Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem ředitelkou jednotřídní mateřské školy, příspěvkové organizace - jsem současně i statutárním orgánem. Pro velikost organizace tudíž nemáme žádného dalšího zástupce a ani zástupce ředitele. Pro velké neshody se zřizovatelem MŠ (starostou obce) se rozhoduji vzdát se funkce ředitele.

Vzdání se funkce však neznamená automaticky výpověď - pracovní poměr mi bude pokračovat dál ovšem na místě blíže nespecifikovatelném, protože na místě učitelky jsem v organizaci před svou funkcí nepracovala, tudíž se nemám na jakou pracovní pozici vrátit a po nástupu nové ředitelky, kdy by mi měla nová ředitelka místo nabídnout, tak ani pro mě místo učitelky nebude mít (ředitelka je současně učitelka - ředitelka má 20 hod týdně přímé pedagogické činnosti - 20 hodin činnosti související a řídící). Po vzdání se funkce v této škole se však budu chtít co nejdříve nastoupit na jiné místo do jiné školy. Tudíž je pro mě podání výpovědí z mé strany a dvouměsíční výpovědní doba organizačně (časově) nevyhovující. Můj dotaz: je ze zákona možné uzavřít sama se sebou dohodu o rozvázání pracovního poměru k určitému datu? Například, vzdání se funkce podám k 31.8.2019 a dohoda o rozvázání prac. poměru sepsaná 20.8.2019 a účinná k datu 31.8.2019??? Tedy sepisuji dohodu ještě v době své funkce. Nicméně bohužel sama se sebou - na jedné straně jako statutární zástupce organizace na druhé straně zaměstnanec. O dohodě o rozvázání pracovního poměru sepsanou se zřizovatelem není možné uvažovat - z jeho strany k dohodě nikdy nedojde. Kdyby Vaše odpověď byla negativní - že tuto možnost zákon neumožňuje nebo by to bylo právně napadnutelné - pak mě zajímá, v případě dvouměsíční výpovědní lhůty, kdy již nejsem ředitelkou ale blíže nespecifikovaným zaměstnancem školy (nejspíše učitelka, které však tuto pozici nikdo nestanovil protože zřizovatel nejprve musí vyhlásit konkurz na novou ředitelku a to nějaký čas zabere) - musím docházet do školy? Není to překážka v práci ze strany zaměstnavatele (tedy organizace)? A kolik hodin práce bych případně měla odvádět? 20 hod týdně přímé pedagogické jako doposud v pozici ředitelky / 31 hod týdně jako řadová učitelka (bez pracovního určení) / nebo 40 hod jako běžný zaměstnanec, kterému však práci nikdo nezadává? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 263/2007 Sb. ředitel školy nebo školského zařízení při skončení pracovního poměru, při odvolání z pracovního místa ředitele nebo vzdání se pracovního místa ředitele předá agendu spojenou s výkonem pracovního místa ředitele nově jmenovanému řediteli; pokud to není možné, předá ji stejným způsobem svému zástupci nebo fyzické osobě určené zřizovatelem. O předání se vyhotoví záznam.
Nemusí se tedy čekat na provedení výběrového řízení.
Podle § 73a odst. 2 zákoníku práce odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ; odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.
V případě, že pro Vás nebude vhodná práce ve škole, bude se jednat o překážky na straně zaměstnavatele, pokud práce bude, její parametry bude třeba dohodnout, nelze proto v tuto chvíli říct, kolik hodin práce bude zaměstnavatel požadovat.
Pokud jde o možnost uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru sama se sebou, právní předpisy tuto situaci neřeší a názory nejsou jednotné.
Podle mého názoru platí, že dohoda je dvoustranný právní úkon, je proto vyloučeno, aby jménem zaměstnavatele učinila takový právní úkon stejná fyzická osoba, která je druhým účastníkem smlouvy (dohody) jako zaměstnanec, neboť nemůže odpovídajícím způsobem „současně“ hájit své zájmy jako zaměstnance a zájmy jiné osoby jako zaměstnavatele.