Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem v nájemním bytě. Celý dům má jednoho majitele. Bohužel mi v noci praskla hadička od WC a já vytopila souseda. Soused je pojištěný, ale já ne. Může pojišťovna chtít úhradu škody po mě nebo po majiteli domu? Děkuji Helena.

ODPOVĚĎ:
Pojišťovna by se po Vás mohla domáhat náhrady toho, co vyplatí Vašemu sousedovi, pouze tehdy, pokud byste za vzniklou škodu odpovídala.
Dle § 2910 občanského zákoníku platí, že:
„Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. “
Za vzniklou škodu byste tudíž odpovídala pouze tehdy, pokud byste škodu zavinila (tzn. že škoda by vznikla z důvodu Vašeho úmyslného jednání nebo z důvodu Vaší nedbalosti). O Vašem úmyslném jednání nemůže být samozřejmě řeči, zbývá proto vyřešit otázku, zda mohla škoda vzniknout v důsledku Vaší nedbalosti.
O nedbalost by se jednalo, pokud byste předmětné zařízení (hadičku) užívala takovým způsobem, v jehož důsledku by docházelo k jejímu nadměrnému opotřebení, pokud byste s hadičkou neodborně manipulovala nebo pokud byste se chovala jiným rizikovým způsobem.
O nedbalost by mohlo jít rovněž tehdy, pokud byste užívala hadičku, která měla být pro svůj závadný stav vyměněna, neboť výměna těchto zařízení je povinností nájemce (jak to vyplývá z § 4 písm. g) a i) nařízení vlády č. 308/2015 Sb.).
Pakliže jste se však chovala zcela běžným způsobem, nemůže se o nedbalost jednat a za vzniklou škodu neodpovídáte.
Prasknutí hadičky by mohlo být považováno za náhodu. Dle § 2904 občanského zákoníku platí, že:
„Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit. “
Pokud jste se chovala zcela standardním způsobem, nelze opět uzavřít, že byste jakkoli přispěla ke vzniku náhody a za vzniklou škodu proto nemůžete odpovídat ani z tohoto důvodu.
Za vzniklou škodu by mohl odpovídat buď instalatér, který nepostupoval při montáži hadičky odborně správně (§ 2913 občanského zákoníku), nebo výrobce, popř. prodejce hadičky, pokud k jejímu prasknutí došlo vlivem její vadnosti (§ 2939 a násl. občanského zákoníku).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.