Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Více jak 70 let (1950-2020) máme chatu na lesním pozemku, ke které vedla lesní cesta. Před 33 lety (1987) si na této cestě postavil chatu soused. Nyní procházíme kolem jeho chaty pěšky. V současné době se nám snaží průchod kolem jeho chaty znemožnit. Požádal Arcibiskupství pražské o pronájem lesního pozemku okolo své chaty.

Po dvou letech dohadování nám Arcibiskupství pražské oznámilo, že mu pozemek pronajme, jelikož my pro ně nejsme partneři. Mezi naší a jeho chatou je hranice pozemku. Sousedova chata je na pozemku Arcibiskupství pražského a naše na soukromém pozemku. Jiná cesta k naší chatě nevede. Zajímalo by mě, pokud bude mít pozemek pronajatý, zda nás musí pustit k naší chatě nebo zda nám může průchod přes pronajatý pozemek zakázat. Děkuji Vám za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru nebude soused oprávněn Vám v průchodu přes předmětný lesní pozemek bránit, a to ani po jeho pronajmutí.
Dle Vašeho popisu situace předpokládám, že lesní cesta vedoucí k Vaší chatě existuje i dnes (23.03.2020), je ovšem přerušena sousedovou chatou. Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Ve Vašem případě je podstatné, že se jedná o les a zároveň o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, neboť jak les, tak veřejně přístupná účelová komunikace podléhají tzv. právu obecného užívání.
Konkrétně dle § 19/1 lesního zákona platí, že:
„Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. “
Každý je tedy oprávněn pohybovat se volně po lese, přičemž nikým (ani nájemcem lesního pozemku) mu v tom nemůže být bráněno (v této souvislosti upozorňuji, že Vašeho souseda, který bude mít pronajatý lesní pozemek, nelze dle mého soudu považovat za nájemce lesa).
Pokud by Vašeho souseda napadlo nějakým způsobem rušit lesní cestu, mohl by se dostat do rozporu s § 63/1 zákona o ochraně přírody a krajiny, dle něhož platí, že:
„Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody …“
Předmětnou lesní cestu lze považovat za veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích se jedná o pozemní komunikaci, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
Každá pozemní komunikace (tedy i veřejně přístupná účelová komunikace) podléhá tzv. právu obecného užívání. Konkrétně dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Takový
uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
Vaše právo užívat bezplatně lesní cestu jako přístup k Vaší chatě, stejně jako Vaše právo obejít sousedovu chatu lesem je tudíž garantováno výše uvedenými právními předpisy.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích