Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Měl jsem 16.7.2019 pracovní úraz s následnou pracovní neschopností, která trvá dodnes. Úraz byl zapsán v knize úrazů, byl sepsán záznam o pracovním úrazu v termínu a k záznamu jsem dodal své vyjádření ke vzniku pracovního úrazu v termínu, který si určil bezpečnostní technik. Tím jsem asi splnil vše co jsem měl.

Od té doby se mnou zaměstnavatel nekomunikuje. Nedošlo do dnešního dne k žádnému vyšetřování s mou přítomostí a přítomností odborů. Nedostal jsem žádné vyjádření od zaměstnavatele, zda úraz byl uznán jako pracovní či nikoliv. A protože jsem v měsíci srpnu 2019 neobdržel nemocenskou za dva dny z července, začal jsem se zajímat o důvody na správě sociálního zabezpečení. Správa sociáního zabezpeční mi sdělila, že přes dvě urgence a to 6.8.2019 a následně 15.8.2019 neobdržela od mého zaměstnavatele kopii záznamu o pracovním úrazu. Proto jsem 27.8.2019 kontaktoval telefonicky zaměstnavatele, aby mi poskytl vysvětlení proč nebyl pracovní úraz nahlášen na správu sociálního zabezpečení. V odpoledních hodinách mi bezpečnostní technik sdělil, že prý s nimi nespolupracuji, ale že je již vše jak má být. Následující den 28.8.2019 jsem se dozvěděl od spávy sociálního zabezpečení, že jim zaměsnavatel poslal 27.8.2019 sdělení, že úraz nebyl pracovní. Moje zdravotní pojišťovna mi řekla, že nejsou schopni na místě zjistit, zda zaměstnavatel u nich pracovní úraz nahlásil. Zajímalo by mě, kterým institucím je zaměstnavatel povinnen hlásit pracovní úraz s pracovní neschopností, a zda je rozhodující pro hlášení i to, jesti byl pracovní úraz uznán či neuznán, nebo je rozhodující fakt, že jsem v pracovní neschopnosti. Dále by mě zajímalo, zda je zaměstnavatel ještě povinnen prošetřovat pracovní úraz za přítomnosti zaměstnance a odborů, nebo je záznam o úrazu konečné vyjádření, které postačuje k rozhodnutí o tom zda je úraz pracovní či nikoliv. A jestli musí zaměstnavatel dát nějaké písemné vyjádření ohledně neuznání, jestli ano, do kdy tak musí učinit. V zledem k tomu, že správa soc. zabezpečení i moje zdravotní pojišťovna mi sdělili, že je povinnost zaměstnavatele jim pracovní úrazy nahlásit, zdá se mi celý postup podivný a budí to ve mně dojem o snahu úraz utajit. Děkuji za odpověď Miroslav.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 105 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.
Podle § 4 odst. 1nařízení vlády č. 201/2010 Sb. zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.
Dále je povinen zaměstnavatel zaslat přehled o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce i zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, a dále zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn.
Správě sociálního zabezpečení je záznam zasílán až v případě, že dojde k řešení otázky invalidního důchodu.
Kopii záznamu byste měl obdržet i Vy.
Doporučujeme Vám se nejdříve obrátit písemně na zaměstnavatele s žádostí o zdůvodnění. Také byste měl získat potřebné důkazy (výpovědi svědků, lékařský záznam o ošetření atd.). Pokud zaměstnavatel nebude komunikovat, je možné obrátit se na místěn příslušný inspektorát práce.
pokud úraz nebyl uznán jako pracovní, pak žádná z těchto povinností nevzniká. V takovém případě je možné obrátit se na soud s žalobou na určení, zda se o pracovní úraz jednalo či nikoli.