Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím jak je to s autorskými právy na Youtube? Konkrétně je možné dělat např. videa jak budu malovat, případně dělat jinou výtvarnou technikou slavné postavy např. My little pony, Minecraft, Krteček, Křemílek a Vochomůrka, Harry Potter aj. ? Obrazy bych neprodávala, pouze natáčela video jak je maluji. Případně lze hrát např. na kytaru slavné písně? (s uvedením autora hudby do popisku videa). Předem děkuji za odpověď. Milena

ODPOVĚĎ:
Dle znění dotazu předpokládám, že napodobeniny známých postaviček budete vytvářet dle nějaké předlohy. Tato předloha bude bezesporu autorským dílem, tzn. že vytvořením napodobeniny dojde k tvůrčímu zpracování cizího autorského díla. Dle § 2/4 autorského zákona platí, že:
„Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla. “
Vámi vytvořený obraz tak bude samozřejmě autorským dílem (s veškerou právní ochranou, která je autorským dílům poskytována platnou právní úpravou). Nic to však nebude měnit na tom, že k jeho vytvoření bude použito cizí autorské dílo, což je v zásadě možné učinit pouze po předchozím souhlasu autora takového díla (tento souhlas se získává prostřednictvím udělení licence).
Situace se však mění, pakliže budete tyto obrazy pořizovat pro svou vlastní potřebu (tzn. že je nebudete prodávat, pronajímat apod.). V takovém případě totiž bude možné aplikovat ustanovení o tzv. volném užití cizích autorských děl (tedy bez nutnosti opatřovat licence).

Konkrétně dle § 30 autorského zákona platí, že:
- za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
- do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla,
- rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby musí být jako taková vždy zřetelně označena,
- rozmnoženina nebo napodobenina díla zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby nesmí být použita k jinému účelu, než jaký je uveden v první odrážce.

Je otázkou, zda budou výše vyjmenované podmínky splněny, pakliže zveřejníte záznam tvorby svých obrazů (a samozřejmě také jejich konečnou podobu) na YouTube. S ohledem na skutečnost, že autorský zákon v této souvislosti hovoří (v kontextu výtvarných děl) pouze o vytvoření napodobeniny (nikoli již o jejím uveřejnění), jsem toho názoru, že zveřejněním předmětných videí by skutečně mohlo být porušeno autorské právo.
Co se týče zveřejňování záznamů přehrávání hudebních skladeb, platí de facto to samé. Pro vlastní osobní potřebu je samozřejmě možné cizí hudební díla přehrávat, zveřejněním předmětných videí však
již přestane jít o uspokojování vlastní potřeby (nýbrž se bude jednat de facto o veřejnou produkci hudby).
Pro získání dalších právních názorů (které se od toho mého mohou lišit), Vám doporučuji obrátit se s tímto dotazem na příslušné kolektivní správce autorských práv, a to konkrétně na:

1/ OOA-S – Ochranná Organizace Autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (co se týče Vašeho dotazu na vytváření napodobenin obrazů známých postaviček a zveřejňování videí o Vaší tvorbě) :
https://www.ooas.cz/

2/ OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (co se týče Vašeho dotazu na zveřejňování záznamů s přehráváním cizích hudebních skladeb) :
https://www.osa.cz/
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)