Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme starší dům (cca 1920), u kterého přes prakticky celý pozemek vede vysoké napětí do 35 kV. V katastru nemovitostí ČR není žádné věcné břemeno zapsáno a v kupní smlouvě bylo od majitele čestné prohlášení, že nemovitost a pozemky, které jsou předmětem prodeje nejsou zatíženy věcným břemenem.

Kdy bylo vedení vysokého napětí vystavěno bohužel nevíme ale několik desítek let to již bude. Je zde nějaká možnost, jak zjistit zda k vedení nějaké břemeno existuje nebo zda-li můžeme o zřízení věcného břemene žádat provozovatele distribuční sítě? V případě, že máme právo o zřízení žádat jak v takovém případě postupovat? Děkuji za Váš čas. S pozdravem Bedřich.

 

ODPOVĚĎ:
Na svůj dotaz si vlastně odpovídáte sám: Je zapotřebí kontaktovat vlastníka předmětného elektrického vedení (tedy provozovatele distribuční soustavy), neboť se jedná de facto o jediný subjekt, který Vám může poskytnout relevantní informace.
Je pravdou, že dle předchozí právní úpravy nebylo nutné vkládat věcná břemena (vztahující se k elektrickému vedení) do katastru nemovitostí. Často se tak proto stává, že pozemek, na kterém je elektrické vedení umístěno, je zatížen věcným břemenem (vzniklým v dřívějších dobách), aniž by o tom byla v katastru nemovitostí zmínka.
V současné chvíli Vám proto lze doporučit, abyste kontaktoval příslušného provozovatele distribuční soustavy a informoval se u něj, zda a případně kdy byla k Vámi vlastněnému pozemku uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene (můžete samozřejmě požádat i o pořízení její kopie).
Vyjde-li najevo, že k Vámi vlastněnému pozemku nebylo věcné břemeno (dnes se hovoří o služebnosti) zřízeno, můžete po provozovateli distribuční soustavy požadovat, aby s Vámi uzavřel odpovídající smlouvu. V této souvislosti lze odkázat na § 25/4 energetického zákona, dle něhož platí, že:
„Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil provozovatel distribuční soustavy. “
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)