Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

23.12.2023 se stala škodná událost na mém pozemku, kdy v důsledku pádu stromu byl poškozen vůz souseda. Soused parkoval na mém pozemku. Dne 23.12.2023 byla vydána od ČHMU výstraha před nárazovým větrem a povodňovými jevy. Strom, spadl na můj pozemek, kde stálo zaparkované vozidlo souseda. Strom nejevil žádné známky, že by nebyl ve 100 % kondici a mohl by spadnout.

V nedávné minulosti jsme provedli na pozemku prořez dřevin za účelem zbavit se rizikového porostu na pozemku, které by mohlo široké okolí ovlivňovat.   Jsem v takovém případě odpovědný za škodu, kdy soused si postaví i přes výstrahu ČHMU - nárazový vítr vůz pod můj strom (zvýšené riziko pádu stromů)? Soused mi nabízí dohodu o nápravě škody (každý uhradíme polovinu škody na vozidle), kde ale uvedeno, že jako vlastník stromu jsem odpovědný za škodu na sousedově autě. Mám strach takovou dohodu podepsat, aby to soused následně nevytáhl u soudu jako důkaz a nepožadoval po mně uhrazení celé škody na vozidle. Je pravda, že podepsáním nápravy škody je škodná událost vyřešena a nemůže mě soused následně žalovat o uhrazení celé škody na vozidle?

 

ODPOVĚĎ:
O vzniku Vaší odpovědnosti za škodu na sousedově autě mám vcelku vážné pochybnosti.
Vznik škody v důsledku pádu stromu bývá obvykle posuzován dle § 2937/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě."
Ve Vašem případě však patrně není výše citované ustanovení použitelné, jelikož Váš strom nezpůsobil škodu na sousedově autě sám od sebe, nýbrž příčinou byl silný vítr (existoval zde tedy vnější činitel). Z tohoto důvodu by měl být ne/vznik Vaší odpovědnosti za škodu posuzován dle obecných ustanovení o prevenci. Konkrétně dle § 2900 a § 2901 občanského zákoníku platí, že:
"Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného."
"Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit."
Z dotazu nevyplývá nic, co by svědčilo o tom, že jste zanedbal svou prevenční povinnost - tzn. že byste postupoval tak (či zanedbal něco), že byste zvýšil riziko vzniku škody (resp. riziko pádu stromu). Ve Váš prospěch naopak hovoří fakt, že předmětný strom nevykazoval známky poškození či špatného zdravotního stavu a že jste v nedávné době před vznikem škody prováděl kontrolu a odstraňování riskantních dřevin. Z tohoto důvodu se domnívám, že za škodu na sousedově autě neodpovídáte, a to ani částečně.
Ve Váš prospěch hovoří rovněž § 2903/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit."
Musel-li si totiž být soused vědom hrozícího silného větru a přesto nechal své auto zaparkované v blízkosti stromu, dalo by se uvažovat o tom, že vzniklou škodu nese sám (jelikož jí mohl snadno zabránit, ovšem neučinil tak).
Pakliže byste svolil k uzavření dohody o náhradě škody se sousedem, bylo by nutné:
- aby bylo v této dohodě výslovně zmíněno, že odpovědnost za vznik škody nesete jak Vy, tak soused, a to v poměru, který je v dohodě nutné uvést (například 50% a 50%),
- aby bylo v této dohodě výslovně uvedeno, z jakého důvodu vznikla na Vaší straně a na straně souseda odpovědnost za škodu (tedy zanedbání prevenční povinnosti u Vás a nepředejití vzniku hrozící škody u souseda),
- aby bylo v dohodě výslovně uvedeno, že částečnou náhradou škody z Vaší strany (ve sjednaném poměru, resp. ve sjednané výši) dojde k úplnému a konečnému vyrovnání veškerých závazků, které mezi Vámi a sousedem v důsledku pádu stromu na sousedovo auto vznikly - tzn. že tímto budete nadobro vypořádáni (přičemž soused se může zavázat, že jakékoli své další nároky nebude vymáhat soudní ani jinou cestou).
Osobně se však domnívám, že uzavření takové dohody by pro Vás bylo poměrně nevýhodné, a to s ohledem na fakt, že vznik Vaší odpovědnosti za škodu na sousedově autě není ani zdaleka jistý.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.