Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Jsme vlastníci nemovité věci (pozemku), na němž nelze řádně hospodařit nebo jej jinak užívat jelikož není dostatečně spojen s veřejnou cestou. Jediná přístupová cesta vede přes sousední parcelu, s jehož majitelem však není možná rozumná domluva. V současnosti na své parcele vytvořil zátaras z pařezů a hranic dřeva a totálně tak znemožnil přístup na náš pozemek.

V katastru nemovitostí je u sousedovy parcely uvedena poznámka věcného břemena. Není však specifikováno, zda se jedná o věcné břemeno chůze a jízdy, případně na koho se vztahuje a zda se týká jakýchkoliv osob, které sousední pozemky užívají. V současnosti náš pozemek obhospodařovalo zemědělské družstvo, nyní se však stroje díky zátarasu na louku nedostanou. Dále pak soused bez jakéhokoliv našeho vědomí, dohody nebo souhlasu navezl na část našeho pozemku suť a odpad, zřejmě z nějaké své stavby a vytvořil tak v podstatě černou skládku. Na jakékoliv upozornění a žádost ať okamžitě uvede pozemek v našem vlastnictví do původního stavu a navezený odpad odveze buď nereaguje nebo pouze verbální agresí. Nevíme, jakým způsobem ho donutit, aby napravil škodu, kterou svým neoprávněným jednáním na našem majetku způsobil a jak se domoci toho, abychom se na svůj pozemek vůbec dostali, jelikož v této chvíli není přístup naprosto žádný. Prosím o radu, jak postupovat, na koho se obrátit a jaké jsou možnosti obrany a vymahatelnosti práva v této záležitosti. V příloze si dovolujeme poslat katastrální mapu pro upřesnění. Jedná se o průjezd přes pozemek č. 4936/224, jehož majitelem je 1. zábřežská developerská společnost, který je jedinou přístupovou cestou k našim pozemkům č. 4936/223, 4936/231 atd. Děkujeme.

 

ODPOVĚĎ:

Obsah věcného břemene musí být v katastru specifikován, jen není přesněji vymezen ve veřejném náhledu na stránkách www.cuzk.cz.
Nicméně si můžete nechat na katastru vyjet tzv. list vlastnictví k pozemku, ze kterého uvidíte blíže, co přesně je obsahem věcného břemene.
Pokud by věcné břemeno nezajišťovalo, že můžete řádně užívat Váš pozemek, je zde institut tzv. nezbytné cesty:
Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty. Za nezbytnou cestu náleží úplata a odčinění újmy, není-li již kryto úplatou. Povolí-li se spoluužívání cizí soukromé cesty, zahrne úplata i zvýšené náklady na její údržbu.
Vlastník nemovité věci, v jehož prospěch byla nezbytná cesta povolena, poskytne jistotu přiměřenou případné škodě způsobené na dotčeném pozemku; to neplatí, je-li zjevné, že patrná škoda na dotčeném pozemku nevznikne.
Pokud nechce odstranit suť dobrovolně a nahradit vzniklou škodu, můžete mu zaslat předžalobní výzvu, ve které jej k tomuto vyzvete – odstranění sutě, nahrazení vzniklé škody (je třeba popsat celou situaci) a stanovíte mu lhůtu. Současně ho upozorníte na to, že pokud na výzvu nebude reagovat, můžete se obrátit na soud. Vzor zde: https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Soused navezl suť na cizí pozemek a odmítá ji odstranit - jak postupovat?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem