Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se dozvěděla, jestli mám nějaká práva vůči sousednímu developerskému projektu. Máme penzion v nádherné lokalitě, kde je klid, krásná příroda a koupání. Hned vedle nás chtějí developeři z jedné strany stavět 162 bytů (7 bytovek), z druhé strany (2 m od plotu wellness centrum) a z třetí strany parkoviště. Stavba má probíhat 5 let.

Je mi jasné, že projekt uskuteční, ale jde mi o to, že po dobu stavby mi znemožní podnikání. Jak vyplývá z toho co už jsem napsala, staveništěm budeme obklíčeni ze tří stran. Pro nás to znamená, že nebudeme moci ubytovávat (podle předchozího průzkumu po dobu 2 let, jsem zjišťovala názor hostů a bylo mi z 99 % sděleno „že na staveništi by dovolenou určitě netrávili“), což má pro nás nedozírné následky, neboť stále splácíme investiční úvěr a je to jediný zdroj příjmů! Děkuji za odpověď. Daniela.

 

ODPOVĚĎ:
Bude-li realizace developerského projektu řádně schválena stavebním úřadem, nevznikne Vám vůči developerské společnosti de facto žádné oprávnění, jelikož předmětné stavby budou budovány v souladu s platnou právní úpravou (tedy zcela oprávněně).
Developerská společnost by byla povinna nahradit Vám vzniklou újmu (například ušlý zisk) pouze tehdy, pokud by porušila nějakou svou právní povinnost a v důsledku toho došlo na Vaší straně k újmě. Tato situace však v případě řádného schválení developerského projektu stavebním úřadem nenastane.
Realizaci developerského projektu můžete oddálit tím, že budete důsledně využívat svá oprávnění dle stavebního zákona (nahlížení do spisu, předkládání důkazů a zejména formulace námitek).
Budete-li v rámci územního a stavebního řízení aktivní, vznikne Vám případně i oprávnění dle občanského zákoníku, a to konkrétně dle jeho § 1004. Dle tohoto ustanovení platí, že:
- je-li držitel (zde Vy) prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků uvedených v § 1013 občanského zákoníku (například nadměrná hlučnost, prašnost, vibrace apod.), může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby;
- zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem (územní a stavební řízení), neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl (je tudíž nutný předchozí aktivní postup v rámci územního a stavebního řízení) ;
- dokud není o záležitosti rozhodnuto, může soud zakázat, aby se stavba prováděla (z tohoto pravidla existuje nicméně výjimka).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.