Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě majetkového vypořádání a rozsudku o rozvodu manželství mi připadla do vlastnictví garáž, která byla v SJM. Na katastru nemovitostí ČR, kde jsem podal návrh na vklad mi však neupravili podílové vlastnictví, protože v majetkovém vypořádání byla garáž chybně specifikována. Nyní musím podat nový návrh na vklad na katastr nemovitostí avšak uplynula již tříletá lhůta, kdy jsem měl tak učinit.

Z toho důvodu jsem se svou bývalou manželkou sepsal dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví, kde je uvedeno, že podíl bývalé manželky připadne mě a ona za svůj podíl nepožaduje finanční náhradu. Můj dotaz se týká daní, zda nějakou budu platit, případně jakou a jak bude stanovena s ohledem na skutečnost, že jsem nabyl podíl na nemovitosti “zdarma”. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Obecně příjmy plynoucí z vypořádání společného jmění manželů nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a z hlediska daní z příjmů se věc už dál neřeší. Pokud však nedošlo do 3 let od zániku SJM k majetkovému vypořádání, tak nastává právní fikce a nemovitý majetek je rozdělen mezi bývalé manžele rovným dílem, každý má nově podíl ve výši 1/2 na nemovitém majetku podle §741 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
V případě Vašeho dotazu nedošlo u zmiňované garáže, která se nacházela v SJM, k majetkovému vypořádání SJM do 3 let po zániku SJM a u garáže došlo k rozdělení na stejné podíly na základě právní fikce.
Když podle dohody podíl Vaší bývale manželky připadne Vám a ona sama nepožaduje finanční náhradu, tak se z hlediska daní jedná na Vaší straně o bezúplatný příjem, jde tedy o proces darování, kde Vaše bývalá manželka je dárce a Vy jste příjemce daru (obdarovaný). Protože už nejste manželé a předpokládám, že spolu nežijete ve společně hospodařící domácnosti, tak dar v podobě podílu na garáži u Vás nebude osvobozen od daně, ale bude se jednat o zdanitelný příjem. Přesněji se bude jednat o zdanitelný příjem podle §10 - Ostatní příjmy odstavce 1 písmena n) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. To znamená, že budete mít povinnost podat příznání k dani z příjmů fyzických osob a zaplatit daň. Darování podílu na nemovité je nepeněžní příjem, a ten se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku (§3 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů). Pro Vás to znamená, že si budete muset nechat vypracovat znalecký posudek na podíl nabývané nemovitosti. Cena určená na základě znaleckého posudku (podle zákona o oceňování majetku) bude sloužit k následnému výpočtu 15% daně z příjmů fyzických osob.