Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na obrovském diskuzním webu mojestarosti.cz se zobrazují moje osobní udaje a pomluvy. Ke dni 25.5.2018 začíná platit nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V souvislosti s tím je nezbytný můj souhlas, který web MojeStarosti.cz nemá. Chtěl bych, aby informace z webu MojeStarosti.cz byly odstarněny. Jirka

ODPOVĚĎ:
V první řadě považuji za nutné uvést na pravou míru Vaší zmínku o tzv. GDPR. nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (jinak známé pod zkratkou "GDPR") se totiž na Vámi popsaný případ nevztahuje.

V odstavci 18 preambule GDPR je výslovně uvedeno, že:
"Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů fyzickou osobou v rámci činnosti čistě osobní povahy nebo činnosti prováděné výhradně v domácnosti, a tedy bez jakékoliv souvislosti s profesní nebo obchodní činností. Činnosti osobní povahy nebo činnosti v domácnosti by mohly zahrnovat korespondenci a vedení adresářů nebo využívání sociálních sítí a internetu v souvislosti s těmito činnostmi."

Dle článku 2/2 písm. c) GDPR se toto nařízení nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností.
Je-li například Vaše jméno někým zmíněno na internetovém diskusním fóru, nemusí se v první řadě jednat o zpracování osobních údajů (jak tento pojem chápe GDPR) ; i pokud by se však o zpracování osobních údajů jednalo, došlo ke zmínění Vašeho jména v rámci zcela osobní činnosti dotyčné fyzické osoby, tzn. že na takovou činnost GDPR nedopadá.
Přestože tedy není GDPR ve Vašem případě použitelné, existují jiné způsoby, jak se domoci nápravy právně závadného stavu (pokud se ovšem o právně závadný stav vůbec jedná, k tomu více níže).
Je podstatné, jakým způsobem je o Vás na předmětném internetovém diskusním fóru MojeStarosti.cz hovořeno, tzn. jak citelný je zásah do osobnostní sféry, který jste zaznamenal.
Dle § 7/1 písm. a) zákona o některých přestupcích se přestupku proti občanskému soužití dopustí ta fyzická osoba, která jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.
Dle § 184/1 trestního zákoníku se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že zdaleka ne každé kritické či nelichotivé vyjádření naplňuje skutkovou podstatu přestupku či trestného činu. Domníváte-li se nicméně, že jste se stal například obětí trestného činu pomluvy, můžete se obrátit na Policii ČR a podat trestní o známení.

Další variantou řešení Vámi popsaného problému je odstranění těch diskusních příspěvků z internetového diskusního fóra, které považujete za pomlouvačné či jinak právně závadné. Dle § 5/1 zákona o některých službách informační společnosti platí, že poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem (tedy správce, resp. provozovatel internetového diskusního fóra), odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen:
a/ mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b/ dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Můžete se tedy obrátit na správce, resp. provozovatele předmětného internetového diskusního fóra, upozornit ho, že konkrétní diskusní příspěvky považujete za protiprávní (a z jakého důvodu) a požadovat, aby byly tyto příspěvky z diskusního vlákna odstraněny. Následně bude záviset na posouzení správce, resp. provozovatele předmětného internetového diskusního fóra, jak Vaší žádost vyhodnotí (tzn. zda Vám dá za pravdu a závadné diskusní příspěvky odstraní či nikoli).

Pokud by nebylo Vaší žádosti vyhověno, musel byste se odstranění závadných diskusních příspěvku domáhat soudní cestou, tzn. podáním žaloby na správce, resp. provozovatele předmětného internetového diskusního fóra. V tomto ohledu je však nutné upozornit, že správce, resp. provozovatel internetového diskusního fóra je povinen odstranit pouze ty diskusní příspěvky, které jsou objektivně protiprávní, nikoli ty, které jsou někým subjektivně hodnoceny jako nepříjemné či nežádoucí.

V této souvislosti odkazuji především na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2623/2011, dostupný například zde:
http://kraken.slv.cz/23Cdo2623/2011
v němž se Nejvyšší soud zabýval právě výkladem § 5 zákona o některých službách informační společnosti. Nejvyšší soud dospěl mimo jiné k závěru, že přípustné jsou takové diskusní příspěvky, které nejsou zjevně protiprávní, a které nevybočují z rámce kritických diskusí a lze je kvalifikovat jako hodnotové soudy.
Jste-li tedy na předmětném internetovém diskusním fóru pouze běžně kritizován, jedná se o právně přípustný projev svobody vyjadřování, tzn. že správce internetového iskusního fóra nebude povinen na Vaši výzvu reagovat odstraněním těch diskusních příspěvků, které Vám nejsou libé.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník
zákon č. 480/2004 Sb. , o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Smazání diskuze ve webu z důvodu poškození dobrého jména a vliv neudělení souhlasu GDPR