Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dva potomky a družku, se kterou žiji. Chci vydědit jednoho potomka včetně jeho potomků (vnuků) a minimalizovat dědický nárok druhého potomka ve prospěch své družky. Ten má jako nepominutelný dědic nárok na 1/4 svého zákonného podílu. Vypočítá se jako by byl jediný dědic?

Tzn. má nárok minimálně na 1/4 podílu nebo na 1/8 podílu z celkového obsahu dědictví? Chci řešit formou závěti. Musím vyhotovit i listinu o vydědění? Děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:

Tzv. nepominutelného dědice můžete vydědit pouze ze zákonem stanovených důvodů (§ 1646 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník), přičemž je nutno tak učinit stejnou formou, jakou se pořizuje závěť – čili písemnou formou. V listině o vydědění je rovněž nutné uvést důvod vydědění, jinak by měl vyděděný dědic nárok na povinný díl (§ 1648). Jestliže bude vydědění platné a bude uveden důvod, pak bude mít druhý z Vašich synů nárok na ¼ z pozůstalosti.
Níže citace příslušných zákonných ustanovení občanského zákoníku:
Oddíl 2
Vydědění
§ 1646
(1)   Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a)   mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b)   o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c)   byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d)   vede trvale nezřízený život.
(2)   Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.
(3)   Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.
§ 1647
Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.
§ 1648
Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění.
§ 1649
(1)   Prohlášení o vydědění lze učinit nebo je lze změnit či zrušit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť.
(2)   Stejným způsobem může zůstavitel prohlásit o některém z dědiců nikoli nepominutelných, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, že pozůstalosti nenabude.