Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme plnoleté a studujeme dálkový obor na soukromé škole. Dne 7.11.2019 moje spolužačka upadla při cestě ze školy domů na schodech školy a zlomila si ošklivě nohu. Svědkem je jedna z učitelek školy. Schody jsou neosvětlené a není tam tedy vidět vůbec nic.

Hned jak byla schopná, šla nahlásit úraz paní ředitelce i sekretářce, ale ta jí řekla, že má smůlu a že přeje brzké uzdravení. Do knihy úrazů to nezanesly a na pojišťovnu tím pádem také nic neposlaly. Zdravotní stav se spolužačce zhoršuje. Nyní jí zjistili, že má v noze trombózu. Není schopná chodit do práce a ani obstarat základní potřeby bez cizí pomoci či velkých bolestí. Jak nadále postupovat, když není s vedením školy řeč? A nevztahují se na soukromou školu a dálkový obor jiné práva a povinnosti? Spolužačka má určitě zájem o odškodnění. Ať už na bolestném či ušlém zisku.

 

ODPOVĚĎ:
Základ právní úpravy je v tomto případě nutné hledat v § 391/4 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
„Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi …“
V případě Vaší spolužačky je podstatné, zda vysoká škola porušila nějakou svou právní povinnost a pokud ano, zda bylo toto porušení ve vztahu příčinné souvislosti se vznikem újmy na zdraví Vaší spolužačky. V tomto ohledu by bylo možné uvažovat o aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 2900 občanského zákoníku, dle něhož platí, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného;
- § 2901 občanského zákoníku, dle něhož platí, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu; stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit;
- § 2904 občanského zákoníku, dle něhož platí, že újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.
Oprávněnost požadavku Vaší spolužačky považuji přinejmenším za spornou. Sama skutečnost, že vysoká škola nezajistila osvětlení předmětného schodiště, ještě nemusí znamenat, že se jednalo o  porušení právní povinnosti, resp. by bylo možné uvažovat například o dělené odpovědnosti za vzniklou újmu (kdy část odpovědnosti by mohla ležet i na Vaší spolužačce, pokud například nedodržela základní bezpečnostní opatření, počínala si neopatrně, nešikovně apod.).
V každém případě platí, že není-li vysoká škola ochotna uznat svou odpovědnost za vzniklou újmu, nezbývá Vaší spolužačce, než učinit příslušné právní kroky.
V první řadě lze Vaší spolužačce doporučit kontaktovat advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Prostřednictvím tohoto advokáta je možné zaslat vysoké škole tzv. předžalobní výzvu. Předžalobní výzva psaná na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře zapůsobí na vysokou školu bezpochyby mocnějším dojmem, než pokud by si tuto výzvu připravovala Vaše spolužačka sama. V předžalobní výzvě bude nutné vymáhanou částku přesně vyčíslit a toto vyčíslení doložit.
Nebude-li vysoká škola ochotna vzniklou újmu odčinit, nezbude Vaší spolužačce, než se obrátit na soud s žalobou.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník