Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


 

OBČAN-EXEKUCE
- Kolik peněz exekutor nemůže zabavit - bydlení, životní minimum, výživné
- Nezabavitelná částka - bydlení, životní minimum, výživné
- Jakou částku platu, mzdy nemůže exekutor zabavit?
- Nezabavitelná částka - 2/3 součtu životního minima - 3.410 Kč
- Exekučně nezabavitelná částka - 3410 Kč  + 5687 Kč + výživné na dítě, děti
- Jakou část platu, mzdy nemůže exekutor zabavit
- Nezabavitelná část platu, mzdy - kolik Kč exekutor zabavit?

Začátkem prosince 2013 jsem si na poště převzala soudní příkaz na nařízenou exekuci pro dlužnou částku ve výši 116.272 Kč. Z doručené listiny jsem se dozvěděla, že tahle exekuce už mi byla několikrát zasílaná na adresu, kde jsem už nebydlela 3 roky. Tím pádem mi narostly poplatky a úroky za prodlení. Soudní exekutor p. Smékal mi hned nařídil exekuční příkaz přikázáním pohledávky z mého bankovního účtu. Hned jak jsem se dozvěděla o exekuci, telefonicky jsem kontaktovala soudního exekutora a žádala o vyhovění žádosti o splátkovej kalendář. Sodní exekutor ale s mým návrhem nesouhlasil a hned mě upozornil, že mi zajistí mzdu a na vše co vlastním. Já ale nemovitost nevlastním, ani žádnej majetek, můj měsíční příjem činí 12.000 Kč čistého a výdaje na bydlení mám 10.000 Kč. Určitě jsem ochotna tuhle suituaci řešit, ale pokud jsem v Solusu atd., žádná instituce mi nepůjčí takovou částku, abych mohla dluh zaplatit. Mám právo požádat o splátkový kalendář? V případě uložení exekuce na mzdu se chci zeptat, jestli existuje nějaká poměrná část mzdy, kterou musí exekutor ponechat, nebo má právo mi odňat i celou mzdu. Předem děkuji za odpověď. Daniela
 
ODPOVĚĎ:
Možnost splácet exekuci formou splátkového kalendáře je závislá na dobré vůli exekutora, tj. pokud exekutor na nabízené splátky nepřistoupí, nemůžete splácet formou splátek (nemáte na to právní nárok). Zákon neumožňuje jednostranné určení výše splátek dlužníkem.
Samozřejmě, že nelze odejmout celou mzdu. Srážky se provádějí z čisté mzdy, přičemž nesmí být sražena základní částka, která je tvořena úhrnem dvou třetin součtu životního minima jednotlivce (3.410 Kč) a normativních nákladů na bydlení (5.687, - Kč) a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které jste povinna poskytovat výživné (včetně manžela). Ze zbytku je pak srážena jedna třetina.

Samozřejmostí každého občana je aktualizace adresy trvalého pobytu na matrice místně příslušného úřadu a dále vybírání pošty (ať už v místě trvalého pobytu nebo na zástupném místě - obecním či městském úřadě).

_

OBČAN-DLUHY
OBČAN-SJM
- Jsou za dluhy jednoho z manželů vzniklé před 1.1.2014 odpovědní oba manželé?
- Odpovědnost za dluhy před 1.1.2014 po uzavření svatby, sňatku 2014
- Důvodová zpráva o zadlužení partnera před svatbou a vymáhání po obou manželích
- Dluhy vzniklé před 1.1.2014 a odpovědnost manželů uzavírajících sňatek 2014
- Jsou novomanželé odpovědí za své dluhy vzniklé před 2014 při sňatku uzavř. 2014?

Mám dotaz ohledně novelizace § 42 exekučního řádu. Je mi známo, že od 1.1.2013 lze postihnout společné jmění manželů SJM (i změněné zákonem či smlouvou) pro dluh, který nabyl manžel před uzavřením manželství. Nově však budou postihovány i dluhy nabyté jedním z manželů před uzavřením manželství. Bude se jednat o dluhy, které nabyl před 1.1.2014, nebo až s účinností novelizace (tedy po 1.1.2014)? Některé s těchto dluhů jsou vůči státním institucím (OSSZ a podobné) - pokud nyní provádí odvody v době jejich splatnosti, nezapočítávají je tyto instituce na staré dluhy a nevznikají tedy stále nové a nové dluhy? Vaše odpověď bude pro mě rozhodující při rozhodnutí, zda 05/2014 uzavřu manželství se svým partnerem. Domnívám se, že sice bylo posíleno postavení věřitele, ale spousta lidí (pokud má alespoň nějaké právní povědomí) se dostane do stejné situace jako já a partnerský vztah nebude moct nikdy zlegalizovat formou svatby, sňatku. Děkuji. Radka

ODPOVĚĎ:
S ohledem na absenci výslovného řešení v přechodných ustanoveních zákona je nutné vycházet z odůvodnění přijetí tohoto ustanovení v důvodové zprávě. Podle té se jedná o změnu související s přijetím nového občanského zákoníku, konkrétně s § 732. V obecných přechodných ustanoveních nového občanského zákoníku je stanoveno, že se jím řídí práva a povinnosti ode dne jeho účinnosti, není-li dále uvedeno jinak. V přechodných ustanoveních k majetkovému právu manželskému však není stanovena žádná výjimka. Proto lze novou úpravu exekucí vztáhnout i na dluhy vzniklé před 1.1.2014. Ohledně splatnosti odvodů - ano, podle § 1933 odst. 1 nového občanského zákoníku pokud dlužník dlužní z několika závazků stejného druhu se plnění započte na závazek nejdříve splatný.

_

OBČAN-EXEKUCE
- Je možná exekuce bez rozhodnutí soudu?
- Lhůta od exekučního příkazu k výkonu exekuce
- Délka doby od exekučního příkazu k samotné exekuci
- Exekutor nekomunikuje s dlužníkem - kárná žaloba ministrovi nebo předsedovi soudu
- Jak postupovat když exekutor nekomunikuje s exekuovaným dlužníkem?
- Exekutor neodpovídá na dopisy, emaily exekuovaného dlužníka - co dělat, postup
- Exekutor nedovolil dlužníkovi nahlédnout do exekutorského spisu - jak postupovat?
- Exekutor nedovolil exekuovanému nahlédnout do exekutorského spisu - jak postupovat?
OBČAN-DLUHY
- Co je to přímá platba mezi dlužníkem a věřitelem - definice, vysvětlení, příklad

Chtěl bych znát cestu exekutora jakou vlastně došel k samotnému výkonu exekuce. Oprávněný podá na povinného žalobu u soudu prvního stupně pro určitou pohledávku. Zajímá mne cesta od tohoto podání až k samotné výzvě exekutora. Co všechno věc musí postoupit a hlavně mne zajímá doba. Je možné aby exekutor vydal exekuční příkaz ze dne na den, aniž by měl k tomuto rozhodnutí soudu? Jak se v takovém to případě bránit když povinnému nedovolí nahlédnout do exekučního spisu? Když exekutor nereaguje na dopisy povinného a přesto uvalí exekuci na movitý majetek a dokonce si nechá ocenit nemovitý majetek - tedy pozemek, který je doposud jako nevyřešené dědictví spoluvlastníků. Co je to přímá platba? Děkuji. Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Po pravomocném rozhodnutí soudu musí uplynout lhůta k plnění, pokud dlužník ve lhůtě nezaplatí, může osoba oprávněná z pravomocného rozhodnutí podat návrh na nařízení exekuce. Ten se podává k exekutorovi, kterého si sama vybere. Následně exekutor požádá příslušný soud o pověření provedením exekuce. Po pověření soudem exekutor zašle povinnému exekuční příkaz, není tedy možné, aby exekutor zaslal příkaz bez pověření soudem.

Pokud Vám exekutor nedovolí nahlédnout do spisu, budete muset své právo uplatnit žalobou. Pokud exekutor nereaguje na dopisy, můžete podat k ministrovi spravedlnosti, předsedovi exekučního soudu nebo předsedovi krajského soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo návrh na podání kárné žaloby.
Přímá platba je pojem, který není v žádném zákoně definován, jedná se o platbu přímo od dlužníka k věřiteli.

_

OBČAN-DLUHY
- Člověk kterému dlužím zemřel - musím zaplatit dluh dědicům?
- Je nutné zaplatit dluh po smrti věřitele?
- Povinnost dlužníka zaplacení dluhu dědicům věřitele (zůstavitele)
- Má dědic povinnost upomínat věřitele zůstavitele o vrácení dluhu?
OBČAN-EXEKUCE
- Může dědic pohledávky požádat exekutora o vymáhání bez upozornění dlužníka?
- Dědění pohledávky a její vymáhání formou exekuce, exekučního řízení
- Jak zajistit nezabavitelnou částku při exekuci na mzdu, plat, účet v bance

11.8.2003 byl proveden rozsudek, že dlužím částku 70.000 Kč jistému X. Y. Nebyl nikdo pověřen k exekuci a mě bylo řečeno, že po smrti věřitele to končí. 6.1.2014 přišel do zaměstnání příkaz k exekuci na plat, která byla vydána 16.10.2013 na jiné jmenované než byl vydán rozsudek soudem, X. Y. zemřel. Částka je nyní 385.000 Kč. Pravděpodobní dědici mi nesdělili, že zdědili dluh. Exekuce se stále opírá na rozsudek X. Y. a ne na ně. Nevím ani kdo to je, jestli opravdu dědí majetek zesnulého X. Y. nebo kdo ho dědí.
Dnes 16.1.2014 mi přišel příkaz domů, ale ne na plat, ale na účet v bance.
Myslíte, že těm lidem - dědicům po zesnulém opravdu dlužím? Když ani nevím kdy X. Y. zemřel a zda to nabyli v dědictví?
Děkuji, Ludvík

ODPOVĚĎ:
V dědictví je opravdu možné nabýt pohledávky (tedy dluhy jiných lidí vůči zemřelému zůstaviteli - původnímu věřiteli). Pokud by k tomu došlo, nemají dědicové povinnost kohokoliv upomínat, neboť dluh již byl přisouzen. Podle § 36 odst. 3 exekučního řádu lze ve prospěch jiné osoby, než která je v exekučním titulu označena jako oprávněný, vést exekuci pouze pokud prokáže, že na ni právo z exekučního titulu přešlo. Toto se běžně prokazuje usnesením o dědictví.

Pokud chcete mít jistotu, navštivte exekuční úřad a nahlédněte do spisu (k tomu se musíte napřed objednat). Současně zrušte účet v bance a mzdu přebírejte v hotovosti, jinak nebudete mít prostředky na živobytí. Postup, kdy je exekučně postižena mzda i účet, na který je zasílána je obcházením zákona, neboť Vám musí ze mzdy zústat nezabavitelná částka. Ovšem než byste se svých peněz žalobou domohl, dostal byste se do existenčních potíží.

_

OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit peníze ze spoření dětí kvůli dluhům rodičů?
- Dluhy rodiče, rodičů - může exekutor zabavit peníze, spoření dětí?
- Neoprávněně exekučně zabavené peníze ze spoření dětí - jak postupovat?
- Kam si stěžovat při neoprávněném postupu exekutora
- Kam si stěžovat při neoprávněné exekuci exekutora
- Správní delikt exekutora - zabavil peníze které nesměl (§ 116 odst. 2 písm. b exekutorského řádu)
- Může exekutor zabavit peníze naspořené na pojistce dítěte, dětí?
- Zabavení peněz z pojistky dítěte dětí exekutorem - je to legální?
- Žaloba na vrácení neoprávněně zabavených peněz exekutorem u nezletilého dítěte
- Exekutor zabavil peníze na spoření nezletilého dítěte - kdo podává žalobu k soudu na vrácení peněz?

Po narození jsme oběma dětem (1996, 2002) uzavřeli pojistnou smlouvu dětí a mládeže, kde šla část z pojistné částky na spoření, které jim mělo být po 18. roku vyplaceno. Museli jsme v pojistce figurovat oba rodiče jako pojistníci a pojištěné dítě, aby mohla být smlouva sepsána. Nebyli jsme ale touto pojistnou smlouvou nijak pojištěni. S manželem jsme se 2003 rozvedli, po dohodě o vypořádání společného jmění manželů SJM.
2005 jsme u notářky podepsali dodatek k dohodě o tom, že bývalý přebírá veškerá aktiva i pasiva z podnikání na sebe (nevím ale, jestli je ten dodatek co platný). Jsem samoživitelka se dvěma dětmi a od rozvodu manželství 2003 jsem obě pojistky platila sama ze svého platu, jelikož bývalý není ani schopný platit výživné na děti a dluží mi 486.000 Kč.
Před Vánoci 2012 jsem náhodou k mému zděšení zjistila, že naspořená částka cca 20.000 Kč na pojistce dcery byla z důvodu exekuce bývalého exekučně zabavena. Po tomto zjištění jsem ihned vypověděla pojistnou smlouvu synovi, aby se nestalo něco podobného, ale bohužel pozdě. 13.1.2014 jsem zjistila, že naspořená částka 40.000 Kč pro syna byla prozatím exekučně obstavena. Snažila jsem se i z toho mála co mám, naspořit dětem alespoň nějakou částku, ať už na studia, nebo jednou do začátků až se osamostatní. Teď je všechno pryč. Dokonce i paní v pojišťovně mi říkala, že za svoji 20letou praxi nezažila, aby se exekučně sáhlo na dětskou pojistku. Ani já, ani mé děti nikomu nic nedlužíme a není proti nám vedena žádná exekuce. Prosím poraďte mi, jestli je nějaká možnost, jak ještě těžce naspořené peníze někdy vidět. Předem moc děkuji. Hanka
 
ODPOVĚĎ:
Postup exekutora je protiprávní, protože ačkoliv na spoření přispíval on nebo Vy, částka patří dětem, tj. jiným osobám, než na které je exekuce vedena. Protože již došlo k zabavení peněz dcery, musí být podána žaloba na vynětí věci podle § 267 občanského soudního řádu (pokud je nar. 1996, podáváte žalobu Vy, jako její zákonný zástupce). Ohledně obstaven částky syna budete muset uplatnit stejný postup.
Současně informujte o tomto závadném postupu Exekutorskou komoru, neboť se jedná o jednání, které by mohlo naplnit znaky kárného deliktu podle § 116 odst. 2 písm. b exekutorského řádu - narušování důstojnosti exekutorského povolání nebo ohrožení důvěry v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti (exekutor ví, že nesmí peníze dětí zabavit a přesto to protiprávně udělal).

_

OBČAN-EXEKUCE
- Jak vymáhat škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
- Škoda způsobená nesprávným úředním postupem - zákon č. 82/1998 Sb.
- Jak vymáhat škodu způsobenou neoprávněným zablokováním nemovitosti exekutorem
- Neoprávněné zablokování nemovitosti exekutorem - vymáhání náhrady škody
- Neoprávněné obstavení bytu, domu, pozemku exekutorem - vymáhání náhrady škody
- Neoprávněné zablkování bytu, domu, pozemku exekutorem - vymáhání náhrady škody
- Odpovědnost státu za nesprávný úřední postup - náhrada škody
- Náhrada škody za neoprávněnou exekuci - postup vymáhání
- Kde uplatnit škodu za nesprávný úřední postup - neoprávněnou exekuci na pozemek
- Neoprávněná exekuce na pozemek, jak vymáhat škodu po státu - postup, informace

Exekuční úřad uvalil na můj majetek (stavební parcelu) exekuci o které jsem nevěděl až do doby, kdy jsem realizoval její prodej. Exekuci jsem napadl odvoláním u příslušného soudu, kterým moje odvolání bylo spatřováno za oprávněné a vydal rozhodnutí ve kterém byla exekuce na pozemek spatřena jako za neoprávněnou a proto jí v plném rozsahu taky zastavil.
Jelikož mi z tohoto důvodu vznikla škoda velkého rozsahu chci se zeptat zda mohu na Exekutorský úřad podat žalobu (když ano tak jakou) a rovněž jsem připraven žádat po Exekutorském úřadu finanční satisfakci za újmu kterou mi způsobil ale nevím procentuální výši tedy kolik procent z hodnoty pozemku mohu žádat. Posílal jsem písemnou výzvu úřadu abych byl z jejich seznamu vyškrtnut. Mohu tuto výzvu pojmout za postačující a nebo se musím písemnou podobou vzdát práva na odvolání a podat to u příslušného soudu, který ve věci rozhodl anebo poslat na adresu Exekučního úřadu? Děkuji. Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Škodu, která vznikla výkonem exekuční činnosti, můžete uplatnit podle zákona č. 82/1998 Sb. V úvahu přichází náhrada škody za nesprávný úřední postup. Nárok musíte uplatnit u Ministerstva spravedlnosti, na jeho vyřízení bude mít ministerstvo 6 měsíců. Až pokud nebudete spokojen s jeho vyřízením, můžete podat žalobu a to opět na ministerstvo. Výši škody si musíte sám stanovit a odůvodnit, žádná tabulka nebo procentuální výše není určena.

_

OBČAN-EXEKUCE
- Mohu vrátit leasingovce auto na leasing uvedené v soupisu exekutora?
- Automobil na leasing v soupisu exekutora - mohu ho vrátit leasingové společnosti?
- Je možné vrátit auto na leasing pokud je zablokováno exekutorem?
- Obstavení automobilu na leasing exekutorem - je možné ho vrátit leasingové spol.?

Mám osobní auto na úvěr a při výkonu exekuce na mou osobu jej vykonavatel zahrnul do exekučního soupisu, ale nezabavil je. Vzhledem k tomu, že nemám finanční prostředky na další splátky, chci auto vrátit úvěrové společnosti.
Mohu tak učinit i přesto, že auto je v soupisu exekuce? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Zahrnutím automobilu do soupisu je nepochybně splněna podmínka vyrozumění o zahájení exekuce, nesmíte tedy nakládat se svým majetkem. Automobil tedy vrátit úvěrové společnosti nesmíte. S tímto majetkem vůbec nesmíte disponovat.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Služebnost v závěti - příklad, vzor, informace podle nového občanského zákoníku
- Jak zajistit bydlení přeživšího manžela v nemovitosti SJM po dědickém řízení
- Vyplacení části peněz ze zděděné nemovitosti podle nového občanského zákoníku
- Je možné v závěti přikázat vyplacení peněz z bytu, domu, nemovitosti?
- Přikázání zdědění bytu, domu a vyplacení druhého potomka - postup
- Zdědění bytu, domu po rodičích a přikázání vyplacení druhého dědice
- Kolik stojí sepsání závěti u notáře - ceník 2014
- Sepsání závěti u notáře v roce 2014 - cena, ceník, palmare, odměna notáře 2014
- Jak zajistit dožití manžela v bytě, domě po smrti manželky - NOZ 2014
- Jak zajistit dožití manželky v bytě, domě po smrti manžela - NOZ 2014
- Dožití manžela, manželky ve společném bytě, domě - služebnost v závěti

Chtěli bychom se s manželem dovědět jak sepsat závěť, aby nebyla napadnutelná. Chceme darovat dceři rodinný domek s tím, že druhé dceři zaplatí 600.000 Kč. Platné až po naší smrti. Chtěli bychom vědět zda při úmrtí jednoho z nás musíme ještě platit dědický podíl. Nechceme podíl již platit, tudíž zda je lepší darovat dům za života nebo napsat závěť, platný až po naší smrtí. Děkuji, Beáta
 
ODPOVĚĎ:
Pokud máte na mysli co se vyplatí finančně s ohledem na poplatky, zda dům darovat za života nebo pak platit poplatky v dědictví, je to lhostejné, neboť poplatky jsou přibližně stejné.
Dědickou daň neplatíte nikdy, ale v prvním případě platíte odměnu za sepis smlouvy a v druhém odměnu notáře za projednání dědictví. Obojí je přibližně stejné, neboť se obojí vypočítává z hodnoty darované věci nebo z hodnoty dědictví. Vždy doporučuji závěť, neboť dokud jste vlastníci, můžete o domě sami rozhodovat a určovat co se má jak udělat. Poté o tom bude už rozhodovat pouze vlastník.

V závěti uvádíte, co se má stát, když budou dědit dcery, ale co druhý žijící manžel? Předpokládám, že s manželem máte dům ve společném jmění manželů SJM. Buď může to, co jste naznačila proběhnout až poté, co zemřete oba s manželem a do té doby si nechá vše žijící manžel, nebo si manžel nechá polovinu a dcera pak bude vyplácet druhou dceru jen z poloviny domu.

Závěť je v tomto případě hodně složitá a tak doporučuji jít k notáři - zaplatíte za závěť v celé ČR 2.200,- Kč.

Pokud byste si závěť psali doma, tak každý si napíše zvlášť svou závěť kde uvedete:
1. zda má vše dědit žijící manžel a pokud již nebude žít, tak dům jedna dcera s tím, že má druhé vyplatit 600.000,- Kč, nebo
2. že má vše rovnou dědit dcera s tím, že vyplatí 600.000,- Kč a připíšete: zřizuji svému manželovi služebnost bytu v domě a věcné břemeno užívání pozemků kolem domu - tak aby tam mohl bezplatně dožít, nebo
3. půl domu si nechá žijící manžel a druhou půlku domu má zdědit dcera s tím, že vyplatí 300.000,- Kč (pozor na to, aby dcera platila druhé dceři 600.000,- Kč pouze pokud nabude celý dům).

Doporučuji dopsat větu, že se dědicové mohou na vypořádání společného jmění dohodnout s manželem i jinak, pokud všichni budou chtít - pro případ změny situace.

Rovněž doporučuji dopsat, aby i dědicové mohli uzavřít dohodu o vypořádání dědictví odlišnou, pokud všichni budou chtít. Pokud se nedohodnou, platí pravidla v závěti.

Toto je skutečně vhodné, neboť v závěti může být povinnost k výplatě, ale co když na výplatu zmíněná dcera nebude mít za 10 let peníze? Mohou se velmi změnit poměry, takže je to vhodné, aby to jednoho dědice nezatížilo příliš.

_

RODINA-SJM
- Patří výsluha z vojenské mise do společeného jmění manželů SJM?
- Co nepatří do společného jmění manželů SJM - příklad
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vyživovací povinnost mezi manželi po rozvodu manželství
- Může manželka požadovat výživné na sebe po rozvodu manželství?
- Výživné na manželku pečující o děti po rozvodu manželství

Manželství 1998-2013, manžel si našel přítelkyni. Podala jsem k soudu žádost o úpravu a stanovení výživného na naše dvě dcery - 10 a 18 let. Žijeme společně v obecním bytě 4+1. Přítelkyně manžela má také obecní byt 3+1. Pracuji jako číšnice - mzda 9-11.000 Kč. Manžel - voják z povolání - plat cca. 25-30 tis. Kč. Byl také na dvou misích v Afgánistánu - prý co si vydělal (výsluha) je jen jeho, stejně jako věci, které si za tyto peníze vydělal. Patří peníze do společného jmění manželů SJM?
Mám nějaký právní nárok na sečtení jeho platů a financí, samozřejmě společně s mými mzdami - a stanovení nějaké "půlky" která mi také patří? Bydleli jsme společně v obecním bytě, nájem v době trvání manželství jsme platili bez výhrad, nyní však nastane situace, že by můj téměř bývalý manžel šel bydlet k přítelkyni a já - matka samoživitelka, bych již placení nezvládla. Musí mi přispět? Děkuji, Andrea
 
ODPOVĚĎ:
Platy a mzdy obou manželů rozhodně patří do společného jmění manželů (SJM) stejně jako majetek, který manželé - nebo jeden z manželů - během trvání manželství koupil(i).
Z tohoto pravidla platí dvě výjimky. První z nich je situace, kdy je nová věc pořízena výlučně z prostředků, které patří do výlučného majetku jednoho z manželů - například manžel prodá věc, kterou vlastnil již před uzavřením manželství, a z utržených prostředků si koupí věc jinou. Takto zakoupená věc je pak součástí jeho výhradního vlastnictví a nespadá tudíž do SJM.
Druhou výjimkou jsou věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Pokud by si tedy manžel za peníze z misí koupil věci, které by využíval výhradně on pro svou osobní potřebu, pak tyto věci nepatří do SJM.

Co se týče vyživovací povinnosti, ta neexistuje jen mezi rodiči a dětmi, ale i mezi manžely. Podle § 91, odst. 2 zákona o rodině platí (resp. § 760-763 nového občanského zákoníku účinného 2014), že neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví soud tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná (§ 761 ost. 1).

Máte tudíž právo požadovat výživné nejen pro děti, ale i pro sebe jakožto manželku. Vzory žaloby o určení výživného pro manželku najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jejím sepsáním může pomoci právník, nejlépe se specializací na rodinné právo. Žalobu je třeba podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vašeho manžela.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vyplacení nepominutelného dědice z jeho zákonného dílu
- Má nepominutelný děcic právo vidět závěť, která ho vynechává?
- Právo neopomenutelného dědice vidět závěť, která ho vyděďuje
- Vliv trvalého bydliště na dědění
- Vliv trvalého pobytu na dědění
- Trvalé bydliště, trvalý pobyt a dědění - jak ovlivňuje?

Když by můj dlouholetý partner na mě - družku, která se společnými silami i financemi podílí na jeho nemovitosti (zároveň je to i naše trvalé bydliště), formou
závěti odkázal celý dům, jakou roli podle nového občanského zákoníku účinného od 2014 by hrála jeho jediná dospělá dcera (ta má jiné trvalé bydliště)? Výhradním vlastníkem je on.
Mohla by napadnout závěť v budoucnu? Bude se moci opomenout? Nebo se písemně zříct u notáře finančního nároku na této nemovitosti? Pokud ano, celá záležitost "závěť" podle mě postrádá logiku. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Závětí Vás může Váš přítel ustanovit dědičkou celého rodinného domu. V takovém případě tento dům skutečně zdědíte, ale dcera je nepominutelná dědička a má nárok, jako zletilá minimálně na 1/4 svého dědického podílu ze zákona. V jejím případě, pokud předpokládám, že Váš přítel má pouze jedinou dospělou dceru a není ženatý, je 1/4 z celého dědictví. Pokud tedy z majetku Vašeho přítele ještě zůstane majetek, který představuje k hodnotě celého majetku Vašeho přítele 1/4, tak tento zdědí dcera a ta už nemá nárok na další majetek z dědictví. Pokud však v dědictví nic dalšího nebude, nebo to bude méně, než má dcera, jako nepominutelná dědička nárok, tak má nárok na doplatek - výplatu jejího povinného dílu v penězích. Pokud by Váš přítel žádnou závěť nenapsal, dědila by dcera, jako jediná dědička vše.

Dceru lze vyloučit z dědění úplně, ale to pouze prohlášením o vydědění, ke kterému musí být pouze 4 zákonné důvody:
Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
1. mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
2. o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
3. byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
4. vede trvale nezřízený život.

V každém dědickém řízení, kde je závěť, se musí tato závěť předložit také osobám, které by mohly dědit ze zákona tak, aby měly možnost se k závěti vyjádřit, případně závěť napadnout jako neplatnou.
Pokud by ji Váš přítel v závěti opomenul, dědila byste celý jeho majetek, ale dcera by měla nárok na výplatu svého povinného dílu v penězích (opět 1/4 z dědictví).

Pro úplnost, trvalé bydliště (správně trvalý pobyt) je evidenční údaj, na základě toho nevzniká nebo nezaniká žádný nárok, který se týká dědictví nebo posouzení toho, zda jste osoby blízké, nebo osoby spolužijící dle zákona.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak legálně vydědit děti, potomky - informace NOZ 2014
- Postup vydědění potomků aby mohl manžel dožít v bytě, domě NOZ 2014
- Postup vydědění potomků aby mohla manželka dožít v bytě, domě NOZ 2014
- Jak znemožnit zdědění peněz potomkům za života druhého z rodičů?
- Vydědění potomka, potomků z důvodu dožití manžela, manželky v bytě, domě
- Vydědění dítěte, dětí z důvodu dožití manžela, manželky v bytě, domě
- Vydědění potomka, potomků z důvodu dožití manžela, manželky v nemovitosti
- Vydědění dítěte, dětí z důvodu dožití manžela, manželky v nemovitosti
- Důvody pro vydědění - nový občanský zákoník 2014
- Vydědění podle nového občanského zákoníku 2014
- Je nuté odůvodnit vydědění podle nového občanského zákoníku?
- Musím napsat důvod proč vyděďuji syna, dcera, potomky?
- Proč je lepší sepsat vydědění u notáře?
- Výhody sepsání vydědění u notáře
- Jak vypočítat povinný díl dědice?
- Povinný díl děice - výpočet, informace

Jsme s manželem důchodci a chceme naprosto vyloučit jakékoliv dědické nároky zletilých potomků z minulých manželství.
Majetek: byt v osobním vlastnictví 3+kk, jeho zařízení a finance na 2 účtech (mém a manželově).
Přáním mě i manžela je, aby po smrti nás obou majetek připadl pouze mému synovi (zejména byt). A to nejlépe jako dědictví - formu darování za našeho života si nepřejeme. Jak řešit "vydědění" ostatní potomků v rámci nového občanského zákoníku účinného od 2014, aby bylo nenapadnutelné:
1. upravit vzájemnou závětí každého z manželů tak, že bude ve prospěch druhého a po smrti obou ve prospěch mého syna? Tj. děděním syna v max. rozsahu s podmínkou - až po smrti manžela (jakou průchozí podmínku)?
2. současným vyděděním 2 manželových dcer, ale tak, aby mě nemohly vláčet po soudech? Mohu použít argument, že se o manžela ve stáři nestaraly? Dají se připravit důkazy? Dcery s manželem nekomunikují.  
3. vydědění dcer pojistit děděním v minimálním rozsahu ze zákona a nejlépe s nějakou podmínkou, aby mě nechaly v klidu dožít (jakou průchozí podmínku?) v nemovitosti?
4. jak zaopatřit společné peníze na 2 účtech, aby nebyly blokovány či kráceny děděním potomků
Děkuji, Pavla

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě doporučují, abyste každý zvlášť napsali závěť, jejíž součástí by bylo prohlášení o vydědění dětí u kterých nechcete, aby dědily.
V závěti byste uvedli, že si přejete, aby veškerý majetek zdědil manžel.
Poté byste uvedli, že v případě, že by manžel z jakéhokoli důvodu nedědil (tedy byl již po smrti), dědil by vše Váš syn. Váš syn by tedy byl náhradním dědicem manžela.
Taková závěť by znamenala, že jediným dědicem bude manžel a pokud již bude po smrti, tak bude jediným dědicem Váš syn.

Dále musí následovat prohlášení o vydědění.
Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život.

Důvody vydědění je vhodné rozepsat (ač to již nový občanský zákoník nepřikazuje), a to vzhledem k tomu, že v době, kdy dědické řízení probíhá k tomu už pořizovatel závěti nemůže nic dodat. Doporučuji tedy text prohlášení o vydědění napsat tak, aby z něj bylo patrné, že se pořizovatel závěti moc snažil, ale i přes jeho velkou snahu s ním jeho děti nekomunikují a nemají o něj žádný zájem. Je vhodné uvést i konkrétní situace.
Doporučuji toto sepsat u notáře, neboť závěť takto sepsaná se výrazně hůře napadá, neboť se u ní předpokládá, že ten, kdo ji sepsal byl po duševní stránce zcela v pořádku a že je taková závěť platná.

V každém dědickém řízení je závěť a prohlášení o vydědění vždy předloženo i dědicům, kteří by dědili ze zákona. Dcery tedy budou určitě volány k dědickému řízení a budou mít možnost závěť a prohlášení o vydědění napadnout. Toto nelze vyloučit v žádném případě.
Pokud závěť napadnou, notář vydá usnesení a odkáže je v něm na sporné řízení u soudu - dcery Vás tedy budou moci žalovat a případně dokázat, že důvody pro vydědění nebyly dány.
V takovém řízení by dcery byly na straně žalobce a Vy na straně žalovaného.
Strany pak budou navrhovat jednotlivé důkazy, např listiny nebo svědky k prokázání svých tvrzení.
Z tohoto důvodu je vhodné do prohlášení o vydědění napsat co nejvíce.

Povinný díl vypočtete tak, že vezmete hodnotu veškerého majetku ve společném jmění manželů a vydělíte ho dvěma. Jedna polovina zůstává žijícímu manželovi. Pokud již nežije, majetek dvěma dělit nebudete. Dále tuto částku vydělíte počtem dědiců ze zákona - tedy manžel + všechny děti konkrétního člověka. A z této částky náleží jako povinný díl 3/4 nezletilému potomku a 1/4 zletilému potomku.

Pokud se rozhodnete, že dcerám dáte jejich povinný díl na který mají nárok, tak doporučuji následující:
Napsat pouze závěť, kde už nebude vydědění, ale kde napíšete, že si pouze přejete, aby ji všichni respektovali.
Dále uvedete, že vše má dědit manžel, a pokud ten již nebude naživu, tak Váš syn - opět bude náhradním dědicem.

Pak uvedete, že pokud ostatní budou požadovat svůj povinný díl, mají nárok pouze na výplatu svého povinného dílu v penězích a nemá se jim dostat majetku z dědictví s tím, že od tohoto příkazu se dědicové nesmějí odchýlit.

Dcery by pak mohly požadovat peníze, které by dostaly a sporné řízení u soudu by se nekonalo.

U každého dědictví se vezme všechen majetek ve společném jmění manželů a vypořádá se tak, že polovina patří žijícímu manželovi a polovina jde do dědictví, kde si ho dělí dědicové. Je lhostejné, zda je účet či vkladní knížka uvedena na jméno jednoho nebo druhého manžela, vše se musí uvézt a vypořádává se pak v tomto dědickém řízení.

_

RODINA-STYK, SETKÁVÁNÍ S DÍTĚTEM, DĚTMI
- Otec mívá dítě kratší dobu než soudně stanovenou - je to důvod dítě nepředat?
- Může matka nepředat dítě pokud ho otec vrací matce dříve?
- Otec vrací při setkávání dítě matce dříve - je to důvod k nepředání dítěte matkou?

Máme soudní rozhodnutí o styku s 2,5 rok starou dcerou. Mám nárok na jednou za 14 dní sobota 10 hod. - neděle 17 hod. Pokud dceru mám u sebe tak jí beru ke své matce. Nemám trvalé bydliště. Stane se že si dceru beru pouze v sobotu 10 hod. a vracím stejný den v 19 hod. a neděle 10-17 hod. Vlastně u mě dcera nepřespí. Přítelkyně protestuje že mě ji dávat nebude vůbec. Je problém ze si ji nenechám přes noc? Nejméně 5 dní předem ji to oznámím. Můžu se nějak bránit? Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
Pokud máte styk s dcerou stanovený soudně, měl byste soudem stanovený rozsah styku respektovat a dodržovat. Na druhou stranu nedodržování rozsahu styku není důvodem pro to, aby Vám přítelkyně přestala dceru předávat a znemožnila Vám tak s dcerou kontakt.

Pokud Vám stávající úprava styku s dcerou nevyhovuje, bylo by nejlepší domluvit se s přítelkyní na úpravě tohoto styku tak, aby úprava vyhovovala Vám oběma. Tuto domluvu můžete sepsat mezi sebou (bez rozhodnutí soudu) nebo se můžete se žádostí o pomoc obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště Vaší dcery. Pokud dohoda nebude možná, můžete Vy nebo Vaše přítelkyně podat k soudu návrh na změnu rozhodnutí o výchově a výživě, která se bude týkat změny rozsahu styku s dcerou. Nerespektování rozsahu styku s dcerou ale není důvodem pro to, aby Vám soud styk s dcerou zakázal. Pokud pro zákaz styku nejsou jiné závažné důvody, soud Vám styk s dcerou nezakáže a ani Vaše přítelkyně nemá bez rozhodnutí soudu právo Vám styk s dcerou neumožnit.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné se předem vzdát dědického podílu?
- Jak zajistit aby majetek dědila jen manželka
- Jak zajistit aby majetek dědil jen manžel
- Zřeknutí se dědictví před smrtí rodiče - postup, informace
- Zřeknutí se dědictví před smrtí matky, otce - postup, informace
- Postup odmítnutí dědictví potomkem - informace
- Odmítnutí dědictví podle nového občanského zákoníku 2014
- Odmítnutí dědictví dědickou smlouvou - nový občanský zákoník
- Dědická smlouva o odmítnutí dědictví - nový občanský zákoník
- zřeknutí se dědictví dědickou smlouvou - nový občanský zákoník
- Dědická smlouva o zřeknutí se dědictví - nový občanský zákoník

Mám byt v osobní vlastnictví získaný před druhým sňatkem. Mám dvě děti z prvního manželství. Chtěl bych zajistit, aby po mé smrti přešel byt do výhradního vlastnictví mé druhé manželky. Jaké jsou, prosím, možnosti? Lze například sepsat dědickou smlouvu dle nového občanského zákoníku (s účinností 1.1.2014) se svými dětmi, kde se zřeknou nároku na tento byt? Případně kdo ji musí sepsat. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
V případě, že si přejete, aby i po smrti Vaší manželky dědili tento byt její dědicové (aby Vaše děti tento byt nedědily vůbec) je více možností:  

První možností je, že se Vaše děti zřeknou dědictví. To lze udělat smlouvou u notáře za vašeho života. Pak by děti nenabyly vůbec nic.
Nebo s Vámi u notáře mohou uzavřít dědickou smlouvu, kde by si ujednaly, že nabudou nějakou věc nebo podíl a na byt si nebudou činit nárok.
Zřeknutí se dědického práva a dědická smlouva nelze odvolat bez souhlasu druhé strany, obě strany se na tom musí dohodnout.

Můžete napsat závěť, která je jen Vaším jednáním a kterou můžete kdykoli změnit. Zde uvedete, že si přejete, aby byt zdědila pouze manželka. Pokud budou se závětí v rámci dědického řízení souhlasit, dopadne vše tak, jak uvedete v závěti. Děti však mohou uplatnit svůj nárok na povinný díl, na který mají nárok v penězích. Pokud tedy budou chtít výplatu svého podílu, mají nárok na výplatu v penězích. Jejich zákonný podíl na bytě je 1/3 a každý dospělý potomek má nárok na 1/4 z tohoto zákonného podílu.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vydědění - změny podle nového občanského zákoníku 2014
- Nový občanský zákoník 2014 a důvod vydědění - nezájem dědice o zemřelého zůstavitele
- Zůstavitel způsobil zhoršení vztahů s dědicem - vliv na vydědění
- Nevhodné chování zůstavitele a neplatnost vydědění

Vydědění potomka - starý občanský zákoník uváděl: zůstavitel o zájem potomka vůbec stál a pod. V NOZ jsem to nenašel. Šlo v tom původním o pouhý komentář, nebo o zákonnou normu, kterou nový občanský zákoník účinný 2014 už nepřevzal a ponechává to na soudu v případném odvolání se potomka? Děkuji, Vendělín

ODPOVĚĎ:
Toto zákonné ustanovení se vůbec nezměnilo. Výklad k tomuto ustanovení bude totožný s výkladem, který se uplatňoval u předchozího starého občanského zákoníku. Současné komentáře k novému občanskému zákoníku se zaměřují spíše na odlišnosti mezi zákoníky. U tohoto ustanovení není důvodu k němu přistupovat odlišně než k tomu ve starém OZ, narozdíl od jiných důvodů k vydědění.

Pokud jde o výklad, který soudy a z tohoto důvodu i notáři jako soudní komisaři v řízení o dědictví uplatňují je ten, že zůstavitel nesmí být tou osobou, která sama zapříčinila to, že její potomek o ní neprojevuje opravdový zájem. Pokud tedy zůstavitel udělal objektivně něco, proč s ním potomek rozvázal běžné styky, není vydědění takového potomka platné, neboť důvod k vydědění není dán.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Započtení daru do dědictví, dědického řízení
- Promlčení započtení daru - § 1660 odst. 2 nového občanského zákoníku 2014
- Je možné započtení daru i po 3 letech od darování?

Matka mi 2013 darovala rekreační objekt. Dotaz se vztahuje k případnému dědickému řízení po smrti matky. Zákonným dědicem by byl manžel matky, já jako dcera a moje sestra jako druhá dcera matky. V případě, že by se po smrti matky ještě rozdělovalo nějaké dědictví, zohledňovala by se nějakým způsobem skutečnost, že mi matka za života již darovala nemovitost? V případě, že by se po smrti matky žádné dědictví již nerozdělovalo (matka by nic nevlastnila), mohou po mně žádat ostatní dědicové vyplacení vzhledem k tomu, že mi matka za života darovala nemovitost? Nebo darované za života nijak do dědického řízení nevstupuje a ostatní dědicové již nemají žádným způsobem na darovanou nemovitost nárok?
Slyšela jsem, že započtení do dědického řízení je jen 3 roky (NOZ - § 1660 odst. 2). Např. v roce 2017 můj dar od matky již nebude započten a budu dědit stejnými díly s ostatními? Děkuji, Adéla

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě by skutečně k započtení tohoto daru došlo a to nejen do roku 2017, neboť soud může provést započtení na dědický podíl, i když to zůstavitel nepřikázal, byl-li by jinak nepominutelný dědic neodůvodněně znevýhodněn.
Ostatní dědicové však nemohou požadovat nějaký doplatek z Vaší strany. Pouze se může stát to, že dostanete z dědictví po matce méně, než byste jinak obdržela, kdybyste dar nezískala.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zajistit aby dědilo jen dítě z nového manželství
- Jak vydědit děti z prvního manželství aby dědilo jen dítě z nového manželství?
- Je možné ovlivnit dědění
- Jak zabránit dědění dětmi nové manželky
- Jak zabránit dědění dětmi nového manžela
- Postup jak znemožnit dědit dětem z prvního manželství - informace
- Postup jak znemožnit dědit dítěti z prvního manželství - informace

2011 jsem se oženil. Moje manželka má dvě děti z prvního manželství (16 a 20 let), spolu máme dítě jedno (17 měsíců). Postavili jsme za manželství dům a já chci, aby ho v případě mé smrti či manželčiny dědila jen naše společná dcera. Pozemek pod domem koupila má matka, v katastru nemovitostí je pozemek pod domem veden jen na moje jméno. Stavební povolení je také jen na moje jméno, veškerou stavební činnost jsem platil já, hypotéka je jen na moje jméno a moje žena je ochotna podepsat cokoli, abychom dosáhli toho co popisuji výše. Nový občanský zákoník účinný ke dne 1.1.2014 by toto měl nějak "snadněji" upravovat, poraďte mi jak postupovat. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud jste rodinný dům postavili za manželství, tak nemůžete říci, že jste ho platil Vy a že je výlučně Vaším majetkem. V manželství Vámi vydělané peníze nejsou Vaše, ale máte je dohromady s manželkou ve společném jmění manželů SJM. Je lhostejné, že jste v katastru nemovitostí zapsán pouze Vy, jde o závadný zápis v katastru.
Ve Vašem případě musíte jít k notáři a zúžit společné jmění manželů o tento dům a tento notářský zápis zavkladovat do katastru nemovitostí. Pak bude skutečně jen Váš.
Poté napište závěť, kde ustanovíte dědičku domu pouze Vaši dceru. Předpokládám, že jiné děti nemáte a manželka není nepominutelným dědicem (nemusí dědit). Vše tedy dopadne tak, jak si přejete. Pokud byste chtěl, aby Vaše manželeka v případě Vaší smrti v nemovitosti dožila, je hned několik způsobů, jak toto zajistit (podle NOZ již nejen věcným břemenem) Vám řekne notář při sepisování závěti. Banka poskytující hypotéku musí s výše uvedenými kroky souhlasit - vizte též smluvní podmínky k hypotéce.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je nutné při vydědění znát datum narození dědice?
- Jak prokázat nezájem dědice o zůstavitele - postup, informace

Manželka (81 let) má vnučku po zemřelém synovi. Syn se rozvedl s matkou vnučky. Vnučce bylo asi 14 let, od té doby jsme jí neviděli ani s námi neudržuje styk a neprojevuje o nás zájem. Proto chce manželka napsat listinu o vydědění, ale problém je, že si už nepamatujeme datum narození vnučky. Je to problém? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Problém samozřejmě není, že si nepamatujete datum narození vnučky. Když ji jednoznačně označíte jako dceru zemřelého syna, nemůže dojít k omylu, koho si přeje Vaše manželka vydědit.
Může však být problém v důvodu vydědění.
Předpokládám, že důvodem k vydědění je, že o Vaši manželku neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měla. V době, kdy jste ji viděli naposledy, byla nezletilá a nemohla celou situaci ovlivnit. Snažili jste se od její zletilosti se s ní nějak zkontaktovat? Neprojevuje o Vás zájem jen proto, že Vy jste neprojevovali zájem o ní? Pokud by tomu tak bylo, tak by důvod k vydědění nebyl dán. V takových případech doporučuji odeslat dopis nebo se jinak pokusit s vnučkou zkontaktovat. Pokud odmítne, tak budete mít k důvod vydědění.

_

TRESTNÍ-TRESTY
- Řízení v opilosti - jak požádat o výmaz z rejstříku trestů
- Řízení automobilu pod vlivem alkoholu - zahlazení trestu
- Probíhá výmaz z rejstříku tresů automaticky nebo se musí požádat o výmaz?
- Jak požádat o vymazání záznamu rejstříku trestu - osvědčení v podmínce
- Osvědčení v podmínce pro trestný čin řízení v opilosti, pod vlivem alkoholu

Mám dotaz ohledně výmazu záznamu z trestního rejstříku. 3.11.2012 mi byl odebrán řidičský průkaz - řízení pod vlivem alkoholu - naměřeno bylo 1,17 promile. 17.1 2013 jsem byl odsouzen na odnětí svobody na 2 měsíce z podmínečným odložením na zkušební dobu 1 rok. Rok uplynul a jak zjistím, že trest uplynul a jak se postupuje při žádosti o vymazání z rejstříku trestů. Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
Doporučuji se v této věci ujistit, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci, jelikož od tohoto okamžiku se počítá zkušební doba. Tedy v tento okamžik ještě zkušební doba nemusela uplynout.

Po uplynutí zkušební doby soud rozhodne, zda se odsouzený osvědčil. Soud v tomto případě jedná z moci úřední. Pokud by soud bez Vašeho zavinění do 1 roku od uplynutí zkušební doby nerozhodl o osvědčení se (ani neosvědčení se), hledělo by se na Vás automaticky jako na osobu, která se osvědčila.
Zkonstatováním, že se odsouzený osvědčil, se na odsouzeného hledí jako by nebyl odsouzen. V takovém případě pak není záznam v trestným rejstříku zjistitelný z výpisu z rejstříku trestů.

Ve věci postupu soudu se doporučuji obrátit na informační kancelář soudu, příp. státního zástupce, který ve věci jednal.

_

OBČAN-BYDLENÍ
- Náhrada škody nájemcem a zadržení kauce podle starého občanského zákoníku
- Zadržení kauce nájemce z důvodu poškození bytu a nutnosti oprav - starý občanský zákoník

11-12/2013 se mi prostřídali v nájemním bytě nájemníci. Předávání proběhlo z velké části současně.
Nový nájemník do týdne objevil silně poškozenou stěnu za těžkým nábytkem (původně tam nábytek nebyl) a začal mu protékat odpad dřezu, kde byl namotaný igelit, místo původních součástí odpadu. Oprava instalatérem - 1.500 Kč, škoda na majetku 7.500 Kč + nutnost následného vymalování.
Ani jedno nelze považovat za běžné opotřebení nově zrekonstruovaného bytu. Starému nájemníkovi jsem z tohoto důvodu zadržela tuto souhrnnou část kauce (dle nájemní smlouvy může být použita i na škody). Podle jeho advokáta prý neoprávněně. Mám tedy podat trestní oznámení na známého (neznámého – nevěřím, že nový obyvatel bytu by ho stihl tak rychle poškodit a hodit to na starého) a uplatnit škodu u České pojišťovny (kontaktování Policie je u nich podmínkou), nebo tu kauci mohu oprávněně zadržet? Děkuji, Ivan
 
ODPOVĚĎ:
Obávám se, že policie ČR Vám v tomto soukromoprávním "boji" nebude nic moc platná. Kauci podle staré právní úpravy (starý občanský zákoník) platné v době, kdy jste peněžní prostředky zadržel, můžete použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných. Pakliže jste se v nájemní smlouvě dohodl s nájemníky tak, že kauce bude použita i na případnou škodu, která Vám v bytě vznikne, zadržel jste kauci oprávněně. V takovém případě se původní nájemníci musejí obrátit na soud, aby ten vydal rozhodnutí, kdo byt poškodil a kdo je tedy povinen nahradit škodu.

_

OBČAN-DLUHY
- Musí být věřitel při podpisu směnky?
- Je platná směnka když při podpisu není přítomen věřitel?
- Musí být při podpisu směnky vlastní přítomný věřitel?

Je potřeba při podpisu směnky vlastní přítomnost obou aktérů tedy věřitele i dlužníka, nebo stačí jen dlužník který směnku vystaví a pak například pošle po třetí osobě, právním zástupci apod.? Jedná se mi o případné soudní jednání.
Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o směnu vlastní (tedy příslib, že určitou částku zaplatí výstavce směnky) postačí na směnce podpis výstavce. Skutečnost, jak se mezi věřitelem a dlužníkem směnka doručí není zásadní. Směnka je poměrně zásadní zajišťovací instrument, takže pokud u soudu není věrohodně zpochybněna její platnost (např. tím, že by zjevně nebyla sepsána a podepsána výstavcem), lze očekávat, že soud nároky ze směnky přisoudí. Přesto jako vhodnější formu sepsání a předání směnky doporučuji osobní jednání za přítomnosti svědků (případně sepis přímo u notáře).

_

RODINA-ROZVOD
- Sňatek 2013, rozvod 2014 - podle starého nebo nového občanského zákoníku?
- Podle kterého občanského zákoníku se budu řídit sňatek uzavřený před 1.1.2014
- Sňatek uzavřený před 1.1.2014 - řídí se starým nebo novým občanským zákoníkem?

Pokud bylo manželství uzavřeno před 1.1.2014 (tedy za "starého" OZ a Zákona o rodině), ale rozvedeno bude v roce 2014, bude probíhat podle NOZ nebo starých pravidel?
Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Účinností nového občanského zákoníku dochází k určité modifikaci obsahu společného jmění manželů (vizte § 3038 občanského zákoníku). Vlastní vypořádání bude probíhat podle pravidel stanovených úpravou, za níž společné jmění manželů vzniklo (vizte § 3028 odst. 2 občanského zákoníku), ačkoliv tato skutečnost není nijak zásadní, jelikož právní úpravy občanského práva v této oblasti nezaznamenala žádné zásadní změny.

Z hlediska procesního bude rozvodové řízení probíhat podle aktuálních právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že výklad právních předpisů náleží pouze soudům a tento výklad k novému občanskému zákoníku dosud není dostupný, jsem nucena Vás upozornit na skutečnost, že výše uvedené informace vychází pouze z logického výkladu příslušných právních předpisů. V konkrétních otázkách týkajících se Vaší záležitosti doporučuji obrátit se na advokáta, který Vás v soudním řízení bude zastupovat.

_

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Co může dělat poškozený když nedošlo k projenání správního deliktu?
- Promlčení přestupku z důvodu nepřebírání pošty přestupcem
- Nepřebírání pošty přestupcem přestupku - postup poškozeného
- Co může dělat poškozený při promlčení přestupku obviněným?

Může se poškození v přestupkovém řízení bránit tomu, aby se obviněný přestupce neustále vyhýbal projednání přestupku tím, že odmítá přebírat obsílky na jednání, a to na adrese, kterou přestupkové komisi výslovně uvedl jako doručovací pro tento případ správního řízení a která je odlišná od adresy jeho trvalého bydliště? Pokud ano, jakým způsobem? A jaké možnosti má přestupková komise magistrátu, aby mohla věc projednat bez přítomnosti obviněného (který vysvětlení do protokolu učinil)? Může poškozený - po promlčení lhůty pro projednání přestupku z uvedeného důvodu - podat opravný prostředek či podnět k prošetření postupu přestupkové komise a třeba i docílit následného projednání věci?
Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Poškozený ve správním řízení nemá příliš silné postavení. Vedení správního řízení je věcí správního orgánu.

Poškozený může v rámci správního řízení činit úkony související s jeho nárokem (tedy i podávat opravné prostředky proti rozhodnutí správního orgánu); podněty či stížnosti na činnost správního orgánu pak nejsou součástí vlastního správního řízení, tudíž takové úkony nelze činit s odkazem na postavení poškozeného.

Řízení o přestupku je řízením ústním, proto jej v zásadě nelze provést bez přítomnosti podezřelého ze spáchání přestupku.

Skutečnost, že jste jako poškozený připojen ke správnímu řízení nemá vliv na možnost domáhat se svého nároku žalobou v soudním řízení. Pokud by došlo k neprojednání přestupku v roční lhůtě a zániku odpovědnosti za něj (§ 20 zákona o přestupcích), nemá tato skutečnost vliv na možnost domáhat se nároku samostatnou žalobou v civilním řízení.

Vzhledem k tomu, že dotaz byl uveden v obecné rovině, vychází i odpověď z pravidelného běhu věcí. Pokud budete zvažovat uplatnění svého nároku žalobou, doporučuji se obrátit na specializovanou pomoc advokáta, který Vás v řízení bude zastupovat.

_


OBČAN-BYDLENÍ
- Znalecký posudek z důvodu plísně v bytě po rekonstrukci
- V bytě se před pronájmem netopilo a vznikla plíseň - odškodnění od pronajímatele
- Plíseň v rekonstrukovaném bytě - odškodné od pronajímatele

Máme pronajatý byt od Městské části Praha 9 a to na základě nájemní smlouvy od 01.04.2013, na dobu 1 roku. Dle nájemní smlouvy jsme byt na své náklady zkonstruovali. Po půl roce bydlení v bytě, se nám na více místech objevila ve velkém rozsahu plíseň, kterou nemůžeme na vlastní náklady odstranit (byt před pronájmem byl 2 roky neobývaný, došlo k výměně oken - plastová za dřevěná, zřejmě nikdo do bytu nedocházel, nevětral v bytě, netopil v bytě). Škoda se již vyšplhala nad 10.000,- Kč (nábytek, zdivo, apod.). Další opatření by bylo obnažení zdí a následně opětovné nahození. Rekonstrukce spočívala pouze ve výměně elektroinstalace, obnova kuchyňské linky, rekonstrukce koupelny, oškrábání zdí + malování. Jiný zásah do bytu nebyl. Domníváme se, že příčina vzniku plísní je ve zdech, kdy toto jsme nemohli způsobit sami (v bytě dostatečně větráme). Můžeme po úřadu požadovat finanční náhradu nebo pomoc při opravě popřípadě slevu na nájmu? Úřad se k problému staví tak, že nám říká, že musíme stále větrat a plíseň jsme si způsobili sami rekonstrukcí. Děkuji Kamil
 
ODPOVĚĎ:
Obávám se, že ve Vašem případě bude muset rozhodnout znalec. Pakliže totiž plíseň vznikla z důvodu nějaké vady, kterou vy nejste schopni ovlivnit a jejíž vzniku mohlo město, jako vlastník, předejít, řekněme tím, že by v bytě topilo i v době kdy byl prázdný, náleží Vám náhrada škody za znehodnocený nábytek a i za znehodnocené opravy zdiva. Pokud by ale plíseň vznikala opravdu vlivem rekonstrukce, je nutné se obrátit na osoby, které Vám stavební úpravy prováděly a reklamovat dílo tam. Vzhledem k tomu, že město svůj podíl na věci odmítá, musíte se s nárokem obrátit na soud. Takový nárok je navíc třeba přesně vyčíslit a doložit, proč danou částku požadujete (kupříkladu přesně vyčíslit částku za skříň znehodnocenou plísní a doložit účtenku).
Celý proces je ale časově a finančně náročný a proto doporučuji zvážit, zda by pro Vás nebylo lepší podívat se po jiném bydlení nebo sanovat plíseň.

_

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je možné prodat pole bez souhlasu spoluvlastníka?
- Prodej spoluvlastnictví pole bez souhlasu spoluvlastníka, spolumajitele
- Prodej spoluvlastnického podílu pole - je nutný souhlas spoluvlastníka?
- Je nutný souhlas spolumajitele při prodeji spoluvlastnického podílu pole?

Zdědili jsme po prarodičích necelý hektar pole - ornou půdu, kterou obhospodařuje na základě smluv o pronájmu jedna akciová společnost. Chtěli bychom této společnosti půdu prodat. Je nás celkem 7 spolupodílníků. 6 z nás s prodejem souhlasí a 1 s prodejem nesouhlasí. Můžeme prodat své podíly bez jeho souhlasu? Děkuji, Darina
 
ODPOVĚĎ:
Ano, podíly půdy lze prodat i bez souhlasu spoluvlastníka. Budete tak prodávat 6/7 podílu půdy, poslední 1/7 zůstane původnímu vlastníkovi.

_

FINANCE-DANĚ
- Prodej zděděné části bytu, domu sourozenci - daně
- Kolik daní zapltí sourozenec při odkoupení části bytu, domu
- Daň z převodu nemovitosti při prodeji bytu, domu sourozenci
- Daň z příjmů při prodeji části bytu, domu bratrovi, sestře
- Daň z nabytí nemovitých věcí při prodeji části bytu, domu bratrovi, sestře
- Určení základu daně bez znaleckého posudku - informace 2014
- Určení základu daně bez odhadu nemovitosti - informace 2014
- Je nutný odhad nemovitosti znalcem kvůli odvodu daní? Změny 2014

Po úmrtí otce 2010 při dědickém řízení mně a sestře matka převedla rovným dílem bytovou jednotku. Sestra chce můj podíl ode mě odkoupit. Jak mám postupovat podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014, co se týká daně z příjmu a daně z převodu nemovitosti? Je nutný znalecký posudek bytu z důvodu odvodu daně.
Děkuji, Leona
 
ODPOVĚĎ:
Prodej Vaší části bytu bude předmětem daně z příjmů i daně z nabytí nemovitých věcí (dříve z převodu nemovitostí).

Z Vašeho popisu není jasné, zda jste bytovou jednotku nabyla přímo dědictvím nebo darem od matky. Od daně z příjmů by byl příjem z prodeje bytu osvobozen, pokud byste jednotku vlastnila alespoň 5 let, přičemž do této doby se započítává i doba, po kterou jednotku vlastnil Váš otec, nabyla-li jste jednotku dědictvím po otci.

Pokud jste byt nabyla darem v roce 2010, lze příjem osvobodit, pouze pokud budete mít bezprostředně před prodejem v jednotce bydliště po dobu alespoň 2 let, nebo i kratší, pokud získané prostředky použijete na uspokojení bytové potřeby. Pokud nesplňujete podmínky pro osvobození, budete příjem zdaňovat. Základem daně bude rozdíl mezi příjmem z prodeje a cenou určenou posudkem ke dni nabytí (pro účely daně darovací nebo dědické).

Daň z nabytí nemovitých věcí budete platit Vy, nedohodnete-li se ve smlouvě se sestrou, že daň zaplatí ona. Daň činí 4% ze základu daně. Základ daně se určí ve výši kupní ceny nebo ceny určené znaleckým posudkem, a to z té vyšší z nich.

Nově existuje možnost určit základ daně také bez znaleckého posudku, a to tak, že do daňového přiznání uvedete kupní cenu a popis prodávané nemovité věci a odvedete zálohu na daň ve výši 4% z uvedené kupní ceny. Finanční úřad si pak sám určí tzv. směrnou hodnotu prodané jednotky (podle tabulek mapujících ceny obdobných jednotek v okolí), na základě které vypočte daň. Pokud bude takto vypočtená daň vyšší než Vámi zaplacená záloha, zašle Vám platební výměr na doplatek daně.

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Vydědění neopomenutelného dědice dědickou smlouvu druha a družky
- Vydědění neopomenutelného dědice dědickou smlouvu partnera a partnerky
- Vydědění neopominutelného dědice dědickou smlouvu druha a družky
- Vydědění neopominutelného dědice dědickou smlouvu partnera a partnerky
- Je možné vydědit neopomenutelného dědice dědickou smlouvu?

Žiji s přítelem v jeho rodinném domku. On má 2 zletilé děti z předchozích manželství, je rozvedený, já sama mám 2 děti, které spolu vychováváme. Když napíše podle nového občanského zákoníku (s účinností 1.1.2014) dědickou smlouvu, abych dědila výlučně já, jak to bude s jeho dětmi, jako neopominutelnými dědici. A nebo když napíše závěť, kde mi všechno odkáže. Nejsme manželé a ani to neplánujeme. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud napíšete dědickou smlouvu (lze pouze u notáře) nebude ji moci Váš přítel odvolat bez Vašeho souhlasu. Pokud napíše závěť, bude ji moci změnit kdykoli.
V obou případech je potřeba myslet na nepominutelné dědice, tedy na potomky. V obou případech mají nárok na výplatu svého povinného dílu v penězích. Podíl každého potomka je vhledem k celému dědictví 1/4 z celku. Každé dítě může požadovat výplatu v penězích v hodnotě 1/4 dědictví.
Pokud by nebyla závěť ani dědická smlouva, rozdělily by si děti celý majetek a Vy byste neměla nárok na nic (vč. bydlení v nemovitosti partnera). Pokud nebude existovat závěť ani dědická smlouva, ať Váš partner zváží věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti pro Vás.  

_

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Darování domu rodiči jednomu z potomků a započtení daru v dědickém řízení

Rodiče přepsali svůj dům na mého bratra, jak to bude s dědictvím po smrti jednoho z nich nebo posléze obou. Co bude předmětem dědictví? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Předmětem dědictví bude zbývající majetek, který Vaši rodiče zanechali s tím, že můžete navrhnout, aby došlo k započtení daru, který Váš bratr za života obdržel. Poté by bratr nedědil nic a Vy zbytek dědictví. Nějaký doplatek z darovaného domu však po bratrovi nemůžete nárokovat.

_

OBČAN-SJM
- Podnikání před manželstvím a zisk v době manželství - patří do SJM nebo ne?
- Patří do SJM zisk z podnikání jednoho manželů z podnikání?

Bývalý manžel začal podnikat před svatbou, já byla celé manželství (10 let) na rodičovské a mateřské dovolené se třemi dětmi, které mám nyní ve své péči. Jak se při vypořádání SJM řeší majetek firmy. Mám na mysli peníze vydělané po dobu manželství, majetek nakoupený do firmy po dobu manželství, a pohledávky tedy vydané faktury, které které nebyly v době rozvodu dosud zaplaceny, jedná se zde o nemalou částku. Bývalý manžel tvrdí, že veškeré příjmy z podnikání patří jemu, protože firma vznikla před vznikem manželství (tedy SJM). Kdo má pravdu? Děkuji, Robert
 
ODPOVĚĎ:
Podle staré právní úpravy platilo, že stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Pakliže tedy manžel podnikal dokonce ještě před vznikem manželství a v průběhu manželství nepoužil do svého podnikání žádný majetek ze společného jmění manželů SJM, pak opravdu platí, že majetek (aktiva), avšak ani dluhy (pasiva) vzniklé z této činnosti se Vás netýkají. Pokud by na podnikání byly použity peníze ze společného jmění manželů, máte nárok na Váš zákonný podíl z těchto peněz.

_

FINANCE-DANĚ
- Darování části bytu, domu druhovi, družce - kolik daní zaplatím?
- Darování části bytu, domu druhovi, družce - kolik daní zaplatím?
- Darování části bytu, domu partnerovi, partnerce - kolik daní zaplatím?
- Darování části bytu, domu partnerce, partnerovi - kolik daní zaplatím?
- Daň při darování nemovitosti druhovi, družce, partnerovi, partnerce
- Darovací daň při darování bytu, domu druhovi, družce, partnerce, partnerovi
- Daň 2014 při darování bytu, domu druhovi, družce
- Daň 2014 při darování nemovitosti partnerovi, partnerce

S přítelem jsme si 2008 pořídili rodinný dům RD na hypotéku. Každý vlastníme 1/2, hypotéku splácíme společně (zaplaceno 20%, dluh bance 80%). Nyní se rozcházíme, chci svou půlku přepsat na přítele, sám by i splácel hypotéku.
Jaké jsou možnosti převodu a s tím spojená platba daně? Můžu darovat bez placení darovací daně, nebo ji musím platit - z jaké hodnoty a za jakých podmínek? Prodat nemám v podstatě co, dluh bance je 80% kupní ceny. Pokud by bylo nezbytné řešit vše prodejem mé poloviny, z čeho by se daň při prodeji počítala? Prosím o radu jak postupovat. Děkuji, Táňa.
 
ODPOVĚĎ:
Svou část můžete příteli darovat. Darovací daň byla zrušena a převedena do daně z příjmů. Sazba daně je tedy 15%, ale ve Vašem případě bude zřejmě darování osvobozeno (od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou). Osvobozený příjem se neuvádí do daňového přiznání.

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve z převodu nemovitostí) se nebude v tomto případě hradit.

_

RŮZNÉ-STAVBY
OBČAN-BYDLENÍ
- Je nutný souhlas všech vlastníků bytových jednotek se stavebním řízením?
- Musí všichni členové SVJ souhlasit se stavebními úpravami bytového domu SVJ?
- Kolik vlastníků bytových jednotek musí souhlasit se stavebním záměrem SVJ?
- Musí souhlasit všechny byty s postavením plynové kotelny v domě SVJ?
- Dům SVJ - kolik bytů musí souhlasit s postavením plynové kotelny?
RŮZNÉ-STAVBY
- Vydání stavební povolení pokud někteří členové SVJ se stavbou nesouhlasí
- Podmínky vydání stavebního povolení domu SVJ
- Co musí splnit dům SVJ aby dostal stavební povolení?

Bydlím v panelovém 8 podlažním domě v České Lípě, 16 bytových jednotek - společenství vlastníků bytových jednotek SVJ.
Před časem jsme si rozhodli že postavíme plynovou kotelnu, nyní vázne stavebního povolení, 1 majitel bytové jednotky se rozhodl, že svůj souhlas odvolá. Nechce podepsat souhlas s výstavbou. Je možné aby jeden nájemník zhatil plány 15 rodinám. Podle stavebního odboru je potřeba 100% souhlas, prý za to může nový občanský zákoník, který je účinný k 1.1.2014. Prý kvůli němu stavební povolení nemohou vydat. Jedná se o změnu jedné suterenní místnosti (bývalé prádelny) na kotelnu. Mají úředníci pravdu nebo se jim jen nechce pracovat. Děkuji, Kamil
 
ODPOVĚĎ:
Pro kvalifikovanější posouzení postoje stavebního odboru by bylo zapotřebí seznámit se s konkrétním ustanovením nového občanského zákoníku, o které stavební odbor svůj právní názor opírá. Z tohoto důvodu pojmu svou odpověď obecněji, na Váš případ se však samozřejmě také vztahuje.

V souvislosti s rozhodováním o stavebních úpravách bytových domů je zapotřebí rozlišovat
a/ interní vyslovení souhlasu v rámci SVJ a
b/ vyslovení souhlasu v rámci stavebního řízení.

Co se týče interního rozhodování v rámci SVJ, je klíčovým § 1206/2 nového občanského zákoníku, dle něhož se k přijetí rozhodnutí shromáždění SVJ vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Pro přijetí rozhodnutí o provedení stavebních úprav bytového domu tedy v zásadě není zapotřebí souhlas všech vlastníků jednotek. V případě nesouhlasu některého z vlastníků jednotek je pak samozřejmě zachována možnost iniciace soudního přezkumu rozhodnutí shromáždění SVJ (§ 1209/1 nového občanského zákoníku).

V souvislosti s vyslovením souhlasu v rámci stavebního řízení je pak v první řadě vhodné vědět, že dle § 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení mimo jiné
a/ stavebník,
b/ vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem a
c/ vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem.

K žádosti o vydání stavebního povolení je pak stavebník povinen připojit i doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu a je-li stavebníkem SVJ, také rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu, kterým je shora citovaný nový občanský zákoník (§ 110/2 písm. a) stavebního zákona).

I stavební zákon tedy výslovně počítá s odsouhlasením stavebního záměru v rámci běžného rozhodování shromáždění SVJ a souhlas 100% vlastníků jednotek tedy nepožaduje. V této souvislosti lze podpůrně odkázat také na § 29/5 správního řádu, který je v rámci stavebního řízení obecně použitelným právním předpisem.

Shora uvedené pak lze podpořit rovněž odkazem na obecná ustanovení o rozhodování podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, které v zásadě počítá také s rozhodováním prostou většinou (§ 1126/2 a § 1128/1 nového občanského zákoníku). Na tomto místě se pak sluší připomenout i zpřísněné požadavky nového občanského zákoníku na rozhodování podílových spoluvlastníků dle § 1129/1 a § 1132, které se však na Vámi popsaný případ nevztahují.

Na závěr své odpovědi však zdůrazňuji, že rozhodování shromáždění SVJ v rámci stavebního řízení představovalo i před účinností nového občanského zákoníku problematiku právně dosti nevyjasněnou, nelze tudíž vyloučit, že se setkáte i s jinými právními názory.

_

OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Vrácení stavebního materiálu prodejci v zákonné 14denní lhůta - informace
- Může prodejce stavebního materiálu odmítnout převzetí zboží ve 14denní lhůtě?
- Odmítnutí převzetí stavebního materiálu prodejcem - vrácení ve 14denní lhůtě
- Vrácení zboží ve 14denní lhůtě - § 1829 odst. 1, § 1834, § 1837
- Kdo platí náklady na zajištění objednaného zboží při vrácení zboží ve 14denní lhůtě?
- Vrácení zboží ve 14denní lhůtě a úhrada nákladů na zajištění zboží kupujícím
- Kdy není možné odstoupit od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě?
- Nemožnost odstoupení od koupě, kupní smlouvy ve 14denní lhůtě - situace
- Kdy není možné odstoupit od kupní smlouvy - § 1837 nového občanského zákoníku NOZ
- Nemožnost odstoupení od koupě, kupní smlouvy - § 1837 nového občanského zákoníku NOZ

Jsem provozovatel internetového obchodu na základě živnostenského oprávnění. Zabýváme se prodejem stavebních materiálů. má právo kupující vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů dle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014 v tomto případě?
Zákazník si objedná zboží, já jako prodejce stavebního materiálu ho musím objednat u výrobců tohoto stavebního materiálu (ČR a Slovensko). Ti ho musí buď vyrobit a odeslat, nebo ho odesílají ze skladu. Je to poměrně nákladná věc. Ve chvíli, kdy se zákazník rozhodne zboží vrátit, my jako internetový obchod ho nemáme ani kam poslat. Sklady neprovozujeme a výrobci zboží zpátky nevykupují buď vůbec, nebo třeba s 30% srážkou z nákupní ceny. Má zákazník právo na vracení zboží v tomto případě? Jak se můžeme proti tomuto jako prodejci bránit? Lze uplatnit tuto výjimku? Je možné do všeobecných obchodních podmínek uvést: "Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží objednáno na základě cenové nabídky a výroby zboží na zakázku)". Děkuji, Jeroným
 
ODPOVĚĎ:
I v novém občanském zákoníku NOZ platí, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (blíže § 1829 odst. 1 NOZ).
Pro Vás bude rovněž relevantní § 1834 nového občanského zákoníku NOZ a totiž, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Důležité je také ustanovení § 1837 NOZ a to, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Z výše uvedeného tedy vyplývá, abyste zákazníky ve 14 lhůtě upozornili, že začínáte plnit a že již nelze odstoupit od smlouvy viz v bodě a).

_

RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Jak se určuje příjmení dítěte podle zákona
- Jak může otec dítěte ovlivnit příjmení dítěte
- Jak může matka dítěte ovlivnit příjmení dítěte
- Je možné dodatečně změnit příjmení dítěte
- Neuvedení otce do rodného listu - jaké bude příjmení dítěte?
- Příjmení dítěte - § 76, odst. 2 zákona o matrikách
RODINA-OTCOVSTVÍ
- Ke kterému soudu se podává žaloba na určení otcovství - město dítěte nebo otce?


6. měsíc těhotenství, otec dítěte mne opustil, chci pro dítě své příjmení, možné situace:
a) může už před porodem otec dítěte nějak zablokovat mé příjmení, když ho neuvedu jako otce do rodného listu?
b) po porodu, až budu mít v ruce rodný list svého dítěte s příjmením po mě, chci podat žalobu na určení otcovství - nebráním mu v setkávání (styku) s dítětem, ovšem s minimální interakcí se mnou. Bude se tam řešit i to příjmení, které on napadne? A hrozí, že by jej soud zpětně znovu změnil po něm? K jakému místně příslušnému soudu žalobu podávám?
c) muž se doví o porodu a příjmení a podá žalobu dříve než já - co je výhodnější pro mne stran ponechání příjmení?
d) doporučili byste mi případně nějakou levnou právní poradnu, kde bych si mohla najít advokáta přes rodinné právo, který by mi s žalobou pomohl a zastupoval mne u soudu?
e) jaká je praxe případu? Kdy už bude mít dítě příjmení po mě v rodném listu, nehrozí mi, že dítěti příjmení soud v řízení o otcovství a mužově napadení mého konání změní?
f) je můj postup v souladu s právem? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Podle § 19, odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení platí, že "není-li otec dítěte znám, zapíše se do knihy narození příjmení matky, které má v době narození dítěte". Pokud tedy neuvedete otce dítěte do rodného listu, bude mít dítě příjmení po Vás automaticky. Následně můžete podat žalobu na určení otcovství - žalobu je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště domnělého otce. Vzory takovéto žaloby jsou na internetu, ale i na našem webu:
http://bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma.html
Přesto doporučuji využít služeb advokáta se specializací na rodinné právo, v místě Vašeho bydliště ho můžete najít přes vyhledavač České advokátní komory zde: http://www.advokatikomora.cz
S řízením o určení otcovství je ze zákona spojeno i řízení o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti - soud tedy bude rozhodovat také o tom, komu bude dítě svěřeno do výchový, a který z rodičů bude platit výživné (alimenty) a v jaké výši. Příjemním dítěte se v rámci tohoto řízení soud zabývat nebude.

Ke změně příjmení dítěte je v § 76, odst. 2 zákona o matrikách uvedeno následující: "K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas". Pokud by tedy otec dítěte chtěl následně změnit jeho příjmení bez Vašeho souhlasu, musel by se obrátit na okresní soud v místě bydliště dítěte.
Soud změnu příjmení nepovolí, pokud by to bylo v rozporu s potřebami a zájmy dítěte, naopak změnu příjmení povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro změnu příjmení vážný důvod. Pokud nemáte hanlivé či směšné příjmení, pak je velmi nepravděpodobné, že by soud o změně příjmení rozhodl, protože vážný důvod ke změně příjmení pravděpodobne neshledá.

_

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může manžel prodat dům manželky z důvodu nesvéprávnosti?
- Prodej domu manželky v době duševní nemoci manželky
- Může manželka prodat dům manžela z důvodu nesvéprávnosti?
- Prodej domu manželkou v době duševní nemoci manžela
OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je možné ovlivnit kdo bude můj opatrovník v době nesvéprávnosi?

Jsem spolumajitelkou rodinného domu a vlastním 2/6 a moje setra 4/6. Tento dům jsme dostali darovací smlouvou pouze na naše jména, majetek tedy nespadá do společného jmění manželů SJM. Sestra se bohužel psychicky zhroutila 10/2013 z neurovnaných rodinných poměrů s manželem a jejím synem a její nemoc bude mít dlouhého trvání, je otázka zda se z této nemoci někdy vůbec udraví. Je možné, aby její manžel po dobu její nemoci ji zbavil svéprávnosti (tím ji vyhrožuje) a tento dům prodal. Je vůbec možné v době její nemoci tento dům prodávat. Děkuji. Iveta
 
ODPOVĚĎ:
Úplné zbavení svéprávnosti (přesněji řečeno způsobilosti k právním úkonům) podle současné právní úpravy nelze, pouze omezení. Manžel je oprávněn manželku v běžných věcech zastupovat a v případě, že je sestra nemocná, je také možné, aby si pro věci, které potřebuje vyřídit, zvolila pomocníka tzv. podpůrce, kterým může být manžel, ale i kdokoliv jiný. Možnost, že kupříkladu manžel v roli podpůrce část domu prodá zde existuje. Pakliže sestra se obává vlivu manžela a je ještě v příčetném stavu, lze předběžným opatřením ustanovit, kdo ji má v budoucnu dělat opatrovníka.

_

RODINA-MANŽELSTVÍ
- Je možné vymáhat splnění slibu uzavření manželství?
- Je osoba vázána slibem uzavřít s někým manželství?
- Příslib uzavření manželství - je to veřejný příslib?
- Veřejný příslib uzavření manželství před svědky - je závazný?
- Právní závaznost příslibu manželství
OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Veřejný příslib - § 2884 nového občanského zákoníku
- Veřejný příslib - definice podle nového občanského zákoníku 2014
- Co je to veřejný příslib - definice, informace

Dobrý den, lze považovat za veřejný příslib situaci, kdy mé dceři bylo slíbeno manželství před více svědky? A jaké jsou možnosti právní vymahatelnosti takového příslibu, pokud se dotyčná osoba, která slib dala, chce vyhnout splnění slibu? Eva
 
ODPOVĚĎ:
Veřejným příslibem dle § 850 Občanského zákoníku (resp. dle § 2884 nového občanského zákoníku) se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu.
V případě přislíbení uzavření sňatku (ať už před svědky či bez nich) se tak o veřejný příslib (ve smyslu shora uvedených ustanovení) v žádném případě nejedná.
I přesto, že jednou z vůdčích zásad občanského práva je: „Daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny“ (§ 3/2 písm. d) nového občanského zákoníku), není osoba slibující uzavření sňatku tímto slibem vázána, resp. právní prostředky k vymožení splnění tohoto slibu neexistují.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství (§ 656/1 nového občanského zákoníku). Pokud by však byl jeden ze snoubenců k uzavření manželství jakkoli nucen, tzn. že by jeho prohlášení o vstupu do manželství nebylo svobodné (a to i v případě, že by byl „pouze“ donucen splnit daný slib), mohla by tato skutečnost založit neplatnost manželství.

_

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Předkupní právo majitele pozemku na stavbu na ní umístěnou - § 3056 NOZ
- předkupní právo majitele stavby na pozemek pod ní - § 3056 NOZ
- Předkupní právo na nemovitost a nový občanský zákoník 2014 - § 3056
- Předkupní právo na stavbu, pozemek a nový občanský zákoník 2014 - § 3056
- Nájemce má postavenou chatu na pozemku obce - jak požádat o odkoupení, darování pozemku?
- Chata, chalupa na pozemku obce - jak požádat o odkoupení, darování pozemku obcí?

Máme s manželem v osobním vlastnictví chatu, kde trvale bydlíme. Chata stojí na pronajatém pozemku (smlouva o dočasném užívání pozemku – nájemní smlouva podle § 663 až 684 občanského zákoníku), který patří obci. Smlouva je na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Neumožňuje nový občanský zákoník 2014 požádat vlastníka pozemku (obec) o bezplatný převod pozemku pod stavbou na vlastníka stavby? V případě, že zákon toto neumožňuje, máme alespoň předkupní právo na pozemek pod stavbou? Děkuji, Darina
 
ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Žádost o bezplatný převod pozemku do vlastnictví nájemce:
V tomto ohledu nepřináší nový občanský zákoník skutečně nic nového, tzn. že možnost požádat obec o bezplatný převod vlastnického práva k předmětnému pozemku na Vás (tzn. požádat v podstatě o darování tohoto pozemku) máte stále, záleží ovšem pouze na rozhodnutí obce, zda této žádosti vyhoví či nikoli (nový občanský zákoník obec v tomto ohledu nijak neomezuje, pravidla pro hospodaření s obecním majetkem jsou zakotvena v § 38 a násl. zákona o obcích).

2/ Předkupní právo k pozemku:
S ohledem na skutečnost, že k 1. 1. 2014 neměly pozemek a chata stejného vlastníka, nestala se chata k tomuto datu součástí předmětného pozemku a je i nadále samostatnou nemovitou věcí (§ 3055/1 nového občanského zákoníku).

V tomto případě pak nový občanský zákoník skutečně zakládá vzájemné předkupní právo vlastníka stavby a vlastníka pozemku, a to v § 3056. Toto předkupní právo může být ve Vašem případě omezeno pouze na část pozemku pod chatou (resp. takovou část pozemku, která je nezbytná pro výkon Vašeho vlastnického práva k chatě), lze-li část pozemku pod chatou oddělit, aniž to podstatně ztíží užívání chaty a zbývající části pozemku.

_

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Utrecení peněz stavebního spoření rodičem, rodiči - je to legální?
- Může rodič utratit peníze ze stavebního spoření dítěte, potomka?
- Může rodič rozhodovat o stavebním spoření dítěte, potomka?
- Vklady na spořičí účet dítěte - jde o dar nebo půjčku?
- Může rodič zrušit stavební spoření dítěte?
- Vybrání peněz ze stavebního spoření dítěte - § 457 NOZ, § 460 a § 892/3 NOZ
- Kolizní opatrovník při výběru peněz stavebního spoření dítěte, potomka
- Vrácení daru - peněz uložených na stavební spoření dítěte, potomka - § 2072 a násl. NOZ

Mám stavební spoření založené 14.5.2010 na jméno dcery. 2013 se dcera vůči mně zachovala nemorálně - je jí 17 let, spáchala křivé svědectví, lhaní, urážka, pomluva. Odstěhovala se k mému exmanželovi, který na nás obou páchal domácí násilí 2006-2009. Ve spořitelně mi vkladní knížku na jméno dcery vydali okamžitě. Se stavebním spořením dělají problémy. Dali mi papír, kde je napsáno, že o mých úsporách bude rozhodovat opatrovnický soud. Na stavebním spoření je 80.000 Kč, chci použít na vlastní potřebu. U opatrovnického soudu budou nadržovat dítěti. Rozvod - právní moc 14.4.2010, ráda bych to vyřešila mimosoudně. Děkuji, Ivana
 
ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě se lze jednoznačně přiklonit k názoru stavební spořitelny, a to z následujících důvodů:

- dle § 5/1 zákona o stavebním spoření se osoba, která uzavře se stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření stává účastníkem stavebního spoření, přičemž tento účastník se ve smlouvě zejména zaváže ukládat u stavební spořitelny vklady ve smluvené výši;
- dle § 5/12 zákona o stavebním spoření nepotřebuje zákonný zástupce nezletilého účastníka stavebního spoření souhlas soudu k uzavření nebo změně smlouvy o stavebním spoření, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte (na tomto místě je vhodné si povšimnout, že zákonodárce hovoří toliko o uzavření či změně smlouvy o stavebním spoření, nikoli o ukončení její platnosti);
- dle § 457 nového občanského zákoníku sleduje zákonné zastoupení ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv, přičemž dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce se zájmem zastoupeného (anebo hrozí-li takový střet), jmenuje soud zastoupenému kolizního opatrovníka (§ 460 a § 892/3 nového občanského zákoníku);
- nejedná-li se pak o běžnou záležitost v rámci správy jmění zastoupeného, vyžaduje se k naložení se jměním zastoupeného schválení soudu (§ 896/2 a § 461/1 nového občanského zákoníku), přičemž k právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží (§ 898/3 nového občanského zákoníku).

Shora uvedené lze shrnout tak, že účastníkem stavebního spoření je výhradně Vaše dcera (kterou jste při podpisu smlouvy o stavebním spoření jako její matka zastoupila), přičemž finanční prostředky na spořícím účtu představují její jmění. K nakládání s tímto jměním je pak zapotřebí souhlasu soudu, resp. soudem ustanoveného kolizního opatrovníka; nelze samozřejmě předpokládat, že by tímto způsobem bylo schváleno odejmutí části jmění Vaší dcery ve Váš prospěch (na Vaší straně by tímto způsobem navíc došlo ke vzniku bezdůvodného obohacení, které byste byla povinna své dceři vrátit).

Máte-li v úmyslu finanční prostředky ze spořícího účtu své dcery získat, můžete využít institut vrácení daru podle § 630 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se může dárce domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. V tomto ohledu je možné dovodit, že jednotlivé vklady na spořící účet Vaší dcery (které se staly součástí jejího jmění) představují de facto finanční dary, jejichž vrácení jste za splnění shora uvedených podmínek oprávněna požadovat.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že vrácení daru pro nevděk obdarovaného je v rámci nového občanského zákoníku zakotveno v § 2072 a násl. , toto ustanovení však nebude ve Vašem případě (s ohledem na § 3028/3 nového občanského zákoníku) aplikovatelné.

Na Vámi popsaný případ jsou pak z větší části vztažitelné rovněž závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 28 Cdo 3429/2008.

V současné chvíli Vám lze doporučit kontaktovat advokáta:

http://www.advokatikomora.cz

a s jeho pomocí připravit výzvu k vrácení daru, kterou následně odešlete své dceři (v návaznosti na tento úkon pak bude možné přistoupit ke zrušení stavebního spoření).

Zcela na závěr své odpovědi pak pouze připomínám, že bližší informace o podmínkách ukončení platnosti smlouvy o stavebním spoření byste měla nalézt ve všeobecných obchodních podmínkách příslušné stavební spořitelny (§ 7/3 písm. a) zákona o stavebním spoření).

_

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak zprostředkovat kontakt s občanem ČR dlouhodobě bydlícího v zahraničí?
- Jaký úřad může pátrat po blízkých osobách v zahraničí?
- Jak zjistit bydliště českého občana bydlícího v zahraničí?
- Čech žijící mimo EU - jak zjistit adresu bydliště v zahraničí?
OBČAN-BYDLENÍ
- Jak zjistit trvalé bydliště člena rodiny se kterým se nestýkám?

Obracím se na vás s dotazem o přístupu k informacím. Sestra se nečekaně přestěhovala díky vyhrocené situaci v rodině a již od 08/2013 pobývá v zahraničí (mimo evropskou unii EU). S rodinou je v kontaktu čistě přes email, neposkytla žádné osobnější údaje s tím, že si danou věc nepřeje. V jistém ohledu tomu rozumím. Ráda bych věděla, zda jako sestra mohu například zjistit její současnou adresu, případně na koho se obrátit. Je možné, že již někde oficiální cestou uvedla, že si nepřeje sdělovat tyto údaje v případě, že by se ji rodina snažila nalézt? Jak toto zjistit či kam se obrátit? Děkuji, Michaela
 
ODPOVĚĎ:
Neboť máte povědomí o tom, že Vaše sestra pobývá mimo území ČR (a rovněž mimo území EU), není ve Vašem případě prakticky využitelný institut zprostředkování kontaktu dle § 8b zákona o evidenci obyvatel. Dle tohoto ustanovení zprostředkuje Ministerstvo vnitra kontakt s hledanou osobou, a to na základě písemné žádosti (s úředně ověřeným podpisem), kterou je možné podat na kterémkoli matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě či přímo na Ministerstvu vnitra. I přesto Vám však doporučuji některý z těchto úřadu kontaktovat a informovat se zde na možnosti zprostředkování kontaktu s občanem ČR v zahraničí (mimo EU).

V každém případě se pak obraťte na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí:

http://www.mvcr.cz/

http://www.mzv.cz/jnp/

Zprostředkování kontaktu s Vaší sestrou by pak mohlo být realizováno příslušným zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde Vaše sestra nyní pobývá.

_

 

 

 

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.