Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám v plánu koupit pozemek 885/2 a potřebuji pro zřízení přípojek vodovodu a kanalizace tyto přípojky vést přes další 2 pozemky paní majitelky, které nekupuji a tyto jí zůstanou. Z tohoto důvodu potřebuji sepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu.

Z toho co jsem se dočetl se věcné břemeno nedá zdědit, takže bych potřeboval ho navázat spíš na pozemek, přípojky nebo něco nemovitého spíše než na svoji osobu. To čím si nejsem úplně jistý je následující věta ve smlouvě:
"Služebnost inženýrské sítě bude na straně oprávněné osoby vázána na vlastnictví přípojek vodovodu a kanalizace a na ně napojené novostavby RD na p. č. 885/2 zapsaném na LV 1959 v k. ú. Tuřany a na straně povinné se bude vázat k pozemkům p. č. 884 a 885/1, zapsaným na LV 1328 v k. ú. Tuřany". Otázka je jestli je to takto správně vzhledem k tomu, že rodinný dům tam samozřejmě nestojí a hned tak stát nebude. Otázka tedy zní na co v této chvíli vázat to břemeno. Jde to navázat prostě jen na pozemek 885/2, který bych v době, kdy by došlo na zápis břemena již vlastnil? Majitelka má v plánu své 2 pozemky v brzké době taktéž prodat, takže bych to rád zapsal na katastr než je prodá a v té době dům ještě stát nebude. Druhá otázka se týká případu, kdy by majitelka ty své pozemky prodala dřív než dojde k zápisu břemena na katastr. Jsou dostačující následující ujednání (1 a 2 níže) k přenosu povinnosti strpět břemeno i pro nového majitele pozemků 884 a 885/1.
1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran, kteří se zavazují své právní nástupce s jejím obsahem seznámit.
2. Vlastník se pro případ převodu vlastnického práva k dotčeným pozemkům zavazuje převést na nabyvatele dotčených pozemků zároveň práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a stavebník se zavazuje k tomuto převodu práv a povinností z této smlouvy poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.

 

ODPOVĚĎ:

Do smlouvy o smlouvě budoucí můžete zakotvit fakticky cokoliv, tedy i ujednání o tom, že věcné břemeno bude zřízeno a přesně specifikováno smlouvou až v okamžiku, kdy se bude do evidence nemovitostí skutečně zapisovat. Není nutné ho vázat na nemovitost, věcné břemeno zatěžuje i pozemek, takže pokud bude druhá strana souhlasit, můžete bez problémů sjednat věcné břemeno jen k pozemku. Pokud jde o prodej pozemku ještě před zápisem věcného břemene, tak toto ujednání je dostačující, ovšem doporučovala bych ho ještě vázat na úhradu smluvní pokuty pro případ, že by bylo prokázáno, že o smlouvě o smlouvě budoucí současná majitelka pozemků nové majitele neinformovala.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.