Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jde požádat o vydržení části zahrady? Zahrada je oplocená od roku 1957, kdy ji do roku 2002 užívali moji prarodiče a od roku 2002 já, zahrada má přibližně 1000 m2. Obec koupila v 08/2020 sousední pozemek asi 4700 m2, aby na něm vytvořila stavební místa. Převod celého pozemku proběhl bez zaměření hranic.

V 05/2021 proběhlo rozdělení a zaměření hranic stavebních pozemků a při tomto kroku jsme zjistili, že na původním pozemku mám část oplocené zahrady 176m2. Aby se předešlo možným nedorozuměním vytvořil se nový pozemek176m2, který kopíruje hranice sporné části oplocené zahrady. Během roku došlo k neshodě s vedením obce a pozemek mi nechtějí prodat proto mě napadla možnost s vydržením vlastnického práva. Zahradu užíváme víc než 50 let, ale nevím jestli se s vytvořením nového pozemku doba pro vydržení nezrušila? Děkuji za odpověď Karel S.

 

ODPOVĚĎ:
Dle znění dotazu usuzuji, že nově vytvořený pozemek (o rozloze 176 m2) je v katastru nemovitostí zapsán jako majetek obce. Tato skutečnost by však neměla mít na vydržení předmětné části obecního pozemku, resp. nyní samostatného pozemku (o rozloze 176 m2) žádný vliv.
K nabytí vlastnického práva k nemovité věci (resp. k její části) vydržením musí být v zásadě splněny dvě podmínky:
1/ držba musí být nepřerušená a musí trvat alespoň deset let, přičemž do této doby se započítává i držba právních předchůdců (tato podmínka je tak ve Vašem případě bez potíží splněna) - vytvoření samostatného pozemku o rozloze 176 m2 nemá na běh vydržecí doby vliv,
2/ musí se jednat o držbu v dobré víře - držitel je v dobré víře tehdy, pokud se (s ohledem na všechny okolnosti a s vyvinutím běžné opatrnosti) domnívá, že vykonává vlastnické právo (tzn. že nemovitá věc, kterou drží a užívá, je jeho vlastnictvím). Dobrá víra nemůže existovat tehdy, pokud se držitel jakýmkoli způsobem dozví, že užívá cizí nemovitou věc, popř. pokud tuto skutečnost mohl držitel zjistit běžným způsobem sám.
Pokud ve Vašem případě vyšla skutečnost, že užíváte část obecního pozemku, najevo až v důsledku přesného zaměření hranic pozemků, mohla by být Vaše dobrá víra zachována, neboť (jak předpokládám) ani náhledem do katastrální mapy nebylo možné zjistit, že užíváte část obecního pozemku.
Nebude-li dohoda s obcí možná (na což dle znění dotazu usuzuji), nezbude Vám, než se obrátit s tzv. určovací žalobou k místně příslušnému okresnímu soudu. V této žalobě se budete domáhat toho, aby soud svým rozhodnutím určil, že k vydržení části obecního pozemku (resp. dnes (04.05.2022) již samostatného pozemku o rozloze 176 m2) došlo. Pro přípravu předžalobní výzvy, žaloby a pro následné vedení soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.