Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V restituci nám byla mj. vrácena místní asfaltová komunikace zbudovaná MNV na našich pozemcích (pole a louka) bez souhlasu majitelů. Tato byla užívána JZD a po 1989 LČR, s. p. bez jakékoli náhrady škod zůsobených lesní technikou a těžkými nákladními vozidly.

Jsme vlastníky pouze pozemku pod komunikací nebo i asfaltové komunikace, kterou na vlastní náklady udržujeme ve sjízdném stavu a z níž platíme daň z nemovitosti? V jakém případě můžeme tuto komunikaci uzavřít? Nedaleko vede i neudržovaná obecní komunikace. Děkuji, Miloš.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji zjistit, o jakou kategorii pozemní komunikace se ve Vašem případě jedná. Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, budu ve své odpovědi předpokládat, že jste vlastníkem účelové komunikace (ve smyslu § 7/1 zákona o pozemních komunikacích), tzn. pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Pro postavení této otázky najisto Vám každopádně doporučuji kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Co se týče ověření Vašeho vlastnického práva k samotnému silničnímu tělesu (které by v případě asfaltové účelové komunikace mělo představovat samostatnou nemovitou věc), je samozřejmě možné kontaktovat též místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu.
Současně je nutné si uvědomit, že dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích podléhají rovněž účelové komunikace režimu tzv. obecného užívání, tzn. že každý smí užívat účelové komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, přičemž uživatel takové účelové komunikace se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené účelové komunikace.
Máte-li zájem o omezení dopravy na předmětné účelové komunikaci (dále budu předpokládat, že Vámi vlastněné), můžete se ve smyslu § 7/1 zákona o pozemních komunikacích obrátit na místně příslušný silniční správní úřad, který může po projednání s Policií ČR upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně Vašich oprávněných zájmů; popř. můžete ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích žádat o zřízení omezení obecného užívání Vámi vlastněné účelové komunikace.
Jakékoli svévolné zablokování účelové komunikace Vám nelze v žádném případě doporučit. Nejen, že byste se tímto postupem mohl dopustit přestupku dle § 42a/1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (za který hrozí pokuta až do 500.000,- Kč), ale uživatelé této komunikace by byli ve smyslu § 6 Občanského zákoníku oprávněni Vámi instalované překážky odstranit svépomocí, popř. se dle § 5 Občanského zákoníku u obecního úřadu domáhat, aby Vám byl tento zásah do tzv. pokojného stavu zakázán, resp. abyste obnovil předešlý stav.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kde je možné zjistit kategorii pozemní komunikace?
  • Je vlastník účelové komunikace oprávněn k jejímu zablokování?