Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na sociální síti Instagramu zveřejnila (04/2018) cizí osoba fotky syna (14 měsíců), kterou mám v kontaktech i přes to, že jsem žádala několikrát o smazání a nezveřejňování nikde na internetu. Nahlašovala jsem instagramu a fotky se vždy znovu objeví a nevím kde všude můžou být. Takže bych se ráda bránila jinak.

Je to cizinec polské národnosti žijící v Irsku. Můžu podat trestní oznámení nebo žalobu, i když se jedná o cizince a nemám jeho adresu bydliště? Děkuji, Karin.

ODPOVĚĎ:
Neznáte-li adresu pobytu určitého člověka, je prakticky vyloučeno, abyste na takového člověka podávala žalobu. Soud je totiž povinen zaslat žalovanému žalobu k vyjádření (přičemž mu bude zasílat rovněž další písemnosti), je tudíž nezbytné soudu sdělit, na jakou adresu tak může činit. Adresa pobytu je jedním ze základních identifikačních údajů o každém člověku. Je povinností žalobce, aby ve své žalobě dostatečným způsobem identifikoval žalovaného (nejčastěji se tak děje uvedením jména, příjmení, data narození či rodného čísla a adresy pobytu, resp. Názvu, adresy sídla a identifikačního čísla v případě právnických osob).
Ve Vašem případě tedy bude nutné zjistit nejdříve adresu pobytu člověka, kterého hodláte žalovat. Irskou právní úpravu neznám, doporučuji Vám se nicméně obrátit na český zastupitelský úřad pro Irsko, jehož prostřednictvím (či s jeho radou) můžete zkusit kontaktovat irskou policii či jiný orgán, do jehož kompetence spadá evidence cizinců na území Irska.
Podaří-li se Vám zjistit adresu pobytu dotyčného člověka, bude možné uvažovat o podání žaloby. V tomto ohledu je otázkou, k jakému soudu je vlastně zapotřebí žalobu podat (tedy zda k soudu českému či irskému). Dle článku 7/2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012 může být osoba, která má bydliště v některém členském státě, v jiném členském státě žalována ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události.
Vzhledem k tomu, že ve Vámi popsaném případě došlo, resp. mohlo dojít ke škodné události v prostředí internetu, nelze jednoznačně určit, v jakém státě se tak stalo (a tudíž v jakém státě je možné podat žalobu). Jako jistější krok se samozřejmě jeví podání žaloby k irskému soudu. Pro přípravu žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
s ohledem na náklady spjaté se zahájením a vedením soudního řízení a s ohledem na nejistotu procesního úspěchu Vám nicméně doporučuji podání žaloby dobře zvážit. V první řadě je nutné rozmyslet, čeho byste se chtěla v žalobě domáhat (zda pouze smazání předmětných informací, odčinění psychické újmy, pokud nějaká vznikla apod.).
Jsou-li předmětné fotografie zveřejněny v prostředí internetu, nelze vyloučit, že je v budoucnu opět někdo zveřejní (podání žaloby byste tak musela zopakovat). Vámi popsaný případ je obecným rizikem zveřejňování fotografií na internetu; prakticky nekontrolovatelné šíření stažených fotografií je následně právně jen obtížně regulovatelné.
Domníváte-li se, že dotyčný člověk se dopustil trestného činu (ze znění dotazu jsem nicméně k takovému závěru nedospěl), bude nezbytné podat trestní oznámení v Irsku. Pravomoci Policie ČR v zásadě nesahají za hranice České republiky.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Podání žaloby na cizince - publikuje soukromé fotky jiné osoby na sociální síti Facebook, Instagram