Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


 

 

RODINA-ADOPTACE, OSVOJENÍ
- Adoptování dospělé osoby 2014 - informace
- Novela Občanského zákoníku a možnost adoptování dospělého, zletilé osoby
- Adoptace, osvojení dospělé zletilé osoby 2014 - informace
- Je možné adoptovat dospělého, zletilou osobu?

Ráda bych věděla zda je možné aby můj manžel adoptoval mého syna kterému je 33 let a je nechodící postižený vyžadujíci 24hodinové péči. Vzhledem k tomu že mě je 62let a manželovi 43 let ráda bych aby měl syn trvalé zaopatření Děkuji. Valérie
 
ODPOVĚĎ:
Podle současné právní úpravy je možné osvojit (adoptovat) pouze nezletilé dítě. Nicméně nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který je již schválen a začne platit od 1.1.2014, umožňuje osvojit i zletilého člověka. K osvojení musí dát souhlas i Váš syn, v případě, že je syn zbaven způsobilosti k právním úkonům, bude zapotřebí získat souhlas jeho opatrovníka. Zletilého nebude možné osvojit v případě, že by to bylo v rozporu s dobrými mravy nebo s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů. Při splnění těchto podmínek může Váš manžel o osvojení Vašeho syna v roce 2014 požádat.

________________________________________

RODINA-OTCOVSTVÍ
- Může otec dospělého potomka donutit k testu DNA?
- Může otec donutit zletilé dítě k testu DNA?
- Může dospělý potomek odmítnout testy DNA - určení otcovství
- Je zletilé dítě (potomek) oprávněn odmítnout DNA testy
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Popření otcovství u dosělého dítěte a vrácení alimentů, výživného
- Úspěšné popření otcovství a vrácení výživného, alimentů
- Vrácení aliementů, výživného pokud právní otec není biologickým otcem
- Právní otec není biologickým otcem - nárok na vrácení výživného
- Kdy může právní otec dítěte vymáhat výživné po biologickém otci?
- Vymáhání výživného formulním otcem po biologickém otci dítěte

V roce 1995 se mi narodil syn. S partnerem jsme nebyli oddáni, ani spolu nebydleli. On otcovství uznal zápisem na matrice. Po roce jsme se rozešli. 5 let na syna neplatil výživné, poté mu bylo soudně vyměřeno. Podal proto návrh na popření otcovství, jenž byl následně zamítnut, protože jsem nesouhlasila s provedením testu DNA. Syn dosáhne příští rok plnoletosti. Může ho nějakým způsobem otec donutit k podstoupení testu DNA? Pokud by tento test vyloučil bývalého partnera z biologického otcovství, jsme povinni vrátit výživné, které nám dosud vyplatil? Vyhrožuje nám, že má být přijat nějaký nový zákon, podle kterého to bude možné. Je to pravda? Děkuji za odpověď. Naděžda
 
ODPOVĚĎ:
Podle § 99 zákona o rodině se spotřebované výživné nevrací. V případě úspěšné žaloby o popření otcovství by Váš bývalý partner mohl požadovat již zaplacené výživné pouze po biologickém otci, pokud by byl tento určen v řízení o určení otcovství.

Popřít otcovství ale Váš bývalý partner mohl pouze do tří let dítěte. Nyní již může žalobu na popření otcovství podat pouze nejvyšší státní zástupce. Co se týče testů DNA, pokud je soud nařídí, je Váš syn povinen je podstoupit - pokud by tak neučinil, mohl by mu soud například uložit pokutu.

________________________________________

RODINA-OTCOVSTVÍ
- DNA testy vyvrátili otcovtství formálního otce dítěte - co dělat
- Podání žaloby o popření otcovství přes státního zástupce
- Zrušení otcovství - DNA testy nepotvrdily formálního otce
- Postup popření otcovství 2013 - informace
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné neplatit výživné když DNA testy vyvrátí otcovství?
- Nepotvrzení biologického otcovství a ukončení placení výživného
- Ukončení placení alimentů, výživného - DNA testy nepotvrdily otcovství

Byl jsem právně uznán otcem dítěte. Dělaly se testy otcovství, nejsem biologickým otcem mého dítěte. Dítěti v řijnu 2012 bylo 6 let. Je šance po dohodě s matkou zrušit právně otcovství u soudu a tudíž i zrušit platbu alimentů? Nebo je jiná šance jak zrušit placení výživného nebo jejich snížení? Děkuji, David
 
ODPOVĚĎ:
Podle současné právní úpravy je možné otcovství popřít nejpozději do tří let věku dítěte. Po uplynutí této lhůty může žalobu na popření otcovství podat jen nejvyšší státní zástupce. Do 19.3.2012 platilo, že nejvyšší státní zástupce může podat žalobu jen tehdy, pokud je to v zájmu dítěte. Od 20.3.2012 - po novelizaci zákona o rodině - ale platí, že žalobu musí podat v případě, že je zřejmé, že muž uváděný jako otec není skutečným otcem dítěte. Nejvyšší státní zástupce by žalobu nemusel podat je tehdy, pokud zájem dítěte výjimečně vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo. Jedná se například o situaci, kdy je mezi dítětem a domnělým otcem tak silné citové pouto, že by popření otcovství jejich vzájemný vztah narušilo. Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě již zákonná lhůta uplynula, doporučuji obrátit se na nejvyššího státního zástupce a požádat jej o podání žaloby na popření otcovství.

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vymáhání výživného v zahraničí
- Postup vymáhání alimentů u otce cizince bydlícího v zahraničí
- Otec cizinec neplatí výživné - jak postupovat?
RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Je možné aby otec bydlící v zahraničí neměl nárok na styk s dítětem?
- Znemožnění styku (setkávání) dítěte a otce cizince - informace

Mohu dát k soudu otce mého syna, který je Skot? Můj syn ho má v rodném listě. Myslela jsem,že spolu budeme a vezmeme se. Syn se narodil ve Skotsku, má České občanství. Už žijeme v Česku rok. Já jsem Češka, žila jsem devět let v UK. S jeho otcem jsem chodila jen par měsíců. V těhotenství chtěl, abych se vrátila domů. Po narození hádky, na vše jsem byla sama. Rok neplatí výživné, nekomunikuje se mnou. Mám strach,když ho dám k soudu tak mu povolí, aby syn k němu jezdil do Skotska a to já nechci. Synovi je 17 měsíců. Jak získat výživné a nepřijít o dítě. Prarodiče otce dítěte 2x poslali výživné. Děkuji, Pavlína
 
ODPOVĚĎ:
Jestliže chcete, aby Vám otec Vašeho syna platil výživné, můžete podat k soudu návrh na svěření syna do Vaší péče. Musíte však počítat s tím, že soud v rozhodnutí, kterým svěří syna do Vaší péče, kromě stanovení výživného stanoví otci také styk se synem, na který mají oba dva - otec i Váš syn - právo. Není tedy možné požadovat po otci pouze výživné, ale neumožňovat mu styk s dítětem. Vzhledem k tomu, že Vy se synem žijete zde v ČR a synův otec ve Skotsku, doporučuji Vám obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně, který se zabývá mj. přeshraničním vymáháním výživného. Více informací o činnosti úřadu a potřebné kontakty najdete na internetových stránkách www.umpod.cz.

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ + RODINA-VÝCHOVA DĚTÍ
- Otec odmítá podepsat dohodu matky o svěření a výživném - co dělat?
- Otec dítěte odmítl stvrdit dohodu o výživném a svěření do péče
- Otec dítěte nesouhlasí s výší výživného navrhnutou matkou - co dělat?
RODINA-VÝŽIVNÉ + SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kdo platí právníka u soudu o výživné?
- Kdo platí advokáta u soudu o alimenty?
- Soud o výživné - kdo zplatí právníka, advokáta?
- Kdo hradí právní zastoupení u soudu o výživné, alimenty

Já a 6tiletá dcera jsme se po rozdělení společné domácnosti odstěhovaly od bývalého partnera - otce dcery, nikoliv manžela. Nebyli jsme nadále schopni společného soužití. Dohodli jsme se na tom, že dcera bude žít u mne s tím, že otec má možnost neomezeného styku s dcerou podle zájmu a reálných možností nás všech. 4.12.2012 byla potvrzena změna trvalého bydliště. Dcera byla přijata v místě nového bydliště k povinné školní docházce. Otci jsem předložila znění mého návrhu dohody rodičů o svěření dítěte do mé péče a o výši výživného, kde jsem navrhla pro otce částku výživného ve výši 3.200 Kč, což je reálná hodnota současných měsíčních nákladů na dceru dělená dvěmi. Já i otec máme zaměstnání s průměrným výdělkem 20.000 Kč měsíčně čistého platu. Otec s navrženou výší nesouhlasí a oddaluje pořízení potvrzení o příjmu z jeho zaměstnání. Prosím Vás o radu, jak dále postupovat, když mám zájem na smírném řešení situace a zároveň trvám na soudním nebo notářském potvrzení o svěření dítěte do péče a o výši výživného? Kdo bude hradit soudní výlohy v případě soudního řízení? Děkuji, Svatava
 
ODPOVĚĎ:
Dohodu o svěření dítěte do péče a výši výživného můžete samozřejmě s bývalým partnerem sepsat sama nebo Vám s jejím sepsáním může pomoci sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě dceřina bydliště. Pokud ale otec nebude s dohodou a navrženou výši výživného souhlasit, nezbude Vám nic jiného, než podat k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh (žalobu) na svěření dcery do Vaší péče a stanovení výše výživného. Soud pak bude zkoumat finanční možnosti obou rodičů a také oprávněné zájmy Vaší dcery a rozhodne jak o svěření dcery do péče, tak o výši a způsobu placení výživného.

Za návrh na určení výživného neplatíte žádný soudní poplatek. Co se týče nákladů na průběh řízení (zejména náklady na právní zastoupení) může soud v případě, že Vašemu návrhu zcela vyhoví, rozhodnout o tom, že náklady řízení zaplatí protistrana (Váš bývalý partner). Soud ale může rozhodnout i tak, že žádný z účastníků nemá nárok na úhradu nákladů řízení - pak byste si veškeré náklady související s procesem musela hradit sama.

________________________________________

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Musí osoba se smlouvou o dílo odvádět sociální a zdravotní?
OBCHOD-PODNIKÁNÍ
- Musí mít osoba pracující na smlouvu o dílo živnostenský list?
- Je nutný živnostenský list u práce na smlouvu o dílu
OBCHOD-DANĚ
- Jak se odvádí daně u smlouvy o dílo
- Odvod daní u smlouvy o dílo
- Jak se platí daně u smlouvy o dílo
- Daň z příjmu fyzických osob u smlouvy o dílo - odvod daně

Jsem delší dobu nezaměstnaný. Rád bych se nechal vyřadit z evidence úřadu práce. Jsem registrovaný, ale nedostávám již podporu. Dostal jsem nabídku ohledně pracovní spolupráce od ledna do října 2013 na smlouvu o dílo (nebo dohodu o provedení práce) na cca 15.000-18.000 Kč měsíčně.
Otázka: Co budu muset odvádět státu? Zdravotní a sociální a dále zálohu na daň? V této pozici budu poté muset odvádět pojistné dávky (zdravotní a sociální). Je nutné si zřizovat živnostenský list? Vyplatí se uvedená pozice s uvedenou smlouvou a částkou? Při situaci jen dalšího "přivýdělku" k normální pracovní smlouvě u jiného zaměstnavatele by to nebyl problém. Ale bez hlavního zaměstnání? Děkuji. Luděk
 
ODPOVĚĎ:
Při uzavření smlouvy o dílo se na Vás nevztahují ustanovení zákoníku práce. Smlouva o dílo je upravena jak občanským, tak - o něco podrobněji - obchodním zákoníkem. Při práci na smlouvu o dílo musíte sám za sebe platit povinně zdravotní pojištění, dobrovolně pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Při uzavření smlouvy o dílo je na Vás tedy pohlíženo jako na osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Pokud nepůjde o příležitostnou (jednorázovou), ale o pravidelnou (opakující se) činnost, budete potřebovat živnostenský list. Příjmy ze smlouvy o dílo zdaníte jako ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů.
Dále jste povinen podat na místně příslušném finančním úřadě daňové přiznání a odvést finančnímu úřadu daň z odměny za provedení díla (daň z příjmu fyzických osob).

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv exekuce otce dítěte na zvýšení výživného
- Vliv dluhů otce dítěte na zvýšení výživného
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Odročení soudu o zvýšení výživného z důvodu nepřítomnosti otce
- Nepřítomnost otce u soudu o výživné a odročení soudního stání
- Může otec dítěte požádat o odročení soudu o výživné z důvodu nemoci?
- Co se stane když se otec dítěte nedoství opakovaně k soudu o výživné

Tímto bych se ráda zeptala, zda je šance u soudu získat zvýšení výživného na dítě v případě, že jeho otec má minimální mzdu podle tabulek a z čisté mzdy po sražení exekucí má doplatek cca 7.500Kč. K tomu splácí hromadu dalších dluhů daných soudními rozhodnutími po malých částkách. Na dítě platí aktuálně  1.200 Kč. Co nastane v případě, že se otec z pracovních důvodů u soudu omluví. Bude soud jednat ve prospěch dítěte nebo otce nebo soud vůbec neproběhne? Děkuji. Zdenka
 
ODPOVĚĎ:
Soud pří stanovení či změně výše výživného přihlíží nejen k finančním možnostem obou rodičů, ale také k oprávněným potřebám a zájmům samotného dítěte. Pokud se od doby posledního soudního rozhodnutí ve věci výživného změnily finanční poměry Vás či otce dítěte nebo došlo ke změně potřeb Vašeho dítěte, je možné, že soud rozhodne o změně výše výživného. Rozhodnutí soudu je ale závislé na mnoha individuálních faktorech a jako takové je nelze předjímat.

Soudní jednání sice může proběhnout i bez přítomnosti otce dítěte jakožto účastníka řízení, v tomto případě ale platí přísná procesní pravidla. Pokud se otec dítěte řádně omluví, doloží důvod své nepřítomnosti a požádá soud o odročení jednání, je možné, že soud jeho žádosti vyhoví - zejména u první takové omluvy. Pokud by ale soudce usoudil, že se otec dítěte soudnímu jednání vyhýbá a snaží se tak soudní řízení prodlužovat, může mu (opakovaně) uložit pořádkovou pokutu nebo ho nechat k jednání předvést Policií.

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Potomek není ve styku s otcem - jak požádat o placení na účet potomka?
- Jak přimět otce k placení na účet zletilého potomka
- Zasílání výživného na účet dítěte, potomka - jak otce požádat
- Zasílání výživného na účet potomka - potomek není ve styku s otcem
- Jak najít otce kvůli změně platby výživného na účet dítěte, potomka

Je mi osmnáct let a vím, že ze zákona mám právo aby alimenty chodily na moje jméno. Ale nevím co pro to udělat aby tomu tak bylo, jelikož s otcem nejsem v kontaktu a ani neznám jeho adresu. Helena
 
ODPOVĚĎ:
Jestliže jste již zletilá, máte skutečně právo na to, abyste výživné dostávala do vlastních rukou. Doporučuji se tedy nejprve zkusit dohodnout s matkou či jinou osobou, které je výživné zasíláno, aby Vám kontakt na Vašeho otce zprostředkovala. Pokud neuspějete, máte dvě možnosti: buď vymáhat výživné do vlastních rukou soudní cestou nebo se pokusit najít otce sama.

Zvolíte-li druhou možnost, doporučuji zajít na oddělení evidence obyvatel na městském úřadě v místě Vašeho bydliště. Zde by Vám měli být schopni s nalezením Vašeho otce pomoci - můžete zde například podat žádost o výpis z centrální evidence či registru obyvatel. Jestliže znáte jméno, příjmení a alespoň datum narození nebo rodné číslo Vašeho otce, měla byste být v hledání úspěšná.

________________________________________

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Příspěvek na bydlení u nájemníka v družstevním bytu
- Má nájemník družstevního bytu nárok na příspěvek na bydlení
- Právo na příspěvek na bydlení u nájemce družstevního bytu
- Informace o příspěvku na bydlení - web MPSV
- Nárok na příspěvek na bydlení - Ministerstva práce a sociálních věcí

Dcera žije sama se svou dcerou (tedy mou vnučkou) v pronajatém družstevním bytě v Chomutově. Vnučka má 4 měsíce. Zajímá mě zda mají dcera s vnučkou nárok na příspěvek na bydlení. Pobírají 7600 Kč, jiný příjem dcera nemá. Paní na Správě sociálního zabezpečení nám sdělila, že pokud je v pronájmu v družstevním bytě, nárok na další příspěvky, podpory apod. nemá. Nárok mají pouze lidé bydlící v pronajatém bytě. Zdá se mi to nespravedlivé a pochybné z jakého důvodu jsou znevýhodněni lidé žijící v pronájmu v družstevním bytě, zaplatit musí jako ostatní. Děkuji, Tereza
 
ODPOVĚĎ:
Na příspěvek na bydlení má Vaše dcera nárok tehdy, je-li vlastníkem či nájemníkem (podnájem nestačí) bytu či domu, ve kterém má trvalé bydliště, pokud 30% příjmů její domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Nezáleží na tom, zda dcera bydlí v družstevním bytě či v bytě v osobním vlastnictví. Nárok na příspěvek na bydlení mají i lidé žijící v družstevních byech.
Pokud má Vaše dcera řádnou nájemní smlouvu, má v bytě trvalé bydliště a její příjmy jsou nízké, nárok na příspěvek by jí mohl vzniknout.

Dcera si může o příspěvek na bydlení zažádat na úřadě práce v místě svého bydliště. Více informací o příspěvku na bydlení najdete na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni .

________________________________________

RODINA-SOCIÁLNÍ + PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Opakovaná dlouhodobá nemoc a nárok na nemocenskou, nemocenské dávky
- Krátká doba zaměstnání a nárok na nemocenské dávky, nemocenskou
- Od kdy má zaměstnanec nárok na nemocenskou, nemocenské dávky
- Od kolika dní v práci má zaměstnanec nárok na nemocenskou, nemocenské dávky
- Kolik dní musí zaměstnanec odpracovat - nárok na nemocenskou, nemocenské dávky

Jsem narozen 1953 a po dlouhodobé nemoci (cca. 6 měsíců trvající) a krátkodobém pracovním poměru (cca 1 týden) jsem od prosince 2011 v evidenci úřadu práce. Již nepobírám podporu v nezaměstnanosti ani jiné příspěvky.
Pokud nastoupím do zaměstnání a po čase opět dlouhodobě onemocním:
- jak dlouho musím být zaměstnám, abych pobíral dávky nemocenské ?
- z jaké částky bude dávka nemocenského vypočtena, pokud doba pracovního poměru bude kratší než je obvyklá doba pro výpočet, tj. 12 měsíců? Děkuji, Jeroným
 
ODPOVĚĎ:
Podmínky pro přiznání nemocenské dávky splňujete již při nástupu do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění - jinými slovy do zaměstnání, ve kterém je z Vašeho příjmu odváděno sociální pojištění. Nárok na nemocenskou vzniká okamžikem vzniku pracovního poměru (uzavřením pracovní smlouvy), takže můžete na nemocenskou nastoupit klidně následující den po uzavření pracovní smlouvy.
Výše nemocenské se Vám bude vypočítávat z výše platu dosahovaného v posledním zaměstnání. Pokud byste na nemocenskou nastoupil krátce po nástupu do zaměstnání, vypoítá se výše nemocenské z tzv. pravděpodobného výdělku, tedy z výdělku, kterého byste dosahoval, kdybyste místo nemocenské normálně pracoval.

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vymáhání výživného přes exekutora - informace
- Vymáhání alimentů exekučně, přes exekutora - informace
RODINA-SJM
- Je manžel povinen se podílet na nákladech bydlení?
- Musí manžel, manželka přispívat na náklady bydlení?

Můj manžel nepravidelně platí soudně stanovené výživné. Tento měsíc zatím nezaplatil vůbec. Komunikace s ním není možná, neboť telefon má neustále vypnutý a když náhodou se mu dovolám, tak jen na mě sprostě křičí a uráží. Děti za poslední půl rok navštívil 3x. Rozvedení zatím nejsme, ale už půl roku žije s milenkou a jejími dětmi. Od rodiny odešel on. Zároveň by mě zajímalo, zda-li se má finančně podílet na nákladech na bydlení, když je stále přihlášený. Poraďte co mám dělat? Děkuji, Justýna
 
ODPOVĚĎ:
Váš manžel je povinen řádně plnit svou vyživovací povinnost, to znamená hradit sousem určené výživné ve stanoveném termínu a ve stanovené výši. Pokud tak nečiní, můžete ohledně dlužného výživného podat návrh na exekuci (podrobnosti o vymáhání dluhů na výživném zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9485-dluhy-a-postup-jejich-vymahani-soudne-nebo-exekucne.html , nějaké informace o dlužném výživném také najdete na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/703-vyzivne-alimenty-nejcastejsi-otazky-a-odpovedi.html ), to by Vašeho manžela mohlo přimět k lepší platební morálce. Pokud je zaměstnaný, můžete podat návrh na exekuci z jeho platu, jestliže v současné době zaměstnání nemá, můžete navrhnout exekuci prodejem jeho movitého či nemovitého majetku. Exekutor případně operativně zvolí jiný způsob, jak vymoci dlužné alimenty.

Podle zákona o rodině mají vyživovací povinnost nejen rodiče vůči dětem, ale i manželé k sobě navzájem. I když se manžel odstěhoval a již s Vámi nežije ve společné domácnosti a odmítá tudíž na její chod přispívat, můžete po něm požadovat také výživné na sebe jakožto na manželku. Vzory takovéto žádosti najdete ke stažení zdarma online na našem webu na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html
Doporučuji ale žádost  sepsat spíše společně s právníkem oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě Vašeho bydliště.

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Určení výživného - stačí potvrzení zaměstnavatele nebo i daňové přiznání
- Vliv potvrzení zaměstnavatele o příjmech a daňového přiznání na výživné

Manželka podala návrh na úpravu práv a povinností k nezletilým dětem, kde se řeší i výše výživného. Jsem jednatel a zaměstnanec firmy s.r.o , chtěl bych se zeptat, jestli mi pro prokazování příjmu bude stačit potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu nebo bude soud vyžadovat i daňové přiznání a nebo nějak detailněji zkoumat mé faktické příjmy. Děkuji, Pavel
 
ODPOVĚĎ:
To, zda Vám bude při řízení o výši výživného stačit potvrzení výše příjmů od Vašeho zaměstnavatele, záleží do značné míry na rozhodnutí soudu. Pravdou ale je, že byste měl přiznat veškeré příjmy, které máte. Pokud soud zjistí, že máte i jiné příjmy než ty od Vašeho zaměstnavatele, může po Vás chtít, abyste doložil i Vaše daňové přiznání. V konečném důsledku se soud nemusí spokojit ani s Vašimi oficiálně vykazovanými příjmy a může Vám uložit, abyste kromě svých příjmů doložil i majetkové poměry (vlastnictví nemovitosti, auta, akcií, podílů ve společnostech apod.). Je velmi pravděpodobné, že se soud přímo zeptá na Váš movitý a nemovitý majetek při soudním stání.

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Dítě v evidenci úřadu práce - nárok na alimenty, výživné
- Nárok na výživné, alimenty u potomka v evidenci úřadu práce
- Minimální věk pro ukočení vyživovací povinnosti
- Minimální věk pro ukočení placení výživného, alimentů
- Od kolika let dítěte rodič může přesta platit výživné, alimenty
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Dítě na úřadu práce a nárok na pomoc v hmotné nouzi
- Nárok na příspvěvek v hmotné nouzi - dítě, potomek na úřadě práce

Přítelova dcera má 16 let a je od listopadu 2012 v evidenci ÚP (je nezaměstnaná). Nastoupila sice na střední školu, ale pro velkou absenci a záškoláctví byla nucena školy nechat. Nevím jestli sama nebo byla vyhozena z rozhodnutí ředitele dané střední školy. Jisté je to, že od 1.11.2012 je hlášena na ÚP, zajímalo by mne jak v tomto případě postupovat. Tedy zda dále platit výživné, případně požádat soud o ukončení povinnosti hradit alimenty z důvodu ukončení školní docházky. Úřednice z úřadu práce tvrdí, že se platit musí do 18 let, ale v žádném zákoně to není specifikováno. Je tam jen pokud se nedokáže živit samo. Kdo má tedy podle zákona pravdu? Pokud je tedy v evidenci úřadu práce ÚP a je nezaměstnaná, nemá logicky nárok na podporu. Nemá nic odpracováno, ale je zde možnost nějaké sociální dávky - např. příspěvku u hmotné nouze, nebo je zde jen vyživovací povinnost otce? Děkuji, Zuzana
 
ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině (ZoR) trvá vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti do doby, než je dítě schopné se samo živit. Vyživovací povinnost tedy není striktně ukončena dosažením určitého věku (uvádíte jako hraniční 18 let) nebo ukončením studia. Pokud je přítelova dcera v evidenci úřadu práce a je zcela bez prostředků, považuje se to jako že se nemá z čeho  živit - pak vyživovací povinnost Vašeho přítele vůči dceři stále trvá.

Co se týče možného získání sociálních dávek, záleží na tom, s kým dcera žije ve společné domácnosti a jaké jsou příjmy jejích členů. Protože dcera ve svém věku pravděpodobně nebude vlastníkem či nájemcem bytu nebo domu, připadaly by v úvahu pouze dávky pomoci v hmotné nouzi. Ty se odvíjejí od tzv. částky živobytí, která je pro každého stanovována individuálně, záleží také na výši příjmů ostatních členů domácnosti. Pokud mají členové domácnosti slušný příjem, je možné, že dcera na žádné dávky nedosáhne. Dcera se se žádostí o dávky může obrátit na úřad práce v místě svého bydliště. kde jí poskytnou více informací.

________________________________________

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Krátká doba zaměstnání a nárok na PPM (peněžitou podporu v mateřství)
- Krátká doba zaměstnání a nárok na porodné po porodu dítěte
- Kdo platí sociální a zdravotní na neschopence - zaměstnavatel nebo stát?
- Po kolika dnech v práci mám nárok na PPM - peněžitou podporu v mateřství
- Kdy má matka nárok na PPM - peněžitou podporu v mateřství
- Vliv ochranné lhůty na nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM
- Kdo má nárok na nemocenskou v souvislosti s porodem?
- Vyplácení nemocenské v souvislosti s porodem - informace
- Kdo platí sociální a zdravotní za těhotnou ženu a po porodu?

Jsem cca 2 roky, vedena na úřadě práce ÚP, nepobírám od státu žádnou finanční podporu. Občas do bývalého zaměstnání docházím na brigády, výdělky nepřesahují povolenou částku a řádně dokládám výši těchto příjmů na Úřad práce.
Sehnala jsem práci, ve které jsem krátce a podařilo se mi otěhotnět, mám gynekologické problémy, hned po porodu mě čeká operace. Mám rizikové těhotenství. Budu mít nárok na nemocenskou, když jsem zaměstnaná krátce, cca 14 dní a předtím dlouho nic? A jak je to potom s mateřskou dovolenou, resp. peněžitou podporou v mateřství PPM? Mám nárok na porodné a pak nastoupit na rodičovskou, o délce 3 roky, myslíte, že je to tak možné?
Po dobu nemocenské za mě zaměstnavatel hradí sociální a zdravotní pojištění nebo to automaticky přechází na sociálku?
Děkuji, Olga
 
ODPOVĚĎ:
Nárok na nemocenskou vzniká současně se vznikem pracovního poměru, takže na nemocenskou máte nárok zcela určitě i po takto krátké době v zaměstnání. Abyste měla nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM, musela byste splnit zejména dvě podmínky:
být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou (počátek 8. - 6. týdne před stanoveným termínem porodu) zaměstnaná alespoň 270 kalendářních dní a
být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání.

Je-li poslední zaměstnání kratší než 180 dní, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako toto zaměstnání. Vzhledem k tomu, že jste byla dlouho bez zaměstnání, tak se Vám do nástupu na mateřskou pravděpdobně nepodaří splnit potřebných 270 dní nemocenského pojiáštění (zaměstnání), a proto Vám nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM nejspíše nevznikne.

Vzhledem k tomu, že budete mít nárok alespoň na nemocenskou, mohla byste si od počátku 6. týdne před termínem porodu zažádat o tzv. nemocenskou v souvislosti s porodem, která je vyplácena 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po něm. Na základě nároku na tuto nemocenskou dávku si budete poté moci zvolit tříletou variantu rodičovského příspěvku.

Na porodné máte nárok tehdy, pokud se jedná o Vaše první dítě a příjem Vaší domácnosti nepřesahuje 2,4násobek jejího životního minima. Pokud bude otec dítěte uveden v jeho rodném listě, budou při žádosti o porodné a případné další dávky posuzovány jeho příjmy společně s Vašimi. Jestliže budete matka samoživitelka, je životní minimum Vás a dítěte vyjádřeno částkou 4.880 Kč, v případě, že bude otec uveden v rodném listě dítěte, jedná se o částku 7.710 Kč.

Z hlediska zdravotního a sociálního pojištění jste považována za pojištěnou osobu po dobu, kdy trvá Váš pracovní poměr. Pokud by Váš pracovní poměr skončil, bude za Vás zdravotní pojištění hradit stát i v době, kdy budete mít nárok na nemocenskou a dále v době péče o dítě do sedmi let věku. Hrazení sociálního pojištění je dobrovolné, nikoliv povinné, ale doba péče o dítě do čtyř let věku se započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní či invalidní důchod. Stačí skutečnost, že pečujete o dítě, oznámit Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.

________________________________________

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na dávky pro matku pečující o dítě po odstěhování od otce dítěte
- Na jaké přídavky má nárok matka dítěte po odstěhování od otce dítěte?
- Jak doložit ČSSZ že matka dítěte s otcem netvoří společnou domácnost?
- Vyloučení partnera z okruhu společně posuzovaných osob u stanovení dávek
- Jak zajistit aby otec dítěte nebyl posuzován při výpočtu sociálních dávek?
- Kdo má nárok na přídavek na dítě - informace, vysvětlení
- Právo na přídavek na dítě u neprovadné matky v samostatné domácnosti
- Kdo má nárok na přídavek na bydlení - informace, vysvětlení
- Přídavek na bydlení u neprovadné, svobodné matky v samostatné domácnosti
- Kdy má svobodná matka s dítětem nárok na přídavek na bydlení a dítě?

Jsem svobodná matka s dítětem. Žiji s otcem své dcery v jedné domácnosti (otec je uveden v rodném listě dítěte), nemáme zde trvalý pobyt (otec dítěte nechce).
Nejsme manželé. Hledám si svůj byt, chci se od otce dítěte odstěhovat i s dcerou. Jak vyřešit péči o dceru, na jaké přídavky mám nárok jako svobodná matka. Na který úřad se mohu obrátit? Momentálně jsem na úřadu práce. Práci hledám. Přítel má v péči ještě syna (17 let) z předchozího vztahu.
Děkuji, Veronika
 
ODPOVĚĎ:
V první řadě máte nárok na výživné pro dceru. Pokud se s otcem dcery nedohodnete na jeho výši, budete muset podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší dcery návrh (žalobu) na svěření dcery do Vaší péče a na určení výše výživného. Do dvou let věku dítěte (bohužel jste v dotaze vůbec nezmínila kolik má dcera let, což je vcelku podstatná informace) máte nárok také na výživné na sebe jakožto neprovdanou matku a na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Jestliže žijete s otcem Vaší dcery ve společné domácnosti, budou při žádostech o dávky jeho příjmy posuzovány společně s Vašimi, protože otec dítěte patří ze zákona mezi společně posuzované osoby. Aby tomu tak nebylo, musela byste doložit čestné prohlášení, že spolu trvale nežijete a nehradíte společně náklady na své potřeby nebo požádat úřad práce o vyloučení Vašeho partnera z okruhu společně posuzovaných osob. Úřad práce ale není povinen Vaší žádosti vyhovět, záleží na úřednících, jak Vaši situaci posoudí.

Co se týče sociálních dávek, mohla byste mít nárok na přídavek na dítě. Ten je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte (500, 610 a 700 Kč měsíčně). Na přídavek na dítě máte nárok tehdy, je-li příjem Vaší domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima. Návod na výpočet životního minima domácnosti najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/11852. Rozhodujícím příjmem pro nárok na přídavek na dítě bude příjem za kalendářní rok 2011. Pokud byste byla vlastníkem či nájemníkem bytu nebo domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti by nestačilo k pokrytí nákladů na bydlení, mohla byste si zažádat také o příspěvek na bydlení. Dále by připadaly v úvahu už jen dávky pomoci v hmotné nozi, ale pokud má otec dítěte slušný příjem, pak na tyto dávky zatím nejspíš nedosáhnete. O všechny uvedené dávky můžete zažádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště, konkrétně na tzv. kontaktním místě státní sociální podpory.

________________________________________

ODINA-OTCOVSTVÍ
- Zamezení styku biologického otce s dítětem prohlášením o otcovství novým partnerem matky
- Může souhlasné prohlášení o otcovství nebiologickým otcem ovlivnit styk s dítětem?
- Souhlasné prohlášení rodičů o otcovství na matrice - informace
- Jak soud prokáže kdo je biologickým otcem u žaloby o popření otcovství

Jsem těhotná s mužem, s nímž jsem chodila jen krátce, pak jsem se vrátila k dlouholetému příteli. Bývalému příteli jsem o těhotenství řekla a on mi teď vyhrožuje, že bude chtít dítě do své péče, že půlka je jeho, bude mě tahat po soudech atd. Chce se mi tím hlavně pomstít. Kdybychom se současným přítelem udělali na matrice souhlasné prohlášení o otcovství, měl by bývalý nějaké právo se dítěte domáhat? Děkuji, Eleonora
 
ODPOVĚĎ:
Otcovství dítěte je samozřejmě možné určit i tzv. souhlasným prohlášením rodičů učiněným na matrice nebo před soudem. Tímto způsobem je možné určit otcovství ještě před narozením dítěte. I v tomto případě ale může biologický otec dítěte podat k soudu žalobu na popření otcovství. Soud pak velmi pravděpodobně kromě výslechu svědků nařídí také provedení testů DNA, které jasně prokážou, kdo je skutečným otcem dítěte.

Pokud testy prokáží, že otcem dítěte je onen muž a nikoliv Váš dlouholetý přítel, bude tento muž zapsán do rodného listu jako otec dítěte. Jako otec pak bude mít vůči Vašemu dítěte veškerá práva, ale i povinnosti. Bude Vám muset platit pravidelně výživné, současně ale bude mít právo na pravidelný styk (setkávání) s dítětem v rozsahu, který určí soud (pokud se na rozsahu a frekvenci styku s dítětem nedohodnete sami dohodou - Vy a biologický otec dítěte).

________________________________________ 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Námitka proti rozhodnutí o snížení stupně invalidního důchodu
- Námitka proti snížení invalidity nemá odkladný účinek - vysvětlení
- ČSSZ odmítla námitku o snížení stupně invalidity - kam se odvolat
- Kam se odvolat při zamítnutí námitky o snížení stupně invalidity
- Správní žaloba - zamítnutí ČSSZ námitky o snížení stupně invalidity
RŮZNÉ-SMLOUVY, LISTINY: NÁLEŽITOSTI, OBSAH
- Náležitosti námitky proti rozhodnutí o snížení stupně invalidity

Jsem v plném invalidním důchodu PID. 16.4.2012 mi byl změněn stupeň invalidity ze třetího na druhý stupeň.
1.2.2013 jsem obdržela rozhodnutí ČSSZ o tomto kroku společně s výší nově pobíraného důchodu. Lze do 28.2. podat námitku, která ovšem nemá odkladný účinek. Prosím tedy o informaci co vlastně onou námitkou vyřeším? A jakou podobu a náležitosti by námitka proti snížení stupně invalidity měla mít. Ke snížení stupně důchodu jsem se neúspěšně odvolala. Děkuji, Ilona
 
ODPOVĚĎ:
Námitka proti rozhodnutí o snížení stupně invalidního důchodu skutečně nemá odkladný účinek, takže i když ji podáte v uvedeném termínu, invalidní důchod Vám začne být vyplácen ve snížené výši uvedené v rozhodnutí. Jestliže se snížením stupně a tedy i vyplácené částky invalidního důchodu nesouhlasíte, doporučuji Vám námitku podat.

Námitka musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání definované ve správním řádu (§ 82 zákona č. 500/2004 Sb.). Do textu námitky uveďte především důvody, proč s rozhodnutím nesouhlasíte - v čem spatřujete rozpor s právními předpisy nebo nesprávné posouzení míry ztráty Vašich pracovních schopností. K námitce je vhodné přiložit dokumenty podporující Vaše tvrzení (kopie předchozích rozhodnutí, aktuální lékařské zprávy).

Pokud bude námitka přijata a důchod Vám bude opět navýšen, bude Vám doplacen zpětně (námitka tedy nezpůsobí odklad - bude vám hned snížen důchod, ale neznamená to že Vám bude zpětně důchod doplacen po uznání námitky).

Jestliže neuspějete ani s námitkou, můžete se ještě obrátit na krajský soud se správní žalobou na zrušení rozhodnutí o snížení invalidního důchodu. Správní žalobu je nutné podat nejpozději do 60 dní od data doručení písemného rozhodnutí o zamítnutí Vaší námitky.

________________________________________

OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel si nepřevzal byt - jak postupovat
- Pronajímatel si odmítl převzít byt od nájemce - co dělat?
- Jak předat byt pronajímateli, když o to nemá zájem?
- Jak dokázat že je byt vyklizený a připravený k předání (pronajímatel nekomunikuje)
- Pronajímatel nekomunikuje - komu mám předat byt?

V listopadu 2012 jsme podali (má matka se kterou žiji ve společné domácnosti a já) výpověd´z nájmu bytu. Nájem skončil v únoru 2013. Žádali jsme pověřeného správce nemovitosti, aby nám sdělil datum převzetí bytu. Též jsme uvědomili i ostatní akcionáře a to písemnou cestou doporučeně na dodejku. Správce se neozval a ani se s námi nijak jinak nespojil. Komu máme předat byt v pronájmu? Prosím o radu. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Odpověď vychází ze skutečnosti, že byt je vyklizený, nebydlíte v něm a máte novou nájemní smlouvu (od 1.3.2013).

Nejprve doporučuji cestu osobního jednání (pokud ještě nebylo realizováno - z dotazu to jednoznačně nevyplývá).

Pokud osobní jednání selhalo (či selže), doporučuji zadokumentovat stav vyklizeného bytu (fotodokumentace, svědci), aby bylo zjevné, že je v pořádku a je v něm všechno, co v něm být má, taktéž stav měřidel (písemně) a připravit předávací protokol.

Získané podklady vč. příslušného počtu vyhotovení klíčů, zanést pronajímateli (či osobě oprávněné za něj jednat) osobně a za přítomnosti minimálně dvou svědků a pokusit se jej přijmout k podpisu předávacího protokolu.

Na závěr dodávám, že je nutné, abyste si dobře pročetl smluvní podmínky, zda s uvolněním bytu nemáte spojeny nějaké další povinnosti.

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Otec opakovaně neplatí výživné - alimenty od babičky, dědečka, prarodičů
- Výživné od prarodičů (babičky, dědečka) když otec neplatí alimenty
- Alimenty od prarodičů (babičky, dědečka) když otec neposílá výživné
- Právo znát výsledek šetření trestního oznámení - neplacení výživného?
- Jak se dozvím výsledek vyšetřování u trestního oznámení - neplacení alimentů
- Výživné na vnouče, vnoučata od babičky a dědečka (rodičů otce dítěte) - informace
TRESTNÍ-TRESTY
- Otec s podmínkou neplatí výživné, jak postupovat?
- Bývalý manžel s podmínečným trestem napletí dál alimenty - co dělat?

Na bývalého manžela jsem podala trestní oznámení pro neplacení alimentů (tedy trestní oznámení pro spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy). Dostal u soudu trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmínečným odkladem na dobu 2 let. Tato podmínka byla do září 2011. V červenci 2011 honem dluh celý zaplatil. Od srpna 2011 zase nezaplatil ani korunu běžného výživného, takže jsem opět podala v únoru 2012 trestní oznámení pro neplacení výživného, až v prosinci 2012 mi přišlo od soudu Vyrozumění o podání návrhu na potrestání od státní zástupkyně.
01/2013 jsem volala na soud a chtěla jsem vědět jak to dopadlo a co se bude dít a že doteď stále nezaplatil nic. Bylo sděleno, že to zase rozhodl samosoudce a že zase dostal podmínku ve stejném rozsahu s tím, že musí začít splácet dluh a platit běžné výživné v rámci svých možností.
Dostanu rozhodnutí soudu do ruk? Jak mám dále postupovat? Podala jsem na bývalého manžela i návrh na exekuci nejprve na plat. Ale je OSVČ v obor elektrikář.. Prý údajně živnost ukončil a nikde nepracuje. Tak pak mi poradili ještě exekuci na majetek. Ale přišlo mi že nikde nedělá a žádný movitý (a už vůbec ne nemovitý) majetek nemá. Co dál? Co dělat? Jak dlužné výživé vymáhat? Dana
 
ODPOVĚĎ:
Jako oznamovatel trestného činu zanedbání povinné výživy máte právo žádat, abyste byla vyrozuměna o tom, jak bylo s trestním oznámením na Vašeho bývalého manžela naloženo a jaká opatření byla přijata. Toto vyrozumění však obdržíte pouze tehdy, pokud jste o něj výslovně požádala.

Pokud Váš bývalý manžel byl za neplacení výživného odsouzen k podmíněnému trestu a dál výživné neplatí, můžete toto písemně oznámit soudu, který rozhodnutí vydal, nebo podat nové trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy. To by mělo být pro soud důvodem k přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný.

Vzhledem k tomu, že jste jinak využila již všechny možnosti, jak se řádného i dlužného výživného domoci (trestní oznámení, exekuce na plat i majetek), je pravděpodobně poslední možností žádat výživné po rodičích Vašeho bývalého manžela (pokud ještě žijí), tedy po prorodičích vašich dětí. Soud ale v takovém případě zkoumá vyživovací možnosti prarodičů dítěte z obou stran, takže je možné, že by mohl vyměřit výživné i Vašim rodičům.

________________________________________

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Předčasný důchod a nárok na příspěvek na péči o dítě?
- Současné pobírání - předčasný starobní důchod a příspěvek na péči o dítě

Známá má v péči 7 letou holku, je poručník. Má problém se kterým si neví rady. Je v předčasném důchodu a na úřadě jí řekli že už nemá nárok na příspěvek na péči o dítě. tedy na "poručnický příspěvek". Prý si má vybrat, buď bude dostávat tento příspěvek nebo důchod. Je tohle možné? Doteď dostávala i důchod i příspěvek. Copak nemá nárok na svůj důchod a na peníze na péči o dítě? Děkuji, Jana
 
ODPOVĚĎ:
Poručník pečující o dítě má nárok na stejné dávky jako pěstoun - při splnění zákonem stanovených podmínek má nárok na příspěvek při převzetí dítěte do péče, odměnu pěstouna a příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla. Podle novely platné od 1.1.2013 se odměna pěstouna pro účely zákona o dani z příjmů, zdravotního, sociálního a úrazového pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti. Jestliže Vaše známá pobírá předčasný trvale krácený starobní důchod, nesmí mít současně jiný příjem, ze kterého je odváděno sociální pojištění. Protože z odměny pěstouna toto pojištění nově odváděno je, nemůže Vaše známá pobírat odměnu pěstouna i předčasný důchod současně - bude si opravdu muset vybrat pouze jednu z těchto dávek.

________________________________________

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jaký je rozdíl - zemřít, být prohlášen za mrtvého
- Být prohlášen za mrtvého - definice, vysvětlení, co znamená
- Postup jak někoho prohlásit za mrtvého - informace

Mohli by jste mi objasnit pojmy "zemřít" a pojem "být prohlášen za mrtvého", z hlediska práva, nejlépe odkaz na praragafové znění zákona, kde je to jasně definováno? Děkuji, Richard
 
ODPOVĚĎ:
Smrt má za následek zánik způsobilosti k právům a povinnostem. Smrt lze obvykle prokázat (úředním zjištěním) – prohlédnutím mrtvého těla a vydáním úmrtního listu.

Prohlásit člověka za mrtvého může soud ve dvou případech:

1) Prohlásit člověka za mrtvého lze na ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ SMRTI. Tato situace se použije v případech, kdy nelze smrt prokázat úmrtním listem. Půjde například o situace, kdy je zjištěno, že při katastrofe letadla zahynuly všechny osoby a nelze úředně zjistit smrt (identifikovat těla), proto bude toto dostatečným důkazem, že osoba, který byla na palubě letadla, je mrtvá (§ 200 osř)- Právo hovoří o tzv. důkazu smrti.

2) Prohlásit člověka za mrtvého lze i v případě, POKUD JE OSOBA PROHLÁŠENA ZA NEZVĚSTNOU.
Osoba, která je nezvěstná, může být soudem prohlášena za mrtvou, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usuzovat, že již nežije. Toto prohlášení za mrtvého se vydává na základě vysoké pravděpodobnosti smrti.

Prohlášení za mrtvého je možné zrušit, prokáže-li se, že osoba žije. Prohlášení za mrtvého se ruší s účinky ex tunc, tedy jako kdyby k prohlášení za mrtvého nikdy nedošlo, práva a povinnosti osoby, která byla omylem prohlášena za mrtvou, se obnovují, výjimkou je pouze institut manželství – manželství se obnoví jen tehdy, nebylo-li mezitím druhým manželem uzavřeno manželství nové.

O problematice prohlášení za mrtvého jsme pojednávali již zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/search/?searchword=prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+za+mrtv%C3%A9ho&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=100

Vzor návrhu prohlášení za mrtvého ke stažení zdarma online zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html

________________________________________

RODINA - SJM A ROZVOD
- Manžel nevěděl o dluhu manželky - jak vypořádat dluhy a SJM?
- Manželka nevěděla o dluhu manžela - jak vypořádat dluhy a SJM?
OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit výlučný majetek jednoho z manželů při dluhu SJM?
- Dluh v SJM - může exekutor zabavit majetek manžela, manželky?
- Vylučovací žaloba - exekutor zabavil výlučný majetek manžela, manželky

02/2012 jsem se s manželem rozvedli, dohodou jsem zažádali o rozdělení SJM, které nám však krajský soud zamítl, protože dluhy jsou zatíženy exekucemi a taktéž nemovitost, která je také předmětem dělení. Dostali jsme ale radu a to podat žalobu, jelikož bývalý manžel o mém zadlužení nevěděl, vzala jsem celý dluh na sebe. Jak podat žalobu? Existuje vzor? Děkuji. Lenka
 
ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě pro vypořádání společného jmění manželů (SJm) bude nutné podat k soudu návrh na vypořádání společného jmění manželů SJM podle § 150 odst. 3 občanského zákoníku, v tomto návrhu by měla zaznít i skutečnost, že dluhy (závazky), vznikly jednomu z manželů, aniž by o tom druhý z manželů věděl a souhlasil. Bohužel se výše uvedené pravidlo o vyloučení dluhů (závazků) ze SJM nevztahuje na všechny dluhy, ale musí jít o závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Pokud by šlo o “drobné“ závazky, nelze tyto ze SJM vyloučit.
Přesto, co bylo výše uvedeno, odpovídá manžel za závazky vyloučené ze SJM, vedle svého výlučného majetku, též majetkem ze SJM.

Exekuční řád i Občanský soudní řád umožňuje, aby byly závazky uspokojeny i ze společného jmění manželů. Do té doby než bude rozhodnuto o vypořádání SJM, lze proto tento majetek exekučně napadnout. Jedinou obranou při probíhající exekuci je tzv. vylučovací (excindační) žaloba podaná ve smyslu § 267 odst. 2 Občanského soudního řádu, z důvodu, že majek nespadá do SJM, ale je například výlučným majetkem druhého manžela, který jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem.
Vzory žalob jsou dostupné v naší poradně zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html . Jak již napovídá název sekce, vzory jsou ke stažení zadarmo.

________________________________________

OBČAN-DAROVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
- Postup darování části pozemku obci (spoluvlastníkem je půdní fond ČR)
- Je nutné nabídnout při darování podíl nemovitosti spoluvlastníkům?
- Je nutný souhlas spoluvlastníků při darování části pozemku
- Je nutný souhlas spoluvlastníků při darování darování podílu nemovitosti?
- Postup darování pozemku obci - pozemek ve spoluvlastnictví více vlastníků
- Jak darovat pozemek obci (pozemek s více majiteli)
OBCHOD, FINANCE, DANĚ-DANĚ
- Kdo platí daň při darování pozemku
- Kdo hradí daň při darování nemovitosti (pozemku)
- Darování pozemku obci - kdo platí darovací daň?

Jsme 4 spoluvlastníci, každý jedné ideální 1/4 pozemku cca 900 m2 u Prahy (neúrodná půda). Já a bratranec jsme si vlastnictví po jeho náhodném zjištění vyřídili dodatečným otevřením dědictví po rodičích (v r. 2009), další 1/4 vlastní před 10 lety zemřelá teta - bez potomků, poslední 1/4 pozemkový fond ČR (dosud není vyřízený převod). Já a bratranec bychom chtěli pro nás nevýznamný pozemek, tedy jeho ideální 2/4 - darovat obci. Je to možné provést samostatně bez souhlasu ostatních dvou "vlastníků" a za jakých podmínek? Je nutný geometrický rozdělovací plán, odhad nemovitosti atd.? Kdo by v tomto případě hradil veškeré náklady na převod nemovitosti do vlastnictví obce? Po tetě nikdo dědictví nevyřídil, bývalý manžel (pokud žije) o pozemku zřejmě netušil, ona je stále zapsána na listu vlastnictví na katastru nemovitostí. Děkuji, Karla
 
ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu mi není zřejmé, zda chcete pouze převést pouze Vaše spoluvlastnická práva na obec, či chcete předmětný pozemek rozdělit a pozemek o velikosti 450 m2 věnovat obci – níže odpovím na obě varianty.
Pro obě výše nastíněné varianty bude rozhodné, aby byli všichni spoluvlastníci postaveni najisto. Podíl ¼ po Vaší zemřelé tetě bude nutné dořešit v dědickém řízení, je pravděpodobné, pokud zemřela bez závěti a bylo by děděno podle zákonné posloupnosti, pokud se neobjeví další dědicové z předcházejících dědických skupin, budete dědici jejího podílu pravděpodobně Vy a Váš bratranec. V případě Pozemkového fondu ČR bude asi nejsnazší kontaktovat je v této věci, aby Vám sdělili stav, ve kterém se vyřizování převodu k jejich podílu k tomto pozemku nachází.

Po tom, co budou spoluvlastníci postavení na jisto, bude na vás, jaký z výše nastíněných variant řešení zvolíte:
A) Pokud se rozhodnete převést pouze svá spoluvlastnická práva na obec, bude nutné, abyste nabídli ostatním spoluvlastníkům svůj spoluvlastnický podíl na základě předkupního práva ve smyslu § 140 Občanského zákoníku, navrhovala bych uskutečnit tuto nabídku písemnou formou. Pro doplnění uvádím, že tento postup je spíše pro Vaši jistotu, neboť právní názor v otázce, zda je nutné nabídnout svůj podíl ostatním spoluvlastníkům i v případě darování se různí, část odborné veřejnosti zastává názor, že není nutné, aby byl spoluvlastnický podíl nabídnut ostatním spoluvlastníkům v případě bezplatného převodu (darování), část odborné veřejnosti zastává opačný názor.
V tomto případě by nebyly potřeba, žádné geometrické rozdělovací plány, odhady, či znalecký posudek (ve smyslu § 21 odst. 4 písmeno c) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) a podobně.
Darovací smlouva by měla být v tomto případě písemná (protože jde o nemovitost), a následovat by měl vklad do katastru nemovitostí, kolek stojí 1500 Kč, což by si mohla hradit obec (záleží ale na dohodě mezi dárcem a obdarovaným).
V případě darování, by darovací daň platil nabyvatel (tedy obec), protože jde ale o územní samosprávný celek, je obec od darovací daně osvobozena ve smyslu § 20 odst. 1 písmeno b) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

B) Pokud byste s Vaším bratrancem chtěli nechat pozemek nejdříve rozdělit a následně nově vzniklý pozemek darovat obci, bylo by nutné postupovat podle níže uvedeného postupu (opět vycházím z toho, co bylo uvedeno na začátku, spoluvlastníci jsou aktuálně zjištěni).
Nejdříve by bylo nutné zrušit a vypořádat Vaše spoluvlastnictví, pozemek by byl rozdělen na nové parcely geometrickým rozdělovacím plánem podle velikosti podílů (klidně byste s Vaším bratrancem mohli býti opětovně spoluvlastníky, šlo by tedy o pozemek o minimálním rozměru 450m2, který odpovídá Vašim 2/4, lze ale předpokládat, že by byl pozemek větší o díl Vaší tety, po níž byste mohli oba dědit. Vypořádání spoluvlastnictví je nutné provést písemnou dohodou. Pokud byste se nedohodli, bylo by nutné vyřešit zrušení spoluvlastnictví soudní cestou.
Dále budete potřebovat podat na příslušném stavebním úřadě "Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků", ve které bude uveden důvod rozdělování pozemků. Stavební úřad vydá územní rozhodnutí a pravděpodobně rozdělení pozemku vyhoví.
V rámci geodetického plánu na rozdělení pozemku dostanou pozemky nová čísla. V této fázi bude možné darovat Váš nový pozemek písemnou darovací smlouvou obci, kde bude uvedeno nové číslo pozemku dle geodetického plánu.
Nový stav bude následně vložen katastru nemovitostí. Přílohy k návrhu na vkladu do katastru nemovitostí budou prokazovat nové změny provedené ve vztahu k tomuto pozemku: dokládá se územní rozhodnutí stavební pozemku o rozdělení pozemku (1x), geodetický plán (počet účastníků + 2x), dohoda o vypořádání spoluvlastnictví (počet účastníků+2x), darovací smlouva (počet účastníků + 2), v případě dohod musí mít vždy alespoň jedna z nich úředně ověřené podpisy. Kolek 1000 Kč.
Ohledně daňové povinnosti platí, co bylo uvedeno výše – tento převod je od darovací daně osvobozen.

________________________________________

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Promlčení vyplacení podpory v nezaměstnanosti - informace
- Zrušení výpovědi hrubé porušení pracovní kázně a vyplacení podpory v nezaměstnosti
- Podpora v nezaměstnanosti při výpovědi pro hrubé porušení pracovní kázně
- Podpora v nezaměstnanosti při výpovědi pro porušení pracovních povinností
- Vymáhání podpory v nezaměstnanosti soudně, soudní cestou
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Dodatečné vystavení výpovědi dohodou a zneplatnění výpovědi pro porušení pracovní kázně
- Znaplatnění výpovědi pro hrubé porušení pracovní kázně (pracovních povinností)

V září 2010 mě propustili z práce pro porušení pracovní kázně (hrubé porušení pracovních povinností). S touto výpovědí jsem šel na úřad práce kde jsem sice zažádal o podporu, nicméně mi byla zamítnuta. Byl jsem propuštěn za něco co jsem neudělal, přesto jsem výpověď podepsal. Pak jsem ale sepsal na pár stran jak to ve skutečnosti bylo a jak špatně má firma určité věci podchycené. Přišel jsem do firmy s právníkem. Výpověď mi stáhli a dali mi dohodu (výpověď dohodou). S touto dohodou jsem už ale nepochodil na úřadu práce kde mi pracovnice sdělila, že bere v potaz jen první rozhodnutí a to výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně (hrubé porušení pracovních povinností). S mým průměrem jsem za toho půl roku mohl pobírat cca 70.000-80.000 Kč za celé období. Pracovnice úřadu práce mne ještě informovala že na to aby brala v úvahu výpověď dohodou by to muselo projít soudní cestou mezi mnou a zaměstnavatelem. Na koho se mám obrátit , právnička dané společnosti mi na poslední schůzce sdělila, že mi bude nápomocná v případě že se rozhodnu jít soudní cestou. Potřeboval bych ale poradit jestli to má vůbec cenu. Děkuji, Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Nárok na přiznání odepřené podpory v nezaměstnanosti zaniká ve smyslu § 54 odst. 1 a 4 zákona o zaměstnanosti uplynutím 5 let, z tohoto důvodu má jistě cenu se svého nároku domáhat. Zánik nároku by měl ve Vašem případě nastat v září 2015.
K navrhovanému postupu úřednice úřadu práce mám výhrady. Úřednice vychází z § 54 odst. 1 ve spojení s § 39 odst. 2 a), b) zákona o zaměstnanosti, tedy že lze zpětně přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti, který byl původně úřadem práce odepřen nebo vyplácen v nižší výši, pokud soud stanoví, že došlo k neplatnému skončení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení pracovních povinností (postaru hrubé porušení pracovní kázně).
 
Rozhodnutí soudu bývá nutné v případech, kdy druhá strana (tedy zaměstnavatel) není ochotná uznat, že k ukončení pracovního poměru došlo neprávem či z jiných důvodů, a kdy se zaměstnanec často domáhá pokračování pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Ve Vašem případě, ale zaměstnavatel uznal sám svoje „pochybení“ už tím, že výpověď nahradil dohodou o ukončení pracovního poměru. Dohodou o ukončení pracovního poměru pozbyla předem daná výpověď své účinnosti, a proto by neměl být problém, bez pomoci soudu, se na základě této dohody domoci svého nároku na podporu v nezaměstnanosti. Navrhovala bych, obrátit se na vedoucího pracovníka úřadu práce a prodiskutovat s ním Vaši záležitost, navrhla bych případné doložení ze strany bývalého zaměstnavatele, že došlo k neoprávněnému podání výpovědi pro porušení pracovních povinností (samozřejmě za předpokladu, že by Vám jej byl zaměstnavatel ochotný vydat). Dle mého názoru, by Vám měl být přiznán nárok na podporu v nezaměstnanosti, už na základě dohody o ukončení pracovního poměru bez dalšího.
Pokud bude úřad práce jiného názoru, pak teprve bych přistoupila k řešení soudní cestou.

________________________________________

PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Odpovědnost zaměstnance za schodek v pokladně, kase
- Je možná inventura bez přítomnosti zaměstnance
- Výpověď zaměstnance a inventura pokladny, kasy
- Musí být přítomný zaměstnanec při inventuře peněz a zboží?
- Má zaměstnanec nárok na protokol o inventuře
- Musí zaměstnavatel vydat protokol o inventuře zaměstnanci na požádání?
- Odpovědnost zaměstnance za chybějící peníze v pokladně, kase
- Odpovědnost zaměstnance za chybějící zboží ve skladu

Zhruba před měsícem jsem byla propuštěna za hrubé porušení pracovní kázně. Když to velice zkrátím, tak mi zaměstnavatel podstrčil peníze do pokladny, které jsem po (zjištění) vyúčtování odnesla do jeho kanceláře, ve které bohužel nebyl zrovna přítomen a položila je na polici s tím, že toto budeme řešit po jeho návratu. Jeho návrat, byl ale již napsanou výpovědí pro hrubé porušení pracovní kázně (hrubé porušení pracovních povinností). V doprovodu (asi) právníka a pod nátlakem a výhružkami jsem výpověď a ještě nějaký dokument podepsala. Asi po třech dnech, mi dnes již bývalý zaměstnavatel zavolal, že se mám u něj zastavit, že mi změní výpověď za hrubé porušení pracoví kázně (hrubé porušení pracovních povinností) na výpověď dohodu. Já byla ráda, že v papírech nebudu mít onen paragraf a podepsala jsem to. Asi po měsíci jsem si přišla pro zbytek mzdy. Zaměstnavatel (podnikatel) mi oznámil, že provedl inventuru a že jemu musím zaplatit ještě cca 6500 Kč. Jinak že půjde na Policii ČR. Já jelikož jsem skončila na Úřadu práce, nemám ani prostředky abych toto uhradila, ani žádné podklady o tom, jak údajná inventura dopadla a zda vůbec proběhla. Co mám dělat? Jak postupovat? Jak dokázat, že jsem žádné peníze nezpronevěřila, neukradla? Děkuji, Alena
 
ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je zásadní informace, zda s Vámi byla sepsána na začátku Vašeho pracovního poměru tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti, tedy dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnavatel povinen vyúčtovat (to jste bohužel ve svém dotazu vůbec neuvedla).
Pokud tato dohoda sepsána nebyla, nemáte povinnost schodek zaplatit. Pokud s Vámi dohoda o hmotné odpovědnosti sepsána byla, bude rozhodné, zda jste za schodek (ztrátu na svěřených věcech) odpovídala sama, nebo zda šlo o společnou odpovědnost.
Pokud dojde k ukončení pracovního poměru, tak jako tomu bylo ve Vašem případě, a pokud propuštěný zaměstnanec nepožádá o provedení inventarizace, odpovídá tento zaměstnanec za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti.
Inventarizaci nemusí být odpovědný zaměstnanec přítomen, rozhodné je, aby byla inventarizace podepsána osobou, která za provedení inventarizace odpovídá (např. vedoucí zaměstnanec).
Máte právo, aby Vám byl protokol o předložené inventarizaci předložen. V případě že by nešlo ve Vašem případě o odpovědnost jedné osoby, ale šlo by o společnou odpovědnost namítala, bych rozložení částky i mezi ostatní odpovědné osoby.
Výsledek inventury, případně jiné důkazy, z nichž bude vyplývat, že došlo ke schodku musí prokázat zaměstnavatel nikoliv Vy.
________________________________________

OBČAN-BYDLENÍ
- Převod členského podílu na vnuka, vnučku - postup, informace
- Jak převést členský podíl v bytovém družstvu na vnučku, vnuka
- Darování členského podílu v BD vnukovi, vnučce - informace
- Darování členského podílu osobě blízké, rodinnému příslušníkovi
- Je nutný souhlas družstva s převodem členského podílu?
- Musí družstvou souhlasit s darováním členského podílu?

Matka je členem stavebního bytového družstva, má nájemní smlouvu na družstevní byt, zaplatila celý členský podíl, ale ještě není majitelem bytu. Chtěla by svůj členský podíl převést na vnučku. Je to možné? Jak má postupovat. Vnučka má 26 let. Děkuji, Růžena
 
ODPOVĚĎ:
Vaši situaci by řešila smlouva o převodu členského podílu v družstvu (vzor máme k dispozici zdarma ke stažení ve webu - http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html ). Členský podíl lze převést přímo na vnučku, je zletilá. Převod členských práv a povinností v bytovém družstvu upravuje ustanovení § 230 obchodního zákoníku, které stanoví, že převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Nelze proto převod členských práv a povinností tedy vázat na souhlas představenstva či členské schůze, nicméně je vhodné pozorně pročíst stanovy družstva, zda nestanoví nějaké doplňující podmínky např. úředně ověřený podpis apod. Obchodní zákoník nestanoví, že musí být dohoda uzavřena písemně. Nicméně v praxi je možné doporučit nejen její písemné uzavření, ale pro odstranění pochybností (např. v dědickém řízení) i zajistit i úřední ověření podpisů smluvní stran.

Ust. § 230 obchodního zákoníku obsahuje úpravu, která umožňuje dosáhnout převodu družstevního bytu, aniž by bylo nutné předkládat družstvu text dohody. Podle zákona totiž tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení od dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

Lze doporučit, aby dohoda obsahovala následující skutečnosti:
-    specifikace družstva
-    údaj o tom, zda je převod úplatný (pak musí být v dohodě specifikovaná i cena) nebo bezplatný
-    lze doporučit uvést v dohodě také práva spojená s členstvím v družstvu, tedy zejména to, že s členstvím je spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu družstevnímu bytu.

V této souvislosti upozorňuji, že s převodem členství nevstupuje nabyvatel členství družstva automaticky do práv nájemce z nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bývalého člena družstva automaticky zaniká s převodem členství a nabyvatel členství musí uzavřít s družstvem novou nájemní smlouvu.

________________________________________

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možné být v době nemocenské v zahraničí?
- Pobyt v zahraničí v době neschopenky, dočasné pracovní neschopnosti
- Je možné změnit místo pobytu na neschopence?
- Mohu změnit adresu kde se budu zdržovat na neschopence?
- Změna adresy na neschopence - informace
- Kdy je nutné zaměstnavateli oznámit změnu pobytu v době neschopenky?
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Může sociálka poslat nemocenské dávky do zahraničí?
- Mohu požádat o zaslání nemocenské do zahraničí?
- Zaslání nemocenské dávky do zahraničí - informace


Jsem ve 4. měsíci těhotenství a trpím šílenou únavou. Přemýšlím o dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Je možné aby mi gynekolog vystavil neschopenku i na adresu mimo území České republiky ČR? Pocházim ze Slovenské republiky SR a protože nemám žádne jiné potíže, ráda by jsem byla na neschopence ve Slovenské republice SR. Samozřejmě na kontroly bych docházela do České republiky ČR. Děkuji, Debora
 
ODPOVĚĎ:
Zaměstnanec, který se nachází na tzv. neschopence (dočasné pracovní neschopnosti, DPN), je povinen dodržovat režim dočasně práce neschopného zaměstnance, který v souladu s § 56/1 zákona o nemocenském pojištění stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku této dočasné pracovní neschopnosti, přičemž režim dočasně práce neschopného zaměstnance může být ošetřujícím lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu zaměstnance.
 
Kromě stanovení individuálního léčebného postupu a povolení vycházek (včetně jejich rozsahu a doby) je součástí režimu dočasně práce neschopného zaměstnance povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu (§ 56/2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění).
 
Místem pobytu dočasně práce neschopného zaměstnance je místo, které zaměstnanec sdělil ošetřujícímu lékaři při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (zpravidla se jedná o místo trvalého pobytu zaměstnance). Není tedy vyloučeno, aby zaměstnanec sdělil ošetřujícímu lékaři, že místem jeho pobytu bude místo v zahraničí, v této souvislosti však samozřejmě záleží na úvaze ošetřujícího lékaře, zda takové místo vzhledem ke zdravotnímu stavu zaměstnance jako místo pobytu "doporučí", tzn. nebude-li trvat na jeho setrvání v ČR; obě varianty jsou tedy možné, vše závisí zejména na dohodě zaměstnance s ošetřujícím lékařem.
 
Místo pobytu pak může být v průběhu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancem také změněno (§ 56/3 zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnanec je tak ovšem oprávněn učinit pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře, přičemž v případě udělení tohoto souhlasu ošetřujícím lékařem v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec povinen změnu místa pobytu předem písemně (nebo jinak prokazatelně) oznámit svému zaměstnavateli (a to samozřejmě pro umožnění realizace případné kontroly ze strany zaměstnavatele).
 
Pokud by se měla změna místa pobytu zaměstnance týkat jeho vycestování do zahraničí, může tuto změnu ošetřující lékař zaměstnanci povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění (tzn. lékaře místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení), přičemž o udělení tohoto předchozího souhlasu je okresní správu sociálního zabezpečení povinen požádat zaměstnanec.
 
Lze tedy shrnout, že místo pobytu může být určeno v zahraničí již v rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nestalo-li by se tak, může být místo pobytu do zahraničí přeneseno i v průběhu dočasné pracovní neschopnosti.
 
Mírně nad rámec dotazu pak pouze podotýkám, že podrobnosti procesu povolení změny pobytu dočasně práce neschopného zaměstnance jsou uvedeny v § 56/4 zákona o nemocenském pojištění, s výplatou dávek nemocenského pojištění do ciziny pak výslovně počítá § 111 zákona o nemocenském pojištění.

________________________________________

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Úraz oka a nárok na částečný důchod - informace
- Slepota a nárok na invalidní důchod - informace
- Slepota jednoho oka a nárok na invalidní důchod
- Podmínky pro získání invalidního důchodu - doba sociálního pojištění
- Jak dlouho musím platit sociální pojištění abych dostal invalidní důchod
- Minimální doba sociálního pojištění pro nárok na invalidní důchod
- Právo, nárok na invalidní důchod - podmínky, informace
- Kde je možné požádat o invalidní důchod - informace

Chci se zeptat jestli bych neměl nárok na nějaký částečný důchod, měl jsem úraz na oko a prakticky jsem na něj zůstal slepý. Pracoval jsem jako tesař a teď nemohu najít uplatnění nikdo mě z jedním okem zaměstnat nechce. Je to převážně práce ve výškách. Děkuji, Igor
 
ODPOVĚĎ:
Na invalidní důchod máte nárok za předpokladu, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu klesla Vaše pracovní schopnost nejméně o 35% (invalidní důchod 1. stupně). Pokud by Vaše pracovní schopnost klesla nejméně o 50% nebo dokonce 70%, mohl byste mít nárok na invalidní důchod 2., resp. 3. stupně. Otázku, zda Váš zdravotní stav odpovídá některému ze stupňů invalidity, posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.

Druhou důležitou podmínkou je splnit potřebnou dobu sociálního (důchodového) pojištění. U osob nad 28 let je to 5 let pojištění a potřebná doba pojištění se zjišťuje z posledních 10 let před vznikem invalidity. U osob starších 38 let se doba pojištění považuje za splněnou také tehdy, byla-li získana během posledních 20 let před vznikem invalidity - potřebná doba pojištění činí v tomto případě 10 let. Více informací o invalidních důchodech najdete například zde: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm
Pokud se domníváte, že podmínky pro přiznání invalidního důchodu splňujete, můžete si o něj zažádat na příslušné OSSZ, kde Vám poskytnou potřebné formuláře.

________________________________________

OBČAN-BYDLENÍ
- Majitel bytu neudržuje byt - jak postupovat, jak se bránit?
- Jaké údržbové opravy dělá nájemník a jaké pronajímatel
- Které opravy v bytě dělá nájemce a které pronajímatel
- Pronajímatel neřeší plíseň v bytě - jak postupovat
- Může pronajímatel jednostranně zvýšit nájemné?
- Jak musí pronajímatel informovat o zvýšení nájemného
- Nájemnce nesouhlasí se zvýšením nájemného - jak postupovat?
- Odmítnutí zvýšení nájemného - neudržovaný byt s plísní
- Může pronajímatel zvýšit nájemné smluvené v nájemní smlouvě?

Majitelka bytu, který máme v pronájmu nám zaslala dopis o zvýšení nájemného, že skončila regulace nájemného ze stávajícich 1.300 Kč na současných 2900 Kč, s navýšením nesouhlasíme. Byt se nachází v regionu Čunín u Konice okr. Prostějov. Bydlíme v bytě 2+1 který je v prvním patře, dále nevytápěná koupelna a WC jsou v přízemí toho to domu o ploše 54,6 m2, jedna se o byt 4. kategorie, takhle podle nového byt se sníženou kvalitou.v zimním obdoby je v přízemí kde je koupelna a WC i -7 stupnu Celsia a proto si musíme přízemí vytápět na vlastní náklady.
Byt užíváme s lokálním vytápěním,v bytě máme plíseň,v zimě nám nejdou otevřít okna. My jako nájemníci v tomto neudržovaném bytě bydlíme zhruba 20 let a za tuto dobu neproběhla žádná rekonstrukce jako je třeba výměna oken, odstranění vlhkosti (plísně), vchodových dveří, padání střešních tašek atd. Chtěli bychom se zeptat zda-li je takové navýšení normální nebo jak máme vůči majitelce postupovat ,pro to že podle nás nám majitelka Účtuje u bytu sazbu jako by tenhle byt byl standardní. Děkuji, Tamara
 
ODPOVĚĎ:
Nájemné je nájemce povinen hradit ve výši, která je stanovena v nájemní smlouvě, v současné době není pronajímatel oprávněn nájemné jednostranně zvýšit, tzn. že zvýšení nájemného za trvání nájemní smlouvy je možné zásadně vzájemnou dohodou (§ 696/1 Občanského zákoníku).
Pokud chce pronajímatel zvýšit nájemné, je dle § 696/2 Občanského zákoníku povinen vyzvat k tomu písemně nájemce. Pokud nebude s tímto návrhem nájemce souhlasit, může se pronajímatel obrátit na soud a domáhat se, aby bylo nájemné určeno dle uvážení soudu (soud je v této souvislosti povinen stanovit takové nájemné, které je v místě a čase obvyklé). Pokud by bylo zvýšení nájemného určeno soudem, budete samozřejmě povinna hradit ho v soudem stanovené výši. Stejným způsobem se může naopak i nájemce domáhat snížení nájemného.
Lze tedy shrnout, že na návrh zvýšení nájemného nemusíte samozřejmě přistoupit. Bude-li pronajímatel postupovat dle § 696/2 Občanského zákoníku, bude oprávněn obrátit se na soud s návrhem na zvýšení nájemného až po 2 měsících od písemné výzvy nájemci.
Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy k bytu je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (pokud se nedohodne s nájemcem, že byt může být i nezpůsobilý k tomuto užívání) a základní povinností nájemce je platit pronajímateli dohodnuté nájemné a úhrady za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu.
Nedohodne-li se s pronajímatelem s nájemcem jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Co všechno drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu zahrnují, lze nalézt ve vyhlášce č. 258/1995 (např. oprava oken, podlah, výmalba). Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění na svůj náklad sám a požadovat od nájemce náhradu.

Co se týče ostatních oprav, tak tyto je nájemce povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Pokud pronajímatel svou povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen nesplní, má nájemce právo po předchozím upozornění závady v nezbytné míře odstranit a požadovat od pronajímatele náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu, tento nárok zanikne, není-li uplatněn do šesti měsíců od odstranění závad.

Nájemce má navíc právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže se v důsledku toho užívání bytu zhoršilo. Stejné právo má také, jestliže se stavebními úpravami v domě podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu.

________________________________________

RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Matka nepůjčuje dítě k setkávání otci - jak postupovat?
- Matka znemožňuje styk otce s dítětem - jak se bránit?
- Matka dítěte nerespektuje rozhodnutí soudu o styku otce s dítětem
- Je možný náhradní termín setkání s dítětem pokud je dítě nemocné?
- Je nutný souhlas obou rodičů s návštěvou státu EU?
- Matka dítěte nesouhlasí s dovolenou otce s dítětem v zemi EU
- Otec dítěte nesouhlasí s dovolenou matky s dítětem v zemi EU
- Je možné jet na dovolenou s dítětem bez souhlasu druhého rodiče?

S bývalou partnerkou máme 3,5letého syna. Styk (setkávání) s nezletilým synem mám ošetřen soudně. Syn byl před Vánocemi 2012 hospitalizován 4 dny s neštovicemi na infekčním oddělení. Vyžádal jsem si lékařskou zprávu, že převoz automobilem do mého domácího prostředí nikterak neohrozí jeho zdravotní stav, pokud dodržím předepsaný režim. I přes tuto lékařskou zprávu a i přes soudní rozhodnutí a i přes policejní asistenci mi má bývalá partnerka odmítla syna předat s odůvodněním, že je prostě nemocný a hotovo. Podotýkám, že to bylo v době, kdy byl už týden v domácím doléčení (rekonvalescenci) a já jsem mu samozřejmě schopen zajistit minimálně stejné domácí podmínky. O to smutnější to bylo, že tento incident se odehrál o Vánocích 2012, kdy jsem na syna měl nárok dle soudního rozhodnutí již 3 dny. Partnerka se nebyla
ochotná domluvit ani na náhradním termínu ke konci tohoto roku. Prosím jak v takovém případě mám postupovat dále, aby se tyto situace jako nerespektování soudního rozhodnutí neopakovaly? Stručně řečeno: Je matka povinna poskytnout otci náhradní termín za termín, kdy dítě bylo nemocné a tím byl styk otce určený soudně s dítětem zmařen?
Od roku 2012 musí děti mít svůj cestovní pas. Je matka povinna otci pas dítěte vydat, pokud chce otec s dítětem absolvovat dovolenou v zahraničí? Děkuji, Martin
 
ODPOVĚĎ:
Jestliže máte styk se synem stanoven soudně, máte právo vídat syna v termínech, které jsou vymezeny v soudním rozhodnutí. Pokud byl syn nemocen a bývalá partnerka Vám styk s ním neumožnila, máte samozřejmě právo na styk se synem v náhradním termínu. Jestliže bývalá partnerka nebude ochotná se s Vámi na náhradním termínu styku domluvit, doporučuji obrátit se na oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě synova bydliště, o celé situaci informovat příslušnou sociální pracovnici a požádat ji o součinnost při sjednání nápravy.

Pokud plánujete dovolenou se synem v zahraničí, bývalá partnerka by Vám měla vydat synův pas nebo například dokumenty potřebné pro žádost o občanský průkaz dítěte. Ten je do 15 let věku dítěte dobrovolný a měl by umožňovat cestování s dítětem v rámci EU. Přestože souhlas druhého rodiče s vycestováním dítěte do zahraničí nebývá u krátkodobých pobytů nezbytně nutný, doporučuji si jej pro jistotu od matky dítěte v písemné podobě vyžádat. Některé státy mimo EU totiž souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí vyžadují. Nutnost písemného souhlasu druhého rodiče doporučuji v předstihu ověřit u zastupitelského úřadu země, do které hodláte se synem vycestovat. Souhlas druhého rodiče může být nahrazen rozhodnutím soudu. Se sepsáním návrhu Vám kromě právníka může pomoci i sociální pracovnice výše zmíněného OSPOD, na kterou se můžete v případě potíží obrátit.

________________________________________

RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Střídavá péče u dítěte žijícího v zahraničí a ČR - informace
RODINA-PÉČE O DĚTI
- Odstěhování matky s dítětem do zahraničí - dítě jí bylo svěřeno do péče

Žil jsem s partnerkou 18 let. Máme spolu díte narozené 2009. Partnerka zahájila mateřskou a asi po 5 měsících jsem byl s dítětem na mateřské já témeř dva roky. V době mé mateřské dovolené si našla partnerka jiného muže. Tento žije v Německu. Jsou již oddáni a partnerka je opět těhotná (tentokrát ale s novým partnerem). Soud dal do péče dítě matce. Po třech měsících po rozchodu mi řekla, že se odstěhuje do Německa i s dcerou. Požádal jsem o změnu výchovy na střídavou péči, to soud zamítl. Dítě mám každých čtrnáct dní 4,5 dne, tedy od čtvrtek 17:00-PO 8:00. Podal jsem odvolání, chci střídavou péči. Bývalá partnerka říkala, že udělá všechno co půjde, aby mohla odcestovat s dcerou do Německa. Proč je mi upírán zákon o rodině který říká, že každý z rodičů má právo vychovávat a starat se o své děti? Co mohu dělat? Děkuji, Hanuš
 
ODPOVĚĎ:
Pokud byla dcera svěřena do péče Vaší bývalé partnerky, pak má Vaše partnerka právo rozhodnout se, kde bude s dcerou žít - tedy například v Německu. Obávám se, že zabránit jí v odjezdu do Německa nemůžete. Vaše bývalá partnerka Vám ale musí i nadále umožňovat kontakt s Vaší dcerou v rozsahu stanoveném v soudním rozhodnutí. Tím, že soud zamítl Vaši žádost o střídavou péči, Vám neupírá právo podílet se na výchově Vaší dcery. Tuto možnost máte stále při pravidelných kontaktech s dcerou.

Důležitým předpokladem pro střídavou péči je mimo jiné to, aby rodiče žili poblíž sebe a dítě nemuselo střídat mateřské či základní školy. Střídání docházky do mateřské - a později základní - školy v Německu a v České republice by bylo pro Vaši dceru velmi zatěžující a mohl to být jeden z důvodů, proč byla Vaše žádost o střídavou péči zamítnuta. Můžete zkusit požádat soud například o rozšíření styku s dcerou tak, aby Váš vzájemný kontakt umožňoval intenzivnější výchovné působení a prohlubování vztahu s dcerou.

________________________________________

RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Jak může druh donutit družku aby šla na potrat
- Může partner donutit partnerku k potratu plodu?
- Nechtěné dítě - jak právně donutit partnerku k potratu plodu?
RODINA-OTCOVSTVÍ
- Může se otec zřeknout dítěte ještě před porodem?
- Zřeknutí dítěte před porodem - informace, postup
- Může odmítnout otec dítěte zapsání otcovství do rodného listu dítěte
- Jak donutit otce dítěte aby byl zapsán do rodného listu dítěte

Přítelkyně otěhotněla i přes to, že jsem děti nechtěl a ona prý brala prášky. Já s ní dítě nechci a rozešel jsem se s ní. Nabídl jsem jí peníze na potrat, ale odmítla. Mám já jako otec nějakou možnost ji k potratu donutit nebo se dítěte, které nechci zřeknout? Rozhodně nechci, aby mělo moje jméno, a bez soudu se ani do rodného listu nezapíši a nehodlám se nijak na výchově podílet. Tvrdí, že to zvládne sama, ale už teď po mě chce peníze na vyšetření. Je ve třetím měsíci, takže by ji potrat neohrozil. Pokud se dítě narodí budu muset platit alimenty a jí příspěvek na těhotenství? Pokud ano jde je aspoň snížit tím, že už bych teď sepsal, že dítě bylo nechtěné? Děkuji, Jirka
 
ODPOVĚĎ:
Neexistuje žádný způsob, jak byste mohl Vaši přítelkyni k potratu donutit, stejně tak není možné se dítěte prostě "zříci". Bez Vašeho souhlasu Vás přítelkyně sama nemůže uvést do rodného listu jako otce. Pokud ale bude chtít, abyste byl v rodném listě jako otec uveden, může podat k soudu návrh (žalobu) na určení otcovství. V rámci řízení o určení otcovství pak soud pravděpdoobně nařídí provedení testů DNA, které Vaše otcovství jednoznačně potvrdí či vyvrátí. Během soudního řízení můžete samozřejmě uvést, že jste dítě nechtěl - rozhodující bude ale hlavně to, zda dítě je či není Vaše. Jestliže bude Vaše otcovství potvrzeno, budete zapsán do rodného listu dítěte jako otec a budete mít vůči dítěti veškerá práva, ale také povinnosti. To znamená, že budete moci dítě pravidelně vídat (pokud budete chtít), současně ale budete mít vůči dítěti vyživovací povinnost (tzn. budete muset platit výživné). Po dobu dvou let od porodu dítěte po Vás bude moci matka dítěte navíc požadovat výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku a také příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s těhotenstvím a porodem.

________________________________________

OBČAN-BYDLENÍ
- Může předseda SVJ zakázat topit v sušárně majiteli bytu SVJ?
- Mohou sousedi zakázat topit v sušárně jinému majiteli bytu SVJ?
- Jak donutit předsedu SVJ aby zajistil opravy v domě SVJ

Máme sušárnu pro 4 bytové jednotky, ve které bych si při sušení ráda zapnula topení při nízkých teplotách. Topení je rozbité, závada hlášena několikrát, nic se s tím nedělá. Dvěma sousedkám se to nelíbí, nechtějí doplácet (platí se za společné prostory, ať se tam topí nebo ne). Mám ZTP dítě a prát musím téměř denně, vadí jim to - prý ať suším, ale netopím. Když topení zapnu, jdou a vypnou ho. Přizvaly si také předsedkyni SVJ, která topení vypnula, aniž by to probrala se mnou. Mohou mi sousedky a předsedkyně SVJ bránit v topení při sušení? Jak se mohu proti nim bránit?
Předsedkyni SVJ jsme hlásili, že je třeba opravit světlo na chodbě (hrozí úraz, je tam tma). Prý "až přijde elektrikář." Za tu dobu se může cokoliv na té chodbě stát. Jak se pak bránit, mám své požadavky zaslat písemně SVJ? Děkuji, Dana
 
ODPOVĚĎ:
Zákon Vám garantuje ochranu vlastnických práv. Sušárna je patrně ve Vašem spoluvlastnictví SVJ společně s ostatními vlastníky bytových jednotek. Zde ale také nastupuje zásada, že Vaše právo končí tam, kde začíná právo někoho jiného. Doporučuji proto, abyste problém přednesla na schůzi vlastníků bytových jednotek a zkuste navrhnout kompromis. Ostatní vlastníci nechtějí platit náklady za teplo, které nespotřebují. Pokud byste s návrhem nebyla úspěšná, můžete podat žalobu na zdržení se zásahu do Vašich vlastnických práv, což chápu jako krajní řešení.
Co se týče Vaší druhé otázky, jistě je vhodné se na předsedkyni obrátit písemně s požadavkem výměny světla příp. svolat opět schůzi vlastníků jednotek, kde jí pomalý postup můžete vytknout. Za předpokladu, že by se na chodbě někdo zranil, můžete se na ní obrátit s nárokem na náhradu škody, avšak zavinění bude muset postižený předsedkyni prokázat a nejspíš dojde i na soud.

________________________________________

RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Je možné netvořit společnou domácnost pokud se páru narodí dítě?
- Automatický vznik společné domácnosti po narození dítěte
- Společná domácnost druha, družky - § 115 a § 474 odstavec 1 Občanského zákoníku
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak netvořit společnou domácnost kvůli výživnému, alimentům
- Snížení příjmů zúžením SJM kvůli výživnému, alimentům

Partner platí výživné na 4letou dceru z předešlého vztahu 3 800,-Kč/měs. Žijeme spolu 2 roky, avšak netvoříme společnou domácnost (ve smyslu ustanovení § 115 a § 474 odstavec 1 Občanského zákoníku) z důvodu tendencí jeho bývalé družky nárokovat si při jejích návrzích o zvýšení výživného moje peníze. V případě narození našeho dítěte je společná domácnost tvořena automaticky? Pokud ano, lze smluvně ošetřit, že moje příjmy jsou užívány pouze na mé potřeby a potřeby dítěte nebo soud bude brát v úvahu zlepšení životní úrovně otce = navýšení výživného? Nebo je lepší variantou se vzít a sepsat předmanželskou smlouvu? Následně zúžit společné jmění manželů SJM co se týče mého výdělku? Zkrátka, lze nějakým způsobem „ochránit“ moje příjmy? Děkuji, Beáta
 
ODPOVĚĎ:
Při stanovování výše výživného soud vychází z toho, že dítě má mít podobnou životní úroveń jako jeho rodiče. V případě narození dítěte soud samozřejmě přihlédne k tomu, že Váš partner má další vyživovací povinnost. Co se příjmů týče, nebude ale hodnotit pouze příjmy Vašeho partnera, nýbrž se bude zabývat celkově jeho majetkovými poměry. Důležitá je tedy celková životní úroveń Vašeho partnera, do které se samozřejmě promítnou i Vaše příjmy. Možnost, jak zamezit tomu, aby při posuzování partnerovy životní úrovně nebyly zohledňovány Vaše příjmy, bohužel neexistuje (v případě sňatku bohužel nepomůže ani zúžení společného jmění manželů SJM).

________________________________________

PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Po kolika hodinách práce má zaměstnanec nárok na přestávku
- Za kolik hodin může jít zaměstnanec na přestávku v práci
- Nárok na přestávku - 12tihodinová směna, nepřetržitý provoz
- Právo na přestávku - 12 hodinová směna, nepřetrživý provoz
- Nárok na přestávku v práci a Zákoník práce § 88
- Zákoník práce § 88 - nárok na přestávku v práci

Chtěl bych se zeptat za jak dlouho po začátku směny v zaměstnání máme jako zamestnanci nárok na přestávku (svačina, oběd) Jedná se o nepřetržitý provoz 12hodinové směny.
Začali jsme mít problém s vedením firmy. Dostali jsme nařízení, že část zaměstnanců jde na přestávku a jiná skupina je u strojů musí nahradit. Po příchodu první skupiny jdeme pak na přestávku my. Takže pracujeme bez přestávky více jak 4 hodiny. Myslíme si, že po 4 hodinách máme nárok na přestávku všichni najednou.
Takto nás firma nutí pracovat skoro rok.
Děkuji, Miloš
 
ODPOVĚĎ:
Obecně platí § 88 zákoníku práce, podle kterého musí být přestávka v práci poskytnuta nejdéle po šesti hodinách práce a v rozsahu min. 15 minut (pokud byla přestávka rozdělena) nebo 30 minut pokud rozdělena nebyla.

Čerpání přestávek většina zaměstnavatelů určuje vnitřním předpisem nebo přímo kolektivní smlouvou. Takže je třeba soulad se současným stavem porovnat i s vnitřními předpisy; taktéž je třeba přihlédnout k povinnosti zaměstnavatele hromadnou úpravu pracovní doby (kterou může být nejen stanovování začátku a konci směn, ale i určování podmínek čerpání přestávek v práci) projednat s odborovou organizací (pokud u něj působí) a zkoumat její splnění.

Je třeba dodat, že podle předcházející právní úpravy Zákoníku práce ve znění do novelizace k 1. 5. 2004, bylo nutné, aby zaměstnanci měli umožněno čerpat přestávky nejdéle po 4,5 hodinách výkonu práce; což může souviset s obecným vědomím o právu čerpat přestávku dříve.

________________________________________

OBCHOD-SPOTŘEBITEL, REKLAMACE
- Jak reklamovat zboží u obchodu v konkurzu, insolvenci
- Reklamace zboží u firmy v insolvenci, konkurzu, bankrotu
- Jak reklamovat zboží u firmy v konkurzu - insolvenční správce nekomunikuje

Zakoupili jsme v e-shopu vysavač za 8000,-Kč, vyzvedli ho na kamenné prodejně. Byl opakovaně v záruční opravně, nyní nám servis vydal potvrzení, že další opravy jsou nerentabilní a máme se domluvit s prodejcem na vrácení peněz nebo výměně zboží. Zjistili jsme, že firma již neexistuje, na žádný kontakt nereaguje. V živnostenském rejstříku je uvedeno, že se jedná o s.r.o. se základním vkladem 200.000,-,v konkurzu. Pokusili jsme se opakovaně kontaktovat insolvenčního správce, ten nereaguje. To nám přijde značně nekorektní. Má cenu se soudit? Soud bychom určitě vyhráli, ale jak z firmy dostat peníze? Jde o firmu E-dom, s.r.o., Šenov, Petřvaldská 459, ič.277 71 709, Zlatislava a Rostislav Hellsteinovi; Insolvenční správce je Mgr. Radim Struminský, Havířov - Město, Svornosti 2.
Děkujeme, Novákovi
 
ODPOVĚĎ:
Pokud je společnost v konkurzu je třeba uplatit své právo v insolvenčním řízení. Pokud již skončila lhůta pro podání přihlášky pohledávky do řízení, je nutné se spojit s insolvenčním správcem nejlépe písemně s doručenkou. Pokud byste uplatňovali svoje právo soudní cestou za trvání insolvenčního řízení, jsou tyto spory ohledně majetkové podstaty přerušeny.

________________________________________

OBČAN-DLUHY
- Může banka vymáhat dluh po spoludlužníkovi při osobním bankrotu dlužníka?
- Osobní bankrot dlužníka a vymáhání dluhu bankou po spoludlužníkovi
- Vymáhání dluhu bankou po spoludlužníkovi při osobním bankrotu dlužníka

Manžel po rozvodu vyhlásil osobní bankrot (insolvenci). Byla mu schválena. Dostali jsme s manželem úvěr v době manželství. Přesto že mu byla insolvence schválena, začala banka vymáhat peníze po mě - po spoludlužníkovi. Je to možné? Děkuji, Naděžda
 
ODPOVĚĎ:
Ano, je to možné. Pokud nemáte vypořádáno společné jmění manželů SJM a jste na úvěrové smlouvě vedena jako spoludlužník, to co manžel v insolvenci neuhradí bude věřitel vymáhat po Vás. Doporučuji vypořádat společné jmění manželů SJM a pokud by toto nebylo v dohledné době možné (ze zákona jsou na to 3 roky ode dne právní moci rozvodu manželství, pak je možné podat na sebe návrh na oddlužení za splnění určitých podmínek, kdy výhodou je (velmi zjednodušeně řečeno), že byste z nezaplacené částky úvěru, která je po Vás věřitelem vymáhána uhradila pouze 30%.

________________________________________

OBČAN-DLUHY
- Předčasné splacení dluhu v osobním bankrotu a vliv na poplatky insolvenčnímu správci
- Snížení poplatků insolvenčnímu správci při předčasném splacení dluhu
- Předčasné splacení dluhu v insolvenci a vliv na poplatky insolvenčnímu správci

S manželem jsme vyhlásili osobní bankrot a splácíme dluhy v insolvenčním řízení formou splátkového kalendáře. V únoru 2013 uhradíme poslední splátku a všechny dluhy budou tím uhrazené (100%). Manžel v práci zjistil, že účetní eviduje ještě celkem vysokou dlužnou částku. Jde o poplatky insolvenčnímu správci, které jsou tam vypočítané na celých pět let. Chtěla bych se vás zeptat, jestli po zaplacení dluhů dřív než za pět let se nedoplácí poplatky insolvenčnímu správci? Případně jestli nemáme podat nějaký návrh na soud, aby zbývající poplatky zrušil. Děkuji za odpověď. Martina
 
ODPOVĚĎ:
K soudu nelze podat návrh na zrušení zbývající části odměny insolvenčního správce. V této věci bude nejlépe kontaktovat Vašeho insolvenčního správce. Mám za to, že odměna insolvenčnímu správci náleží jen za měsíce, kdy vykonává funkci insolvenčního správce v každém jednotlivém případě.

________________________________________

OBČAN-DLUHY
- Povinnost věřitele zaslat předžalobní výzvu před vymáháním dluhu
- Vymáhání dluhu a povinnost věřitele poslat předžalobní výzvu
- Zaslání předžalobní výzvy - novela exekučního řádu 2013

Slyšel jsem, že je od 1.1.2013 věřitel povinen dlužníkovi zaslat předžalobní výzvu před tím, než podá k soudu návrh na vydání platebního rozkazu. Je to pravda? Který je to § kterého zákona? Děkuji, Milan
 
ODPOVĚĎ:
Dovoluji si odkázat na článek na stránkách bezplatné právní poradny, který se podrobně věnuje mimo jiné i problematice předžalobní výzvy:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/14131-exekuce-zmeny-2013-novela-exekucniho-radu-2013-prehledne-v-kostce.html#povinnost-predzalobni-vyzvy-upominky-a-jeji-nalezitosti .
Máte tedy pravdu, tento institut byl do právního řádu České republiky s účinnosti od 1. 1.2013 zaveden. Jde o ustanovení § 142a občanského soudního řádu, z. č. 99/1963 Sb., texty zákonů jsou dostupné na stránkách www.zakonyprolidi.cz. Jde sice o povinnost věřitele, ale její nesplnění nemá vliv na úspěšnost žaloby u soudu, naproti tomu má vliv na přiznání respektive nepřiznání náhrady nákladů řízení (viz o tom blíže v citovaném článku).

________________________________________

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vliv osobního bankrotu na placení výživného, alimentů
- Osobní bankrot, insolvence a placení alimentů, výživného
- Uplatnění dluhu na výživném v insolvenčním řízení otce dítěte
- Jak přihlásit dluh na výživném do insolvenčního řízení
- Přihlášení dluhu na alimentech do insolvenčního řízení

V září 2012 jsme měli soud o navýšení alimentů, kde jsem uspěla a soud alimenty navýšil. 25.000 Kč i s dluhem na alimentech co mi dlužil. Polovinu měl uhradit co nejdříve a druhou polovinu do půl roku. Zjistila jsem, že od září 2012 je v insolvenci, v osobním bankrotu, kde ještě nebylo rozhodnuto. Co mám dělat přihlásit se jako věřitel, počkat až uplyne půl roku a podat trestní oznámení, nebo jak mám dál postupovat Děkuji, Alena
 
ODPOVĚĎ:
Alimenty (výživné) jsou v insolvenčním řízení považovány za "přednostní" pohledávku, která není třeba přihlašovat klasicky přihláškou pohledávky. Je ale třeba uvědomit o tom insolvenčního správce kdykoli v průběhu insolvenčního řízení a doložit svůj nárok příslušnými listinami.

________________________________________

OBČAN-DLUHY
- Stížnost na postup při insolvenčním řízení - informace
- Komu se zodpovídá insolvenční správce
- Kdo je nadřízený insolvenčního správce
- Kde je možné podat stížnost na postup insolvenčního správce

Lze podobně jako v řízení trestním podat stížnost pro porušení zákona v případě insolvence? Pokud ano, podle jako zákona či předpisu. Děkuji, Hanuš
 
ODPOVĚĎ:
Stížnost pro porušení zákona přímo v insolvenčním řízení není možné podat. Jsou zde ale jiné instrumenty obrany. Záleží zda máte na mysli postih vůči insolvenčnímu správci nebo postih proti dlužníku. Pokud dlužník neposkytuje součinnost v insolvenčním řízení, může být až i trestně stíhán. Pokud máte na mysli postih vůči insolvenčnímu správci, zde je oprávněn a dozoruje výkon činnosti insolvenční soud. Věřitelský výbor či zástupce věřitelů též dozoruje činnost insolvenčního správce.

________________________________________

OBČAN-DLUHY
- Jak poslat peníze firmě v insolvenci?
- Jak zjistit insolvenčního správce zkrachované firmy
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Kde dostanu zápočtový list od firmy v insolvenci?
- Podnik v insolvenci - kde získat zápočtový list?

Manžel dal v říjnu 2011 výpověď okamžitým zrušením pracovního poměru. Zaměstnavatel ho dal k soudu kvůli neplatnosti výpovědi. Soud manžel prohrál. Teď má zaplatit soudní výlohy, manžel potřebuje dát výpověď dohodou, potřebuje dostat zápočtový list. Firma je v insolvenci a nikdo tam nefunguje. Komu zaplatit soudní výlohy, komu poslat výpověď a na koho se obrátit o zápočtový list. Děkuji, Hanka
 
ODPOVĚĎ:
Obraťte se na insolvenčního správce společnosti. Zjistíte ho z insolvenčního rejstříku na internetu (www.justice.cz), když si zadáte název společnosti, bude tam uveden i insolvenční správce. Ten je nyní oprávněn řešit uvedené záležitosti.

________________________________________

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ + RODINA-VÝŽIVNÉ
- Zaplacení dluhu na výživném, účinná lítost a stažení trestního oznámení
- Co se děje s trestním oznámením po doplacení dluhu na výživém, alimentech?
- Účinná lítost, doplacení alimentů (výživného) a stažení trestního oznámení
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Může oznamovatel trestného činu stáhnout trestní oznámení?
- Stažení trestního oznámení občanem který oznámení podal - informace
- Účinná lítost - definice, vysvětlení, příklad

Přítel z důvodu chybějících peněžních prostředků zanedbal povinnou platbu výživného, za což na něj bývalá partnerka podala trestní oznámení na Policii ČR. Mezitím jsme dali peníze dohromady a celou částku zaplatili. Dozvěděla jsem se, že tímto skutkem trestní odpovědnost zaniká, jde o tzv. účinnou lítost. Ale ráda bych se zeptala, jak je to se stažením trestního oznámení. Kdo podává oznámení o účinné lítosti, jak oznámení musí vypadat, jaké musí mít náležitosti atd. Zkrátka co máme dělat, aby bylo trestní oznámení staženo. Děkuju, Debora
 
ODPOVĚĎ:
Podle § 197 trestního zákoníku platí, že trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.
Jediné, co je nutné udělat, je sdělit policii, že dlužné výživné bylo doplaceno a pokud doba existence dluhu nebyla nijak dlouhá, tak i uvést, že s ohledem na krátkou existenci dluhu je pravděpodobné, že neměl trvale nepříznivé účinky. Sdělovat tyto skutečnosti musí ten, komu jsou na prospěch; jedná se o neformální úkon, který musí být prokázán (tedy stačí např. osobně vyšetřovateli nahlásit úhradu do protokolu a předložit doklad o zaplacení ve formě ústřižku z pošty nebo bankovního výpisu, kde jsou doplacené alimenty zřejmé).

Splnění podmínek účinné lítosti (zejm. neexistence následků neplnění vyživovací povinnosti) náleží k uvážení Policii v rámci trestního řízení, resp. dozorujícímu státnímu zástupci.

Docílit "stažení trestního oznámení" není možné, oznamovatel nedisponuje trestním řízením v takovém rozsahu jako žalobce disponuje žalobou (tedy řízením civilním), jelikož Policie postupuje z moci úřední.

________________________________________

OBČAN-BYDLENÍ
- Návrh pronajímatele na určení nájemného které je v místě a čase obvyklé - vzor

Žádám vás o zpracování vzoru návrhu pronajímatele o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Důvodem zvýšení nájemného je zateplení domu. Děkuji, Karel
 
ODPOVĚĎ:
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Průvodce k přechodu na smluvní nájemné, publikace je dostupná zde - http://www.mmr.cz/getmedia/2f19329e-4408-49c2-bf04-f9efe317eff3/Pruvodce-prechodem-na-smluvni-najemne. Určení nájemného, včetně průběhu soudního řízení o určení výše nájemného je v publikaci obsaženo v kapitole 4. a 5.

Vzor návrhu pronajímatele na určení nájemného jsme vyhotovili, vzor je dostupný (stejně jako další stovky vzorů) ke stažení zdarma zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html

________________________________________

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Musí majitel pozemku s věcným břemenem uklízet sníh a náledí v zimě?
- Je osoba s věcným břemenem povinna uklízet sníh a náladí v zimě?

Soused používá můj pozemek, na kterém je věcné břemeno chůze a jízdy. Musím tento pozemek udržovat zejména v zimním období (odklízení sněhu, odstranění náledí)? Případně, kdo nese zodpovědnost za úraz na tomto pozemku.
Děkuji, Sebastián
 
ODPOVĚĎ:
V případě věcného břemene chůze a jízdy předpokládám, že půjde o nějakou cestu vedoucí přes Váš pozemek, nikoliv například o louku. Podle § 27 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích (z. č. 13/1997 Sb.) odpovídá vlastník místní komunikace nebo chodníku za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

S ohledem na výše uvedené doporučuji pozemek – cestu v zimním období udržovat, případně zajistit upozornění, že se daný úsek v zimě neudržuje.

Nadto zde platí obecné ustanovení o odpovědnosti za škodu ve smyslu § 415 občanského zákoníku, tedy že je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

________________________________________

SPRÁVNÍ-POKUTY
- Požití alkoholu přímo před hlídkou Policie při dopravní kontrole
- Vypití alkoholu při kontrole dopravní hlídkou Policie - informace
- Je možné odmítnout odběr krve při dopravní kontrole hlídkou Policie?

Chtěl bych se Vás zeptat, jak by se postupovalo v případě, že pan řidič by jel pod vlivem alkoholu, stopla by jej hlídka Policie České republiky, ovšem on před dechovou zkouškou by se přímo před policisty napil alkoholu.
Jak by se to řešilo? Vlastně tím skryl, že byl pod vlivem návykové látky během jízdy a napil se až po ukončení jízdy, ovšem množství a doba, kdy pil alkohol by šla dokázat dle krevního odběru, takže kdyby jej odmítl, stejně by se považoval, že byl pod vlivem a navíc by mohl dostat pokutu za neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Je tomu opravdu tak? A je to tedy průkazné krevním odběrem? Děkuji, Gustav
 
ODPOVĚĎ:
Požití alkoholu v době přerušení jízdy se považuje za požití alkoholu během jízdy, aby bylo možné konstatovat, že alkohol byl požit až po ukončení jízdy, muselo by se jednat o situaci, kdy bude vozidlo zastaveno např. na parkovišti a bude zjevné, že řidič nemá v úmyslu pokračovat v jízdě.

V případě, kdy došlo pouze k přerušení jízdy je na místě výzva k podstoupení lékařského vyšetření, při jeho odmítnutí následně postup podle § 118a zákona o silničním provozu, tedy zabráněním v další jízdě případně vč. zadržení řidičského průkazu podle § 118b zákona o silničním provozu. Odmítnutí splnění výzvy je přestupkem podle § 125c zákona o silničním provozu.

Lékařským vyšetřením lze zjistit koncentraci alkoholu v krvi a podle rychlosti odbourávání i přibližnou dobu, kdy byl alkohol konzumován.

Problematika zjišťování požití návykových látek je poměrně obsáhlá; v rámci kapacitních možností bezplatné právní poradny jsem byla nucena odpověď zestručnit.

________________________________________

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Nároky osoby která utrpěla škodu na zdraví (pokousání psem)
- Vymáhání náhrady škody na zdraví po majitelích psa který napadl občana
- Co mohu vymáhat po majiteli psa který způsobil škodu na zdraví
- Náhrada škody na zdraví - pokousání psem
- Trvalé následky po pokousání psem a nárok na náhradu škody na zdraví
- Pokousání psem a snížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku
- Náhrada platu, mzdy při pracovní neschopnosti po pokousání psem
- Postup při odškodnění při pokousání psem
- Pokousání psem a odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
- Vymáhání bolestného po majitelích psa při pokousání psem

Na pozvání u příbuzných mě napadl v kuchyni jejich pes a bez varování mě kousl do obličeje v oblasti rtů,nebyl ničím vyprovokován. Lékař hodnotil horní a spodní ret - střední části retní červeně a kůže nad horní hranicí červeně s klínovitým defektem v pravé části cca 3 cm. Traumatická amputace jiných částí hlavy - operace na klinice plastické chirurgie Královské Vinohrady Praha. Mám trvalé následky. Majitel psa není pojištěn, nekomunikuj, odmítá uhradit škodu na zdraví. Prý to byla nešťastná náhoda. Jaké tedy mám nároky, o co a kde žádat (ztráta výdělku? snížení společenského uplatnění?). Jaký je postup při odškodnění a na jakých tiskopisech. Částečné odškodnění se mi dostalo z mé vlastní úrazové pojistky. Děkuji, Mirek
 
ODPOVĚĎ:
Neboť jste bezesporu utrpěl škodu na zdraví, jste oprávněn se po majiteli psa s odkazem na § 415 a § 420 Občanského zákoníku domáhat:

1/ Odškodnění bolesti (bolestné) a ztížení společenského uplatnění:
V tomto případě je klíčovým ustanovením § 444/1 \Občanského zákoníku, a to ve spojení s vyhláškou č. 440/2001 Sb. V první řadě je nezbytné nechat si Vaším ošetřujícím lékařem vyhotovit lékařský posudek dle § 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb., v němž přiřadí lékař Vámi utrpěným zraněním bodové ohodnocení (v současné době se 1 bod rovná 120,- Kč).

2/ Náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti:
Dle § 446 Občanského zákoníku činí náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před poškozením zdraví a jemu vyplaceným nemocenským.

3/ Náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti:
Dle § 447/1 Občanského zákoníku činí náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (nebo při invaliditě) rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před poškozením zdraví a výdělkem dosahovaným po poškození zdraví (se samozřejmým připočtením případného invalidního důchodu).

4/ Účelně vynaložených nákladů léčení:
Při škodě na zdraví se rovněž hradí účelně vynaložené náklady spojené s léčením, přičemž mají být proplaceny tomu, kdo je vynaložil (§ 449/1 a 3 Občanského zákoníku), v tomto kontextu se může jednat např. o náklady na pohonné hmoty, pokud jste musel v průběhu léčení za lékařem dojíždět, uhrazené regulační poplatky, náklady za léky či rehabilitace apod.

Obecně platí, že ztráta na výdělku, k níž došlo při škodě na zdraví, se hradí peněžitým důchodem; přitom se vychází z průměrného výdělku poškozeného, kterého před poškozením zdraví dosahoval (§ 445 Občanského zákoníku). Budoucí nároky dle bodů ad 2/, 3/ a 4/ je možné odškodnit jednorázově na základě písemné dohody mezi poškozeným a škůdcem o jejich úplném a konečném vypořádání (§ 449a Občanského zákoníku).

Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že případné plnění z Vaší úrazové pojistky nemá na odpovědnost škůdce žádný vliv.

Nebude-li dohoda o smírném odškodnění možná, nezbývá Vám, než se obrátit se svým nárokem na soud. V tomto případě bude nezbytné podat žalobu na náhradu škody na zdraví, v jejímž rámci vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů (zejména tedy lékařský posudek a další relevantní části Vaší zdravotnické dokumentace, kopie již proběhlé komunikace se škůdcem, navrhnete provedení svědecké výpovědi toho, kdo má o celé věci povědomí) a budete se domáhat vydání platebního rozkazu/rozsudku, kterým soud uloží škůdci povinnost k úhradě Vámi nárokovaných částek (jejichž důvod a výši je samozřejmě také nutné doložit). Pro přípravu žaloby Vám v každém případě doporučuji kontaktovat advokáta, vyhledávač adokátů dle lokality a zaměření zde:
http://www.advokatikomora.cz

________________________________________

PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je povinná výstupní prohlídka zaměstnance při výpovědi, ukončení PP?
- Kdo hradí výstupní prohlídku zaměstnance - zaměstnavatel nebo zaměstnanec?
- Výpověď odhodou - kdo hradí výstupní prohlídku zaměstnance?
- Dohoda o ukončení pracovního poměru - kdo hradí výstupní prohlídku zaměstnance?

Ráda bych věděla zda je výstupní prohlídka při ukončení pracovního paragrafu povinná? Kolik stojí a zda jí hradí zaměstnavatel (jestli záleží na tom jak byl pracovní poměr ukončen – zda zaměstnancem nebo zaměstnavatelem, zda výpovědí nebo dohodou? Děkuji, Radka
 
ODPOVĚĎ:
Výstupní prohlídka - provádí se vždy:
-    Před skončením pracovněprávního vztahu (pozor na okamžitá ukončení pracovního poměru)
-    Před převedením na jinou práci (pokud jde o jiný druh práce)
-    před zařazením na práci se sníženou náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance
-    Neexistuje bohužel nástroj, jak zaměstnance k této prohlídce donutit (doporučuje alespoň nařídit písemně do rozvázání pracovního poměru).

Cena za výstupní prohlídku zaměstnance se obvykle pohybuje mezi 400-500 Kč. Veškeré zdravotní prohlídky – vstupní (pokud jde již o zaměstnance, uchazeč hradí sám), průběžné i mimořádné hradí zaměstnavatel, proto by měl hradit i výstupní prohlídky.

Jak již bylo výše uvedeno, nezáleží na tom, jak byl pracovní poměr ukončen.

________________________________________

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Výpověď těhotné zaměstnankyně ve zkušení době u smlouvy na dobu určitou
- Pracovní smlouva na dobu určitou a výpověď zaměstnankyně ve zkušební době
PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je možné při prodloužení pracovní smlouvy znovu sjednat zkušební dobu
- Maximální délka zkušební doby u prodloužeí pracovní smlouvy
- Změna pracovního poměru a opakovaná zkušební doba
- Prodloužení pracovní smlouvy na určito a opakovaná zkušební doba

Od 1.12.2012 prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou a to na 6 měsíců, se zkušební dobou 3 měsíce. Zaměstnankyně je v pracovní neschopnosti, je možné ji ve zkušební době propustit když je těhotná. Děkuji, Karolína
 
ODPOVĚĎ:
Pokud byla prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou, která skončila k 30. 11. 2012, nelze v ní platně sjednat zkušební dobu. Jelikož zkušební doba souvisí se vznikem pracovního poměru nikoliv jeho změnou (prodloužení je pouze změna). Pokud tento předpoklad nevyhovuje skutečné situaci, je třeba dotaz doplnit.

Těhotenství není důvod k rozvázání pracovního poměru. Neuvádíte, zda zaměstnankyně ještě vykonává pracovní činnost nebo již čerpá mateřskou dovolenou, proto není možné stanovit, jak z hlediska správného postupu zaměstnavatele je možné postupovat.

 ________________________________________

OBČAN-EXEKUCE
- Maximální jednorázová úhrada části dluhu před splácením dluhu ve splátkách při exekuci

Mám dotaz ohledně exekuce. Pokud dlužím celkem včetně soudních poplatků a odměny exekutorovi a dlužné částky ,částku 100.000 Kč a exekutor mi umožní splátkový kalendář po tisícikoruně měsíčně, jakou si může stanovit jednorázovou částku než začnu splácet těch tisíc korun? Chce 40.000kč a potom mi přistoupí na splátky. Snaha splácet v situaci kdy povinný je na socialních dávkách ho nezajímá. Existuje nějaký právní předpis ohledně splátkového kalendáře a výše splátek, respektive první jednorázové častky. Setkal jsem se s tím už hodněkrát. Děkuji, Daniel
 
ODPOVĚĎ:
Žádný takový předpis neexistuje. Postup exekutora směřuje k vymožení pohledávky a záleží na rozhodnutí exekutora, jaký postup zvolí.

________________________________________

OBČAN-EXEKUCE
- Přechod obchodního podílu jednatele na společnost při exekuci
- Přechod obchodního podílu jednatele na s.r.o. při exekuci
OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAHY, SMLOUVY
- Může obchodní jednatel s.r.o. uzavírat smlouvy o převodu nemovitosti?

Jsem jediným jednatelem společnosti s.r.o., donedávna jsem byl také jejím jediným společníkem. Před půl rokem byl na můj obchodní podíl společnosti uvalen exekuční příkaz. Před týdnem jsem se z výpisu z obchodního rejstříku dozvěděl, že můj obchodní podíl přešel na společnost (z důvodu vykonatelnosti exekučního příkazu zanikla dle § 148 odstavce 2 Obchodního zákoníku moje účast ve společnosti). Nyní je tedy jediným společníkem společnosti sama společnost, já jsem jediným jednatelem. Jaký vliv má tato skutečnost právě na mou funkci jednatele, tedy zda mohu nadále působit jako jednatel této společnosti a dále zda můžu jako jednatel za společnost uzavírat smlouvy, zejména smlouvy o prodeji nemovitostí ve vlastnictví této obchodní společnosti. Děkuji, Bedřich
 
ODPOVĚĎ:
S obchodním podílem, který přešel na společnost, musí společnost naložit dle Obchodního zákoníku, jinak společnost může i bez návrhu soud zrušit. Vám jako jednateli náleží dle zákona obchodní vedení společnosti. Pokud je prodej nemovitostí ve vlastnictví společnosti v souladu se stanovami společnosti, společnost není předlužená a neodporuje to jiným právním předpisům, můžete zcizovat (převádět) nemovitosti ve vlastnictví společnosti.

________________________________________

OBČAN-DLUHY
- Strhávání mzdy insolvenčním správcem - od úpadku nebo po přezkumném jednání
- Vliv úpadku a přezkumného jednání na strhávání mzdy v insolvenčním řízení
- Vliv přezkumného jednání a úpadku na strhávání platu v osobním bankrotu
- Strhávání platu, mzdy v osobním bankrotu a vliv úpadku, přezkumného jednání
- Strhává zaměstnavatel mzdu od úpadku nebo přezkumného jednání?

S manželkou jsme podali Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud zjistil úpad a povolil oddlužení, stanovil datum přezkumného jednání na polovinu prosince 2012. Tedy zatím nemáme rozhodnuto o splátkovém kalendáři.
Od kdy může insolevenční správce začít strhávat mzdu od zaměstnavatele? Okamžikem kdy soud vyhlásí úpadek, nebo až po přezkumném jednání? A vzhledem k tomu, že mi zaměstnavatel i po podání Návrhu a i po zjištění úpadu stále dělá srážky ze mzdy, tak komu mají být vyplaceny?
Jde mi o to, že jsem měl ve čtvrtek 29.11.2012 výplatní termín, dostal jsem výplatní pásku, tam je že mi byla část stržena na exekuci (peníze mají být deponovány na účtu zaměstnavatele, než krajský soud rozhodne), zbytek byl odeslán na účet. Ale nikde nic. Mohl již insolvenční správce něco strhnou i když ještě neproběhlo přezumné jednání?
V tom dopise, kde soud zjistil úpadek dlužníků je tato věta:
"VI. Osoby, které mají závazky vůdči dlužníkům, se vyzývají, aby napříště plnění neposkytovali dlužníkům, ale insolvenčnímu správci."
Děkuji, Aleš
 
ODPOVĚĎ:
Na základě rozhodnutí soudu o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, tedy až po přezkumném jednání je zaměstnavatel povinen zasílat část postižitelné mzdy k rukám insolvenčního správce a ten tuto část bude dle procentuálního výpočtu opět stanoveného soudem přeposílat každý měsíc jednotlivým nezajištěným věřitelům. Do rozhodnutí o způsobu řešení oddlužení, tedy do přezkumného jednání od rohodnutí o úpadku by již neměl zaměstnavatel zasílat peníze exekutorovi. Insolvenční správce mohl zaměstnavatele uvědomit ať peníze již zašle na účet správce zřízený pro vaše věřitele. Pak je možné se správcem domluvit a požádat o vyplacení části mzdy, co Vám náleží případně o vyplacení zálohy.

________________________________________

OBČAN-DĚDICTVÍ
- Patří peníze vložené na penzijní připojištění do dědického řízení?
- Kdo dědí peníze z penzijního připojištění - informace, pravidla
- Patří peníze z penzijního připojištění jednoho z manželů do SJM?
- Je možné ovlivnit kdo zdědí peníze z penzijního připojištění?
- Dědění penzijního připojištění dle Občanského zákoníku
- Kdo dědí odbytné z penzijního připojištění jednoho z manželů?
- Patří peníze v penzijním připojištění do SJM?
- Patří peníze v penzijním připojištění do společného jmění manželů?
- Patří peníze vložené do stavebního spoření do dědického řízení?
- Kdo dědí peníze ze stavebního spoření - informace, pravidla
- Patří peníze ve stavebním spoření jednoho z manželů do SJM?
- Je možné ovlivnit kdo zdědí peníze ze stavebního spoření?
- Dědění stavebního spoření dle Občanského zákoníku
- Patří peníze ze stavebního spoření do SJM?
- Patří peníze ve stavebním spoření do společného jmění manželů?

Maminka před úmrtím prodala rodinný domek, který již vlastnila před nabytím manželství. Peníze pak vložila jako investice jednorázově do penzijního připojištění a stavebního spoření. V době trvání manželství žádné další prostředky nespořila.
Patří pak tyto investované prostředky v uvedených finančních produktech v době trvání jejího manželství také do společného jmění manželů SJM a v dědickém řízení budou dědit manžel a děti nebo do společného jmění manželů SJM nepatří a dědit z tohoto titulu budou pouze její děti. Děkuji, Milan
 
ODPOVĚĎ:
Zákon o penzijním připojištění zcela jasně stanoví, zda finanční prostředky z penzijního připojištění jdou do dědictví či nikoli. Pokud Vaše maminka ve smlouvě o penzijním připojištění určí oprávněnou osobu, nebude se odbytné z penzijního připojištění v dědickém řízení vůbec projednávat a tato oprávněná osoba dostane toto odbytné automaticky mimo dědické řízení. Pokud však oprávněnou osobu ve smlouvě o penzijním připojištění neurčí, bude penzijní připojištění součástí společného jmění manželů - a při vypořádání SJM v rámci řízení o dědictví půjde polovina jeho hodnoty manželovi a polovina jeho hodnoty půjde do dědictví.
Zákon o stavebním spoření stanoví, že pokud zemře účastník stavebního spoření a tento je ženatý či vdaná, automaticky ze zákona připadne toto stavební spoření pozůstalému manželovi a v dědickém řízení pak musí pouze tento pozůstalý manžel vyplatit do dědictví polovinu jeho hodnoty. Žádná jiná možnost není možná.
V rámci vypořádání společného jmění manželů je pak možné tvrdit, že maminka investovala do společného jmění svůj výlučný majetek a při vypořádání společného jmění manželů se pak k tomu přihlédne. Neboli při vypořádání společného jmění manželů vznikne dluh manžela z titulu vypořádání společného jmění manželů přávě z kvůli investicím z výlučného majetku maminky do SJM.

________________________________________

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252