplatňovat slevu na děti buď Vy, nebo Váš manžel. Daňová sleva na děti s  vyživovací povinností otce dětí nijak nesouvisí.
Se změnou příjmení je to složitější. Ke změně příjmení Vašich dětí totiž budete potřebovat souhlas jejich biologického otce. Podle § 76, odst. 2 zákona o matrikách, jménu a příjmení musí být k  žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu úředně ověřen.
Pokud Vám otec souhlas se změnou příjmení nedá, můžete se se žádostí o změnu příjmení obrátit na soud. Soud ale změnu příjmení nepovolí, jestliže by změna byla v  rozporu s  potřebami a zájmy nezletilého, naopak ji povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro změnu příjmení vážný důvod. Pokud biologický otec nedá ke změně příjmení souhlas a příjmení Vašich dětí není hanlivé nebo směšné, musela byste návrh podaný k  soudu velmi pečlivě odůvodnit, aby soud shledal existenci vážného důvodu. Jestliže ale biologický otec na děti platí výživné a stýká se s  nimi, soud většinou vážný důvod neshledá a změnu příjmení nepovolí.
Obdobné je to s  adopcí (osvojením) Vašich dětí Vaším budoucím manželem. I k  osvojení dětí budete potřebovat souhlas jejich biologického otce. Podle § 805 nového občanského zákoníku (NOZ) nemůže být o osvojení rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče, popřípadě manžela osvojitele. Paragraf 806 NOZ pak říká, že: Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho osobního souhlasu. Nedosáhlo-li dítě věku alespoň dvanácti let, dá jeho jménem souhlas s  osvojením jeho opatrovník; opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Podle § 819 NOZ k  osvojení není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem. Rodič zjevně nemá o dítě zájem, neprojevuje-li soustavně o dítě opravdový zájem, a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče. Má se za to, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. Jestliže ale biologický otec nedá s  osvojením souhlas a projevuje o děti pravidelně zájem, pak osvojení dětí budoucím manželem nedosáhnete. Pokud by k  osvojení dětí došlo, osvojením zaniká vyživovací povinnost biologického otce a povinnost platit dětem výživné bude naopak mít Váš budoucí manžel jako jejich osvojitel.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daňové zvýhodnění (slevu) na dítě po svatbě - informace
___

OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
Odkoupení části pozemku od souseda - postup, průběh, zaměření

Při digitálním zaměřování pozemků 2017 bylo zjištěno, že nám hranice stavby a zahrady neodpovídá skutečnosti. Část stavby a zahrady se dle tohoto měření nachází na pozemku souseda. S ním jsem se domluvila na odkoupení. Prosím o radu, jak nyní postupovat. Děkuji, Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Váš následující postup se bude skládat z veřejnoprávní a soukromoprávní části.
V první řadě je nezbytné kontaktovat geodeta, který Vám zaměří tu část sousedova pozemku, kterou hodláte odkoupit.
Následně bude zapotřebí oddělit předmětnou část pozemku od sousedovy zahrady. K tomu je nutné zahájit u místně příslušného stavebního úřadu územní řízení, jehož výsledkem bude územní rozhodnutí o rozdělení sousedova pozemku na dvě části. Toto územní řízení musí zahájit Váš soused (popř. tak můžete učinit Vy, pokud Vás k tomu soused zmocní). Konkrétně dle § 82 stavebního zákona platí, že:
- rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků;
- rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí (v tomto případě se bude jednat pouze o Vašeho souseda) ;
- rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevyžaduje, pokud podmínky pro dělení nebo scelení pozemků jsou dány regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu; není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stavební úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr.

Je možné, že rozdělení sousedova pozemku bude realizováno ve zjednodušeném územním řízení (§ 95 stavebního zákona).
Poté, co stavební úřad schválí rozdělení sousedova pozemku, bude zapotřebí tuto změnu vtělit do katastru nemovitostí. Váš soused se tedy stane vlastníkem dvou pozemků.
V okamžiku, kdy bude nově vzniklému malému pozemku přiděleno parcelní číslo, bude možné, abyste se sousedem uzavřela písemnou kupní smlouvu (to se již dostáváme do soukromoprávní fáze), a to dle § 2079 a násl. občanského zákoníku. Cena prodávaného malého pozemku může být mezi Vámi a Vaším sousedem sjednána v libovolné výši. Po jejím uzavření bude nutné tuto změnu opět vtělit do katastru nemovitostí (vlastnicí předmětného malého pozemku se stanete v okamžiku, kdy bude tato změna uveřejněna v katastru nemovitostí).
Až se stanete vlastnicí předmětného malého pozemku, bude na Vašem rozhodnutí, zda si ponecháte vlastnictví svého stávajícího pozemku i zakoupeného malého pozemku, nebo zda oba tyto pozemky scelíte. Pro případné scelení pozemků bude opět zapotřebí získat od místně příslušného stavebního úřadu územní rozhodnutí dle § 82 stavebního zákona, na jehož základě bude možné iniciovat provedení příslušné změny v katastru nemovitostí.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro účel okoupení části pozemku od soukromé osoby
___

RODINA-SOCIÁLNÍ
Příspěvek na bydlení - studentka po porodu dítěte

Studuji a čekám dítě (termín státnic cca 21.1.18 a termín porodu cca 28.1.18) a nebudu mít nárok na mateřskou (student), ale pouze na rodičovský příspěvek. Chci si zažádat o příspěvek na bydlení. Příjmy mimo rodičovský příspěvek, budu mít ještě peníze z brigády na dohodu (částka se liší). Je možné, že porodím dříve než stihnu ukončit studium. Chtěla jsem se zeptat, zda můžu pobírat tento příspěvek i pokud budu mít status studenta nebo je nutno studium dokončit či přerušit. Děkuji za zodpovězení, Viola.

ODPOVĚĎ:
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce (podnájem nestačí) bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmu jeho domácnosti nestačí k  pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy všech osob, které mají v  bytě či domě trvalé bydliště, a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Nejprve je tedy zapotřebí splňovat po celé kalendářní čtvrtletí výše uvedené podmínky a teprve poté si o příspěvek na bydlení zažádat.
O rodičovský příspěvek si můžete požádat po narození dítěte, k  žádosti o příspěvek zapotřebí doložit rodný list dítěte. Od 1. 1. 2018 se mění podmínky pro výplatu rodičovského příspěvku, takže i když nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v  mateřství (PPM neboli mateřskou), budete si moci zvolit rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč měsíčně (dříve tříletá varianta). Příspěvek na bydlení i rodičovský příspěvek můžete pobírat i v  době studia, Vaše studium nemá na tyto příspěvky žádný vliv.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo má nárok na příspěvek na bydlení - pravidla
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Odklad praktické zkoušky z autoškoly ze zdravotních důvodů

Můj syn složil teoretickou část zkoušky v autoškole na konci června 2017, to znamená, že na praktickou zkoušku má čas do konce roku 2017 (6 měsíců). V mezidobí onemocněl a momentálně není schopen absolvovat praktickou zkoušku. Neradi bychom, aby mu propadla teoretická část a platba za celou autoškolu. Je možné získat odklad na základě vyjádření lékaře a jak máme postupovat? Komu žádost adresovat a co k ní doložit? Děkuji, Kamila.

ODPOVĚĎ:
Dle § 39/5 zákona č. 247/2000 Sb. platí, že žadatel o řidičské oprávnění musí zkoušky v autoškole úspěšně složit nejpozději do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Pokud žadatel o řidičské oprávnění zkoušky v této lhůtě úspěšně nesloží, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.
Zákon č. 247/2000 Sb. neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo udělit ze shora uvedeného pravidla výjimku (a to ani ze zdravotních důvodů).
Je však možné, že provozovatel autoškoly bude ochoten vrátit Vašemu synovi část kurzovného, resp. odpustit Vašemu synovi hrazení (alespoň části) kurzovného při absolvování příští výuky a výcviku. V tomto ohledu závisí vše na smlouvě, kterou Váš syn s provozovatelem autoškoly uzavřel a na dobré vůli provozovatele autoškoly. Žádost o vrácení části kurzovného či o slevu na kurzovném pro příští výuku a výcvik je samozřejmě vhodné doplnit lékařskou zprávou, ze které bude vyplývat, že Váš syn není v současné chvíli zdravotně schopen absolvovat praktickou část zkoušky (a s vyjádřením, jak dlouho bude tento zdravotní stav Vašeho syna pravděpodobně trvat).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 247/2000 Sb. , o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nesplnění praktické zkoušky z autoškoly do 6 měsíců od teoretické zkoušky - co se bude dít?

__

SPRÁVNÍ-OBCE
Zamítnutí návrhu postoupení nájemní s budoucí kupní smlouvy městského bytu - informace není na úřední desce a v usnesení rady

Předkládal jsem radě města návrh na změnu smluvních stran (z rodičů na syna) u pronájmu městského bytu ke kterému připadá smlouva o smlouvě budoucí kupní. Návrh byl přislíben projednat k určitému datu, což nebylo projednáno. Nakonec byl projednán s opožděním více jak 1 měsíc. K zamítnutí návrhu se mi nikdo nevyjádřil, až na moje opakované urgence emailem starosta města. Nicméně informace o projednání nebyla zveřejněna na úřední desce města. Ani v usnesení rady městy nebylo zveřejněno, že se naším návrhem, který byl předkládán někdo zabýval - natož že byl zamítnut.
Může město nezveřejnit, že náš návrh byl zamítnut? Spíše to vypadá, že se naším návrhem nikdo nezabýval a byl účelově zamítnut bez informace v usnesení rady města.
Ostatní požadavky občanů bývají pravidelně zveřejněny včetně zamítnutí. Děkuji, Dušan

ODPOVĚĎ:
Zákon o obcích, který tyto záležitosti upravuje, stanovuje:
Záměr obce mj. pronajmout nemovitý majetek obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné.
Toto neplatí v případě, jde-li o pronájem bytů na dobu kratší než 30 dnů.
Toto pravidlo jde obdobně aplikovat i na Váš případ.
Dále platí: Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.
Z každé schůze rady obce tak musí být pořízen zápis, který musí obsahovat všechny údaje včetně programu a stanoviska k jednotlivým bodům programu. Pokud byla Vaše záležitost součástí programu, musí o tom být zápis, kdy máte právo žádat o jeho poskytnutí.
Tato záležitost spadá do samostatné působnosti obce, kdy kontrolu nad jejím výkonem vykonává Ministerstvo vnitra. Můžete se případně obrátit na ministerstvo s podnětem na prošetření.
Ve Vašem případě to spíše vypadá, že tato záležitost vůbec nebyla zařazena na program zasedání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Postoupení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní rodičů na syna u městského bytu
Musí město odůvodnit zamítnutní návrhu na postoupení nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy na městský byt z rodičů na potomka?
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Výpověď svědka u soudu bez přítomnosti obžalovaných v soudní síni - jak, kde požádat?

Dcera je předvolána jako svědek k soudu kdy má svědčit proti lidem obviněných z padělání peněz, drogového dealerství a krádeží.
Vypovídala už v jejich neprospěch na policii a u soudu bude muset patrně výpověď potvrdit. Má právo nevypovídat za přítomnosti obžalovaných? Má strach z pomsty. Pokud má na toto právo jak postupovat? Stačí vznést požadavek ústně u soudu nebo musí být písemná forma.
Děkuji za rychlou odpověď, soud je v pondělí 20.11.2017. Adéla

ODPOVĚĎ:
Utajení totožnosti svědka upravuje trestní řád takto:
Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka; jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci.
Svědek se poučí o právu požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření.
Pokud tudíž hrozí v souvislosti se svědectvím u soudu svědkovi újma, je možné požádat o utajení totožnosti – o tomto právu musí být každý svědek poučen, a to ještě před provedením výslechu.
V takovém případě je třeba se obrátit na policii ČR.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď u soudu bez přítomnosti obžalovaných - jak požádat soud?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Výpovědní lhůta nájmu bytu dle Občanského zákoníku - kolik měsíců?

Žádám Vás zdvořile o informaci, zda je platná výpovědní doba 2 měsíce, kterou máme uvedenou v nájemní smlouvě k bytu jako nájemci. Pronajímatel po nás požaduje dodržet 3 měsíční výpovědní lhůtu prý dle občanského zákoníku. Má přednost smlouva?
Předem děkuji, přeji Vám příjemný den Evelína.

ODPOVĚĎ:
Platné je ujednání, které máte uvedeno ve smlouvě a smlouvou je třeba se řídit, i když zákon stanoví jinou výpovědní dobu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Má přednost výpovědní lhůta nájmu bytu uvedená v nájemní smlouvě nebo v zákoně (Občanském zákoníku)?
Výpovědní lhůta nájmu bytu - nový občanský zákoník
___

TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
Pronásledování, stalking rodinou - jak tomu zabrátnit? (rodina zjistila novou adresu a stalkuje potomka)

Vždy mezi matkou a mnou byl spatný vztah, je hodně manipulativní a citově mě vydírala. Když mě bylo 21. onemocněla jsem depresemi, musela jsem brát léky, odstěhovala sem se od ní. Byla vždycky hodně panovačná a vzteklá a já sem se jí bála. Nikdy ona ani její bratr si nepřipustili že by mi něco prováděli. On měl navíc sklon i k perverznosti.
Tehdy jsme si telefonovali, ale vzhledem k tomu že mi neustále něco vyčítala tak sem jí telefon na radu doktora přestala zvedat, tehdy sem začala bydlet i jinde. Ona volala do práce a od kolegyně si zjistila kde bydlím tak okrajově a zbytek si dohledala na postě. Když ji řekla vedoucí že je to nezákonné, tak tam stejně volala. Tehdy sem to neřešila. A svolila sem na její vydírání s příslibem, že se změnila.
Jenže volat 1x za měsíc bez výčitek ji moc dlouho nevydrželo, nakonec mě zase začala deptat, dlouho sem si to nechala líbit, ale už na to nemám nervi, chci ten vztah definitivně ukončit, psala sem jí to, že se s ní nechci stýkat, ani si s ní telefonovat, protože mi jen deptá, ona po mě jde jak kdyby sem jim něco dlužila jí a jejímu bratrovi, ten je taky proti mě. Nesnesli to, že sem se od ní odstěhovala a neustále mi to předhazují že tam nejezdím.
Nevím jak se k tomu postavit, ignoruje mě, volá mi furt, neustále mám od ní zmeškané hovory, a dokonce tenhle týden sem za mnou přijela a nechala nějaké pečivo co koupila u souseda, který je úplně cizí, je mi z ní zle. Trpěla sem celý život úzkostmi, komplexy méněcennosti a hodně sem myslela na ty nejhorší věci. Nechci, aby se mi montovala do života, tehdy mi vydírala, že když jí nebudu zvedat telefon, tak bude volat do práce.
Hodně mi to vyčerpává a protože se blíží Vánoce bude opět to její vydírání nabírat na síle. Bojím se jí, je nějaká možnost ji to nějak zakázat, aby mi to nedělala?
chtěla bych si pak pozdjěi změnit jmeno až budu bydlet jinde, a změnit zaměstnání ale teď ví kde pracuju.
Děkuji, Stela.

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě přichází v úvahu hovořit o stalkingu, který je definován následovně:
Za stalking lze považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, skype, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující. Útočník u oběti vyvolává pocit strachu.
Stalking je také trestným činem - § 354 – nebezpečné pronásledování:

Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
Můžete se tedy obrátit na policii ČR, aby prošetřila, zda nedochází k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu.

Dále je zde možnost obrany prostřednictvím podání návrhu na vydání předběžného opatření dle § 400 zákona o zvláštních řízeních soudních. O návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání. Vyhoví-li soud návrhu, uloží odpůrci předběžným opatřením zejména, aby
c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo
d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stalking, nebezpečné pronásledování rodinou - zjistila novou adresu člena rodiny a stalkuje ho
___

PODNIKÁNÍ-OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAHY, SMLOUVY
Platnost smlouvy s firmou Exteria poskytující školení BOZP a PO

Telefonicky mě kontaktovala firma poskytující BOZP a PO školení. Vždy se prezentovali jako úřad, proto jsem souhlasil s návštěvou jejich zástupce v provozovně. Ani tehdy se nepředstavili jako soukromá firma Exteria.
Využili mé nepřipravenosti a tlačili mě podpisu smlouvy. (Jsem cizinec a nerozumím dokonale). Kopie smlouvy, kterou mi nechali, neobsahuje podpisy a jejich razítko je kopírované. Cena je uvedena bez DPH. Mé jméno je špatně napsané (jednou) a pokuta z prodlení platby je účtována denně ve vyšší 0,1%. Na jejích kopií dala moje razítko a já jsem podepsal.
Je smlouva platná? Posílám vám sken smlouvy. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
To, že jedno ze dvou vyhotovení smluv není podepsané, nebude způsobovat neplatnost smlouvy. Soud by v případě sporu vycházel z oboustranně podepsaného znění smlouvy.
Bohužel ve smlouvě vystupujete jako podnikatel, možnost vypovědět smlouvu či od ní odstoupit tedy v zásadě není možná. Musíte tedy plnění ze strany společnosti přijmout a zaplatit za něj sjednanou cenu, byť je na první pohled zřejmé, že získáte jen "bezcenné" papíry. Obecně jsou praktiky této společnosti na internetu známé, bohužel však platí zásada, že smlouvy se mají dodržovat, tím spíše mezi podnikateli.
Doporučuji tedy využít plnění od společnosti, za něj zaplatit sjednanou cenu. Následně společnosti písemně oznamte, že nemáte zájem na dalším trvání a prodloužení smlouvy. Oznámení zašlete emailem a také doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti
Dle smlouvy je však nutné toto oznámit až v posledních 14 dnech trvání smlouvy. Z důvodu vyšší jistoty proto zašlete oznámení znovu poslední týden v říjnu 2018, a to doporučeným dopisem i emailem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď smlouvy mezi OSVČ podnikateli - Exteria školení BOZP a PO
Nepodepsání jednoho výtisku smlouvy mezi podnikateli OSVČ - je smlouvy platná nebo ne?
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Úmrtí manžela a výběr peněz manželkou z jeho účtu na pohřeb

Běžný účet i spořící účet je na jméno manžela. Jde o finanční prostředky získané za dobu manželství a žádné smlouvy či ujednání o tom že by něco bylo jen jednoho z nás jsme neměli a nemáme. K účtu mám svou kartu na své jméno platím tak nákupy kartou a i vybírám finanční prostředky dle potřeby. Na tento účet mi chodí i můj důchod abychom nemuseli platit poplatky za dva účty (zakládali jsme ho před lety). Dle banky a smlouvy o vedení účtu mohu kromě plateb kartou i zadávat příkazy i převody.
Dnes (27.12.2017) mi oznámili úmrtí manžela a já si nevím rady. Budu potřebovat finanční prostředky na úhradu pohřbu a další a pak i pro sebe na živobytí a další potřeby, voda, elektřina, poplatky, aj. Jak mám prosím postupovat? Mohu kartu dále používat? Mohu vybrat peníze na pohřeb?
Jak to bude s dědickým řízením. Právě že mám na účtu svůj důchod a těžko odliším na běžném účtu kolik toho je mých a kolik manžela. Platili jsme z něj vše pro náš společný život i právě třeba před lety automobil na úvěr, poplatky, prostě co jsme potřebovali a chtěli.
Máme tedy ještě automobil, který je v evidenci vozidel na manžela a pak dům v SJM. Prosím od kdy a jak se bude vše brát v dědickém řízení, co já a mé děti a co mám či nemám zařídit.
Děkuji Silvie

ODPOVĚĎ:
Pokud byla smlouva o zřízení bankovního účtu sjednána s Vámi a Vaším manželem, máte oba dispoziční právo a oba jste majiteli bankovního účtu, nemusí zde dojít k blokaci bankovního účtu. Zkontrolujte předmětnou smlouvu, pokud je její součástí ustanovení, že po smrti jednoho z majitelů účtu zůstávají dispoziční práva druhému majiteli, není problém dál s prostředky disponovat. Avšak notář při vyřizování dědictví bude vycházet z toho, jaký byl zůstatek ke dni úmrtí Vašeho manžela.
Pokud byl majitelem účtu pouze Váš manžel, po sdělení soudem, resp. notářem, o úmrtí Vašeho manžela, dojde k blokaci (v tuto chvíli je účet stále neblokovaný, pokud jste banku neinformovala sama). Informujte neprodleně po ustanovení notáře k vyřízení dědictví, že se jedná o účet společný, resp. že jeho součástí jsou společné prostředky s žádostí, aby k blokaci nedošlo a bude-li účet již zablokován, aby došlo k jeho odblokování.
Pokud vyberete finanční prostředky například pro účely vypravení pohřbu, pak tyto řádně zdokladujte a předložte notáři. Notář zde bude opět vycházet ze zůstatku, který na bankovním účtu byl v době úmrtí.
Trvalé příkazy zůstávají v platnosti.
Z opatrnosti doporučuji si do vyřízení dědického řízení zažádat o zasílání Vašeho důchodu složenkou nebo jiným způsobem.
Pokud vezmu nejjednodušší způsob, ke kterému dojde v rámci rozdělení finančních prostředků na bankovním účtě, nebude-li žádná ze stran něčeho sporovat, rozdělí se peněžní prostředky na polovinu. Polovina se vyměří jako Vaše část SJM a připadne Vám, druhá polovina připadne do dědictví.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Společný účet manželů na jméno manžela - může manželka vybrat peníze na pohřeb manžela?
Peníze na pohřeb manžela vybrané ze společného účtu manželů - může to manželka udělat?
___

RŮZNÉ-STAVBY
Černá stavba na koupeném pozemku - jak zlegalizovat, průběh legalizace?

2015 jsem koupil pozemek o výměře 800 m2, v Senohrabech, který je veden jako zahrada. Za pozemek jsem zaplati 550 000, -Kč. Nyní jsem se rozhodnul, že pozemek nevyužiju a chtěl bych ho prodat za minimálně stejnou částku, za kterou jsem ho koupil. Tedy upozorňuji, že na prodeji jsem se nemínil nijak obohatit. Manželé, kteří mi ho prodali, na něm vydělali více než 150 000, -Kč. Já mám bohužel navíc tu smůlu, že při nedávné vichřici spadnul na pozemku strom, který částečně poškodil plot mezi mým a sousedovým pozemkem. Odstranění následků bude stát asi 8 000, - Kč.
Teď vlastně přícházím k jádru dalšího problému...Na pozemku stojí dřevěný altán, garáž a dřevěná kůlna, ve které je studna. Vše bylo postaveno ve druhé polovině 80. let, bez řádného povolení. Není žádná dokumentace a je to černá stavba. Sousedka, která by pozemek odkoupila, chce mít vše legální, to je tedy garáž i studnu. Nelíbí se mi ovšem, že bych měl do pořádku dávat a platit vše já, který jsem to v podstatě takhle koupil. Stejně to koupili i Ti přede mnou, jenže se obohatili o nějakých 150 000, - Kč. Je vůbec možné mou dva roky starou kupní smlouvu nějak napadnout, není tam uvedena ani garáž ani studna...Nemluvě, že stavební úřad v Mnichovic& iacu te; ch, k de jsem se byl informovat na další postup, o tomto stavu již dlouho věděl.
Posílám v příloze dvě fotografie garáže a kůlny se studnou, době, kdy jsem pozemek koupil. Děkuji za odpověď. Ota

ODPOVĚĎ:
Přestože se o pádu stromu na Vašem pozemku zmiňujete spíše jen na okraj, dovolím si podotknout, že pokud z Vaší strany nedošlo k žádnému zanedbání (zejména co se týče zdravotního stavu stromu), neodpovídáte za škodu, která byla Vašemu sousedovi pádem stromu případně způsobena. Jednou z podmínek pro vznik odpovědnosti za škodu je totiž porušení právní povinnosti. Pokud jste žádnou právní povinnost (zejména povinnost prevence dle § 2900 a § 2901 občanského zákoníku) neporušil, nemohla na Vaší straně vzniknout odpovědnost za škodu.

Co se týče nelegálně zbudovaných staveb na Vašem pozemku, nabízí se Vám v zásadě dvě varianty řešení:
1/ stavby vlastním nákladem odstranit;
2/ stavby dodatečně legalizovat. Tato varianta obnáší zahájení řízení o dodatečném povolení stavby dle § 129 stavebního zákona. V tomto ohledu Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný stavební úřad a informovat se zde, jak administrativně a finančně náročné by takové řízení bylo.

Skutečnost, že na pozemku se nacházejí nelegální stavby, nepředstavuje právní vadu ve smyslu, jak tento pojem chápe § 1920 občanského zákoníku). O vadu by se nicméně jednat mohlo, a to konkrétně o vadu předmětných staveb. Spolu s pozemkem jste zakoupil rovněž stavby na něm, které představují jeho součást (§ 506/1 občanského zákoníku). Fakt, že zakoupená stavba je nelegální (a hrozí tudíž, že stavební úřad nařídí její odstranění), pak svědčí o tom, že tato stavba je (z právního hlediska) vadná.
Dle § 2129/2 občanského zákoníku platí, že kupující musí prodávajícímu oznámit skrytou vadu zakoupené stavby do pěti let od nabytí vadné stavby (tato lhůta je tedy ve Vašem případě zachována).
V současné chvíli se proto můžete obrátit na prodávající s písemnou reklamací předmětných staveb, ve které popíšete jejich zjištěné vady a budete se domáhat poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny (která může odpovídat výši nákladů řízení o dodatečném povolení stavby či výši nákladů odstranění stavby, a to dle toho, jakou variantu zvolíte).
Nebude-li dohoda s prodávajícími možná, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro tento případ Vám doporučuji advokátní zastoupení: www.advokatikomora.cz
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej pozemku s černou stavbou - jde o vadu zakoupené věci?
Postup legalizace staré stavby postavené bez stavebního povolení na nově zakoupeném pozemku
Prodej pozemku s černou stavbou - jde o vadu zakoupené věci?
___

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
Zaviněná dopravní nehoda a ušlý zisk - výpočet škody a náhrada

Můj studující 18letý syn měl autonehodu, kterou zavinil - nedal přednost při odbočování vlevo z hlavní silnice protijedoucímu vozidlu, k čemuž se přiznal, ovšem protijedoucí vozidlo, jak uvedl on i svědek jelo zřejmě rychleji přes horizont než byla povolená rychlost. Syn je nyní trestně stíhán za zavinění nehody s poškozením na zdraví. Řidič protijedoucího vozidla - 2. měsíc je v pracovní neschopnosti. Policie syna poslala na probační úřad, kde mu měli sdělit další postup. Zde ho vyzvali, aby se s poškozeným řidičem dále pokoušel spojit (dříve ho již kontaktoval, ale nebral telefon), za účelem dohody o vyrovnání. Kontakt se nakonec podařil, syn za pánem dojel s omluvou a řidič mu řekl, že by si představoval 40.000,-Kč, neboť prý měl rozjednánu zakázku jako zedník, kdy si měl tyto peníze vydělat (ovšem smluvně na papíře nic neměl). Syn mu odpověděl, že je to pro něj jakožto studenta nemajíce žádný příjem hodně peněz a že si myslel méně a že by stejně viděl vzhledem ke svým ne-příjmům splátkový kalendář.
Filnálně nic nedohodli. Chci se proto zeptat, z jaké výše by měl řidič chtít něco jako "bolestné" po synovi vyžadovat a měl by mít svou částku nějak podloženou? Jistě přijde o výdělek, kdy je na neschopence - ale tato mu bude vyplacena z povinného ručení syna? Co se stane, pokud se synem na částce nedohodnou? To si pán může říci o jakoukoli částku, aby došlo k dohodě, přestože se přiznal, že jel také nepřiměřenou rychlostí - ovšem to říkal jen on, policie o tom nikdy zprávu nepodala. Můžeme se na policii dotázat, zda tomu tak bylo? Kdo by měl určit přiměřenou částku k "vyrovnání", je-li vůbec nějaká, když si platíme povinné ručení? Dojde při nedohodě k soudu? Co tam očekávat? Děkuji, Marika

ODPOVĚĎ:
Pokud došlo při nehodě k ublížení na zdraví, bude věc pravděpodobně projednávána jako trestný čin. Pokud by došlo k dohodě, mohlo by být trestní stíhání podmíněně zastaveno a syn by neměl záznam v rejstříku trestů. Přiměřenost odškodnění je složitá otázka. Poškozený má nárok na bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhradu na ztrátu na výdělku i nemajetkovou újmu. Nemajetková újma je spíše otázkou civilního řízení, ale bolestné a ztížení společenského uplatnění je nárok, který lze uplatnit v trestním řízení a měl by být podložen znaleckým posudkem. Doporučuji veškerou komunikaci s poškozeným vést písemně, abyste měli podloženo, že jste se snažili domluvit. Není výjimkou, že se poškození občas snaží na tom, co se jim stalo "vydělat" a jejich nároky jsou nepřiměřené. Zde je na místě, abyste měli podloženo, proč případně dohoda nebyla uzavřena, aby bylo zřejmé, jaku částku nabízíte a jakou částku požaduje poškozený. Doporučuji obrátit se na advokáta - seznam www.advokatikomora.cz, abyste skutečně nic nezanedbali. Záznam v rejstříku trestů není dobré mít i z hlediska případného zaměstnání. Syn má právo nahlédnout do spisu, který ohledně skutku Policie vede, ze spisu by mělo vyplývat vše, co bude zohledněno v soudním řízení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Přiměřené odškodnění za dopravní nehodu s ublížením na zdraví
Náhrada škody na zdraví - ublížení při dopravní nehodě
Vymáhání bolestné a ztížení společenského uplatnění v trestním řízení

__

SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Opakované odvolání potomkem proti zrušení trvalého bydliště rodičem, rodiči

Dcera nadále urputně trvá na nezrušení trvalého pobytu na adrese domu, kde já jsem jediným vlastníkem. Dceři zde vznikl trvalý pobyt tím, že se mi před 33 roky narodila. V domě se dlouhodobě nezdržuje - od svých
19 let se pohybuje pracovně na různých místech ČR i v zahraničí. Kde i bydlí - podnájmy. Dcera se chová ke mně agresivně vyhrožuje mi. Žije nezodpovědným životem - dluhy a to nemalé, byla souzena za trestný čin, mně neznámo za jaký, a odsouzena k podmínečnému trestu, v jakém rozsahu nevím.
Rozhodla jsem se o její odhlášení z místa trvalého pobytu - mého domu.
Byli vyslechnuti svědci - sousedé - 4, a ti shodně vypověděli že dcera zde nepobývá. Nikdy jsem s dcerou neuzavřela nájemní smlouvu ani jinou smlouvu která by ji opravňovala užívat objekt - můj dům, v dospělosti. Nikterak se nepodílí na nákladech spojených s provozem domu a domácnosti. Takže bydlení - trvalý pobyt si nefinancuje. Je tedy jen formální úřední záležitostí. Ovšem dcera nadále urputně trvá na nezrušení jejího trvalého pobytu na adrese mého domu. Sehnala si svědky - kamarády kteří mají svědčit proti mně. Nadále mi vyhrožuje že si trvalý pobyt nenechá zrušit dokud jí nevyplatím její podíl - dědictví - z domu. Ještě žiji a není co po mně - můj majetek - dědit. Rozhodla jsem se pro prodej domu a odstěhování se. Jeden z důvodů je i problémová dcera - stále ví kde mě najde, když mi chce dělat problémy. Ovšem ani prodej domu není možný pokud má v domě někdo stále trvalý pobyt. Moje otázka je - jaké já mám možnosti?
Dcera mi brání svým jednáním ve svobodném nakládání se svým majetkem - prodej domu. Musím jen trpělivě čekat, jak rozhodne obecní úřad? Až vyslechne a zhodnotí všechny výpovědi svědků? A posoudí skutečnosti?
Dále mě zajímá jak je možné že dcera jako odpůrce má možnost se ke všem výpovědím vyjadřovat a nahlížet do spisu a dokonce je k tomu obecním úřadem vyzývána. Já ovšem jako navrhovatel tuto možnost nemám. Nikdo mi nahlédnutí do spisu neumožnil rovněž jsem nebyla vyzvána k vyjádření se k výpovědi dcery a jí navržených svědků.
Mám stejné možnosti jako dcera? Bylo by to spravedlivé. A můžu tedy jít na obecní úřad a spis si vyžádat a přečíst si co potřebuji? Případně se vyjádřit k výpovědím?
Děkuji, Dagmar

ODPOVĚĎ:
Jak správně uvádíte, nelze hovořit o nějakém nároku na dědictví. Dědictví totiž upravuje nakládání se jměním po smrti osoby. Požadavek Vaší dcery je nesmyslný a vyděračský.
Vzhledem k tomu, že jste podala návrh na zrušení trvalého pobytu Vaší dcery na adrese Vašeho domu, máte postavení účastníka řízení – můžete např. nahlížet do spisu, činit si z něj opisy/výpisy, předkládat důkazy apod. O Vašich právech byste měla být poučena daným úřadem (správním orgánem). Pokud jste poučena nebyla, došlo k chybě v řízení.
Co se týká možnosti vyjádření se k tvrzením Vaší dcery – tuto možnost (právo) máte, opět i toto vyplývá z Vašeho postavení účastníka řízení. Správní orgán ovšem není povinen Vás pokaždé vyzývat k tomu, abyste se vyjádřila ke každé odpovědi Vaší dcery. Správní orgán je povinen zjistit skutečný stav věci a na základě toho rozhodnout. Jako účastník máte právo se vyjádřit k tvrzením Vaší dcery, a to i když nejste k tomu vyzvaná správním orgánem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Sabotování zrušení trvalého pobytu pod podmínkou vyplacení dědického podílu před smrtí
Může navrhovatel zrušení trvalého pobytu nahlížet do spisu úřadu?
Správní řízení o zrušení trvalého pobytu a opakované odvolávání osoby oprávněné pobytem
Prodej bytu, domu, nemovitosti s trvalým pobytem osoby - prodejnost nemovitosti
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Od kdy běží výpovědní lhůta u ukončení pracovního poměru - od odeslání výpovědi nebo od převzetí zaměstnavatelem?


29.9.2017 jsem ukončila pracovní poměr v práci na hlavní pracovní poměr a dne 4.12.2017 mám nastupovat do nové firmy na hlavní pracovní poměr. Výpověď byla odeslána dne 29.9.2017 a do mé stávající firmy byla doručena až 2.10.1017. Zajímalo by mě kdy výpověď nabývá platnosti, jestli dnem podání, nebo dnem doručení na firmu. V každé firmě mi bohužel tvrdí něco jiného. V obou pracích bohužel musím být celý měsíc. Z toho vyplývá že v prosinci bych tedy měla dvě práce na hlavní pracovní poměr, což je nesmysl a myslím si že i nezákonné. Popřípadě, nehrozí mi nějaký postih, když budu mít dvě hlavní zaměstnání, byť jen na měsíc? Prosím, potřebuji nutně poradit co mám dělat. Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď a přeji krásný den.
S pozdravem Uršula

ODPOVĚĎ:
Podle § 50 odst. 2 zákoníku práce výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Byla-li výpověď doručena dne 2.10., výpovědní doba začíná běžet dne 1.11. a končí dnem 31.12.
Zákoník práce nerozeznává hlavní a vedlejší pracovní poměr. Zároveň neklade meze počtu uzavřených pracovních poměrů. Z hlediska plnění povinností zaměstnance však musíte být schopná dostát pracovním povinnostem v obou pracovních poměrech. Žádný postih jinak nehrozí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Počítá se výpovědní doba, lhůta od odeslání zaměstnancem nebo od doručení zaměstnavateli?
___

OBČAN-BYDLENÍ
Jak může nový majitel nemovitosti vystěhovat lidi s pochybnou nájemní smlouvou?

Po 14 letech soudních sporů jsme získali dům v centru, který je kolaudován pro účely provozování hotelu. Předchozí majitel však jednotlivé jednotky pronajal k dlouhodobým pronájmům (Čechům i cizincům) jednotlivých apartmánů a k dnešnímu dni zde žije cca 13 rodin. Bylo nám právníkem doporučeno nájemníkům nabídnout krátkodobou 2 týdenní smlouvu, aby se stihli vystěhovat a neskončili ze dne na den na ulici a pokud na to nepřistoupí, máme zavolat Policii. Nicméně z oznámení, které jsme jim doručili je patrné, že se nikdo stěhovat pryč nechce a já si nedokáži představit někoho tahat z bytu násilím. Nikdo z nájemníků nemá pořádnou smlouvu, jen cár papíru s pár údaji, většinou nepodepsanou.
Cítíme se bezradně. Obáváme se postihu, když budeme pokračovat v ilegálním pronájmu bytu v objektu zkolaudovaném pro provozování hotelu. Děkuji, Luděk.

ODPOVĚĎ:
S postupem, který Vám poradil právník bych být Vámi byla opatrná, a to i přesto, že dům není zkolaudován pro účely bydlení. Proti vystěhování ve lhůtě dvou týdnů by se nájemníci mohli soudně bránit tím, že jim nebyla dána platná výpověď z nájmu, resp. že výpověď je neplatná s odkazem na zákonnou výpovědní dobu v délce 3 dnů. Přestože nájemní smlouvy, jak uvádíte, nebyly většinou řádně uzavřeny či podepsány a dle občanského zákoníku musí mít nájemní smlouva písemnou formu, v souladu s ust. § 2237 občanského zákoníku se pronajímatel nemůže dovolávat vůči nájemci neplatnosti smlouvy pro nedostatek formy. Z uvedeného vyplývá, že je zde riziko, že by soud považoval nájemní smlouvy za platně uzavřené, tudíž s nutností vypovězení nájemních vztahů v 3 měsíční výpovědní době pravděpodobně dle ust. § 228 odst. 1 písm d) občanského zákoníku (je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu). Obecně jsou nájemníci zákonem chráněnou skupinou, proto mám za to, že by soud nepřihlížel ke skutečnosti, že dům má dle stavebních předpisů sloužit k jinému účelu. Tato skutečnost však jistě může být důvodem k podání výpovědi dle výše citovaného ustanovení.
Doporučuji Vám tedy zaslat nájemníkům písemnou výpověď (přičemž si ponechejte doklad o převzetí či doručení), níž výslovně popište důvod ukončení nájmu s odkazem na výše citované zákonné ustanovení (neuvádějte však, že je výpověď dána z důvodu změny vlastníka domu – viz § 2224 obč. z.). Pokud se pak nájemníci v dané lhůtě dobrovolně nevystěhují, můžete se obrátit na soud s žalobou o vyklizení bytu, případně vystěhování řešit svépomocí.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vystěhování nájemníků novým majitelem - pochybná nájemní smlouva bez zákonných náležitostí
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Omluva ze soudního řízení z důvodu těhotenství s nemožností cestování na velké vzdálenosti

Prosím o radu. Manželce byla zneužita stará občanka. Našli se viníci. Byli obžalováni a manželka již byla cca 4x předvolána jako svědek k soudu do Chebu. Jsme z Přerova a žena je v rizikovém těhotenství, termín porodu 30.10.2017. Vždy musí běžet za doktorem a sepsat omluvenku, ve které vždy lékař napíše, že do porodu není schopná cestovat tak daleko atd. Není nějaká možnost, aby soud neustále nepsal výzvy mé manželce, když ví, kdy je termín porodu a pak je ještě šestinedělí. Je soud schopen přiřadit si omluvu od lékaře ke všem soudním spisům? Děkuji, David.

ODPOVĚĎ:
Soud je povinen postupovat podle trestního řádu a pokud potřebuje, aby daná osoba vypovídala jako svědek, je povinen ji předvolat. Každý je povinen na předvolání se dostavit.
Jestliže se svědek, ač byl řádně předvolán, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předveden.
Soud si sám nemůže omluvenku takto přiřazovat, ačkoliv ji má k dispozici, jelikož teoreticky může dojít ke změně situace. Nicméně pokud jsou důvody totožné, měla by stačit jedna omluvenka (na tu odkazovat popř. přiložit kopii).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Těhotenství a omluva k soudu ze soudního řízení, stání
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Obtěžování osobou bydlící v bytě v domě ve spoluvlastnictví - jak se bránit?

4 majitelé vlastní dům, já a manžel jsme dva z nich. Sousedka - majitelka se odstěhovala do Domova důchodců a do bytu si nastěhovala vnuka. Má od ní generální plnou moc. Dělá nám naschvály typu harampádí před vjezdem do naší garáže, parkování před vjezdem do dvora, hlasitá "techno hudba" po celý den. Je nezaměstnaný, feťák, v domě bydlí 1 rok (12/2016-23.10.2017). Když ho ústně upozorním, směje se mi do obličeje. Majitelka odmítá komunikovat. Na Policii mě odkázali řešit věc přes soud. V domě jsou 3 bytové jednotky. Druhému sousedovi naschvály nedělá. Na obecní úřad jsem zatím stížnost nepodávala. Máme 2 děti, mám strach, aby jim nějak potom nechtěl ublížit. Chtěla bych Vás požádat o radu, jak dál postupovat v řešení této situace? Velice nám to znepříjemňuje bydlení, přemýšlíme o odstěhování z domu. Děkuji, Gábina.

ODPOVĚĎ:
Doporučila bych Vám nejprve se obrátit na obecní úřad k prošetření oněch „naschválů“, které popisujete, zda se nejedná o přestupek proti občanskému soužití. Pokud jde o hlasitou hudbu, obraťte se i na místně příslušnou hygienickou stanici za účelem přeměření hluku, zda je překračována jeho nejvyšší povolení přípustnost. V případě překročení nejvyšší povolené míry hluku může hygienická stanice uložit pokutu. Rovněž Vám toto měření může sloužit jako důkaz v případném soudním řízení (nicméně pro soud není nutné, aby byla překročena nejvyšší povolená přípustnosti hluku, neboť ta je stanovena veřejnoprávními předpisy, kdežto sousedská žaloba se opírá o předpisy soukromoprávní, konkrétně občanský zákoník, dle jehož § 1013 je kritériem pro omezování vlastníka tzv. míra nepřiměřená místním poměrům, což celodenně puštěná hlasitá techno hudba jistě je).
Rovněž Vám doporučuji zaslat jak spolumajitelce domu tak jejímu vnukovi písemnou výzvu (od níž si ponechejte doručenku či si nechte podepsat převzetí na druhém výtisku), aby byla sjednána náprava s tím, že nestane-li se tak, požádáte o pomoc soud. Tato výzva pak také poslouží jako důkaz u případného soudního sporu, že jste se situaci snažila řešit smírně jak s majitelkou, tak s jejím vnukem. Nejvhodnější by bylo podat tzv. negatorní (zápůrčí) žalobu, přičemž žalovaným by byla majitelka domu. V žalobě je pak nutné přesně specifikovat, jakého konkrétního jednání se má rušivý vlastník (resp. jeho vnuk) zdržet.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Naschvály od osoby žijící v bytě se souhlasem spolumajitele - jak se bránit, postupovat?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Darování podílu nemovitosti s příslibem finančního vyrovnání ve splátkách

Chtěla bych Vás poprosit, jak sepsat smlouvu se sestrou o majetkovém vypořádání. Chci darovat sestře svůj podíl z rodného domu, ve kterém bydlí s rodinou. Domluvily jsme se na finančním vyrovnání v měsíčních splátkách. Ale jak napsat smlouvu, abychom měli obě dvě jistotu. Ona nechce začít vyplácet dokud nebude podíl na ni přepsaný a mě se nechce přepisovat dokud nebudu mít peníze. Jsem ochotná podíl přepsat, ale jak se pojistit, kdyby přestala vyplácet? Můžete mi, prosím, poradit, jakou formou máme uzavřít se sestrou smlouvu? Děkuji, Kamila.

ODPOVĚĎ:
Podstatou darování je, že za něj není poskytnuto protiplnění, neboť darování je bezplatné. Chápu, že darovací smlouva je nejvýhodnější z důvodu osvobození od daně, nicméně pokud Vám sestra bude za darování hradit částku odpovídající podílu, nejlépe by Vás ochránila dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví, ovšem sestra by hradila 4% daň z převedeného podílu. Pokud zůstanete u varianty darování, úhradu peněz lze např. řešit smlouvou o půjčce, ale nemůžete to nijak vázat na darování podílu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Majetkové vyrovnání spoluvlastníků s příslibem finančního vyrovnání v měsíčních splátkách

___

OBČAN-EXEKUCE
Promlčení dluhu v průběhu exekuce, prekluze

1998 byl na mne jako fyzickou osobu prohlášen konkurz, konkurz byl ukončen 12/2004. Po konkurzu mi zůstala mimo jiné platba sociálního pojištění za mne a zaměstnance, kterou OSSZ jako výměr nedoplatků k datu 12/97 uplatnila u soudu v roce 2007. Po několika soudních exekucích na majetek, účty, připojištění mě zůstává exekuce na mzdu. Při splátkách ze mzdy jsem zjistil, že dluh se samozřejmě umořuje, samotným penále se ale fakticky zvyšuje a předpoklad splácení je ještě několik let nebo i déle.
Je možné v nějaké době uplatnit námitku promlčení nebo prekluze dluhu aby se mohlo splácení zastavit. Děkuji, Hanuš.

ODPOVĚĎ:
Pokud je dluh vymáhán exekučně, tak promlčecí doba neběží a promlčení ani prekluzi namítnout nelze. Zkuste požádat o prominutí penále. Jiná varianta není.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prekluze, promlčení dluhu v průběhu probíhající exekuce
___

OBČAN-DAROVÁNÍ
Zpětvzetí daru pro neúctu, neuctivé chování k dárci, dárcům

Mám dotaz ohledně vrácení daru. Babička s dědou darovali v roce 2014 svůj dům jejich synovi, v darovací smlouvě mají dožití. Ten se z počátku k rodičům choval slušně, ale v poslední době se nestará tak, jak by dle mého měl. Oba prarodiče mají špatný zdravotní stav, ale syn jim neuklidí, je na ně drzý, křičí na ně, dům chce přepsat na svou novou manželku, i když s tím prarodiče nesouhlasí, kvůli jeho nové ženě za prarodiči nejezdí vnoučata, protože je na ně sprostá. Prarodiče si proto svůj dar vyčítají. Proto mne zajímá, jaké důvody jsou potřeba k případnému vrácení daru?
A dále, dědeček je v nemocnici, není na tom dobře, lékaři nás připravují na možné úmrtí. V případě, že by děda umřel, může babička požadovat svou polovinu daru zpět? A taky je zde problém, protože jejich syn dům opravil, vložil do něj nějaké peníze. Je v takovém případě možné dar chtít zpět a rozdíl mezi hodnotou darů a hodnotou současnou vyplatit a tím se domáhat vrácení daru? Děkuji, Jaromír.

ODPOVĚĎ:
Je možné žádat dar zpět pro tzv. nevděk, kterým je chápáno takové chování, které lze chápat jako hrubé chování, které je proti dobrým mravům. Dar je tŕeba žádat zpět do roka poté, co se dárce o nevděku dozvěděl. I po smrti dědečka se babička může dovolat vrácení jejího podílu. V případě, že syn do domu investoval, má právo na vrácení investic do domu, investice vrácení daru nebrání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zpětvzetí daru jedním z původních spoluvlastníků, spolumajitelů - druhý spolumajitel zemřel
Smrt původního spolumajitele darované nemovitosti a zpětvzetí darů pro neúctu k dárci
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dodatečné dědické řízení - poplatek notáře (chyba při digitalizaci KN)

Ráda bych se informovala na dodatečné dědické řízení po panu Janu Novákovi, Nová 111, 51251 Novákov.
Myslím si, že všechny informace ohledně majetku tatínka, včetně banky, měly být kompletní již v prvním kole dědického řízení, a proto se mi zdá divné, že nyní probíhá dodatečné řízení, kde je maminka nucena platit další výdaje. Po radě právníka Vás mám na toto upozornit, že Vaše povinnost byla mít veškeré a kompletní podklady v prvním dědickém řízení. Nezdá se mi adekvátní, že nyní požadujete další odměnu ve výši 1 200, - po naší mamince, důchodkyni, která nemá peněz nazbyt. Prosím zhodnoťte tyto skutečnosti a zvažte, je-li Vaše požadovaná odměna oprávněná, zároveň Vás žádám o případné vysvětlení kde se stala chyba. Děkuji, Jana Nováková
---------------
Vážená paní Nováková,
Jedná se o dodatečné projednání dědictví ohledně majetku, který se s největší pravděpodobností objevil v důsledku digitalizace, kterou provádí katastr nemovitostí a řízení je tak zahájeno na základě návrhu katastru. Odměna je bohužel věc, se kterou se hýbat nedá a je stanovena vyhláškou ministerstva.
s pozdravem
-----------------------
A ještě jedna čerstvá komunikace:
"Vážená paní Nováková,
píši Vám ještě jednou po prostudování spisu, neboť předmětem dodatečného projednání dědictví nejsou pozemky viz můj předchozí email, nýbrž podílové listy u Komerční banky. Nicméně pokud se jedná o zjišťování majetku, který je předmětem dědického řízení, tak Váš právník či advokát má mylné informace, neboť notář při zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti vychází ze sdělení účastníků a pokud jste nám informace o Komerční bance (podílových listech) v původním řízení nesdělili či případně zatajili, tak do soupisu aktiv uvedené podílové listy zahrnuty být nemohly. Notář není detektivem, který by činil dotazy na všechny instituce v ČR případně v zahraničí a dědické řízení je postaveno zejména na principu, že se vychází z údajů, které jsou poskytnuty účastníky."
Moje maminka přitom neměla žádná dispoziční práva k danému účtu u KB (nezjistila by si ani zůstatek).
Dá se s tím něco dělat? Z mého pohledu nechápu digitalizaci, jedná se přeci o banku a ne katastr?
S pozdravem Jana

ODPOVĚĎ:
Paní notářka Vám ve druhém e-mailu vysvětluje, že nešlo o majetek, který se objevil v důsledku digitalizace, nýbrž o podílové listy u Komerční banky, což zjistila až poté, co si prostudovala spisový materiál. Nenapsala Vám však jak se o těchto podílových listech dozvěděla. Pokud však Vaše matka o existenci těchto podílových listů v době dědického řízení věděla a notářce to nesdělila, zatajila tím vlastně majetek náležející do pozůstalosti. Vaše matka nepotřebovala mít k danému účtu dispoziční oprávnění a měla povinnosti existenci tohoto účtu notářovi nahlásit. Mám tedy za to, že dodatečné náklady notáře jsou oprávněné.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Chyba při digitalizaci katastru a dodatečné dědické řízení - právo notáře na notářský poplatek?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Investice manžela do nemovitosti manželky, manžel nesouhlasí s prodejem nemovitosti

V manželství jsem nabyla nemovitost ze svých vlastních prostředků nabytých před svatbou. V katastru je vedena výhradně na mne. Nemovitost chci nyní prodat. (Jedná se o chatu, která byla ve stavu k demolici, nebyla tedy nijak společně využívána a po dobu vlastnictví jsem vyřizovala stavební povolení, následně proběhla částečná demolice a probíhá rekonstrukce.) S manželem jsme se dohodli na společném financování rekonstrukce, ovšem manžel ze společného financování ustoupil (tzn. do nemovitosti vložil 30% z celkových nákladů na koupi, přípravné práce, rekonstrukci z dohodnutých 50% / ústní dohoda). V důsledku chybějících prostředků na dokončení celkové rekonstrukce ji chci prodat. Manžel s prodejem nesouhlasí, respektive nechce přistoupit na mnou navrženou dohodu o prodeji s uvedením vrácení jím vložených prostředků, včetně podílu na případném zisku podílem vložených prostředků. Je nutný jeho souhlas? Jakým způsobem lze prodej zrealizovat? Děkuji, Františka

ODPOVĚĎ:
Pokud je nemovitost vedena v evidenci nemovitostí pouze na Vaše jméno, souhlas manžela k realizaci prodeje nepotřebujete a bez problémů nemovitost prodáte sama. Pokud by ale manžel podal žalobu na neplatnost prodeje, v řízení by se prokazovalo, zda nemovitost byla či nikoliv součástí SJM. Důkazní břemeno by leželo na Vás a muselo by být prokázáno, že jste nemovitost koupila prokazatelně pouze z vašich prostředků. Pokud byste to prokázala, prodej by byl platný a manžel by měl pouze právo na vrácení investic prokazatelně vložených do nemovitosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Napadnutí prodeje nemovitosti ve vlastnictví manželky - investice manžela
Může manžel nesouhlasit s prodejem nemovitosti manželky, když do ní investoval peníze?
___

OBCHOD-REKLAMACE
Zastavuje reklamace dvouletou záruční lhůtu, prodlužuje se o tento čas?

Zboží bylo zakoupeno přes web Euronics dne 22.10.2015 - dne 22.10.2015 jsme dostali email ohledně toho, že platba byla úspěšně připsána na účet Euronics. Na faktuře stojí: datum vystavení 22.10.2015, datum splatnosti 22.10.2015 a datum uskutečnění zdaň. plnění 22.10.2015. Zboží bylo zasláno jako balík do ruky a bylo převzato dne 27.10.2015. Prosím o odpověď, do kterého data platí lhůta pro uplatnění reklamace. Euronics tvrdí, že zboží již není 3 dny v záruce.
Dnes (26.12.2017) mi, ale napsali, že je reklamace vyřízena - že se závada v servise neprojevila. Vzhledem k tomu, že na další testování doma už nemám čas - zboží bylo přijato do reklamace poslední možný den, prosím o odpověď, jak mám dále postupovat. Předpokládám, že zboží opravené není, vzhledem k tomu, že se závada v servise neprojevila.
Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 2165 je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Vadu jste tedy oprávněna reklamovat i po uplynutí 24 měsíců, jste však povinna prokázat, že se vyskytla v této době. 24 měsíční lhůta uplynula dne 27.10.2017, kdy se v této době vada musela vyskytnout.
Pokud jste však vadu reklamovali nejpozději dne 27.10.2017, je zřejmé, že se vada musela projevit ve 2 leté lhůtě. Pokud však prodejce reklamaci neuzná, bude nudné nechat zpracovat znalecký posudek, který určí, zda je zboží vadné. S tímto posudkem opětovně vadu reklamujte a požadujte také náhradu nákladů za vypracování posudku.
Pokud by ani poté prodejce reklamaci neznal, obraťte se na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní vyřešení sporu. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud by ani řízení u ČOI nepomohlo, bylo by nutné se domáhat nároku žalobou u soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Stavění záruční lhůty reklamací - zastavuje se záruční doba při probíhající reklamaci?
___

OBČAN-DLUHY
Vymáhání již zaplacené pokuty dopravním podnikem - zaplacení vymáhací firmě, která nepřeposlala peníze DP

Syn měl v roce 2014 problém v MHD, neměl platný jízdní doklad. Jelikož se to stalo omylem, tak hned jak měl volný čas, šel vše urovnat na Dopravní podnik. Tam se dozvěděl, že po několika dnech nemá podnik povinnost oslovit cestujícího bez platné jízdenky a vše předali nějaké soukromé firmě. Syn tedy hned odjel navštívit soukromou firmu, kterou mu popsali v dopravním podniku a navštívil je s tím, že vše zaplatí. Již po několika dnech od problému ve voze MHD byla cena místo 1500, -Kč u dopravního podniku 3700, -Kč u soukromé firmy. Řekl si, že nic neuhádá a zaplatil celou částku. Tím vše skončilo. Najednou dne 13. 11. 2017 po třech letech se ozval dopravní podnik s tím, že je stále částka neuhrazena. Tak tam volal a sdělil jim, že vše platil v roce 2014 soukromé firmě, kterou měl dopravní podnik nasmlouvanou a řekl jí rovněž název firmy a sídlo kde byl. A paní jednoduše oznámila, že jim od soukromé firmy nic doposud nepřišlo (po třech letech), že musí částku uhradit tedy znovu a rovnou podniku. Samozřejmě soukromá firma pouze sbalila peníze a již neexistuje, nezaplatili dopravnímu podniku nic. A syn po dvojím nebo třetím stěhování kvůli práce nemůže nikde doklad o zaplacení najít.
Můžu požádat o radu jak má dále postupovat? Děkuji Zdeněk

ODPOVĚĎ:
To, že vymáhací společnost nic neuhradila dopravnímu podniku, není starost syna. On pohledávku uhradil. Problém ovšem je, že o tom nemá doklad, protože neprokáže, že uhradil. Teoreticky hrozí, že bude muset uhradit znovu. Pokud ale dluh vznikl před více jak třemi lety, je již promlčený (obecná promlčecí lhůta je tříletá) a syn ho nemá povinnost hradit. Pokud by to dopravní podnik za této situace podal k soudu, ať syn vznese námitku promlčení. Jinak syn ještě může podat trestní oznámení pro zpronevěru, ale k tomu by potřeboval doklad. Bylo by ale možné v rámci policejního šetření žádat, aby dotyčná soukromá firma vydala své účetnictví a tam by úhrada měla být dohledatelná.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepřeposlání peněz vymáhací firmou věřiteli - zaniká již jednou zaplacený dluh dlužníka nebo ne?
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZANÉ
Dodržení rozhledového trojúhelníku a odstranění vzrostlé zeleně u rodinného domu

Výzva k odstranění vzrostlé zeleně: 7.11.2017 nám došla výzva z obecního úřadu. Jedná se o to, že jsme 2009 dostavěli rodinný dům v bývalé zahradě. Tato zahrada byla oplocena drátěným plotem, který byl z důvodu stavby RD demontován a po dokončení stavby byl tento plot na hranici pozemku nahrazen živým plotem z habru z důvodu bezpečnosti pro naše děti a ochranu majetku, jelikož se dům nachází hned vedle křižovatky místní komunikace. Minulý týden jsme byli obecním úřadem vyzváni k odstranění zeleně.
Ptáme se tedy, zda na to mají právo, když tuto situace lze řešit změnou dopravního značení což by problém vyřešilo. Myslíme si, že předně by mělo být postupováno změnou dopravního značení než zasahovat do majetku třetí osoby. V projektové dokumentaci k rodinnému domu nebyly uplatněny v žádném vyjádření omezení či požadavky. Rozhledový trojúhelník není ani v situaci nikde zakreslen. V době realizace projektové dokumentace, tedy PD a stavby rodinného domu, tady RD se k veškerým záležitostem ohledně místních komunikací vyjadřovala obec a ne PČR.
Náš živý plot je již 6 let vyšší, než je stanovená výška dle policie ČR a k odstranění nás vyzvou až teď když je plot již 3 roky v požadované výšce a lze s ním jen velmi těžce manipulovat jestli vůbec. Původní drátěný plot byl vysoký 2 metry stejně jako teď živý plot.
Hledali jsme na českém Internetu něco k naší problematice a nelezli jsme následující odkaz, kde v odstavci "Zeleň a rozhled na pozemních komunikacích" je myslím si psáno ohledně naší problematiky.
Dále jsem požádal starostu obce o passport místní komunikace, který je v příloze. Sdělení starosty obce je následující:
Pasport dopravního značení MK obce Šumice byl schválený usnesením ZO v roce 2011. Přílohou usnesení je dokumentace pasportu MK, viz výřez, autorizovaný projektant DS Ing. Kunčík. Součástí dokumentace pasportu MK je vyjádření Policie DI a MěÚ UB, obojí z roku 2011.
V PD rozhledové trojúhelníky zakreslené nejsou. V rámci dopravní studie křížení tří dopravních cest, kterou vypracovala kancelář MCO Olomouc v roce 2017 navrhl autorizovaný inženýr DS ing. Kureja změnu dopravního značení na MK: místo značek P4 navrhl zančky P6-STOP. Posouzení křižovatky MK bylo na žádost OÚ Šumice. Na situaci od MCO nejsou rozhledové trojúhelníky zakreslené, asi nebyl důvod je zakreslovat. Ústně ing. Kureja sdělil, že v rozhledovém trojúhelníku je umístěná také stavba kůlny. Ze zákona musí OÚ Šumice, jako místní správní silniční úřad žádat DI Policii ČR UH o každou změnu dopravního značení. To je popis celého právně-správního rámce, v kterém se musí Silniční úřad Šumice pohybovat. Jak jsem sdělil v dopise ze dne 31.10.2017, posledním možným a nutným krokem ze strany místního silničního úřadu je správní řízení. Silniční úřad Šumice nemůže věc za situace, že překážka výhledu nebude odstraněná odložit. V další komunikaci na této úrovni nemusíme pokračovat, protože taková komunikace věc neřeší.
Pokud povede silniční úřad správní řízení, jenom pro info uvádím kroky:
• veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení. do správního řízení se může přihlásit prakticky kdokoliv z veřejnosti,
• šetření na místě samém,
• veřejná vyhláška, oznámení o ukončení dokazování,
• rozhodnutí správníjho silničního úřadu,
• nabytí právní moci...atd, proti rozhodnutí se může účastník řízení dovolat...atd, potom bude věc řešit Krajský úřad Zlín ...a tak pořád dokola.

Na otázku jestli mě řešení věci dle správního řádu baví, odpovídám nebaví. Na otázku jak mně v dané věci pomáhá místostarosta odpovídám-nepomáhá vůbec. Na škodolibé návrhy některých zastupitelů aj, ať předám tuto agendu místostarostovi nereaguji.
A na závěr můj osobní názor na věc: odstranění rožku živého plotu od boudy po vstup od výšky cca 90 cm by bylo dobrým řešením pro všechny : pro OÚ, vlastně pro mne, pro veřejnost, která si u mě stěžuje stylem: "kdyby to nebyl Marek, už by jste s ním dávno zatočili", určitě by to bylo dobrým řešením pro místostarostu, pro jeho pověst a nakonec by to bylo dobrým řešením i pro Vás.
Pokud bychom plot snížili na 70- 90 cm nemusí tam být vůbec jelikož nechrání ani soukromí ani děti proti vniknutí do komunikace a křižovatky. Děkuji, Hynek

ODPOVĚĎ:
Skutečnost, že po takovou dobu nebylo ze strany příslušných orgánů činěno ničeho, je zvláštní. Bohužel k takovým situacím v praxi dochází a tyto situace nejsou důvodem pro uplatnění jakéhokoliv odlišného postupu než jaký je předvídán zákonem. Jako vlastník pozemku sousedícího s pozemní komunikací máte povinnost udržovat zeleň a porosty na Vašem pozemku v takovém stavu, aby nezabraňovaly rozhledům požadovaným zákonem.
Jak správně uvádíte, pokud dobrovolně neodstraníte zeleň, bude její odstranění řešeno ve správním řízení, ve kterém máte možnost se tomuto požadavku dále bránit. Buď tedy dobrovolně splníte, nebo bude zahájeno správní řízení, ve kterém můžete uplatňovat rozličné námitky a tím se pokusit zabránit odstranění zeleně.
Důvody výstavby plotu jsou pochopitelné, nicméně i tak by takový plot měl splňovat požadavky právního řádu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Odstranění živého plotu u domu kvůli dodržení rozhledového trojúhelníku u silnice
___

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY, POKUTY
Krádež a přestupkové řízení u přestupkové komise - průběh

Byl jsem chycen za drobnou krádež externí Security společností jednoho nákupního domu, hodnota věci 50 Kč přičemž skutečná cena by byla asi 3 Kč, jednalo se o část z balení několika menších věcí.
Nebyl jsem nikdy za nic trestán, trestný rejstřík mám čistý a přestupek jsem taky nikdy žádný nespáchal. Trochu mě tedy překvapilo volání Policie, přestože mi následně mohla být udělena bloková pokuta a všechno by bylo uzavřeno například na základě mé bezúhonnosti a také na základě opravdu minimální škody navíc jsem spolupracoval a zakoupil celé balení v uvedené ceně, i tak byl se mnou ale sepsán protokol a čeká mě tedy přestupková komise na úřadě.
Má mi přijít dopis poštou, ale za poměrně dlouhou dobu jak mi bylo řečeno 2 až 3 měsíce zajímalo by mě jestli tento dopis chodí s pruhem a jestli je do vlastních rukou, protože nechci aby o této situaci někdo věděl.
Dále by mě zajímalo jak tato přestupková komise funguje a co mi může udělit a jestli vlastně rozhoduje i o tom zdali to přestupkem zůstane nebo jestli je možné rozhodnout o jakémsi "odpuštění" či jak to nazvat, s tím že by to nebylo zapsáno do evidence přestupků, nebo jestli zápis je automaticky jasný.
Také se chci zeptat kdo má právo do evidence přestupku nahlížet jestli je tato evidence přístupná jen tak když si o mě bude chtít někdo něco zjistit, a nebo bude mít zrovna nějakého známého na úřadě, nebo jestli je to ošetřeno, že bez důvodu jsi mě nikdo vyhledávat takto nemůže a jak dlouho tam ten záznam bude.
Dále mě zajímá, co to do budoucna může ovlivnit, jestli to má nějaký vliv na to když mám živnostenský list, jestli to může být důvod k nějaké kontrole mého podnikání přesto že nejde o žádný trestný čin.
Nespáchal jsem žádný závažný trestný čin, tudíž budu mít čistý Rejstřík trestů tak by mě zajímalo jestli je evidence přestupku v něčem pro mě zásadní, krom samozřejmě sčítání přestupků kuli kterému existuje jestli to dobře chápu.
Jestli by to byl například problém v případě že bych si chtěl vzít půjčku nebo hypotéku nebo cestovat někam na vízum.
Jestli se takovýto přestupek ještě někam dál hlásí nebo jestli se do tohoto může podívat i třeba můj budoucí zaměstnavatel, jestli to znamená že všude kde bude vyžadována bezúhonnost už mám zavřené dveře nebo jestli se kvůli tomuto drobnému přestupku ještě můžu považovat za bezúhonného člověka.
Nejsem žádný zlodějíček a velmi těžce celou tuhle skutečnost nesu i po zdravotní stránce proto mě zajímá jaké další starosti z toho pro mě můžou plynout.
Mockrát děkuji, Jeroným

ODPOVĚĎ:
Společnost Security je soukromoprávní společnost a nemůže Vám udělit blokovou pokutu. Jedinou její možností je právě se obrátit na policii jako orgán veřejné moci, kdy policie následně postupuje dle zákona, vše sepíše, shromáždí důkazy a za situace, kdy se nejedná o trestný čin, ale jednání je možné charakterizovat jako přestupek, tuto záležitost předá přestupkové komisi.
Obálky jsou bohužel užívány nejednotně. Většinou bývají užívány obálky s modrým pruhem, nicméně ne všichni úředníci používají obálky s pruhy jednotně.
Za tento přestupek a rozhled na pozemních
komunikacích Vám hrozí pokuta až 50.000 Kč, nicméně lze očekávat, že uložená pokuta bude velmi nízká.
Pravomocné rozhodnutí o přestupku (tj. že byl spáchán) se zapisuje do evidence, která není veřejná. Pokuta Vám ovšem nemusí být uložena, je zde možnost např. tzv. podmíněného upuštění od uložení správního trestu, a to za následujících podmínek:
Od uložení správního trestu lze podmíněně upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přestupku, kterým byla způsobena škoda, anebo jehož spácháním se pachatel bezdůvodně obohatil, a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.
Přestupková komise na základě důkazů bude posuzovat, zda jste se dopustil přestupku či nikoliv. Konkrétní postupy jsou upraveny v zákoně č. 250/2016 Sb.
Opis z evidence přestupků mohou získat pouze zákonem vymezené subjekty – např. policie, státní zastupitelství, soud apod. Přístup do evidence je omezen. Údaje jsou z evidence vyřazeny po uplynutí 5 let od nabytí právní moci.
V obecné rovině by neměl mít tento přestupek dopady na výkon Vaše podnikání – zde ovšem záleží především na tom, jaké máte živnostenské oprávnění – a pokud jsou požadovány nějaké speciální požadavky na jeho výkon.
Co se týká hypotéky apod. – toto by nemělo být ovlivněno, ale nelze takto paušálně stanovit, je možné, že banka bude v některých případech na toto nahlížet odlišně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo může nahlížet do evidence přestupků občanů ČR?
Vliv přestupku na přidělení hypotéky žadateli v bance
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Pravomoci mediátora - může zasáhnout do soudního řízení?

Kamarád se soudí s přítelkyní o svěření dcery do péče. Sociálka jim doporučila návštěvy mediátora, kterého navštěvují. Prý jim řekl že může zasáhnout do soudního jednání tím stylem, že může dát doporučení na svěření jednomu z rodičů nebo naopak že může podat žádost o zrušení soudního jednání. Toto jednání by prý bylo nařízeno až za 3 měsíce. Můžete mi prosím napsat jaké pravomoce mediátor v tomto případě má a zda může opravdu zasáhnout do soudního řízení? Přibližně za jak dlouho se pak nařizuje odročení, tedy odročené jednání? Je to dané zákonem nebo je to dle vytíženosti soudu.
Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
Mediátor má ve vztahu k soudnímu řízení pouze doporučující funkci. Rozhodně nemůže způsobit zastavení řízení ani jeho průběh jakkoliv ovlivnit. Pouze může soudu napsat, proč nebyla uzavřena mediační dohoda, kdo vznesl u mediace jaké nároky a co nebo kdo byl důvodem neuzavření dohody. Na odročení jednání není žádná zákonem stanovená lhůta, vždy záleží pouze na vytíženosti soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Možnosti mediátora zasáhnout do probíhajícího soudního řízení
___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Nátlak zaměstnavatele k podpisu ukončení pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů

Jsem částečný invalidní důchodce, tedy ČID 1. stupně, pracuji ve výrobě hraček, na funkci "skladník, " a to již od 1.8.2008. Do této firmy jsem už nastoupil jako invalida s určitým omezením. Nesčetně krát a mnoho let jsem nadřízeným připomínal svá omezení – ohledně práce v předklonu, zvedání těžkých břemen nad horizont hlavy, práci v chladnu, práce přesčas atd. -ignorovali to. Můj zdravotní stav se v roce 2015 zhoršil natolik, že mě naše závodní lékařka napsala doporučení na zkrácený pracovní úvazek, zamítli to a navíc mě vyhrožovali že mi dají výpověď ze zaměstnání, když na tom budu trvat.
26.9.2017 na periodické zdravotní prohlídce naše závodní lékařka na základě mého zdravotního stavu napsala cituji:
"jmenovaný je zdravotně způsobilý s podmínkou - není vhodná práce v předklonu, nesmí pracovat ve výškách, nesmí vykonávat noční směny, nesmí zvedat těžká břemena nad horizont hlavy, není vhodná práce spojená s celodenním stáním.
9.11.2017 jsem šel k nadřízenému a tam se dozvěděl, že po přečtení mého lékařského posudku nejsem schopen vykonávat funkci skladníka a ať podepíšu ukončení pracovního poměru dohodou a ať se už na expedici nevracím, že prý si mě nevezmou na svědomí. Nepodepsal jsem odešel z práce a hned šel k doktorce a nyní jsem v pracovní neschopnosti a budu docházet na rehabilitace. Moje otázka zní - mají právo mě vyhodit? Jak se mám zachovat? Co mám dělat? Jak by měla znít moje případná výpověď, abych dostal podporu v nezaměstnanosti? Mám nárok na případné odstupné či jinou dávku od zaměstnavatele s ohledem na to, že dlouhodobě ignoroval doporučení závodní lékařky a nutil mne vykonávat práci, na kterou jsem nebyl způsobilý? Děkuji, Arnošt

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr podle § 52 písm. e) zákoníku práce, podle něhož je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost. V takovém případě nemáte nárok na odstupné.
Nárok na finanční plnění ze strany zaměstnavatele by vznikl pouze v případě, že by se Vám stal pracovní úraz nebo jste onemocněl nemocí z povolání.
Pokud budete chtít dát výpověď sám, nebo uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru, je vhodné do textu uvést, že k ukončení pracovního poměru došlo ze zdravotních důvodů, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání. Tento důvod patří mezi tzv. vážné důvody podle § 4 zákona o zaměstnanosti. Při ukončení pracovního poměru pak nedochází ke krácení podpory v nezaměstnanosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zaměstnavatel nutí zaměstnance podepsat ukončení poměru dohodou ze zdravotních důvodů
Nárok na odstupné - ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů
Zaměstnavatel nutí dělat zaměstnance s částečným invalidním důchodem ČID práci, kterou lékař zakázal - jak postupovat?
Nucení zaměstnance do práce zakázané ze zdravotních důvodů lékařem

__

OBČAN-BYDLENÍ
- Šikana od souseda - má pocit nadměrného hluku

Řešíme problém se sousedem, který bydlí v bytě nad námi. Jedná se o panelový dům, byt je 1+1 máme ho v pronájmu (pronajímatel je moje sestra a ta má byt v osobním vlastnictví) a bydlíme zde jen já s přítelkyní od 06/2017 (předchozí nájemník v bytě pobýval velice zřídka). Soused za námi minimálně jednou za týden si chodí stěžovat na hluk z našeho bytu, kdy podle jeho slov z našeho bytu slyší tlumené hlasy a to ho extrémně ruší. V bytě neděláme žádný nadstandardní hluk, nemáme ani televizi, domácího mazlíčka, dítě a kromě mluvení, vaření, občasného koukání na film přes počítač a ojedinělých úprav v bytě, nijak nepřekračujeme standardní užívání bytu. Když jsem se ptal našich sousedů v patře, tak nikdo od nás žádný hluk neslyší. Je nějaká možnost odkázat souseda na zákon nebo vyhlášku, která by definovala standardní užívání bytu?
Soused je nájemníkem SBD, má smysl si stěžovat na jeho počínání u pronajímatele? Od kdy se dá takové počínání považovat za obtěžování? Jak byste řešili takový spor vy?
Děkuji, Karel.

ODPOVĚĎ:
Dle občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nad míru přiměřenou místním poměrům neobtěžoval jiného. Pokud by tedy soused měl pocit, že zvuky jsou nesnesitelné, musel by podat žalobu k soudu a tuto skutečnost prokázat. Z Vašeho hlediska je jistě velmi nepříjemné, že vás soused takto obtěžuje, nicméně možnost obrany prakticky není žádná. Osobně bych doporučovala jeho chování ignorovat a pokud se stane skutečně nesnesitelným, bylo by možné jej kvalifikovat jako přestupek proti občanskému soužití a v tom případě bych doporučila obrátit se na obecní úřad v místě vašeho bydliště. Pronajímatele samozřejmě informovat můžete, aby věděl o tomto problému. Pokud by se stalo sousedovo chování opravdu velmi nesnesitelným, byla by možnost věc řešit i prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti, ovšem v každém případě se jedná o velmi náročné řízení a domnívám se, že spíše by se vyplatilo odstěhovat se, než se v tomto případě soudit.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Obtěžování sousedem - nesmyslné stížnost na nadměrný hluk
___

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může nadřízený podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru?

K 31.10.2017 mám uzavřenou výpověď dohodou se zaměstnavatelem. Je podepsaná přímým nadřízeným a zástupcem lidských zdrojů. Bohužel cca 2 týdny před koncem výpovědní lhůty jsem onemocněl a šel na PN. Každopádně PN skončila těsně před výpovědní lhůtou a já věc požadoval za uzavřenou k 31.10.2017. Začátkem listopadu 2017 se mi ozval můj nadřízený, že jelikož jsem neodpracoval zbytek měsíce, tak je dohoda neplatná (takovéto podmínky nejsou nikde uvedeny). Prý nebyla podepsána ředitelem hotelu, který má prý jediný podpisové právo. To jsem samozřejmě nevěděl.
Hotel má přes 200 zaměstnanců a tyto informace nejsou volně přístupné. Co mám dělat s tím, že mě nechtějí pustit a už jsem předběžně domluvený s jiným zaměstnavatelem i když mám podepsanou dohodu?
Děkuji, Stanislav.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zcela jasné, jakým úkonem končí Váš pracovní poměr. Výpověď dohodou totiž není možná. Buď pracovní poměr skončí dohodou, tedy podpisem obou stran, pak výpovědní doba obvykle neběží a v dohodě je určeno datum skončení pracovního poměru. Nebo jde o výpověď z Vaší strany, pak výpovědní doba běží, ale délka výpovědní doby se neprodlužuje ani kvůli pracovní neschopnosti.
Pokud jde o výpověď z Vaší strany, není rozhodné, zda přijetí výpovědi podepsala osoba s podpisovým právem, podstatné je, že někdo za zaměstnavatele stvrdil doručení výpovědi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Podepsání dohody o ukončení pracovního poměru přímým nadřízeným - je dohoda platná nebo musí podepsat majitel soukromé firmy?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Neudržovaná cesta soukromého majitel k bytovým domům - jak donutit majitele k opravě cesty?

Bydlím v domě, kde je 5 bytových jednotek a vedle se nachází obdobný dům. K oběma domům vede cesta, která je v dezolátním stavu. Není nijak označená a je to jediná přístupová komunikace k nemovitostem, ale také k pozemkům obce, o které se obec nestará. Psali jsme žádost na obec, aby cestu opravili. Obec odmítla opravu, protože cesta je majetkem firmy MELECKY. Sehnali jsme tedy povolení od firmy, aby zde obec mohla cestu opravit. Obec to opět odmítla, protože prý musí investovat pouze do majetku obce, ale zahájila jednání s firmou, aby firma převedla bezúplatně cestu do majetku obce, že ji obec bude spravovat (jeden nebo dva e-maily).
Firma odmítla a nabídla obci prodej. Obec odmítla cestu odkoupit a cestu nikdo nechce opravit. Osobní automobily se poškozují při jejím užívání, není osvětlená a nedostane se k nám ani záchranná služba RZS. Obec jedná pomalu a neochotně a firmě je to jedno, protože cestu nepoužívá. Na cestě jsou výmoly o hloubce cca 20 cm a kamenné výčnělky. Bydlí tu několik starých lidí, kteří si mohou ublížit, když cestu užívají. Co máme dělat? Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Za kvalitu a sjízdnost komunikace odpovídá vlastník. Měli byste se tedy obrátit přímo na majitele s výzvou, aby cestu opravil, v opačném případě nezbude, než se obrátit na soud s případnými nároky o náhradu majetkové škody či náhradu škody na zdraví.
Náš právní řád nenabízí žádnou jinou možnost obrany ani možnost vlastníka donutit k její opravě.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Majitel, firma se nestará o přístupovou, příjezdovou cestu k bytovým domům - jak donutit majitele, aby cestu v dezolátním stavu opravil?
___

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
Opakovaná zkušební doba v pracovní smlouvě na dobu určitou - je to v pořádku a dle Zákoníku práce?

Měl jsem smlouvu na dobu určitou do 29.8.2017, se zkušební dobou na 3 měsíce, a to u stejného zaměstnavatele, stejném místě výkonu práce a se stejnou prací. Od 30. 8. 2017 jsem dostal novou smlouvu na dobu určitou, ale opět se zkušební dobou na 3 měsíce (a to u stejného zaměstnavatele, stejném místě výkonu práce a se stejnou prací), kterou jsem podepsal.
Myslím, že není možné opakovat zkušební dobu v pracovní smlouvě na dobu určitou, a pokud není možné zkušební dobu opakovat, je vůbec tato nová pracovní smlouva na určito platná?
U zaměstnavatele pracuji až dosud a pokud by smlouva nebyla platná, přecházím automaticky do pracovního poměru na dobu neurčitou?
Bohužel spěchá. Děkuji. Radek

ODPOVĚĎ:
Tuto situaci zákoník práce ani jiný zákon výslovně neřeší. Vyjdeme proto ze smyslu, který institut zkušební doby má, tedy že sjednání zkušební doby poskytuje smluvním stranám pracovního poměru možnost, aby si až do jejího uplynutí prakticky ověřili („vyzkoušeli“), zda jejich pracovněprávní vztah odpovídá tomu, s čím do něho vstupovali, zejména zda zaměstnanci vyhovují druh práce, místo (místa) výkonu práce a mzdové (platové) nebo jiné pracovní podmínky a zda zaměstnanec splňuje zaměstnavatelovo očekávání v přístupu k plnění pracovních povinností.
Proto by sjednání nové zkušební doby v případě, kdy se prodlužuje pracovní poměr, u nějž se nemění podmínky, mohlo být dle mého názoru shledáno soudem oprávněně jako neplatné.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
- Opakovaná zkušební doba u pracovní smlouvy na dobu určitou - je to dle Zákoníku práce?
- Opakovaná smlouva na dobu určitou - kolikrát je možné opakovat dle Zákoníku práce?

__

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Dipování na Facebooku - je legální z pohledu loterijního zákona?

Mám několik dotazů ohledně internetového fenoménu dipování. Zaujalo mě a tak bych se ráda informovala, jestli lze dipování provádět legálně. Popíši několik případů a byla bych ráda, kdybyste se ke každému vyjádřili a to jak z pohledu loterijního zákona, tak i po stránce financí. Jedná se vždy o fyzickou osobu, tady FO.
Dipování: Dipování je formou soutěže, či loterie. Dipuje se konkrétní věc (nová, či použitá). Je stanoven počet dipů (číselná řada od 1. do X.) a cena jednotlivého dipu. Když si dipující (soutěžící) rozeberou a zaplatí všechny dipy, losuje se přes generátor náhodných čísel jeden výherce, který dipovanou věc získá. Losování je náhodné, neovlivněné losující osobou. Podmínky a způsob losování je stanoven již od začátku.
Nyní několik konkrétních situací:
DIPOVÁNÍ POUŽITÉ VĚCI
1. Dipuje se věc z druhé ruky, majitel nebo majitelka je schopný nebo schopná doložit pořizovací cenu. Z dipování nemá žádný profit, k ceně dipované věci si pouze přidá náklady na dopravu k nové majitelce nebo novému majiteli věci.
DIPOVÁNÍ NOVÉ VĚCI
2. Dipuje se nová konkrétní věc (případně výběr z více věcí), která se bude objednávat přímo z eshopu a půjde výherkyni dipování. Osoba, která takové dipování vloží zohlední případné náklady na dopravu a cca 100-200 Kč pro sebe za vedení dipování. Na vydipované věci se nevztahuje záruka. Dalo by se říci, že se jedná také o prodej z druhé ruky. Šlo by i, aby zboží nejprve došlo osobě, která vedla dipování a ta ho následně poslala výherkyni.
DIPOVÁNÍ POUKÁZKY NA NÁKUP
3. Dipuje se poukázka na nákup v obchodě, či peněžitá výhra na účet se ziskem pro osobu vedoucí dipování.
Losování probíhá přes náhodný generátor čísel, je nahráváno na video a je zveřejněno. Případně lze losovat přes registraci u náhodného generátoru čísel, kde je zpětně veškeré losování dohledatelné.
Osobou vedoucí dipování se rozumí osoba, která vloží příspěvek s dipováním, zapisuje čísla, která si dipující vyberou a peníze za dipy jsou na její účet, je to osoba, která následně odesílá výhru a většinou provádí i losování (to není nutné, mohla by se zvolit osoba, která by měla losování na starost.
Doufám, že jsem nic nevynechala, případně bych mohla některé body doobjasnit, kdyby nebyly srozumitelné. V podstatě mě zajímá, zda lze takové dipování provádět i legálně, pokud ano, co je k tomu potřeba. A zda je situace z pohledu zákona stejná u bodů 1, 2, 3, či jsou tam nějaké rozdíly.
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Hazardní hrou se dle § 3/1 zákona o hazardních hrách rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. S ohledem na Vámi poskytnutý popis dipování tak lze uzavřít, že dipování spadá do kategorie hazardních her. Z tohoto důvodu bude nutné posuzovat ne/legálnost facebookového dipování dle zákona o hazardních hrách (jak vyplývá z § 2/2 zákona o hazardních hrách).
Váš popis pravidel dipování odpovídá jedné z typových hazardních her, a to tombole (§ 3/2 písm. g) zákona o hazardních hrách). Tombola je hazardní hrou, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety (§ 61/1 zákona o hazardních hrách).
Dle znění dotazu předpokládám, že ve Vámi popsaných příkladech půjde o tombolu, jejíž herní jistina nepřekročí 100.000,- Kč. Provozování takové tomboly je značně jednodušší, neboť se na ní nevztahuje řada povinností a omezení (např. omezení v osobě provozovatele tomboly, povinnost vyhotovit herní plán, omezení výher a úhrnná cena výher, pravidla pro slosování tomboly, ohlašovací povinnost a další zákonná omezení), jak to vyplývá z § 61/3 zákona o hazardních hrách.
Provozování tomboly na Facebooku, resp. obecněji na internetu, však naráží na dvě ustanovení zákona o hazardních hrách, v jejichž důsledku lze dipování na internetu označit za nezákonnou hazardní hru (se všemi důsledky z toho plynoucími). Jde konkrétně o tato ustanovení:
- § 61/2 zákona o hazardních hrách, dle něhož lze prodávat sázkové tikety a vydávat výhry pouze v den a na místě slosování (toto ustanovení platí rovněž pro tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč) ;
- § 73/1 zákona o hazardních hrách, dle něhož mohou být jako internetové hry provozovány pouze hazardní hry podle § 3/2 písm. a) až f) zákona o hazardních hrách (tombola do tohoto výčtu nespadá, neboť je zakotvena v § 3/2 písm. g) zákona o hazardních hrách).
Vámi popsané příklady mají společné právě to, že se má jednat o tombolu provozovanou na Facebooku, tedy na internetu. Sama tato skutečnost tudíž přesunuje Vámi uváděné příklady dipování do nezákonné sféry. Není rozhodné, zda je předmětem dipování nové či použité zboží, peníze, poukazy či cokoli jiného. Je rovněž irelevantní, jaký zisk provozovatel dipování inkasuje (i částka odpovídající pořizovací ceně použitého zboží může být ostatně považována za zisk).
Vámi navrhované zabezpečovací mechanismy by sice mohly vést k větší transparentnosti dipování, sebesofistikovanější pravidla dipování však nemohou změnit nic na tom, že provozování tomboly na internetu není možné.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že rovněž příjmy provozovatele dipování podléhají zdanění (a to i přesto, že se jedná o příjmy získané nelegální cestou).
Dle § 252/1 trestního zákoníku se trestného činu neoprávněného provozování hazardní hry dopustí ten, kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává hazardní hru. Za spáchání tohoto trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta nebo trest zákazu činnosti. Přísnější trest pak může být uložen v případě, kdy pachatel prostřednictvím nelegální hazardní hry získá značný prospěch (500.000 Kč až 4.999.999 Kč) nebo prospěch velkého rozsahu (více než 5.000.000 Kč).
Pro získání dalšího právního názoru můžete oslovit zejména Ministerstvo financí ČR:
http://www.mfcr.cz/
(oslovení tohoto ministerstva je vhodné zejména z toho důvodu, že Ministerstvo financí ČR je garantem zákona o hazardních hrách, přičemž je rovněž orgánem, který na tomto úseku řeší přestupky a udílí pokuty, jeho právní názor tedy bude vhodné zohlednit).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 186/2016 Sb. , o hazardních hrách
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Loterijní zákon a dipování, dipping na Facebooku - je to legální a musí se odvádět daně nebo ne?
Tombola na facebooku, facebooková tombola (dipping) a loterijní zákon

__

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Pracovní doba 7-22 hod. - jde o dvousměnný pracovní režim?

Ráda bych se poradila v jakém pracovním režimu, a jakým způsobem má být v mém zaměstnání počítána délka týdenní pracovní doby. Jsem zaměstnána na call centru, které má provoz každý den (pracovní dny + víkendy + svátky) 7:00 – 22:00 hod. (nestřídáme se tedy jako v 3 směnném provozu po 24 hodin, ale ani v 2 směnném provozu po 12 hodin). Můžeme pracovat v 5 typech různých směn. Jedná se o směny v délce 7 hod a 45 min. Ráda bych se tedy zeptala či se jedná o dvousměnný pracovní režim? Platí tedy pro tento pracovní režim délka pracovní doby 40 hodin? Jestliže jsme však pracoviště s dvousměnným pracovním režimem jedná se o maximální délku 38,75 hodiny týdně? Rovněž kterým dnem má začít začátek výpočtu týdenní pracovní doby? Je to pondělí? Děkuji, Nina.

ODPOVĚĎ:
Definice dvousměnného pracovního režimu je uvedena v § 78 odst. 1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, když stanoví, že dvousměnným pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. To, co vyplývá z § 78 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého ustanovení § 78 odst. 1 písm. d) až f) zákoníku práce platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny, je potřebné považovat za výjimku z vyjmenovaných ustanovení zákoníku práce.
Vzájemné střídání zaměstnanců spočívá v tom, že dochází ke střídání dvou skupin zaměstnanců v intervalech určených zaměstnavatelem.
Zákoník práce nestanoví bezprostřední návaznost výkonu práce při tomto střídání. Ke vzájemnému střídání však musí dojít v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. K určitému přerušení mezi nástupem směn může dojít.
Pravidelnost střídání zaměstnanců spočívá například v tom, že jedna skupina zaměstnanců pracuje jeden týden v ranní směně a druhá skupina zaměstnanců pracuje ve stejném týdnu v odpolední směně. V následujícím týdnu se pořadí střídání v těchto směnách vymění.
Pokud Vámi uváděné rozvržení pracovní doby veškeré výše vymezené atributy splňuje, což z dotazu není zcela jasné, je potřebné tento režim práce považovat za dvousměnný pracovní režim, kterému přísluší stanovená týdenní pracovní doba v délce 38,75 hodiny týdně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dvousměnný pracovní režim - definice, vysvětlení, příklad z praxe

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
Strach zaměstnance o zdraví a život - musí chodit do práce? (práce s konfliktními klienty)

Mám dotaz ohledně personálního obsazení denního pobytového zařízení pro bezdomovce. Známá od mojí známé se bohužel ocitla "na ulici" a po příchodu do tohoto zařízení v jejím městě zjistila, že zde nepracuje ani jeden či dokonce více mužů, ale pouze 3 ženy, z toho 2 těsně před důchodem slušně řečeno s omezeným pohybem a jedna paní středního věku v zaškolení. S ohledem na to, že do tohoto zařízení dochází kromě dalších bezdomovců i skoro dvoumetroví a metrákoví muži závislí na drogách a během jednoho dne zde došlo hned k několika různým konfliktům, měla zde prý známá strach a už do tohoto zařízení nepřišla.
Chci se tedy ještě jednou zeptat, zda je z právního hlediska nějaká opora ohledně zaměstnanců těchto zařízení a nebo co by s touto situací "šlo dělat". Tento typ zařízení by chtěla navštěvovat, ale ve svém městě se bojí a nejbližší je několik desítek km daleko. Děkuji, Čeněk.

ODPOVĚĎ:
Žádný zákon nestanoví přesné požadavky na personální obsazení sociálních služeb. Této oblasti se věnuje pouze kritérium 9 Standardů kvality sociálních služeb, které říká, že poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Personální obsazení pracoviště sociálních služeb a kritérium 9 Standardů kvality
___

PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
Převedení těhotné pracovnice z noční na denní směnu - automatický postup zaměstnavatele nebo na žádost?

Chtěla bych se zeptat na pracovní záležitost. Pracuji u České pošty, jen noční směny. Když otěhotním tím pádem nemůžu dělat v noci, ale pracovat chci. Tvrdí, že ranní směny na našem konkrétním provozu žádné nemají, tak tím pádem ihned posílají na kontrolku, ale nevidím žádný důvod být doma zavřená 9 měsíců, když jsem jinak zdravá. Ale někde jsem se dočetla, že podle paragrafu 41 odstavec písmeno C rizikové práce v těhotenství, by mohlo vyřešit můj problém. Tím bych vás chtěla požádat o radu, jak mohu vyřešit tento problém nebo co proto můžu udělat? Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Smyslem všech ustanovení zákoníku práce upravujících postavení těhotných zaměstnankyň je poskytnout výrazně zvýšenou ochranu těmto zaměstnankyním oproti ostatním zaměstnancům. Tato zákonná ochrana je ovšem limitována vůlí každé zaměstnankyně oznámit zaměstnavateli své těhotenství.
Zaměstnavatel není povinen převést těhotnou ženu z noční směny. Podle § 239 odst. 1 zákoníku práce platí, že požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.
Převedení probíhá tedy pouze na žádost a není automatické.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Těhotná zaměstnankyně a noční práce - převod na denní směnu, směny
Práce v noci a těhotenství pracovnice - převedení na denní práci

___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Minimální mzda u dohody o provedení práce - kolik Kč?

Ke škole jsem si domluvila brigádu – roznos letáků. V inzerátu bylo napsáno, že roznos bude na 3 ulicích + jejich okolí, odměna 300 Kč/úkon, roznos 1x týdně. Nemohla jsem dojet do firmy podepsat smlouvu, a tak mi navrhli, že mi ji dovezou spolu s letáky den před roznosem, tj. 31.10.2017. V ten den večer tedy přijel pán, dovezl mi letáky i smlouvu. Byl večer, tma, pršelo, takže jsem smlouvu před podpisem jen zběžně prolistovala, ale pořádně nepročetla. Potom smlouvu odvezl s tím, že mi ji v sobotu (4.11.2017) doveze. Dodnes (6.11.2017) smlouvu nemám.
Co se týče práce: místo slibovaných ulic v mém okolí jsem dostala opačný konec města, brutto mzda za 1. roznos byla 544 Kč (přitom práce zabrala 14 hodin, takže jsem pracovala za 38 Kč/hod.), mzda za 2. roznos je 244 Kč (očekávám min. 7 hod práce).
Dnes (13.12.2017) budu písmeně zasílat výpověď, avšak kvůli výpovědní lhůtě mě čeká ještě několik roznosů. Chtěla jsem se zeptat, zda-li se můžu nějak bránit proti mzdě (minimální hrubá mzda u dohody o provedení práce DPP 66 Kč/hod.) a zda-li je v pořádku, že mi vzali podepsanou smlouvu a zatím mi ji nevrátili. Telefony mi firma nezvedá. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Hranice minimální mzdy platí i pro práce konané mimo pracovní poměr na základě dohod (DPČ a DPP). Otázkou však je, zda máte pro přidělený region v dohodě stanoven počet hodin, během nichž byste měla roznos zvládnout, nebo zda je odměna stanovena bez ohledu na počet hodin strávených prací.
Podle § 34 odst. 5 zákoníku práce každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.
V obou případech tedy pravděpodobně došlo ze strany zaměstnavatele k pochybení a je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce - http://www.suip.cz/.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zaměstnavatel nedal zaměstnanci podepsanou pracovní smlouvu - musí mu ji dát?
Povinnost zaměstnavatele předat zaměstnanci podepsanou pracovní smlouvu

___

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
Příplatek za státní svátek nebo náhradní volno - volba zaměstnance?

Ráda bych se zeptala na správné řešení svátků u vychovatelů v nepřetržitém nepravidelném provozu. Vychovatel má v pravidelném, 14 denním rozpisu odpracovat 54 hodin přímé činnosti. Tzn. 5x6 hodin (všední den) + 2x12 hodin (víkend). Pokud státní svátek připadne na všední den, má nařízenou přímou činnost 12 hod. Na jaký má nárok příplatek? Běžná praxe je, že nemají příplatek, ale nárok na 12 hodin náhradního volna. Lze takto postupovat? Je ještě jiná možnost, jak toto řešit? Děkuji, Vanda.

ODPOVĚĎ:
Podle § 135 odst. 2 a 3 zákoníku práce za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.
Primárně tedy zaměstnanci náleží za práci ve svátek náhradní volno, příplatek pouze po dohodě zaměstnance a zaměstnavatele.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Příplatek za práci o státním svátku nebo náhradní volno

___

PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
Výpověď pracovní smlouvy na dobu neurčitou - kdy je možné uzavřít novou na dobu určitou?

Pracovní poměr od 1.8.2013 - 31.1.2014, dodatek PP do 31.1.2015, dodatek 31.1.2017, poté na dobu neurčitou. Odešla jsem ze zaměstnání dohodou´o ukončení pracovního poměru z mé strany k 31.7.2017. Ráda bych se vrátila zpět, ale nevím, zda to bude ze strany zaměstnavatele možné. Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení.
Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
Ve Vašem případě byl pracovní poměr na dobu určitou opakován dvakrát a doba určitá skončila dne 31.1.2017. Další pracovní poměr na dobu určitou by tedy mohl být uzavřen až 1.2. 2020. Pokud byste se však vrátila k předchozímu zaměstnavateli na pracovní poměr na dobu neurčitou, je návrat z hlediska zákona možný.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Po jak dlouhé době od propuštění je možné znovu uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou?

__

OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Vyrovnání při rozchodu - právo na finanční vyrovnání ze společně spláceného bytu, domu, nemovitosti

S přítelkyní jsme spolu žili 7 let, před nedávnem se ode mě nečekaně odstěhovala, odnesla si v mé nepřítomnosti svoje movité věci. Společně jsme stavěli rodinný dům, který je nyní těsně před dokončením. Dům i pozemek je v katastru nemovitostí veden pouze na mě. Bývalá přítelkyně figurovala jako přistupitel k závazku (v době žádosti o úvěr jsem neměl pracovní poměr na dobu neurčitou), nyní probíhá její vyvázání. Úvěr nemám dál problém splácet sám, problém s tím nemá ani banka. Z jejího účtu odcházely platby na splátku úvěru, já jsem platil provoz „domácnosti“. V současné době chce, abych jí předložil nějakou variantu vyrovnání. Z její strany padl i požadavek, že kdybych dům prodal, což nehodlám, chtěla by půlku z ceny prodeje.
Chci se optat, zda bývalé přítelkyni vzniká nějaký nárok na vyrovnání v případě, že jsme nebyli manželé. Děkuji, Daniel.

ODPOVĚĎ:
V daném případě přítelkyně nemá právo na vyplacení poloviny z hodnoty nemovitosti, jelikož nemovitost je pouze ve Vašem vlastnictví. Má ale právo na vrácení peněz, které prokazatelně do nemovitosti investovala. Pokud z jejího účtu byly hrazeny splátky úvěru, bylo by to možné chápat jako její investice do nemovitosti a tuto částku by po Vás mohla nárokovat. Jinak nic víc.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vypořádání majetku při rozchodu - společné splácený byt, dům, nemovitost
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dohoda o vypořádání dědictví - vzor, tiskopis, formulář

Otec byl pouze uživatelem pozemků a nemovitosti stojící na něm. Neměl vyřešené dědictví po svém otci. Otec měl ještě dvě sestry. Když zemřel, začala řešit dědictví po jeho otci jeho žena (má matka). Vše proběhlo u notáře, kde se zapsalo do protokolu, že vše přepisují na mě a ústní dohoda mezi námi byla, že já nemovitost i pozemek prodám a peníze podělím. Vše je v zoufalém stavu a jsou nutné investice, aby se to dalo prodat. Nikdo nechce finančně přispívat. A nyní se chce matka dědictví vzdát, a sestry mého otce okamžitě vyplatit. Já to nyní chci mít se smlouvou, protože jsou mezi námi rozepře. Jakou smlouvu použít pro matku a jakou pro sestry otce. A jestli stačí ověřené podpisy, nebo musí být podepsané před notářem. Děkuji za odpověď Marek.

ODPOVĚĎ:
Z dotazu není úplně patrná skutková situace. Pochopila jsem ji tak, že veškerý majetek je ve Vašem vlastnictví a máte vyplatit sestry svého otce.
Je tedy třeba se především domluvit na tom, jakou částku a do jaké doby jim vyplatíte. Pokud byste o tomto chtěl mít písemnou smlouvu, pak se nejedná o žádnou typizovanou smlouvu upravenou v občanském zákoníku, ale o smlouvu tzv. inominátní či nepojmenovanou, ve které si fakticky vše nastavíte sám a můžete ji nazvat např. jako dohoda o vypořádání. Je třeba do ní uvést hlavně smluvní strany, jaká částka a do kdy bude vyplacena. Podpisy stačí úředně ověřit kdekoliv na czechpointu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyplacení dědiců dědicem, který převzal dědictví
Přijetí dědictví a vyplacení ostatních dědiců po prodeji bytu, domu, nemovitosti - dohoda
Inominátní smlouva - příklad z praxe
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Objednávka zboží ze zahraničí, Čína - balík nedorazil, jak postupovat?

09/2017 jsem si z Číny objednala balík za 1.280 Kč. Dodnes nedorazil, se zákaznickým servisem se mi dařilo až do dneška jednat. Psali ať počkám 60 dnů, pak že mohou řešit více. Od 60 dne mi ale nejde poslat reklamace ani se nikoho dovolat. Co dál? Platba byla samozřejmě provedena při objednání. Na poště je nedohledatelný, protože údajně ještě není v ČR. Děkuji, Radana.

ODPOVĚĎ:
Při podobných objednávkách bohužel nesete riziko, že zboží nedorazí, bude poškozeno apod. , kdy možnosti reklamace jsou značně omezené, resp. nulové. Na nákup se totiž nevztahuje ochrana, kterou Vám poskytuje české právo, ani právo evropské unie (zejm. možnost odstoupit ve 14 denní lhůtě od smlouvy, 2 letá záruka atd.). Je tak v zásadě na prodejci (zákaznické podpoře), zda Vám peníze dobrovolně vrátí, neboť možnost vymáhání peněz po prodejci v Číně je pro Vás v zásadě nulová.
Předpokládám však, že jste platila platební kartou. Na situace, kdy zaplatíte kartou a obchodník Vám zboží nedodá, se často vztahuje možnost tzv. chargebacku. Ten poskytují jednotliví vydavatelé platebních karet, a peníze za nedodané zboží Vám vrátí. Toto se uplatňuje přímo prostřednictvím Vaší banky, případně služeb Paypal.
Doporučuji se tedy na informace ohledně chargebacku informovat přímo v bance.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nedodání zboží zahraničním prodejcem a chargeback u platební karty, PayPal
___

OBCHOD-SPOTŘEBITEL
Klamavé údaje v inzerátu - inzerent odmítá inzerát upravit, jde o podvod?

Na sauto.cz nabízí firma automobil, který neodpovídá parametrům, které tam uvádí. Na auto jsme se byli osobně podívat, a upozornili prodejce, že v inzerátu uvádí jiné informace. Také jsme upozornili sauto.cz, že zde prodejce udává nepravdivé údaje. Je to již několik týdnů a bylo již podáno několik urgencí a sauto.cz nereaguje. Autobazar rovněž ne a stále nabízí tento inzerát s nepravdivými údaji o prodávaném produktu. Mohu s tím něco udělat, aby nenaletěli další lidé? Děkuji, Hana.

ODPOVĚĎ:
Pokud provozovatel inzerce sauto inzerát nestáhl, vy sama nemáte možnost, jak se domoci stažení inzerce, neboť nijak nezasahuje do Vašich práv.
Pokud budou prodejcem oklamány jiné osoby, pak se budou moci po prodejci domáhat práv z vadného plnění. Pokud na odlišné parametry přijdou, případně práv z uvedení v omyl.
Pokud by odlišnosti měly výraznější vliv na cenu vozidla, pak by se prodejce mohl dopustit trestného činu podvodu, resp. pokusu o podvod. Nabízela by se tak možnost podat trestní oznámení. Zde však upozorňuji, že v oznámení nesmíte Vy sama uvádět nepravdivé údaje, neboť tím byste se sama mohla dopustit trestného činu křivého obvinění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepravdivé vlastnosti věci uvedené v inzerátu - jak se domáhat úpravy inzerátu?
___

PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Zneplatnění výpověďi dohodou - práce pod vlivem alkoholu, opilý zaměstnanec, pracovník

V práci jsem podstoupil dechovou zkoušku na alkohol, s pozitivním výsledkem. Dostal jsem okamžitou "výpověď dohodou", ale bez odstupného a jiných výhod (příspěvku na důchodové pojištění apod.). O celé zkoušce ovšem neexistuje jakýkoliv písemný či jiný zápis - ani datum, ani hodnota, ani podpisy svědků, i když byli v dosahu, jen já a šéf. Myslím si, že v tomto případě je výpověď bezdůvodná, protože v případě soudního sporu by to bylo tvrzení proti tvrzení, bez jakéhokoliv přímého důkazu, z mého pohledu jako by celá věc neproběhla.
V době zkoušky jsem v trvalém pracovním poměru na dobu neurčitou, po 8 měsících od začátku smlouvy (tedy po zkušební době), bez jakékoliv jiné, přitěžující události. Nejde mi o finanční náhradu, spíše dohodnout se s majitelem na dalším pokračování pracovního vztahu. Děkuji, Michal.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho popisu vyplývá, že jste nedostal výpověď, ale že pracovní poměr byl ukončen dohodou. Výpověď dohodou není možná, jedná se buď o výpověď (jednostranný právní úkon) nebo o ukončení pracovního poměru dohodou (dvoustranný právní úkon). Nejde o totéž a nelze tyto dva pojmy fakticky zaměňovat.
Pokud jste dohodu o ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem podepsal, potvrdil jste souhlas s ukončením pracovního poměru. V takovém případě, kdy neexistuje výpověď jako jednostranný právní úkon, se nelze domáhat jejího zneplatnění. Pokračování pracovního vztahu by tedy bylo pouze na dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Opilý pracovník, zaměstnanec a výpověď dohodou od zaměstnavatele
Práce pod vlivem alkoholu bez formálního zápisu zaměstnavatele o provedené kontrole na pracovišti a výpověď dohodou

__

OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Vyrovnání při rozchodu - právo na finanční vyrovnání ze společně spláceného bytu, domu, nemovitosti

S přítelkyní jsme spolu žili 7 let, před nedávnem se ode mě nečekaně odstěhovala, odnesla si v mé nepřítomnosti svoje movité věci. Společně jsme stavěli rodinný dům, který je nyní těsně před dokončením. Dům i pozemek je v katastru nemovitostí veden pouze na mě. Bývalá přítelkyně figurovala jako přistupitel k závazku (v době žádosti o úvěr jsem neměl pracovní poměr na dobu neurčitou), nyní probíhá její vyvázání. Úvěr nemám dál problém splácet sám, problém s tím nemá ani banka. Z jejího účtu odcházely platby na splátku úvěru, já jsem platil provoz „domácnosti“. V současné době chce, abych jí předložil nějakou variantu vyrovnání. Z její strany padl i požadavek, že kdybych dům prodal, což nehodlám, chtěla by půlku z ceny prodeje.
Chci se optat, zda bývalé přítelkyni vzniká nějaký nárok na vyrovnání v případě, že jsme nebyli manželé. Děkuji, Daniel.

ODPOVĚĎ:
V daném případě přítelkyně nemá právo na vyplacení poloviny z hodnoty nemovitosti, jelikož nemovitost je pouze ve Vašem vlastnictví. Má ale právo na vrácení peněz, které prokazatelně do nemovitosti investovala. Pokud z jejího účtu byly hrazeny splátky úvěru, bylo by to možné chápat jako její investice do nemovitosti a tuto částku by po Vás mohla nárokovat. Jinak nic víc.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vypořádání majetku při rozchodu - společné splácený byt, dům, nemovitost
___

OBČAN-DĚDICTVÍ
Dohoda o vypořádání dědictví - vzor, tiskopis, formulář

Otec byl pouze uživatelem pozemků a nemovitosti stojící na něm. Neměl vyřešené dědictví po svém otci. Otec měl ještě dvě sestry. Když zemřel, začala řešit dědictví po jeho otci jeho žena (má matka). Vše proběhlo u notáře, kde se zapsalo do protokolu, že vše přepisují na mě a ústní dohoda mezi námi byla, že já nemovitost i pozemek prodám a peníze podělím. Vše je v zoufalém stavu a jsou nutné investice, aby se to dalo prodat. Nikdo nechce finančně přispívat. A nyní se chce matka dědictví vzdát, a sestry mého otce okamžitě vyplatit. Já to nyní chci mít se smlouvou, protože jsou mezi námi rozepře. Jakou smlouvu použít pro matku a jakou pro sestry otce. A jestli stačí ověřené podpisy, nebo musí být podepsané před notářem. Děkuji za odpověď Marek.

ODPOVĚĎ:
Z dotazu není úplně patrná skutková situace. Pochopila jsem ji tak, že veškerý majetek je ve Vašem vlastnictví a máte vyplatit sestry svého otce.
Je tedy třeba se především domluvit na tom, jakou částku a do jaké doby jim vyplatíte. Pokud byste o tomto chtěl mít písemnou smlouvu, pak se nejedná o žádnou typizovanou smlouvu upravenou v občanském zákoníku, ale o smlouvu tzv. inominátní či nepojmenovanou, ve které si fakticky vše nastavíte sám a můžete ji nazvat např. jako dohoda o vypořádání. Je třeba do ní uvést hlavně smluvní strany, jaká částka a do kdy bude vyplacena. Podpisy stačí úředně ověřit kdekoliv na czechpointu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vyplacení dědiců dědicem, který převzal dědictví
Přijetí dědictví a vyplacení ostatních dědiců po prodeji bytu, domu, nemovitosti - dohoda
Inominátní smlouva - příklad z praxe
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Objednávka zboží ze zahraničí, Čína - balík nedorazil, jak postupovat?

09/2017 jsem si z Číny objednala balík za 1.280 Kč. Dodnes nedorazil, se zákaznickým servisem se mi dařilo až do dneška jednat. Psali ať počkám 60 dnů, pak že mohou řešit více. Od 60 dne mi ale nejde poslat reklamace ani se nikoho dovolat. Co dál? Platba byla samozřejmě provedena při objednání. Na poště je nedohledatelný, protože údajně ještě není v ČR. Děkuji, Radana.

ODPOVĚĎ:
Při podobných objednávkách bohužel nesete riziko, že zboží nedorazí, bude poškozeno apod. , kdy možnosti reklamace jsou značně omezené, resp. nulové. Na nákup se totiž nevztahuje ochrana, kterou Vám poskytuje české právo, ani právo evropské unie (zejm. možnost odstoupit ve 14 denní lhůtě od smlouvy, 2 letá záruka atd.). Je tak v zásadě na prodejci (zákaznické podpoře), zda Vám peníze dobrovolně vrátí, neboť možnost vymáhání peněz po prodejci v Číně je pro Vás v zásadě nulová.
Předpokládám však, že jste platila platební kartou. Na situace, kdy zaplatíte kartou a obchodník Vám zboží nedodá, se často vztahuje možnost tzv. chargebacku. Ten poskytují jednotliví vydavatelé platebních karet, a peníze za nedodané zboží Vám vrátí. Toto se uplatňuje přímo prostřednictvím Vaší banky, případně služeb Paypal.
Doporučuji se tedy na informace ohledně chargebacku informovat přímo v bance.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nedodání zboží zahraničním prodejcem a chargeback u platební karty, PayPal
___

OBCHOD-SPOTŘEBITEL
Klamavé údaje v inzerátu - inzerent odmítá inzerát upravit, jde o podvod?

Na sauto.cz nabízí firma automobil, který neodpovídá parametrům, které tam uvádí. Na auto jsme se byli osobně podívat, a upozornili prodejce, že v inzerátu uvádí jiné informace. Také jsme upozornili sauto.cz, že zde prodejce udává nepravdivé údaje. Je to již několik týdnů a bylo již podáno několik urgencí a sauto.cz nereaguje. Autobazar rovněž ne a stále nabízí tento inzerát s nepravdivými údaji o prodávaném produktu. Mohu s tím něco udělat, aby nenaletěli další lidé? Děkuji, Hana.

ODPOVĚĎ:
Pokud provozovatel inzerce sauto inzerát nestáhl, vy sama nemáte možnost, jak se domoci stažení inzerce, neboť nijak nezasahuje do Vašich práv.
Pokud budou prodejcem oklamány jiné osoby, pak se budou moci po prodejci domáhat práv z vadného plnění. Pokud na odlišné parametry přijdou, případně práv z uvedení v omyl.
Pokud by odlišnosti měly výraznější vliv na cenu vozidla, pak by se prodejce mohl dopustit trestného činu podvodu, resp. pokusu o podvod. Nabízela by se tak možnost podat trestní oznámení. Zde však upozorňuji, že v oznámení nesmíte Vy sama uvádět nepravdivé údaje, neboť tím byste se sama mohla dopustit trestného činu křivého obvinění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Nepravdivé vlastnosti věci uvedené v inzerátu - jak se domáhat úpravy inzerátu?
___

PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Zneplatnění výpověďi dohodou - práce pod vlivem alkoholu, opilý zaměstnanec, pracovník

V práci jsem podstoupil dechovou zkoušku na alkohol, s pozitivním výsledkem. Dostal jsem okamžitou "výpověď dohodou", ale bez odstupného a jiných výhod (příspěvku na důchodové pojištění apod.). O celé zkoušce ovšem neexistuje jakýkoliv písemný či jiný zápis - ani datum, ani hodnota, ani podpisy svědků, i když byli v dosahu, jen já a šéf. Myslím si, že v tomto případě je výpověď bezdůvodná, protože v případě soudního sporu by to bylo tvrzení proti tvrzení, bez jakéhokoliv přímého důkazu, z mého pohledu jako by celá věc neproběhla.
V době zkoušky jsem v trvalém pracovním poměru na dobu neurčitou, po 8 měsících od začátku smlouvy (tedy po zkušební době), bez jakékoliv jiné, přitěžující události. Nejde mi o finanční náhradu, spíše dohodnout se s majitelem na dalším pokračování pracovního vztahu. Děkuji, Michal.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho popisu vyplývá, že jste nedostal výpověď, ale že pracovní poměr byl ukončen dohodou. Výpověď dohodou není možná, jedná se buď o výpověď (jednostranný právní úkon) nebo o ukončení pracovního poměru dohodou (dvoustranný právní úkon). Nejde o totéž a nelze tyto dva pojmy fakticky zaměňovat.
Pokud jste dohodu o ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem podepsal, potvrdil jste souhlas s ukončením pracovního poměru. V takovém případě, kdy neexistuje výpověď jako jednostranný právní úkon, se nelze domáhat jejího zneplatnění. Pokračování pracovního vztahu by tedy bylo pouze na dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Opilý pracovník, zaměstnanec a výpověď dohodou od zaměstnavatele
Práce pod vlivem alkoholu bez formálního zápisu zaměstnavatele o provedené kontrole na pracovišti a výpověď dohodou

__ 

RŮZNÉ-STAVBY
Nesouhlas se stavbou souseda po předložení architektonické studie - bytový dům ve vilové čtvrti

Bydlíme ve vilové čtvrti. Nový majitel sousedícího domu se rozhodl, že na svém pozemku postaví 4 podlažní obytný dům s nízkometrážními byty prý pro studenty. 10/2017 proběhla s novým majitelem schůzka, kde nám předal architektonickou studii a dohody o zpřístupnění našeho pozemku a provádění bouracích prací. Jak se můžeme proti projektu, s kterým nesouhlasíme, bránit? Děkuji, Karolína.

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám lze doporučit dát novému sousedovi hned zpočátku na srozuměnou, že s jeho stavebním záměrem nesouhlasíte. Z tohoto důvodu v žádném případě nepodepisujte žádný z dokumentů, které Vám nový soused předkládá (souhlas se zpřístupněním Vašeho pozemku apod.).
Aby mohl Váš nový soused započít se stavebními pracemi, bude zapotřebí získat příslušné přivolení stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení. Pokud jste přímými sousedy pozemku, na kterém hodlá nový soused stavět, stanete se účastníky územního a stavebního řízení. Jako takoví budete oprávněni nahlížet do správního spisu, předkládat důkazy a především vznášet námitky, se kterými se bude muset stavební úřad vypořádat.
V každém případě Vám doporučuji aktivní přístup k věci, tzn. nepodlehněte případnému sousedovu nátlaku, trvejte na svém odmítavém postoji k jeho stavebnímu záměru, důsledně využívejte svých práv v rámci územního a stavebního řízení.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Napadnutí, odmítnutí stavebního plánu souseda - bytový dům ve vilové čtvrti
___

PRÁCE-DOVOLENÁ
Darování krevní plazmy a práce - jak dlouho nesmí zaměstnanec pracovat?

Chodím darovat plazmu, mohu po darování plazmy třeba na brigádu. Mám paragraf 24 hodin, ale zaplacené pouze 7,5 hod v mé práci. Jak je to, když jdu v době své ranní směny a jak když jdu v době mé odpolední směny darovat plazmu? Můžu tedy když jdu darovat vždy z rána, odpoledne na brigádu nebo nikoliv, ať už bych měla v práci ranní nebo odpolední směnu. Bylo mi řečeno, že po darování plazmy nesmím pracovat vůbec. Děkuj, Jolana

ODPOVĚĎ:
Pro zodpovězení Vašeho dotazu je klíčový § 203/2 písm. d) zákoníku práce, dle něhož platí, že zaměstnanci k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze (kam spadá i darování krevní plazmy) přísluší pracovní volno:
- s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, a to za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru;
- s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu (pokud zasahuje do pracovní doby), pokud zaměstnanci na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin;
- s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci, nedojde-li k odběru.

Pracovní volno Vám tak přísluší samozřejmě pouze po dobu, na kterou máte v rámci 24 hodin po nástupu cesty na odběr rozvrženou pracovní směnu.
Lze Vám doporučit nepracovat (např. na brigádě) po dobu, na kterou připadá Vaše pracovní směna. Podstoupíte-li proto například odběr krevní plazmy ráno a pracovní volno tak dostanete na Vaší dopolední směnu, bude vhodné, abyste nešla na brigádu dopoledne (kdy byste jinak pracovala v rámci Vaší dopolední směny). Odpoledne, na které již Vaše dopolední směna nepřipadá, však již na brigádu jít můžete (protože v tuto dobu byste již v práci na dopolední směně nebyla).
Shora uvedené doporučení vychází z předpokladu, že pokud budete v rámci zotavení po darování krevní plazmy uznána neschopnou práce (a z toho důvodu dostanete pracovní volno s náhradou mzdy), je nelogické (resp. to odporuje smyslu výše uvedeného ustanovení zákoníku práce), abyste pracovala u jiného zaměstnavatele (např. na brigádě).
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že zákaz vyvíjet po odběru krevní plazmy jakoukoli aktivitu, je spíše lékařským doporučením vyvarovat se nadměrné fyzické zátěže.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak dlouho se nesmí pracovat po darování krevní plazmy?
Nárok na plat, mzdu při darování krevní plazmy
___

OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
Změna tvaru postavené budovy - musí souhlasit architekt, který dělal původní projekt?

Na základě smlouvy o sdružení postavilo bytové družstvo BD spolu s městem bytové domy. Domy byly vystavěny podle návrhu kanceláře architektů (najalo si ji město). Vztahují se na stavební úpravy domů autorská práva architektů, která nějak omezují vlastníka? Pokud ano, tak z čeho vycházejí a jaký je jejich rozsah (co lze a co nelze bez svolení architektů změnit)? Bude-li chtít vlastník domů (jsou dva podíloví vlastníci – město a družstvo) změnit tvar střech z rovných na sedlové, musí mít souhlas kanceláře architektů?
Doplňuji svůj dnešní dotaz ohledně autorských práv k nemovitosti citací vyjádření autorů původního architektonického návrhu nemovitostí: "autorský zákon a přeneseně pak Etický řád České komory architektů ukládá každému projektantovi povinnost před převzetím zakázky, jejímž předmětem by měla být změna zrealizovaného díla, informovat o zakázce původního autora a vyžádat si od něj k zamýšleným zásahům stanovisko (§ 26, odst. 5 PEŘ ČKA) ".
Kdo je vlastně autorským zákonem a etickým řádem zavázán? Může změnu tvaru střech navrhnout a nadimenzovat pro účely stavebního povolení a následné realizace osoba, která není žádným z předpisů (zákon, řád) zavázána? Děkuji, Denis.

ODPOVĚĎ:
Projektová dokumentace stavby je (ve smyslu § 2/1 autorského zákona) považována za autorské dílo (a to konkrétně za dílo architektonické či urbanistické), za předpokladu, že se jedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora (zde architekta).
Je-li dle projektové dokumentace, která je autorským dílem, realizována stavba, představuje tato stavba rozmnoženinu autorského díla (projektové dokumentace) a tvoří s ním (z hlediska autorskoprávního) de facto jeden celek, tzn. že autorská práva architekta se vztahují nejen na projektovou dokumentaci (v listinné či elektronické podobě), nýbrž rovněž na stavbu, která byla vybudována podle této projektové dokumentace.
Jedním z tzv. osobnostních autorských práv je rovněž autorovo právo na nedotknutelnost jeho díla. Konkrétně dle § 11/3 autorského zákona platí, že autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak.
V případě architektonických a urbanistických autorských děl je toto osobnostní autorské právo podrobněji upraveno v § 38d písm. b) autorského zákona, dle něhož platí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo:
- architektonické dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro účely udržovacích prací anebo změny dokončené stavby, v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty architektonického díla;
- je-li to opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě požadovat, je povinen předem uvědomit o svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením změn.
Shora uvedené lze shrnout tak, že souhlas architekta není zapotřebí k takovým změnám stavby, které jsou buď pouze udržovacími pracemi (např. oprava omítek), nebo se jedná o takové změny, které jsou nezbytně nutné (např. oprava havarijního stavu budovy) a zároveň jejich provedením zůstane zachována hodnota architektonického díla. V ostatních případech bude nutné souhlas architekta k provedení změn stavby získat.
K tomuto tématu více zde:
http://www.havelholasek.cz/cs/publikace-media/clanky-a-rozhovory/39-nemovitosti-a-stavebnictvi/692-mohu-zmenit-stavbu-bez-souhlasu-architekta

Ve Vámi popsaném případě je dále podstatné, zda na tuto situaci pamatuje smlouva uzavřená s architektonickou kanceláří či nikoli. Pakliže smlouva tento aspekt neošetřuje, doporučuji souhlas architekta získat, neboť změna střechy z ploché na sedlovou představuje nepochybně zásadní zásah do celkového vzhledu stavby (a tedy i její architektonické hodnoty), přičemž z dotazu nevyplývá, že by byla splněna některá ze shora uvedených podmínek pro provedení změny stavby bez souhlasu architekta.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je nutný souhlas architekta, autora projektu, se změnou tvaru již postavené budovy?

___

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
Vzdání se opatrovnictví, návrh - vzor, tiskopis, formulář

Prosím, jak sepsat návrh k soudu o vzdání se opatrovnictví. Jsem opatrovník mé matky od r. 2016, matka od r. 2015 PN Kosmonosy - alkoholová demence. S matkou jsem od mých 3 let nežila. Z osobních a rodinných důvodů jím již nechci být. Matka jiné příbuzné nemá. Děkuji, Vlasta.

ODPOVĚĎ:
Musíte požádat soud o zproštění funkce opatrovníka. Taková žádost o vzdání se opatrovnictví nemá žádný předepsaný vzor, ale měla by mít formální náležitosti:
v žádosti uvedete, že jste byla rozhodnutím Okresního soudu v... ze dne. sp. zn. … ustanovena opatrovnicí své matce paní. , nar. ... a že nyní žádáte soud o zproštění funkce opatrovníka z níže uvedených důvodů. V dalším odstavci pak popíšete důvody, proč nechcete či proč není vhodné být matčiným opatrovníkem, tedy že s matkou od Vašich tří let nežijete a nejste v kontaktu, proto nejste vhodná osoba pro výkon této funkce (můžete důvody podrobně vylíčit). Na závěr uveďte, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáte soud, aby Vás funkce opatrovníka jmenované... zprostil.

Soud nespíš Vaší žádosti vyhoví a ustanoví jiného opatrovníka.
Níže zasílám odkaz, kde je vzor žádosti o jmenování opatrovníka s výkladem k dané problematice:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/zaloby-soud/navrh-na-omezeni-svepravnosti-navrh-na-opatrovnika-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vzdání se, odmítnutí opatrovnictví, žádost na soud - vzor
___

OBČAN-EXEKUCE
Exekuce na sídle firmy - souhlas se sídlem firmy byl se zfalšovaným podpisem majitele nemovitosti

Můj syn na jaře 2016 zakládal firmu jako malý živnostník - zemědělec. Jelikož měl trvalý pobyt na obecním úřadě, který mu souhlas k vytvoření sídla firmy dát nemohl, tak o toto žádal mě. Já jsem mu souhlas na moji adresu nedala a to z důvodů jeho způsobu života (sázení, dluhy.). V té době si zařizoval nový podnájem a řekl mi, že se na souhlasu domluví s nájemcem. Dohodu s nájemcem mi potvrdil. Následně mi začla do schránky chodit jeho pošta. Toto mi zdůvodnil tak, že moji adresu uvedl jako korespondenční, že jsou v domě kde bydlí nějaké potíže s poštou (ztrácení...). Podnikání se mu nevydařilo, zadlužil se (vysoký úvěr...).
Na začátku listopadu 2017 na moji adresu přišel elektronický platební rozkaz (do jeho rukou, částku tedy nevím), toto mě vedlo k tomu si ověřit, zda opravdu má adresa je pouze kontaktní. Bohužel jsem zjistila, že na mé adrese je synovo sídlo firmy.
Na živnostenském úřadě ŽÚ je souhlas s podpisem (na první pohled je zřejmé, že není můj). Jakmile syn zjistil, že jsem toto odhalila, tak se mnou přestal komunikovat.
Dnes (27.10.2017) mám potvrzeno, že sídlo firmy k dnešnímu dni změnil. Mám ale velké obavy, ze případná exekuce (peníze na splácení dluhů nemá) by mohla postihnout i mne. Proto žádám o radu jak se mohu chránit, pokud by mi toto hrozilo (jsem vážně nemocná samoživitelka nezletilého) mám řešit zfalšování dokumentu na ŽÚ a jakým způsobem?
Navíc je tu i ta věc, že když mu toto projde, co si dovolí příště. Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Na Vašem místě bych vše oznámila na příslušném živnostenském úřadu, a to, že jste synovi souhlas se zřízením sídla na Vaší adrese nikdy nedala, ale že on Váš podpis zfalšovat. Nejsem si však jista, zda nebude nutné celou věc s ohledem na zfalšování podpisu řešit i na policii nebo na přestupkové komisi. Kdyby exekutoři exekuci vymáhali v místě synova místa podnikání a Vy jste cokoli uhradila, tak by Vám vznikla škoda.
Dalším řešením by bylo, že pokud by exekuce na majetek syna byla nařízena, byla by nutné tento záznam z jednání se živnostenským úřadem poslat i exekutorovi, aby věděl. že Vás syn podpis zfalšoval a že k Vám chodit nemají a navíc bych exekutorovi i uvedla, kde se Váš syn zdržuje, ať si jeho dluhy vymáhá přímo na jeho adrese a je zabavován majetek syna a nikoli Váš.
V případě falšování podpisu může dojít ke spáchání trestného činu, a to nejčastěji trestného činu podvodu. Aby byla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, musí poškozené osobě vzniknout škoda, ve výši min. 5.000,- Kč. Pro Vaši jistotu je určitě lepší danou záležitost na Policii oznámit, a to i pokud dosud škoda nevznikla – budete mít písemný důkaz o tom, že došlo ke zpochybnění pravosti podpisu a toto můžete případně předložit exekutorovi.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zfalšování podpisu - souhlas se sídlem firmy na adrese cizí nemovitosti
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb - fitness centrum, fitko

Prosím o radu ve věci odstoupení od smlouvy z Fitness centra ze zdravotních důvodů. Jedná se o problém, který řeším za svou dceru, jenž byla členem Fitness Centra Jatomi v Ostravě. Měla sjednané členství na jeden rok, již v průběhu toho roku se jí zhoršil zdravotní stav a bolesti zad, které si slibovala ve fitku odstranit se stupňovali až do chvíle, kdy jí paní doktorka zakázal účast ve fitness centru, kvůli rozsáhlé hypermobilitě a bolesti páteře.
Už v průběhu ročního členství, chtěla skončit, ale vzhledem k tomu že ji vyhrožovali právníky a je to mladý člověk tak se bála a nadále i přes bolest chodila a náš o radu nepožádala.
Ze všeobecných podmínek vyplývá, že na odstoupení v průběhu minimální doby členství ze zdravotních důvodů měla nárok, ale oni ji záměrně uváděli v omyl a bohužel sama tomu díky nim nerozuměla. Je jasné proč tak činili, protože ji dovedli až do fáze, kdy skončilo roční minimální členství a smlouva přešla na dobu neurčitou a to už v podmínkách podmiňují při odstoupení platbou cca 2 měsíců členství i přesto že to členství nebude moci využívat, protože má bolesti, které jí to definitivně znemožňují cvičit.
Problém je také, že studuje, mezi tím chodila na brigády, ze kterých členství platila a nyní díky nemoci na jejich další požadavky nemá peníze, protože nemůže chodit aktuálně ani pracovat. Celé podmínky fitness centra jsou zde
http://jatomifitness.cz/cz/podminky/
a jsou postaveny dost jednostranně, kde si v mnoha odstavcích protiřečí a hned po možností odstoupení, píši že pro neplacení ji bude členství zrušeno. Dnes (11.12.2017) jsem tam byl sní a snažil se s managerkou domluvit a velmi sprostým jednáním nás poslala do háje, že jí to nezajímá, že chce peníze.
V podstatě, jsou výhodnější podmínky v průběhu ročního období než ve chvíli kdy by si Vás jako klienta měli za věrnost vážit. Ty problémy má mnoho lidí s tímto fitness centrem, vydírají mnoho lidí a napříč internetem si stěžuje mnoho lidí, že se stali rukojmí dané firmy.
Další vážnou věcí dle mého názoru je, že má dcera se v průběhu členství vdala a Nyní se jmenuje Nikol Doležalová, a smlouvá i další údaje jsou vedené na Nikol Kundrová. Když po nich v minulosti žádala změnu, řekli jí, že to není podstatné a dnes (11.12.2017) ji i přesto, že její členství trvá vzali kartičku se jménem Nikol Kundrová a už odmítli vrátit. Podle mně i zde pochybili a nevím si rady jak postupovat, aby má dcera nebyla nadále rukojmí, nevyhrožovali ji právníkem a netvrdili, že nežádala změnu údajů.
Můžete mi prosím poradit co dělat a případně poradit co má být ve výpovědi adresované této společnosti? Už naběhl další měsíc a to má dcera s nimi řeší už od měsíce minulého a podle mne jim to nadále bude vyhovovat, protože každý měsíc nezaplacení + další měsíční odstupné budou požadovat, takže natahování je pro ně přínosné.
Předem velmi pěkně děkuji za pomoc Pavel

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o možnost odstoupení, pak odstoupit od smlouvy je možné pouze v případě, kdy tak bylo sjednáno ve smlouvě, nebo dle zákona v případě, kdy došlo k podstatnému porušení smlouvy ze strany fitnescentra.
Podmínky skutečně umožňují ukončit smlouvu ze zdravotních důvodu pouze v prvním období po uzavření smlouvy.

Ohledně ukončení smlouvy se nabízí několik možností.
1) Dle čl. 3.7. podmínek na webu společnosti je smlouvu možné vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Výpověď smlouvy se tak jeví jako nejjistější řešení. Muselo by však být uhrazeno ještě členství za měsíc listopad a prosinec 2017.
2) Pokud Vaše dcera nebyla při uzavření smlouvy seznámena s podmínkami, které v zásadě tvoří obsah smlouvy, pak by se jejich ustanovení nepoužilo. Pokud by tomu tak bylo, pak by došlo pouze k uzavření smlouvy na dobu jednoho roku a uplynutím této doby by smlouva bez dalšího zanikla. Předpokládám však, že v přihlášce dcera podepsala, že je s podmínkami seznámena a že s nimi souhlasí. Prokazování toho, že s podmínkami nebyla seznámena, by tedy v takovém případě bylo poměrně složité.
3) I oznámení o zdravotních problémech Vaší dcery během "minimální doby" by mohlo být považováno za ukončení smlouvy dle podmínek. Pokud však vše řešila pouze ústně, pak by zde opět bylo složité prokázání ukončení smlouvy. Pokud zdravotní problémy oznámila písemně s tím, že chce ukončit smlouvu, pak tímto smlouva zanikla.
4) Pokud Vaší dcera byla odebrána členská karta a není jí umožněn vstup, ačkoliv má příspěvky řádně zaplacené, pak se jedná o podstatné porušení smlouvy a je možné od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit. Pokud je však Vaše dcera v prodlení s platbami, pak je odmítnutí vstupu nejspíše v pořádku.

Veškerou komunikaci provádějte pouze písemně formou doporučených dopisů. Pokud nedošlo k ukončení smlouvy dle bodů 2), 3), nebo není možné odstoupit podle bodu 4), pak co nejdříve podejte písemnou výpověď.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Výpověď smlouvy s fitness centrem, fitkem ze zdravotních důvodů - smlouva na dobu neurčitou

___

PRÁCE-BOZP, PRACOVNÍ ÚRAZY
Nárok na odstupné - pracovní úraz ve zkušební době

Kamarád nastoupil do zaměstnání 1.5.2017 a dne 14.5.2017 se mu stal pracovní úraz - výhřez ploténky. Byl 10 dní hospitalizován v nemocnici, posléze v pracovní neschopnosti do 6.11.2017. Od lékaře má potvrzené následky úrazu a byl mu přiznán pracovní úraz - může vykonávat činnosti bez fyzické zátěže, bez nošení břemen, bez možnosti prochladnutí. Na základě výše uvedeného s ním byl dne 7.11.2017 rozvázán pracovní poměr ve zkušební době.
Má nárok na nějaké odstupné a případně z čeho by se částka odstupného vypočetla. Děkuji Hanuš

ODPOVĚĎ:
Nárok na odstupné má zaměstnanec, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, tedy rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele a nadbytečnost.
V případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době nárok na vyplacení odstupného nevzniká.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Má zaměstnanec nárok na odstupné při pracovním úraze ve zkušební době?

___

RŮZNÉ-STAVBY
Plot, oplocení pozemku a vysokotlaký plynovod - je potřeba stavební povolení na plot?

Vlastníme pozemek na kterém budeme stavět rodinný dům RD. Na tomto pozemku vede vysokotlaký plyn. Od plynařů jsme povolení obdrželi v jaké vzdálenosti můžeme stavět. Nyní chceme tento pozemek oplotit, ale nevíme zda potřebujeme stavební povolení na oplocení. Ve Stavebním zákonu, povolení a ohlášky paragraf 103 se uvádí, že to není nutné, ale nevíme, zda to platí i pro náš pozemek, kde vede již zmiňovaný plyn. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda se Vámi získané "povolení od plynařů" vztahuje na stavbu rodinného domu či oplocení.
Nachází-li se Váš pozemek v ochranném či bezpečnostním pásmu plynárenské soustavy, přímého nebo těžebního plynovodu, plynovodní přípojky nebo zásobníku plynu, je zapotřebí k provádění stavebních prací, resp. k umístění stavby získat předchozí písemný souhlas právnické osoby, která příslušné plynárenské zařízení provozuje (jak vyplývá z § 68/4 písm. b) a § 69/3 písm. b) energetického zákona). Předpokládám, že Vámi zmiňované "povolení od plynařů" je právě tímto souhlasem.

Co se týče umístění oplocení, je nutné si uvědomit, že realizace stavebního záměru se (z procesního hlediska) dělí na dvě na sebe navazující fáze:
- územní fáze (kdy je rozhodováno, zda a kde může být stavba realizována a o jakou stavbu se může jednat),
- stavební fáze (kdy je rozhodováno o konkrétních stavebně technických parametrech stavby).

Je pravdou, že v případě výstavby oplocení stavební fáze odpadá, neboť dle § 103/1 písm. e) bodu 14. stavebního zákona není pro výstavbu oplocení zapotřebí ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Shora uvedené však nemá žádný vliv na územní fázi, v jejímž rámci se řeší, zda může být na daném pozemku oplocení postaveno. Konkrétně dle § 96/2 písm. a) stavebního zákona platí, že stavební záměry uvedené v § 103 stavebního zákona (kam spadá i oplocení) vyžadují získání územního souhlasu.
V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný stavební úřad a informovat se zde, za jakých podmínek bude možné získat územní souhlas pro výstavbu oplocení na Vašem pozemku. Dle § 96/3 stavebního zákona musí žádost o vydání územního souhlasu obsahovat 1/ údaje o požadovaném záměru a 2/ identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K této žádosti je žadatel dále povinen připojit:
a/ doklady prokazující jeho vlastnické právo (smlouvu, popř. doklad o právu provést stavbu) apod. , pokud tuto skutečnost není možné ověřit online v katastru nemovitostí,
b/ souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
c/ stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (zde se Vám bude hodit Vámi získané "povolení od plynařů"),
d/ souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu;
e/ jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Realizace stavebního záměru - územní a stavební fáze
Stavba plotu, zídky, oplocení u plynovodu, plynovodní přípojky, zásobníku plynu
___

PRÁCE-PLATY, MZDY
Započtení praxe a platová třída - výpočet

09/2017 manželka upozornila zamestnávateľa na chybu v začlenení do platovej triedy, ktoré sa stalo v aktuálnom zamestnaní. 11/2017 zamestnávateľ požaduje všetky detaily minulých zamestnanecných pomerov od ukončenia VŠ. Ako je to so započitavaním praxe pre mzdové účely pri zmene zamestania? Predpokladám, že nový zamestnávateľ použije výpočet minulého zamestnávateľa zo zápočtového listu. Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Nový zaměstnavatel nemusí využít při změně zaměstnání přechozí výpočet. Záleží na náplni práce a na druhu zaměstnavatele, zda započte celou praxi nebo pouze její část s ohledem na novou náplň práce,

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vliv praxe na výpočet platové třídy zaměstnance, pracovníka

__

RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ
Zanedbaný zdravotní stav lékařem, nemocnicí - vymáhání odškodného za poškození zdraví s trvalými následky

2015 mé 10leté dceři vyoperovali teratom na vaječníku - bohudík nezhoubný. O vaječník přišla. 2014 jsme pro neustálé potíže navštěvovali pohotovosti - verdikt vždy viróza, dietní chyba atd. Až po cca roce těchto potíží konečně udělali dceři gynekologický ultrazvuk kde se na nádor přišlo. Operována byla v jiné nemocnici, lékař mi řekl, že to bylo zanedbané - kdyby se ultrazvuk udělal již v začátku, o vaječník by nepřišla. Tento typ nádoru prý roste pomalu. Nyní jsme 2x do roka sledovaní. Chtěla bych pro dceru odškodnění, ale nevím jak postupovat, kolik by vše stálo - soukromé znalecké posudky prý údajně desítky tisíc. Jsem maminka na rodičovské dovolené, příjem minimální, právní služby asi také budou vysoké. Sama proti nemocnici ale asi nemám šanci. Poradíte prosím? Moc mě trápí jak dceři ublížili. Děkuji Jarmila

ODPOVĚĎ:
V první řadě je nutné zjistit, zda poskytovatel zdravotních služeb (nemocnice) při léčbě Vaší dcery z odborného hlediska pochybil či nikoli.

Jako první krok Vám doporučuji opatřit si kopii zdravotnické dokumentace o léčbě (vyšetřeních) Vaší dcery, kterou je Vám nemocnice povinna vydat (§ 65/1 písm. a) zákona o zdravotních službách).

Aby pro Vás získání informace o odborné ne/správnosti léčby Vaší dcery bylo co nejméně nákladné, můžete se na nemocnici obrátit se stížností dle § 93 a násl. zákona o zdravotních službách. V této stížnosti vyjádřete přesvědčení, že léčba Vaší dcery nebyla z odborného hlediska vedena správně (argumentovat můžete zdrojem, z něhož jste získala informaci o tom, že bylo nutné provést ultrazvukové vyšetření dříve). Nemocnice bude povinna Vaší stížnost prošetřit a odpovědět na ní.

Pokud nemocnice uzná, že v případě léčby Vaší dcery nepostupovala odborně správně, bude možné zahájit s ní jednání o výši odškodnění Vaší dcery.

Pokud Vám nemocnice naopak odpoví v tom smyslu, že dle jejího přesvědčení byla léčba Vaší dcery vedena odborně správně, budete oprávněna se v této věci „odvolat“ k místně příslušnému krajskému úřadu (resp. se v téže věci obrátit se stížností přímo na krajský úřad).

Krajský úřad bude povinen Vaší stížnost prověřit. Lze předpokládat, že při prošetřování Vaší stížnosti si krajský úřad opatří odborné vyjádření či přímo znalecký posudek (aby získal odborné posouzení ne/správnosti postupu nemocnice). Jako stěžovatelka budete oprávněna nahlížet do stížnostního spisu, který krajský úřad ve věci Vaší stížnosti povede, přičemž budete oprávněna pořizovat si rovněž kopie jeho součástí (§ 94/1 písm. e) zákona o zdravotních službách). Budete tedy oprávněna si pořídit kopii odborného vyjádření (či znaleckého posudku), které si krajský úřad opatří. Tímto způsobem se tedy budete moci de facto zdarma dobrat odborného (a nestranného) posudku ve věci léčby Vaší dcery.

Pakliže z odborného vyjádření, které si opatříte způsobem popsaným v předchozím odstavci, zjistíte, že postup nemocnice nebyl odborně správný, bude možné se opětovně obrátit na nemocnici s výzvou k přehodnocení jejího postoje (dle reakce nemocnice pak bude možné buď zahájit jednání o výši odškodnění Vaší dcery či podat žalobu k soudu).

Pokud z odborného vyjádření, které si v rámci stížnostního řízení opatří krajský úřad (a Vy zkopírujete) vyplyne, že nemocnice postupovala odborně správně, bude záležet na Vašem rozhodnutí, zda se s tímto výsledkem spokojíte či nikoli.

Budete-li mít i přesto zájem o získání dalšího odborného názoru, můžete využít konzultačních služeb jiného odborníka v příslušné medicínské oblasti (jak vyplývá z § 2/2 písm. b) a § 28/3 písm. c) zákona o zdravotních službách). Pro tento případ bude zapotřebí, abyste konzultantovi předložila kopii zdravotnické dokumentace Vaší dcery. V tomto ohledu upozorňuji, že žádný z Vámi případně oslovených odborníků nebude povinen Vaší žádosti o konzultaci vyhovět (bude tedy záležet na jejich pracovním vytížení a dobré vůli), přičemž konzultační činnost není hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění (je tedy možné, že konzultant Vám čas, který studiem zdravotnické dokumentace Vaší dcery stráví, vyúčtuje).

Ve věci posouzení odborné ne/správnosti postupu nemocnice můžete oslovit rovněž znalce, a to znalce z oboru zdravotnictví. Seznam znalců naleznete zde:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm 

Získáte-li některým ze shora popsaných způsobů informaci o tom, že postup nemocnice nebyl v případě léčby Vaší dcery po odborné stránce správný, bude možné se na nemocnici obrátit s předžalobní výzvou k odškodnění Vaší dcery, popř. bude následně možné podat k soudu žalobu. Pro učinění těchto kroků je možné využít služeb advokáta:

www.advokatikomora.cz

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

_______________________
► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání odškodného po lékaři, nemocnici za zanedbaný zdravotní stav s trvalými následky

__

RODINA-SJM
Vliv příjmů jednoho z manželů na vypořádání SJM, společného jmění

S manželkou jsme manželé 6 let. Poslední tři roky jsem si vědom její nevěry. Nyní se chceme rozvádět. Máme ve SJM byt a veškerou finanční hotovost. Nemáme děti a žádná pasiva. Manželka vydělává měsíčně cca o 5 tis méně. Její nevěru jsem schopen doložit důkazy – e-maily, mám poznamenanými dny v diáři, kdy měla intimní poměr s jiným mužem. Dále mám poznamenány dny, kdy psala SMS milenci, ale text SMS nemám.
Chtěl bych požádat soud o zúžení SJM (dorovnání rozdíl platu mého a manželky). Můžete mi napsat na základě zkušeností jakou mám šanci např. zda soud na tyhle okolností přihlíží či ne. Jestli soud přihlíží tak např. když rozdíl mzdy činí např. 500 000, - zda mohu zpět dostat např. 50%.
Děkuji, Zikmund

ODPOVĚĎ:
Nejsem si jist, zda ve svém dotazu nezaměňujete dva odlišné právní instituty, a to:

1/ Zúžení společnéo jmění manželů, tedy SJM:
Dle § 148/1 Občanského zákoníku může soud ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. Těmito závažnými důvody mohou být například opakované zadlužování jedním z manželů, gamblerství či jiný způsob nezodpovědného ohrožování SJM. Tento institut však není možné použít jako pomocný nástroj při vypořádání SJM.

2/ Vypořádání zaniklého SJM, tedy společného jmění manželů:
Dle § 149/1 a 2 Občanského zákoníku zaniká SJM se zánikem manželství, přičemž následně je nutné provést jeho vypořádání, tzn. že v rámci rozvodového řízení se soud vypořádáním SJM nezabývá.

Máte-li proto v úmyslu zohlednit při vypořádání SJM svůj vyšší výdělek, nabízí se Vám de facto 2 možnosti řešení:

1/ Uzavřít se svou manželkou písemnou dohodu o vypořádání SJM dle § 150/1 Občanského zákoníku, v níž se na rozdělení SJM dle vlastního rozhodnutí domluvíte. Tuto dohodu je možné uzavřít i za trvání manželství s tím, že účinnosti nabude dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství (v případě tzv. nesporného rozvodu dle § 24a zákona o rodině je taková dohoda dokonce podmínkou). Tuto dohodu je pak samozřejmě možné uzavřít i po rozvodu manželství.

2/ Obrátit se po rozvodu manželství na soud s návrhem na vypořádání zaniklého SJM jeho rozhodnutím (§ 150/3 Občanského zákoníku). V této souvislosti je vhodné vědět, že dle § 149/2 Občanského zákoníku se má za to, že při zániku SJM jsou podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich SJM stejné. Tuto právní fikci je však možné modifikovat, a to zejména přihlédnutím k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění; při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k obstarávání společné domácnosti (§ 149/3 Občanského zákoníku). Dle tohoto ustanovení by tedy bylo možné zohlednit Váš vyšší výdělek, výsledek soudního řízení však samozřejmě není možné předjímat.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že nedojde-li do tří let od zániku SJM k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných (§ 150/4 Občanského zákoníku). S vypořádáním SJM po rozvodu manželství Vám tedy doporučuji neotálet.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Je při vypořádání zaniklého SJM možné zohlednit vyšší příjem jednoho z bývalých manželů?
Důvody pro soudní zúžení společného jmění manželů, SJM
Dohoda o vypořádání SJM mezi manželi
__

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Předání zálohy a nedokončení stavby zhotovitelem - vymáhání peněz nebo dokončení díla, stavby?

10.8.2017 jsme dostali rozpočet na stavbu gabionové zdi u domu, termín realizace jsme dohodli na prvních 14 dní v září 2017, což se o týden posunulo díky dešti. Firma pouze navezla štěrk, podklad a pletivo na stavbu. Majiteli firmy jsme 12.9.2017 přes velké naléhání předali 2/3 celkové částky (na ruku) na nákup kameniva do gabionů, od 3. dne od předání peněz s námi nekomunikuje. Dostali jsme kontakt na jeho sestru, která nám tvrdí, že je bratr po infarktu a peníze vložil na svůj účet, na který se sestra nedostane. Voláme jí po 14 dnech a stále to samé, musíte počkat, bratr vše dodělá, peníze vám dát nemůžu, nedostanu se na účet.
Potřebujeme svah zpevnit, tudíž potřebujeme zpět peníze a sehnat jinou firmu. Prosím poraďte, jak z téhle firmy dostat naše peníze. Zhotovitel nebere telefon, firma má sídlo na OÚ, kde si pán poštu nevyzvedává. Postupně jsem zjistila, že zhotovitel je velice nesolidní, takže začínám pochybovat o jeho nemoci. Jediné, co máme, je předání a převzetí peněz na papíře sepsané jeho rukou. Děkuji. Jana

ODPOVĚĎ:
Aby bylo možné vrátit Vámi uhrazenou cenu díla, resp. zálohovou platbu, je zapotřebí odstoupit od smlouvy o dílo, kterou jste (předpokládám, že ústně) s firmou uzavřeli. Od smlouvy je v zásadě možné odstoupit v případě, že jedna ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. S ohledem na délku prodlení, v jakém se v současné chvíli firma nachází, lze usuzovat, že k podstatnému porušení smluvních podmínek z její strany došlo.
Firmě zašlete písemné odstoupení od smlouvy, v němž identifikujete smlouvu o dílo, od níž odstupujete (např. uvedením data jejího uzavření, předmětu jejího plnění apod.), specifikujete, v čem spatřujete podstatné porušení smluvních podmínek, jednoznačně uvedete, že od smlouvy odstupujete, vyzvete firmu, aby si odvezla stavební materiál a aby Vám bezodkladně vrátila uhrazenou zálohu. Tento dopis doručte firmě na adresu jejího sídla; oznámení o tom, že odstupujete od smlouvy o dílo a požadujete vrácení zálohy můžete dotyčnému zaslat i e-mailem či prostřednictvím SMS.
Nebude-li firma na odstoupení od smlouvy reagovat splněním Vašich požadavků, nezbude Vám, než se obrátit s žalobou na soud. Jedná se samozřejmě o variantu zdlouhavější. Pro přípravu žaloby můžete využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
V úvahu přichází dále i podání trestního oznámení pro podezření na spáchání trestného činu podvodu. V této souvislosti je nutné uvést, že Vámi popsaný problém je ryze soukromoprávní povahy, měl by tedy být řešen před civilním soudem (jak uvádím výše). Prostředky veřejného práva (např. podání trestního oznámení) nejsou pro řešení Vaší situace vhodné, je nicméně pravdou, že orgány činné v trestním řízení mohou snáze a rychleji zjistit, jak se věci mají (přičemž zahájení trestního stíhání může firmu přimět k vrácení zálohy).

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vymáhání dokončení díla - zhotovitel převzal peníze a stavbu nedokončil
Trestní oznámení - firma převzala zálohu a stavbu nedokončila

___

OBČAN-EXEKUCE
Ochrana majetku před exekucí na nedlužníka - trvalý pobyt osoby blízké

Mám byt v osobním vlastnictví, tedy OV, u mě trvalý pobyt syn - požádal mě, abych u mě vyřídila trvalý pobyt jeho přítelkyni (svatba 12/2017). Bydlí spolu v pronajatém bytě - smlouva se prodlužuje po roce. Matka přítelkyně musela prodat nemovitost, aby měla na zaplacení dluhů, i synova přítelkyně měla půjčku, aby pomohla matce. Poraďte mi prosím, jak vyhovět synovi a přitom ochránit svůj majetek do budoucna, až snacha bude opět pomáhat své matce případnou půjčkou. Děkuji, Lidka.

ODPOVĚĎ:
Pokud chcete i přes riziko možné exekuce zřídit nastávající manželce Vašeho syna trvalé bydliště ve Vašem bytě, existuje v podstatě jen jediná účinná ochrana svého majetku, a sice mít k Veškerému majetku doklady, z nichž vyplývá konkrétně Vaše vlastnictví konkrétních věcí (tedy nestačí paragony, na nichž není uvedeno Vaše jméno – i kdybyste při soupisu mobiliárního majetku exekutorem takový doklad předložila, s největší pravděpodobností by majetek i tak zabavil s tím, že z takového dokladu není zřejmé, kdo věc vlastní a musela byste se svého majetku složitě domáhat podáním tzv. vylučovací žaloby k příslušnému soudu). Veškeré smlouvy mezi příbuznými a čestná prohlášení o soupisu majetku byť potvrzená notářským zápisem nejsou žádnou zárukou ochrany majetku před jeho zabavením. Exekutor postupuje dle tzv. vyvratitelné právní domněnky, tedy má bez dalšího za prokázané, že vše na adrese, kde dlužník přebývá, je jeho majetkem a nemusí tak nic dokazovat. Smlouvy mezi příbuznými nenahrazují doklady o  nabytí a exekutoři je mohou vyhodnotit jako účelové.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prevence exekuce věcí nedlužníka - mít paragony a doklady od zakoupených věcí

___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Osoba s věcným břemenem nezaplatila nájemné - vymáhání dluhu majitelem bytu, nemovitosti

Vlastním byt s věcným břemenem (doživotní užívání nemovitosti rodičem - matkou). Matka od 9/2016 do 10/2017 5x nezaplatila nájem. Domnívám se, že má povinnost nájem a služby platit (bydlí v bytě sama, já bydlím jinde). Důchod má dostatečně vysoký na to, aby svoje závazky hradila. Musela jsem dlužné nájemné uhradit, ale mamka mi téměř nic nesplatila. Jak to řešit? Lze byt prodat i s věcným břemenem? Děkuji za odpověď, Nora.

ODPOVĚĎ:
Povinnost Vaší matky platit nájem a služby by mělo předně vyplývat ze znění smlouvy, kterou bylo věcné břemeno zřízeno. Pokud je toto ve smlouvě uvedeno, pak můžete po matce vymáhat úhradu tohoto dluhu soudní cestou, případně žádat u soudu zrušení věcného břemene z důvodu hrubého nepoměru mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného.
Byt lze samozřejmě obecně prodat i s věcným břemenem, nicméně pokud se jedná o věcné břemeno dožití, nebude prodej takřka reálný.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Prodej nemovitosti s věcným břemenem - osoba s doživotním právem užívání bytu, domu, nemovitosti
___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Přespání dětí s vedoucími kurzu ve stejné místnosti - je to právně přípustné, legální?

Měl bych dotaz ohledně dětského hasičského soustředění. Naše hlavní vedoucí, která objednávala ubytování nám řekla, že vedoucí budou spát s dětmi. Děti jsou ve věku od 8 - 15 let. Někde jsem slyšel, že vedoucí nesmí spát v jednom pokoji s dětmi staršími 11 let je to pravda? Nerad bych měl nějaké problémy, kdyby to začali rodiče řešit i když mě naše vedoucí říká, že to tak bude. Je nějaký zákon, který to zakazuje, aby vedoucí spali na jednom pokoji a pokud je nějaká výjimka věku nebo něčeho jiného? Děkuji, Pavel.

ODPOVĚĎ:
Informace, která se k Vám dostala, má pravdivý základ. Dle § 4/1 vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (kam spadají i dětské tábory) totiž platí, že:
- ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví (s výjimkou případů, kdy se společným ubytováním vysloví souhlas zákonný zástupce dítěte),
- osoby činné při zotavovací akci jako dozor (tedy instruktoři a vedoucí) se ubytují odděleně v blízkosti dětí,
- zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti ošetřovny s izolací.

Porušení některé z těchto povinností může být kvalifikováno jako přestupek dle § 92d/5 písm. a) bodu 1. zákona o ochraně veřejného zdraví, za jehož spáchání může být fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě (jako pořádající osobě) udělena pokuta do 30.000,- Kč (§ 92d/8 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 106/2001 Sb. , o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Dětský tábor - spaní, přespávání dětí a vedoucích tábora v jedné místnosti

___

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
Hlasování pedagoga ve volbách akademického senátu - vliv pracovního poměru na dohodu (DPP, DPČ)

Chtěla jsem se zeptat, zda má pedagog VŠ s dohodou (tj. dohoda o pracovní činnosti DPČ nebo dohoda o provedení práce DPP) možnost hlasovat ve volbách do akademického senátu. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Nikoli, vysokoškolský pedagog, který na vysoké škole působí na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, není oprávněn volit do akademického senátu.
Předem své odpovědi předesílám, že vycházím z předpokladu, že Váš dotaz směřuje k veřejné vysoké škole.
Úvodem je vhodné objasnit, že závislá práce může být (dle § 3 zákoníku práce) vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, který může mít podobu pracovního poměru (zakládaného pracovní smlouvou) nebo podobu právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (zakládaných buď dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti).
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda máte na mysli akademický senát veřejné vysoké školy nebo akademický senát fakulty. Ve své odpovědi se proto budu zabývat oběma variantami (které jsou však v podstatě shodné).
Dle § 8/1 zákona o vysokých školách platí, že členy akademického senátu veřejné vysoké školy volí ze svých řad členové akademické obce veřejné vysoké školy. Obdobně je tomu rovněž v případě akademického senátu fakulty, když dle § 26/1 zákona o vysokých školách platí, že členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty.
Akademická obec veřejné vysoké školy je tvořena studenty a akademickými pracovníky veřejné vysoké školy (§ 3 zákona o vysokých školách). Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě (§ 25/3 zákona o vysokých školách).
Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost (§ 70/1 zákona o vysokých školách).

Shora uvedené tak lze shrnout následovně:
- pokud dotyčný vysokoškolský pedagog působí na veřejné vysoké škole na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, není akademickým pracovníkem;
- pokud dotyčný vysokoškolský pedagog není akademickým pracovníkem, není členem akademické obce;
- pokud dotyčný vysokoškolský pedagog není členem akademické obce, nepřísluší mu právo volit do akademického senátu veřejné vysoké školy, stejně jako do akademického senátu fakulty.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu dodávám, že pokud dotyčný vysokoškolský pedagog působí na veřejné vysoké škole na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, má pravděpodobně postavení "dalšího odborníka", a to ve smyslu § 70/3 zákona o vysokých školách.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo může hlasovat ve volbách do akademického senátu
___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
Vydržení věcného břemene užívání kanalizace pro více domů

Vlastním RD v řadové zástavbě. Se sousedem máme společný domovní odpad, který se za sousedovou sklepní zdí spojuje do společné odpadní roury. Řadová stavba pro 6 rodin je z roku 1955. Nyní byl společný odpad obnoven pomocí PVC trubek. Soused mi sdělil, že podle nového stavebního zákona má každý povinnost se sám postarat o své odpady a kanalizaci a mohl by mě od jeho svodu odpojit. Naznačil mi, že mě může tímto vydírat.
Věřím, že v novele nového zákona jsou určité výjimky, které tomuto tvrzení odporují. Podobným způsobem jsou vedeny další inženýrské sítě. Plynová přípojka je vedena ode mne směrem k sousedovi. Vodovodní přípojka zase opačně. Stejná situace je s povrchovou dešťovou vodou. Od budovy je voda svedena samospádem do betonového žlábku od jednoho souseda k druhému a ke třetímu do sousedova dešťového svodu. Jedná se o společný chodníček ke vchodům do rodinných domků, který je rozdělený jednoduchým dřevěným plotem, který nebrání průtoku vody.
Řadový RD byl v takovém stavu všem předán do užívání v r. 1955. Prosím o skutečný stav účinnosti novelizace, v mém případě na stavbě starší 60 let.

ODPOVĚĎ:
Váš soused zapomíná na skutečnost, že v rámci českého právního řádu je tzv. pravá retroaktivita (zpětná účinnost) právních předpisů vyloučena. Pokud byl tedy Vámi obývaný řadový rodinný dům vybudován a zkolaudován dle dřívější právní úpravy, nemůže se jeho stavebně-technické provedení stát protiprávním jen proto, že v mezidobí došlo ke změně právní úpravy. V opačném případě by totiž každá změna příslušných právních předpisů či technických norem znamenala, že tisíce staveb by musely projít stavební úpravou, což je závěr zjevně absurdní.

Je sice pravdou, že:
- stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno nakládání s odpady a odpadními vodami, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných a vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití (§ 20/5 písm. b) a c) vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území) ;
- vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě řadového rodinného domu a bytového domu 0,3 (§ 21/3 písm. b) vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území) ;
- stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky (§ 23/1 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území) ;
je však zároveň nutné dodat, že vyhláška o obecných požadavcích na využívání území nabyla účinnosti dne 1. 1. 2007 a nevztahuje se tudíž na stavby, které byly k tomuto datu již vybudovány.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zkolaudování domů se společnou kanalizací - může soused kanalizaci zaslepit pro ostatní domy?
Vydržení věcného břemene užívání společné kanalizace
Pravá retroaktivita (zpětná účinnost) právních předpisů - příklad z praxe

__ 

RODINA-SJM
Vliv na SJM - darování nemovitosti, zdědění nemovitosti, získání před manželstvím

Existuje z pohledu SJM rozdíl mezi tím, zda a) nabydu dům od matky darem před uzavřením manželství nebo b) nabydu dům od matky darem v době trvání manželství nebo c) dům nabydu v dědictví v době trvání manželství? Je dům ve všech případech v mém výlučném vlastnictví? Pokud bych dům v době trvání manželství prodala, peníze z prodeje se již stávají součástí SJM bez ohledu na způsob nabytí domu? Pokud dědictví/dar nespadá do SJM, je to nová úprava současného občanského zákoníku nebo to již bylo v předcházejícím OZ?
Děkuji, Zita.

ODPOVĚĎ:
Žádný rozdíl ve Vámi uvedených situacích z pohledu vlastnického práva není. Majetek nabytý darem či dědictvím není nikdy součástí SJM, v případě rozvodu by tedy nebyl předmětem vypořádání. Tato úprava byla stejná i za účinnosti starého občanského zákoníku. Pokud byste dům prodala, pak i peníze jsou stále Vaše, ale z důkazního pohledu je důležité, aby byl viditelný tok peněz. Tj. Pokud byste např. nemovitost prodala, peníze uložila na samostatný účet, kde se peníze nemísí s výplatou a penězi manžela, a posléze z těchto peněz koupila byt, je stále Váš. Pokud byste ale peníze mísila s penězi, které jsou součástí SJM (úspory z manželství, výplaty, ...) a pak z tohoto účtu hradila případnou další nemovitost nebo peníze vybrala a hradila v hotovosti, už by bylo těžko prokazatelné, že nemovitost byla financována výlučně penězi získanými z Vašeho majetku a ve svém důsledku by pak takto koupená nemovitost byla součástí SJM.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Patří nemovitost získaná před manželstvím do SJM, společného jmění manželství?
Patří do SJM nemovitost získaná darem jednomu z manželů?
Zdědění nemovitosti jedním z manželů - patří tento byt, dům do SJM, společného jmění manželů?

___

OBCHOD-DANĚ
Bezplatný převod majetku mezi druhem, družkou - daň, zdanění 0%, 4% nebo 15%?

Žijeme s partnerkou jako druh s družkou cca 4 roky (2013-2017) ve společně koupeném bytě - každý vlastní polovinu. Já tam trvalé bydliště nemám, ona ano. Já vlastním ještě jeden byt. Chceme si do budoucna majetek urovnat, proto já bych jí chtěl darovat můj byt, ona mě polovinu z našeho společného bytu. Je toto možné udělat darovací smlouvou - ona mě, já jí a neplatit tak daň 4% jako z normálního prodeje? Nevíme, jestli toto finanční úřad uzná, nebo by nám mohl zpětně vystavit daň 15%. Že spolu žijeme můžeme samozřejmě doložit - poplatky, čestné prohlášení sousedů atd. Někde se dočteme, že to lze, že spadáme do II skupiny - druh/družka a to lze převést bezplatně, někde tvrdí, že to finanční úřad nemusí uznat a pak nám zpětně dopočte 15% z darovací smlouvy. V tom případě je lepší provést normální kupní smlouvu se 4%. Přítelkyni řekli na finančním úřadě, že to darovací smlouvou bez poplatku nejde udělat. Druhý řekne, že jde. Jak je to tedy podle zákona. Děkuji, Dominik.

ODPOVĚĎ:
Vzájemné darování je dle § 53 Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí posuzováno jako koupě nebo směna, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany. Bylo by tedy nutné zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí.

Stejně tak posuzuje vzájemné darování i Zákon o daních z příjmů v § 21c odst. 3. Osvobození od daně z příjmů by se posuzovalo dle §4 a ne dle § 10 odst. 3. Společná domácnost je tedy v tomto případě irelevantní.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování bytu, domu, nemovitosti mezi druhem, družkou - daň, zdanění 0%, 4% nebo 15%?

___

OBCHOD-DANĚ
Sleva na daň na dítě v době evidence na Úřadě práce

Manželka je v práci ve výpovědní lhůtě, která jí končí 31.12.2017. Od 1.1.2018 bude vedena jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ČR, než bude mít novou práci. U dosavadního zaměstnavatele nárokovala a dostávala slevu na dani na vyživované nezletilé dítě, vyplácenou měsíčně. Může tuto slevu u nového zaměstnavatele potom nárokovat zpětně i za měsíce, kdy byla v evidenci úřadu práce nebo musím od 1.1.2018 zatím nechat převést slevu na mne? Já zaměstnání mám. Jsem ale nevlastní, nikoliv biologický otec dítěte - to je z manželčina prvního, rozvedeného manželství. Mám na slevu nárok? A je prosím nárok na slevu vázán na společnou domácnost s dítětem, tedy jednu adresu, nebo to není podmínka? Děkuji za radu. S pozdravem Petr

ODPOVĚĎ:
Manželka bude moci uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě za dobu, kdy bude vedena na úřadu práce, prostřednictvím nového zaměstnavatele, pokud ho požádá do 15. 2. 2019 o roční zúčtování záloh na daň. Daňový bonus může uplatnit pouze v případě, že bude mít příjem za zdaňovací období vyšší než šestinásobek minimální mzdy. Zaměstnavatel provede roční zúčtování záloh nejpozději ve výplatě za březen 2019 a případný přeplatek na dani či daňový bonus manželce vyplatí.
Pokud nepožádá zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň, může podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a daňové zvýhodnění uplatnit zde. Platí také podmínka příjmu dle § 6 či § 7 Zákona o daních z příjmů ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy.
Daňové zvýhodnění na dítě Vaší manželky můžete uplatnit, pokud s ním žijete ve společně hospodařící domácnosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Daňová sleva na dítě a rodič na úřadě práce, v evidenci zájemců o zaměstnání, práci

___

OBCHOD-DANĚ
Webová aplikace s provizemi - daně, zdanění (bookingová aplikace)

Zakládáme webovou aplikaci, a součástí naší aplikace bude provizní systém. Chci se zeptat, jak se v praxi a v daních správně řeší následující platební proces a hlavně, jestli to není proti zákonu o daních. Vím, že podobně to mají bookingové aplikace např. airbnb.com a jiné bookingové firmy.
1. Máme vlastní platební bránu, přes kterou si zákazník zakoupí zboží - naše firma/aplikace zadrží peníze - strhne si určité procento provize a zbylou částku odešle firmě, která, která tento produkt prodává a odešle zákazníkovi.
2. Osoba č. 1 si objedná vykonání práce u osoby č. 2 - My to zprostředkujeme, přes naší platební bránu se zaplatí částka, ztrhneme si určitou provizi, a zbytek odešleme osobě číslo 2. - která práci vykoná.
Moje otázka zní - jestli výše uvedené bod 1. i 2. není proti zákonu, a jestli výše uvedený systém provizí - kdy se využívá naše číslo účtu a platební brána - odečtení si provize - a zbytek se odešle prodejci - nebo objednateli. Jestli se to dá řešit a vykázat v daních bez nějakých potíží. Děkuji za odpověď, Jindřich.

ODPOVĚĎ:
Provize bude podléhat dani z příjmů a DPH. Z daňového hlediska problém nevidím. Doporučuji vyřešit Váš záměr i po právní stránce, což může ovlivnit i způsob zdanění.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zdanění příjmů z webové aplikace bookingového typu
___

OBCHOD-REKLAMACE
Ochrana před reklamací zakoupené staré nemovitosti v kupní smlouvě

Dotaz ohledně smlouvy o prodeji nemovitosti a ochraně proti možné reklamaci ve lhůtě a to až do pěti let (podle nového občanského zákoníku) : prodávám dům který mi darovali prarodiče. Dům je starý přes 100 let, nebyly na něm dělané žádné velké úpravy za posledních 10-15 let a celkový stav je OK ale ne výborný. Např. střecha nebyla opravována/předělána minimálně 30 možná i více let, takže bude asi potřeba předělat. Dům je neobydlený od 2013 a já v něm žila pouze v roce 1997. Od 1998 žiji v zahraničí. V kupní smlouvě dodané realitní kanceláři je ujednání:
1.1 Strana prodávající prohlašuje, že:
d) jí nejsou známy žádné podstatné věcné vady Předmětu převodu;
1.1 Strana kupující prohlašuje, že:
d) je jí znám současný věcný stav Předmětu převodu v podstatných ohledech a neshledala na něm žádné zjevné vady;
e) Předmět převodu přijímá do svého vlastnictví ve stavu, v jakém se ke dni uzavření této smlouvy nachází.
Smlouvu přikládám v plném znění pro info.
V tomto článku jsem se ale dozvěděla co o tom říká nový občanský zakonnik a prý to co říká kupní smlouva neochrání prodávajícího v případě že se projeví nějaká vada po předání nemovitostí a to až do pěti let po prodeji. Nevím přesně vady jakého typu jsou na mysli. Může to být struktura domů, vise zminy stav střechy, rozvody plynu, vody atd?
Jako prodávají bych se ráda ochránila vůči možným reklamacím. Jak toho prosím nejlépe dosáhnout? Ve zmíněném článku se píše že ujednání v kupní smlouvě nestačí a že je nejlépe mít vytvořenou plnou technickou inspekci (kterou firma z článku dělá za 'pouhých' 28,000 Kč! ). Můžete mi prosím poradit co je nejlepší udělat z právního (a pragmatického) hlediska? Předem děkuji. Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Ano, v daném případě je kupující chráněn proti tzv. skrytým vadám, kterými můžou být Vámi zmíněné instalace, rozvody, odpady, atd... Proti uplatnění skrytých vad se nemůžete prakticky nijak bránit, protože o nich v době převodu nemůžete vědět ani Vy, ani kupující. Jedinou možností by bylo, kdyby se kupující vzdal nároku na uplatnění případných skrytých vad, což ale předpokládám, že neudělá. Pokud se jedná o starou a neužívanou nemovitost, buď ji můžete prodat s tím, že ale hrozí, že do pěti let kupující mohou požadovat slevu či odstoupit od smlouvy nebo opravdu podstoupit celkovou revizi. V daném případě je těch 28.000,-Kč skutečně "pouhých", neboť Vám mohou zachránit případné statisíce, které byste v rámci slevy z kupní ceny mohla vracet.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Jak se vyhnout reklamaci prodávaného starého bytu, domu, nemovitosti v kupní smlouvě
___

RODINA-SJM
Zrušení darování jedním z manželů - majetek v SJM (druhý z manželů o daru nevěděl)

5.11.2017 jsme se dozvěděli úplnou náhodou (náhledem do KN), že tchán přepsal majetek na jeho přítelkyni se kterou pár let již žije. Ovšem papírově je stále ve stavu manželském s manželovou maminkou. Má na to právo? Podotýkám, že tento majetek nabyl za doby trvání manželství (darem). Je možné nějak zrušit darování? Jak? Soudní žalobou? Děkuji za odpověď.
Jiřina

ODPOVÉĎ:
Pokud se jednalo o majetek, který byl ve společném jmění manželů s manželkou, není možné majetek darovat bez souhlasu manželky. Tj. manželka se může domáhat u soudu žaloby o určení neplatnosti právního jednání, kterým byl majetek převeden. Doporučuji ve věci navštívit advokáta - seznam www.advokatikomora.cz, protože sestavit takovou žalobu není jednoduché, a aby byl spor úspěšný, je třeba detailně probrat situaci a žalobu vyhotovit bezchybně.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Darování majetku v SJM bez vědomí manžela, manželky cizí osobě - je to legální? , legálnost postupu
Je legální darovat majetek v SJM cizí osobě bez vědomí manžela, manželky?
___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
Výpočet pokuty u smlouvy o dílo - pokuta nestanovená ve smlouvě

Jaké máme možnosti v případě, že truhlář nedodržel termín zhotovení skříní, který má uvedený ve smlouvě o dílo.
Ve smlouvě, ale chybí jakákoliv zmínka o sankci za nedodržení. Na začátku je uvedeno, že je smlouva uzavřena dle § 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění. Termín zhotovení skříní byl 25.6.2017 a dosud nejsou hotové – jedna je nedodělaná a na druhé ještě ani nezačal pracovat.
Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je třeba uvést, že smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. , občanským zákoníkem. Odkaz na obchodní zákoník je neúčinný, neboť tento zákon přestal platit ke dni 31.12.2013.
Pokud jde o sankci za nedodržení, je uvedena v čl. 3 smlouvy, kdy máte právo na pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení, což k dnešnímu dni (6.11.2017) činí 5.872,- Kč.
Dále můžete od smlouvy odstoupit, neboť prodlení o téměř půl roku, kdy dílo mělo být hotovo za měsíc od podpisu smlouvy, je možné považovat za podstatné porušení smlouvy. Z důvodu vyšší jistoty doporučuji písemně vyzvat truhláře k neprodlenému dokončení díla ve lhůtě 14 dní od doručení výzvy. Pokud by ani poté nedošlo ke splnění smlouvy, písemně od smlouvy odstupte, v odstoupení rovněž uveďte lhůtu a číslo účtu pro vrácení zálohy v plné výši. Vedle odstoupení můžete požadovat i zaplacení smluvní pokuty.
Pokud by nedošlo k navrácení zaplacené zálohy, obraťte se s návrhem na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci. Více informací a online možnost podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud by ani toto nepomohlo, bude nutné se domáhat vrácení zaplacené zálohy žalobou u soudu.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Pokuta za nedodání díla, pokuta není ve smlouvě o dílo - kolik Kč?
Jak se vypočítává pokuta za nedodání díla včas pokud není ve smlouvě o dílo?
___

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
Zveřejnění výkazu zisků a ztrát a. s. bez valné hromady - lze to?

Představenstvo a. s. zveřejnilo na OR justice výkaz zisku a ztrát a rozvahu, přílohu k účetní uzávěrce nikoliv. Valná hromada a. s. se nekonala. Jsem akcionář, nejsem společník a. s. Jaká je zodpovědnost představenstva akciové společnosti, že nejedná v souladu se zákonem o obchodních korporacích? Nejedná se o přestupek? Děkuji, Anežka

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 18 zákona č. 536/1991 Sb. , o účetnictví, platí, že účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.
V ust. § 21a zákona o účetnictví je pak stanovena povinnost zveřejnit účetní závěrku pro právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku.
Dle u. st § 37a odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví se pak účetní jednotka (akciová společnost) dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby jí sestavená účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti podle § 18, případně dle písmena l) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle § 21a. Za tyto přestupky hrozí uložení pokuty až do výše 3% celkové hodnoty aktiv společnosti.
Dle ust. § 104 zákona č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, platí, že předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100.000 Kč.
Pokuty by byla uloženy samotné společnosti, kdy by však bylo možné dovodit odpovědnost členů představenstva, neboť by nejednali s péčí řádného hospodáře. V případě vzniku škody (uložení pokuty) byste mohla proti členům představenstva podat akcionářskou žalobu na náhradu škody.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Akciová společnost nesvolala valnou hromadu a zveřejnila výkaz zisků a ztrát na obchodním rejstříku
___

RODINA-VÝŽIVNÉ
Vliv výdajů otce na výši výživného, alimentů

Mám dotaz na výpočet výživného pro nezletilé dítě (14 let, IX. třída ZŠ), když otec pracuje v EU a čistý příjem má 1.400 euro. Dotaz zní, pokud otec žije v EU musí se nejdříve brát ohled na jeho osobní výdaje (nájem, strava, doprava) nebo se výše výživného vypočítá přednostně před osobními výdaji otce. Jde o to, že výdaje mu činní 50% z 1.400 euro. Měla jsem za to, že nejdříve z čisté mzdy 1.400 euro se vypočítá výše výživného (vůči věku a potřebám) na nezletilé dítě. Pokud si otec nejdříve odečte náklady 50% z čisté mzdy, tak se o 50% sníží základ pro výpočet výživného. Když to převedu na české koruny, tak se čistá mzda pohybuje okolo 36.000 Kč, ale po přednostním odečtení nákladů (výdajů otce) se základ pro výpočet výživného rapidně sníží na 18.000 Kč. Což je velký rozdíl pro výpočet výživného. Po přednostním odečtení výživného z čistých příjmů 36.000 Kč by otci zůstávalo okolo 30.000 Kč na pokrytí všech výdajů (nájem, strava, doprava) a ještě pro svou osobní spotřebu by mu zůstalo okolo 12.000 Kč. Můžete mi odpovědět jak se správně vypočítává výživné pracujícího otce v EU? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (dítěte), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Soud tedy při určení výše výživného vezme v úvahu celkový příjem otce dítěte (1.400 euro), ale výši výživného určí tak, aby otci dítěte zůstal dostatek finančních prostředků k úhradě jeho životních nákladů. Při určování výše výživného soud samozřejmě zohlední také Vaši finanční situaci a výši nákladů na výchovu a výživu Vašeho dítěte, o kterých nic nepíšete.
V případě, že byste měla v budoucnu problémy s vymáháním výživného ze zahraničí, doporučuji obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (www.umpod.cz), jehož pracovníci mají s vymáháním výživného ze zahraničí zkušenosti.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Zohlednění nákladů na živobytí otce při výpočtu alimentů, výživného
Plat, mzda v euro a výživné, alimenty

___

RŮZNÉ-KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojišťovna nezaplatila celou škodu - vymáhání zbytku škody po viníkovi nehody

Syn při cestách do zaměstnání používal mé starší vozidlo. Dne 7.4.2017 při cestě domů jel po hlavní čtyřproudé silnici, v pravém pruhu, když z vedlejší vyjel jiný automobil do kterého syn narazil v křižovatce zezadu, v místě kde byla povolená rychlost 80 km/h a hustě pršelo. Přivolaná Policie ČR neurčila viníka na místě a asi po měsíci předala nehodu k došetření na správní orgán. Protože k cestám do zaměstnání syn potřeboval jiný automobil a z výše uvedené situace jsem byl přesvědčen, že po výpočtu brzdné dráhy není vina na straně syna, půjčil jsem si v půjčovně náhradní vůz - 8.4.2017.
16.6.2017 jsem se po několikátém telefonickém dotazu na správním úřadu dozvěděl, že po přezkoumání dokumentace byl viníkem určen druhý řidič, který měl neprodleně informovat svoji pojišťovnu - Allianz. Tak jsem Allianz ihned telefonicky kontaktoval, ale bylo mi sděleno, že viník ještě nic nenahlásil, ale pošlou jejich likvidátora k prohlídce mého vozu se kterým mi bylo opět zakázáno provádět případné opravy, jak již po nehodě Policií ČR.
Prohlídka proběhla 20.6.2017 se závěrem, že i když je vůz starší, jeho stav je hodnocen na třístupňovém hodnocení známkou 2, ale vzhledem ke stáří by oprava stála cca 120.000 Kč a proto navrhují totální škodu. V protokolu je také uvedeno, že náhradní vůz budou hradit do 25.6.2017.
Protože jsem po této zprávě byl nucen rychle řešit situaci vrácením náhradního vozu a zakoupením jiného k cestám do práce, rozhodl jsem se havarovaný vůz dát k ekologické likvidaci. Vůz stál od havárie v půjčovně, kde mi poskytli náhradní a zabíral místo - majitel mi chtěl začít účtovat parkovné.
Potom se začaly ze strany Allianz dít věci se kterými bych chtěl poradit.
1. Hodnota totální škody mi byla vyplacena částkou 9.000 Kč a i po odvolání, že ceny obdobných vozů se shodným vybavením se pohybují v rozmezí 18-26.000 Kč by bylo sděleno, že jejich výpočet je správný.
2. Ještě větší problém nastal s úhradou půjčovného - po zaslání faktury za půjčovné v době od následujícího dne po nehodě, což bylo 78 dní a z důvodu, že nejsem plátce DPH, kterým půjčovna je, jsem půjčovně podepsal plnou moc k inkasování fakturované částky. Půjčovna mi nahlásila, že dostala úhradu pouze za 6 dnů a požaduje po mě doplatit zbytek, což je při ceně 500 Kč/den + DPH více než 43 000 Kč.
Na moji reklamaci proč je částka tak nízká mi Allianz odpověděla, že půjčovné hradí až od dne nahlášení - 16.6.2017. Na další reklamaci, že jsem nemohl dobu kdy byla nehoda v šetření Policií ČR a správním orgánem řešena jsem již žádnou odpověď nedostal.
Jak dále postupovat? U nehody, kde nebyla vina na naší straně mi vznikla jednáním Allianz škoda vyšší než 50.000 Kč. Když jsem se chtěl telefonicky na toto zeptat likvidátora, který je pod dopisem o zamítnutí reklamací podepsán i přes příslib operátorky na telefonní lince, že mají povinnost do 2 pracovních dní odpovědět jsem se odpovědi ani po 3 týdnech nedočkal. Děkuji, Radomír

ODPOVĚĎ:
V obecné rovině platí, že pojištěný (zde viník nehody) má právo, aby pojistitel (zde pojišťovna Allianz) za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci (§ 6/2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Škodou je v tomto ohledu jak poškození automobilu, tak vznik Vašeho dluhu za půjčení náhradního automobilu (jak výslovně vyplývá z § 2952 občanského zákoníku).
Především je nutné si uvědomit, že osobou, která odpovídá za Vám způsobenou škodu, je VINÍK NEHODY. Skutečnost, že na straně viníka nehody figuruje pojišťovna (z titulu tzv. povinného ručení) na této skutečnosti nic nemění. Pokud tedy nebude možné se dohodnout s pojišťovnou Allianz, můžete se s požadavkem na náhradu škody obrátit přímo na viníka nehody a hojit se na něm. On totiž za tuto škodu odpovídá (§ 2927 a násl. občanského zákoníku).
Bude-li Vám ze strany viníka nehody nahrazena ta část škody, jejíž náhradu pojišťovna Allianz odmítá, může se následně viník nehody obrátit na pojišťovnu Allianz a požadovat po ní náhradu toho, co Vám vyplatil (to však již nebude Vaší starostí).

Podstatné je nepodlehnout dojmu, že:
a/ viník nehody za způsobenou škodu neodpovídá, protože byl pojištěn (naopak, viník nehody za způsobenou škodu nadále odpovídá a je tudíž povinen k její náhradě, nenahradí-li za něj škodu jeho pojišťovna),
b/ pojišťovna je oprávněna o výši náhrady škody autoritativně rozhodovat (naopak, pojišťovna nedisponuje v tomto ohledu žádnou veřejnoprávní pravomocí; pakliže se závěry pojišťovny nesouhlasíte, lze se bránit, a to i soudní cestou).

Co se týče výše náhrady, která Vám byla pojišťovnou Allianz vyplacena za zničení automobilu, je vhodné, abyste získal další odborný názor (tedy odlišný od názoru, k němuž dospěl likvidátor pojišťovny Allianz).
Za tímto účelem můžete oslovit znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Popřípadě můžete v této věci oslovit svou pojišťovnu (je možné, že likvidátor Vaší pojišťovny bude ochoten provést odhad výše škody na Vašem automobilu).
Nový odhad rozsahu škody bude značně ztížen faktem, že Váš automobil byl již zlikvidován. V tomto ohledu může být vycházeno z fotodokumentace, kterou, jak předpokládám, pořídil likvidátor pojišťovny Allianz. Pokud Vám tento likvidátor odmítne fotodokumentaci postoupit, můžete se pokusit do věci zainteresovat viníka nehody (jako pojistník pojišťovny Allianz by mohl mít snazší přístup ke spisu, který je pojišťovnou Allianz ve Vaší věci veden).
Podaří-li se Vám získat podklad o tom, že škoda na Vašem automobilu byla vyšší, můžete se s požadavkem na výplatu zbývající částky obrátit na pojišťovnu Allianz nebo na viníka nehody. Nebudete-li úspěšný, budete oprávněn podat na viníka nehody k příslušnému okresnímu soudu žalobu. Pro přípravu žaloby můžete využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
Co se týče odmítnutí náhrady většiny půjčovného za náhradní automobil, je možné, že pojistná smlouva mezi viníkem nehody a pojišťovnou Allianz je skutečně takto nastavena. V takovém případě bude nutné, abyste se s požadavkem na náhradu celé částky, kterou jste za půjčení náhradního automobilu vyplatil, obrátil přímo na viníka nehody. Nebude-li dohoda v tomto ohledu možná, bude opět nutné, abyste podal na viníka nehody k soudu žalobu.
V každém případě Vám doporučuji pokusit se aktivizovat viníka nehody, tzn. informovat ho o tom, že nejste spokojen s výší náhrady škody, jak Vám byla jeho pojišťovnou vyplacena a vyzvat ho, aby se pokusil pojišťovnu přimět ke změně jejího stanoviska. Viníka nehody zároveň upozorněte, že v případě neúspěchu jednání s pojišťovnou budete požadovat doplacení náhrady škody po něm. Komunikaci s viníkem nehody i pojišťovnou Allianz Vám doporučuji vést písemně (alespoň prostřednictvím e-mailu).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že viník nehody bude oprávněn případně zahájit s pojišťovnou Allianz mimosoudní řešení sporu, a to před Českou obchodní inspekcí (§ 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele), tedy v případě, kdy nedojde mezi viníkem nehody a pojišťovnou Allianz k dohodě.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Hrazení půjčovného za jiný automobil pojišťovnou - od kdy, kterého dne pojišťovna platí náhradní auto, automobil?
Pojišťovna vyplatila nízkou částku za poškození auta při nehodě - musí viník nehody doplatit zbytek škody?
___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
Kupní smlouva nezapsaná v katastru nemovitostí - kdo je faktický majitel nemovitosti?

Daroval jsem rodičům nemovitost 2010 - ověřená darovací smlouva nedošlo však k zapsání do katastru čí je nemovitost?
Děkuji. Filip

ODPOVĚĎ:
K převodu vlastnického práva dochází až vkladem do katastru nemovitostí. Pokud tedy darovací smlouva nebyla vložena do katastru nemovitostí, je nemovitost stále ve vlastnictví dárce.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Kdo je majitel bytu, domu před zapsáním kupní smlouvy do katastru nemovitostí, KN?
Kdo je vlastník nemovitosti před zápisem kupní smlouvy do KN, katastru nemovitostí?
___

OBCHOD-DANĚ
Vypořádání nemovitosti SJM a daň z nabytí nemovitosti

Musím po nabytí nemovitosti, která byla součástí SJM, do mého vylučného vlastnictví v rámci vypořádání SJM po rozvodu platit daň z nabytí nemovitosti?
Nemusím vůbec podávat daňové přiznání k této dani nebo nějakou žádost o osvobození od této daně? Děkuji. Hana

ODPOVĚĎ:
Vypořádání SJM není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Nebudete platit daň ani podávat daňové přiznání.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Vypořádání SJM a daň z nabytí nemovitosti
Vypořádání společného jmění manželů, převod bytu, domu na jednoho z manželů a daň z nabytí nemovitosti
Vypořádání nemovitosti v SJM při rozvodu - je nutné podat daňové příznání kvůli dani z nabytí nemovitosti?
___

SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
Maximální odměna mediátora za 1 hodinu práce - kolik Kč?

Prosím o odpovězení na dotaz týkající se mediátora. Měli jsme nedávno určitý spor s druhou stranou. Byli jsme pozváni na schůzku s mediátorem, který měl za úkol nás usmířit a udělat kompromis. Schůzka dopadla dobře a trvala necelé dvě hodiny. Každé straně bylo naúčtováno něco přes 6000, - Kč.
Po obdržení faktury na výše zmíněnou částku, jsme zaslali určitý podíl z této částky s výzvou, kdy jsme žádali o vysvětlení, jak k této částce došli. Obou stranám se zdálo přehnané, že by si mediátor účtoval 5000-Kč bez DPH na /h. Do předešlého dne, což je asi 1 rok a dva měsíce nedošla žádná odpověď. Brali jsme tedy věc za vyřízenou. Bohužel včera (10.12.2017) došla předžalobní upomínka. Tam je uvedeno, že zbývající částku je nutné neodkladně uhradit, jinak je na nás podána žaloba.
Otázka č. 1. Zajímalo by mne, zda-li existují nějaké závazné tabulky, kolik si mediátor může účtovat na hodinu a zda-li tuto sazbu může účtovat nezávisle obou stranám.
Otázka č. 2. Je možné a neodporuje to určitým zásadám práva, aby tak významná instituce, která by měla ctít určitá pravidla, neodpoví na naši žádost (žádost byla zaslána emailem) a po 1 roce nám pošle výzvu k úhradě faktury?
Otázka č. 3. Pokud tedy je mediátor v právu, je nějaká možnost se této platbě vyhnout, když mediátora vyzval soud a tedy ne naše strana?
Děkuji za odpověď Tomáš

ODPOVĚĎ:
Odměna mediátora se řídí vyhláškou č. 277/2012 Sb. , o zkouškách a odměně mediátora. Dle této vyhlášky "Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400, -Kč za každou započatou hodinu". Pokud tedy byla Vaše mediace nařízená soudem, pak tato odměna rozhodně není v pořádku, neboť mělo být účtováno max. 2 x 400, -Kč plus DPH. Pokud jde o další setkání, tak zde už mohl mediátor požadovat částku buď smluvní, to byste ale museli souhlasit s touto částkou nebo postupuje dle advokátního tarifu. Pokud mediace soudem nařízena nebyla, pak je požadovaná částka možná, a to buď proto, že jste mediátorovi podepsali nějakou listinu o smluvní odměně nebo ji účtoval dle předmětu sporu dle advokátního tarifu. K jednoznačné odpovědi bych tedy potřebovala informaci o tom, zda mediace byla nařízena soudem a co mělo být předmětem sporu. Promlčecí lhůta na vymáhání je tříletá, takže i když se Vám mediátor na žádost o vysvětlení neozval, teoreticky může žalovat odměnu ve lhůtě 3 roky po splatnosti faktury.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:
Ceník mediátora - kolik Kč za hodinu práce?
Průměrná cena mediace, práce mediátora - kolik Kč za hodinu?

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.