Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pár let se potýkám se stalkingem (který nyní soudím - o to ale nejde). Dotyčný přislíbil finanční odškodné za psychickou újmu 1.000.000 Kč. Příslib obsahuje jeho jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis, prohlášení o konání v plném vědomí, místo a datum. Není však úředně ověřen, což ale údajně není ze zákona nutné.

Mohu s tímto něco udělat, podat návrh k soudu a finanční obnos nárokovat? Dokument v příloze. Mnohokrát děkuji za odpověď. Sára.

 

ODPOVĚĎ:
Mám za to, že daný slib není možné soudně vymáhat. Přestože občanský zákoník (§ 3 odst. 2 písm. d)   uvádí mezi zásadami soukromého práva, že „daný slib zavazuje a  smlouvy mají být splněny“, neznamená to vymahatelnost veškerých slibů. Právě vymahatelné jsou pouze zákonem dané sliby, jako je veřejný příslib (§ 2884 občanského zákoníku), slib odškodnění (§ 2890), které se však vztahují na jiné situace.
Jiná by byla situace v případě uzavření smlouvy – tedy dvoustranného právního ujednání, které by již bylo právně závazné. Slib jako takový je totiž jednostranné prohlášení, které je právně závazné pouze v zákonem daných případech viz výše.
Takové prohlášení o odškodnění by mohlo mít rovněž charakter dlužního úpisu (§ 1952), pokud by zde již existoval smlouvou či rozhodnutím daný vymahatelný nárok na vyplacení odškodného.
Níže citace příslušného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník:
§ 1952
Dlužní úpis
(1) Věřitel, který má dlužníkovo prohlášení o uznání dluhu nebo jiný dlužní úpis, je musí dlužníkovi při splnění vrátit nebo na dlužním úpisu vyznačit, že bylo splněno částečně. Není-li to možné, může dlužník požadovat, aby mu věřitel vydal potvrzení, že dlužní úpis pozbyl platnosti v rozsahu, ve kterém byl dluh splněn. Ustanovení o kvitanci tím nejsou dotčena.
(2) Obdrží-li dlužník dlužní úpis bez kvitance, má se za to, že dluh byl splněn.
Příslib odměny
§ 2884
Příslib odměny za nějaký výkon učiněný vůči osobě blíže neurčené zavazuje přislibujícího tehdy, byl-li příslib veřejně vyhlášen.
§ 2885
(1)   Nezřekl-li se přislibující práva veřejný příslib odvolat, může jej odvolat před provedením výkonu v téže formě, v jaké byl veřejný příslib učiněn; není-li to možné, pak ve formě stejně účinné.
(2)   Odvolání není účinné vůči tomu, kdo výkon již byl se zřetelem k veřejnému příslibu provedl, jestliže v té době o odvolání nevěděl ani nemusel vědět.
§ 2886
(1)   Splní-li podmínky veřejného příslibu několik osob, náleží odměna tomu, kdo výkon provedl nejdříve, ledaže z veřejného příslibu plyne jiná vůle přislibujícího.
(2)   Splní-li podmínky veřejného příslibu několik osob současně, rozdělí přislibující mezi ně odměnu rovným dílem, ledaže z veřejného příslibu plyne jiná vůle přislibujícího.
(3)   Odstavec 2  nebrání dohodě odměněných o jiném rozdělení odměny, a není-li takové dohody, právu každého z odměněných požadovat vůči ostatním takové části odměny, která odpovídá poměru, v jakém se na dosaženém výsledku podílel.
Slib odškodnění
§ 2890
Slibem odškodnění se slibující zavazuje nahradit příjemci slibu škodu, vznikne-li mu z jeho určitého jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž příjemce slibu není povinen.
§ 2891
(1)   Závazek slibujícího vzniká doručením prohlášení slibujícího příjemci slibu.
(2)   Příjemce slibu uskuteční jednání, o nějž ho slibující žádá, jen zavázal-li se k němu.
§ 2892
Slibující nahradí náklady a veškerou škodu, které příjemci slibu vzniknou v souvislosti s jednáním, o něž jej slibující požádal.
§ 2893
Příjemce slibu učiní včas na účet slibujícího taková opatření, aby rozsah škody byl co nejmenší.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.