Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny

OBČAN-BYDLENÍ
- Jak se bránit proti opakovaným bezdůvodným stížnostem sousedů
- Znemožnění pokojného, nerušeného výkonu práv při užívání bytu
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin pomluvy - soused podává pomlouvačné stížnosti na městský úřad


Potřebovala bych od vás poradit. Bydlíme s přítelem a dětmi v městskem bytě a máme problémy se sousedem pod námi. Chodí na bytové družstvo a podává stížnosti, které se nezakládají na pravdě. Hlasí tam, že můj přítel mu kope do dveří. Když se ho přítel zeptal proč to dělá, tak se mu smál do obličeje a prý tak dal bude pokračovat, dokud nás odtud nedostane. Dále si vymyslel že já nechodím s dětmi ven a že já pobíhám ve večernich hodinách po chodbě. Už nevíme co máme dělat jsme z toho zoufalí. Můžete nám prosím poradit, napsat kam se máme obrátit. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Můžete se obrátit na bytové družstvo s tím, že Vám chování souseda znemožňuje nerušený výkon práv spojený s užíváním bytu. Také můžete zajít na Vám příslušný městský úřad, v jehož obvodu Vy i soused bydlíte a podat podněť na prošetření věci na přestupkovou komisi úřadu.
Soused by se svým jednáním mohl dopustit přestupku proti občanskému soužití. V neposlední řadě můžete podat na souseda trestní oznámení na kteroukoliv službnu policie nebo na státní zastupitelství. Trestní oznámení pak můžete odůvodnit, že se domníváte, že se jedná o trestný čin pomluvy.


FINANCE-DANĚ
- Neoprávněné uplatnění slevy na dani zaměstnavatelem
- Vymáhání uplatnění slevy na dani po bývalém zaměstnavateli


Zaměstnavatel na mě neoprávněně uplatňoval slevu na dani (kterou na mě uplatňoval druhý zaměstnavatel). Chci ho zažalovat, aby mi vrátil dlužnou částku, protože se mnou nekomunikuje a nedá se s ním nijak domluvit.
Minulý rok jsem měla 2 zaměstnání (reklamní agentura a sanitní doprava). U sanitní dopravy mám podepsaný růžový papír "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob". Jako hlavní pracovní poměr jsem měla práci v reklamce.
Když jsem v březnu podávala přiznání k dani, zjistila jsem, že dlužím finančnímu úřadu 13.000 Kč, protože si šéf v reklamce na mě uplatňoval slevu na dani. Já jsem o tom nevěděla. Mohu ho zažalovat, aby mi vrátil dlužnou částku? Můžu mít ale já nějaký postih za to, že jsem brala k výplatě peníze na černo, jinak by mě propustil? Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Doproučuji zajít na finanční úřad a celou situaci jim vysvětlit a doptat se na možná řešení. Snad i oni mohou zahájit proti reklamní společnosti správní řízení ve věci.
Pokud dlužnou částku jste nucena doplatit Vy, jistě ji můžete formou žaloby na bezdůvodné obohacení po zaměstnavateli vymáhat. Problém je v tom, že za to, že jste dostávala část peněz bokem můžete být postihnuta i Vy. Tento způsob vyplácení mzdy není v souladu se zákonem. Finanční úřad Vám patrně udělí pokutu a bude žádat, abyste peníze, které jste dostala "bokem" dodatečně zdanila. Pokud jste byla k takovému jednání ze strany zaměstnavatele nucena, je možné se obrátit s podnětem na inspekci práce, která u zaměstnavatele může udělat šetření.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je nutný souhlas spolumajitelů se zasazením stromů, keřů na pozemku?


Jsme spolumajitelé rodinného domu, každý má svůj vchod, dům je řádně zkolaudován. Není však rozdělen pozemek (zahrada) včetně průjezdu, který je na naší straně, což je důvodem našeho sporu, který vznikl nedodržením ústní domluvy při zahájení přípravy stavby. Tzn. každý si uzavře svůj pozemek s tím že spolumajitel má vchod z ulice s předzahrádkou a já vchod z průjezdem).
Potřebuji vědět, zda spolumajitel společného pozemku musí mít ode mne souhlas na případnou stavbu altánku, pergoly, dílny, sázení stromů, nebo keřů apod. na našem společném majetku. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Jako spoluvlastník pozemku před Vaším domem, máte k pozemku stejná práva jako ostatní spoluvlastníci. Za předpokladu, že nedošlo k rozdělení vlastnických podílů platí, že jste každý vlastníkem stejné části pozemku. Pokud bude kdokoliv z vás jakýmkoliv způsobem nakládat s pozemkem, musí mít souhlas ostatních spoluvlastníků. Ovšem je třeba mít určitou míru, pokud byste např. vyžadoval striktně odsouhlasení i zasazení nějaké drobné rostliny, nemusel byste v případném sporu uspět z důvodu šikanózního výkonu práv.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Definice a rozsah práce přesčas v hodinách
- Přesčasová práce - definice a týdenní, roční rozsah


Již několik let pracuji v obchodě. Před třemi lety jsem byl donucen podepsat žádost o snížení hodinového úvazku z osmi hodin na šest hodin. I přesto jsem měl naplánován rozpis směn na úvazek převyšující šest hodin s odůvodněním zaměstnavatele, že tímto si mohu přivydělávat. Jedná se o práci přesčas? Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Pokud máte sjednánou kratší pracovní dobu, tak vše, co je konáno nad rámec této pracovní doby je práce přesčas. Pokud Vám takovou práci zaměstnavatel nařídí je třeba, aby se držel zákonných limitů např. že nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Pokud se ovšem se zaměstnavatelem nedohodnote jinak.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace střechy - co dělat když ji firma nevyřešila včas
- Stavební firma nevyřídila reklamaci střechy včas - jak postupovat?


Reklamace stavebního díla. Dne 24.11.2010 jsem vyhotovila reklamační protokol na závady se zhotovením kompletní střechy nového rodinného domu, které se objevily  (předávací protokol dokončeného díla byl 24.2.2009). Po ohledání závad na místě téhož dne za přítomnosti mé, jako investora, zhotovitele střechy a stavebního dozoru byl protokol všemi přítomnými podepsán. Datum předání díla, po odstranění závad, byl stanoven v reklamačním protokolu na 30.4.2011. Zhotovitel ale i po mých neustálých urgencích, kdy slibuje, že vše dá do pořádku, reklamaci k dnešnímu dni nevyřídil. Jedná se, mimo jiné, hlavně o výměnu svislých pokroucených a popraskaných dřevěných sloupů, které podpírají převislou střechu u vchodu do nového rodinného domu, které nevyměnil.
Poslední dobou zhotovitel se mnou nekomunikuje, nezvedá mi telefon, neodpovídá na maily. Prosím, sdělte mi, jak mám dále postupovat. Potřebuji stavbu rodinného domu dokončit, tj. zhotovit krycí beton a pak položit dlažbu před vchodem do rodinného domu a nemohu tak učinit, neboť předtím je potřeba vyměnit reklamované svislé pokroucené sloupy v daném místě. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že zhotovitel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Pokud navíc bylo ještě stanoveno i datum, do kterého má být vada odstraněna a toto bylo zhotovitelem podespáno, není sporu o tom, dokdy vada měla být odstraněna.
Zákon Vám dává právo žádat za průtahy přiměřenou slevu z ceny díla, pokud toto nelze, můžete odstoupit od smlouvy, což znamená, že zhotoviteli zaplatíte jen to, co již vykonal a na zbylé práce si objednáte někoho jiného. Pokud Vám nečinností zhotovitele vzniká škoda (prodlení na stavbě, finančně výdaje s opravou střechy), můžete ji chtít po zhotoviteli nahradit.
Zkuste tedy zhotovitele písemně kontaktovat, že pokud do Vámi stanovené doby nedojde k odstranění vad, odstoupíte od smlouvy a že mu dáte náklady s tím spojené k úhradě. Pokud se Vám stále nebude ozývat, musíte se obrátit na soud. Tam vyčíslete škodu a náklady po zhotoviteli vymáhajte.


OBČAN-BYDLENÍ
- Práva nájemníka při změně majitele bytu, domu, nemovitosti
- Platí nájemní smlouva pokud pronajímatel byt, dům prodá?
- Může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu pokud byt, dům prodá?
- Může vstupovat pracovník realitní kanceláře do pronajatého bytu?


Obýváme byt v samostatném domě. Máme smlouvu na dobu neurčitou. Regulované nájemné platíme řádně a smlouvu jsme neporušili. Majitel se rozhodl domek prodat. Cenu stanovil neúměrně vysokou. Po neúspěšném jednání s námi předal prodej domku realitní kanceláři. Jaká jsou naše práva? Musíme kdykoliv vyhovět pracovníkúm ralitní kanceláře při prohlídkách domu případnými zájemnci? Musí být přítomen majitel? Máme právo na náhradní bydlení? Kdo ho zajistí? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě dochází ke změně právního vztahu v osobě pronajímatele. Pronajímatel je vlastníkem nemovitosti a jeho vlastnické právo je neomezeno v otázce, za kolik se rozhodne svou nemovitost prodat, otázka zní, za kolik ji ve skutečnosti prodá. Pronajimatel má však povinnost Vás o změně vlastníka nemovitosti informovat. Nájem bytu je právem chráněný závazkový vztah. Nelze jej ukončit bez Vašeho souhlasu pouze na základě toho, že se mění pronajímatel. Ve Vašem případě, kdy máte smlouvu na dobu neurčitou lze vypověď ze strany pronajímatele bez přivolení soudu jen za předpokladu, že byste hrubě porušovali dobré mravy nebo povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy (např. neplacení nájemného, za určitých podmínek pokud máte více bytů či domů, neužíváte-li dům bez vážného důvodu nebo jedná-li se o dům zvláštního určení, které Vy nesplňujete (typicky služební byt). Pokud byste dostala výpověď z nájmu bytu z prvních čtyř důvodů, bytová náhrada Vám náleží. Váš případ vidím asi tak, že majitel se s novým majitelem buď domluví, že jeho požadavky bude řešit s Vámi on osobně nebo až majitel nový. Pokud se Vás bude chtít nový majitel "zbavit" nejspíš tak učiní cestou zvýšení nájemného. To s Vámi ale musí předem probrat. V případě, že byste s novou výší nesouhlasili, můžete se obrátit na soud.
Co se týče návštěvy realitní kanceláře a zájemci, na nájem bytu se vztahuje ustanovení o nedotknutelnosti obydlí, což je právo zakotveno v Listině základních práv a svobod. Oproti tomu stojí právo pronajímatele po písemné dohodě s Vámi do bytu vstoupit. V tomto případě by Vás tedy pronajímatel měl předem upozornit na termín konání návštěv, pokud by tak neučinil, jedná se o zásah do nedotknutelnosti obydlí.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Matka dostávala výživné když u ní dítě nebydlelo a dítěti alimenty nepředala
- Matka potomka si nechala alimenty i když u ní dítě nežilo
- Bezdůvodné obohacení na výživném, alimentech


S manželkou jsme se rozvedli v roce 2001. V manželství se nám narodila dcera, na kterou mi soud vyměřil výživné 4.000 Kč měsíčně. Dnes již bývalá manželka si ihned o výživné žádala exekučně. Takže mě bylo strháváno z platu. V červnu 2009 dcera končila střední školu a ihned se hlásila na Pracovní úřad. První týden v září 2009 úspěšně zakončila opravnou zkoušku. Poté se od matky odstěhovala ke svému příteli. Výživné mi bylo stále exekučně strháváno až do soudního zrušení v říjnu 2010 zpětně do září 2009. Od dcery vím, že od matky žádné výživné nedostávala. Ta je použila pro svou potřebu. Ptám se, měla na toto výživné od září 2009 do října 2010 ještě nárok? Pokud ne, mohu přeplacené výživné po bývalé manželce požadovat zpět a jakým způsobem. Děkuji za každou radu i názor. Daniel

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že rodiče mají vyživovací povinnost k dětem do doby, dokud nejsou schopny se sami živit. Pokud tedy již Vaše dcera měla nějaké příjmy, ať už např. z dávek sociální podpory, má svůj příjem a může se živit. Pokud však na dávky nedosáhla, vyživovací povinnost trvá. Pokud ve Vašem případě vyživovací povinnost již být neměla, lze se obrátit na manželku (za předpokladu, že peníze dceři nevyplácela) a vyzvat jí k navrácení přeplatku. Neučiní-li tak, je možné se obrátit žalobou na bezdůvodné obohacení na soud.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na náhradu škodu - pes zabil psa
- Pes roztrhal jiného psa - náhrada škody majiteli


Měla jsem psa, jezevčíka – 13 let starý, a ten byl roztrhán pitbulem. Já u toho nebyla, ale bylo mi řečeno toto. Ten můj pes vyběhl ze dveří k tomu pitbulovi. Pitbul byl údajně na vodítku a byla s ním majitelka. Poté, co náš k němu přiběhl, ho ona pustila z vodítka a běžela se schovat. Oba se do sebe pustili. Myslím si, že kdyby ho ona držela na tom vodítku, popř. škrtila za obojek, tak tohle se stát nemuselo. Nebylo to poprvé. Ten pitbul napadl i člověka a stejně se nic nestalo. Chápu, že je problém, že jsme neměli zavřené dveře. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli se dá něco dělat? Stalo se to 28.5.2012. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Může se jednat o týrání zvířat. Na Vaši straně je chyba, že pejsek nebyl zajištěn, na straně druhé ani majitelka pitbula nemůže svého psa jen tak pustit a nechat ho "trhat" jiná zvířata. Pokud je to možné, obraťte se na majitelku a žádejte odškodnění. Jestli domluva selže, můžete se obrátit na policii s požadavkem na vyšetření případu. Bylo-li takových případů více, je třeba, abyste to uvedla. Bohužel policisté mají většinou tendenci dané případy odkládat, ovšem alespoň v základu je prošetřit musí. A některým majitelům často stačí jen domluva policie nebo skutečnost, že člověk musí k výslechu.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno k nemovitosti ve vlastnictví státu - informace
- Státní nemovitost a věcné břemeno občana k této nemovitosti


Při vyhledávání informací kolem věcného břemene jsem se ve Vašem článku dočetla, že vydržením nelze získat právo odpovídající věcnému břemeni k nemovitostem ve vlastnictví státu. Mám zkušenosti z místa bydliště - usnesení rady a zastupitelstva města, že občan vydržel/získal zdarma od státu-obce pozemek. Odpovídá to zákonu? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. Takto ovšem nelze nabýt věci, které nemohou být předmětem vlastnictví (nikdo je nemůže vlastnit) a nebo jsou naopak jen ve výhradním vlastnictví státu, tj. může je vlastnit jen stát nebo příslušná právnická osoba. Příklad, který uvádíte, tak možný je, pokud se nejedná o pozemek, který by mohl být jen ve vlastnictví státu.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMNO
- Může majitel pozemku požadovat zpoplatnění věcného břemene za silnici?
OBČAN-NÁJEM
- Může majitel pozemku požadovat nájemné za pozemek pod silnicí jiného vlastníka?


Vlastním pozemek, přes který vede silnice. Můžu požadovat po majiteli komunikace buďto úhradu za odkoupení pozemku, či zda mohu navrhnout cenu za pronájem pozemku? Silnice přes náš pozemek vede určitě déle jak 30 let. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Nejprve je třeba zjistit, zda-li už nějakým způsobem nejsou právní vztahy upraveny. Je možné, že majitel komunikace mají dojednáno věcné břemeno. Zkuste se informovat na katastru nemovitostí. Za přepokladu, že žádná domluva či dohoda neexistuje, kontaktujte majitele komunikace a sdělte mu své požadavky. Můžete navrhovat jak odkoupení svého pozemku, tak nájemné, je je na Vás a majiteli komunikace, jak se dohodnete.


OBČAN-BYDLENÍ
- Využití vzorových stanov společenství vlastníků bytových jednotek
- Vznik společenství vlastníků bytových jednotek SVJ ze zákona - informace
- Je nutná přítomnost notáře při založení SVJ?
- Založení společenství vlastníků bytových jednotek a přítomnost notáře
- Jak požádat o vyúčtování fonddu SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek)


V domě, kde je šest bytových jednotek, které každou vlastní dva manželé, jsme po dvaceti letech bydlení neustanovili společenství vlastníků jednotek SVJ. Nyní jsme se sešli na schůzi a dohodli jsme se, že se budeme řídit vzorovými stanovami SVJ, ale nebudeme ho ustanovovat pomocí notáře. Zvolili jsme výbor (předsedu, místopředsedu a dalšího člena) a kontrolora. Ráda bych se teda zeptala, jestli je toto možné a platné?
Na schůzi se sešly čtyři bytové jednotky a všechny s tímto souhlasily. Podle metrů čtverečních měly tyto čtyři bytové jednotky většinu. Usnesení ze schůze jsme pak doporučeně poslali a oznámili ho zbývajícím dvěma bytovým jednotkám.
Dále bych se ráda zeptala, jestli i v tomto případě, kdy nebylo ustanoveno SVJ, měl povinnost ten, kdo se stará o vyúčtování a platby, zasílat a oznamovat nám faktury, změny cen atd.? Za posledních 5 let nám nikdy nic nedal, takže nemáme přehled o společných financích. Posíláme mu cca 800 Kč měsíčně na jeho osobní účet. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Zákon říká, že SVJ vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce. Společenství se dále zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného soudem, kam píšete název, sídlo, identifikační číslo, orgány společesntví a den vzniku.
Tento zápis provádí výbor nebo pověřený vlastník a to do 60 dnů od zvolení. Zde se právě dokládá výpis z katastru nemovitostí pro dům s byty a nebytovými prostory, notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, na níž byly schváleny stanovy společenství a zvoleny orgány společenství, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi a schválené stanovy společenství.
Jak vidíte, zákon tedy stanovuje podmínku účasti notáře během první schůze společenství, kde se rozhoduje o stanovách.
K Vašemu druhému dotazu, pokud jste někoho pověřila správou, můžete od něj chtít vyúčtování, stačí jej vyzvat, aby Vám vyúčtování poskytl. Pokud tak neučiní, je možné se obrátit na soud.


OBČAN-BYDLENÍ
- Odvolání topiče stavebního bytového družstva
- Nespolehlivý topič bytového družstva a jeho odvolání
- Jak se zbavit nespolehlivého topiče bytového družstva - postup


Náš a sousední dům spravuje stavební bytové družstvo. Máme kotelnu, která je společná pro oba dva domy. V kotelně dělá topiče člověk, který nám nevyhovuje (nebydlí v domě tudíž špatná časová flexibilita, špatné jednání atd.). Všichni nájemníci souhlasí s odvoláním stávajícího a zvolením nového topiče. (Víme, že musí mít topičské zkoušky, ale to není problém.) Vše se tedy zdá být jasné, ale když jsem jako domovník a zástupce nájemníků předložil tento návrh stavebnímu bytovému družstvu SBD, bylo mi sděleno, že se stávájícím topičem není z hlediska stavebního bytového družstva SBD problém. Prý to není v naší kompetenci a nemáme tedy ani právo zvolit si vlastního topiče. Smlouvu má topič uzavřenou se stavebním bytovým družstvem a tudíž mu musí dát nejprve výpověď. SBD se k tomuto kroku ale nemá. Máme právo si zvolit vlastního topiče, kterého mimo jiné platíme z našich peněz? Nebo nám může SBD diktovat kdo nám bude topit (bez ohledu na to zda dobře nebo špatně)? Děkuji, Alois

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že v tomto případě má stavební bytové družstvo pravdu, jako vlastník domů a navíc také jako zaměstnavatel topiče má právo určovat, jak dlouho bude zaměstnanecký poměr mezi družstvem a topičem trvat. Na straně druhé bych zkusila písemný podnět družstvu, kde bych předložila výtky na práci topiče a počet nespokojených nájemníků v domě. S každým proviněním topiče bych družstvo kontaktovala a apelovala bych na to, aby mi nabídli jinou možnost řešení, když topiče odvolat nechtějí.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zaměstnavatel chce dát zaměstnanci výpověď hned po pracovní neschopnosti
- Zaměstnavatel vyhrožuje výpovědí - jak postupovat?


Jsem zaměstnán na dobu neurčitou. Nyní jsem v pracovní neschopnosti na doporučení zaměstnavatele. Když jsem nesl lístek na peníze, tak mi řekl ať dám vypověd že potřebuje vzít jiného zaměstnance. Já jsem odmítl tak mi řekl, že si stejně něco najde, aby mi nemusel vyplatit odstupné. Zatím jsem stále v pracovní neschopnosti a tak bych potřeboval radu co mám dělat. Platím si pojistku na to, když něco rozbiju. Spadl mi nootebook, zaměstnavatel chce, abych opravu notebooku zaplatil. Prosím jak to mám teď řešit? Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel Vám v ochranné době, což je právě během doby pracovní neschopnosti může dát výpověď jen stěží. Rovněž tak výpověď, kdy Vám nebude muset dávat odstupné je přesně zákonem stanovena. Pokud byste dostal výpověď, se kterou nesouhlasíte, neprodleně sdělte zaměstnavateli, že trváte na tom, aby pracovní poměr dál pokračoval. Pak máte Vy i zaměstnavatel 2 měsíce na to, abyste se v případných sporech obrátili na soud.
Vaší druhé otázce jsem ne zcela rozuměla, abych Vám na ni dokázala odpovědět, potřebovala bych znát blíže pojistnou smlouvu, kterou jste uzavřel a způsoby jejího plnění.


RODINA-ROZVOD
- Jak zlegalizovat v ČR rozvod manželství v zahraničí
- Návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství
- Legalizace zahraničního rozvodu v ČR - postup


Můj přítel a jeho bývalá žena mají jak české tak kanadské občanství. V roce 1990 se v Kanadě vzali v kostele. Když pak přijeli do ČR, zjistili, že se zde církevní sňatky neuznávají (začaly, ale později), a tak se v r. 1992 vzali ještě jednou na městském úřadě ve Strakonicích. V roce 2008 se v Kanadě rozvedli a vypořádali, což může přítel doložit tzv. „ rozvodovou listinou“.
Pak se seznámil se mnou a rozhodl se natrvalo přesídlit do České republiky. Rád by tady koupil nebo postavil dům, ale já se obávám, že je tady pořád ještě ženatý a cokoli koupí, se stane SJM s jeho bývalou manželkou. Aby to bylo zajímavější, na OP má „rozvedený“, protože úřednici na MÚ kanadská rozvodová listina s českým překladem stačila.
A proto prosím o radu, co s tím. Má se přítel v ČR rozvést ještě jednou? A jak? Bývalá manželka nespolupracuje. Ve vypořádacím rozsudku z Kanady se vzdává jakýchkoli dalších nároků na jeho majetek. V době rozvodu tady přítel vlastnil pouze mlýn vrácený v restituci a účet u České spořitelny (mlýn už prodal a účet zrušil). Žádné SJM tedy neměli.
A nebo legalizovat ten kanadský rozvod? Ale jak a kde? Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu uzavřeného v Kanadě je zapotřebí předložit návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství Nejvyššímu soudu ČR se sídlem v Brně. Tento návrh je možné předložit osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, nikoliv však prostřednictvím velvyslanectví nebo generálního či honorárního konzulátu. Přehled informací, které má návrh obsahovat, včetně vzoru tohoto návrhu, průvodního dopisu a přehledu dokumentů, které je k návrhu zapotřebí přiložit, najdete např. na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Ottawě zde: http://www.mzv.cz/ottawa/cz/konzularni_oddeleni/cestovni_pasy_a_matricni_doklady_cr/uznani_cizozemskeho_rozvodoveho_rozsudku.html .


OBČAN-DLUHY
- Kamarád mi splácí nižší splátky dluhu - jak postupovat?
- Kamarádka mi splácí nižsí splátky dluhu než je ve smlouvě o půjčce
- Co je to zesplatnění dluhu - vysvětlení
- Jak podat žalobu na zaplacení dluhu kamarádem, kamarádkou - postup
- Postup podání žaloby k soudu na vrácení dluhu


V červnu 2011 jsem půjčila své kamarádce 10 tisíc korun. Vzor základní smlouvy jsem našla na webu (kdo půjčuje komu, kolik, do kdy – smlouva je na rok, výše splátek a nárok na zákonné úroky z prodlení). Ve smlouvě jsou stanovené termíny i výše měsíčních splátek. Každý měsíc mi sice část dluhu přijde, ale třeba o dva týdny později a ve výrazně nižších částkách než stanovuje smlouva. Problém je ten, že přes moje neustálé urgence a prosby o rozumnou domluvu, se mnou kamarádka absolutně nekomunikuje a trvá na tom, že na ni nemám žádné „páky“ a peníze bude platit, jak ona sama chce. Toto jednání se mi nelíbí, proto bych se chtěla zeptat, jestli mám přece jenom nějakou možnost, jak tuto situaci řešit. Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Dlužník je povinen plnit svůj dluh řádně a včas. Řádně znamená v plné výši určených splátek a včas, že zaplatí k datu, na němž jste se shodli. Smlouvu jsem sice neviděla, ale pokud je platná, můžete dluh kamarádce tzv. zesplatnit, což znamená, že z důvodů špatného plnění ztrácí výhodu splátek a Vy dluh chcete v plné výši k tomu a tomu datu zpět. Toto vyrozumění učiňte nejlépe písemně a přidejte i větu, že jste se s kamarádkou vyjednávat pokoušela, ale bez úspěchu. Můžete také pohrozit, že kamarádku budete žalovat. Za předpokladu, že kamarádka nebude na urgenci reagovat, můžete se obráti na soud žalobou o zaplacení dlužné částky. Žalobu podáváte na soud v místě bydliště kamarákdy, doložíte jak a kdy dluh vznikl i peripetie s neplacením. Nezapomeňte si připočítat smluvní pokutu, kterou jste si stanovila ve smlouvě a příp. náklady s vymáháním (soudní poplatek atd.). Soud by měl rozhodnout ve Váš prospěch a nařídit plnění. Pokud ani potom nebude kamarádka spolupracovat, můžete se obrátit z rozsudkem od soudu na exekutura.


PRÁCE-PLATY, MZDY
- Noční směna zasahující do víkendu nebo státního svátku - výpočet mzdy
- Výpočet mzdy - noční směna zasahuje do státního svátku nebo víkendu
- Jak se vypočítává plat pokud noční končí v sobotu nebo ve státním svátku
- Výpočet mzdy z pátku na sobotu - počítá se jako pracovní den nebo víkend?


Pracuji ve fabrice v nepřetržitém provozu. Děláme dvanáctky ranní 6:00-18:00 a noční 18:00-6:00. Dříve zaměstnavatel proplácel svátky spravedlivě. Před měsícem nám ovšem oznámili, že se placení svátků mění naslédně:
Pokud přijdeme na noční, která je ze všedního dne na svátek, tak nám půlka směny (od 00:00 do 6:00) nebude počítána jako svátek, přestože svátek začal po půlnoci. Ovšem když přijdeme na noční ze svátku na všední den, tak bude zaplacena jako svátek celá směna, přestože od půlnoci už svátek není. Jak se proti tomuto rozhodnutí zaměstnavatele bránit? Na koho se můžeme obrátit, aby nám zas byly spravedlivě propláceny svátky, byť to bude jen půl směny? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce hovoří o tom, že pokud zasáhne směna do dne pracovního klidu, bude u zaměstnace svátek začínat nikoliv hodinou, kdy končí jeho směna, ale hodinou odpovídající nástupu té směny, která v daném týdnu nastupuje dle rozvrhu směn jako první.
Příplatek za svátek by Vám tedy náležet měl. V případě problémů se můžete obrátit na Inspektorát práce, kde Vám poskytnout bližší informace a kde také můžete podat podnět k prošetření proplácení svátků u zaměstnavatele. V podnětu pak nezapoměňte uvést, že chcete být do 30 dnů informován o výsledku případné kontroly.


OBČAN-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- V pronajatém obchodě došlo k úrazu zákazníka, je odpovědný pronajímatel či nájemce?
- Odpovědnost za úraz v obchodě v pronájmu - odpovědnost nájemce nebo pronajímatele?


Od městské části máme v nájmu obchod, kde u vstupních dveří je cca 5 cm vysoký práh. Stalo se, že starší paní vstupovala do obchodu, upadla a zranila si nohu. Neseme odpovědnost za zranění? Pokud ano, jaký je postup při šetření a zkoumání případu. Bohužel ještě nejsme pojištění. Děkuji, Zlata

ODPOVĚĎ:
Vy jako provozovatelka obchodu odpovídáte za to, aby v obchodě nedocházelo ke zraněním zákazníků. Pokud je práh nějak "záludný" v tom smyslu, že o něj zakopává třeba hodně lidí nebo, že jej tam nečekají, máte za povinnost takové místo viditelně označit a snažit se předcházet škodám. Na straně druhé, pokud se nejedná o takový práh, těžko můžete eliminovat všechny možné úrazy, které by se mohly stát. Také zákaznice má ze zákona povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. Pokud se tedy nejedná o nějaké nebezpečné místo, které mělo být označeno, odpovědná byste být neměla.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vybudování pilíře mostu a smlouva s povodím Labe


V rámci oprav po Bleskových povodních 2010 v Chrastavě, kterými jsme byli postiženi i my. Mezi místní komunikací a potokem, vedoucím podél teto komunikace a zároveň kopírující naš pozemek, bude obnovena opěrná zeď. Její součástí bude i nosný pilíř budoucího nového mostku spojující náš pozemek s komunikací. Druhý pilíř, na naší straně a vlastní mostek, musíme vybudovat na naše náklady. Povodí Labe, nám zaslalo smlouvu o zřízení věcného břemene, za jednorázový poplatek min. 500 Kč, kde budou oni povinní, z důvodu našeho přejíždění po našem mostě, na náš pozemek, přes jejich potok. Dále nám zaslali smlouvu o nájmu, kdy nám pronajmou tento samý úsek, 49m2, za 441 Kč/rok. Mají k tomuto oprávnění? Co mi hrozí, pokud bych odmítnul smlouvy podepsat? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
K řádnému posouzení věci bych musela vidět obě smlouvy, které s Povodím Labe máte. Obecně platí, že nikdo nemůže být nucen k tomu, co zákon neukládá, tudíž nemůžete být nucen k podpisu smlouvy. Berte to tak, že Povodí Labe Vám dělá obchodní nabídku, o které můžete vyjednávat. Pokud po Vás něco chtějí (užívat Váš pozemek) snaží se s Vámi vyjednávat, k čemuž samozřejmě právo mají. K podpisu Vás nikdo nutit nemůže, avšak pokud budete nějakým způsobem zasahovat do vlastnickým práv Povodí Labe, může Vám toto být pod hrozbou sankce odepřeno.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Jak se rozvést když mě manžel odřízl od peněz
- Jak se rozvést když nemám peníze na soudní poplatky?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak se vyhnout placení soudního poplatku při rozvodu manželství
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Jak má postupovat týraná manželka
- Obrana proti týrání v manželství


Můj manžel mě dlouhou dobu psychicky terorizuje. Způsobil to, že jsem momentálně zcela bez prostředků, chci se rozvést. Nemám ani na platbu kolku. Nemám díky němu přístup k absolutně žádným penězům. Vyhání mě z domova. Nemám kam jít ani za co žít. Můžete mi , prosím, nějak poradit. Situace je velice komplikovaná. Nevím si rady. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Budete potřebovat komplexnější pomoc. Mohu Vám doporučit obrátit se na Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů, kontakt na pobočku, která je Vám nejblíže získáte na kterékoliv policejní stanici. Můžete se také obrátit na Donu linku - 251 51 13 13, kde pomáhají obětem domácího násilí. Na internetu ovšem najdete kontakty i na jiné pomáhající organizace. Za pomocí sociálních pracovníků můžete najít bydlení, sehnat finanční prostředky a případně na manžela podat trestní oznámení nebo žalobu. Pokud se cítíte ohrožená a bojíte se, volejte policii. Pomohou se Vám se alespoň dostat od manžela.
Co se týká právního náhledu na věc. Jako manželé máte mít s manželem stejný finanční standard, nelze tedy, aby Vás manžel zcela odstřihl od financí. Na manžela můžete podat trestní oznámení. Počítejte ale s tím, že trestní řízení je velmi náročné a budete muset i opakovaně vypovídat. Problém může přijít v oblasti dokazování. Píšete o psychickém teroru, ten se samozřejmě dokazuje hůře než-li fyzické násilí. Může se Vám stát, že Vám policie nakonec neuvěří. Ovšem je těžké činit soudy bez dostatečné znalosti věci.
Z důvodu nedostatku financí můžete soud požádat o odpuštění soudních poplatků. Zpravidla pak na soudě vyplníte tabulku, že nevlastníte např. nemovitost, auto, bankovní konto atd.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Bratr si udělal doklady na sourozence a zadlužil ho
- Bratr si nechal udělat občanský průkaz na sourozence a vzal si úvěr
- Využití probační a mediační služby v rodinném sporu (dluh bratra, sestry)


Zjistil jsem, že si můj bratr tajně udělal na moje jméno duplikát občanského průkazu a následně kreditní kartu (možná i několik dalších). Nyní je na ní dlužná částka ca. 250.000,- Kč. Tvrdí mi, že se jedná jen o jakýsi vtip a že vše vyrovná. Doposud se tak nestalo!
Dotaz:
-Jaký mám zvolit přesný postup? Oznámení na policii nebo u soudu, právníka? Jde mi o to, abych ho co nejrychleji zákonnými prostředky donutil k vyrovnání dlužné částky, prošetření celého případu (co, kdy a kde ještě napáchal) a vrácení dokladů - je totiž přesvědčen, že jeho počínání je naprosto legální a že jako můj bratr je k takovému chování jednoduše řečeno jaksi oprávněn
-Platí zde doba promlčení?
Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Váš bratr k takovému jednání rozhodně oprávněn není. Jeho jednání je nejen v rozporu se zákonem, ale je i trestné. Pokud víte, kde Váš bratr konta zřídil, zajděte do banky, vysvětlete jim situaci a domluvte se s nimi na řešení. Bratrovi pohrozte trestním stíháním, zda-li Vám duplikát okamžitě nevydá, takového jednání nezanechá a peníze nevrátí. Na bratra můžete podat trestní oznámení, výhodou je, že trestní řízení není zpoplatněno a dokazovat bratrovi vinu musí státní zástupce. Trestní oznámení můžete podat na kterékoliv policejní stanici nebo na státním zastupitelství. V rámci trestního řízení můžete také na bratrovi uplatňovat vzniklou škodu. Návrh je nutné podat do určité lhůty a má své náležitosti, s tím by Vám mohli poradit buď policisté a nebo Probační a mediační služba. Ještě je možné bratra žalovat tzv. občanskoprávní cestou. Mějte ale na paměti, že toto řízení je zpoplatněno a dokázat bratrovi, že Vám způsobil škodu, musíte Vy. Co se týče právní pomoci. Můžete se obrátit na soud, v případě, že se s bbratrem rozjede nějaké řízení a žádat o bezplatnou právní pomoc. Soud Vám může a nemusí vyhovět. Také můžete kontaktovat advokáty a pokusit se s nimi vyjednávat o nižší odměně nebo o bezplatné pomoci.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Může svědek nahlížet do vyšetřovacího spisu?
- Nahlížení do vyšetřovacího spisu svědkem trestného činu - je to možné?
- Povinnosti svědka v trestním řízení


Před rokem jsem podala trestní oznámení proti fyzické osobě s tím, že chci být vyrozuměna o výsledku šetření. Ze státního zastupitelství mi přišla před půl rokem informace, že bylo zahájeno šetření - další informace od té doby jsem nedostala. Chtěla bych se zeptat, jestli můžu ze své pozice svědka požádat o nahlížení do spisu. Vzhledem k tomu, že jsem byla policií vyslýchána jako svědek předpokládám, že budu přizvána i k soudu - tj. pokud bych s rozhodnutím soudu prvního stupně nesouhlasila mohu podat odvolání já nebo jen státní zástupce? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
1) Svědek je osoba rozdílná od obviněného, která byla vyzvána orgánem činným trestním řízení, aby jako svědek vypovídala o skutečnostech, které vnímala svými smysly, tedy například viděla nebo slyšela apod.
S postavením svědka jsou spojena určitá práva a povinnosti: povinnost vypovídat, podrobit se konfrontaci, rekognici, povinnost podrobit se vyšetření duševního stavu znalcem, právo odepřít výpověď, právo vypovídat v mateřském jazyce (právo na tlumočníka), právo na přítomnost jím zvoleného advokáta u výslechu (právo na právní pomoc), právo ohroženého svědka na informace o pobytu obviněného/odsouzeného, právo na svědečné (odměna za podání svědectví).
Je velmi pravděpodobné, že budete předvolána jako svědek k hlavnímu líčení u soudu. Důvodem, proč byste například předvolána nebyla, by mohla být skutečnost, že v dané věci bylo svědků více, kteří vypověděli stejně nebo obdobně jako Vy (tedy z důvodu procesní ekonomie). Pokud budete předvolána, soud Vás sám v rámci hlavního líčení znovu vyslechne. Za účast při soudním jednání a za podání svědectví Vám náleží svědečné § 104 Trestního řádu.
2) Pravidla pro nahlížení do spisu jsou stanovena v § 65 Trestního řádu. Právo nahlížet do spisu má obviněný, poškozený, osoby zúčastněné (tzn. Ti, jejichž věc byla zabrána, nebo má být pod návrhu zabrána), jejich obhájci, zmocněnci, nebo jejich zákonní zástupci (v případě, že jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, nebo je jejich způsobilost k právním úkonům omezena, např. z důvodu věku).
Svědek tedy není osobou primárně oprávněnou k nahlížení do spisu, ustanovení § 65 Trestního řádu uvádí, že jiné osoby mohou do spisu nahlížet se souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu, jen pokud je to třeba k uplatnění jejich práv. Musela byste tedy prokázat, že je to v zájmu uplatnění Vašich práv, aby Vám umožnili nahlédnout do spisu. Policejní orgán i státní zástupce může právo nahlédnout do spisu odepřít. Pokud právo odepře policejní orgán lze žádat státního zástupce o přezkum takového rozhodnutí.
V souvislosti s nahlížením do spisu doplním nad rámec Vašeho dotazu, že protokoly o hlasování a osobní údaje ohroženého svědka ve smyslu § 55 odst. 2 TŘ nejsou zpřístupněny k nahlížení ani výše uvedeným osobám (obviněny, poškozený, osoby zúčastněné…).
3) Svědek obecně není subjektem trestního řízení, tedy osobou, která má a vykonává vlastním jménem vliv na průběh řízení a které zákon dává určitá procesní práva a povinnosti. Subjekty trestního řízení jsou zejména orgány činné v trestním řízení, obviněný, poškozený, osoby zúčastněné, probační úředník, úředník sociálně-právní ochrany dětí a osoby s tzv. samostatnými obhajovacími právy (např. příbuzní obžalovaného v přímé linii (otec, děti), sourozenci, manžel, partner). Svědek vystupuje jako subjekt trestního řízení pouze v souvislosti s uplatněním nároku na svědečné.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že svědek NEMÁ PRÁVO PODÁVAT ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, jakými je například odvolání. Okruh oprávněných osob, které mohou podat odvolání proti rozsudku, jsou stanoveny v § 246 a v § 247 TŘ, jde tedy o státního zástupce, obžalovaného, zúčastněné osoby, poškozený, osoby se samostatnými obhajovacími právy (viz výše), zákonný zástupce obžalovaného.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Partnerka prodala družstevní byt úvěrovaný druhem - jak postupovat?
- Družka prodala družstevní byt, na který měl druh úvěr - co dělat?


Má expartnerka, se kterou jsme měli společný družstevní byt, který byl ale v listu vlastníků psán na ni a i v družstvě figurovala pouze ona, ho prodala. Na byt jsme měli každý svůj úvěr ze stavebního spoření, který řádně splácíme (v bytě sice nebydlím, ale trvalé bydliště tam mám stále nahlášeno, i když je byt již prodán). Bývalá partnerka byt bez mého vědomí prodala. Neřekla mi za jakou částku, jen mi slíbila, že z utržených peněz vyplatí i můj úvěr, který lze doplatit v 7/2012 jednorázově. Chtěl jsem, aby mi potvrdila uznání závazku, ale nepodepsala mi nic. Chci vědět, za jakou částku prodala náš zrekonstruovaný byt, který se pohybuje kolem cca 550.000-600.000 Kč (dle jiných nabídek na netu). Na každém z úvěrů zbývá doplatit 150 tis. (celkem tedy 300 tis.). Pokud dobře počítám, zbyde jí i po úhradě úvěrů kolem 250-300 tisíc o které se dělit nechce. Navíc se odstěhovala 400 km daleko a komunikovat nehodlá. Můžu s tím něco dělat? Děkuji, Standa

ODPOVĚĎ:
Vše záleží na tom, zda jste v kupní smlouvě uveden jako spolumajitel nebo něco v tomto smyslu. Z Vašeho dotazu přesně nevyplývá, jaký právní nárok k bytu máte. Za předpokladu, že se jste se podílel "pouze" na financování bytu a Vaše práva k bytu nejsou nikde zaznamenána, Vaše situace není dobrá. Musel byste totiž prokázat, že jste si bral úvěr právě za účelem zaplacení bytu. V takovém případě pro Vás bude úspěch, pokud Vás bývalá přítelkyně alespoň vyplatí z úvěru. Větší finanční nároky nečekejete. Bohužel nemám dostatek informací, abych Vám odpověděla více konkrétně.


OBČAN-DLUHY
- Škola požaduje školné u ukončeného studia na večerní škole - co dělat?
- Dluh na školném ve večerní škole marketingu a reklamy


Před pár dny mi dorazil dopis od advokáta, že dlužím za školné druhého semestru na večerní škole marketingu a reklamy, kde jsem ukončil písemně studium již ke konci zimního semestru 2012. Vše proběhlo standardně, podpis smlouvy o zajištění studia ve 2 splátkách, nicméně během 1. semestru jsem neměl a dosud nemám dost času na večerní studium. Proto jsem smlouvu vypověděl a po 3 měsících mi poslali bez jakékoli informace dopis od advokáta, že dlužím za 2.semestr. Co teď s tím? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Ze všeho nejdříve se podívejte, co máte uvedeno ve smlouvě, kterou jste se školou uzavřel. Věnujte pozornost odstavcům týkajícím se platby a výpovědi smlouvy. Často se stává, že vypovědět nějakou zakázku můžete buďto jen s určitým časovým předstihem a nebo za určitých podmínek. Ať jste již dodržel příslušná ustanovení či nikoliv, kontaktujte právního zástupce školy a v případě, že s částkou nesouhlasíte, mu toto sdělte a odůvodněnte své rozhodnutí. Pokud jste závazek vypověděl v rozporu se smluvním ujednáním, budete s nějvtěší pravděpodobností muset dlužnou částku zaplatit. Nejprve ale zkuste vyjednávat o možném snížení částky. Pokud ovšem jste učinil pro ukočení závazku vše, co jste měl, právnímu zástupci toto sdělte s tím, že nic platit nebudete. Pak Vás mohou žalovat, to byste se pak u soudu odkazoval na smluvní podmínky, zaplacení částky a měl byste být úspěšný.

OBČAN-EXEKUCE
- Jak dlouho trvá zrušení exekučního příkazu v katastru nemovitostí
- Jak dlouho trvá exekuční blokování nemovitosti na katastru nemovitostí
- Nepřiměřená exekuce - zablokování více zdrojů majetku u nízkého dluhu
- Nepřiměřený rozsah exekuce a stížnost na exekutorskou komoru
- Nahlédnutí do exekučního spisu a exekuční lhůty
- Nízký dluh a obstavení majetku dlužníka více způsoby - stížnost


Výsledkem poněkud bizarního jednání nejmenované pojišťovny jsem obdržela oznámení o exekuci s celkovou výší požadované částky (včetně nákladů) cca 8000,- Kč. Částku jsem uhradila, což mi bylo opakovaně telefonicky a nakonec i písemně potvrzeno, přesto mi kancelář exekutora nejen zablokovala částku na osobním účtu (stávající zůstatek několikrát převyšoval požadovaný obnos), ale příkaz k exekuci na plat obdrželi rovněž všichni moji zaměstnavatelé. Dozvěděla jsem se, že byla uvalena exekuce též na nemovitost, kterou mám v osobním vlastnictví. Po více než měsíci od uhrazení částky stále marně čekám na stažení exekučního příkazu. Exekuční kancelář mi není schopna sdělit předpokládanou dobu trvání.
Je běžnou praxí uvalení exekučního příkazu na více "složek" majetku i přes to, že by jeden zdroj zcela bez problémů pokryl požadovanou částku? Existuje nějaká zákonná lhůta, ve které je povinna exekutorská kancelář, event. dále soud, zrušit exekuční příkaz? Děkuji, Cecílie

ODPOVĚĎ:
Je bohužel zavedenou nevhodnou praxí exekutorů obstavit majetek více způsoby než je pro vymožení pohledávky nezbytně nutné. Pokud Vám byl obstaven účet, na němž v okamžiku obstavení částka k vymožení již byla, doporučuji podat stížnost na exekutorskou komoru na postup exekutora.
Pokud jste exekutorovi prokázala zaplacení vymáhané částky a podala návrh na zastavení exekuce a zároveň návrh na odložení exekuce, do doby rozhodnutí o zastavení (nebo mu to prokázal věřitel a podal tyto návrhy) měl exekutor zastavit exekuci do výše vymáhané částky, která byla zaplacena, a to poté, co:
1) vyzval všechny účastníky k vyjádření souhlasu se zastavením řízení (tak učiní do 15 dnů od podání návrhu)
2) účastníci pak buď projeví souhlas v exekutorem dané lhůtě nebo se ve lhůtě neprojeví a následně plyne lhůta 30 dnů (a to od souhlasu nebo od marného uplynutí lhůty k projevení souhlasu), v níž exekutor exekuci buď zastaví nebo spis postoupí exekučnímu soudu (pokud ostatní účastníci nesouhlasí).
Od doručení návrhu na zastavení exekuce exekutorovi může k faktickému zastavení dojít např. až za 2 měsíce. Můžete si vyžádat nahlédnutí do exekučního spisu - zjistíte, kdy byl doručen Váš návrh, jaká lhůta je dána ostatním účastníkům k vyjádření a jaká je tedy předpokládaná doba dalšího trvání exekuce. Pokud exekuční spis nebude v pořádku (např. exekutor nevyzve ve lhůtě 15 dnů k vyjádření ostatní účastníky) je to další důvod na podání podnětu k zahájení kárného řízení na exekutorskou komoru.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Prodej družstevního bytu - nezletilý spoluvlastník
- Je nutná spolupráce kolizního opatrovníka při prodeji bytu nezletilcem?
RŮZNÉ-NÁLEŽITOSTI
- Náležitosti smlouvy o převodu členských práv v družstvu


Před několika lety zemřela má bývalá švagrová. Zůstaly po ní dvě nezletilé děti, které zdědily členská práva k družstevnímu bytu. Nyní jedno z dětí dosáhlo 18-ti let. Chtěli by byt prodat. Za jakých podmínek lze družstevní byt prodat? Musí být soudem stanoven vlastník? Jaký by byl postup? Druhé dítě - dědic bude zletilý až za několik let. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu se uskuteční na základě smlouvy o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. K tomuto převodu není potřeba souhlasu orgánů družstva. Přesto doporučuji nahlédnout do stanov družstva mohly by zde být určité další náležitosti než ty, které jsou uvedeny níže, jako například smlouva s úředně ověřenými podpisy a podobně.
Ve smlouvě by se měly objevit zejména následující údaje:
převodce (jméno, příjmení, narození, bydliště), nabyvatel (jméno, příjmení, narození, bydliště), jaké bytové družstvo,
práva a povinnosti specifikované ve stanovách, s členstvím v bytovém družstvu je spojeno právo nájmu bytu (nutno upřesnit), v bytovém domě č.p., výše členského vkladu, výše členského podílu, výše úplaty za převod, prohlášení nabyvatele o tom, že se seznámil s majetkovým stavem a hospodářskými výsledky bytového družstva a že přistupuje k stanovám družstva.
Protože je jedna z osob, které zdědily tato členská práva a povinnosti související s členstvím v bytovém družstvu dosud nezletilá, bude nutné požádat o schválení soudu ve smyslu § 28 občanského zákoníku.
Domnívám se, že (kolizního) opatrovníka nebude třeba, protože druhý dědic je již plnoletý, a proto nedojde ani ke střetu zájmů. Nicméně je možné že soud dospěje k jinému závěru. Tohoto kolizního opatrovníka ustanovuje soud, obvykle jde o pracovnici úřadu pro sociálně-právní ochranu dětí.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ

- Může vysoká škola započítat předchozí neukončené studium do dalšího studia?
- Převedení zápočtu z předchozího studia do jiného studia na vysoké škole


První studium, které jsem začala (magisterské 5leté) jsem po 2 letech ukončila. Tyto dva roky se mi připočítaly k dalšímu studiu (bakalářskému) a měla jsem tedy na toto bakalářské studium pouze 2 roky - tomu stále rozumím. Teď jsem začala studovat navazující magisterský obor a ty 2 roky mi byly znovu započítány (tentokrát ke 3letému studiu).
Chtěla bych se zeptat, opravdu se ty dva roky, které jsem tenkrát prostudovala, započítávají znovu? Vždyť já pak ani nemám nárok na těch 7 let studia (když se mi 2 roky započítávají 2x).
Moc tomu nerozumím a chtěla bych Vás poprosit, pokud mi můžete pomoci s vysvětlením, o odpověď. Děkuji, Liduška

ODPOVĚĎ:
Mechanismus „vícenásobných“ zápočtů již odstudovaných let je obsažen v § 58/3 zákona o vysokých školách. Dle tohoto ustanovení studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně (tzn. nebyly ukončeny složením státní závěrečné zkoušky dle § 45/3 nebo § 46/3 zákona o vysokých školách). Zároveň platí, že období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou, což však není Váš případ.
S ohledem na výše uvedené se domnívám, že byla-li ve Vašem případě překročena standardní doba studia (§ 45/2 a § 46/2 zákona o vysokých školách), která byla zvětšena o 1 rok, musí Vám být dle shora uvedeného ustanovení zákona o vysokých školách započítány první 2 odstudované roky skutečně ke každému nově započatému studijnímu programu (tzn. k bakalářskému i navazujícímu magisterskému).
Pro učinění definitivního závěru o správnosti či nesprávnosti postupu vysoké školy by však bylo nezbytné vědět, jak dlouho jste studovala bakalářský studijní program, což z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá.


RODINA-ROZVOD, VÝCHOVA DĚTÍ
- Od kolika let se může dítě rozhodnout zda chce bydlet u otce nebo matky
- Právo dítěte rozhodnout se u koho chce po rozvodu bydlet - od jakého věku


Je stanoven věk dítěte, od kdy se může rozhodnout o tom, zda-li po rozvodu manželství chce bydlet s matkou či otcem? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Věk dítěte, od kterého se přihlíží k jeho názoru na to, s kterým z rodičů chce po rozvodu žít, není v zákoně o rodině ani jiném právním předpise jednoznačně vymezen. Zákon o rodině v § 26, odstavce 4 a 5 ohledně svěření dítěte do péče říká, že:
"Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní".


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Zařízení určené k trvalému bydlení - definice dle § 717 OZ
- Smlouva o nájmu obytné místnosti a ubytovací smlouva - rozdíl
OBCHOD, PODNIKÁNÍ-ŽIVNOSTI
- Je nutný živnostenský list na pronajímání ubytovacích jednotek?


Prosím o radu, zda může soukromá osoba (občan bez živnostenského listu ŽL) jako majitel objektu kolaudovaného jako stavba ubytovacího zařízení, pronajímat v ní ubytovací jednotky - jako obytné místnosti (dle § 717 obč.zák.) aniž by měl na tuto činnost živnostenské oprávnění = ubytovací služby - ty se v objektu provozovat nebudou (pouze pronájem místností bez poskytování dalších služeb: např.: úklid, praní, žehlení, atd). Ze stavebního (doslovného) hlediska by se měl objekt využívat za účelem jeho kolaudace ubytovna-přechodné ubytování (smlouva o ubytovaní). V mém případě jde ale o klientelu, která v tomto objektu dlouhodobě bydlí a také je na jeho adrese přihlášena k trvalému pobytu, jedná se tedy touto skutečností o zařízení určené k trvalému bydlení? Tento pojem – (zařízení určené k trvalému bydlení) ale není nikde v zákoně definován. Jak tuto situaci řešit? Chtěl bych se vyhnout rekolaudaci na objekt k bydlení (když byt ani rodinný dům není “zařízení“ k trvalému bydlení) a také bych se chtěl vyhnout živnostenskému oprávnění – ubytovací služby. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že Vámi nastíněná situace je v souladu se zákonem a nejste tudíž povinen nic měnit (pro učinění definitivního závěru by však bylo samozřejmě nutné znát více podrobností).
Dle § 717/1 Občanského zákoníku je předmětem nájmu obytná místnost v zařízení určeném k trvalému bydlení (např. tedy i obytná místnost bez sociálního zařízení, které může být společné více/všem nájemcům). Přestože tento termín není v Občanském zákoníku (ani jiném právním předpise) definován, shoduje se právní teorie i judikatura v názoru, že zařízením určeném k trvalému bydlení jsou zejména svobodárny, podnikové ubytovny, penzióny apod. (tzn. ta zařízení, která jsou svou povahou k trvalému bydlení určena).
V tomto kontextu hraje důležitou roli rovněž stavební dokumentace takového zařízení. Z Vašeho dotazu mi není zcela jasné, jakým způsobem byla Vaše nemovitost kolaudována; jako „stavba ubytovacího zařízení“ nebo jako „ubytovna“? V obou případech však dle mého názoru není vyloučeno, aby zde vyčleněné obytné místnosti byly předmětem nájmu dle § 717 Občanského zákoníku, tzn. nesloužily pouze k přechodnému, nýbrž k trvalému bydlení.
Při určování, zda se v konkrétním případě jedná o zařízení určené k trvalému bydlení či nikoli (z občanskoprávního hlediska) není dle mého názoru možné chápat vymezení stavby ubytovacího zařízení dle § 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. jako směrodatné, je nutné si uvědomit, že tato vyhláška vymezuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (§ 1/1), tzn. že závazně neurčuje, jaký typ ubytovacího zařízení odpovídá požadavkům § 717 a § 754 Občanského zákoníku (z tohoto důvodu je rovněž možné zaznamenat při srovnání těchto předpisů určité pojmové nesrovnalosti).
Občanský zákoník v žádném ze svých ustanovení nepodmiňuje platnost uzavření nájemní smlouvy dle § 717 a násl. Občanského zákoníku existencí živnostenského oprávnění (volná živnost „ubytovací služby“ dle bodu č. 55 přílohy č. 4 živnostenského zákona), je tudíž možné, aby smlouvu dle § 717 a násl. Občanského zákoníku uzavřel i pronajímatel-neživnostník.
Protikladem smlouvy o nájmu obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení je ubytovací smlouva dle § 754 a násl. Občanského zákoníku, využívaná však v případě přechodného ubytování (zejména v hotelích apod.).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že obytná místnost v zařízení určeném k trvalému bydlení by měla odpovídat definici dle § 3 písm. i) vyhlášky č. 268/2009 Sb.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Opakované žádosti o odročení protistranou - jak se bránit?
- Jak zabránit opakovaným žádostem o odročení soudního jednání právníkem žalovaného
- Musí soud vždy vyhovět žádosti o odročení jednání (stání)?
- Důvody pro odročení soudního jednání, stání - informace
- Jak se bránit průtahům v soudním řízení - opakované odročování jednání, stání


Chtěl bych se zeptat, moje matka je v soudním řízení o družstevní byt, respektive o jeho dalším užívání a členství v družstvu. Momentálně byt užívá otec, který neplatí žádné náklady spojené s bytem, vše hradí matka, která byt neužívá a ještě musí platit náklady na svoje podnájemní bydlení. Matka vyhrála soudní řízení u okresního soudu prvního stupně, žalovaný (otec) se odvolal. Odvolací řízení bylo den před konáním zrušeno a o 3 měsíce posunuto a bylo nám řečeno advokátem žalovaného, že bude rušit řízení tak dlouho než soud vzdáme a žalovaného necháme v bytě o který je veden spor. Chtěl bych vědět jestli je nějaká obrana proti neustálému rušení řízení ze strany žalovaného a nekonečnému protahování konečného verdiktu? Jen přidávám, že u soudu prvního stupně došlo ke zrušení jednání 11x! Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
V tomto případě záleží nejvíce na osobnosti příslušného soudce, resp. na jeho ne/ochotě průtahy ze strany žalovaného strpět.
Dle § 119/1 občanského soudního řádu může být jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které musí být sděleny. Rozhodovací praxe soudů není zcela ustálena v otázce, jaké konkrétní důvody lze dle tohoto ustanovení považovat za důležité a jaké již nikoli. Bude-li např. advokát žalovaného podávat opakovaně omluvu z jednání (spolu s žádostí o odročení) bezprostředně před konáním jednání, bylo by možné uvažovat o ve své podstatě šikanozním výkonu práva (tj. v rozporu s dobrými mravy). V tomto ohledu je rovněž podstatné, má-li advokát žalovaného nějakého zaměstnance, popř. koncipienta, kterým by se mohl nechat při jednání zastoupit (bude-li se tedy advokát omlouvat z jednání naopak s velkým předstihem, může být soudem vyzván, aby si k jednání sjednal za sebe náhradu).
Odůvodnění žádosti o odročení je soudy posuzováno vždy objektivně a s přihlédnutím k § 117/1 občanského soudního řádu, dle něhož předseda senátu dbá, aby jednání probíhalo důstojně a nerušeně a aby věc mohla být úplně, spravedlivě a bez průtahů projednána.
Rozhodne-li se soud některé žádosti o odročení nevyhovět, může postupovat dle § 101/3 Občanského soudního řádu, tzn. projednat a rozhodnout věc v nepřítomnosti účastníka, který se nedostavil (ač řádně předvolán) k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení.
Bude-li naopak soud jednání na žádost advokáta žalovaného opakovaně odročovat, bylo by možné uvažovat o použití některého z nástrojů proti tzv. průtahům v řízení, k nim viz blíže zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/soud/soudy-a-pravnici/10833-prutahy-v-soudnim-rizeni-jak-se-branit.html


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Neoprávněné zmenšení parcely chybou katastrálního úřadu
- Obnova katastrálního operátu a špatné vyměření hranice pozemku vlastníka
- Obrana proti špatnému vyměření hranic při obnově katastrálního operátu?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou - vysvětlení
- Pozemek, parcela - definice, vysvětlení dle katastrálního zákona
- Jak požádat katastrální úřad o přeměření hranice parcely
- Oprava hranice pozemku na katastrální mapě - postup


Obnovou katastrálního operátu mě z listu vlastnictví katastální úřad odňal 506 m2 lesa a dal je na list vlastnictví majiteli sousedního pozemku, který měl před obnovou katastrálního operátu vždy jen pole. Fyzický stav v terénu jsem nechal zaměřit odbornou firmou na své náklady. Dohoda s tímto sousedem je bezpředmětná. Obrátil jsem se na právníky ze svého blízkého okolí, ale bylo mi sděleno, že do sporu s katastrem se mnou nikdo nepůjde. Nevím si rady a proto bych Vás chtěl požádat o pomoc. Děkuji. Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá řada skutečností, na jejichž základě by bylo možné provést podrobnější právní analýzu, svou odpověď proto pojmu obecněji, na Váš případ se však rovněž vztahuje.
V první řadě se pokusím vyvrátit jeden vcelku zásadní omyl, který se v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí a obnovami katastrálních operátů často objevuje: Předmětem vlastnického práva mohou být dle § 118/1 a § 119 Občanského zákoníku rovněž pozemky, pojem pozemek však rozhodně nelze zaměňovat s pojmem parcela.
Dle § 27 písm. a) katastrálního zákona se pozemkem rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.
Dle písm. b) se naopak pojmem parcela dle kastrálního zákona chápe pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem, přičemž výměrou parcely je vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku (§ 27 písm. g) katastrálního zákona).
Dle § 13/1 katastrálního zákona je obnovou katastrálního operátu vyhotovení nového souboru geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastrálního operátu, přičemž obnovu katastrálního operátu je možné provést a/ novým mapováním, b/ přepracováním souboru geodetických informací nebo c/ na podkladě výsledků pozemkových úprav.
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jakým konkrétním způsobem byla obnova katastrálního operátu provedena; jednalo-li se však pouze o zpřesnění výměry parcely, nebyla Vaše vlastnická práva k pozemku nijak dotčena. Je nutné si uvědomit, že zpřesněním evidované výměry parcely (na základě kvalitativně vyšších měřících metod) dochází pouze k „přepočítání“ výměry parcely, přičemž skutečné hranice pozemku v terénu zůstávají beze změny. Pokud tedy ve Vašem případě došlo pouze ke zpřesnění údaje o výměře parcely, zůstáváte i nadále vlastníkem naprosto stejné části zemského povrchu (tj. pozemku). Vaše vlastnické právo se totiž neváže na počet čtverečných metrů parcely (evidovaných v katastru nemovitostí), ale na ohraničený výsek zemského povrchu (přestože dle současné praxe jsou, poněkud nešťastně, rovněž pozemky oceňovány dle své výměry). Nemožnost jakéhokoli ovlivnění vlastnických práv k pozemkům provedenými obnovami katastrálního operátu je výslovně zakotvena i v §5/7 katastrálního zákona.
Ve Vašem případě však mohlo dojít při obnově katastrálního operátu i k tzv. zjišťování průběhu hranic pozemků (§ 14 katastrálního zákona). V této souvislosti je důležité, zda jste podpisem protokolu stvrdil svůj souhlas s průběhem a označením vlastnických hranic v terénu (§ 14/5 katastrálního zákona).
Domníváte-li se, že novým zjištěním hranic Vašeho pozemku jste byl na svých vlastnických právech zkrácen, můžete výsledek zjišťování průběhu hranic u katastrálního úřadu rozporovat (ideálně samozřejmě písemně s ponecháním jedné kopie). V tomto případě budou sice za platné považovány ty hranice, které jsou obsahem katastrálního operátu, ve výsledcích zjišťování průběhu hranic a v obnoveném katastrálním operátu se však vyznačí jako sporné (§ 14/6 katastrálního zákona).
V obou případech (tj. zpřesnění výměry parcely či zjištění průběhu hranic) můžete u katastrálního úřadu iniciovat opravu chyb dle § 8 katastrálního zákona (v tomto případě samozřejmě použijte výsledky měření odbornou firmou). Opravu na základě Vašeho návrhu provede katastrální úřad do 30 (popř. do 60) dnů od jeho doručení. Oznámení o provedené opravě nebo o tom, že oprava nebyla provedena, protože se nejedná o chybu, je katastrální úřad povinen Vám následně doručit (§ 8/4 katastrálního zákona). Pokud byste s tímto oznámením nesouhlasil, můžete sdělit do 30 dnů od jeho doručení katastrálnímu úřadu, že s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasíte. V takovém případě vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci proti kterému můžete podat odvolání k místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.
V případě přetrvávající spornosti zjištěného průběhu hranic Vašeho pozemku není pravděpodobně vyloučeno podání žaloby proti katastrálnímu úřadu dle části páté Občanského soudního řádu, v tomto případě Vám však doporučuji kontaktovat advokáta.
Z Vašeho dotazu rovněž nevyplývá, zda jste proti obnovenému katastrálnímu operátu podal námitky dle § 16 katastrálního zákona. V této souvislosti je důležité, zda jste byl příslušnou obcí (resp. katastrálním úřadem) řádně informován o tzv. vyložení obnoveného katastrálního operátu (§ 16/2 katastrálního zákona), popř. zda byly Vámi podané námitky řádně vyřízeny (dle § 16/4 katastrálního zákona je proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách opět možné podat odvolání k místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je v pořádku automatické prodloužení smlouvy s Bohemia energy?
- Automatické prodloužení smlouvy s dodavatelem energie - je zákonné?


Chtěl bych požádat o radu ohledně platnosti smlouvy. S dodavatelem elektřiny Bohemia Energy jsem sepsal smlouvu na dobu určitou 24 měsíců dne 26.9.2009. Smlouvu mi automaticky prodloužili na dalších 24 měsíců, o což nemám zájem. Prý jsem měl poslat písemnou výpověď 3 měsíce předem, tj. nejpozději 26.6.2011. To jsem udělal až 7.7.2011. Dříve jsem výpověď
poslal jen mailem. Takže prý musím u nich setrvat do 25.9.2013. Je to napsáno ve všeobecných podmínkách, jak je zvykem drobným písmem na druhé straně smlouvy, takže jsem to nečetl a nikdo mě na to neupozornil. Nebyl jsem se službami spokojen již na podzim 2010 a poslal jsem několik mailů s odstoupením od smlouvy, ale bohužel se jich nemohu zbavit. Lze takto proti mé vůli smlouvu prodlužovat?
Šlo o to, že Bohemia energy neumožňuje průběžné odpočty elektroměrů a my pak po sezóně musíme platit za elektřinu, kterou jsme neodebrali. Z toho důvodu jsme si sjednali nízké zálohy 500,- Kč za elektoměr. Tyto zálohy mi však po roce navýšili dle všeobecných podmínek, přičemž se nepodařilo dohodnout na jejich snížení, a proto jsme chtěli smlouvy ukončit. Děkuji, Vendelín
EMAIL ZÁKAZNÍKA:
minulý rok se za mnou dostavil obchodní zástupce Bohemia energy a přemlouval mě, abych k vám přešel. Mou jedinou podmínkou bylo, že zálohové platby budou nastaveny na 500,- Kč za měsíc. Toto mi bylo slíbeno a uvedeno do smlouvy. To, že máte ve všeobecných podmínkách uvedeno něco jiného, mě nezajímá. Váš obchodní zástupce mě na to neupozornil a došlo tedy k oklamání zákazníka.
Nemůžete-li tedy nastavit zálohy tak, jak bylo ujednáno, ODSTUPUJI od naší smlouvy z důvodu jejího nedodržení z vaší strany. Dále
využívám smluvního ujednání, kde se výslovně píše:
"Pokud se zákazník rozhodne před vypršením smlouvy o Sdružených službách obnovit smlouvu s původním dodavatelem zavazuje se BOHEMIA
ENERGY, že v případě zájmu zákazníka takový přechod zajistí..."
Zajistěte tedy náš přechod zpět k ČEZu a sdělte mi, jakým způsobem se vyúčtujeme. Mám zaslat stavy elektroměrů?
Pokud byste s tímto odstoupením snad nesouhlasili, budu se neplatnosti smlouvy domáhat žalobou.
REAKCE BOHEMIA ENERGY
Vážený pane, reagujeme na Váš email ze dne 15.11.2010. V současné chvíli u Vašeho odběrného místa evidujeme následující zálohové platby:
859182400500955164 ve výši 6249,-Kč
u ostatních odběrných míst jsou zálohové platby nastaveny ve výši 500Kč.
Uvedená zálohová platba byla upravena na základě vystaveného ročního vyúčtování E569854730.
Kateřina Rozsypalová, Bohemia energy

ODPOVĚĎ:
Kromě toho, že jak z dotazu vyplývá, firma neporušila zákon ani všeobecné obchodní podmínky, tak není na Vaší straně dán důvod k odstoupení, je odstoupení v mailové formě nedostatečné (mělo být zasláno písemně s vytknutím vad, které byly v rozporu s uzavřenou smlouvou). Pokud ve smlouvě máte podepsáno, že odstoupení bude odesláno písemně (nelze za takovou formu považovat mail).
Prodlužování smlouvy automaticky je standardní obchodní postup (nejen poskytovatelů energií).
Nečtení podepisovaných smluv se bohužel nevyplácí - to, že jste na něco nebyl upozorněn, je bohužel pouze Vaše tvrzení, které nejspíš nebudete schopen prokázat.
Společnost navíc není povinna zajistit Váš přechod k jiné energetické společnosti, takže i tento požadavek je nad rámec.


OBČAN-DLUHY
- Může nepodnikatel uzavřít rozhodčí doložku?
- Kam podat žalobu na neplatnost rozhodčí doložky?
- Mohou dvě fyzické osoby spolu sepsat rozhodčí doložku?
- Může věřitel nepodnikatel s dlužníkem uzavřít rozhodčí doložku?


Bývylý přítel mi v prosinci 2011 podepsal uznání dluhu, kde je daná rozhodčí doložka. splátky neplatí měl platit měsíčně 10.000 kČ. Celkově dluží 700.000 kČ. A teď se mi směje, že s tím nemůžu nic dělat, protože rozhodčí doložka je pouze pro podnikatele a já to prý k rozhodčímu soudu podat jako nepodnikatel nesmím. Je pravda, že i když jsme oba fyzické osoby nepodnikatelé, že mi ta rozhodčí doložka je k ničemu, že nemůžu podat žalobu? Děkuji, Dagmar

ODPOVĚĎ:
Váš bývalý přítel má skutečně kuriózní představu o vymahatelnosti práva, pravdu však rozhodně nemá.
Uznání dluhu (dle § 558 Občanského zákoníku) je jednostranným právním úkonem, kterým dlužník (Váš přítel) písemně uznává, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše. Obsahuje-li Vámi zmiňované uznání dluhu tyto náležitosti, má se za to, že dluh Vašeho bývalého přítele v době uznání trval, přičemž promlčecí doba takového dluhu (resp. jednotlivých splátek) se prodlužuje na 10 let (§ 110/1 a 2 Občanského zákoníku).
Rozhodčí doložka je naopak dílčím ujednáním smlouvy (resp. dohody), kterým smluvní strany určují pro případ vzniku sporu příslušnost rozhodčího soudu (popř. rozhodce).
Je tedy důležité, zda jste uznání dluhu Vašeho přítele pojali jako dohodu (kterou jste podepsali oba) či zda se jednalo o jednostranný právní úkon Vašeho přítele. Přestože se jedná o konstrukci typickou spíše pro podnikatelskou sféru, není dle mého názoru vyloučeno, aby byla součástí dohody o uznání dluhu (tj. pokud jste uznání dluhu podepsali oba) rovněž rozhodčí doložka.
Není však rozhodně pravdou, že by rozhodčí doložku mohli do smluv platně zařadit pouze podnikatelé. Dle § 1 zákona o rozhodčím řízení se tento předpis vztahuje na rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů (žádné rozlišování podnikatelů a nepodnikatelů se zde tedy nekoná).
Nehradí-li Váš bývalý přítel řádně dohodnuté splátky, můžete na něj podat žalobu k rozhodčímu soudu. Dříve Vám však doporučuji navštívit advokáta a poradit se s ním o platnosti rozhodčí doložky; nelze vyloučit, že např. z důvodu formální chyby byla rozhodčí doložka sjednána neplatně. V případě neplatnosti rozhodčí doložky budete oprávněna podat na bývalého přítele žalobu k obecnému soudu (nevymahatelnosti svého práva na vrácení půjčky se tak obávat nemusíte).


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Nemožnost kolaudace rodinného domu - nevyhovující krb
- Špatně postavený krb a nemožnost kolaudace rodinného domu RD
- Jak dokázat špatně postavený krb stavební firmou
- Žádost o umožnění předčasného užívání stavby - § 123 stavebního zákona


V roce 2010 jsme dostavěli rodinný dům, kde jsme si jako subdodávku nechali postavit krb. Jenže se ukázalo, že krb je postaven špatně (nechali jsme si vystavit revizní posudek), takže jsme dotyčnému stavbu krbu nezaplatili (cca 70.000 Kč). Krbař požádal soud o vydání platebního příkazu, my jsme podali odpor, takže nyní probíhá soud. Jde o to, že rodinný dům nemůže být zkolaudovaný právě kvůli nevyhovujícímu krbu, ale přesto v něm žijeme, protože jsme prodali byt v panelovém domě k umoření hypotéky. Zároveň nemůžeme krb odstranit a postavit vyhovující do ukončení soudního procesu, který se však může táhnou léta. Můžete nám poradit, jak by se dala urychlit v této situaci kolaudace a tedy i další užívání rodinného domu, přestože soud pravomocně nerozhodl. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, ale doporučuji připravit se na soudní řízení a počkat s kolaudací i dalšími změnami krbu. V dotazu neuvádíte, o jaký nárok se se zhotovitelem soudíte, tudíž budu vycházet z toho, že se nesoudíte o opravu a náhradu škody.
Lze předpokládat, že soud nařídí provedení znaleckého posudku soudem určeným znalcem a k tomu je důležité, aby pořád existoval krb. Z počátečního soudního jednání uvidíte, jak soud k věci přistoupí, je pravděpodobné, že rozhodnutí bude vyneseno hned na prvním nebo druhém jednání.
Doporučuji, abyste si pořídili vlastní znalecký posudek (vedle revizního) a fotodokumentaci (čímž budete mít dostatek důkazů) a pak po rozhodnutí můžete přistoupit k opravě krbu (pokud se samozřejmě nesoudíte o tuto povinnost).
Musím doporučit tento odložený postup, čímž chápu, že nedojde k urychlení kolaudace. Doporučuji informovat o tomto stavu i stavební úřad, který zohlední nutnost kolaudace pozdější, a podat žádost o umožnění předčasného užívání stavby podle § 123 stavebního zákona (samozřejmě pokud je to ve Vašem případě možné), které umožňuje užívat i stavbu nedokončenou.
Pokud jste se ve smlouvě o výstavbě zavázali např. že do určité doby od nabytí pozemku zkolaudujete stavbu (což není v dnešní době neobvyklá podmínka), je pak na zvážení žaloba na náhradu škody, která Vám v důsledku chybného postupu řemeslníka vznikla.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Prodej soukromé lékařské praxe
- Přeměna soukromé lékařské praxe na společnost s ručením omezeným
- Postup převodu soukromé lékařské praxe na s.r.o
- Je výhodnější prodej lékařské praxe jako společnosti ručením omezeným?


Můj přítel provozuje soukromou gynekologickou praxi a v blízké době se chystá k odchodu do starobního důchodu. Jeho kolega, také lékař, mu doporučil, aby založil společnost s ručením omezeným, prý pak může prodat celou praxi za výhodných podmínek. Pokud zůstane jako fyzická osoba, může prý prodat pouze zařízení ordinace, nikoliv celou praxi s kartotékou pacientů. Je to pravda? Je založení s. r. o. v tomto případě opravdu výhodné? Nebylo by lepší a jednodušší zůstat fyzickou osobou a přenechat celou praxi za odstupné? Prosím, poraďte co má dělat. Děkuji, Jarka

ODPOVĚĎ:
Vaše otázka by měla směřovat spíše na finančního/daňového poradce, který se pohybuje v oblasti zdravotnictví (resp. přímo na odhadce prodeje lékařských praxí). Bez velmi podrobné znalosti majetkové situace lékařské praxe Vašeho přítele je takřka nemožné formulovat jakékoli rady.
Jako určité vodítko Vám lze doporučit srovnání některých aspektů provozování soukromé lékařské praxe fyzickou osobou a společností s ručením omezeným na adrese:
http://www.tribune.cz/clanek/6158-jak-prevest-soukromou-praxi-na-s-r-o
Popř. některé užitečné informace o prodeji soukromé praxe:
http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-domova/prodej-soukrome-praxe-otazky-a-odpovedi-287563
Rozhodne-li se Váš přítel založit společnost s ručením omezeným, bude nutné učinit přibližně následující kroky:
- založení s.r.o. (§ 105 a násl. Obchodního zákoníku),
- opatření oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení pro s.r.o. (tj. získání tzv. registrace),
- iniciace vypsání výběrového řízení na uzavření smluv s příslušnými zdravotními pojišťovnami a jejich následné uzavření.
V případě založení s.r.o. by se Váš přítel stal v této společnosti jediným společníkem, jednatelem i odborným zástupcem.
Rozhodl-li by se Váš přítel prodat svou lékařskou praxi jako fyzická osoba, představuje nejpoužívanější nástroj smlouva o prodeji podniku (§ 476 a násl. Obchodního zákoníku), neboť Váš přítel vystupuje při své činnosti jako podnikatel (§ 2 Obchodního zákoníku) a jeho lékařskou praxi lze považovat za podnik (§ 5 Obchodního zákoníku).
V tomto případě by měl být postup Vašeho přítele a kupujícího přibližně následující:
- předběžná dohoda s potenciálním kupujícím o podmínkách prodeje lékařské praxe,
- ocenění lékařské praxe,
- získání registrace nestátního zdravotnického zařízení kupujícím,
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji podniku (a jeho podrobných podmínkách) mezi Vaším přítelem a kupujícím,
- iniciace vypsání výběrového řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami a úspěch kupujícího v tomto výběrovém řízení,
- uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi Vaším přítelem a kupujícím,
- zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení Vaším přítelem,
- oznámení ukončení podnikatelské činnosti příslušnému finančnímu úřadu a zrušení registrace k dani z příjmů, popř. jiným daním,
- oznámení ukončení podnikatelské činnosti příslušnému pracovišti státní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, u níž je Váš přítel pojištěn.
Obecně platí, že smlouvy se zdravotními pojišťovnami nejsou součástí podniku, jejich převod v rámci prodeje podniku je tedy vyloučen.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že od 1. 4. 2012 jsou pravidla pro získání či pozbývání oprávnění k poskytování zdravotních služeb upravena zákonem o zdravotních službách. Např. v § 18/3 zákona o zdravotních službách je zakotvena povinnost žadatele o udělení oprávnění (zde Vašeho přítele v případě založení s.r.o. či kupujícího v případě prodeje podniku) připojit k žádosti též doklady prokazující převod nebo přechod majetkových práv na žadatele. Obdobná pravidla stanoví žadateli též § 23/3 zákona o zdravotních službách. Pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací v souvislosti s ukončením poskytování zdravotních služeb upravuje nově § 59/1 a § 62 zákona o zdravotních službách.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Může objednatel nechat odstranit vady díla jiným zhotovitelem?
- Odstranění vad díla jiným řemeslníkem
- Je možné vadu díla opravit jiným řemeslníkem a původnímu to nafakturovat?


V roce 2010 jsem prováděl stavební práce pro jednu firmu, která pak moji práci přefakturovala na majitele objektu. Po následující zimě se objevily v omítkách vlásečnicové trhliny. Majiteli jsem nabídl tyto závady opravit přesítováním, ten se však domluvil s jinými řemeslníky s tím, že to už nechce se mnou řešit. Veškeré práce jsem prováděl svědomitě,avšak trhlinky byly zapříčiněny,že jsem prováděl omítky na tento plášť budovy poprvé a vůbec sem netušil, že by mohl tento problém nastat. Po několika týdnech se ozval majitel firmy které sem fakturoval práci, že bratr (majitel objektu) mu nezaplatil 20.000kč za špatně provedenou práci a že náklady na opravu činily 38 000 Kč, nyní se však i zmiňoval o nerovnosti příček, které činily až 50mm. Řekl jsem mu, že jsem byl ochoten tyto problémy odstranit, ale že on po celou dobu na mou práci nic nenamítal a opravu ode mě nechtěl odstranit a oslovil jiné řemeslníky. Majitel firmy mi řekl, že bratr opravy ode mne nechtěl, protože by byly nespolehlivě opravené. Nyní po mě firma žádá 20.000 Kč abych je odpracoval. Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, z jakého právního titulu jste pro firmu stavební práce prováděl, tzn. zda jste s touto firmou uzavřel smlouvu o dílo (což předpokládám) či jinou smlouvu, popř. zda jste uzavřel nějakou smlouvu i s majitelem předmětného objektu.
Obecně platí, že zhotovitel odpovídá za vady jím zhotoveného díla, přičemž objednatel je při zjištění vad díla oprávněn domáhat se jejich odstranění. Objednatel může po zhotoviteli požadovat buď dodání nového bezvadného díla, odstranění vad opravou díla, poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla či může od smlouvy odstoupit.
Z výše uvedeného však nelze v žádném případě dovodit, že by byl objednatel oprávněn opravit vady díla svépomocí či za využití jiného zhotovitele a takto vzniklé náklady pak po původním zhotoviteli požadovat (pokud samozřejmě není ve smlouvě ujednáno něco jiného).
Pokud jste při reklamaci vad stavby objednateli sdělil, že jste připraven dílo opravit, splnil jste svou zákonnou povinnost; pokud naopak objednatel Vaší nabídky nevyužil, zbavil se tak možnosti po Vás v budoucnu požadovat odstranění reklamovaných vad (popř. zaplacení nákladů na jiného zhotovitele). Sankci firmy tedy považuji za neoprávněnou.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Absolutně a relativně společné části domu - rozdíl, definice, vysvětlení
- Jak se bránit protizákonnému prohlášení vlastníka?
- Developer využívá zeď pro reklamu (reklamní plachtu), jak se bránit?
- Zneplatnění prohlášení vlastníka soudem


Developer postavil v r.2008 bytový dům. V Prohlášení vlastníka vymezil právo užívat štít našeho bytového domu na účely vyvěšování reklamní plachty (lukrativní místo v centru města – denně vidí reklamu několik desítek tisíc lidí), jen jedinému vlastníku - a to sobě (přes nastrčenou firmu). Toto údajné „vlastnictví“ určil v Prohlášení vlastníka jako, cituji: “Části společné pouze vlastníku jednotky č.74 je plocha (část štítové stěny domu) ve 4. NP – 6. NP (včetně) budovy sloužící k umístění reklamy. Tyto společné části bude mít právo užívat … vlastník jednotky č. 74 z titulu svého vlastnického práva“
Dle právního rozboru:
„ZOVB obsahuje demonstrativní výčet společných částí domu, neboť není dost dobře možné vyčerpávajícím způsobem popsat veškeré společné prostory. Současně ZOVB připouští, že některé společné části mohou být společné jen některým vlastníkům jednotek. To je však možné pouze v případě, že tím nebude zasaženo do spoluvlastnických práv ostatních vlastníků jednotek. Některé společné části domu, jako např. základy, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, střecha, vchod do budovy, rozvody vody, elektr. proudu, ústředního topení, odpadního potrubí, hromosvody apod. jsou svou povahou vyloučeny z možnosti spoluvlastnictví jen některých spoluvlastníků“.
Dále při zápisu na Katastru nemovitostí udělali chybu a toto “vlastnictví” (právo užívat reklamní plochu) zapsali vlastníku jednotky č. 74 (namísto č.73, Developer je právě majitelem č.73 a ne č.74 - tu vlastní úplně jiný člověk). Tuto chybu při zápisu na Katastru se snažili opravit nějakým Dodatkem, ale v době (rok 2011), kdy už nebyli 100% vlastníky budovy. Dle vyjádření právníka – takáto změna je neplatná. 3 roky tento Developer užívá (s tichým souhlasem Výboru Společenství vlastníků) štít našeho domu na vyvěšování reklamních plachet (pronajímá tuto plochu) a měsíčně inkasuje za tento pronájem desetitisíce korun a nám (majitelům zdi) neplatí ani korunu. Konzultace a rozbory od právníků mě stály (za 3 roky) více než 40 000 Kč. Výsledek zatím žádný. Poraďte, prosím, jak efektivně a jednou provždy vyřešit tento problém, aby Developer už dále nevyužíval naši zeď ke svému obohacování a zeď sloužila k užitku všech vlastníků. Děkuji. Izák

ODPOVĚĎ:
S Vámi uvedeným rozborem zákona o vlastnictví bytů lze v zásadě souhlasit. Zákon o vlastnictví bytů skutečně v § 8/2 ve spojení s § 2 písm. g) stanoví, že tzv. absolutně společné části domu nemohou být v tzv. prohlášení vlastníka vymezeny k užívání pouze některým vlastníkům bytových jednotek. Do režimu absolutně společných částí domů pak zákon řadí především ty části budovy, které svou podstatou patří všem vlastníkům jednotek, například tedy základy, střecha, domovní obvodové a nosné zdi apod.
Domníváte-li se proto, že developer v prohlášení vlastníka porušil zákon (když jako tzv. relativně společnou část domu vymezil i tu část, která ze své podstaty tomuto režimu podléhat nemůže), nezbývá Vám, než se (prostřednictvím žaloby u soudu) dovolat neplatnosti tohoto jednostranného právního úkonu developera. Dle § 39 Občanského zákoníku je neplatným takový právní úkon, který je v rozporu se zákonem, přičemž v tomto kontextu se jedná o tzv. absolutní neplatnost, tj. situaci, kdy prohlášení vlastníka (resp. pouze jeho příslušná pasáž) je neplatné od samého počátku (hledí se na něj tedy tak, jako by nikdy nebylo učiněno).
Následkem úspěšného zneplatnění příslušné části prohlášení vlastníka by mohl být vznik odpovědnosti developera za tzv. bezdůvodné obohacení (§ 451 Občanského zákoníku) s následnou povinností k jeho vrácení. Rozhodnutí soudu však nelze samozřejmě s jistotou předjímat.
V této souvislosti je však nutné upozornit na ne zcela přesnou formulaci prohlášení vlastníka, v němž je tzv. relativně společná část domu vymezena slovy: „plocha (část štítové stěny domu) ve 4.NP – 6.NP (včetně) budovy“. V případném soudním sporu by tak mohl developer namítat, že prohlášení vlastníka bylo zacíleno pouze na plochu štítu (tj. fasádu) a že užívací právo všech vlastníků jednotek ke štítu samotnému (ve smyslu zdi) není žádným způsobem narušeno. Pro zodpovězení této otázky by bylo samozřejmě nutné znát podrobně konstrukci celého reklamního poutače, nejedná-li se však o pouhý „plakát“, musí nosná konstrukce zajisté zasahovat do štítu budovy (ve smyslu zdi), čímž dochází k porušení výše uvedených ustanovení zákona o vlastnictví bytů.


OBCHOD-REKLAMACE
- Práva kupujícího u reklamace odstranitelné vady zboží
- Dokdy je dodavatel povinen odstranit reklamovanou vadu?
- Reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů, na co mám právo?


V říjnu 2011 jsme koupili od firmy Mountfield bazén, které nám i odborně zazimovali. Po dvou měsících jsme zjistili prasklinu asi 30cm na dně bazénu - na problém jsme telefonicky upozornili a bylo nám řečeno, že se to stává a že nám díru přijde zalepit technik a dokonce i věděli, kde ta prasklina je, aniž by bazén viděli. Máme právo na reklamaci, když bazén je zapuštěný do země a zabetonovaný? Můžeme požadovat vrácení peněz, když jsme bazén nikdy nepoužívali? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, zda bylo zabetonování bazénu součástí jeho dodávky či zda jste si bazén tímto způsobem přizpůsobil sám. Neboť tato skutečnost z Vašeho dotazu nevyplývá, budu předpokládat, že prodávajícím Vám byl bazén nejen dodán, ale rovněž zapuštěn do země a zabetonován.
Co se týče Vašich práv z reklamace, je nutné rozlišovat, zda prasklina na dně bazénu představuje tzv. odstranitelnou či neodstranitelnou vadu. Neboť postačí pouhé zalepení praskliny, jedná se s největší pravděpodobností o vadu odstranitelnou. V tomto případě máte právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady (od kupní smlouvy tedy nemůžete odstoupit). Pokud nebyl bazén dosud použit, můžete namísto odstranění vady požadovat po prodávajícím výměnu bazénu za bazén nový (v tomto případě se však nesmí jednat o požadavek vzhledem k povaze vady neúměrný). Můžete se rovněž domáhat poskytnutí slevy z kupní ceny, tento mechanismus se však používá zejména v případech, kdy je možné věc i přes její vadu používat (což v případě bazénu s prasklým dnem patrně neplatí).
Pokud jste se s prodávajícím nedohodl při reklamaci jinak, je prodávající povinen odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do 30 dnů od uplatnění reklamace (§ 19/3 zákona o ochraně spotřebitele). Pokud nebyla vada bazénu v této lhůtě prodávajícím odstraněna, máte stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, tj. můžete požadovat výměnu bazénu, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny či od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (§ 622/2 a 3 Občanského zákoníku).
Více o reklamacích zboží se můžete dočíst zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/5286-reklamace-vraceni-zbozi-informace.html#kdy-nelze-uplatnit-zaruku-na-zbozi


OBCHOD-REKLAMACE
- Jak reklamovat dodání poštovní zásilky do zahraničí?
- Náhrada škody od české pošty při opožděném doručení zásilky do zahraničí
- Nárok na finanční odškodnění - opožděné doručení dopisu do zahraničí
- Lhůta na podání reklamce dodání zásilky u České pošty


Dne 21.11.2011 jsme poslali synovi do Itálie platební kartu k účtu, který mu zřídil jeho zaměstnavatel, a jiné dokumenty ve dvou cenných zásilkách. Zásilky jsme urugovali několikrát, jak na podací poště, tak syn v Itálii. Teprve dnes (12.12.2011) jsou k vyzvednutí na zdejší poště. Syn zůstal v Itálii bez prostředků, takže nám tím vznikly finanční náklady - placení nájemného. Chtěla jsem se zeptat, zda máme nárok na nějaké finanční odškodnění a jak dál postupovat. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Lze Vám doporučit podat reklamaci poštovní zásilky (dle čl. 40 a násl. poštovních podmínek ČP). Odesílatel nebo adresát mohou do 6 měsíců od podání poštovní zásilky (která směřovala do zahraničí) u kterékoli pošty reklamovat její dodání. Při reklamaci zásilky Vám lze doporučit nechat se zaměstnancem pošty podrobně poučit o Vašich právech z titulu odpovědnosti pošty za komplikace při přepravě zásilek.
Pro úspěšnou reklamaci je zapotřebí poště předložit originál či opis podací stvrzenky. Na základě podané reklamace pošta zjistí, zda a jak byla poštovní zásilka dodána.
Pokud byste se rozhodla vymáhat na poště náhradu škody, která Vám v souvislosti s komplikacemi při přepravě zásilek vznikla (zejména tedy náklady na placení nájemného), můžete se na poštu obrátit s písemnou výzvou k úhradě škody, kterou zde vyčíslíte (zároveň zde můžete zmínit, že v případě nevyhovění Vašim požadavkům jste připravena hájit svá práva soudní cestou).
Pokud pošta ve Vámi stanovené lhůtě nezareaguje (či bude-li její postoj negativní), můžete se obrátit na soud s žalobou na náhradu škody. V této souvislosti je však nutné upozornit, že jako žalobce budete povinna svá tvrzení prokázat, především tedy doložit příčinnou souvislost mezi Vašimi finančními výdaji, porušením smlouvy o přepravě zásilky ze strany pošty a platební neschopností Vašeho syna v Itálii, což se může ukázat jako dosti složité (pro sepsání žaloby Vám proto doporučuji kontaktovat advokáta).
Pravidla pro zasílání cenných zásilek do zahraničí zveřejňuje pošta například zde:
http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/psani/zahranici/cenne-psani-do-zahranici-id238/


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Má obec právo na podíl na zisku z čerpání podzemní vody?
- Má vesnice právo na odměnu za vodu čerpanou v podzemí?
- Náhrada za omezení užívání pozemků a staveb
- Ochranná zóza z důvodu zachování čistoty čerpané vody
- Podíl na poplatku za odebrané množství podzemní vody
- Oprava a údržba vodohospodářského díla krajem - informace


Jsem zastupitelem v malé obci Pavlov na Vysočině. Na území této obce byly v 50. letech minulého století "pochytány" (strhány) a svedeny prameny kvalitní pitné vody a potrubím pak byla tato voda rozvedena do okolních obcí a města. V současné době tuto vodovodní soustavu spravuje a vodu prodává Vodárenská akciová společnost a.s. (získali v privatizaci, ke které se naše obec nepřihlásila).
Bohužel z této vody nemá naše obec ani korunu a ještě jsou občané limitováni kvůli ochranným zónám v důsledku zachování čistoty vody. Existuje nějaká opora v zákoně, aby část zisku z tohoto byznysu zůstávala v místě pramenění této vody čili v naší obci? Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
V souvislosti s čerpáním podzemní vody v obvodu Vaší obce přicházejí v úvahu dva typy náhrad:
1/ Náhrada za prokázané omezení užívání pozemků a staveb:
Dle § 30/11 zákona o vodách náleží vlastníkům pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů (předpokládám, že tato pásma byla stanovena opatřením obecné povahy) za prokázané omezení užívání těchto pozemků a staveb náhrada. Tuto náhradu jsou povinni na žádost vlastníků dotčených pozemků a staveb poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění k odběru vody z vodního zdroje (§ 8 zákona o vodách).
V této souvislosti je proto možné oslovit Vodárenskou akciovou společnost a.s. s požadavkem na poskytnutí náhrady. Náhrady se mohou domáhat samozřejmě pouze dotčení vlastníci pozemků a staveb (není samozřejmě vyloučeno, aby tímto vlastníkem byla i obec); neboť se bude jednat o větší počet osob, lze Vám doporučit iniciovat zmocnění jednoho zástupce, popř. vytvoření sdružení dle § 829 Občanského zákoníku.
Náhrada může být poskytnuta jednorázově či jako opakující se plnění, nebude-li dohoda s Vodárenskou akciovou společností a.s. možná, rozhodne o jednorázové náhradě soud.
2/ Podíl na poplatku za odebrané množství podzemní vody:
Dle § 88/15 zákona o vodách je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje.
V této souvislosti se proto může Vaše obec obrátit na kraj s dotazem na způsob přerozdělování poplatku za odebrané množství podzemní vody, popř. s požadavkem na výraznější financování výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury ve Vaší obci.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na náhradu ušlého zisku u dosud nezapočatého projektu.
- Podmínky, nárok na náhradu za ušlý zisk?


Dne 11.5.2011 se mi stal zaviněním Českých drah, a.s. při vystupování z vlaku úraz. Část vlaku, ve které jsem byla, zastavila mimo nástupiště a nástupiště bylo velmi špatně osvětleno a bylo pološero.
Od března 2012 jsem již po třetí operaci a na čtvrtou ještě čekám (vyndáni šroubu z kotníku). Měla jsem zlomený kotník, poškozenou šlachu v kotníku, část utržené chrupavky v koleni a po artroskopii kolene i plastiku předního kolenního vazu.
ČD, a.s. svoje pochybení uznaly a bylo mi přislíbeno odškodnění ve formě bolestného a dorovnání ušlého zisku.
Protože jsem byla v době úrazu na úřadu práce, nemohu doložit výpis ze mzdové účtárny, jak je po mě opakovaně požadováno. Chtěla jsem v květnu minulého roku začít realizovat svůj projekt a záměr projektu jsem schopna doložit, ale vlivem úrazu jsem se nedostala vůbec k realizaci připravovaného projektu a oslovování případných možných investorů v této souvislosti.
Jak bych měla v této souvislosti dále postupovat? Děkuji, Yvona

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do dvou částí:
1/ Ušlý zisk (§ 442/1 Občanského zákoníku):
Co se týče prokázání vzniku a výše ušlého zisku, záleží vše zejména na stupni realizace Vámi připravovaného projektu. Zůstal-li však z důvodu úrazu Váš projekt prakticky pouze ve fázi plánů, je Vaše vyjednávací pozice vůči ČD a.s. velmi nevýhodná.
Rozhodovací praxe soudů se ustálila na názoru, že pro stanovení výše ušlého zisku je zapotřebí zohlednit zejména reálnou dosažitelnost majetkového prospěchu, o který poškozený přišel. V případě ušlého zisku nelze vycházet jen z hypotetického (ničím nepodloženého) předpokladu možného rozmnožení majetku poškozeného, vždy musí být dány konkrétní okolnosti, umožňující závěr, že by při pravidelném běhu věcí bylo možno tvrzeného zisku dosáhnout.
Ve Váš neprospěch se vyslovil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3586/2006, v němž došel k závěru, že ušlý zisk nemůže představovat jen zmaření zamýšleného výdělečného záměru či příslibu možného výdělku, není-li takový majetkový přínos podložen již existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že nebýt škodné události, k zamýšlenému zisku by skutečně došlo. Ušlým ziskem je totiž majetková újma, způsobená tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje, vedoucího k určitému zisku. Právní řád sice vychází z možnosti poskytnout náhradu i za výdělečnou činnost, která je v okamžiku škodné události pouze předpokládána a jejíž výkon by začal později, avšak i v takovém případě je rozhodující skutkový stav před poškozením. Vedle ujednání, které poškozenému zaručuje určitou odměnu za pracovní činnost, musí tu být i zmíněný „pravidelný běh věcí“, tedy taková skladba okolností svědčící o tom, že ujednání se již začalo nebo alespoň nepochybně mělo začít naplňovat a že výsledek by se dostavil.
Posledním faktorem, který je při rozhodování o ušlém zisku nutné zohlednit, je existence příčinné souvislosti. V usnesení ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005, došel Nejvyšší soud k závěru, že odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje vedoucího k určitému zisku, nevzniká již na základě pouhého tvrzení, že došlo ke zmaření zamýšleného podnikatelského záměru poškozeného, nýbrž jen za předpokladu, že je postaveno najisto, že k újmě došlo v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce.
Všechny shora uvedené podmínky pro posouzení vzniku a výše ušlého zisku se však posuzují až v případě soudního sporu. Nelze samozřejmě vyloučit, že ČD a.s. bude ochotna spokojit se s méně důkladným prokázáním majetkové ztráty na Vaší straně. V této souvislosti předložte ČD a.s. co nejpodrobnější písemnou dokumentaci Vašeho podnikatelského záměru. Pro doložení očekávaného zisku je vhodné získat informace o obdobném projektu a jeho úspěšnosti (např. v jiném kraji) a prokázat, že žádný obdobný projekt nebyl v daném čase a místě realizován (neúspěch z důvodu konkurence tedy nebylo možné očekávat). Měl-li Váš projekt spočívat v oslovování investorů, bylo by vhodné získat od některých z nich potvrzení jejich případného zájmu o tento podnikatelský záměr.
2/ Náhrada škody na zdraví:
Co se týče Vámi utrpěného úrazu, lze Vám doporučit oslovit svého ošetřujícího lékaře a vyžádat si vypracování lékařského posudku dle § 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb. V tomto posudku přiřadí lékař Vámi utrpěné bolesti a ztížení Vašeho společenského uplatnění (§ 444/1 Občanského zákoníku) příslušný počet bodů (hodnota jednoho bodu je v současné době 120,- Kč).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Promlčení peněz na vkladní knížce
- Za kolik let se promlčí peníze na vkladní knížce?
- Zrušení vkladních knížek na doručitele a promlčení vyplacení


Již několikrát jsem posílala dotaz do České spořitelny: Jako dítě jsem při narození dostala darem vkladní knížku od Občanské záložny, jejím nástupcem je Česká spořitelna. Oni mi ale nikdy neodpověděli. Nyní jsem se ocitla ve svízelné finanční situaci, syn přivedl do exekuce dům a já se ptám, zda je možné použít ono vlastně spící konto, jestli by bylo možné ty peníze nějak využít. V roce 1946 tam vložili 10 Kč, účet nikdy nebyl zrušen. Děkuji, Ladislava

ODPOVĚĎ:
Pro provedení důkladnější právní analýzy by bylo zapotřebí znát o charakteru Vaší vkladní knížky více podrobností, svou odpověď proto pojmu obecněji (na Váš případ se však samozřejmě také vztahuje).
Dle § 100/3 Občanského zákoníku platí, že práva z vkladů na vkladních knížkách se nepromlčují pouze v případě, že vkladový vztah trvá. Dle § 785 Občanského zákoníku se pak vkladový vztah zrušuje, pokud vkladatel po dobu 20 let s vkladem nenakládal ani nepředložil vkladní knížku na doplnění záznamů. V případě zrušení vkladového vztahu má vkladatel právo na výplatu zůstatku zrušeného vkladu. Toto právo se však promlčuje v obecné tříleté promlčecí době (§ 101 Občanského zákoníku), tzn. že po uplynutí 23 let od chvíle, kdy vkladatel s vkladem naposledy nakládal nebo předložil vkladní knížku na doplnění záznamů se jeho právo na vyplacení vkladu definitivně promlčuje.
Promlčení práva na výplatu vkladu však neznamená, že Vám Česká spořitelna skutečně nic neuhradí, v této souvislosti však záleží vše na její „dobré vůli“. Není však výjimkou, že finanční instituce vyplácejí vklady z již promlčených vkladních knížek (ve své podstatě se jedná o vstřícný krok zachovávající dobré jméno finanční instituce). V této souvislosti Vám proto doporučuji navštívit osobně některou z poboček České spořitelny a zde se o svých možnostech informovat.
V případě, že Vaše vkladní knížka je tzv. na doručitele (tj. není psána přímo na Vaše jméno, nýbrž jedná se o vkladní knížku „anonymní“), došlo ke zrušení vkladového vztahu ze zákona ke dni 31. 12. 2002, přičemž Vaše právo na výplatu zůstatku zrušeného vkladu se promlčí uplynutím 10 let, tj. ke dni 31. 12. 2012 (čl. III zákona č. 126/2002 Sb.).


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak postupovat když nájemník v bytě ukradl, odcizil věci, vybavení
- Nájemce ukradl, odcizil věci a vybavení v pronajatém bytě, domě
- Může pronajímatel odstoupit od nájemní smlouvy když nájemce krade věci?


Jak mám vystěhovat nájemníka, kterému jsem pronajala rodinný dům na dobu určitou, do 31.8.2012. Důvod k vystěhování je ten, že bez mého vědomí odcizil všechny radiátory a z části domu, která mu nebyla pronajata odcizil veškeré cennosti a vybavení (škoda cca 30 tis). Dohodu o ukončení nájmu k 31. 5. 2012 odmítl podepsat. Tříměsíční výpovědní lhůta je pro mě nereálná, protože zbytek domu je v rekonstrukci a hrozí ztráty materiálu a dalších věcí. Trestní oznámení zvažuji, protože stále "slibuje" že věci vrátí a na policii mi řekli že se s ním mám napřed zkusit dohodnout. Nájem zatím nedluží. Také ho chci odhlásit z trvalého pobytu, který má podmíněn platností nájemní smlouvy. Musela jsem zajistit některé částí domu, využít právní poradnu, sepsání dohody apod. - můžu mu tyto náklady přičíst ke způsobené škodě? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Lze Vám doporučit, abyste od nájemní smlouvy odstoupila. dle § 679/3 Občanského zákoníku může pronajímatel kdykoli odstoupit od nájemní smlouvy, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu (pokud jste nájemci takovou výstrahu dosud nezaslala, bezodkladně tak učiňte) pronajatou věc nebo trpí-li užívání věci takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda.
Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemně (§ 40/2 Občanského zákoníku). V odstoupení specifikujte nájemní smlouvu (zejména identifikací smluvních stran, označením rodinného domu, kterého se smlouva týká, číslem smlouvy či datem jejího podpisu) a vyjádřete svou vůli od této nájemní smlouvy odstoupit. Je rovněž vhodné uvést zde důvody odstoupení (v tomto kontextu můžete rovněž poukázat na shora uvedenou právní úpravu). Odstoupení datujte a podepište. Odstoupení je vhodné sepsat ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponecháte. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení nájemci, v této souvislosti je proto nutné, abyste odstoupení zaslala doporučeně s dodejkou, popř. ho nájemci předala osobně za přítomnosti alespoň jednoho svědka.
Řádným doručením odstoupení se nájemní smlouva ruší (§ 48/2 Občanského zákoníku) a to tak, že se na ní hledí, jako by nebyla nikdy uzavřena. Po odstoupení od smlouvy je proto nutné vypořádat vzniknuvší bezdůvodné obohacení (§ 451/2 Občanského zákoníku). V této souvislosti je samozřejmě možné, abyste svou povinnost vrátit nájemci uhrazené nájemné započetla oproti povinnosti nájemce vrátit Vám hodnotu užívání rodinného domu, tj. tak, že si fakticky navzájem nic nevrátíte.
Pokud by nájemce po odstoupení rodinný dům nevyklidil, nezbude Vám, než na něj podat žalobu na vyklizení.
Co se týče Vámi zmiňovaného trestního oznámení, doporučuji Vám s tímto krokem neotálet. Policie ČR (popř. státní zástupce) je povinna přijmout kdykoli Vaše trestní oznámení, v této souvislosti se nenechte odbýt. K zahájenému trestnímu řízení se rovněž můžete připojit se svým nárokem na náhradu vzniklé škody (tento krok Vám lze s ohledem na rychlost trestního řízení doporučit), o čemž budete Policií ČR poučena.
Vámi zmiňované náklady, spjaté s neúspěšným jednáním s nájemcem, dle mého názoru uplatnit spíše nemůžete, nic Vám však nebrání se o to alespoň nepokusit, nelze vyloučit, že soudce bude jiného názoru.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit proti neoprávněnému odtahu vozidla při čištění silnice
- Neoprávněný odtah automobilu před čištěním komunikace
- Jak dokázat že silnice nebyla před čištěním označena značkou zákaz stání


Dnes v 7 hodin ráno mi bylo odtaženo vozidlo z volného stání na Koněvově ulici v Praze. Zaparkoval jsem jej tam včera ve večerních hodinách. Nikde jsem si nevšiml značky zákaz zastavení, jsem si jist, že tam značka nebyla. Ráno když jsem přišel k vozu, nebylo tam. Místo něj tam byla postavena značka zákazu zastavení. Při dotazu na dohlížejícího odtahů, mi bylo řečeno, že značky jsou po celé ulici již týden. Celý týden jsem po této ulici jezdil, ale ani jednu značku jsem neviděl. Prosím o radu,zda mám právo náhrady či ne a zda tento postup ze strany odtahové služby je v pořádku. Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
Důležité je zjistit, několik informaci:
1) kdy byly značky opravdu rozmístěny a jakým způsobem o tom, bylo dopředu informováno - informaci byste měl získat na odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy
2) kdo odtah nařídil - zda jednala odtahová firma, strážník obecní (resp. městské) policie.
A pak je možné určit další postup.
Pokud budete mít důkazy o tom, že značky byly rozmístěny v té konkrétní ulici jindy než Vám bylo tvrzeno (nebo alespoň získáte důkazy o tom, že není zjistitelné přesné datum rozmístění, čili nelze stanovit Vaše pochybení jednoznačně), můžete podniknout další kroky ve vymáhání škody (která bude min. v ceně odtahu).
Pokud zjistíte, že o odtahu rozhodl strážník a odtah byl dle Vašeho názoru neoprávněný, je možné postupovat cestou správního řízení - a podat podnět k zahájení přezkumného řízení podle správního řádu a v jeho rámci žádat o náhradu škody.
Pokud o odtahu rozhodli pracovníci odtahové firmy, musel byste vymáhat škodu od odtahové firmy. V tomto případě by ovšem případný spor byl občanskoprávního charakteru, tedy byste byl v pozici žalobce a musel byste unést důkazní břemeno, aby soud rozhodl ve Váš prospěch.


OBCHOD-REKLAMACE
- Co dělat když není reklamace vyřízena včas?
- Práva kupujícího u neodstranitelné vady věci (bytu)
- Reklamace úniku tepla nově zakoupeného bytu
- Odstoupení od koupi bytu z důvodu neodstranitelné vady
- Neodstranitelná vada bytu a odstoupení od kupní smlouvy


V rámci reklamační lhůty jsem dne 10.4.2012 doporučeným dopisem odeslala reklamaci úniku tepla v bytě. Z důvodu, že stejnou reklamaci jsem poslala již v roce 2011 a nikdo na ni nereagoval, nechala jsem vypracovat odborný posudek, který jsem k reklamaci přiložila. Do dnešního dne se mi nikdo neozval. Jak mám postupovat dál? Lhůta pro vyřízení reklamace končí asi 11.5.2012. Prodejce bytu je firma IMOS development. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Nedošlo-li k řádnému vyřízení Vaší reklamace z roku 2011, resp. nebude-li řádně vyřízena ani Vaše letošní reklamace, bude se na reklamované vady bytu pohlížet, jako by se jednalo o tzv. neodstranitelné vady (§ 19/3 zákona o ochraně spotřebitele). V tomto případě máte dle § 622/2 a 3 Občanského zákoníku právo požadovat výměnu věci (v případě bytu zůstává otázkou reálnost takového požadavku), poskytnutí přiměřené slevy z ceny bytu (není samozřejmě vyloučeno, abyste též nárokovala bezplatné odstranění reklamovaných vad), od kupní smlouvy můžete též odstoupit (v tomto případě by následně došlo k vrácení kupní ceny a vrácení bytu).
V současné chvíli můžete na nečinnost prodávajícího upozornit místně příslušnou pobočku České obchodní inspekce, svým počínáním se mohl prodávající dopustit správního deliktu dle § 24/7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele, za který mu hrozí pokuta do 3.000.000,- Kč.
Zároveň Vám doporučuji kontaktovat advokáta a dohodnout se s ním na sepsání tzv. předžalobní výzvy, v níž dáte prodávajícímu poslední šanci k nápravě závadného stavu a současně zmíníte, že v případě jeho přetrvávající nečinnosti jste připravena hájit svá práva soudní cestou. Pravděpodobnost, že prodávající zareaguje na dopis psaný advokátem, je vyšší.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 598 Občanského zákoníku máte právo na náhradu všech nutně vynaložených nákladů spjatých s reklamací (zde se jedná zejména o náklady vypracování odborného posudku).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Přepětí v síti a náhrada škody na poškozených spotřebičích
- Jak donutit dodavatele elektřiny aby zaplatil škodu při přepětí


z důvodu poruchy ze dne 18. 11. 2011 na vysokém napětí, došlo buť k přepětí, nebo mnohonásobnému pokusu o "nahození" elektického proudu, kdy došlo k poškození elektických přístrojů v naší domácnosti. Škoda se odhaduje na 10.000 Kč. Celou věc jsem oznámil dodavateli (ČEZ distribuce, a.s.), že žádám o náhradu škody, kterou způsobila dodavka nekvalitní elektrické energie. Po mé reklamaci bylo provedeno měření, po dobu 8 dní, kde ČEZ distribuce schledalo, že frekvence jsou v souladu s ČSN EN 50160. Bohužel toto měření bylo provedeno 5 dní po poruše a né při poruše. Již jsem si z ČEZ distribuce vyměnil několik dopisů ohledně proplacení škody, ale marně, stále stojí na svém. Pojištěný jsem, ale bohužel né na toto. Ještě můsím podotknout, že k výpadkům elektrické energie v našem městě dochází velice často. Prosím poraďte co dál. Víte jak přinutit ČEZ, aby škodu na přístrojích zaplatil? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Není-li dohoda se společností ČEZ možná, nezbývá Vám, než se obrátit s žalobou na náhradu škody na soud.
Ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny se společnost ČEZ zavázala ke spolehlivým dodávkám kvalitní elektrické energie (ve věci kvality dodávané elektřiny je klíčovou vyhláška č. 540/2005 Sb.). Porušením této povinnosti a s tím souvisejícím vznikem škody na Vašich elektrických spotřebičích vznikla společnosti ČEZ odpovědnost za škodu ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku.
Pro podání žaloby je nutné, abyste byl schopen vznik škody a její výši vyčíslit a prokázat (v této souvislosti si můžete nechat vyhotovit znalecký posudek či navrhnout provedení svědeckých výpovědí). Před podáním žaloby Vám doporučuji kontaktovat advokáta a dohodnout se s ním na zaslání tzv. předžalobní výzvy, která často (je-li psána advokátem) přiměje druhou stranu k jednání.
Společnost ČEZ by se mohla odpovědnosti za vzniklou škodu zbavit pouze v případě, že by prokázala vznik některého z důvodů, předpokládaných v § 24/7 či § 25/7 energetického zákona.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možná exekuce na invalidní důchod?
- Je možné v exekuci zabavit invalidní důchod?
OBČAN-BYDLENͨ
- Výhoda kauce na nájemné pro pronajímatele

Vlastním bytovou jednotku, měl jsem nájemkyni, která přestala platit nájem a služby, pak se vystěhovala a zbyl po ní dluh 50.000 Kč. Podepsala mi prohlášení že dluží a že bude splácet dle splátkového kalendáře, který ovšem neplní. Zaplatí sem tam nějakou tu korunu. Bývalá nájemkyně je na sociálních dávkách, nemá majetek (snad jen televizi) a bydlí nyní v ubytovně s dítětem, kde dostává doplatek od státu za nájem (několik tisíc). Jak jsem se doslechl, měli by jí přiznat invalidní důchod (4-6 tis. Kč). Na internetu se tvrdí, že nemá cenu podávat žalubu, když dlužník nic nemá, exekuce je prý taky zbytečná a tak se ptám co dělat? Přece není možné, aby jakýkoliv občan neplatil dluhy, vytvářel nové a nic se mu nestane a tak to běží stále dál a dál, berou dávky a stěhují se do nájemních bytů a neplatí. Prosím o radu. Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
V případě nesolventnosti dlužníka je opravdu složité získat jakékoli peníze zpět. Není-li žádný postižitelný příjem ani majetek, není z čeho pohledávky uspokojit. V případě přiznání invalidního důchodu by ovšem takovýto příjem existoval; z něj by bylo možné nařídit srážky. Dlužníku musí ale i po srážkách zůstat nezabavitelné minimum zvýšené s ohledem na vyživované osoby. Pro alespoň minimální ochranu pronajímatele je vhodné sjednat v nájemní smlouvě kauci, kterou je možno použít právě pro krytí neplaceného nájemného.


OBČAN-EXEKUCE
- Součinnost pronajímatele nájemníka při exekuci na nájemníkův majetek
- Co znamená povinnost součinnosti při exekuci
- Je možné žádat odměnu za součinnost při exekuci?


Mám ve svém bytě nájemníka na kterého přišla exekuce. Doložila jsem exekutorům smlouvu o nájmu včetně mého bytového zařízení a paragonů a nyní mě žádají o poskytnutí součinnosti. Jsem povinná na tuto výzvu reagovat, když neznám soukromí nájemníka a mě nájemné platí? Děkuji, Jarka

ODPOVĚĎ:
Podle § 33 exekutorského řádu se povinnost součinnosti v rozsahu sdělení údajů o majetku povinného, které jsou známy, na Vás nevztahuje výslovně (jako pronajímatelka nejste fyzickou osobou, rozhodující o právech a povinnostech v plném slova smyslu, ale ani nejste z této kategorie zcela vyňata), nicméně doporučuji exekutorovi tuto součinnost poskytnout, protože při jejím nesplnění se vystavujete riziku odpovědnosti za škodu oprávněného (či exekutora).
Součinnost je třeba poskytnout bezplatně a je-li to možné, tak v elektronické podobě (§ 34 exekutorského řádu).


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAHY, SMLOUVY
- Je povinnost zaplatit smluvní pokutu při přechodu z RWE do ČEZ při úmrtí odběratele?
- Je zákonná pokuta za přechod k jinému dodavateli elektřiny při úmrtí odběratele?


Musíme zaplatit "smluvní pokutu" 1000.- Kč, jež nám 2.5.2012 po přechodu k ČEZu vyúčtoval RWE? Došla dnes, splatnost 14.5.2012. Smlouvu s nimi zřizoval asi v r. 1992 zemřelý tatínek a pokuta neexistovala. Syn stejného jména plyn odebíral a platil. Smlouva byla zrušena až letos v dubnu po předložení otcova úmrtního listu z r.2003. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Jestliže smlouva byla zrušena z důvodu úmrtí zůstavitele, není možné, abyste byly povinni hradit smluvní pokutu - de facto sankci za úmrtí.
Dále je třeba vyřešit, zda Vám byla naúčtována jako správné povinné osobě. Pokud byl smluvní vztah s RWE založen zůstavitelem, dědici jej pouze zrušili, nikoliv převedli na své jméno a následně zrušili, nejste legitimováni k úhradě tohoto poplatku.
Doporučuji se s RWE spojit a zjistit důvod této smluvní pokuty, jelikož pokud se jedná o "sankci za úmrtí" je tato pokuta v rozporu s dobrými mravy, a tedy nezákonná.


OBCHOD-REKLAMACE
- Jak se bránit proti neuznání reklamace, když prodejce zboží opraví
- Co dělat, pokud prodávající neuzná reklamaci a reklamovanou vadu zboží odstraní?
- Může prodejce opravit zboží pokud si zákazník přeje odstoupit od koupi?
- Správní delikt dle § 24/7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele


Na konci roku 2010 jsem si zakoupila v kamenném obchodě Mobil Pohotovosti, nový telefon. Za necelé 4 měsíce jsem byla nucena ho jít reklamovat z důvodů častého zamrzání. Reklamace mi byla uznána a byl opraven. Vždy cca. po 5ti měsících se ta STEJNÁ závada objevila znova. I druhá reklamace mi byla uznána a mobilní telefon byl opět opraven. Teď, když jsem ho reklamovala po třetí a žádala jsem odstoupení od kupní smlouvy, mi přišlo vyjádření, že reklamovaná závada se při testování neprokázala a proto se mi odstoupení od kupní smluvy zamítá. Ale mobilní telefon (na kterém se podle nich popisovaná závada neprojevuje!) mi byl opět OPRAVEN, při tom na reklamačním listu jasně uvádím, že žádám odstoupení od kupní smlouvy a nepřeju si opravu. Tím mi absolutně znemožnili se odvolat a poslat to znova na prozkoumání nebo si jejich výrok ověřit u soudního znalce. Je toto normální postup? Můžou si dovolit opravu přístroje, když v reklamačním listu je jasně zaškrtnuto "NEOPRAVOVAT". Jak bych měla dále postupovat? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že neuznání reklamace se současným odstraněním reklamované vady představuje poměrně častý (a chytrý) způsob, kterým se prodejci snaží obcházet právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy.
V současné chvíli můžete na postup prodávajícího upozornit místně příslušnou pobočku České obchodní inspekce, svým počínáním se mohl prodávající dopustit správního deliktu dle § 24/7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele, za který mu hrozí pokuta do 3.000.000,- Kč.
Samozřejmým předpokladem jakýchkoli právních kroků je prokazatelnost technického stavu telefonu před jeho reklamací. Pokud jste technický stav mobilního telefonu tímto způsobem zdokumentovala, nezbývá Vám, než se obrátit na soud. Před tímto krokem Vám doporučuji kontaktovat advokáta, který obvykle zašle prodávajícímu tzv. předžalobní výzvu (pravděpodobnost kladné reakce prodávajícího na dopis psaný advokátem je vyšší).
Nejste-li schopna technický stav telefonu před reklamací prokázat, lze Vám doporučit vyčkat do objevení další závady. Tuto vadu můžete ještě před reklamací zdokumentovat s pomocí soudního znalce (v tomto případě byste však i v případě uznání reklamace, resp. odstoupení od smlouvy, nesla náklady znaleckého posudku sama).


OBCHOD-REKLAMACE
- Kdo platí dopravu vadného zboží prodejci při reklamaci?
- Je prodejce u neopravitelného výrobku povinen zboží na své náklady odvést?
- Do kolika dní musí prodejce zaslat peníze za vrácené zboží (odstoupení od koupi)
- Do kdy musí prodávající poslat peníze za vrácené zboží u reklamace


Koupil jsem pračku v internetovém obchodě. Porouchala se v záruční době, přivolaný servisní technik vystavil doklad o neopravitelnosti výrobku, tedy hodlám uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy s prodejcem a navrácení peněz za vadnou pračku. Jde o to, kdy mi budou peníze vráceny a co bude s tou porouchanou pračkou. Musím ji poslat prodejci jako poštovní balík (do Prahy, jsem z Teplic) a kdo toto hradí, zda já, nebo prodejce, nebo se o dopravu postará sám prodejce? Já jsem totiž už jednu dopravu hradil – PPL při doručení této pračky. Poradíte, co mám podniknout a jak postupovat? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Nároky z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit u prodejce, tedy prostřednictvím poštovního balíku pračku zaslat zpět spolu s dokladem o neopravitelnosti a Vaším odstoupením od smlouvy.
Máte ovšem nárok na náhradu nutných nákladů, které Vám v souvislosti s uplatněním odpovědnosti za vady vznikly. Poštovné tak žádejte v odstoupení stejně jako vrácení kupní ceny výrobku. Prodejce je Vám povinen vrátit kupní cenu a nahradit nezbytně vynaložené náklady bez zbytečného odkladu (za přiměřenou lhůtu lze považovat 1 měsíc).


OBČAN-BYDLENÍ
- Majitelé bytů se nemohou domluvit na vytvoření SVJ (společenství vlastníků jednotek)
- Jak postupovat když společenství vlastníků jednotek nemá vlastní stanovy
- Jakými stanovami se má řídit SVJ, když žádné vlastní nemá


Potřebovala bych vědět, co dělat v případě, že se na vytvoření společenství vlastíků bytových jednotek SVJ nemůžeme dohodnout? Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků bytových jednotek vzniká ze zákona v domě, který má alespoň pět bytů ve vlastnictví alespoň tří různých majitelů.
Pokud se nemůžete dohodnout na ustanovující schůzi, tedy nemáte stanovy ani zvolený výbor, platí dle zákona, že jsou za stanovy SVJ považovány vzorové stanovy vydané nařízením vlády a za výbor nadpoloviční podílník na společných prostorách, a pokud takový není, tak členové společenství, kteří byli vlastníky bytů v době jeho vzniku.


OBČAN-BYDLENÍ
- Manželka se odstěhovala z pronajatého bytu manžela - hradí náklady pronájmu?
- Je manžel povinen přispívat na nájemné v pronajatém bytě?
- Je manželka povinna přispívat na nájemné v pronajatém bytě?
- Jak oznámit manželce aby si odstěhovala věci z pronajatého bytu?
- Jak oznámit manželovi aby si odstěhoval věci z pronajatého bytu?


Máme v pronájmu 3 týdny byt, kde jsem bydlel do minulého týdne společně s manželkou a dětma. Manželka z domácnosti bez udání důvodů s dětmI odešla v době mé pracovní doby. Nájemní smlouva je psána na mne, ostatní jsou uvedeni jako uživatelé. Pronájem musím z finančích důvodů ukončit, jakým způsobem jsem povinen o tom informovat manželku, aby si odebrala věci ze společné domácnosti (trvalé bydliště jsme ještě nestačili ani změnit). Do jaké doby je manželka povinna podílet na finančních závazcích v tomto bytě? Manželka bude žádat o rozvod manželství. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
I když jste jako nájemce uveden pouze vy, dle § 703 obč. zákoníku platí, že jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely. Proto byste se na společných nákladech mj. i za užívání bytu měli až do doby vypořádání vašich vztahů podílet společně, tedy každý jednou polovinou.
Manželku kontaktujte takovým způsobem, aby se o potřebě odstěhování věcí z domácnosti dozvěděla, např. osobní návštěva s předáním písemné výzvy k přemístění věcí nebo telefonická domluva apod. Pokud by si je přesto neodstěhovala, vemte je k sobě do úschovy a nechte jí nějakou dobu na jejich převzetí.


TRESTNÍ-TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Jak je možné požádat o výmaz rejstříku trestů u trestu ze zahraničí
- Trest za trestný čin v zahraničí a výmazání rejstříku trestů


Známá byla v roce 1999 odsouzena rakouským soudem v Linci, (uzn. cizoze. rozh. 16.4. 2002, 11 Tcu 54/2002, § 15 rakouský tr. z. , rakouského zákona o drogách § 28 2,4 případ, odst.4 č.3) na 18 měsíců nepodmíněně. Trest si tam i odpykala. Chtěl bych se proto zeptat, zda-li a jak je možné požádat o vymazání trestu z RT. Děkuji, Oleg

ODPOVĚĎ:
O zahlazení odsouzení žádat lze, neboť se na trest, který byl soudem v Rakousku udělen a českým soudem uznán se hledí, jako by jej vynesl soud český. V tomto případě se obraťte na soud, který rozsudek rakouského soudu uznal se žádostí o zahlazení odsouzení. V žádosti uveďte kdy, kým a jaký trest byl známé dán, že trest si odpykala, rozhodnutí bylo uznáno českým soudem a že nyní již žije řádným životem. Nezapomeňte také uvést, že žádáte o zahlazení odsouzení. Bližší informace Vám jistě podají přímo na soudě.


OBCHOD-REKLAMACE
- Vrácení peněz za zboží s vadou a vliv globálního zvýšení cen za zboží
- Má vliv na vrácení kupní ceny zvýšení ceny za stejné zboží v čase?

V záruční době přestal fungovat externí pevný disk k PC. Jedná se o vadu neodstranitelnou, takže je na volbě zákazníka, zda chce zrušit kupní smlouvu a vrátit peníze, nebo výměnou nový bezvadný výrobek.
Zde je ale problém. Cena disků šla z důvodu záplav před časem prudce nahoru a naprosto stejný disk se navíc již nevyrábí (typy se mění velmi rychle). Prodejce má zájem vrátit peníze, za které si však zákazník žádný obdobně kapacitně velký disk nekoupí. Lze se domáhat výměny za ne zcela identický výrobek (ale se stejnou kapacitou, otáčkami, atd.), nebo je toto právo vázáno pouze k naprosto stejnému výrobku? Existuje v této věci nějaká judikatura? Děkuji, Ludvík

ODPOVĚĎ:
Podle stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 1982, platí, že kupující má právo na výměnu vadné věci pouze za takovou věc, která bude značkou, typem, provedením apod. shodná s původně odevzdanou věcí. Vzhledem k tomu, že k výměně vadné věci dochází v rámci existující smlouvy o prodeji v obchodě, nemá prodávající ani kupující při změně ceny této věci v době od jejího prodeje do výměny právo na zaplacení rozdílu v ceně.
I přes dávnou dobu vydání stanoviska, stále platí a obecné soudy se jím řídí.
Pokud prodávající bude ochoten vyměnit zboží i za jiný typ či značku, lze se tak dohodnout, soudně takový nárok ovšem vymáhat nelze (resp. soud takový nárok pravděpodobně neuzná).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak dlouho trvá dědické řízení u notáře od smrti zůstavitele?
- Může dědic zvolit notáře u dědického řízení?
- Kdo platí notáře u dědického řízení
OBCHOD, FINANCE, DANĚ-DANĚ
- Platí dědickou daň přímí potomci (děti) a manžel, manželka?
- Kdo je osvobozen od dědické daně?
- Kdy se neplatí dědická daň


Mám dotaz ohledně dědičného řízení, umřel mi otec 8.4.2012. Jak dlouho trvá vyřízení? Notáře nějakého dostaneme přiděleného? Kolik si bere? A z čeho se vypočítává dědictví? Někdo k nám příjde sepsat co vlasnil jen otec? Nebo co měli společného s matkou? Měli všechno napůl dům (cca 700.000 Kč), půjčku na něj (450.000 Kč), vybavení (cca 100.000 Kč), jen auto bylo psáno na tátu (cca 20.000 Kč). Budeme platit dědičnou daň? Kolik? Jsme tři potomci, děkuji. Laura

ODPOVĚĎ:
Dobu dědického řízení nelze předem odhadnout, může trvat 2 měsíce nebo taky 2 roky. Dědické řízení zahajuje příslušný soud podle bydliště zemřelého na základě vyrozumění od matričního úřadu o jeho smrti (úmrtní list). Výběr konkrétního notáře pak zajišťuje soud, vlastní volba není možná. Veškeré šetření ohledně okruhu dědiců a zanechaného majetku nebo závazků provádí notář, často ve spolupráci se znalci (oceňování). Kontaktní osobou je primárně vypravitel pohřbu. Úkony notáře se hradí z dědictví. Základem odměny notáře je obvyklá cena zůstavitelova majetku, který se stal předmětem řízení o dědictví. Konkrétní výše se stanovena v tzv. notářském tarifu. Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. (příbuzní v řadě přímé a manžel) a II. skupině. Od dědické dani jste tak jako děti a manžel osvobozeni.


OBČAN-RŮZNÉ
- Má partner který pomáhal na stavbě svého druha nárok na nějaké peníze?
- Nárok na odměnu za práci, opravy rodinného domu druha, družky


Přítelkyně v Praze prodala byt a koupila si zde parcelu kde začla stavět, vše je na její jméno, i finance byly pouze její, ale stavbu jsem prováděl já. Minulý rok jsem si našel jinou přítelkyni a já bych rád věděl, jestli mám nárok na podíl ze stavby. Původně jsem za práci nic nechtěl, dům není dodělaný, po celou dobu co jsme spolu žili, tak mě přítelkyně i dost financovala a půjčila mi nemalou částku na zaplacení mých dluhů, máme na ni sepsanou smlouvu, že jí to splatím, ale nemám na to. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Zzkuste si vyčíslit hodnotu práce, příp. materiálu, který jste při stavbě domu použil. Tuto cifru pak máte právo po přítelkyni požadovat. Všechno je ale otázka dokazování a pokud by mezi Vámi a přítelkyní nedošlo ke shodě, mějte na paměti, že byste svůj nárok musel před soudem prokázat. V opačném případě spor ztratíte. Je také možné Vaši práci, kterou jste vyčíslil započíst s dluhem, který u přítelkyně máte. Jinými slovy dluh, který má Vám zaplatit ona za práci by se snížil o to, co Vy dlužíte jí. Zkuste jí takové řešení nabídnout. Pokud dohoda není možná, musíte se obrátit na soud, kde platí, že kdo trvdí, musí i prokázat.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Kdy začíná běžet lhůta na odvolání ve správním řízení u přestupku
- Fikce doručení u dopisu ve správním řízení u přestupku


Na 2.4.12 správní odbor nařídil druhé jednání ve věci mého domnělého přestupku. Jelikož 2.4.12 jsem onemocněla, tak tentýž den jsem odeslala doporučeným dopisem kopii neschopenky a tím omluvila nepřítomnost.
Dne 2.4.12 se odehrálo jednání bez mé účasti a snaživá uřednice ještě tento den udělala rozhodnutí a odeslala ho doporučeným dopisem. Ovšem dopis adresovala na adresu mého trvalého pobytu a nikoliv na adresu, která byla uvedena na neschopence (uvedla jsem tam adresu kde se budu zdržovat během nemoci).
17.4.12 kdy jsem byla na kontrole jsem dopis vyzvedla. Zajímá mne od kdy se počítá doba pro odvolání proti rozhodnutí.
Je to desátý den kdy nastané tzv. fikce doručení nebo je to den kdy mi doručovatelka dala do schránky oznámení o uložení zasílky? Děkuji, Anežka

ODPOVĚĎ:
V okamžiku, kdy jste zjistila, že jste nemocná, jste měla zavolat nebo napsat e-mail na příslušný úřad a omluvit svou nepřítomnost.
Rozhodnutí o přestupku se doručuje do vlastních rukou (§ 72 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 19 správního řádu a § 51 zákona o přestupcích) s možností náhradního doručení. Je doručeno dnem, kdy jste si jej vyzvedla, nejpozději 10. dnem úložní lhůty; a také tento den určuje začátek běhu lhůty k podání odvolání (počítáno od následujícího dne).


PRÁCE-PLATY, MZDY
- Platové výměry a platové stupně u příspěvkové organizace
- Je možný převod zaměstnance do platové třídy, stupně až 1.1. daného roku?
- Jak se určuje délka započitatelné praxe u platových tříd a stupňů


Od ledna 2012 došlo v naší příspěvkové organizaci ke stanovení nových platových výměrů.
Dle délky praxe bych od dubna měla nárok na platový stupeň 8. (Teď mám třídu 11, platový stupeň 7.) Bylo mi však řečeno, že podle interní směrnice se platové stupně posuzují vždy k datu 1.1.
Z textu interní směrnice:
Tento vnitřní platový předpis upravuje platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích pro zaměstnance na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, a nařízení vlády 564/2006 Sb. a nařízení vlády 222/2010 Sb.
Zařazení zaměstnance do platového stupně
- u funkcí zařazených v platové třídě 6 a výše do platového stupně 4 při délce započitatelné praxe do 6 let, do platového stupně 5 při délce započitatelné praxe do 12 let, do platového stupně 6 při délce započitatelné praxe do 19 let, do platového stupně 7 při délce započitatelné praxe do 27 let a do platového stupně 8 při délce započitatelné praxe nad 27 let. Délka započitatelné praxe pro účely zařazení do příslušného platového stupně v daném roce se posuzuje k datu 1.1. daného roku. Děkuji, Elena

ODPOVĚĎ:
Délku započitatelné praxe není možné určitovat takto plošně.
Podle nařízení 564/2006 Sb. platí, že platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně. Vnitřní předpis je v rozporu se zákonem.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je možné napsat darovací smlouvu vlastní rukou?
- Je možné neověřit úředně podpisy na darovací smlouvě?
- Stačí podpisy svědků na darovací smlouvě místo úředně ověřeného podpisu?
- Je platná darovací smlouva když zemře dárce do doby zapsání na katastr nemovitostí?


Ráda bych se zeptala, zda-li je možné sepsat darovací smlouvu (darování nemovitosti) bez úředního ověření mého podpisu coby dárce a bez úředního ověření podpisů obdarovaných (moje 2 plnoleté a svobodné děti), a to za účasti např. 2 svědků, kteří by tuto darovací smlouvu podepsali ?
Katastrální úřad trvá na jedné darovací smlouvě s úředně ověřenými podpisy – proč by nemohla být darovací smlouva sepsána pouze za účasti 2 svědků jako u závěti? Lze také jako u závěti sepsat darovací smlouvu vlastní rukou?
Když je sepsána a podepsána Darovací smlouva a v mezidobí, tj. před podáním návrhu na vklad nemovitosti na KÚ, dojde k úmrtí dárce, platí tato darovací smlouva nebo je zahájeno dědické řízení? Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že v případě darování nemovitostí je zapotřebí dodržet pouze písemnou formu, avšak k tomu, aby změna v osobě vlastníka nemovitosti byla katastrálním úřadem vložena je třeba úředně ověřené podpisy. Na katastrálním úřadě tak mají pravdu. Darovací smlouvu by bylo vhodné rukou nepsat, jedná se především o její čitelnost, ovšem nikde není stanoveno, že tak být učiněno nesmí. Patrně darovací smlouvu rukou napsat lze. Obdarovaný se stane vlastníkem nemovitosti okamžikem vkladu do katastru nemovitostí. A protože darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově smrti je neplatná, mohlo by se stát, že pokud budete s vkladem do katastru nemovitostí otálet až do Vašeho úmrtí, nemovitost bude stále ve Vašem vlastnictví a bude podléhat dědickému řízení.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Spoluvlastník investuje do své poloviny domu, jak se vyhnout vyplacení v dědickém řízení


Vlastním se svým otcem ideální 1/2 domu a dvora. Dům jsme si rozdělili na dvě obytné jednotky. Dům je ovšem brán jako jeden celek. Já si spravuji a investuji peníze do své poloviny a otec do své. Elektriku , pojištění a daň máme dle ústní dohody napůl. Mám ještě sestru z otcova druhého manželství. Jakým způsobem se nyní zabezpečit, abych se v případě otcovi smrti nemusel se sestrou dělit – vyrovnávat i za investice do oprav mé poloviny (nová okna, střecha, zateplení, dlažby atd.). Dodávám, že s rozdělením domu na dvě čísla popisné se svými vlastníky nechceme. Jde to nějak podchytit smluvně? Děkuji, Ota

ODPOVĚĎ:
Současná právní úprava neumožňuje smluvně si upravit přechod vlastnictví pro případ smrti. Vždy tak dochází k dědění buď ze závěti, je-li zanechána, nebo ze zákona. V případě smrti si žádné investice vyrovnávat nemusíte, veškeré výdaje jste každý vynaložil do svých nemovitostí. Polovina otcovy nemovitosti by v případě jeho smrti šla do dědického řízení. Může připadnout pouze vám, je-li tak stanoveno v závěti nebo se setra dědického práva vzdá a to případně i ve prospěch svých dětí, nebo dojde k dědění dle dědických podílů (každý 1/2 z otcovy poloviny, tedy ¼ nemovitosti), neurčí-li dohoda dědiců jinak. Proto doporučuji všechny záležitosti řešit ještě za života; po smrti bývá situace často nejasná a nejistá.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Postup zaměstnavatle při podezření na týrání zaměstnance v rodině
- Týrání zaměstnanace manželem, rodinou a postup zaměstnavatele


Jak má postupovat zaměstnavatel při podezření na týrání (odepření stravy, lékařského ošetření, omezení osobní svobdy) zaměstnankyně vlastním manželem? Je pravděpodobné, že při výpovědi u Policie tato žena vše popře. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Buď se můžete snažit pomoci jí a např. zprostředkujete návštěvu neziskové organizace specializované na pomoc týraným ženám (např. ROSA) a citlivě jí pomůžete se z tíživé situace dostat, tak že následně bude schopná převzít odpovědnost za svůj život a jednat anebo pokud máte reálné důkazy prostě podáte trestní oznámení, které může a nemusí přinést žádný výsledek (i nepřímé důkazy mohou vést k odsouzení podezřelého z trestného činu).
Případy domácího násilí nejsou případy pro možnost právního zásahu, ale případy pro pomoc psychologickou oběti domácího násilí, která následně bude sama schopna konat právně (rozvod, předběžné opatření podle § 76b občanského soudního řádu, vykázání ze společného obydlí apod.).

RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Je možné zrušit rozvod manželství před doručením rozsudku ze soudu?
- Jak anulovat unáhlený rozvod manželství
- Zrušení rozvodu manželství před doručením rozsudku soudu poštou


Manželství bylo rozvedeno u soudu, dosud nedošel rozsudek. Lze po doručení rozsudku nějakým způsobem ho anulovat, aby bylo manželství zachováno? Byl to unáhlený rozvod, v mezidobí byl vztah obnoven. Co lze udělat, aby rozvod nebyl platný?
Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Pokud Vás soud rozvedl, manželství je nyní již rozvedeno i přesto, že Vám ještě nepřišlo písemné vyhotovení rozsudku. Rozvod je tedy již platný. Čistě teoreticky byste mohla podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu a to jakmile Vám bude rozsudek doručen. Obávám se ale že opravný prostředek, který bude de facto zpětvzetím návrhu o rozvod Krajský soud nepřijme.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Promlčení pojistného u životního pojištění
- Promlčecí lhůta u pojistného živontího pojištění
- Jak dlouho může pojišťovna vymáhat doplacení pojistného u pojištění?


Přišla mi upomínka na nezaplacené životní pojištění z června 2005. Platba byla SIPO složenkou na poště a ta toto eviduje cca 14 měsíců. Může Česká pojišťovna vymáhat tyto resty po sedmi letech? Děkuji, Mates

ODPOVĚĎ:
Právo na pojistné se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě, Česká pojišťovna by proto tuto částku vymáhat neměla. Pokud by na Vás přesto byla podána žaloba na zaplacení této částky je nutné abyste soudu sdělil, že je tato částka promlčená, neboť soud přihlíží k promlčení pouze na základě námitky dlužníka (tedy Vás). Doporučuji pročíst smlouvu o životním pojištění, zda neobsahuje jiná ustanovení, případně se spojit v této věci s Českou pojišťovnou.


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit manželce dlužníka věci z doby před uzavřením manželství?


Byla na mě uvalena exekuce za dluhy před uzavřením nového manželství. Manželka si do manželství přivedla psa, papouška, lednici a nějaké věci do domácnosti. Mám dotaz, zda ji tyto věci mohou exekutoři zabavit, má na ně papíry. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Exekuce postihující dluhy z doby před uzavřením manželství nemůže zasáhnout Vaši stávající manželku. Pokud by exekutor její věci označil jako věci zabavené exekučně, je nutné, aby do soupisu majektu uvedla návrh na vyloučení věci a pokud exekutor věc nevyloučí, podala vylučovací žalobu k exekučnímu soudu.


TRESTNÍ-TRESTY
- Je možné udělit současně peněžitý trest i zákaz činnosti u trestného činu?


Byl jsem odsouzen podle § 274 odst.1 (ohrožení pod vlivem návykové látky). Na konci odstavce je napsáno, že budu potrestán peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
Byl jsem potrestán obojím, jak peněžitý trest, tak zákaz činnosti. Pokud ovšem rozumím správně česky, tak toto rozhodnutí není v souladu se zákonem podle, kterého jsem byl odsouzen. Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
stanovení druhu a výměru trestu je na soudci. Přihlíží se k různým okolnostem jako povaha a závažnost činu, rodinné poměry, možnosti nápravy atd. Trestní zákoník v otázce trestů je spíše takové "vodítko" pro soudce jaký druh trestu a v jaké výměře může uložit.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.