Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěli bychom Vás požádat o radu/názor ohledně postupu v následující záležitosti. Jsme SVJ a rekonstruujeme bytový dům (zateplení). Projekt byl zpracován, zhotovitel vysoutěžen. Uzavřeli jsme smlouvu o dílo, tedy SOD. Začátek stavby dle před. protokolu a SOD 05.06.2019, ukončení dle SOD 7.11.2019.

Příloha: SOD.   Zhotovitel je k dnešnímu dni v prodlení, dílo není dokončeno, zhotovitel ale pokračuje v plnění SOD. Vzhledem k tomu, že došlo k překročení termínu ukončení díla, chceme si ujasnit naše postavení. Z našeho pohledu máme tři varianty jak dále se Zhotovitelem pokračovat:
1. Vyhotovit se Zhotovitelem Dodatek ke stávající SOD s uvedením dalšího konečného termínu ukončení/předání díla a tím údajně odpadá zhotoviteli povinnost zaplatit penále za nedodržení termínu dokončení díla.
2. Převzít rozpracované dílo od Zhotovitele a ukončit s ním Smluvní vztah...vysoutěžit nového Zhotovitele, který provede dokončení rozpracovaného díla.
3. Nedělat " nic", tzn. nechat Zhotovitele pokračovat v plnění stávající SOD a až bude dílo hotovo, tak toto převzít dle SOD - tady je ale údajně RIZIKO, že nebudeme moci čerpat dotace kvůli kterým jsme se rozhodli pro nejnákladnější rekonstrukci tak, abychom splnili podmínky nízké energetické náročnosti budovy
Vzhledem k nedodělkům očekáváme, že dílo bude předáno nejpozději do ca 31.05.2020 (musí se např. provést nanesení fasádní omítky a kvůli klim. podmínkám toto bude možné až se zase oteplí - je ale možné, že to bude třeba už během prosince). Každá v. u. varianta pro nás znamená určité komplikace, ať už ze strany nás Společníků, že nemáme včas hotovo, tak ze strany smluvního vztahu se Zhotovitelem (převzetí nedokončeného díla, řešení nedodělků a reklamací, běžící penalizace ze nedodržení termínu a její vymáhání, dokončení díla novým Zhotovitelem, ztráta nároku na dotaci apod). Rádi bychom ale měli jasno i ve vztahu k uplatnění dotace. Jsou všechny tři varianty ze strany uplatnění Dotace v pořádku? Máme na mysli např, když zvolíme variantu 2. / a budeme mít tedy nového Zhotovitele, který provede dokončení díla... zda-li ta skutečnost, že budeme mít dvě SOD a dva Zhotovitele nemá vliv na posuzování Dotace. Popř. zvolíme Variantu1. / - není pro Dotaci problém, že SOD bude mít Dodatek na nový termín a záleží pak i na uvedení důvodu prodloužení termínu dokončení díla? Např. že Zhotovitel nemá dostatek kvalifikovaných pracovníků a proto se nedodržel původní termín? Nebo Varianta 3. / - necháme Zhotovitele dokončit dílo, ale bude to výrazně po termínu, který je uveden v SOD. není toto nedodržení termínu důvodem k neudělení Dotace? Ještě pár informací: se Zhotovitelem jsme zatím žádnou variantu neprobírali. Projekt na zateplení byl vyhotoven projektantem a zároveň projektant je pro nás partner pro postup ohledně zadministrativnění dotace. Žádost zatím podaná nebyla - máme pouze Hash kód.   Můžete nám, prosím, poradit jak postupovat a co bude pro naše SVJ nejlepší. Předem děkujeme.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi položený dotaz jsem schopen zodpovědět pouze z jedné poloviny, a to co se týče smluvního vztahu se současným zhotovitelem. Ve věci ovlivnění nároku SVJ na udělení dotace však nejsem schopen dát Vám konkrétní odpověď, a to z důvodu, který uvádím níže.
Všechny tři Vámi uváděné varianty řešení jsou v zásadě přípustné. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že Vaše SVJ uzavřelo se zhotovitelem běžnou soukromoprávní smlouvu (konkrétně pak smlouvu o dílo). V oblasti soukromého práva platí základní zásada, že dovoleno je vše, co není výslovně zakázáno. Vaše SVJ i zhotovitel proto disponuje značnou smluvní volností a je tudíž možné si dojednat (téměř) vše, co bude oběma smluvním stranám vyhovovat. Nezanedbatelnou roli bude v této souvislosti hrát i uzavřená smlouva o dílo (tedy skutečnost, jak podrobně jsou jednotlivá práva smluvních stran v této smlouvě sjednána).
Co se týče první varianty, je zajisté možné posunout termín dokončení díla prostřednictvím dodatku. Pokud jde o právo Vašeho SVJ na smluvní pokutu, mělo by mu toto právo náležet za období, kdy se  zhotovitel nachází v prodlení (tedy od data, kdy mělo být dílo dokončeno do dne, kdy bude uzavřen dodatek prodlužující termín k dokončení díla).
V rámci dodatku je možné sjednat například i to, že zhotoviteli sice nebude účtována smluvní pokuta za prodlení s dokončením díla a termín pro dokončení díla se posouvá, bude však zároveň dojednáno, že cena díla se snižuje (a to například o částku, která odpovídá smluvní pokutě, která by Vašemu SVJ náležela za dobu od počátku prodlení do termínu skutečného dokončení díla).
Druhá varianta řešení je částečně závislá na tom, jakým způsobem jsou v uzavřené smlouvě o dílo sjednány způsoby pro ukončení její platnosti. Dle platné právní úpravy je vždy možné ukončit smlouvu písemnou dohodou smluvních stran, vypovězení je v zásadě možné pouze v případě smlouvy, která je uzavřena na dobu neurčitou (což jistě není Váš případ) – sjednat však lze i něco jiného, v úvahu přichází rovněž odstoupení od smlouvy (a to jako reakce na podstatné porušení smluvních podmínek zhotovitelem).
Rozhodne-li se Vaše SVJ k ukončení platnosti smlouvy o dílo, nebude to mít žádný vliv na právo SVJ na úhradu smluvní pokuty (za dobu, kdy se zhotovitel nacházel v prodlení s dokončením díla).
Třetí varianta řešení, která předpokládá v podstatě pasivní přístup SVJ, by neměla znamenat, že se Vaše SVJ nebude domáhat smluvní pokuty, na kterou jí vzniklo právo. Zástupci SVJ jsou dle platné právní úpravy povinni vystupovat s péčí řádného hospodáře (v zásadě tedy platí, že SVJ by se mělo domáhat úhrady smluvní pokuty, neboť v opačném případě by na jeho straně vznikla finanční ztráta).
V úvahu přicházejí samozřejmě i jiné způsoby řešení nastalé situace. Významnou roli bude v této souvislosti hrát ne/ovlivnění práva SVJ na dotaci. Tato skutečnost by měla být pro SVJ rozhodující (a to při úvaze o dalším postupu vůči zhotoviteli).
Ve svém dotazu se (mimo jiné) tážete: „Jsou všechny tři varianty ze strany uplatnění Dotace v pořádku? “. Na tento Váš dotaz nejsem, bohužel, schopen odpovědět nic jiného, než: Nevím“.
Je totiž nutné si uvědomit, že poskytování dotací není uceleně upraveno v žádném právním předpise. Neexistují žádná všeobecně platná pravidla pro ne/vznik práva na přidělení dotace. Klíčovou roli sehrávají v případě každé dotace (a to každé dotace zvlášť) její dotační podmínky. Jako dotační podmínky bývá zpravidla nazýván dokument, v němž jsou podrobně popsány podmínky, za nichž vzniká právo na přidělení dotace, podmínky, kdy může být dotace krácena, kdy musí být vrácena apod. Dotační podmínky jsou pro každou dotaci vydávány zvlášť, a to poskytovatelem dotace.
V současné chvíli Vám proto doporučuji opatřit si dotační podmínky, které se vztahují na dotaci, o kterou má Vaše SVJ zájem a tyto pečlivě prostudovat (popř. za asistence projektanta, který Vašemu SVJ v této oblasti pomáhá). V těchto dotačních podmínkách byste měl nalézt odpověď na otázku, která z Vámi zmíněných tří variant řešení je pro hladké čerpání dotace vhodná, a která nikoli.
Nepodaří-li se Vám prostudováním dotačních podmínek získat odpovědi na Vaše dotazy, doporučuji Vám kontaktovat přímo poskytovatele předmětné dotace a na vše se ho podrobně (a samozřejmě písemně) vyptat.