Počet stránek ve webu: 39.819

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podepsal jsem smlouvu, že nastoupím do pracovního poměru od 1.8.2019. Dohodli jsme se, že to bude bez zkušební doby. Teď jsem ale dostal nabídku do jiné práce a rád bych šel tam. Můžete mi prosím pomoci, jak postupovat?
Děkuji, Radek.

ODPOVĚĎ:
Pracovní smlouva je smlouva, kterou se podle § 33 odst. 1 ZP zakládá pracovní poměr. Pracovní poměr sice vzniká až dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, pracovní smlouva však ode dne jejího podpisu obě smluvní strany zavazuje k plnění toho, co si vzájemně ujednaly.
Současný zákoník práce neobsahuje ustanovení, která upravují náležitosti právních úkonů, tedy ani sjednávání smluv. I pro pracovněprávní účely se subsidiárně použije občanský zákoník, který upravuje sjednávání smluv, včetně možnosti odstoupení - § 2001 a následující.
Pracovní smlouva je smlouva, kterou se podle § 33 odst. 1 ZP zakládá pracovní poměr. Pracovní poměr sice vzniká až dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, pracovní smlouva však ode dne jejího podpisu obě smluvní strany zavazuje k plnění toho, co si vzájemně ujednaly.
Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon. Podle občanského zákoníku lze od smlouvy odstoupit, poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
Dále je možné od smlouvy odstoupit v případech, které byly sjednány přímo ve smlouvě a na základě dohody mezi smluvními stranami.