Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje žena uzavřela kvalifikační dohodu o prohlubování kvalifikace a rozhodla se opustit zaměstnání před uplynutím pětiletého smluvního závazku. Zaměstnavatel si, dle našeho názoru, nárokuje větší částku, než-li mu náleží.


Důvodů je dle mého laického názoru několik. V kvalifikační dohodě nejsou konkrétně vyčísleny náklady na prohlubování kvalifikace, ač nakonec převýšily částku stanovenou zákonem 75 tisíc korun. V bodu zabývajícím se nedodržení smluvního závazku je napsáno, že má žena uhradit náklady za kurz a také další náklady mj. náhradu mzdy za poskytnuté volno. Prohlubování kvalifikace je ale přeci výkonem práce. A zásadní problém vidím už v prvním článku. V něm se píše.
". je zaměstnaná jako fyzioterapeut." a "zvýší si kvalifikaci "...pro výkon práce všeobecné sestry." To se ale rozhodně nestalo, žena si prohlubovala kvalifikaci na speciálním kurzu zabývajícím se fyzioterapií dětským pacientům. Je tedy špatně uveden druh prohloubení kvalifikace.
Na druhou stranu je v bodu dvě článku jedna správně napsáno, kde ke kurzu dojde. Ovšem daná společnost se kurzy pro všeobecné zdravotní sestry vůbec nevěnuje. Co je tedy rozhodující? Je smlouva uzavřena v souladu s právem?
Dovolím si citovat ze smlouvy:

Článek 1
(1) Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne 12.6.2008 pracovní smlouvu, na jejímž základě Zaměstnanec vykonává pro Zaměstnavatele práci fyzioterapeuta na rehabilitačním oddělení Zaměstnavatele.
(2) Zaměstnavatel a Zaměstnanec se dohodli, že Zaměstnavatel umožní, aby si Zaměstnanec prohloubil kvalifikaci pro výkon práce všeobecné zdravotní sestry, a to za podmínek uvedených dále v dohodě.
Článek 2
(1) Prohloubením kvalifikace se pro účely této dohody rozumí studium v nestátním zdravotnickém zařízení RL Corpus, s. r. o v oboru Vojtova Metoda v Olomouci.
S pozdravem,   Petr.


ODPOVĚĎ:
Vámi předloženou smlouvu jsem přečetla a mám k ní následující poznámky.
Kvalifikační dohoda je sjednána platně. Vámi namítaný rozpor v druhu kvalifikace v kvalifikační dohodě nemá vliv na samotnou platnost. V této věci odkazuji na judikát Nejvyššího soudu 21 Cdo 1293/2000, který stanoví, že vyšší druh kvalifikace, který má pracovník dohodnutým zůsobem získat, nelze zaměňovat s předpokládaným druhem práce.
Pro otázku náhrady nákladů prohloubení kvalifikace je rozhodný §234 odst. 1 a § 235 odst. 2 ZP shodně čl. 4 odst. 4 a odst. 6 kvalifikační dohody. Zaměstnavatel by měl tedy prokázat skutečně vynaložené náklady (cena kurzu, proplacené náhradní volno, cestovné - viz čl. 3 kvalifikační dohody. Následně by mělo dojít k poměrnému snížení náhrady nákladů s odkazem na odpracovaný závazek setrvat u zaměstnavatele.
K Vaší otázce náhradního volna, resp. jeho zpětného proplacení zaměstnavateli: Tento požadavek ze strany zaměstnavatele považuji za legitimní, neboť v důsledku toho, že si zaměstnankyně zvýšila kvalifikaci (v pracovní době), ale už nesplnila závazek 5 let setrvat u zaměstnavatele, vlastně došlo k poškození zaměstnavatele.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.