Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před časem jsem podal trestní oznámení na člověka, který o mně sdělil redakci místního tisku nepravdivá tvrzení, že jsem člověk, který svými smyšlenkami šikanuje slušné lidi. PČR věc založila. Osoba je příslušník místní „honorace“:

S odkazem na předešlé vyrozumění z OOP ČR Písek, sepsané dne 5.3.2018, které Vám bylo zasláno prostřednictvím České pošty, a ve kterém je uvedeno, že kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 12.2.2018 označeného jako „ Trestní oznámení na XY (zde zatím dotyčného nejmenuji) “ a provedeným šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb. , o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, Vás chci informovat, že Vaše podání bylo bez dalšího opatření založeno, neboť ve věci nebylo po jejím řádném prošetření, zjištěno podezření z trestného činu, přestupku ani jiného správního deliktu a tedy nebyly dány důvody zahájit ať již trestní, přestupkové, popř. správní řízení. Z tohoto důvodu nejste v postavení účastníka uvedených řízení, a nemáte tak ani práva náležející subjektům takových řízení. V tomto případě nemáte tedy ani nárok na nahlížení do spisového materiálu, provádění výpisků z něho, apod.). Jediná reakce dotyčného XY na to, jak se staví k závěru disciplinární komise, která s ním zahajuje řízení, byla směrem k redakci novin tato: "Vážený pane redaktore, nemám takové informace, ale dozvěděl jsem se, že pan Hejna, člověk veřejně se hlásící ke jménu a odkazu Pabla Escobara! , skutečně šikanuje různými smyšlenkami formou různých stížností různé lidi (pravděpodobně mu asi vadí lidé slušní a dobří, když má potřebu vyzdvihovat narkobarony) ve svém okolí. S pozdravem XY" Trestný čin pomluvy: Podle § 206 trestního zákona se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Dále je třeba, aby pachatel sdělil nepravdivou skutečnost alespoň jedné jiné osobě. V případě, že by tuto nepravdivou informaci sdělil pouze osobě, které se týká, nešlo by o pomluvu. Pro spáchání trestného činu pomluvy je tedy nutné sdělení nepravdivé informace alespoň jedné osobě, která je rozdílná od osoby pomlouvané. Zákon stanoví přísnější sankce pro případy, kdy pachatel spáchá trestný čin pomluvy tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem (toto "jen měl v úmyslu). Tedy logicky myslím ani není důležité, že v tisku jsem jmenován nebyl - jedná se o sledování citlivého případu, kdy dotyčný se zachoval nelidsky a neprofesionálně k mému psychicky nemocnému synovi, takže ventilování jména naší rodiny na naši žádost bylo vypuštěno, tyto nepravdivé informace dotyčný poskytl redakci, takže minimálně jedné osobě, navíc s nadějí, že to bude zveřejněno i s mým jménem. Nehodlám se s podobným pomlouváním od p. XY smířit - na rozdíl od něj si nic nevymýšlím a nikoho nešikanuji, (o té narkomafii oficiálně zatím nevím a hlavně jsem nikdy žádného Escobara ani drogy nepropagoval, nic takového jsem nikdy rozhodně nedělal, jsem veřejně činný coby hudebník, vystupuji i na církevní půdě, a přednášející na filmových cestovatelských besedách, moje texty jsou o přírodě, snech, lásce, víře a pochybách, ba i o nemocech duše - 2x jsme vystupovali na festivalu Mezi ploty, dokonce i v nemocnici, kde je onen XY novým primářem - pochopitelně dříve, než tam on nastoupil), jediná cesta tedy nyní je podat podnět státnímu zastupitelství, jak mi doporučuje i PČR: Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 trestního řádu) máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude obsahovat nové skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo se s tímto podáním obrátit na příslušné státní zastupitelství v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v předsoudním stádiu trestního řízení. Podle § 157 odst. 2, písm. a) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy, v nichž nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Prosím tedy o posouzení, jakou mám šanci uspět - na právníky v okolí bydliště se pochopitelně nemohu obracet, takže případně i uvítám doporučení, kdo by mne mohl, pochopitelně již za úhradu zastupovat, či hlavně již zkraje zkontrolovat text žaloby, kterou ovšem podám pouze tehdy, lze-li předpokládat úspěšnost. Také bych prosil potvrdit, kterému soudu žalobu podat, adresu dotyčného neznám, pravděpodobně stejnému místu, kde k případu došlo, a kde bylo podáno trestní oznámení. Děkuji. Alois

ODPOVĚĎ:
Jsou zde dvě možné cesty postupu – jedna, kterou nastiňujete Vy – tj. podat podnět k výkonu dozoru k nadřízenému státnímu zastupitelství. U podnětů ovšem není právní nárok na zahájení jakéhokoliv řízení, pouze vzniká povinnost se podnětem zabývat.
Druhá cesta je prostřednictvím ochrany osobnosti před civilním soudem. Ochrana osobnosti člověka je zakotvena v § 81 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), kdy se můžete zaprvé domáhat toho, aby bylo upuštěno od tohoto závadného chování, odstraněny jeho následky, můžete také požadovat omluvu (i veřejnou), v neposlední řadě náhradu způsobené nemajetkové újmy v penězích.
Žaloba v této věci s podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště (obvody soudů jsou poměrně velké, takže pro určení, ke kterému soudu podat žalobu, Vám postačí znát město, ve kterém žalovaný bydlí).
Můžete se v této věci nechat zastoupit advokátem, popř. s ním zkonzultovat žalobu a následně se v řízení zastupovat sám, kontakt na advokáta naleznete zde: www.advokatikomora.cz. Můžete si vybrat kteréhokoliv advokáta z celé ČR.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odložení vyšetřování spácháného trestného činu pomluvy policií - jak obnovit šetření pomocí státního zastupitelství