Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


OBČAN-DLUHY
- Exekuční vymáhání dluhu za mobilní služby společností Vodafone
- Musí věřitel povinně zaslat dlužníkovi upomínku, výzvu k úhradě dluhu?
OBČAN-EXEKUCE
- Je exekutor povinen přistoupit na splátkový kalendář?

26.10.2011 mi příšla výzva k dobrovolnému placení mé budoucí exekuce. Exekuce už nabyla právní moci v r.2009 a já jsem do data 26.10.2011 neobdržel žádné výzvy či upomínky ani od společnosti Vodafone u které jsem měl smlouvu v roce 2007 a ani od jejích právního zástupce. Usnesení je podané na příjmeni, které jsem začal používát až po svatbě (2010). V období kdy jsem používal služby společnosti Vodafone, kterou jsem údajně poškodil. Měl jsem uzavřenou smlouvu na příjmení za svobodna a adresa byla na bydlíště bývalé přítelkyně. Jak se mohu bránit? Můžu žádat o zpětné kopie výzev a upomínek, které mi nikdy nebyly doručeny? Nastoupil jsem do práce až 10/2011. Telefonicky i písemně jsem požádal exekuční úřad o splátkový kalendář, zamítnuto. Na dopis neodpověděli. Jak se mohu bránit? Mohu požádat soud o přidělení právního zástupce zdarma? Děkují, Viktor
 
ODPOVĚĎ:
Obvyklou praxí je, že věřitelé zasílají upomínky a výzvy k zaplacení, avšak o jejich povinnost se nejedná. Navíc zřejmě nejste schopen prokázat, že na adresu, která je uvedena u společnosti jako doručovací, skutečně žádné výzvy doručeny nebyly (nemusí se doručovat do vlastních rukou, postačí vhození do schránky). Proto společnost není povinna zasílat kopie případné korespondence.
Stejně tak exekuční úřad nemusí přijmout vaši žádost o vystavení splátkového kalendáře.
Úpravu právní pomoci v občanskoprávním řízení obsahuje §30 obč. soudního řádu. Dále můžete využít bezplatného právního poradenství zajišťovaného Českou advokátní komorou. Více na jejich stránkách.
Doporučuji však uhradit dluh co nejrychleji, aby zbytečně nenarůstal.


OBČAN-SJM
- Kdo hradí náklady bytu v SJM když v něm žije jen jeden z manželů
- Jeden z manželů žije v bytě SJM - kdo hradí náklady na domácnost?
- Kdo platí náklady na údržbu SJM v době od zániku SJM do vypořádání
- Kdo platí poplatky týkající se SJM od zániku SJM do vypořádání

Kdo hradí náklady bydlení v bytě v SJM. Bývalá manželka odešla z bytu před šesti lety, rozvedeni jsme teprve 4 měsíce. Tvrdí, že co si spotřebovávám, sám si užívám, tedy mi není nic dlužna. Jsou zde ale poplatky jako daň z nemovitosti, elektřina, plyn či stálé popllatky do fondu oprav, telefon, rozhlas, domovní odpad, atd. Vše platím sám a domnívám se, že by měla přispívat na spopl. nemovitost, když požaduje vypořádání. Mohu toto právo uplatňovat při jednání o SJM? Děkuji, Svatopluk
 
ODPOVĚĎ:
Směrodatná je právní úprava občanského zákoníku. Majetek, který tvoří SJM, užívají a udržují oba manželé společně. Manželé by se měli dohodnout, jak budou věc užívat.
Neplatí však, že pokud některé věci ze SJM má užívat a udržovat jen jeden z nich (ten, kterému tato věc převážně slouží), je to jen on, koho stíhá povinnosti hradit náklady. SJM pak zaniká zánikem manželství (rozvodem).
Proto tedy máte nárok na náhradu poloviny nákladů, které vám vznikly za trvání manželství, pokud jste si nedohodli jinak. To samé platí i o nákladech po rozvodu, protože právní vztahy vzniklé v době mezi zánikem SJM a jeho vypořádáním se posuzují podle předpisů o SJM.
Doporučuji však provést co nejrychleji vypořádání. V jeho rámci je každý z manželů oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Naproti tomu je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění po pěstounovi, pěstounech - informace
- Kdy dědí pěstounské dítě po pěstounovi

Jsem sirotek a druhá žena od dědečka mě má v pěstounské péči. V případě jejího umrtí bych dědil i já podíl na jejím majetku nebo jen její dvě dcery?
Druhá žena od dědečka má dceru z prvního manželství, dědeček měl otce s jinou ženou, a dědeček s jeho druhou ženou měl další dceru, dědeček již nežije. Děkuji, Ivoš
 
ODPOVĚĎ:
Jste ze zákona neopomenutelným dědicem v případě vypořádání dědictví po Vaší matce a otci. Pokud jde o nárok na dědictví od manželky dědečka, ze zákona jsou dědici její dcery,pokud již dědeček nežije. Pokud by ale manželka dědečka pořídila závěť, kde Vám výslovně odkáže majetek, můžete být povolaným dědicem. Dcerám se ale musí dostat alespoň takového majetku, jakého by se jim dostalo, kdyby dědily dle zákona.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak zrušit exekuovanému trvalý pobyt když v bytě bydlí?
- Jak změnit trvalé bydliště osobě s exekucí když se v bytě zdržuje

Radila jste mi, že mám urgentně odhlásit otce z trvalého bydliště (má dluhy, hrozí exekuce na náš majetek), ale ono to nejde jen tak, na úřadu mi tvrdili, že potřebuji dva svědky, kteří potvrdí, že se tam nezdržuje. Nikoho takovýho ale asi neseženu, protože je v místě bydliště každý den vidět a nikomu se nebude chtít na úřadu lhát. Jak mám postupovat? Děkuji, Kamil
 
ODPOVĚĎ:
Domnívala jsem se, že u Vás otec nebydlí (ve Vašem původním dotazu to nebylo jasně uvedeno).
Takže buď se otec v místě bydliště nezdržuje, nemá tam své věci a exekuci tam provádět tedy nelze a odhlášení by pak nebyl problém (2 svědci jsou minimum jaké úřad většinou vyžaduje); a nebo se tam otec zdržuje a své věci tam má a odhlášení provést nepůjde (a z toho důvodu je exekuce v podstatě oprávněná).
Pokud u Vás otec bydlí, tak doporučuji, aby se odstěhoval, třeba i do nájmu, což je jediný způsob jak zajistit, aby se nevyskytoval v okolí apod.
Pokud u Vás bydlí a zůstane tomu tak, pak se připravte na to, že budete muset exekutorovi prokazovat, které věci jsou Vaše a které nikoliv, podávat návrhy na vyškrtnutí ze soupisu, vylučovací žaloby apod.
S jeho dluhy mu můžete také finančně vypomoci a odvrátit tak ohrožení Vašeho majetku (což u řady dlužníků víceméně bohužel nemá význam).


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné se odvolat proti rozhodnutí odvolacího soudu
- Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu - výživné, alimenty
- Dovolání k nejvyššímu soudu ve věci rodinného práva

Okresní soud rozhodl ve věci o výživném a styku s dítětem. Otec podal včasné odvolání. Kraský soud věc projednal s tím, že proti jeho rozsudku již není odvolání. Jaký je další postup, pokud nejsem spokojena s výrokem krajského soudu?
Bohužel nemám možnost naskenovat dokumenty. Ale pokusím se znovu věc popsat.
Proběhlo řízení u soud 1.stupně o úpravě výživného a styku otce s dítětem. Tento soud (okresní) rozhodl a otec si proti tomuto rozsudku podal odvolání (včasné). Toto odvolání řešil již krajský soud, který dnes rozhodl otci vyhovět v plné míře a zrušit tak rozhodnutí soudu 1. stupně. Proti tomuto rozsudku se nemohu odvolat. Jaké mám prostředky jiné, kterými se mohu domáhat změny, když nesouhlsím s rozhodnutím krajského soudu? Děkuji, Karolína
 
ODPOVĚĎ:
Proti rozsudku soudu II. stupně se nelze odvolat nikdy. Proti tomuto rozhodnutí lze podat pouze dovolání, a to jen z nejzásadnějších důvodů - ve věcech upravených zákonem o rodině pouze do rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti (§ 237 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu).
Obecně řečeno, další možnost jak zvrátit rozhodnutí pro Vás pravděpodobně neexistuje, pokud se nejedná o věc rodičovské odpovědnosti (a to její zbavení či omezení).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné vymáhat dlužné výživné po rodičích dospělého dlužníka?
- Vymáhání dluhu na výživném po rodiči, rodičích zletilého dlužníka?
- Může matka dítěte požadovat výživné po rodiči, rodičích otce dítěte?
- Může matka dítěte požadovat výživné po prarodičích otce dítěte?
- Může matka dítěte požadovat výživné babičce, dědečkovi otce dítěte?

Ráda bych věděla, zda je pravda, že když moje dcera neplatí výživné na svého syna, můžou začít vymáhat výživné na mě (tedy na babičce). Pokud je to možné, můžete mi poradit, co je možné udělat v tom, abych za dluhy své dcery neručila, jak je možné to písemně ošetřit (nebo to možné není?). Vím, že mě by bylo výživné předepsáno v jiné částce, ale já přesto nemůžu přeci platit něco za svojí dospělou dceru. Ona již služí cca 20.000,-. Zatím na ní bývalý manžel nepodal trestné oznámení, ale hrozí mi, že to bude vymáhat na mě. Děkuji, Nela
 
ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz bude stručná: Bývalý manžel Vaší dcery nemůže v žádném případě vymáhat dlužné výživné na Vás. Pokud Vaše dcera neplatí na svého syna stanovené výživné, jedná se (zjednodušeně řečeno) pouze o její problém. Žádný právní předpis nestanoví jakékoli ručení rodičů za závazky jejich dospělých potomků. Jakéhokoli vymáhání ze strany svého bývalého zetě se tedy nemusíte obávat.
Je však pravdou (a ve svém dotazu to i sama zmiňujete), že Váš bývalý zeť se může domáhat stanovení výživného na svého syna i po Vás (typicky právě v případě, že některý z rodičů stanovené výživné neplatí). V tomto případě by však bylo nutné se na výši výživného dohodnout (nejlépe písemně), popř. nechat o této otázce rozhodnout soud.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může dospělý student zakázat škole podávání informací o studijních výsledcích?

Jak má škola postupovat, pokud si 18-ti letá studentka nepřeje, aby její otec, v současnosti v rozvodovém řízení s matkou, dostával jakékoliv informace o jejích studijních výsledcích.
Školský zákon §21 ods.3, říká:
"Na informace podle odstavce 1 písm.
b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost".
Jak škola zjistí, že opravdu vyživovací povinnost plní? Jak to právně ošetřit?
Děkuji, Dita
 
ODPOVĚĎ:
Pokud si otec nebude výslovně přát, aby mu škola informace poskytovala, tak mu je (dobrovolně) nedávejte.
Výživné je chápáno jako zákonný nárok dítěte na poskytnutí prostředků k jeho živobytí, které trvá do té doby, než je dítě schopné se o sebe samostatně starat. Vyživovací povinnost je chápána v širokém slova smyslu.
Škola samozřejmě nemá a nemůže mít mechanismy na to, aby zjišťovala, kdo takovou povinnost plní, popř. v jakém rozsahu. Právně nejúčinnější by tak bylo písemné a tedy výslovné vzdání se práva otce na poskytování informací podle školského zákona, případně dohoda rodičů, že nadále budou tyto informace poskytovány pouze matce.


OBČAN-EXEKUCE
- Má exekuce na výživné přednost před ostatními exekucemi?
- Sráží se exekučně nejdříve alimenty nebo jiné dluhy?
- Který zákon, paragraf rozhoduje průběh exekuce na výživné

Mám exekuci na plat, která byla podána jako první. Dále mám druhou exekuci na alimenty. Potřebuji vědět, je-li exekuce na alimenty přednostní v plném rozsahu. Můj plat činí cca 17.500,- Kč čistého a na výživném mám soudně určeno platit 11.500,- Kč.
Rozhodnutím vyšší soudní úřednice nám přišlo, že pohledávka vymáhaná exekučním příkazem je sice nepřednostní, ale má lepší pořadí a bude uspokojena z 1/3. Pohledávka výživného, vymáhaná výkonem rozhodnutí je sice přednostní, ale 2. v pořadí a proto budou srážky prováděny pouze z 2. třetiny, ke které bude připočten zbytek mzdy srážený bez omezení. Domnívám se, že jde o chybný postup. Mám za to, že alimenty jsou přednostní v plném rozsahu. Děkuji, Petra
 
ODPOVĚĎ:
Výživné patří mezi přednostní pohledávky a sráží se z druhé třetiny exekuovaného příjmu (pokud tato třetina nestačí, uspokojí se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny (§ 279 občanského soudního řádu). Z první třetiny se pohledávky uspokojují poměrně bez ohledu na přednost podle zákona (§ 280 občanského soudního řádu), ale s ohledem na časovou přednost. Třetí třetina se vyplácí povinnému. Tudíž výživné není absolutně přednostní pohledávkou.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Co je to částečná nezaměstnanost - vysvětlení, definice
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Má pracovník nárok na část mzdy pokud pro něj zaměstnavatel nemá práci?
- Nárok zaměstnance na část platu pokud pro něj zaměstnavatel nemá práci?
- Kolik procent platu musí dostat pracovník pokud je doma protože není práce
- Má zaměstnanec právo na plat pokud je doma protože není práce?

Mám problém v práci. Zaměstnavatel mi řekl, že pro mě nemá práci a že mám zůstat doma s tím že si to naddělám někdy na jaře. Má na to právo? Je povinen mi dát nějaké peníze i když nepracuji? Děkuji, Ladislav
 
ODPOVĚĎ:
Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele tzv. částečná nezaměstnanost dle zákoníku práce. Pokud Vám tedy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, musí náhrada mzdy zaměstnanci činit nejméně 60% průměrného výdělku.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Kolik stojí právník, advokát při rozdělení majetku manželů při rozvodu?
- Jak vysoká je odměna právníka, advokáta při vypořádání SJM po rozvodu
- Náklady na právníka, advokáta při rozdělení SJM, jmění manželů

Jsem rozvedená a dosud nemáme vypořádané SJM. Někteří advokáti si za zastupování v řízení o SJM účtují odměnu podle vyhlášky, tj. z hodnoty děleného majetku - včetně dluhů, které jsou bohužel v mém případě dost veliké. Je výše takto stanovené odměny konečná a neměnná bez ohledu na délku řízení, nebo k odměně z hodnoty majetku se platí navíc ještě i poplatky za úkon nebo hodinová sazba podle náročnosti řízení? Děkuji, Karla
 
ODPOVĚĎ:
Pokud advokát postupuje podle ustanovení o mimosmluvní odměně (vyhláška č.177/1996 Sb.), tak se sazba počítá z tzv. tarifní hodnoty a to za jeden úkon právní služby. Co je sazbou (odměnou) z jaké tarifní hodnoty určuje §7 vyhlášky (např. při tarifní hodnotě do 500 Kč činí odměna advokáta 300 Kč za jeden úkon právní služby). Úkon právní služby a půl úkon právní služby definuje § 11. Advokát si tak určuje odměnu podle počtu právních úkonů, které ve věci vykonal. K nim se pak zpravidla přičítá režijní paušál 300,- Kč ke každému úkonu jako odměna hotových výdajů a 20 % DPH. Ve věcech vypořádání SJM se vychází z poloviny hodnoty všech jednotlivých věcí, pohledávek a závazků, které strany učinily předmětem vypořádání.
Vše platí pouze tehdy, nedohodnete-li si s advokátem smluvní odměnu, která může být hodinová, úkolová (za všechny úkony) nebo úkonová (za jeden úkon). Pokud tedy nesouhlasíte s odměnou podle advokátního tarifu, najděte si jiného advokáta a domluvte si odměnu smluvní.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné předložit listiny katastrálnímu úřadu v jiném než českém jazyce?
- Je možné předložit na katastr doklady v jiném než českém jazyku?
- Je nutný úředně ověřený překlad při předložení zahraničních listin na úřad?

Jakým způsobem je třeba přeložit doklady pro katastrální úřad, pokud jsou z německa? Je potřeba překlad u soudního překladatele, popřípadě je dokumenty ještě nějak "zlegalizovat"? Děkuji, Bedřiška
 
ODPOVĚĎ:
Pokud předkládáte listinu k řízení o povolení vkladu práva, která není sepsána v českém jazyce, přiložte k ní úředně ověřený překlad, který bude její neoddělitelnou součástí (§4 písm. e) zák. č. 265/1992 Sb.).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Výpovědní lhůta u zprostředkovatelské smlouvy
- Vypovězení zprostředkovatelské smlouvy - písemná výpověď se nedoručila
- Musí realitní kancelář odpovědět na výpověď zprostředkovatelské smlouvy?
- Je nutný souhlas s výpovědí zprostředkovatelské smlouvy od realitky?

V září 2011 jsem podepsala zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří. Protože nedošlo k žádnému prodeji, 8.11. 2011 jsem předčasně vypověděla smlouvu doporučeným dopisem, ten se vrátil 29.11.2011. Realitka se odstěhovala, oznámili mi to až 21.11.2011. Prosím, běží lhůta, musím je znovu obeslat. Do kdy musí odpovědět? Moc děkuji. Klára
 
ODPOVĚĎ:
Pokud byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost (jinak je neúčinná), můžete ji vypovědět ve tříměsíční výpovědní lhůtě (nedohodnete-li se jinak).
Výpověď je jednostranným právním úkonem, nepotřebujete k němu souhlas druhé strany. Výpovědí se smlouva neruší, práva a povinnosti nezanikají zpětně, ale až od účinnosti výpovědi. Nedotýká se tak práv a povinností před tím. K výpovědi je třeba, aby byla (prokazatelně) doručena druhé straně. Proto je potřeba znovu doručit, druhá strana nemusí odpovídat ani souhlasit.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Bývalý manžel porušil, nedodržuje dohodu o vypořádání SJM, jak postupovat?
- Exmanželka nedodržuje, porušila dohodu o vypořádání společného jmění manželů

Po rozvodu jsme s byvalým manželem uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu u právníka s tím, že se do konce roku 2010 odhlásí z mého trvalého bydlistě. Já jsem mu měla dle dohody darovat polovinu pozemku, na kterém jsme za manželsví postavili dům. Pozemek nebyl zahrnut v rozdělení majetku. Mohu tuto dohodu napadnout, když bývalý manžel nedodržel lhůtu k odhlášení? Bohužel jsem podepsala smlouvu, kterou manžel porušil. Mohu po bývalém manželovi požadovat vyplacení pozemku? Rozvedení jsme dva roky. Děkuji, Anna
 
ODPOVĚĎ:
Pokud nebyla dodržena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, můžete ji napadnout soudní cestou, kde bude plnit roli důkazu.
Dokud jste podepsala dohodu, která odporuje zákonu, můžete být stižena neplatností podle §39 obč. zákoníku. Pokud došlo k omylu, musela byste navíc neplatnost namítnout. Pokud by nebyla splněna některá z podmínek občanského zákoníku pro neplatnost nebo odstoupení, je dohoda závazná, protože se jedná o projev vůle dvou stran, které s jejím obsahem dobrovolně souhlasí.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Musí dědic plnit smlouvu po zemřelém zůstaviteli?
- Přechází práva a povinnosti ze smlouvy po smrti na dědice?

Na základě dědictví po mojí matce jsem získal do vlastnictví v roce 2011 pozemky (pole), na kterých na základě nájemní smlouvy mezi mojí matkou a XYZ hospodaří tato firma.
Nájemní mlouva o nájmu pozemků mezi mojí matkou a XYZ byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou deset let.
Ve smlouvě je uvedeno, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na dědice.
Firma XYZ mi nyní nabídla novou nájemní smlouvu na pozemky, která pro mě není výhodná a chtěl bych pozemky pronajmout jinému subjektu.
Můžu od původní smlouvy, pokud jsem vůbec vázán jejími povinnostmi, odstoupit? Můžu s pozemky nakládat a pronajmout jinému subjektu. Jsem vázán původní smlouvou jako dědic po mé matce? Děkuji, Ivana
 
ODPOVĚĎ:
Pokud původní smlouva stanoví, že práva a povinnost přecházejí na dědice, pak se musíte řídit touto smlouvou. Pokud ji tedy chcete vypovědět, pak v desetileté výpovědní lhůtě. Tu však na základě vzájemné dohody můžete zkrátit. Po uplynutí výpovědní doby (desetileté nebo smluvené zkrácené) právní vztah zaniká a následně můžete s pozemky volně nakládat. Novou nabídku nejste povinen přijmout.


FINANCE-DANĚ
- Platí se darovací daň při darování domu, bytu tchýní, tchánem?
- Odvod darovací daně při darování rodinného domu tchýní, tchánem
- Jak se vyhnouta darovací dani při darování nemovitosti tchánem, tchýní
- Darování bytu, domu rodiči oběma manželům a daně - informace
- Kdo patří do I. a II. skupiny při výpočtu darovací daně
- Platí zeť či snacha darovací daň při daru rodičem, rodiči?

Manželovi rodiče nám chtějí darovat řadový domek. Je možné, aby byl dům psaný na nás na oba a hradila by se v tomto případě nějaká daň a je vůbec dům tímto způsobem možné darovat? Pokud by byl dům darován pouze manželovi platila by se nějaká daň a může mi on ihned darovat polovinu domu, aby jsme byli ihned oba zapsaní v katastru nemovitostí? Případně kdyby byl dům darován pouze manželovi měla bych nějaký právní nárok např. na polovinu majetku v případě rozvodu? Děkuji, Petra
 
ODPOVĚĎ:
Při daru jiných osob manželům je rozhodující úmysl dárce. Je možné darovat jen jednomu z manželů nebo jim oběma. Věci darované jednomu z manželů za trvání manželství nejsou podle § 143 občanského zákoníku předmětem společného jmění, ale výlučným majetkem obdarovaného. Je-li věc darovaná oběma manželům společně, nabývají ji do podílového spoluvlastnictví. Manželé ovšem mohou dohodou rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah společného jmění, tedy mohou v dohodě, která vyžaduje formu notářského zápisu, rozšířit rozsah svého společného jmění tak, že i dary oběma či jen jednomu z manželů budou náležet do společného jmění.
Od daně darovací je pak podle § 19 odst. 3 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti osvobozeno darování v tzv. I. skupině (kam patří váš manžel jako příbuzný v pokolení přímém, neboli syn) i v II. skupině (kam patříte vy jako manželka dítěte, neboli snacha).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Co je to, co znamená zákonné předkupní právo - § 140 Občanského zákoníku
- Zřízení věcného břemene cesty když pozemek s cestou vlastní spoluvlastník
- Spolumajitel vlastní pozemek s příjezdovou cestou k nemovitosti - co dělat?

Před dvěma lety dostal můj otec se svým bratrem od své matky darem dům s přiléhajícím dvorem do spluvlastnictví a dále okolní pozemky, které vlastní každý zvlášť. Letos mi otcův bratr chce darovat svůj vlastnický podíl na domě a dvoru a dále jednu ze zahrad, kterou vlastní sám. Můj otec (z nejasného důvodu) začal oponovat, že s převodem domu a dvora nebude souhlasit.
Otázky:
1) musí mít strýc povolení k darování své vlastnického podílu od mého otce?
2) příjezdová cesta k domu je na pozemku mého otce (v katastru jako neplodná půda), jak vyřešit věcné břemeno cesty do budoucnosti?
3) Jak s věcným břemenem, aby platilo pouze na nynějšího uživatele a né na další majitele v případě dědění, darování, prodeje. Děkuji, Jan
 
ODPOVĚĎ:
1) Každý spoluvlastník má tzv. zákonné předkupní právo podle §140 Občanského zákoníku, převádí-li jiný spoluvlastník svůj podíl. To však neplatí, pokud se převádí osobě blízké (§116 obč. zákoníku). Pokud vám chce darovat podíl váš strýc, dá se vztah mezi vámi považovat za rodinný, jestliže by újmu, kterou utrpěl jeden z vás, druhý z vás důvodně pociťoval jako újmu vlastní. V případě splnění této podmínky, může strýc svůj podíl na vás převést i bez souhlasu otce.
2) + 3) Sepište písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene užívání pouze pro vaši osobu. Povinnost je tak zřízena ve prospěch určité (jiné) osoby (ne ve spojitosti s vlastnictvím k určité nemovitosti). Právo odpovídající věcnému břemeni vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Případné další informace, pokyny a vzory najdete na stránkách www.cuzk.cz nebo můžete kontaktovat příslušný katastrální úřad.
+ O D K A Z


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Jak se vyhnout zaplacení provize realitce za nedodržení zprostřekovatelské smlouvy
- Může majitel prodat byt, dům roidnným příslušníkům zájemců bez zaplacení provize realitce?
- Jak se vyhnout zaplcení provize realitní kanceláři kvůli zprostředkovatelské smlouvě

Uzavřela jsem smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitostí u XYZ-reality, nyní jsem jim dala výpověd od smlouvy, která končí k 30.1.2012. Ve smlouvě mají, že pokud bych nemovitost prodala někomu, kdo podepsal prohlídku domu a to i po ukončení smlouvy, tak jsem povinna zaplatit provizi i dalších 24 měsíců po ukončení smlouvy. Vztahuje se to na rodinné příslušníky?Myslím to tak, že prohlídku domu podepsala paní, ale já bych pak prodala nemovitost její dceři, která má jiné jméno. Prodej by se uskutečnil v únoru 2012, a dcera prohlídku domu napodepsala, i když byla přítomna. Děkuji, Oldřiška
 
ODPOVĚĎ:
Směrodatným bude obsah smlouvy a jeho rámci vymezení práv a povinností.
Pokud smlouva rodinné příslušníky nezmiňuje a týká se tak jen toho, kdo podepsal prohlídku domu, smlouva by se jich týkat neměla. Pročtěte si proto důkladně zprostředkovatelskou smlouvu, abyste si osvětlila vzájemná práva a povinnosti.


OBČAN-BYDLENÍ
- Hradí škody způsobené užíváním bytu původní člen bytového družstva nebo nový?
- Instalatér způsobil škodu na družstevním bytě která se projevila až v zimě
- Skrytá vada družstevního bytu projevená po předání členství v bytovém družstvu nabyvateli

Dotaz se týká úhrady částky za opravu přívodu radiátorů v družstevním bytě, který původní člen družstva převedl na základě smlouvy o převodu členských práv a povinností na nového nabyvatele. Se započetím topné sezóny a eliminováním důvodů nefunkčnosti se zjistilo, že závada vznikla v souvislosti s opačným zapojením těles v bytě – záměna přívodu a stoupačky. Na řadu přišly bourací práce v bytě a uvedení systému do souladu s normou. Výměnu radiátorů si v bytě nechal provést předchozí nájemce při rekonstrukci bytu. Smlouva o převodu však neobsahuje žádná ustanovení o případné finanční náhradě, kdy jsou nalezeny tzv. skryté vady. V létě při podpisu smlouvy se závada v topení objevit nemohla.
Družstvo, které v domnění, že závada spočívá např. v malém výkonu čerpadla, tuto opravu objednalo, domnívá se však, že by se tyto náklady měly přefakturovat novému nájemci a ten by, na základě nějakého právního ustanovení měl tyto náklady postoupit původnímu nájemci, který příčinu způsobil, a při převodu ji nevědomky nebo úmyslně zatajil. A má otázka, je tento postup správný? Děkuji, Elena
 
ODPOVĚĎ:
Odpovědnost za vady díla vždy uplatňuje objednatel, protože on uzavřel smlouvu se zhotovitelem. Odpovědnosti se nemůže domáhat ten, komu zhotovitel věc předal. Pokud pak družstvo uhradilo jisté náklady vzniklé na základě smluvního vztahu mezi původním nájemcem (objednatelem) a zhotovitelem, měly by se přefakturovat rovnou původnímu nájemci, pokud jste si nedohodli jinak.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Jak se vyhnout zaplacení provize realitce za nedodržení zprostřekovatelské smlouvy
- Může majitel prodat byt, dům roidnným příslušníkům zájemců bez zaplacení provize realitce?
- Jak se vyhnout zaplcení provize realitní kanceláři kvůli zprostředkovatelské smlouvě

Uzavřela jsem smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitostí u XYZ-reality, nyní jsem jim dala výpověd od smlouvy, která končí k 30.1.2012. Ve smlouvě mají, že pokud bych nemovitost prodala někomu, kdo podepsal prohlídku domu a to i po ukončení smlouvy, tak jsem povinna zaplatit provizi i dalších 24 měsíců po ukončení smlouvy. Vztahuje se to na rodinné příslušníky?Myslím to tak, že prohlídku domu podepsala paní, ale já bych pak prodala nemovitost její dceři, která má jiné jméno. Prodej by se uskutečnil v únoru 2012, a dcera prohlídku domu napodepsala, i když byla přítomna. Děkuji, Oldřiška
 
ODPOVĚĎ:
Směrodatným bude obsah smlouvy a jeho rámci vymezení práv a povinností.
Pokud smlouva rodinné příslušníky nezmiňuje a týká se tak jen toho, kdo podepsal prohlídku domu, smlouva by se jich týkat neměla. Pročtěte si proto důkladně zprostředkovatelskou smlouvu, abyste si osvětlila vzájemná práva a povinnosti.


OBČAN-BYDLENÍ
- Hradí škody způsobené užíváním bytu původní člen bytového družstva nebo nový?
- Instalatér způsobil škodu na družstevním bytě která se projevila až v zimě
- Skrytá vada družstevního bytu projevená po předání členství v bytovém družstvu nabyvateli

Dotaz se týká úhrady částky za opravu přívodu radiátorů v družstevním bytě, který původní člen družstva převedl na základě smlouvy o převodu členských práv a povinností na nového nabyvatele. Se započetím topné sezóny a eliminováním důvodů nefunkčnosti se zjistilo, že závada vznikla v souvislosti s opačným zapojením těles v bytě – záměna přívodu a stoupačky. Na řadu přišly bourací práce v bytě a uvedení systému do souladu s normou. Výměnu radiátorů si v bytě nechal provést předchozí nájemce při rekonstrukci bytu. Smlouva o převodu však neobsahuje žádná ustanovení o případné finanční náhradě, kdy jsou nalezeny tzv. skryté vady. V létě při podpisu smlouvy se závada v topení objevit nemohla.
Družstvo, které v domnění, že závada spočívá např. v malém výkonu čerpadla, tuto opravu objednalo, domnívá se však, že by se tyto náklady měly přefakturovat novému nájemci a ten by, na základě nějakého právního ustanovení měl tyto náklady postoupit původnímu nájemci, který příčinu způsobil, a při převodu ji nevědomky nebo úmyslně zatajil. A má otázka, je tento postup správný? Děkuji, Elena
 
ODPOVĚĎ:
Odpovědnost za vady díla vždy uplatňuje objednatel, protože on uzavřel smlouvu se zhotovitelem. Odpovědnosti se nemůže domáhat ten, komu zhotovitel věc předal. Pokud pak družstvo uhradilo jisté náklady vzniklé na základě smluvního vztahu mezi původním nájemcem (objednatelem) a zhotovitelem, měly by se přefakturovat rovnou původnímu nájemci, pokud jste si nedohodli jinak.


RODINA-ROZVOD
- Rozvod manželství s těžce postiženým dítětem, potomkem
- Může soud zamítnout rozvod pokud mají manželé těžce zdravotně postižené dítě?

Manželství trvá 16 let. Máme tři nezletilé děti a z toho těžce postiženou dceru. Manžel se rozvádět nechce, ale nekomunikuje se mnou vůbec. Nesdílíme spolu ani ložnici. Bydlíme společně v rodinném domě, který vlastníme každý polovinou. Nemám se momentálně kam odstěhovat s dětmi a také postižení dcery mi neumožnuje se jen tak sbalit a jít. Dům je opraven a upraven pro její potřeby, částečně z mých zděděných peněz, částečně z příspěvků státu. Máme společný účet, s některými penězi si hospodaříme každý sám. Rozvede nás soud? Mám strach, že mne manžel bude chtít připravit o dceru. Chci společnou či střídavou péči (pokud bych se nakonec stěhovala), dcera má ráda nás oba. Manžel bere příspěvek na péči o osobu blízkou. Jsem pečující osoba. Děkuji, Simona
 
ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině může soud manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství. Jedná se o tzv. sporný rozvod (opak smluveného). Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. Důvody posuzuje soud podle okolností případu. Taková situace by zřejmě mohla nastat u těžce zdravotně postižených dětí, tedy ve vašem případě.
Podmínkou pro to, aby manželství mohlo být rozvedeno, je navíc rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Manželství totiž nelze rozvést, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Pokud byste se chtěla rozvést, poraďte se nejprve s advokátem nebo sociálními pracovníky, kteří vám poskytnou informace.


RŮZNÉ-TRESTNÉ ČINY
- Rozesílání nepravdivých pomlouvačných emailů
- Jaký trestný čin se děje při rozesílání emailů s lživými pomluvami
- Náhrada nemajetkové újmy u trestného činu pomluvy

Známá rozesílá po přátelích maily, kde mě osočuje z toho, že se nestarám o děti, nechávám je doma samotné, atd. Na manžela si zjišťuje různé informace a pak mi posílá SMS, že můj muž není žádný svatoušek. Do školy si chodí stěžovat, že můj syn mlátí jejího syna, atd.
Ví kdy jsem doma, kdy a v kolik hodin chodím kouřit na balkon, stará se i o naše majetkové poměry, které nadhodnocuje.
Jak danou situaci řešit - trestní oznámení, dopis aby zanechala svého jednání? Syn se bojí chodit do školy - má strach z dalších výmyslů ze strany spolužáka a jeho matky.
Děkuji, Alena
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě by mohlo dojít k naplnění trestného činu pomluvy podle §184 trestního zákoníku. Ten vyžaduje sdělení nepravdivého údaje o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Můžete tak zvážit, zda podat trestní oznámení, pokud by nepostačovala domluva. Můžete žádat i náhradu nemajetkové újmy.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Bývalí manželé postavili rodinný dům - jak se nyní majetkově vyrovnat, vypořádat?
- Exmanželka darovala svou polovinu domu potomkům, může žádat vypořádání po manželovi?

Rozváděla jsem se v roce 2001. Do roku 2008 jsme však ještě žili v rodinném domku ve společné domácnosti. Rozvod proběhl dohodou s rozdělením majetku na rovné poloviny. V roce 2006 jsme začali ze společných prostředků stavět druhý dům, který je psaný již jen na bývalého manžela, do kterého se měl po dokončení odstěhovat. V roce 2008 jsem si pořídila byt 1+1, který splácím a svoji polovinu rodinného domu jsem nechala 2 dospělým synům a bývalému muži. Se zhoršující finanční situací jsem požádala svého bývalého muže o vyplacení své půlky částkou 500.000,- Kč, přestože nemovitost má hodnotu několikanásobně vyšší. Po dostavení druhého domu přepsal svoji půlku na syny. Může se takto zcela vyhnout vyplacení nemovitosti? Děkuji, Hanka
 
ODPOVĚĎ:
Ohledně prvního rodinného domu jste s bývalým manželem jeho podílovými spoluvlastníky (dle dohody o vypořádání SJM). Pokud byste již nechtěla nemovitost spoluvlastnit, můžete se dohodnout na zrušení a vzájemném vypořádání nebo podat návrh k soudu, aby spoluvlastnictví zrušil. Zde pak může dojít k reálnému rozdělení, k přikázání věci jednomu nebo k prodeji věci (vše za podmínek §141 a §142 obč. zák.).
Jestliže jste však přenechala svoji polovinu synům a bývalému manželovi tak, že již jsou zapsaní jako spoluvlastníci v katastru nemovitostí, již nejste spoluvlastnicí. Pokud k tomu nedošlo, můžete jednat podle výše zmíněných postupů.
Ohledně druhé nemovitosti bude bývalý manžel zřejmě jediným vlastníkem, pokud je to pouze on, kdo je zapsán v katastru nemovitostí. V případě uhrazení vašich výdajů na nemovitost byste musela prokázat jejich vynaložení, zejména z písemných dokumentů a faktur.
Vlastník může obecně se svou věcí volně (v mezích zákona) nakládat. Pokud ji převede na jiného, je to jeho dispoziční právo.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Musí zaměstnavatel zajistit zaměstnanci WC a pitnou vodu?
- Důstojné podmínky pro výkon práce, zaměstnání
- Je zaměstnavatel povinen zřídit skříňku pro zaměstnance?
- §226 Zákoníku práce - úschova věcí zaměstnance v práci, zaměstnání
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Musí zaměstnavatel na výplatní pásce odlišit pracovní dny, víkend, svátky?
- Je zaměstnavatel povinen rozlišovat ve výkazu pracovní dny, víkendy, svátky?
- Příplatek za práci v soboty, neděle, víkendy
- Výše odměna za práci o víkendu v sobotu, neděli

Jsem vrátná ve firmě SXYZ která pracuje pro jinou firmu FXYZ. Dali nám buňku asi tak 4x4 m velkou, bez sociálního zařízení. Není tam voda ani WC, na ten prý budeme muset chodit venkem přes vozový park do asi 500 m vzdálené budovy. Nemáme ani úložný prostor na věci. Je všechno v pořádku a podle zákona?
Může zaměstnavatel psát výplatní pásku tak že napíše jenom hodiny, ale nerozlišuje všední dny ani soboty a neděle odpracované pracovníkem když jsou nařízené? Jiné podniky to píšou ale SXYZ to nedělá. Jak poznám kolik hodin je všedních dnů a výkendových? Co mám dělat? Je to v dnešní době normální nepsat do výplatnice kolik hodnin odpracoval zaměstnanec ve všední dny a kolik o víkendu? Děkuji, Gabriela
 
ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávního vztahu. V rámci toho musí zajistit důstojné podmínky pro výkon práce. Pokud je nemůže vytvořit přímo v místě výkonu (konkrétně v buňce), musí je zajistit jinde (v tomto případě co nejblíže).
Paragraf 226 zákoníku práce stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání.
Zaměstnavatel musí vést evidenci práce v sobotu a neděli, jelikož za výkon práce v těchto dnech přísluší navíc příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, pokud případně kolektivní smlouva nestanoví výši tohoto příplatku jinak (viz § 118 Zákoníku práce).
Svého zaměstnavatele na to upozorněte; pokud by se situace nezměnila, můžete se obrátit na inspekci práce.


RODINA-MANŽELSTVÍ
- Je možné prohlásit manželství za neplatné až po úmrtí manžela, manželky?
- Neplatnost uzavření manželství závažně nemocnou osobou

Po tom co nám lékař oznámil že tatínkovi nezbývá uz mnoho času si jeho přítelkyně, která se stala placenenou ošetřovatelkou, zjistila jestli by měla nárok na důchod, po podepsaní svadebni smlouvy. Začala si zařizovat papíry ke sňatku, tatínek byl velice nemocný a bral léky, které ho uváděly do stavu nezpůsobilosti. Sňatek byl uzavřen doma, protože otec nebyl schopný ani sedět. Sňatek byl uzavřen 19.12.2008, ihned po sňatku byl tatínek převezen v bezvědomí na JIP. 19.1.2009 tatínek zemřel v nemocnici. Chci se zeptat, jestli je možné zažádat o zrušení sňatku i po 3 letech?
Děkuji, Eva
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě zřejmě mohlo dojít k tomu, že bylo uzavřeno manželství neplatné a to z důvodu podle §14 zákona o rodině, konkrétně odstavce 3, 4 nebo 5. Avšak jestliže manželství již zaniklo (tj. např. smrtí jednoho z manželů), nelze ho již prohlásit za neplatné (§15).

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Zbavení svéprávnosti rodinného příslušníka
- Jak zbavit svéprávnosti narkomana
- Jak omezit způsobilost k právním úkonům u drogově závislého narkomana

Podali jsme návrh na omezení svéprávnosti mého bratra narkomana k příslušnému orgánu + zprávu, kterou jsme měli k dispozici. Lékařská zpraáva je bohužel 3 roky stará, lékař, který bratra vyšetřoval ji dopsal dodatečně, ze současnosti žádnou nemá. Obvodní lékařka nám zprávu odmítla sepsat s tím, že s tím bratr musí souhlasit - což nikdy nebude. Bratr dobrovolně na žádné vyšetření nepůjde. Soudkyně matce sdělila, že nemáme šanci s naší žádostí uspět. Pokud by se zahájilo řízení, prý budeme platit veškeré výlohy. Bratr již několikrát ukradl dědovi auto - bez řidičského oprávnění jezdí všude. Policie byla přivolána z důvodu krádeže auta a řízení bez řidičského průkazu. Odvezli si ho, avšak on vše popírá a dělá, jako kdyby se nic nestalo. Policie už bratra zná, téměř denně s ním má problémy. Odvezli ho na psychiatrické vyšetření, lékařka nám sdělila, že je v pořádku. Bratr se před autoritami úplně změní, chová se normálně, slušně. Bývá často na silnici před domem, kde ohrožuje ostatní lidi - přebíhá před auty, atd. Už si nevíme rady. Zkusili jsme snad úplně vše.
Je ještě nějaká možnost? Děkuji, Eliška
 
ODPOVĚĎ:
Pokud nebudete mít lékařský posudek o duševním stavu, který je zřejmě ze strany soudu vyžadován, bude řízení zastaveno. Jedinou možností by bylo, kdyby návrh na omezení nebo zbavení způsobilosti podal státní orgán nebo zdravotnické zařízení (viz § 186 obč. soudního řádu).
O zbavení svéprávnosti více zde.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné ovlivnit, zkrátit dobu mezi jednotlivými soudními jednáními?

7 let se soudím s bývalým manželem o nezkolaudovaný rodinný domek (v době rozvodu téměř ke kolaudaci). Připadá mi, že je ta doba již příliš dlouhá, mám také pocit, že má právnička na to asi nestačí a také mi připadá, že mezi jednotlivými stáními jsou hodně velké odstupy. Chtěla bych se Vás tedy zeptat, zda má možnost právník ovlivnit, rozestupy mezi jednotlivými stáními a jak postupovat v případě změny právníka. Rozvedla jsem se z důvodu domácí šikané (exmanžel agresivní alkoholik) a mám pocit, že toto prodlužování jen nahrává mému bývalému manželovi, protože s odstupem času se čím dál hůře prokazují některé věci. Prosím tedy, poraďte. Děkuji, Mirka
 
ODPOVĚĎ:
Dobu mezi jednotlivými soudními jednáními právní zástupce zpravidla ovlivnit nemůže, je na předsedovi senátu nebo samosoudci, aby určil potřebnou mezidobu pro další jednání (pokud je to možné).
K zastupování advokátem je nutná plná moc neboli smlouva o poskytování právních služeb. Tuto samozřejmě můžete písemně odvolat a to i bez udání důvodu. Vzor jistě najdete na internetu. Následně se můžete nechat zastoupit jiným advokátem.


TRESTNÍ-TRESTY
- Kdy je výhodné se odvolat proti trestu prodloužení zkušební doby

19.6.2009 jsem byl odsouzen dle § 201 odst.1 tr.zákona s přihlédnutím k § 314e odst. 2 trestního řádu na 3 měsíce s podmíněným odložením na 18 měsíců. 12.5.2010 jsem byl odsouzen za maření výkonu dle § 337 odst. 1 písmene A trestního zákoníku  k trestu obecně prospěšných prací (100h). Hodiny jsem řádně a včas odpracoval.
8.2.2011 odsouzen pro přečin výtržnictví dle § 358 odst.1 tr. zákona k trestu obecně prospěšných prací (200h)
tento trest ještě nemám odpracováný. Minulý týden mi přišlo usnesení od soudu, že podle § 330 odst. 1 trestního řádu za užití § 60 odst. 1 trestního zákona jsem ponechán v platnosti podmínky prvního trestu podle § 60 odstavce 1 písm. B prodloužena zkušební lhůta o 18 měsíců, neodvolám-li se platí od 4.1.2011.
Jenže mezitím mě opět chytla policie pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění. V současné době ještě nejsem odsouzen, čekám na rozsudek. Můj dotaz: co mám teď dělat,když mi byla zpětně uložená podmínka, mám se odvolávat než soud rozhodne v posledním prohřešku? Děkuji, Vendelín
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jsem správně pochopila dotaz, je Vaší možností odvolat se do trestu prodloužení zkušební doby, což rozhodně nedoporučuji, protože je to nejmírnější sankce za nedodržování podmínek zkušební doby.
O dalším trestném činu a dostatečnosti Vašeho trestu bude nyní rozhodnuto, pak lze uvažovat o možnosti odvolání (nicméně s ohledem na skutečnost, že podmínky zkušební doby nejsou pro Vás dostatečnou výstrahou, počítejte s přiměřenou sankcí, kterou ani odvolání nemusí zvrátit).
Doporučuji celou záležitost předat advokátovi, který podrobně prostuduje jednotlivé případy a sankce Vám uložené; v trestních případech je zásadní nastudovat si rozhodnutí soudu.


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na odškodnění u nemoci z povolání - silikóza plic, angína pektoris
- Má zaměstnanec nárok na odškodné za nemoc z povolání když dodržel bezpečnost při práci
- Dodržení bezpečnosti při práci a právo zaměstnance na odškodnění při nemoci z povolání
- Na co má pracovník nárok od zaměstnavatele při uznání nemoci z povolání
- Nároky zaměstnance od zaměstnavatele při uznání nemoci z povolání
- Promlčení odškodnění u nemoci z povolání - promlčecí lhůta
- Role odborové organizace při odškodnění nemoci z povolání

Otec má uznanou nemoc z povolání: silikóza plic a angína pectoris. Pravidelně jezdí do lázní a tak se ptá zda-li má nárok na odškodnění a jak by to měl udělat, kde žádat a jestli má na to nárok.
Tatínek pracoval u podniku Rudné doly Příbram pobočka Vrcoslav a pracoval tam od 1.9.1952 do 14.11.1963 a nemoc z povolání mu byly přiznána v roce 1991. Jeho bratr, jsou to dvojčata, má tutéž chorobu přiznanou. Je vyučen jako horník u podniku Geoindrustia Dubí, kde pracoval do roku 1953 a nemoc z povolání mu byla přiznána v roce 1992. Děkuji, Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele a to za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních i ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.
Zaměstnanci, u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací a se zaměstnancem. Tato práva se nepromlčují, promlčují se pouze práva na jednotlivá plnění. Bližší poskytne § 366 a násl. zákoníku práce, určitě také kontaktujte svého bývalého zaměstnavatele, je-li to ještě možné, případně se můžete obrátit na právní pomoc advokáta, který se na pracovní právo a náhrady při nemocech z povolání specializuje.


OBČAN-EXEKUCE
- Může eshop vyhlásit exekuci na zákazníka kvůli nepřevzatému balíčku, zboží?
- Exekuce na zákazníka eshopu kvůli nepřevzatému zboží, balíčku na poště
OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Má eshop nárok na náhradu poštovného pokud si zákazník nepřevzeme zboží na poště?

Nepřevzala jsem od e-shopu zásilku nebyla jsem v ČR. Bylo to zboží za 700 Kč. Nechala jsem ho na poště, takže se obratem vrátilo. Vyhrožují mi exekucí a pokutou. Chápu kdyby chtěli zaplatit poštovné, ale nějakou sankci a exekuci? Nemyslím že to můžou po mě chtít,nebo ano? Mají právo na exekuci? Děkuji, Mirek
 
ODPOVĚĎ:
Exekuce přichází v úvahu až tehdy, má-li oprávněný v ruce tzv. exekuční titul (např. vykonatelný platební rozkaz, rozsudek soudu, rozhodčí nález apod.), který mu osvědčuje určité právo, které povinný dobrovolně nesplnil. Exekuce tak nepřichází samovolně, ale až po nalézacím, případně rozhodčím nebo jiném stanoveném řízení.
Exekuce pro zanedbatelné částky jsou dnes časté a navyšují se o další (tentokrát však nezanedbatelné) náklady (náklady předcházejícího řízení a exekuce). Tím chci říci, že v současné době prodejce exekucí vyhrožuje, ale v této fázi k ní nemůže dojít.
Je-li s dodavatelem aspoň nějaká domluva, doporučuji ji uskutečnit. Samozřejmě záleží na obchodních podmínkách e-shopu, které by sankce a pokuty měly stanovit. Stanoví-li je, má na ně oprávněný nárok, jelikož jsou nedílnou součástí smlouvy.
Minimálně poštovné byste měl eshopu uhradit. Pokud byste ale teoreticky zboží převzal (zdůrazňuji teoreticky) a vrátil ho ve 14denní zákonné lhůtě, měl byste paradoxně právo na úhradu poštovného Vy.


RŮZNÉ-NÁLEŽITOSTI A OBSAH LISTIN
- Náležitosti smlouvy o půjčce peněz
OBČAN-DLUHY
- Jaká je maximální výše úroku u půjčky, dluhu
- Jak se vyhnout nařčení zfalšování podpisů na smlouvě o půjčce peněz
- Musí být při podpisu smlouvy o půjčce peněz svědek?

Mám dotaz ohledně půjčování peněz. Půjčuji občas příteli peníze ve smlouvě máme napsáno o jakou částku se jedná,
dohodnutý úrok, datum vrácení, jako iniciály máme oba napsané trvalé bydliště a rodné číslo. Můj dotaz zní zda-li jsou tyto osobní údaje dostačující případně jestli by jste mi nemohl poslat nějaký dobrý vzor. S jakým nejvyšším úrokem můžu někomu půjčit peníze. Zda-li by měl být na smlouvě podepsaný případný svědek. Děkuji, David
 
ODPOVĚĎ:
Smlouva o půjčce vyžaduje přesnou specifikaci smluvních stran (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště apod.); předmět smlouvy, tj. uvedení peněžité částky, kterou půjčujete; uvedení data a způsobu vrácení peněžních prostředků (např. do konce měsíce března roku 2012 v hotovosti na adrese věřitele, převodem na bankovní účet č. ... apod.).
Můžete si dohodnout smluvní úrok za poskytnutí půjčky, v případě prodlení máte minimálně nárok na zákonný úrok z prodlení, nedohodnete-li si vyšší; smlouvu je pak ještě nutné datovat a podepsat.
Výše úroků se zpravidla určuje procentem z částky, maximální výše však stanovena není, pouze nepřiměřeně vysoké úroky, které by se příčily dobrým mravům, by byly nevykonatelné v rozsahu překračující přiměřenou sazbu (rozumné úroky v rozmezí 15-20%). Pokud bude vašemu počínání přítomen svědek, který je ochoten smlouvu podepsat, zvýšíte tak možnost uspokojení pohledávky. Svědek však není nutný. Výhodou je ověření podpisů, které znemožní, že někdo podpis na smlouvě o půjčce napadne jako zfalšovaný.
Vzor smlouvy o půjčce je zde.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Kolik dní předem musí zaměstnavatel oznámit čerpání dovolené pracovníkovi
- Lhůta na ohlášení dovolené zaměstnanci zaměstnavatelem

Zaměstnavatel pro zaměstnance má práci pouze pondělí až čtvrtek. V pátek zaměstnancům po dohodě s nimi dal dovolenou. Stalo se to pouze 1x. Tento týden se jedná o druhý případ a někteří zaměstnanci nesouhlasí, že stejně do zaměstnání přijdou, další chce jít k lékaři a vysvětlují, že zaměstnavatel musí zaměstnanci ohlásit 14 dní předem, že mu dovolenou nařizuje. Hodně zaměstnanců má ještě starou dovolenou z roku 2011. Je zaměstnavatel povinen ohlásit dovolenou 14 dní dopředu? Náš pan ředitel před 14 dny zaměstnancům ohlásil, že se může stát, že některý den nebude práce (závisí to na objednávkách). Co dělat v budoucnu? Děkuji, Filip
 
ODPOVĚĎ:
Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 Zákoníku práce). Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Jinak se může jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle §207 a násl. zák. práce s možnou náhradou mzdy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Lhůta na vyřízení dědického řízení na Slovensku
- Jak dlouho trvá vyřízení dědictví na Slovensku
- Zrušení spoluvlastnictví dědiců zděděné nemovitosti (bytu, domu, pozemku)

Existují zákonem dané lhůty pro vyplacení dědického podílu na Slovensku? Po smrti babičky v roce 2008 bylo dědictví vypořádáno až v roce 2010. Mezitím zemřel náš otec, který měl být také dědicem ještě se svými 3 sestrami a tudíž jsme se s bratrem stali dědici po zemřelém bratrovi. Každá teta zdědila 1/4 a my každý 1/8. Po babičce jsme zdědili dům, který ale obývá 1 teta se synem. Potřebuji vědět, jak zákonně postupovat, aby mi byla vyplacena zděděná částka z hodnoty domu, a zda existují lhůty na Slovensku pro vyplacení dědického podílu. Bydlíme v Čechách. Děkuji, Petra
 
ODPOVĚĎ:
Pokud je mi známo, tak lhůty pro výplatu dědického podílu nejsou podle slovenského právního řádu stanoveny, stejně jako v ČR. Samozřejmě nesmí docházet ke zbytečným průtahům řízení. Pokud dědické řízení probíhá od roku 2008 s tím, že jeden oprávněný dědic v průběhu řízení zemřel, nezdá se, že k průtahům skutečně dochází. Doba od zahájení dědického řízení se zdá být (prozatím) přiměřená.
Pokud jiný dědic užívá zděděnou nemovitost, máte práva a povinnosti jako spoluvlastník - tzn. mj. užívat nemovitost také, ale také povinnost podílet se na opravách. Pokud nechcete být spoluvlastníkem, písemně nabídněte svůj podíl k odkoupení ostatním spolumajitelům a pokud o něj nebudou mít zájem, podejte k místně a věcně příslušnému soudu návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (podíly může dodatečně odkoupit některý ze spoluvlastníků nebo bude dům prodán v dražbě). Tím spoluvlastnictví zděděné nemovitosti zanikne.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused ukradl zvíře jiného souseda - jak se bránit?
- Jak získat zpět zvíře které ukradl soused?
- Soused ukradl psa, kočku, jak získat zvíře zpět?
- Jak získat zpět ukradeného psa, kočku?

Měla jsem kocourka, který byl ochočený tak, že chodil se mnou na procházky i na vodítku, měl i přístup na zahradu. Asi před půl rokem se mi kocourek, ztratil. Hledala jsem ho a měla i vyvěšené jeho fotky, ale nikdo se mi neozval. Nedávno jsem zjistila, že mého kocourka, má zavřeného v domě má sousedka. Domnívám se, že ho i proti mé vůli dala vykastrovat. Značně ztloust. Přesto bych kocourka ráda získala zpátky. Poraďte mi prosím, jak bych měla v tomto případě postupovat. Děkuji, Kamila
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě bude nejdůležitější prokázat, že kocour je opravdu váš. To je nejsnazší v případě, je-li zvíře tetované nebo čipované. Potom se ho můžete domáhat např. i soudní cestou (žalobou na vydání věci). Pokud byste nebyla schopná prokázat, že zvíře je opravdu vaše (za dobrý důkaz mohou být i detailní fotografie zvířete, kde je zachyceno unikátní šrafování kožichu zvířete), je šance na získání zvířete zpět (nejen) soudní cestou opravdu nízká. Pokud je to možné, dejte přednost domluvě se sousedkou a až následně věc řešte oficiálně s využitím právníka či soudu.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spolumajitel investoval do bytů v bytovém domě, má to vliv na větší vypořádací podíl?
- Vliv investic jednoho spolujajitele do nemovitosti ve spoluvlastnictví na vypořádání
- Spoluvlastník financoval opravy domu - vliv na vypořádání spoluvlastnictví

Jsem vlastníkem ideální poloviny domu s celkem čtyřmi bytovými jednotkami. Majitel druhé ideální poloviny domu se rozhodl svůj podíl prodat. V minulosti byla mezi námi uzavřena písemná dohoda o rozdělení (užívaní) bytů v domě (každý využívá dva byty). V případě, že odmítnu předkupní právo a dojde k prodeji třetí osobě, musí pak nový majitel tuto dohodu o rozdělení domu (bytů ze zákona) respektovat?
V minulosti jsem do svých bytů totiž investoval velké částky a jejich hodnota je mnohem větší než hodnota bytů spolumajitele.
V případě, že by jsme se rozhodli pro společný postup a prodali dům třetí osobě, existuje zákonný nárok na vyšší částku z prodeje respektující vyšší hodnotu mnou zpravovaných bytů? Děkuji, Aleš
 
ODPOVĚĎ:
Takovou dohodou by nový spolumajitel zřejmě vázán nebyl (pokud jste ve smlouvě např. neuvedli, že platí i pro nástupce smluvních stran).
Jak sám píšete, spoluvlastnictví je chápáno jako ideální, tedy výše spoluvlastnického podílu neodpovídá konkrétní části na společné věci.
Proto doporučuji uzavřít novou dohodu o užívání společné věci. O hospodaření rozhodují spoluvlastníci dohodou nebo většinou, počítanou podle velikosti podílů. Pokud dojde k rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Nedohodnete-li se na hospodaření jako se současným spoluvlastníkem, můžete se obrátit na soud. V řízení byste pak mohl uplatnit zvýšené výdaje na nemovitost.


FINANCE-DANĚ
- Je nutná kupní smlouva nebo stačí odhad nemovitosti kvůli odvodu daně
- Odvod daně z převodu nemovitosti - stačí na výpočet odhad nebo kupní smlouva?
- Je nutný odhad bytu, domu kvůli výpočtu daně z převodu nemovitosti?
- Daň z příjmu při prodeji bytu, domu, pozemku, nemovitosti
- Kdy se neplatí daň z příjmu při prodeji nemovitosti (bytu, domu, pozemku)

Prodávám byt v osobním vlastnictví. Musím si nechat vystavit znalecký posudek ohledně daně z prodeje? A nebo mi bude stačit kupní smlouva na jejímž základě mi daň z prodeje vyměří finanční úřad?
A bude se v mém případě jednat jen o 3% daně, když v bytě mám trvalé bydliště a bydlím v něm více jak 20let, i když jsem vlastníkem bytu teprve 1 rok?
V příštím roce budu muset změnit daňové přiznání. Kolik odvedu na dani, pokud jsem byt prodala za 1.000.000,- Kč? A musím k tomuto přiznání mít znalecký posudek a nebo bude stačit jenom ta kupní smlouva?
Děkuji, Radka
 
ODPOVĚĎ:
Při prodeji bytu budete potřebovat znalecký posudek, samotná kupní smlouva nestačí. Základ daně se určuje buď dle kupní ceny nebo dle znaleckého posudku; určující je ten vyšší. V současné době činí daň z převodu nemovitostí 3%.

Někdy se též hradí daň z příjmů, avšak od této daně je osvobozen mj. i prodej bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Vy jste tak od této daně osvobozena.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné zbourat nenosnou zeď bez svolení SVJ?
- Zvětšení koupelny bez dovolení SVJ, společenství vlastníků bytových jednotek
- Je nutné svolení SVJ se zvětšením koupelny v bytě v osobním vlastnictví?

Koupila jsem si vlastní byt. V budoucnu bych chtěla propojit koupelnu s WC, jelikož se mi tam nevleze pračka. Takže zatím budu prát u rodičů. Kdybych v koupelně měla pračku, tak mi zasahuje do poloviny vstupních dvěří do koupelny, k tomu by byla hned vedle topení. Na osobním pohovoru mi správce domu řekl, že měnit dispozice bytů nelze. Může si toto dovolit mi zakázat? Nejedná se o nosnou zeď. Jde o SVJ, byt mám v osobním vlastnictví. Děkuji, Svatava
 
ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků jednotek vykonává práva a zavazuje se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Je-li byt v osobním vlastnictví, můžete s tím volně nakládat; jinak by docházelo k omezování vašeho vlastnického práva.
V dispozici jste omezena zákonem o vlastnictví bytů, konkrétně tím, že nesmíte provádět takové úpravy jednotky, jimiž byste ohrožovala výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek (nesmíte zasahovat do vlastnického práva jiných). Úpravy, jimiž by se měnil vzhled domu, můžete provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. Další práva a povinnosti najdete v §13 a násl. zákona o vlastnictví bytů.
V rámci zachování dobrých sousedských vztahů můžete ostatní o úpravách a době oprav svého bytu informovat a omluvit se tak za případný hluk apod.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo svou rodinu - jak postupovat?
- Je nutné rozhodnutí soudu pokud pronajímatel potřebuje byt pro sebe?
- Náhradní byt, ubytování pokud pronajímatel potřebuje byt pro sebe
- Nájemník odmítá opustit byt i když má zajištěné náhradní bydlení

Kamarád řeší situaci, kdy mu majitel bytu při výpovědi nájemní smlouvy našel náhradní ubytování (nájemce má v dosavadním bytě trvalé bydliště). On jako nájemce však s tímto řešením nesouhlasí. Může se nájemce vyjádřit negativně vůči náhradnímu ubytování a majitel bytu musí hledat jiné řešení bydlení? Jedná se o nájemní smlouvu na dobu neurčitou, důvod je využití bytu pro svoji rodinu. Děkuji, Monika
 
ODPOVĚĎ:
Jedná-li se o výpověď z nájemního vztahu z důvodu potřeby bytu pro vlastní rodinu, je třeba přivolení soudu (§711a odst. 1 písm. a) obč. zákoníku). V takovém případě náleží nájemci náhradní byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování a je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který se má vyklidit (přiměřený náhradní byt). Soud pak v rozhodnutí určí bytovou náhradu a tu je nájemce povinen přijmout.
Pokud je taková náhrada zajištěna (prokazuje pronajímatel) a nájemce byt dobrovolně nevyklidí, můžete podat návrh na výkon rozhodnutí. Zde je posuzováno, zda zajištěná bytová náhrada odpovídá vykonávanému rozhodnutí (rozhodnutí soudu o přivolení výpovědi z nájmu bytu). Výkon se pak řídí § 343 a 344 Občanského soudního řádu.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Je možné prodat kopii značkového zboží (hodinek Rolex)?
- Je trestný prodej nelegální kopie značkového zboží?
- Je zákonný prodej kopie značkového zboží?
- Mohu prodat 1 kus nelegální kopii značkového zboží?

V zahraničí jsem dostal celkem kvalitní kopii hodinek značky Rolex. Nepotřebuji je, tak mě napadlo je prodat prostřednictvím inzerátu. Nejsem si ale jistý, jestli to není trestné.
Děkuji, Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Pokud chcete prodávat "kopii" tedy něco, co se tváří jako originál, není to originál a až při detailním odborném posouzení lze zjistit, že to není originál, dopustíte se porušování práv duševního vlastnictví (ochranná známka, patent firmy apod.) a takový postup Vám rozhodně nedoporučuji, protože je trestný.
Nedoporučuji Vám ani prodávat kopii, sice kupujícího neuvedete v omyl, ale porušení práv duševního vlastnictví bude zcela stejné.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Může mít soused kamerový systém nasměrovaný na náš rodinný dům a zahradu?
- Soused má kameru nasměrovanou na sousední dům a zahradu - je to v pořádku?
- Kam podat stížnost když má soused monitorovací zařízení nasměrované na sousední dům?

Soused si instaloval kameru, která smeřuje na můj rodinný dům a zahradu a tudíž se domnívám že jde o neoprávněný monitoring, což by dle mého názoru mohlo odpovídat zákonu dle § 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - hlava VII § 44 a konkrétně v tomto případě odst.2 písm. a) písm. e), písm. g), písm. i) a dle zákona 101/2000 Sb hlava VII § 44 odst 3. - Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů a za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
Otázka zní,zdali je tato má úvaha správná a zda-li tímto způsobem mohu uplatnit svá osobní práva? Co vše by měla obsahovat občanskoprávní žaloba a zdali je na mé straně prokázat v důkazním řízení jeho monitoring a jakým způsobem. Nemůžu totiž vědět zdali si mě soused nahrává nebo jen monitoruje online.
Děkuji, Jana
 
ODPOVĚĎ:
Doporučuji pořídit fotografie kamerového zařízení, příp. videonahrávku, pokud je kamerové zařízení pohyblivé.
Zároveň se obraťte na úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o poskytnutí informace, zda je Váš soused registrovaným správcem kamerového systému a pokud ano, za jakým účelem. Pokud informace bude negativní - tedy soused nebude registrovaným správcem, podejte na úřad podnět k prošetření.
Pokud kamerové zařízení zabýrá prostory, které jsou výhradně Vaše (tedy nikoliv příjezdovou cestu souseda a roh Vašeho pozemku) dochází k narušení práva ochrany osobnosti uvedené v § 11 a násl. občanského zákoníku. Monitoring nejste schopná předložit a stejně tak jiné důkazy podporující Vaše tvrzení, proto žalobu podejte až budete mít výsledky šetření z úřadu.


FINANCE-DANĚ
- Platí se nějaká daň při výměně bytů mezi rodičem a potomkem (synem, dcerou)?
- Daň z převodu nemovitosti při výměně bytů mezi rodiči a potomkem

Jaká daň se nás bude týkat, respektive jak to udělat pro nás daňově co nejvýhodněji, v následujícím případě: Má matka je majitelkou bytu v osobním vlastnictví o velikosti 1+1. Já s manželkou jsme majiteli bytu v osobním vlastnictví o velikosti 3+1. Chtěli bychom provést bezúplatnou výměnu obou bytů, nikdo nikomu nic platit nebude (cenu bytů vzhledem k lokaci a stavu odhaduji přibližně stejnou). Nic neprobíhá pod tlakem nebo za vyostřených vztahů, tzn. je vzájemná důvěra i pro převod jiným způsobem, např. darování jedním a posléze druhým směrem. Jde nám jen o to, abychom neplatili naprosto zbytečných 40 tisíc. Děkuji, Miloš
 
ODPOVĚĎ:
Tuto výměnu (bohužel) musíte zdanit v rámci daně z převodu nemovitostí (§ 8 a násl. zák. č. 357/1992 Sb.). Je třeba sepsat směnnou smlouvou s přesnou identifikací smluvních stran a směňovaných nemovitostí včetně ceny. Budete též potřebovat znalecký posudek. Daň se platí jen jedna a to ve výši 3% z té nemovitosti, jejíž hodnota je buď podle dohody nebo podle znaleckého posudku vyšší. Tento způsob je jediný možný, i tak výhodný, protože daň odvádíte jen z jedné nemovitosti.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může katastrální úřad odmítnout nevyužití předkupního práva jiným spoluvlastníkem?
- Spolumajitel nevyužil předkupního práva, katastr nemovitostí to odmítl kvůli formulaci
- Katastrálnímu úřadu vadí formulace spolumajitele "nevyužívám předkupního práva"

Chtěla bych se zeptat, zda má katastrální úřad právo odmítnout zrušit předkupní právo pro jistou osobu (odstupujícího dědice) na základě listiny, která vznikla při zápisu u notáře, kde je uvedená věta "Nevyužívám předkupního právo." Vadí jim slovo "nevyužívám". Není to tedy dosti výslovné vzdání se práva a má tedy katastrální úřad pravdu? Děkuji, Ilona
 
ODPOVĚĎ:
Katastrální úřad zkoumá obsah listin, na základě kterých pak zápis provede nebo neprovede. V rámci této pravomoci pak provádí jakýsi jazykový výklad. Předkupní právo plyne ze zákona, nevyžaduje souhlas spoluvlastníků. Pokud tak některý ze spoluvlastníků nevyužívá své zákonné právo, je potřeba jasného a srozumitelného právního úkonu. Proto jim takové "nevyužití" nemusí připadat jako výslovné vzdání se, i když vy subjektivně to tak chápete.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné započítat do dědictví peníze za nájem rodiče v bytě dědice?

Matka bydlela v bytě mé sestry a nájem platila sestra na své jméno. Chci se zeptat jestli peníze vložené do fondu oprav na (dům, byt) mouhou být započítány do dědictví - spořila vlastně sestře. Jestli byla nějaká dohoda o placení nevím. Děkuji, Jitka
 
ODPOVĚĎ:
Takto poskytnuté prostředky do dědictví zahrnout nelze (§15 zákona o vlastnictví bytů). Fond oprav slouží k opravám společných prostor, ne jako forma spoření. Předmětem by mohly být v rámci vypořádání jako přeplatek nebo nedoplatek. Těžko by se však prokazovalo, že je hradila vaše matka, když byt je sestry a o případné dohodě nevíte.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Má potencionální zaměstnavatel povinnost informovat o neúspěšném přijímacím pohovoru?
- Musí zaměstnavatel informovat potencionálního zaměstnance o neúspěšném přijímacím pohovoru?

Má zaměstnavatel (státní instituce, nikoliv soukromá firma) nějakou povinnost informovat mě o mém neúspěchu při přijímacím řízení na nové pracovní místo. Mám na mysli tu situaci, kdy se hlásím na volné pracovní místo ve státní sféře a např. nikdo se mi do 3 týdnů neozval. Děkuji. Karla
 
ODPOVĚĎ:
Takovou povinnost žádný právní předpis nestanoví, nicméně jedná se o standardní postup.
Rozhodně však nic nezkazíte tím, pokud budete aktivní a sama je na výsledek zeptáte.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kde je možné požádat o kopii úmrtního listu
- Co dělat když bratr, sestra odmítá vydat úmrtní list rodiče
- Kde získat kopii úmrtního listu rodiče

Zemřela mi maminka a jsme 3 dědicové (já, sestra a bratr), nevím zda sepsala závět, ale platila jsem jí stavební a penzijní pojištění. Volala jsem ohledně stavebního spoření, to mi řekli, že je přemětem dědického řízení, smlouvu mám, takže to asi pan notář nějak bude řešit. Od penzijního pojištění bohužel nemám smlouvu, bratr uzamkl se sestrou její byt já mám jen výpis z loňského roku co mi dala, tak jsem volala na kontakt pojišťovny. Tam mi řekli, že potřebují ověřenou kopii úmrtního listu a že je tam pověřená osoba k výplatě. Sestra mi odmítla půjčit úmrtní list, a bych si mohla pořídit ověřenou kopii. Mám nárok si na matrice udělat kopii úmrtního listu? Děkuji, Gabriela
 
ODPOVĚĎ:
Ano, matrika zapisuje všechny údaje do knihy úmrtí a eviduje je navíc i v elektronické podobě, takže jsou schopni vystavit Vám na žádost vystavit duplikát úmrtního listu - ten bude pojišťovně taktéž postačovat.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak dlouho se musí platit výživné na manželku, manžela
- Doba placení alimentů, výživného na manželku, manžela

Můj přítel platí výživné na manželku z prvního manželství,už 15let. Chci se jen zeptat zda není nějaká časová lhůta po jakou dobu to musí platit.Má ještě další vyživovací povinost s druhého manželství a to na jedno dítě. Je mi jen divné,že na dítě výživné jednou skončí a na manželku ne. Děkuji, Dana
 
ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že rozvedený manžel, který není schopný se sám živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Není zde při tom stanoven žádný limit, po jak dlouhou dobu po rozvodu může být toto výživné požadováno. Zákon o rodině přitom také stanoví, že nárok na výživné zanikne, pokud oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře. Právo na výživné od bývalého manžela zanikne také poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy. Pokud ale žádná z těchto situací nenastala, má Váš přítel povinnost platit výživné manželce z prvního manželství i nadále.


OBČAN-SMLOUVY
- Jak odstoupit od neexkluziní smlouvuvy s realitkou
- Odstoupení od neexkluzivní smlouvy s realitní kanceláří
- Délka výpovědní lhůty u neexkluzivní smlouvy s realitkou, realitní kanceláří

Na jaře-začátkem léta 2011 jsem uzavřela NEexkluzivní smlouvu s velice známou realitkou, smlouvu přečetla. Ale když jí přečetl známý, tak mě upozornil, že jí mám na rok, jejich minimální poplatek je 35.000 Kč (cena bytu 250.000 Kč), i když jsme byli domluveni na 20.000 Kč. Jediné co udělali je inzerát v internetu evidentně bez snahy by zaujal. S cenou šli pod domluvenou hodnotu, prohlídek inzerátu bylo málo a zájemce nevolal žádný. Písemně jsem chtěla výpovědět smlouvu, ale bylo mi odepsáno, že to nelze, když jí mám na rok. Odvolávají se na zákon, tak jsem myslela že třeba po 3 měsících od doručeni výpovědi by mohla nabýt účinnosti i přesto že oni nechtějí? Největší fígl je v tom že podle té krkolomné smlouvy mají dostat peníze, i když s prodejem nemají nic společného. Děkuji, Yvonna
 
ODPOVĚĎ:
Smlouvu lze jednostranně vypovědět jen tehdy, je-li uzavřena na dobu neurčitou a právě v tom případě se využije obecná tříměsíční výpovědní doba končící uplynutím kalendářního čtvrtletí (viz. §582 obč. zákoníku). Smlouva uzavřena na dobu určitou zaniká např. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, dohodou apod.
Napříště nepodepisujte žádnou smlouvu, s jejímž obsahem i jen v části nesouhlasíte.


FINANCE-DANĚ
- Musí běžný občan platit daň z příjmu když prodává své movité věci?
- Prodej mobiliáře občanem a placení daně z příjmu fyzických osob

Prodala jsem nějaké nářadí a věci které již nebudeme jako důchodci potřebovat (motorová pila, sekačky, nářadí na zahradu atd.) za 60.000 Kč. Jsme oba s manželem důchodci. Nevím, zda mám platit z tohoto příjmu za prodej nářadí nějakou daň. Děkuji, Radana
 
ODPOVĚĎ:
Podle zákona o dani z příjmu, konkrétně podle §4 odst. 1 písm. c), jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí. Pokud se tedy jedná o jednorázovou činnost, daň platit nemusíte.


RODINA-SJM
- Co patří do společného jmění manželů SJM

Co všechno patří do SJM - zejména, zda sem patří stavba, realizovaná na majetku v mém vlastnictví, kdy jsme ovšem za manželství vystavěli ze stodoly obytné prostory - se stavebním povolením i kolaudací na moje jméno, byť většinově z peněz mých rodičů. Patří do SJM mé podíly na nemovitostech, převedených na mě za života rodičů během mého manželství? Děkuji, Ivoš
 
ODPOVĚĎ:
Co tvoří společné jmění manželů SJM, upravuje §143 obč. zákoníku. Jedná se o majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného např. dědictvím nebo darem, který je naopak je výlučném vlastnictví manžela. Je-li tato podmínka splněna a není-li dán zákonný či smluvní důvod vyloučení určitého majetku z předmětu SJM, platí, že vše co nabývá jeden manžel, nabývá současně i manžel druhý.
Pokud jste prováděli opravy na vašem výlučném majetku, zůstává nadále ve vašem majetku; manželka by pak v případě vypořádání měla nárok na úhradu toho, co z vašeho společného majetku bylo vynaloženo na váš osobní. Pokud došlo k větší změně, pak je nemovitosti v SJM.
Pokud vám bylo darováno (jen vám a ne i manželce), jedná se o váš výlučný majetek. Pokud došlo k úplatnému převodu, spadají podíly do SJM.
O společném jmění manželů či předmanželských smlouvách se dozvíte více zde.OBČAN-EXEKUCE
- Jak zjistit zda je družstvo v exekuci
- Kde zjistit zda je na družstvo vedena exekuce, exekuční řízení
- Exekuce na družstvo

Chtěla bych si koupit koupit družstevní byt. A po zaplacení, aby byl převeveden do osobního vlastnictví. Kde si mohu zjistit, že na družstvo není vedena exekuce. Jak mám postupovat? Děkuji, Tereza
 
ODPOVĚĎ:
Exekuci uvalenou na bytové družstvo lze zjistit z výpisu katastru nemovitostí. Na listu vlastnictví v části C jsou uvedena některá omezení vlastnického práva (např. i exekuce). Výpis můžete získat na katastru nebo na kontaktních místech Czech pointu. U výpisu podle listu vlastnictví musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, u výpisu podle seznamu nemovitostí musíte znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo číslo popisné. V okleštěné verzi můžete do katastru nahlížet i na webových stránkách www.cuzk.cz .


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Předkupní právo u dědiců
- Uplatnění předkupního práva u dědiců zemřelého spolumajitele (zůstavitele)
- Jak zjistit dědice, spoluvlastníka nemovitosti bydlícího v zahraničí

Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat při uplatnění předkupního práva, když spolupodílníkem je zesnulý (zemřel v roce 2005 a měl bydliště v ČR). Ten je mým strýcem. Měl 2 nezletilé dcery (neznám jejich tvalý pobyt). Dědické řízení proběhlo v ČR, notáře jsem informovala o rozsudku slovenského soudu, že je vlastníkem 1/4 nemovitosti na Slovensku. Bohužel v té době nebyl zapsán do katastru nemovitostí. Teprve až v roce 2003 byl zapsán jako podílový spoluvlastník do katastru. Nyní chci svou část prodat. Proto potřebuji oslovit spoluvlastníky. Zaslala jsem dotaz na českého notáře. Ten mi sdělil jména oprávněných dědiců a odkázal mne na slovenský soud. Nyní jsem zaslala dotaz slovenskému soudu a připojila ofocenou kopii úmrtního listu zemřelého strýce. Obsahem dotazu byla poptávka po jméně určeného soudního komisaře ve věci dědického řízení. Zatím jsem nedostala odpověď. Oprávnění dědicové dědili už z jiného státu, jak proběhlo dědictví na území ČR netuším. Děkuji, Olga
 
ODPOVĚĎ:
Nezbývá, než se jakýmkoliv způsobem (z katastru nemovitostí, dotazem na soudu, dotazem u soudního komisaře) pokusit zjistit nové spoluvlastníky. Minimálně z katastru nemovitostí byste měla zjistit jejich jména a adresu (informace lze nalézt i na internetových stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz . Následně pak učiňte písemnou nabídku na případné uplatnění předkupního práva s uvedením kupní ceny, za kterou hodláte nemovitost prodat.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Je za škodu způsobenou nezletilým adoptovaným dítětem odpovědný adoptující rodič
- Adoptované dítě dostalo pokutu MHD - hradí ji adoptující rodič nebo ne?
- Adoptované dítě uteklo z výchovného ústavu, kdo hradí škody které na útěku udělalo

Mám v nezrušitelné adopci syna, kterému je nyní 16 a půl roku. Pro problémové chování byl dán na jaře 2011 do výchovného ústavu. V září 2011 utekl a je stále na útěku. V říjnu 2011 mi vykradl byt a je ještě stíhán pro jinou majetkovou trestnou činnost. Proto jsem se odstěhovala ze společného bydliště a majitelka domu syna odhlásila z trvalého bydliště, takže má od prosince 2011 trvalé bydliště na městském úřadu. Na starém bydlišti mám jen schránku. Teď tam přišel obyčejný dopis na syna (upomínka) že jel v listopadu 2011 bez označené jízdenky.
Chci se zeptat, zda jsem povinna z důvodu jeho neplnoletosti hradit nějaké upomínky či jiné náklady spojené s jeho trestními činy. Výchovnéhmu ústavu stále platím sjednané poplatky. Děkuji, Pavlína
 
ODPOVĚĎ:
Taková povinnost stíhá jen vašeho syna, nikoli vás jako jeho zástupce. Je však třeba upozornit ho na co nejbližší uhrazení, aby se tak vyhnul případným dalším, daleko vyšším výdajům, než je samotná úhrada pokuty (náklady nalézacího řízení, případně náklady exekuce).


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
- Může majitel eshopu požadovat náhradu nákladů pokud zákazník nepřevezme balíček?
- Zákazník nepřevzal balíček, objednávku - může prodejce požadovat náhradu nákladů?

Provozuji eshop, chci se zeptat zda mohu po zákazníkovi, který učiní závaznou objednávku požadovat náklady na dopravu zboží (poštovné a balné) v případě, že zásilku nepřevezme a ta se mi vrátí. V obchodních podmínkách eshopu mám toto uvedeno a odesláním objednávky dává zákazních souhlas s obchodními podmínkami. Pokud mohu pohledávku vymáhat, jak mám postupovat? Děkuji, Igor
 
ODPOVĚĎ:
Pokud máte tuto jakousi náhradu škody zavedenou v obchodních podmínkách eshopu, se kterými se (potencionální) zákazník může při uzavírání smlouvy seznámit, pak máte právo ji požadovat. Samotné vymáhání je pak složitější. Můžete se pokusit kontaktovat zákazníka (např. emailem) a odkázat ho na obchodní podmínky. Nejzazší cesta je soudní, kterou je však s ohledem na výši škody třeba zvážit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může bytové družstvo chtít poplatek za svolení nájmu cizí osoby v bytě?
- Jednorázový poplatek bytovému družstvu za pronájem bytu družstevníka cizí osobě
- Mohou stanovy družsta přikázat administrativní poplatek za projnájem družstevního bytu?

Koupil jsem si družstevní byt v Neratovicích a mám tak členský podíl družstva. Do doby, než se do bytu přestěhuji, jsem byt pronajal. Bytové družstvo však po mě vyžaduje 5000,-Kč za umožnění pronájmu a při případné změně nájemníka dalších 5000,-Kč. Prý je to dle stanov družstva. Dle mého názoru nemá družstvo na vybírání této sumy právo. Prosím Vás o odpověď.
Děkuji, Vendelín
 
ODPOVĚĎ:
Ano, v tomto případě se skutečně postupuje dle stanov družstva. Družstvo je oprávněno požadovat poplatek za to, že bude družstevní byt pronajat cizí osobě, nedružstevníkovi.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník nepodepsal dodatek o zvýšení nájmu - jak postupovat
- Co dělat když nájemce nepodepsal dohodu o zvýšení nájemného
- Rozhodnutí soudu o zvýšení nájemného

V listopadu 2011 jsme nájemci písemně zaslali dva Dodatky smlouvy o nájmu bytu, týkající se zvýšení nájmu od 1.3.2012. Prosím pěkně poradíte, co dělat v případě, že nájemce s námi nekomunikuje a podepsanou smlouvu nezaslal zpět. Děkuji, Milena
 
ODPOVĚĎ:
Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu." Tímto postupem můžete navýšit nájemné až na tržní hodnotu, pokud se tedy Váš dům nachází v oblasti, kdejž došlo k deregulaci nájemného.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak naložit s majetkem aby po smrti neměli dědici náročné dědické řízení
- Jak usnadnit dědické řízení budoucím dědicům
- Jak naložit s majetkem za života aby bylo dědické řízení bezproblémové

Jak mám optimálně zabezpečit svůj movitý a nemovitý majetek pro případ úmrtí. Žiji sám. Jediná dcera a nezletilá vnoučata žijí v USA. V případě mého skonu by nemohla bezprostředně přijet a vypořádat moje záležitosti (byt, věci v něm, nájemné, pojistky apod.). Obava z vykradení, exekuce apod. Děkuji, Ctirad
 
ODPOVĚĎ:
Movité i nemovité věci můžete ještě za života darovat (bezúplatně), popř. je můžete prodat (úplatně); u nemovitostí však vždy písemnou formou se zápisem do katastru nemovitostí, aby i právně došlo ke změně vlastníka. V takto převedené nemovitosti si pak můžete zřídit doživotní právo užívání (opět se zápisem do katastru). Pokud totiž zůstavitel nezanechal majetek, soud dědické řízení zastaví. Můžete též navštívit (jedno kterého) notáře se žádostí o sepsání závěti, aby pak následně dědické řízení mohlo proběhnout v poklidu. Jelikož máte jen jednu dceru, je pouze ona neopomenutelným dědicem a závěť by tak neměl kdo napadnout z hlediska neplatnosti.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak má postupovat dědic který nebyl vůbec notářem o dědickém řízení
- Dědic nevěděl o děcickém řízení, které bylo uzavřené - jak postupovat?
- Lhůta na promlčení dědictví, vydání dědického podílu
- Promlčecí lhůta u dědictví
- Jak zístkat dědický spis o dědickém řízení
- Kde může opomenutý dědic požádat o spis o uzavřeném dědickém řízení

V roce 2007 proběhlo dědické řízení po mém otci, kterého jsem se nezúčastnil, ani jsem nikomu nedával plnou moc. Domnívám se, že jsem mohl být podvodně z tohoto jednání vyloučen. I když asi promlčecí lhůta již uplynula, je možné někde požádat o záznam z tohoto dědického řízení? Kde a co k tomu potřebuji? Děkuji, Svatopluk
 
ODPOVĚĎ:
Právo na vydání dědictví se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době. Ta běží od právní moci rozhodnutí o skončení dědického řízení (§101 a 105 obč. zákoníku). Vlastnické právo se nepromlčuje, u dědického práva se tak jedná o výjimku.
Pokud víte, kde váš otec měl bydliště v okamžiku smrti, zkuste kontaktovat takto příslušný okresní soud. Právo nahlížet do spisu sice mají jen účastníci a jejich zástupci, mohl byste však prokázat právní zájem nebo vážné důvody, na základě kterých by vám takové povolení mohl dát předseda senátu. S sebou si určitě vezměte průkaz totožnosti, popř. i rodný list.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je notář povinen zjistit majetek zemřelého zůstavitele?
- Musí zjistit majetek zemřelého neboštíka notář nebo dědici?
- Kdo musí zjistit jaký majetek vlastnil zemřelý zůstavitel?

Po úmrtí mého otce mi otcova přítelkyně sdělila, že existuje vkladní knížka o obnosu cca 260 000Kč. Žádnou takovou vkladní knížku jsem nenašla. Notář mi na to řekl, abych obvolala banky, které vedou vkladní knížky a tam se zeptala. Je takové jednání ze strany notáře pochybné? Dále pak moje příbuzná mi říkala, že notář chce čestné prohlášení o tom, že vkladní knížka existuje, aby jí mohl začít hledat, ale že moje čestné prohlášení mu nestačí. Když jsem se pak notáře ptala, řekl mi, že toto nikdy neřekl. Vzhledem k tomu, že sám po mnně chtěl, abych obvolala banky, je z mého pohledu už ale tak nedůvěryhodný. Děkuji, Alexandra
 
ODPOVĚĎ:
Předmět dědického řízení by měl zjišťovat zejména notář ve spolupráci s různými orgány a institucemi, stejně tak v součinnosti s okruhem možných dědiců. V předběžném šetření si zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů. Nesouhlasíte-li s jeho činností, můžete podat stížnost k Notářské komoře.


OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Jak zrušit zástavní právo smluvní
- Zrušení zástavního práva smluvního na byt, dům, nemovitost
- Co znamená akcesorická povaha při zániku zástavního práva smluvního

Potřebovala bych poradit se "Zástavním právem smluvním". Vlastním rodinný domek po rodičích - na kterém je zástavní právo smluvní. Jedná se o historickou záležitost, domek byl splacen v roce 1965, původní majitelka domku zemřela někdy v roce 1966 (bez přímých dědiců). Bohužel otec po uhrazení všech splátek nenechal provést změnu V katastru nemovitostí. Doklady o zaplacení nemáme, protože se splátky předávaly do kampeličky. Jak docílit zrušení zástavního práva smluvního?
Děkuji, Pavla
 
ODPOVĚĎ:
Zástavní právo zaniká díky akcesorické povaze, neboli zánikem pohledávky (pro vyznačení v katastru se třeba listiny prokazující její zánik). Zástavní právo zaniká též vzdáním se zástavního práva jednostranným právním úkonem nebo písemnou smlouvou či uplynutím doby.
Pokud jste ještě nekontaktovali katastr nemovitostí, učiňte tak a zeptejte se jich na případně další možnosti a podrobnosti.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdo rozhoduje o opravách u bytu, domu ve spoluvlastnictví?
- Jak se rozhoduje o opravách, rekonstrukcích u nemovitosti ve spoluvlastnictví?
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Spoluvlastník bydlí v celém domě a tak se bezdůvodně obohacuje
- Bezdůvodné obohacení při obývání celé nemovitosti ve spouvlastnictví

Vlastním 1/4 domu (kde nebydlím), sourozenec se se mnou nechce vypořádat (odkoupit moji 1/4), že na to nemá. Dům užívá jen on. Naopak podal ma mne žalobu na vymáhání financí za opravy. Zjistil jsem, že ty údajné opravy jsou vybudování dvou dalších koupelen a WC, protože chce dům promajímat několika lidem. Má šanci uspět u soudu s vymáháním financí na opravy společné nemovitosti? Bude soudní znalec rozlišovat, co bylo nutné a co ne? Děkuji, Pavel
 
ODPOVĚĎ:
Spoluvlastnictví v sobě skrývá práva i povinnosti. Výše spoluvlastnického podílu vyjadřuje míru, jakou se podílí např. při hlasování, při rozvrhu výnosů a nákladů, při rozdělení společné věci. Pokud spoluvlastník užívá společnou věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu, vzniká tím bezdůvodné obohacení (musí poskytnout peněžitou náhradu). Menšinový spoluvlastník se může bránit, pokud byl přehlasován, a zvrátit tak rozhodnutí většinového soudní cestou. K tomu je však třeba navrhovat a schválit nějakou důležitou změnu společné věci. Mezi takovou podstatnou změnu však nepatří rozhodnutí o tom, komu bude nemovitost pronajata.
Pokud byste už nechtěl věc spoluvlastnit, můžete podat soudu návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.
V zahraničí jsem dostal celkem kvalitní kopii hodinek značky Rolex. Nepotřebuji je, tak mě napadlo je prodat

prostřednictvím inzerátu. Nejsem si ale jistý, jestli to není trestné.
Děkuji, Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Pokud chcete prodávat "kopii" tedy něco, co se tváří jako originál, není to originál a až při detailním odborném

posouzení lze zjistit, že to není originál, dopustíte se porušování práv duševního vlastnictví (ochranná známka, patent

firmy apod.) a takový postup Vám rozhodně nedoporučuji, protože je trestný.

Nedoporučuji Vám ani prodávat kopii, sice kupujícího neuvedete v omyl, ale porušení práv duševního vlastnictví bude zcela

stejné.
Soused si instaloval kameru, která smeřuje na můj rodinný dům a zahradu a tudíž se domnívám že jde o neoprávněný

monitoring, což by dle mého názoru mohlo odpovídat zákonu dle § 101/2000Sb o ochraně osobních údajů - hlava VII § 44 a

konkrétně v tomto případě odst.2 písm. a) písm. e), písm. g), písm. i)

a dle zákona 101/2000 Sb hlava VII § 44 odst 3. - Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím,

že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů a za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000

Kč.
Otázka zní,zdali je tato má úvaha správná a zda-li tímto způsobem mohu uplatnit svá osobní práva? Co vše by měla

obsahovat občanskoprávní žaloba a zdali je na mé straně prokázat v důkazním řízení jeho monitoring a jakým způsobem.

Nemůžu totiž vědět zdali si mě soused nahrává nebo jen monitoruje online.
Děkuji, Jana
 
ODPOVĚĎ:
doporučuji pořídit fotografie kamerového zařízení, příp. videonahrávku, pokud je kamerové zařízení pohyblivé.

Zároveň se obraťte na úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o poskytnutí informace, zda je Váš soused registrovaným

správcem kamerového systému a pokud ano, za jakým účelem. Pokud informace bude negativní - tedy soused nebude

registrovaným správcem, podejte na úřad podnět k prošetření.

Pokud kamerové zařízení zabýrá prostory, které jsou výhradně Vaše (tedy nikoliv příjezdovou cestu souseda a roh Vašeho

pozemku) dochází k narušení práva ochrany osobnosti uvedené v § 11 a násl. občanského zákoníku. Monitoring nejste schopná

předložit a stejně tak jiné důkazy podporující Vaše tvrzení, proto žalobu podejte až budete mít výsledky šetření z úřadu.


Jaká daň se nás bude týkat, respektive jak to udělat pro nás daňově co nejvýhodněji, v následujícím případě: Má matka je

majitelkou bytu v OV 1+1. Já s manželkou jsme majiteli bytu v OV 3+1. Chtěli bychom provést bezúplatnou výměnu obou bytů,

nikdo nikomu nic platit nebude (cenu bytů vzhledem k lokaci a stavu odhaduji přibližně stejnou). Nic neprobíhá pod tlakem

nebo za vyostřených vztahů, tzn. je vzájemná důvěra i pro převod jiným způsobem, např. darování jedním a posléze druhým

směrem. Jde nám jen o to, abychom neplatili naprosto zbytečných 40 tisíc. Děkuji, Miloš
 
ODPOVĚĎ:
Tuto výměnu (bohužel) musíte zdanit v rámci daně z převodu nemovitostí (§ 8 a násl. zák. č. 357/1992 Sb.). Je třeba

sepsat směnnou smlouvou s přesnou identifikací smluvních stran a směňovaných nemovitostí včetně ceny. Budete též

potřebovat znalecký posudek. Daň se platí jen jedna a to ve výši 3% z té nemovitosti, jejíž hodnota je buď podle dohody

nebo podle znaleckého posudku vyšší. Tento způsob je jediný možný, i tak výhodný, protože daň odvádíte jen z jedné

nemovitosti.

Vlastním s přítelem ip nemovitosti zatíženou dluhem.V současné době mi přítel chce darovat svou polovinu nemovitosti a

budu za něho přebírat i polovinu dluhu vůči bance.Dan budu platit z rozdílu ceny a dluhu jak mi bylo řečeno.Já za přítele

již tři roky platím bance i za něho splátku dluhu -cca 150000 Kč. Mohu si tuto částku přičíst k jeho polovině dluhu a

jakým způsobem? Děkuji, Veronika
 
ODPOVĚĎ:
Takové vypořádání bych doporučovala provést jen mezi vámi a přítelem, tedy písemnou smlouvu, ve které se vám zaváže

uhradit danou částku. Ve vztahu k bance to by to šlo poměrně těžko, protože byste jim měla hradit méně, než jim skutečně

náleží. Pokud by na to banka přistoupila, mohla byste převzít jen část dluhu vašeho přítele, i když on by na vás převedl

celou svoji polovinu.


Chtěla bych se zeptat, zda má katastrální úřad právo odmítnout zrušit předkupní právo pro jistou osobu (odstupujícího

dědice) na základě listiny, která vznikla při zápisu u notáře, kde je uvedená věta "Nevyužívám předkupního právo." Vadí

jim slovo nevyužívám. Není to tedy dosti výslovné vzdání se práva a má tedy katastrální úřad pravdu? Děkuji, Ilona
 
ODPOVĚĎ:
Katastrální úřad zkoumá obsah listin, na základě kterých pak zápis provede nebo neprovede. V rámci této pravomoci pak

provádí jakýsi jazykový výklad. Předkupní právo plyne ze zákona, nevyžaduje souhlas spoluvlastníků. Pokud tak některý ze

spoluvlastníků nevyužívá své zákonné právo, je potřeba jasného a srozumitelného právního úkonu. Proto jim takové

"nevyužití" nemusí připadat jako výslovné vzdání se, i když vy subjektivně to tak chápete.


Matka bydlela v bytě mé sestry a nájem platila na své jméno. Chci se zeptat jestli peníze vložené do fondu oprav na (dům,

byt) mouhou být započítány do dědictví - spořila vlastně sestře. Jestli byla nějaká dohoda o placení nevím. Děkuji, Jitka
 
ODPOVĚĎ:
Takto poskytnuté prostředky do dědictví zahrnout nelze (§15 zákona o vlastnictví bytů). Fond oprav slouží k opravám

společných prostor, ne jako forma spoření. Předmětem by mohly být v rámci vypořádání jako přeplatek nebo nedoplatek.

Těžko by se však prokazovalo, že je hradila vaše matka, když byt je sestry a o případné dohodě nevíte.

Má zaměstnavatel (státní instituce, nikoliv soukromá firma) nějakou povinnost informovat mě o mém neúspěchu při

přijímacím řízení na nové pracovní místo. Mám na mysli tu situaci, kdy se hlásím na volné pracovní místo ve státní sféře

a např. nikdo se mi do 3 týdnů neozval. Děkuji. Karla
 
ODPOVĚĎ:
Takovou povinnost žádný právní předpis nestanoví, nicméně jedná se o standardní postup. Rozhodně však nic nezkazíte tím,

pokud budete aktivní a sama je na výsledek zeptáte.


Chtěla bych se zeptat.Může soudní znalec nemovitostí udělat nový znalecký posudek se starého čtyři roky? Aniž by se na

nemovitost
byl osobně podívat? Pokud je postup odhadce závadný, kam je možné na něj poslat stížnost? Děkuji, Simona
 
ODPOVĚĎ:
Takový postup není standardní. Na znalce můžete podat stížnost k orgánu, který znalce jmenoval. Znalce jmenuje ministr

spravedlnosti nebo předseda krajského soudu.Zemřela mi maminka a jsme 3 dědicové (já, sestra a bratr), nevím zda sepsala závět,ale platila jsem jí stavební a

penzijní pojištění.Volala jsem ohledně stavebního spoření, to mi řekli, že je přemětem dědického řízení,smlouvu mám,

takže to asi pan notář. nějak bude řešit.Od penzijního pojištění bohužel nemám smlouvu, bratr uzamkl se sestrou její byt

já mám jen výpis z loňského roku co mi dala, tak jsem volala na kontakt pojišťovny, tam mi řekli, že potřebují ověřenou

kopii úmrtního listu a že je tam pověřená osoba k výplatě. Sestra mi odmítla půjčit úmrtní list, a bych si mohla pořídit

ověřenou kopii.Mám nárok si na matrice udělat kopii úmrtního listu? Děkuji, Gabriela
 
ODPOVĚĎ:
Ano, matrika zapisuje všechny údaje do knihy úmrtí a eviduje je navíc i v elektronické podobě, takže jsou schopni

vystavit Vám na žádost vystavit duplikát úmrtního listu - ten bude pojišťovně taktéž postačovat.

Můj přítel platí výživné na manželku s prvního manželství,už 15let. Chci se jen zeptat zda není nějaká časová lhůta po

jakou dobu to musí platit.Má ještě další vyživovací povinost s druhého manželství a to na jedno dítě. Je mi jen divné,že

na dítě výživné jednou skončí a na manželku ne. Děkuji, Dana
 
ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že rozvedený manžel, který není schopný se sám živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu

přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Není zde při tom stanoven žádný

limit, po jak dlouhou dobu po rozvodu může být toto výživné požadováno. Zákon o rodině přitom také stanoví, že nárok na

výživné zanikne, pokud oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře. Právo na výživné od bývalého

manžela zanikne také poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy. Pokud ale žádná z těchto situací

nenastala, má Váš přítel povinnost platit výživné manželce z prvního manželství i nadále.Na jaře-začátkem léta jsem uzavřela NEexkluzivní smlouvu s velice známou realitkou, smlouvu přečetla. Ale když jí přečetl

známí, tak mě upozornil, že jí mám na rok(přece nebudu prodávat byt tak dlouho)a jejich minimální poplatek je 35 tis.

(cena bytu 250tis.), i když jsme byli domluveni na 20 000. Jediné co udělali je inzerát v internetu evidentně bez snahy

aby zaujal, taky s cenou šli pod domluvenou hodnotu, prohlídek inzerátu bylo hodně málo a zájemce nevolal žádný. Písemně

jsem chtěla výpovědět smlouvu, ale bylo mi odepsáno, že to nejde když jí mám na rok. Odvolávají se na zákon, tak jsem

myslela že třeba po 3 měsicích od doručeni výpovědi by mohla nabýt účinnosti i přesto že oni nechtěji? Největší figl je v

tom že podle té krkolomné smlouvy mají dostat peníze i když s prodejem nemají nic společného! Děkuji, Yvonna
 
ODPOVĚĎ:
Smlouvu lze jednostranně vypovědět jen tehdy, je-li uzavřena na dobu neurčitou a právě v tom případě se využije obecná

tříměsíční výpovědní doba končící uplynutím kalendářního čtvrtletí (viz. §582 obč. zákoníku). Smlouva uzavřena na dobu

určitou zaniká např. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, dohodou apod.
Napříště nepodepisujte žádnou smlouvu, s jejímž obsahem i jen v části nesouhlasíte.

Prodala jsem nějaké nářadí a věci které již nebudeme jako důchodci potřebovat (motorová pila, sekačky, nářadí na zahradu

atd.) za 60.000 Kč. Jsme oba s manželem důchodci. Nevím,zda mám platit z tohoto příjmu za prodej nářadí nějakou daň.

Děkuji, Radana
 
ODPOVĚĎ:
Podle zákona o dani z příjmu, konkrétně podle §4 odst. 1 písm. c), jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje movitých

věcí. Pokud se tedy jedná o jednorázovou činnost, daň platit nemusíte.


Co všechno patří do SJM - zejména, zda sem patří stavba, realizovaná na majetku v mém vlastnictví, kdy jsme ovšem za

manželství vystavěli ze stodoly obytné prostory - se stavebním povolením i kolaudací na moje jméno, byť většinově z peněz

mých rodičů. Patří do SJM mé podíly na nemovitostech, převedených na mě za života rodičů během mého manželství? Děkuji,

Ivoš
 
ODPOVĚĎ:
Co tvoří SJM, upravuje §143 obč. zákoníku. Jedná se o majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za

trvání manželství, s výjimkou majetku získaného např. dědictvím nebo darem, který je naopak je výlučném vlastnictví

manžela. Je-li tato podmínka splněna a není-li dán zákonný či smluvní důvod vyloučení určitého majetku z předmětu SJM,

platí, že vše co nabývá jeden manžel, nabývá současně i manžel druhý.
Pokud jste prováděli opravy na vašem výlučném majetku, zůstává nadále ve vašem majetku; manželka by pak v případě

vypořádání měla nárok na úhradu toho, co z vašeho společného majetku bylo vynaloženo na váš osobní. Pokud došlo k větší

změně, pak je nemovitosti v SJM.
Pokud vám bylo darováno (jen vám a ne i manželce), jedná se o váš výlučný majetek. Pokud došlo k úplatnému převodu,

spadají podíly do SJM.


Chtěla bych si koupit koupit družstevní byt. A po zaplacení, aby byl převeveden do osobního vlastnictví. Kde si mohu

zjistit, že na družstvo není vedena exekuce. Jak mám postupovat? Děkuji, Tereza
 
ODPOVĚĎ:
Exekuci uvalenou na bytové družstvo lze zjistit z výpisu katastru nemovitostí. Na listu vlastnictví v části C jsou

uvedena některá omezení vlastnického práva (např. i exekuce). Výpis můžete získat na katastru nebo na kontaktních místech

Czech pointu. U výpisu podle listu vlastnictví musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, u výpisu podle

seznamu nemovitostí musíte znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo číslo popisné. V

okleštěné verzi můžete do katastru nahlížet i na webových stránkách www.cuzk.cz .


Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat při uplatnění předkupního práva, když spolupodílníkem je zesnulý(zemřel v roce

2005 a měl bydliště v ČR). Ten je mým strýcem. Měl 2 nezletilé dcery (neznám jejich tvalý pobyt). Dědické řízení proběhlo

v ČR, notáře jsem informovala o rozsudku slovenského soudu, že je vlastníkem 1/4 nemovitosti na Slovensku. Bohužel v té

době nebyl zapsán do katastru nemovitostí. Teprve až v roce 2003 byl zapsán jako podílový spoluvlastník do katastru. Nyní

chci svou část prodat. Proto potřebuji oslovit spoluvlastníky. Zaslala jsem dotaz na českého notáře. Ten mi sdělil jména

oprávněných dědiců a odkázal mne na slovenský soud. Nyní jsem zaslala dotaz slovenskému soudu a připojila ofocenou kopii

úmrtního listu zemřelého strýce. Obsahem dotazu byla poptávka po jméně určeného soudního komisaře ve věci dědického

řízení. Zatím jsem nedostala odpověď. Oprávnění dědicové dědili už z jiného státu, jak proběhlo dědictví na území ČR

netuším. Děkuji, Olga
 
ODPOVĚĎ:
Nezbývá, než se jakýmkoliv způsobem (z katastru nemovitostí, dotazem na soudu, dotazem u soudního komisaře) pokusit

zjistit nové spoluvlastníky. Minimálně z katastru nemovitostí byste měla zjistit jejich jména a adresu (informace lze

nalézt i na internetových stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz. Následně pak učiňte písemnou nabídku na případné uplatnění

předkupního práva s uvedením kupní ceny, za kterou hodláte nemovitost prodat.


Mám v nezrušitelné adopci syna, kterému je nyní 16 a půl roku. Pro problém.chování byl dán na jaře 2011 do vých.ústavu. V

září 2011 utekl a je stále na útělu. V říjnu mi vykradl byt a je ještě stíhán pro jinou majetkovou trest. činnost. Proto

jsem se odstěhovala ze společného bydliště a majitelka domu syna odhlásila z trv.bydliště, takže má od prosince 2011 trv.

bydliště na městském úřadu.Na starém bydlišti mám jen schránku.Teď tam přišel obyč.dopis na syna(upomínka) že jel v

listopadu 2011 bez označené jízdenky.
Chci se zeptat, zda jsem povinna z důvodu jeho neplnoletosti hradit nějaké upomínky či jiné náklady spojené s jeho

trestními činy.
Výchovnéhmu ústavu stále platím sjednané poplatky. Děkuji, Pavlína
 
ODPOVĚĎ:
Taková povinnost stíhá jen vašeho syna, nikoli vás jako jeho zástupce. Je však třeba upozornit ho na co nejbližší

uhrazení, aby se tak vyhnul případným dalším, daleko vyšším výdajům, než je samotná úhrada pokuty (náklady nalézacího

řízení, případně náklady exekuce).

Provozuji eshop, chci se zeptat zda mohu po zákazníkovi, který učiní závaznou objednávku požadovat náklady na dopravu

zboží (poštovné a balné) v případě, že zásilku nepřevezme a ta se mi vrátí. V obchodních podmínkách eshopu mám toto

uvedeno a odesláním objednávky dává zákazních souhlas s obchodními podmínkami. Pokud mohu pohledávku vymáhat, jak mám

postupovat? Děkuji, Igor
 
ODPOVĚĎ:
Pokud máte tuto jakousi náhradu škody zavedenou v obchodních podmínkách e-shopu, se kterými se (potencionální) zákazník

může při uzavírání smlouvy seznámit, pak máte právo ji požadovat. Samotné vymáhání je pak složitější. Můžete se pokusit

kontaktovat zákazníka (např. emailem) a odkázat ho na obchodní podmínky. Nejzazší cesta je soudní, kterou je však s

ohledem na výši škody třeba zvážit.

Koupil jsem si družstevní byt v Neratovicích a mám tak členský podíl družstva. Do doby, než se do bytu přestěhuji, jsem

byt pronajal. Bytové družstvo však po mě vyžaduje 5000,-Kč za umožnění pronájmu a při případné změně nájemníka dalších

5000,-Kč. Prý je to dle stanov družstva. Dle mého názoru nemá družstvo na vybírání této sumy právo. Prosím Vás o odpověď.
Děkuji, Vendelín
 
ODPOVĚĎ:
Ano, v tomto případě se skutečně postupuje dle stanov družstva.V listopadu 2011 jsme nájemci písemně zaslali dva Dodatky smlouvy o nájmu bytu, týkající se zvýšení nájmu od 1.3.2012.

Prosím pěkně poradíte, co dělat v případě, že nájemce s námi nekomunikuje a podepsanou smlouvu nezaslal zpět. Děkuji,

Milena
 
ODPOVĚĎ:
Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má

pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele

rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu." Tímto

postupem můžete navýšit nájemné až na tržní hodnotu, pokud se tedy Váš dům nachází v oblasti, kdejž došlo k deregulaci

nájemného.Jak mám optimálně zabezpečit svůj movitý a nemovitý majetek pro případ úmrtí. Žiji sám. Jediná dcera a nezletilá vnoučata

žijí v USA. V případě mého skonu by nemohla bezprostředně přijet a vypořádat moje záležitosti (byt, věci v něm, nájemné,

pojistky apod.)Obava z vykradení, exekuce apod. Děkuji, Ctirad
 
ODPOVĚĎ:
Případů může být několik. Movité i nemovité věci můžete ještě za života darovat (bezúplatně), popř. je můžete prodat

(úplatně); u nemovitostí však vždy písemnou formou se zápisem do katastru nemovitostí, aby i právně došlo ke změně

vlastníka. V takto převedené nemovitosti si pak můžete zřídit doživotní právo užívání (opět se zápisem do katastru).

Pokud totiž zůstavitel nezanechal majetek, soud dědické řízení zastaví. Můžete též navštívit (jedno kterého) notáře se

žádostí o sepsání závěti, aby pak následně dědické řízení mohlo proběhnout v poklidu. Jelikož máte jen jednu dceru, je

pouze ona neopomenutelným dědicem a závěť by tak neměl kdo napadnout z hlediska neplatnosti.


V roce 2007 proběhlo dědické řízení po mém otci, kterého jsem se nezúčastnil, ani jsem nikomu nedával plnou moc. Domnívám

se, že jsem mohl být podvodně z tohoto jednání vyloučen. I když asi promlčecí lhůta již uplynula, je možné někde požádat

o záznam z tohoto dědického řízení? Kde a co k tomu potřebuji? Děkuji, Svatopluk
 
ODPOVĚĎ:
Právo na vydání dědictví se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době. Ta běží od právní moci rozhodnutí o skončení

dědického řízení (§101 a 105 obč. zákoníku). Vlastnické právo se nepromlčuje, u dědického práva se tak jedná o výjimku.
Pokud víte, kde váš otec měl bydliště v okamžiku smrti, zkuste kontaktovat takto příslušný okresní soud. Právo nahlížet

do spisu sice mají jen účastníci a jejich zástupci, mohl byste však prokázat právní zájem nebo vážné důvody, na základě

kterých by vám takové povolení mohl dát předseda senátu. S sebou si určitě vezměte průkaz totožnosti, popř. i rodný list.

Po úmrtí mého otce mi otcova přítelkyně sdělila, že existuje vkladní knížka o obnosu cca 260 000Kč. Žádnou takovou

vkladní knížku jsem nenašla. Notář mi na to řekl, abych obvolala banky, které vedou vkladní knížky a tam se zeptala. Je

takové jednání ze strany notáře pochybné? Dále pak moje příbuzná mi říkala, že notář chce čestné prohlášení o tom, že

vkladní knížka existuje, aby jí mohl začít hledat, ale že moje čestné prohlášení mu nestačí. Když jsem se pak notáře

ptala, řekl mi, že toto nikdy neřekl. Vzhledem k tomu, že sám po mnně chtěl, abych obvolala banky, je z mého pohledu už

ale tak nedůvěryhodný. Děkuji, Alexandra
 
ODPOVĚĎ:
Předmět dědického řízení by měl zjišťovat zejména notář ve spolupráci s různými orgány a institucemi, stejně tak v

součinnosti s okruhem možných dědiců. V předběžném šetření si zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro

zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů. Nesouhlasíte-li s jeho činností, můžete podat stížnost k Notářské komoře.

Potřebovala bych poradit se "Zástavním právem smluvním".
Vlastním rodinný domek po rodičích - na kterém je zástavní právo smluvní.
Jedná se o historickou záležitost, domek byl splacen v roce 1965, původní majitelka domku zemřela někdy v roce 1966 (bez

přímých dědiců). Bohužel otec po uhrazení všech splátek nenechal provést změnu do katastru nemovitostí. Doklady o

zaplacení nemáme, protože se splátky předávaly do
„ KAMPELIČKY“. Jak docílit zrušení ZÁSTAVNÍHO PRÁVA SMLUVNÍHO.
Děkuji, Pavla
 
ODPOVĚĎ:
Zástavní právo zaniká díky akcesorické povaze, neboli zánikem pohledávky (pro vyznačení v katastru se třeba listiny

prokazující její zánik). Zástavní právo zaniká též vzdáním se zástavního práva jednostranným právním úkonem nebo písemnou

smlouvou či uplynutím doby. Pokud jste ještě nekontaktovali katastr nemovitostí, učiňte tak a zeptejte se jich na

případně další možnosti a podrobnosti.
Vlastním 1/4 domu (kde nebydlím), sourozenec se se mnou nechce vypořádat (odkoupit moji 1/4), že na to nemá. Dům užívá

jen on.
Naopak podal ma mne žalobu na vymáhání financí za opravy. Zjistil jsem, že ty údajné opravy jsou vybudování dvou dalších

koupelen a WC, protože chce dům promajímat několika lidem.
Má šanci uspět u soudu s vymáháním financí na opravy společné nemovitosti? Bude soudní znalec rozlišovat, co bylo nutné a

co ne? Děkuji, Pavel
 
ODPOVĚĎ:
Spoluvlastnictví v sobě skrývá práva i povinnosti. Výše spoluvlastnického podílu vyjadřuje míru, jakou se podílí např.

při hlasování, při rozvrhu výnosů a nákladů, při rozdělení společné věci. Pokud spoluvlastník užívá společnou věc nad

rozsah svého spoluvlastnického podílu, vzniká tím bezdůvodné obohacení (musí poskytnout peněžitou náhradu). Menšinový

spoluvlastník se může bránit, pokud byl přehlasován, a zvrátit tak rozhodnutí většinového soudní cestou. K tomu je však

třeba navrhovat a schválit nějakou důležitou změnu společné věci. Mezi takovou podstatnou změnu však nepatří rozhodnutí o

tom, komu bude nemovitost pronajata.
Pokud byste už nechtěl věc spoluvlastnit, můžete podat soudu návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.


Jsme rozvedeni majetkové vyrovnání máme také hotovo (r.2010), ale bývalý manžel má na mém pozemku složená prkna, která mi

překáží, nemohu natřít plot,na výzvu aby si je odvezl nebo, že mu je nechám skladovat jinde což mi bylo doporučeno

nereaguje. Prkna jsou již téměř ztrouchnivělá, proto asi nemá zájem, mohu je já zpálit? Děkuji, Simona
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jste schopná prokazatelně dokázat, že bývalého manžela urgujete k odvezení jeho věcí, pak můžete (podle povahy

nakládání, kterou navrhujete) prkna buď odvézt nebo zničit. Raději je však jen skladujte jinde, abyste předešla případným

budoucím obtížím. Stejně tak byste mu mohla sdělit, že další skladování na vašem pozemku již bude zpoplatněno.


V roce 2008 jsme s partnerkou koupili podíl v družstvu - byt. Byli jsme partneři, ne manželé - musela být smlouva o

převodu uvedena jen na přítelkyni. V dubnu 2010 jsme se vzali a rádi bychom nechali převést 50% vlastnických práv mé

manželky v bytovém družtvu na mě. Jakou formou musí být takový převod proveden (ohlášení na družstvu, smlouva o převodu

podílu v družsvtu?), aby byl právně v pořádku? Je tento převod zpoplatněn nějakou daní?

Manželka je na rodičovské dovolené a tento rok neměla žádné zdanitelné příjmy. Mohu si podat při daňovém vyrovnání za rok

2011 žádost o snížení daňového základu a vrácení části
zaplacených úroků za úvěr ze stavebního spoření? Nejsem majitelem práv k našemu bytu, ale jsem veden ve smlouvě o úvěru

ze stavebního spoření od jejího vzniku v roce 2008 jako spoludlužník. Děkuji, Norbert
 
ODPOVĚĎ:
V prvé řadě se obraťte na vedení družstva ohledně vaší situace, popř. shlédněte jeho stanovy. Jinak je možné sepsat

písemnou smlouvu o převodu podílu a členských práv s úředně ověřenými podpisy, kterou pak družstvu předáte. Převod by

neměl být zatížen daní.
Soudkyně při prvním stání u soudu navrhla udělat soudní odhad domu. Odhadci se nyní platí zřejmě nějaká záloha. Druhá

strana v rámci zdržování zrušení spoluivlastnictví tento poplatek nezaplatí. Mohu to udělat já? Chci aby byl odhad na dům

rychle proveden. Je to už dva měsíce a zatím mi nic nedošlo - jak dlouhá bude přibližně doba než bude další stání s

hotovým odhadem? Děkuji, Kristýna
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jste ochotná jeho náklady uhradit, můžete tak učinit.
Dobu dalšího stání nemohu sdělit. Je třeba učinit nějaké další úkony, aby další soudní stání mohlo proběhnout, tedy musí

se odstranit překážky, které bránily rozhodnutí již při prvním stání. Pokud je takovou překážkou jen odhad, tak po jeho

vypracování bude řízení pokračovat.
před týdnem nám přestala ve vesnici téct voda a obec problém neřeší, pouze konstatovali, že je málo vody a klíč od

vodojemu dostal bývalý zastupitel obce, že ho má chodit otevírat, vždy na pár hodin až se naplní. Nicméně se zjistilo, že

bývalý zastupitel, které má hospodářství a je připojen k vodojemu stejně jako občané, vodu sice zavírá, ale pro dobytek

teče nepřetržitě (nechodí k vodojemu ale k pouze k hlavnímu uzávěru, který však leží za odbočkou ke kravínu). Se sousedem

jsme se snažili domluvit, ale nemůže to pochopit a obci je to úplně jedno.
kdyby již nešlo o velmi krajní situaci, jistě bych Vaši právní radu nepotřebovala. Děkuji, Nela
 
ODPOVĚĎ:
Obec může v určitých případech obecně závaznou vyhláškou omezit dodávku vody, avšak nemůže jí být jedno blaho občanů,

proto se primárně obraťte na ní. V případě neúspěchu na vodoprávní nebo vodohospodářský úřad, případně na krajský úřad.

Má pronajímatel právo ode mne chtít zaplatit instalovaný kotel do pronajatého domku za vysloužilý?Totéž el.boiler a

sporák?Jsem důchodce,bydlím tu s manželkou 23 let.Pracoval jsem pro podnik před odchodem do důchodu.Podnik byl

privatizován na S.R.O. nyní A.S.Cena kotle s instalací stála 45000,- Kč.
Výpočtem mi byl zvýšen nájem o 400,-Kč na 9 let. Děkuji, Ctibor
 
ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník, konkrétně §687, stanoví, že drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou

údržbou hradí nájemce, pokud nájemní smlouva nestanoví jinak. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou

bytu upravuje §5 a §6 vyhlášky č. 258/1995 Sb. Ta pak stanoví i maximální výši nákladů, které může nájemce za kalendářní

rok zaplatit v závislosti na podlahové ploše bytu (domu). Zpravidla se nejprve provádí opravy, které většinou hradí

nájemce. Výměna se provede tehdy, není-li možná oprava a v důsledku neúplné funkčnosti spotřebičů je ohrožena bezpečnost

nájemce. V případě výměny hradí náklady pronajímatel. Takže pokud jste si nedohodli jinak, měl by výměnu takových

spotřebičů uhradit pronajímatel.Náš syn má dluhy, které nesplácí. Trvalý pobyt i sídlo firmy má na adrese našeho rodinného domu (majitelem domu jsem já).

Více jak 2 roky zde nebydlí (s manželkou mají pronajatý byt ve vedlejším městě). Chtěl bych se zeptat, jak mám

postupovat, když chci, aby si odhlásil jak trvalé bydliště, tak i sídlo firmy z našeho domu. A také zda po tomto

odhlášení (trvalého pobytu i sídla firmy) může exekutor vstoupit do našeho domu a provést exekuci?
Dočetl jsem se také, že si můžu pořídit notářsky ověřený soupis majetku. Mám však doma věci, ke kterým už nemám daňový

doklad (např. obývací stěna – starší 30 let, televizor – starší 12 let, …). Postačí u těchto věcí jen čestné prohlášení,

že jsem majitel? Děkuji, Petr
 
ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 133/2000 Sb. je ohlašovna (obecní úřad) povinna rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu tehdy,

jestliže zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena

jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Takové řízení zahájíte

návrhem. Musíte prokázat, že syn u vás nebydlí a naopak vy užíváte nemovitost po právu. Při zrušení je třeba uvést nový

trvalý pobyt (místo skutečného pobytu, ohlašovna).
Pokud dojde ke zrušení trvalého pobytu, musí mít syn souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla své firmy, jinak je

povinen ho změnit (pod sankcí pokuty).
Pokud dojde ke změně, tak exekutor nebude mít důvod do vašeho domu vstoupit. Přesto však můžete notářský soupis majetku

sepsat. K němu je vhodné přiložit i čestná prohlášení osoby, která je vlastníkem věci, že se jedná o její věci a osoby,

která vlastníkem není, že se o její věci nejedná.
s druhem jsme si postavili dům svépomocí,15.1.2009 jsme dům zkolaudovali a nastěhovali se i s mým synem a dcerou z

předešlého manželství.Z důvodů půjčky od státního fondu rozvoje bydlení(od 15.11.2005), která musela být pouze na mě(do

manželství vstoupit nechtěl)je dům v katastru zapsán pouze na mě. Nyní se chce rozejít, dům prodat a vyplatit. Nevím, zda

nemusí být uplynutá určitá doba od kalaudace, jak velká daň z prodeje se platí a jestli mě druh k prodeji může nutit,

když majitelem jsem zapsána já ??? Po dobu společného žití jsem financovala stravu,drogerii a běžné potřeby cca 8000,- a

on platil elektr.,plyn,vodu cca 2300,- kč měsíčně. Řekl, že už inkaso platit nebude a pokud já ho platit nebudu,zabaví

nám dům exekuce. Může, i když dům není psán na něj má ale zde trvalý pobyt,způsobit nějaké finanční problémy a zadlužit

nás? Děkuji, Helena
 
ODPOVĚĎ:
Jestliže je dům psaný v katastru pouze na vás, jste pouze vy jeho vlastníkem. U nemovitostí totiž platí, že k dovršení

vlastnického práva je nutný zápis do katastru nemovitostí, samotná smlouva nebo jiný způsob nabytí nepostačuje. Partner

by mohl maximálně požadovat některé výdaje, které vynaložil on. To je však povinen prokázat.
Daň z převodu nemovitostí činí 3%.
Problém s trvalým pobytem může nastat v případě, má-li druh finanční potíže, popř. je vůči němu nařízena exekuce.

Exekutor by pak mohl zabavit věci, které patří vám, v domnění, že je jejich vlastníkem druh.

V roce 2009 v červnu jsem nastoupila jako referent do státní organizace za zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou (3

měsíce zkušebn.lhůta), posléze mi byla v září r.2009 dána na podpis "dohoda o změně prac.smlouvy" kde byl cituji:

prac.poměr, který byl sjednaný na dobu určitou po dobu mateřské a rodič. dovolené a řádné dovolené do 11/2009 se mění na

prac.poměr sjednaný na dobu určitou po dobu mateřské, řádné a rodičovské dovolené (dceru se paní narodila koncem května

2009). Teď nevím jak by to se mnou mělo být, paní chce druhé mimčo a nechce přijít do práce, ale já vlastně nemám ve

smlouvě žádné datum do kdy bych v organizaci měla pracovat pokud by se vrátila. Jak by to bylo s mým případným

prodloužením smlouvy a zase na určitou dobu? a nebo už na neurčito, pokud bude čekat druhé mimčo. Děkuji, Zuzana
 
ODPOVĚĎ:
Pracovní smlouva je sjednána na dobu určitou, po skončení mateřské a rodičovské dovolené je zaměstnavatelem povinen

přidělit zaměstnankyni pracovní místo podle pracovní smlouvy.
Je však třeba připomenout novelu zákoníku práce, podle které doba trvání pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami

nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.

Opakováním je i prodloužení. Celkově je tak doba trvání 9 let.

Máma vlastní domek, já coby syn jsem se rozhodl invstovat do rekostrukce (výměna oken atd.) Jaký způsobem upravit, abych

při dědickém řízení, při vyplácení bratra, neplatit zhodnocení, ke kterému dojde po rekostrukci, protože se bratr na ni

nechce podílet. Pokud možno, aby se kroku který máma udělá bratr nevěděl, aby to nebral jako křivdu a nestresoval tím

mámu. Máma měla návrh, že by mi darovala 1/3 domku, ale mám obavu, že by ji bratr nechtěl už vůbec pomoci
Máma nechce bratra vyřadit z dědění, jen chce zohlednit to, že do nemovitosti investuji své ůspory a bratr ne. Jde i o

to, že investováním do nemovitosti se zvýší její cena a při dědickém řízení, bych bratra musel vyplatit a platil i to co

jsem investoval a zhodnotil. Děkuji, Samuel
 
ODPOVĚĎ:
K započtení v dědictví dochází pouze tehdy, je-li vám darováno ze strany zůstavitele, vlastní pohledávky uplatňovat

nemůžete. V současnosti by váš vztah byl definován jako dlužník (matka) a věřitel (vy). V případě její smrti by při

neodmítnutí dědictví došlo k tomu, že byste vstoupil do práv a povinnosti své matky, tedy by na vás přešly i její dluhy.

Sám sobě byste se tak stal dlužníkem a jelikož nastalo splynutí osoby dlužníka a věřitele, došlo by k zánik dluhu, který

byste proto nemohl uplatňovat.

Prodávám byt v osobním vlastnictví. Musím si nechat vystavit znalecký posudek ohledně daně z prodeje? A nebo mi bude

stačit kupní smlouva na jejímž základě mi daň z prodeje vyměří FÚ?
A bude se v mém případě jednat jen o 3% daně, když v bytě mám trvalé bydliště a bydlím v něm více jak 20let, i když jsem

vlastníkem bytu teprve 1 rok .
V příštím roce budu muset změnit daňové přiznání. Kolik odvedu na dani, pokud jsem byt prodala za 1.000.000,- Kč? A musím

k tomuto přiznání mít znalecký posudek a nebo bude stačit jenom ta kupní smlouva?
Děkuji, Radka
 
ODPOVĚĎ:
Při prodeji bytu budete potřebovat znalecký posudek, samotná kupní smlouva nestačí. Základ daně se určuje buď dle kupní

ceny nebo dle znaleckého posudku; určující je ten vyšší. V současné době činí daň z převodu nemovitostí 3%.
Někdy se též hradí daň z příjmů, avšak od této daně je osvobozen mj. i prodej bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště

nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Vy jste tak od této daně osvobozena.

Koupila jsem si vlastní byt. V budoucnu bych chtěla propojit koupelnu s WC, jelikož se mi tam nevleze pračka. Takže zatím

budu prát u rodičů. Kdybych v koupelně měla pračku, tak mi zasahuje do poloviny vstupních dvěří do koupelny, k tomu by

byla hned vedle topení. Na osobním pohovoru mi správce domu řekl, že měnit dispozice bytů nelze. Může si toto dovolit mi

zakázat? Nejedná se o nosnou zeď.
Jde o SVJ, byt mám v osobním vlastnictví.
Děkuji, Svatava
 
ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků jednotek vykonává práva a zavazuje se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami

společných částí domu. Je-li byt v osobním vlastnictví, můžete s tím volně nakládat; jinak by docházelo k omezování

vašeho vlastnického práva. V dispozici jste omezena zákonem o vlastnictví bytů, konkrétně tím, že nesmíte provádět takové

úpravy jednotky, jimiž byste ohrožovala výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek (nesmíte zasahovat do

vlastnického práva jiných). Úpravy, jimiž by se měnil vzhled domu, můžete provádět jen se souhlasem všech vlastníků

jednotek. Další práva a povinnosti najdete v §13 a násl. zákona o vlastnictví bytů.
V rámci zachování dobrých sousedských vztahů můžete ostatní o úpravách a době oprav svého bytu informovat a omluvit se

tak za případný hluk apod.
Uživatel naší sociální služby - Občanské poradny řeší situaci:
kdy majitel bytu při výpovědi nájemní smlouvy našel našemu uživateli= nájemci - náhradní ubytování (nájemce má v bytě

trvalé bydliště) – a nájemce však s tímto řešením nesouhlasí. může se nájemce vyjádřit negativně vůči náhradnímu

ubytování a majitel bytu musí hledat jiné řešení bydlení? Jedná se o nájemní smlouvu na dobu neurčitou, důvod je využití

bytu pro svoji rodinu. Děkuji, Monika
 
ODPOVĚĎ:
Jedná-li se o výpověď z nájemního vztahu z důvodu potřeby bytu pro vlastní rodinu, je třeba přivolení soudu (§711a odst.

1 písm. a) obč. zákoníku). V takovém případě náleží nájemci náhradní byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje

lidsky důstojné ubytování a je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který se má vyklidit (přiměřený náhradní

byt). Soud pak v rozhodnutí určí bytovou náhradu a tu je nájemce povinen přijmout.
Pokud je taková náhrada zajištěna (prokazuje pronajímatel) a nájemce byt dobrovolně nevyklidí, můžete podat návrh na

výkon rozhodnutí. Zde je posuzováno, zda zajištěná bytová náhrada odpovídá vykonávanému rozhodnutí (rozhodnutí soudu o

přivolení výpovědi z nájmu bytu). Výkon se pak řídí §343 a 344 občanského soudního řádu.


3.10.2011 přešel byt MČ do mého vlastnictví (zápis v katastru, po úhradě celé kupní ceny). Nyní MČ požaduje poplatky z

prodlení za některé opožděné platby v minulosti - např. za leden 2009. Vzhledem k tomu, že mi mají vracet poměrnou část

přeplaceného nájemného právě za 10.2011, vážou vyplacení přeplatku na zaplacení sankčních částek - resp. hodlají mi to

prostě z částky, kterou mi mají vracet, odečíst. 1. není zde nějaká lhůta promlčení? 2. neměli mě upozornit v okamžiku,

kdy pohledávky vznikly (např. březen 2009)? 3. mají právo to ode mne vyžadovat v okamžiku, kdy nemáme spolu žádný "vztah"

(byt je můj a k okamžiku prodeje po mně nikdo zaplacení dalších částek nepožadoval)? Děkuji, Petr
 
ODPOVĚĎ:
Poplatky z prodlení podléhají obecnému režimu promlčení. Promlčecí lhůta je tříletá a běží od okamžiku, kdy mohlo být

právo vykonáno poprvé (od dne následujícího po vzniku dluhu). Poplatky za leden 2009 tak nejsou promlčeny, starší by už

být mohly (u nich byste musel namítnout promlčení).
Věřitel má minimálně celou tříletou dobu na to, aby dluh vyžadoval. Může ho vymáhat i jen těsně před uplynutím a má nárok

na jeho plné splacení. Stejně tak nezáleží na tom, zda původní vztah existuje či nikoliv.Jsem vlastníkem ideální poloviny domu s celkem čtyřmi bytovými jednotkami. Majitel druhé ideální poloviny domu se rozhodl

svůj podíl prodat. V minulosti byla mezi námi uzavřena písemná dohoda o rozdělení (užívaní) bytů v domě (každý využívá

dva byty). V případě, že odmítnu předkupní právo a dojde k prodeji třetí osobě, musí pak nový majitel tuto dohodu o

rozdělení domu (bytů ze zákona) respektovat?
V minulosti jsem do svých bytů totiž investoval velké částky a jejich hodnota je mnohem větší než hodnota bytů

spolumajitele.
V případě, že by jsme se rozhodli pro společný postup a prodali dům třetí osobě, existuje zákonný nárok na vyšší částku z

prodeje respektující vyšší hodnotu mnou zpravovaných bytů? Děkuji, Aleš
 
ODPOVĚĎ:
Takovou dohodou by nový spolumajitel zřejmě vázán nebyl (pokud jste ve smlouvě např. neuvedli, že platí i pro nástupce

smluvních stran).
Jak sám píšete, spoluvlastnictví je chápáno jako ideální, tedy výše spoluvlastnického podílu neodpovídá konkrétní části

na společné věci.
Proto doporučuji uzavřít novou dohodu o užívání společné věci. O hospodaření rozhodují spoluvlastníci dohodou nebo

většinou, počítanou podle velikosti podílů. Pokud dojde k rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody,

rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Nedohodnete-li se na hospodaření jako se současným spoluvlastníkem,

můžete se obrátit na soud. V řízení byste pak mohl uplatnit zvýšené výdaje na nemovitost.

19.6.2009 jsem byl odsouzen dle par.201 odst.1 tr.zákona s přihlédnutím k par.314e odst.2tr. řádu na 3 měsíce s

podmíněným odložením na 18 měsíců
12.5.2010 jsem byl odsouzen za maření výkonu dle par.337 odst.1 písmene A trest.zákonu k trestu obecně prospěšných prací

(100h)
Hodiny jsem řádně a včas odpracoval
8.2.2011 odsouzen pro přečin výtržnictví dle par.358 odst.1 tr. zákona k trestu obecně prospěšných prací (200h)
tento trest ještě nemám odpracovány
Minulý týden mi přišlo usnesení od soudu ,že podle par 330 odst.1 tr.řádu za užití par.60odst.1 tr.zákona jsem ponechán v

platnosti podmínky prvního trestu
podle par.60.odst1 písm.B prodloužena zkušební lhůta o 18 měsíců ,neodvolám-li se platí od 4.1.2011

Jenže mezitím mě opět chytla policie pod vlivem alkoholu a bez řid.oprávnění (bez zákazu,?bez podmínky?)
V současné době ještě nejsem odsouzen,čekám na rozsudek.
Můj dotaz: co mám teď dělat,když mi byla zpětně uložená podmínka,mám se odvolávat než soud rozhodne v posledním

prohřešku? Děkuji, Vendelín
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jsem správně pochopila dotaz, je Vaší možností odvolat se do trestu prodloužení zkušební doby, což rozhodně

nedoporučuji, protože je to nejmírnější sankce za nedodržování podmínek zkušební doby.
O dalším trestném činu a dostatečnosti Vašeho trestu bude nyní rozhodnuto, pak lze uvažovat o možnosti odvolání (nicméně

s ohledem na skutečnost, že podmínky zkušební doby nejsou pro Vás dostatečnou výstrahou, počítejte s přiměřenou sankcí,

kterou ani odvolání nemusí zvrátit).
Doporučuji celou záležitost předat advokátovi, který podrobně prostuduje jednotlivé případy a sankce Vám uložené; v

trestních případech je zásadní nastudovat si rozhodnutí soudu.
Měl bych na vás dotaz,za tatínka který má uznanou nemoc s povolání :silikóza plyc a angína pektoris.Pravidelně jezdí do

lázní a tak se ptá zda li má nárok na odškodnění a jak by to měl udělat,kde žádat a jestli má na to nárok.
Tatínek pracoval u podniku Rudné doly Příbram pobočka Vrcoslav a pracoval tam od 1.9.1952 do 14.11.1963 a nemoc z

povolání mu byly přiznána v roce 30.,9.1991. A proosím mám ještě jednu prozbu jeho bratr,jsou to dvočeta a má tutéž

chorobu přznanou.Jmenuje se Miroslav Štěpán vyučen jako horník u podniku Geoindrustia Dubí,kde prcoval do roku 1953 a

nemoc z povolání mu byla přiznána v roce 8.10.1992. Děkuji, Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím

zjištěním pracoval u zaměstnavatele a to za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.

Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních i ostatních předpisů k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí. Zaměstnanci, u něhož

byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za

ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu.

Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací a se zaměstnancem. Tato práva se

nepromlčují, promlčují se pouze práva na jednotlivá plnění. Bližší poskytne § 366 a násl. zákoníku práce, určitě také

kontaktujte svého bývalého zaměstnavatele, je-li to ještě možné, případně se můžete obrátit na právní pomoc advokáta,

který se na pracovní právo a náhrady při nemocech z povolání specializuje.Nepřevzala jsem od e-shopu zásilku nebyla jsem v ČR. Bylo to zboží za 700kč. Nechala jsem ho na poště tkž se obratem

vrátilo. Vyhrožují mi exekucí a pokutou,chápu kdyby chtěli zaplatit poštovné ale nějakou sankci a exekuci. Nemyslím že to

můžou po mě chtít,nebo ano? Mají právo na exekuci? Děkuji, Mirek
 
ODPOVĚĎ:
Exekuce přichází v úvahu až tehdy, má-li oprávněný v ruce tzv. exekuční titul (např. vykonatelný platební rozkaz,

rozsudek soudu, rozhodčí nález apod.), který mu osvědčuje určité právo, které povinný dobrovolně nesplnil. Exekuce tak

nepřichází samovolně, ale až po nalézacím, případně rozhodčím nebo jiném stanoveném řízení. Exekuce pro zanedbatelné

částky jsou dnes časté a navyšují se o další (tentokrát však nezanedbatelné) náklady (náklady předcházejícího řízení a

exekuce). Je-li s dodavatelem aspoň nějaká domluva, doporučuji ji. Samozřejmě záleží na obchodních podmínkách e-shopu,

které by sankce a pokuty měly stanovit. Stanoví-li je, má na ně oprávněný nárok, jelikož jsou nedílnou součástí smlouvy.

Mám dotaz ohledně pujčování peněz. Půjčuji občas příteli peníze ve smlouvě máme napsáno o jakou částku se jedná,
dohodnutý úrok, datum vrácení, jako iniciály máme oba napsané trvalé bydliště a rodné číslo. Můj dotaz zní zda-li tyto

udaje jsou dostačující případně
jestli by jste mi nemohl poslat nějaký dobrý vzor. S jakým nejvyšším úrokem můžu někomu půjčit peníze. Zda-li by měl být

na smlouvě podepsaný případný svědek. Děkuji, David
 
ODPOVĚĎ:
Smlouva o půjčce vyžaduje přesnou specifikaci smluvních stran (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo,

bydliště apod.); předmět smlouvy, tj. uvedení peněžité částky, kterou půjčujete; uvedení data a způsobu vrácení peněžních

prostředků (např. do konce měsíce března roku 2012 v hotovosti na adrese věřitele, převodem na bankovní účet č. ...

apod.); můžete si dohodnout smluvní úrok za poskytnutí půjčky, v případě prodlení máte minimálně nárok na zákonný úrok z

prodlení, nedohodnete-li si vyšší; smlouvu je pak ještě nutné datovat a podepsat. Výše úroků se zpravidla určuje

procentem z částky, maximální výše však stanovena není, pouze nepřiměřeně vysoké úroky, které by se příčily dobrým

mravům, by byly nevykonatelné v rozsahu překračující přiměřenou sazbu (rozumné úroky v rozmezí 15-20%). Pokud bude vašemu

počínání přítomen svědek, který je ochoten smlouvu podepsat, zvýšíte tak možnost uspokojení pohledávky.


Zaměstnavatel pro zaměstnance má práci pouze PO-Čt a v pátek zaměstnancům po dohodě s nimi dal Dovolenou.Stalo se to

pouze 1x.Tento týden se jedná o druhý případ a někteří zaměstnanci nesouhlasí,že stejně do zaměstnání přijdou ,další chce

jít k lékaři a vysvětlují,že zaměstnavatel musí zaměstnanci ohlásit 14 dní předem,že mu dovolenou nařizuje.Hodně

zaměstnanců má ještě dovolenou tzv starou z r. 2011Musí to zaměstnavatel, i když se jedná o jeden den v týdnu nahlašovat

zaměstnaci předem?Náš p. ředitel před 14 dny zaměstnancům ohlásil, že se může stát ,že některý den nebude práce(závisí to

na objednávkách)A dále ,jak se v tomto případě postavit k problému. Děkuji, Filip
 
ODPOVĚĎ:
Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se

nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§217 zák. práce). Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k

provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Jinak se může jednat o překážku v práci na straně

zaměstnavatele podle §207 a násl. zák. práce s možnou náhradou mzdy.

Existují zákonem dané lhůty pro vyplacení dědického podílu na Slovensku? Po smrti babičky v roce 2008,bylo dědictví

vypořádáno až v roce 2010.Mezitím zemřel náš otec ,který měl být také dědicem ještě se svými 3 sestrami a tudíž jsme se z

bratrem stali dědici po zemřelém bratrovi.Každá teta zdědila 1/4 a my každý 1/8.Po babičce jsme zdědili dům,který ale

obývá 1 teta se synem.Potřebuji vědět jak zákonně postupovat,aby mi byla vyplacena zděděná částka z hodnoty domu,a zda

existují lhůty na Slovensku pro vyplacení dědického podílu. Bydlíme v Čechách. Děkuji, Petra
 
ODPOVĚĎ:
Pokud je mi známo, tak lhůty pro výplatu dědického podílu nejsou podle slovenského právního řádu stanoveny, stejně jako v

ČR. Samozřejmě nesmí docházet ke zbytečným průtahům řízení. Pokud dědické řízení probíhá od roku 2008 s tím, že jeden

oprávněný dědic v průběhu řízení zemřel, nezdá se, že k průtahům skutečně dochází. Doba od zahájení dědického řízení se

zdá být (prozatím) rozumná.


měla jsem kocourka, který byl ochočený tak, že chodil se mnou na procházky i na vodítku, měl i přístup na zahradu. Asi

před půl rokem se mi kocourek, ztratil. Hledala jsem ho a měla i vyvěšené jeho fotky, ale nikdo se mi neozval. Nedávno

jsem zjistila, že mého kocourka, má zavřeného v domě má sousedka. Domnívám se i že ho proti mé vůli dala vykastrovat, (i

když já toto neschvaluji), vzhledem k tomu, že značně ztloust. Přesto bych kocourka ráda získala zpátky. Poraďte mi

prosím, jak bych měla v tomto případě postupovat. Děkuji, Kamila
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě bude nejdůležitější prokázat, že kocour je opravdu váš. To je nejsnazší v případě, je-li zvíře tetované

nebo čipované. Potom se ho můžete domáhat např. i soudní cestou (žalobou na vydání věci). Pokud byste nebyla schopná

prokázat, že zvíře je opravdu vaše, je šance na získání zvířete zpět (nejen) soudní cestou opravdu nízká. Fakticky by

byla možná jen domluva se sousedkou.

Po tom co nám lékař oznámil že tatínkovi nezbývá uz mnoho času si jeho
přítelkyně která se stala placenenou ošetřovatelkou,zjistila jestli by měla
nárok na důchod,po podepsaní svadebni smlouvy. začala jsi zařizovat papíry ke
sňatku,tatínek byl velice nemocný a bral léky ,které ho uváděli do stavu
nezpůsobilosti sňatek byl uzavřen doma protože otec nebyl schopný ani sedět,
sňatek byl uzavřen 19.12.2008 ihned po sňatku byl tatínek převezen v bezvědomý
na jipku 19.1.2009 tatínek zemřel v nemocnici.Chci se zeptat jestli je možné
zažádat o zrušení sňatku i po 3 letech?
Děkuji, Eva
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě zřejmě mohlo dojít k tomu, že bylo uzavřeno manželství neplatné a to z důvodu podle §14 zákona o rodině,

konkrétně odstavce 3, 4 nebo 5. Avšak jestliže manželství již zaniklo (tj. např. smrtí jednoho z manželů), nelze ho již

prohlásit za neplatné (§15).Podali jsme návrh na omezení svéprávnosti mého bratra narkomana k příslušnému orgánu + zprávu, kterou jsme měli k

dispozici. (bohužel už 3roky starou - lékař, který bratra vyšetřoval ji dopsal dodatečně, ze současnosti žádnou nemá).

Obvodní lékařka nám zprávu odmítla sepsat s tím, že s tím bratr musí souhlasit - což nikdy nebude. Bratr dobrovolně na

žádné vyšetření nepůjde. Soudkyně matce sdělila, že nemáme šanci s naší žádostí uspět. Pokud by se zahájilo řízení, prý

budeme platit veškeré výlohy. Bratr již několikrát ukradl dědovi auto - bez řidičského oprávnění jezdí všude. Policie

byla přivolána z důvodu krádeže auta a řízení bez ŘP. Odvezla si ho, avšak on vše popírá a dělá, jako kdyby se nic

nestalo. Policie už bratra zná, téměř denně s ním má problémy. Odvezli ho na psychiatrické vyšetření, lékařka nám

sdělila, že je v pořádku. Bratr se před autoritami úplně změní, chová se normálně, slušně. Bývá často na silnici před

domem, kde ohrožuje ostatní lidi - přebíhá před auty, atd. Už si nevíme rady. Zkusili jsme snad úplně vše.
Je ještě nějaká možnost? Děkuji, Eliška
 
ODPOVĚĎ:
Pokud nebudete mít lékařský posudek o duševním stavu, který je zřejmě ze strany soudu vyžadován, bude řízení zastaveno.

Jedinou možností by bylo, kdyby návrh na omezení nebo zbavení způsobilosti podal státní orgán nebo zdravotnické zařízení

(viz §186 obč. soudního řádu).

již více než 7 let se soudím s bývalým manželem o nezkolaudovaný rod. domek (v době rozvodu téměř ke kolaudaci). Připadá

mi, že je ta doba již příliš dlouhá, mám také pocit, že má právnička na to asi nestačí a také mi připadá, že mezi

jednotlivými stáními jsou hodně velké odstupy. Chtěla bych se Vás tedy zeptat, zda má možnost právník ovlivnit, rozestupy

mezi jednotlivými stáními a jak postupovat v případě změny právníka. Rozvedla jsem se z důvodu domácí šikané (exmanžel

agresivní alkoholik) a mám pocit, že toto prodlužování jen nahrává mému bývalému manželovi, protože s odstupem času se

čím dál hůře prokazují některé věci. Prosím tedy, poraďte. Děkuji, Mirka
 
ODPOVĚĎ:
Dobu mezi jednotlivými soudními jednáními právní zástupce zpravidla ovlivnit nemůže, je na předsedovi senátu nebo

samosoudci, aby určil potřebnou mezidobu pro další jednání (pokud je to možné).
K zastupování advokátem je nutná plná moc neboli smlouva o poskytování právních služeb. Tuto samozřejmě můžete písemně

odvolat a to i bez udání důvodu. Vzor jistě najdete na internetu. Následně se můžete nechat zastoupit jiným advokátem.

Tchán vlastnil polovinu rodinného domku společně se svou švagrovou. Dům využívala výhradně sama.
V roce 2001 až 2002 nechala zavést do objektu plyn (pravděpodobně bez předchozího souhlasu spolumajitele). Po zavedení

plynu tchána telefonicky kontaktovala o úhradu jedné poloviny nákladů. To jí tchán odmítl s tím, že plyn nechtěl zavést.

Spolumajitelka se v této věci již neozvala. Tchán zemřel v roce 2006 a polovinu domu po něm zdědil manžel. Ani při

dědickém řízení se spolumajitelka k pohledávce nepřihlásila. Švagrová zemřela v roce 2010 a jeji polovinu domku zdědila

ze závěti její sestřenice. V dědickém řízení se domáhá úhrady této pohledávky
- ve vypořádání dědictví je výslově uvedeno od paní notářky, že je manžel povinen zaplatit polovinu této investice a nyní

se chce tato paní vypořádat mimosoudně. Chtěla bych vědět zda má na toto nárok, nebo zde lze tento nárok již považovat za

promlčený. Děkuji, Justýna
 
ODPOVĚĎ:
Tento nárok by již měl být promlčen a je možné ho namítnout, protože promlčení nenastává automaticky, je třeba aktivního

přístupu ze strany dlužníka.

26.10.2011 mě příšla výzva k dobrovolnému placení mé budoucí exekuce. Exekuce už nabyla právní moci v r.2009 a já jsem do

data 26.10.2011 neodržel žádné výzvy, upomínky ani od společnosti Vodafone u které jsem měl smlouvu v r.2007 a ani od

jejích právního zástupce. Usnesení je podané na příjmeni, které jsem začal používát až po svatbě (2010). V období kdy

jsem používal služby společnosti Vodafone, kterou jsem údajně poškodil, jsem měl uzavřenou smlouvu na příjmení za

svobodna a adresa byla na bydlíště bývalé přítelkyně. Jak se mohu bránit? Můžu žádat o zpětné kopie výzev a upomínek,

které mi nikdy nebyly doručeny? Nastoupil jsem do práce až 10/2011. Telefonicky i písemně jsem požádal exekuční úřad o

splátkový kalendář, zamítnuto. Na dopis neodpověděli. Jak se mohu bránit? Mohu požádat sousd o přidělení právního

zástupce zdarma? Děkují, Viktor
 
ODPOVĚĎ:
Obvyklou praxí je, že věřitelé zasílají upomínky a výzvy k zaplacení, avšak o jejich povinnost se nejedná. Navíc zřejmě

nejste schopen prokázat, že na adresu, která je uvedena u společnosti jako doručovací, skutečně žádné výzvy doručeny

nebyly (nemusí se doručovat do vlastních rukou, postačí vhození do schránky). Proto společnost není povinna zasílat kopie

případné korespondence.
Stejně tak exekuční úřad nemusí přijmout vaši žádost o vystavení splátkového kalendáře.
Úpravu právní pomoci v občanskoprávním řízení obsahuje §30 obč. soudního řádu. Dále můžete využít bezplatného právního

poradenství zajišťovaného Českou advokátní komorou. Více na jejich stránkách.
Doporučuji však uhradit dluh co nejrychleji, aby zbytečně nenarůstal.

Kdo hradí náklady bydlení v bytě v SJM. Bývalá manželka odešla z bytu před šesti lety, rozvedeni jsme teprve 4. měs.

Tvrdí, že co si spotřebovávám, sám si užívám, tedy mi není nic dlužna. Jsou zde ale poplatky jako daň z nem., el,plyn

stálé popl., fond oprav, tel., rozhlas,dom. odpad, atd. Vše platím sám a domnívám se, že by měla přispívat na spopl.

nemovitost, když požaduje vypořádání.Mohu toto právo uplatňovat při jednání o SJM.? Děkuji, Svatopluk
 
ODPOVĚĎ:
Směrodatná je právní úprava občanského zákoníku. Majetek, který tvoří SJM, užívají a udržují oba manželé společně.

Manželé by se měli dohodnout, jak budou věc užívat. Neplatí však, že pokud některé věci ze SJM má užívat a udržovat jen

jeden z nich (ten, kterému tato věc převážně slouží), je to jen on, koho stíhá povinnosti hradit náklady. SJM pak zaniká

zánikem manželství (rozvodem).
Proto tedy máte nárok na náhradu poloviny nákladů, které vám vznikly za trvání manželství, pokud jste si nedohodli jinak.

To samé platí i o nákladech po rozvodu, protože právní vztahy vzniklé v době mezi zánikem SJM a jeho vypořádáním se

posuzují podle předpisů o SJM. Doporučuji však provést co nejrychleji vypořádání. V jeho rámci je každý z manželů

oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Naproti tomu je povinen nahradit, co

ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.
V souvislosti se zajišťováním úvěru jsem po ústní dohodě s klientem, zařídil a zaplatil (6.000,-Kč) odhad jeho

nemovitosti. Klient však neplnil podmínky pro poskytnutí úvěru (po dobu min.3 měsíců po sobě řádně hradit splátky

předešlého úvěru), proto mu úvěr nebyl poskytnut. Po cca 9 měsících handrkování jsem na klienta nedávno podal trestní

oznámení s podezřením na podvod. Vyšetřovatel PČR mne kontaktoval za účelem sjednání termínu výslechu a současně s tím mi

do telefonu sdělil, že toto jednání nelze posuzovat jako podvodné a doporučil mi, abych vše řešil jako občansko-právní

spor formou žaloby. Schůzku s vyšetřovatelem mám dne 28.11.2011. Na základě vyjádření vyšetřovatele se dá očekávat jeho

postoj k této záležitosti.
Je názor vyšetřovatele je správný, či zda byl správný můj postup v souvislosti s podáním trestního oznámení. Jsem si

vědom, že jsem mohl rovnou dluh vymáhat podáním žaloby.
Děkuji, Timur
 
ODPOVĚĎ:
Nejsem zcela obeznámena s vaší situací, avšak lze doufat, že vyšetřovací orgány vzaly v úvahu všechny rozhodné

skutečnosti a dle nich popsané jednání nenaplňuje znaky trestného činu.
Můžete svůj nárok uplatňovat i v občanskoprávním řízení. Zde však jako žalobce musíte prokázat vznik škody, protože na

vás leží důkazní břemeno sporu. Pokud byla uzavřena pouze ústní dohoda, lze předpokládat, že byste takovou povinnost

nesplnil.
Na příště uzavírejte veškeré závazky v písemné podobě.


v jakém rozsahu zodpovídám za placení případných požadavků ze strany leasingové společnosti na pohledávky z úroků a

smluvních pokut v době mého působení ve firmě do 1.3.2010 a v době platnosti nového splátkového kalendáře (od 1.4.2010 do

1.5.2012), který jsem již nepodepsal.Dne 8. 4. 2009 jsem jako jednatel společnosti podepsal se spolumajitelem u

leasingové společnosti, ručitelský závazek ve vztahu k uzavírané „Smlouvě o cesi leasingové smlouvy“ (v té době jsem

vykonával funkci jednatele a podpis Prohlášení ručitele byl vázán na výkon této funkce. V měsíci srpnu 2009 jsem ze

zdravotních důvodů rezignoval na funkci jednatele společnosti a převedl svůj obchodní podíl na společníka. Moji žádosti o

zrušení nebo převedení mého ručitelského závazku na společníka nebylo leasingovou společností vyhověno.„Splátkový

kalendář“,končil k termínu 1.3.2010. Vzhledem k tomu, že splátka č. 34.
k 1. 3. 2010 činila 395869 Kč., se vlastník firmy dohodl s LS na úpravě splátkového kalendáře s prodloužením termínu

splátek. Jednání o novém splátkovém kalendáři jsem se již nezůčastnil. Děkuji, Hanuš
 
ODPOVĚĎ:
Jednatel společnosti, pokud řádné plní své zákonné povinnosti, za závazky společnosti sám vůbec neručí, odpovídá totiž

společnost. Opačná situace však nastane, pokud jednatel poruší zákonnou povinnost.
Bližší informace by také mohla poskytnout smlouva o výkonu funkce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.