Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

SÚ (stavební úřad) chce souhlas vlastníka komunikace pro příjezd k rodinnému domu, RD. Doložili jsme smlouvu s městem, které je na listu vlastnictví LV uvedeno jako jediný vlastník parcely sloužící jako ostatní komunikace. Jedná se o účelovou komunikaci. Stavební úřad, tedy SÚ to nestačí, chce smlouvu s majitelem komunikace (asfaltu).

Cestu si vyasfaltoval majitel sousední firmy sám, protože město mu ji odmítlo vyasfaltovat. Na majetkoprávním oddělení města tvrdí, že městu patří parcela, ale komunikace prý neví, čí je.   SÚ přisuzuje vlastnictví komunikace majiteli sousední firmy. Protože v archivu našli kolaudaci rozhodnutí z 1977 na vyasfaltování areálu a části vozovky mimo areál a protože nynější majitel firmu po revoluci koupil, tak tvrdí, že komunikace je jeho. Koupil ale pouze areál, ne cestu, tu si vyasfaltoval na své náklady. Jak to prosím vyřešit? Můžeme uzavírat smlouvu s někým, kdo není na LV uvedeny? Jen na základě nějakého kolaudačního rozhodnutí, který nám na SÚ odmítli ukázat? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
V dotazu zmiňujete, že předmětná příjezdová cesta je účelovou komunikací. Dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že:
"Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků."
Pakliže se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci (tedy takovou, která se nenachází v uzavřeném areálu či objektu), vztahuje se na ní tzv. právo obecného užívání. Konkrétně dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích smí každý:
"... užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny ... Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace."
Jsou-li shora uvedené podmínky splněny, jeví se smlouva s vlastníkem příjezdové cesty jako nadbytečná, neboť k užívání této cesty je oprávněn každý, a to ze zákona.
Pro ověření informace, zda se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy městského úřadu) a tuto věc s ním konzultovat.
Co se týče Vašeho dotazu, zda je možné uzavřít smlouvu s někým, kdo není uveden na listu vlastnictví jako vlastník pozemku, narážíme na dlouholetý a stále neukončený právní spor týkající se povahy účelových komunikací. Konkrétně Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud zastávají již dlouhou dobu zcela odlišné názory. Jeden z těchto soudů tvrdí, že účelová komunikace je pouze určitým způsobem zpracovaný povrch pozemku a nejedná se proto o věc v právním smyslu (tzn. že vlastníkem účelové komunikace je vždy vlastník pozemku), druhý soud zastává stanovisko, že účelová komunikace může být samostatnou nemovitou věcí - tedy stavbou (a může proto nastat situace, že vlastník pozemku je odlišný od vlastníka účelové komunikace na tomto pozemku). Tento názorový rozkol české judikatury je popsán například zde:
http://www.jonova.cz/pravni-aktuality/251-pravni-povaha-ucelovych-komunikaci.html
nebo zde:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/sjednocujici-judikatura-nejvyssiho-soudu-cr
Pokud se Vám nepodaří přesvědčit stavební úřad o tom, že předmětná příjezdová cesta je veřejně přístupnou účelovou komunikací a smí jí proto bezplatně užívat každý (jak uvádím výše), a to po konzultaci se silničním správním úřadem, nezbude vám, než požadavku stavebního úřadu vyhovět a uzavřít s vlastníkem asfaltového povrchu smlouvu.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.