Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nyní se s bývalým partnerem soudíme o dceru 5 let. Stále žijeme ve společné domácnosti. Bývalý partner si mě již mnoho let natáčí ve vyhrocených situacích, kdy sám vyprovokoval nějakou hádku a následně si mojí reakci natáčí. Natáčí si i naše běžné rozhovory. Nahrávkami mi nyní vyhrožuje a zastrašuje tím, že mě o dceru připraví, protože se i k ní chovám na nahrávkách nevhodně (prý jí určitými slovy psychicky týrám).

Psychicky mě deptá tím, že je dům "prošpikován" kamerami apod. Bývalý partner mě několikrát fyzicky napadl, pod vlivem alkoholu. Jedenkrát jsem toto hlásila i na PČR, kde je protokol. Já se o dceru poctivě starám, miluji jí a nyní mám velký strach z toho, že o ní přijdu kvůli pár vyhroceným situacím, kde jsem se možná opravdu nechovala vhodně a mrzí mě to. Chtěla bych se zeptat, zda je vůbec legální, aby si mě bývalý partner takto natáčel, nahrávkami vyhrožoval a zda je možné, aby jimi u soudu argumentoval? Jsou opravdu vytržené z kontextu a on se na nich chová jinak, než normálně. Jak se proti tomu případně bránit? Jsem z toho už psychicky vyřízená. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že Váš bývalý partner pořizuje nahrávky bez Vašeho svolení (či vědomí). V takovém případě lze nahrávky považovat za protizákonné s odkazem s na ustanovení § 86 občanského zákoníku, dle kterého nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k  tomu zákonný důvod; zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o  tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o  soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o  jeho soukromém životě šířit.
Dle § 88 odst. 1 obč. zák. však svolení není třeba, pokud se zvukový či obrazový záznam pořídí k ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.
Pokud jde o použitelnost takových nahrávek u soudu, pak soud obecně bere v úvahu, za jakým účelem byly nahrávky použity (viz § 88). Např. by soud pravděpodobně připustil důkaz takovou nahrávkou pokud by prokazoval spáchání trestného činu (např. kdybyste natočila fyzické napadení ex partnera). Dle mého názoru má však hádka (navíc vzájemná) natolik soukromý charakter, že by soud takový důkaz neměl připustit, a pokud by tak učinil, jistě by bylo vhodné namítnout nezákonnost takového důkazu, případně z tohoto důvodu podat odvolání (pokud by na základě takového důkazu byla dcera svěřena do péče otci).
Dalo by se pochopit připuštění takového důkazu, pokud by hádka dokazovala týrání dítěte, neboť by převážil zájem na ochraně dítěte před zájmem na ochranu Vašeho soukromí, nicméně mám za to, že nepřímé ovlivnění dcery některými Vámi použitými slovy nelze považovat za psychické týrání.
Naopak pokud Vás Váš bývalý partner natáčí kontinuálně (když uvádíte, že dům je prošpikován kamerami), mohlo by takové jeho jednání být považováno za přestupek proti občanskému soužití, a proto bych Vám doporučila nahlásit toto jeho jednání na příslušném obecním úřadě.
Rovněž Vám doporučuji obrátit se s žádostí o pomoc na organizaci pomáhající týraným ženám, neboť dle toho co uvádíte Vás Váš bývalý partner týrá jak fyzicky tak psychicky. Rovněž  by bylo nanejvýš vhodné se co možná nejrychleji od bývalého partnera odstěhovat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyhrožování publikováním nahrávek pořízených bez souhlasu nahrávaného - jde o přestupek nebo trestný čin?
  • Nahrávání hovorů mezi partnery bez svolení, dovolení nahrávaného - pohled práva