Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V okrese XXX vlastním zahradu, kterou dnes (24.09.2022) využívám k rekreaci. Na samé hranici stojí asi 70 let starý lesní porost (výška smrku 30m, výška 3 borovic 15 – 20m). Při velkých západních větrech jsem zažil pohyb půdy pod stromy. Stromy považuji za nebezpečné. Dva z těchto stromů stojí zároveň v těsné blízkosti mé stodoly a dokud sousedka neodstranila větve nad ní, devastovaly střechu (dodnes jsem ji nedokázal přesvědčit, že má povinnost zajistit na své náklady opravu).

Stromy původně svými větvemi zasahovaly až 10,5 metru nad můj pozemek a na jaře a na podzim ho většinu zastiňovaly. Dnes (24.09.2022) je přesah větví cca 4 metry. Posledních cca 15 let je sousední zahrada ve vlastnictví paní, která v současnosti žije v Dánsku. Na můj požadavek na odstranění alespoň stromů stojících u mé stodoly reaguje, že nechápe o co mi jde a ve své podstatě se mi vysmívá. Podobný problém mám i se 40 metrů dlouhou rozhradou, kde pařezy jejích stromů rozvrátili po celé délce moji podezdívku. Mnoho let mě ignorovala a když jsem ji loni (2021) oznámil, že jejím blokováním opravy se nyní náklady několika násobně zvýšily, oznámila mi, že nechá pouze vykopat podezdívku, s čímž nesouhlasím. Dalimil.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Odstranění přesahujících větví, podrůstajících kořenů a pokácení stromů:
Jste-li obtěžován či poškozován přesahujícími větvemi a podrůstajícími kořeny sousedčiných stromů, můžete ji (písemně) vyzvat k nápravě (což jste již učinil). Nebude-li sousedka na tuto výzvu reagovat, budete oprávněn odstranit přesahující větve a podrůstající kořeny svépomocí. Toto Vaše oprávnění je zakotveno v § 1016/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá."
Úplného odstranění sousedčiných stromů můžete docílit několika způsoby:
a/ Sousedské imise:
Jste-li blízkostí sousedčiných stromů nadměrně obtěžován, resp. omezován ve výkonu Vašeho vlastnického práva (například nadměrným spadem jehličí, stíněním apod.), můžete se domáhat jejich odstranění za pomoci § 1013/1 občanského zákoníku:
"Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, ... stín ... a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka ... v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku ..."
b/ Prevence vzniku škody:
Představují-li dle Vašeho názoru sousedčiny stromy vážné ohrožení pro Váš majetek, resp. bezpečnost osob na Vašem pozemku, můžete se domáhat jejich odstranění rovněž z tohoto důvodu. Konkrétně dle § 2903/2 občanského zákoníku platí, že:
"Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy."
c/ Veřejnoprávní zásah:
S žádostí o zjištění zdravotního stavu stromů se můžete obrátit rovněž na místně příslušný orgán ochrany přírody (odbor životního prostředí). Dospěje-li k závěru, že stav stromů představuje hrozbu pro okolí, může nařídit jejich odstranění.
Nebude-li dohoda se sousedkou možná (a nepodaří-li se Vám docílit odstranění stromů postupem dle písm. c/), nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro učinění tohoto kroku Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
2/ Náhrada vzniklé škody:
Vznikla-li na Vašem majetku škoda, jejíž příčinou jsou sousedčiny stromy, resp. sousedčina liknavost s jejich odstraněním, máte samozřejmě právo na její náhradu. Nedojde-li v této věci mezi Vámi a sousedkou k dohodě, bude opět nutné, abyste se náhrady škody domáhal soudní cestou (přičemž výši vzniklé škody bude zapotřebí přesně vyčíslit a prokázat).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.